ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ

Қатені түзеу

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI ҚРЗ Кодексі.

      1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-тарау. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар
      2-бап. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасы
      3-бап. Осы Кодексте реттелетін қатынастар
      4-бап. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының мақсаты мен міндеті
      5-бап. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының қағидаттары
      2-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ МЕН БАСҚАРУ
      6-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті
      7-бап. Уәкілетті органның құзыреті
      8-бап. Медициналық қызметтер (көмек) көрсету саласындағы мемлекеттік органның құзыреті
      9-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның құзыреті
      10-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы мемлекеттік органның құзыреті
      11-бап. Әскери-медициналық (медициналық), сот-медициналық, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық бөлімшелері бар орталық атқарушы органдар мен өзге де орталық мемлекеттік органдардың құзыреті
      12-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді және атқарушы органдарының құзыреті
      13-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының құзыреті
      14-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ұлттық оператордың өкілеттіктері
      15-бап. Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен комиссия
      16-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктердің ведомствоаралық өзара іс-қимылы
      3-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ РҰҚСАТТАР МЕН ХАБАРЛАМАЛАР
      1-параграф. Денсаулық сақтау саласындағы лицензиялау
      17-бап. Денсаулық сақтау саласындағы қызметті лицензиялау
      18-бап. Адамның ағзаларын (ағзасының тінін) және (немесе) тіндерін (тінінің бөлігін), қан мен оның компоненттерін Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді және Қазақстан Республикасының аумағынан осы мемлекеттерге әкетуді лицензиялау
      2-параграф. Денсаулық сақтау саласындағы рұқсат беру рәсімдері мен хабарлама жасау тәртібі
      19-бап. Денсаулық сақтау саласындағы рұқсаттар
      20-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру
      21-бап. Патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеуге рұқсатты және оған қосымшаны беру
      22-бап. Өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру
      23-бап. Дәрілік затқа немесе медициналық бұйымға тіркеу куәлігін беру
      24-бап. Денсаулық сақтау саласындағы хабарламалар
      4-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ АККРЕДИТТЕУ, АТТЕСТАТТАУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ
      25-бап. Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу
      26-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды кәсіптік құзыреттілікке аттестаттау
      27-бап. Денсаулық сақтау саласындағы маман мен менеджерді сертификаттау
      5-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
      28-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау туралы жалпы ережелер
      29-бап. Апелляциялық комиссияның шағымды қарау тәртібі
      1-параграф. Медициналық қызметтер (көмек) көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау
      30-бап. Медициналық қызметтер (көмек) көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау
      31-бап. Медициналық қызметтер (көмек) көрсету саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар
      32-бап. Медициналық қызметтер (көмек) көрсету саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезіндегі лауазымды адамдардың құқықтары

      33-бап. Алып тасталды – ҚР 30.12.2021 № 95-VII (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      34-бап. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай медициналық қызметтер (көмек) көрсету саласындағы профилактикалық бақылау
      35-бап. Медициналық көрсетілетін қызметтер (көмек) сапасына сараптама
      2-параграф. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау
      36-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау
      37-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар
      38-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру кезіндегі лауазымды адамдардың құқықтары
      39-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдарды әлеуметтік қорғау
      40-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру кезінде тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі
      41-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы жоспардан тыс тексеру түріндегі мемлекеттік бақылау мен қадағалау
      42-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы профилактикалық бақылау
