Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын немесе уақытша келген басқа мемлекеттердің азаматтарына және азаматтығы жоқ адамдарға медициналық-санитарлық көмек көрсетудің ережелерін бекіту туралы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау істері жөніндегі агенттігі 2000 жылғы 15 желтоқсан N 807 ("Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілері", 2001 ж. N 2, ст.306) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 9 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 1354. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 29 сәуірдегі N 311 бұйрығымен

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010.04.29 N 311 бұйрығымен.

      "Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы" Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Заңының 6 бабын, "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы"  Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 5759,  61-бабын  және "Медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 қаңтардағы N 135 қаулысын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН: Қараныз K090193Қараныз P092136Қараныз P091937
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын немесе уақытша келген басқа мемлекеттердің азаматтарына және азаматтығы жоқ адамдарға медициналық-санитарлық көмек көрсетудің ережелері бекітілсін.
      2. Облыстардың, Астана және Алматы қалалары денсаулық сақтау басқармаларының (департаменттерінің) бастықтары, республикалық емдеу-алдын алу ұйымдарының, ҒО, ҒЗИ клиникаларының басшылары:
      1) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын немесе уақытша келген басқа мемлекеттердің азаматтарына және азаматтығы жоқ адамдарға қолданылып жүрген заңнамаға, және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 қаңтардағы N 135 қаулысына сәйкес медициналық-санитарлық көмек көрсетуді қамтамасыз етсін;
      2) осы бұйрық денсаулық сақтаудың барлық органдары мен ұйымдарының мағлұматына жеткізілсін, жергілікті жерлерде орындалуы туралы жылына екі рет Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі жөніндегі агенттігіне ақпарат ұсынылсын.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Төрағаның бірінші орынбасарына жүктелсін.
 
      Төраға

Қазақстан Республикасының   
Денсаулық сақтау істері    
жөніндегі агенттігінің     
2000 жылғы 15 желтоқсандағы N 807
бұйрығымен бекітілген      

Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын
немесе уақытша келген басқа мемлекеттердің азаматтарына
және азаматтығы жоқ адамдарға медициналық-санитарлық
көмек көрсетудің ережелері

     1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын немесе уақытша келген басқа мемлекеттердің азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар егер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында басқаша көзделмеген болса, денсаулық сақтау саласында Қазақстан Республикасының азаматтары пайдаланатын құқықтарды пайдаланады және міндеттерді мойнына алады. Қараныз K090193
      2. Басқа мемлекеттердің азаматтарының және азаматтығы жоқ адамдардың медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне құқықтары бар.
      3. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын немесе уақытша келген басқа мемлекеттердің азаматтары және азаматтығы жоқ адамдарға жедел және шұғыл медициналық көмекті ведомстволық бағыныштылығы мен меншік нысанына қарамастан медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі бойынша мемлекеттік тапсырысты орындайтын жақын жердегі кез келген емдеу-алдын алу ұйымдары қамтамасыз етеді.
      4. Медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінен тыс медициналық қызметтерді көрсету үшін шетелдік азаматтарды қабылдау емдеу-алдын алу ұйымдарында шартты негізде жүзеге асырылады.
      5. Шетелдік азаматтарды өтеусіз негізде емдеуге қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және халықаралық шарттардың негізінде көрсетілуі мүмкін.
      6. Басқа мемлекеттің кез келген азаматы және азаматтығы жоқ адамы "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Заңның 5759-баптарында көрсетілген аурулар болған жағдайда, медициналық нұсқауларды сақтауға және мемлекеттік медициналық ұйымдарда тексеруден өтуге және емделуге міндетті.
      Жалтарған жағдайда бұл адамдар мәжбүрлеп куәландырылуға және емделуге (СПИД, туберкулез, карантиндік аурулар) тартылады, бас тартқан жағдайда заңнамаға сәйкес республикадан шығарылады.
      7. Алдын алу емдері, оның ішінде отандық және шетелдік бактериялық, химиялық немесе басқа да дәрі-дәрмектермен егу Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құжаттарға сәйкес емдеу-алдын алу ұйымдарында жүзеге асырылады.
      8. Осы ереже Қазақстан Республикасының аумақтық денсаулық сақтау органдары және ведомстволық бағыныштылығы мен меншік нысанына қарамастан медициналық ұйымдар орындау үшін міндетті.

Об утверждении Правил оказания медико-санитарной помощи иностранцам и лицам без гражданства, беженцам, постоянно проживающим или временно пребывающим на территории Республики Казахстан

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 15 декабря 2000 года N 807 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 января 2001 года N 1354. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 311.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 29.04.2010 № 311.

      В целях реализации статьи 6 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан", статей 57, 59, 61 Закона Республики Казахстан от 19 мая 1997 года "Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан" и постановления Правительства Республики Казахстан от 27 января 2000 года N 135 "Об утверждении гарантированного объема медицинской помощи", приказываю: см. K090193см. P092136см. P091937
      1. Утвердить прилагаемые Правила оказания медико-санитарной помощи иностранцам и лицам без гражданства, беженцам, постоянно проживающим или временно пребывающим на территорию Республики Казахстан.
      2. Начальникам управлений (департаментов) здравоохранения областей, городов Астана и Алматы, руководителям республиканских лечебно-профилактических организаций, клиник НЦ, НИИ:
      1) обеспечить оказание медико-санитарной помощи иностранцам и лицам без гражданства, беженцам, постоянно проживающим или временно пребывающим на территории Республики Казахстан, в соответствии с действующим законодательством и согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 27 января 2000 года N 135;
      2) довести до сведения всех органов и организаций здравоохранения настоящий приказ, обеспечить контроль за исполнением на местах и представлять информацию о его выполнении в Агентство Республики Казахстан по делам здравоохранения два раза в год.
      3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого заместителя Председателя.
 
      Председатель

Утверждены       
приказом Агентством РК 
по делам здравоохранения
от 15 декабря 2000 г. N 807

Правила
оказания медико-санитарной помощи иностранцам и
лицам без гражданства, беженцам, постоянно проживающим или
временно пребывающим на территории Республики Казахстан

      1. Иностранцы и лица без гражданства, беженцы, постоянно проживающие или временно пребывающие на территории Республики Казахстан, пользуются теми же правами и несут те же обязанности в сфере охраны здоровья, что и граждане Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными ратифицированными договорами Республики Казахстан. см. K090193P091937
      2. Иностранцы и лица без гражданства, беженцы имеют право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
      3. Иностранцы и лица без гражданства, беженцы, постоянно проживающие или временно пребывающие на территории Республики Казахстан, обеспечиваются неотложной и экстренной медицинской помощью любой ближайшей лечебно-профилактической организацией независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, выполняющей государственный заказ на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
      4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев для оказания медицинских услуг сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи осуществляется в лечебно-профилактических организациях на договорной основе.
      5. Прием на лечение иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев на безвозмездной основе может оказываться на основании и в порядке, установленном законодательством и международными договорами Республики Казахстан.
      6. Любой иностранец и лицо без гражданства, беженец при наличии у них заболеваний, указанных в статьях 5759 Закона Республики Казахстан "Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан", обязан соблюдать медицинские предписания и по требованию государственных медицинских организаций проходить обследование и лечение.
      В случаях уклонения эти лица подвергаются принудительному освидетельствованию и лечению (СПИД, туберкулез, карантинные заболевания), а при отказе депортируются из республики.
      7. Назначение и проведение профилактического лечения, в том числе прививок, отечественными и импортными бактерийными, химическими или другими лекарственными средствами осуществляется в лечебно-профилактических организациях согласно действующим нормативным документам на территории Республики Казахстан.
      8. Настоящие Правила обязательны для исполнения и устанавливаются для территориальных органов здравоохранения Республики Казахстан и медицинских организаций, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.