Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2010 жылғы 29 сәуірдегі № 100 Бұйрығы

      «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабы 2-тармағының 4) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы № 1460 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі туралы ереженің 19-тармағы 3) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналардың:
      1) «Жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулардың Бағдарламаларын әзірлеу және бекіту тәртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2002 жылғы 4 шілдедегі № 71 бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2002 жылғы 25 шілдеде № 1928 тіркелген, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер Бюллетенінде жарияланған, 2002 жыл, № 34, 676-құжат);
      2) «Қазақстан Республикасында статистикалық есептілікті табыс ету тәртіптерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2002 жылғы 10 шілдедегі № 72 бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2002 жылғы 9 тамызда № 1947 тіркелген, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер Бюллетенінде жарияланған, 2002 жыл, № 34, 677-құжат);
      3) «Мемлекеттік статистика органдарының әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі Төрағасының 2004 жылғы 7 қыркүйектегі № 127 бұйрығының (Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер Бюллетенінде жарияланған, 2005 жыл, № 2, 15-құжат);
      4) «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2005 жылғы 4 мамырдағы № 76 бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2005 жылғы 24 мамырда № 3648 тіркелген, 2005 жылғы 21 желтоқсандағы № 237-238 Заң газетінде жарияланған);
      5) «Жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулардың бағдарламаларын әзірлеу және бекіту тәртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2002 жылғы 4 шілдедегі № 71 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2007 жылғы 8 мамырдағы № 125 бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2007 жылғы 6 маусымда № 4704 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының актілер жинағында жарияланған, 2007 жыл, мамыр-маусым);
      6) «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2002 жылғы 10 шілдедегі «Қазақстан Республикасында Статистикалық есептілікті ұсыну ережесін бекіту туралы» № 72 бұйрығына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрайымының міндетін атқарушының 2009 жылғы 23 қазандағы № 173 бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2009 жылғы 5 қарашада № 5846 тіркелген, 2009 жылғы 26 қарашадағы № 181(1778) Заң газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      2. Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті (С.Бралина):
      1) заңнамада белгіленген тәртіппеп оның бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі құрылымдық бөлімшелерінің және аумақтық бөлімшелерінің назарына жеткізсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысы Ю.К. Шоқамановқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Төраға                                           Ә. Смайылов

О признании утратившими силу некоторых приказов Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 29 апреля 2010 года № 100

      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 40 Закона Республики Казахстан "О нормативных правовых актах", с подпунктом 3) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по статистике, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года № 1460, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившими силу:
      1) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 4 июля 2002 года № 71 "Об утверждении Правил разработки и утверждения программ общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 25 июля 2002 года № 12821, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., № 34, ст. 676);
      2) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 10 июля 2002 года № 72 "Об утверждении Правил представления статистической отчетности в Республике Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 9 августа 2002 года № 12970, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., № 34, ст. 677);
      3) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 7 сентября 2004 года № 127 "Об утверждении Инструкции по производству дел об административных правонарушениях органами государственной статистики" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 4 октября 2004 года № 21566, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2005 г., № 2, ст. 15.);
      4) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 4 мая 2005 года № 76 "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 24 мая 2005 года № 24160, опубликованный в Юридической газете от 21 декабря 2005 года № 237-238);
      5) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 8 мая 2007 года № 125 "О внесении изменении в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 4 июля 2002 года № 71 "Об утверждении Правил разработки и утверждения программ общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 6 июня 2007 года № 33571, опубликованный в Собрании актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан 2007 года, май-июнь.);
      6) Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 23 октября 2009 года № 173 "О внесении дополнения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 10 июля 2002 года № 72 "Об утверждении Привил представления статистической отчетности в Республике Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 5 ноября 2009 года № 48615, опубликованный в Юридической газете от 26 ноября 2009 года № 181 (1778)).
      2. Департаменту правового и организационного обеспечения (С. Бралина):
      1) в недельный срок довести настоящий приказ до сведения Министерства юстиции Республики Казахстан и официальных печатных изданий, где они ранее были опубликованы, с приложением копии настоящего приказа;
      2) довести настоящий приказ до сведения структурных подразделений и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по статистике.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ответственного секретаря Агентства Республики Казахстан по статистике Шокаманова Ю.К.
      4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

      Председатель                               А. Смаилов