      43-бап. Өнімді іріктеу және санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу
      44-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы профилактикалық бақылау
      45-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы профилактикалық бақылаудың түрлері
      46-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама
      47-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық зертханалық зерттеулер жүргізу тәртібі
      48-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық аудит
      49-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын аудиторларға қойылатын талаптар
      50-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық аудит рәсімі
      51-бап. Өндірістік бақылау
      3-параграф. Дәрiлiк заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы мемлекеттік бақылау
      52-бап. Дәрiлiк заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы мемлекеттік бақылау
      53-бап. Дәрiлiк заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар
      54-бап. Дәрiлiк заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезіндегі лауазымды адамдардың құқықтары
      55-бап. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай дәрiлiк заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы профилактикалық бақылау
      6-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ЖАРНАМА
      56-бап. Денсаулық сақтау саласындағы жарнама
      7-тарау. ЦИФРЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
      57-бап. Цифрлық денсаулық сақтаудың негіз қалаушы қағидаттары
      58-бап. Осы тарауда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
      59-бап. Цифрлық денсаулық сақтау саласындағы қызмет
      60-бап. Цифрлық денсаулық сақтау объектілері мен субъектілерінің өзара іс-қимылы
      61-бап. Цифрлық денсаулық сақтау субъектілерінің жауаптылығы
      62-бап. Жеке тұлғалардың дербес медициналық деректерін қорғауды қамтамасыз ету
      8-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
      63-бап. Денсаулық сақтау субъектілері
      64-бап. Медициналық қызметтің түрлері
      65-бап. Денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту
      66-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік
      9-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІН ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
      67-бап. Денсаулық сақтау жүйесін қаржылық қамтамасыз ету көздері
      68-бап. Медициналық көмектің көлемдерін қаржыландыру
      69-бап. Денсаулық сақтау жүйесін қаржылық қамтамасыз ету көздерін пайдалану
      70-бап. Ұлттық денсаулық сақтау шоттары
      10-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
      71-бап. Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастық
      72-бап. Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың басым бағыттары
      73-бап. Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың экономикалық және құқықтық негіздері
      2-БӨЛІМ. ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚТЫ САҚТАУ
      11-тарау. ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚТЫ САҚТАУДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
      74-бап. Қоғамдық денсаулықты сақтаудың басым бағыттары
      75-бап. Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы статистикалық байқау
      12-тарау. АДАМДАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
      76-бап. Денсаулық сақтау саласындағы құқықтарды қамтамасыз ету кепілдігі
      77-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары
      78-бап. Балалардың құқықтары
      79-бап. Қазақстан Республикасының азаматтары мен отбасының репродуктивтік құқықтарын қорғау саласындағы құқықтары
      80-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының міндеттері
      81-бап. Жүкті әйелдер мен аналардың денсаулық сақтау саласындағы құқықтары мен міндеттері
      82-бап. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың жұмыскерлердің денсаулығын сақтау жөніндегі міндеттері
      83-бап. Қандастардың, шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың және өзге де адамдардың құқықтары мен міндеттері
      13-тарау. ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚТЫ САҚТАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
      84-бап. Аурулардың профилактикасы және саламатты өмір салтын қалыптастыру
      85-бап. Профилактикалық екпелерді жүргізу
      86-бап. Медициналық қарап-тексеру
      87-бап. Скринингтік зерттеулер
      88-бап. Динамикалық байқау
      89-бап. Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама
      90-бап. Алғашқы көмек
      91-бап. Мектепке дейінгі және мектеп медицинасы
      92-бап. Он жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар мен жастарға репродуктивтік және психикалық денсаулықты сақтау бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсыну ерекшеліктері
      14-тарау. ХАЛЫҚТЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ САЛАМАТТЫЛЫҒЫ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТ
      93-бап. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет жүйесі
      94-бап. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық нормалау
      95-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
      95-1-бап. Патогенді және өнеркәсіптік микроорганизмдер коллекциясы
      15-тарау. ИНФЕКЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АУРУЛАРДЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ
      1-параграф. Инфекциялық аурулардың профилактикасы
      96-бап. Халықты гигиеналық оқыту
      97-бап. Гигиеналық оқыту жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға қойылатын талаптар
      98-бап. Туберкулез профилактикасы
      99-бап. АИТВ инфекциясының профилактикасы
      100-бап. Медициналық қалдықтардың айналысы
      101-бап. Медициналық қалдықтарды жинау, тасымалдау, сақтау, залалсыздандыру, көму және (немесе) пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға қойылатын талаптар
      102-бап. Санитариялық-эпидемияға қарсы, санитариялық- профилактикалық іс-шаралар
      103-бап. Қазақстан Республикасының аумағын санитариялық қорғау
      104-бап. Эпидемиялардың, инфекциялық аурулардың пайда болу қаупі төнген жағдайда шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізу жағдайлары
      105-бап. Инфекциялық, паразиттік аурулар және (немесе) улану оқиғаларын тіркеу және тергеп-тексеру
      106-бап. Кәсіптік аурулар және (немесе) улану оқиғаларын тіркеу және тергеп-тексеру
      107-бап. Дезинфекция, дезинсекция және дератизация
      2-параграф. Инфекциялық емес аурулардың профилактикасы
      108-бап. Инфекциялық емес аурулардың, оның ішінде кәсіптік аурулардың және жарақаттанудың профилактикасы
      109-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарға тәуелділіктің профилактикасы
      110-бап. Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын, темекі қыздыруға арналған жүйелерді, тұтынудың электрондық жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды және алкогольді тұтыну профилактикасы және оны шектеу
      111-бап. Темір тапшылығы жай-күйінің профилактикасы
      112-бап. Йод тапшылығы ауруларының профилактикасы
      113-бап. Халық денсаулығы және қоршаған орта
      114-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық мониторинг
      3-БӨЛІМ. МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
      16-тарау. МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
      115-бап. Медициналық көмекті ұйымдастыру
      116-бап. Медициналық көмек көрсету деңгейлері
      117-бап. Медициналық көмек нысандары
      118-бап. Медициналық көмек көрсету жағдайлары
      119-бап. Ауылдық денсаулық сақтау деңгейінде медициналық көмекті ұйымдастыру ерекшеліктері
      120-бап. Медициналық көмек түрлері
      121-бап. Жедел медициналық жәрдем
      122-бап. Дәрігерге дейінгі медициналық көмек
      123-бап. Медициналық-санитариялық алғашқы көмек
      124-бап. Мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмек
      125-бап. Медициналық оңалту
      126-бап. Паллиативтік медициналық көмек
      127-бап. Мейіргерлік қызмет
      128-бап. Медициналық көмек көрсетудің интеграцияланған моделі
      129-бап. Қашықтықтан медициналық қызметтер көрсетудің ерекшеліктері
      130-бап. Зертханалық диагностика
      131-бап. Патологиялық-анатомиялық диагностика
      132-бап. Дәстүрлі медицина. Емшілік
      133-бап. Денсаулық сақтау технологияларын бағалау
      134-бап. Пациенттердің құқықтары
      135-бап. Пациенттердің міндеттері
      136-бап. Медициналық көмектен бас тарту құқығы
      137-бап. Пациенттің келісімінсіз медициналық көмек көрсету
      138-бап. Медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарттарын әзірлеуге қойылатын талаптар
      17-тарау. ВЕДОМСТВОЛЫҚ МЕДИЦИНА
      139-бап. Әскери қызметшілерді, ғарышкерлікке кандидаттарды, ғарышкерлерді, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, олардың отбасы мүшелерін, құқық қорғау органдарының зейнеткерлерін, сондай-ақ әскери қызметтен, арнаулы мемлекеттік органдар қызметінен босатылған азаматтарды әскери-медициналық (медициналық) қамтамасыз ету
      140-бап. Әскери-дәрігерлік сараптама
      141-бап. Сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптамалар
      142-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілері мен азаматтарының жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету
      143-бап. Ұстап алынған, күзетпен қамауға алынған, арнаулы мекемелерге орналастырылған, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсету
      144-бап. Спортшылар мен жаттықтырушыларға медициналық көмек көрсету
      18-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ЖЕКЕЛЕГЕН ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕУ
      145-бап. Хирургиялық араласу, қан, оның компоненттерін құю және диагностиканың инвазиялық әдістерін қолдану тәртібі
      146-бап. Қосалқы репродуктивтік әдістер мен технологиялар
      147-бап. Клондау
      148-бап. Жыныстық жасушалардың, репродуктивтік ағзалар тіндерінің донорлығы
      149-бап. Контрацепцияны пайдалану
      150-бап. Жүктілікті жасанды үзу
      151-бап. Хирургиялық стерилизациялау
      152-бап. Химиялық кастрациялау
      153-бап. Биологиялық өлімді, мидың біржола семуін анықтау. Ағзалардың функцияларын демеу жөніндегі жасанды шараларды жалғастыру, тоқтату жағдайлары
      154-бап. Эвтаназия
      155-бап. Анатомиялық сый
      156-бап. Жыныстық тиістілігін өзгерту
      19-тарау. НЕГІЗГІ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР КЕЗІНДЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ
      1-параграф. Туберкулезбен ауыратын адамдарға медициналық- әлеуметтік көмек көрсету
      157-бап. Туберкулезбен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету
      158-бап. Туберкулезбен ауыратын адамдарды мәжбүрлеп емдеуге жiберу негiзi мен тәртiбi
      159-бап. Туберкулезбен ауыратын немесе бұрын ауырған адамдарды әлеуметтік және құқықтық қорғау
      2-параграф. АИТВ инфекциясын жұқтырған адамдарға медициналық- әлеуметтік көмек көрсету
      160-бап. АИТВ инфекциясын жұқтырған адамдарға медициналық көмек көрсету
      161-бап. АИТВ инфекциясын жұқтырған адамдарды әлеуметтік және құқықтық қорғау
      162-бап. АИТВ инфекциясына зерттеліп-қаралу
      20-тарау. НЕГІЗГІ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АУРУЛАР КЕЗІНДЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ
      1-параграф. Психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсету
      163-бап. Психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдардың құқықтары
      164-бап. Психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғау
      165-бап. Психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға психикалық денсаулық саласында медициналық көмекті ұйымдастыру
      166-бап. Психиатриялық куәландыру
      167-бап. Психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға медициналық көмек көрсету
      168-бап. Психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына емдеуге жатқызу
      169-бап. Психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарынан шығару
      170-бап. Психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамға қатысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары
      171-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарға қатысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары
      172-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды мәжбүрлеп емдеуге ресімдеу
      173-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды мәжбүрлеп емдеуді ұйымдастыру
      174-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымнан шығару
      175-бап. Психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсету кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары
      176-бап. Психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар адамдарды динамикалық байқау
      2-параграф. Орфандық аурулар кезінде медициналық көмек көрсету
      177-бап. Орфандық аурулар кезінде медициналық көмек көрсету
      21-тарау. УАҚЫТША БЕЙІМДЕУ ЖӘНЕ ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРТАЛЫҚТАРЫ
      178-бап. Уақытша бейімдеу және детоксикация орталықтары
      179-бап. Адамдарды уақытша бейімдеу және детоксикация орталықтарына орналастыру негіздері
      180-бап. Уақытша бейімдеу және детоксикация орталықтарына орналастырылатын адамдарды қабылдау және тіркеу
      181-бап. Уақытша бейімдеу және детоксикация орталықтарында ұстау режимі
      182-бап. Уақытша бейімдеу және детоксикация орталықтарына орналастырылатын адамдардың құқықтары мен міндеттері
      183-бап. Уақытша бейімдеу және детоксикация орталықтарына орналастырылған адамдарды босату
      22-тарау. ҰЛТТЫҚ АЛДЫН АЛУ ТЕТІГІ
      184-бап. Ұлттық алдын алу тетігі
      185-бап. Үйлестіру кеңесі
      186-бап. Ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларына қойылатын талаптар
      187-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушысының құқықтары
      188-бап. Ұлттық алдын алу тетігі қатысушысының міндеттері
      189-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушысының өкілеттігін тоқтату
      190-бап. Алдын ала барудың түрлері мен мерзімділігі
      191-бап. Алдын ала бару тәртібі
      192-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы
      193-бап. Құпиялылық
      194-бап. Уәкілетті мемлекеттік органдардың ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларымен өзара іс-қимылы
      23-тарау. МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ КӨЛЕМІ
      195-бап. Медициналық көмектің көлемі
      196-бап. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
      197-бап. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қалыптастыру қағидаттары
      198-бап. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету мақсаттары
      199-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар
      200-бап. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмек
      201-бап. Ерікті медициналық сақтандыру шеңберіндегі медициналық көмек
      201-1-бап. Жүктелген медициналық сақтандыру шеңберіндегі медициналық көмек
      202-бап. Ақылы қызметтер көрсету және өзге де көздер есебінен ұсынылатын медициналық көмек
      24-тарау. ДОНОРЛЫҚ ЖӘНЕ ТРАНСПЛАНТАТТАУ
      1-параграф. Қан мен оның компоненттерінің донорлығы
      203-бап. Донорлық, қанды, оның компоненттерін дайындау және қан препараттарын өндіру
      204-бап. Донорлық, қанды, оның компоненттерін дайындау және қан препараттарын өндіру саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары мен өзге де ұйымдар
      205-бап. Донорлық қанның, оның компоненттері мен препараттарының қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету
      206-бап. Қан мен оның компоненттері донорларының құқықтары мен міндеттері
      207-бап. Донорды медициналық зерттеп-қарау
      208-бап. Донорға берілетін кепілдіктер, жұмыс берушілер мен ұйымдардың қан мен оның компоненттерінің донорлығын дамыту бойынша құқықтары мен міндеттері
      2-параграф. Ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) трансплантаттау
      209-бап. Ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) трансплантаттау және оларды алу шарттары
      210-бап. Ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) тірі кезіндегі донордан трансплантаттау тәртібі
      211-бап. Ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) трансплантаттауды үйлестіру және сүйемелдеу
      212-бап. Ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) қайтыс болғаннан кейінгі донордан трансплантаттау тәртібі
      213-бап. Ағзалар (ағзаның бөлігі) және (немесе) тіндер (тіннің бөлігі) доноры мен реципиентінің құқықтары
      214-бап. Жұмыс берушілер мен ұйым басшыларының ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тін бөлігінің) донорлығын дамытуды қамтамасыз ететін жағдайлар жасау жөніндегі міндеттері
      215-бап. Гемопоэздік дің жасушалары (сүйек кемігі) донорларының тіркелімі
      216-бап. Жасанды ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) трансплантаттау
      3-параграф. Адам ағзаларын (ағзасының бөлігін) және (немесе) тіндерін (тінінің бөлігін), гемопоэздік дің жасушаларын (сүйек кемігін), қан мен оның компоненттерін, адам жасушаларының, биологиялық сұйықтықтары мен секреттерінің үлгілерін әкелу, әкету
      217-бап. Адам ағзаларын (ағзасының бөлігін) және (немесе) тіндерін (тінінің бөлігін), гемопоэздік дің жасушаларын (сүйек кемігін), донорлық лимфоциттерді, жыныстық жасушаларды, эмбриондарды әкелу, әкету негіздері
      218-бап. Қан мен оның компоненттерін, адамның биологиялық материалдарының үлгілерін әкелу, әкету негіздері
      219-бап. Адам ағзаларын (ағзасының бөлігін) және (немесе) тіндерін (тінінің бөлігін), қан мен оның компоненттерін әкелу, әкету тәртiбi
      4-БӨЛІМ. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ МЕН ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТ
      25-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ
      220-бап. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру қызметінің субъектілері және оны жүзеге асыру шарттары
      221-бап. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру қызметінің ерекшеліктері
      222-бап. Резидентура
      223-бап. Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды, түлектерді және денсаулық сақтау саласындағы мамандарды бағалау
      224-бап. Қазақстан Республикасы медицина қызметкерінің кәсіптік анты
      26-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТ
      225-бап. Ғылыми қызметтің субъектілері
      226-бап. Ғылыми қызметті басқару
      227-бап. Биомедициналық зерттеулер
      228-бап. Биоэтика жөніндегі комиссиялар
      229-бап. Биобанктер
      5-БӨЛІМ. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ, ДӘРІЛІК ЗАТТАР МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫҢ АЙНАЛЫСЫ
      27-тарау. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
      230-бап. Фармацевтикалық қызмет түрлері
      231-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды өндіру
      232-бап. Дәрілік препараттар мен медициналық бұйымдарды дайындау
      233-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды көтерме және бөлшек саудада өткізу
      28-тарау. ДӘРІЛІК ЗАТТАР МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫҢ АЙНАЛЫСЫ
      234-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласының жүйесі
      235-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды әзірлеу
      236-бап. Дәрілік заттарды клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер және медициналық бұйымдардың биологиялық әсерін бағалауды зерттеулер (сынаулар)
      237-бап. Медициналық бұйымдарды техникалық сынаулар
      238-бап. Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды клиникалық зерттеулер және тірі организмнен тыс (in vitro) диагностика үшін медициналық бұйымдарды клиникалық-зертханалық сынаулар
      239-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға сараптама
      240-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясы
      241-бап. Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың сапасын бағалау
      242-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалау
      243-бап. Озық терапияның дәрілік заттарын қолдану
      244-бап. Тиісті фармацевтикалық практикалар жөніндегі фармацевтикалық инспекторат
      245-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға бағаларды мемлекеттік реттеу
      246-бап. Медициналық көмектің ең төмен, базалық және қосымша көлемдерін көрсетуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу
      247-бап. Бірыңғай дистрибьютор
      248-бап. Бірыңғай дистрибьютордың дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу қағидаттары
      249-бап. Бірыңғай оператордың өкілеттігі
      250-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау, тасымалдау және жою
      251-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу тәртібі
      252-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге рұқсат етілген тұлғалар
      253-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, сондай-ақ клиникаға дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулердің биологиялық материалын, фармацевтикалық субстанциялардың (белсенді фармацевтикалық субстанциялардың) стандартты үлгілерін және олардың қоспаларын жеке пайдалану және өзге де коммерциялық емес мақсаттар үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелу
      254-бап. Уәкілетті орган мен кеден ісі саласындағы уәкілетті органның өзара іс-қимылы
      255-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, сондай-ақ клиникаға дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулердің биологиялық материалын, фармацевтикалық субстанциялардың (белсенді фармацевтикалық субстанциялардың) стандартты үлгілерін және олардың қоспаларын Қазақстан Республикасының аумағынан әкету тәртібі
      256-бап. Медициналық техниканы монтаждау, жөндеу, оған техникалық және метрологиялық қызмет көрсету
      257-бап. Медициналық бұйымдардың тиімділігіне, қауіпсіздігі мен сапасына қойылатын жалпы талаптар
      258-бап. Қолданудың ықтимал тәуекелі дәрежесіне қарай медициналық бұйымдардың қауіпсіздігін сыныптау және қауіпсіздігін қайта сыныптау
      259-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қолдануды тоқтата тұру, тыйым салу немесе айналыстан алып қою не шектеу
      260-бап. Жалған, контрафактілік дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар
      261-бап. Фармакологиялық қадағалау және медициналық бұйымдар қауіпсіздігінің, сапасы мен тиімділігінің мониторингі
      262-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар туралы ақпарат
      263-бап. Қазақстандық ұлттық дәрілік формуляр
      264-бап. Дәрілік заттарды ұтымды пайдалану
      265-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды ілгерілету этикасы
      6-БӨЛІМ. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ КАДР САЯСАТЫ
      29-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ КАДР РЕСУРСТАРЫ
      266-бап. Денсаулық сақтау саласындағы кадр ресурстарын ұлттық есепке алу жүйесі
      267-бап. Денсаулық сақтау саласындағы салалық біліктілік жүйесінің ерекшеліктері
      268-бап. Денсаулық сақтау саласындағы кадр саясатын іске асыру қағидаттары
      269-бап. Денсаулық сақтау қызметкерлерін үздіксіз кәсіптік дамыту
      30-тарау. МЕДИЦИНА ЖӘНЕ ФАРМАЦЕВТИКА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ МӘРТЕБЕСІ
      270-бап. Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің мәртебесі және олардың құқықтары
      271-бап. Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің міндеттері
      272-бап. Әлеуметтік кепілдіктер. Медицина және фармацевтика қызметкерлерін әлеуметтік қорғау
      273-бап. Медицина қызметкерінің құпиясы
      274-бап. Қазақстан Республикасының медицина және фармацевтика қызметкерлерінің ар-намыс кодексі
      7-БӨЛІМ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      275-бап. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
      276-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз