Акционерлiк қоғамдардың мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шiлдедегі N 282 Заңы

      Қазақстан Республикасының мынадай заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының  Азаматтық кодексiне  (жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 жылғы 11 сәуiрде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне (жалпы бөлiм) және "Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiн (жалпы бөлiм) күшiне енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 1998 жылғы 2 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы; 1998 жылғы 30 сәуiрде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 1998 жылғы 22 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңы). 
      34-баптың 2-тармағы "шаруашылық серiктестiк" деген сөздерден кейiн ", акционерлiк қоғам" деген сөздермен толықтырылсын; 
      3-тармақ "қоғамдық бiрлестiк" деген сөздерден кейiн ", акционерлiк қоғам" деген сөздермен толықтырылсын; 
      36-баптың 2-тармағы "шаруашылық серiктестiктер" деген сөздерден кейiн ", акционерлiк қоғам" деген сөздермен толықтырылсын; 
      41-бапта: 
      3-тармақтың екiншi бөлiгi "шаруашылық серiктестiктер" деген сөздерден кейiн ", акционерлiк қоғам" деген сөздермен толықтырылсын;
      5-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "басқару органдары" деген сөздер "оның органдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      42-баптың 6-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) акционерлiк қоғамның жарғылық капиталының және жарияланған жарғылық капиталының мөлшерi азайтылған;";
      3-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) шаруашылық серiктестiктерiндегi және жабық акционерлiк қоғамдардағы қатысушылардың құрамы өзгерген;";
      50-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Акционерлiк қоғамдардың мүлкiн бөлу ерекшелiктерi олар туралы заңдармен белгiленедi.";
      58-бапта:
      2-тармақтағы "акционерлiк қоғам" деген сөздер алып тасталсын;
      9-тармақтағы "акционерлiк қоғамнан басқа" деген сөздер алып тасталсын;
      1 бөлiгiнiң 2-тарауының 2-параграфының "Шаруашылық серiктестiк" деген II бөлiмiнiң 6-бөлiмшесi "Акционерлiк қоғам" деген III бөлiгi болып есептелсiн; 
      85-бапта: 
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Өзiнiң қызметiн жүзеге асыру үшiн қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға акционерлiк қоғам болып танылады. Акционерлiк қоғамның акционерлерi осы заң актiлерiнде көзделгеннен басқа жағдайларда оның мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi және өзiне тиесiлi акциялар құнының шегiнде қоғамның қызметiне байланысты шығындар тәуекелiн көтередi."; 
      2-тармақтың екiншi абзацы алып тасталсын; 
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын: 
      "5. Заңдарда көзделген жағдайларда, акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында коммерциялық емес ұйымдар құрылуы мүмкiн"; 
      86-бапта: 
      1-тармақтағы екiншi сөйлем мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Ашық қоғам шығарған акцияларын жабық, жеке және ашық әдiстермен орналастыруға құқылы"; 
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Ашық қоғам заңда көзделген тәртiппен баспасөз басылымында кiрiстер мен шығындар туралы жылдық және тоқсандық баланстар мен есептердi жариялауға мiндеттi."; 
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "3. Акцияларды оның құрылтайшылары және алдын ала белгiленген адамдар тобы арасында орналастырылған акционерлiк қоғам жабық акционерлiк қоғам болып табылады. Жабық акционерлiк қоғам өздерi шығарған акцияларды тек жабық әдiспен орналастыруға құқылы."; 
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "4. Жабық акционерлiк қоғамның өз акцияларын сатқысы келетiн акционерi оларды қоғамның басқа қатысушыларына, ал олар бас тартқан жағдайда - қоғамның өзiне сатып алуға ұсынуға мiндеттi. Жабық акционерлiк қоғамның акцияларын сату рәсiмiнiң ерекшелiктерi заң актiлерiнде айқындалады."; 
      87-бапта: 
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi және үшiншi абзацтармен толықтырылсын: 
      "Бiр қатысушы құрған акционерлiк қоғамның құрылтай құжаты жарғы болып табылады. 
      Акционерлiк қоғамның құрылтай құжаттарын нотариат куәландыруға тиiс."; 
      2-тармақтың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Акционерлiк қоғамның құрылтай құжаттары осы Кодекспен және өзге де заң актiлерiмен белгiленген мәлiметтердi қамтуға тиiс."; 
      3-тармақта: 
      бiрiншi абзацтағы "құрылтайшылардың құрылтай жиналысы" деген сөздер "құрылтайшылардың жалпы жиналысы" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      екiншi сөйлем алып тасталсын: 
      1)-4) тармақшалар алып тасталсын; 
      88-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "88-бап. Акционерлiк қоғамның жарияланған және шығарылған
               (төленген) жарғылық капиталы

      1. Акционерлiк қоғамның жарияланған жарғылық капиталы шығарылатын болып жарияланған барлық акциялардың атаулы жиынтық құнынан тұрады және бiрыңғай валютамен көрсетiледi. Акционерлiк қоғам шығаруға жарияланған акциялардың барлығын немесе бiр бөлiгiн шығаруға құқылы. Акционерлiк қоғамның эмиссияларының жарияланған көлемiнен акцияларды толық орналастырмау ашық әдiспен орналастыру кезiнде жарияланған жарғылық капиталдың кемуiне әкеп соқпайды. 
      2. Акционерлiк қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталы шығарылған акциялардың атаулы жиынтық құнынан тұрады. 
      3. Акционерлiк қоғамның жарияланған және шығарылған (төленген) жарғылық капиталын қалыптастырудың тәртiбi заң актiлерiмен белгiленедi."; 
      89-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "89-бап. Жарияланған, шығарылған (төленген) жарғылық 
               капиталды арттыру 

