Статистикалық жұмыстардың 2006 жылға арналған жоспарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 қаңтардағы N 58 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы № 37 Қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.01.29 № 37 Қаулысымен.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы  Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса беріліп отырған Статистикалық жұмыстардың 2006 жылға арналған жоспары бекітілсiн.

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиiс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2006 жылғы 31 қаңтардағы     
N 58 қаулысымен        
бекiтiлген          

  Статистикалық жұмыстардың 2006 жылға арналған жоспары МАЗМҰНЫ

І. Жалпы мемлекеттiк статистика

1.   Ұлттық есеп жүргiзу статистикасы
2.   Кәсiпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы
3.   Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы
4.   Өнеркәсiптiк өндiрiс статистикасы
5.   Инвестициялар және құрылыс статистикасы
6.   Инновациялар статистикасы
7.   Қызмет көрсетулер статистикасы
8.   Сауда статистикасы
9.   Көлiк және байланыс статистикасы
10.  Баға статистикасы
11.  Еңбек және халықты жұмыспен қамту статистикасы
12.  Yй шаруашылықтары және халықтың тұрмыс деңгейi статистикасы
13.  Әлеуметтiк және экологиялық статистика
14.  Демографиялық статистика
15.  Конъюнктуралық зерттеулер
16.  Статистикалық тiркелiмдер
17.  Туризм статистикасы
18.  Жиынтық жұмыстар

ІІ. Ведомстволық статистика

1.   Iшкi iстер министрлiгi
2.   Денсаулық сақтау министрлiгi
3.   Индустрия және сауда министрлiгi
4.   Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi
5.   Бiлiм және ғылым министрлiгi
6.   Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
7.   Ауыл шаруашылығы министрлiгi
8.   Көлiк және коммуникация министрлiгi
9.   Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
10.  Қаржы министрлiгi
11.  Төтенше жағдайлар министрлiгi
12.  Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
13.  Әдiлет министрлiгi
14.  Ұлттық Банк
15.  Жер ресурстарын басқару агенттiгi
16.  Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi


                 1. Ұлттық есеп жүргiзу статистикасы
   Статистикалық деректердi пайдаланушылар үшiн қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
дi-
лiгі

Ста-
тис-
тика-
лық
ны-
сан-
ның
ин-
дексi

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пайда-
лану-
шыларға
табыс ету
мерзім-
дері 1)
 

ау-
мақ-
тар
бөлі-
сін-
де 2)

сынып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2006 жылғы
жалпы iшкi өнiм
(жедел деректер)
өндiрiс әдiсiмен

тоқ-
сан-
дық


01

ЭҚЖС

экс-
пресс-
ақ-
парат

12 мамыр
11 тамыз
13 қараша

2

2006 жылғы жалпы
iшкi өнiм
(есептiк
деректер)өндiрiс әдiсiмен
(соның iшiнде
еңбек өнiмдiлi-
гiнiң есептерi)

тоқ-
сан-
дық


01

ЭҚЖС

экс-
пресс-
ақ-
парат

30 маусым
29 қыр-
күйек
26 жел-
тоқсан

түпкiлiктi
пайдалану
әдiсiмен

тоқ-
сан-
дық


01

ЭСС

экс-
пресс-
ақ-
парат

10 шiлде
9 қазан
29 жел-
тоқсан

3

2005 жылғы жалпы
iшкi өнiм
өндiрiс әдiсiмен

жыл-
дық
(ай-
лық
не-
гіз-
де)


01

ЭҚЖС

экс-
пресс-
ақ-
парат

13 ақпан

4

2005 жылғы жалпы
iшкi өнiм
өндiрiс әдiсiмен
(ЖIӨ-дегi
мұнай-газ
секторының үлесi
бөлек көрсетiлген
жедел деректер,
серпiнде)

жыл-
дық
(тоқ-
сан-
дық
не-
гіз-
де)


01

ЭҚЖС

экс-
пресс-
ақ-
парат

17 сәуір

5

Қазақстан
Республикасының
жалпы өңiрлiк
өнiмi (жедел
деректер)

жыл-
дық


01,02

ЭҚЖС,
ӘАОС

экс-
пресс-
ақ-
парат

21 ақпан

6

2005 жылғы жалпы
iшкi өнiм
түпкiлiктi
пайдалану
әдiсiмен
(жедел деректер)

жыл-
дық


01

ЭСС

экс-
пресс-
ақ-
парат

10 сәуір

7

2005 жылғы жалпы
iшкi өнiм
табыстарды құру
әдiсiмен

жыл-
дық


01

ЭҚЖС

экс-
пресс-
ақ-
парат

15
қыркүйек

8

2005 жылғы жалпы
iшкi өнiм өндiрiс әдiсiмен
(ЖIӨ-дегi мұнай
және мұнай емес,
шикiзат және
шикiзат емес
секторлардың
үлесi бөлек
көрсетiлген
есептi деректер,
серпiнде)

жыл-
дық


01

ЭҚЖС

экс-
пресс-
ақ-
парат

25
қыркүйек

9

2005 жылғы жалпы
қосылған құн
меншiк нысандары
бойынша (ЖIӨ-дегi
мемлекеттiң
қатысуымен
ұлттық компаниялардың,
мемлекеттiк
кәсiпорындардың
және акционерлiк
қоғамдардың
үлесi бөлек
көрсетiлген
есептi деректер)

жыл-
дық


01

ЭҚЖС,
МНС,
ШҰҚНС

экс-
пресс-
ақ-
парат

10 қазан

10

2005 жылғы жалпы
iшкi өнiм
түпкілiктi
пайдалану
әдiсiмен
(есептi
деректер)

жыл-
дық


01

ЭСС

экс-
пресс-
ақ-
парат

13 қараша

11

Қазақстан
Республикасының
жалпы өңiрлiк өнiмi (есептi
деректер)

жыл-
дық


01

ЭҚЖС,
ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

23 қараша

12

Өндiрiс
тиiмдiлiгiнiң
көрсеткiштерi

жыл-
дық


01,02

ЭҚЖС,
ӘАОС,
МНС,
КМС
 

экс-
пресс-
ақ-
парат

20 қазан

13

2005 жылғы
Қазақстан
Республикасының
ұлттық
байлығының
элементтерi

жыл-
дық


01

ЭСС

экс-
пресс-
ақ-
парат

30 қараша

14

2003 жылғы iшкi
экономиканың
ұлттық шоттары
(түпкілiктi
есеп), 2004
жылғы (нақтыланған
есеп), 2005
жылғы (есептi
деректер
бойынша)

жыл-
дық


01

ЭҚЖС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

18 желтоқсан

15

Туризмнiң қосымша шотының
кестелерi

жыл-
дық


01

ЭҚЖС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

28
маусым

16

2003 жылғы "Ресурстар
- Пайдалану" кестелерi

жыл-
дық


01

ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

29 қыркүйек

17

2005 жылғы
"Шығындар -
Шығару" кестелерi

жыл-
дық


01

ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

27
желтоқсан  

         2. Кәсiпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы
              2.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың
атауы

Ке-
зең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
ның
индексi

Респон-
дент-
тердiң
бастап-
қы
дерек-
тердi
өткiзу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс
ету

мерзiмдерi 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Кәсiпорынның
(ұйымның)
өндiрiстiк-
қаржы қызметi
туралы есеп

айлық
(2005
жылғы
қараша
және
желтоқ-
сан)

1-ӨҚ
(айлық)
нысаны
 

15-күнi

25-күнi

30-күнi

тоқ-
сандық

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

25-күнi

16 ақпан
17 мамыр
16 тамыз
15
қараша

10
наурыз
9 маусым
8 қыр-
күйек
8 жел-
тоқсан

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

5 сәуір

26 сәуір

24 мамыр

2

Бағалы
қағаздардың қолда бары
және қозғалысы
туралы есеп

жылдық

1-БҚ
(жылдық)
нысаны

28
наурыз

12 сәуiр

25 сәуiр

3

Мемлекеттiк
бағалы
қағаздарды
орналастыру,
айналымға
жiберу және
өтеу туралы
есеп

жылдық

1-БҚ
(жылдық)
(мемле-
кеттік)
нысаны

28
наурыз

12 сәуiр

25 сәуiр

Айлық
(2005
жылғы
желтоқ-
сан)

1-БҚ
(айлық)
(мемле-
кеттік)
нысаны

20-күнi

23-күнi

25-күнi

4

Микрокредиттiк
ұйымдар
қызметiнiң
негiзгi
көрсеткiштерi
туралы есеп

тоқ-
сандық

1-МКҰ
нысаны

25-күнi

15 ақпан
18 мамыр
14 тамыз
12 қараша

3 наурыз
5 маусым
4 қыр-
күйек
4 жел-
тоқсан

жылдық

1-МКҰ
нысаны

10 сәуір

11 мамыр

5 маусым

5

Шағын кәсiпорын
қызметiнiң
негізгi
көрсеткiштерi

тоқ-
сандық

2-ШК
нысаны

25-күнi

14 ақпан
11 мамыр
10 тамыз
9 қараша

2 наурыз
2 маусым
1
қыркүйек
4 жел-
тоқсан

жылдық

2-ШК
нысаны

31
наурыз

26 сәуір

1 маусым

6

Негiзгi
құрал-жабдықтар
мен материалдық
емес активтердiң
қолда бары
және қозғалысы
туралы есеп

жылдық

11-нысан

15 сәуір

1 маусым

3 шілде

7

Кәсiпкерлiк
қызметте пайдаланылатын
негiзгi
құрал-жабдықтар 

жылдық

N 11-
нысанға
қосымша

15 сәуiр

16
маусым

10 шiлде

8

Өнiмдердi
(тауарларды,
жұмыстарды, қызметтердi)
пайдалану және
тауарлы-
материалдық
қорлардың
қозғалысы
туралы есеп

жылдық

N 1-ҰШЖ
нысаны

14 мамыр
 

20
маусым

21 шiлде

           2.2. Статистикалық деректердi пайдаланушылар
                      үшiн қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
дi-
лiгі

Ста-
тис-
тика-
лық
ны-
сан-
ның
ин-
дексi

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пайда-
лану-
шылар-
ға
табыс
ету
мерзім-
дері 1)
 

ау-
мақ-
тар
бөлі-
сін-
де 2)

сынып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 
 
 
 
 
 
Кәсiпорындардың
(ұйымдардың)
өндiрiстiк-қаржы
қызметiнiң негiзгi
көрсеткiштерi

2005
жылғы
қараша
және
жел-
тоқсан

1-ӨҚ
(айлық)
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

36-күні

тоқ-
сандық

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

16 наурыз
15 маусым
14 қыр-
күйек
14 жел-
тоқсан

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

30 мамыр

2

Орта бизнес
кәсiпорындарының
өндiрiстiк-
қаржы қызметiнiң
негiзгi
көрсеткiштерi

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

15 маусым

3

Кәсiпорындардың өзара есеп айырысу жағдайы

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

5 маусым

тоқ-
сан-
дық

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

20 наурыз
19 маусым
18 қыр-
күйек
18 жел-
тоқсан

4

Кәсiпорындар
қаражатының
құрамы және
олардың пайда
болу көздерi

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

5 маусым

тоқ-
сандық

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

20 наурыз
19 маусым
18 қыр-
күйек
18 жел-
тоқсан

5

Монополист-
кәсiпорындардың
өндірістік-
қаржы қызметінің
негізгі
көрсеткіштері*

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

14 маусым

6

Монополист-
кәсiпорындардың өзара есеп айырысу жағдайы*

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

15 маусым

7

Залалды
кәсiпорындар
тiзбесi

жарты
жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
ШҰҚНС,
КҰЖС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

14 қыр-
күйек

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
ШҰҚНС,
КҰЖС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

30 мамыр

8

Кәсiпорындардың
өндiрiстiк-
қаржы қызметiнiң
негiзгi жиынтық көрсеткіштерi

жылдық

1-ӨҚ
нысаны;2-ШК
(жыл-
дық)
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

19 маусым

9

Микрокредиттiк
ұйымдардың
өндiрiстiк-
қаржы қызметiнiң
негiзгi
көрсеткiштерi

тоқ-
сандық

1-МКҰ
нысаны

01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

10 наурыз
9 маусым
8 қыр-
күйек
8 жел-
тоқсан

жыл-
дық

1-МКҰ
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

12 маусым

10

Бағалы
қағаздарды
орналастыру,
айналымға жіберу және өтеу

жылдық

1-БҚ
(жыл-
дық)
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

3 мамыр

11

Мемлекеттiк
бағалы
қағаздарды
орналастыру,
айналымға жiберу және өтеу

2005
жылғы
жел-
тоқсан

1-БҚ
(ай-
лық)
(мемле-
кеттік)
нысаны

01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

26-күні

12

Шағын
кәсiпорындар
қызметiнiң
негiзгi
көрсеткiштерi

тоқ-
сандық

2-ШК
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

7 наурыз
7 маусым
7 қыр-
күйек
7 жел-
тоқсан

жылдық

2-ШК
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС
не-
гізгі
құрал-
жаб-
дық-
тардың
түр-
лері
бой-
ынша

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

9 маусым

13

Шағын бизнес
кәсiпорындары
қызметiнiң
негiзгi
көрсеткiштерi

жылдық

2-ШК
нысаны

01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
МНС,
ШҰҚНС
ЭСС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

6 шілде

14

Кәсiпорын-
дардың өнiмдердi
(тауарларды,
қызметтердi)
пайдалануы және тауарлы-материал-
дық қорларының
қозғалысы туралы

жылдық

N 1-ҰШЖ
нысаны

01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС,
ЭҚТӨН

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

28 шілде

15

Кәсiпорындардың негiзгi құрал-
жабдықтары мен
материалдық
емес активтерiнiң
қолда бары және қозғалысы

жылдық

11-
нысан

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭСС,
актив-
тер
түрле-
рі
бой-
ынша

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

6 шілде

16

Кәсiпкерлiк
қызметте
пайдаланылатын негiзгi құрал-
жабдықтар

жылдық

N 11-
нысанға
қосымша

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
не-
гізгі
құрал-
жаб-
дық-
тардың
түр-
лері
бой-
ынша

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

12 шілде

17

Iрi, орташа және шағын кәсiпорын-
дардың негiзгi құрал-жабдықта-
рының және материалдық емес
активтерiнiң
қолда бары және қозғалысы туралы жиынтық есеп

жылдық

N 11-
нысан
N 2-ШК
нысаны
6-бөлім

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭСС,
актив-
тер
түрле-
рі
бой-
ынша

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

26 шілде

18

Негізгі
құрал-жабдықтар
(қорлар) балансы

жылдық

N 11-
нысан
N 2-ШК
нысаны
6-бө-
лім,
салалық
депар-
тамент-
тердің
дерек-
тері

01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
не-
гізгі
құрал-
жаб-
дық-
тардың
түр-
лері
бой-
ынша

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

23 тамыз

19

Шағын бизнес
мониторингі

айлық


01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС

әзір-
ле-
мелік
кес-
телер

10-күні

тоқ-
сандық


01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

18 сәуір
18 шілде
18 қазан

жылдық


01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

23 қаңтар

20

Жалпы қосылған
құн және iрi,
орта кәсiпорын-
дардың
(ұйымдардың)
аралық тұтынуы

жылдық

1-ӨҚ

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзір-
ле-
мелік
кес-
телер

15 маусым

тоқ-
сандық

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭСС

әзір-
ле-
мелік
кес-
телер

20 наурыз
19 маусым
18 қыр-
күйек
18 жел-
тоқсан

21

Жалпы қосылған
құн және шағын
кәсiпорындардың
(ұйымдардың)
аралық тұтынуы

тоқ-
сандық

2-ШК
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзір-
ле-
мелік
кес-
телер

14 наурыз
12 маусым
11 қыр-
күйек
12 жел-
тоқсан

жылдық

ф.2-МП

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзір-
ле-
мелік
кес-
телер

9 маусым

22

Жалпы қосылған
құн және iрi,
орта, шағын
кәсiпорындардың
(ұйымдардың)
аралық тұтынуы

жылдық

1-ӨҚ
нысаны
2-ШК
нысаны

01,02
02,03

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзір-
ле-
мелік
кес-
телер

20 маусым

тоқ-
сандық

1-ӨҚ
нысаны
2-ШК
нысаны

01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭСС

әзір-
ле-
мелік
кес-
телер

31 наурыз
23 маусым
22 қыр-
күйек
22 жел-
тоқсан

23

Салалық
статистиканың
деректер базасы
негiзiнде ЖIӨ-нi есептеу үшiн деректер базасын
қалыптастыру,
РПК кестелерiн,
САБ және жүйе
шоттарын құру

жылдық

салалық
статис-
тиканың
барлық
нысан-
дары  

01,02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭСС

әзір-
ле-
мелік
кес-
телер

5 қыр-
күйек

*) - қызмет бабында пайдалану үшiн

         3. Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы
           3.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
ның
индексi

Респон-
дент-
тердiң
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс
ету

мерзiмдерi 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Мал
шаруашылығының
жағдайы туралы
есеп

айлық
жылдық

24-аш
(айлық)
нысаны 

2-күнi
9 ақпан

5-күнi
9 наурыз

6-күнi
10 сәуір

2

Астықтың қолда
бары және қозғалысы туралы

тоқсан-
дық

2-аш
(астық)
(тоқсан-
дық)
нысаны

4 қаңтар
4 сәуір
4 шілде
4 қазан

6 қаңтар
7 сәуір
7 шілде
6 қазан

12 қаңтар
11 сәуiр
11 шілде
11 қазан

3

Аңшылық
шаруашылығы
бойынша есеп

жылдық

2-аң-
шылық
(жылдық)
нысаны

10
қаңтар

9 ақпан

23 ақпан

4

Шаруа (фермер)
қожалықтарындағы
мал және құс,
ауыл шаруашылығы
техникасының,
құрылыстардың
қолда бары
туралы мәлiметтер

жарты
жылдық

6-мш
(фермер)
нысаны

13 қаңтар
14 шілде

6 ақпан
4 тамыз

20 ақпан
18 тамыз

5

Жұртшылық
шаруашылықта- рындағы мал және
құстың қолда бары туралы
мәлiметтер

жарты
жылдық

7-мш
(халық)
нысаны

14 қаңтар
15 шілде

6 ақпан
4 тамыз

20 ақпан
18 тамыз

6

Балық өсiру,
балық және басқа
да теңiз
өнiмдерiн аулау
туралы есеп

жылдық

1-балық
(жылдық)
нысаны

10 ақпан

24 ақпан

10 наурыз

7

Сүрек дайындау
(жұмыстар мен
қызметтер көлемi) және орман өсiру мен
орман шаруашылық
жұмыстарын
жүргiзу туралы
есеп

жылдық

1-орман
(жылдық)
нысаны

10 ақпан

10 наурыз

7 сәуір

8

Ауыл шаруашылығы
кәсiпорындарының
құрылыстары мен
ғимараттарының
қолда бары

жылдық

49-аш
(жылдық)
нысаны

10 ақпан

7 сәуір

3 мамыр

9

2005 жылғы ауыл
шаруашылығы
кәсiпорындары
мен шаруа
(фермер)
қожалықтарының
қызметi туралы
есеп

жылдық

1-аш
(жылдық)
нысаны

1 наурыз

14 сәуір

1 маусым

10

2005 жылғы
жемшөп шығыстары

жылдық

10-аш
(жылдық)
нысаны

2 наурыз

17 наурыз

28 наурыз

11

Ауыл шаруашылығы
қызметтерiн көрсететiн
кәсiпорындардың
(ұйымдардың) есебi

жылдық

8-аш
(қызмет-
тер)
(жылдық)
нысаны

15
наурыз

4 мамыр

16
маусым

12

Ауыл шаруашылығы
техникалары мен
энергетикалық
қуаттардың қолда
бары туралы
мәлiметтер

жылдық

10-мех
(жылдық)
нысаны

15
наурыз

14 сәуір

11 мамыр


13

2006 жылы
себiлген егiннiң
қорытындылары
туралы есеп:
алдын ала
деректер
түпкiлiктi
деректер

жылына
бір рет
(егін
аяқтал-
ғаннан
кейін)

4-аш
(жылдық)
нысаны

егіс
аяқтал-
ғаннан
кейінгі
5 күннен
кешік-
тірмей5 шілде
18 шілде

11 шілде
26 шілде

14

Шаруа (фермер)
қожалықтарындағы
пайдаланылатын
жерлердiң
қолда бары туралы
мәлiметтер

жылына
бір рет
1 шілдеде

6-ж
(фермер)(жылдық)
нысаны

14 шілде

4 тамыз

18 тамыз

15

Жұртшылық шаруа-
шылықтарындағы
пайдаланылатын
жерлердiң
қолда бары
туралы мәлiметтер

жылына
бір рет
1 шілдеде

7-ж
(халық)
(жылдық)
нысаны

14 шілде

4 тамыз

18 тамыз


16

Барлық жерлерден
ауыл шаруашылығы
дақылдарын жинау
туралы есеп алдын ала деректер
түпкiлiктi
деректер

жылына
бір рет

29-аш
(жылдық)
нысаны

2 қараша21 қараша
20 жел-
тоқсан

30
қараша
17
қаңтар
2007 жыл

17

Аңшылықпен
айналысатын
жеке кәсiпкер-
лердiң және
аңшылық саласында
қызмет көрсететiн
ұйымдардың
қызметiн зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір рет

А-12
сауал-
дамасы

10
қаңтар

2 ақпан

13 ақпан

18

Халықтың жеке
қосалқы шаруашы-
лықтарында мал
шаруашылығы
өнiмдерiн
өндiрудi iрiктеп
зерттеу сауалдамасы

жарты
жылдық

А-008
сауал-
дамасы

13 қаңтар
15 шілде

10 ақпан
4 тамыз

2 наурыз
31 тамыз

19

Шаруа (фермер)
қожалықтарының
қызметiн iрiктеп
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір рет

А-001
сауал-
дамасы

13
қаңтар

16 ақпан

12 мамыр

20

Қалалық жердегi
мал мен құс
иелерінiң пiкiрiн iрiктеп сұрау
сауалдамасы

жылына
бір рет

А-002
сауал-
дамасы

13
қаңтар

10 ақпан

2 наурыз

21

Ауылдық елдi
мекендер бойынша
статистикалық
байқаулар
журналы (1, 10-
бөлiмде)

жылына
бір рет

Журнал

1 ақпан

3 сәуір

15 мамыр

22

Балық аулаумен
және балық
өсiрумен
айналысатын жеке
кәсiпкерлердiң
және балық аулау, балық өсiру саласында қызмет көрсететiн
ұйымдардың
қызметiн
iрiктеп зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір рет

А-10
(балық)
сауал-
дамасы

10 ақпан

10 наурыз

24 наурыз

23

Сүрек дайындау-
мен және орман
шаруашылығымен
айналысатын жеке
кәсiпкерлердiң
және орман
шаруашылығы,
ағаш дайындау
саласында қызмет
көрсететiн
ұйымдардың
қызметiн iріктеп
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір рет

А-11
(орман)
сауал-
дамасы

10 ақпан

20 наурыз

28 наурыз

24

Бақ өсiру және
саяжай учаскелерiн
iрiктеп зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір рет

А-007
сауал-
дамасы

1 тамыз

14 тамыз

21 тамыз

25

Дәндi дақылдардың
өнiмдiлiгiн
зерттеу сауалдамасы

жылына
бір рет

А-1
(өнім-
ділік)
сауал-
дамасы

қыркүйек

қараша

30 қараша

26

Ауыл шаруашылығы
дақылдарын шаруа
(фермер) қожалықтарында
жалпы жинауды
iрiктеп зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір рет

А-005
сауал-
дамасы

2 қараша

21
қараша

30 қараша

27

Ауыл шаруашылығы
дақылдарын
жұртшылық
шаруашылықта-
рында (жеке
қосалқы
шаруашылықтарда,
жалға алынған
учаскелерде және
бөлiп берiлген
бақтарда) жалпы
жинауды iрiктеп
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір рет

А-006
сауал-
дамасы

2 қараша

21 қараша

30 қараша

28

Ақмола, Қостанай
және Солтүстiк
Қазақстан
облыстарының
шаруа (фермер)
қожалықтарындағы
барлық жерлерден
дәндi дақылдар
жинау туралы
есеп

жылына
бір рет

30-аш
(жылдық)
нысаны

2 қараша

21 қараша

30 қараша

             3.2. Статистикалық деректердi пайдаланушылар
                        үшiн қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
дi-
лiгі

Ста-
тис-
тика-
лық
ны-
сан-
ның
ин-
дексi

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пайда-
лану-
шылар-
ға
табыс
ету
мерзім-
дері 1)
 

ау-
мақ-
тар
бөлі-
сін-
де 2)

сынып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан Респуб-
ликасындағы
мал шаруашылы-
ғының дамуының
негiзгi
көрсеткiштерi:
а) ауыл
шаруашылығы
кәсiпорындарын-
дағы мал
шаруашылығының
жағдайы туралы
б) мал
шаруашылығы
өнiмдерiн
өндiрудiң шаруа қожалықтары
бойынша есебi
в) мал шаруашы-
лығы өнiмдерiн
өндiрудiң
жұртшылық
шаруашылықтары
бойынша есебi

айлық

24-аш
(айлық)
нысаны,
шаруа
қожа-
лық-
тары
бойынша
есеп,
жұртшы-
лық
шаруа-
шылық-
тары
бойынша
есеп

01-02
-03
02-03

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

10-күні

2

Қазақстан Респуб-
ликасындағы дәндi
және бұршақты
дақылдардың қолда
бары және
қозғалысы

тоқ-
сандық

2-аш
(астық)
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС

экс-
пресс-
ақпа-
рат

17 қаң-
тар
17 сәуір
17 шілде
17
қазан

3

Ауыл (село)
дамуының
мониторингi

тоқ-
сандық

24-аш
(айлық)
нысаны
29-аш
(жыл-
дық)
нысаны
22 (жыл
-дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС,
КМС

"Ауыл
шаруа-шылы-
ғы"
бөлімі

24
қаңтар
25 сәуір
25 шілде
24 қазан

4

Қазақстан Респуб-
ликасы ауыл
шаруашылығының
(шаруашылықтардың
барлық санатта-
рында) жалпы
өнiмi


жиынтық
әзір-
лемелік
кесте-
лер
және
өндіріс
көлемі
туралы
дерек-
тер,
ауыл
шаруа-
шылығы
кәсіп-
орында-
рының
жылдық
есеп-
тері

01
01-02

ӘАОС

экс-
пресс-
ақпа-
рат
бюл-
летень


а) алдын ала
деректер

жылдық

2 ақпан

б) түпкiлiктi
деректер

жылдық

4 шілде

5

Жұртшылық
шаруашылықтарын-
дағы мал шаруа-
шылығының жағдайы

жарты
жылдық

А-008
сауал-
дамасы

01-02

ӘАОС

24-аш
ны-
саны
бой-
ынша
көр-
сет-
кіш-
тердің
ста-
тисти-
калық
бюлле-
теньге
арнал-
ған
есебі

28 ақпан
31 тамыз

6

Ауыл шаруашылығы
құралымдарының
нақты бары туралы

жарты
жылдық

Арнаулы
бағдар-
лама

01-02
02-03

ӘАОС

экс-
пресс-
ақпа-
рат

28
ақпан
28
тамыз

7

Ауыл шаруашылығы
тiркелiмiн (АШТ)
жүргiзу және
жаңғырту:
а) ауыл
шаруашылығы
кәсiпорындарының


