Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылдың 10 қарашасында Үкіметтің жаңадан тағайындалған мүшелерінің ант беру рәсімінде сөйлеген сөзінен туындайтын тапсырмаларын орындау жөніндегі іс-шаралардың жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2000 жылғы 26 ақпан N 303. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000.08.17. N 1269 қаулысымен. ~P001269

      Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылдың 10 қарашасында ел Үкіметінің жаңадан тағайындалған мүшелерінің ант беру рәсімінде сөйлеген сөзінен туындайтын тапсырмаларын орындау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылдың 10 қарашасында Қазақстан Республикасы Үкіметінің жаңадан тағайындалған мүшелерінің ант беру рәсімінде сөйлеген сөзінен туындайтын тапсырмаларын орындау жөніндегі іс-шаралардың жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының басшылары Жоспарда белгіленген іс-шаралардың жүзеге асырылуын қамтамасыз етсін және Қазақстан Республикасының Экономика министрлігіне:
      ай сайын, есептіден кейінгі айдың 3-інен кешіктірмей, Жоспардағы іс-шаралардың орындалуы туралы ақпарат;
      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-інен кешіктірмей, Жоспардың іске асырылу барысы туралы талдамалы анықтама ұсынсын.
      3. Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
      ай сайын, есептіден кейінгі айдың 10-ынан кешіктірмей, Жоспардағы іс-шаралардың орындалуы туралы жиынтық ақпарат;
      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей, Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық талдамалы баяндама ұсынсын.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Е.Ө.Өтембаевқа жүктелсін.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
 

     Қазақстан Республикасының

     Премьер-Министрі                                            Қазақстан Республикасы                                           Үкіметінің 2000 жылғы

                                               26 ақпандағы

                                            N 303 қаулысымен

                                                бекітілген
 

       Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылдың 10 қарашасында

   Үкіметтің жаңадан тағайындалған мүшелерінің ант беру рәсімінде сөйлеген

       сөзінен туындайтын тапсырмаларын орындау жөніндегі іс-шаралар

                               Жоспары


     Ескерту. Жоспарға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2000.07.25.

              N 1103 қаулысымен.


P001103__________________________________________________________________________

       Іс-шара            ! Аяқтау          ! Орындауға       ! Орындау

                            нысаны            жауаптылар        мерзімі

_________________________________________________________________________

           1                   2                  3               4

_________________________________________________________________________

Бірінші тапсырма бюджет тапшылығының себептерін талдау және оны қысқарту

жөнінде шаралар қолдану (ҚарМ, МКМ, ЭкМ)

_________________________________________________________________________

1.1. Салық кодексінің     Қазақстан Рес.    МКМ, ҚарМ, ЭкМ,   2000 ж.

      жобасын әзірлеу      публикасы         басқа министр.    тамызы                           Салық кодексінің  ліктер мен 

                           жобасы            ведомстволар

_________________________________________________________________________

1.2. Бюджеттік бағдар.    Нормативтік       ҚарМ, ЭкМ, МКМ    Ұдайы

лармаларды қаржыландыру   құқықтық акті.   

бөлігінде орталық және    лердің жобалары

жергілікті атқарушы

органдардың функцияларын

одан әрі нақтылау;

республикалық және жер.

гілікті бюджеттерді

әзірлеудің тәртібін

жетілдіру;

мемлекеттік бюджетті

жоспарлаудың нормативтік

әдістерін одан әрі енгізу

бөлігінде мемлекеттік

қаржылар жөніндегі

нормативтік құқықтық

базаны жетілдіру

_________________________________________________________________________

1.3. Бюджет тапшылығының   Қазақстан       ҚарМ, МКМ, ЭкМ    2000 ж.

өсуіне әкелетін себептерді Республикасының                   қыркүйек

факторлық талдау арқылы    Президентіне

Баяндама әзірлеу           Баяндаманың

                            жобасы

_________________________________________________________________________

1.4. Бюджет тапшылығының   Қазақстан       ҚарМ, МКМ, ЭкМ    2000 ж.

өсуіне әкелетін себептер.  Республикасы.                     қараша

ді факторлық талдау негі.  ның Үкіметіне

зінде олардың қабылдануы   ұсыныстар

елде орын алып отырған   

бюджет тапшылығын таяу.

дағы жылдарда қысқартуға

мүмкіндік беретін шаралар

әзірлеу

_________________________________________________________________________

1.5. Дүниежүзілік банктің  Қазақстан      МКМ               Жыл сайын,

"Салықтық әкімшілік етуді  Республикасы.                    маусым,

жаңғырту" - KZ-3867 жоба.  ның Үкіметіне                    желтоқсан

сын іске асыру. Қазақстан  есеп

Республикасының ақпарат. 

тық салықтық біріктіріл.

ген жүйесін құру

_________________________________________________________________________

1.6. Республика бюджетін   Қазақстан       ҚарМ            2000-2001 жж.

