О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 584.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 14 июля 2023 года № 584

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2012 года № 858 "Об утверждении перечня организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат на праве собственности или доверительного управления национальному управляющему холдингу, в отношении которых не распространяется Закон Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2013 года № 1342 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2012 года № 858 "Об утверждении перечня национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Фонду национального благосостояния на праве собственности или доверительного управления, в отношении которых не распространяется законодательство Республики Казахстан об инвестиционных фондах".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2015 года № 109 "Об определении организации по финансированию концессионных проектов".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1056 "О некоторых вопросах Центра развития государственно-частного партнерства".

      5. Пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2018 года № 200 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2022 года № 430 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2012 года № 858 "Об утверждении перечня организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат на праве собственности или доверительного управления национальному управляющему холдингу, в отношении которых не распространяется Закон Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах".

      _________________________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 14 шiлдедегi № 584 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2023 жылғы 14 шілдедегі
№ 584 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Дауыс беретін акцияларының елу пайызынан астамы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, оларға қатысты "Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қолданылмайтын ұйымдардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 27 маусымдағы № 858 қаулысы.

      2. "Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен Ұлттық әл-ауқат қорына тиесілі, оларға қатысты Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасы қолданылмайтын ұлттық даму институттарының, ұлттық компаниялардың және басқа да заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 27 маусымдағы № 858 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 19 желтоқсандағы № 1342 қаулысы.

      3. "Концессиялық жобаларды қаржыландыру жөніндегі ұйымды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 наурыздағы № 109 қаулысы.

      4. "Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1056 қаулысы.

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 17 сәуірдегі № 200 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 3-тармағы.

      6. "Дауыс беретін акцияларының елу пайызынан астамы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, оларға қатысты "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қолданылмайтын ұйымдардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 27 маусымдағы № 858 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 25 маусымдағы № 430 қаулысы.