Арнаулы
бағдар-
лама

01-02
02-03

ӘАОС

АШТ 1


1 қаңтардағы, 1
шiлдедегi ауыл
шаруашылығы
кәсiпорындарының
нақты бары туралы

жарты
жылдық

28 ақпан,
25 тамыз

1 қаңтардағы, 1
шiлдедегi мал мен
құстың нақты бары
туралы

жарты
жылдық

28 ақпан,
25 тамыз

1 шiлдедегi жердiң нақты
бары туралы

жылдық

25
тамыз


б) шаруа (фермер)
қожалықтарының


Арнаулы
бағдар-
лама

01-02
02-03

ӘАОС

АШТ 2


1 қаңтардағы, 1
шiлдедегi шаруа
(фермер)
қожалықтарының
нақты бары туралы

жарты
жылдық

28 ақпан,
25 тамыз

1 қаңтардағы, 1
шiлдедегi мал мен
құстың нақты бары
туралы

жарты
жылдық

28 ақпан,
25 тамыз

1 қаңтардағы
құрылыстар мен
ауыл шаруашылығы
техникаларының
нақты бары туралы

жылдық

28 ақпан

1 шiлдедегi жердiң нақты
бары туралы

жылдық

25
тамыз


в) жұртшылық
шаруашылықтарының
1 қаңтардағы, 1
шiлдедегi елдi
мекендерде
жұртшылық
шаруашылықтарының
нақты бары туралы

жарты
жылдық

Арнаулы
бағдар-
лама

01-02
02-03

ӘАОС

АШТ 3

28 ақпан,
25 тамыз

1 қаңтардағы, 1
шiлдедегi мал мен
құстың нақты бары
туралы

жарты
жылдық

28 ақпан,
25 тамыз

1 қаңтардағы
құрылыстардың
нақты бары туралы

жылдық

25
ақпан

1 шiлдедегi жердiң нақты
бары туралы

жылдық

25 тамыз


г) бақ және саяжай учаске-
лерiнiң


Арнаулы
бағдар-
лама

01-02
02-03

ӘАОС

СХР 4


1 шiлдедегi бақ
және саяжай
кооперативтерi
мен учаскелерiнiң
нақты бары туралы

жылдық

25 тамыз

1 шiлдедегi
жердiң нақты
бары туралы

жылдық

25 тамыз

8

Шаруа қожалықта-
рының есеп
кiтаптарындағы
мал санының
бастапқы есебiнiң
дұрыстығы туралы

жарты
жылдық

6-мш
(фер-
мер)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС

24-аш
ны-
саны
бой-
ынша
көр-
сет-
кіш-
тердің
ста-
тисти-
калық
бюлле-
теньге
арнал-
ған
есебі

6 наурыз
5 қыр-
күйек

9

Әрбiр шаруашылыққа
арналған
кiтаптардағы
(жұртшылық
шаруашылықтары
бойынша) мал
санының бастапқы
есебiнiң дұрыстығы туралы

жарты
жылдық

7-мш
(халық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС

24-аш
ны-
саны
бой-
ынша
көр-
сет-
кіш-
тердің
ста-
тисти-
калық
бюлле-
теньге
арнал-
ған
есебі

6 наурыз
5 қыр-
күйек

10

Қазақстан
Республикасындағы
аңшылық
шаруашылығы

жылдық

2-аң-
шылық
(жыл-
дық)
нысаны,
А-12
сауал-
дамасы
бойынша
зерттеу
дерек-
тері

01-02
02-03

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

13
наурыз

11

Аңшылықпен
айналысатын жеке
кәсiпкерлердiң
және аңшылық
саласында қызмет
көрсететiн
ұйымдардың
қызметiн зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір
рет

А-12
сауал-
дамасы

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
теньге
арнал-
ған
бөлім

13
наурыз

12

Қазақстан
Республикасындағы
ауыл шаруашылығы
кәсiпорындарының
мал мен құсқа
жұмсаған жемшөп
шығыстары туралы

жылдық

10-аш
(жыл-
дық)
нысаны

01-02

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

3 сәуір

13

Қазақстан
Республикасындағы
балық аулау және
балық өсiрудiң негiзгi
көрсеткiштерi

жылдық

1-бал-
ық
(жыл-
дық)
нысаны,
А-10
сауал-
дамасы
бойынша
зерттеу
дерек-
тері

01-02
02-03

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС,
ЭҚЖС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

4 сәуір

14

Балық аулаумен
және балық өсiрумен айналы-
сатын жеке кәсiп-
керлердiң және балық аулау, балық
өсiру саласында
қызмет көрсететiн
ұйымдардың
қызметiн iрiктеп
зерттеу сауалдамасы

жылына
бір
рет

А-10
(балық)
сауал-
дамасы

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
теньге
арнал-
ған
бөлім

4 сәуір

15

Қазақстан
Республикасында мал шаруашылығы
өнiмдерiн өндiру
(түпкілiктi
деректер)

жылдық

24-аш
(жыл-
дық)
нысаны,
6-мш,
7-мш
нысан-
дары,
шаруа
қожа-
лықта-
рын
және үй
шаруа-
шылық-
тарын
зерттеу
дерек-
тері

01-02
-03
02-03

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

17
сәуір

16

Қазақстан
Республикасында
ағаш дайындау
(жұмыстар мен
қызметтер көлемi)
және орман өсiру
мен орман
шаруашылық
жұмыстарын
жүргізу туралы

жылдық

1-орман
(жыл-
дық)
нысаны,
А-11
сауал-
дамасы
бойынша
зерттеу
дерек-
тері

01-02
02-03

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюл-
летень

24 сәуір

17

Сүрек дайындаумен
және орман
шаруашылығымен
айналысатын жеке
кәсiпкерлердiң
және орман
шаруашылығы,
ағаш дайындау
саласында қызмет
көрсететiн
ұйымдардың
қызметiн iрiктеп
зерттеу сауалдамасы

жылына
бір
рет

А-11
(орман)
сауал-
дамасы

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
теньге
арнал-
ған
бөлім

24 сәуір

18

Қалалық жердегi
мал мен құс
иелерiнiң пiкiрiн
iрiктеп сұрау
сауалдамасы

жылына
бір
рет

А-002
сауал-
дамасы

01-02

ӘАОС

24-аш
ны-
саны
бой-
ынша
көр-
сет-
кіш-
тердің
ста-
тисти-
калық
бюлле-
теньге
арнал-
ған
есебі

17
сәуір

19

Қазақстан
Республикасының
ауыл шаруашылығы
кәсiпорындарын-
дағы құрылыстар
мен ғимараттардың
нақты бары туралы

жылдық

49-аш
(жыл-
дық)

01-02
02-03

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

11 мамыр

20

Қазақстан
Республикасы
шаруа (фермер)
қожалықтарының
қызметi туралы

жылына
бір рет

А-001
сауал-
дамасы

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

23
мамыр

21

Қазақстан
Республикасының
ауыл шаруашылығы
кәсiпорындарын-
дағы, iрi және
орташа шаруа
(фермер)
қожалықтарындағы
қолда бар
тракторлар,
ауыл шаруашылығы
машиналары және
жабдықтар

жылдық

10-мех
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

24 мамыр

22

Қазақстан
Республикасындағы
2005 жылғы ауыл
шаруашылығы
кәсiпорындары мен
шаруа (фермер)
қожалықтарының
қызметi туралы

жылдық

1-аш
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
-03

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

30 маусым

23

Ауыл шаруашылығы
қызметтерін көрсететін
кәсiпорындардың
(ұйымдардың) есебi

жылдық

8-аш
(қыз-
меттер)
(жыл-
дық)
нысаны

01-02

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

3 шілде

24

2006 жылы
шаруашылықтардың
барлық санатта-
рында себiлген
ауыл шаруашылығы
дақылдарының
егiстiк көлемi
есебiнiң
қорытындылары:
алдын ала
деректер
түпкілiктi
деректер

жылына
бір рет
(егін
аяқ-
тал-
ғаннан
кейін)

4-аш
(жыл-
дық)
нысаны,
шаруа
(фер-
мер)
қожа-
лық-
тарын
және үй
шаруа-
шылық-
тарын
зерттеу
дерек-
тері

01-02

ӘАОС

экс-
пресс
ақпа-
рат
бюлле-
тень

18 шілде
3 тамыз

01-02

ӘАОС

25

2005 жылғы
Қазақстан
Республикасы ауыл
шаруашылығының
негiзгi өнiмдерi
ресурстарының
және пайдаланудың
баланстары

жылдық

жиынтық
әзір-
лемелік
кесте-
лер
және
өндіріс
көлемі
туралы
дерек-
тер,
ауыл
шаруа-
шылығы
кәсіп-
орында-
рының
жылдық
есеп-
тері

01

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

31
тамыз

26

Шаруа (фермер)
қожалықтарының
есеп кiтаптарын-
дағы егiс алқабы
бастапқы есебiнiң
дұрыстығы туралы

жылына
бір
рет
1 шіл-
деде

6-өш
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС

ақ-
парат

15 қыр-
күйек

27

Әрбiр шаруашылыққа
арналған кiтаптар-
дағы (халық
шаруашылықтары
бойынша) егiс
алқабы бастапқы
есебiнiң
дұрыстығы туралы

жылына
бір
рет
1 шіл-
деде

7-өш
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС

ақ-
парат

15 қыр-
күйек

28

Қазақстан
Республикасында
ауыл шаруашылық
дақылдарын жалпы
жинау

жылына
бір
рет

29-аш,
6-ж
және
7-ж
нысан-
дарына
жиынтық
әзір-
лемелік
кес-
телер,
шаруа
(фер-
мер)
қожа-
лықта-
рын
және
халық
шаруа-
шылық-
тарын
зерттеу
дерек-
тері

01-02-03
02-03

ӘАОСа) алдын ала деректер

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

20 жел-
тоқсан

б) түпкiлiктi деректер

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

2007
жылдың
25 қаңтары

29

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiн шаруа
(фермер)
қожалықтарында
жалпы жинау

жылына
бір
рет

А-005
сауал-
дамасы

01-02

ӘАОС

29-аш
нысаны
бойын-
ша
көр-
сет-
кіш-
тердің
ста-
тисти-
калық
бюлле-
теньге
арнал-
ған
есебі

20 жел-
тоқсан

30

Жұртшылық
шаруашылықтарының
жерлерiнде ауыл
шаруашылығы
өнiмдерiн жалпы жинау

жылына
бір
рет

А-006
сауал-
дамасы

01-02

ӘАОС

29-аш
нысаны
бойын-
ша
көр-
сет-
кіш-
тердің
ста-
тисти-
калық
бюлле-
теньге
арнал-
ған
есебі

20 жел-
тоқсан

31

Дәндi дақылдардың
өнiмдiлiгiн зерттеу

жылына
бір
рет

А-1
(өнім-
ділік)
сауал-
дамасы

01-02

ӘАОС

29-аш
нысаны
бойын-
ша
көр-
сет-
кіш-
тердің
ста-
тисти-
калық
бюлле-
теньге
арнал-
ған
есебі

20 жел-
тоқсан


              4. Өнеркәсiптiк өндiрiс статистикасы
            4.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың
атауы

Ке-
зең-
дi-
лiгі

Статис-
тикалық
нысан-
ның
индексi

Респон-
дент-
тердiң
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс
ету

мерзiмдерi 1)

1

2

3

4

5

6

7


1

Кәсiпорынның
өнiм (тауар,
қызмет) өндiру
және жөнелту
туралы есебi

жедел-
айлық

1-К
(жедел-
айлық)
нысаны
 

1 күнi

3-жұмыс
күніне

10-күнi

жылдық

1-К
(жылдық)
нысаны

6 наурыз

2 мамыр

10 шілде


2

Кәсiпорынның
өнiм (тауар,
қызмет) өндiру
туралы есебi

тоқсан-
дық

1-К
(шағын)
(тоқсан-
дық)
нысаны

25 күні

45-күні


3 наурыз
6 маусым
5 қыр-
күйек
6 жел-
тоқсан

жылдық

1-К
(шағын)
(жылдық)
нысаны

1 наурыз

2 мамыр

10 шілде

3

Кәсiпорынның
өнiм (тауар,
қызмет) өндiру туралы есебi

тоқсан-
дық

1-К
(қосал-
қы)
(тоқсан-
дық)
нысаны

10 күні

30-күні

16 ақпан
17 мамыр
16 тамыз
15 қараша

жылдық

1-К
(қосал-
қы)
(жылдық)
нысаны

14 ақпан

2 мамыр

10 шілде

4

Кәсiпорынның этил спиртiн
және алкогольдi
өнiмдердi өндiру
және жөнелту
туралы есебi

тоқсан-
дық

1-алк
(өнерк)
(тоқсан-
дық)
нысаны

10 күні

12-күні

20 қаңтар
20 сәуір
20 шілде
20 қазан

5

Кәсiпорынның
өнiм (тауар,
қызмет) өндiру
(айларға бөлу
арқылы) туралы
есебi

жылдық

1-ӨНЕРК
(жылдық)
нысаны

1 наурыз

15 мамыр

10 шілде

6

Өндiрiстiк қуат балансы

жылдық

ҚБ
(жылдық)
нысаны

31 қаңтар

30 сәуір

30 мамыр

7

Электр
энергиясын өндiру, бөлу
және тұтыну,
энергетикалық
жабдықтардың
құрамы туралы
есеп

жылдық

24-энер-
гетика
(жылдық)
нысаны

10 наурыз

16 маусым

31 шілде

8

Су құбырының (жеке су құбыры
желiсiнiң) жұмысы туралы
есеп

жылдық

1-су
құбыры
(жылдық)
нысаны

20 қаңтар

27 наурыз

27 сәуір

9

Жылу электр стансалары,
гидроэлектр стансалары
және қазандықтар
жұмысының техникалық-
экономикалық
көрсеткiштері
туралы

жылдық

6-ОБ
(жылдық)
нысаны

10 ақпан

15 мамыр

16 маусым

10

Табиғи және сұйытылған газ
жiберген
кәсiпорындар
жұмысы туралы
есеп iрi, орташа
және шағын кәсiпорындар
бойынша

жылдық

1-ГАЗ
(жылдық)
нысаны

30 қаңтар

15 наурыз

17
сәуір

11

Кәсiпорынның
жылу энергиясын
жiберу және
өндiру туралы
есебi

жылдық

1-Жылу
(жылдық)
нысаны

26 қаңтар

10 мамыр

12 маусым

12

Дербес энергия көздерi бар
кәсiпорындарды (ұйымдарды)
iрiктеп зерттеу сауалдамасы**

жылына
бір рет

ЭК-001
сауал-
дамасы

1 шілде-
дегі
жағдай
бойынша

31 шілде

29 қыркүйек

13

Өнеркәсiп
өнiмдерiн
өндiрумен
айналысатын жеке
кәсiпкерлердi
iрiктеп зерттеу
сауалдамасы**

жылына
екі рет

ЖК-001
(бір-
жолғы)
сауал-
дамасы

1 қаң-
тардағы
жағдай
бойынша;
1 шілдеде

28 ақпан
31 тамыз

28 сәуір
27 қазан

        4.2. Статистикалық деректердi пайдаланушылар үшiн
                         қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
дi-
лiгі

Ста-
тис-
тика-
лық
ны-
сан-
ның
ин-
дексi

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пайда-
лану-
шыларға
табыс ету
мерзім-
дері 1)
 

ау-
мақ-
тар
бөлі-
сін-
де 2)

сынып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ҚР өнеркәсiп
жұмысының
негiзгi
көрсеткiштерi

ай-
лық

1-К
жедел-
айлық
нысаны;
1-К
(шағын)
тоқсан-
дық;
1-К
(қосал-
қы)
тоқсан-
дық;
1-К
(жыл-
дық);
1-К
(шағын)
жыл-
дық;
1
ӨНЕРК
(жыл-
дық);
1-К
қосал-
қы.
(жыл-
дық)
нысан-
дары
бойынша
есеп-
тер;
шаруа
(фер-
мер)
қожа-
лықта-
рын,
жеке
кәсiп-
кер-
лердi
және
дербес
энергия
көзде-
рiн
бiр-
жолғы
зерттеу

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
ӨӨСС,
МНС  

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

10-11-
күндері

Өнеркәсiп
өнiмдерiнің
маңызды
түрлерiн ҚР
облыстары бойынша өндiру

ай-
лық

-"-

02
02-03

ӘАОС,
ӨӨСС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

10-11-
күндері

3

ҚР өнеркәсi-
бiндегi нақты
көлем
индекстерi

ай-
лық

-"-

01-02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ӨӨСС  

экс-
пресс-
ақ-
парат

8-9
күндері

4

Өнеркәсiп
өнiмдерiнiң
маңызды
түрлерiн ҚР
кәсiпорындары
бойынша өндiру*

тоқ-
сан-
дық

1-К
жедел-
айлық
нысаны

01

ӨӨСС

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

12 қаңтар
12 сәуір
12 шілде
12 қазан

5

Тұтыну тауарла-
рын ҚР-да
өндiру

ай-
лық

1-К
жедел-
айлық
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

на 15
день

6

ҚР өнеркәсiп
кәсiпорында-
рындағы
өнiмдердi
жөнелту және
олардың
қалдықтары

тоқ-
сан-
дық

1-К
жедел-
айлық
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ӨӨСС
 

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

11 қаңтар
11 сәуір
11 шілде
11 қазан

7

Этил спиртiн
және алкогольдi
өнiмдердi ҚР-
да өндiру және
жөнелту

тоқ-
сан-
дық

1-алк
(өнерк)
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ӨӨСС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

20 қаңтар
20 сәуір
20 шілде
20 қазан

8

ҚР кәсiпорында-
рының этил
спиртiн және
алкогольдi
өнiмдердi
өндiруi және
жөнелтуi*

тоқ-
сан-
дық

1-алк
(өнерк)
(тоқ-
сандық)
нысаны

01

ӨӨСС,
кәсіп-
орын-
дар
бойын-
ша

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

24 қаңтар
24 сәуір
24 шілде
24 қазан

9

ҚР iрi кәсiп-
орындарының
мониторингi*

1-К
жедел-
айлық
нысаны,
1-Е
(тоқ-
сандық)
нысаны
1-ин-
вест
(тоқ-
сандық)
нысаны
1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ӨӨСС
кәсіп-
орын-
дар
тізімі
бойын-
ша
а) өнеркәсiп
өндiрiсiнiң
көрсеткiштерi

тоқ-
сан-
дық
стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

20 наурыз
20 маусым
20 қыр-
күйек
20 жел-
тоқсан


б) қаржы,
инвестициялық
қызмет және
еңбек көрсет-
кiштерi

тоқ-
сан-
дық
стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

23 наурыз
22 маусым
22 қыр-
күйек
22 жел-
тоқсан

10

Қызметтiң
қосалқы
(негiзгi емес)
түрлерi

тоқ-
сан-
дық

1-К
жедел-
айлық
нысаны

01-0202-03

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

19 қаңтар
19 сәуір
19 шілде
19 қазан

11

Өнеркәсiптегi
шағын кәсiп-
орындар (саны
50 адамға
дейін)
жұмысының
негiзгi
көрсеткiштерi

тоқ-
сан-
дық

1-К
(шағын)
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ӨӨСС,
ШҰҚНС

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

6 наурыз
6 маусым
6 қыр-
күйек
6 жел-
тоқсан

12

ҚР әскери-
өнеркәсiптiк
өнімдері*

қаң-
тар-
жел-
тоқ-
сан-
ын-
дағы

1-К
жедел-
айлық
нысаны

01-02

ӘАОС,
әске-
ри-
өнер-
кәсіп-
тік
өнім-
дерді
өнді-
ретін
кәсіп-
орын-
дар
бой-
ынша

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

26 қаңтар

13

Өнеркәсiптiк
емес кәсiпорын-
дар балансын-
дағы өнеркәсiп
кәсiпорындары
жұмысының
негiзгi
көрсеткiштерi

тоқ-
сан-
дық

1-К
(қосал-
қы)
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ӨӨСС

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

16 ақпан
16 мамыр
16 тамыз
16 қараша

14

Ауыл (село)
дамуының
мониторингi

тоқ-
сан-
дық

1-К
жедел-
айлық
нысаны;
1-К
(шағын)
(тоқ-
сан-
дық);
1-К
(қосал-
қы)
(тоқ-
сан-
дық);
1-К
(жыл-
дық);
1-К
(шағын)
жылдық;
1 ӨНЕРК
(жыл-
дық);
1-К
(қосал-
қы).
(жыл-
дық)
нысан-
дары
бойынша
есеп-
тер;
шаруа
(фер-
мер)
қожа-
лықта-
рын,
жеке
кәсіп-
керлер-
ді және
дербес
энергия
көз-
дерін
бір-
жолғы
зерттеу

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ӨӨСС

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

25 қаңтар
25 сәуір
25 шілде
24 қазан

15

ҚР өнеркәсiбi
жұмысының
негiзгi
көрсеткiштерi

жыл-
дық

1-К
(жыл-
дық)
нысаны
1-К
(шағын)
(жыл-
дық)
нысаны
1-К
(қосал-
қы)
(жыл-
дық)
нысаны
1-ӨНЕРК(жыл-
дық)
нысаны;
шаруа
(фер-
мер)
қожа-
лықта-
рын,
жеке
кәсіп-
керлер-
ді және
дербес
энергия
көз-
дерін
бір-
жолғы
зерттеу

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ӨӨСС,
ШҰҚНС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

20 шілде

16

2005 жылғы өнеркәсiп
кәсiпорындары
жұмысының негiзгi
көрсеткiштерi (айларға
бөлгендегi)

жыл-
дық

1-ӨНЕРК(жыл-
дық)
нысаны
1-К
(жыл-
дық)
нысаны
1-К
(шағын)
(жыл-
дық)
1-К
(қосал-
қы)
(жыл-
дық)
нысаны
шаруа
(фер-
мер)
қожа-
лықта-
рын,
жеке
кәсіп-
керлер-
ді және
дербес
энергия
көз-
дерін
бір-
жолғы
зерттеу

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ӨӨСС,
ШҰҚНС

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

20 шілде

17

Өнеркәсiптегi
шағын
кәсiпорындар
(саны 50
адамға дейiн)
жұмысының
негiзгi
көрсеткiштерi

жыл-
дық

1-К
(шағын)
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ӨӨСС,
ШҰҚНС

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

21 шілде

18

Өнеркәсiп өнiмдерінің
орташа көтерме
бағалары **

жыл-
дық

1-К
(жыл-
дық)
1-К
(шағын)
(жыл-
дық)

01-02
02-03

ӘАОС,
ӨӨСС

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

15 маусым

19

Өндiрiстiк
қуат балансы

жыл-
дық

ҚБ
(жыл-
дық)
нысаны

01-02

ӘАОС,
ӨӨСС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

5 маусым

20

Қазақстан
Республикасының
электр балансы.
Энергетикалық
жабдықтардың
құрамы

жыл-
дық

24-
энерге-
тика
(жыл-
дық)
нысаны

01-02

ӘАОС,
ЭҚЖС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

31 шілде

21

ҚР-дағы су
құбыры ғимарат-
тарының жұмысы
туралы

жыл-
дық

1-су
құбыры
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

27 сәуір

22

Жылу электр
стансалары,
гидроэлектр
стансалары және
қазандықтар
жұмысының
техникалық-
экономикалық
көрсеткiштерi

жыл-
дық

6-ЖК

01-02
02-03

ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

16 маусым

23

Табиғи және
сұйытылған
газ жiберген
кәсiпорындар
жұмысы туралы

жыл-
дық

1-ГАЗ
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

17 сәуір

24

ҚР кәсiпорында-
рының жылу
энергиясын
жiберуi және
өндiруi туралы

жыл-
дық

1-ЖЫЛУ
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

12 маусым

25

Өнеркәсіп
өнiмдерiнiң
жедел деректер
бойынша орташа
жылдық көтерме
бағалары**

қаң-
тар-
жел-
тоқ-
сан-
дағы

1-К
жедел-
айлық
нысаны

01-02

ӘАОС,
ӨӨСС

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

24 қаңтар

26

Дербес энергия
көздерi бар
кәсiпорындардың
(ұйымдардың)
жұмысы туралы**

жы-
лына
бір
рет

ЭК-001
сауал-
дамасы

01-02

ӘАОС

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

29 қыр-
күйек

27

Өнеркәсiп
өнiмдерiн
өндiрумен
айналысатын
жеке кәсiпкерлер
қызметi
туралы**

жы-
лына
екі
рет

ЖК-001
сауал-
дамасы

01-02
02-03

ӘАОС

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

28 сәуір
27 қазан

*) - қызмет бабында пайдалану үшiн
**) - нақты көлемнiң индексiн есептеу үшiн

            5. Инвестициялар және құрылыс статистикасы
             5.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
ның
индексi

Респон-
дент-
тердiң
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс
ету

мерзiмдерi 1)

1

2

3

4

5

6

7


1

Негiзгi капиталға
жұмсалған
инвестициялар
туралы есеп

айлық

1
инвест
(жедел-
айлық
нысаны

2 күнi

5-күнi

7-күнi


2

Инвестициялар туралы есеп

тоқсан-
дық

1
инвест.
(тоқсан-
дық)
нысаны

25 күні

40-күні


9 наурыз
8 маусым
8 қыр-
күйек
8 жел-
тоқсан

жылдық

1
инвест.
(жылдық)
нысаны

14 сәуір

28 сәуір

16
маусым

3

Жеке тұрғын
үйлердi және
басқа объектiлердi
iске қосу
туралы есеп

айлық

1-ЖТҚ
(жедел-
айлық)
нысаны

2 күні

5-күні

7-күні

жылдық

1-ЖТҚ
(жылдық)
нысаны

1 ақпан

24 наурыз

12 мамыр


4

Объектiлердi
iске қосу
туралы есеп

айлық

2-КҚ
(құры-
лыс)
(жедел-
айлық)
нысаны

2-күні

5-күні

7-күні

жылдық

2-КҚ
(құры-
лыс)
(жылдық)
нысаны

1 ақпан

24 наурыз

25 мамыр

5

Қазақстан
Республикасының
республикалық
және жергiлiктi
инвестициялық
жобаларын iске
асыру туралы
есеп*

тоқсан-
дық

1-РИЖТ
(тоқсан-
дық)
нысаны

7-күні

10-күні

24 қаңтар
24 сәуір
24 шілде
24 қазан

6

Құрылыс ұйымдары
орындаған
жұмыстар көлемi
туралы:
а) iрi және
орташа құрылыс
ұйымдары бойынша


айлық

1-КҚ
(жедел-
айлық)
нысаны

4-күні

6-күні

9-күні

жылдық

1-КҚ
(жылдық)
нысаны
 

31
наурыз

14 сәуір

12 мамыр

б) шағын құрылыс
ұйымдары бойынша
(саны 50 адамға
дейiн)

тоқ-
сандық

1-КҚ
(шағын)
(тоқсан-
дық)
нысаны

10-күні

13-күні

13 қаңтар
13 сәуір
13 шілде
13 қазан

жылдық

1-КҚ
(шағын),
(жылдық)
нысаны

31 наурыз

14 сәуір

12 мамыр

7

Құрылысқа
салынған
инвестицияларды
игеру және негiзгi құрал-
жабдықтарды iске
қосу туралы есеп

жылдық

2-КҚ
(жылдық)

15 наруыз

7 сәуір

7 маусым

8

Қоршаған ортаны
қорғауға
жұмсалған
инвестициялар және табиғи
ресурстарды
ұтымды пайдалану
туралы есеп

жылдық

18-КҚ
(жылдық)

6 ақпан

10 наурыз

31 наурыз

9

Есеп беретiн
ұйымдар
балансында
есептелетiн
негiзгi құрылыс
машиналарының
қолда бары және
пайдаланылуы
туралы есеп

жылдық

12-құ-
рылыс
(жылдық)
нысаны

20 қаңтар

10 ақпан

14 наурыз

10

Құрылыс салуға
берiлген
рұқсаттарды
зерттеу
сауалдамасы

тоқсан-
дық

F-001
сауал-
дамасы

10-күні

20-күні

10 мамыр
10 тамыз
10
қараша

11

Құрылыс салуға жүргiзiлген
мердiгерлiк тендерлердi
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір рет

F-002
сауал-
дамасы

6 қаңтар

24 қаңтар

22 ақпан

12

Тұрғын үй құрылысын жүргiзетiн
құрылыс ұйымдарын зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір рет

F-003
сауал-
дамасы

21
наурыз

5 сәуір

4 мамыр

13

Құрылысқа
берiлген
рұқсаттар
бойынша құрылыс
жағдайын зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір рет
(2005
жылдың
2-тоқ-
санын-
да)