әзірлегенде оның тапшылы.  Республикасы.                   қыркүйек

ғын 2001 жылы ЖІӨ-ге-2,2%, ның Үкіметіне

2002 жылы ЖІӨ-ге-1,2% дең. ақпарат

гейінде қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

1.7. Мемлекеттік меншік    Қазақстан       ҚарМ            Тоқсан сайын

объектілерін жекешеленді.  Республикасы.                  

руден және бұрын бюджет.   ның Үкіметіне

тен берілген несиелерді    ақпарат

өтеуден түсетін қаражат.

тардың бюджетке жоспар.

ланған көлемдерде түсуін

қамтамасыз ету жөніндегі

жұмысты күшейту

_________________________________________________________________________

1.8. Бұрын алынған бюд.    Қазақстан       ҚарМ,           Жыл сайын,  

жеттік қарыздарды (несие.  Республикасы.   облыстар.       маусым,

лерді) қайтару жөніндегі   ның Үкіметіне   дың, Астана     желтоқсан

борышты және қарыздың      ақпарат         және Алматы

тиісті қаржы жылына бел.                   қалаларының

гіленетін лимитін қоса                     әкімдері

алғанда, жергілікті атқа.

рушы органдардың бұрын.

нан жинақталған борышын

ескере отырып, жергілікті

бюджеттерді теңгермелеу

жөнінде шаралар қабылдау

_________________________________________________________________________

1.9. "Субвенциялар және    Қазақстан      ҚарМ, ЭкМ      2000 ж.

бюджеттік алулар туралы"   Республикасы                  тамызҚазақстан Республикасы     Заңының жобасы

Заңының жобасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

1.10. Мемлекеттік және     Қазақстан      ҚарМ, ЭкМ,     Жыл сайын

мемлекет кепілдігі беріл.  Республикасы.  Ұлттық Банк    шілдеген қарызға алу мен бо.    ның Үкіметіне  (келісім

рыштың жай-күйін жыл       есеп, көшірме. бойынша)

сайынғы бағалауды және     сі Қазақстан

оны алда тұрған 10 жылдық  Республикасының

кезеңге болжауды жүзеге    Экономика

асыру                      министрлігіне

_________________________________________________________________________

Екінші тапсырма экономиканы, қаржыны жүйелі реформалауды, құқықтық рефор.

маны және әлеуметтік саланы реформалауды жалғастыру

_________________________________________________________________________

   2.1. Экономиканы реформалау (ЭкМ, ҚарМ, Ұлттық Банк (келісім бойынша)) 

_________________________________________________________________________

2.1.1. Қазақстан Респуб.   Қазақстан Рес.  СЖА (келісім     2000 ж.

ликасы дамуының 2001-2010  публикасының    бойынша), ор.    қараша

жылдарға арналған стра.    Президенті Жар. талық және жер.  

тегиялық жоспарларын       лығының жобасы  гілікті атқару.

әзірлеу                                    шы органдар

_________________________________________________________________________

2.1.2. Облыстардың,        Қазақстан       ЭкМ, облыстар.    2001 ж.

Астана және Алматы қала.   Республикасы.   дың, Астана және   наурыз

лары дамуының 2001-2005    ның Үкіметіне   Алматы қала.

жылдарға арналған стра.    бекітілген      ларының әкім.

тегиялық жоспарларын       жоспарлар       дері, СЖА

әзірлеу                    туралы ақпарат  (келісім бойынша)

_________________________________________________________________________

2.1.3. Қазақстан Респуб.   Қазақстан       ЭкМ, Ұлттық Банк   Жыл сайын

ликасының әлеуметтік-      Республикасының (келісім бойынша), қыркүйек

экономикалық дамуының      Үкіметі қаулы.  СЖА (келісім

жыл сайынғы индикатив.     сының жобасы    бойынша), министр.

тік жоспарларын әзірлеу                    ліктер мен ведом.

                                            стволар, ұлттық

                                            компаниялар

                                            (келісім бойынша),

                                            облыстардың,

                                            Астана және Алматы

                                            қалаларының әкімдері

_________________________________________________________________________

2.1.4. Аймақтардың әлеу.   Қазақстан       ЭкМ, облыстар.    Жыл сайын

меттік-экономикалық даму.  Республикасы.   дың, Астана және   желтоқсан

ының жыл сайынғы индика.   ның Үкіметіне   Алматы қала.

тивтік жоспарларын әзір.   бекітілген      ларының әкім.

леу                        жоспарлар       дері    

                            туралы ақпарат                  

_________________________________________________________________________

2.1.5. Мемлекеттік бағ.    Қазақстан       ЭкМ, СЖА           2000 ж. 

дарлама, Тұжырымдама       Республикасының (келісім бойынша)   ақпан 

және солар сияқты басқа    Үкіметі  қаулы.              

құжаттар нені қамтулары    сының жобасы                      

тиіс екенін түсіндіретін                                   

нормативтік құқықтық                                      

актіні әзірлеу                                        

_________________________________________________________________________

2.1.6. "Банкроттық ту.     Қазақстан       МКМ, ЭкМ, ҚарМ,    2000 ж. 

ралы" Қазақстан Респуб.    Республикасы    АШМ, ЭИСМ          наурыз

ликасының Заңына өзге.     Заңының                      

рістер мен толықтырулар    жобасы                      

енгізу туралы" Қазақстан

Республикасы Заңының              

жобасын әзірлеу                                           

_________________________________________________________________________

2.1.7. "Лицензиялау        Қазақстан      ЭкМ, ККМ, ДСА,    2000 ж.

туралы" Қазақстан Респуб.  Республикасы   АШМ, ІІМ, ӘдМ,    ақпан

ликасының Заңына өзгеріс.  Заңының        ЭИСМ, БҒМ, МАКМ,

тер мен толықтырулар       жобасы         ЕХҚМ, МКМ

енгізу туралы" Қазақстан 

Республикасы Заңының

жобасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

2.1.8.  Қазақстан Респуб.  Қазақстан      ЭкМ, орталық      2002 ж.

ликасының өндіргіш күш.    Республикасы.  және жергілікті   желтоқсан

терін 2015 жылға дейін     ның Үкіметі    атқарушы       

дамытудың және орналас.    қаулысының     органдар

тырудың Бас сызбасының     жобасы

жобасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

2.1.9. 1999-2000 жылдар.   Қазақстан      ҚарМ, МКМ, ЭкМ,   Тоқсан сайын

ға арналған жекешеленді.   Республикасы.  АШМ

ру және мемлекеттік мүлік. ның Үкіметіне

ті басқарудың тиімділігін  ақпарат

арттыру бағдарламасын

толық орындау жөнінде

қажетті шаралар қолдану

_________________________________________________________________________

2.1.10. Экономиканы сала.  Қазақстан     ЭКМ, ЭИСМ, АШМ,   2000 ж. наурыз,

ландыруға және Кеден       Республика.   МКМ, СІМ          жыл сайын,

одағы мен Бірыңғай эконо.  сының Үкіметі                   маусым,

микалық кеңістік туралы    қаулыларының                    желтоқсан

келісімге қатысушы         жобалары           

мемлекеттердің Ортақ       (Кеден одағымен

кеден тарифінің негізде.   келісім бойынша)

рін кеңейтуге бағытталған

импорттық тарифтер

саясатын жалғастыру

_________________________________________________________________________

2.1.11. Қазақстан Респуб.   Қазақстан          ЭкМ, СІМ     Жыл сайын

ликасының ДСҰ-на кіруі     Республикасының                 қаңтар, шілде

жөнінде көпжақты және      Үкіметіне есеп

екіжақты келіссөздер

жүргізу

_________________________________________________________________________

2.1.12. Интеллектуалдық     Қазақстан Респуб.   МБА        2000 ж.

меншік құқықтарының сауда  ликасы Заңының                 ақпан

аспектілері жөніндегі      жобасы

ДСҰ-ның талаптарына

сәйкес "Коммерциялық

құпия туралы" Қазақстан

Республикасы Заңының

жобасын әзірлеу    

_________________________________________________________________________

2.1.13. Қазақстан Респуб.   Қазақстан          МКМ, ЭкМ,    2000 ж.

ликасында төленбеген       Республикасының    ҚарМ, ЭИСМ,  желтоқсан

төлемдер және ұйымдардың   Үкіметі            ККМ

экономикасын сауықтыру     қаулысының жобасы

проблемаларын шешудің

вексельдік тетігін әзір.

леу және енгізу

_________________________________________________________________________

2.1.14. "Лизинг туралы"     Қазақстан Рес.     Ұлттық Банк  2000 ж.

Қазақстан Республикасы     публикасы          (келісім     наурыз

Заңының жобасын әзірлеу    Заңының жобасы     бойынша),  

                                               ҚарМ, ЭИСМ,

                                               МКМ

_________________________________________________________________________

2.1.15. "Бәсекелестік       Қазақстан Рес.     МБА          2000 ж.

және монополистік          публикасы                       мамыр

қызметті шектеу туралы"    Заңының жобасын   

Қазақстан Республикасы     әзірлеу

Заңының жобасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

   2.2. Қаржы реформасы (Ұлттық Банк (келісім бойынша), ҚарМ)

_________________________________________________________________________

2.2.1. Ұлттық Банктің ресми Ұлттық Банк        Ұлттық Банк  2000 ж. бойы

есептік ставкасын енгізу   Басқармасының      (келісім

                            қаулылары          бойынша)

_________________________________________________________________________

2.2.2. Ұлттық Банктің       Қазақстан          Ұлттық       2000 ж. бойы

ресми ставкаларын нақты    Республикасының    Банк (келі.

алғанда бәсең жағымды      Үкіметіне          сім бойынша)

деңгейде ұстау             ақпарат

_________________________________________________________________________

2.2.3. "Қазақстан Респуб.   Қазақстан Рес.    Ұлттық Банк   2000 ж.

ликасының банк құпиясы     публикасы         (келісім      ақпан

жөніндегі кейбір заң       Заңының жобасы    бойынша)

актілеріне өзгерістер        

мен толықтырулар енгізу

туралы" Қазақстан

Республикасы Заңының

жобасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

2.2.4. "Сақтандыруды       Қазақстан          Ұлттық Банк   2000 ж.

дамытудың 2000-2002       Республикасының    (келісім      маусым

жылдарға арналған         Президенті         бойынша),

мемлекеттік бағдар.       Жарлығының         ЕХҚМ, МКМ,

ламасын" әзірлеу          жобасы             ҚарМ, ЭкМ

_________________________________________________________________________

2.2.5. Сақтандыру компа.   Нормативтік        Ұлттық Банк    Ұдайы

нияларының қызметін       құқықтық           (келісім

қадағалау және реттеу     актілердің          бойынша)

жүйесін жетілдіру, оны    жобалары

халықаралық стандарттар.

мен сәйкестікке келтіру

_________________________________________________________________________

2.2.6. Банк операциялары.  Нормативтік        Ұлттық Банк    Ұдайы

ның жекелеген түрлерін    құқықтық           (келісім

жүзеге асыратын банк.     актілердің          бойынша)

тердің және ұйымдардың    жобалары

қызметін лицензиялауды   

және пруденциялдық рет. 

теуді жетілдіру

_________________________________________________________________________

2.2.7. ХВҚ-ның методоло.   Нормативтік        Ұлттық Банк    2000 ж.

гиясына сәйкес ақша-      құқықтық           (келісім      қыркүйек

несие статистикасын       актілердің          бойынша)

жетілдіру                 жобалары

_________________________________________________________________________

2.2.8. Салымдарды          Нормативтік        Ұлттық Банк    Ұдайы

(депозиттерді) міндетті   құқықтық           (келісім

ұжымдық кепілдеу          актілердің          бойынша)

(сақтандыру) жүйесін      жобалары

жетілдіру               


_________________________________________________________________________

2.3. Құқықтық жүйені реформалау (ӘдМ)

_________________________________________________________________________

2.3.1. Құқықтық реформа.   Қазақстан         ӘдМ            2000 ж.

ның мемлекеттік бағдар.   Республикасының                  қарашаламасын (екінші кезең)    Президенті      

әзірлеу                   Жарлығының   

                           жобасы

_________________________________________________________________________

2.3.2. Нормативтік құқық.  Нормативтік      ӘдМ            Ұдайы

тық актілердің мемлекет.  құқықтық       

тік тіркелуін реттейтін   актілердің

нормативтік құқықтық      жобалары

базаны жетілдіру

_________________________________________________________________________

2.3.3. Заң жобаларын жасау Қазақстан       ӘдМ, орталық    2000 және

жұмыстарының 2001 жылға   Республикасының атқарушы        2001 жж.

2002 жылға арналған       Үкіметі         органдар        желтоқсан

жоспарын әзірлеу          қаулысының  

                           жобасы

_________________________________________________________________________

2.4. Әлеуметтік саладағы формалар (ЕХҚМ, БҒМ, ДСА)

_________________________________________________________________________

Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету (ЕХҚМ)

_________________________________________________________________________

2.4.1. "Халықтың тұрмысы   Қазақстан      ЕХҚМ            2000 ж.

төмен жіктеріне мемлекет. Республикасы                   қыркүйек

тік атаулы әлеуметтік     Заңының жобасы

көмек туралы" Қазақстан

Республикасы Заңының

жобасын әзірлеу   

_________________________________________________________________________

2.4.2. Кедейлікпен және    Қазақстан      Өтембаев Е.Ә.,   2000 ж.

жұмыссыздықпен күрестің   Республикасы.  ЕХҚМ, ЭкМ, БҒМ,  сәуір

мемлекеттік бағдарлама.   ның Президенті СА

сын әзірлеу               Жарлығының

                           жобасы

_________________________________________________________________________

2.4.3. Жұмыссыздарды тір.  Қазақстан      ЕХҚМ            2000 ж.

кеу мен есепке алудың     Республикасы.                  ақпан

ережесін әзірлеу          ның Үкіметі

                           қаулысының

                           жобасы

_________________________________________________________________________

2.4.4. Халықаралық Еңбек   Қазақстан      ЕХҚМ           2000 ж.

Ұйымының (ХЕҰ) "Жұмыспен  Республикасы                  маусым

қамту қызметтерін ұйым.   Заңының

дастыру туралы" конвен.   жобасы

циясын бекітуге әзірлеу 

_________________________________________________________________________

Білім беру (БҒМ)

_________________________________________________________________________

2.4.5. "Білім" мемлекет.   Қазақстан      СЖА (келісім   2000 ж.

тік бағдарламасын әзірлеу Республикасы.  бойынша), БҒМ  шілде                           ның Президенті

                           Жарлығының

                           жобасы

_________________________________________________________________________

2.4.6. Республикада бас.   Қазақстан      БҒМ            2000 ж.

тауыш және орта кәсіптік  Республикасының               сәуір

білім беруді дамыту       Үкіметі

жөнінде шаралар           қаулысының

                           жобасы

_________________________________________________________________________

2.4.7. Мектеп жасындағы    Қазақстан       БҒМ, облыс.  Тоқсан сайын

балаларды, соның ішінде   Республикасының тардың,    

даму мүмкіншіліктері      Үкіметіне және  Астана және

шектеулі балаларды,       Қазақстан       Алматы

жетім балалар мен ата-    Республикасының қалаларының

аналарының қамқорлығын.   Экономика       әкімдері

сыз қалған балаларды,     министрлігіне

көп балалы және аз қам.   есеп

тамасыз етілген отбасы.

ларысының балаларын,

тиісті жалпы білім бере.

тін мектептері жоқ елді

мекендердің балаларын

білім берумен толық

қамтуды қамтамасыз ету.

Жалпыға бірдей міндетті

білім беру қорларының

жұмысын, оқушыларды

тамақтандыруды, балаларды

оқу орнына дейін жеткізіп

салуды ұйымдастыру   

_________________________________________________________________________

2.4.8. 5(6) жастағы бала.  Қазақстан       БҒМ, облыстар.   Жыл сайын,

лардың мектепке дейінгі   Республикасы.   дың Астана және  қазан

дайындығын ұйымдастыру    ның Үкіметіне   Алматы қалалары.

                           есеп            ның әкімдері

_________________________________________________________________________

2.4.9. (Қазақстан Респуб.  Қазақстан       БҒМ, облыстар.   2000 ж.  

ликасында білім беру мен  Республикасы.   дың Астана және  ақпан

ғылым интеграциясының     ның Үкіметі     Алматы қалалары.

кейбір мәселелері тура.   қаулысының      ның әкімдері

лы" Қазақстан Республи.   жобасы

касының Үкіметі қаулысы.

ның жобасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

2.4.10. "Әл-Фараби атын.   Қазақстан       БҒМ             2000 ж.

дағы Қазақ мемлекеттік    Республикасы.                   ақпан  

ұлттық университетінің    ның Президенті 

және Л.Н.Гумилев атын.    өкімінің жобасы

дағы Еуразия универси.

тетінің мәселелері"

туралы Қазақстан Рес.

публикасының Президенті

өкімінің жобасын әзірлеу                                                 

_________________________________________________________________________

2.4.11. Білім туралы құ.   Нормативтік     БҒМ            2000 ж.

жаттарды тану жөніндегі   құқықтық                       қараша

халықаралық келісімдерді  актілердің

іске асыру мақсатында     жобалары

білім сапасын бағалаудың

бірыңғай ұлттық жүйесін

әзірлеу

_________________________________________________________________________

Денсаулық сақтау (ДСА)

_________________________________________________________________________

2.4.12. Салауатты өмір     Қазақстан      МАКМ, ДСА,     Тоқсан сайын

салты, дұрыс тамақтану,   Республикасы.  облыстардың,

жеке гигиена мен сани.    ның Үкіметіне  Астана және 

тарияның ережелерін       есеп           Алматы қала.

сақтау үшін науқанды                     ларының

кеңінен ақпараттық-                      әкімдері

насихаттық қолдауды 

қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

2.4.13. Медициналық сақ.   Қазақстан      ДСА, Ұлттық   2000 ж.

тандырудың жаңа үлгісін   Республикасы.  Банк (келісім наурыз

енгізу мүмкіндігін        ның Үкіметіне  бойынша), ҚарМ

қарастыру                 баяндама

_________________________________________________________________________

2.4.14. Медициналық қыз.  

мет ақылары жүйесін

жетілдіру:    

Заңды және жеке тұлғалар   Қазақстан      ДСА            2000 ж.

көрсететін медициналық     Республикасының               қаңтар

көмек ақысының тәртібін    Үкіметі қаулы.

әзірлеу және бекіту;       сының жобасы      


бастапқы медициналық-      нормативтік    ДСА            2000 ж. шілде

санитарлық көмек ұйым.     құқықтық

дарында ішінара қор        актінің жобасы

ұстау моделіне көшу

_________________________________________________________________________

2.4.15. Денсаулық сақтау   Қазақстан      ДСА, ҚарМ      2000 ж. ақпан

саласында 2000-2002 жыл.   Республикасы.

дарға арналған жекешелен.  ның Үкіметі  

діру тұжырымдамасын әзір.  қаулысының

леу және бекіту            жобасы

_________________________________________________________________________

     Үшінші тапсырма, жүргізіліп отырған инвестициялық саясатты талдау

     және анықталған қателіктерді жою жөнінде шаралар қабылдау, тек сенімді

     және қомақты инвесторлар тарту (ИА, ЭкМ, СІМ)

_________________________________________________________________________

3.1. Қазақстан Республи.   Қазақстан      ИА, СІМ       Жыл сайын, ақпан

касының инвестициялық      Республикасы.    

мүмкіндіктерін таныстыру   ның Үкіметі

жөніндегі ақпараттық       қаулысының  

жұмыстың жыл сайынғы       жобасы

жоспарын әзірлеу

_________________________________________________________________________

3.2. Қазақстан Республи.   Қазақстан       ИА, СІМ,    2000 ж.

