Бағалы қағаздар рыногы туралы

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 наурыздағы N 77 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі N 461-ІІ Заңымен

      Осы Заңмен эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылуы мен айналыста болуы, бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң қызметiн жүзеге асыру, бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеу процесiнде туындайтын қатынастар реттеледi.
      ЕСКЕРТУ. Кіріспе өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.06.03. N 427 Заңымен.

I тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан
             Республикасының заңдары

      Бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңдары осы заңнан бағалы қағаздар шығаруға және олардың айналысына байланысты құқықтық қатынастарды реттейтiн өзге де заңдардан, Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiнен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес шығарылатын мемлекеттiк органдардың нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2-бап. Негiзгi ұғымдар

      Бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) агенттiк облигация - уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен қаржы агенттiгi шығарған облигация; <*>
      2) антеррайтер - бағалы қағаздар рыногында делдалдық және дилерлiк қызметке лицензиясы бар және эмитенттiң бағалы қағаздарын онымен жасасқан ережелерiне сай орналастыруды жүзеге асыратын заңды тұлға;
      3) бағалы қағаздар рыногы субъектiсiнiң аффилиирленген тұлғасы - шешiмдi тiкелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) бағалы қағаздар рыногы субъектiсi қабылдаған шешiмге, оның iшiнде ауызша шартты қоса алғанда, шарттың немесе өзге де мәмiленiң күшiне әсер етуге мүмкiндiгi бар тұлға (өзiне берiлген өкiлеттiк шегiнде осы тұлғаның қызметiн реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарды қоспағанда), сондай-ақ осындай құқығы бар бағалы қағаздар рыногы субъектiсiне қатысты кез келген тұлға; <*>
      4) брокер - сыйақы үшiн шарт негiзiнде iс-қимыл жасайтын, клиенттердiң тапсырмасы бойынша, солардың есебiнен және мүдделерiн көздеп бағалы қағаздармен жасалатын мәмiлелердi жүзеге асырушы кәсiби қатысушы; <*>
      5) бағалы қағаздардың қайталама рыногы - бағалы қағаздардың айналысы процесiнде бағалы қағаздар рыногының субъектiлерi арасында қалыптасатын қатынастар, бұған бағалы қағаздардың бастапқы рыногының қатынастары қосылмайды; <*>
      6) бағалы қағаздарды материалсыздандыру - бағалы қағаздармен куәландырылатын мүлiктiк құқықтарды растау әдiсiн өзгерту, бұл орайда арнаулы тiзiлiмдердегi жазбалар бұл құқықтарды растау болып табылады;
      7) бағалы қағаздар депозитарийi - бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi есепке алу және оларды орындау, сондай-ақ бағалы қағаздарды материалсыздандыру жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын мамандандырылған ұйым;
      8) депонент - депозитарийдiң клиентi болып табылатын тұлға, ол бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелерге қызмет көрсету жөнiндегi депозитарийдiң қызметтерiн шарт негiзiнде пайдаланады;
      9) бағалы қағаз ұстаушы - бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмдерiн жүргiзу жүйесiнде тiркелген және осы бағалы қағазбен куәландырылған мүлiктiк құқықтарды иеленген тұлға; <*>
      10) дилер - бағалы қағаздарды кейiн қайта сату немесе олармен өзге де мәмiлелер жасау нәтижесiнде пайда табу мақсатымен баға кесудi ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногына шығару және (немесе) оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы өз атынан және өз есебiнен бағалы қағаздармен мәмiлелер жасайтын кәсiпқой қатысушы; <*>
      11) инвестор - қаражатын бағалы қағаздарға салуды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға; <*>
      12) институционалдық инвестор - өзi тартқан ақшаларды заңдарға сәйкес бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестициялайтын заңды тұлға; <*>
      ипотекалық облигация - ипотекалық қарыз шарттары бойынша талап ету құқығы кепiлiмен (ипотекалық куәлiктер кепiлiн қоса алғанда), сондай-ақ тiзбесi уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсімен белгiленетiн өзге де жоғары өтiмдi активтермен қамтамасыз етiлген облигация; <*>
      13) кастодиан - бағалы қағаздар бойынша құқықтарды тiркеу және олардың есебiн жүргiзу, құжатты бағалы қағаздарды сақтау және клиенттердiң ақшаларына есеп жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын кәсiби қатысушы; <*>
      14) бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу жөнiндегi клиринг - бағалы қағаздармен мәмiле жасаудың нәтижесiнде жүзеге асырылатын есеп айырысуға қатысушы тараптардың өзара талаптары мен мiндеттемелерiн есепке алу;
      15) баға кесу - қор биржасында және басқа да ұйымдасқан бағалы қағаздар рыноктарында бағалы қағаздардың бағамын (рыноктық бағасын) белгiлеу;
      16) биржадан тыс бағалы қағаздар рыногындағы баға кесу ұйымы - бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары құратын, заңды тұлға мәртебесi бар, бағалы қағаздарға баға кесу және биржадан тыс рынок айналысындағы бағалы қағаздармен сауда жасауды техникалық жағынан қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйым;
      17) листинг - бағалы қағаздарды сауда-саттық ұйымдастырушының ережелерiнде белгiленген тәртiппен сауда-саттық ұйымдастырушының бағалы қағаздар тiзiмiне енгiзу; <*>
      18) бағалы қағаздарды бiр iзге түсiрудiң ұлттық жүйесi (NSIN) - Қазақстан Республикасы аумағында айналымға жiберiлген бағалы қағаздарды әрiптiк-сандық кодификациялау жүйесi; <*>
      19) ұйымдастырылмаған рынок - мәмiле нысанасына және оның қатысушыларына ұйымдастырылған рынок талаптарына сақтамай бағалы қағаздармен мәмiлелер жүзеге асырылатын бағалы қағаздар айналымы өрiсi;
      20) облигацияның нақтылы құны - облигация құнының оны шығару проспектiнде айқындалған ақшалай көрiнiсi; <*>
      21) нақтылы ұстаушы - шартқа сәйкес және бағалы қағаздар иесiнiң мүдделерiн көздеп, өз атынан және меншiк иесi есебiнен бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыратын кәсiпқой қатысушысы;       
      22) бағалы қағаздар айналысы - бағалы қағаздармен азаматтық-құқықтық мәмiлелер жасасу;
      қамтамасыз етiлген облигация - эмитент мiндеттемелерiн орындау кепiлмен, кепiлдiк берумен және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де тәсiлдермен қамтамасыз етiлген
облигация; <*>
      23) бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногы - бағалы қағаздардың айналым өрiсi, онда бағалы қағаздармен мәмiле жасау қолданылып жүрген заңдарға сәйкес сол мәмiлелерге қатысушылар үшiн сауда-саттықты ұйымдастырушылар белгiлеген рәсiммен және шарттармен реттелген;
      24) бағалы қағаздардың бастапқы рыногы - бағалы қағаздарды шығару және орналастыру процестерiнде, бiр жағынан, эмитенттiң немесе оның тапсыруы бойынша бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушысының және, екiншi жағынан, инвесторлардың арасында қалыптасатын қатынастар;
      25) бағалы қағаздар портфелi - бағалы қағаздар рыногы субъектiсiнiң меншiгiндегi не сенiмгерлiкпен басқаруындағы әртүрлi бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының жиынтығы; <*>
      26) бұйрық - бағалы қағаздарды ұстаушы немесе сатып алушы бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушысына беретiн, бағалы қағаздармен мәмiле жасасуға негiзделген және бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыруға арналған бағалы қағаздар мен ақша жөнiндегi белгiлi бiр iс-әрекеттi жүзеге асыру жөнiнде нұсқаудан тұратын стандарттық үлгiдегi құжат;
      27) шығарылым проспектi - эмитент, оның қаржылық жай-күйi және шығарылған бағалы қағаздар туралы ақпараттан тұратын құжаттар жиынтығы; <*>
      28) бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары - бағалы қағаздар рыногында кәсiпқой қызметтiң бiр немесе бiрнеше түрiн жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғалар;
      29) туынды бағалы қағаздар - басқа бағалы қағаздар арқылы бiлдiрiп құнға ие болатын бағалы қағаздар;
      30) тiркеушi - бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын кәсiби қатысушы; <*>
      31) өзiн-өзi реттейтiн ұйым - бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асырудың бiрыңғай ережелерiн (стандарттарын) әзiрлеу және қабылдау мақсатында бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушылары құрған ұйым; <*>
      32) өзiндiк капитал - шаруашылық жүргiзушi субъектiнiң өз мiндеттемелерiн шегерiп тастағаннан кейiнгi активтерi;
      33) бағалы қағаздар шығарылымының құрылымы - шығарылатын бағалы қағаздардың саны, олардың түрi, сондай-ақ орналастырылу бағасы (нақтылы құны) туралы мәлiметтер; <*>
      34) трансфер-агент - бағалы қағаздар рыногында азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыру процесiнде ақпараттар (құжаттар) қабылдау мен беру жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын кәсiби қатысушы; <*>
      35) бағалы қағаздар портфелiн басқарушы - бағалы қағаздарды, өзге де қаржы құралдарын, сондай-ақ оларды сатып алуға арналған ақшаларды сенiмгерлiкпен басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын кәсiби қатысушы; <*>
      36) қаржы агенттiгi - банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен экономиканың белгiлi бiр саласында мемлекеттiк инвестициялық саясатты iске асыруға уәкiлеттiк берiлген және осы мақсатта капиталдың iшкi және сыртқы рыноктарынан қарыз алуды жүзеге асыратын ұйым. Қаржы агенттiгiне мәртебе беру тәртiбiн және қаржы агенттiгiнiң қызметiне қойылатын талаптарды уәкiлеттi орган белгiлейдi; <*>
      37) қаржы құралы - тұтыну құны оның айналыс және (немесе) төлем құралы ретiнде пайдаланылу мүмкiндiгiмен айқындалатын және ұлттық валютаға айырбасталу қабылеттiлiгiн иеленген актив түрі; <*>
      38) қор биржасы - қызметiнiң ерекше түрi қаржы құралдарымен сауда жасауды ұйымдастыру болып табылатын, ол қызметтi қолданылып жүрген заңдарға сәйкес және биржа белгiлеген ережелерге сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлға;
      39) эмиссиялық бағалы қағаздар - бiр шығарылым шегiнде бiртектес белгiлерге және реквизиттерге ие болатын, осы шығарылымға арналған бiрыңғай ережелер негiзiнде орналастырылатын және айналысқа түсетiн бағалы қағаздар; <*>
      40) эмиссия - эмитенттiң эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу және оларды орналастыру мақсатында жасайтын iс-әрекетi; <*>
      41) эмиссиялық синдикат - эмитенттiң бағалы қағаздарын орналастыру мақсатында құрылған бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушыларының бiрлестiгi;
      42) эмитент - қолданылып жүрген заңдарға сәйкес бағалы қағаздар шығаруды жүзеге асыратын және бағалы қағаздардың иеленушiлерi алдында өз атынан мiндеттемелерi болатын заңды тұлға.
      ЕСКЕРТУ. 2-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 2-бап өзгертiлдi және толықтырылды - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 2-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1999.07.16. N 436 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 2-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 2-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.06.03. N 427 Заңымен.

      3-бап. Бағалы қағаздармен сауданы ұйымдастырушылар

      1. Бағалы қағаздармен сауданы ұйымдастырушылар мыналар болып табылады:
      биржадан тыс рыноктың баға кесу ұйымы;
      қор биржасы;
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де ұйымдар.
      2. Бағалы қағаздармен сауданы ұйымдастырушылар қызметiн уәкiлеттi орган лицензиялауға тиiс.
      3. Бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылар уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi сақтауға мiндеттi. Пруденциялық нормативтердiң құрамына бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушының жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерi, өз капиталының жеткiлiктiлiк коэффициентi, сондай-ақ уәкiлеттi органның айқындауы бойынша өзге де нормалар мен лимиттер кiредi. <*>
      ЕСКЕРТУ. 3-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      4-бап. Бағалы қағаздар рыногының объектiлерi

      Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар рыногының объектiлерi мыналар болып табылады:
      акциялар, облигациялар және заңдарда белгiленген тәртiппен уәкiлеттi орган бағалы қағаздар деп танылған бағалы қағаздардың басқа да түрлерi;
      Заңдарға сәйкес осындай деп танылған туынды бағалы қағаздар;
      басқа мемлекеттердiң заңдарына сәйкес шығарылған, Қазақстан Республикасы аумағындағы айналысына уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен рұқсат етiлген шетел эмитенттерiнiң бағалы қағаздары;
      ипотекалық куәлiктер, коносаменттер және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалы қағаз мәртебесi болған өкiмдiк құжаттардың басқа да түрлерi.

      5-бап. Бағалы қағаздар рыногының субъектiлерi

      Бағалы қағаздар рыногының субъектiлерi:
      инвесторлар;
      эмитенттер;
      бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары;
      өзiн-өзi реттейтiн ұйымдар болып табылады.

      6-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы инвесторлар

      1. Бағалы қағаздар рыногында:
      инвесторлар - жеке және заңды тұлғалар;
      институционалдық инвесторлар болуы мүмкiн.
      Мемлекет Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi немесе Қаржы министрлiгi арқылы бағалы қағаздар рыногында инвестор ретiнде iс-қимыл жасайды.
      2. Өздерi тартқан қаржыны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестициялау үшiн пайдаланушы субъектiлер Қазақстан Республикасындағы институционалдық инвесторлар болып табылады. Институционалдық инвесторларға:
      инвестициялық қорлар;
      банктер - Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда;
      жинақтаушы зейнетақы қорлары;
      сақтандыру ұйымдары;
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да ұйымдар жатады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 6-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 6-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      7-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару нысаны

      1. Эмиссиялық бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген шектеулер ескерiле отырып, құжатты немесе құжатсыз нысанда шығарылуы мүмкiн. <*>
      2. <*>
      3. <*>
      4. Эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару нысанын шығарылымды мемлекеттiк тiркеуге табыс етiлген құжаттарға тиiстi өзгерiстер енгiзе отырып, эмитенттiң жоғарғы басқару органының шешiмi бойынша эмитент өзгертуi мүмкiн. <*>
      ЕСКЕРТУ. 7-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 7-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      8-бап. <*>

      ЕСКЕРТУ. 8-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      9-бап. Бағалы қағаздармен жасалатын мәмiлелер

      1. Бағалы қағаздармен мәмiлелер ұйымдасқан және ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында жасалады.
      2. Кәсiпқой қатысушылар ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногында мәмiлелердi өз атынан немесе клиенттiң атынан, өз есебiнен немесе клиенттiң есебiнен бағалы қағаздар сатып алу немесе сату арқылы жасайды.
      Бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарты тараптардың бiрiнiң талап етуi бойынша нотариалдық куәландырылуға тиiс.
      3. Бағалы қағаздардың ұйымдаспаған рыногында жасалатын мәмiлелердi инвесторлардың өздерi де, бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушыларының қызметiн пайдалана отырып та жүзеге асыруы мүмкiн.
      Уәкiлеттi орган бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қатысушылардың ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногындағы бағалы қағаздармен мәмiле жасауына шектеу белгiлеуге құқылы. <*>
      4. Кәсiпқой қатысушының бағалы қағаздармен мәмiле жасауға өкiлеттiгi оның клиентпен жасасқан мәмiлелердi жасау және орындау үшiн қажеттi талаптарды айқындайтын шартымен расталады.
      5. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында бағалы қағаздармен мәмiле жасау рәсiмi және оларды тiркеу сауда-саттық ұйымдастырушылардың ережелерiмен айқындалады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 9-бап өзгертiлдi және толықтырылды - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 9-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

II тарау. Бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеу

      10-бап. Бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк
              реттеу негiздерi

      Бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеу:
      1) бағалы қағаздар рыногы субъектiлерi қызметiне мiндеттi талаптар белгiлейтiн нормативтiк құқықтық актiлер шығару;
      2) эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу, сондай-ақ эмитенттердiң олардың шығарылу, айналыс және өтелу шарттарын сақтауына бақылауды жүзеге асыру; <*>
      3) бағалы қағаздар рыногына кәсiптiк қатысушылар және олардың өзiн-өзi реттейтiн ұйымдары қызметiн лицензиялау;
      4) сауда-саттық ұйымдастырушылардың және институционалдық инвесторлардың қызметiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес лицензиялау; <*>
      5) бағалы қағаздар рыногында инвесторлардың құқықтарын қорғау жүйесiн ұйымдастыру және олардың құқықтарын эмитенттер мен бағалы қағаздар рыногына кәсiптiк қатысушылардың сақтауына бақылау жасау;
      6) бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылар, сауда-саттық ұйымдастырушылар қызметiне бақылау жасау және бағалы қағаздар рыногын реттейтiн заңдарды бұзғаны үшiн тиiстi санкцияларды қолдану;<*>
      7) бағалы қағаздар рыногында заңдарды бұзатын адамдарды анықтау және жауапкершiлiкке тарту жөнiндегi шаралар қолдану;
      8) бағалы қағаздар рыногына қатысушылардың кәсiптiк және бiлiм деңгейiн арттыру жөнiндегi жүйелердi ұйымдастыру жолымен жүзеге асырылады.
      ЕСКЕРТУ. 10-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 10-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      11-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қатынастарды реттеу
              жөнiндегi мемлекеттiк орган

      Мемлекеттiк орган арқылы мемлекет бағалы қағаздар рыногында қалыптасқан қатынастарды мемлекеттiк реттеу мен бақылауды жүзеге асырады.
      Бағалы қағаздар рыногындағы қатынастарды реттеу мақсатында Қазақстан Республикасының Президентi бағалы қағаздар рыногын реттеу мен бақылау және акционерлердiң құқықтары мен мүдделерiн қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган (одан әрi - уәкiлеттiк орган) құрады, ол өз қызметiнде Конституция нормаларын, бағалы қағаздар рыногы туралы заңдар мен Қазақстан Республикасының өзге де заңдарын басшылыққа алады және Қазақстан Республикасының Президентi бекiткен Ережелер негiзiнде қолданылады.
      ЕСКЕРТУ. 11-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .

      12-бап. Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттiк
              тiркеу <*>

      Мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздарды және басқа да бағалы қағаздарды шығару Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк тiркеуге жатады.
      ЕСКЕРТУ. 12-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

III тарау. Бағалы қағаздардың бастапқы рыногы

      13-бап. <*>
      ЕСКЕРТУ. 13-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

            14-бап. Мемлекеттiк бағалы қағаздар шығарылымы <*>

      Мемлекеттiк бағалы қағаздар шығарылымын жүзеге асыру тәртiбi және шығарылым көлемi Қазақстан Республикасының арнаулы заңдарымен реттеледi. <*>
      ЕСКЕРТУ. 14-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      14-1-бап. Агенттiк облигациялар эмиссиясы <*>

      Агенттiк облигацияларын шығару, орналастыру және өтеу шарты мен тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      ЕСКЕРТУ. 14-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      15-бап. <*>
            ЕСКЕРТУ. 15-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      16-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды
              мемлекеттiк тiркеу <*>

      1. Жарияланған акциялар шығару туралы шешiм акционерлiк қоғам құрылтайшыларының жиналысында (акционерлердiң жалпы жиналысында) қабылданады.
      Акционерлiк қоғам құрылтайшылардың ол әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап бiр айдан кешiктiрмей жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттiк тiркеуге арналған құжаттарды, олардың арасында орналастырылған акцияларды төлегендiгiн растайтын құжаттарды қоса бере отырып, уәкiлеттi органға табыс етуге мiндеттi.
      Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттiк тіркеу құрылтайшыларды акция ұстаушылардың тiзiлiмiнде акция ұстаушылар ретiнде тiркеу үшiн негiз болып табылады.
      2. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу:
      1) ұсынылған құжаттарды қарауды және олардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкестiгiне сараптаманы;
      2) эмитенттiң аудиторлық ұйым (аудитор) растаған қаржылық есептiлiгiн қарауды;
      3) бағалы қағаздарға ұлттық бiрiздендiру нөмiрiн берудi және Бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiне эмиссиялық бағалы қағаздар шығару туралы және эмитент туралы мәлiметтер енгiзудi;
      4) эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеудi куәландыратын құжат берудi қамтиды.
      3. Эмиссиялық бағалы қағаздарға ұлттық бiрiздендiру нөмiрлерiн беру тәртiбi Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгiленедi.
      4. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеудiң ерекшелiгiн, сондай-ақ олардың шығарылу, айналысы, өтелу мен жойылу тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      5. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу үшiн эмитент ұсынған құжаттарды уәкiлеттi орган олар табыс етiлген күннен бастан отыз күн iшiнде қарайды.
      Мемлекеттiк тiркеуге қосымша құжаттар табыс етiлген жағдайда құжаттарды қарау мерзiмi жаңартылады.
      6. Эмитенттiң лауазымды адамдары мәлiметтер бермегенi не дұрыс емес мәлiметтер бергенi, эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттарды табыс ету мерзiмдерiн бұзғаны, сондай-ақ уәкiлеттi органның нұсқамаларын орындамағаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      ЕСКЕРТУ. 16-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 16-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      17-бап. Қазақстан Республикасы бағалы қағаздарының
             мемлекеттiк тiзiлiмi <*>

      1. Бағалы қағаздардың тiркелген шығарылымы және олардың эмитенттерi туралы мәлiметтер бағалы қағаздардың Мемлекеттiк тiзiлiмде енгiзiледi, оны жүргiзудi уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      2. Бағалы қағаздардың Мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлмеген бағалы қағаздар шығарылымдары жарамсыз болып табылады. <*>
      3. Уәкiлеттi органның мемлекеттiк бағалы қағаздарға бiр iзге түсiру нөмiрлерiн беру үшiн олардың шығарылымдары туралы ақпараттар беру тәртiбi заңдарға сәйкес белгiленедi. <*>
      ЕСКЕРТУ. 17-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .
 
      17-1-бап. Облигацияларды ұстаушылардың өкiлi <*>

      1. Ипотекалық және өзге де қамтамасыз етiлген облигациялардың шығарылуы мен айналысы кезiнде эмитент алдында облигация ұстаушылардың мүдделерiн бiлдiрудi облигацияларды ұстаушылардың өкiлi (бұдан әрi - өкiл) жүзеге асырады. Өкiл таңдауды эмитент дербес жүзеге асырады. Өкiл эмитенттiң аффилиирленген тұлғасы болмауға тиiс.
      2. Өкiлдiң өкiлеттiгiн оны өкiл ретiнде айқындау алдындағы алты ай iшiнде пруденциялық нормативтердi сақтайтын және басқа да мiндеттi түрде сақталуға тиiстi нормалар мен лимиттердi сақтайтын екiншi деңгейдегi банк жүзеге асыруға құқылы.
      3. Өкiлдiң өкiлеттiгiн жүзеге асыру тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      ЕСКЕРТУ. 17-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2003.06.03. N 427 Заңымен.

      18-бап. <*>

      ЕСКЕРТУ. 18-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      19-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын
              тiркеуден бас тарту <*>

      1. Бағалы қағаздар шығарылымын тiркеуден дәлелдi бас тарту үшiн ұсынылған құжаттар қолданылып жүрген заңдарға және эмиссия проспектiсiне енгiзiлген мәлiметтердiң эмитенттiң нақты жағдайына сәйкес келмеуi негiз болып табылады. <*>
      2. Бағалы қағаздар шығарудың мақсатқа сай еместiгiн дәлел етiп, тiркеуден бас тартуға жол берiлмейдi.
      3. Бағалы қағаздар шығарылымын тiркеуден бас тарту жөнiнде сотқа шағым берiлуi мүмкiн. <*>
      ЕСКЕРТУ. 19-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      20-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар орналастыруды тоқтата
              тұру <*>

      1. Бағалы қағаздар орналастыруды тоқтата тұруға:
      1) бағалы қағаздарды орналастыру талаптарының шығару мен орналастырудың тiркелген талаптарына, осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкессiздiгi; <*>
      2) орналастыру ережелерiн едәуiр өзгертетiн ақпараттың уәкiлеттi органға келiп түсуi; <*>
      3) шығарылымның тiркелген көлемiнiң артып кетуi; <*>
      4) уәкiлеттi органның талаптарын эмитенттiң белгiленген мерзiмде орындамауы негiз болады.
      2. Бағалы қағаздар орналастыруды тоқтата тұру:
      1) эмитенттiң бағалы қағаздарды одан әрi орналастыруына тыйым салуды;
      2) рынокта орналастырылған бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердiң тiркелуiн жүзеге асыруға тыйым салуды;
      3) осы орналастыруды бағалы қағаздарын орналастыру жөнiндегi жарнама науқанын тоқтатуды бiлдiредi. <*>
      3. Бағалы қағаздар эмиссиясын тоқтата тұру туралы шешiмдi уәкiлеттi орган қабылдайды.
      4. Уәкiлеттi органның бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешiмiн алған кезден бастап эмитент осы баптың 2-тармағының талаптарын сақтай отырып, бұл туралы баспасөз басылымында хабар жариялауға және анықталған жолсыздықтарды уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде жоюға мiндеттi.
      Эмитенттiң бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешiмiн уәкiлеттi орган эмитенттiң бағалы қағаздарын ұстаушылар тізіліміндегi жеке шоттармен жүргізілетін операцияларды тоқтата тұру мақсатында тiркеушiге жiбередi. Тiзiлiмде нақты ұстаушының жеке шоты болса тiркеушi оны уәкiлеттi орган қабылдаған шешiм туралы хабардар етуге мiндеттi. <*>
      5. Уәкiлеттi органның шешiмiмен бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұруға себеп болған негiздердi жойғаннан кейiн ғана эмитенттiң бағалы қағаздарды одан әрi орналастыруына мүмкiндiк туады. <*>
      6. <*>
      7. Уәкiлеттi органның орналастыруды тоқтата тұру туралы шешiмi жөнiнде сотқа шағым берiлуi мүмкiн. <*>
      ЕСКЕРТУ. 20-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      21-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын
              жарамсыз деп тану <*>

      1. Уәкiлеттi орган мынадай негiздер бойынша бағалы қағаздар шығарылымы жарамсыз деп тануға құқылы:
      1) инвесторлар үшiн елеулi мәнi бар бағалы қағаздар шығарылымы нақты шарттарының тiркелген эмиссия проспектiсiне сәйкес келмеуi; <*>
      2) тiркелген шығарылым проспектiне сәйкес келмейтiн мәлiметтер бар бағалы қағаздардың шығарылуы мен орналастырылуы туралы жарнама науқанын жүргiзу; <*>
      3) бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепте көрсетiлген мәлiметтердiң шығарылымның тiркелген проспектiне немесе осындай шығарылымның нақты орналастырылу деректерiне сәйкес келмеуi;<*>
      4) орналастыруды тоқтата тұрудың себебi болған жолсыздықтарды жою туралы уәкiлеттi органның ұйғарымын эмитенттiң орындамауы. <*>
      1-1. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жарамсыз деп тану туралы шешiмдi уәкiлеттi орган эмитентке және осы эмитенттiң бағалы қағаздарын ұстаушылардың тiзiлiмiндегi бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеудi тоқтата тұру мақсатында тiркеушiге жiбередi.
      Тiзiлiмде нақтылы ұстаушының жеке шоты болса тiркеушi оны уәкiлеттi орган қабылдаған шешiм туралы хабардар етуге мiндеттi. Хабарламаны алған нақтылы ұстаушы клиенттiң шоты бойынша бағалы қағаздармен жасалған мәмiленi тiркеудi тоқтата тұруға мiндеттi.
      Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жарамсыз деп тану туралы мәлiмет Бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiне уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен енгiзiледi. <*>
      2. Облигациялар шығарылымы жарамсыз деп танылған жағдайда осы шығарылған облигациялар эмитентке қайтарылуға жатады. Инвесторларға облигациялардың нақтылы құнын өтеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес жүзеге асырылады. <*>
      2-1. Акциялар шығарылымы жарамсыз деп танылған жағдайда акционерлiк қоғамның директорлар кеңесi уәкiлеттi органнан акциялар шығарылымының жарамсыз деп танылғаны туралы хабар алған күннен бастап екi ай iшiнде мынадай:
      1) акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы;
      2) шаруашылық серiктестiк (өндiрiстiк кооператив) етiп қайта құру туpaлы;
      3) акционерлiк қоғамды тарату туралы шешiмдердiң бiрiн қабылдау мақсатында акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға және өткiзуге мiндеттi.
      Акционерлердiң жалпы жиналысында акциялар шығаруды мемлекеттiк тiркеу туралы шешiм қабылданғаннан кейiн акционерлiк қоғам акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi қабылданған күннен бастап бiр айдан кешiктiрмей құжаттарды мемлекеттiк тiркеуге табыс етуге мiндеттi. <*>
      2-2. Осы баптың 2-1-тармағының талаптарын сақтамаған жағдайда акционерлiк қоғам уәкiлеттi органның талап-арызы бойынша сот тәртiбiмен таратылуға жатады. <*>
      3. <*>
      4. <*>
      5. Уәкiлеттi органның бағалы қағаздар шығарылымын жарамсыз деп тану туралы шешiмiне сотқа шағым берiлуi мүмкiн. <*>
      ЕСКЕРТУ. 21-бап өзгертiлдi және толықтырылды - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 21-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

            22-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы және
              эмитенттiң қызметi туралы ақпарат <*>

      1. Эмитент орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздар туралы мәлiметтi олардың шығарылуы мемлекеттiк тiркелген күннен бастап отыз күн iшiнде баспасөз басылымында жариялауға мiндеттi.
      Мемлекеттiк тiркелгенге дейiн шығару туралы мәлiметтердi жариялауға тыйым салынады. <*>
      2. Эмитент, сондай-ақ оның андеррайтерлерi ықтимал инвесторларға бағалы қағаздарды сатып алғанға дейiн бағалы қағаздар шығарылымы проспектiмен, сондай-ақ эмитенттiң қызметiмен және олар шығарған ескiру мерзiмi алты айдан аспауға тиiс бағалы қағаздар туралы ақпаратпен танысу мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге мiндеттi. <*>
      3. Бағалы қағаздарды орналастыру және олардың айналымы кезеңiнде эмитент оларды уәкiлеттi органда тiркеуге және ықтимал инвесторлар мен бағалы қағаз ұстаушыларды бағалы қағаздар шығарылымының тiркелген проспектiндегi деректермен және эмитенттiң қызметi туралы және олар эмиссиялаған бағалы қағаздар туралы ақпараттармен салыстырғанда iстiң нақты жәй-күйiндегi олардың мүдделерiн қозғайтын барлық өзгерiстер туралы хабардар етуге мiндеттi. <*>
      4. Мыналар ықтимал инвесторлар мен бағалы қағаздар ұстаушылардың мүдделерiн қозғайтын мәлiметтер болып танылады: <*>
      1) эмитенттiң органына кiретiн адамдар тiзiмiндегi өзгерiстер;
      2) эмитенттiң және оның еншiлес ұйымдары мен тәуелдi акционерлiк қоғамдарының органдарына кiретiн (өкiлдерi кiретiн) эмитент акционерлерiнiң (қатысушыларының) жарғылық капиталдағы төленген жарғылық капиталдағы) үлес мөлшерiнiң өзгерiстерi, сондай-ақ егер, олар әрбiр осындай ұйымның (халықтық акционерлiк қоғамның жарғылық капиталында бес және одан да көп процент) дауыс беретiн акциялардың (үлестердiң, үлестiк жарналардың) он және одан да көп проценттерiн иеленген жағдайда, басқа ұйымдардың жарғылық капиталдарындағы (шығарылған (төленген) жарғылық капиталдағы) акционер үлесi мөлшерiнiң өзгерiстерi; <*>
      3) эмитенттiң дауыс берiлетiн акцияларының он және одан да көп процентiн (халықтық акционерлiк қоғам үшiн - бес және одан да көп процентiн) иеленетiн эмитент акционерлерiнiң (қатысушыларының) тiзiмiндегi өзгерiстер;
      4) әрбiр осындай ұйымның дауыс берiлетiн акцияларының (үлестерiнiң, үлес жарналарының) он және одан да көп процентiн (халықтық акционерлiк қоғам үшiн - бес және одан да көп процентiн) эмитент иеленетiн заңды тұлғалардың тiзiмiндегi өзгерiстер;
      5) акционерлердiң жалпы жиналысының (шаруашылық серiктестiктiң жоғары органының) шешiмдерi;
      6) эмитентi, оның еншiлес ұйымдарын және тәуелдi акционерлiк қоғамдарын қайта ұйымдастыру;
      7) эмитенттiң шоттары мен мүлкiне тыйым салу;
      8) эмитент лицензиясының күшiн тоқтата тұру немесе тоқтату не оны қайтарып алу;
      9) эмитенттiң қызметiн тоқтата тұру немесе тоқтату;
      10) ықтимал инвесторлардың және бағалы қағаздар ұстаушылардың мүлiктiк мүдделерiн қозғайтын және уәкiлеттi органдар осындай деп таныған өзге де өзгерiстер. <*>
      5. Осы баптың 4-тармағында көрсетiлген эмитенттiң iсiнiң нақты жай-күйiндегi өзгерiстерi туралы мәлiметтердi эмитент оларды тiркеу (бағалы қағаздар шығарылымы проспектiне) тиiстi өзгерiстер енгiзу үшiн) осындай өзгерiстер туындаған кезден бастап жетi жұмыс күнiнен аспайтын мерзiмде уәкiлеттi органға жiберуге тиiс. <*>
      6. Егер бағалы қағаздар шығарылымы проспектiнде, сондай-ақ эмитенттiң қызметi мен ол шығарған бағалы қағаздар туралы ақпаратта ықтимал инвесторлардың және бағалы қағаздар ұстаушылардың  мүдделерiн қозғайтын жалған, дәл емес немесе толық емес мәлiметтер болса, эмитент келтiрiлген нұқсан үшiн заңдарға сәйкес мүлiктiк жағынан толық жауапты болады, ол оның лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген әкiмшiлiк және қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкiн. <*>
      7. Инвесторларға (ықтимал инвесторларға) бағалы қағаздар шығарылымы проспектiнде және эмитенттiң қызметi туралы және ол шығарған бағалы қағаздар туралы ақпаратта жалған, дәл емес немесе толық емес мәлiметтердi табыс ету немесе жариялау арқылы келтiрiлген нұқсан үшiн эмитенттiң жауапкершiлiгiн шектейтiн инвесторлар (ықтимал инвесторлар) мен эмитент арасындағы жасалған келiсiм жарамсыз деп есептеледi. <*>
      ЕСКЕРТУ. 22-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 22-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 22-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      23-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру
              шарттары

      1. Бағалы қағаздар шығарылымының құрылымы уәкiлеттi органда тiркелген құрылымға сәйкес келуге тиiс.
      2. <*>
      3. Эмитент бағалы қағаздарды орналастыру кезiнде андеррайтердiң қызметiн пайдалана алады. Бағалы қағаздар рыногындағы андеррейтердiң қызметiн бағалы қағаздар рыногында атаулы ұстау құқығымен брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға уәкiлеттi органның лицензиясы бар бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары жүзеге асыруға құқылы. <*>
      Андеррайтер қызметiн жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары эмиссиялық синдикаттар құруға құқылы.
      Эмиссиялық синдикат бiрлескен қызмет туралы шарттың негiзiнде құрылады.
      Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларының андеррайтер қызметiн жүзеге асыруының шарттары мен тәртiбi бағалы қағаздар рыногы туралы заңдармен реттеледi.
      ЕСКЕРТУ. 23-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 23-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      24-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру және
              өтеу қорытындылары туралы есептер

     1. Эмитент уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен уәкiлеттi органға бағалы қағаздар толық орналастырылғанға дейiн не оларды толық орналастыру аяқталғаннан кейiн әрбiр алты айдың қорытындысы бойынша (есептi жартыжылдық аяқталған соң бiр айдың iшiнде) бағалы қағаздарды орналастырудың қорытындылары туралы есептердi, сондай-ақ облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есептi табыс етуге мiндеттi.<*>
      Халықтық акционерлiк қоғам тоқсан аяқталғаннан кейiн жиырма күн iшiнде өз акцияларын нақты орналастырылуы туралы мәлiметтердi көрсете отырып, тоқсандық баланстар және кiрiстер мен шығыстар туралы есебiн баспасөз басылымында жариялауға және уәкiлеттi органға беруге мiндеттi. <*>
      2. <*>
      3. Есептi бекiту үшiн табыс етiлетiн құжаттар тiзбесiн және оларды ресiмдеу тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi. Эмитент көрсетiлген талаптарды сақтамаған жағдайда уәкiлеттi орган есептi бекiтпей тастауға құқылы. Эмитент құжаттарды қайтара табыс еткен кезде оны қарау мерзiмi жаңартылады. <*>
      4. Уәкiлеттi орган эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептердi 14 күнтiзбелiк күн iшiнде қарайды. <*>
      5. Эмитент бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептi тапсырмаған жағдайда уәкiлеттi орган шығарылымды жарамсыз деп тануға құқылы. <*>
      6. Егер эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептi қараған кезде ұсынылған мәлiметтердiң немесе эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымын тiркеу үшiн ұсынылған мәлiметтердiң анық еместiгi анықталса, уәкiлеттi орган бағалы қағаздарды одан әрi орналастыру мен оның айналысын тоқтата тұру туралы шешiм қабылдауға құқылы. <*>
      7. Бекiтуге ұсынылған бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептегi мәлiметтердiң анық еместiгi анықталған жағдайда, уәкiлеттi орган есептi бекiту туралы хабарламаны керi қайтарып алу туралы және эмиссиялық бағалы қағаздардың айналысын тоқтата тұру туралы шешiм қабылдауға құқылы.<*>
      ЕСКЕРТУ. 24-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 24-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 24-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1999.07.16. N 436 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 24-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      24-1-бап. Бағалы қағаздар ұстаушыларды уәкiлеттi
                органның хабардар етуi

      1. Бағалы қағаздар рыногында жасалған немесе жасалуы мүмкiн құқық бұзушылықтар туралы бағалы қағаздар ұстаушыларды хабардар ету және оларды ескерту мақсатында уәкiлеттi орган баспа басылымында:
      1) баспа бағалы қағаздар шығару мен орналастыруды тоқтата тұру және шығарылымды жарамсыз деп тану туралы; <*>
      2) бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензияны қайтарып алу немесе оның күшiн тоқтата тұру туралы;
      3) эмитенттердiң және бағалы қағаздар рыногына кәсiпқой қатысушылардың қызметiн тексеру туралы мәлiметтердi жариялайды.
      2. Уәкiлеттi орган бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң қызметi туралы мәлiметтер базасын жүргiзедi.
      ЕСКЕРТУ. 24-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
     ЕСКЕРТУ. 24-1-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      24-2-бап. Инвесторлардың бағалы қағаздар рыногындағы
                құқықтарын қорғау

      1. Инвесторлардың бағалы қағаздар рыногындағы құқықтарын қорғау мақсатында уәкiлеттi орган эмитенттер мен бағалы қағаздар рыногына кәсiпқой қатысушылардың қызметiне тексерiс жүргiзедi.
      Тексерiс жүргiзу кезеңiнде және тексерiстiң қорытындысы бойынша уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен: <*>
      1) эмитенттерге, сауда-саттық ұйымдастырушыларға және бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларына орындалуы мiндеттi нұсқамалар жiберуге; <*>
      2) бағалы қағаздар ұстаушылары тiзiлiмiнiң жекелеген дербес шоттары және тұтас алғанда, тiзiлiм бойынша бағалы қағаздардың қозғалысын тоқтата тұруға;
      3) кiнәлi тұлғалардың жауапкершiлiктерi туралы мәселелердi заңдарға сәйкес шешуге құқылы.
      2. Эмитенттердiң және бағалы қағаздар рыногына кәсiпқой қатысушылардың қызметiн тексерудi уәкiлеттi орган:
      1) ұсынылған құжатттарды қарау;
      2) мүдделi тараптардың өкiлдерiн жолсыздық фактiсi бойынша олардың түсiнiктемелерiн тыңдау мақсатында шақыру;
      3) эмитенттiң, сауда-саттық ұйымдастырушының немесе бағалы қағаздар рыногына кәсiпқой қатысушының орналасқан жерi бойынша тексерiс жүргiзу арқылы жүзеге асырады.
      Тексерiстер жүргiзудiң және олардың нәтижелерiн ресiмдеудiң тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      2-1. Тексерiс жүргiзу процесiнде эмитент, кәсiби қатысушы және сауда-саттық ұйымдастырушы уәкілетті органның тексеріс үшiн қажеттi құжаттарды табыс ету туралы талабын орындауға мiндеттi.
      Қажет болған жағдайда уәкiлеттi орган тексерiс актiсiне қоса тіркеу үшiн құжаттардың көшiрмелерiн талап етуге құқылы.
      Уәкiлеттi орган эмитент қызметкерлерiнен, кәсiби қатысушыдан және сауда-саттық ұйымдастырушыдан тексерiс жүргiзу процесiнде және тексерiс қорытындысы бойынша жазбаша түсiнiк берудi талап етуге құқылы. <*>
      2-2. Эмитенттiң, сауда-саттық ұйымдастырушының және кәсiби қатысушының Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғанын куәландыратын тексерiс қорытындысы бойынша уәкiлеттi орган эмитенттiң бағалы қағаздарының айналысын, кәсiби қатысушы мен сауда-саттық ұйымдастырушы лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе лицензиясын керi қайтарып алу туралы шешiм қабылдауға құқылы. <*>
      3. Уәкiлеттi орган, заңдарда көзделген жағдайларда, бағалы қағаздар рыногындағы кәсiпқой қатысушылардың көрсеткен қызметi үшiн сыйақы мөлшерiнiң негiздiлiгiн айқындауға құқылы.
      ЕСКЕРТУ. 24-2-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 24-2-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

IV тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызмет

      25-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметке
              қойылатын талаптар

      1. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызмет:
      1) бiлiктiлiк талаптарына;
      2) қаржы тұрақтылығы өлшемдерiне;
      3) қолданылып жүрген заңдарға сәйкес өз қызметi туралы ақпаратты ашып көрсету талаптарына;
      4) iскерлiк әдеп нормаларына сәйкес болуға тиiс.
      1-1. Акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған ұйымдары бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтi жүзеге асыруға құқылы.
      Бағалы қағаздар рыногындағы қызметiн жүзеге асыруға лицензия алу үшiн уәкiлеттi органға құжаттарын ұсынған ұйымның, бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының және сауда-саттық ұйымдастырушының жарғылық капиталын қалыптастыруы тек ақшамен жүзеге асырылады. <*>
      2. Бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушысы клиентке мүлiктiк зиян келтiрген жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiп бойынша залалды өз есебiнен өтеуге мiндеттi.
      3. Бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыноктарындағы қызметтi жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушысы өзiнiң қызметiне байланысты қаржы тәуекелдерiн сақтандыруға құқылы.
      4. Бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асырудың талаптары мен тәртiбi уәкiлеттi органмен және өзiн-өзi реттейтiн ұйымдардың уәкiлеттi органымен келiсiлген ережелермен белгiленедi.<*>
      5. Бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының өзiн-өзi реттейтiн ұйымның қызметiне қатысуы мiндеттi болып табылады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 25-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      26-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби
              қызметтi лицензиялау

      1. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтiң бiр немесе бiрнеше бiрлескен түрлерiн жүзеге асыруға тиiстi лицензиясы бар тұлғалар бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтi жүзеге асыруға құқылы. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi жүзеге асыруға лицензия берудi шарттары мен тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      2. Бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыруға лицензия алу үшiн уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi сақтау жөнiндегi талабын орындауы қажет. Пруденциялық нормативтердiң құрамына жарғылық капиталдың ең төменгi мөлшерi, өз капиталының жеткiлiктiлiк коэффициентi, сондай-ақ уәкiлеттi органның айқындауы бойынша өзге де нормалар мен лимиттер кiредi. <*>
      3. Уәкiлеттi орган осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен лицензия беруден бас тартуға, лицензияның қолданылуын тоқтата тұруға немесе лицензияны керi қайтарып алуға құқылы. <*>
      3-1. Уәкiлеттi орган:
      1) лицензия алу немесе лицензиаттың қызметi туралы есептi қарау үшiн ұсынылған құжаттардың мазмұнында анық емес немесе толық емес ақпараттар анықталған;
      2) лицензия алу үшiн ұсынылған құжаттардағы өзгерiстер туралы ақпарат берiлмеген;
      3) лицензиат уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi сақтамаған;
      4) лицензиат бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу тәртiбiн белгiлейтiн ережелер мен стандарттарды орындамаған немесе бұзған;
      5) лицензиат өзiнiң қызметi туралы есептi ұсыну тәртiбiн сақтамаған;
      6) өзiн-өзi реттейтiн ұйымға мүше болмаған, сондай-ақ лицензиат өзiн-өзi реттейтiн ұйымнан шыққан немесе оны шығарған;
      7) лицензиат Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарды бұзған;
      8) лицензиат лицензиялық талаптарды сақтамаған;
      9) лицензиат уәкiлеттi органның ұйғарымын орындамаған жағдайларда лицензияның қолданылуын тоқтата тұруға құқылы. <*>
      3-2. Уәкiлеттi орган лицензияның қолданылуының тоқтатыла тұру себептерi жойылмаған жағдайларда және Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленген өзге де негiздер бойынша лицензияны қайтарып алуға құқылы. <*>
      4. Лицензия берiлгенi үшiн алым алынады, оның мөлшерi мен төлену тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.
      ЕСКЕРТУ. 26-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 26-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      27-бап. Бағалы қағаздар рыногында мәмiлелердi жүзеге
              асыруды шектеу

      1. Бағалы қағаздар рыногына брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия алған тұлғалардың бағалы қағаздармен мәмiлелер жасауға, егер аталған мәмiлелердi жасау және жүзеге асыру өз клиенттерiнiң мүдделерiне қайшы келетiн болса, құқықтары жоқ.
      2. Қызметтiк ақпаратты бар тұлғалардың бас пайдасын көздеу мақсатында немесе оны үшiншi бiреуге беру үшiн осы ақпаратты пайдалана отырып мәмiлелер жасауға құқығы жоқ. Бағалы қағаздар рыногының жай-күйi мен дамуы туралы мiндеттi түрде жариялануға тиiстi ақпаратты мемлекеттiк органдардың, қоғамдық ұйымдардың лауазымды адамдарының немесе бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушыларының қасақана жасырып қалуына жол берiлмейдi.
      Осы талапты бұзған тұлғалар заңдарға сәйкес жауап бередi.
      3. Өзiнiң қызмет бабындағы жағдайына, эмитентпен жасасқан еңбек мiндеттемелерiне немесе шарттарына орай эмитент және ол орналастырған бағалы қағаздар туралы ақпараты бар адамдарды бағалы қағаздар рыногының басқа субъектiлерiмен салыстырғанда артықшылықты жағдайға қоятын, көпшiлiктiң қолы жетпейтiн кез келген ақпарат қызметтiк ақпарат деп танылады. <*>
      4. Қызметтiк ақпараты бар адамдарға:
      1) эмитент органдарының лауазымды адамдары немесе осы эмитентпен шарт арқылы байланысты бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушысы; <*>
      2) эмитенттiң немесе эмитентпен шарт арқылы байланысты бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушысының аудиторлары:
      3) мемлекеттiк органдардың бақылау, қадағалау және өзге де өкiлеттiгi себептi аталған ақпаратқа қолы жететiн қызметшiлерi;
      4) осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында көрсетiлген тұлғалардың аффилиирленген тұлғалары жатады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 27-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      28-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби
              қызмет түрлерi

      1. Бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтiң мынадай түрлерi жүзеге асырылуы мүмкiн:
      1) брокерлiк;
      2) дилерлiк;
      3) депозитарлық;
      4) кастодиалдық;
      5) бағалы қағаздар портфелiн басқару жөнiндегi;
      6) бағалы қағаздармен операциялар бойынша өзара талаптар мен мiндеттемелердi (клирингтiк) айқындау жөнiндегi;
      7) бағалы қағаздар ұстаушыларының тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызмет;
      8) уәкiлеттi органның белгiлеуi бойынша кәсiби қызметтiң басқа да түрлерi;
      9) трансфер-агент қызметi; <*>
      10) жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару; <*>     
      2. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызмет түрлерiн қоса атқаруды уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      3. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызмет пен қаржы құралдарымен сауда жасауды ұйымдастыру жөнiндегi қызмет, қapжы рыногындағы қызметтi қоспағанда және Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленген өзге де жағдайларда, кәсiпкерлiк қызметтiң өзге түрлерiмен қоса атқарылмайды. <*>
      4. Бағалы қағаздар рыногындағы банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың қызметi Қазақстан Республикасындағы банк қызметiн реттейтiн заңдарға және уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады.
      ЕСКЕРТУ. 28-бап толықтырылды - Қазақстан Республикасының 1997.06.19. N 134-I Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 28-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 28-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      29-бап. Брокерлiк қызмет

      1. Брокерлiк қызмет - өз клиентiнiң мүдделерiн көздеп және соның есебiнен тапсырма шарты немесе комиссия шарты негiзiнде iс-қимыл жасайтын брокердiң бағалы қағаздар рыногында бағалы қағаздармен азаматтық-құқықтық мәмiлелер жасау жөнiндегi қызметi.
      2. Брокердiң өз клиенттерiнiң мүдделерiн көздеп мәмiлелер жасауы жазбаша нысанда жасалған шарт негiзiнде жүзеге асырылады.
      3. Брокер өз клиенттерiнiң бағалы қағаздармен жүргiзiлетiн операциялар есебiн арнаулы шоттарда жүргiзедi.
      4. Брокер клиенттердiң бағалы қағаздарының нақты ұстаушысы ретiнде болуы мүмкiн.

      30-бап. Дилерлiк қызмет

      Дилерлiк қызмет - бағалы қағаздармен өз атынан және өз есебiнен азаматтық-құқықтық мәмiлелер жасау жөнiндегi қызмет.

      31-бап. Бағалы қағаздар портфелiн басқару және
              жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы
              активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi
              қызмет <*>

      1. Бағалы қағаздар портфелiн басқару және жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызмет - бағалы қағаздар мен зейнетақы жинақтары портфелi меншiк иесiнiң жекелеген заңды құқықтарын iске асыру жөнiндегi қызмет.
      2. Бағалы қағаздар портфелiн басқару және жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру тәртiбi, басқарушының құқықтары мен мiндеттерi Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалады.
      ЕСКЕРТУ. 31-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      32-бап. Бағалы қағаздармен жүргiзiлетiн операциялар
              бойынша өзара талаптар мен мiндеттемелердi
              (клиринг) айқындау жөнiндегi қызмет

      1. Клирингiлiк қызмет - бағалы қағаздармен мәмiлелер жасау нәтижесiнде жүзеге асырылатын есеп айырысуға қатысушы тараптардың өзара талаптары мен мiндеттемелерiн есепке алу жөнiндегi қызмет.
      2. Бағалы қағаздар рыногындағы клирингтiк қызметтi лицензиялауды уәкiлеттi орган жүзеге асырады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 32-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      33-бап. Депозитарлық қызмет

      1. Бағалы қағаздардың депозитарийi - бағалы қағаздар иелерiн есепке алу мен олардың құқықтарын растау, сондай-ақ бағалы қағаздарды материалсыздандыру жөнiндегi қызметтi және заң актiлерiне сәйкес өзге де қызмет түрлерi жүзеге асыратын мамандандырылған ұйым.
      2. Депозитарий мен депоненттiң қатынастары олардың арасында жасалған шарт негiзiнде туындайды. Шарттың нысаны мен мазмұны Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.
      Шарттың жасалуы депоненттiң бағалы қағаздарына меншiк құқықтарының депозитарийге өтуiне әкеп соқпайды. Депоненттiң бағалы қағаздарына депозитарийдiң дербес билiк етуге, оларды басқаруға немесе, депоненттiң тапсырмаларын орындауды қоспағанда, депоненттiң атынан бағалы қағаздармен кез келген iс-әрекеттi жүзеге асыруға құқығы жоқ.
      3. Депозитарийдiң бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiнде нақтылы ұстаушы ретiнде тiркелуге құқығы бар.
      4. Депозитарий бағалы қағаздарға құқықтарды есепке алу жөнiндегi өз мiндеттерiн орындамағаны немесе лайықты орындамағаны үшiн, оның iшiнде депо шоттары бойынша жазбалардың толық және дұрыс болуы үшiн жауап бередi.
      ЕСКЕРТУ. 33-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .

      34-бап. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн
              жүргiзу жөнiндегi қызмет

      1. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызмет - белгiлi бiр күнге бағалы қағаздың ұстаушысын белгiлеуге мүмкiндiк беретiн деректердi жинау, тiркеу, өңдеу, сақтау және беру жөнiндегi қызмет. <*>
      2. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмi жүйесi бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзу жүйесiне өзгерiстер енгiзудi қажет етуге әкеп соғатын барлық фактiлер мен құжаттар туралы ақпаратты жинау мен сақтауды қамтамасыз етуге тиiс. <*>
      3. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзу құжаттандырылған немесе құжаттандырылмаған нысандарда шығарылған атаулы бағалы қағаздар жөнiнде жүзеге асырылады.
      4. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзудi, эмитентпен жасасқан шартқа сәйкес, тiркеушi жүзеге асырады. <*>
      5. <*>
      6. Тiркеушi бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмдерiн эмитенттердiң санына шек қоймай жүргiзедi.
      7. Бағалы қағаздар ұстаушы туралы мәлiметтер бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жеке шоттардың тiзiлiмiне енгiзiлуге жатады. <*>
      8. Бағалы қағаздар иесiнiң немесе нақтылы ұстаушының талап етуi бойынша тiркеушi жеке шоттан көшiрме беруге мiндеттi. <*>
      Жеке шоттан берiлетiн көшiрмеде көшiрме берiлiп отырған бағалы қағаздарға қойылған барлық шектеулер немесе оларды мiндеттеу фактiлерi туралы белгi болуға тиiс. <*>
      9. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзудiң тәртiбiн, жеке шоттардан берiлетiн үзiндiлердiң нысандарын, бағалы қағаздар бойынша құқықтарға қатысты бұйрықтардың нысандарын және оларда көрсетiлетiн мәлiметтердiң тiзбесiн уәкiлеттi орган белгiлейдi. <*>
      10. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi шарттың күшi тоқтатылған жағдайда барлық деректердi және шарттың күшi тоқтатылған күнге жасалған бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімін жүргізу жүйесін құрайтын құжаттарды басқа тiркеушiге өткiзiп беру Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.
      Шарттың күшi тоқтатылған күннен кейiн тiзiлiмiнiң жеке шоттарынан тiркеушi берген барлық, үзiндiлер жарамсыз болады. Шарттың күшi тоқтатылған күннен кейiн бағалы қағаздар ұстаушылардың бұйрықтарын орындауға қабылдауға тiркеушiнiң құқығы жоқ. <*>
     11. Тiркеушi эмитенттiң, оның лауазымды адамдарының және дербес немесе аффилиирленген тұлғалармен бiрлесiп осы эмитенттiң дауыс берiлетiн акцияларының (үлестерiнiң, үлестiк жарналарының) бес және одан да көп процентiн иеленетiн әрбiр жеке акционерiнiң (қатысушының) аффилиирленген тұлғасы болуға тиiс емес.
      ЕСКЕРТУ. 34-бап өзгертiлдi және толықтырылды - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 34-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      35-бап. Кастодиандық қызмет

      1. Кастодиандық қызмет - банктердiң бағалы қағаздар рыногында бағалы қағаздар бойынша құқықтарды тiркеу және есепке алу, құжатты бағалы қағаздарды сақтау және клиенттердiң ақшаларын есепке алу жөнiндегi қызметi. <*>
      2. Кастодиандық, қызметтi лицензиялауды уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      3. Кастодиан өз клиенттерiне тиесiлi бағалы қағаздардың нақтылы ұстаушысы болуға құқылы.
      4. Кастодиандық қызметтi жүзеге асырудың шарттары мен тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi. <*>
      ЕСКЕРТУ. 35-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 35-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      35-1-бап. Трансфер-агент қызметi

      Трансфер-агент қызметi - бағалы қағаздар рыногында азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыру процесiнде ақпарат (құжаттар) қабылдау және беру жөнiндегi қызмет.
      Лицензиялар беру және қызметтiң осы түрiн жүзеге асыру тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.
      ЕСКЕРТУ. 35-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      36-бап. Бағалы қағаздар бланкiлерiн шығару <*>

      1. Бағалы қағаздар бланкiлерiн шығару жөнiндегi қызмет - полиграфия өндiрiсi бар және бағалы қағаздар бланкiлерiн шығарудың толық циклы жасалатын полиграфия кәсiпорындарының қызметi.
      2. Бағалы қағаздар бланкiлерiн дайындауға арналған, олардың жасанды жолмен жасалудан және басқа да қиянаттар жасаудан жоғары дәрежеде қорғалуын қамтамасыз ететiн арнаулы технологиялар мен жабдықтар болған кезде, сондай-ақ бланкiлердi жасау кезiнде сақталуын және полиграфия ұйымдарына қойылатын құпиялық режимiн қамтамасыз ету жөнiндегi жағдайлар болған кезде жасауға рұқсат етiледi.
      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң құпиялық режимi бойынша және Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi органдарының кәсiпорында құнды заттарды сақтау режимiнiң жай-күйi туралы қорытындысы болған жағдайда уәкiлеттi орган бағалы қағаздар бланкiлерiн жасау жөнiндегi қызметке лицензия бередi.
      4. <*>
      5. Бағалы қағаздар бланкiлерiн шығаруға бақылауды уәкiлеттi орган қажет болған жағдайда басқа мемлекеттiк органдардың мамандарын қатыстыра отырып жүзеге асырады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 36-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 36-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

V тарау. Бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыноктары

      37-бап. Қор биржасы

      1. Қор биржасы бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары құратын акционерлiк қоғам нысанындағы өзiн-өзi реттейтiн коммерциялық емес ұйым болып табылады. <*>
      Уәкiлеттi органның шешiмi бойынша қор биржасының акционерлерi бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары болып табылмайтын, бiрақ заңдарға сәйкес бағалы қағаздардан басқа өзге қаржы құралдарымен мәмiлелердi жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаларға қор биржасының акцияларын сатып алу құқығы берiлуi мүмкін.
      2. Қор биржасының қызметi өзiн-өзi өтеу принципiне негiзделедi және оның қызметiнен түскен кiрiстер биржаны материалдық-техникалық дамытуға пайдаланылады.
      3. <*>
      4. Қор биржасының жұмыс iстеуi айрықша болып табылады және кез келген қызмет түрлерiн жүзеге асырумен сыйыспайды.
      Қор биржасының тауарлық биржалардың мiндеттерiн орындауға құқығы жоқ.
      5. <*>
      6. Қор биржасының қаржы құралдарымен операциялар өткiзiлуiне қызмет көрсететiн қосымша құрылымдық бөлiмшелер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес филиалдар мен өкiлдiктер құруға құқығы бар.
      ЕСКЕРТУ. 37-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 37-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1999.07.16. N 436 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 37-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      38-бап. Қор биржасының мiндеттерi

      Қор биржасы:
      1) өзiнiң мүшелерiне қаржы құралдарымен мәмiлелердi жасау немесе тiркеу үшiн арнаулы жабдықталған үйлер және (немесе) арнаулы бағдарламалық-техникалық кешендер болып табылатын сауда алаңдарын (сауда жүйелерiн) бередi;
      2) қаржы құралдарымен сауда жасауды ұйымдастырады;
      3) қаржы құралдарына баға кесудi жүзеге асырады;
      4) өз мүшелерiне ұйымдық, ақпараттық, консультациялық қызмет көрсетедi;
      5) өзiнiң талдама зерттеулерiн жүргiзедi;
      6) қаржы рыногында (қаржы құралдары мен қаржы қызметтерiнiң рыногында) құқықтық қатынастар субъектiлерiнiң арасындағы өзара есеп айырысуға (клиринг) заңдарда көзделген тәртiп пен ережелер бойынша жәрдемдеседi;
      7) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де мiндеттердi жүзеге асырады.
      ЕСКЕРТУ. 38-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 38-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1999.07.16. N 436 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 38-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      39-бап. Қор биржасына мүше болу

      1. Бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары және бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары болып табылмайтын, бiрақ заңдарға сәйкес бағалы қағаздардан басқа өзге қаржы құралдарымен мәмiлелердi жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғалар қор биржасының мүшелерi бола алады.
      2. Қор биржасының кемiнде он мүшесi болуға тиiс.
      Осы Заңда белгiленген талаптарға сай келетiн шетелдiк заңды тұлғалар биржа мүшелерi бола алады.
      Биржа мүшелiгiне қабылдау туралы шешiмдi биржа кеңесi қабылдайды.
      ЕСКЕРТУ. 39-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 39-баптың 1-тармағы жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 1999.07.16. N 436 Заңымен .

      40-бап. Қор биржасын басқару

      1. Қор биржасының органдары, олардың мiндеттерi мен құқықтары, құрылу және шешiм қабылдау тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен, қор биржасының жарғысымен және биржалық сауда ережелерiмен белгiленедi. Қор биржасы органдарының қызметiнiң ерекшелiктерiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      2. Қор биржасы органдарының құрамына сайланған, бағалы қағаздары осы қор биржасының листингiне енгiзiлген ұйымдардың лауазымды адамдарының дауыстары листинг мәселелерi бойынша шешiмдер қабылдау кезiнде дауыстарды санағанда есептелмейдi.
      3. Қор биржасының жоғары органы шешiмдер қабылдаған кезде оның акционерлерiнiң дауыс саны бiрдей болады.
      ЕСКЕРТУ. 40-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 1999.07.16. N 436 Заңымен .

      41-бап. Биржа кеңесi

      1. Биржалық кеңес Қор биржасы директорлар кеңесiнiң мiндеттерiн атқарады.
      2. Биржа кеңесi акционерлердiң, биржаның басқа мүшелерiнiң, оның лауазымды адамдарының арасынан сайланады.
      3. Биржа кеңесiнiң құрамына уәкiлеттi органның өкiлi тұрақты негiзде дауыс беру құқығынсыз кiредi.
      ЕСКЕРТУ. 41-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .

      42-бап. Қор биржасы өндiрiп алатын жарналар мен алымдар

      Қор биржасы ақшалай жарналар мен алымдарды мынадай реттерде:
      1) қор биржасының мүшелiгiне өткенi үшiн;
      2) қор биржасының мүлкiн пайдаланғаны үшiн;
      3) бағалы қағаздар листингі үшiн;
      4) биржа мәмiлесiн тiркегенi және рәсiмдегенi үшiн;
      5) биржа саудасының жарғысында, ережелерiнде көзделген өзге де реттерде өндiрiп алады.
      ЕСКЕРТУ. 42-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 1999.07.16. N 436 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 42-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      43-бап. Биржаның кiрiстерi

      Қор биржасының кiрiстерi:
      1) биржалық саудаға қатысушылар төлейтiн жарналар мен алымдардан:
      2) қор биржасының акцияларын сатудан түскен қаражаттан;
      3) қор биржасының жарғысы мен биржалық сауда ережелерiнде көзделген ақпараттық, консультациялық және өзге де қызметтер көрсетуден алынған қаражаттардан құралады.
      ЕСКЕРТУ. 43-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      44-бап. Биржалық мәмiлелер

      1. Қаржы құралдарының биржалық саудасына қатысушылар арасында жасалған шарт биржалық мәмiле болып табылады. Осы қор биржасында жасалған барлық мәмiлелер осы Заңмен белгiленген тәртiпке және биржалық сауда ережелерiне сәйкес тiркелiп ресiмделуге тиiс.
      2. Бағалы қағаздармен биржалық сауда жасау ережелерін, сондай-ақ осы ережелерге өзгерістер мен толықтыруларды қор биржасының басқармасы әзірлейді, уәкілетті органмен ол айқындаған тәртіпте келісіледі және қор биржасы мүшелерінің жалпы жиналысында бекітіледі. Бағалы қағаздармен биржалық сауда ережелерi бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушыларының қор биржасы iшiндегi қызметiн реттейдi. Қор биржасының мүшелерi келiскен кезде биржа олардың бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногындағы қызметiн реттеуге құқылы.
      3. Бағалы қағаздармен биржалық сауда ережелерiнде мынадай қағидалар болуға тиiс:
      1) қор биржасында сауда-саттық жүргiзу тәртiбi;
      2) жасалатын мәмiлелердiң түрлерi, оларды тiркеу және есепке алу тәртiбi;
      3) қаржы құралдарға баға кесу тәртiбi;
      4) бағалы қағаздармен жасалатын мәмiлелер бойынша есеп айырысу тәртiбi мен әдiстерi;
      5) сауда-саттық өткiзiлетiн орын мен оның графигi;
      6) биржалық саудаға қатысушылар арасындағы дауларды шешу тәртiбi;
      7) бағалы қағаздарды биржалық саудаға жiберу тәртiбi;
      8) қор биржасын айыппұл өндiрiп алатын жолсыздықтардың тiзбесi, осы айыппұлдардың мөлшерi және оларды өндiрiп алу тәртiбi;
      9) биржалық саудаға қатысушылар төлейтiн алымдардың, тарифтердiң басқа да төлемдердiң мөлшерi, оларды биржаның өндiрiп алу тәртiбi;
      10) биржалық саудаға қатысушылар ауқымы, олардың құқықтары мен мiндеттерi;
      11) уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес басқа да талаптар.
      4. Қор биржасында айналысқа жiберiлген бағалы қағаздарды бiр мезгiлде басқа қор биржасында не Қазақстан Республикасының аумағында басқа бiр ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногында айналысқа жiберуге болмайды.
      ЕСКЕРТУ. 44-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 44-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 1999.07.16. N 436 Заңымен .
      Ескерту. 44-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2001.07.11. N 237 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 44-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      45-бап. Биржалық мәмiлелерге қатысушылар

      Биржалық сауда-саттыққа биржалық сауданың жарғысында немесе ережелерiнде белгiленген тәртiппен қатысуға рұқсат етiлген қор биржасының мүшелерi қатысады.

      46-бап. Қор биржасында айналысқа жiберiлген бағалы
              қағаздар эмитенттерiнiң мiндеттерi

      1. Бағалы қағаздары қор биржасындағы листинг рәсiмiнен өткен эмитенттердiң өз қызметi туралы ақпараттарды ашу жөнiндегi мiндетi, сондай-ақ осындай ақпараттарды беру тәртiбi мен мерзiмi қор биржасының уәкiлеттi органмен келiсiлген ережелерiмен белгiленедi.
      Бағалы қағаздары қор биржасындағы листинг рәсiмiнен өткен эмитенттер қор биржасына:
      1) жылдың және ағымдағы жылдың әр тоқсанының қорытындысы бойынша қаржылық есептiлiктi;
      2) бағалы қағаздардың алдағы болатын шығарылымдары туралы ақпаратты;
      3) эмитенттiң орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы ақпаратты;
      4) акционерлердiң жалпы жиналыстары хаттамаларының көшiрмелерiн;
      5) алдағы болатын дивиденд төлеу туралы ақпаратты;
      6) осы Заңның 22-бабының 4-тармағында көрсетiлген ақпаратты беруге мiндеттi. <*>
      2. Егер эмитент осы баптың 1-тармақпен белгіленген талаптарды орындамаса, биржа кеңесi эмитентке оның бағалы қағаздарының қор биржасы бағалы қағаздарының тiзiмiнен (осы бағалы қағаздардың делистингінен) шығарылып тасталуы мүмкiн екенiн ескертедi және осы ескертудi биржа бюллетенiнде жариялайды. <*>
      3. Егер эмитент биржа кеңесiнiң ескертуiнен кейiн осы баптың 1-тармағында көзделген мiндеттердi орындамаса, биржа кеңесi бағалы қағаздарға баға кесудi тоқтата тұру немесе олардың делистінгі туралы шешiм қабылдауы мүмкiн.
      ЕСКЕРТУ. 46-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 1999.07.16. N 436 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 46-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      47-бап. Қор биржасында қаржы құралдарымен жасалған
              мәмiлелер туралы ақпаратты жариялау

      Мерзiмдi шығарылып тұратын биржалық бюллетенде өткен айда жасалған мәмiлелер бойынша жалпы статистикалық деректер, биржалық сауда ережесiне енгiзiлетiн өзгерiстер, қор биржасы басқармасы мен акционерлердiң жалпы жиналысы қабылдаған шешiмдер, сондай-ақ қор биржасы мен оның мүшелерiнiң коммерциялық құпиясы болмайтын басқа да ақпарат болуға тиiс.
      ЕСКЕРТУ. 47-баптың атауы өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .

      48-бап. Қор биржасының жауапкершiлiгi

      Қор биржасы бағалы қағаздар рыногының субъектiсiне келтiрiлген залалдың орнын толтырады және оған өз мiндеттерiн лайықты атқармай, осы Заңды, биржа жарғысын, биржалық сауда ережелерiн бұзған немесе коммерциялық құпияны жария еткен жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.

      49-бап. Қор биржасының қызметiн тоқтату

      1. Қор биржасы өзiнiң қызметiн:
      1) биржаның шешiмi бойынша;
      2) сот органдарының шешiмi негiзiнде;
      3) уәкiлеттi орган биржалық қызметке берген лицензиясын қайтарып алған жағдайда тоқтатады.
      2. Лицензияны қайтарып алу туралы шешiмге сот тәртiбi бойынша шағым жасалуы мүмкiн.
      ЕСКЕРТУ. 49-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      50-бап. Биржадан тыс рыноктың баға кесу ұйымы

      1. Бағалы қағаздарға баға кесу және биржадан тыс рынокта бағалы қағаздармен сауда жасауды ұйымдастыру жөнiндегi қызметтi құрылтайшысы өзiн-өзi реттейтiн ұйым болып табылатын бағалы қағаздар рыногының кәсiбi қатысушыларының қауымдастығы, акционерлiк қоғам нысанындағы коммерциялық емес ұйым жүзеге асырады. <*>
      2. Биржадан тыс рыноктың баға кесу ұйымының жұмыс iстеуi бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтi қоса алғанда қызметтiң кез келген түрлерiмен сыйыспайтын айрықша қызмет түрi болып табылады. Биржадан тыс бағалы қағаздар рыногының баға кесу ұйымының лауазымды адамдарын және оған қатысушылар өзiне алған мiндеттемелердi орындамаған немесе адал орындамаған жағдайда, сондай-ақ сауданың өзге де ережелерiн бұзған жағдайда бағалы қағаздар рыногының субъектiсiне келтiрiлген залалды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өтейдi.
      3. Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының баға кесу ұйымының жұмыс iстеуi белгiлi бiр аумақ шегiнде қағаз және электронды таратқыштар арқылы бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелерге қызмет көрсетудi көздейдi және бiр сауда алаңында мәмiлелер жасаумен шектелмеуi мүмкiн.
      4. Қор биржасында айналыста жүрген бағалы қағаздармен биржадан тыс рыноктың баға кесу ұйымы арқылы мәмiлелер жасауға жол берiлмейдi.
      ЕСКЕРТУ. 50-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 50-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      51-бап. Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының
              баға кесу ұйымының сауда-саттығына қатысушылар

      Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының баға кесу ұйымындағы саудаға қатысушылар оны құрған өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелерi болып табылатын бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары болады.

      52-бап. Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының
              баға кесу ұйымын басқару

      1. Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының баға кесу ұйымының басқару органдары, олардың мiндеттерi мен құқықтары, олардың қалыптасу және шешiмдер қабылдау тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарымен, бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының баға кесу ұйымының жарғысымен және ережелерiмен белгiленедi.
      2. Биржадан тыс рыноктың баға кесу ұйымының жоғары басқару органы шешiмдер қабылдаған кезде акционерлердiң дауыс саны бiрдей болады.

      53-бап. Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының
              баға кесу ұйымының кiрiстерi

      1. Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының баға кесу ұйымының кiрiстерi:
      қатысушылардың жарналары мен алымдары;
      ақпараттық, консультациялық және биржадан тыс рыноктағы бағалы қағаздармен сауда жасау жарғысы мен ережелерiнде көзделген өзге де қызмет көрсетуден алынған қаражат;
      сауда жарғысымен және ережелерiмен тыйым салынбаған өзге де кiрiстер есебiнен қалыптасады.
      2. Баға кесу ұйымының кiрiстерi оның жұмыс iстеуiне және оны құрған өзiн-өзi реттейтiн ұйымның қызметiн жүргiзуге жұмсалады.

      54-бап. Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының
              баға кесу ұйымындағы мәмiлелер

      1. Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының баға кесу ұйымында мәмiлелер кәсiпқой қатысушылардың бағалы қағаздармен мәмiлелердi жасау және орындау кезiндегi қызметiн реттейтiн бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының баға кесу ұйымы дайындаған ережелерге сәйкес жасалады.
      2. Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының баға кесу ұйымының ережелерiнде мынадай қағидалар болуға тиiс:
      бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының баға кесу ұйымында айналысқа бағалы қағаздарды жiберу тәртiбi;
      бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеу және растау;
      бағалы қағаздармен сауда жасауды қамтамасыз ететiн есеп айырысу операцияларын жүргiзу;
      бағалы қағаздармен операциялар жасау және олар бойынша есеп айырысу кезiнде сауда-саттыққа қатысушылар арасында туындайтын дауларды шешу;
      айыппұл салынатын жолсыздықтардың тiзбесi, айыппұлдардың мөлшерi және  оларды өндiрiп алу тәртiбi;
      сұраным мен ұсынымның бағасы және бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердiң көлемi туралы ақпарат беру рәсiмi;
      алымдар мен басқа да төлемдердiң мөлшерi, оларды төлеу тәртiбi;
      уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес басқа да талаптар.
      3. Биржадан тыс рыноктың баға кесу ұйымының бағалы қағаздармен сауда жасау ережелерiн уәкiлеттi орган бекiтедi.

      55-бап. Бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелер туралы
              ақпаратты жариялау

      Баға кесу ұйымының биржадан тыс рыноктың бағалы қағаздарына баға кесу жөнiнде шығарылып тұратын мерзiмдi бюллетенiнде жасалған мәмiлелердiң саны, биржадан тыс рынокта айналыста жүрген бағалы қағаздарға баға кесу туралы жалпы деректер және уәкiлеттi органның айқындауы бойынша басқа да ақпарат болуға тиiс.

      56-бап. Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының
              баға кесу ұйымының қызметiн тоқтату

      1. Бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының баға кесу ұйымы өз қызметiн:
      акционердiң шешiмi бойынша;
      сот органдарының шешiмi негiзiнде;
      уәкiлеттi орган бағалы қағаздардың биржадан тыс рыногының баға кесу ұйымының қызметiне бұрын берiлген лицензияны керi қайтарып алған жағдайда тоқтатады.
      2. Уәкiлеттi органның бұрын берiлген лицензияны керi қайтарып алу туралы шешiмiне сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн.

VI тарау. Бағалы қағаздар рыногы кәсiпқой қатысушыларының өзiн-өзi реттейтiн ұйымдары

      57-бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымдарды құру

      1. Өзiн-өзi реттейтiн ұйым коммерциялық емес ұйым болып табылады және оны бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары қауымдастық нысанында құрады.
      Бағалы қағаздар рыногының белгiлi бip қызмет түрiн жүзеге асыратын кәсiби қатысушылары өзiн-өзi реттейтiн тек бiр ұйым құруға құқылы. <*>
      2. Бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушыларының өзiн-өзi реттейтiн ұйымының негiзгi мiндеттерi:
      1) бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушыларының тиiмдi қызмет ету жағдайларын қамтамасыз ету және бағалы қағаздар рыногындағы қызмет ету әдiсiн сақтау;
      2) бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары клиенттерiнiң мүдделерiн қорғау; <*>
      3) бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу ережелерi мен стандарттарын жасау және бекіту болып табылады.
      3. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның құрылуы мен қызметi Қазақстан Республикасының заңдарына және оның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
      4. Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылардың қауымдастығы қызметiн лицензияның негiзiнде өзiн-өзi реттейтiн ұйым ретiнде жүзеге асыруға құқылы.
      ЕСКЕРТУ. 57-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.10. N 282 Заңымен .
      Ескерту. 57-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2001.07.11. N 237 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 57-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      58-бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой
              қатысушыларының өзiн-өзi реттейтiн ұйымның
              ережелерi

      1. Өзiн-өзi реттейтiн ұйым өз мүшелерi үшiн мiндеттi болып табылатын бағалы қағаздар рыногындағы кәсiпқой қызметтi жүзеге асыру ережелерiн, бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу стандарттарын белгiлейдi және олардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады.
      2. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның ережелерiнде:
      1) қызметкерлердiң ұйым мүшелерiнiң (техникалық қызметкерлердi қоспағанда) кәсiби бiлiктiлiгiне қойылатын талаптар;
      2) бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыру ережелерi мен стандарттары;
      3) бағалармен айла-шарғылар жасауды шектейтiн ережелер;
      4) есеп жүргiзу мен есеп беру құжаттамалары;
      5) ұйымға кiру, шығу немесе одан шығарып жiберу тәртiбi;
      6) өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң ұйымды басқару органдарына сайлану кезiнде өкiлдiк және ұйымды басқаруға қатысу құқықтарының тең болуы;
      7) шығындардың, төлемдердiң, алымдардың ұйым мүшелерi арасында бөлу тәртiбi;
      8) клиенттердiң ұйым мүшелерiне қоятын талаптары мен шағымдарын қарау тәртiбi;
      9) ұйым мүшелерiнiң белгiленген ережелер мен стандарттарды сақтауына тексеру жүргiзу рәсiмдерi;
      10) ұйым мүшелерiнiң клиенттерге және басқа тұлғаларға қатысты залалды өтеу жөнiндегi мiндеттемелерiн орындау тәртiбi;
      11) ұйым мүшелерiне қолданылатын санкциялар мен өзге де шаралар және оларды қолдану тәртiбi;
      12) ақпараттың бүкпесiз болуын қамтамасыз ету жөнiндегi талаптар болуға тиiс.
      3. Өзін-өзі реттейтін ұйымның ережелері, сондай-ақ осы ережелерге өзгерістер мен толықтырулар уәкілетті органмен ол айқындаған тәртіпте келісіледі және өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелерінің жалпы жиналысында бекітіледі.
      Ескерту. 58-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2001.07.11. N 237 Заңымен .
      ЕСКЕРТУ. 58-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2003.05.16. N 416 Заңымен .

      59-бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой
              қатысушыларының өзiн-өзi реттейтiн ұйымының
              қызметiн тоқтату

      Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның қызметiн тоқтату Қазақстан Республикасының заңдарында және оның жарғысында белгiленген тәртiп бойынша жүзеге асырылады.

VII тарау. Қорытынды ережелер

      60-бап. Қазақстан Республикасының халықаралық
              шарттар мен конвенцияларға қатысуы

      Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда көзделген ережелерден өзге ережелер белгiленсе, республика бекiткен халықаралық шарттың ережелер қолданылады.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О рынке ценных бумаг

Закон Республики Казахстан от 5 марта 1997 г. N 77. Утратил силу - Законом РК от 2 июля 2003 года N 461.

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 02.07.2003 № 461 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

      Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в процессе выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг, осуществления деятельности субъектов рынка ценных бумаг, государственного регулирования рынка ценных бумаг. <*>

      Сноска. В преамбулу внесены изменения - Законом РК от 3 июня 2003 г. N 427 .

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг

      Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг состоит из настоящего Закона, иных законов, регулирующих правоотношения, связанные с выпуском и обращением ценных бумаг, актов Президента и Правительства Республики Казахстан, а также нормативных правовых актов государственных органов, издаваемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 2. Основные понятия

      В законодательстве о рынке ценных бумаг используются следующие понятия:

      1) агентская облигация - облигация, выпущенная финансовым агентством в порядке, установленном уполномоченным органом;

      2)андеррайтер - юридическое лицо, обладающее лицензией на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и осуществляющее размещение ценных бумаг эмитента на условиях заключенного с ним договора;

      3) аффилиированное лицо субъекта рынка ценных бумаг - лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих регулирование его деятельности в рамках предоставленных полномочий), которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые субъектом рынка ценных бумаг решения, в том числе в силу договора, включая устный договор, или иной сделки, а также любое лицо, в отношении которого субъект рынка ценных бумаг имеет такое право;

      4) брокер - посредник, осуществляющий сделки с ценными бумагами по поручению, за счет и в интересах клиентов, действующий на основании договора за вознаграждение;

      5) вторичный рынок ценных бумаг - отношения, складывающиеся в процессе обращения ранее выпущенных ценных бумаг между субъектами рынка ценных бумаг, за исключением отношений первичного рынка ценных бумаг;

      6) дематериализация ценных бумаг - изменение способа подтверждения имущественных прав, удостоверяемых ценными бумагами, при котором подтверждением этих прав являются записи в специальных реестрах;

      7) депозитарий ценных бумаг - специализированная организация, осуществляющая деятельность по учету и подтверждению прав владельцев ценных бумаг, а также дематериализации ценных бумаг;

      8) депонент - лицо, являющееся клиентом депозитария, которое на договорных основах пользуется услугами депозитария по обслуживанию сделок с ценными бумагами;

      9) держатель ценной бумаги - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестров держателей ценных бумаг и обладающее имущественными правами, удостоверенными данной ценной бумагой;

      10) дилер - профессиональный участник, совершающий сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет с целью получения прибыли в результате последующей перепродажи ценных бумаг или совершения иных сделок с ними путем выставления котировок на организованном рынке ценных бумаг и (или) их опубликования в средствах массовой информации;

      11) инвестор - физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложение средств в ценные бумаги;

      12) институциональный инвестор - юридическое лицо, инвестирующее привлеченные им деньги в ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      ипотечная облигация - облигация, обеспеченная залогом прав требования по договорам ипотечного займа (включая залог ипотечных свидетельств), а также иными высоколиквидными активами, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа;

      13) кастодиан - профессиональный участник, осуществляющий деятельность по фиксации и учету прав по ценным бумагам, хранению документарных ценных бумаг и учету денег клиентов;

      14) клиринг по операциям с ценными бумагами - зачет взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения сделок с ценными бумагами;

      15) котировка - установление курса (рыночной цены) ценных бумаг на фондовой бирже и других организованных рынках ценных бумаг;

      16) котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг - создаваемая профессиональными участниками рынка ценных бумаг некоммерческая организация, имеющая статус юридического лица и осуществляющая функции по котировке ценных бумаг и техническому обеспечению торговли ценными бумагами, обращающимися на внебиржевом рынке;

      17) листинг - включение ценных бумаг в список ценных бумаг организатора торгов в порядке, установленном правилами организатора торгов;

      18) национальная система идентификации ценных бумаг (NSIN) - система буквенно-цифровой кодификации ценных бумаг, допущенных к обращению на территории Республики Казахстан;

      19) неорганизованный рынок - сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований организованного рынка к предмету сделки и ее участникам;

      20) номинальная стоимость облигации - денежное выражение стоимости облигации, определенное проспектом выпуска;

      21) номинальный держатель - профессиональный участник, осуществляющий в соответствии с договором и в интересах собственника ценных бумаг операции с ценными бумагами от своего имени и за счет собственника;

      22) обращение ценных бумаг - совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами;

      обеспеченная облигация - облигация, по которой исполнение обязательств эмитента обеспечено залогом, гарантией и иными способами обеспечения исполнения обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      23) организованный рынок ценных бумаг - сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами урегулированы процедурой и условиями, установленными организатором торгов для участников этих сделок в соответствии с действующим законодательством;

      24) первичный рынок ценных бумаг - отношения, складывающиеся в процессе выпуска и размещения ценных бумаг между эмитентом или по его поручению профессиональным участником рынка ценных бумаг с одной стороны и инвесторами - с другой;

      25) портфель ценных бумаг - совокупность различных видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, находящихся в собственности либо доверительном управлении субъекта рынка ценных бумаг;

      26) приказ - документ стандартного типа, выдаваемый держателем или приобретателем ценных бумаг профессиональному участнику рынка ценных бумаг, основанный на сделке с ценными бумагами и содержащий указание по осуществлению определенного действия в отношении ценных бумаг и денег, предназначенных для осуществления операций с ценными бумагами;

      27) проспект выпуска - пакет документов, содержащий информацию об эмитенте, его финансовом состоянии и выпускаемых ценных бумагах;

      28) профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, обладающие лицензией для осуществления одного или нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

      29) производные ценные бумаги - ценные бумаги, которые приобретают стоимость, будучи выраженными через другие ценные бумаги;

      30) регистратор - профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестров держателей ценных бумаг;

      31) саморегулируемая организация - организация, созданная профессиональными участниками рынка ценных бумаг с целью разработки и принятия единых правил (стандартов) осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

      32) собственный капитал - активы хозяйствующего субъекта после вычета его обязательств;

      33) структура выпуска ценных бумаг - сведения о количестве выпускаемых ценных бумаг, их виде, а также цене размещения (номинальной стоимости);

      34) трансфер-агент - профессиональный участник, осуществляющий деятельность по приему и передаче информации (документов) в процессе осуществления гражданско-правовых сделок на рынке ценных бумаг;

      35) управляющий портфелем ценных бумаг - профессиональный участник, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, а также деньгами, предназначенными для их приобретения;

      36) финансовое агентство - банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, уполномоченные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики и осуществляющие в этих целях заимствование на внутреннем и внешнем рынках капитала. Порядок присвоения статуса финансового агентства и требования к деятельности финансовых агентств устанавливаются уполномоченным органом;

      37) финансовый инструмент - вид актива, потребительская стоимость которого определяется возможностью его использования в качестве средства обращения и (или) платежа и обладающего способностью быть конвертируемым в национальную валюту;

      38) фондовая биржа - юридическое лицо, исключительным видом деятельности которого является организация торговли финансовыми инструментами, осуществляемой в соответствии с действующим законодательством и согласно установленным биржей правилам;

      39) эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условиях;

      40) эмиссия - действия эмитента, совершаемые им в целях государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и их размещения;

      41) эмиссионный синдикат - объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, созданное в целях размещения ценных бумаг эмитента;

      42) эмитент - юридическое лицо, осуществляющее выпуск ценных бумаг

      в соответствии с действующим законодательством и несущее от своего

      имени обязательства перед владельцами ценных бумаг.

      Сноска. В статью 2 внесены изменения - Законами РК от 11 июля 1997 г. N 154 ; от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 июля 1999 г. N 436 ; от 16 мая 2003 г. N 416 ; от 3 июня 2003 г. N 427 .

Статья 3. Организаторы торгов с ценными бумагами

      1. Организаторами торгов с ценными бумагами являются:

      котировочная организация внебиржевого рынка;

      фондовая биржа;

      иные организации в соответствии с законодательством Республики

      Казахстан.

      2. Деятельность организаторов торгов с ценными бумагами

      подлежит лицензированию уполномоченным органом.

      3. Организаторы торгов с ценными бумагами обязаны соблюдать пруденциальные нормативы, установленные уполномоченным органом. В состав пруденциальных нормативов входят: минимальный размер уставного капитала организатора торгов с ценными бумагами, коэффициент достаточности собственного капитала, а также иные нормы и лимиты по определению уполномоченного органа. <*>

      Сноска. В статью 3 внесены изменения - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 4. Объекты рынка ценных бумаг

      Объектами рынка ценных бумаг Республики Казахстан являются:

      акции, облигации и другие виды ценных бумаг, признанные ценными бумагами уполномоченным органом в установленном законодательством порядке;

      производные ценные бумаги, признанные таковыми в соответствии с законодательством;

      ценные бумаги иностранных эмитентов, выпущенные в соответствии с законодательством других государств, обращение которых на территории Республики Казахстан допущено в установленном

      уполномоченным органом порядке;

      ипотечные свидетельства, коносаменты и другие виды

      распорядительных документов, имеющих статус ценных бумаг в

      соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 5. Субъекты рынка ценных бумаг

      Субъектами рынка ценных бумаг являются:

      инвесторы;

      эмитенты;

      профессиональные участники рынка ценных бумаг;

      саморегулируемые организации.

Статья 6. Инвесторы на рынке ценных бумаг

      1. На рынке ценных бумаг могут быть:

      инвесторы - физические и юридические лица;

      институциональные инвесторы.

      Государство выступает в качестве инвестора на рынке ценных бумаг в лице Национального Банка Республики Казахстан или Министерства финансов Республики Казахстан.

      2. Институциональными инвесторами в Республике Казахстан являются субъекты, использующие привлеченные ими средства для инвестирования в ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Республики Казахстан. К институциональным инвесторам относятся:

      инвестиционные фонды;

      банки - в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

      накопительные пенсионные фонды;

      страховые организации;

      другие организации в соответствии с законодательством

      Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 6 внесены изменения - Законом РК от 11 июля
      1997 г. N 154 .

Статья 7. Форма выпуска эмиссионных ценных бумаг

      1. Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в документарной или бездокументарной форме с учетом ограничений, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

      2. (исключен)
      3. (исключен)

      4. Форма выпуска эмиссионных ценных бумаг может быть изменена эмитентом по решению органа управления эмитента с внесением соответствующих изменений в документы, представленные на государственную регистрацию выпуска.

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 8. (Статья 8 исключена - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416 )

Статья 9. Сделки с ценными бумагами

      1. Сделки с ценными бумагами совершаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

      Договор купли-продажи ценных бумаг подлежит нотариальному удостоверению по требованию одной из сторон.

      2. Сделки на организованном рынке ценных бумаг совершаются профессиональными участниками путем покупки или продажи ценных бумаг от своего имени или от имени клиента, за свой счет или за счет клиента.

      3. Сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг могут осуществляться как самими инвесторами, так и с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг. Уполномоченный орган вправе устанавливать ограничения на совершение профессиональными участниками рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке ценных бумаг.

      4. Полномочия профессионального участника на совершение сделок с ценными бумагами подтверждаются заключенным с его клиентом договором, определяющим условия, необходимые для совершения и исполнения сделки.

      5. Процедура совершения сделок с ценными бумагами и их регистрация на организованном рынке ценных бумаг определяется правилами организаторов торгов.

      Сноска. В статью 9 внесены изменения - Законом РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 мая 2003 г. N 416

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 10. Основы государственного регулирования рынка ценных бумаг

      Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем:

      1) издания нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к деятельности субъектов рынка ценных бумаг;

      2) государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, а также осуществления контроля за соблюдением эмитентами условий их выпуска, обращения и погашения;

      3) лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организаций;

      4) лицензирования деятельности организаторов торгов и институциональных инвесторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      5) создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

      6) контроля за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торгов и применения соответствующих санкций за нарушение законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг;

      7) выявления и принятия мер по привлечению к ответственности лиц, нарушающих законодательство на рынке ценных бумаг;

      8) организации системы по повышению профессионального и образовательного уровней участников рынка ценных бумаг.

      Сноска. В статью 10 внесены изменения - Законом РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 11. Государственный орган по регулированию отношений на рынке ценных бумаг

      Государство в лице государственного органа осуществляет государственное регулирование и контроль отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг.

      В целях регулирования отношений на рынке ценных бумаг Президентом Республики Казахстан образуется государственный орган по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг и защите прав и интересов акционеров (далее - уполномоченный орган), который в своей деятельности руководствуется нормами Конституции, законодательством о рынке ценных бумаг и иным законодательством Республики Казахстан и действует на основании Положения, утверждаемого Президентом Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 11 внесены изменения - Законом РК от 10 июля 1998 г. N 282 .

Статья 12. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг

      Государственной регистрации подлежат выпуски негосударственных эмиссионных ценных бумаг и других ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. <*>

      Сноска. В статью 12 внесены изменения - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Глава III. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 13. (Статья 13 исключена - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416 )

Статья 14. Выпуск государственных ценных бумаг

      Порядок осуществления выпуска и объем выпуска государственных

      ценных бумаг регулируются законодательством Республики Казахстан. <*>

      Сноска. В статью 14 внесены изменения - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 14-1. Эмиссия агентских облигаций

      Условия и порядок выпуска, размещения и погашения агентских облигаций устанавливаются уполномоченным органом. <*>

      Сноска. Дополнен статьей 14-1 - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 15. (Статья 15 исключена - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416 )

Статья 16. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг

      1. Решение о выпуске объявленных акций принимается собранием учредителей (общим собранием акционеров) акционерного общества.

      Акционерное общество не позднее одного месяца со дня его государственной регистрации в органах юстиции обязано представить в уполномоченный орган документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций с приложением документов, подтверждающих оплату учредителями размещаемых среди них акций.

      Государственная регистрация выпуска объявленных акций является основанием для регистрации учредителей в качестве держателей акций в реестре держателей акций.

      2. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг включает:

      1) рассмотрение представленных документов и их экспертизу на соответствие законодательству Республики Казахстан;

      2) рассмотрение финансовой отчетности эмитента, подтвержденной аудиторской организацией (аудитором);

      3) присвоение национального идентификационного номера ценным бумагам и внесение сведений о выпуске эмиссионных ценных бумаг и об эмитенте в Государственный реестр ценных бумаг;

      4) выдачу документа, свидетельствующего о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг.

      3. Порядок присвоения национальных идентификационных номеров эмиссионным ценным бумагам устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

      4. Особенности государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также порядок их выпуска, обращения, погашения и аннулирования устанавливаются уполномоченным органом.

      5. Документы, представленные эмитентом для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, рассматриваются уполномоченным органом в течение тридцати дней со дня их представления.

      В случае представления дополнительных документов для государственной регистрации срок рассмотрения возобновляется.

      6. Должностные лица эмитента за непредставление либо представление недостоверных сведений, нарушение сроков представления документов для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, а равно за неисполнение предписаний уполномоченного органа несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 16 - в редакции Закона РК от 10 июля 1998 г. N 282 . Новая редакция - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 17. Государственный реестр ценных бумаг Республики Казахстан

      1. Сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумаг и их эмитентах вносятся в Государственный реестр ценных бумаг, ведение которого осуществляется уполномоченным органом.

      2. Выпуски ценных бумаг, не внесенные в Государственный реестр ценных бумаг, являются недействительными.

      3. Порядок предоставления информации о выпуске государственных ценных бумаг для присвоения ей идентификационных номеров уполномоченным органом определяется законодательством. <*>

      Сноска. В статью 17 внесены изменения - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 17-1. Представитель держателей облигаций

      1. При выпуске и обращении ипотечных и иных обеспеченных облигаций представление интересов держателей облигаций перед эмитентом осуществляет представитель держателей облигаций (далее - представитель). Выбор представителя эмитент осуществляет самостоятельно. Представитель не должен являться аффилиированным лицом эмитента.

      2. Полномочия представителя вправе осуществлять банк второго уровня, соблюдающий пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты в течение шести месяцев, предшествующих его определению в качестве представителя.

      3. Порядок осуществления полномочий представителя устанавливается уполномоченным органом. <*>

      Сноска. Дополнен статьей 17-1 - Законом РК от 3 июня 2003 г. N 427 .

Статья 18. (Статья 18 исключена - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416 )

Статья 19. Отказ в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг

      1. Основанием для мотивированного отказа в регистрации выпуска ценных бумаг является несоответствие представленных документов действующему законодательству и сведений, внесенных в проспект выпуска, фактическому состоянию эмитента.

      2. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности выпуска ценных бумаг не допускается.

      3. Отказ в регистрации выпуска ценных бумаг может быть обжалован в суде. <*>

      Сноска. В статью 19 внесены изменения - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 20. Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг

      1. Основаниями для приостановления размещения ценных бумаг являются:

      1) несоответствие условий размещения ценных бумаг зарегистрированным условиям выпуска и размещения, настоящему Закону и иным нормативным правовым актам Республики Казахстан;

      2) поступление в уполномоченный орган информации, существенно изменяющей условия размещения;

      3) превышение зарегистрированного объема выпуска;

      4) неисполнение эмитентом в установленные сроки требований уполномоченного органа.

      2. Приостановление размещения ценных бумаг означает:

      1) запрещение эмитенту дальнейшего размещения ценных бумаг;

      2) запрещение осуществления регистрации сделок с ценными бумагами, размещенными на рынке;

      3) прекращение рекламной кампании по размещению ценных бумаг данной эмиссии.

      3. Решение о приостановлении размещения ценных бумаг принимается уполномоченным органом.

      4. С момента получения решения уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг эмитент обязан с соблюдением требований пункта 2 настоящей статьи опубликовать сообщение об этом в печатном издании и устранить выявленные нарушения в срок, установленный уполномоченным органом.

      Решение о приостановлении размещения ценных бумаг эмитента направляется уполномоченным органом регистратору с целью приостановления операций с лицевыми счетами в реестре держателей ценных бумаг эмитента. При наличии в реестре лицевого счета номинального держателя регистратор обязан уведомить его о принятом решении уполномоченного органа.

      5. Дальнейшее размещение ценных бумаг возможно только после устранения эмитентом оснований, явившихся причиной для приостановления размещения ценных бумаг, по решению уполномоченного органа.

      6. (исключен)

      7. Решение уполномоченного органа о приостановлении размещения может быть обжаловано в суде. <*>

      Сноска. В статью 20 внесены изменения - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 21. Признание выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся

      1. Уполномоченный орган вправе признать выпуск ценных бумаг несостоявшимся по следующим основаниям:

      1) несоответствие фактических условий выпуска ценных бумаг, имеющих существенное значение для инвесторов, зарегистрированному проспекту выпуска;

      2) проведение рекламной кампании о выпуске и размещении ценных бумаг, содержащей сведения, которые не соответствуют зарегистрированному проспекту выпуска;

      3) несоответствие сведений, указанных в отчете об итогах размещения ценных бумаг, зарегистрированному проспекту выпуска или данным фактического размещения такого выпуска;

      4) неисполнение эмитентом предписаний уполномоченного органа об устранении нарушений, явившихся причиной приостановления размещения.

      1-1. Решение о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся направляется уполномоченным органом эмитенту и регистратору с целью приостановления регистрации сделок с ценными бумагами в реестре держателей ценных бумаг данного эмитента.

      При наличии в реестре лицевого счета номинального держателя регистратор обязан уведомить его о решении, принятом уполномоченным органом. Получив уведомление, номинальный держатель обязан приостановить регистрацию сделок с ценными бумагами по счету клиента.

      Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся вносятся в Государственный реестр ценных бумаг в порядке, установленном уполномоченным органом.

      2. В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся облигации данного выпуска подлежат возврату эмитенту. Возмещение номинальной стоимости облигаций инвесторам осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2-1. В случае признания выпуска акций несостоявшимся совет директоров акционерного общества обязан в течение двух месяцев со дня получения уведомления уполномоченного органа о признании выпуска акций несостоявшимся созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров с целью принятия одного из следующих решений:

      1) о государственной регистрации выпуска акций;

      2) о преобразовании в хозяйственное товарищество (производственный кооператив);

      3) о ликвидации акционерного общества.

      После принятия общим собранием акционеров решения о государственной регистрации выпуска акций акционерное общество обязано представить документы для государственной регистрации не позднее одного месяца со дня принятия решения общим собранием акционеров.

      2-2. В случае несоблюдения требований пункта 2-1 настоящей статьи акционерное общество подлежит ликвидации в судебном порядке по иску уполномоченного органа.

      3. (исключен)

      4. (исключен)

      5. Решение уполномоченного органа о признании выпуск ценных бумаг несостоявшимся может быть обжаловано в суде.

      Сноска. В статью 21 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 22. Информация о выпуске эмиссионных ценных бумаг и деятельности эмитента

      1. Эмитент обязан опубликовать в печатном издании сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах в течение тридцати дней со дня государственной регистрации их выпуска.

      Опубликование сведений о выпуске до государственной регистрации запрещается.

      2. Эмитент, а также его андеррайтеры обязаны обеспечить потенциальным инвесторам до приобретения ими ценных бумаг возможность ознакомления, с проспектом выпуска ценных бумаг, а также с информацией о деятельности эмитента и об эмитированных им ценных бумагах, давность которой не должна превышать шести месяцев.

      3. В период размещения и обращения ценных бумаг эмитент обязан зарегистрировать в уполномоченном органе и известить потенциальных инвесторов и держателей ценных бумаг обо всех затрагивающих их интересы изменениях в фактическом состоянии дел по сравнению с данными в зарегистрированном проспекте выпуска ценных бумаг и с информацией о деятельности эмитента и об эмитированных им ценных бумагах.

      4. Сведениями, затрагивающими интересы потенциальных инвесторов и держателей ценных бумаг, признаются:

      1) изменения в списке лиц, входящих в органы эмитента;

      2) изменения размера доли в уставном капитале (оплаченном уставном капитале) акционеров (участников) эмитента, входящих (чьи представители входят) в органы эмитента и его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ, а также изменения размера доли акционеров (участников) в уставных капиталах (оплаченных уставных капиталах) других организаций в случае, если они владели десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев) каждой такой организации (пятью и более процентами - в уставном капитале народного акционерного общества);

      3) изменения в списке акционеров (участников) эмитента, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) эмитента (пятью и более процентами - для народного акционерного общества);

      4) изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев) каждой такой организации (пятью и более процентами - для народного акционерного общества);

      5) решения общего собрания акционеров (высшего органа хозяйственного товарищества);

      6) реорганизация эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;

      7) арест счетов и имущества эмитента;

      8) приостановление или прекращение действия лицензии эмитента либо ее отзыв;

      9) приостановление или прекращение деятельности эмитента;

      10) иные изменения, затрагивающие имущественные интересы потенциальных инвесторов и держателей ценных бумаг и признанные таковыми уполномоченным органом.

      5. Сведения об изменениях в фактическом состоянии дел эмитента, указанных в пункте 4 настоящей статьи, должны направляться эмитентом в уполномоченный орган для их регистрации (внесения соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг) в срок не более семи рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

      6. Если проспект выпуска ценных бумаг, а также информация о деятельности эмитента и об эмитированных им ценных бумагах содержат ложные, неточные или неполные сведения, затрагивающие интересы потенциальных инвесторов и держателей ценных бумаг, то эмитент несет полную имущественную ответственность за причиненный ущерб в соответствии с законодательством, а его должностные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

      7. Соглашение между инвесторами (потенциальными инвесторами) и эмитентом, ограничивающее ответственность эмитента за ущерб, причиненный инвесторам (потенциальным инвесторам) представлением или публикацией в проспекте выпуска ценных бумаг и в информации о деятельности эмитента и об эмитированных им ценных бумагах ложных, неточных или неполных сведений, считается недействительным.

      Сноска. В статью 22 внесены изменения - Законами РК от 11 июля 1997 г. N 154 ; от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 23. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг

      1. Структура выпуска ценных бумаг должна соответствовать структуре, зарегистрированной в уполномоченном органе.

      2. (исключен)

      3. Эмитент при размещении ценных бумаг может использовать услуги андеррайтера. Услуги андеррайтера на рынке ценных бумаг вправе осуществлять профессиональные участники рынка ценных бумаг. Обладающие лицензией уполномоченного органа на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом номинального держателя.

      Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие услуги андеррайтера, вправе создавать эмиссионные синдикаты.

      Эмиссионный синдикат образуется на основе договора о совместной деятельности.

      Условия и порядок осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг услуг андеррайтера регулируются законодательством о рынке ценных бумаг.

      Сноска. В статью 23 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 24. Отчеты об итогах размещения и погашения эмиссионных ценных бумаг

      1. Эмитент обязан представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения ценных бумаг по итогам каждых шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения ценных бумаг либо после завершения их полного размещения, а также отчет об итогах погашения облигаций в порядке, установленном уполномоченным органом.

      Народное акционерное общество обязано в течение двадцати дней после окончания квартала публиковать в печатном издании и представлять уполномоченному органу квартальные балансы и отчеты о доходах и убытках с указанием сведений о фактическом размещении своих акций.

      2. (исключен)

      3. Перечень документов, представляемых для утверждения отчета, и порядок их оформления устанавливаются уполномоченным органом. При несоблюдении эмитентом указанных требований уполномоченный орган вправе отказать ему в утверждении отчета. При повторном представлении эмитентом документов срок рассмотрения возобновляется.

      4. Рассмотрение отчетов об итогах размещения и погашения эмиссионных ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом в течение 14 календарных дней.

      5. В случае непредставления эмитентом отчета об итогах размещения ценных бумаг уполномоченный орган вправе признать выпуск несостоявшимся.

      6. Если при рассмотрении отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг будет выявлена недостоверность представленных сведений или сведений, представленных для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении дальнейшего размещения и обращения ценных бумаг.

      7. В случае выявления недостоверности сведений в отчете об итогах размещения ценных бумаг, представленном на утверждение, уполномоченный орган вправе принять решение об отзыве уведомления об утверждении отчета и о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг.

      Сноска. В статью 24 внесены изменения - Законами РК от 11 июля 1997 г. N 154 ; от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 июля 1999 г. N 436 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 24-1. Информирование держателей ценных бумаг уполномоченным органом

      1. С целью информирования держателей ценных бумаг и предупреждения их о совершенных или возможных правонарушениях на рынке ценных бумаг уполномоченный орган публикует в печатном издании сведения:

      1) о приостановлении выпуска и размещения ценных бумаг и признании выпуска несостоявшимся;

      2) об отзыве или приостановлении действия лицензий направо осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

      3) сведения о проверках деятельности эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

      2. Уполномоченный орган ведет базу данных о деятельности субъектов рынка ценных бумаг.

      Сноска. Статья 24-1 введена Законом РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; внесены изменения - законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 24-2. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг

      1. С целью защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг уполномоченный орган проводит проверки деятельности эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

      В период проведения проверки и по результатам проверки уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, вправе:

      1) направлять эмитентам, организаторам торгов и профессиональным участникам рынка ценных бумаг обязательные для исполнения предписания;

      2) приостанавливать движение ценных бумаг по отдельным лицевым счетам реестродержателей ценных бумаг и по реестру в целом;

      3) в соответствии с законодательством решать вопросы об ответственности виновных лиц.

      2. Проверки деятельности эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляются уполномоченным органом путем:

      1) рассмотрения представленных документов;

      2) вызова представителей заинтересованных сторон с целью заслушивания их объяснений по факту нарушения;

      3) проведения проверок по месту нахождения эмитента, организатора торгов или профессионального участника рынка ценных бумаг.

      Порядок проведения проверок и оформление их результатов определяются уполномоченным органом.

      2-1. В процессе проведения проверки эмитент, профессиональный участник и организатор торгов обязаны выполнять требования уполномоченного органа о представлении документов, необходимых для проверки.

      В случае необходимости уполномоченный орган вправе требовать копии документов для приобщения к акту проверки.

      Уполномоченный орган вправе требовать от работников эмитента, профессионального участника и организатора торгов представления письменных объяснений в процессе проведения проверки и по результатам проверки.

      2-2. По результатам проверки, свидетельствующей о нарушении законодательства Республики Казахстан эмитентом, организатором торгов и профессиональным участником, уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении обращения ценных бумаг эмитента, действия лицензии или об отзыве лицензии профессионального участника и организатора торгов.

      3. Уполномоченный орган вправе в случаях, предусмотренных

      законодательством, определять обоснованность размеров вознаграждений за оказание услуг профессиональными участниками на рынке ценных бумаг.

      Сноска. Статья 24-2 введена Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Глава IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 25. Требования к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

      1. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг должна

      соответствовать:

      1) квалификационным требованиям;

      2) критериям финансовой устойчивости;

      3) требованиям раскрытия информации о своей деятельности в

      соответствии с действующим законодательством;

      4) нормам деловой этики.

      1-1. Профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг вправе осуществлять организации, созданные в организационно-правовой форме акционерного общества.

      Формирование уставного капитала организации, представившей в уполномоченный орган документы для получения лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, профессионального участника рынка ценных бумаг и организатора торгов осуществляется только деньгами.

      2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг в случае нанесения клиенту имущественного ущерба обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на организованных рынках ценных бумаг, вправе страховать финансовые риски, связанные с его деятельностью.

      4. Условия и порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются уполномоченным органом и правилами саморегулируемых организаций, согласованными с уполномоченным органом.

      5. Участие профессионального участника рынка ценных бумаг в деятельности саморегулируемой организации является обязательным. <*>

      Сноска. В статью 25 внесены изменения - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 26. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

      1. Профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг вправе осуществлять лица, имеющие соответствующую лицензию на осуществление одного или нескольких совместимых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Условия и порядок выдачи лицензий для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг определяются уполномоченным органом.

      2. Для получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг необходимо выполнить требование по соблюдению пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом. В состав пруденциальных нормативов входят минимальный размер уставного капитала, коэффициент достаточности собственного капитала, а также иные нормы и лимиты по определению уполномоченного органа.

      3. Уполномоченный орган вправе отказать в выдаче лицензии, приостановить действие лицензии или отозвать лицензию в порядке, установленном настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

      3-1. Уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии в следующих случаях:

      1) выявления недостоверной или неполной информации, содержащейся в документах, представленных для получения лицензии или рассмотрения отчета о деятельности лицензиата;

      2) непредоставления информации об изменениях в документах, представленных для получения лицензии;

      3) несоблюдения лицензиатом пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом;

      4) неисполнения лицензиатом или нарушения им правил и стандартов, устанавливающих порядок совершения операций с ценными бумагами;

      5) несоблюдения лицензиатом порядка представления отчета о своей деятельности;

      6) отсутствия членства в саморегулируемой организации, а также выхода лицензиата или его исключения из саморегулируемой организации;

      7) нарушения лицензиатом законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

      8) несоблюдения лицензиатом лицензионных требований;

      9) невыполнения лицензиатом предписания уполномоченного органа.

      3-2. Уполномоченный орган вправе отозвать лицензию в случаях неустранения причин приостановления лицензии и по иным основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан.

      4. За выдачу лицензии взимается сбор, размеры и порядок уплаты которого определяются законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 26 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 27. Ограничения в осуществлении сделок на рынке ценных бумаг

      1. Лица, получившие лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, не имеют права заключать сделки с ценными бумагами, если заключение и осуществление указанных сделок противоречит интересам их клиентов.

      2. Лица, располагающие служебной информацией, не имеют права совершать сделки с использованием этой информации в целях личной выгоды или для передачи ее третьим лицам. Не допускается преднамеренное сокрытие должностными лицами государственных органов, общественных организаций или профессиональными участниками рынка ценных бумаг информации о состоянии и развитии рынка ценных бумаг, подлежащей обязательному опубликованию.

      Лица, нарушившие данное требование, несут ответственность в соответствии с законодательством.

      3. Служебной информацией признается любая, не являющаяся общедоступной, информация об эмитенте и размещенных им ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

      4. К лицам, располагающим служебной информацией, относятся:

      1) должностные лица органов эмитента или профессионального участника рынка ценных бумаг, связанного договором с этим эмитентом;

      2) аудиторы эмитента или профессионального участника рынка ценных

      бумаг, связанного договором с эмитентом;

      3) служащие государственных органов, имеющие в силу контрольных,

      надзорных и иных полномочий доступ к указанной информации;

      4) аффилиированные лица лиц, указанных в подпунктах 1)-3) настоящего пункта. <*>

      Сноска. В статью 27 внесены изменения - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 28. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

      1. На рынке ценных бумаг могут осуществляться следующие виды

      профессиональной деятельности:

      1) брокерская;

      2) дилерская;

      3) депозитарная;

      4) кастодиальная;

      5) по управлению портфелем ценных бумаг;

      6) по определению взаимных требований и обязательств (клиринговая) по операциям с ценными бумагами;

      7) по ведению реестра держателей ценных бумаг;

      8) инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов;

      9) деятельность трансфер-агента;

      10) прочие виды профессиональной деятельности по определению

      уполномоченного органа.

      2. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке

      ценных бумаг определяется уполномоченным органом.

      3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность по организации торговли финансовыми инструментами не совмещаются с иными видами предпринимательской деятельности, за исключением деятельности на финансовом рынке и в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

      4. Деятельность банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим банковскую деятельность в Республике Казахстан, и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      Сноска. В статью 28 внесены изменения - Законами Республики Казахстан от 19 июня 1997 года N 134 ; Законом РК от 11 июля 1997 г. N 154 ; от 16 мая 2003 г. N 416 .

Статья 29. Брокерская деятельность

      1. Брокерская деятельность - деятельность на рынке ценных бумаг по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами брокером, действующим на основании договора поручения или договора комиссии в интересах и за счет его клиента.

      2. Совершение сделок брокером в интересах его клиентов осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме.

      3. Брокер ведет учет операций с ценными бумагами своих клиентов на специальных счетах.

      4. Брокер может выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг клиента.

Статья 30. Дилерская деятельность

      Дилерская деятельность - деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет.

Статья 31. Деятельность по управлению портфелем ценных бумаг и инвестиционному управлению пенсионными активами накопительных пенсионных фондов

      1. Деятельность по управлению портфелем ценных бумаг и инвестиционному управлению пенсионными активами накопительных пенсионных фондов - деятельность по реализации отдельных правомочий собственника портфеля ценных бумаг и пенсионных накоплений.

      2. Порядок осуществления деятельности по управлению портфелем ценных бумаг и инвестиционному управлению пенсионными активами накопительных пенсионных фондов, права и обязанности управляющего определяются законодательством Республики Казахстан. <*>

      Сноска. Статья 31 - в редакции Закона РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 32. Деятельность по определению взаимных требований и обязательств (клиринг) по операциям с ценными бумагами

      1. Клиринговая деятельность - это деятельность по зачету взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения сделок с ценными бумагами.

      2. Лицензирование клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом. <*>

      Сноска. В статью 32 внесены изменения - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 33. Депозитарная деятельность

      1. Депозитарий ценных бумаг - специализированная организация, осуществляющая деятельность по учету и подтверждению прав владельцев ценных бумаг, а также дематериализации ценных бумаг, и иные виды деятельности в соответствии с законодательными актами.

      2. Отношения депозитария и депонента возникают на основании заключенного между ними договора. Форма и содержание договора определяются законодательством Республики Казахстан.

      Заключение договора не влечет за собой перехода к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий самостоятельно не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме исполнения поручений депонента.

      3. Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре держателя ценных бумаг в качестве номинального держателя.

      4. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

      Сноска. В статью 33 внесены изменения - Законом РК от 10 июля 1998 г. N 282 .

Статья 34. Деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг

      1. Деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг - деятельность по осуществлению сбора, фиксации, обработки, хранению и предоставлению данных, позволяющих установить держателя ценной бумаги на определенную дату.

      2. Система реестра держателей ценных бумаг должна обеспечивать сбор и хранение информации о всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в систему ведения реестра держателей ценных бумаг.

      3. Ведение реестра держателей ценных бумаг осуществляется в отношении именных ценных бумаг, выпущенных в документарной или бездокументарной формах.

      4. Ведение реестра держателей ценных бумаг осуществляется регистратором в соответствии с договором, заключенным с эмитентом.

      5. (исключен)

      6. Регистратор ведет реестры держателей ценных бумаг неограниченного числа эмитентов.

      7. Сведения о держателе ценных бумаг подлежат внесению в реестр лицевых счетов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

      8. Регистратор обязан по требованию собственника или номинального держателя ценных бумаг предоставить выписку с лицевого счета.

      Выписка с лицевого счета должна содержать отметку о всех ограничениях или фактах обременения ценных бумаг, на которые выдается выписка.

      9. Порядок ведения реестра держателей ценных бумаг, формы выписок с лицевых счетов, формы приказов в отношении прав по ценным бумагам и перечень указываемых в них сведений устанавливаются уполномоченным органом.

      10. В случае прекращения действия договора по ведению реестра держателей ценных бумаг передача всех данных и документов, составляющих систему ведения реестра держателей ценных бумаг на дату прекращения договора, осуществляется другому регистратору в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

      Все выписки с лицевых счетов реестра, выданные регистратором после даты прекращения действия договора, не действительны. Регистратор не вправе принимать к исполнению приказы держателей ценных бумаг после даты прекращения действия договора.

      11. Регистратор не должен быть аффилиированным лицом эмитента, его должностных лиц и каждого отдельного акционера (участника) эмитента, владеющего самостоятельно или совместно с аффилиированными лицами пятью и более процентами голосующих акций (долей, паев) данного эмитента.

      Сноска. В статью 34 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 35. Кастодиальная деятельность

      1. Кастодиальная деятельность - деятельность банков на рынке ценных бумаг по фиксации и учету прав по ценным бумагам, хранению документарных ценных бумаг и учету денег клиентов.

      2. Лицензирование кастодиальной деятельности осуществляется уполномоченным органом.

      3. Кастодиан вправе быть номинальным держателем ценных бумаг, принадлежащих его клиентам.

      4. Условия и порядок осуществления кастодиальной деятельности определяются законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 35 внесены изменения - Законами РК от 11 июля 1997 г. N 154 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 35-1. Деятельность трансфер-агента

      Деятельность трансфер-агента - деятельность по приему и передаче информации (документов) в процессе осуществления гражданско-правовых сделок на рынке ценных бумаг.

      Порядок выдачи лицензий и осуществления данного вида деятельности устанавливается законодательством Республики Казахстан. <*>

      Сноска. Дополнен статьей 35-1 - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 36. Производство бланков ценных бумаг

      1. Деятельность по производству бланков ценных бумаг - деятельность полиграфических предприятий, имеющих полиграфическое производство и обладающих законченным циклом производства бланков ценных бумаг.

      2. Производство допускается при наличии специальной технологии и оборудования для изготовления бланков ценных бумаг, обеспечивающих высокую защищенность от подделки и других злоупотреблений, а также при наличии условий по обеспечению сохранности при производстве бланков и режима секретности, предъявляемого к полиграфическим организациям.

      3. Лицензирование деятельности по производству бланков ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом при наличии заключения органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по режиму секретности и Министерства внутренних дел Республики Казахстан о состоянии режима сохранности ценностей на предприятии.

      4. (исключен)

      5. Контроль за производством бланков ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом с привлечением в необходимых случаях специалистов других государственных органов.

      Сноска. В статью 36 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Глава Y. ОРГАНИЗОВАННЫЕ РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 37. Фондовая биржа

      1. Фондовая биржа является некоммерческой саморегулируемой организацией, создаваемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в форме акционерного общества.

      По решению уполномоченного органа право приобретения акций фондовой биржи может быть предоставлено юридическим лицам, не являющимся прфессиональными участниками рынка ценных бумаг, но имеющим в соответствии с законодательством право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами.

      2. Деятельность фондовой биржи основывается на принципе самоокупаемости и доходы от ее деятельности используются на материально- техническое развитие биржи.

      3. (исключен)

      4. Функционирование фондовой биржи является исключительным и не совместимо с осуществлением любых других видов деятельности.

      Фондовая биржа не вправе выполнять функции товарных бирж.

      5. (исключен)

      6. Фондовая биржа имеет право создавать дополнительные структурные подразделения, обслуживающие проведение операций с финансовыми инструментами, а также филиалы и представительства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 37 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 июля 1999 г. N 436 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 38. Функции фондовой биржи

      Фондовая биржа:

      1) предоставляет своим членам торговые площадки (торговые системы), для заключения или регистрации сделок с финансовыми инструментами, представляющие собой специально оборудованные помещения и (или) специальные программно-технические комплексы;

      2) организует торговлю финансовыми инструментами;

      3) осуществляет котировку финансовых инструментов;

      4) оказывает организационные, информационные, консультационные услуги своим членам;

      5) проводит собственные аналитические исследования;

      6) способствует взаиморасчетам между субъектами правоотношений на финансовом рынке (рынке финансовых инструментов и финансовых услуг) в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством;

      7) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 38 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 июля 1999 г. N 436 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 39. Членство на фондовой бирже

      1. Членами фондовой биржи могут быть профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные юридические лица, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, но имеющие в соответствии с законодательством право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами.

      2. Фондовая биржа должна иметь не менее десяти членов.

      Членами биржи могут быть иностранные юридические лица, отвечающие установленным настоящим Законом требованиям.

      Решение о приеме в члены биржи принимается биржевым советом.

      Сноска. В статью 39 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 июля 1999 г. N 436 .

Статья 40. Управление фондовой биржей

      1. Органы фондовой биржи, их функции и правомочия, порядок формирования и принятия ими решений определяются законодательством Республики Казахстан, уставом фондовой биржи и правилами биржевой торговли. Особенности деятельности органов фондовой биржи определяются уполномоченным органом.

      2. Голоса избранных в состав органов фондовой биржи должностных лиц организаций, чьи ценные бумаги прошли листинг на данной фондовой бирже, не учитываются при подсчете голосов при принятии решений по вопросам листинга.

      3. При принятии решений высшим органом фондовой биржи ее акционеры имеют равное количество голосов.

      Сноска. В статью 40 внесены изменения Законом от 16 июля 1999 г. N 436 .

Статья 41. Биржевой совет

      1. Биржевой совет выполняет функции совета директоров фондовой биржи.

      2. Биржевой совет формируется из числа акционеров, других

      членов биржи, ее должностных лиц.

      3. В состав биржевого совета на постоянной основе входит

      представитель уполномоченного органа без права голоса.

      Сноска. В статью 41 внесены изменения - Законом РК от 10 июля 1998 г. N 282 .

Статья 42. Взносы и сборы, взимаемые фондовой биржей

      Денежные взносы и сборы взимаются фондовой биржей в следующих

      случаях:

      1) за вступление в члены фондовой биржи;

      2) за пользование имуществом фондовой биржи;

      3) за листинг ценных бумаг;

      4) за регистрацию и оформление биржевой сделки;

      5) в иных случаях, предусмотренных уставом, правилами биржевой

      торговли.

      Сноска. В статью 42 внесены изменения Законами от 16 июля 1999
      г. N 436 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 43. Биржевые доходы

      Доходы фондовой биржи формируются за счет:

      1) уплачиваемых участниками биржевой торговли взносов и сборов;

      2) средств от продажи акций фондовой биржи;

      3) средств, полученных за оказание информационных, консультационных и иных услуг, предусмотренных уставом фондовой биржи и правилами биржевой торговли. <*>

      Сноска. В статью 43 внесены изменения - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 44. Биржевые сделки

      1. Биржевой сделкой является договор между участниками биржевой торговли финансовыми инструментами. Все сделки, совершенные на данной фондовой бирже, должны быть зарегистрированы и оформлены в соответствии с порядком, установленным настоящим Законом и правилами биржевой торговли.

      2. Правила биржевой торговли ценными бумагами, а также изменения и дополнения в эти правила разрабатываются правлением фондовой биржи, согласовываются с уполномоченным органом в определенном им порядке и утверждаются общим собранием членов фондовой биржи. Правила биржевой торговли ценными бумагами регулируют деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг внутри фондовой биржи. При согласии членов фондовой биржи она вправе регулировать их деятельность на внебиржевом рынке ценных бумаг.

      3. В правилах биржевой торговли ценными бумагами должны содержаться следующие положения:

      1) порядок проведения торгов на фондовой бирже;

      2) виды заключаемых сделок, порядок их регистрации и учета;

      3) порядок осуществления котировки ценных бумаг;

      4) порядок и способы расчетов по сделкам с ценными бумагами;

      5) место и график проведения торгов;

      6) порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли;

      7) порядок допуска ценных бумаг к биржевой торговле;

      8) перечень нарушений, за которые фондовой биржей взыскиваются штрафы, размеры этих штрафов и порядок их взыскания;

      9) размеры уплачиваемых участниками биржевой торговли сборов, тарифов, других платежей, порядок их взимания биржей;

      10) круг участников биржевой торговли, их права и обязанности;

      11) другие требования в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      4. Ценные бумаги, допущенные к обращению на фондовой бирже, не могут одновременно быть допущенными к обращению на другой фондовой бирже либо иных организованных рынках ценных бумаг на территории Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 44 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 июля 1999 г. N 436 ; от 11 июля 2001 г. N 237 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 45. Участники биржевых сделок

      В биржевых торгах принимают участие члены фондовой биржи, допущенные к участию, в порядке, определяемом уставом или правилами биржевой торговли.

Статья 46. Обязанности эмитентов ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовой бирже

      1. Обязанность по раскрытию информации о своей деятельности эмитентами, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на фондовой бирже, а также порядок и сроки предоставления такой информации устанавливаются правилами фондовой биржи, согласованными с уполномоченным органом.

      Эмитенты, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на фондовой бирже, обязаны предоставлять на фондовую биржу:

      1) финансовую отчетность по итогам года и каждого квартала текущего года;

      2) информацию о предстоящих выпусках ценных бумаг;

      3) информацию о выкупе эмитентом размещенных акций;

      4) копии протоколов общих собраний акционеров;

      5) информацию о предстоящей выплате дивидендов;

      6) информацию, указанную в пункте 4 статьи 22 настоящего Закона.

      2. Если эмитент не выполняет требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, биржевой совет предупреждает эмитента о возможности исключения его ценных бумаг из списка ценных бумаг фондовой биржи (делистинге данных ценных бумаг) и публикует это предупреждение в биржевом бюллетене.

      3. Биржевой совет может приостановить котировку ценных бумаг или принять решение об их делистинге, если эмитент после предупреждения биржевого совета не выполняет обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

      Сноска. В статью 46 внесены изменения Законами от 16 июля 1999 г. N 436 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 47. Опубликование информации о сделках с финансовыми инструментами на фондовой бирже

      Периодически издаваемый биржевой бюллетень должен содержать общие статистические данные по проведенным сделкам за прошедший месяц, изменения, вносимые в правила биржевой торговли, решения, принятые правлением фондовой биржи и общим собранием акционеров, а также другую информацию, не содержащую коммерческой тайны фондовой биржи и ее членов.

      Сноска. В статью 47 внесены изменения - Законом РК от 10 июля 1998 г. N 282 .

Статья 48. Ответственность фондовой биржи

      Фондовая биржа возмещает ущерб, нанесенный субъекту рынка

      ценных бумаг, и несет ответственность в случае ненадлежащего

      исполнения ею своих функций, нарушения настоящего Закона, устава

      биржи, правил биржевой торговли или разглашения коммерческой тайны в

      соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 49. Прекращение деятельности фондовой биржи

      1. Фондовая биржа прекращает свою деятельность:

      1) по решению биржи;

      2) на основании решения судебных органов;

      3) в случае отзыва уполномоченным органом выданной лицензии на

      биржевую деятельность.

      2. Решение об отзыве лицензии может быть обжаловано в судебном

      порядке. <*>

      Сноска. В статью 49 внесены изменения - Законом РК от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 50. Котировочная организация внебиржевого рынка

      1. Деятельность по котировке ценных бумаг и организации торговли ценными бумагами на внебиржевом рынке осуществляется некоммерческой организацией в форме акционерного общества, учредителем которого выступает ассоциация профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющаяся саморегулируемой организацией.

      2. Функционирование котировочной организации внебиржевого рынка является исключительным видом деятельности, несовместимым с любыми другими видами деятельности, включая профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Должностные лица котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг и ее участники в случае неисполнения или недобросовестного исполнения взятых на себя обязательств, а также при нарушении иных правил торговли возмещают ущерб, нанесенный субъекту рынка ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Функционирование котировочной организации внебиржевего рынка ценных бумаг предполагает обслуживание сделок с ценными бумагами посредством бумажных и электронных носителей в границах определенной территории и не может быть ограничено совершением сделок на одной торговой площадке.

      4. Не допускается совершение посредством котировочной организации внебиржевого рынка сделок с ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже.

      Сноска. В статью 50 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 51. Участники торгов котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг

      Участниками торговли на котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг выступают профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся членами создавшей ее саморегулируемой организации.

Статья 52. Управление котировочной организацией внебиржевого рынка ценных бумаг

      1. Органы управления котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг, их функции и правомочия, порядок формирования и принятия ими решений определяются законодательством Республики Казахстан, уставом и правилами котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг.

      2. При принятии решений высшим органом управления котировочной организации внебиржевого рынка акционеры имеют равное количество голосов.

Статья 53. Доходы котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг

      1. Доходы котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг формируются за счет:

      взносов и сборов участников;

      средств, полученных за оказание информационных, консультационных и иных услуг, предусмотренных уставом и правилами торговли ценных бумаг на внебиржевом рынке;

      иных доходов, не запрещенных уставом и правилами торговли.

      2. Доходы котировочной организации направляются на ее функционирование и содержание деятельности создавшей ее саморегулируемой организации.

Статья 54. Сделки на котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг

      1. Сделки на котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг совершаются в соответствии с разработанными правилами котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг, которые регулируют деятельность профессиональных участников при совершении и исполнении ими сделок с ценными бумагами.

      2. В правилах котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг должны содержаться следующие положения:

      правила допуска ценных бумаг к обращению на котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг;

      регистрация и подтверждение сделок с ценными бумагами;

      проведение расчетных операций, обеспечивающих торговлю ценными бумагами;

      разрешение споров, возникающих между участниками торгов при совершении операций с ценными бумагами и расчетов по ним;

      перечень нарушений, за которые взыскиваются штрафы, размеры штрафов и порядок их взыскания;

      процедура предоставления информации о ценах спроса и предложений и объеме совершенных сделок с ценными бумагами;

      размеры сборов и других платежей, порядок их уплаты;

      другие требования в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      3. Правила торговли ценных бумаг котировочной организации внебиржевого рынка утверждаются уполномоченным органом.

Статья 55. Опубликование информации о сделках с ценными бумагами

      Периодически издаваемый котировочной организацией бюллетень котировки ценных бумаг внебиржевого рынка должен содержать общие

      данные о количестве совершенных сделок, котировке ценных бумаг,

      обращающихся на внебиржевом рынке, и другую информацию по

      определению уполномоченного органа.

Статья 56. Прекращение деятельности котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг

      1. Котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг

      прекращает свою деятельность:

      по решению акционера;

      на основании решения судебных органов;

      в случае отзыва уполномоченным органом выданной ранее лицензии

      на деятельность котировочной организации внебиржевого рынка ценных

      бумаг.

      2. Решение уполномоченного органа об отзыве выданной ранее

      лицензии может быть обжаловано в судебном порядке.

Глава VI. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 57. Создание саморегулируемой организации

      1. Саморегулируемая организация является юридическим лицом и создается профессиональными участниками рынка ценных бумаг в форме ассоциации.

      Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие определенный вид деятельности, вправе создать только одну саморегулируемую организацию.

      2. Основными задачами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг являются следующие:

      1) обеспечение условий эффективной деятельности профессиональным участникам рынка ценных бумаг и соблюдения этики деятельности на рынке ценных бумаг;

      2) защита интересов клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг;

      3) разработка и утверждение правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами.

      3. Создание и деятельность саморегулируемой организации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ее уставом.

      4. Ассоциация профессиональных участников рынка ценных бумаг вправе осуществлять деятельность в качестве саморегулируемой организации на основании лицензии.

      Сноска. В статью 57 внесены изменения - Законами РК от 10 июля 1998 г. N 282 ; от 11 июля 2001 г. N 237 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 16 мая 2003 г. N 416

Статья 58. Правила саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг

      1. Саморегулируемая организация устанавливает обязательные для своих членов правила осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, стандарты проведения операций с ценными бумагами и осуществляет контроль за их соблюдением.

      2. Правила саморегулируемой организации должны содержать:

      1) требования к профессиональной квалификации сотрудников членов организации (за исключением технического персонала);

      2) правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

      3) правила, ограничивающие манипулирование ценами;

      4) документацию ведения учета и отчетности;

      5) порядок вступления в организацию, выхода или исключения из нее;

      6) равные права членов саморегулируемой организации на представительство при выборах в органы управления организации и

      участие в управлении организацией;

      7) порядок распределения издержек, выплат, сборов среди членов

      организации;

      8) порядок рассмотрения претензий и жалоб клиентов к членам

      организации;

      9) процедуру проведения проверок соблюдения членами организации

      установленных правил и стандартов;

      10) порядок исполнения обязательств членами организации в отношении клиентов и других лиц по возмещению ущерба;

      11) санкции и иные меры, применяемые к членам организации и порядок их применения;

      12) требования по обеспечению открытости информации.

      3. Правила саморегулируемой организации, а также изменения и дополнения в эти правила согласовываются с уполномоченным органом в определенном им порядке и утверждаются общим собранием членов саморегулируемой организации.

      Сноска. В статью 58 внесены изменения - Законами РК от 11 июля 2001 г. N 237 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 16 мая 2003 г. N 416 .

Статья 59. Прекращение деятельности саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг

      Прекращение деятельности саморегулируемой организации

      осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики

      Казахстан и ее уставом.

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 60. Участие Республики Казахстан в международных договорах и конвенциях

      Если международным договором, ратифицированным Республикой

      Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены

      настоящим Законом, применяются правила международного договора,

      ратифицированного республикой.

Президент
Республики Казахстан