F-004
сауал-
дамасы

20 қаңтар

3 ақпан

24 ақпан

         5.2. Статистикалық деректердi пайдаланушылар үшiн
                           қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
дi-
лiгі

Ста-
тис-
тика-
лық
ны-
сан-
ның
ин-
дексi

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пайда-
лану-
шыларға
табыс ету
мерзім-
дері 1)
 

ау-
мақ-
тар
бөлі-
сін-
де 2)

сынып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Негiзгi
капиталға
жұмсалған
инвестициялар
туралы
мәлiметтер

айлық

1
инвест
(жедел)
1-ЖТҚ
(жедел)
нысаны

01-02
02-03

ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

12-күні


Инвестициялар туралы
мәлiметтер
 

тоқ-
сан-
дық

1
инвест
(тоқ-
сан-
дық),
2-ШК
(тоқ-
сан-
дық)
нысаны

02-03

ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

14 наурыз
14 маусым
14 қыр-
күйек
14 жел-
тоқсан

жыл-
дық

1
инвест
(жыл-
дық),
2-ШК
(жыл-
дық)
нысаны

-"-

ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

20 маусым

3

Объектiлер құрылысы
және iске қосу туралы
мәлiметтер

айлық

2-КҚ
(құры-
лыс)
(жедел-
айлық),
1-ЖТҚ
(жедел-
айлық)
нысаны

01-02
02-03

қуаттар
мен
объек-
тілер
тізбесі
бойынша

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

11-күні

жыл-
дық

2-КҚ
(құры-
лыс)
(жыл-
дық),
1-ЖТҚ
(жыл-
дық)
нысаны

-"-

-"-

15 маусым

4

Қазақстан
Республика-
сындағы
шетелдiк
инвестициялар
есебiнен қар-
жыландырылатын
объектiлер
құрылысы туралы
мәлiметтер*
 

тоқ-
сан-
дық

2-КҚ
(құры-
лыс)
(жедел-
айлық)
нысаны
1
инвест
(жедел-
айлық)
нысаны

01-02

ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

13 қаңтар
13 сәуір
13 шілде
13 қазан

5

Куаттарды iске қосу
туралы
мәлiметтер
 

жыл-
дық

2-КҚ
(құры-
лыс)
(жыл-
дық),
1-ЖТҚ
(жыл-
дық)
нысаны

01-02

қуаттар
объек-
тілер
тізбесі
бойынша

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

2 маусым

6

Қазақстан
Республика-
сының
инвестициялық
жобаларын iске
асыру туралы
мәлiметтер*

тоқ-
сан-
дық

1-РИЖТ
(тоқ-
сан-
дық)
нысаны

01-02

объек-
тілер
тізімі
бойынша
 

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

26 қаңтар
26 сәуір
26 шілде
26 қазан

7

Өнеркәсiптiң iрi кәсiпорын-
дары монито-
рингi*
(9б-тармағының
4.2-бөлiмiн
қара)

тоқ-
сан-
дық

1-ин-
вест
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02

ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

әзір-
леме-
лік
кес-
телер

16 наурыз
16 маусым
15 қыр-
күйек
16 жел-
тоқсан

8

Ауыл (село) дамуының
мониторингi

тоқ-
сан-
дық


01-02

ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

"Ин-
вести-
ция-
лар"
бөлімі

24 қаңтар
25 сәуір
25 шілде
24 қазан

9Орындалған мердiгерлiк
құрылыс жұмыстары
туралы
мәлiметтер

айлық

1-КҚ
(жедел-
айлық)
нысаны

01-02
02-03
-"-
-"-

КМС,
МНС,
ӘАОС,
ЭҚТӨСстати-
сти-
калық
бюлле-
тень

14-күні

тоқ-
сан-
дық

1-КҚ
(шағын)
(тоқ-
сан-
дық),
1-КҚ
(жедел)
нысаны

-"-  

әзір-
леме-
лік
кес-
телер

17 қаңтар
17 сәуір
17 шілде
17 қазан

жыл-
дық

1-КҚ
(жыл-
дық)
нысаны,
1-КҚ
(шағын)
жылдық
нысаны

-"-  

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

16 мамыр

10

Iрi және орта
құрылыс ұйымдары
қызметiнiң
негiзгi
көрсеткiштерi*

тоқ-
сан-
дық

1-КҚ
(жедел-
айлық)

01-02

КМС,
МНС,
ӘАОС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

24 ақпан
26 мамыр
24 тамыз
24 қараша


11

Жер қойнауын
пайдаланушы -
кәсiпорын-
дардың
минералды
шикiзатқа
жұмсаған
инвестициялары
туралы
мәлiметтер
 

тоқ-
сан-
дық

1-
инвест
(тоқ-
сандық)
нысаны
2-ШК
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02

ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

17 наурыз
16 маусым
18 қыр-
күйек
19 жел-
тоқсан

жыл-
дық

1-
инвест
(жыл-
дық)
нысаны
2-ШК
(жыл-
дық)
нысаны

-"-


-"-

29 маусым

12

Экономиканың басым сектор-
ларындағы
инвестициялар
бойынша
уәкiлеттi
мемлекеттiк
органмен өзара
шарт жасасқан
кәсiпорындар
мен ұйымдардың
инвестициялары
туралы мәлiметтер

тоқ-
сан-
дық

1-
инвест
(тоқ-
сан-
дық)
нысаны
2-ШК
(тоқ-
сан-
дық)
нысаны

01-02

ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ШҰҚНС
ӘАОС

әзір-
леме-
лік
кес-
телер

21 наурыз
21 маусым
21 қыр-
күйек
21 жел-
тоқсан

жыл-
дық

1-
инвест
(жыл-
дық)
нысаны
2-ШК
(жыл-
дық)
нысаны

-"-

-"-

-"-

29 маусым

13

Құрылысқа
салынған
инвестиция-
ларды игеру
және негiзгi
құрал-жабдық-
тарды iске
қосу туралы
мәліметтер

жыл-
дық

2-КҚ
(жыл-
дық),
1-ЖТҚ
(жыл-
дық),
2-ШК
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

МНС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
КМС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

15 маусым

14

Қоршаған
ортаны қорғауға
жұмсалған
инвестициялар
және табиғи
ресурстарды
ұтымды пайдалану
туралы
мәлiметтер

жыл-
дық

18-КҚ
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

11 жылдық

15

Қазақстан
Республикасын-
дағы негiзгi
құрылыс
машиналарының
қолда бары
және пайдала-
нылуы туралы
мәлiметтер

жыл-
дық

12-
құрылыс
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

21 наурыз

16

Құрылыс салуға
берiлген рұқсаттарды
зерттеу нәтижелерi

тоқ-
сан-
дық

F-001
сауал-
дамасы

01-02

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

16 мамыр
16 тамыз
16 қараша

17

Құрылыс салуға
арналған мердігерлiк
тендерлерге
қатысушыларды
зерттеу
нәтижелерi

жыл-
дық

F-002
сауал-
дамасы

01-02

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

24 ақпан

18

Тұрғын үй
құрылысын
жүргiзетiн
құрылыс
ұйымдарын
зерттеу
нәтижелерi

жыл-
дық

F-003
сауал-
дамасы

01-02
 

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

12 мамыр

19

Берiлген
рұқсаттар
бойынша құрылыс жағдайын
зерттеу
нәтижелерi

жыл-
дық

F-004
сауал-
дамасы

01-02

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

24 наурыз

20

Қазақстан
Республика-
сында тұрғын
үй құрылысын
дамытудың
мемлекеттiк
бағдарламасын
iске асыру
барысы туралы

тоқ-
сан-
дық

2-КҚ
(құры-
лыс)
(жедел-
айлық)
нысаны

01-02

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

25 қаңтар
25 сәуір
25 шілде
25 қазан

*) қызмет бабында пайдалану үшiн

                    6. Инновациялар статистикасы
               6.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың
атауы

Ке-
зең-
дi-
лiгі

Статис-
тикалық
нысан-
ның
индексi

Респон-
дент-
тердiң
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс
ету

мерзiмдерi 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Ғылыми-
техникалық
жұмыстарды
орындау туралы

жылдық

N 1-
Ғылым
(жылдық)
нысаны
 

25
қаңтар

27
ақпан

20 сәуiр

2

Инновациялық
қызмет туралы
есеп

жылдық

N 1-
Инно-
вация
(жылдық)
нысаны

20 сәуiр

22 мамыр

3 шiлде

3

Жаңа технология-
лар құру және
пайдалану,
өнiмнiң жаңа
түрлерiн
(тауарлар,
қызметтер)
игеру туралы
есеп

жылдық

N 2-
Инно-
вация
(жылдық)
нысаны

20 сәуiр

29 мамыр

19
маусым

 4

Ақпараттық
технологияларды
пайдалану және осыған
байланысты
өнiмдер (жұмыстар
мен қызметтер)
өндiру туралы
есеп

жылдық

N 3-
ақпарат
(жылдық)
нысаны

15 наурыз

17 сәуір

15 мамыр

5

Интернет желiсiн
пайдаланушыларды
бiржолғы зерттеу

жылына
бір рет

Н-020
сауал-
дамасы

20
қаңтар

23 ақпан

24 сәуір

         6.2. Статистикалық деректердi пайдаланушылар үшiн
                          қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
дi-
лiгі

Ста-
тис-
тика-
лық
ны-
сан-
ның
ин-
дексi

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пайда-
лану-
шыларға
табыс ету
мерзім-
дері 1)
 

ау-
мақ-
тар
бөлі-
сін-
де 2)

сынып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан
Республика-
сындағы
ғылыми-
техникалық
қызмет

жыл-
дық

N 1-
ғылым
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

25 сәуiр

Қазақстан
Республика-
сындағы
кәсiпорынның
инновациялық
қызметi
туралы

жыл-
дық

N 1-
иннова-
ция
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

10 шiлде

3

Жаңа техноло-
гиялар құру
және пайдалану,
өнiмнiң жаңа
түрлерiн
(тауарлар,
қызметтер)
игеру туралы
есеп

жыл-
дық

N 2-
иннова-
ция
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

26 маусым

4

Ақпараттық
технология-
ларды пайдалану
және осыған
байланысты
өнiмдер (жұмыстар мен
қызметтер)
өндiру туралы
есеп

жыл-
дық

N 3-
ақпарат(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС
ЭҚЖС,
МНС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

22 мамыр

5

Yй шаруашылық-
тарында интернет
желiсiн пайда-
ланушыларды
зерттеу
нәтижелерi

жылы-
на бір рет

Н-020
сауал-
дамасы

01-02
02-03

ӘАОС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

4 мамыр

                 7. Қызмет көрсетулер статистикасы
                7.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың
атауы

Ке-
зең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
ның
индексi

Респон-
дент-
тердiң
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс
ету

мерзiмдерi 1)

1

2

3

4

5

6

7


1

Кәсiпорынның көрсетiлген
қызметтер
көлемi туралы
есебi

тоқсан-
дық

2-қызмет
көрсету
(тоқ-
сандық)
нысаны

25 күнiне
дейiн
 

14 ақпан
15 мамыр
14 тамыз
13
қараша

2 наурыз
30 мамыр
29 тамыз
29 қараша

жылдық

2-қызмет
көрсету
(жылдық)
нысаны

30 наурызға
дейін

11 мамыр

13 маусым

2

Кәрiз жұмысы туралы (жеке
кәрiз желiсi) есеп

жылдық

1-су-
тартқыш
жылдық
нысаны

10 ақпанға
дейiн

10 наурыз

30 наурыз

3

Ерекше қорғала-
тын табиғи
аумақтар туралы
есеп

жылдық

1-қорық
(жылдық)
нысаны

23 ақпанға
дейiн

23 наурыз

25 сәуiр

4

Хайуанаттар
парктерiнiң
жұмысы туралы
есеп

жылдық

1-хай-
уанаттар
паркi
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

3 ақпан

28 ақпан

5

Театр (цирк) қызметi туралы
есеп

жылдық

1-театр
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

6 ақпан

2 наурыз

6

Луна-парктiң
және демалыс
паркiнiң жұмысы
туралы есеп

жылдық

1-парк-
тер
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

6 ақпан

3 наурыз

7

Мұражай (көрме) қызметi туралы
есеп

жылдық

1-мұра-
жайлар
(көрме-
лер)
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

7 ақпан

6 наурыз

8

Клуб типiндегі мәдениет
мекемелерiнiң
есебi

жылдық

1-клуб-
тар
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

8 ақпан

6 наурыз

9

Кiтапхана жұмысы
туралы есеп

жылдық

1-кітап-
хана
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

9 ақпан

9 наурыз

10

Кино көрсетудi
жүзеге асыратын
ұйымдардың
қызметi туралы
есеп

жылдық

1-кино
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

10 ақпан

10 наурыз

11

Концерттiк
қызмет туралы
есеп

жылдық

1-кон-
церт
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

10 ақпан

9 наурыз

12

Жеке кәсiпкер-
лердi қызмет
көрсету туралы
зерттеу
сауалдамасы

жарты
жылдық

К-020
(жарты
жылдық)
(жылдық)сауал-
дамасы

30
наурызға
дейін
25
шілдеге
дейін

10 мамыр
10 тамыз

13 маусым
21 тамыз

13

Жарнама
саласында қызмет
көрсету туралы
бiржолғы зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір рет

К-007
(бір-
жолғы)
сауал-
дамасы

25 ақ-
панға
дейін
 

27 наурыз

24 сәуір

            7.2. Статистикалық деректердi пайдаланушылар
                       үшiн қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
дi-
лiгі

Ста-
тис-
тика-
лық
ны-
сан-
ның
ин-
дексi

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пайда-
лану-
шыларға
табыс ету
мерзім-
дері 1)
 

ау-
мақ-
тар
бөлі-
сін-
де 2)

сынып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан
Республика-
сында
көрсетiлген
қызметтердiң
көлемi туралы

тоқ-
сан-
дық

2-
қызмет
көрсету
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС, МНС,
КМС, ЭҚЖС,
ЭҚТӨС,
ШҰҚНС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

9 наурыз
5 маусым
4 қыр-
күйек
4 жел-
тоқсан

жыл-
дық

2-
қызмет
көрсету
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

-"-

-"-

18 маусым

2

Қазақстан
Республикасын-
дағы кәрiз
желiлерiнiң
жұмысы туралы

жыл-
дық

1-су-
тартқыш
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС, МНС,
КМС, ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

5 сәуір

3

Қазақстан
Республика-
сындағы ерекше
қорғалатын
табиғи аумақтардың
қызметi туралы

жыл-
дық

1-қорық
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС, МНС,
КМС, ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

28 сәуір

4

Қазақстан
Республика-
сындағы
хайуанаттар
парктерiнiң
қызметi
туралы

жыл-
дық

1-хай-
уанат-
тар
паркі
(жыл-
дық)
нысаны

01-02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

3 наурыз

5

Қазақстан
Республикасын-
дағы театрлар
(цирктер)
қызметi туралы

жыл-
дық

1-театр
(цирк-
тер)
(жыл-
дық)
нысаны 

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

10 наурыз

6

Қазақстан
Республика-
сындағы
луна-парк-
тердiң,
демалыс
парктерiнiң
жұмысы туралы

жыл-
дық

1-парк-
тер
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

9 наурыз

7

Қазақстан
Республикасын-
дағы мұражай
(көрме) қызметi туралы

жыл-
дық

1-мұра-
жайлар
(көрме-
лер)
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

13 наурыз

8

Қазақстан
Республикасын-
дағы клуб
типiндегi
мәдениет
мекемелерiнiң
қызметі туралы

жыл-
дық

1-клуб-
тар
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

10 наурыз

9

Қазақстан
Республикасын-
дағы кiтапханалар
қызметi туралы

жыл-
дық

1-кі-
тапхана
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

13 наурыз

10

Қазақстан
Республика-
сындағы кино
көрсетудi
жүзеге асыратын
ұйымдардың
қызметi туралы

жыл-
дық

1-кино
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

14 наурыз

11

Қазақстан
Республикасын-
дағы концерттiк
қызмет туралы

жыл-
дық

1-кон-
церт
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

15 наурыз

12

Қызмет көрсетумен
айналысатын жеке кәсiпкер-
лердi зерттеу
қорытындылары

жарты
жыл-
дық

К-020
(жарты
жылдық)
(жыл-
дық)
сауал-
дамасы

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС

разра-
боточ-
ные
таб-
лицы

16 маусым
24 тамыз

13

Қазақстан
Республикасын-
дағы жарнама
қызметi туралы

жылы-
на
бір
рет

К-007
(бір-
жолғы)
(жарты
жылдық)
(жыл-
дық)
сауал-
дамасы

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

стати-
сти-
калық
бюлле-
тень

28 сәуір


                       8. Сауда статистикасы
              8.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың
атауы

Ке-
зең-
дi-
лiгі

Статис-
тикалық
нысан-
ның
индексi

Респон-
дент-
тердiң
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы
дерек-
тердi
өткiзу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс
ету

мерзiмдерi 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Тауарларды,
қызметтердi
өткiзу туралы
есеп

айлық

1-сауда
(айлық)
нысаны

3-күні

5-күні

10-күні 

2

Iшкi сауда және
қызмет көрсететiн
кәсiпорындардың
қызметi туралы
есеп

тоқсан-
дық

1-ІС
(тоқсан-
дық)
нысаны

25 күнiне
дейiн

14 ақпан
23 мамыр
15 тамыз
15
қараша

10 наурыз
20 маусым
12 қыр-
күйек
8 жел-
тоқсан

жылдық

1-ІС
(жылдық)
нысаны

31
наурызға
дейiн

3 мамыр

2 маусым

3

Шетел капиталы
қатысқан
кәсiпорынның
қызметi туралы
есеп

жарты
жылдық

1-СЭБ
(жарты
жылдық)
нысаны

27 наурыз

6 сәуір

12 мамыр

4

Тауар биржасы-
ның қызметi
туралы есеп

жарты
жылдық

1-биржа
(жарты
жылдық)
нысаны

10 күніне
дейiн

17 қаңтар
18 шілде

24 қаңтар
24 шілде

5

Базарлар туралы
есеп

жылдық

12-сауда
нысаны

30 наурызға
дейiн

20 сәуір

5 мамыр

6

Есептi отын-
энергетикалық
баланс

жылдық

1-ОЭБ
(жылдық)
нысаны

24 наурызға
дейiн

16 мамыр

4 тамыз

7

Өз сауда
қызметiн
базарларда
жүзеге асыратын
жеке кәсiпкерлердi
iрiктеп зерттеу
сауалдамасы

тоқсан-
дық

G-001
сауал-
дамасы

5 қаңтар
3 сәуір
3 шілде
3 қазан

14 ақпан
23 мамыр
15 тамыз
15
қараша

16
наурыз
23 маусым
15 қыр-
күйек
15 жел-
тоқсан

8

Этил спиртiн
және алкогольдi
өнiмдердi сатуды
бiржолғы зерттеу
сауалдамасы

жылдық

G-002
сауал-
дамасы

15 ақпанға
дейiн

17 сәуір

29 маусым

9

Автомобильдерге май құю және
газ құю стансаларының
қызметi туралы
бiржолғы зерттеу
сауалдамасы

жылдық

G-003
сауал-
дамасы

15 қаң-
тарға
дейiн

30 наурыз

26 мамыр

10

Дәрi-дәрмектердi бөлшек саудада
сату туралы
бiржолғы зерттеу
сауалдамасы

жылдық

G-004
сауал-
дамасы

30 наурызға
дейiн

12 мамыр

1 тамыз

11

Қоғамдық тамақтандыру
кәсiпорындарының қызметi туралы
бiржолғы зерттеу
сауалдамасы

жылдық

G-005
сауал-
дамасы

15 маусымға
дейiн

20 шілде

21 тамыз

            8.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                       үшін қалыптастыру  

Р/с
N

Статисти-
калық 
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
ді-
лігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Жиынтық деректер

Аяқ-
тау
ныса-
ны

Пай-
дала-
нушы-
ларға
табыс
ету
мерзі-
мдері 1)

ау-
мақ-
тар
бөлі-
ні-
сін-
де 2)

сы-
нып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан
Республикасы
бойынша
тауарлар мен
қызметтерді
өткізу көлемі

айлық

1-сауда
(айлық)
нысаны,
G-001
сауал-
дамасы

01-02
02-03

ӘАОС,
МНС,
КМС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

12-күні

2

Валюталардың
орташа бағамдары

айлық

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Ұлттық
Банкінің
есебі

01

-

экс-
пресс-
ақпа-
рат

6-күні

тоқ-
сан-
дық

-"-

6 қаңтар
6 сәуір
6 шілде
6 қазан

3

Ресурстар
және өнім
(тауар) мен
шикізаттың
жекелеген
турлерін
пайдалану

айлық

1-ІС
нысаны,
1-Ө
нысаны,
24-аш
нысаны,
кедендікжүк
деклара-
циялары

01-02

ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

50-күні

жыл-
дық

әзір-
леме-
лік
кесте-
лер

30 қараша

4

Қазақстан
Республикасы
бойынша тауарлар мен
қызметтерді
өткізу көлемі

тоқ-
сандық

1-ІС нысаны, G-001
сауал-
дамасы

01-02 02-03

ӘАОС,
МНС,
КМС, ЭҚЖС, ШҰҚНС, ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

16 наурыз
23
маусым
15 қыр-
күйек
15 жел-
тоқсан

жылдық

1-ІС нысаны, G-001
сауал-
дамасы

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

7 маусым

5

Қазақстан
Республикасын-
дағы тауар
биржаларының
қызметі туралы

жарты
жылдық

1-биржа
нысаны

01-02
02

ӘАОС, МНС,
ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

27
қаңтар
28 шілде

6

Шетел капиталы
қатысқан
кәсіпорынның
қызметі туралы

жарты жылдық

1-СЭБ нысаны

01-02
 02

ӘАОС,
МНС,
ЭҚЖС,
тауар топ-
тары,
серік-
тес-
елдер
бой-
ынша

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

16 мамыр

7

Азық-түлік,
азық-түлік
емес және
аралас базарлардың
қызметі туралы

жылдық

12-сауда
нысаны

01-02 02-03

ӘАОС, МНС, КМС, ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

10 мамыр

8

Қазақстан Республика-
сының отын-
энергетикалық
балансы

жылдық

1-ОЭБ нысаны

01-02 02-03

ӘАОС, ЭҚЖС, ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

10 тамыз

9

Қазақстан
Республикасы
заңды тұлға-
лары мен жеке
кәсіпкерле-
рінің этил
спирті мен
алкогольді
өнімдерді
сатуы туралы

жылдық

G-002 сауал-
дамасы

01-02 02-03

ӘАОС, МНС, КМС, ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

4 шілде

10

Қазақстан
Республика-
сындағы авто-
мобильдерге
май құю және
газ құю стансаларының
қызметі туралы

жарты жылдық

G-003 сауал-
дамасы

01-02 02-03

ӘАОС, ЭҚЖС,
ЭҚТӨС,
МНС, КМС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

1 маусым

11

Қазақстан
Республикасы
бойынша заңды
тұлғалар мен
жеке кәсіпкер-
лердің фарма-
цевтикалық
өнімдерді
бөлшек саудада
өткізуі туралы

жылдық

G-004 сауал-
дамасы

01-02 02-03

ӘАОС,
МНС,
КМС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

4 тамыз

12

Қазақстан Республикасы бойынша
қоғамдық
тамақтандыру
кәсіпорында-
рының қызметі
туралы

жылдық

G-005 сауал-
дамасы

01-02 02-03

ӘАОС,
МНС,
КМС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

25 тамыз

                9. Көлік және байланыс статистикасы
             9.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың атауы

Кезең-
ділігі

Ста-
тисти-
калық
нысан-
ның
ин-
дексі

Респон-
денттер-
дің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы дерек-
терді
өткізу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Көлік жұмысы
туралы есеп

айлық

1-
көлік
нысаны

2-күні

4-күні

10-күні

2

Почта, курьерлік
және электр
байланысы қызмет-
тері туралы есеп

айлық

3-
байла-
ныс
нысаны

2-күні

4-күні

10-күні

3

Почта және курьерлік
байланыс
қызметтері
туралы есеп

жарты жылдық

1-бай-
ланыс
нысаны

30
наурызға
дейін
25
шілдеге
дейін

10 сәуір
7 тамыз

12 мамыр
4 қыркүйек

4

Электр байланысы
қызметтері
туралы есеп

жарты жылдық

2-бай-
ланыс
нысаны

30
наурызға
дейін
25
шілдеге
дейін

10 сәуір
7 тамыз

12 мамыр
4 қыркүйек

5

Құрлықтағы өзге
де көліктің
қызметі туралы
есеп

жылдық

1-к
(авто-
және
эл-
ектр)
нысаны

2 қаң-
тарға
дейін

5 қаңтар

11 қаңтар

6

Маршруттық автобустармен
жолаушылар
тасымалдау туралы есеп

жылдық

2-К
(мар-
шрут)
нысаны

15 наурызға
дейін

20 наурыз

5 сәуір

7

Қатынас түрлері
бойынша көлік
жұмысы туралы
есеп

жылдық

65
нысаны

25
наурызға
дейін

10 сәуір

5 мамыр

8

Құбыр көлігінің
жұмысы туралы
есеп

жылдық

1-к
(құ-
быр)
нысаны

20 қаң-
тарға
дейін

25 қаңтар

30 қаңтар

9

Теңіз көлігінің
жұмысы туралы
есеп

жылдық

1-к
(те-
ңіз)
нысаны

25 қаң-
тарға
дейін

30 қаңтар

6 ақпан

10

Теңіз порттарындағы
тиеу-түсіру
жұмыстары
туралы есеп

жылдық

31-Ш
(қайта
тиеу)
нысаны

2 ақпан

7 ақпан

13 ақпан

11

Ішкі кеме
жолдарының
қолда бары және
жалпы пайдалану-
дағы су көлігі-
нің жұмысы
туралы есеп

жылдық

11-
ішкі
сулар
нысаны

1 нау-
рызға
дейін

10 наурыз

24 наурыз

12

Темір жол көлігі
ұйымдарының
темір жолдың
пайдаланылатын
желілерінің
ұзындығы және
қызметтің негізгі
көрсеткіштері
туралы есебі

жылдық

ТЖ
нысаны

30 нау-
рызға
дейін

10 сәуір

28 сәуір

       9.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                     үшін қалыптастыру

Р/сN

Статисти-
калық 
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
ді-
лігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пай-
дала-
нушы-
ларға
табыс
ету
мерзі-
мдері 1)

ау-
мақ-
тар
бөлі-
ні-
сін-
де 2)

сы-
нып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан
Республи-
касының
көлік және
байланыс
жұмысының
негізгі
көрсет-
кіштері

айлық

1-көлік
(айлық)
нысаны, 
3-бай-
ланыс
(айлық)
нысаны,
1-к
(авто
және
электр)
(жылдық)
нысаны,
1-к
(құбыр)
(жылдық)
нысаны,
1-к
(теңіз)
(жылдық)
нысаны;
31-Ш
(қайта
тиеу)
(жылдық)
нысаны

01-02 02-03

ӘАОС,
МНС,
КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статис-
тика-
лық
бюлле-
тень

12-
күні

2

Қазақстан
Республи-
касы
байланыс
кәсіп-
орындары
жұмысының
негізгі
көрсет-
кіштері

жарты жылдық

1-бай-
ланыс
(жарты
жылдық)
нысаны
2-бай-
ланыс
(жарты
жылдық)
нысаны

01-02 02-03

ӘАОС, МНС,
КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статис-
тика-
лық
бюлле-
тень

17 мамыр
8 қыр-
күйек

3

Қазақстан
Республи-
касы
көлігінің
өнімі және
көрсететін
қызметтері
туралы
(қатынас
түрлері
бойынша)

жылдық

65
(жылдық)
нысаны,
2-К (марш-
рут)
(жылдық)
нысаны

01-02 02-03

ӘАОС,
МНС,
КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статис-
тика-
лық
бюлле-
тень

11 мамыр

4

Қазақстан
Республи-
касы ішкі
кеме жол-
дарының
қолда бары
және жалпы
пайдала-
нудағы
су көлі-
гінің
жұмысы
туралы

жылдық

11-ішкі
сулар
(жылдық)
нысаны

01-02 02-03

ӘАОС,
МНС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статис-
тика-
лық
бюлле-
тень

29 наурыз

5

Қазақстан
Республи-
касындағы
темір жол
көлігінің
қызметі
туралы

жылдық

ТЖ
(жылдық)
нысаны

01-02

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статис-
тика-
лық
бюлле-
тень

5 мамыр

                    10. Баға статистикасы
           10.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың
атауы

Кезең-
ділігі

Ста-
тисти-
калық
нысан-
ның
ин-
дексі

Респон-
дент-
тердің
бас-
тапқы
дерек-
терді
өткізу


Статис-
тика-
ның
аумақ-
тық
орган-
дарының
бас-
тапқы
дерек-
терді
өткізу

Бас-
тапқы
есеп-
тердің
жиын-
тық
базасын
табыс
ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Тұтыну
тауарлары
мен қызметтері
бағасын тіркеу:а) баға
индекстерінің
есептері үшін:

айлық

бағалар
мен
тариф-
терді
тіркеу
дәптері,
бланкісі

арнаулы
график
бойынша
бір ай
бойы

    -

    -

азық-түлік
тауарларына

-"-

1-азық-
түлік
емес
кестесі

-"-

есепті
айдың
27 күні

есепті
айдың 30
күні

азык-түлік
емес тауарларға

-"-

1-азық-
түлік
емес
кестесі

-"-

есепті
айдың
25 күні

есепті
айдың 30
күні

ақылы
қызметтерге

-"-

1-қыз-
меттер
кестесі

-"-

есепті
айдан
кейінгі 23 күні

есепті
айдың
30 күні

б)

бағалардың
орташа деңгейін
анықтау үшін:

айлық

бағалар
мен та-
рифтерді
тіркеу
дәптері,
бланкісі

арнаулы
график 
бойынша
бір ай
бойы

    -

    -


азық-түлік
тауарларының

-"-

1-а
кестесі

-"-

есепті
айдың
15 күні

есепті
айдың 19
күні

азық-түлік емес
тауарлардың

-"-

1-а е
кестесі

-"-

есепті
айдың
23 күні

есепті
айдың 27
күні


ақылы
қызметтердің

-"-

1-қ
кестесі

-"-

есепті
айдың
20 күні

есепті
айдың 24
күні

мұнайды қайта
өңдеу өнімдерінің

-"-

1-мұнай өнімдері
кестесі

-"-

есепті
айдың
30 күні

есепті
айдың
кейінгі
5 күні

тауарлар мен
қызметтердің
шектеулі шеңбері

тоқ-
сандық

1-аудан
кестесі

-"-

20
наурыз
19
маусым
18 қыр-
күйек
18 жел-
тоқсан

28
наурыз
28
маусым
28 қыр-
күйек
28 жел-
тоқсан

в)

күнкөрістің ең
төменгі деңгейі
шамасын
есептеу үшін:

айлық

баға-
ларды
(тариф-
терді)
тіркеу
дәптері,
бланкісі

арнаулы
график
бойынша
бір ай
бойыоблыстық деңгей

-"-

1-обл.
кестесі

-"-

есепті
айдың
15 күні

есепті
айдың
24 күні

аудандық деңгей

-"-

1-аудан. кестесі

-"-

есепті
айдың
18 күні

есепті
айдың
28 күні

д)

Халықаралық
салыстырулар
бағдарламасы
шеңберіндегі
тауарлар тізбесі
бойынша:


ХСБ
бағасын
тіркеу
дәптері,
бланкісі

арнаулы
график
бойынша

-

-

азық-түлік
тауарлары

айлық

1-ХСБ-а
кестесі

-"-

есепті
айдан
кейінгі
5 күні

есепті
айдан
кейінгі
25 күні

дәрі-дәрмектер

айлық

1-ХСБ-д
кестесі

-"-

-"-

-"-

азық-түлік емес тауарлар

тоқ-
сандық

1-ХСБ-а е
кестесі

-"-

9
қаңтар
7 сәуір
7 шілде
9 қазан

25
қаңтар
25 сәуір
25 шілде
25 қазан

ақылы қызметтер

тоқ-
сандық

1-ХСБ-қ
кестесі

-"-

 -"- 

  -"-

2

Шекаралас
өңірлердегі
және мемлекет
астаналарын-
дағы бағалар

айлық

тауар-
лардың
ірік-
телген
шеңбері
бойынша
маман-
данды-
рылған
кестелер

арнаулы график бойынша

2-күні

8-күні

3

Отандық және
импорттық
өндіріс
тауарлары
бағасының
деңгейін сауда
кәсіпорындары-
ның іріктемелі
желісі бойынша
зерттеу,
 
халықтың
инфляциялық
күтулері туралы
халық пікірі

жылына екі рет


Б-001
сауал-
дамасы арнаулы
график
бойынша15
маусым
15 жел-
тоқсанбланк


-"-
26 маусым
25 жел-
тоқсан

-"-

4

Тұрғын үй рыногындағы
бағаларды зерттеу

жылына екі рет

зерттеу
бланкісі

10 ақпан
10
тамыз

21 ақпан
18 тамыз

10 наурыз
8 қыр-
күйек

5

Өндіруші-
кәсіпорындардың
өнеркәсіп
өнімдерінің
және өндірістік
сипаттағы
қызметтерінің
бағасы: энергия
ресурстарының,
өнімдер мен
қызметтердің
толық тізбесі
бойынша

айлық

1-КБ нысаны

есепті айдың
20 күні

 
есепті
айдың
22 күні
есепті
айдың
23 күні

 
есепті
айдың
26 күні
есепті
айдан
кейінгі
1 күні

6

Өндіруші кәсіп-
орындардың
орман шаруа-
шылығы өнімі
мен қызметтері-
нің бағасы

айлық

1-БК (орман)
нысаны

есепті
айдың
23 күні

есепті
айдың
26 күні

есепті
айдың
2 күні

7

Өндірістік-
техникалық
мақсатта сатып
алынған 
өнімдердің
бағасы

айлық

2-БК нысаны

есепті
айдың
15 күні-
нен
кешік-
тірмей

есепті айдың
18 күні

есепті
айдың
25 күні

8

Заңды
тұлғаларға
арналған
байланыс
қызметтерінің
тарифтері

айлық

1-тариф
(байла-
ныс) нысаны

есепті айдың
21 күні

есепті айдың 
22 күні
(Астана және Алматы
қала-
лары)

есепті
айдың
25 күні

9

Әуе көлігі
кәсіпорында-
рының бір
тонна жүкті
тасымалдау
тарифтері

айлық

1-тариф
(га)
нысаны

есепті айдың 
15 күні

есепті айдың 17 күні

есепті
айдың
24 күні

10

Темір жол
көлігі кәсіп-
орындарының
бір тонна жүкті
тасымалдау
тарифтері

айлық

1-тариф
(тж)
нысаны

есепті
айдың
15 күні

есепті айдың
17 күні

есепті
айдың
24 күні

11

Автожол көлігі
кәсіпорында-
рының бір тонна
жүкті тасымалдау
тарифтері

айлық

1-тариф
(автом)
нысаны

есепті айдың 
15 күні

есепті айдың 
17 күні

есепті айдың
24 күні

12

Құбыр көлігімен
жүк тасымалдау
тарифтері

айлық

1-тариф
(құбыр)
нысаны

есепті айдың 
15 күні

есепті айдың
17 күні

есепті айдың
24 күні

13

Ішкі су көлігі
кәсіпорында-
рының бір тонна
жүкті тасымал-
дау тарифтері

айлық

1-тариф
(ішкі су)
нысаны

есепті
айдың
15 күні

есепті айдың
17 күні

есепті
айдың 
24 күні

14

Сатып алынған құрылыс мате-
риалдары, бөлшектері және конструк-
цияларының
бағасы

айлық

3-КҚБ
нысаны

есепті айдың
20 күні

есепті айдың 25 күні

есепті
айдан
кейінгі
5 күні

15

Шығын
компоненттері
бойынша құрылыс
жұмыстарының
бағасы

тоқсан-
дық

3-КҚБ 
(компо-
ненттер) 
нысаны

есепті тоқсан-
нан
кейінгі
екінші 
айдың
10 күні

20 ақпан
19 мамыр
21 тамыз
20 қараша

6 наурыз
6 маусым
6 қыр-
күйек
6 жел-
тоқсан

16

Барлық арналар
бойынша
өткізілген
ауыл шаруашылығы
өнімдерінің
бағасы

айлық

1-АШБ нысаны

есепті
айдың
16 күні

есепті
айдың
25 күні

есепті
айдан
кейінгі
4 күні

17

Базарларда
өткізілген ауыл
шаруашылығы
өнімдерінің
бағасы:


облыс орталықтарының

айлық

тіркеу
дәптері

арнаулы
график
бойынша

есепті
айдың
25 күні

есепті
айдан
кейінгі
5 күні

аудан орталық-
тарының және
облыстық
бағыныстағы
қалалардың

айлық

тіркеу
дәптері,
бланкісі

есепті
айдың
22 күні

есепті
айдың
25 күні

есепті
айдан
кейінгі
10 күні

18

Ауыл
шаруашылығы
құралымдарының
сатып алған
өнеркәсіп
өнімдерінің
бағасы, қызмет
көрсету тарифтері мен
бағасы

жылдық

2-АШБ (жылдық) нысаны

есепті кезен-
нен
кейінгі
10 күні

3 ақпан

20 ақпан

19

Кедендік жүк
декларациялары
деректері
бойынша сыртқы
сауда бағасы

айлық

ҚР
Кедендік
бақылау
комитеті
дерек-
терінің
элект-
рондық
базасы

есепті айдан кейінгі 30 күні

    -

есепті
айдан
кейінгі
35 күні

20

Көтерме саудада сату бағасы

айлық


(көтерме)
нысаны

есепті
айдан
кейінгі
22 күні

есепті
айдың
26 күні

есепті
айдан
кейінгі
4 күні

       10.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                       үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статисти-
калық 
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
ді-
лігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пай-
дала-
нушы-
ларға
табыс
ету
мерзі-
мдері 1)

ау-
мақ-
тар
бөлі-
ні-
сін-
де 2)

сы-
нып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

Қазақстан
Республика-
сындағы
инфляция
деңгейі
туралы

айлық

1-а,
1-а е.,
1-қ
кестелері

01-02

ӘАОС, МЖТС

экс-
пресс-
ақпарат

Есепті
айдан
кейінгі
1 күні

2

Тұтыну
бағасының
индексі

айлық

1-а,
1-а е.,
1-қ
кестелері

01-02

ӘАОС, МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
4 күні

3

Орташа жан
басына
шаққандағы
ақшалай
табысы түрлі
деңгейлі
халық
топтары
үшін тұтыну
бағасының
индексі

айлық

1-а,
1-а е.,
1-қ
кестелері

01-02

ӘАОС, МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
7 күні

4

Базалық
инфляцияның
индексі

айлық

1-а,
1-а е.,
1-қ
кестелері

01

ӘАОС, МЖТС

экс-
пресс-
ақпарат

есепті
айдан
кейінгі
10 күні

5

Тұтыну
тауарларының
жекелеген
түрлері
бағасының
индекстері

тоқ-
сандық

1-а,
1-а е.,
1-қ
кестелері

01

ӘАОС, МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

5 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

6

Бөлшек сауда
бағасының
индексі

айлық

1-а,
1-ае.,
1-қ
кестелері

01-02

ӘАОС, МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
5 күні

7

Ақылы
қызметтер
бағасы
мен тариф-
терінің
индексі

айлық

1-қыз-
меттер
кестесі

01-02

ӘАОС, МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
5 күні

8

Қалалардағы
негізгі
азық-түлік
тауарларының
бөлшек сауда
бағасы

айлық

1-кесте

01-02

ӘАОС, МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдың
21 күні

9

Қалалардағы негізгі азық-түлік емес тауар-
ларының
бөлшек сауда
бағасы

айлық

1 а е
кестесі

01-02

ӘАОС, МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті айдың 29 күні

10

Қалалардағы мүнай және
мұнайды қайта өңдеу
өнімдерінің
бағасы

айлық

1-мұнай
өнімдері
кестесі,
1-КБ,
2-КБ
нысаны,
2 (имп.),
2 (эксп.)
кестесі

01-02

ӘАОС,
МЖТС
ЭҚЖС,
ӨӨСС,
ТМД
СЭҚ
ТН

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті айдан кейінгі 6 күні

11

Ақылы қызметтердің
жекелеген
түрлерінің
бағасы мен
тарифтері

айлық

1қ кестесі

01-02

ӘАОС, МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдың
26 күні

12

Қалалардағы
және аудан
орталықта-
рындағы
тауарлар мен
қызметтердің
бөлшек
сауда бағасы

тоқ-
сандық

1 а,
1 а е.,

кестелері

02-03

ӘАОС, МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

30
наурыз
30 маусым
2 қазан
29 жел-
тоқсан

13

Мемлекет
астанасын-
дағы баға:
бөлшек
сауданың
жекелеген
азық-түлік
және азық-
түлік емес
тауарлары
бағасы

айлық

10.7-
схема

01, Аста-
на
қала-
сы

ӘАОС, МЖТС

схема

айдың
төртінші
бей-
сенбісі

қалалық ауыл
шаруашылығы
базарларын-
дағы тамақ
өнімдерінің
бағасы

айлық

10.8-
схема

01, Аста-
на
қала-
сы

ӘАОС, МЖТС

схема

есепті айдың 18күні

14

Күнкөрістің
ең төменгі
деңгейінің
шамасы

айлық

1-обл.
кестесі
1-ауд.
кестесі

01-02-03

ӘАОС, МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдың
25 күні

15

Пәтерлер
типі бойынша
тұрғын
үй-комму-
налдық
қызметтерге
ақы төлеу
шығыстары

тоқ-
сандық

1 қ
кестесі

01-02

ӘАОС, МЖТС

маман
данды-
рылған
кесте-
лер

есепті
тоқсан-
нан
кейінгі
12 күні

16

Тұтыну
рыногындағы
бағалардың
ара салмағы
және халықтың
инфляциялық
болжалы

жылына
екі рет

зерттеу
бланкісі,сауал-
дамасы

01-02

ӘАОС, МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

27
маусым
26 жел-
тоқсан

17

Тұрғын үй
рыногындағы
баға

жылына екі рет

зерттеу
бланкісі

01-02

ӘАОС,
тұр-
ғын
үй
және
мате-
риал-
дар
түрі
бой-
ынша

статис-
тикалық
бюлле-
тень

14
наурыз
12 қыркүйек

18Тұтыну тау-
арларының,
дәрі-дәрмек-
тер мен
қызметтер-
дің, инвес-
тициялық
тауарлардың 
жекелеген
түрлерінің
орташа
бағасы:


ХСБ
бағасын
тіркеу
дәптері,
бланкісі

01-02

ӘАОС

маман-
данды-
рылған
кес-
телер


азық-түлік
тауарлары

тоқ-
сандық

1-ХСБ-а
кестесі

-"-

-"-

-"-

есепті
тоқсан-
нан
кейінгі
26 күні

дәрі-
дәрмектер

тоқ-
сандық

1-ХСБ-д
кестесі

-"-

-"-

-"-

есепті
тоқсан-
нан
кейінгі
26 күні

азық-түлік
емес
тауарлар

тоқ-
сандық

1-ХСБ-а е
кестесі

-"-

-"-

-"-

есепті
тоқсан-
нан
кейінгі
26 күні

ақылы
қызметтер
 

тоқ-
сандық

1-ХСБ-қ
кестесі

-"-

-"-

-"-

есепті
тоқсан-
нан
кейінгі
26 күні

инвестиция-
лық тауарлар

тоқ-
сандық

1-ХСБ-
инвест.
кестесі

-"-

-"-

-"-

есепті
тоқсан-
ның
соңғы
айының
25 күні

19

Қазақстан-
дағы және
шекаралас
мемлекет-
тердегі
инфляцияның
деңгейі

айлық

маман-
данды-
рылған
кестелер

01

МЖТС, ТМД
мем-
ле-
кет-
тері

экс-
пресс-
ақпарат

есепті
айдан
кейінгі
28 күні

20

ЕЕА елдері
және Достас-
тық мемле-
кеттердегі
инфляцияның
деңгейі

айлық

Еуростат,
ТМД
статко-
мите-
тінің
жария-
ланым-
дары

01

ЕЕА ел-
дері 
және
ТМД

экс-
пресс-
ақпарат

есепті
айдан
кейінгі
32 күні

21

Еуро-аймақ,
ЕО-25, ЕО-15
елдеріндегі
және Достастық
мемлекет-
тердегі
өнеркәсіп
өнімін
өндірушілер
бағасының
өзгеруі
туралы

айлық

Еуростат,
ТМД
статко-
мите-
тінің
жария-
ланым-
дары

01

ЕЕА ел-
дері
және
ТМД,
ЭҚЖС

экс-
пресс-
ақпарат

есепті
айдан
кейінгі
40 күні

22

Республи-
каның
жекелеген
қалаларын-
дағы,
Қазақстан-
мен шекара-
ласатын
мемлекет-
тердегі
тамақ өнім-
дерінің
орташа
бағасы

айлық

тауар-
лардың
іріктел-
ген
шеңбері
бойынша маман-
данды-
рылған
кестелер

01-02

аста-
на-
лар,
об-
лыс
орта-
лық-
тары,
қала-
лар
бой-
ынша

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
9 күні

23

Жекелеген
тауарлардың
бағасы және
Қазақстанмен
шекаралас
мемлекеттер
экономика-
сының нақты
секторындағы
бағалар
индекстері

тоқ-
сандық

маман-
данды-
рылған
кестелер

01

  -

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

17 ақпан
17 мамыр
17 тамыз
17
қараша

24

Экономиканың
тұтыну
және нақты
секторларын-
дағы баға-
лардың өзгеруі
туралы

айлық

маман-
данды-
рылған
кестелер

01

МЖТС,
ЭҚЖС

экс-
пресс-
ақпарат

есепті
айдан
кейінгі
5 күні

25

Өнеркәсіп
өнімін
өндіруші-
кәсіпорындар
бағасының
өзгеруі
туралы

айлық

1-КБ
нысаны,
әзірле-
мелік
кестелер

01-02
-

ӘАОС,
ЭҚЖС

экс-
пресс-
ақпарат

есепті
айдан
кейінгі
1 күні

26

Өнеркәсіп
өнімін
өндіруші-
кәсіпорындар
бағасының
индексі

айлық

1-КБ нысаны,
әзірле-
мелік
кестелер

01-02

ӘАОС,
ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
2 күні

27

Өндіруші-
кәсіпорын-
дардың
өнеркәсіп
өнімдерінің
жекелеген
түрлері
бағасы

айлық

1-КБ нысаны,
әзірле-
мелік
кестелер

01

ӘАОС,
ӨӨСС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
3 күні

28

Монополист-
кәсіпорындар
өнімінің
бағасы

айлық

1-КБ
нысаны,
әзірле-
мелік
кестелер

кәсіп
орын-
дар
бой-
ынша

ӘАОС,
ӨӨСС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
5 күні

29

Өндіруші-
кәсіпорын-
дардың орман
шаруашылығы
өнімдері мен
қызметтері-
нің бағасы
және баға
индекстері

айлық

1-КБ
(орман)
нысаны

01-02

ӘАОС,
ӨӨСС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
3 күні

30

Өндірістік-
техникалық
мақсатта
сатып алынған
өнімдердің
орташа бағасының
индексі

айлық

2-КБ
нысаны,
әзірле-
мелік
кестелер

01-02

ӘАОС, ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

есепті
айдың
27 күні

31

Өнеркәсіп
кәсіпорын-
дарының
өндірістік-
техникалық
мақсатта
сатып алған
өнімдері
жекелеген
түрлерінің
орташа
бағасы

айлық

2-КБ
нысаны,
әзірле-
мелік
кестелер

01

ӘАОС,
ӨӨСС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

есепті
айдың
26 күні

32

Өнімдердің
экспорттық
жеткізілім
бағасының
индексі

айлық

ҚР КБК-ның
әзірле-
мелік
кесте-
лері

01
-

ТМД
ЭҚТ
ТН

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
37-күні

33

Өнімдердің
импорттық
түсім
бағасының
индексі

айлық

ҚР КБК-ның
әзірле-
мелік
кесте-
лері

01

ТМД
ЭҚТ
ТН

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
37-күні

34

Көтерме
саудада
сату баға-
сының
индексі

айлық

1Б (көтерме) нысаны

01-02
-

ӘАОС,
ӨӨСС

маман-
данды-
рылған
кесте-
лер
статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
9 күні
есепті
айдан
кейінгі
5 күні
(маусым-
дағы
есептен)

35

Заңды
тұлғаларға
арналған
байланыс
тарифтері
мен қызмет-
терінің
индексі

тоқ-
сандық

1-тариф
(байла-
ныс)
нысаны

01

ӘАОС,
ӨӨСС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

30 наурыз
30 маусым
2 қазан
29 жел-
тоқсан

36

Көліктің
барлық
түрлерімен
жүк тасымал-
дау тарифте-
рінің
индексі

айлық

1-тариф
(га)
нысаны,
1-тариф (тж)
нысаны,
1-тариф
(автом)
нысаны,
1-тариф
(құбыр)
нысаны,
1-тариф
(ішкі су)
нысаны

01-02

ӘАОС,
ӨӨСС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті айдың
25 күні

37

Құрылыстағы
бағалардың
өзгеруі
туралы

айлық

3-КҚБ
нысаны

01
-

ӘАОС,
тех-
ноло-
гия-
лық
моде-
льдер

экс-
пресс-
ақпарат

есепті айдан кейінгі 5 күні

38

Құрылыс өн-
дірісіндегі
бағаның
индексі

айлық

3-КҚБ
нысаны

01-02

ӘАОС,
тех-
ноло-
гия-
лық
моде-
льдер

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті айдан кейінгі 6 күні

39

Бағалар
индексі және
құрылыс
ұйымдары
сатып алған
материал-
дардың, бөліктер мен
конструкция-
лардың
орташа
бағасы

айлық

3-КҚБ
нысаны

01-02
-

ӘАОС,
ӨӨСС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
7 күні

40

Өңірлер
бойынша
құрылыс
өндірісінде
сатып
алынған ма-
териалдар-
дың, бөлік-
тердің және
конструк-
циялардың
жекелеген
түрлерінің
орташа
бағасы

тоқ-
сандық

3-КҚБ
нысаны

01-02
-

ӘАОС,
ӨӨСС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

9 қаңтар
10 сәуір
10 шілде
9 қазан

41

Объектілер
тұрғызу
бойынша
құрылыс
қызметтері
бағасының
өзгеруі
туралы

тоқ-
сандық

3-КҚБ
(компо-
неттер)
нысаны

01

ӨӨСС,
ғима-
рат-
тар
тип-
тері

экс-
пресс-
ақпарат

7 наурыз
7 маусым
7 қыр-
күйек
7 жел-
тоқсан

42

Құрылыс
жұмыстарының
негізгі
түрлері
бағасының
индекстері

тоқ-
сандық

3-КҚБ
(компо-
неттер)
нысаны

01-02

ӨСС,
құры-
лыс
аймақ
-тары

статис-
тикалық
бюлле-
тень

7 наурыз
7 маусым
7 қыр-
күйек
7 жел-
тоқсан

43

Тұрғын үйлік,
өндірістік
және авто-
жолдық
мақсаттағы
ғимарат-
тардың
жекелеген
типтері
бойынша баға
индекстері

тоқ-
сандық

3-КҚБ
(компо-
неттер)
нысаны

01-02

құры-
лыс
ай-
мақ-
тары,
ғима-
рат-
тар
тип-
тері

статис-
тикалық
бюлле-
тень

8 маусым
8 қыр-
күйек
8 жел-
тоқсан

жылдық

-"-

 -"-

-"-

статис-
тикалық
бюлле-
тень

15
наурыз

44

Ауыл
шаруашылығы
өнімдері
бағасының
өзгеруі
туралы

айлық

1-АШБ
нысаны

01
-

ӘАОС,
ӨСС

экс-
пресс-
ақпарат

есепті
айдан
кейінгі
4 күні

45

Ауыл
шаруашылығы
өнімдерін
өткізу
бағасының
индексі

айлық

1-АШБ
нысаны

01-02

ӘАОС,
ӨСС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті айдан кейінгі 5 күні

46

Ауыл
шаруашылығы
өнімдерінің
негізгі
түрлерінің
орташа бағасы және
өткізу
бағасының
индекстері

айлық

1-АШБ
нысаны

01-02

ӘАОС,
АШӨСС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
6 күні

47

Ауыл
шаруашылығы өнімдерінің
жекелеген
түрлерін
өткізудің
орташа
бағасы
облыстар
бойынша

тоқ-
сандық

1-АШБ
нысаны

01-02

ӘАОС,
АШӨСС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

9 қаңтар
10 сәуір
10 шілде
9 қазан

48

Түрлі арналар
бойынша
өткізілген
ауыл шаруа-
шылығы
өнімдерінің
бағасы

айлық

тіркеу
дәптері,
1-АШБ
нысаны,
2-КБ
нысаны,
1-кесте

01-02
-

ӘАОС,
АШӨСС,
МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
7 күні

49

Қалалар мен
аудандарда
өткізілген
ауыл шаруа-
шылығы
өнімдерінің
бағасы

айлық

тіркеу дәптері

02-03
-

ӘАОС,
АШӨСС,
МЖТС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
12 күні

50

Ауылға
арналған
өнеркәсіп
өнімдері мен
қызметтері
бағасының
және барлық
арналар
бойынша
өткізілген
ауыл
шаруашылығы
өнімдері
бағасы
тепе-
теңдігінің
ара қатынасы

тоқ-
сандық

әзірле-
мелік
кестелер

01

ӨСС

кес-
телер

есепті
тоқсан-
нан
кейінгі
8 күні

51

Ауыл
шаруашылығы 
құралымда-
рының сатып
алған өнді-
рістік-тех-
никалық
мақсаттағы
өнімдер және
олар көрсет-
кен қыз-
меттер
бағасының
индексі

жылдық

2-АШБ
нысаны

01-02

ӘАОС,
ӨСС,
ӨӨСС,
АШӨСС

статис-
тикалық
бюлле-
тень

21 ақпан

52

Қазақстан
Республика-
сының
тұтыну
рыногындағы
инфляция
мен бағалар
туралы

жылдықӘАОС,
МЖТС

Талдау
баянда-
масы

20 қаңтар

53

Қазақстан
Республика-
сының өнер-
кәсібіндегі
бағалардың
өзгеруі
туралы

жылдықӘАОС,
ӨӨСС,
ӨСС

Талдау 
баянда-
масы

20 қаңтар

54

Ауыл
шаруашылығы
мен құрылыс
өндірісінің
өнімдері
бағаларының
деңгейі және
серпіні
туралы

жылдықӘАОС,
АШӨСС

Талдау 
баянда-
масы

20 қаңтар

       11. Еңбек және халықты жұмыспен қамту статистикасы
            11.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың атауы

Кезең-
ділігі

Ста-
тисти-
калық
нысан-
ның
ин-
дексі

Респон-
денттер-
дің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы дерек-
терді
өткізу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Еңбекке ақы
төлеу саны және
қоры

айлық

1-Е нысаны

есепті айдан кейінгі 7 күні

есепті айдан кейінгі 25 күні

есепті айдан кейінгі 38 күні

тоқ-
сандық

1-Е нысаны

есепті
тоқсаннан
кейінгі
7 күні

25 сәуір
26 шілде
26 қазан
2007 ж.
25
қаңтар

9 ақпан
11 мамыр
9 тамыз
9 қараша

жылдық

1-Е нысаны

14 ақпан

31
наурыз

30 мамыр

2

Зиянды және
басқа да
қолайсыз еңбек
жағдайларында
жұмыс істейтін
қызметкерлер
саны

жылдық

1-Е (еңбек жағдайлары) нысаны

31 қаңтар

24
наурыз

21 сәуір

3

Есептелген
жалақы мөлшерлері
бойынша қызмет-
керлер санын
бөлу

жылына бір рет

1-Е (Жа)
нысаны

20 шілде

15 тамыз

14 қыркүйек

4

Қызметкерлердің
жекелеген
лауазымдары
мен мамандықтары бойынша жалақы
мөлшерлері
туралы

жылына бір рет

2-Е
(МА-
МАНД)
нысаны

20 қазан

14 қараша

2006 ж.
9 қаңтар

5

Еңбек
делдалдығына
өтініш білдір-
гендер саны

айлық

1-Е (жұ-
мысқа
орна-
лас-
тыру)
нысаны

арнаулы график
бойынша

арнаулы график
бойынша

есепті айдан
кейінгі 
7 күні

6

Еңбек рыногі және жұмыссыз-
дарды әлеуметтік
қолдау

тоқ-
сандық

2-Е (еңбек
рыно-
гі)
нысаны

арнаулы график
бойынша

арнаулы график
бойынша

15 ақпан
15 мамыр
15 тамыз
15 қараша

7

Халықтың жұмыспен қамтылуын
іріктеп зерттеу

тоқ-
сандық

Е-001
сауал-
дама-
сы,
1-қо-
сымша
2-қо-
сымша
3-қо-
сымша

ақпан
мамыр
тамыз
қараша

27 наурыз
27 маусым
27 қыр-
күйек
27 жел-
тоқсан

10 ақпан
11 мамыр
11 тамыз
10 қараша

           11.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                          үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статисти-
калық
жұмыстың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пайда-
ланушы-
ларға
табыс
ету
мерзім-
дері 1)

аумақ-
тар
бөліні
сінде 2)

сынып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Экономика-
лық қызмет
түрлері
бойынша
қызметкер-
лер саны
және
жалақысы

айлық

1-Е
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС, ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
40-күні

2

Экономика-
лық қызмет
түрлері
бойынша
қызметкер-
лер саны
және
жалақысы

тоқ-
сандық

1-Е нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

13 ақпан
11 мамыр
11 тамыз
13 қараша

3

Ірі және орта кәсіп-
орындар
бойынша
қызметкер-
лер саны
және
жалақысы

тоқ-
сандық

1-Е нысаны

01-02 02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

13 ақпан
11 мамыр
11 тамыз
13 қараша

4

Аудандар
бөлінісін-
дегі қыз-
меткерлер
саны және
жалақысы

тоқ-
сандық

20-кесте

01-02-03
-

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
қала,
ауыл

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

27
ақпан
26 мамыр
25 тамыз
27
қараша

5

Экономика-
лық қызмет
түрлері
бойынша
жұмыс кү-
шінің қолда
бары және
қозғалысы

тоқ-
сандық

1-Е нысаны,
17-кесте

01-02 02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

13 ақпан
15 мамыр
14 тамыз
14
қараша

6

Мемлекеттік
қызметшілер
саны

жылдық

Монито-
ринг
мате-
риалдары

01-02
-

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

30 наурыз

7

Еңбекке
қабілетті
жастағы
халықтың
экономика-
лық сипат-
тамасы

жылдық

Е-001
сауал-
дамасы

01-02
-

ӘАОС,
ЭҚЖС
қала-
лық
және
ауыл-
дық
елді
мекен
бой-
ынша

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

25 мамыр

8

Еңбек
бойынша
негізгі
көрсет-
кіштер

жылдық

1-Е нысаны

01-02-03
02-03

ӘАОС, ЭҚЖС,
КМС
Жұмыс
сынып-тауышы

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

31 мамыр

9

Ірі және
орта кәсіп-
орындар
бойынша
еңбектің
негізгі
көрсет-
кіштер

жылдық

1-Е нысаны

01-02-03
-

ӘАОС, ЭҚЖС,
КМС
Жұмыс
сынып-тауышы

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

31 мамыр

10

Өнеркәсіп-
тегі еңбек
бойынша
негізгі
көрсет-
кіштер

жылдық

1-Е нысаны,
С-2Б
кестесі

01-02
-

ӘАОС, ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

12 маусым

11

Аудандар
бөлінісін-
дегі қыз-
меткерлер
саны және
жалақысы

жылдық

20-кесте

01-02-03
02-03

ӘАОС, ЭҚЖС, КМС,
қала,
ауыл

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

20 маусым

12

Жұмыс күшін
ұстауға
кеткен
шығындар
құны

жылдық

1-Е
нысаны,
12-кесте

01-02
-

ӘАОС, ЭҚЖС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

7 маусым

13

Жұмыс
күшінің
қозғалысы
және қыз-
меткерлер
уақытының
күнтізбелік
қорын
пайдалану

жылдық

1-Е
нысаны,
11-кесте

01-02 02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

14 маусым

14

Қызметкер-
лер саны
және меншік
нысандары
мен эконо-
микалық
қызмет
түрлері
бойынша
еңбекке
ақы төлеу

жылдық

1-Е
(жылдық)
нысаны,
15-кесте,
15-кесте
(өнерк)

01-02
  -

ӘАОС, ЭҚЖС,
МНС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

16 маусым

15

Зиянды
және басқа
да қолайсыз
еңбек жағ-
дайларында
жұмыс
істейтін
қызметкер-
лер саны,
экономика-
лық қызмет-
тің жекеле-
ген түрлері
бойынша

жылдық

1-Е (еңбек
жағдай-
лары)
нысаны

01-02 02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

25 сәуір

16

Есептелген
жалақы
мөлшерлері
бойынша
қызметкер-
лер санын
бөлу

жылына бір рет

1-Е (Жа)
нысаны

01-02 02-03

ӘАОС, ЭҚЖС,
Жұмыс
сынып-тауышы

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

18 қыр-
күйек

17

Экономика-
лық қыз-
меттің
жекелеген
түрлерін-
дегі маман-
дықтар
(лауазым-
дар) бойын-
ша қызмет-
керлердің
жалақылары

жылына бір рет

2-Е (МАМАНД) нысаны

01-02
  -

ӘАОС, ЭҚЖС,
Жұмыс
сынып-тауышы

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

2006 ж.
10
қаңтар

18

Еуроаймақ,
ЕО-25
және ЕО-15
елдеріндегі
жұмыссыздық
деңгейі
туралы

айлық

Еуростат, ТМД статко-
митетініңжарияла-
нымдары

01

ЕЕА және
ТМД
елдері

экс-
пресс-
ақпарат

есепті
айдан
кейінгі
40-күні

19

Жұмыссыздар
саны және
жұмыссыздық
деңгейі

айлық

Е-001
сауал-
дамасы
1-Е
(жұмысқа
орналас-
тыру)
нысаны

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

есепті
айдан
кейінгі
9-күні

20

Еңбек
рыногі
және жұмыс-
сыздарды
әлеуметтік
қолдау

тоқ-
сандық

Е-001
сауал-
дамасы,
2-Е
(еңбек
рыногі)
нысаны

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

16
ақпан
16 мамыр
16 тамыз
16
қараша

21

Еңбек
рыногының
негізгі
индика-
торлары

тоқ-
сандық

Е-001
сауал-
дамасы

01-02
-

ӘАОС, ЭҚЖС
Жұмыс
сынып-тауышы

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

14 ақпан
16 мамыр
16 тамыз
16
қараша

22

Аудандар
бөлінісін-
дегі еңбек
рыногының
негізгі
индика-
торлары

тоқ-
сандық

Е-001
сауал-
дамасы

01-02-03
-

ӘАОС, ЭҚЖС
Жұмыс
сынып-тауышы

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

17 наурыз
16 маусым
18 қыр-
күйек
18 жел-
тоқсан

23

Еңбек
рыногының
негізгі
индикатор-
лары

жылдық

Е-001
сауал-
дамасы

01-02
-

ӘАОС, ЭҚЖС
Жұмыс
сынып-тауышы

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

31
наурыз

24

Аудандар
бөлінісін-
дегі еңбек
рыногының
негізгі
индика-
торлары

жылдық

Е-001
сауал-
дамасы

01-02-03
-

ӘАОС, ЭҚЖС
Жұмыс
сынып-
тауышы

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

2 мамыр

25

Бейресми
түрде
жұмыспен
қамтылған
халық саны

тоқ-
сандық

Е-001
сауал-
дамасы,
1-қосымша

01-02

ӘАОС, ЭҚЖС Жұмыс
сынып-
тауышы

маман-
данды-
рылған
кесте-
лер

15
наурыз
16 маусым
18 қыр-
күйек
15 жел-
тоқсан

26

Бейресми
түрде
жұмыспен
қамтылған
халық саны

жылдық

Е-001
сауал-
дамасы,
1-қосымша

01-02

ӘАОС, ЭҚЖС Жұмыс сынып-
тауышы

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

28 сәуір

27

Лайықты
еңбекті
өлшеудің
статисти-
калық көр-
сеткіштері

тоқ-
сандық

Е-001
сауал-
дамасы,
2, 3-қо-
сымшалар

01-02

ӘАОС, ЭҚЖС Жұмыс
сынып-
тауышы

маман-
данды-
рылған
кесте-
лер

15
наурыз
16
маусым
18 қыр-
күйек
15 жел-
тоқсан

28

Лайықты
еңбекті
өлшеудің
статисти-
калық көр-
сеткіштері

жылдық

Е-001
сауал-
дамасы,
2, 3-қо-
сымшалар

01-02

ӘАОС, ЭҚЖС Жұмыс
сынып-
тауышы

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

28 сәуір

29

Өнеркәсіп-
тің аса
ірі кәсіп-
орындарының
мониторингі
(еңбек бой-
нша көрсет-
кіштерді
қалып-
тастыру)

тоқ-
сандық

1-Е
(монито-
ринг)
нысаны

01-02

ӘАОС, ЭҚЖС,
КМС

әзір-
лемелік
кес-
телер

28
ақпан
31 мамыр
31 тамыз
30
қараша

30

Қызмет-
керлер
(шағын
кәсіпорын-
дарды қоса)
саны және
еңбекке
ақы төлеу

тоқ-
сандық

1-Е
(тоқ-
сандық)
нысаны,
2-ШК
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02

ӘАОС, ЭҚЖС,
КМС

әзір-
лемелік
кесте-
лер

2 наурыз
1 маусым
1 қыр-
күйек
1 жел-
тоқсан

31

Жалдамалы
қызметкер-
лердің
жалақысы

айлық

1-Е
нысаны

01

ЭҚЖС

экс-
пресс-
ақпарат

есепті
айдан
кейінгі
38-күні

32

Қазақстан
Республи-
касындағы
жұмыссыздық
туралы

тоқ-
сандық

Е-001
сауал-
дамасы

01

жы-
нысы,
жасы,
білім
дең-
гейі
бойы-
нша
және
т.с.с.

экс-
пресс-
ақпарат

есепті
тоқсан-
нан
кейінгі
40-күні

        12. Үй шаруашылықтары және халықтың тұрмыс деңгейі
                           статистикасы
            12.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың атауы

Кезең-
ділігі

Ста-
тисти-
калық
нысан-
ның
ин-
дексі

Респон-
денттер-
дің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы дерек-
терді
өткізу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Үй шаруашылық-
тарының азық-
түлік тауарларына
жұмсаған
шығыстары

тоқсан-
дық
2005 ж.
4-
тоқсан

D003

15-күні

42-күні

3 наурыз
 
 
 
 
 
2 маусым
1 қыр-
күйек
1 жел-
тоқсан

тоқсан-
дық
2006
жылдың
1,2,3-
тоқсан-
дары

2

Үй  шаруашылық-
тарының шығыс-
тары мен табыс-
тары, үй шаруашылық
мүшелері
айналысатын
жұмыстардың түрі

тоқсан-
дық
2005ж.
4-
тоқсан

D004
D11Z
 
 
 
 
D004

20-күні

42-күні 47-күні

3 наурыз
10 наурыз
 
 
 
 
2 маусым
1 қыр-
күйек
1 жел-
тоқсан

тоқсан-
дық
2006
жылдың
1,2,3-
тоқсан-
дары

3

Үй шаруашылық-
тарының
әлеуметтік-
демографиялық
сипаттамалары

тоқсан-
дық
2006
жылдың
1,2,3-
тоқсан-
дары

D006

10-күні

50-күні

7 маусым
7 қыр-
күйек
7 жел-
тоқсан

4

Үй шаруашылы-
ғының құрамы

тоқсан-
дық
2005 ж.
4-
тоқсан

D008

20-күні

42-күні

3 наурыз

2006
жылдың
1,2,3-
тоқсан-
дары

-"-

-"-

-"-

2 маусым
1 қыр-
күйек
1 жел-
тоқсан

5

Халықтың атаулы ақшалай табысы

айлық

Т-
баға-
лау

арнаулы
график
бойынша

   -

11-күні

тоқ-
сандық

-"-

-"-

27
наурыз
(2005 ж.
4-тоқ-
сан)
26
маусым
(1-тоқ-
сан)
25 қыр-
күйек
(2-тоқ-
сан)
25 жел-
тоқсан
(3-тоқ-
сан)

30 наурыз
30
маусым
29 қыр-
күйек
29 жел-
тоқсан

жылдық

-"-

-"-

25 мамыр
(2005
ж.)

30 мамыр

6

Ауылдық елді
мекендердегі
халықтың атаулы
ақшалай табысы

жылдық

Ауыл-
дық
елді
мекен-
дер
бойы-
нша
стат-
бай-
қаулар
журна-
лының
3-бө-
лімі

15 мамыр

15
маусым

28 маусым

7

Тұрмыс деңгейі.
Кедейліктің
себептері мен
жағдайлары.
Әл-ауқат өсімі

жылына
бір рет

U003

10 тамыз

5 қыр-
күйек

5 қазан

8

Халықтың уақыт
бюджеті

жылына үш рет

D001

26 мамыр

3 шілде

1 тамыз

          12.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                         үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статисти-
калық 
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
ді-
лігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пай-
дала-
нушы-
ларға
табыс
ету
мерзі-
мдері 1)

ау-
мақ-
тар
бөлі-
ні-
сін-
де 2)

сы-
нып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Үй шаруа-
шылықта-
рының шы-
ғыстары
мен табыс-
тарының
негізгі
көрсет-
кіштері
I бөлімі

тоқ-
сандық 2005
ж.
4-тоқ-
сан

D003
D004
D008

01-02

ӘАОС,
МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

6
наурыз

жыл-
дық,
2005ж.

-"-

-"-

-"-

-"-  

12
сәуір

2

Үй шаруа-
шылықта-
рының шы-
ғыстары
мен табыс-
тарының
негізгі
көрсет-
кіштері
II бөлімі

тоқ-
сандық 2005
ж.
4-тоқ-
сан

D003
D004
D008

01

ӘАОС, МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

10
наурыз

жыл-
дық,
2005ж.

-"-

-"-

-"-

-"-

14
сәуір

3

Үй шаруа-
шылықта-
рының
шығыстары
мен табыс-
тарының
негізгі
көрсеткіш-
тері III
бөлімі

тоқ-
сандық 2005
ж.
4-тоқ-
сан

D003
D004
D008

01-02

ӘАОС, МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

10
наурыз

жыл-
дық,
2005ж.

-"-

-"-

-"-

-"-

14
сәуір

4

Жұмыстар-
дың түрі

жыл-
дық,
2005ж.

D11Z

01

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
кесте-
лер

3 мамыр

5

Тұтыну
кешендері
және тұты-
нушылар
типтері
бойынша
үй шаруа-
шылықта-
рының
шығыстары
мен та-
быстары

жыл-
дық,
2005ж.

D003
D004
D008

01

ӘАОС, МЖТС

ста-
тисти-
калық
кесте-
лер

5 мамыр

6

Халықтың
тамақ
өнімдерін
тұтынуы

тоқ-
сандық 2005
ж.
4-тоқ-
сан

D003
D004
D008

01-02

ӘАОС, МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

6
наурыз

жыл-
дық,
2005ж.

-"-

-"-

-"-

-"-

12
сәуір

7

Зертте-
летін
үй шаруа-
шылықта-
рындағы
табысты
саралаудың
негізгі
көрсет-
кіштері

тоқ-
сандық 2005
ж.
4-тоқ-
сан

D004

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

10
наурыз

жыл-
дық,
2005ж.

-"-

-"-

-"-

  -"-

17
сәуір

8

Үй шаруа-
шылықтары
мен халықты
олардың
табыстары,
шығыстары,
тамақ
өнімдерін 
тұтынуы
бойынша
бөлу

тоқ-
сандық 2005
ж.
4-тоқ-
сан

D004

01

ӘАОС, МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

24
наурыз

жыл-
дық,
2005ж.

-"-

01

-"-

-"-

28
сәуір

9

Ауыл ша-
руашылығы
өнімдерін
үй шаруа-
шылықта-
рында
өндіру

тоқ-
сандық 2005
ж.
4-тоқ-
сан

D004

01-02

ӘАОС, МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

10
наурыз

жыл-
дық,
2005ж.

-"-

-"-

-"-

-"-

14
сәуір

10

Тауарлар
мен қыз-
меттерді
үй шаруа-
шылықта-
рында
өндіру

тоқ-
сандық 2005
ж.
4-тоқ-
сан

D004


ӘАОС, МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

9
наурыз

жыл-
дық,
2005ж.

-"-

-"-

-"-

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

14
сәуір

11

Үй шаруа-
шылықта-
рының
әлеумет-
тік-демо-
графиялық
сипатта-
малары

тоқ-
сандық
2006
жылдың
1,2,3-
тоқ-
сан-
дары

D006
D008

01

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

16
маусым
15 қыр-
күйек
15 жел-
тоқсан

12

Қазақстан
Республи-
касындағы
халықтың
шығыстары
мен
табыстары

тоқ-
сандық
2006
жылдың
1,2,3-
тоқ-
сан-
дары

D003
D004
D008

01

МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

9
маусым
11 қыр-
күйек
11 жел-
тоқсан

13

Қазақстан
Республи-
касындағы
үй шаруа-
шылықта-
рының
шығыстары
мен
табыстары

тоқ-
сандық
2006
жылдың
1,2,3-
тоқ-
сан-
дары

D003
D004
D008

01

МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

9
маусым
12 қыр-
күйек
12 жел-
тоқсан

14

Зерттеле-
тін үй
шаруашы-
лықтарын-
дағы
табысты
саралаудың
негізгі
көрсет-
кіштері

тоқ-
сандық
2006
жылдың
1,2,3-
тоқ-
сан-
дары

D003
D004
D008

01

МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

12
маусым 13 қыр-
күйек
13 жел-
тоқсан

15

Үй шаруа-
шылықтары
мен халықты
олардың
табыстары
мен шығыс-
тары бой-
ынша бөлу

тоқ-
сандық
2006
жылдың
1,2,3-
тоқ-
сан-
дары

D003
D004
D008

01

МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

23
маусым 22 қыр-
күйек
22 жел-
тоқсан

16

Ауыл шару-
ашылығы
өнімдерін
үй шаруа-
шылықта-
рында
өндіру

тоқ-
сандық
2006
жылдың
1,2,3-
тоқ-
сан-
дары

D004

01

МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

8
маусым
8 қыр-
күйек
8 жел-
тоқсан

17

Тауарлар
мен қыз-
меттерді
үй шаруа-
шылықта-
рында
өндіру

тоқ-
сандық
2006
жылдың
1,2,3-
тоқ-
сан-
дары

D004

01

МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

7
маусым
7 қыр-
күйек
7 жел-
тоқсан

18

Қазақстан
Республи-
касы хал-
қының
атаулы
және нақты
ақшалай
табысын
аудандар
бөліні-
сінде
бағалау

айлық

сараптық
бағалау

01-02

ӘАОС

ақ-
парат

11-күні

тоқ-
сандық

-"-

01-02-03

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

30
наурыз
30
маусым 29 қыр-
күйек
29 жел-
тоқсан

жылдық

- " -

01-
02-03

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

30
мамыр

19

Қазақстан
Республи-
касының
ауылдық
елді ме-
кендерінің
атаулы ақ-
шалай
табысын
бағалау

жылдық

сараптық
бағалау


ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

30
маусым

20

Тұрмыс
деңгейі.
Кедейлік-
тің себе-
птері мен
жағдай-
лары.
Әл-ауқат
өсімі

жылына
бір
рет

U003

01

ӘАОС, МЖТС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

16
қазан

21

Халықтың
уақыт
бюджеті

жылына
үш рет

D001

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

4 тамыз

22

"ҚР халқы-
ның тұрмыс
деңгейі
және
кедейлік
мониторин-
гінің ин-
дикатор-
лары"
деректер
базасын
дайындау

жылдық

 -  

01-02

ӘАОС

мета-
база,
дерек-
тер
базасы

29 қыр-
күйек

23

Пайдала-
нушыларға
ұсыну үшін
(арнаулы
рұқсат
бойынша)
үй шаруа-
шылықтарын
зерттеудің бастапқы
деректер
базасын
дайындау

жылдық

D003,
D004,
D006,
D008,
D-001

01-02


дерек-
тер
базасы

28
шілде

              13. Әлеуметтік және экологиялық статистика
               13.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың атауы

Кезең-
ділігі

Ста-
тисти-
калық
нысан-
ның
ин-
дексі

Респон-
денттер-
дің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы дерек-
терді
өткізу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Білім беру
ұйымдарының
көрсеткен
қызметтерінің
көлемі туралы
есеп

тоқ-
сандық

қыз-
меттер
(білім
беру)
нысаны

10 қаңтар
10 сәуір
10 шілде
10 қазан

31 қаңтар
28 сәуір
31 шілде
31 қазан

28 ақпан
30 мамыр
31 тамыз
29
қараша

2

Денсаулық
сақтау
ұйымдарының
көрсеткен
қызметтерінің
көлемі туралы
есебі

тоқ
сандық

қыз-
меттер
(ден-
саулық
сақ-
тау)
нысаны

10 қаңтар
10 сәуір
10 шілде
10 қазан

31 қаңтар
28 сәуір
31 шілде
31 қазан

28 ақпан
30 мамыр
31 тамыз
29
қараша

3

Еңбек қызметіне
және кәсіптік
ауруларға
байланысты
жарақат туралы
есеп

тоқ-
сандық

7-жка
нысаны

10 қаңтар
10 сәуір
10 шілде
10 қазан

31 қаңтар
28 сәуір
31 шілде
31 қазан

28 ақпан
30 мамыр
31 тамыз
29
қараша

4

Атмосфералық
ауаны қорғау
туралы есеп

жылдық жарты жылдық

2-т
(ауа)
нысаны

10 қантар
10 шілде

10 наурыз
18 тамыз

28 сәуір
30 қазан

5

Табиғат қорғау-
ға жұмсалған
ағымдағы
шығындар,
экологиялық
төлемдер мен
табиғи ресурстар үшін
төлем туралы
есеп

жылдық жарты жылдық

4-
қорғау
нысаны

24 ақпан
25 тамыз

24 наурыз
25 қыркүйек

27 сәуір
30 қазан

6

Улы қалдықтардың
пайда болуы
және жойылуы
туралы есеп

жылдық
жарты
жылдық

3-улы
қал-
дықтар
нысаны

10
қаңтар
10 шілде

7 сәуір
2 тамыз

16 мамыр
31 тамыз

7

Коммуналдық
қалдықтар
туралы есеп,
оларды қоғамдық
жинау және
шығару
шеңберінде

жылдық

1-қал-
дықтар

17 мамыр

17 маусым

17 шілде

8

Қалдықтарды
сұрыптау және
көму туралы
есеп

жылдық

2-қал-
дықтар

17 мамыр

17 маусым

17 шілде

9

2006/2007 оқу
жылдарының
басындағы
күндізгі жалпы
білім беретін
мектептер
туралы есеп

жылдық

ЖБМ-1
нысаны

7 қыркүйек

17 қазан

28 жел-
тоқсан

10

2005 жылғы
білім беру
ұйымдарының
қаржы-шаруа-
шылық қызметі
туралы есеп

жылдық

Әл-
қаржы
(білім
беру)
нысаны

3 сәуір

10 мамыр

29 маусым

11

2005 жылғы
денсаулық
сақтау ұйымда-
рының қаржы-
шаруашылық
қызметі туралы
есеп

жылдық

Әл-
қаржы
(ден-
сау-
лық
сақ-
тау)
нысаны

3 сәуір

10 мамыр

29 маусым

12

2006/2007 оқу
жылдарының
басындағы
жоғары оқу
орындарының
қызметі туралы
есеп

жылдық

3-
ғылым
нысаны

5 қазан

27 қазан

28 жел-
тоқсан

13

2006/2007
оқу жылдарының
басындағы
колледждердің
қызметі туралы есеп

жылдық

2-
ғылым
нысаны

5 қазан

27 казан

28 жел-
тоқсан

14

2006/2007
оқу жылдарының
басындағы
бастауыш
кәсіптік
білім беретін
оқу орындары-
ның қызметі
туралы есеп

жылдық

1-
кәсіп-
тік
тех
нысаны

11 қазан

27 қазан

28 жел-
тоқсан

15

2005 жылғы
тұрақты мек-
тепке дейінгі
ұйымдар туралы
есеп

жылдық

85-к
нысаны

5 қаңтар

23 наурыз

27 сәуір

16

2005 жылғы
аспирантура мен
докторантура
қызметі туралы
есеп

жылдық

1-
ғылым
нысаны

5 қаңтар

3 ақпан

16 наурыз

17

2005 жылғы
денсаулық
сақтау мекеме-
лерінің қызметі
туралы

жылдық

1-ден-
саулық
сақтау
нысаны

24 ақпан

10 наурыз

17 сәуір

18

Еңбек қызметіне
және кәсіптік
ауруларға
байланысты
жарақат туралы
есеп

жылдық

7-жка
нысаны

24 ақпан

24 наурыз

4 мамыр

19

Ұйымдардың
әлеуметтік
қызмет көрсету
және тұратын
жермен қамтама-
сыз ету бойынша
есебі

жылдық

3-
әлеу-
меттік
қам-
сыз-
дан-
дыру

17 сәуір

17 мамыр

15 маусым

20

Өнеркәсіп
кәсіпорындары
өнімдерінің
су сыйымдылы-
ғын зерттеу

бір-
жолғы

ЖІӨ

5 маусым

5 шілде

14
тамыз

21

Алматы
облысындағы
мүгедектердің
тұрмыс
жағдайларын
пилоттық
зерттеу

бір-
жолғы

МТЖ

25 қаңтар

24 ақпан

30
наурыз

          13.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                       үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статисти-
калық 
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
ді-
лігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пай-
дала-
нушы-
ларға
табыс
ету
мерзі-
мдері 1)

ау-
мақ-
тар
бөлі-
ні-
сін-
де 2)

сы-
нып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан
Республика-
сында
мемлекеттік
атаулы
әлеуметтік
көмек тағайындау және төлеу (Еңбекминінің
деректері
бойынша)

тоқ-
сандық

1-АӘК
нысаны

01-02 02-03

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

31
наурыз
30
маусым
29 қыр-
күйек
29 жел-
тоқсан

2

Қазақстан
Республика-
сында тұрғын
үйлік көмек
тағайындау
және төлеу
туралы
(Еңбекминінің
деректері
бойынша)

тоқ-
сандық

3-тұрғын
үйлік
көмек
нысаны

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

31 наурыз
30
маусым
29 қыр-
күйек
29 жел-
тоқсан

3

Қазақстан
Республика-
сында үйде
тәрбиеленіп, оқып жатқан
мүгедек
балаларға
материалдық
қамсыздан-
дыруды
тағайындау
және төлеу
туралы (Еңбек-
минінің
деректері
бойынша)

тоқ-
сандық

2-мате-
риалдық
қамсыз-
дандыру
нысаны

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

31 наурыз
30
маусым
29 қыр-
күйек
29 жел-
тоқсан

4

Қазақстан
Республика-
сында зейнетақы
мен жәрдемақы
тағайындау
және төлеу
туралы
(Еңбекминінің
деректері
бойынша)

тоқ-
сандық

1-әлеу-
меттік
қамсыз-
дандыру

01-02 02-03

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

31 наурыз
30
маусым
29 қыр-
күйек
29 жел-
тоқсан

5

Қазақстан
Республикасы
білім беру
ұйымдарының
көрсеткен
қызметтерінің
көлемі

тоқ-
сандық

қызметтер
(білім
беру)
нысаны

01-02

ӘАОС, МНС,
КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

1
наурыз 
31 мамыр
1 қыр-
күйек
30
қараша

6

Қазақстан
Республикасы
денсаулық
сақтау
ұйымдарының
көрсеткен
қызметтерінің
көлемі

тоқ-
сандық

қызметтер
(денсау-
лық
сақтау)
нысаны

01-02

ӘАОС, МНС,
КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

1
наурыз 
31 мамыр
1 қыр-
күйек
30
қараша

7

Қазақстан
Республика-
сында еңбек
қызметіне
және кәсіптік
ауруларға
байланысты
жарақат
туралы

тоқ-
сандық

7-жка
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС, МНС,
ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

1
наурыз 
31 мамыр
1 қыр-
күйек
30
қараша

жылдық

7-жка нысаны

01-02

-"-

-"- 

5 мамыр

8

Қазақстан
Республика-
сындағы
экологиялық
апаттар, тоқ-
татылған
объектілер
және табиғат
қорғау заңна-
маларының
бұзылуы
туралы

жылдық
жарты
жылдық

1-табиғат
қорғау
кестесі

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

17
ақпан
31
шілде

9

Қазақстан
Республика-
сындағы
атмосфералық
ауаны қорғау
туралы

жылдық
жарты
жылдық

2-т (ауа)

01-02

ӘАОС,
ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

28 сәуір
31 қазан

10

Қазақстан
Республика-
сында
табиғат қорғауға
жұмсалған
ағымдағы
шығындар,
экологиялық
төлемдер мен
табиғи
ресурстар
үшін төлем
туралы

жылдық
жарты
жылдық

4-қорғау
нысаны

01-02

ӘАОС, МНС,
ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

28 сәуір
31 қазан

11

Қазақстан
Республика-
сындағы улы
қалдықтардың
пайда болуы
және жойылуы
туралы

жылдық
жарты
жылдық

3-улы
қалдықтар
нысаны

01-02

ӘАОС,
МНС,
ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

17 мамыр
1 қыр-
күйек

12

Қазақстан
Республика-
сындағы
зейнетақы мен
мемлекеттік
арнаулы
жәрдемақы,
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
алатын адамдар саны
және оларға
тағайындалған
айлық зейнет-
ақы мен жәр-
демақы
сомалары
туралы
(Еңбекминінің
деректері
бойынша)

жылдық
жарты
жылдық

3-әлеу-
меттік
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

31 наурыз,
29 қыр-
күйек

13

Қазақстан
Республика-
сында күндіз-
гі жалпы
білім беретін
мектептер
мен оқушылар-
ды оқыту тілі
бойынша бөлу
(2005/2006
оқу жылдары-
ның басында)

жылдық

ЖБМ-1
нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
МБОБС,
МНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

19
қаңтар

14

Қазақстан
Республика-
сында күндізгі
жалпы білім
беретін
мектептерде
шетел тілдерін
үйрету туралы
мәліметтер
(2005/2006
оқу жылда-
рының
басында)

жылдық

ЖБМ-1
нысаны

01-02 02-03

ӘАОС,
МБОБС,
МНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

9 ақпан

15

Қазақстан
Республикасы-
ның күндізгі
жалпы білім
беретін
мектептерінің
материалдық
базасы
(2005/2006
оқу жылдары-
ның басында)

жылдық

ЖБМ-1 нысаны

01-02
02-03

ӘАОС,
МБОБС,
МНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

28 ақпан

16

Қазақстан
Республика-
сындағы күн-
дізгі жалпы
білім беретін
мектептер
(2006/2007
оқу жылдары-
ның басында)

жылдық

ЖБМ-1 нысаны

01-02 02-03

ӘАОС,
МБОБС,
МНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

29 жел-
тоқсан

17

2005 жылғы
Қазақстан
Республика-
сындағы білім
беру ұйымда-
рының қаржы-
шаруашылық
қызметі

жылдық

Қаржы
әлеумет-
тік
(білім
беру)
нысаны

01-02

ӘАОС,
МНС,
КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

30
маусым

18

2005 жылғы
Қазақстан
Республика-
сындағы
денсаулық
сақтау
ұйымдарының
қаржы-шаруа-
шылық қызметі

жылдық

Қаржы
әлеумет-
тік
(білім
беру)
нысаны

01-02

ӘАОС,
МНС,
ШҰҚНС,
КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

30 маусым

19

Қазақстан
Республика-
сының жоғары
оқу орындары
(2006/2007
оқу жылдары-
ның басында)

жылдық

3-ғылым
нысаны

01-02

ӘАОС,
МНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

29 жел-
тоқсан

20

Қазақстан
Республика-
сының колледждері
(2006/ 2007
оқу жылдары-
ның басында)

жылдық

2-ғылым
нысаны

01-02

ӘАОС,
МНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

29 жел-
тоқсан

21

2006/2007
оқу жылдары-
ның басындағы
Қазақстан
Республика-
сының кәсіптік-тех-
никалық мек-
тептері
(лицейлері)

жылдық

1-кәсіп-
тік
техни-
калық
нысаны

01-02

ӘАОС,
МНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

29 жел-
тоқсан

22

Қазақстан
Республика-
сындағы
тұрақты
мектепке дейінгі
ұйымдар
(2005 жылғы)

жылдық

85-к
нысаны

01-02 02-03

ӘАОС, МНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

28 сәуір

23

2005 жылы
Қазақстан
Республика-
сында білік-
тілігі жоғары
ғылыми кадрларды
дайындау

жылдық

1-ғылым
нысаны

01-02

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

17 наурыз

24

2005 жылы
Қазақстан
Республика-
сындағы
денсаулық
сақтаудың
негізгі
көрсеткіштері

жылдық

1-ден-
саулық
сақтау
нысаны

01-02 02-03

ӘАОС,
МНС,
МБОБС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

18
сәуір

25

Ұйымдардың
әлеуметтік
қызмет көрсету және тұратын жермен
қамтамасыз
ету бойынша
есебі

жылдық

3-әлеу-
меттік
қамсыз-
дандыру

01,02

ӘАОС,
МНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

16
маусым

26

Коммуналдық
қалдықтар
туралы есеп,
оларды
қоғамдық
жинау және
шығару
шеңберінде

жылдық

1-2-қал-
дықтар

01,02,03

ӘАОС,
МНС,
КМС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

17 тамыз

27

Өнеркәсіп
кәсіпорындары
өнімдерінің
су сыйымды-
лығын зерттеу

бір-
жолғы

ЖІӨ

01,02

ӘАОС,
МНС,
ЭҚЖС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

15 тамыз

28

Алматы
облысындағы
мүгедектердің
тұрмыс жағ-
дайларын
пилоттық
зерттеу

бір-
жолғы

МТЖ

01,02

ӘАОС,
МНС

ста-
тисти-
калық
кесте-
лер

31 наурыз

29

"Қазақстанның
әйелдері мен
еркектері"
статистикалық
жылнамалығы,
2005 ж. (орыс
тілінде)

жылдық


01

ӘАОС, МНС, МБОБС

ста-
тисти-
калық
жылна-
малық

27 қазан

30

"Қазақстанның
әйелдері мен
еркектері"
статистикалық
жылнамалығы,
2005ж. (қазақ
тілінде)

жылдық


01

ӘАОС, МНС,
МБОБС

ста-
тисти-
калық
жылна-
малық

17
қараша

                     14. Демографиялық статистика
               14.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың атауы

Кезең-
ділігі

Ста-
тисти-
калық
нысан-
ның
ин-
дексі

Респон-
денттер-
дің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс
ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

 5

6

7

1

Туу туралы
мәліметтер

айлық

туу
туралы актіні
тіркеу,
туу
туралы
медици-
налық
куәлік (103/у-
03
нысаны)

есепті
кезеңнен
кейінгі
10-күнге
дейін
(АХАЖ
орган-
дары)

27-күні

34-күні

2

Өлім туралы
мәліметтер

айлық

өлім
туралы
актіні
тіркеу,
өлім
туралы
дәрі-
герлік
куәлік
(106/у-
03
нысаны),
шара-
наның
шеті-
неуі
туралы
дәрі-
герлік
куәлік
(106-
2/у-03
нысаны)

есепті
кезеңнен
кейінгі
10-күнге
дейін
(АХАЖ,
ден-
саулық
сақтау
орган-
дары)

27-күні

34-күні

3

Некелесу туралы
мәліметтер

айлық

некелесу
туралы
актіні
тіркеу

есепті
кезеңнен
кейінгі
10-күнге
дейін
(АХАЖ
орган-
дары)

27-күні

34-күні

4

Некені бұзу
туралы мәліметтер

айлық

некені
бұзу
туралы
актіні
тіркеу

есепті
кезеңнен
кейінгі
10-күнге
дейін
(АХАЖ
орган-
дары)

есепті
кезеңнен
кейінгі
27-күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
34-күні

5

Келу туралы
мәліметтер

айлық

келу
пара-
ғына
статис-
тикалық
есепке
алу
талоны
(19-
нысан)

есепті
кезеңнен
кейінгі
5-күнге
дейін
(көші-
кон
поли-
циясы
қызметі)

есепті
кезеңнен
кейінгі
25-күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
34-күні

6

Кету туралы
мәліметтер

айлық

кету
пара-
ғына
статис-
тикалық
есепке
алу
талоны
(20-
нысан)

есепті
кезеңнен
кейінгі
5-күнге
дейін
(көші-
қон
поли-
циясы
қызметі)

есепті
кезеңнен
кейінгі
25-күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
34-күні

7

Қазақстан
Республикасының
әкімшілік-
аумақтық
бірліктері

жарты жылдық

Б нысаны

Облыс
әкімдері-
мен мас-
лихатта-
рының
бірлес-
кен шешім-
дерінің
түсуіне
қарай

19
қаңтар
19 шілде

10 ақпан 
10 тамыз

8

Қазақстан
Республикасының
әкімшілік-
аумақтық
өзгерістері

жылдық

А нысаны

Облыс
әкімдері-
мен мас-
лихатта-
рының
бірлес-
кен шешім-
дерінің
түсуіне
қарай

19
қаңтар

10 ақпан

9

Ауылдық елді
мекендерді
зерттеу сауалдамасы

бір-
жолғы

W-005
сауал-
дамасы

16 наурыз
(құра-
мында
ауылдық/
селолық
елді
мекендер
бар
әкімші-
лік-
аумақтық
органдар)

11 сәуір

28 сәуір

           14.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                          үшін қалыптастыру

Р/сN

Статисти-
калық 
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
ді-
лігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пай-
дала-
нушы-
ларға
табыс
ету
мерзі-
мдері 1)

ау-
мақ-
тар
бөлі-
ні-
сін-
де 2)

сы-
нып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Халықтың
табиғи
қозғалысы
(ХТҚ)

тоқ-
сандық

ХТҚ
деректер
базасы

01-02

ӘАОС,
ұлты,
жынысы
және
өлу
себебі
бойынша

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

8
ақпан
10
мамыр
8
тамыз
8
қараша

жылдық

ХТҚ
деректер
базасы

01-02

ӘАОС,
ұлты,
жынысы
және
өлу
себебі
бойынша

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

12
сәуір

2


Халықтың
көші-қоны
(ХКҚ) 

тоқ-
сандық

ХТҚ
деректер
базасы

01-02

ӘАОС, ұлты,
негізгі
жас тобы,
отба-
сылық
жағ-
дайы,
білімі,
маман-
дығы
бойынша

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

6
ақпан
10
мамыр
7
тамыз
6
қараша

жылдық

ХТҚ
деректер
базасы

01-02

ӘАОС,
ұлты,
негізгі
жас тобы,
отба-
сылық
жағ-
дайы,
білімі,
маман-
дығы
бойынша

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

10
сәуір

3

Халық саны
(ХС)

айлық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рінің
базасы

01-02

ӘАОС

эксп-
ресс-
ақпарат

35-
күні

жылдық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рінің
базасы

01-02

ӘАОС

эксп-
ресс-
ақпарат

14
сәуір

4

Халық саны

тоқ-
сандық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рінің
базасы

01-02-
03

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

13
ақпан
12
мамыр
11
тамыз
13
қараша

жылдық

-"-

-"-

-"-

- " -

19
сәуір

5

Қазақстан
Республи-
касы хал-
қының жынысы және
жекелеген
жас топтары
бойынша
саны

жылдық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рінің
базасы

01-02-
03

ӘАОС,
жынысы
және
жеке жас
топта-
ры
бойынша

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

14
сәуір

6

Қазақстан
Республи-
касы хал-
қының
жекелеген
ұлттар
бойынша
саны

жылдық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рінің
базасы

01-02-
03

ӘАОС,
жеке
ұлттар
бойынша

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

20
сәуір

7

Қазақстан
Республи-
касы
халқының
жынысы
бойынша
облыстар,
қалалар
және аудан
орталықтары
бөлінісін-
дегі саны

жылдық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рінің
базасы

01-02-
03
(ау-
дан-
дық
маңызы
бар
қала-
ларды
және
аудан
орта-
лық-
тарын
қоса)

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

28
сәуір

8

Халық
өмірінің
орташа
болжалды
ұзақтығы

жылдық

ХС, ХТҚ
деректе-
рінің
базасы

01-02

ӘАОС,
жынысы
бойынша

эксп-
ресс-
ақпарат

17
сәуір

9

Туудың жас
шамасы және
жиынтық
коэффициен-
ттері

жылдық

ХС, ХТҚ
деректе-
рінің
базасы

01-02

ӘАОС,
бес
жылдық
жас
топтары
бойынша

эксп-
ресс-
ақпарат

18
сәуір

10


Қазақстан
Республи-
касының
әкімшілік-
аумақтық
бірліктері


жылдық

Б нысаны
(жылдық)

01-02
03

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

17
ақпан

жарты
жылдық

Б нысаны

01-02-
03

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

18
тамыз

11

Қазақстан
Республи-
касының
әкімшілік-
аумақтық
өзгерістері

жылдық

А нысаны
(жылдық)

01-02-
03
(ок-
руг-
терді,
елді
мекен-
дерді
қоса)

ӘАОС

ӘАОС
және
халық
санына
арнал-
ған
кес-
телер

17
ақпан

12

ӘАОС сынып-
тауышын
жаңғырту

үнемі

заңнамалық
актілер

-

ӘАОС

ӘАОС
-тегі
өзге-
рістер


13

Халық
санағының
деректер
базасын
жаңғырту:
-туғандар,
өлгендер,
некелермен
ажырасулар
актілерін
тіркеу
деректе-
рінің база-
сымен сәй-
кестендіру

ай
сайы-
нғы

ХС, ХТҚ
деректе-
рінің
базасы

-

ӘАОС


-

14

ҚР ауылдық
елді мекен-
дерін әлеу-
меттік және
инженерлік
инфрақұры-
лым индика-
торлары
негізінде
зерттеу
қорытын-
дылары

бір-
жолғы

W-005
сауал-
дамасы

01-02-
03

ӘАОС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

12
мамыр

                    15. Конъюнктуралық зерттеулер
              15.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың атауы

Кезең-
ділігі

Ста-
тисти-
калық
нысан-
ның
ин-
дексі

Респон-
денттер-
дің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы дерек-
терді
өткізу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Өнеркәсіп
кәсіпорындарының
шаруашылық
қызметінің даму
үрдісін зерттеу

ай
сайын

Ө-001

ағымдағы
айдың
25 күні

ағымдағы
айдың
30 күні

келесі
айдың
2 күні

2

Өнеркәсіп кәсіп-
орындарының
шаруашылық
қызметінің даму
үрдісін зерттеу

тоқсан
сайын

Ө-002

тоқсан-
ның
соңғы
айының
25 күні

тоқсан-
ның
соңғы
айының
30 күні

келесі
тоқсанның бірінші
айының
2 күні

3

Ауыл шаруашылығы
құралымдарының
шаруашылық қыз-
метінің даму
үрдісін зерттеу

тоқсан
сайын

А-001

тоқсан-
ның
соңғы
айының
25 күні

тоқсан-
ның
соңғы
айының
30 күні

келесі
тоқсанның
бірінші
айының
2 күні

4

Құрылыс ұйымда-
рының шаруашылық
қызметінің даму
үрдісін зерттеу

тоқсан
сайын

Қ-002

тоқсан-
ның
соңғы
айының
25 күні

тоқсан-
ның
соңғы
айының
30 күні

келесі
тоқсанның
бірінші
айының
2 күні

5

Көлік кәсіпорын-
дарының шаруа-
шылық қызметінің
даму үрдісін
зерттеу

тоқсан
сайын

К-1

тоқсан-
ның
соңғы
айының
25 күні

тоқсан-
ның
соңғы
айының
30 күні

келесі
тоқсанның
бірінші
айының
2 күні

6

Байланыс кәсіп-
орындарының
шаруашылық
қызметінің даму
үрдісін зерттеу

тоқсан
сайын

Б-1

тоқсан-
ның
соңғы
айының
25 күні

тоқсан-
ның
соңғы
айының
30 күні

келесі
тоқсанның
бірінші
айының
2 күні

7

Сауда кәсіпорын-
дарының шаруа-
шылық қызметінің
даму үрдісін
зерттеу

ай
сайын

С-001

ағымдағы айдың
30 күні

келесі
айдың
5 күні

келесі
айдың
7 күні

8

Сауда кәсіпорын-
дарының шаруашы-
лық қызметінің
даму үрдісін
зерттеу

тоқсан
сайын

С-002

тоқсан-
ның
соңғы
айының
30 күні

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
5 күні

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
7 күні

9

Компьютерлік
қызметтер және
сонымен байла-
нысты қызметтер
көрсететін
кәсіпорындардың
шаруашылық
қызметінің даму
үрдісін зерттеу

тоқсан
сайын

КҚ-001

тоқсан-
ның
соңғы
айының
25 күні

тоқсан-
ның
соңғы
айының
30 күні

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
2 күні

10

Туристік
ұйымдардың
шаруашылық
қызметінің даму
үрдісін зерттеу

тоқсан
сайын

ТҚ-001

тоқсан-
ның
соңғы
айының
25 күні

тоқсан-
ның
соңғы
айының
30 күні

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
2 күні

11

Өткізу
рыноктарындағы
бәсекелестік
деңгейін зерттеу

жылына
екі
рет

П-003

2006ж.
25 сәуір
және
2006ж.
26 қазан

2006ж.
2 мамыр
және
2006ж.
31 қазан

2006ж.
4 мамыр
және
2006ж.
2 қараша

12

Өнеркәсіп кәсіп-
орындары мен
құрылыс ұйымда-
рының инновация-
лық қызметінің*
даму үрдісін
зерттеу

жарты
жылда
бір рет

ИН-001

жарты
жылдықтың
соңғы
айының
25 күні

жарты
жылдық-
тың
соңғы
айының
30 күні

келесі
жарты
жылдықтың
бірінші
айының
2 күні

13

Ғылыми ұйымдардың
инновациялық
қызметінің* даму
үрдісін зерттеу

жарты
жылда
бір рет

ИН-002

жарты
жылдықтың
соңғы
айының
25 күні

жарты
жылдық-
тың соңғы
айының
30 күні

келесі
жарты
жылдықтың
бірінші
айының
2 күні

14

Тұтынушыларды
зерттеу

ай
сайын

теле-
фондық
сұрау

-

ағымдағы
айдың 
30 күні

келесі
айдың
5 күні

       15.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                        үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статисти-
калық 
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
ді-
лігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пай-
дала-
нушы-
ларға
табыс
ету
мерзі-
мдері 1)

ау-
мақ-
тар
бөлі-
ні-
сін-
де 2)

сы-
нып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Өнеркәсіп
кәсіпорын-
дарының
шаруашылық
қызметінің
даму үрдісін
зерттеу

ай сайын

Ө-001

01,02

ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ЭҚТӨС,
ШҰҚНС,
ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

келесі
айдың
15 күні

2

Өнеркәсіп
кәсіпорын-
дарының
шаруашылық
қызметінің
даму үрдісін
зерттеу

тоқсан
сайын

Ө-002

01,02

ЭҚЖС, МНС, КМС, ЭҚТӨС,
ШҰҚНС,
ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
15 күні

3

Ауыл
шаруашылығы
құралымда-
рының
шаруашылық
қызметінің
даму
үрдісін
зерттеу

тоқсан
сайын

А-001

01,02

ЭҚЖС, МНС, КМС, ЭҚТӨС,
ШҰҚНС,
ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
15 күні

4

Құрылыс
ұйымдарының
шаруашылық
қызметінің
даму үрдісін
зерттеу

тоқсан
сайын

Қ-002

01,02

ЭҚЖС, МНС, КМС, ЭҚТӨС,
ШҰҚНС,
ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
15 күні

5

Көлік кә-
сіпорында-
рының шару-
ашылық
қызметінің
даму
үрдісін
зерттеу

тоқсан
сайын

К-1

01,02

ЭҚЖС, МНС,
КМС,
ЭҚТӨС,
ШҰҚНС, ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
15 күні

6

Байланыс
кәсіпорын-
дарының
шаруашылық
қызметінің
даму
үрдісін
зерттеу

тоқсан
сайын

Б-1

01,02

ЭҚЖС,
МНС,
КМС,
ЭҚТӨС,
ШҰҚНС,
ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
15 күні

7

Сауда
кәсіпорын-
дарының
шаруашылық
қызметінің
даму үрдісін
зерттеу

ай
сайын

С-001

01,02

ЭҚЖС, МНС, КМС, ЭҚТӨС,
ШҰҚНС,
ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

келесі
айдың
15 күні

8

Сауда
кәсіпорын-
дарының
шаруашылық
қызметінің
даму
үрдісін
зерттеу

тоқсан
сайын

С-002

01,02

ЭҚЖС, МНС, КМС, ЭҚТӨС,
ШҰҚНС, ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
15 күні

9

Компьютер-
лік қызмет-
тер және
сонымен
байланысты
қызметтер
көрсететін
кәсіпорын-
дардың
шаруашылық
қызметінің
даму
үрдісін
зерттеу

тоқсан
сайын

КҚ-001

01,02

ЭҚЖС, МНС, КМС, ЭҚТӨС,
ШҰҚНС, ӘАОС, ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
15 күні

10

Туристік
ұйымдардың
шаруашылық
қызметінің
даму
үрдісін
зерттеу

тоқсан
сайын

ТҚ-001

01,02

ЭҚЖС, МНС, КМС, ЭҚТӨС,
ШҰҚНС, ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

келесі
тоқсан-
ның
бірінші
айының
15 күні

11

Өткізу ры-
ноктарын-
дағы бәсе-
келестік
деңгейін
зерттеу

жылына
екі
рет

П-003

01,02

ЭҚЖС, МНС, КМС, ЭҚТӨС,
ШҰҚНС,
ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

2006 ж.
15 мамыр
және
2006 ж.
15
қараша

12

Өнеркәсіп
кәсіпорын-
дары мен
құрылыс
ұйымдарының
иннова-
циялық
қызметінің*
даму үрді-
сін зерттеу

жарты
жылда
бір
рет

ИН-001

01,02

ЭҚЖС, МНС, КМС, ЭҚТӨС,
ШҰҚНС, ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

2006 ж.
17 шілде
және
2007 ж.
15 қаңтар

13

Ғылыми
ұйымдардың
инновация-
лық қызме-
тінің* даму
үрдісін
зерттеу

жарты
жылда
бір
рет

ИН-002

01,02

ЭҚЖС,
МНС, КМС, ЭҚТӨС,
ШҰҚНС, ӘАОС,
ЭСС
және
КҰЖС

Талдау
матери-
алдары

2006 ж.
17 шілде
және
2007 ж.
15
қаңтар

14

Тұтынушы-
ларды
зерттеу

ай
сайын

телефон-
дық
сұрау

01,02

-

Талдау
матери-
алдары

келесі
айдың
15 күні

                   16. Статистикалық тіркелімдер
              16.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың атауы

Кезең-
ділігі

Ста-
тисти-
калық
нысан-
ның
ин-
дексі

Респон-
денттер-
дің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы дерек-
терді
өткізу

Бас-
тапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс
ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Мемлекеттік
статистикалық
тіркелімді жаң-
ғыртуға арналған
зерттеулер


1.1. Кәсіпорын-
дарды (орта және
ірі) зерттеу

жылдық

1-ТІР-
КЕЛІМ
нысаны

1 қараша

1 жел-
тоқсан

26 жел-
тоқсан

1.2. Коммерциялық
емес ұйымдарды
зерттеу

жылдық

W-002-
сауал-
дамасы

1 қараша

1 жел-
тоқсан

26 жел-
тоқсан

1.3. Жеке
кәсіпкерлерді
іріктеп зерттеу

жылдық

2

Тұрғын үй қоры
тіркелімін көкей
-тесті етуге
арналған
зерттеулер2.1. Қалалық
елді мекендердегі
тұрғын үйлердің
жай-күйін іріктеп зерттеу

жылдық

1-ТҚ
нысаны

4 сәуір

10 шілде

10
тамыз


2.2. Ауылдық
елді
мекендердегі
тұрғын үйлерді
зерттеу

жарты
жылдық

Әрбір
шаруа-
шылыққа
арнал-
ған
кітап-
тар

31 тамыз
28 ақпан

15 қазан
15 сәуір

15
қараша
15 мамыр

3

Мемлекеттік
статистикалық
тіркелім және
Тұрғын үй қоры
тіркелімі
деректерінің
сапасын зерттеу

жылдықбір жыл
ішінде

1 жел-
тоқсан

4

Әкімшілік
көздерден
деректер жинау


4.1. Министрлік-
тердің заңды
және жеке
тұлғаларға
берілген лицен-
зиялар туралы
мәліметтерді
табыс етуі

жылдық

Минис-
трлік-
тердің
файл-
дары

31 наурыз


1 шілде

4.2. Салық
органдарының
жеке кәсіпкерлер
туралы мәлімет-
терді табыс етуі

бір жыл ішінде

Бір-
лескен
бұйрық

Бұйрыққа
сәйкес

НК табыс
ету мер-
зімінен
кейінгі
20-күні


4.3. Әкімдіктер-
дің ескі және
апатты үйлерді
түгендеу нәтиже-
лері бойынша
мәліметтерді
табыс етуі

тоқ-
сандық


есепті тоқсаннан
кейінгі
15-күні

есепті
тоқсан-
нан
кейінгі
45-күні


4.4.»"Жылжымай-
тын мүлік
орталығы" РМК-ның мәліметтерді
табыс етуі

тоқ-
сандық


есепті
тоқсан-
нан
кейінгі
20-күні

есепті
тоқсан-
нан
кейінгі
50-күні


         16.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                      үшін қалыптастыру  

Р/с
N

Статисти-
калық 
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
ді-
лігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пай-
дала-
нушы-
ларға
табыс
ету
мерзі-
мдері 1)

ау-
мақ-
тар
бөлі-
ні-
сін-
де 2)

сы-
нып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша
3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан-
дағы заңды
тұлғалар
санының
негізгі
көрсет-
кіштері

айлық


01-02
02-03

Бар-
лық
сы-
нып-
тауы-
штар

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

15 күні

2

Қазақстан
Республика-сының
Тұрғын үй
қоры туралы

жылдық


01-02

ӘАОС

жинақ

29 тамыз

                      17. Туризм статистикасы
             17.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың атауы

Кезең-
ділігі

Ста-
тисти-
калық
нысан-
ның
ин-
дексі

Респон-
денттер-
дің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Статис-
тиканың
аумақтық
орган-
дарының
бастапқы дерек-
терді
өткізу

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық
базасын
табыс
ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

7

1

Туристік қызмет
туралы есеп

тоқ-
сандық

1-ТЭ
(тоқ-
сан-
дық)
нысаны

25-іне
дейін

10 мамыр
8 тамыз
9 қараша

25 мамыр
23 тамыз
23 қараша

жылдық

1-ТЭ
(жыл-
дық)
нысаны

25 қаңтар

16 ақпан

21
наурыз

2

Орналастыру
объектілерінің
қызметі туралы
есеп

тоқ-
сандық

2-ТЭ
(тоқ-
сан-
дық)
нысаны

25-іне
дейін

10 мамыр
8 тамыз
9 қараша

25 мамыр
23 тамыз
23 қараша

жылдық

2-ТЭ
(жыл-
дық)
нысаны

25
қаңтар

16 ақпан

21
наурыз

3

Туристік қызметпен
айналысатын жеке
кәсіпкерлерді
зерттеу
сауалдамасы

тоқ-
сандық

Н-010
(тоқ-
сан-
дық)
сауал-
дамасы

25-іне
дейін

16 ақпан
10 мамыр
8 тамыз
9 қараша

21
наурыз
25
мамыр
23 тамыз
23 қараша

4

Туристерді
орналастырумен 
айналысатын жеке
кәсіпкерлерді
зерттеу
сауалдамасы

тоқ-
сандық

Н-030
(тоқ-
сан-
дық)
сауал-
дамасы

25-іне
дейін

16 ақпан
10 мамыр
8 тамыз
9 қараша

21 наурыз
25 мамыр
23 тамыз
23
қараша

5

Санаториялық-
курорттық
мекемелерге
барушыларды
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір
рет

G-016
сауал-
дамасы

5 қазан

17 қазан

15
қараша

6

Демалыс парктеріне,
мұражайларға,
театрларға,
хайуанаттар
паркіне және
өзге де демалыс
орындарына бару-
шыларды зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір
рет

G-012
сауал-
дамасы

5 қазан

17 қазан

15
қараша

7

Қонақ үйлердегі
келушілерді
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір
рет

G-014
сауал-
дамасы

5 қазан

17 қазан

15
қараша

8

Әуежайлардағы,
темір жол вокзал-
дарындағы және
автостанциялар-
дағы келуші және
кетуші адамдарды
зерттеу сауал-
дамасы

жылына
бір
рет

G-015
сауал-
дамасы

5 қазан

17 қазан

15
қараша

         17.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                        үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статисти-
калық 
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
ді-
лігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пай-
дала-
нушы-
ларға
табыс
ету
мерзі-
мдері 1)

ау-
мақ-
тар
бөлі-
ні-
сін-
де 2)

сы-
нып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша
3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1  


Қазақстан
Республика-
сындағы
туризмнің
және қонақ
үй шаруашы-
лығының дамуы

тоқ-
сан-
дық

1-ТЭ
(тоқ-
сандық)
нысаны,
2-ТЭ
(тоқ-
сандық)
нысаны,
Н-010
(тоқ-
сандық)
сауал-
дамасы,
Н-030
(тоқ-
сандық)
сауал-
дамасы

01-02
02-03 
ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

1
маусым
29
тамыз
28
қараша

жыл-
дық

1-ТЭ
(жылдық)
нысаны,
2-ТЭ
(жылдық)
нысаны,
Н-010
(тоқсан-
дық)
сауал-
дамасы,
Н-030
(тоқсан-
дық)
сауал-
дамасы

01-02
02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС

ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

27
наурыз

2
Келушілерді
(туристерді)
іріктеп
зерттеу
қорытынды-
лары

жыл-
ына
бір
рет  G-016,
G-012,
G-014,
G-015
сауал-
дамалары

01-02
ӘАОС
ста-
тисти-
калық
бюлле-
тень

23
қараша

                       18. Жиынтық жұмыстар

Р/с
N

Статисти-
калық 
жұмыстың
атауы

Ке-
зең-
ді-
лігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Жиынтық
деректер

Аяқтау
нысаны

Пай-
дала-
нушы-
ларға
табыс
ету
мерзі-
мдері 1)

ау-
мақ-
тар
бөлі-
ні-
сін-
де 2)

сы-
нып-
тама
түр-
лері
бой-
ынша
3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

"Қазақстан
Республика-
сының
әлеуметтік-
экономикалық
дамуы" баяндама

айлық


01

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС

баян-
дама

15-күні

2

"Қазақстан
Республикасы-
ның әлеуметтік-экономикалық
дамуы" қысқаша
статистикалық
анықтамалық

айлық


01

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС

анықта-
малық

15-күні

3

"Ауыл (село)
дамуының мони-
торингі"

тоқ-
сан-
дық

24-аш (айлық) нысаны

01-02 02-03

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
КМС

анықта-
малық-
тар

27 ақпан
26 мамыр
25 тамыз
27
қараша

4

ҚР Статистика
агенттігінің
статистикалық
жинақтары,
анықтамалық-
тары мен
журналдары

жыл-
дық
тоқ-
сан-
дық


01-02

барлық
сынып-
тауы-
штар

жинақ-
тар,
анықта-
малық-
тар мен
журнал-
дар

жеке
жоспар
бойынша

Статистиканың өңірлік органдарының статистикалық жарияланымдары

5

"Өңірдің
әлеуметтік-
экономикалық
дамуы"
баяндама,
мемлекеттік
және орыс
тілдерінде

айлық02-03

барлық
сынып-
тауы-
штар

баян-
дама

10-күні

6

"Өңірдің
әлеуметтік-
экономикалық
дамуы"
қысқаша
статистикалық
анықтамалық,
мемлекеттік
және орыс
тілдерінде

айлық02-03

барлық
сынып-
тауы-
штар

анықта-
малық

10-күні

7

"Өңір ауылы (селосы)
дамуының мониторингі"
мемлекеттік және орыс
тілдерінде   

тоқ-
сан-
дық
02-03

барлық
сынып-
тауы-
штар

анықта-
малық

тоқса-
нына
бір рет

8

Өңірлердің статистикалық жинақтары мен анықтама-
лықтары, мем-
лекеттік және орыс тілдерінде

жыл-
дық
тоқ-
сан-
дық02-03

барлық
сынып-
тауы-
штар

жинақ-
тар мен
анықта-
малық-
тар

жеке
жоспар
бойынша

9

Статистикалық бюллетеньдер

ста-
тис-
тика-
лық
жұ-
мыс-
тар
жос-
па-
рына
сәй-
кес02-03

барлық
сынып-
тауы-
штар

бюлле-
теньдер

статис-
тикалық
жұмыстар
жоспа-
рына
сәйкес

                 1. Ішкі істер министрлігі
         1.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаудың атауы

Кезең-
ділігі

Ста-
тисти-
калық
нысан-
ның
ин-
дексі

Респон-
денттер-
дің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Дерек-
терді
пайдала-
нушыларға
 табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Жекелеген
жұқпалы және
паразиттік
аурулар туралы
есеп

тоқ-
сандық

1-
инфек-
ция
ІІМ СЭС

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

2

Профилактикалық
егулер және
вакциналар
қозғалысы туралы
есеп

тоқ-
сандық

5-ІІМ
СЭС

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

3

Профилактикалық егулермен қамту туралы есеп

тоқ-
сандық

6-ІІМ
СЭС

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

4

Ішкі істер
органдарының
мекемелерінде
медициналық тек-
серуден өтіп
жатқан адамдарды
ЖҚТБ-ға тексеру
нәтижелері
туралы есеп

тоқ-
сандық

7-ЖҚТБ
ІІМ
СЭС

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

5

Санитарлық-
эпидемиологиялық
станциялардың
жұмысы туралы
есеп

жылдық

36-ІІМ
СЭС


есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

6

Емдеу-профилакти-
калық мекемелер-
дің есебі

жылдық

1-ем-
деу
ІІМ ЖҚ

10 қаң-
тарға
дейін

20
қаңтарға
дейін

7

Медициналық
басқарманың,
медициналық
бөлімнің, меди-
циналық қызметтің
есебі

жылдық

2-ем-
деу
ІІМ


20
қаңтарға
дейін

8

Медициналық
айықтырғыштардың
денсаулық сақтау
пункттерінің
есебі

жылдық

4-ем-
деу
ІІМ

10 қаңтар
 

20
қаңтарға
дейін

9

Әскери-дәрігерлік
комиссияның есебі

жылдық

7-ем-
деу
ІІМ

5 қаң-
тарға
дейін

10 қантарға
дейін

10

Уақытша жұмысқа
қабілетсіздіктің
себептері туралы
есеп

жарты
жылдық

16-ІІМ
УЖҚ

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
20 күніне
дейін

11

Санатория есебі

жылдық

64-ІІМ


15
қаңтарға
дейін

12

Тіркелген аурулар
және олардың
шығуы туралы есеп

жылдық

1-ем-
деу
ІІМ
ЖҚ
және
1-ІІМ
КҚ
ны-
сан-
дары-
на
N 1-
қо-
сымша

10 қаң-
тарға
дейін

20
қаңтарға
дейін

13

Балаларға
медициналық
көмек көрсету
туралы есеп

жылдық

1-ем-
деу
ІІМ
ЖҚ
ныса-
нына
N 2-
қосым-
ша

10 қаңтар

20 қаңтар

14

Венерологиялық,
паразиттік ауру-
лармен, микоза-
мен ауыратындар
контингенттері
туралы есеп

жылдық

1-ем-
деу
ІІМ
ЖҚ,
1-ем-
деу
ІІМ
КҚ,
1-ем-
деу
ІІМ
КҚ
ны-
сан-
дарына
N 5-
қосым-
ша

10 қаңтар

20
қаңтарға
дейін

15

Психикалық ауру-
лармен ауыратын-
дар контингент-
тері туралы есеп

жылдық

1-ем-
деу
ІІМ
ЖҚ,
1-ем-
деу
ІІМ
КҚ
нысан-
дары-
на
N 6-
қосым-
ша

10 қаң-
тарға
дейін

20
қаңтарға
дейін

16

Маскүнемдікке,
есірткіге, уытты
заттарға әуес
аурулардың
контингенттері
туралы есеп

жылдық

1-ем-
деу
ІІМ
ЖҚ
және
1-ем-
деу
ІІМ КҚ
нысан-
дарынаN 7-
қосым-
ша

10 қаң-
тарға
дейін

20
қаңтарға
дейін

17

Автокөлік
құралдарының,
тіркемелердің
қолда бары
және техникалық
жағдайы, арнаулы өнім бланкіле-
рінің шығыны
туралы есеп

жылдық

2-ТЖ

25 қаңтар

сауал
бойынша

          1.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                           үшін қалыптастыру 

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Аяқтау
нысаны

Пайдалану-
шыларға
табыс ету
мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Ішкі істер органдары
қызметкерлерінің
денсаулық жағдайын
талдау

жылдық

1-емдеу
ІІМ ЖҚ,
2-емдеу
ІІМ

талдау
баянда-
масы

келесі
жылдың
сәуірі

2

ІІО жеке құрамының
жұқпалы ауру-сыр-
қаулығын талдау

тоқ-
сандық

1-инфек-
ция
ІІМ СЭС,
5-ІІМ
СЭС,
6-ІІМ СЭС

талдау
жазбасы

есепті
кезеңнен
кейінгі
20 күніне
дейін

3

ІІО қызметкерле-
рінің уақытша
жұмысқа қабілетсіз-
дігін талдау

жарты
жылдық

16-ІІМ
УЖҚ

талдау
жазбасы

есепті
кезеңнен
кейінгі
20 күніне
дейін

4

ІІМ әскери-дәрі-
герлік сараптама
қызметін талдау

жылдық

7-емдеу
ІІМ

талдау
жазбасы

есепті
кезеңнен
кейінгі
20 күніне
дейін

5

ҚР-ның автомобиль
жолдарындағы апат
жағдайын талдау

тоқсан-
дық

1-ЖКА

талдау
жазбасы

сауал
бойынша

                 2. Денсаулық сақтау министрлігі
            2.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Респон-
денттердің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Деректерді
пайдалану-
шыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Жекелеген жұқпалы
және паразиттік
аурулар туралы
есеп

айлық

1

есепті
кезеңнен
кейінгі
8 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
18 күні

2

ИФА-ға жататын
контингентті
иммунитет тапшылығын
тудыратын вирус
жұқпасына тексеру
туралы есеп

айлық

4

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

3

Профилактикалық
егулер және вакциналар қозғалысы
туралы есеп

айлық

5

есепті
кезеңнен
кейінгі
13 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
23 күні

4

Профилактикалық
егулермен қамту
туралы есеп

айлық

6

есепті
кезеңнен
кейінгі
13 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
23 күні

5

Жыныстық қаты-
настар арқылы
берілетін жұқпалар
туралы есеп

тоқсан-
дық

3

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

6

Өмірде алғаш
рет диагнозы
белгіленіп,
тіркелген
аурулардың саны
туралы есеп

тоқ-
сандық

56

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

7

Аурухана ұйымда-
рындағы төсек-
терді жаю туралы есеп

тоқ-
сандық

57

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

8

Психикасы және
жүріс-тұрысы
бұзылған адамдар
контингенттері
туралы есеп

тоқ-
сандық

61

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

9

12-18 жастағы
мектеп балаларын
тексеру туралы
есеп

тоқ-
сандық

62

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

10

18 және одан жоғары жастағы
ауыл тұрғындарын
тексеру туралы
есеп

тоқсан-
дық

63

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

11

Психикалық белсенді заттарды
(ПБЗ) қолдану
салдарынан пси-
хикасы және жүріс-тұрысы
бұзылған ауру-
лардың контин-
генттері туралы
есеп

тоқсан-
дық

64

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

12

Төтенше жағдайларда
Шұғыл медициналық
көмек көрсету
қызметінің
қызметі туралы
есеп

жарты жылдық

48

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

13

Төтенше жағдай-
ларды жоюға
қатысқан медициналық
ұйымдардың
(медициналық
құралымдардың)
қызметі туралы
есеп

жарты жылдық

49

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

14

Жекелеген
жұқпалы және
паразиттік
аурулар туралы
есеп

жылдық

2

15 қаңтар

10 наурыз

15

Қатерлі жаңа
өскін аурулары
туралы есеп

жылдық

7

15 ақпан

10 наурыз

16

Белсенді
туберкулез
ауруының жаңа
жағдайлары мен
қайталануы
туралы есеп

жылдық

8

15 ақпан

10 наурыз

17

Негізінен
жыныстық қатынас
арқылы берілетін
жұқпалар, тері
аурулары және
қышыма қотыр
аурулары туралы
есеп

жылдық

9

15 ақпан

10 наурыз

18

Психикалық
аурулар және
жүріс-тұрыстың
бұзылуы туралы
есеп

жылдық

10

15 ақпан

10 наурыз

19

Психикалық
белсенді заттарды (ШЗ)
қолдану салдары-
нан болған
психикалық
аурулар және
жүріс-тұрыстың
бұзылуы туралы
есеп

жылдық

11

15 ақпан

10 наурыз

20

Емдеу ұйымы
қызмет көрсететін
ауданда тұратын
науқастарда тір-
келген аурулар-
дың саны және
диспансерлік
байқаудағы
аурулардың
контингенттері
туралы есеп

жылдық

12

15 ақпан

10 наурыз

21

Жасанды түсімдер
туралы есеп

жылдық

13

15 ақпан

10 наурыз

22

Стационардан
шыққан аурулар-
дың контингент-
тері туралы есеп

жылдық

14

15 ақпан

10 наурыз

23

Ұлы Отан соғысына
қатысқандарға,
мүгедектерге және
оларға теңесті-
рілген адамдарға
медициналық
қызмет көрсету
туралы есеп

жылдық

15

15 ақпан

10 наурыз

24

Медициналық
кадрлар туралы
есеп

жылдық

17

15 ақпан

10 наурыз

25

Қаржы-шаруашылық,
кадр, бақылау
қызметі, қоршаған
орта мониторингі,
жұқпалы ауруды
санитарлық-эпи-
демиологиялық
қадағалау
туралы есеп

жылдық

18

15 ақпан

10 наурыз

26

Емдеу-профилак-
тикалық ұйымдар-
дың есебі

жылдық

30

15 ақпан

10 наурыз

27

Балаларға
медициналық
көмек көрсету
туралы есеп

жылдық

31

15 ақпан

10 наурыз

28

Жүкті, босанатын
және жаңа босан-
ған әйелдерге
медициналық көмек көрсету
туралы есеп

жылдық

32

15 ақпан

10 наурыз

29

Туберкулезбен
ауыратындар
туралы есеп

жылдық

33

15 ақпан

10 наурыз

30

Негізінен
жыныстық қатынас
арқылы берілетін
жұқпалар, тері
аурулары және
қышыма қотыр
аурулары туралы
есеп

жылдық

34

15 ақпан

10 наурыз

31

Қатерлі жаңа
өскін ауруымен
ауыратындар
туралы есеп

жылдық

35

15 ақпан

10 наурыз

32

Психикасы және
жүріс-тұрысы
бұзылған
аурулардың
контингенттері
туралы есеп

жылдық

36

15 ақпан

10 наурыз

33

Психикалық
белсенді заттарды
(ПБЗ) қолдану
салдарынан пси-
хикасы және
жүріс-тұрысы
бұзылған
аурулардың
контингенттері
туралы есеп

жылдық

37

15 ақпан

10 наурыз

34

Сот-психиатриялық
комиссия жұмысы
туралы есеп

жылдық

38

15 ақпан

10 наурыз

35

Қан орталығының,
қан құю бөлімі-
нің, қан даяр-
лайтын аурухана-
лардың есебі

жылдық

39

15 ақпан

10 наурыз

36

Жедел медициналық
көмек ауруханасы
(бөлімі) стан-
циясының есебі

жылдық

40

15 ақпан

10 наурыз

37

Сәбилер үйінің
есебі

жылдық

41

15 ақпан

10 наурыз

38

Сот-медициналық
сараптама
дәрігерінің,
филиалының,
сот медицинасы
орталығының есебі

жылдық

42

15 ақпан

10 наурыз

39

Фельдшерлік-
акушерлік
пункттің есебі

жылдық

43

15 ақпан

10 наурыз

40

Туберкулезге
қарсы балалар
санаториясының
есебі

жылдық

44

15 ақпан

10 наурыз

41

Ересектерге
арналған
туберкулезге
қарсы санатория-
сының есебі

жылдық

45

15 ақпан

10 наурыз

42

Медициналық
ұйымдардың желісі
және қызметі
туралы есеп

жылдық

47

15 ақпан

10 наурыз

43

Фельдшерлік
пункттің есебі

жылдық

50

15 ақпан

10 наурыз

44

Жеке жайы жоқ
медициналық
қызметкерлердің
есебі

жылдық

51

15 ақпан

10 наурыз

45

Балалар мүгедек-
тігі туралы есеп

жылдық

52

15 ақпан

10 наурыз

46

Дерттану
анатомиялық
бюроның есебі

жылдық

55

15 ақпан

10 наурыз

47

Жарақаттар,
улану және
сыртқы себеп-
тердің әсерінен
болған кейбір
басқа да салдар
туралы есеп

жылдық

59

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

48

Жасөспірімдерді,
жоғары оқу
орындарының
студенттерін
және орта
арнаулы оқу
орындарының
оқушыларын
диспансерлеу
туралы есеп

жылдық

60

15 ақпан

10 наурыз

49

Балалар үйі,
мектеп-интернат
және орман мектебі
дәрігерінің есебі

жылдық

95

15 ақпан

10 наурыз

50

Денсаулық сақтау
ұйымдарының шы-
ғыстары туралы
есеп

жылдық

19

20 наурыз

10 сәуір

         2.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                        үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Аяқтау
нысаны

Пайдала-
нушыларға
табыс ету
мерзім-
дері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Эпидемиологиялық
жағдай туралы есеп

жарты
жылдық

1, 2, 3

5
талдау
жазбасы

15 қаңтар
15 шілде

2

Фармацевтикалық
рыноктың жағдайы
туралы

жарты
жылдық

47

талдау
жазбасы

1 наурыз
1 қыркүйек

3

Медициналық
көмек сапасының
жай-күйі туралы

жылдық

2,7,8,
9,10 және
басқалар

талдау
жазбасы

20 жел-
тоқсан

4

Денсаулық сақтаудың
ұлттық Шоттары

жылдық

19

кес-
телер

20 сәуір

                3. Индустрия және сауда министрлігі
             3.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Деректерді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Инвестициялық
жобаны іске асыру
туралы есеп

тоқ-
сандық

1-ИЖ

30 қаңтар
30 сәуір
30 шілде
30 қазан

30 қаңтар
30 сәуір
30 шілде
30 қазан

             4. Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі
              4.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Респондент-
тердің
бастапқы
деректерді
өткізу

Деректерді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі

1

Баспа өнімдерін
шығару және
тапсыру туралы
ұйымдастырулар
басып шығаратын
баспаның есебі

айлық

1-Б

әр айдың
5 күні


Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі
жанындағы спорт ісі жөніндегі комитет

1

Дене шынықтыру
және спорт
бойынша есеп

жылдық

2-ДШ

6 қаңтар

21 қаңтар

2

Балалар-жасөс-
пірімдердің
спорт мектеп-
терінің есебі
(олимпиадалық
резервтің бала-
лар-жасөспірім-
дердің мамандан-
дырылған
мектептері)

жылдық

5-ДШ

6 қаңтар

21 қаңтар

3

Спорт колледж-
дерінің, спортта
дарынды балаларға
арналған мектеп-интернаттардың
есебі

жылдық

7-ДШ

6 қаңтар

21 қаңтар

4

Жоғары спорт
шеберлігі
мектебінің,
олимпиадалық
дайындық
орталықтарының,
олимпиадалық
резерв дайындау
орталықтарының
есебі

жылдық

8-ДШ

6 қаңтар

21 қаңтар

           4.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                             үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Аяқтау
нысаны

Пайдалану-
шыларға
табыс ету
мерзім-
дері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Дене шынықтыру-
спорт ұйымдары-
ның өткен жылғы
жұмысын талдау

жылдық

2-ДШ

талдау
жазбасы

21 қаңтар

2

Балалар-жасөс-
пірімдер спорт
мектептерінің
өткен жылғы
жұмысын талдау

жылдық

5-ДШ

талдау
жазбасы

21 қаңтар

3

Спорт колледжде-
рінің, спортта
дарынды балаларға
арналған
мектеп-интернат-
тардың өткен
жылғы жұмысын
талдау

жылдық

7-ДШ

талдау
жазбасы

21 қаңтар

4

Жоғары спорт
шеберлігі
мектептерінің,
олимпиядалық
дайындық
орталықтарының,
олимпиадалық
резерв дайындау
орталықтарының
жұмысын талдау

жылдық

8-ДШ

талдау
жазбасы

21 қаңтар

                  5. Білім және ғылым министрлігі
             5.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Респондент-
тердің
бастапқы
деректерді
өткізу

Деректерді
пайдалану-
шыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Жалпы білім
беретін мектеп
қызметкерлерінің
саны және педагогикалық
құрамы туралы
есеп

жылдық

83-РИК

10 қазан

20 қазан

2

Психофизикалық
дамуында
ауытқулары бар
балалар туралы
есеп

жылдық

1

1 ақпан

10 ақпан

3

Дамуында
ауытқулары көп
балалар туралы
есеп

жылдық

2

1 ақпан

10 ақпан

4

Психикасы
бұзылған балалар
туралы есеп

жылдық

3

1 ақпан

10 ақпан

5

Күндізгі жалпы
білім беретін
мектептің мектеп
жанындағы
интернат және
оқушыларды жеткізу туралы
есебі

жылдық

ЖМ-6

1 қараша

15 қараша

6

Ата-аналарының
қарауынсыз
қалған балалар
мен жасөспірім-
дерді анықтау
және орналас-
тыру туралы есеп

жылдық

103-РИК

1 ақпан

10 ақпан

7

Кәсіптік-
техникалық оқу
орындарының
оқу-материалдық
базасы және
жұмыс қорытын-
дылары туралы
есеп

жылдық

11 (кәсіпт-
техн.)

10 қыркүйек

15 қыркүйек

8

Жалпы білім
беретін
мектептің
8-11(12) сынып
оқушыларын
кәсіптік оқыту
туралы есебі

жылдық

ЖМ-9

1 қазан

10 қазан

9

Балалардың
мектептен тыс
мекемелерінің
есебі

жылдық

1-МТМ

1 қазан

20 қазан

10

Балалар үйінің
(мектеп-интер-
наттың) есебі

жылдық

1-балалар
үйі

1 қазан

20 қазан

11

Кешкі (ауыспалы)
жалпы білім
беретін мектеп-
тің есебі

жылдық

ЖМ-5

15 қыркүйек

20
қыркүйек

           5.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                        үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Аяқтау
нысаны

Пайдалану-
шыларға
табыс ету
мерзім-
дері 1)

1

2

3

4

5

6

1

2004 жылы
Қазақстан Рес-
публикасындағы
білім және ғылым

жылдық

83-РИК,
ЖМ-5, 6,
9 және
басқа да
нысандар

баспасөз хабарламасы

1 маусым

                6. Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
              6.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Респондент-
тердің
бастапқы
деректерді
өткізу

Деректерді
пайдалану-
шыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Табиғат қорғау
шаралары мен
жобаларын
инвестициялау
жөніндегі есеп

тоқ-
сандық

ТШИ

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
екінші айдың
5 күніне дейін

                 7. Ауыл шаруашылығы министрлігі
             7.1. Статистикалық байқаулар жүргізу  

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Дерек-
терді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Астық рыногына
қатысушылардағы
астықтың қолда
бары және қозғалысы туралы

он
күндік

12-2

әр айдың
7, 17, 27
күндері

әр айдың
10, 20, 30
күндері

2

Нан өнімдерінің
және май
тұқымдарының
қозғалысы
туралы есеп

он
күндік

12-6

әр айдың
8, 18, 28
күндері

әр айдың
10, 20, 30
күндері

3

Мемлекеттік
ресурстарға
тиесілі астықтың
және май
тұқымдарының
сапалық жағдайы
туралы есеп

он
күндік

12-7

әр айдың
8, 18, 28
күндері

әр айдың
10, 20, 30
күндері

4

Өнімнің (ұн,
жарма) сапалық
жағдайы туралы
есеп

он
күндік

12-8

әр айдың
8, 18, 28
күндері

әр айдың
10, 20, 30 күндері

5

Сақтауға қабылданған және
жөнелтілген
астықтың саны
мен сапасы
туралы есеп

он
күндік

12-9

әр айдың
8, 18, 28
күндері

әр айдың 10, 20, 30
күндері

6

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал ісі бойынша есеп (сүт бағытындағы
ірі қара мал)

тоқ-
сандық

11-1

есепті
кезеңнен
кейінгі
7 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі 25 күні

7

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал ісі бойынша
есеп (ет бағы-
тындағы ірі
қара мал)

тоқ-
сандық

11-2

есепті
кезеңнен
кейінгі
7 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

8

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал ісі бойынша
есеп (қой)

тоқ-
сандық

11-3

есепті
кезеңнен
кейінгі
7 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

9

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал ісі бойынша
есеп (шошқа)

тоқ-
сандық

11-4

есепті
кезеңнен
кейінгі
7 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

10

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал ісі бойынша
есеп (жылқы)

тоқ-
сандық

11-5

есепті
кезеңнен
кейінгі
7 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

11

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал ісі бойынша
есеп (түйе)

тоқ-
сандық

11-6

есепті
кезеңнен
кейінгі
7 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

12

Құс шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал ісі бойынша
есеп

тоқ-
сандық

11-7

есепті
кезеңнен
кейінгі
7 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

13

Балық
шаруашылығының
қызметі туралы
есеп

тоқ-
сандық

1-2 БШҚ

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

14

Балық аулау
туралы есеп

жарты
жылдық

1-БШ

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

15

Жануарлардың
жұқпалы аурулары
туралы есеп

айлық

1-вет

әр айдың
2 күні

әр айдың
6 күні

16

Балық аурулары
туралы есеп

жарты жылдық

3-вет

10 қаңтар
10 шілде

15 қаңтар
15 шілде

17

Ветеринарлық
зертханалардың
жұмысы туралы
есеп

тоқ-
сандық

4-вет

әр
тоқсанның
бірінші
айының
5 күні

әр тоқ-
санның
бірінші
айының
10 күні

18

Мемлекеттік
ветеринарлық
қадағалау және
мал мен құсты
сояр алдында
тексеру туралы
есеп

тоқ-
сандық

5-вет

әр тоқсанның
бірінші
айының
2 күні

әр тоқ-
санның
бірінші
айының
8 күні

19

Мемлекеттік
ветеринарлық
бақылау және
жануарлардан
алынатын
өнімдер мен
шикізатты
ветеринарлық-
санитарлық
сараптау туралы
есеп

тоқ-
сандық

5-вет А

әр тоқсанның
бірінші
айының
2 күні

әр тоқ-
санның
бірінші
айының
8 күні

20

Мемлекеттік
ветеринарлық
бақылау және
жануарлар мен
жануарлардан
алынатын
шикізатты сою,
дайындау, сақтау
және қайта өңдеу
бойынша кәсіпорындарда
ветеринарлық-
санитарлық
сараптау туралы
есеп

тоқ-
сандық

6-вет

әр
тоқсанның
бірінші
айының
2 күні

әр тоқ-
санның
бірінші
айының
8 күні

21

Жануарлардан
экспорт, импорт
және транзит
кезінде ветеринарлық-
фитосанитарлық
посттарда
айқындалған
жұқпалы аурулар
туралы есеп

жарты
жылдық

7-вет

5 қаңтар
5 шілде

7 қаңтар
7 шілде

22

Жануарларды,
жануарлардан
алынған шикізатты және
басқа да
қадағалаудағы
мемлекеттік
ветеринарлық
қадағалау
жүктерін
мемлекеттік
шекара арқылы
тасымалдау
жағдайын мемле-
кеттік ветери-
нарлық бақылау
туралы есеп

жарты
жылдық

8-вет

5 қаңтар
5 шілде

7 қаңтар
7 шілде

23

Ветеринарлық-
санитарлық
ережелерді бұзу
кезінде әкімші-
лік практика
туралы есеп

тоқ-
сандық

9-вет

әр
тоқсанның
бірінші
айының
5 күні

әр  тоқсанның
бірінші
айының
8 күні

24

Мемлекеттік
тапсырыс бойынша
алынған биопре-
параттардың
қолда бары және
шығындалуы
туралы есеп

айлық

10-вет

әр айдың
2 күні

әр айдың
6 күні

25

Ветеринарлық
биопрепарат-
тардың сапасын
анықтау және
тіркелімдік
сынау туралы
есеп

тоқ-
сандық

11-вет

әр
тоқсанның
бірінші
айының
5 күні

-

26

Отандық өндіру-
шілердің
ветеринарлық
биопрепараттар
өндіруі туралы
есеп

тоқ-
сандық

12-вет

әр
тоқсанның
бірінші
айының
3 күні

әр
тоқсанның
бірінші
айының
4 күні

27

Суландыру
құбырлары
бойынша су алу
және су беру
туралы есеп

айлық

1-сш

әр айдың
3 күні

әр айдың
10 күні

28

Магистральдық
құбырлар бойынша
су алу және су
беру туралы есеп

тоқ-
сандық

1-сш (іше-
тін су)

есепті
кезеңнен
кейінгі
3 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күні

29

Су алу, суды
пайдалану және
су тарту туралы
есеп

жылдық

2-ТП (сушар)

10 қаңтар

20 ақпан

30

Ағаш кесу,
орманды күтіп-
баптау шаралары,
сурек өткізу,
сөл алу және
жанама пайдалану
жөніндегі есеп

жылдық

3-жыл

15 қаңтар

1 ақпан

31

Кеспеағаш
аймақтарындағы
сүректің
қалдығы және
кесу жүргізілген
орындарды
тазалау туралы
есеп

жылдық

4-ош

10 маусым

20 маусым

32

Орман өсіру
жұмысы және
орманды қайта
жаңғырту
туралы есеп

жылдық

8-ош

10 қараша

20 қараша

33

Кеспеағаш қорын
дайындау және
беру, оның
тұқымдық құрамы
мен тауарлық
құрылымы туралы
есеп

жылдық

13 -ош

5 қазан

15 қазан

34

Сүрек және бұта
ағаштарының
тұқымдарын егу
сапасы туралы
есеп

жылдық

17-ош

10 қаңтар

20 қаңтар

35

Орман өрті
туралы есеп

он
күндік

1 өрт
(орман)

өрт қаупі
мол мау-
сымның
басынан
бергі
9, 19, 29
күндері

өрт қаупі
мол мау-
сымның
басынан
бергі
10, 20, 30
күндері

36

Орман заңдары-
ның бұзылуы
туралы есеп

тоқ-
сандық

5-ор-
маншар

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
1 күні

37

Сүрек өткізу
және орман
табысының түсімі
туралы есеп

тоқ-
сандық

ОТ

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күні

38

Жер беті су
ресурстарын
пайдалану үшін
төленетін төлем-
дер туралы есеп

айлық

1(су)

әр айдың
15 күні

әр айдың
20 күні

              8. Көлік және коммуникация министрлігі
              8.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Респонден-
ттердің
бастапқы
деректердіөткізу

Деректерді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Ұшудың бастапқы
және соңғы
пункттері

тоқ-
сандық

B

15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
30 күні
Мемлекет-
аралық
авиациялық
комитетке
(Мәскеу
қаласы)

2

Әуе кемелері
паркі және
тұрақты тасымал-
дауларды орын-
дайтын авиаком-
паниялардың
персоналы

жылдық

D-1

20 күні


3

Әуе кемелерінің
паркі және
тұрақты емес
тасымалдауларды
орындайтын
пайдаланушылар-
дың персоналдары

жылдық

D-2

20 күні


4

Маршруттық
жабдықты пайда-
лану кезінде
трассалардағы
қозғалыс туралы
статистикалық
деректер

жылдық

L

20 күні


       9. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
             9.1. Статистикалық байқаулар жүргізу  

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Респондент-
тердің
бастапқы
деректерді
өткізу

Деректерді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Мемлекеттік
атаулы әлеумет-
тік көмек
тағайындау және
төлеу туралы
есеп

тоқ-
сандық

1-АӘК

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
75 күні

2

Үйде тәрбиеле-
ніп, оқитын
мүгедек-бала-
ларды материал-
дық қамсыздан-
дыруды тағайын-
дау және төлеу
туралы есеп

тоқ-
сандық

N 2 - мате-
риалдық
қамсыз-
дандыру

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
75 күні

3

Тұрғын үйлік
көмек тағайындау
және төлеу
туралы есеп

тоқ-
сандық

N 3 - тұрғын
үйлік
көмек

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
75 күні

4

ҚР-дағы еңбек
рыногі және
жұмыссыздарды
әлеуметтік
қолдау туралы
есеп

тоқ-
сандық

N 2-Е
(еңбек
рыногі)

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
30 күні

5

Шетелден ҚР-ға
жұмыс күшін
әкелу және
ҚР-дан шетелге
жұмыс күшін
әкету бойынша
есеп

тоқ-
сандық

N 1-ШЖ

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

6

Еңбек делдалды-
ғына өтініш
білдіргендердің
саны туралы есеп

айлық

N 1-Е
(жұмысқа
орналас-
тыру)

есепті
кезеңнен
кейінгі
2 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
6 күні

7

Зейнетақы мен
жәрдемақы тағай-
ындау және төлеу
туралы есеп

тоқ-
сандық

N 1 - Әлеумет-
тік қам-
сыздан-
дыру

төлеу
айынан
кейінгі
айдың 30 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
65 күні

8

Зейнетақы мен
жәрдемақы алу-
шылар саны және
оларға тағайын-
далған айлық
зейнетақы мен
жәрдемақының
сомасы туралы
есеп

жарты
жылдық

N 3-Әлеу-
меттік

есепті
кезеңнен
кейінгі
30 күні

5 наурыз
5 қыркүйек

9

Жұмыспен қамтудың жеке
агенттігіне
еңбек
делдалдығы үшін
барғандардың
саны туралы есеп

айлық

N 3-Е
(жұмысқа
орналас-
тыру)

есепті
кезеңнен
кейінгі
2 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
6 күні

10

Жасырын
жұмыссыздық
туралы
мәліметтер

айлық

N 3-ТН

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
6 күні

11

Медициналық-
әлеуметтік
сараптама
бөлімдерінің
жұмысы туралы
есеп

жылдық

N 7

5 қаңтар

5 ақпан

12

Жалғыз басты
қарттарға
және жұмысқа
қабілетсіз
азаматтарға
әлеуметтік
көмек туралы
есеп

жарты
жылдық

N 6
әлеумет-
тік
қамсыз-
дандыру

15 қаңтар
15 шілде

1 ақпан
1 тамыз

13

Босқындар
туралы есеп

жарты
жылдық

Босқындар

есепті
кезеңнен
кейінгі
20 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
30 күні

14

Қазақстан
Республикасына
шетелден келген
қазақ қоныс
аударушыларды
қабылдау және
шаруашылыққа
орналастыру
туралы есеп

жарты
жылдық

17-Қ

есепті
кезеңнен
кейінгі
20 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
30 күні

         9.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                        үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Аяқтау
нысаны

Пайдала-
нушыларға
табыс ету
мерзім-
дері 1)

1

2

3

4  

5

6

1

Еңбек рыногындағы
жағдай туралы
ақпарат

айлық

3 ТН,
1Е, 2Е,
1ШЖ, 3Е

ақпарат

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

2

ҚР халқын
жұмыспен
қамту
бағдарламасын
орындау барысы
туралы есеп

тоқ-
сандық

3 ТН, 1Е, 2Е,
1ШЖ, 3Е

ақпарат

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күніне
дейін

3

Ауыл
аумақтарын
дамыту бағдар-
ламасын орындау
барысы туралы
есеп (жұмыспен
қамту)

тоқ-
сандық

3 ТН,
1Е, 2Е,
1ШЖ, ЖҚ

ақпарат

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күніне
дейін

4

Шетел инвестор-
ларының кеңе-
сіне ақпарат
(жұмыс күші
бойынша)

тоқ-
сандық

1ШЖ

ақпарат

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күніне
дейін

5

ҚР-ның әлеуметтік-
экономикалық
даму қорытын-
дылары (жұмыспен
қамту)

тоқ-
сандық

3ТН, 1Е,
2Е, 1ШЖ,

ақпарат

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күніне
дейін

                    10. Қаржы министрлігі
           10.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Респон-
денттердің
бастапқы
деректерді
өткізу

Дерек-
терді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Мемлекеттік
меншікті жеке-
шелендіру
нәтижелері
туралы есеп

тоқ-
сандық

жекеше-
лендіру

5 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

25 қаңтар
25 сәуір
25 шілде
25 қазан

2

Үкіметтік және
мемлекет кепіл-
дік берген
қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп

айлық

1-ҚИӨ

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
20 күні

3

Бюджетке түсетін
салықтардың,
басқа да міндетті
төлемдердің
және жинақтаушы
зейнетақы
қорларына түсетін міндетті
жарналардың,
Мемлекеттік
әлеуметтік
сақтандыру
қорына түсетін
әлеуметтік
аударымдардың
сомаларының
түсімдері мен
бересі туралы
есеп

айлық

1-С

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күні

        10.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                       үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Аяқтау
нысаны

Пайдала-
нушыларға
табыс
ету
мерзім-
дері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Үкіметтік және
мемлекет кепілдік берген
қарыздарды
игеру және
өтеу туралы
ақпарат

айлық

1-ҚИӨ

талдау
жазбасы

есепті
кезеңнен
кейінгі
20 күніне
дейін

2

Мемлекеттік
қарыздар жөнін-
дегі ақпарат

тоқ-
сандық

1-ҚИӨ,
14-ПБ

талдау
жазбасы

есепті
кезеңнен
кейінгі
20 күніне
дейін

                11. Төтенше жағдайлар министрлігі
            11.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Респонден-
ттердің
бастапқы
деректерді
өткізу

Дерек-
терді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Жүргізілген
қадағалау-алдын
алу жұмысы
туралы есеп

айлық

НС

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күніне
дейін

2

Жарылғыш мате-
риалдарды жоға-
лту туралы есеп

жылдық

ЖМЖ

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күніне
дейін

       12. Энергетика және минералды ресурстар министрлігі
           12.1. Статистикалық байқаулар жүргізу  

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Респондент-
тердің
бастапқы
деректерді
өткізу

Дерек-
терді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Кен өндіру саласы бойынша
ұйымдастырушы-
лық-техникалық
шараларды
орындау туралы
есеп

айлық

ҰТШ

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күніне
дейін

2

Қысқа дайындық
бойынша ұйымдас-
тырушылық-техни-
калық шараларды
орындау туралы
есеп

маусым-
дық

ҚЫС

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

3

Кәсіпорындар-
дағы еңбек
жағдайларының
жай-күйі туралы
есеп

жылдық

КЕЖ

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
30 күніне
дейін

4

Ұңғымаларды жою
туралы есеп

тоқ-
сандық

ҰЖ

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күніне
дейін

5

Ұңғымаларды
жөндеу туралы
есеп

тоқ-
сандық

ҰЖ

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күніне
дейін

6

Сұйықтық және
мұнай өндіру
туралы есеп

айлық

СӨ

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
30 күніне
дейін

7

Ұңғымалар
қорының жай-күйі
туралы есеп

айлық

ҰҚ

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күніне
дейін

8

Жер қойнауын
(қатты пайдалы
қазбалар)
пайдаланушылар-
дың лицензиялық/
келісім шарт
шарттарын орындау туралы
есебі

тоқ-
сандық

1-ЛКШ

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
екінші
айдың
5 күніне
дейін

9

Жер қойнауын
(көмірсутек
шикізаты)
пайдаланушылар-
дың лицензиялық/
келісім шарт
шарттарын
орындау туралы
есебі

тоқ-
сандық

2-ЛКШ

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
екінші
айдың
5 күніне
дейін

10

Жер қойнауын
(жерасты сулары)
пайдаланушылар-
дың лицензиялық/
келісім шарт
шарттарын
орындау туралы
есебі

тоқ-
сандық

3-ЛКШ

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
екінші
айдың
5 күніне
дейін

11

Жер қойнауын
(өндіруге бай-
ланысты емес
операциялар)
пайдаланушылар-
дың лицензиялық/
келісім шарт
шарттарын
орындау туралы
есебі

тоқ-
сандық

4-ЛКШ

есепті кезеңнен
кейінгі
 25 күніне
дейін

есепті кезеңнен кейінгі екінші 
айдың
5 күніне дейін

15

Республикалық
бюджет есебінен
геологиялық
зерттеулер және
жер қойнауын
қорғау бойынша
орындалған жұ-
мыстардың көлемі туралы
есеп

айлық

01-МГ

есепті
кезеңнен
кейінгі
3 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
3 күніне
дейін

16

Көсіпорын сатып
алған қызметтер
мен жұмыстар
туралы есеп

айлық

N ҚЖ

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күніне
дейін

17

Кәсіпорын сатып
алған жабдықтар
мен материалдар
туралы есеп

айлық

N ЖМ

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күніне
дейін

        12.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                         үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Аяқтау
нысаны

Пайдала-
нушыларға
табыс ету
мерзім-
дері 1)

1

2

3

4

5

6

1

ҚР-дағы жер
қойнауын пайда-
ланушылардың
инвестициялық
қызмет нәтиже-
леріне шолу

тоқ-
сандық

1,2,3,4-
ЛКШ

талдау
жазбасы

сауал
бойынша

2

Мұнай газ кешені жөніндегі
ақпарат

тоқ-
сандық

ҰЖ, ҰЖ,
СӨ, ҰҚ

талдау
жазбасы

сауал
бойынша

                     13. Әділет министрлігі
          13.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Респон-
денттердің
бастапқы
дерек-
терді
өткізу

Дерек-
терді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Жасалған
нотариалдық
әрекеттер
туралы есеп

жарты
жылдық

N 5-нысан

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

2

Адвокаттар
алқасының
жұмысы туралы
есеп

жарты
жылдық

N 14-нысан

есепті
кезеңнен
кейінгі
5 күніне
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

                        14. Ұлттық Банк
             14.1. Статистикалық байқаулар жүргізу  

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Респондент-
тердің
бастапқы
деректерді
өткізу

Деректерді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Резиденттер
еместерге
қойылатын қаржы
талаптары және
олардың
міндеттері
туралы есеп

тоқ-
сандық

1-ПБ

40-күнге
дейін

95-күні

2

Жүк және
жолаушылар
тасымалдаудан,
басқа да
көліктік
операциялардан
түскен түсімдер
және төлемдер
туралы есеп

тоқ-
сандық

2-ПБ

30 күніне
дейін

70-күні

3

Темір жолдар
бойынша жүк
және жолаушылар
тасымалдаудан
түскен түсімдер
және төлемдер
туралы есеп

тоқ-
сандық

3-ПБ

30 күніне
дейін

70-күні

4

Көліктік резидент емес-
кәсіпорындар
атынан жүзеге
асырылған
операциялар
туралы есеп

тоқ-
сандық

4-ПБ

30 күніне
дейін

70-күні

5

Көліктік резидент емес-
кәсіпорындардан
алынған түсім
туралы есеп

тоқ-
сандық

5-ПБ

30 күніне
дейін

70-күні

6

Резидент емес-
терден алынған
байланыс
қызметтері
(резиденттер
еместерге
көрсетілген)
туралы есеп

тоқ-
сандық

6-ПБ

30 күніне
дейін

70-күні

7

Резидент еместерден
алынған
қызметтер
(резидент
еместерге
көрсетілген)
және демеу-
қаржылар туралы
есеп

тоқ-
сандық

7-ПБ

30 күніне
дейін

70-күні

8

Резиденттер
еместерге
қойылатын қаржы
талаптарының
жай-күйі және
олардың
міндеттері
туралы есеп

тоқ-
сандық

9-ПБ

20 күніне
дейін

40-күнге дейін

9

Резидент
еместермен
жасалатын
халықаралық
операциялар
туралы есеп

тоқ-
сандық

10-ПБ

30 күніне
дейін

70-күні

10

Халықаралық
сақтандыру
операциялары
және қайта
сақтандыру
туралы есеп

тоқ-
сандық

11-ПБ

20 күніне
дейін

70-күні

11

"Қазақстанның
ресми шетелдік
қарыздары
бойынша"»есеп

тоқ-
сандық

14-ПБ

30 күніне
дейін

40-күні

12

Резидент еместермен
бағалы қағаздар
бойынша жасала-
тын халықаралық
операциялар
туралы есеп

тоқ-
сандық

15-ПБ

20 күніне
дейін

екінші
айдың
20 күніне
дейін

13

Қолда бар
шетелдік валюта-
ның қозғалысы
туралы есеп

айлық

16-ПБ

15 күніне
дейін

30 күніне
дейін

14

Гранттарды алу
және игеру,
шетелдік
кредиттерді
қолдану және
өтеу туралы есеп

тоқ-
сандық

11-ОБ

10 күніне
дейін


15

Үкіметтік және
мемлекет
кепілдік берген
қарыздарды игеру
және өтеу
туралы есеп

айлық

1-ҚИӨ

5-күні


16

Кәсіпорындарды
тауарлардың
экспорты және
импорты кезінде
тасымалдауға
және сақтанды-
руға кеткен
шығыстар туралы
зерттеу сауалдамасы

тоқ-
сандық

сауалдама

1 шілде


17

Кәсіпорындарды
төлем балансы
бойынша зерттеу
сауалдамасы

бір-
жолғы

сауалдама

респон-
денттерді
анықтау
бойынша
бір жыл
ішінде

1 қазан

18

Салымдар және
олар бойынша
сыйақы ставкалары
туралы есеп

айлық

1-СБ

есепті
кезеңнен
кейінгі
8 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

19

Қарыздар және
олар бойынша
сыйақы
ставкалары
туралы есеп

айлық

2-СБ

есепті
кезеңнен
кейінгі
8 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

20

Қарыздар бойынша
нақты берешектің
қалдықтары
туралы есеп

айлық

3-СБ

есепті
кезеңнен
кейінгі
8 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

21

Берілген қарыздар туралы
есеп

айлық

4-СБ

есепті
кезеңнен
кейінгі
8 күні

есепті кезеңнен кейінгі
25 күні

22

Клиенттердің
ағымдағы
шоттары және
олар бойынша
сыйақы
ставкалары
туралы есеп

айлық

5-СБ

есепті
кезеңнен
кейінгі
7 күні

есепті кезеңнен
кейінгі
25 күні

23

Айырбастау
пункттерінің
қолма-қол шетел
валютасын сатып
алуы/сатуы
туралы есеп

айлық

6-СБ

есепті
кезеңнен
кейінгі
9 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
15 күні

24

Шаруа (фермер)
қожалықтарының
қарыздары және
олар бойынша
сыйақы ставкалары
туралы есеп

айлық

7-СБ

есепті кезеңнен
кейінгі
9 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

25

Банктің
банкаралық
қарыздары мен
салымдары
жөніндегі есеп

апта
сайынғы

8-СБ

есепті
кезеңнен
кейінгі
екінші
жұмыс күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
бесінші
жұмыс күні

26

Банктердің
биржадан тыс
операциялары
туралы есеп

күн
сайынғы

9-СБ

есепті
кезеңнен
кейінгі
күні
сағат
17-00-ге
дейін

есепті
кезеңнен
кейінгі
екінші
жұмыс күні

27

Банк операцияла-
рының жекелеген
түрлерін жүзеге
асыратын банктер
мен ұйымдардың
қолма-қол
ақшаларының
айналымы туралы
есеп

айлық

10-СБ

есепті
кезеңнен
кейінгі
8 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
бесінші
жұмыс күні

        14.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                         үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Аяқтау
нысаны

Пайдала-
нушыларға
табыс ету
мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Төлем балансы
бойынша жиынтық
статистикалық
есеп

тоқ-
сандық

1-7, 9-11,
14-16
ПБ;
11-ОБ,
1-ҚИӨ
және
басқа да
ақпарат

жиынтық
статисти-
калық есеп

есепті
кезеңнен
кейінгі
90-күні

2

Халықаралық
инвестициялық
позиция бойынша
жиынтық
статистикалық
есеп

тоқ-
сандық

1, 9,
14-16
ПБ;
11-ОБ,
1-ҚИӨ
және
басқа да
ақпарат

жиынтық
статисти-
калық есеп

есепті
кезеңнен
кейінгі
90-күні

3

Жалпы сыртқы
борыш бойынша
жиынтық статис-
тикалық есеп

тоқ-
сандық

1, 9, 14-16 ПБ;
11-ОБ,
1-ҚИӨ
және
басқа да
ақпарат

жиынтық
статисти-
калық есеп

есепті
кезеңнен
кейінгі
90-күні

4

Төлем балансына
берілген талдау
түсініктемелері

тоқ-
сандық

жиынтық
статис-
тикалық
есеп

талдау
жазбасы

есепті
кезеңнен
кейінгі
100-күні

5

Халықаралық
инвестициялық
позицияға
берілген талдау
түсініктемелері

тоқ-
сандық

жиынтық
статис-
тикалық
есеп

талдау
жазбасы

есепті
кезеңнен
кейінгі
100-күні

6

Жалпы сыртқы
борышты бағалауға
берілген талдау
түсініктемелері

тоқ-
сандық

жиынтық
статис-
тикалық
есеп

талдау
жазбасы

есепті
кезеңнен
кейінгі
100-күні

             15. Жер ресурстарын басқару агенттігі
            15.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статис-
тикалық
нысанның
индексі

Респон-
денттердің
бастапқы
деректерді
өткізу

Дерек-
терді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Жердің қолда
бары және оны
санаттар, жер
учаскелерінің
меншікті иелері,
жерді пайдалану-
шылар және
пайдаланылатын
жерлер бойынша
бөлу туралы

жылдық

22-нысан

20 қараша

20 қаңтар

2

Суармалы
жерлердің қолда
бары және оларды
санаттар, жер
учаскелерінің
меншікті иелері,
жерді пайдала-
нушылар және
пайдаланылатын
жерлер бойынша
бөлу туралы

жылдық

22-А нысаны

20 қараша

20 қаңтар

3

Ауыл шаруашылығы
мақсатындағы
жердегі ауыл
шаруашылығына
пайдаланылатын
жер алаңдарының
өзгеруі туралы
анықтама

жылдық

22, 22-А-
нысан-
дарға
1-қосымша

20 қараша

20 қаңтар

4

Азаматтарға ауыл
шаруашылық емес
және өзге де
мақсаттар үшін
тұрақты
пайдалануға
берілген жер
туралы есеп

жылдық

22-нысан-
ға
2-қосымша

20 қараша

20 қаңтар

5

Жерді пайдалану-
ды бақылау
туралы

тоқ-
сандық

1-ЖЕР

1 қаңтар

20 қаңтар

6

Жер реформасының
барысы туралы
есеп

тоқ-
сандық

2-ЖЕР

5 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

10 қаңтар
10 сәуір
10 шілде
10 қазан

7

Жерді қалпына
келтіру, жердің
өнім беретін
қабатын аршу
және пайдалану
туралы есеп

жылдық

2-ТП
"қалпына
келтіру"

1 қараша

20 қаңтар

        15.2. Статистикалық деректерді пайдаланушылар
                        үшін қалыптастыру

Р/с
N

Статистикалық
жұмыстардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Аяқтау
нысаны

Пайдала-
нушыларға
табыс ету
мерзім-
дері 1)

1

2

3

4

5

6

1

ҚР-дағы
жерлердің
жай-күйі және
пайдаланылуы
туралы

жылдық

22, 22-А-
нысандар,
1-ЖЕР,
2-ТП
"қалпына
келтіру"

талдау
баяндамасы

30 қаңтар


            16. Ақпараттандыру және байланыс агенттігі
             16.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

Р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
атауы

Кезең-
ділігі

Статисти-
калық
нысанның
индексі

Респон-
денттердің
бастапқы
деректерді
өткізу

Деректерді
пайдала-
нушыларға
табыс ету

мерзімдері 1)

1

2

3

4

5

6

1

Техникалық
құралдар
туралы есеп

жарты
жылдық

2

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
25 күні

2

Электр байланыс
қызметтерінің
сапасы туралы
есеп

жарты
жылдық

3

есепті
кезеңнен
кейінгі
екінші
айдың
1 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
екінші
айдың
15 күні

1) Күннің орнына есепті кезеңнен кейінгі күн немесе табыс етудің ерекше мерзімі көрсетілуі мүмкін.
Мерзімдер мереке және демалыс күндерінен сол күндерден кейінгі жұмыс күніне ауыстырылады.
2) 01- республика; 02- облыстар; 03- аудандар.
Бірінші жол - республикалық деңгейде әзірлеу, екінші жол - өңірлік
деңгейде әзірлеу.
3)
      ЭҚЖС       - Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы
      МНС        - Меншік нысандары мен түрлерінің сыныптауышы
      КМС        - Кәсіпорындар мөлшерлігінің жұмыспен
                   қамтылғандар саны бойынша сыныптауышы
      ЭҚТӨС      - Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімдер
                   сыныптауышы
      ШҰҚНС      - Шаруашылық жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық
                   нысандарының сыныптауышы
      ӘАОС       - Әкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышы
      ЭСС        - Экономика секторларының сыныптауышы
      КҰЖС       - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы сыныптауышы
      МЖТС       - Мақсаттар бойынша жеке тұтыну сыныптауышы
      ӨӨСС       - Өнеркәсіп өнімінің статистикалық сыныптауышы
      МБОБЖ      - Мемлекеттік және шаруашылық басқару органдарын
                   белгілеу жүйесі
      СЭҚ ТН     - Сыртқы экономикалық қызметтің тауарлық
                   номенклатурасы
      ЕҚ         - Еуропалық Қауымдастық
      СТ және    - Салық төлеушілердің және салық салу
      СОТ          объектілерінің мемлекеттік тізілімі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады