Адамның өмірі мен денсаулығына зиянды әсерін тигізетін, күшті әсер ететін заттардың тізбесін айқындау туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 10 маусымдағы № 396 қаулысы

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кодексі 6-бабының 6) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес адам өмірі мен денсаулығына зиянды әсерін тигізетін күшті әсер ететін заттардың тізбесі айқындалсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 10 маусымдағы
№ 396 қаулысына
қосымша

Адамның өмірі мен денсаулығына зиянды әсерін тигізетін, күшті әсер ететін заттардың тізбесі

Р/с №

Атауы*

1

2

1

19-норандростенедион (эст-4-ен-3,17-дион)

2

19-норандростерон (3-гидрокси-13-метилгексадекагидро-17Н-циклопента[a]фенантрен-17-он)

3

1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-он)

4

2,4-Динитрофенол (2,4-DNP)

5

4-гидрокситестостерон (4,17бета-дигидроксиандрост-4-ен-3-он)

6

GW 1516 (2-[2-метил-4-[[4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]-1,3-тиазол-5-ил]метилсульфанил]фенокси]сірке қышқылы) және химиялық құрылымы ұқсас немесе ұқсас биологиялық әсері бар басқа да субстанциялар

7

Андроизоксазол (1,10a,12a-триметил-2,3,3a,3b,4,5,5a,6,10,10a,10b,11, 12,12a-тетрадекагидро-1H-циклопента[7,8]фенантро[2,3-c][1,2]оксазол-1-ол)

8

Андростанолон

9

Андростенедиол

10

Андростенедион

11

Бенактизин (2-диэтиламин эфирі бензил қышқылы гидрохлориді)

12

Бензобарбитал (1-бензоил-5-этил-5-фенилбарбитурат қышқылы)

13

Болазин (3,3'-(гидразин-1,2-диилиден)бис(2-метиландростан-17-ол))

14

Боластерон

15

Болденон

16

Болдион (андрост-1,4-диен-3,17-дион)

17

Бромизовал (N-(аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид)

18

Гексобарбитал (5-(1-циклогексен-1-ил)-1,5-диметил-2,4,6 (1Н, 3Н, 5Н)-пиримидинтрион)

19

Гестринон

20

Гидроксистенозолол (1,10a,12a-триметил-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a, 10b,11,12,12a-тетрадекагидроциклопента[5,6]нафто[1,2-f]индазол-1-ол)

21

Даназол ((17альфа)-прегн-2,4-диен-20-ино2,3-d-изоксазол-17-ол)

22

Дегидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17бета-гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он)

23

Дезоксиметилтестостерон (17альфа-метил-5альфа-андрост-2-ен-17бета-ол)

24

Диенолон (17бета-гидроксиэстра-4,9(10)-диен-3-он)

25

Дростанолон

26

Залеплон

27

Зеранол (7,14,16-тригидрокси-3-метил-3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12-декагидро-1Н-бензо[с][1]оксациклотетрадецин-1-он)

28

Зилпатерол (7-гидрокси-6-(пропан-2-иламино)-4,5,6,7-тетрагидроимидазо[4,5,1-jk][1]бензазепин-2(1H)-он)

29

Зопиклон (6-(5-хлор-2-пиридинил)-6,7-дигидро-7-оксо-5Н-пирроло[3,4-b]пиразин-5-иловый эфир-4-метил-1-пиперазинкарбон қышқылы)

30

Калустерон

31

Клозапин

32

Клонидин (2-(2,6-дихлорфениламино)-имидазолина гидрохлорид)

33

Клостебол

34

Левомепромазин ((R)-2-метокси-N,N,бета-триметил-10H-фенотиазин-10-пропанамин)

35

Меболазин (3,3'-(гидразин-1,2-диилиден)бис(2,17-диметиландростан-17-ол))

36

Мезаболон (17-((1-метоксициклогексил)окси)андрост-1-ен-3-он)

37

Мепитиостан (17-метил-17-((1-метоксициклопентил)окси)-2,3-эпитиоадростан)

38

Местанолон

39

Местеролон (1aльфа-метиландростанодон)

40

Метандиенон (метандростенолон) (17бета-гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он)

41

Метандриол

42

Метастерон (2альфа,17альфа-диметил-5альфа-андростан-3-он-17бета-ол)

43

Метенолон

44

Метил-1-тестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа-андрост-1-ен-3-он)

45

Метилдиендион (эстра-4,9-диен-3,17-дион)

46

Метилдиенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9-диен-3-он)

47

Метилнортестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4-ен-3-он)

48

Метилтестостерон

49

Метилтриенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9,11-триен-3-он)

50

Метилэпитиостанол (17-метил-2,3-эпитиоандростан-17-ол)

51

Миболерон

52

Нандролон

53

Норболетон

54

Норклостебол

55

Норэтандролон

56

Оксаболон

57

Оксандролон

58

Оксид азота

59

Оксиместерон

60

Оксиметолон

61

Орто-хлорбензилиденмалонодинитрил

62

Остарин ((2S)-3-(4-цианофенокси)-N-[4-циано-3-(трифторметил) фенил]-2-гидрокси-2-метилпропанамид) ұқсас химиялық құрылымы немесе ұқсас биологиялық әсері бар басқа да заттар

63

Прастерон (3-гидроксиандрост-5-ен-17-он)

64

Прегабалин

65

Пропетандрол ((17-гидрокси-17-этил-19-норандрост-4-ен-3-ил)пропионат)

66

Пропилгекседрин

67

Простанозол ([3,2-с]пиразол-5альфа-этиоаллохолан-17бета-тетрагидропиранол)

68

Роксиболон (11,17-дигидрокси-17-метил-3-оксоандроста-1,4-диен-2-карбон қышқылы)

69

Сибутрамин, сондай-ақ ұқсас психоактивті әсері бар құрылымдық аналогтары

70

Силандрон (17бета-(триметилсилилокси)андрост-4-ен-3-он)

71

Станозолол

72

Стенболон

73

Тапентадол

74

Тетрагидрогестринон (18альфа-гомо-прегн-4,9,11-триен-17бета-ол-3-он)

75

Тиоместерон (S,S'-(17-гидрокси-17-метил-3-оксоандрост-4-ен-1,7-диил)диэтантиоат)

76

Тиопентал натриі (натри тұзы 5-(1-метилбутил)-5-этил-2-тиобарбитур қышқылы

77

Трамадол (П )-транс-2-[(диметиламино)метил]-1-(м-метоксифенил)циклогексанол)

78

Тренболон

79

Трестолон (17бета-гидрокси-7альфа-метилэстр-4-ен-3-он)

80

Тригексифенидил (1-циклогексил-1-фенил-3-пиперидинопропан-1-ол)

81

Тропикамид

82

Фепрозиднин (3-(бета-фенилизопропил)сиднонимин гидрохлориді)

83

Флуоксиместерон

84

Формеболон

85

Фуразабол (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа-андростано[2,3-с]-фуразан)

86

Хинболон (квиноболон)

87

Хлороформ

88

Цефедрин (2-[1-фенил-2-метил-(бета-цианэтил)]амино-пропанол-1-гидрохлорид)

89

Циклопентолат

90

Энестебол (4,17-дигидрокси-17-метиландроста-1,4-диен-3-он)

91

Эпитиостанол (2,3-эпитиоандростан-17-ол)

92

Этилхлорид (хлорэтил)

93

Этилэстренол (19-нор-17альфа-прегн-4-ен-17-ол) химиялық құрылымы ұқсас немесе биологиялық әсері ұқсас басқа да субстанциялар

94

Эрготал (қаракүйе алкалоидтары фосфаттарының қоспасы)

95

Этилдиенолон (17бета-гидрокси-17альфа-этилэстра-4,9(10)-диен-3-он)

      *осы заттар тізбесінде санамаланған тұздар мұндай тұздардың болуы мүмкін барлық жағдайларда, осы заттар тізбесінде санамаланған заттардың изомерлері осындай изомерлердің болуы мүмкін барлық жағдайларда, осы заттар тізбесінде санамаланған күрделі және қарапайым эфирлері, барлық дәрілік нысандар, құрамына осы тізбеде аталған заттар кіретін барлық саудалық атаулары фармакологиялық белсенді емес компоненттермен үйлесімде, концентрациясына қарамастан, осы заттар тізбесінде санамаланған барлық қоспалар мен ерітінділер.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады