Қазақстан Респүбликасы Қаржы министрлiгiнiң уақытша бос бюджеттiк ақшаны қазынашылық органдарының шоттарынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi салымдарға (депозиттерге) орналастыруының ережесiн бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің қаулысы 2001 жылғы 11 шілде N 943. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.07.25. N 832 қаулысымен. ~P020832

      Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң уақытша бос бюджеттiк ақшаны қазынашылық органдарының шоттарынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегі салымдарға (депозиттерге) орналастыруының ережесi бекiтiлсiн.
      2. Мыналардың:
      1) "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Қазынашылық департаментiнiң қазынашылық органдарының шоттарынан уақытша бос ақшаны Қазақстан Республикасының банктерiндегi салымдарға орналастыруының тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 18 мамырдағы N 451 P980451_ қаулысының (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1998 ж, N 15, 131-құжат);
      2) "Қазынашылық органдарының шоттарындағы уақытша бос ақша қалдықтарын салымға орналастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 20 қазандағы N 1061 P981061_ қаулысының 4-тармағының;
      3) "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 18 мамырдағы N 451

қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы 
Yкiметінің 1999 жылғы 25 ақпандағы N 172 

P990172_

 қаулысының (Қазақстан 
Республикасының ПYКЖ-ы, 1999 ж., N 6, 44-құжат) күшi жойылды деп танылсын.
   3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
 
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрi 
                         Қазақстан Республикасы
                            Үкiметiнің 
                         2001 жылғы 11 шілдедегі
                           N 943 қаулысымен
                             бекітілген
   
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің уақытша бос
      бюджеттiк ақшаны қазынашылық органдарының шоттарынан
          Қазақстан Республикасының Ұлттық
      Банкiндегi салымдарға (депозиттерге) орналастыруының
                ережесi
   


      Осы Ереже "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Z990357_ Заңына сәйкес әзiрлендi және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң уақытша бос бюджеттiк ақшаны қазынашылық органдарының шоттарынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi салымдарға (депозиттерге) (бұдан әрi - банктiк салым) орналастыруының тәртiбiн айқындайды.

                             1. Жалпы ережелер

      1. Қазынашылық органдарының шоттарынан тартылған уақытша бос бюджет ақшасын орналастыруды Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi (бұдан әрi - Министрлік) мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi (бұдан әрi - Банк) арасында жасалатын банктiк салым шарты (бұдан әрi - Шарт) негiзiнде оларды тиiмдi пайдалану және республикалық бюджетке кiрiстер алу мақсатында Министрлiк жүзеге асырады.

               2. Уақытша бос бюджет ақшасын банктiк салымдарға
                     орналастыру мерзімі және сомалары

      2. Банктiк салымдарға орналастырылатын бос бюджет ақшаларының ұлттық валютадағы да, шетел валютасындағы да нақты сомасын Министрлiк айқындайды.
      3. Мерзiмдi банктік салымдарды орналастырудың бастапқы мерзiмi үш күнтiзбелiк айдан аспауы тиiс және келесi мерзiмiн ұзартулар үш айдан аспайтын мерзiмге жол берiледi.
      4. Қазынашылық органдарының шоттарында дебет сальдосын болдырмау мақсатында Шартты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Министрлiк бiр жақты тәртiппен бұзуы және банктiк салым қазынашылықтың шоттарына қайтарылуы мүмкiн.
      5. Шартты мерзiмiнен бұрын бұзған жағдайда банктiк салымды есептелген

сыйақымен қайтару мерзiмi тараптардың келiсiмi бойынша, талаптар түскен 
күндi қоса алғанда, 5 банктiк күннен кешiктiрiлмей Шартта белгiленедi.
   
             3. Сыйақыны есептеу
   
   6. Министрлiк уақытша бос бюджеттiк ақшаны банктiк салымдарға 
орналастыру кезiнде сыйақының ставкасы Шарт жасасқан күнге айқындалады.
   7. Шарт жасасқан кезде сыйақы ставкасы рынок конъюнктурасын және Банк 
ұсынысын ескере отырып белгiленедi.
   
            4. Сыйақыны төлеу шарттары
   
   8. Шарттың мерзiмi өткеннен кейiн Банк банктiк салымның сомасын 
Шартта айтылған деректемелер бойынша Министрлiкке қайтарады, ал сыйақыны 
Шартқа сәйкес Шартта айтылған деректемелер бойынша республикалық Бюджеттiң 
кiрiсiне аударады.
   9. Сыйақы сомасы Шартта көзделген ставкаға сәйкес есептеледi.
   10. Есептелген сыйақымен банктiк салымды қайтару мерзiмiн бұзған 
кезде Шарттың ережелерiне сәйкес Банк Министрлiкке тұрақсыздық айыбын 
(айыппұл, өсiмақы) төлейдi.
   
              5. Қорытынды ережелер
   
   11. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес шешiледi. 
   
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Икебаева Ә.Ж. 
   
   
   


Об утверждении Правил размещения Министерством финансов Республики Казахстан временно свободных бюджетных денег со счетов органов казначейства во вклады (депозиты) в Национальном Банке Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2001 года N 943. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 25 июля 2002 года № 832 ~P020832 .

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые Правила размещения Министерством финансов Республики Казахстан временно свободных бюджетных денег со счетов органов казначейства во вклады (депозиты) в Национальном Банке Республики Казахстан.
      2. Признать утратившими силу:
      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 451 P980451_ "Об утверждении Положения о порядке размещения Департаментом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан временно свободных денег со счетов органов казначейства во вклады в банках Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 15, ст. 131);
      2) пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 20 октября 1998 года N 1061 P981061_ "О размещении во вклады остатков временно свободных денег на счетах органов казначейства";
      3) постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 1999 года N 172 P990172_ "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 451" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 6, ст. 44).
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
   Премьер-Министр
   Республики Казахстан 


                           Утверждены

постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2001 года N 943


               Правила размещения Министерством финансов
         Республики Казахстан временно свободных бюджетных денег
            со счетов органов казначейства во вклады (депозиты)
               в Национальном Банке Республике Казахстан

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года Z990357_ "О бюджетной системе" и определяют порядок размещения Министерством финансов Республики Казахстан временно свободных бюджетных денег со счетов органов казначейства во вклады (депозиты) в Национальном Банке Республике Казахстан (далее - банковский вклад).

                         1. Общие положения

      1. Размещение временно свободных бюджетных денег, привлеченных со счетов органов казначейства, осуществляется Министерством финансов Республики Казахстан (далее - Министерство) с целью рационального их использования и получения дохода в республиканский бюджет на основании договора банковского вклада (далее - Договор), заключаемого между Министерством и Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Банк).

                2. Сроки и суммы размещения временно свободных
                     бюджетных денег в банковские вклады

      2. Конкретная сумма размещаемых временно свободных бюджетных денег как в национальной, так и в иностранной валюте в банковские вклады определяется Министерством.
      3. Срок первоначального размещения срочных банковских вкладов не должен превышать трех календарных месяцев и последующие пролонгации допускаются на срок, не превышающий три месяца.
      4. С целью недопущения дебетового сальдо на счетах органов казначейства Министерством Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и банковский вклад возвращен на счета органов казначейства.
      5. Срок возврата банковского вклада с начисленным вознаграждением в случае досрочного расторжения Договора устанавливается в Договоре по соглашению сторон, но не более 5 банковских дней, включая день поступления требования.

                     3. Расчет вознаграждения

      6. Ставка вознаграждения при размещении Министерством временно свободных бюджетных денег в банковские вклады определяется Договором на дату его заключения.
      7. При заключении Договора ставка вознаграждения устанавливается исходя из конъюнктуры рынка и предложения Банка.

                   4. Условия оплаты вознаграждения

      8. По истечении срока Договора Банк возвращает сумму банковского

вклада Министерству по оговоренным в Договоре реквизитам, а вознаграждение 
в соответствии с Договором перечисляет в доход республиканского бюджета по 
оговоренным в Договоре реквизитам.
   9. Сумма вознаграждения рассчитывается в соответствии со ставкой, 
предусмотренной в Договоре.
   10. При нарушении сроков возврата банковского вклада с начисленным 
вознаграждением Банк уплачивает Министерству неустойку (штраф, пеню) 
согласно условиям Договора.
         5. Заключительное положение
   
   11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
   
   
   (Специалисты: Мартина Н.А.,
          Абрамова Т.М.)