касына тікелей инвести.   Республикасы.   Ұлттық      желтоқсан

циялар тартудың 2001-     ның Үкіметі     банк    

2002 жылдар кезеңіне      қаулысының      (келісім

арналған бағдарламасын    жобасы          бойынша),

әзірлеу                                   ҚарМ, МКМ,

                                           ЭкМ, АШМ, ЭИСМ

_________________________________________________________________________

3.3. Инвестициялық жоба.   Қазақстан       ИА, ҚарМ,   2000 ж. тамызларды іске асыруға ықпал  Республикасы.   МКМ, СІМ,   

етуге бағытталған ынта.   ның Заңы        ЭкМ, БҚҰК

ландыру жүйесін қоса      жобасы          (келісім

алғанда, экономиканың                     бойынша),

басым секторларына тіке.                  Ұлттық банк

лей инвестицияларды                       (келісім

мемлекеттік қолдауды                      бойынша)

жетілдіруді көздейтін,

"Шетелдік инвестициялар

туралы" және "Тікелей

инвестицияларды мемле.

кеттік қолдау туралы"

қолданыстағы заңдар

негізінде "Инвестициялар

туралы" Қазақстан

Республикасының Заңы

жобасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

3.4. Жер қойнауын пайда.    Нормативтік   ИА, ТОҚМ, ӘдМ,   2000 ж. сәуір

лану саласындағы заңдарды  құқықтық      ҚарМ, МКМ      

жетілдіру                  актілердің

                            жобалары

_________________________________________________________________________

3.5. Шетел инвесторларының  Қазақстан     ИА, СІМ          2000 ж. мамыр

қатысуымен ірі саммиттер   Републикасы.

өткізу тәжірибесін жал.    ның Үкіметі.

ғастыру ("Еуразия-2000"    не және

экономикалық саммиті)      Қазақстан         

                            Республикасының

                            Экономика

                            министрлігіне

                            есеп

_________________________________________________________________________

3.6. 2000-2002 жылдарға     Қазақстан     ЭкМ              2000 ж. тамызарналған Қазақстан Рес.    Республикасы.

публикасының Мемлекеттік   ның Үкіметі

инвестициялар бағдарла.    қаулысының

масын әзірлеу              жобасы

_________________________________________________________________________

3.7. Мемлекеттік инвести.   Қазақстан     ЭкМ              2000 ж. наурыз

циялар бағдарламасын       Республика. 

әзірлеу және іске асыру    сының

ережесіне өзгерістер мен   Үкіметі

толықтырулар енгізу        қаулысының

                            жобасы

_________________________________________________________________________

Төртінші тапсырма, сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту

(Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі мемкомиссия (келісім бойынша),

ҰҚК (келісім бойынша), ІІМ)  

_________________________________________________________________________

4.1. 2001-2005 жылдар       Қазақстан    Сыбайлас жем.    2000 ж.

кезеңіне арналған Сыбай.   Республика.  қорлықпен күрес  желтоқсан

лас жемқорлықпен және      сының        жөніндегі мем.  

қылмыспен күрес жөніндегі  Президенті   комиссия

мемлекеттік бағдарлама.    Жарлығының   (келісім

ны әзірлеу                 жобасы        бойынша), Бас

                                         прокуратура

                                         (келісім бойынша),

                                         ҰҚК (келісім бойынша),

                                         ІІМ, МКМ, МҚА, ККМ

_________________________________________________________________________

4.2. Сыбайлас жемқорлық.    Қазақстан    Сыбайлас жемқор.   2000 ж.

пен күрес саласында        Республика.  лықпен күрес жө.   желтоқсан

жинақталған тәжірибені     сы Заңының   ніндегі мемко.

ескере отырып, "Сыбай.     жобасы       миссия (келісім

лас жемқорлықпен күрес                  бойынша), Бас

туралы" Қазақстан Рес.                  прокуратура

публикасының Заңына                     (келісім бойынша),

өзгерістер мен толық.                   ҰҚК (келісім бой.

тырулар енгізу                          ынша), ІІМ, МКМ,

                                          МҚА

_________________________________________________________________________

4.3. "Қазақстан Респуб.    Қазақстан     МҚА (келісім       2000 ж.

ликасында мемлекеттік      Республикасы. бойынша), ҰҚК      қыркүйек

қызметке кіретін аза.     ның Прези.    (келісім

маттарды міндетті         денті Жарлы.  бойынша)

тексеру жөніндегі         ғының жобасы

нұсқаулықты бекіту       

туралы" Қазақстан Рес.

публикасы Президентінің

1997 жылғы 26 мамырдағы

Жарлығына өзгерістер

енгізу

_________________________________________________________________________

4.4. БАҚ-ында қылмысты.    Қазақстан     МАКМ, ҰҚК            2000 ж.

лық жағдайдың, сыбайлас   Республика.   (келісім бойынша),   желтоқсан

жемқорлықпен және қылмыс. сының Үкіметі. Сыбайлас жемқор.

пен күрестің жәй-күйі     не есеп        лықпен күрес

туралы көрсету                           жөніндегі мем.

                                          комиссия

                                          (келісім бойынша)

_________________________________________________________________________

4.5. Бірінші кезекте, сы.  Орталық немесе  Орталық және      2000 ж.

байлас жемқорлық көрініс. жергілікті ат.  жергілікті        наурыз

термен пәрменді күрес     қарушы орган    атқарушы     

мәселелерін, материал.    басшысының      органдар

дық және қаржы-қаражатты  бұйрығымен

мейлінше үнемдеуді, мем.  бекітілген   

лекеттік, қызметшілер.    Іс-қимылдар

дің күнделікті қызметте   бағдарламалары

әдептілік нормасын        (жоспарлары)

сақтауын көздейтін

Іс-қимылдардың ведомство.

лық бағдарламаларын

(Жоспарларын) әзірлеу     Қазақстан                        Тоқсан сайын

                           Республикасының

                           Үкіметіне есеп

_________________________________________________________________________

Бесінші тапсырма, отандық тауар өндірушіні қолдау, азаматтардың

кәсіпкерлік белсенділігі үшін қолайлы жағдайлар жасау (ЭИСМ, АШМ, МБА,   

ЭкМ)

_________________________________________________________________________

Өнеркәсіп (ЭИСМ)

_________________________________________________________________________

5.1. Қазақстан Республи.   Қазақстан Респуб.  ЭИСМ         2000 ж. қыркүйек

касының Инновациялық даму  ликасының Үкіметі         

бағдарламасын әзірлеу      қаулысының жобасы

_________________________________________________________________________

5.2. ТМД шеңберінде еркін  Қазақстан Респуб.  ЭкМ, ЭИСМ,   2001 ж. қаңтар 

сауда режимін қалыптас.    ликасының Үкіметі  ҚарМ       

тыру                       не есеп         

_________________________________________________________________________

5.3. Импорт алмастыру      Қазақстан Респуб.  ЭИСМ, Экм    2000 ж. маусым 

бағдарламасын әзірлеу      ликасының Үкіметі  облыстардың,

                           қаулысының жобасы  Астана мен

                                              Алматы қала.

                                              ларының әкім.

                                              дері

_________________________________________________________________________

5.4. "2001-2002 жылдарға   Қазақстан Респуб.  ЭИСМ         2001-2002 ж.ж. 

арналған Қазақстан Жеңіл   ликасының Үкіметі              

өнеркәсібін қалпына кел.   не, Экономика   

тіру және дамыту бағдар.   министрлігіне

ламасын" іске асыру        есеп

_________________________________________________________________________

5.5. Ұлттық электр желісі  Қазақстан Респуб.  ЭИСМ, МБА,   2000 ж.        

компаниясы қызметтеріне    ликасының Энерге.  "KEGOC" ААҚ  желтоқсан   

тариф есептеу әдісін әзір. тика, индустрия    (келісім

леу, бекіту және күшіне    және сауда министр. бойынша)

енгізу, электр қуаты кө.   інің және Қазақстан

терме рыногінің барлық     Республикасының

қатысушылары үшін тең      Табиғи монополия.

қолайлы жағдайлар жасау,   ларды реттеу, бәсе.

ара қашықтықтықтан электр  келестікті қорғау

қуатын беруде тариф        және шағын бизнесті

тәуелділігін төмендету     қолдау жөніндегі

                           агенттігі төрағасы.

                           ның бірлескен бұйрық.

                           тары

_________________________________________________________________________

Ауыл шаруашылығы (АШМ)

_________________________________________________________________________

5.6. Лизинг негізінде      Қазақстан Республи.    АШМ, "Қаз.  жыл сайын

ауыл шаруашылығы құрама.   касының Үкіметіне     агроқаржы"   маусым,  

лары машина-трактор паркін есеп                  ЖАҚ (келісім желтоқсан   

жаңарту жөніндегі шара.                          бойынша)        

ларды іске асыру     

_________________________________________________________________________

5.7. Мемлекеттің 2001      Қазақстан Респуб.    АШМ, "Азық-    жыл сайын

жылдан бастап тек мем.     ликасының Үкіметі    түліккорпора.  тамыз

лекеттік стратегиялық      қаулысының жобасы    циясы" ЖАҚ

ресурстарды жаңарту үшін                        (келісім

астық сатып алуға қаты.                         бойынша),                 

суын көздеу                                     ҚарМ, МСА         

_________________________________________________________________________

5.8. Күріш өндірісін       Қазақстан Респуб.    АШМ, ЭИСМ,     2000 ж.  

қолдау және өңдеу жөнін.   ликасының Үкіметі    Қызылорда      мамыр

де шаралар әзірлеу         қаулысының жобасы    облысының

                                                әкімі   

_________________________________________________________________________

5.9. Күнбағыс өндірісі     Қазақстан Респуб.    АШМ, ЭИСМ,     2000 ж.  

өсуін және өңдеуді         ликасының Үкіметі    Шығыс Қазақ.  мамыр

қамтамасыз ету жөнінде     қаулысының жобасы    стан облысы.

шаралар әзірлеу                                 ның әкімі

_________________________________________________________________________

5.10. Асыл тұқымды мал     Қазақстан Респуб.    АШМ, БҒМ       2000 ж. 

шаруашылығын сақтау        ликасының Үкіметі                   тамыз

және дамыту жөнінде        қаулысының жобасы

шаралар жүйесін әзірлеу             

_________________________________________________________________________

5.11. Таңдаулы асыл тұ.    Қазақстан Респуб.    АШМ, БҒМ       2000 ж.  

қым шаруашылығын дамыту    ликасының Үкіметі                   қыркүйек

жөнінде шаралар жүйесін    қаулысының жобасы             

әзірлеу                                                

_________________________________________________________________________

Шағын кәсіпкерлік (МБА)

_________________________________________________________________________

5.12. 2001-2002 жылдарға   Қазақстан Респуб.    МБА            2000 ж.    

арналған Шағын кәсіпкер.  ликасының Прези.                    желтоқсан  

лікті дамытудың және      денті Жарлығының         

қолдаудың  мемлекеттік    жобасы

бағдарламасын әзірлеу   

__________________________________________________________________________

5.13. Қазақстанда Қол.     Қазақстан Респуб.    МБА            2000 ж.  

өнершілікті дамыту тұжы.   ликасының Үкіметі                   наурыз  

рымдамасын әзірлеу         қаулысының жобасы             


_________________________________________________________________________

5.14. Мемлекеттік органдар Қазақстан Респуб.    МБА            2000 ж.  

мәртебесі жоқ ұйымдарға    ликасының Заңының                   ақпан   

бақылау және қадағалау     жобасы             

функцияларын беруге тиым                                

салу бөлігінде "Сыбайлас

жемқорлықпен күрес туралы"

Қазақстан Республикасы.

ның Заңына толықтырулар

енгізу туралы" Қазақстан

Республикасы Заңының

жобасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

Алтыншы тапсырма борыштарды өтеу және зейнетақылардың уақытылы төленуін

қамтамасыз ету (ЕХҚМ, ҚарМ)                                               

________________________________________________________________________

6.1. Зейнетақылардың       Қазақстан Республи.   ЕХҚМ, ҚарМ   ай сайын    

және мемлекеттік жәрдем.  касының Үкіметіне    

ақылардың толық және      ақпарат                                        

уақытылы төленуін қамта.

масыз ету                              

_________________________________________________________________________

6.2. Әлеуметтік төлемдер,  Қазақстан Республи.   ЕХҚМ, ҚарМ    2000 ж.

жалақы бойынша өткен      касының Үкіметіне                   наурыз 

жылдарда жинақталған      ақпарат

берешектерді тізімдеу  

және оларды жою жөнінде

ұсыныстар дайындау

_________________________________________________________________________

Жетінші тапсырма, Үкімет жүргізіп отырған іс-қимылдар туралы халыққа

түсіндіру жұмысын күшейту (МАКМ)

_________________________________________________________________________

7.1. Жергілікті жерлерде   Қазақстан Респуб.    МАКМ, орталық  2000 ж.

Үкіметтің алдыңғы кезек.  ликасының Премьер-   атқарушы       наурыз

тегі шараларын, сондай-ақ  Министрі өкімінің    органдар

Үкіметтің 2000-2002 жыл.  жобасы  

дарға арналған Іс-қимыл

бағдарламасын кеңінен

түсіндіру және насихаттау

жөнінде мүдделі министр.

ліктер мен ведомстволар.

дан кешенді жұмыс топ.

тарын құру                                                      

_________________________________________________________________________

7.2. Аймақтарда Үкіметтің  Әкімдердің шешімдері  Облыстардың  2000 ж.     

2000-2002 жылдарға арнал.                       және Астана  наурыз

ған Іс-қимыл бағдарламасын                      мен Алматы   2000-2002   

түсіндіру және насихаттау                       қалаларының  ж.ж.

жөнінде ақпараттық-насихат. Қазақстан Респуб.   әкімдері     маусым,

тық топтардың жұмысын ұйым. ликасының Үкіметіне              желтоқсан

дастыру                     есеп

_________________________________________________________________________

7.3. Орталық және жергілікті Дөңгелек үстелдер   МАҚМ, министр.  тұрақты

атқарушы органдар басшылары. және кездесулер     ліктер мен ве.

ның қоғамдық-саяси партия.   өткізу              домстволар,

лар мен қозғалыстар, үкімет.                     облыстардың,

тік емес ұйымдар, ұлттық-мә.                      Астана мен

дени орталықтар өкілдерімен  Қазақстан Респуб.   Алматы қала.     2000-2002

"Дөңгелек үстелдер", кезде.  ликасының Үкіметі.  ларының әкімдері ж.ж.

сулер өткізу тәжірибесін    не есеп                              маусым,

жалғастыру                                                       желтоқсан

_________________________________________________________________________

7.4. БАҚ-ында әлеуметтік-    Қазақстан Респуб.   МАКМ             Тоқсан  

экономикалық және демок.    ликасының Үкіметіне                  сайын

ратиялық өзгерістерді       есеп    

іске асыру барысын

көрсету

_________________________________________________________________________

     ЕСКЕРТУ. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.06.26. N 944 қаулысымен.P000944_

    Оқығандар:

   Қобдалиева Н.М.

   Орынбекова Д.К.                                                        

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады