Мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) туралы үлгілік ережені бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 04 сәуірдегі № 06-7/47 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 10 сәуірде № 8413 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 10 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрінің 29.12.2015 № 10 бұйрығымен.

      «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 5-бабы 1-тармағының 10-3) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) туралы үлгілік ереже бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Мемлекеттік қызметті өткеру бөлімі (Т.Қ. Жұмағұлов) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді және ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                           А.Байменов

Қазақстан Республикасы     
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
Төрағасының          
2013 жылғы 4 сәуірдегі № 06-7/47
бұйрығымен бекітілген     

Мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі
(кадр қызметі) туралы үлгілік ереже

1. Жалпы ереже

      1. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңын, мемлекеттік қызмет саласындағы Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Үлгілік ережені басшылыққа алады.
      2. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі):
      1) ___________________________________________________________;
      2) ___________________________________________________________;
      3) ____________________________________________________ тұрады.

2. Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) негізгі
міндеттері, функциялары мен құқықтары

      3. Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) міндеті: мемлекеттік органның персоналды басқарудың тұтас жүйесін қалыптастыру.
      Функциялары:
      1) мемлекеттік органның персоналды басқару стратегиясын әзірлеу және іске асыру;
      2) мемлекеттік органның кадр, оның ішінде мамандық және біліктілік бойынша қажеттілігін талдау және жоспарлау;
      3) мемлекеттік органның кадр құрамын қалыптастыру, конкурстық іріктеуді ұйымдастыру;
      4) мемлекеттік органның кадр мониторингі және кадрлық іс жүргізуді, оның ішінде «е-қызмет» персоналды басқарудың ақпараттық жүйесі арқылы жүргізу;
      4. Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) міндеті: мемлекеттік органның персоналды басқарудың тұтас жүйесі шеңберінде мемлекеттік қызметті өткеруді қамтамасыз ету.
      Функциялары:
      1) мемлекеттік органда кәсіби бейімделу мен тәлімгерлікті ұйымдастыру;
      2) мемлекеттік органның кәсіби кадр дамуын, оның ішінде қайта даярлау, біліктілігін арттыру, тағылымдамалардан өтуін ұйымдастыру арқылы қамтамасыз ету;
      3) конкурстық, аттестаттау, тәртіптік және кадр мәселелері жөніндегі өзге де комиссиялардың қызметін ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
      4) мемлекеттік қызметке кіруөткеру және тоқтату рәсімдерін сақтауды қамтамасыз ету;
      5) мемлекеттік қызметшілердің қызметіне бағалау жүргізуді ұйымдастыру, олардың аттестаттау рәсімдерінің сақталуын қамтамасыз етеді.
      5. Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) міндеті: мемлекеттік органда ұжымдық мәдениетті қалыптастыру және қолайлы әлеуметтік-психологиялық еңбек климатын дамыту.
      Функциялары:
      1) мемлекеттік органда еңбек заңнамасы мен мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың орындалуын қамтамасыз ету, еңбек режимі мен жағдайларының сақталуын, сондай-ақ мемлекеттік қызметте болуға байланысты шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету;
      2) мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік және құқықтық қорғалуын қамтамасыз ету, мемлекеттік орган басшысына оларды көтермелеу және ынталандыру бойынша ұсыныстарды енгізу.
      6. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамамен айқындалатын персоналды басқару бойынша өзге де міндеттер мен функцияларды іске асырады.
      Персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) олардың қызметіне тән емес қосымша міндеттер мен функциялар жүктелмейді.
      7. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзінің міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерді иеленеді.
      8. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі):
      1) Заңмен және осы Үлгілік ережемен жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды мемлекеттік органның басқа құрылымдық бөлімшелерінен сұратады және алады;
      2) мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен және оның аумақтық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасайды.

3. Персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) қызметін ұйымдастыру

      9. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) мемлекеттік органның жауапты хатшысына (жауапты хатшы лауазымы енгізілмеген мемлекеттік органдарда – аппарат басшысына, аппарат басшысы лауазымы болмаған жағдайда – мемлекеттік органның басшысына) тікелей бағынады.

Об утверждении Типового положения о службе управления персоналом (кадровой службе) государственных органов

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 4 апреля 2013 года № 06-7/47. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2013 года № 8413. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 10

      Сноска. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы РК от 29.12.2015 № 10 (вступает в силу с 01.01.2016).

      В соответствии с подпунктом 10-3) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о службе управления персоналом (кадровой службе) государственных органов.
      2. Отделу прохождения государственной службы Агентства Республики Казахстана по делам государственной службы (Жумагулову Т.К.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Председатель                               А. Байменов

Утверждено          
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам 
государственной службы    
от 4 апреля 2013 года № 06-7/47

Типовое положение о службе управления персоналом
(кадровой службе) государственных органов

1. Общие положения

      1. Служба управления персоналом (кадровая служба) в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе» (далее – Закон), актами Президента и Правительства Республики Казахстан в сфере государственной службы, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Типовым положением.
      2. Служба управления персоналом (кадровая служба) состоит из:
      1) ______________________________________;
      2) ______________________________________;
      3) ______________________________________.

2. Основные задачи, функции, права и обязанности
службы управления персоналом (кадровой службы)

      3. Задача службы управления персоналом (кадровой службы): формирование целостной системы управления персоналом государственного органа.
      Функции:
      1) разработка и реализация стратегии управления персоналом государственного органа;
      2) анализ и планирование потребности государственного органа в кадрах, в том числе по специальностям и квалификациям;
      3) формирование кадрового состава государственного органа и организацию конкурсного отбора;
      4) мониторинг кадров государственного органа и ведение кадрового делопроизводства, в том числе посредством информационной системой управления персоналом «е-қызмет».
      4. Задача службы управления персоналом (кадровой службы): обеспечение прохождения государственной службы в рамках целостной системы управления персоналом государственного органа.
      Функции:
      1) организация профессиональной адаптации и наставничества в государственном органе;
      2) обеспечение профессионального развития кадров государственного органа, в том числе путем организации переподготовки, повышения квалификации, стажировок;
      3) организация и обеспечение деятельности конкурсной, аттестационной, дисциплинарной и иных комиссий по кадровым вопросам;
      4) обеспечение соблюдения процедур поступления, прохождения и  прекращения государственной службы;
      5) организация проведения оценки деятельности государственных служащих, обеспечивает соблюдения процедур их аттестации;
      5. Задача службы управления персоналом (кадровой службы): формирование корпоративной культуры и развитие благоприятного социально-психологического трудового климата в государственном органе.
      Функции:
      1) обеспечение исполнения в государственном органе трудового законодательства и законодательства о государственной службе, обеспечение соблюдения режима и условий труда, а также ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе;
      2) обеспечение социальной и правовой защищенности государственных служащих, внесение руководителю государственного органа предложений по их поощрению и мотивации.
      6. Служба управления персоналом (кадровая служба) реализует иные задачи и функции по управлению персоналом, определяемые законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.
      На службу управления персоналом (кадровую службу) не возлагаются дополнительные задачи и функции, несвойственные ее деятельности.
      7. Служба управления персоналом (кадровая служба) обладает полномочиями, необходимыми для реализации ее задач и функций, в соответствии с Законом, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан в сфере государственной службы, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
      8. Служба управления персоналом (кадровая служба):
      1) запрашивает и получает от других структурных подразделений государственного органа документы и сведения, необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на нее Законом и настоящим Типовым положением;
      2) взаимодействует с уполномоченным органом по делам государственной службы или его территориальным подразделением.

3. Организация деятельности службы
управления персоналом (кадровой службы)

      9. Служба управления персоналом (кадровая служба) непосредственно подчинена ответственному секретарю государственного органа (в государственном органе, в котором не введена должность ответственного секретаря – руководителю аппарата, в случае отсутствия должности руководителя аппарата – руководителю государственного органа).