      1. Акционерлiк қоғам акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi бойынша акциялардың атаулы құнын арттыру немесе қосымша акциялар шығару арқылы жария етiлген жарғылық капиталды арттыруға құқылы. Акционерлiк қоғамның жария етiлген жарғылық капиталын арттыруға толық төленгеннен кейiн жол берiледi. 
      2. Шығарылған (төленген) капиталды жария етiлген жарғылық капитал шегiнде жаңа акциялар шығару жолымен арттыру туралы шешiмдi, заң белгiлеген тәртiппен акционерлiк қоғам директорларының кеңесi (директорлар кеңесi жоқ акционерлiк қоғамда - акционерлiк қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысы) қабылдайды. Акционерлiк қоғамның, заң актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, залал шегiп отырған кезде акциялар эмиссиясын жүзеге асыруға құқығы жоқ. 
      3. Егер акционерлiк қоғам акцияға айырбасталатын акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздар шығару жөнiнде өз ниетiн жария етсе, онда ол акцияға айырбасталатын осы жаңа акцияларды немесе бағалы қағаздарды заңдарда белгiленген тәртiппен оларда бар акцияларға барабар басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес өз акционерлерiне ұсынуға мiндеттi.
      4. Жарияланған және шығарылған (төленген) жарғылық капиталды арттырудың тәртiбi заң актiлерiмен белгiленедi.";

      90-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "90-бап. Жарияланған, шығарылған (төленген) жарғылық
               капиталды азайту

      "Акционерлiк қоғамның жарияланған және шығарылған (төленген) жарғылық капиталын азайту заңдарда белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.";

      91-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "91-бап. Бағалы қағаздарды шығару және орналастыру

      1. Акционерлiк қоғам шығаратын бағалы қағаздардың түрлерi заң актiлерiнде белгiленедi.
      Акционерлiк қоғамның тек атаулы акциялар шығаруға құқығы бар.
      2. Акционерлiк қоғам акцияларды орналастыруды мынадай:
      қоғамның құрылтайшылары және алдын ала белгiленген адамдар тобының арасында - жабық;
      бiлiктi инвесторлардың арасында - жеке;
      бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес аукцион және/немесе еркiн сауда өткiзу арқылы шектелмеген адамдар тобының арасында - ашық тәсiлдермен жүзеге асырады. 
      Акционерлiк қоғамның акциялар эмиссиясын тiркеудiң және оларды орналастырудың ерекшелiктерi бағалы қағаздар рыногы туралы заңдармен айқындалады. 
      3. Акционерлiк қоғам қоғамның белгiлi бiр мүлкiнiң кепiлiмен қамтамасыз етiлген, үшiншi тұлғалардың кепiлдiктерiмен қамтамасыз етiлген облигациялар, қамтамасыз етiлмеген облигациялар шығаруға құқылы. Акционерлiк қоғам купондық және дисконттық облигациялар шығаруға құқылы. Облигациялар шығарудың шарттары мен тәртiбi бағалы қағаздар рыногы туралы заңдармен белгiленедi. 
      4. Бағалы қағаздар бойынша табысты төлеудiң нысаны, тәсiлi және тәртiбi акционерлiк қоғамның жарғысымен немесе бағалы қағаздар эмиссиясының (шығару шарттары) проспектiсiмен заң актiлерiнде көзделген ерекшелiктер ескерiле отырып белгiленедi 
      5. Егер қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлемге қабiлетсiздiк немесе дәрменсiздiк белгiлерiне сай келсе немесе қоғамда аталған белгiлер дивидендтер жөнiнде жарияланып, төлегеннен кейiн пайда болса, акционерлiк қоғамның келесi жылы қоғамның терiс өз капиталы болғанда жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге құқығы жоқ. 
      Заң актiлерiнде акционерлiк қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуiне және облигациялар шығаруына тыйым салатын өзге де негiздер көзделуi мүмкiн.қоғамның 
      6. Акционерлiк қоғам заңдарда белгiленген тәртiппен туынды бағалы қағаздар, опциондар мен айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы."; 
      92-бапта: 
      2, 3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Акционерлердiң жалпы жиналысының айрықша құзыретi заң актiлерiмен белгiленедi. 
      3. Акционерлердiң жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатқызылған мәселелердi шешудi акционерлiк қоғамның өзге органдарына беруге болмайды. 
      4. Акционерлiк қоғамда директорлар кеңесi құрылады, осы Кодексте, заң актiлерiнде және акционерлiк қоғамның жарғысында акционерлердiң жалпы жиналысының айрықша құзыретiне жатқызылған мәселелердi шешудi қоспағанда, ол қоғамның қызметiне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Осы Кодексте, заң актiлерiнде және акционерлiк қоғамның жарғысында директорлар кеңесiнiң айрықша құзыретiне жатқызылған мәселелердi акционерлiк қоғамның атқарушы органының шешуiне беруге болмайды. 
      Жабық акционерлiк қоғамның жарғысында акционерлiк қоғамды директорлар кеңесiн құрмай-ақ басқару мүмкiндiгi көзделуi мүмкiн. Бұл жағдайда осы Кодексте және заң актiлерiнде директорлар кеңесiнiң айрықша құзыретiне жатқызылған мәселелер акционерлердiң жалпы жиналысының айрықша құзыретiне берiледi."; 
      5-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi ", дирекция" деген сөз алып тасталып, "қадағалау кеңесi" деген сөздер "директорлар кеңесi" деген сөздермен ауыстырылсын"; 
      5-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "қоғамды басқару" деген сөздер "қоғам" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын: 
      "6. Акционерлiк қоғамның қаржы-шаруашылық қызметiне бақылау жасауды жүзеге асыру үшiн тексеру комиссиясы құрылуы немесе акционерлiк қоғамның акционерлерi немесе кәсiби аудиторлар (бухгалтерлер) арасынан оның тексерушiсi сайлануы мүмкiн. 
      Акционерлердiң жалпы жиналысының акционерлiк қоғамның жылдық қаржы есебiн тексеру комиссиясының (тексерушiнiң) қорытындысыз бекiтуге құқығы жоқ. 
      Акционерлiк қоғамда заң актiлерiне сәйкес өзге де органдар құрылуы мүмкiн."; 
      6-тармақ 7-тармақ болып есептелсiн; 
      7-тармақта "акционерлiк қоғамды басқару" деген сөздер "акционерлiк қоғам" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын: 
      "8. Кез-келген акционер қоғамның жылдық қаржылық есебiн аудиторлық тексерудi, сондай-ақ оның iстерiнiң ағымдағы жай-күйiн тәуелсiз аудитордың тексеруiн өз есебiнен жүргiзудi талап етуге құқылы."; 
      I бөлiмнiң 2-тарауының 2-параграфының II бөлiгiнiң жетiншi бөлiмшесi I бөлiмнiң 2-тарауының 2-параграфының IV бөлiгi болып саналсын және мынадай редакцияда жазылсын: 

      "IV. Еншiлес және тәуелдi акционерлiк қоғам"; 

      94-бап мынадай редакцияда жазылсын: 

      "94-бап. Еншiлес ұйым 

      1. Жарғылық капиталының (шығарылған жарғылық капиталының) басым бөлiгiн басқа заңды тұлға қалыптастырған не олардың арасында жасалған шартқа сәйкес (не өзгедей түрде) негiзгi ұйым осы ұйымның қабылдайтын шешiмдерiн айқындай алатын заңды тұлға еншiлес ұйым болып табылады. 
      2. Еншiлес ұйым өзiнiң негiзгi ұйымының борыштары бойынша жауап бермейдi. 
      Еншiлес ұйыммен жасасқан шарт бойынша (не өзгедей түрде) оған мiндеттi нұсқаулар беруге құқылы негiзгi ұйым онымен осындай нұсқауларды орындау үшiн жасалған мәмiлелер бойынша еншiлес ұйыммен бiрге субсидиарлық жауапты болады. 
      Негiзгi ұйымның кiнәсiнен еншiлес ұйым банкрот болған жағдайда негiзгi ұйым оның борыштары бойынша субсидиарлық жауапты болады. 
      3. Егер заң актiлерiнде өзгеше белгiленбесе, еншiлес ұйымның қатысушылары негiзгi ұйымның оның кiнәсiнен еншiлес ұйымға келтiрiлген зиянды өтеудi талап етуге құқылы. 
      4. Еншiлес ұйымдар ережелерiнiң осы бапта көзделмеген ерекшелiктерi заң актiлерiмен айқындалады." 
      95-баптың 3 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын: 
      "3. Егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, акционерлiк қоғамдардың бiр-бiрiнiң шығарылған жарғылық капиталдарында өзара қатысуы әрбiр шығарылған (төленген) жарғылық капиталдың жиырма бес процентiнен аспауға тиiс. Бiр-бiрiнiң шығарылған (төленген) жарғылық капиталына өзара қатысатын акционерлiк қоғамдар басқа қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысында жиырма бес проценттен артық дауысты пайдалана алмайды. 
      4. Бiр-бiрiнiң шығарылған (төленген) жарғылық капиталына тәуелдi және өзара қатысатын акционерлiк қоғамдардың осы бапта көзделмеген жағдайының ерекшелiктерi заң актiлерiмен айқындалады."; 
      "Азаматтық құқықтар субъектiлерi" деген 2-тараудағы "Заңды тұлғалар" деген 2-параграфының III, IV, V бөлiктерi V, VI, VII бөлiктер деп есептелсiн. 
      130-баптың 3-тармағында "заң" деген сөз "осы Кодекспен және заң" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      136-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "136-бап. Облигация 

      Оны иеленушiнiң облигацияның атаулы құнын немесе өзге де мүлiктiк эквивалентiн облигация шығарған тұлғадан оны шығару шарттарында белгiленген мерзiмде алу құқығын куәландыратын бағалы қағаз облигация ретiнде танылады. 
      Облигация, сондай-ақ оны ұстаушыға ол бойынша облигация шығару шарттарына сәйкес сыйақы (мүдденi) алуға құқық бередi."; 
      139-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Акционерлiк қоғам жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акцияларды шығару тәртiбi заңдармен белгiленедi.".

      2. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2198 Заң күшi бар  Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 35 құжат; N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; 1998 жылғы 30 сәуiрде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 1998 жылғы 22 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңы): 
      7-баптың екiншi және үшiншi бөлiктерi "шаруашылық серiктестiктерi" деген сөздерден кейiн ", акционерлiк қоғамдар" деген сөздермен толықтырылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200 Заң күшi бар  Жарлығында  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37 құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат): 
      11-баптың 1-тармағында: 
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
      "4) бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызмет, бағалы қағаздармен сауда ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушыларының өзiн-өзi реттейтiн ұйымдарының қызметi"; 
      мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын: 
      "8) инвестициялық қордың қызметi." 
      15-бап мынадай мазмұндағы бесiншi бөлiкпен толықтырылсын: 
      "Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiк түрлерi бойынша лицензиялар берудiң шарттары мен тәртiбi бағалы қағаздар рыногы туралы заңдармен белгiленедi".

      4. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Шаруашылық серiктестiктерi туралы" 1995 жылғы 2 мамырдағы N 2255 Заң күшi бар  Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 7, 49-құжат; N 15-16, 109-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; N 13-14, 205, 210-құжаттар; 1998 жылғы 30 сәуiрде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 1998 жылғы 22 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңы): 
      "Шаруашылық серiктестiктерiнiң жекелеген түрлерiнiң ерекшелiктерi" деген II бөлiмнiң "Акционерлiк қоғам" деген 5-тарауы және 37-61-баптар алынып тасталсын.

      5. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444 Заң күшi бар  Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат): 
      12-баптың 1-тармағындағы "ұсынушыға акция шығару құқығынсыз" деген сөздер алып тасталсын; 
      16-бапта: 
      3-тармақтағы "жарғы капиталына" деген сөздердiң алдынан "жаңадан құрылған" деген сөздер жазылсын; 
      8-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi "белгiленген" деген сөздiң алдынан "келесi үш күнтiзбелiк ай бойы" деген сөздер жазылсын; 
      17-баптың 4-тармағындағы "банкте болған жағдайда" деген сөздерден кейiн "келесi үш күнтiзбелiк ай бойы" деген сөздермен толықтырылсын; 
      30-баптың 4-тармағының б) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "б) дилерлiк - мемлекеттiк бағалы қағаздармен, сондай-ақ осы Жарлықтың 8-бабының 2-тармағында белгiленген жағдайларда өзге де бағалы қағаздармен;"; 
      43-баптың бiрiншi сөйлемiндегi "дивидендтердi төлегенге дейiн" деген сөздерден кейiн "жай акциялар бойынша" деген сөздер жазылсын.

      6. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 1997 жылғы 5 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 5, 52-құжат; N 12, 184-құжат; N 13-14, 205-құжат): 
      2-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын: 
      "антеррайтер - бағалы қағаздар рыногында делдалдық және дилерлiк қызметке лицензиясы бар және эмитенттiң бағалы қағаздарын онымен жасасқан ережелерiне сай орналастыруды жүзеге асыратын заңды тұлға"; 
      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Белгiлi бiр тұлғаның аффилиирленген тұлғасы ("аффилиирленген тұлға") - қоғамның белгiлi бiр тұлғаның шешiмiн тiкелей және/немесе жанама айқындауға және/немесе ол қабылдайтын шешiмге ауызша уағдаластықты қоса алғанда, шарттың немесе өзге бiр мәмiленiң күшi арқылы ықпал етуге құқығы бар кез келген заңды немесе жеке тұлға (өздерiне берiлген өкiлеттiктер шегiнде сол тұлғаның қызметiне бақылау жасауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарды қоспағанда), сондай-ақ оған қатысты осы тұлғаның осындай құқығы бар кез келген жеке немесе заңды тұлға. Акционерлiк қоғамның лауазымды адамдарды, қоғамның дауыс беретiн акцияларының он және оның одан да көп процентiн (ашық халықтық қоғамдар үшiн - бес және одан да көп процентiн) иеленетiн акционер мiндеттi түрде акционерлiк қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылады;"; 
      отыз тоғызыншы бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын: 
      "эмиссия бағалы қағаздарды шығару және орналастыру;"; 
      мынадай мазмұндағы қырқыншы бөлiкпен толықтырылсын: 
      "эмиссиялық синдикат - эмитенттiң бағалы қағаздарын орналастыру мақсатында құрылған бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушыларының бiрлестiгi"; 
      7-баптың 3-тармағында "тiзiлiмде тiркелетiн және бағалы қағаздардың сертификаттарымен расталуы мүмкiн" деген сөздер "бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмiне тiркелетiн шығару нысаны" деген сөздермен ауыстырылсын". 
      9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұнды екiншi абзацпен толықтырылсын: 
      "Бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарты тараптардың бiрiнiң талап етуi бойынша нотариалдық куәландырылуға тиiс." 
      10-баптың төртiншi бөлiгi "кәсiпқой қатысушылар" деген сөздерден кейiн "және олардың өзiн-өзi реттейтiн ұйымдары" деген сөздермен толықтырылсын; 
      11-баптың екiншi бөлiгi "бақылау" деген сөзден кейiн "және акционерлердiң құқықтары мен мүдделерiн қорғау" деген сөздермен толықтырылсын. 
      13-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-бап. Бағалы қағаздардың эмиссиясы

      Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды (акцияларды, облигацияларды) жарияланған жарғылық капиталды құру және өзiнiң қызметiн жүзеге асыру үшiн қаражат тарту мақсатында эмитент жүргiзедi"; 
      15-баптың бiрiншi бөлiгiнде: 
      бесiншi абзацтағы "(соның iшiнде олардың толық төленуiн)" деген сөздер алып тасталсын; 
      алтыншы абзацтағы "шығару мен" деген сөздер алып тасталсын; 
      16-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарды мемлекеттiк тiркеу
               шарттары мен тәртiбi

      1. Осы баптың 3-тармағында көзделгеннен басқа жағдайларда мынадай акциялардың эмиссиясы мемлекеттiк тiркеуге жатпайды: 
      заң актiлерiнде көзделгеннен басқа жағдайларда, акционерлiк қоғамдардың үлгiсiне қарамастан, олардың акцияларының бастапқы эмиссиясы; 
      жабық акционерлiк қоғамдардың акцияларының кейiнгi эмиссиясы; 
      ашық акционерлiк қоғамдар акцияларының жабық немесе жеке тәсiлмен орналастырылатын акцияларының кейiнгi миссиясы. 
      2. Ашық орналастыруды жүзеге асыратын ашық акционерлiк қоғамдардың және осы баптың 3-тармағында көрсетiлген қоғамдардың акцияларының эмиссияларын мемлекеттiк тiркеудiң, сондай-ақ акцияларды шығару және орналастыру қорытындысы туралы есеп беру рәсiмi мен тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi. 
      3. Акционерлiк қоғамдардың - банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың, сақтандыру ұйымдарының бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушыларының, бағалы қағаздар саудасын ұйымдастырушылардың, инвестициялық қорлардың, жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялардың және Орталық депозитарийдiң акцияларының барлық эмиссиялары мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатады.
      4. Акционерлiк қоғамның акцияларын кез келген әдiспен орналастыруға осы акциялар эмиссиясында уәкiлеттi орган берген ұлттық сәйкестендiру нөмiрi болғанда ғана рұқсат етiледi. Бағалы қағаздар эмиссиясына ұлттық сәйкестендiру нөмiрлерiн берудiң тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.";
      18-бапта:
      7-тармақ алып тасталсын;
      8-тармақ 7-тармақ болып саналсын;
      21-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Уәкiлеттi орган мынадай негiздер бойынша бағалы қағаздар эмиссиясы болмады деп тануға құқылы:
      инвесторлар үшiн елеулi мәнi бар бағалы қағаздар эмиссиясы нақты шарттарының тiркелген эмиссия проспектiсiне (тiркелген шығару шарттарына) сәйкес келмеуi; 
      тiркелген эмиссия проспектiсiне (тiркелген шығару шарттарына) сәйкес келмейтiн мәлiметтер бар бағалы қағаздардың шығарылуы мен орналастырылуы туралы жарнама науқанын жүргiзу; 
      бағалы қағаздарды шығару және орналастыру қорытындысы туралы есепте көрсетiлген мәлiметтердiң тiркелген эмиссия проспектiне (тiркелген шығару шарттарына) немесе осындай эмиссияның нақты орналастырылу деректерiне сәйкес келмеуi; 
      эмиссияны тоқтата тұрудың себебi болған жолсыздықтарды жою туралы уәкiлеттi органның ұйғарымын эмитенттiң орындамауы"; 
      2-тармақ мынадай мазмұнды сөйлеммен толықтырылсын: 
      "Бағалы қағаздардың құнын өтеу инфляция коэффициентiн ескере отырып жүзеге асырылады"; 
      22-бапта: 
      2-7-баптар мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Эмитент, сондай-ақ оның андеррайтерлерi ықтимал инвесторларға бағалы қағаздарды сатып алғанға дейiн бағалы қағаздар эмиссиясы проспектiмен (шығару шарттарымен), сондай-ақ эмитенттiң қызметiмен және олар шығарған ескiру мерзiмi алты айдан аспауға тиiс бағалы қағаздар туралы ақпаратпен танысу мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге мiндеттi. 
      3. Бағалы қағаздарды орналастыру кезеңiнде ықтимал инвесторлардың мүдделерiн қозғайтын бағалы қағаздар эмиссиясының тiркелген проспектiндегi (тiркелген шығару шарттарындағы) деректермен салыстырғанда, iстiң нақты жай-күйiндегi өзгерiстердi уәкiлеттi органда тiркеуге және ықтимал инвесторларға осы өзгерiстер туралы және эмитенттiң қызметi мен олар шығарған бағалы қағаздары жөнiнде хабарлауға мiндеттi. 
      4. Ықтимал инвесторлардың мүдделерiн қозғайтын эмитент iсiнiң нақты жай-күйiндегi өзгерiстер деп мыналар танылады: 
      1) эмитенттiң органына кiретiн адамдар тiзiмiндегi өзгерiстер; 
      2) эмитенттiң және оның еншiлес ұйымдары мен тәуелдi акционерлiк қоғамдарының органдарына кiретiн (өкiлдерi кiретiн) эмитент акционерлерiнiң (қатысушыларының) жарғылық капиталдағы (шығарылған (төленген) жарғылық капиталдағы) үлес мөлшерiнiң өзгерiстерi, сондай-ақ егер, олар әрбiр осындай ұйымның (ашық халықтық акционерлiк қоғамның жарғылық капиталында бес және одан да көп процент) дауыс беретiн акциялардың (үлестердiң, үлестiк жарналардың) он және одан да көп проценттерiн иеленген жағдайда, басқа ұйымдардың жарғылық капиталдарындағы (шығарылған (төленген) жарғылық капиталдағы) акционер үлесi мөлшерiнiң өзгерiстерi; 
      3) эмитенттiң дауыс берiлетiн акцияларының он және одан да көп процентiн (ашық халықтық акционерлiк қоғам үшiн - бес және одан да көп процентiн) иеленетiн эмитент акционерлерiнiң (қатысушыларының) тiзiмiндегi өзгерiстер; 
      4) әрбiр осындай ұйымның дауыс берiлетiн акцияларының (үлестерiнiң, үлес жарналарының) он және одан да көп процентiн (ашық халықтық акционерлiк қоғам үшiн - бес және одан да көп процентiн) эмитент иеленетiн заңды тұлғалардың тiзiмiндегi өзгерiстер; 
      5) акционерлердiң жалпы жиналысының (шаруашылық серiктестiктiң жоғары органының) шешiмдерi; 
      6) эмитентi, оның еншiлес ұйымдарын және тәуелдi акционерлiк қоғамдарын қайта ұйымдастыру; 
      7) эмитенттiң шоттары мен мүлкiне тыйым салу; 
      8) эмитент лицензиясының күшiн тоқтата тұру немесе тоқтату не оны қайтарып алу; 
      9) эмитенттiң қызметiн тоқтата тұру немесе тоқтату; 
      10) ықтимал инвесторлардың мүлiктiк мүдделерiн қозғайтын және уәкiлеттi органдар осындай деп таныған өзге де өзгерiстер. 
      5. Осы баптың 4-тармағында көрсетiлген эмитенттiң iсiнiң нақты жай-күйiндегi өзгерiстерi туралы мәлiметтердi эмитент оларды тiркеу (бағалы қағаздар эмиссиясы проспектiсiне (шығару шарттарына) тиiстi өзгерiстер енгiзу үшiн) осындай өзгерiстер туындаған кезден бастап жетi жұмыс күнiнен аспайтын мерзiмде уәкiлеттi органға жiберуге тиiс. 
      6. Егер бағалы қағаздар эмиссиясы проспектiсiнде (шығару шарттарында), сондай-ақ эмитенттiң қызметi мен ол шығарған бағалы қағаздар туралы ақпаратта ықтимал инвесторлардың мүдделерiн қозғайтын жалған, дәл емес немесе толық емес мәлiметтер болса, эмитент келтiрiлген нұқсан үшiн заңдарға сәйкес мүлiктiк жағынан толық жауапты болады, ол оның лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген әкiмшiлiк және қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкiн. 
      7. Инвесторларға (ықтимал инвесторларға) бағалы қағаздар эмиссиясының проспектiсiнде (шығару шарттарында) және эмитенттiң қызметi туралы және ол шығарған бағалы қағаздар туралы ақпаратта жалған, дәл емес немесе толық емес мәлiметтердi табыс ету немесе жариялау арқылы келтiрiлген нұқсан үшiн эмитенттiң жауапкершiлiгiн шектейтiн инвесторлар (ықтимал инвесторлар) мен эмитент арасындағы жасалған келiсiм жарамсыз деп есептеледi."; 
      8-тармақ алып тасталсын; 
      23-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "3. Ашық қоғам бағалы қағаздарды орналастыру кезiнде андеррайтердiң қызметiн пайдалана алады. Бағалы қағаздар рыногындағы андеррайтердiң қызметiн бағалы қағаздар рыногында атаулы ұстау құқығымен брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға уәкiлеттi органның лицензиясы бар бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары жүзеге асыруға құқылы. 
      Андеррайтер қызметiн жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары эмиссиялық синдикаттар құруға құқылы. 
      Эмиссиялық синдикат бiрлескен қызмет туралы шарттың негiзiнде құрылады. 
      Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларының андеррайтер қызметiн жүзеге асыруының шарттары мен тәртiбi бағалы қағаздар рыногы туралы заңдармен реттеледi"; 
      24-бапта: 
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Эмитент бағалы қағаздарды шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есептi оларды орналастырудың әрбiр алты айдағы қорытындылары бойынша, сондай-ақ түпкiлiктi орналастыру аяқталғаннан кейiн бiр айдың iшiнде уәкiлеттi органға табыс етуге мiндеттi. 
      Ашық халықтық акционерлiк қоғам тоқсан аяқталғаннан кейiн жиырма күн iшiнде өз акцияларын нақты орналастырылуы туралы мәлiметтердi көрсете отырып, тоқсандық баланстар және кiрiстер мен шығыстар туралы есебiн баспасөз басылымында жариялауға және уәкiлеттi органға беруге мiндеттi.";
      3-тармақтағы "бекiту" деген сөз "қарау" деген сөзбен ауыстырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Уәкiлеттi орган акцияларды шығару және орналастыру қорытындысы туралы есептi 14 күнтiзбелiк күн iшiнде қарайды."
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Бағалы қағаздар эмиссиясын тiркеу немесе оларды шығару және орналастыру қорытындысы туралы есептi қарау үшiн эмитент ұсынған мәлiметтердiң бұрыстығы анықталған жағдайда, уәкiлеттi орган эмиссияны тоқтата тұру немесе оны болмаған деп тану туралы шешiм қабылдауға құқылы";
      7-9-тармақтар алып тасталсын;
      8-тармақ 7-тармақ болып есептелсiн;
      мынадай мазмұндағы 24-1, 24-2 баптармен толықтырылсын:

      "24-1-бап. Бағалы қағаздар ұстаушыларды уәкiлеттi органның
                 хабардар етуi

      1. Бағалы қағаздар рыногында жасалған немесе жасалуы мүмкiн құқық бұзушылықтар туралы бағалы қағаздар ұстаушыларды хабардар ету және оларды ескерту мақсатында уәкiлеттi орган баспа басылымында: 
      баспа бағалы қағаздар шығару мен орналастыруды тоқтата тұру және эмиссияны болмаған деп тану туралы; 
      бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензияны қайтарып алу немесе оның күшiн тоқтата тұру туралы; 
      эмитенттердiң және бағалы қағаздар рыногына кәсiпқой қатысушылардың қызметiн тексеру туралы мәлiметтердi жариялайды. 
      2. Уәкiлеттi орган бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң қызметi туралы мәлiметтер базасын жүргiзедi.

      24-2-бап. Инвесторлардың бағалы қағаздар рыногындағы 
                құқықтарын қорғау

      1. Инвесторлардың бағалы қағаздар рыногындағы құқықтарын қорғау мақсатында уәкiлеттi орган эмитенттер мен бағалы қағаздар рыногына кәсiпқой қатысушылардың қызметiне тексерiс жүргiзедi. 
      Тексерiстiң нәтижелерi бойынша, бағалы қағаздар рыногын реттейтiн заңдардың бұзылуы анықталған жағдайда, уәкiлеттi орган: 
      эмитенттерге және бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларына орындалуы мiндеттi нұсқамалар жiберуге; 
      бағалы қағаздар ұстаушылары тiзiлiмiнiң жекелеген дербес шоттары және тұтас алғанда, тiзiлiм бойынша бағалы қағаздардың қозғалысын тоқтата тұруға; 
      кiнәлi тұлғалардың жауапкершiлiктерi туралы мәселелердi заңдарға сәйкес шешуге құқылы. 
      2. Эмитенттердiң және бағалы қағаздар рыногына кәсiпқой қатысушылардың қызметiн тексерудi уәкiлеттi орган: 
      ұсынылған құжаттарды қарау; 
      мүдделi тараптардың өкiлдерiн жолсыздық фактiсi бойынша олардың түсiнiктемелерiн тыңдау мақсатында шақыру; 
      эмитенттiң немесе бағалы қағаздар рыногына кәсiпқой қатысушының орналасқан жерi бойынша тексерiс жүргiзу арқылы жүзеге асырады. 
      Тексерiстер жүргiзудiң және олардың нәтижелерiн ресiмдеудiң тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi. 
      3. Уәкiлеттi орган, заңдарда көзделген жағдайларда, бағалы қағаздар рыногындағы кәсiпқой қатысушылардың көрсеткен қызметi үшiн сыйақы мөлшерiнiң негiздiлiгiн айқындауға құқылы."; 
      26-баптың 1-тармағындағы екiншi сөйлем мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi жүзеге асыруға лицензия берудiң шарттары мен тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi"; 
      33-баптың 1-тармағы "қызметтi" деген сөзден кейiн "және заң актiлерiне сәйкес өзге де қызмет түрлерiн" деген сөздермен толықтырылсын; 
      34-бапта: 
      4-тармақтағы "уәкiлеттi органның лицензиясы негiзiнде" деген сөздер алып тасталсын; 
      8-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi екiншi сөйлем алып тасталсын; 
      мынадай мазмұндағы 11-тармақпен толықтырылсын: 
      "11. Тiркеушi эмитенттiң, оның лауазымды адамдарының және дербес немесе аффилиирленген тұлғалармен бiрлесiп осы эмитенттiң дауыс берiлетiн акцияларының (үлестерiнiң, үлестiк жарналарының) бес және одан да көп процентiн иеленетiн әрбiр жеке акционерiнiң (қатысушының) аффилиирленген тұлғасы болуға тиiс емес."; 
      36-баптың 3-тармағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi мен" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң құпиялық режимi бойынша және" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      37-бапта: 
      бiрiншi тармақ "құратын" деген сөзден кейiн "жабық" деген сөзбен толықтырылсын; 
      2-тармақ "және оның қызметiнен түскен кiрiстер биржаны материалдық-техникалық дамытуға пайдаланылады" деген сөздермен толықтырылсын; 
      4-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "өзге" деген сөз "тауарлық" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      6-тармақтағы "бағалы қағаздармен" деген сөздер "қаржы құралдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      38-бапта: 
      екiншi және үшiншi бөлiктерiндегi "бағалы қағаздармен" деген сөздер "қаржы құралдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      төртiншi бөлiгiндегi "бағалы қағаздарға" деген сөздер "қаржы құралдарына" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      39-баптың 1-тармағындағы "осы қор биржасының лизингiне енгiзiлген бағалы қағаздармен" деген сөздер "қаржы құралдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      41-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Биржалық кеңес Қор биржасы директорлар кеңесiнiң мiндеттерiн атқарады"; 
      44-бапта: 
      1-тармақтағы "бағалы қағаздардың" деген сөздер "қаржы құралдарының" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      3-тармақтың бесiншi бөлiгiндегi "бағалы қағаздармен" деген сөздер "қаржы құралдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      4-тармақтағы "бағалы қағаздарды" деген сөздер "қаржы құралдарын" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      47-баптың атауы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "47. Қор биржасында қаржы құралдарымен жасалған мәмiлелер туралы ақпаратты жариялау"; 
      50-баптың 1-тармағында: 
      "болып табылатын" деген сөздерден кейiн "жабық" деген сөзбен толықтырылсын; 
      "өзiн-өзi реттейтiн ұйым" деген сөздер "өзiн-өзi реттейтiн ұйым болып табылатын бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларының қауымдастығы" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      57-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "4. Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылардың қауымдастығы қызметiн лицензияның негiзiнде өзiн-өзi реттейтiн ұйым ретiнде жүзеге асыруға құқылы.".

      7. "Қазақстан Республикасында бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 наурыздағы  Заңына   Z970078_  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 5, 53-құжат; 13-14, 205-құжат): 
      2-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын: "Бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелер осы Заңда және Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен мiндеттi тiркеуге жатады"; 
      7-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын: 
      "3. Тiркеушiнiң көрсететiн қызметiне ақының ең жоғары мөлшерiн, оны төлеудiң тәртiбi мен принциптерiн уәкiлеттi орган белгiлейдi"; 
      10-баптың 2-тармағында "эмитенттерге қызмет көрсетуге" деген сөздерден кейiн "Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайлардан басқа" деген сөздермен толықтырылсын. 
      19-бапта: 
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Орталық депозитарий бағалы қағаздар рыногына кәсiпқой қатысушылары мен халықаралық қаржы ұйымдары жабық акционерлiк қоғам нысанында құратын коммерциялық емес ұйым болып табылады. Орталық депозитарий алатын табыс оның қатысушыларының арасында бөлiнбейдi және оны техникалық дамытуға жұмсалады;"; 
      20-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын: 
      "Орталық депозитарийдiң ашық халықтық акционерлiк қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушыларының тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi осы Заңда және уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген тәртiппен жүзеге асыруға құқығы бар."; 
      25-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Бағалы қағаздармен екi жақты немесе көпжақты жасалған мәмiлелердi тiркеу мәмiлелерге қатысушылардың үстеме бұйрықтары болғанда, жүзеге асырылады. Мәмiлеге қатысушылардың мiндеттемелерi олардың арасында жасалған жазбаша шарттың ережелерiмен айқындалады."; 
      26-баптың 1-тармағында "осы бағалы қағаздарға құқықтарды" деген сөздер "осы бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. "Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 6 наурыздағы  Заңында  (Қазақстан Республикасының Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 5, 57-құжат; N 13-14, 205-құжат): 
      1-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын: 
      "Активтерiндегi өзге эмитенттердiң эмиссиялық бағалы қағаздарының құны оның таза активтерi құнының қырық процентiне тең инвестициялық қор ретiнде тiркелмеген ашық акционерлiк қоғамның бағалы қағаздарды одан әрi сатып алу жөнiндегi операцияларды жүзеге асыруға құқығы жоқ."; 
      8-бапта: 
      1-тармақта: 
      "шаруашылық серiктестiктерi туралы" деген сөздер алып тасталсын; 
      ж) тармақшасы "басқармасы" деген сөздерден кейiн "директорлар кеңесi мен" деген сөздермен толықтырылсын; 
      2-тармақтағы "басқарманың" деген сөз "директорлар кеңесiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      9-бапта: 
      баптың атауындағы және мәтiнiндегi "басқармасы", "басқармасының", "басқарма" деген сөздер "директорлар кеңесi", "директорлар кеңесiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "шаруашылық серiктестiктерi туралы" деген сөздер алып тасталсын;
      4-тармақтағы "басқарма" деген сөз алып тасталсын, "табыс етiп отырады" деген сөздер "берiледi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5-тармақ алып тасталсын;
      10-баптың 2-тармағы "атаулы" деген сөзден кейiн "жай" деген сөзбен толықтырылсын;
      11-бапта:
      баптың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-бап. Өзара қордың өз акцияларын сатып алуы және сатуы";

      1-тармақтағы "жарғылық қордың" деген сөздер "жарғылық капиталдың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "өзара қордың өз ақша қаражаты есебiнен ғана" деген сөздер алып тасталсын;
      4-тармақтағы "сатып алу және" деген сөздер алып тасталсын;
      5-тармақтың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Өзара қор өзiнiң акцияларын сатып алуға өтiнiм берiлген күннiң соңындағы жай-күйi бойынша айқындалатын бағамен сатып алуға тиiс"; 
      6-тармақтағы "басқарманың" деген сөз "директорлар кеңесiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      7-тармақтағы "жарғылық қорының" деген сөздер "жарғылық капиталының" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "8. Өзара қордың акцияларын сатуы оның таза активтерi құнының негiзiнде айқындалатын баға бойынша уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен жүргiзiледi."; 
      13-бапта: 
      2-тармақтағы "сондай-ақ артықшылығы бар акциялар шығаруға" деген сөздер алып тасталсын; 
      мынадай мазмұндағы 5 және 6-тармақтармен толықтырылсын: 
      "5. Инвестициялық қордың лауазымды адамдары мен қызметкерлерi бiр мезгiлде оның басқарушысының, кастодианының, тiркеушiсiнiң және бағалы қағаздар рыногында қызметтi жүзеге асыратын өзге де ұйымдардың лауазымды адамдары немесе қызметкерлерi бола алмайды. 
      6. Инвестициялық қордың оның активтерiн басқаруға және қордың акционерлерiмен жүргiзiлетiн жұмысқа байланысты жыл iшiндегi шығыстары осы кезеңге дивидендтердi төлеудi қоса алғанда, оның таза активтерiнiң жылдық орташа құнының он процентiнен аспауға тиiс"; 
      15-баптың 5-тармағы "Тиiстi қорлардың" деген сөздердiң алдынан "Уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтер сақталған және" деген сөздермен толықтырылсын; 
      17-бапта: 
      1-тармақтағы "басқаруға" деген сөз "басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      2-тармақтағы "осы заңда белгiленген" деген сөздер "бағалы қағаздар топтамасын басқару жөнiндегi қызметтен басқа" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      18-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "18-бап. Инвестициялық қор басқарушысының сыйақысы мөлшерi
               тараптардың бағалы қағаздар топтамасын басқару
               туралы шартта жасалған келiсiмiмен белгiленедi

      Бағалы қағаздар топтамасын басқару туралы шартта басқарушыға төленетiн сыйақының мөлшерi проценттiк қатынаста тиiстi инвестициялық қордың белгiлi бiр кезеңдегi орташа құнының инвестициялық қордың таза активтерi құнының өсуiнен, инвестициялық қордың алған пайдасынан немесе өзге жолмен айқындалатыны белгiленуi мүмкiн. 
      2. Басқарушыға төленетiн сыйақының жылдық ең жоғары мөлшерi осы төленген дивидендтердi қоса есептегенде, инвестициялық қордың таза активтерiнiң жылдық орташа құнының бес процентiнен аспауға тиiс. 
      3. Инвестициялық қордың бағалы қағаздар топтамасын басқару жөнiндегi басқарушының шығыстары басқарушының сыйақысына қосылады."; 
      19-баптың бiрiншi бөлiгiнiң "г" тармақшасы алып тасталсын; 
      20-баптың 2-тармағындағы "басқарушылардың" деген сөз "инвестициялық қорлардың және олардың басқарушыларының" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      21-бапта: 
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. Инвестициялық қор инвестициялық қор ретiнде жұмыс iстеуге Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңдарымен және уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленген тәртiппен және шарттарда уәкiлеттi органның лицензиясын алуы тиiс."; 
      2-тармақтың "Осы баптың 1-тармағында аталған" деген сөздер "Лицензиялауға ұсынылған" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын: 
      "4. Бағалы қағаздар рыногындағы инвестициялық қызмет субъектiсi ретiнде қызметтi жүзеге асыруға берiлген лицензияны қайтарып алу инвестициялық қорды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыруға немесе таратуға әкеп соғады."; 
      23-бапта: 
      1-тармақта "олар алған лицензияға" деген сөздер "Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына" деген сөздермен ауыстырылсын. 
      2-тармақтың б) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "б) оның басқарушысының, кастодианының немесе тiркеушiсiнiң лицензиясын тоқтата тұру немесе қайтарып алу;".

      9. Қазақ КСР-iнiң 1963 жылғы 28 желтоқсандағы заңымен бекiтiлген Қазақ КСР Азаматтық Iс жүргiзу кодексiне (Қазақ КСР, Жоғарғы Кеңесi мен Үкiметiнiң Жаршысы, 1964 ж., N 2, 1988 ж., N 2, 19-құжат; N 15, 148-құжат; N 16, 159-құжат; 1990 ж., N 11, 110-құжат; 1991 ж., N 28, 373-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 11-12, 294-құжат; N 24, 597-құжат; 1993 ж., N 8, 161-құжат; N 17, 419-құжат; 424-құжат; 1995 ж., N 23, 140-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 11, 152-құжат):

      6-бапта:
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Акциялардың қосымша эмиссиясы жөнiндегi iстердi соттың шешiмi бойынша iстердi сот тергеуiне даярлау ескерiле отырып, 10 күннен кешiктiрiлмей бiрiншi инстанциядағы сот қарауға тиіс.";
      үшiншi бөлiк төртiншi бөлiк болып есептелсiн.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады