Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 шілдеде № 11690 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 388 бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      басы

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 838-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 838-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия

      өндірісі

      Мамандығы: 0810000 - Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен

      жанармай құю станцияларын салу және пайдалану

      Біліктілігі: 081002 2- Слесарь-жөндеуші*

      081003 2 – Технологиялық компрессорлар машинисі*

      081004 2 – Технологиялық сораптар машинисі*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақтының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жумыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

396
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

408

250

158


1-2

ЖКП 01

Гидравлика, гидрология, гидрометрия


+108

70

38ЖКП 02

Инженерлік геодезия


+54

30

24ЖКП 03

Мұнай газ ісі негіздері

+
108

70

38ЖКП 04

Мемлекеттік тілде іс жүргізу қағаздары


+30

20

10ЖКП 05

Термодинамика мен жылу техникасының негіздері


+54

30

24ЖКП 06

Инженерлік графика мен машинақұрылыстық сызулардың негіздері


+54

30

24АП 00

Арнайы пәндер

722

420

244

58

1-2

АП 01

Құрылыс конструкциясы және кешенді жабынды құрылыс

+
68

40

28АП 02

Автоқұю станцияларын салу

+
92

50

20

22


АП 03

Автоқұю станцияларын пайдалану

++

52

30

22АП 04

Сорғы және компрессорлық станцияларды пайдалану


+60

30

30АП 05

Еңбекті қорғау және өндірістік экология


+42

30

12АП 06

Мұнайсақтағыштары

++

108

70

20

18


АП 07

Сорғы және компрессорлық станцияларды салу


+54

30

14АП 08

Май құю станцияларын жабдықтау


+80

40

40АП 09

Мұнай-газ құбырлары

++

108

70

20

18


АП 10

Мұнай қоймасын салу және пайдалану


+68

30

38БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер **

58 -341**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1152

ӨО және КП 01

Оқу -таныстыру практикасы

288

ӨО және КП 02

Өндірістік практика

864

ӨО және КП 02.1

Технологиялық практика

648

ӨО және КП 02.2

Диплом алдындағы практика

216

АА

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

2880

К

Консультациялар


Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқу кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: (АП 02, АП 06, АП 09) пәндерінен кешенді емтихан немесе арнайы пәндердің біреуінен (АП 02, АП 06, АП 09) емтихан және дипломдық жұмыс.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 839-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 839-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия

      өндірісі

      Мамандығы: 0810000 - Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен

      жанармай құю станцияларын салу және пайдалану

      Біліктілігі: 081001 2- Жанар май құю станциясының операторы*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақтының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жумыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

332
1

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

100

80

20


1

ЖКП 01

Гидравлика, гидрология, гидрометрия


+14

10

4ЖКП 02

Инженерлік графика мен машинақұрылыстық сызулардың негіздері


+14

10

4ЖКП 03

Электроника негіздері мен жалпы электротехника


+14

10

4ЖКП 04

Инженерлік геодезия

+
18

10

8ЖКП 05

Мұнай газ ісі негіздері


+20

20
ЖКП 06

Стандарттау, метрология және сертификациялау


+20

20
АП 00

Арнайы пәндер

290

170

100

20

1

АП 01

Құрылыс конструкциясы және кешенді жабынды құрылыс


+


+

30

10

10

10


АП 02

Автоқұю станцияларын салу

+
20

10

10АП 03

Автоқұю станцияларын пайдалану


+20

10

10АП 04

Сорғы және компрессорлық станцияларды пайдалану


+20

10

10АП 05

Мұнай қоймасын салу және пайдалану

++

32

22

10АП 06

Еңбекті қорғау және өндірістік экология


+10

10
АП 07

Мұнайсақтағыштары


+42

32

10АП 08

Сорғы және компрессорлық станцияларды салу

+
30

20

10АП 09

Май құю станцияларын жабдықтары


+

+


30

20

10АП 10

Мұнай-газ құбырлары


+36

16

10

10


БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер **

34 – 132**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

576

ӨО және КП 01

Оқу -таныстыру практикасы

108

ӨО және КП 02

Өндірістік практика

468

ӨО және КП 02.1

Технологиялық практика

252

ӨО және КП 02.2

Диплом алдындағы практика

216

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

1656

      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін. **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: (АП 02, АП 06, АП 09) пәндерінен кешенді емтихан немесе арнайы пәндердің біреуінен (АП 02, АП 06, АП 09) емтихан және дипломдық жұмыс.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 840-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 840-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия

      өндірісі

      Мамандығы: 0810000 - Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен

      жанармай құю станцияларын салу және пайдалану

      Біліктілігі: 081002 2- Слесарь-жөндеуші*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативті мерзімі: 1 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында жалпы орта білім алусыз****

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақтының көлемі (сағат)

Курс бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жумыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

524
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

344

210

134


1-2

ЖКП 01

Гидравлика, гидрология, гидрометрия


+76

50

26ЖКП 02

Инженерлік геодезия


+54

30

24ЖКП 03

Мұнай газ ісі негіздері

+
76

50

26ЖКП 04

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+30

20

10ЖКП 05

Термодинамика мен жылу техникасының негіздері


+54

30

24ЖКП 06

Инженерлік графика мен машинақұрылыстық сызулардың негіздері


+54

30

24АП 00

Арнайы пәндер

668

380

246

42

1-2

АП 01

Құрылыс конструкциясы және кешенді жабынды құрылыс

68

40

28АП 02

Автоқұю станцияларын салу

+
92

50

20

22


АП 03

Автоқұю станцияларын пайдалану

++

52

30

22АП 04

Сорғы және компрессорлық станцияларды пайдалану


+60

30

30АП 05

Еңбекті қорғау өндірістік экология


+42

30

12АП 06

Мұнайсақтағыштары

++

76

50

16

10


АП 07

Сорғы және компрессорлық станцияларды салу


+54

30

24АП 08

Май құю станцияларын жабдықтары


+80

40

40АП 09

Мұнай-газ құбырлары
+

76

50

16

10


АП 10

Мұнай қоймасын салу және пайдалану


+68

30

38БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер **

48 -301**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1152

ӨО және КП 01

Оқу -таныстыру практикасы

288

ӨО және КП 02

Өндірістік практика

864

ӨО және КП 02.1

Технологиялық практика

648

ӨО және КП 02.2

Диплом алдындағы практика

216

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

2880

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: (АП 02, АП 06, АП 09) пәндерінен кешенді емтихан немесе арнайы пәндердің біреуінен (АП 02, АП 06, АП 09) емтихан және дипломдық жұмыс.

      ****Осы бағдарламаны іске асыру жалпы орта білімді қатар алумен қарастырылады

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 841-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 841-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

0810000 – Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен
жанармай құю станцияларын салу және пайдалану мамандығы бойынша
техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу
бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша оқу

      бағдарламаларының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды


Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша сөздердің дамуы. Іс қағаздарды мемлекеттік тілде жүргізу. Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарын білу. Кәсіптік қарым қатынасты жүргізу үшін аудару техникасы (сөздікпен). Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі. Кәсіптік дәріс. Қазақ (орыс) тілінде техникалық кітаптармен жұмыс істеу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану.Сөздердің дамуы мен кәсіптік қоғам.

Білімдер:

- орыс және қазақ тілін, керекті лексикалық және кәсіптік бағыттағы мәтіннің анализі мен жұмысқа қажетті граматикалық минимумдарды;

Іскерліктер:

- диалогты жүргізу, саладағы терминдерді қолданып құжаттарды оқу керек;

- жазба және ауызша сөздердегіқателерді түзету;

- мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану.

БҚ 8-12

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Мамандық бойынша шетел тілдерінің негізі, кәсіптік лексика, терминдер мен фразелогиялық айналымдар. Кәсіптікнақты мәтінді аудару техникасы. Кәсіптік қатынас. Сөйлеудің міндетті деңгейі, оқу мен хаттар. Ауызша және жазбаша аудармалар, сөздерді түсініп, ұғыну.

Білімдер:

- мамандық бойынша кәсіптік қатынастарға қажетті лексико-граматикалық материал.

Іскерліктер:

- кәсіптік сөздердің түрлерін анықтау (ауызша, жазбаша, монологиялық, диалогиялық);

- шет тіліндегі қарапайым қарым қатынастарды игеру.

БҚ 8-12

ЖГП 03

Дене тәрбиесі.

Дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы; өзін-өзі тәрбиелеу және дене тәрбиесінің негізгі жүйелері; салауатты өмір салтын анықтайтын факторлар; жұмысқа қабілеттілік әрекеті мен серпімділік режимі; жеке өзін-өзі жетілдеру негіздері, кәсіптік-қолданбалы дене дайындығының бағыттылығы мен қажеттілігі.

Білімдер:

-салауатты өмір салтын құрайтын негіздерді;

-әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерді

Іскерліктер:

-спортпен шұғылдану, физикалық белсенділікті жүйелі қолдану

-денсаулықты нығайту мен өзін-өзі жетілдіру үшін дене тәрбиесінің білімін қолдану;

БҚ 8-12

ӘЭД 00

Әлеуметтік –экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану.

Әлемдік ж/е отандық мәдениет. Қазақстанның мәдениет тарихы; дінтану негізгі; мәдениет ұғымы; мәдениет ж/е өркениет; қазіргі әлемдегі мәдениет;

Қазақстан аймағында қоныстанған халықтардың мәдениеті. Қазақстан аймағындағы ежелгі өркениет мәдениеті: Тайпалық одақ пен 9-13 ғасырдағы қазақ хандығы тұсындағы ортағасырлық мәдениет; 14-15ғ/ғы Қазақстан халқының мәдениеті; 18 ғасырдағы Қазақстан мәдениетінің дамуы. 19 ғасырдың мәдениеті. Ресей империясының құрамында отаршылық нездегі Қ/н мәдениетінің дмуы (19ғ/ң жартысы мен 20ғ/ң басы); революция жылдары мен кеңестік биліктің қалыптасуындағы Қ/н. 20-30 жылдардағы мәдени құрылыс. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы өнер мен әдебиет, халықтық білім, ғылым. 40жылдың ортасы мен 80 жылдың басына дейінгі ҚР мәдениеті мен ғылымы; қоғамдық құбылыс ретіндегі дін: діннің маңызы мен оның рөлі; діннің шығуы меноның тарихи типтері; христиан дінінің, негізгі тарихи жағдайы; Қ/н аймағындағы христиандық қауым; ислам діні

Білімдер:

-негізгі ұғымды;

-конфуцийлік, даосизм ұғымы қытай өнері

- Ислам, курайшы, мұххамед, құран. Алла, мекке ұғымдарын;

-Христиандық оқудың негізгі қағидалары мен оның құнды бағдарларын:

-Франция мәдениеті; Ашельдік мәдениет, проманьендар, галлалар, франктер, әдебиет, пәлсапа;

-Көшпенділердің құнды жүйесі және тұрмыс салты;

-ортағасырлық кезеңдегі қазақ халқының мәдени негізі туралы білімді қалыптастыру;

-Қазақстанның ортағасырлық мәдениетінің әсер етуі.

Іскерліктер:

-әлемдік мәдениеттің негізгі тарихи кезеңін ж/е олардың өркениеттілігін ашу;

-мәдени мұраларды қолдану;

-мәдениеттану ұғымдарын еркін пайдалану;

-көшпенділердің рухани және материалдық мәдениетінің ерекшелігін көрсету.

-діннің пайда болуы мен оның тарихи типтерін талдау

БҚ 8-12

ӘЭП 02

Философия негіздері.

Философия пәні, әлемдік философия қөзқарастарының негізгі ойлары; адам табиғаты мен оның өмір сүру мәні; Адам және Құдай; адам ж/е ғарыш адам, қоғам, өркениет пен мәдениет; тұлға жауапкершілігі мен еркіндігі; адамтану және қызмет; ғылым ж/е оның рөлі; жаһандық проблема алдындағы адамзат.

Білімдер:

-әлемніңфилософиялық ғылыми және діни суреттері туралы таныстыру; адам өміріндегі орны;

-Этикалық және әлеуметтік проблемалар, формалар мен әдістер, оның құрылымы, ғылым мен ғылыми танымның рөлін таныстыру;

Іскерліктер:

-адамның биологиялық және әлеуметтік, денелік және рухани бастауда; оның санасының мәнін саналы және санасыз тәртібін анықтау.

-қоғамда адамдар арасындағы өнегелік нормаларды реттеу

БҚ 8-12

ӘЭП 03

Саясаттану ж/е әлеуметтану негіздері.

Пән, негізгі ұғымдар мен категориялар; Саяси көзқарас; тарихи ж/е қазіргі саяси мектептер; саясат; саяси билік; билікті жүргізу ретіндегі демография; саяси жүйе, оның негізгі буыны ретіндегі мемлекет; саяси партиялар мен партиялық жүйелер; коғамдық ұйымдар мен қозғалыстар. Адам саясат жүйесінде; саяси қызметтің әдіс-тәсілдері; тоталитарлықтан демократиялық қоғамға көшудің өзекті мәселелері; сыртқы саяси қызмет; саяси процесс

Білімдер:

-Заңды түсінуде әлеуметтік көзқарас туралы ұғымды;

-әлеуметтік социализация процесінің ерекшелігі;

-қоғамда адамдар арасындағы қарым-қатынас нормасын реттеу формасы

Іскерліктер:

-әлеуметтік өзгеру мен дамудың әлеуметтік қозғалыс пен басқа да факторларын дамыту.

-биліктің маңыздылығын, саясат субъектілерін, саяси қарым-қатынас пен процестерді айқындау.

-Саяси жүйе мен саяси режим құру

БҚ 8-12

ӘЭП 04

Экономика негіздері.

Мақсаты, негізгі ұғымы, функциялары; меншікті басқаруы, жоспар түрлері, олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлау;

Жоспарлардың экономикалық даму әдісі мен болжам талдамалары;бизнес-жоспар; экономикалық талдау; Нарықтық халық тауарларының қызметі мен тұтыну жағдайын, талдау, нарықтық инфрақұрылым

Білімдер:

-экономикалық теорияның жалпы ережесін;

-Еліміздегі ж/е шет елдегі экономикалық жағдайларды;

-макро ж/е микроэкономика негіздерін;

- салықтық ақшалай-несиелік, әлеуметтік ж/е ивестициялық саясат туралы

Іскерліктер:

-нарықтық баға белгілеудің механизмін сипаттау;

-өзінің кәсіптік қызметіне бағытталған экономикалық ақпараттарды табу ж/е қолдану;

БҚ 8-12

ӘЭП 05

Құқық негіздері.

Құқық, ұғым, жүйе, дереккөздер;

Қазақстан Республикасының Конституциясы-құқықтық жүйенің өзегі; адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы; тұлға, құқық, құқықтық мемлекет; заңды жауапкершілік ж/е оның түрлері; құқықтың негізгі салалары; Қазақстан Республикасының сот жүйесі, құқық қорғау органдары.

Білімдер:

-адам мен азаматтың құқығы мен азаттығын, олардың орындау механизмін;

-кәсіптік қызмет саласында құқықтық ж/е адамгершілікті-әдептілік нормаларын;

Іскерліктер:

-жеке басының азаттағы мен абырайын қорғау.

-маманның кәсіптік қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалану;

БҚ 8-12

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Гидравлика, гидрология, гидрометрия.

Сұйықтың негізгі физикалық қаситтері. Гидростатика. Гидродинамика негіздері. Гидравликалық кедергі. Сұйықтың саңылау арқылы ағысы. Құбырдағы сұйықтың қозғалысы. Ашық арнадағы сұйықтың бірқалыпты қозғалысы. Ашық арнадағы сұйықтың бірқалыпсыз қозғалысы. Суағарлар мен бьефтердің түйісуі. Гидравликалық тораптар мен тапсырмалары. Гидрологиялық есептеулер. Қысқа құбырлардағы сұйықтың ағысы. Үлкен көпірлердің гидравлика негізі. Жолды жобалау кезінде құбырөткізгіш құрылыстарын гидравликалық есептеу. Гидравликалық қондырғылар.

Білімдер:

-сұйық қозғалысының заңдылықтарын; құбылыстың физикалық жағдайларын, сұйық қозғалысының пішіні мен теңдеуін

- ағынның арналар мен құрылыстармен байланысын зерттеу.

Іскерліктер:

- су өткізетін құрылыстардың жобалануындағы гидравликалық және гидрологиялық негіздеудегі құбыр өтпесінің өлшемін анықтау;

- сұйықтың бірқалыпты және бірқалыпсызғын, орнықсыз қозғалысына гидравликалық есептеулер жүргізуді;

- ағын энергиясын өшіру мен бьефтердің түйісуін есептеу, гидрограф пен судың жоғарғы шығынын, құбыр өтпесінің құрылысын, көпір арнасындағы арналық деформациялар мен жол құрылысының төменгі бьефін есептеу;

- инженерлік және практикадағы түрлі әдістерді қолдану,

- инженерлік есептерді есептеу әдісі мен әр түрлі әдістерді қолданудағы тәжірибиелік біліктілігі.

БҚ 1

КҚ 3.5.10, КҚ.3.5.12

КҚ 3.5.9

ЖКП.02

Инженерлік геодезия.

Жердің пішіні мен өлшемі туралы жалпы түсінік. Сызықты бағдарлау. Топографиялық план мен карта. Геодезиялық өлшеулер. Сызықтық өлшеулер. Өлшегіш приборлар. Сызықтың ұзындығын өлшеу. Нүктенің белгісі мен айырмашылығын анықтау. Геодезиялық торлар. Тахеометриялық съемка. Өлшеу-лерді тексеру теориясы. Нивелирленудің түрі. Нивелирленудің тапсырмасы. Құрылыстағы геодезия. Инженерлік іздестіру кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Трассаны бөлу. Жинақты құрылыс кезіндегі монтажды горизонттағы бөлу жұмыстарын детальдау. Қиылысудағы қисықтар. Фототопографиялық түсірілімдер. Нивелирлеу. Мензуалды түсірілім.

Білімдер:

- құрылысты іздестіру, жобалау, салу мен пайдалануды қамтамассыз ететін геодезиялық жұмыстар;

- типтік инженерлік геодезиялы тапсырмалар мен олардың геометриялық ақиқатын анықтаудағы негізгі талаптар.

Іскерліктер:

- топографиялық карта мен геодезиялық приборлармен жұмыс істеу;

- далалық жағдайда геодезиялық приборларды орнату.

БҚ6

БК 7

КҚ 3.5.4

КҚ 3.5.13

ЖКП 03

Мұнай газ ісі негіздері.

Мұнай және газ геологиясының негізі. Мұнай газдың шығу жерін іздестіру. Мұнайгаздың шығу жерін бұрғылау. Шығу жерлерін өңдеу. Мұнайды алу және пайдалану. Мұнайды дайындау және өндіру. Мұнайды өңдеу процессі.

Білімдер:

- газ бен мұнайдың шығу жерін бұрғылау, өңдеу және іздестіру, геология негізін және оның тасымалдануы мен өндіруін;

-мұнайдың шығу көзінің геологиялық жүргізу әдісі мен оны құрастыру, пайдалануды, сонымен қатар автоматтандыру процестері үшін бағдарламалық кешендерді қолданды.

Іскерліктер:

-газ бен мұнайды пайдалану мен құрастырудың рационалды жүйесін құрастыруды жобалауды есептеу мен карталау әдісін қолдануды.

КҚ 3.5.1

ЖКП 04

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.

Пән мазмұны ж/е оның мақсаты. Іс жүргізуде әртүрлі лингвис-тикалық сөздіктердің қолдану.

Ұйымдарда, кәсіпорындарда іс жүргізудің ұғымы, жүйесі мен ұйымдастырылуы; Техникалық сөздіктердің ерекшелігі. Кеңселік ж/е құжаттық жұмыстың негізі. Ұйымдық-басқару нормативтік-құқықтық, ақшалай қаржылық есептеу ж\е анықтама құжаттары, қызмет хаттарының негізгі әдістері. Іс жүргізуде АСУ-дың пайдалану. Мәтіндік құжаттарды бірінші жинақтары. Күрделі мәтіндік жинақтар. Мұрағат. Ведомстволық мұрағаттар, мемлекеттік мұрағаттар, ұлттық мұрағаттық қор.

Білімдер:

-оқылатын пәннің мазмұнын, оның мақсаттарын;

-лингвистикалық ж/е техникалық сөздік түрлерін

-Іскерлік ж/е ақпараттық құжаттардың жіктелуін;

-Іс жүргізудің заманауи стандарт-тарына қойылатын негізгі талаптар;

-құжат формулярлары мен оның құрылымдық бөліктері.

Іскерліктер:

-ақпараттық ж/е іскерлік сипаттағы әртүрлі құжаттардың формулярын құру;

-ұйымдық-әкімшілік құжаттармен жұмыс жасау;

-мұрағатқа істерді өткізу, сақтау, рәсімдеу.

КҚ 3.5.2

КҚ 3.5.9

ЖКП 05

Термодинамика мен жылу техникасының негізі.

Бірқалыпты электрлік тоқ. Тоқтың тығыздығы. Тоқтың көзі. Ом заңы. Тоқтың жұмысы мен қарқындылығы. Кирхгоф заңы. R1 R2 R3 кедергілердің қосылуы. Магнитті кеңістік. Магнитті кеңістіктің индукциясы. Био-Савара-Лаплас заңы. Магнитті кеңістіктің мысалы. Саленойда магнитті кеңістігі. Ампер заңдылығы. Паралель тоқтардың өзара байланысы. Лоренц күші. Магнитті кеңістіктегі бөлшектердің қозғалысы. Магнитті индукцияның вектор ағыны. Магнитті өрістің жұмысы. Электромагнитті индукция заңдылығы. Фарадейй заңдылығы.

Білімдер:

-химияның заңдары мен заңдылықтарының негізін;

- қазіргі деңгейдегі заттардың құрылымын, қоспалардың концентрациясын есептеуді;

-әдебиттерді сауатты пайдаланудағы ертінділердің түзетілуін;

- коррозиялың процестерді ң бағалау үшін электролиз кезіндегі пайда болатын заттың саны мен электр қозғауыш күштің гальваникалық элементін есептеу;

- энергетикалық бағалау негізінде химиялық реакциялардың ағу шарттары мен механизмдерін анықтау;

- өндірістік масштаб үшін қажетті бағыттағы және жағдайдағы реакцияларды жүргізу, ластану мен сулардың ағыны кезіндегі ферментті технология мен бакпрепараттардың сапалы аналитика әдісін анықтау.

Іскерліктер:

- химиялық реактивтермен жұмыс істеу, өзара байланысты құбылыстар аясындағы тапсырма-ларды шешу үшін физико-химиялық әдістерді қолданудағы химиялық реактив- термен жұмыс істеу.

КҚ 3.5.1

ЖКП 06

Инженерлік графика мен машинақұрылыстық сызулардың негізі.

Талаптарға сәйкес сызбаларды графикалық сызу. Сызықтарды сызу, стандартты шрифтарды оқу. Контурлы техникалық детальдарды сызуды қабылдау. Проекциялық сызу мен сурет салу. Геометриялық фигураның техникалық суреттері. Мамандық бойынша сызбалар мен схемалар. Сызбалар: геометриялық денелердің тобы.

Білімдер:

- конструкциялық құжаттардың бірлік жүйесін;

- эскиздер мен сызбалардың дұрыс орындалуы мен ережелері;

-сызба геометрия мен проекциялық сызбалардың негізі.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша сызуларды безендіру және орындау, соның ішінде компютерлік графика әдісімен, геометриялық топтар суреттерін орындау.

БҚ1

КҚ 3.5.10, КҚ 3.5.12

КҚ 3.5.9

Арнайы пәндер

АП 01

Құрылыс конструкциясы және кешенді жабынды құрылыс.

Темір бетон болмысы. Алдын ала кернелген темір бетон. Армотасты конструкция элементтері. Металл конструкциялары. Металл конструкциялардың материалдары. Ағаштан және пластмастан жасалған конструкциялар. Ағаш конструкциялардың элементтерін біріктіру. Металл конструкциялардың материалдары.

Білімдер:

- материалдардың негізгі физикалық және механикалық қасиетін;

- шекті жағдай бойынша құрылыс конструкцияларының есептеудің жағдайын.

Іскерліктер:

- кернеулі жағдайдың түрін анықтау;

- тиімді конструкциялық шешімдерді қабылдау;

- негізгі элементтерді конструкциялау және есептеуді орындау;

- нормативті және техникалық әдебиттерді сауатты орындау.

БҚ 11

КҚ 3.5.5

АП 02

Автоқұю станцияларын салу.

Типтік АҚС салу мен оның құрамы. АҚС бас жоспары мен технологиялық схемасын құрастыру. Кешенді жабынды құрылыс. АҚС жабдық-тары мен ғимаратындағы ірге-тастары. Жер асты құрылыстары мен ғимараттары. АҚС ғимараттар мен құрылғыларды монтаждау.

Білімдер:

- іргетастың құрылымдық шешімдерін және орнату тереңдігі өлшемдерін;

- автотолтыру станциясының типтік жобасын;

- АТС ғимаратына күштік және бақылау сымдарын тартуды;

Іскерліктер:

- құрылыс алаңының гидрогео-логиялық жағдайларына байланысты қосымша құрылымдық шараларды әзірлеуді;

- сумен қамту, канализация, жылуландыру, энергия сақтау және байланыс, сонымен қатар көлік құрлылымы мен коммуникация желілері мен қондырғыларына жалғасатын, түйісетін буындарды әзірлеуді;

- құрылымдарды ауыстыруды;

- үлкен және кіші габаритті көлік құралдарының мүмкін айналу радиусын есептеуді.

КҚ 3.5.13

АП 03

Автоқұю станцияларын пайдалану.

АҚС типтері мен тағайындалуы. АҚС классификациясы. АҚС орындалатын операциялар. АҚС технологиялық схемасы. АҚС өндірістік операциялар. Мұнай өнімін қабылдау. Мұнай өнімін сақтау. Мұнай өнімін сақтау. Мұнай өнімінен сынақ алу және деңгейін тексеру. Мұнай өнімінің азаюының себептері. Өнімнің азаюы бойынша іс шаралар. Мұнай өнімінің азаюының нормасы. Резервуарларды коррозиядан қорғау. Мұнай өнімінің сапасын бақылау. Автоқұю станциясындағы мұнай өнімін өлшеу және есептеу. Есепке алу құжаттарын құрастыру.

Білімдер:

- сынау және жөндеу жұмыс-тарын жүргізудегі техника қауіпсіздігі мен АҚС негізгі қондырғыларын таңдау мен авоматты басқару жұмыстарын.

Іскерліктер:

- жанар жағар материалдарды қабылдаудың құжаттарын орындау мен АҚС пайдалану мен қызмет көрсетуді жүзеге асыру, соныен қатар АҚС негізгі жабдықтарын таңдау.

БҚ5

КҚ 3.5.12

КҚ 3.5.13

АП 04

Сорғы және компрессорлық станцияларды пайдалану.

Сорғы және компрессорлық станция объектісін қызмет көрсету. Сорғы агрегатының сенімділігі бойынша негізгі көрсеткіштерді көрсету. Техникалық қызмет көрсету жүйесі мен жөндеу жұмыстары.Сорғы агрегатының орташа және күнделікті жөндеудің айналымын есептеу. Бірқалыпты қосалқы бөлшектердің нормасын анықтау. Диагностика. СжКС аймағының негізгі істен шығуын анализдеу. Айдау агрегаттарын сынау. Энергетикалық нормалауды есептеу. Сорғы және компрессорлық станцияларын басқару мен пайдалану. Остік компрессорды тазалағаннан соң қарқындылық бойынша ГТҚ техникалық жағдайының параметрлерін есептеу. СжКС жұмыс істеуінің тиімділігін көтерудің негізгі бағыты.

Білімдер:

- Аппараттар мен коммуникациялар, қондырғыларды қорғау конструкциялары мен ерекшеліктері мен пайдалану тәртібіне қызмет көрсету;

- сорғы мен компрессорлық қондырғыларды тоқтау мен жіберу мен дайындаудың ережесі мен технологиялық режим параметрлері.

Іскерліктер:

- технологиялық қондырғылардың бөлшектері мен ақауларын жөндеу жұмыстар;

- әр типтегі сорғы және компрессорлық станциялардың қызмет көрсетуін;

- әр типтегі сорғы және компрессорлық станциялардың қондырғыларының жұмысын реттеуді;

- сорғы және компрессордағы жұмыстағы келеңсіз жағдайларды.

БҚ9

КҚ 3.5.13

АП 05

Еңбекті қорғау және өндірістік экология.

Өндірістегі еңбекті қорғауды бақылау мен қадағалау.Өндірістегі еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Өндірістік санитария. Өндірістік травмалар. Өрт қауіпсіздігі.

Білімдер:

-Өндірістегі еңбекті қорғауды басқару жүйесі, кәсіпорынның шығармашылығын жария ететін еңбекті қорғауды мемлекеттік нормативті талап-тарды құрайтын;

- еңбекті қорғау саласындағы жұмысшылардың міндеттері.

Іскерліктер:

- өндірістің кәсіптік жұмысының жоспарлы түрі немесе қазіргі және болашақтағы болатын зиянды және қауіпті факторларды анықтау;

- орындалатын кәсіптік жұмысқа қатысты қорғаныстың ұйымдық және жеке құралын пайдалану; - соның ішінде еңбек шарты мен жарақат қауіпсіздігінің деңгейін бағалау, жұмысшылар-ды жұмы орнында жұмыстың жүргізілу тәртібін ескеру мен техника қауіпсіздігінің сұрақ-тары бойынша нұсқаулармен таныстыруды жүргізу.

БҚ 2

БҚ 4

КҚ 3.5.13

АП 06

Мұнайсақтағыштары.

Құрылыстың индустриалды даму әдісінің тарихы. Резервуар астындағы іргетастар мен негіздер. Құрылыстық монтаждық жұмыстар.Резервуарлар мен газгольдерді дайындау. Жұмысты өндірудің инженерлік дайындығы

Білімдер:

- шеберханаларда резервуарлар мен газгольдердің элементтерін дайындау. Металдарды реттеуді және қабылдауды;

- мұнай базасын салу кезіндегі инженерлі іздестіру жұмыстары.

Іскерліктер:

- теориялық білімін практикада қолдануды;

- мұнай базасының негізгі қондырғыларының негізгі көрсеткіштерін анықтаудың әдісін қолдануды

- негізгі қондырғыны есептеу және таңдау.

КҚ 3.5.6

АП 07

Сорғы және компрессорлық станцияларды салу.

Сораптық және компрессорлық станцияларды құрылыстық және технологиялық жобалаудың негізгі қағидаларыБлокты-жинақты сораптық және компрессорлық станциялар (БЖСКС). БЖСКС-дың құрылыстық және көлемді-жоспарлау шешімдерінің негізгі ерекшеліктері. Сораптық және компрессорлық станциялардың ғимараттары мен жабдықтарының іргетастары. Сораптық және компрессорлық станциялардың ғимараттары мен құрылыстары. Сораптық және компрессорлық станцияларды тұрғызу кезіндегі жалпы құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру.

Білімдер:

- іргетастың құрылымдық шешімдерін және орнату тереңдігі өлшемдерін;

- сораптық және компрессорлық станцияларды салу кезіндегі техника қауіпсіздігі;

- өндірістік санитария және өртке қарсы техника ережелерін.

Іскерліктер:

- құрылыс алаңының гидрогеологиялық жағдайла-рына байланысты қосымша құрылымдық шараларды әзірлеуді;

- материалдарды пайдалануға және электрэнергияға кеткен шығындарды ескеруді;

- құрылыс алаңының гидрогео-логиялық жағдайларына байла-нысты қосымша құрылымдық шараларды әзірлеуді.

КҚ 3.5.12

АП 08

Май құю станцияларын жабдықтары.

Май құю станцияларының технологиясы. Оларды класстарға бөлу мен тағайындау. Май құю станцияларыныі резевуарлары. Отын, қоспа және май тарататын колонкалар. Резервуарлардың тиекті, тыныс алу және сақтандыру арматурасы. АТС технологиялық құбырөткізгіштері. АТС инженерлік желілері. АТС технологиялық операцияларды басқаруды автоматтандыру

Білімдер:

- резервуарларды мұнай өнімін құюға дайындау;

- резервуарлардағы мұнай өнімдерін өлшеу және есепке алу;

- көліктерге отынмайлау материалдарын құя білуі;

- айдау ережесін, айдау ретін, отынды, майлағыш майларды есепке алуды меңгереді

Іскерліктер:

- резервуарлардың құрылымдық элементтерін есептеу;

- құю-төгу құрылғылардың санын анықтау,

-жарақаттандырудың жағдайын бағалау мен оған алғашқы көмекті көрсету;

- ағын суларды тазалау сызбасын сызып, тазалау құрылыстарын дайындауды, көлік құравлының жанар жағар май материалдарының көлік құралдарын қамтамассыз ету.

БҚ 2

КҚ 3.5.12

АП 09

Мұнай-газ құбырлары.

Мұнай-газ құбырлары туралы жалпы түсінік. Мұнай мен газды айдаудың негізгі технологиясы. Газмұнай-құбырларын салуды ұйымдастыру. Жасанды және табиғи кедергілер арқылы құбыр өтпелерін салу. Құбырларды жөндеу жұмыстары.

Білімдер:

- Құбыр өтпесін гидравликалық және механикалық есептеу;

-жасанды және табиғи кедергілер арқылы құбыр өтпесінің қиылысында футлярларды беріктікке есептеу;

- катодты қорғаныс параметрін есептеу.

Іскерліктер:

- трассадағы құбырөтпесін жобалау

- сорғы станциясының санын анықтау.

КҚ 3.5.11

АП 10

Мұнай қоймасын салу және пайдалану.

Болат резервуарлардың типтік конструкциялары (әр түрлі көлемдегі резервуарлар үшін типтік жобалар). Резервуарлардың арнайы конструкциялары (мұнай және мұнай өнімдерін буланудан азаюын қамтамассыз ететін конструкция-лар). Резервуар конструкциясын дайындауға қажетті конструкциялар. Вертикалды болат резервуарлар астындағы іргетастар мен оның негіздерін салу. Индустриалды әдіспен (орамалы әдіспен) вертикалды болат резервуарларды монтаждау. Вертикалды болат резервуарлардың қабырғалар мен түбін монтаждау (орама әдісі).

Білімдер:

- Мұнай қоймасын, мұнай қоймасының типтік конструкциясының түрін;

- резервуарлардың іргетастары мен негіздерін салуды ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- резервуар конструкциясының элементін монтаждау кезіндегі кранның көтерілу ұзындығын анықтауды, ораманың айналуы мен көтерілуі кезіндегі ілгектегі жүктемені анықтау, горизон-таль жазықтық бойынша канаттың бекіту орамдықтың шетінің орталықтарындағы жүктемені анықтау.

КҚ 3.5.6

КҚ 3.5.11

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**


ӨО ж КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика


КП 01

Оқу практикасы


КП 01

Мамандыққа кіріспе.

Кіріспе әңгімелер. ТҚ бойынша инструктаж. Өлшеу аспаптары.

Іскерліктер:

Практикадағы барлық технологиялық операциялар туралы

Дағдылар:

инструктаж бойынша жұмыс істеу

БҚ 6

КҚ 3.5.13

КП 02

Слесарлық практика.

Металдарды жазық күйінде өлшеу. Металдарды иіу (майыстыру) түзету. Металдарды кесу. Металдарды езу, жұқарту. Металдарды аралау. Металдарды тесу, шұңқырлау (ою). Металдарға резьбалар жасау.

Іскерліктер:

Кесінді мен кесінді құрамаларын қалай кесуді

Дағдылар:

металдарды кесу мен қосу

БҚ 6

КҚ 3.5.7

КП 03

Механикалық практика.

Тығыздау. Паушипвниктерді жинау, тербету, таю әдісі. Токар штанок құрылысы. Жұмыстар орындау. Құрлыс жұмыстар түрлері, негізгі түйін. Металдарды бүршіктеу, жапсыру. Есептеу жұмыс.

Іскерліктер:

Кескіштердің қрылымы мен көлденең кесу станогының негізгі жіктерін

Дағдылар:

техникалық құжаттарды.

БҚ 6

КҚ 3.5.3

КП 04

Геодезиялық практика.

Координаталық жүйелер. Геодезиялық құрылғылармен жұмыс жасау. Жердің координаталарын анықтау. Жоспарға қорытынды-ларды енгізу.

Іскерліктер:

Карта бойынша горизонтальдар мен вертикалдардың масштабтарын анықтау

Дағдылар:

невилир мен теодолит сияқты геодезиялық аспаптармен жұмыс істеуді анықтау.

БҚ10

КҚ 3.5.12

КП 05

Дәнекерлеу практикасы.

Дәнекерлеудің түрлері. Инструктаж т.б бойынша. Дәнекерлеудің ең тиімді, қауіпсіз түрін таңдау.

Іскерліктер:

Дәнекерлі монтаждау жұмыстар мен дәнекерлеу жұмыстарының түрі.

Дағдылар:

Дәнекерлеудің қауіпсіз түрін таңдау

БҚ 5

КҚ 3.5.13

ӨП 02

Технологиялық практика


ӨП 02.1

Технологиялық практика. Өндірістің негізгі мәліметтері, инструктаж ТБ бойынша, өндірістік орны, құрамы, цехтардың өзара байланысы ТБ.б хабарлама. Газды, мұнайды тасымылдау сақтау. Бақылағыш приборларды өту, автоматиканы, операторларды байқау. Жеке жұмыстарды салалы бригада құрамында слесарь және операторларды істеу, меңгеру. Разряд беру үшін сынау

Іскерліктер:

- саладағы қондырғыларды жөндеу мен олардың техникалық қызмет көрсетуі

Дағдылар:

компрессорлы қондырғыларды жөндеу мен олардың техникалық қызметі бойынша жұмыстарды жүргізуді

БҚ 2

КҚ 3.5.12

ӨП 02.2

Диплом алды практикасы.

Диплом алды практикасы және дипломдық жобалау. Мекеменің құрылысы және ұйымдастыру туралы жалпы түсінік, документтер. Техникалық жұмыста міндет атқарушыны басқаруын алмастыру, қайталау. Құбырларды және құрылыс жұмыстарын басқаратын бөлімнің өмірлігі мен танысу. Сараман кезіндегі жұмысты жинақтау, күнделік жазу, есептеу. Жоспарлау проектісін жасаушы мүшелердің қызметтері мен танысу.

Іскерліктер:

Жаңа құрылысты салуға және де қайта салудағы барлық құжаттарды, техникалық қызметтерді орындауды.

Дағдылар:

Диплом алды практикасы бойынша күнделіктерді толтыруды

БҚ12

КҚ 3.5.1


      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін

      оқу бағдарламаларының мазмұны (жоғарғы және белгіленген деңгей

      маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша ауызекі сөйлеу тілінің дамуы. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізе білуі.

Аудару техникасы (сөздекпен), кәсіптік қатынас. Кәсіптік лексика қазақ (орыс) тілінде техникалық кітаппен жұмыс, мамандық бойынша сөздікті қолдану. Ауызекі сөйлеу тілінің және кәсіптік қатынастың дамуы

Білімдер:

-орыс (қазақ) тілін және кәсіптік бағыттағы мәтіннің талдануы мен жұмысы үшін қажетті лексикалық және грамматикалық минимумдарды игеру.

Іскерліктер:

- сұхбат жүргізу салада бар терминологияны қолдану мен құжат оқу;

-өзінің жазбаша және ауызекі тілдеренің қателіктері мен жетіспеушіліктерін жою-мамандықтар бойынша сөздіктер қолдану.

БҚ 8

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Мамандық бойынша іскерлік тілдің негізгі, кәсіптік, лексикалық, фразеологиялық тіркестер мен терминдер. Кәсіптік маманмен алынған мәтіндердің аударма техникасын. Кәсіптік қатынас. Міндетті сөйлеу деңгейі, аудирлеу, оқу мен хат, ауызша және жазбаша аударма, естіген сөздерді түсіну.

Білімдер:

-кәсіптік қатынас үшін қажетті мамандық бойынша лексико-грамматикалық материалдарды білуі тиіс.

Іскерліктер:

-ауызекі сөйлеу тілінің формаларын (ауызша, жазбаша, монолог, сұхбат түрлерін ажырата білу;

-шетел тілінде қарапайым қатынас жасай білу.

БҚ 8

ЖГП 03

Қазақстан тарихы.ЖГП 04

Дене тәрбиесі.

Дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы; өзін-өзі тәрбиелеу және дене тәрбиесінің негізгі жүйелері; салауатты өмір салтын анықтайтын факторлар; жұмысқа қабілеттілік әрекеті мен серпімділік режимі; жеке өзін-өзі жетілдеру негіздері, кәсіптік-қолданбалы дене дайындығының бағыттылығы мен қажеттілігі

Білімдер:

-салауатты өмір салтын құрайтын негіздерді;

-әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерді

Іскерліктер:

-спортпен шұғылдану, физикалық белсенділікті жүйелі қолдану

-денсаулықты нығайту мен өзін-өзі жетілдіру үшін дене тәрбиесінің білімін қолдану;

БҚ 8

БҚ 9

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер


081001 2 – Жанар май құю станциясының операторы *, 081002 2 – Слесарь-жөндеуші*, 081003 2 – Технологиялық компрессорлар машинисі*, 081004 2 – Технологиялық сораптар машинисі* біліктілігінің кәсіптік пәнедері

ЖКП 01

Гидравлика, гидрология, гидрометрия.

Сұйықтың негізгі физикалық қаситтері. Гидростатика. Гидродинамика негіздері. Гидравликалық кедергі. Сұйықтың саңылау арқылы ағысы. Құбырдағы сұйықтың қозғалысы. Ашық арнадағы сұйықтың бірқалыпты қозғалысы. Ашық арнадағы сұйықтың бірқалыпсыз қозғалысы. Суағарлар мен бьефтердің түйісуі. Гидравликалық тораптар мен тапсырмалары. Гидрология-лық есептеулер. Қысқа құбырлардағы сұйықтың ағысы. Үлкен көпірлердің гидравлика негізі. Жолды жобалау кезінде құбырөткізгіш құрылыстарын гидравликалық есептеу. Гидравликалық қондырғылар.

Білімдер:

-сұйық қозғалысының заңдылықтарын; құбылыстың физикалық жағдайларын, сұйық қозғалысының пішіні мен теңдеуін

- ағынның арналар мен құрылыстармен байланысын зерттеу.

Іскерліктер:

- су өткізетін құрылыстардың жобалануындағы гидравликалық және гидрологиялық негіздеудегі құбыр өтпесінің өлшемін анықтау;

- сұйықтың бірқалыпты және бірқалыпсызғын, орнықсыз қозғалысына гидравликалық есептеулер жүргізуді;

- ағын энергиясын өшіру мен бьефтердің түйісуін есептеу, гидрограф пен судың жоғарғы шығынын, құбыр өтпесінің құрылысын, көпір арнасындағы арналық деформациялар мен жол құрылысының төменгі бьефін есептеу;

- инженерлік және практикадағы түрлі әдістерді қолдану,

- инженерлік есептерді есептеу әдісі мен әр түрлі әдістерді қолданудағы тәжірибиелік біліктілігі.

БҚ 1

КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.1

КҚ 2.4.1

ЖКП 02

Инженерлік геодезия.

Жердің пішіні мен өлшемі туралы жалпы түсінік. Сызықты бағдарлау. Топографиялық план мен карта. Геодезиялық өлшеулер. Сызықтық өлшеулер. Өлшегіш приборлар. Сызықтың ұзындығын өлшеу. Нүктенің белгісі мен айырмашылығын анықтау. Геодезиялық торлар. Тахеометриялық съемка. Өлшеулерді тексеру теориясы. Нивелирленудің түрі. Нивелирленудің тапсырмасы. Құрылыстағы геодезия. Инженерлік іздестіру кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Трассаны бөлу. Жинақты құрылыс кезіндегі монтажды горизонттағы бөлу жұмыстарын детальдау. Қиылысудағы қисықтар. Фототопографиялық түсірілімдер. Нивелирлеу. Мен-зуалды түсірілім.

Білімдер:

- құрылысты іздестіру, жобалау, салу мен пайдалануды қамтамассыз ететін геодезиялық жұмыстар;

- типтік инженерлік геодезиялы тапсырмалар мен олардың геометриялық ақиқатын анықтаудағы негізгі талаптар.

Іскерліктер:

- топографиялық карта мен геодезиялық приборлармен жұмыс істеу;

- далалық жағдайда геодезиялық приборларды орнату.

КҚ 2.1.4

КҚ 2.3.8

ЖКП 03

Мұнай газ ісі негіздері.

Мұнай және газ геологиясының негізі. Мұнай газдың шығу жерін іздестіру. Мұнайгаздың шығу жерін бұрғылау. Шығу жерлерін өңдеу. Мұнайды алу және пайдалану. Мұнайды дайындау және өндіру. Мұнайды өңдеу процессі.

Білімдер:

- газ бен мұнайдың шығу жерін бұрғылау, өңдеу және іздестіру, геология негізін және оның тасымалдануы мен өндіруін;

-мұнайдың шығу көзінің геологиялық жүргізу әдісі мен оны құрастыру, пайдалануды, сонымен қатар автоматтандыру процестері үшін бағдарламалық кешендерді қолданды.

Іскерліктер:

-газ бен мұнайды пайдалану мен құрастырудың рационалды жүйесін құрастыруды жобалауды есептеу мен карталау әдісін қолдануды.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.9

ЖКП 04

Мемлекеттік тілде іс жүргізу.

Пән мазмұны ж/е оның мақсаты. Іс жүргізуде әртүрлі лингвис-тикалық сөздіктердің қолдану.

Ұйымдарда, кәсіпорындарда іс жүргізудің ұғымы, жүйесі мен ұйымдастырылуы; Техникалық сөздіктердің ерекшелігі. Кеңселік ж/е құжаттық жұмыстың негізі. Ұйымдық-басқару нормативтік-құқықтық, ақшалай қаржылық есептеу ж\е анықтама құжаттары, қызмет хаттарының негізгі әдістері. Іс жүргізуде АСУ-дың пайдалану. Мәтіндік құжаттарды бірінші жинақтары. Күрделі мәтіндік жинақтар. Мұрағат. Ведомстволық мұрағаттар, мемлекеттік мұрағаттар, ұлттық мұрағаттық қор.

Білімдер:

-оқылатын пәннің мазмұнын, оның мақсаттарын;

-лингвистикалық ж/е техникалық сөздік түрлерін

-іскерлік ж/е ақпараттық құжаттардың жіктелуін;

-іс жүргізудің заманауи стандарт-тарына қойылатын негізгі талаптар;

-құжат формулярлары мен оның құрылымдық бөліктері.

Іскерліктер:

-ақпараттық ж/е іскерлік сипаттағы әртүрлі құжаттардың формулярын құру;

-ұйымдық-әкімшілік құжаттармен жұмыс жасау;

-мұрағатқа істерді өткізу, сақтау, рәсімдеу.

БҚ 10

ЖКП 05

Термодинамика мен жылу техникасының негіздері.

Бірқалыпты электрлік тоқ. Тоқтың тығыздығы. Тоқтың көзі. Ом заңы. Тоқтың жұмысы мен қарқындылығы. Кирхгоф заңы. R1 R2 R3 кедергілердің қосылуы. Магнитті кеңістік. Магнитті кеңістіктің индукциясы. Био-Савара-Лаплас заңы. Магнитті кеңістіктің мысалы. Саленойда магнитті кеңістігі. Ампер заңдылығы. Паралель тоқтардың өзара байланысы. Лоренц күші. Магнитті кеңістіктегі бөлшек-тердің қозғалысы. Магнитті индукцияның вектор ағыны. Магнитті өрістің жұмысы. Электромагнитті индукция заңдылығы. Фарадейй заңдылығы.

Білімдер:

-химияның заңдары мен заңдылықтарының негізін;

- қазіргі деңгейдегі заттардың құрылымын, қоспалардың концентрациясын есептеуді;

-әдебиттерді сауатты пайдаланудағы ертінділердің түзетілуін;

- коррозиялың процестерді ң бағалау үшін электролиз кезіндегі пайда болатын заттың саны мен электр қозғауыш күштің гальваникалық элементін есептеу;

- энергетикалық бағалау негізінде химиялық реакциялардың ағу шарттары мен механизмдерін анықтау;

- өндірістік масштаб үшін қажетті бағыттағы және жағдайдағы реакцияларды жүргізу, ластану мен сулардың ағыны кезіндегі ферментті технология мен бакпрепараттардың сапалы аналитика әдісін анықтау.

Іскерліктер:

- химиялық реактивтермен жұмыс істеу, өзара байланысты құбы-лыстар аясындағы тапсырма-ларды шешу үшін физико-химиялық әдістерді қолданудағы химиялық реактивтермен жұмыс істеу.

КҚ 2.3.1

ЖКП 06

Инженерлік графика мен машинақұрылыстық сызулардың негіздері.

Талаптарға сәйкес сызбаларды графикалық сызу. Сызықтарды сызу, стандартты шрифтарды оқу. Контурлы техникалық детальдарды сызуды қабылдау. Проекциялық сызу мен сурет салу. Геометриялық фигураның техникалық суреттері. Мамандық бойынша сызбалар мен схемалар. Сызбалар: геометриялық денелердің тобы.

Білімдер:

- конструкциялық құжаттардың бірлік жүйесін;

- эскиздер мен сызбалардың дұрыс орындалуы мен ережелері;

-сызба геометрия мен проекциялық сызбалардың негізі.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша сызуларды безендіру және орындау, соның ішінде компютерлік графика әдісімен, геометриялық топтар суреттерін орындау.

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.6

Арнайы пәндер


АП 01

Құрылыс конструкциясы және кешенді жабынды құрылыс.

Темір бетон болмысы. Алдын ала кернелген темір бетон. Армотасты конструкция элементтері. Металл конструкциялары. Металл конструкциялардың материалдары. Ағаштан және пластмастан жасалған конструкциялар. Ағаш конструкция-лардың элементтерін біріктіру. Металл конструкциялардың мате-риалдары.

Білімдер:

-материалдардың негізгі физикалық және механикалық қасиетін;

-шекті жағдай бойынша құрылыс конструкцияларының есептеудің жағдайын.

Іскерліктер:

- кернеулі жағдайдың түрін анықтау;

- тиімді конструкциялық шешімдерді қабылдау;

- негізгі элементтерді конструкциялау және есептеуді орындау;

- нормативті және техникалық әдебиттерді сауатты орындау.

БҚ11

КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.6

КҚ 2.3.6

АП 02

Автоқұю станцияларын салу.

Типтік АҚС салу мен оның құрамы. АҚС бас жоспары мен технология-лық схемасын құрастыру. Кешенді жабынды құрылыс. АҚС жабдық-тары мен ғимаратындағы ірге-тастары. Жер асты құрылыстары мен ғимараттары. АҚС ғимараттар мен құрылғыларды монтаждау.

Білімдер:

- іргетастың құрылымдық шешімдерін және орнату тереңдігі өлшемдерін;

- автотолтыру станциясының типтік жобасын;

- АТС ғимаратына күштік және бақылау сымдарын тартуды;

Іскерліктер:

- құрылыс алаңының гидрогеологиялық жағдайларына байланысты қосымша құрылымдық шараларды әзірлеуді;

- сумен қамту, канализация, жылуландыру, энергия сақтау және байланыс, сонымен қатар көлік құрлылымы мен коммуникация желілері мен қондырғыларына жалғасатын, түйісетін буындарды әзірлеуді;

- құрылымдарды ауыстыруды;

- үлкен және кіші габаритті көлік құралдарының мүмкін айналу радиусын есептеуді.

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.6

КҚ 2.4.5

КҚ 2.4.6

АП 03

Автоқұю станцияларын пайдалану.

АҚС типтері мен тағайындалуы. АҚС классификациясы. АҚС орындалатын операциялар. АҚС технологиялық схемасы. АҚС өндірістік операциялар. Мұнай өнімін қабылдау. Мұнай өнімін сақтау. Мұнай өнімін сақтау. Мұнай өнімінен сынақ алу және деңгейін тексеру. Мұнай өнімінің азаюының себептері. Өнімнің азаюы бойынша іс шаралар. Мұнай өнімінің азаюының нормасы. Резервуарларды коррозиядан қорғау. Мұнай өнімінің сапасын бақылау. Автоқұю станциясындағы мұнай өнімін өлшеу және есептеу. Есепк алу құжаттарын құрастыру.

Білімдер:

- сынау және жөндеу жұмыстарын жүргізудегі техника қауіпсіздігі мен АҚС негізгі қондырғыларын таңдау мен авоматты басқару жұмыстарын.

Іскерліктер:

- жанар жағар материалдарды қабылдаудың құжаттарын орындау мен АҚС пайдалану мен қызмет көрсетуді жүзеге асыру, соныен қатар АҚС негізгі жабдықтарын таңдау.

БҚ 5

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.4

АП 04

Сорғы және компрессорлық станцияларды пайдалану.

Сорғы және компрессорлық станция объектісін қызмет көрсету. Сорғы агрегатының сенімділігі бойынша негізгі көрсеткіштерді көрсету. Техникалық қызмет көрсету жүйесі мен жөндеу жұмыстары.Сорғы агрегатының орташа және күнделікті жөндеудің айналымын есептеу. Бірқалыпты қосалқы бөлшектердің нормасын анықтау. Диагностика. СжКС аймағының негізгі істен шығуын анализдеу. Айдау агрегаттарын сынау. Энергетикалық нормалауды есептеу. Сорғы және компрессорлық станцияларын басқару мен пайдалану. Остік компрессорды тазалағаннан соң қарқындылық бойынша ГТҚ техникалық жағдайының параметрлерін есептеу. СжКС жұмыс істеуінің тиімділігін көтерудің негізгі бағыты.

Білімдер:

- аппараттар мен коммуникациялар, қондырғыларды қорғау конструкциялары мен ерекшеліктері мен пайдалану тәртібіне қызмет көрсету;

- сорғы мен компрессорлық қондырғыларды тоқтау мен жіберу мен дайындаудың ережесі мен технологиялық режим параметрлері.

Іскерліктер:

- технологиялық қондырғылардың бөлшектері мен ақауларын жөндеу жұмыстар;

- әр типтегі сорғы және компрессорлық станциялардың қызмет көрсетуін;

- әр типтегі сорғы және компрессорлық станциялардың қондырғыларының жұмысын реттеуді;

- сорғы және компрессордағы жұмыстағы келеңсіз жағдайларды.

БҚ9

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.7

АП 05

Еңбекті қорғау және өндірістік экология.

Өндірістегі еңбекті қорғауды бақылау мен қадағалау.Өндірістегі еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Өндірістік санитария. Өндірістік травмалар. Өрт қауіпсіздігі.

Білімдер:

-Өндірістегі еңбекті қорғауды басқару жүйесі, кәсіпорынның шығармашылығын жария ететін еңбекті қорғауды мемлекеттік нормативті талаптарды құрайтын;

- еңбекті қорғау саласындағы жұмысшылардың міндеттері.

Іскерліктер:

- өндірістің кәсіптік жұмысының жоспарлы түрі немесе қазіргі және болашақтағы болатын зиянды және қауіпті факторларды анықтау;

- орындалатын кәсіптік жұмысқа қатысты қорғаныстың ұйымдық және жеке құралын пайдалану;

- соның ішінде еңбек шарты мен жарақат қауіпсіздігінің деңгейін бағалау, жұмысшылар-ы жұмы орнында жұмыстың жүргізілу тәртібін ескеру мен техника қауіпсіздігінің сұрақтары бойынша нұсқаулармен таныстыруды жүргізу.

БҚ 2

КҚ 2.1.9

КҚ 2.3.8

КҚ 2.3.7

КҚ 2.4.6

КҚ 2.4.8

КҚ 2.4.9

АП 06

Мұнайсақтағыштары.

Құрылыстың индустриалды даму әдісінің тарихы. Резервуар астындағы іргетастар мен негіздер. Құрылыстық монтаждық жұмыстар. Резервуарлар мен газгольдерді дайындау. Жұмысты өндірудің инженерлік дайындығы

Білімдер:

- шеберханаларда резервуарлар мен газгольдердің элементтерін дайындау. Металдарды реттеуді және қабылдауды;

- мұнай базасын салу кезіндегі инженерлі іздестіру жұмыстары.

Іскерліктер:

- теориялық білімін практикада қолдануды;

-мұнай базасының негізгі қондырғыларының негізгі көрсеткіштерін анықтаудың әдісін қолдануды

-негізгі қондырғыны есептеу және таңдау.

КҚ 2.2.9

КҚ 2.4.1

КҚ 2.4.6

АП 07

Сорғы және компрессорлық станцияларды салу.

Сораптық және компрессорлық станцияларды құрылыстық және технологиялық жобалаудың негізгі қағидалары Блокты-жинақты сораптық және компрессорлық станциялар (БЖСКС). БЖСКС-дың құрылыстық және көлемді-жоспарлау шешімдерінің негізгі ерекшеліктері. Сораптық және компрессорлық станциялардың ғимараттары мен жабдықтарының іргетастары. Сораптық және компрессорлық станциялардың ғимараттары мен құрылыстары. Сораптық және компрессорлық станцияларды тұрғызу кезіндегі жалпы құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру.

Білімдер:

-іргетастың құрылымдық шешімдерін және орнату тереңдігі өлшемдерін;

-сораптық және компрессорлық станцияларды салу кезіндегі техника қауіпсіздігі;

-өндірістік санитария және өртке қарсы техника ережелерін.

Іскерліктер:

-құрылыс алаңының гидрогеологиялық жағдайларына байланысты қосымша құрылымдық шараларды әзірлеуді;

-материалдарды пайдалануға және электрэнергияға кеткен шығындарды ескеруді;

- құрылыс алаңының гидрогеологиялық жағдайларына байланысты қосымша құрылымдық шараларды әзірлеуді.

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.5

КҚ 2.4.2

КҚ 2.4.3

КҚ 2.4.5

КҚ 2.4.7

КҚ 2.4.8

АП 08

Май құю станцияларының жабдықтары.

Май құю станцияларының технологиясы. Оларды класстарға бөлу мен тағайындау. Май құю станцияларыныі резевуарлары. Отын, қоспа және май тарататын колонкалар. Резервуарлардың тиекті, тыныс алу және сақтандыру арматурасы. АТС технологиялық құбырөткізгіштері. АТС инженерлік желілері. АТС технологиялық операцияларды басқаруды автоматтандыру

Білімдер:

- резервуарларды мұнай өнімін құюға дайындау;

-резервуарлардағы мұнай өнімдерін өлшеу және есепке алу;

-көліктерге отынмайлау материалдарын құя білуі;

-айдау ережесін, айдау ретін, отынды, майлағыш майларды есепке алуды меңгереді

Іскерліктер:

- резервуарлардың құрылымдық элементтерін есептеу;

-құю-төгу құрылғылардың санын анықтау,

-жарақаттандырудың жағдайын бағалау мен оған алғашқы көмекті көрсету;

- ағын суларды тазалау сызбасын сызып, тазалау құрылыстарын дайындауды, көлік құравлының жанар жағар май материалдарының көлік құралдарын қамтамассыз ету.

БҚ 2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.10

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.4

КҚ 2.4.2

КҚ 2.4.4

АП 09

Мұнай-газ құбырлары.

Газмұнайқұбырлары туралы жалпы түсінік. Мұнай мен газды айдаудың негізгі технологиясы. Газмұнай-құбырларын салуды ұйымдастыру. Жасанды және табиғи кедергілер арқылы құбыр өтпелерін салу. Құбырларды жөндеу жұмыстары.

Білімдер:

- Құбыр өтпесін гидравликалық және механикалық есептеу;

-жасанды және табиғи кедергілер арқылы құбыр өтпесінің қиылысында футлярларды беріктікке есептеу;

- катодты қорғаныс параметрін есептеу.

Іскерліктер:

- трассадағы құбырөтпесін жобалау, сорғы станциясының санын анықтау.

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.1

АП 10

Мұнай қоймасын салу және пайдалану.

Болат резервуарлардың типтік конструкциялары (әр түрлі көлемдегі резервуарлар үшін типтік жобалар). Резервуарлардың арнайы конструкциялары (мұнай және мұнай өнімдерін буланудан азаюын қамтамассыз ететін конструкция-лар). Резервуар конструкциясын дайындауға қажетті конструкциялар. Вертикалды болат резервуарлар астындағы іргетастар мен оның негіздерін салу. Индустриалды әдіспен (орамалы әдіспен) вертикалды болат резервуарларды монтаждау. Вертикалды болат резервуарлардың қабырғалар мен түбін монтаждау (орама әдісі).

Білімдер:

- Мұнай қоймасын, мұнай қоймасының типтік конструкциясының түрін;

- резервуарлардың іргетастары мен негіздерін салуды ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- резервуар конструкциясының элементін монтаждау кезіндегі кранның көтерілу ұзындығын анықтауды, ораманың айналуы мен көтерілуі кезіндегі ілгектегі жүктемені анықтау, горизон-таль жазықтық бойынша канаттың бекіту орамдықтың шетінің орталықтарындағы жүктемені анықтау.

КҚ 2.2.9

КҚ 2.4.1

КҚ 2.4.6

БҰАП 00

Білім ұйымы анықтайтын пәндер


ӨО ж КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

КП 01.1

Мамандыққа кіріспе.

Кіріспе әңгімелер. ТҚ бойынша инструктаж. Өлшеу приборы.

Іскерліктер:

Практикадағы барлық технологиялық операцияларды

Дағдылар:

инструктаж бойынша жұмыс істеу

БҚ 6

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9

КҚ 2.3.8

КП 01.2

Слесарлық практика.

Металдарды жазық күйінде өлшеу. Металдарды иіу (майыстыру) түзету. Металдарды кесу. Металдарды езу, жұқарту. Металдарды аралау. Металдарды тесу, шұңқырлау (ою). Металдарға резьбалар жасау.

Іскерліктер:

Кесінді мен кесінді құрамаларын қалай кесуді

Дағдылар:

металдарды кесу мен қосу

БҚ 6

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.7

КП 01.3

Механикалық практика.

Тығыздау. Паушипвниктерді жинау, тербету, таю әдісі. Токар штанок құрылысы. Жұмыстар орындау. Құрлыс жұмыстар түрлері, негізгі түйін. Металдарды бүршіктеу, жапсыру. Есептеу жұмыс.

Іскерліктер:

Кескіштердің қрылымы мен көлденең кесу станогының негізгі жіктерін

Дағдылар:

техникалық құжаттарды.

БҚ6

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.8

КҚ 2.3.7

КҚ 2.3.8

КП 01.4

Геодезиялық практика.

Координаталық жүйелер. Геодезиялық құрылғылармен жұмыс жасау. Жердің координаталарын анықтау. Жоспарға қорытынды-ларды енгізу.

Іскерліктер:

Карта бойынша горизонтальдар мен вертикалдардың масштабтарын анықтау

Дағдылар:

невилир мен теодолит сияқты геодезиялық аспаптармен жұмыс істеуді анықтау.

БҚ10

КҚ 2.1.9

КП 01.5

Дәнекерлеу практикасы.

Дәнекерлеудің түрлері. Инструктаж т.б бойынша. Дәнекерлеудің ең тиімді, қауіпсіз түрін таңдау.

Іскерліктер:

Дәнекерлі монтаждау жұмыстар мен дәнекерлеу жұмыстарының түрі.

Дағдылар:

Дәнекерлеудің қауіпсіз түрін таңдау

БҚ 5

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.7

КҚ 2.3.3

КҚ 2.2.5

КҚ 2.3.7

КҚ 2.3.8

ӨП 02

Технологиялық практика


ӨП 02.1

Технологиялық практика.

Өндірістің негізгі мәліметтері, инструктаж ТБ бойынша, өндірістік орны, құрамы, цехтардың өзара байланысы ТБ.б хабарлама. Газды, мұнайды тасымылдау сақтау. Бақылағыш приборларды өту, автоматиканы, операторларды байқау. Жеке жұмыстарды салалы бригада құрамында слесарь және операторларды істеу, меңгеру. Разряд атағын маманданған оқушыларға беру.

Іскерліктер:

- саладағы қондырғыларды жөндеу мен олардың техникалық қызмет көрсетуі

Дағдылар:

компрессорлы қондырғыларды жөндеу мен олардың техникалық қызметі бойынша жұмыстарды жүргізуді.

БҚ 2

КҚ 2.4.1

ӨП02.2

Диплом алды практикасы.

Диплом алды практикасы және дипломдық жобалау. Мекеменің құрлысы және ұйымдастыру туралы жалпы түсінік, документтер. Техникалық жұмыста міндет атқарушыны басқаратын алмастыру, қайталау. Құбырларды және құрылыс жұмыстарын басқаратын бөлімнің өмірлігі мен танысу. Сараман кезіндегі жұмысты жинақтау, күнделік жазу, есептеу. Жоспарлау проектісін жасаушы мүшелердің қызметтері мен танысу.

Іскерліктер:

Жаңа құрылысты салуға және де қайта салудағы барлық құжаттарды, техникалық қызметтерді орындауды.

Дағдылар:

Диплом алды практикасы бойынша күнделіктерді толтыруды

БҚ8

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9


      Ескерту: Кесте 1-Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

БҚ 11

БҚ 12

Жұмыс орнын ұйымдастыру керек;

Техника қауіпсіздігінің ережесін қадағалау керек;

Біліктілік пен білім деңгейін көтеру;

Жұмысты жүргізу кезінде технологиялық реттілікті сақтау керек;

Кәсіптік тапсырмаларды жүргізудің тиімді тәсілін таңдау, сапасы мен тиімділігін бағалау;

Стандартты және стандартты емес жағдайларда шешім қабылдац алу;

Кәсіптік тапсырамаларды орындауға қажетті ақпараттарды тауып, жинақтап пайдалана білу;

Кәсіптік қызметте ақпараттық коммуникативтік технологияларды пайдалану;

Топ мүшелеріне, жұмыс нәтижелеріне жауапты болу;

Қойылған мақсатқа сәйкес өз жұмысын жоспарлай білу;

Жұмысты жүргізуің экономикалық тиімді әдісін таңдау;

Жүйелі түрде білім деңгейін жоғарылату.


      Кесте 2 Кәсіптік құзыреттер

ТжәнеКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер

Орта буын маманы

081005 3 – Техник-механик

КҚ3.5.1.Жобалау– құрастырма және технологиялық құжаттарды әзірлеу, ресімдеу және оқу;

КҚ 3.5.2.Түрлі электр сызбаларының көрсеткіштерін есептеу;

ПК3.5.3.Берілген пайдалану жағдайына байланысты анықтама материалдары бойынша электр машиналарын таңдау;

КҚ 3.5.4.Белгіленген көрсеткіштер негізінде типтік электронды қондырғыларды есептеу;

КҚ 3.5.5.Құрастырушылық және құрылыстық материалдар, тау жыныстары мен олардың қасиетін анықтау;

КҚ 3.5.6.Құбырлар мен сақтау қоймаларын салу және жөндеу кезінде құрылыс материалдарын таңдауды ұйымдастыру;

КҚ 3.5.7. Түйіндер мен бөлшектерді даярлау кезінде материалдарды механикалық өңдеу және пісірудің технологиялық режимін қолдану;

КҚ 3.5.8. Минералдардың физикалық қасиетін және тау жыныстарының құрылымы мен текстурасын, резервуар түрлерін мұнай мен газ қорларын, топырақтың коррозиялық белсендділігін анықтау;

КҚ 3.5.9. Термодинамика және жылу өткізгіштің заңдылықтарына және теңдеулеріне сәйкес, талап етілген физикалық бірліктердің есебін жүргізу;

КҚ 3.5.10. Сұйықтың физикалық қасиеттерін анықтау;

КҚ 3.5.11. Құбырлардың гидравликалық есептерін анықтау;

КҚ 3.5.12. Қазақстан Республикасы сапа жүйесі құжаттары, сертификаттау жүйесінің негізгі ережелері мен құжаттарын қолдану;

КҚ 3.5.13. Техника қауіпсіздігі ережелерін сақтауды бақылау және қамтамассыз ету.

Жоғары деңгей

081001 2 – Жанар май құю станциясының операторы*

КҚ 2.1.1. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету жұмысын жүргізу;

КҚ 2.1.2. Құю станциясы жабдықтарын жөндеуді іске асыру;

КҚ 2.1.3. Лабораториялық анализ жүргізу үшін сынама алу жұмысын орындау;

КҚ 2.1.4. Өлшеу аппаратурасы мен аспаптарының мемлекеттік тексеру мерзімін анықтау;

КҚ 2.1.5. Шағын ақауларды жою;

КҚ 2.1.6. қызмет көрсету жабдықтарын таза ұстау және майлап отыру;

КҚ 2.1.7. Жанар және жағар майды тарататын жабдықтарының дұрыстығын тексеру;

КҚ 2.1.8. Есептік–қисаптық құжаттарды рәсімдеу;

КҚ 2.1.9. Еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария және гигиена, қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындау.

081002 2 – Слесарь-жөндеуші*

КҚ 2.2.1. Тетіктерді ұсталық өңдеуден өткізу;

КҚ 2.2.2. Жөндеуге тиісті жабдықтарды бөлшектеуді жүргізу;

КҚ 2.2.3. Металл кесетін станокта бөлшектерді өңдеу;

КҚ 2.2.4. Жабдықты жөндеу үшін ақау тізбесін құру;

КҚ 2.2.5. Ұсталық аспаптарды қайрап отыру;

КҚ 2.2.6. Жабдықтардың сызбасы мен сұлбаларын оқу;

КҚ 2.2.7. Дәнекерлеу, пісіру, баспалау арқылы қыстырмалармен ажырамайтын қосындыны жинау;

КҚ 2.2.8. Түйіндер мен механизмдерді жинау және сынау кезінде анықталған ақауларды жою;

КҚ 2.2.9. Жүк көтергіш құралдар мен механизмдер көмегімен жүк тасымалдау кезіндегі такелаж жұмыстарын орындау;

КҚ 2.2.10. Жабдықты қабылдау мен тапсыру актін дайындау.

081003 2 – Технологиялық компрессорлар машинисі*

КҚ 2.3.1. Сұйықтық пен газды қысыммен құбыр арқылы тасымалдау;

КҚ 2.3.2. Қосымша жабдықтар мен компрессорлық кстанцияныі коммуникацияларына қызмет көрсету;

КҚ 2.3.3. Бақылау өлшеу аспаптары мен компрессор қондырғыларына бақылау жасау;

КҚ 2.3.4. Қосымша жабдықтарға техникалық қызмет көрсету;

КҚ 2.3.5. Қызмет көрсететін компрессорлар жұмысы бойынша есептік техникалық құжаттарды жүргізу;

КҚ 2.3.6. Пайдаланатын және жанар жағар май материалдарына электр қуатының шығынын есептеу;

КҚ 2.3.7. Аппатты жоюға қатысу;

КҚ 2.3.8. Еңбек қауіпсізідгі ережелерін сақтау.

081004 2 – Технологиялық сораптар машинисі*

КҚ 2.4.1. Мұнай өнідері мен тұтқыр сұйықтарды қысыммен құбыр арқылы тасымалдау;

КҚ 2.4.2. Қосымша жабдықтар мен сорап станциясы коммуникациясына қызмет көрсету;

КҚ 2.4.3. Бақылау –өлшеу аспаптары мен сорап қондырғыларының жұмысына бақылау жасау;

КҚ 2.4.4. Негізгі және қосымша жабдықтарды жөндеу;

КҚ 2.4.5. Қызмет көрсетілетін сораптардың жұмысы туралы есептік техникалық құжаттарды жүргізу;

КҚ 2.4.6. Жұмыс айналымын қабылдау мен тапсыру

КҚ 2.4.7. Кіші станциялардың қарапайым электр–техникалық жұмыстарын орындау;

КҚ 2.4.8. Сорапты қалыпты және апатты

КҚ 2.4.9. Қоршаған ортаны қорғау шараларын ұйымдастыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 842-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 842-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай - газ және химия

      өндірісі

      Мамандығы: 0812000 - Резеңке-техникалық өндірісі

      Біліктілігі: 081210 2 - Резеңке, полимер бөлшектері мен бұйымдарды

      желімдеуші*

      081211 2 – Бөлшектерді майлаушы*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі 1 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында жалпы орта

      білім алусыз ****

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба/жұмыс

барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

практикалық/ зертханалық-практикалык сабақтар

Курстық жоба/жұмыс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

524
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

448

338

110


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

44

44
ЖКП 02

Сызу+


66


66ЖКП 03

Еңбек қорғау+


60

60
ЖКП 04

Электротехника электроника негіздерімен+


60

40

20ЖКП 05

Материалтану+


46

46
ЖКП 06

Нарықтық экономика


+

+


70

70
ЖКП 07

Өнімнің сапасын стандарттау, метрологиялау және басқару негіздері


+

+


60

36

24ЖКП 08

Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар+


42

42
АП 00

Арнайы пәндер

576

412

164


2-3

АП 01

Резеңке технологиясы

+


+


163

123

40АП 02

Резеңке өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары

+


+


163

123

40АП 03

Технологиялық процестерді автоматтандыру


+

+


90

70

20АП 04

Арнайы технология (біліктілік бойынша)

160

96

64БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

72-328**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1152

ӨО 00

Өндірістік оқу

252

ӨО 01

Техникалық білім негіздері және слесарлық практика

108

ӨО 02

Арнайы технологиялар бойынша зертханалық практика

144

ӨП 00

Өндірістік практика

900

ӨП 01

Таныстыру практикасы

144

ӨП 02

Кәсіптік дағдыны меңгеру арналған практика

216

ӨП 03

Өндірістік технологиялық практика

540

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті тағайындау

12


Міндетті оқыту жиыны

2880

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      *** Қорытынды аттестаттаудың ұсынылатын формасы: ЖКП 03, АП 02, АП 04 жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша кешенді емтихандар тапсыру.

      ****Осы бағдарламаны іске асыру жалпы орта білімді қатар алумен қарастырылады

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 843-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 843-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білімнің коды мен профилі: 0800000 – Мұнай - газ және химия

      өндірісі

      Мамандығы: 0812000 - Резеңке-техникалық өндірісі

      Біліктілігі: 081201 2 - Латексті қоспаны дайындайтын аппаратшы *

      081202 2 - Резеңке желімі мен жабындарын дайындайтын

      аппаратшысы*

      081203 2 - Резеңке қоспасын үгітуші*

      081204 2 - Резеңке қоспаларын жинаушы *

      081205 2 - Ингредиенттер өлшенділерін құрушы*

      081206 2 - Резеңке өнімдері мен бөлшектерін

      дайындаушы*

      081207 2 - Резеңке аяқ киім үлгішісі*

      081208 2 - Дайындамалар мен бұйымдарды кесуші*

      081209 2 - Резеңке бұйымдар мен бөлшектерді

      пішуші*

      081210 2 - Резеңке, полимер бөлшектері мен

      бұйымдарды желімдеуші *

      081211 2 – Бөлшектерді майлаушы*

      081212 2 - Резеңке техникалық бұйымдарды

      құрастырушы*

      081213 2 - Каландр машинисі*

      081214 2 - Резеңке араластырғыш машинисі*

      081215 2 - Стрейнер машинисі*

      081216 2 – Орамалы шлангларды дайындау агрегатының

      машинисі*

      081217 2 - Желім агрегатының машинисі*

      Оқу нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба /жұмыс

барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

практикалық/ зертханалық-практикалық сабақтар

Курстық жоба/жұмыс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

308
1

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

172

1721

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

+


30

30
ЖКП 02

Сызу


+

+


30

30
ЖКП 03

Еңбек қорғау+


30

30
ЖКП 04

Электротехника электроника негіздері


+

+


15

15
ЖКП 05

Материалтану


+

+


30

30
ЖКП 06

Нарықтық экономика негіздері

37

37
АП 00

Арнайы пәндер

+


+


276

2761

АП 01

Резеңке технологиясы


+90

90
АП 02

Резеңке өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары


+

+


72

72
АП 03

Технологиялық процестерді автоматтандыру

+


+


40

40
АП 04

Арнайы технология (біліктілік бойынша)


+74

74
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер **

36-148**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

576

ӨО 00

Өндірістік оқыту

108

ӨО 01

Техникалық білім негіздері және слесарлық практика

48

ӨО 02

Арнайы технологиялар бойынша зертханалық практика

60

КП 00

Кәсіптік практика

468

КП 01

Кәсіптік дағдыны меңгеру арналған практика

108

КП 02

Өндірістік технологиялық практика

360

АА 00

Аралық аттестаттау

36

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті тағайындау

12


Міндетті оқыту жиыны

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

1656


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      *** Қорытынды аттестаттаудың ұсынылатын формасы: ЖКП 03, АП 02, АП 04 жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша кешенді емтихандар тарсыру.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 844-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 844-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай - газ және химия

      өндірісі

      Мамандығы: 0812000 - Резеңке-техникалық өндірісі

      Біліктілігі: 081201 2 - Латексті қоспаны дайындайтын аппаратшы *

      081202 2 - Резеңке желімі мен жабындарын дайындайтын

      аппаратшысы*

      081203 2 - Резеңке қоспасын үгітуші*

      081204 2 - Резеңке қоспаларын жинаушы *

      081205 2 - Ингредиенттер өлшенділерін құрушы*

      081206 2 - Резеңке өнімдері мен тетіктерді бөлшектерін

      дайындаушы*

      081207 2 - Резеңке аяқ киім үлгішісі*

      081208 2 - Дайындамалар мен бұйымдарды кесуші*

      081209 2 - Резеңке бұйымдар мен бөлшектерді пішуші*

      081210 2 - Резеңке, полимер бөлшектері мен бұйымдарды

      желімдеуші *

      081211 2 – Бөлшектерді майлаушы*

      081212 2 - Резеңке техникалық бұйымдарды құрастырушы*

      081213 2 - Каландр машинисі*

      081214 2 - Резеңке араластырғыш машинисі *

      081215 2 - Стрейнер машинисі *

      081216 2 – Орамалы шлангларды дайындау жөніндегі

      агрегатының машинисі *

      081217 2 - Желім агрегатының машинисі *

      Оқу нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба/жұмыс

барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

практикалық/ зертханалық-практикалық сабақтар

Курстық жоба/жұмыс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

264
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

316

276

40


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

+


30

30
ЖКП 02

Сызу


+

+


40

10

30ЖКП 03

Еңбек қорғау


+

+


60

60
ЖКП 04

Электротехника электроника негіздерімен+


30

30
ЖКП 05

Материалтану


+

+


30

30
ЖКП 06

Нарықтық экономика


+32

32
ЖКП 07

Өнімдер сапасын стандарттау, метрологиялау және басқару негіздері+


30

30
ЖКП 08

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

+


30

30
ЖКП 09

Химиялық технологияның теориялық негіздері


+

+


34

24

10АП 00

Арнайы пәндер

384

372

12АП 01

Резеңке технологиясы


+80

80
АП 02

Резеңке өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары


+80

80
АП 03

Технологиялық процестерді автоматтандыру


+40

28

12АП 04

Арнайы технология (біліктілік бойынша)

+

+184

184
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

72-247**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

468

ӨО 01

Техникалық білім негіздері және слесарлық практика

252

ӨО 02

Техникалық талдау

72

ӨО 03

Арнайы технологиялар бойынша зертханалық практика

144

ӨП 00

Өндірістік практика

1260

ӨП 01

Таныстыру практикасы

144

ӨП 02

Кәсіптік дағдыны меңгеру және бекітуге арналған практика

396

ӨП 03

Өндірістік технологиялық практика

720

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті тағайындау

12


Міндетті оқыту жиыны

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      Қорытынды аттестаттаудың ұсынылатын формасы: ЖКП 03, АП 02, АП 04 жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша кешенді емтихандар тарсыру.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 845-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 845-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 - Мұнай - газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0812000 - Резеңке-техникалық өндірісі

      Біліктілігі: 081218 3- Техник-технолог

      Оқу нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба /жұмыс

барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

практикалық/ зертханалық-практикалық сабақтар

Курстық жоба/жұмыс

1

2

3


4

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

400
2-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздер, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1106

610

436

60

1-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

+


40

10

30ЖКП 02

Сызу


+

+


84


84ЖКП 03

Еңбек қорғау

+


+


74

66

8ЖКП 04

Электротехника электроника негіздерімен


+

+


62

42

20ЖКП 05

Техникалық механика негіздері және конструкциялық материалдар


+

+


64

44

20ЖКП 06

Резеңке өнеркәсібінің процестері мен аппараттары


+

+

+

106

56

20

30


ЖКП 07

Өнімнің сапасын стандарттау, метрологиялау және басқару негіздері


+

+


32

18

14ЖКП 08

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар

56

36

20ЖКП 09

Химиялық технологиялардың теориялық негіздері


+

+


56

36

20ЖКП 10

Органикалық химия

+


+


108

60

48ЖКП 11

Аналитикалық химия


+

+


124

34

90ЖКП 12

Физикалық және коллоидтық химия

+

+

+


122

80

42ЖКП 13

Менеджмент


+32

32
ЖКП 14

Салалар экономикасы

+


+

+

108

58

20

30


ЖКП 15

Табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері


+38

38
АП 00

Арнайы пәндер

562

452

70

40

3-4

АП 01

Резеңке технологиясы

216

146

30

40


АП 02

Резеңке өнеркәсібі кәсіпорнының жабдықтары

216

186

30АП 03

Технологиялық процестерді автоматтандыру

66

66
АП 04

Полимерлердің физикасы мен химиясының негіздері

64

54

10БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер **

48-468**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқу

360

ӨО 01

Зертханалық жұмыстардың техникасы

72

ӨО 02

Слесарлық практика

144

ӨО 03

Резеңке технологиясы бойынша зертханалық машық

144

ӨП 00

Кәсіптік практика

1368

ӨП 01

Таныстыру практикасы

216

ӨП 02

Кәсіптік дағдыны меңгеру және бекітуге арналған практика

252

ӨП 03

Өндірістік технологиялық практика

468

ӨП 04

Диплом алдындағы практика

144

ӨП 05

Дипломдық жобаны орындау

288

АА 00

Аралық аттестаттау

216

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті тағайындау

12


Міндетті оқыту жиыны

5760

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

6588


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттаудың ұсынылатын формасы: дипломдық жоба қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 846-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 846-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия

      өндірісі

      Мамандығы: 0812000 - Резеңке-техникалық өндірісі

      Біліктілігі: 081218 3 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдержәне пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жұмыс

тарының саны

Курстық жоба/жұмыс

барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

Практикалық/ зертханалық-практикалық / сабақтар

Курстық жоба/жұмыс

1

2

3


4

3


4

3


4

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

492
1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздер, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1258

780

418

60

1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

64

44

20ЖКП 02

Сызу


+

+


64

4

60ЖКП 03

Еңбек қорғау

+


+

+

74

66

8ЖКП 04

Электротехника электроника негіздерімен


+

+


74

54

20ЖКП 05

Техникалық механика негіздері және конструкциялық материалдар


+

+


64

44

20ЖКП 06

Резеңке өнеркәсібінің процестері мен аппараттары

+

+

+


154

104

20

30


ЖКП 07

Өнімнің сапасын стандарттау, метрологиялау және басқару негіздері


+

+


50

30

20ЖКП 08

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар

56

36

20ЖКП 09

Химиялық технологиялардың теориялық негіздері


+

+


68

38

30ЖКП 10

Органикалық химия


+

+


128

80

48ЖКП 11

Аналитикалық химия

+


+


128

38

90ЖКП 12

Физикалық және коллоидтық химия


+

+


128

86

42ЖКП 13

Менеджмент


+

+

+

62

62
ЖКП 14

Салалар экономикасы


+102

52

20

30


ЖКП 15

Табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері

+


+


42

42
АП 00

Арнайы пәндер

470

350

80

40

2-3

АП 01

Резеңке технологиясы

172

102

30

40


АП 02

Резеңке өнеркәсібі кәсіпорнының жабдықтары

170

150

20АП 03

Технологиялық процестерді автоматтандыру

64

44

20АП 04

Полимерлердің физикасы мен химиясының негіздері

64

54

10БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

48-480**

ӨО ж КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1620

ӨО 00

Өндірістік оқу

360

ӨО 01

Зертханалық жұмыстардың техникасы

72

ӨО 02

Слесарлық практика

144

ӨО 03

Резеңке технологиясы бойынша зертханалық машықтандыру

144

ӨП 00

Кәсіптік практика

1260

ӨП 01

Таныстыру практикасы

108

ӨП 02

Кәсіптік дағдыны меңгеру және бекітуге арналған практика

216

ӨП 03

Өндірістік технологиялық практика

504

ӨП 04

Диплом алдындағы практика

144

ӨП 05

Дипломдық жобаны орындау

288

АА 00

Аралық аттестаттау

180

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті тағайындау

12


Міндетті оқыту жиыны

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      *** Қорытынды аттестаттаудың ұсынылатын формасы: дипломдық жоба қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 847-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 847-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

0812000 - Резеңке-техникалық өндіріс" мамандығы бойынша
техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу
бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша оқу

      бағдарламаларының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік орыс тілі.

Кәсіби тілдің рөлін. Мамандығының терминдік сөздерін. Қазақ тілінің синтаксисін. Кәсіби бағдарланған мәтіндерді оқу және аудару (сөздікпен) техникасын. Болашақ мамандыққа бағытталған мәтіндер бойынша әңгімелер мен диалогтар құрастыру. Мамандық бойынша терминология, кәсіптік қарым-қатынас, тіл дамыту

Білімдер:

- негізгі іскерлік орыс тілі;

- кәсіби лексика;

- мамандық бойынша граматикалық материал;

- ҚР "Тіл туралы" заңын;

- Мемлекеттік және орыс тілдері;

- кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздікпен) үшін мемлекеттік және орыс тілдерін, лексикалық, грамматикалық минимумды меңгеруі;

- тілдің (орфография, лексика, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистиканың) грамматикалық құрылымын;

- қарым-қатынастың түрлері, атқару міндеті мен құрылымы;

- іскерлік қарым-қатынастың негізгі ережелері мен принциптері;

- сөйлеу мәдениетінің нормасы;

- орфографиялық, пунктуациялық және стилистикалық сауаттылығы;

- кәсіби лексиканы.

Іскерліктер:

- кәсіби лексиканы сауатты қолдану;

- кәсіби қызметінде қазақ және орыс тілі бойынша білімін қолдану;

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқып, аудару (сөздікпен);

- оқыған мәтінге талдау жасау;

- Монолог және диалог оқуды.

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 8

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Мамандығы бойынша іскерлік тілдің негіздерін, кәсіби лексика, лексика-фразеологиялық сөзтіркестері мен терминдерді. Кәсіби бағдардағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын. Кәсіби қарым-қатынас, тіл дамытуды. Сөйлеу қызметінің түрлері мен сөйлеу формасы (ауызша, жазбаша, монолог, диалог); кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- ҚР "Тіл туралы" заңын;

- Тілдің (орфография, лексика, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистиканың) грамматикалық құрылымын;

- Кәсіби қарым-қатынасқа қажетті мамандықтың лексико-грамматикалық материалдар.

Іскерліктер:

- кәсіби бағыттағы мәтінді оқу және аудару (сөздікпен);

- оқыған мәтінге талдау жасау; монолог және диалог оқуды; кәсіби сұхбаттың грамматикалық минимумын қолдану.

БҚ 4

БҚ 6

ЖГП 03

Дене тәрбиесі.

Дене тәрбиесінің мамандарды дайындаудағы рөлі. Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизикалық негіздері. Күш-қуат және спорттық негіздерді жетілдіру. Кәсіптік қолданбалы дене тәрбиесі.

Білімдер:

- салауатты өмір салтының негіздерін;

- адамның кәсіби және әлеуметтік дамуында дене тәрбиесінің рөлі туралы түсінігі болуы.

Іскерліктер:

- алған білімін денсаулықты нығайтуға, өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін қолдану; күш-қуатты жетілдіруге тырысу.

БҚ 9

ЖГП 04

Қазақстан тарихыЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу.

Құжаттар, олардың қолданыс аясы мен құжаттандыру тәсілдері; құжаттандыру жүйесі, құжаттардың құрылымы; іс жүргізуді ұйымдастыру және технологиясы; істерді ұйымдастыру және қалыптастыру тәртібі; кеңеселік және құжаттамалық жұмыстардың негіздері.

Мемлекеттік стандарттау және бір қалыпқа келтіру жүйелері. Құжат айналымын ұйымдастырудың жалпы принциптері.

Білімдер:

- құжаттардың қолданыс аясын, құрамдық бөліктерін, рәсімдеу ережелерін;

- құжаттарды әзірлеу және олардың міндеттерін;

- ұйымдастыру техникаларының жалпы сипаттамасын;

- олардың қолданыс аясын және ұйымдастыру және басқару процестерін кәсіпорындарға ендіру жолдарын.

Іскерліктер:

- іскерлік құжаттарды: бұйрық, қызметтік хаттар және басқа құрастыра білуі;

- құжаттармен жұмысты ұйымдастыру;

- тіркеу, есепке алу;

- заманауи техникаларды қолдана білу.

БҚ 6

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1

КҚ 2.6.1

КҚ 2.7.1

КҚ 2.8.1

КҚ 2.9.1

КҚ 2.10.1

КҚ 2.11.1

КҚ 2.12.1

КҚ 2.13.1

КҚ 2.14.1

КҚ 2.15.1

КҚ 2.16.1

КҚ 2.17.1

ЖКП 02

Сызу.

Сызбаларды КҚБЖ сәйкес графикалық толтыру. Проекциялық сызбалар мен техникалық сурет салу. Машиналық графиканың әдістері мен құралдары. Машина құрыдлысының сызуы. Сызбалар. Құрылыс сызуы. Машиналық кескіндеу әдістері мен құралдары.

Білімдер:

- конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесін (КҚБЖ);

- сызбалар мен эскиздерді орындаудың ережелері мен тәсілдері;

- сызбалық геометрия мен проекциялық сызудың негіздері.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша сызбаларды оқу, орындау және рәсімдей білі, сонымен қатар компьютерлік графика арқылы орындай білу.

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.13

КҚ 2.2.13

КҚ 2.3.13

КҚ 2.5.13

КҚ 2.6.11

КҚ 2.7.8

КҚ 2.8.11

КҚ 2.9.11

КҚ 2.10.11

КҚ 2.13.13

КҚ 2.14.12

КҚ 2.16.11

ЖКП 03

Еңбек қорғау.

Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау бойынша негізгі заңдарын: еңбекті қорғау және демалыс туралы заңдар; өндірістік зияндылықтың өтемақысын; еңбекті қорғау бойынша жұмыстар ұйымдастыру. Химиялық өнеркәсіптегі еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздері. өрттің алдын алу негіздері. Сала кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудың техникалық негіздері. Өндіріс технологиясының қауіпсіздігін ұйымдастыру және жүзеге асыру.

Білімдер:

- еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету ережелерін;

- еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздерді;

- улы заттардың адамға әсерін;

- қорғаныстық жеке құралдары;

- жарылыстар мен өрттерді ескерту шаралары.

Іскерліктер:

- өндірістік жағдайдың жұмыскерлер мен қоршаған ортаға қауіптілік дәрежесін бағалай білу;

- жеке қорғану құралдарын қолдану;

- дәрігер келгенге дейінгі алғашқы көмек көрсетуді.

БҚ 6

КҚ 2.1.14

КҚ 2.2.14

КҚ 2.3.14

КҚ 2.4.13

КҚ 2.5.13

КҚ 2.6.13

КҚ 2.8.13

КҚ 2.9.13

КҚ 2.10.13

КҚ 2.11.12

КҚ 2.12.12

КҚ 2.13.14

КҚ 2.14.13

КҚ 2.15.13

КҚ 2.16.13

КҚ 2.17.11

ЖКП 04

Электротехника электроника негіздерімен.

Электротехника: электрлік өріс, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлік тізбек, электромагнетизм, электрлік өлшемдер, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлік машиналары, трансформаторлар, электрожелінің негіздері; электрлік энергияның берілісі мен таратылуы.

Электроника: электрониканың физикалық негіздері; электрлік құралдар; электрондық түзеткіштер мен стабилизаторлар; электрондық күшейткіштер; автоматика және есептеу техникасының электрондық генераторлар мен өлшеуіш құралдары; микропроцессорлар мен микро-ЭЕМ.

Білімдер:

- электротехника және электрожелісінің негіздерін;

- электроника және микропроцессорлық техника негіздерін;

- электрлік өрістің және электромагнетизм параметрлері;

- электрлік және магниттік желіде болатын құбылыстардың мәні;

- электроөлшеуіш құрал қондырғыларының элементтері мен негізгі сипаттамалары

Іскерліктер:

- электрожелісінің параметрін есептеу;

- қарапайым электрлік тізбектерді есептеуін орындау;

- қарапайым электрлік тізбектерді оқу және құрастыру;

- электроөлшеуіш құралдарын қолдану.

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.4

КҚ 2.3.4

КҚ 2.4.4

КҚ 2.5.4

КҚ 2.8.5

КҚ 2.9.5

КҚ 2.10.5

КҚ 2.11.6

КҚ 2.12.5

КҚ 2.13.4

КҚ 2.14.4

КҚ 2.15.4

КҚ 2.16.5

КҚ 2.17.5

ЖКП 05

Материалтану.

Материалтанудың физико-химиялық негіздері; материалдардың құрылымы мен қасиеттері; параметрлерді өлшеу әдістері мен материалдардың қасиеттері; материалдардың қолдану салалары; шойын, болат, пластмасса, силикаттық материалдар; текстильдік және сырлау материалдары; конструкциялық материалдар, олардың қасиеттері, түрлері, өңдеу тәсілдері мен химия өнеркәсібінде қолданылуы.

Білімдер:

- материалдардың физикалық қасиеттерін;

- материалдар мен заттардың құрылымын;

- технологиялық және механикалық қасиеттерін;

- материалдарды сынау әдістері;

- материалдарды алудың жаңа технологиялары.

Іскерліктер:

- қолданыстағы материалдарға сипаттама беру;

- материалдарды олардың қасиеттеріне сәйкес таңдау;

- материалдарды өздігімен тауып, кәсіби қызметте қолдану дағдысын.

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.2

КҚ 2.6.3

КҚ 2.7.4

КҚ 2.8.8

КҚ 2.9.8

КҚ 2.10.1

КҚ 2.11.5

КҚ 2.12.1

КҚ 2.13.8

КҚ 2.14.2

КҚ 2.15.2

КҚ 2.16.4

КҚ 2.17.4

ЖКП 06

Нарықтық экономика.

Қазақстан экономикасының жүйесін. Шаруашылықтанудың нарықтық механизмі мен оны қолданудың принциптері. Нарықтың түрлері. Кәсіпорын, оның жарғысы туралы түсінік. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы. Нарықтық экономика жүйесіндегі кәсіпорын. Негізгі және қосымша өндірісті ұйымдастыру принципі. өндірісті жоспарлау. Басқарудың негіздері, принциптері мен әдістері.

Білімдер:

- салаларды дамытудың экономикалық көрсеткіштерін;

- кәсіпорындарды ұйымдастыру формалары;

- еңбекті төлеу түрлері;

- өнімнің сапасына және бәсекеге қабілеттілігіне ықпал ететін факторлар;

- өндірістік есеп бойынша мәліметтерді талдау сызбасы.

Іскерліктер:

- экономикалық көрсеткіштерді өздігімен есептеу;

- кәсіби қызметте экономикалық ақпараттарды қолдану.

БҚ 3

БҚ 5

ЖКП 07

Өнімдер сапасын стандарттау, метрологиялау және басқару негіздері.

Метрология, стандарттау, сертификаттаудың құқықтық негіздері, мақсаттары, міндеттері, принциптері, нысандары мен құралдары; өлшем бірлігін қамтамасыз ететін метрология: метрологиялық қызметтің негізгі түсініктері мен анықтамалары; мемлекеттік метрологиялық тексеру мен бақылау; стандарттау: стандартау және сапаны басқару саласындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; өнімді халықаралық және аймақтық стандарттау, сапа көрсеткіштері мен оны бағалау; өнімді сынау мен бақылау; сапаны технологиялық қамтамасыз ету; сапа жүйесі; сертификаттау: сертификаттау саласындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; сертификаттаудың ұйымдастыру құрылымы; сертификаттау жүйесі; сертификаттау жүргізудің тәртіптері мен ережелері; сертификаттау сызбасы. ҚР стандарттаудың мемлекеттік жүйесі (МСЖ); стандарттау, метрология, сертификаттау саласындағы заңнамалық актілер; халыаралық (ИСО), мемлекетаралық (ТМД) стандарттау жүйесі; метрология және өлшеу бірлігі туралы түсінік; өлшеудің бірізділігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйе (МӨЖ); өнім сапасы

Білімдер:

- метрология, стандарттау, сертификаттау және өнімнің сапасын басқарудың негізгі түсініктерін;

- сапа көрсеткіштері мен бағалау әдістерін;

- өлшеу бірізділігін қамтамасыз ететін метрологиялық қызмет құрылымы;

- мемлекеттік метрологиялық бақылау мен қадағалау;

- өнімді халықаралық және аймақтық стандарттау негіздерін;

- өнімді сынау және бақылау әдістерін;

- сапаны технологиялық қамтамасыз ету және сапа жүйесін.

Іскерліктер:

- кәсіби қызметте сапа жүйесінің құжаттарын қолдану;

- негізгі өлшеу құралдарын қолдануды;

- машина бөлшектерінің беткі жағының өлшемін және иілу формасын өлшеу үшін қолданылатын тәсілдерді меңгеруі;

- өнім сапасының стандарттарды сақтау мен метрологияны дамытуға тәуелді екендігіне көңіл аудару.

БҚ 5

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.9

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.9

КҚ 2.2.10

КҚ 2.3.6

КҚ 2.3.9

КҚ 2.4.6

КҚ 2.5.5

КҚ 2.6.8

КҚ 2.7.1

КҚ 2.8.1

КҚ 2.9.8

КҚ 2.10.8

КҚ 2.11.7

КҚ 2.12.8

КҚ 2.13.6

КҚ 2.14.6

КҚ 2.15.6

КҚ 2.16.8

КҚ 2.17.8

ЖКП 08

Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар.

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың негізгі принциптері, әдістері мен қасиеттері, олардың тиімділіктері; автоматтандырылған жұмыс орындары, локалдық және салалық тораптар; салалардағы қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету және ақпараттық ресурстар; біріккен ақпараттық жүйелер; қызмет саласы мен аумағының қолданбалы бағдарламаларының проблемалық-бағдарлық пакеттері; шешім қабылдауда сараптама жүйесі мен қолдау жүйелерін қолдану, кәсіби қызметтегі модельдеу мен болжау.

Білімдер:

- қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз етуді;

- салалар бойынша қолданбалы бағдарламалардың проблемлық бағдарлық пакеттерін.

Іскерліктер:

- жалпы қолданыстағы қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану;

- қолданбалы бағдарламаның (САD-жүйелер, іс жүргізудің біріккен пакеттері, Chem office Pro) проблемалық-бағдарлық пакеттерді қолдану;

- шешім қабылдауда сараптама жүйесі мен қолдау жүйелерін қолдану, кәсіби қызметтегі модельдеу мен болжау.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1

КҚ 2.6.1

КҚ 2.7.1

КҚ 2.8.1

КҚ 2.9.12

КҚ 2.10.1

КҚ 2.11.1

КҚ 2.12.1

КҚ.13.1

КҚ 2.14.1

КҚ 2.15.1

КҚ 2.16.1

КҚ 2.17.1

ЖКП 09

Химиялық технологиялардың теориялық негіздері.

Шикізаттардың қолданыс заттары мен өндіру құралдарымен жалпы қайта өндірудің әдістері мен құралдары. Химия өнеркәсібінің шикізаттары. Шикізатты қайта өңдеуге жіберу. Химия өнеркәсібіндегі су. Химия өнеркәсібінің энергетикасы;

Техникалық процесті ұйымдастырудың типтік әдістері; органикалық синтездің технологиясы; жоғарғымолекулярлық қосылыстар. Пластмасс технологиясы. Химиялық талшықтар технологиясы. Каучук пен резеңке технологиясы.

Білімдер:

- негізгі химиялық өндірістің шикізаттары мен өнімдері;

- химиялық реакциялардың классификациясы;

- гетерогендік процесстер;

- каталитикалық процесстер; материалдық және энергетикалық баланстар;

- қалдықтарды қайта өңдеу әдістері.

Іскерліктер:

- технико-экономикалық көрсеткіштерді есептеу;

- берілген шикізатты өндірудің технологиялық циклін талдау сызбасы;

- технологиялық цикл операциясын өткізудің шарттарын анықтау және олардың техникалық тиімділіктерін бағалау.

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.2

КҚ 2.6.3

КҚ 2.7.4

КҚ 2.8.8

КҚ 2.9.8

КҚ 2.10.1

КҚ 2.11.5

КҚ 2.12.1

КҚ 2.13.8

КҚ 2.14.2

КҚ 2.15.2

КҚ 2.16.4

КҚ 2.17.4

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Резеңке технологиясы.

Резеңкенің құрамы мен классификациясы. Негізгі ингридиенттер: каучук, көріктейтін агенттер, толықтырғыштар, тозуға кедергі келтіргіштер, жұмсартқыштар, бояғыштар, антипирендер, одаранттар. Каучуктардың түрлері. Шикізатты дайындау. Жалпы қолданыстағы резеңкелер, полярлық емес каучуктарды көріктеу: ТК, СБК, ССК, СИК. Арнайы қолданыстағы резеңке: май мен бензинге төзімді, жылуға төзімді, сәулеге төзімді, тозуға төзімді, электротехникалық, гидравликалық сұйықтыққа төзімді. Қолданысы мен қолдану аясы. Резеңке мен каучуктердің механикалық қасиеті. Пласитикалық және эластикалық қасиеттер. Резеңкенің ұзақ мерзімділігі мен тозуға беріктігі. Резеңкені сынау. Механикалық қасиетті анықтау әдісі.

Білімдер:

- резеңке қоспалары мен резеңке-техникалық өнімдерді өндіруге арналған негізгі және қосымша шикізаттар мен материалдар;

- шикізатты өндіріске дайындау тәсілдері;

- ингридиенттерді араластыру жабдықтары мен технологиялары;

- резеңкелердің типтері мен оларды қолдану саласы;

- сапаны бақылау әдістері;

- қалдықтарды өңдеу әдістері.

Іскерліктер:

- резеңке-техникалық өндіріске арналған шикізат пен материалдардың түрлерін айыра білу;

- шикізат пен материалдарды таңдау;

- араластыруға жабдықтар таңдау;

- шикізат пен дайын өнімнің сипаттамасын беру;

- процесті өткізу шарттарын анықтау;

- технологиялық процестің сызбаларын таңдау.

КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.8

КҚ 2.3.8

КҚ 2.4.8

КҚ 2.5.7

КҚ 2.6.4

КҚ 2.7.4

КҚ 2.8.4

КҚ 2.9.4

КҚ 2.10.4

КҚ 2.11.1

КҚ 2.12.1

КҚ 2.13.8

КҚ 2.14.8

КҚ 2.15.8

КҚ 2.16.1

КҚ 2.17.1

АП 02

Резеңке өнеркәсібі кәсіпорынының жабдықтары.

Каучуктар мен ингредиенттерді араластыруға дайындауға арналған жабдықтар: вальцтер, резеңке араластырғыштар. Иірек машиналар. Дисклік экструдер. Резеңке қоспаларын дайындауға арналған ағымдық автоматтандырылған желілер жабдығы. Каландрлар, құрылысы мен жұмыс істеу принципі. Гидравликалық көріктеуіш нығыздауыштар, пайдалану және қауіпсіздік техникасы. Қысымда құю машиналары. Кескіш машиналар мен шабу нығыздауыштары. Көріктеу қазындықтары. Желім араластырғыштар мен желім жаққыш машиналар.резеңкелік техникалық өнімдерді өндіруге арналған жабдықтар: қалыпты, қалыыпты емес, резеңке желімдерінен және латекстен. Аяқ киім және тұрмыстық және санитарлық қолданыстағы қуысты өнімдер өндіруге арналған жабдықтар. Шина өндіруге арналған жабдықтар.

Білімдер:

- резеңке өнеркәсібі кәсіпорының негізгі және қосалқы жабдықтарының қолданыс аясы;

- негізгі тораптардың құрылысы, техникалық сипаттамасы;

- жұмыс принципі, қолданыс аясы мен пайдалану ережесі;

- жабдықта жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының ережелерін.

Іскерліктер:

- резеңке-техникалық өндіріс жабдықтарының түрлері мен типтерін айыра білу;

- жабдықтардың негізгі типтерін, құрылымдық ерекшелігін және жұмыс істеу принциптерін сипаттау;

- жабдықтардың сипаттамасы мен қолданыс аясына сәйкес таңдау;

- жабдықтардың негізгі түрлерінің есебін орындау.

КҚ 2.1.15

КҚ 2.2.5

КҚ 2.3.3

КҚ 2.4.3

КҚ 2.5.2

КҚ 2.6.7

КҚ 2.7.2

КҚ 2.8.3

КҚ 2.9.7

КҚ 2.10.7

КҚ 2.11.8

КҚ 2.12.7

КҚ 2.13.3

КҚ 2.14.3

КҚ 2.15.3

КҚ 2.16.7

КҚ 2.17.7

АП 03

Технологиялық процесті автоматтандыру негіздері.

Технологиялық процестерді басқарудың негізгі түсініктері. Басқару туралы жалпы мәлімет және басқару объектілерінің негізгі қасиеттері. Автоматтандырылған реттеуіштер, орындаушы қондырғылар мен екінші құралдар. Технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Автоматтандыру жүйесін жобалау туралы негізгі түсінік. Негізгі технологиялық процестерді автоматтандыру.

Білімдер:

- бақылау, реттеу, қорғау және бөгеттеудің автоматтандырылған құралдары;

- жекелеген аппараттарды және процесттерді бүтіндей автоматтандыру сызбасы;

- құралдарды пайдалану тәртібі мен оларды технологиялық процесті басқаруда қолдану.

Іскерліктер:

- технология процесін, цехты, участкені автоматтандыру сызбасын оқу және құрастыру;

- анықтамалық әдебиеттер мен катологтардан технологиялық регламентте көрсетілген шарттарға арналған құралдарды таңдау.

КҚ 2.1.5

КҚ 2.2.5

КҚ 2.3.5

КҚ 2.4.5

КҚ 2.5.8

КҚ 2.6.6

КҚ 2.8.6

КҚ 2.9.6

КҚ 2.10.6

КҚ 2.11.7

КҚ 2.12.6

КҚ 2.13.5

КҚ 2.14.5

КҚ 2.15.5

КҚ 2.16.6

КҚ 2.17.6

АП 03

Арнайы пәндер (біліктілік бойынша)

081201 2 Латексті қоспаны дайындайтын аппаратшы *

081202 2 Резеңке желімі мен жабындарын дайындайтын аппаратшысы*

081203 2 Резеңке қоспасын үгітуші*

081204 2 Резеңке қоспаларын жинаушы *

АП 04.1.1

Ерітінділер, эмульсиялар, латекстік қоспаларды дайындау технологиясы.

Латекстік қоспалар мен көбікті дайындау технологиясы. Қоспаға компоненттерді қосудың рецебі, қасиеті, қолданысы мен тәртібі. Ингредиенттерді дайындау технологиясы. Ерітінділер мен дисперсияларды дайындаудың технологиялық параметрлері мен режимдері. Өнімнің сапасына қойылатын технихникалық талаптары. Қосалқы операцияларды орындау әдістері. Өртті сөндіруді ескертудің негізгі құралдарын. Араластыруға арналған жабдықтың құрылысы және оны пайдалану ережесі.

Білімдер:

- резеңке қоспасы негізінде ерітінділер, эмульсиялар мен латекстік қоспаларды дайындау технологиялық процесінің мәнін;

- бастапқы шикізаттар мен дайын өнімнің қасиеттерін; араластырудың технологиялық режимі;

- бөшкедегі көбікті анықтау әдістері, сапаны, қоспаның ағызуды бақылау;

- қызмет көрсетілетін жабдықтың құрылысы мен пайдаланылуы.

Іскерліктер:

- техникалық құжатпен жұмыс жасай білу;

- дисперстік жүйелерді дайындаудың негізгі операцияларын орындау;

- техникалық режимдерді басқару;

- дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыру;

- қауіпсіздік техникасы ережесін сақтау.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.11

АП 04.1.2

Араластыруға арналған жабдықтардың құрылысы мен пайдалану ережесі.

Қызмет көрсетілетін жабдықтың құрылысы мен пайдалану, негізгі және қосымша операцияларды орындау, ерітіндіні фильтрлеу, латексті араластырғышқа құю, барабандарды шаю, аппаратураларды тазалау тәсілдері. Дистиллятордың жұмыс тәртібі. Нығыздауыш форманы латекстік көбікпен толтыру әдістері. Жабдықтың құрылысы мен пайдаланылуы. Камераның жұмыс көлемі. Еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер:

- араластырғыштар мен қосалқы жабдықтардың құрылысын; оларды пайдалану ережесі;

- жұмыс тәртібі;

- БӨҚ мен А құралдарының қолданыс аясы мен қолданылуын.

Іскерліктер:

- Губкалық немесе макандық өнімдерге арналған латекстік қоспаларды дайындаудың технологиялық операцияларын жүзеге асыру;

- Ерітінділерді фильтрлеу, латексті араластырғышқа құю, барабанды шаю, аппаратураны тазалау;

- жабдық жұмысындағы ақауларды анықтап, жою;

- қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау.

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.11

КҚ 2.1.14

КҚ 2.1.15

АП 04.1.3

Резеңке желімін дайындау технологиясы.

Рубраксты балқыту технологиясы. Материалдарды араластырғыш аппараттарға салу тәсілдері; қолданылатын материалдардың түрлері мен қасиеттері; аспаларды аппараттарға тиеу ережесі; желімді, пасты мен суспензияларды дайындаудың технологиялық процесі; дайын өнімді сүзгіден өткізу және құю технологиясы; өнімнің сапасына қойылатын технологиялық талаптар.

Білімдер:

- резеңке желімдерін дайындау технологиялық процесінің мәнін;

- бастапқы резеңкелік қоспалардың қасиеттері;

- ерітінділердің қасиеттерін;

- технологиялық процесті орындаудың негізгі кезеңдерін;

- қауіпсіздік техникасы ережесін.

Іскерліктер:

- резеңке желімдерін, пасталары мен суспензияларды дайындаудың негізгі операцияларын орындау;

- өнімді сүзгіден өткізіп, сапасын анықтау;

- қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау.

БҚ 1

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.8

КҚ 2.2.9

КҚ 2.2.11

АП 04.1.4

Резеңке қоспаларын біліктеу технологиясы.

Ұзындығы 1100 мм артық білдектерде қарапайым жұмыстарды орындау технологиясы. Өндірістегі резеңке қоспасының шифрлары, қасиеттері мен қолданыс аясы. Каучуктар мен ингредиенттерді білдекке тиеу тәсілдері. Каучуктар мен қоспаларды білдекте өңдеудің технологиялық режимі. Білдекте кесілетін парақтарды марклау түрлері. Араластыру температурасы, араласу қарқыны.

Білімдер:

- резеңке қоспаларын әзірлеу процесінің мәнін;

- резеңке қоспаларына қойылатын талаптарды;

- білдектерде араластыру процесінің барысын;

- қауіпсіздік техникасын.

Іскерліктер:

- ингредиенттерді білдекте араластыру операцияларын ингредиенттерді салу тәртібі мен олардың араласу ұзақтығына сәйкес орындау;

- өнімнің дайын болуын анықтау;

- сапаны бақылау, ақау түрлерін анықтау;

- резеңке қоспаларын тазалауды жүргізу.

БҚ 1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.6

КҚ 2.3.8

КҚ 2.3.9

КҚ 2.3.10

КҚ 2.3.14

АП 04.1.5

Білдектердің құрылысы мен олардың пайдаланылуы.

Жабдықтардың қолданыс аясы, құрылысы мен жұмыс істеу принципі, білдектердің негізгі параметрлері мен типтері, біліктеу негіздері; білдектердің негізгі тораптарының конструкциясын; суыту жүйесі; қосымша жабдықтар; бақылау өлшеу құралдары мен құрылғылары; пайдалану ережесін және қауіпсіздік техникасы.

Білімдер:

- білдектердің негізгі тораптардың конструкциясын;

- білдектердің негізгі параметрлері мен типтерін;

- пайдалану ережесі мен қауіпсіздік техникасын;

- бақылау-өлшеу және реттеу құралдарын.

Іскерліктер:

- ингредиенттерді араластыру процесінде білдектерге қызмет көрсету;

- пайдалану ережесін және қауіпсіздәк техникасының негіздерін сақтау.

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.4

КҚ 2.3.5

КҚ 2.3.12

КҚ 2.3.14

АП 04.1.6

Каландрлау, парақтау, профильдеу технологиясы.

Каландрлау процесі туралы жалпы мәлімет. Тоқыма полотноны каландрға салу технологиясы. Каландрлау процесінің технологиялық режимі. Дайын өнімдерді парақтау және профильдеу. Түрлі резеңке қоспаларының шифрлары, мателар мен төсемелердің түрлері, қасиеттері мен қолданыс аясы. Брактордың түрлері. Каландрлау процесін бақылау және автоматты басқару тәсілдері.

Білімдер:

- каландрлау процестерінің технологиялық параметрлері;

- резеңке қоспалары мен маталарды каландрда өңдеу процесінің мәні;

- өңделетін материалдардың қолданыс аясы.

Іскерліктер:

- каландрлаудың негізгі операцияларын орындау;

- олардың орындалу тәртібін, қолданысы мен параметрлерді реттеу әдістерін білу;

- резеңке кордын қаптау, матаны желімдеу, қалыптау, табақтау, дубльдеу процесін орындау.

БҚ 1

КҚ 2.4.1

КҚ 2.4.2

КҚ 2.4.8

КҚ 2.4.9

КҚ 2.4.10

АП 04.1.7

Түрлі типтегі каландрлардың құрылысы.

Каландрлар мен агрегатталған жабдықтар мен қондырғылардың қолданысы, құрылысы мен жұмыс істеу принципі, пайдалану және қызмет көрсету ережесі; каландр жылдамдығын басқару тәсілдері. Каландрлардың негізгі параметрлері. Каландрлардың негізгі параметрі. Каландрдың негізгі тораптарының конструкциясы. Температураны басқару жүйесі.

Білімдер:

- каландрдың құрылысы, олардың түрлері мен қолданыс аясын;

- негізгі тораптардың конструкциясын;

- терператураны басқару, БӨҚ мен А құралдарының жүйесін;

- каландрларды қалыптау ережесін;

- каландрлардың технологиялық режимін.

Іскерліктер:

- каландрларды пайдалануды жүзеге асыру;

- негізгі операцияларды пайдалану мен қауіпсіздік техникасы ережелеріне сәйкес орындау.

КҚ 2.4.3

КҚ 2.4.4

КҚ 2.4.5

КҚ 2.4.11

КҚ 2.4.12

081205 2 Ингредиенттер өлшенділерін құрушы*

081206 2 Резеңке өнімдері мен бөлшектерін дайындаушы*

081207 2 Резеңке аяқ киім үлгішісі*

081208 2 Дайындамалар мен бұйымдарды кесуші*

АП 04.2.1

Ингредиенттердің сапасын құрастыру технологиясы.

Ингредиенттердің сапасын құрастыру технологиясы: рецепт туралы түсінік, рецептерді құру есебі мен әдістері, тексеру кезеңдері мен рецептерді жазу формалары, түрлі қолданыстағы рецептердің ерекшеліктері, оның қолданыс аясы, типтері, құрылысы мен қызмет көрсетілуі. Резеңке қоспаларын дайындауға арналған аспаларды өлшеу және жинақтау технологиясы. Аспаларды көтеру және қалдықтарды сұрыптау тәсілдері. Материал сортының маркасы мен қолданыс түрі. Қоспаларды бекітілген рецептер бойынша құрастыру әдісі. Ингредиенттерді автоматты түрде өлшеу.

Білімдер:

- резеңке қоспаларының рецептері;

- ингредиенттердің түрлері мен қасиеттері;

- резеңке-маталық қоспаларды дайындауға арналған аспаларды өлшеу және жинақтау технологиялары;

- аспалар мен қалдықтарды сұрыптау мен өлшеу тәсілдері.

Іскерліктер:

- берілген рецепт бойынша қоспалар дайындау;

- каучук, регенерат, поламидтердің аспасын алу;

- резеңке қоспаларының ингредиенттерін қолмен өлшенетін және автоматты таразыларда рецептуралық картаға сәйкес өлшеу;

- аспаларды жинастырып, одан әрі өңдеуге тапсыру;

- зертханалық аспаны құрастыру.

БҚ 1

КҚ 2.5.1

КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.5

КҚ 2.5.7

КҚ 2.5.8

КҚ 2.5.9

АП 04.2.2

Өлшеуге арналған жабдықтар, оның типтері мен пайдалану ережесі.

Материалдарды қолмен және автоматты өлшеуге арналған жабдықтардың құрылысы және оларды пайдалану ережесі, аспаларды өлшеу ережесі, аспаларды жинақтау және оларды одан әрі өңдеуге (үгіту, илеу, фильтрлеу) тапсыру, материалдардың сапасын зертхана сараптамасы және сыртқы түрі бойынша тексеру. Еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер:

- ингредиенттерді өлшеуге арналған автоматты және қол таразылардың құрылысы;

- ингредиенттерді дайындау және толықтырудың негізгі операциялары;

- аспаларды жинақтау ережесі.

Іскерліктер:

- таразының түрлері мен типтерін айыра білу;

- резеңке қоспаларының ингредиенттерін дайындау және өлшеудің негізгі операцияларын орындау.

КҚ 2.5.1

КҚ 2.5.3

КҚ 2.5.4

КҚ 2.5.7

АП 04.2.3

Резеңке бөлшектері мен өнімдерін тігу технологиясы.

Бөлшектердің конструкциясы, түрлері мен қолданысы. Өнім бөлшектерін өңдеу әдістері мен тәсілдері. Тігіс жолы мен тігістердің түрлері. Өнім бөлшектерін өңдеудің технологиялық параметрі. Технологиялық операциялардың орындалу тәртібі. Өңделетін материалдардың физика-химиялық қасиеттері, олардың түрлері мен қолданысы.

Білімдер:

- бөлшектер мен өнімдерді құрастыру әдістері;

- қолданылатын инелер мен жіптердің номерлері;

- бөлшектегі тетіктер мен белгілер;

- жіптік бекітулерге қойылатын технологиялық талаптар.

Іскерліктер:

- бөлшектер мен өнімдерді түрлі типтегі және топтағы тігін жабдығында жіптік тігіспен құрастыруды жүзеге асыру;

- тігін сапасын бақылау, ақауларды жою және брактың алдын-алу.

БҚ 1

КҚ 2.6.1

КҚ 2.6.2

КҚ 2.6.4

КҚ 2.6.8

КҚ 2.6.12

АП 04.2.4

Резеңке бөлшектері мен өнімдерін тігуге арналған жабдықтар.

Аяқ киім тігу машинасының классификациясы. Аяқ киім тігу машиналарында жұмыс істеу тәсілдері. Тігін машиналарының құрылысы, оларды жөндеу және жұмыс істеу ережелері. Тігін машиналарының жұмыс барысындағы ақаулары, оларға техникалық қызмет көрсету. Техникалық қызмет көрсету және қауіпсіз пайдалану ережелері.

Білімдер:

- аяқ киім тігу машинасының құрылысы;

- оларға қызмет көрсету ережесі;

- қауіпсіздік техникасының ережелері;

- жұмыстың негізгі тәсілдерін.

Іскерліктер:

- аяқ киім бөлшектерін жинақтау және тігудің негізгі операцияларын орындау;

- машина жұмысындағы ақауларды жою.;

- машиналардың күрделі емес жөндеу жұмыстарын техникалық қызмет көрсетуін орындау.

КҚ 2.6.2

КҚ 2.6.3

КҚ 2.6.5

КҚ 2.6.7

АП 04.2.5

Резеңке аяқ киімдерін өндіру технологиясы.

Аяқ киімнің классификациясы мен конструктивтік сипаттамасы. Резеңке аяқ киімінің ассортименті, оның классификациясы мен конструктивтік сипаттамасы. Резеңке аяқ киімін әзірлеудің технологиялық процесі. Аяқ киім бөлшектерінің сипаттамасы мен қолданысы. Тоқыма материалдары мен жасанды терін пішу. Негізгі технологиялық операциялар.

Білімдер:

- резеңке аяқ киімдердің құрылымдық ерекшеліктері;

- резеңке аяқ киімдерді әзірлеудің негізгі кезеңдері;

- өндіріске арналған шикізат пен материалдар;

- резеңке аяқ киімдерді дайындаудың технологиялық процесс операциясы.

Іскерліктер:

- аяқ киімді әзірлеудің негізгі операцияларында оның ассортименті мен түрлерін айра білу;

- өндіріске арналған шикізат пен материалдар тағңдау;

- өндіріс сызбасын құрастыру.

БҚ 1

КҚ 2.7.1

КҚ 2.7.2

КҚ 2.7.4

КҚ 2.7.5

АП 04.2.6

Резеңке аяқ киімдерін өндіруге арналған жабдықтар.

Резеңке аяқ киімін өндіретін кәсіпорын жабдықтарының түрлері. Материалдарды қолмен және механикалық пішудің мәні. Аяқ киім өндірісінің процесін механикаландыру және автоматтандыру. Тасымалдау жабдықтары: тасымалдағыштар, олардың түрлері.

Білімдер:

- резеңке аяқ киімдерді өндіру технологиясы;

- резеңке аяқ киімдерді өндіруге арналған жабдықтардың классификациясы мен түрлері.

Іскерліктер:

- аяқ киім өндіруге арналған жабдықтарды таңдау;

- қолданыс аясына қарай сипаттама беру;

- жабдықтардың типтері мен түрлері білу; салыстырмалы сипаттама беру.

КҚ 2.7.1

КҚ 2.7.2

КҚ 2.7.4

КҚ 2.7.5

КҚ 2.7.6

КҚ 2.7.7

КҚ 2.7.8

АП 04.2.7

Аяқ киімді жобалаудың негіздері.

Дизайн туралы түсінік. Жобалау процесі, оның кезеңдері. Эскиз туралы түсінік. Сурет салу техникасы. Перспектива мен пропорциялар туралы түсінік. Сурет салудың негізгі тәсілдері мен принциптері. Композицияның негіздері. Ассортименттік топтағы аяқ киім моделін жобалау процесі. Көркемдік стиль, геометриялық құрылым, элементтердің өзара байланысы.

Білімдер:

- резеңке аяқ киімдердің түрлері мен типтерін;

- аяқ киімдерді жобалау процесінің негізгі кезеңдері;

- аяқ киімнің базалық моделінің сызбасын құру принципі.

Іскерліктер:

- аяқ киімді дайындау құрылысы мен тәсілін негіздеу;

- аяқ киімнің базалық моделінің сызбасын құру;

- аяқ киімді құрастырудың технологиялық процесін жобалау.

КҚ 2.7.1

КҚ 2.7.2

КҚ 2.7.4

КҚ 2.7.5

КҚ 2.7.6

КҚ 2.7.7

КҚ 2.7.8

АП 04.2.8

Аяқ киім өндірісіндегі материалтану.

Тері материалдары мен шикізаттары, оның түрлері мен қолданысы. Тері, жасанды және синтетикалық маталардың сапасына қойылатын талаптар, сорттары, қасиеті мен ассортименті. Тоқыма материалдары. Аяқ киім резеңкесі. Желімдеу материалдары. Өңдеу материалдары. Материалдардың МЖБС-тары мен ТЖ-ы.

Білімдер:

- пайдаланылатын материалдардың түрлері мен классификациясы;

- материалдар мен бөлшектердің сапасына қойылатын талаптар;

- аяқ киім резеңкелерінің қасиеттерін;

- әрлеу материалдарының ассортиментін.

Іскерліктер:

- материалдарды олардың сипаттамаларына сәйкес қолдану;

- МЖБС-тары мен ТЖ талаптарын сақтау;

- бөлшектер мен өнімдердің сапасын бақылау.

КҚ 2.5.1

КҚ 2.5.2

КҚ 2.6.4

КҚ 2.7.4

КҚ 2.8.1

АП.04.2.9

Адам аяғының анатомиясы мен физиологиясы.

Адам аяғының анатомиясы туралы мәлімет. Адам аяғының антропометриясы мен табанының биомеханикасы. Аяқтың негізгі антропометриялық нүктелері мен өлшемдік белгісі. Аяқты өлшеу әдісі. Адамның қозғалыс аппараттары. Табаның қозғалысы мен жұмысы, табан өлшемінің өзгеруі. Медициналық аяқ киімді дайындау ерекшелігі.

Білімдер:

- адамның аяғы, табанының анатомиялық құрылысы;

- аяқтың физиологиясы;

- аяқ киім тағасының классификациясы;

- аяқ киімнің үстінгі бөлігінің әзірлемесін пішу әдістері.

Іскерліктер:

- аяқты өлшеу;

- табан өлшемін анықтау;

- аяқ киімді өндірудің технологиялық процесін анықтау.

КҚ 2.7.1

КҚ 2.7.2

КҚ 2.7.3

КҚ 2.7.5

КҚ 2.7.7

КҚ 2.7.8

АП 04.2.10

Өнімдерді кесу технологиясы.

Өнімдер мен пішілетін өнімдердің түрлері; бөлшектердің ерекшеліктері мен қолданыс аясын; кесудің тиімді тәсілдерін; дайындамаларды кесу сапасына қойылатын талаптар; жинау және тасымалдау тәртібі; қызмет көрсетілетін жабдықтар мен құралдардың құрылысы мен қолданылуы. Кесу нығыздауыштары мен жапырақты машинада, шағын және орташа нығыздауыштарда аяқ киім картонынан, пластикті тері, резеңке, эбонит және басқада полимерлік материалдардан түрлі пішіндегі орташа күрделіліктегі бөлшектер дайындамасын кесу жұмысын орындау.

Білімдер:

- резеңке, резеңке-техникалық, эбониттік, қабатты пластиктерден немесе басқа полимерлік материалдардан қарапайым пішіндегі кіші және орташа кесу нығыздауыштарда дайындамалар мен бөлшектерді кесу технологиясы жабдықты жұмысқа дайындау, нобайларды материал бетіне тиімді етіп орналастыру.

Іскерліктер:

- жабдықтардың түрлерін және кесу нығыздауыштарына қызмет көрсетудің қарапайым операцияларын орындау технологияларын айыра білу.

КҚ 2.8.1

КҚ 2.8.4

КҚ 2.8.8

АП 04.2.11

Бөлшектерді кесуге арналған жабдықтар.

Резеңке аяқ киімін өндіретін кәсіпорн жабдықтарының түрлері. Материалдарды қолмен және механикалық пішудің мәні. Кескіштер, олардың түрлері, фасондары мен өлшемдері бойынша айырмашылық белгілері. Аяқ киім өндірісінің процесін механикаландыру және автоматтандыру. Материалдарды кесуге арналған құрал-саймандар мен құрылғылар. Қауіпсізіздік техникасының талаптары.

Білімдер:

- жабдықтардың түрлері мен қолданысы;

- техникалық қызмет көрсету ережелері;

- пішу жабдығын басқару ережесі;

- қауіпсіздік техникасының ережесі.

Іскерліктер:

- резеңке аяқ киімдерінің бөлшектерін кесудің негізгі операцияларды орындау;

- жабдықтың ұсақ ақауларын анықтап, жою;

- Құрал-саймандарды пайдалану;

- пайдалану және еңбек қауіпсіздігінің ережесін сақтау.

КҚ 2.8.2

КҚ 2.8.3

КҚ 2.8.5

КҚ 2.8.6

КҚ 2.8.7

КҚ 2.8.10

КҚ 2.8.11

КҚ 2.8.12

КҚ 2.8.13

081209 2 Резеңке бұйымдар мен бөлшектерді пішуші*

081210 2 Резеңке, полимер бөлшектері мен бұйымдарды желімдеуші *

081211 2 Бөлшектерді майлаушы*

081212 2 Резеңке техникалық бұйымдарды құрастырушы*

АП 04.3.1

Резеңке аяқ киімдерді өндіруге арналған жабдықтар.

Резеңке аяқ киімдері өндірісі кәсіпорыны жабдықтарының түрлері. Материалдарды қолмен және автоматты пішудің мәні. Аяқ киімді өндіру процесін механикаландыру және автоматтандыру. Тасымалдау жабдықтары: транспортерлер, олардың түрлері.

Білімдер:

- резеңке аяқ киімдерді өндіру технологиясы;

- резеңке аяқ киімдерді өндіруге арналған жабдықтардың классификациясы мен түрлері.

Іскерліктер:

- аяқ киім өндіруге арналған жабдықтарды таңдау;

- оның қолданысына сәйкес сипаттама беру;

- жабдықтардың типтері мен түрлерін айыра білу;

- салыстырмалы сипаттама беру.

КҚ 2.9.2

КҚ 2.9.3

КҚ 2.9.5

КҚ 2.9.6

КҚ 2.9.7

КҚ 2.9.9

КҚ 2.9.10

КҚ 2.9.11

КҚ 2.9.12

КҚ 2.9.13

АП 04.3.2

Резеңке бөлшектері мен өнімдерін кесу технологиясы.

Резеңке аяқ киімнің ассортименті, оның классификациясы мен құрылымдық сипаттамасы. Бөлшектерді шабудың технологиялық процесі, оны орындаудың әдістері мен ережелері, материалдарды қолдану нормалары, технологиялық операциялар; операцияларды орындау барысында туындайтын ақаулар. Материалдардың МЖБС-тары мен ТЖ-ы. Бөлшектердің сапасына қойылатын талаптар. Кесілген бөлшектерді өңдеу.

Білімдер:

- аяқ киім өндірісінің материалтануын;

- материалдардың типтері мен қасиеттерін;

- бөлшектерді пішу және кесудің технологиялық операциялары;

- нормативтік операциялар;

- туындауы мүмкін ақаулар және оны жою жолдары;

- материалды қолдану ережелері.

Іскерліктер:

- резеңке аяқ киімдерінің ассортиментін білу;

- резеңке бөлшектері мен өнімдерін пішудің технологиялық процесін түсіну;

- бөлшектер мен өнімдерді пішу операцияларын орындау.

КҚ 2.9.1

КҚ 2.9.4

КҚ 2.9.6

КҚ 2.9.8

КҚ 2.9.12

КҚ 2.9.13

КҚ 2.9.10

КҚ 2.9.11

КҚ 2.9.12

КҚ 2.9.13

АП 04.3.3

Аяқ киім өндірісіндегі материалтану.

Тері материалдары мен шикізаттары, оның түрлері мен қолданысы. Тері, жасанды және синтетикалық маталардың сапасына қойылатын талаптар, сорттары, қасиеті мен ассортименті. Тоқыма материалдары. Аяқ киім резеңкесі. Желімдеу материалдары. Өңдеу материалдары. Материалдардың МЖБС-тары мен ТЖ-ы.

Білімдер:

- қолданылатын материалдардың түрлері мен классификациясын;

- материалдар мен бөлшектердің сапасына қойылатын талаптар;

- аяқ киім резеңкесінің қасиетін;

- әрлеу материалдарының ассортиментін.

Іскерліктер:

- материалдарды сипаттамасына сәйкес қолдану;

- МЖБС пен ТЖ талаптарын сақтау;

- бөлшектер мен өнімдердің сапасын бақылау.

КҚ 2.9.2

КҚ 2.9.3

КҚ 2.9.5

КҚ 2.9.6

КҚ 2.9.7

КҚ 2.9.9

КҚ 2.9.10

КҚ 2.9.11

КҚ 2.9.12

КҚ 2.9.13

АП 04.3.4

Аяқ киімді жобалаудың негіздері.

Дизайн туралы түсінік. Жобалау процесі, оның кезеңдері. Эскиз туралы түсінік. Сурет салу техникасы. Перспектива мен пропорциялар туралы түсінік. Сурет салудың негізгі тәсілдері мен принциптері. Композицияның негіздері. Ассортименттік топтағы аяқ киім моделін жобалау процесі. Көркемдік стиль, геометриялық құрылым, элементтердің өзара байланысы.

Білімдер:

- резеңке аяқ киімдердің түрлері мен типтерін;

- аяқ киімдерді жобалау процесінің негізгі кезеңдері;

- аяқ киімнің базалық моделінің сызбасын құру принципі;

- Аяқ киім нобайын әзірлеу әдістерін.

Іскерліктер:

- аяқ киімді дайындау құрылысы мен тәсілін негіздеу;

- аяқ киімнің базалық моделінің сызбасын құру;

- аяқ киімді құрастырудың технологиялық процесін жобалау.

КҚ 2.9.6

КҚ 2.9.7

КҚ 2.9.9

КҚ 2.9.10

КҚ 2.9.11

КҚ 2.9.12

КҚ 2.9.13

АП 04.3.5

Материалдарды желімдеу технологиясы.

Резеңкелік және полимерлік бөлшектер мен өнімдерді желімдеу туралы жалпы түсінік. Технологиялық процестің негізгі кезеңдері: материалдарды желімдеуге, дайындау, желім жағу, желім қабатын жағу, кептіру. Бөлшек бетін желімдер алдында механикалық, химиялық немесе физикалық тәсілмен өңдеу. Желімдердің типтері, желімді жағу тәсілдері. Желімделген бөлшектерді құрастыру.

Технологиялық режимдердің бұзылуы, туындау себептері, алдын алу және жоюдың тәсілдері; еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер:

- полимер бөлшектері мен өнімдерін желімдеу және майлау технологияларын;

- негізгі дайындық операцияларын;

- желім қабатын қалыптасу мәнін;

- желімделудің физико-химиялық негіздерін;

- дайын өнімнің желіммен біріктірілуін бақылау әдістері.

Іскерліктер:

- желімделетін дайын бөлшектің бетін өңдеу әдістерін таңдау;

- желдімді таңдау;

- кезең бойынша желімдеу операциясын білу;

- жұмыс нәтижесін бақылау әдістерін таңдау;

- қауіпсіздік техникасының ережелерін орындау;

- дайын өнімді құрастыру сызбасын құру.

КҚ 2.10.1

КҚ 2.10.3

КҚ 2.10.4

КҚ 2.10.7

КҚ 2.10.9

КҚ 2.10.11

КҚ 2.10.12

АП 04.3.6

Резеңке аяқ киімдерін өндіру технологиясы.

Классификация мен конструктивтік сипаттама. Резеңке аяқ киімінің ассортименті, оның классификациясы мен конструктивтік сипаттамасы. Резеңке аяқ киімін әзірлеудің технологиялық процесі. Аяқ киім бөлшектерінің сипаттамасы мен қолданысы. Тоқыма материалдары мен жасанды турін пішу. Негізгі технологиялық операциялар.

Білімдер: 

- резеңке аяқ киімдердің құрылымдық ерекшеліктері;

- резеңке аяқ киімдерді әзірлеудің негізгі кезеңдері;

- өндіріске арналған шикізат пен материалдар;

- резеңке аяқ киімдерді дайындаудың технологиялық процесс операциясы.

Іскерліктер:

- аяқ киімді әзірлеудің негізгі операцияларында оның ассортименті мен түрлерін айыра білу;

- өндіріске арналған шикізат пен материалдар таңдау;

- өндіріс сызбасын құрастыру.

КҚ 2.9.1

КҚ 2.9.3

КҚ 2.9.4

КҚ 2.10.1

КҚ 2.10.3

КҚ 2.11.1

КҚ 2.11.2

КҚ 2.12.1

КҚ 2.12.3

КҚ 2.12.4

АП 04.3.7

Резеңке өнімдерін желімдеу арқылы құрастыру технологиясы.

Резеңке аяқ киімін желімдеу арқылы құрастыру: әдістері, құрал-саймандары, құрылғылары, жабдықтары, операциялары, ақаулары, олардың туындау себептері, олардың алдын алу және жою тәсілдері. Бөлшектер мен өнімдерді кептіру, күйдіру және нығыздау. Еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер:

- резеңке өнімдерін желімдеу арқылы құрастыру операциясының орындалу тәртібі;

- желімдеу арқылы құрастыруға арналған жабдықтар мен құралдар;

- негізгі және қосымша операциялар.

Іскерліктер:

- операцияларды орындау жоспарын өнімнің сапасына қойылатын талаптарға сәйкес құрастыру;

- процестің технологиялық параметрін анықтау.

КҚ 2.10.1

КҚ 2.10.3

КҚ 2.10.4

КҚ 2.10.6

КҚ 2.11.1

КҚ 2.11.3

КҚ 2.11.5

КҚ 2.12.1

КҚ 2.12.3

КҚ 2.12.4

КҚ 2.12.6

КҚ 2.12.11

КҚ 2.12.12

081213 2 Каландр машинисі*

081214 2 Резеңке араластырғыш машинисі*

081215 2 Стрейнер машинисі *

081216 2 Орамалы шлангларды дайындау агрегатының машинисі *

081217 2 Желім агрегатының машинисі *

АП 04.4.1

Каландрлау, парақтау, профильдеу технологиясы.

Каландрлау процесі туралы жалпы мәлімет. Тоқыма полотноны каландрға салу технологиясы. Каландрлау процесінің технологиялық режимі. Дайын өнімдерді парақтау және профильдеу. Түрлі резеңке қоспаларының шифрлары, мателар мен төсемелердің түрлері, қасиеттері мен қолданыс аясы. Брактордың түрлері. Каландрлау процесін бақылау және автоматты басқару тәсілдері.

Білімдер:

- каландрлау процестерінің технологиялық параметрлері;

- резеңке қоспалары мен маталарды каландрда өңдеу процесінің мәні;

- өңделетін материалдардың қолданыс аясы.

Іскерліктер:

- каландрлаудың негізгі операцияларын орындау;

резеңке кордын қаптау, матаны желімдеу, қалыптау, табақтау, дубльдеу процесін орындау.

КҚ 2.13.1

КҚ 2.13.2

КҚ 2.13.6

КҚ 2.13.8

КҚ 2.13.9

КҚ 2.13.10

КҚ 2.13.13

АП 04.4.2

Каландрлауға арналған жабдықтар.

Түрлі типтегі каландрлардың құрылысы, оларды пайдалану, қызмет көрсету тәртібі, механикаландыру және автоматтандыру. 700 мм білдекті фрикциалық, парақты, профильді, төсемелі және сквидж-каландрлар. Каландрдың қолданыс аясы. Каландрлық агрегаттар. Қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындау. Жөндеу ережесі. Қауіпсіздік техникасы.

Білімдер:

- каландрлардың типтері;

- каландрлардың негізгі тораптары, олардың қолданыс аясы;

- каландрлаудың негізгі операцияларын;

- жабдықты пайдалану ережесі.

Іскерліктер:

- жабдықтардың типтері мен маркаларын айыра білу

- каландрларды қолданыс аясына сәйкес таңдау;

- каландрларға қызмет көрсету операцияларын орындау.

КҚ 2.13.1

КҚ 2.13.3

КҚ 2.13.4

КҚ 2.13.7

КҚ 2.13.12

КҚ 2.13.13

КҚ 2.13.14

АП 04.4.3

Резеңке қоспаларын резеңке араластырғышта әзірлеу технологиясы.

Резеңке қоспаларын дайындау процесі: процестің мәні, қасиеті, қолданысы, компоненттерді өлшеу және дайындау, жүктеу кезегі, араластыру әдісі, оларға ықпал ететін факторлар, араластыру процесін автоматты басқару, қоспаларды дайындау процесінің режимі мен параметрлері, өнімнің дайындығын анықтау, сапаны тексеру.

Резеңке қоспаларын жай қозғалатын және шапшан қозғалатын резеңке араластырғыштарда әзірлеу технологиясы. Резеңке қоспаларын дайындау процесін жүргізу барысындағы еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер:

- инредиенттерді араластырудың технологиялық процесінің мәні;

- салу тәртібі, араластыру ережесі;

- резеңке қоспасын әзірлеудің ағымдық желісі, оның қолданыс аясы, классификациясы мен ағымдық желіге енетін жабдықтардың құрылысы;

- қауіпсіздік техникасының ережесіне сәйкес қызмет көрсету ережесі.

Іскерліктер:

- техникалық құжатарға сәйкес араластырудың негізгі технологтялық операцияларын айыра білу;

- араластыруға арналған жабдықты таңдауды жүзеге асыру;

- араластырудың технологиялық режимін таңдауды жүзеге асыру.

КҚ 2.14.1

КҚ 2.14.2

КҚ 2.14.4

КҚ 2.14.5

КҚ 2.14.6

КҚ 2.14.9

КҚ 2.14.10

КҚ 2.14.13

АП 04.4.4

Түрлі типтегі резеңке араластырғыштың құрылысы.

Ауытқымалы және үзіліссіз әрекеттегі резеңке араластырғыштардың құрылысы, негізгі және қосалқы бөлшектері, оларға қызмет көрсету ережесі, тасымалдағышты, люкті және төменгі нығыздағышты басқару тәсілдері. Тангенциалды ротары бар және өзара ілгіш (өзара өтетін) ротарлары бар резеңке араластырғыш. Технологиялық желілері үзіліссіз жағдайдағы резеңке араластырғыштар.

Білімдер:

- резеңке араластырғыштардың типтері мен олардың қолданыс аясы;

- жабдықтардың негізгі және қосалқы бөлшектерін;

- негізгі сипаттамалары мен пайдалану ережелерін;

- қолданыс аясы мен пайдалану ережесін;

- өндірістегі технологиялық желісінің құрамын.

Іскерліктер:

- ұсынылған жабдықтардың түрлерін айыра білу;

- ингредиенттерді резеңке араластырғышқа салу, араластыру процесін оны пайдалану және резеңке қоспаны түсіру ережесіне сәйкес орындау.

КҚ 2.14.3

КҚ 2.14.5

КҚ 2.14.7

КҚ 2.14.11

КҚ 2.14.12

КҚ 2.14.13

КҚ 2.14.14

АП 04.4.5

Стрейнерлеу технологиясы.

Өңделетін материалдар мен девулканизаттың маркалары, қасиеттері мен қолданысы. Резеңке қоспаларын жұмсарту және тазалау. Стрейнерлеу процестерінің технологиялық режимі. Бақылау-өлшеу құралдарының көрсеткіщтері бойынша стрейнирлеудің технологиялық процесінің параметрлері. Жірек нығыздауышта каучукті химиялық стрейнерлеу, фильтрлеу, резеңкені иірек нығыздауышта фильтрлеудің мәні. Резеңке қоспаларын тазалау процесіне қойылатын техникалық талаптар. Стрейнерлеу кезіндегі еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер:

- стрнейнерлеу нығыздағышының мәні мен қолданыс аясы;

- резеңке қоспасының технолгиялық өндірісі мен тазалау негіздері;

- стрейнер басындағы торды ластануына қарай ауыстыру тәртібі;

- шикізат пен жабдықтарды стрейнерлеуге дайындау.

Іскерліктер:

- ұсынылған жабдықтың түрлерін айыра білу;

- резеңке қоспаларын немесе девулканизатты тістері 200 мм-ге дейін ұзындықтағы стрейнерде өзге қоспалардан тазарту және жұмсарту, оқшаулау қоспаларын арнайы машиналарда жұмсарту;

- процесті шикізаттардың құрамы мен қасиетіне сәйкес басқару.

КҚ 2.15.1

КҚ 2.15.2

КҚ 2.15.6

КҚ 2.15.8

КҚ 2.15.9

КҚ 2.15.10

КҚ 2.15.11

АП 04.4.6

Стрейнерлеуге арналған жабдықтар.

Резеңке қоспасын стрейнерлеу процесі: процестің, маркасының мәні, қасиеті, өңделетін қоспаның қолданыс аясы, операциялардың бірізділігі, технологиялық режимдер, жабдықтар, оның қолданысы, типтері, стрейнерлердің құрылысы, жұмыс принципі, қызмет көрсету және жөндеу ережесі, бақылау-өлшеу құралдары, білдектерде стрейнерлеуден кейін парақтау, салқындату. Стрейнерлеу процесін жүргізу кезіндегі еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер:

- стрейнерлердің құрылысы, олардың жұмыс істеу принципі;

- пайдалану және қызмет көрсету талаптары;

- туындау ықтимал ақаулар және оларды жоюдың жолдары;

- қосалқы құралдарды қолдану тәртібі;

- резеңке қоспасын тазалауға қойылатын техникалық талаптар.

Іскерліктер:

- стрейнерлеу операциясын техникалық құжат талаптарына сәйкес жүзеге асыру;

- резеңке қоспаларын немесе девулканизатты тістері 200 мм-ге дейін ұзындықтағы стрейнерде өзге қоспалардан тазарту және жұмсарту, оқшаулау қоспаларын арнайы машиналарда жұмсарту.

КҚ 2.15.1

КҚ 2.15.3

КҚ 2.15.4

КҚ 2.15.7

КҚ 2.15.8

КҚ 2.15.12

КҚ 2.15.13

АП 04.4.7

Орама конструкциясындағы шлангларды әзірлеу технологиясы.

Орама конструкциядағы шлангларды дорналар мен дорнасыз әдістермен әзірлеудің технологиялық процесі; операциялардың орындалу тәртібі, өнім сапасына қойылатын талаптар, туындауы ықтимал ақаулар және олардың алдын алу. Шланглардың типтері, маркасы. Дайындаудың технологиялық процесінің негізгі операциялары. Қолдану саласы. Сапаға қойылатын талаптар. Ағаулардың түрлері. Орама конструкциясындағы шлангларды әзірлеудің жаңа технологиясы.

Білімдер:

- орама конструкциядағы шлангларды әзірлеу технологиялық процесі операцияларының орындалу тәртібі;

- өнімнің сапасына қойылатын техникалық талаптарды;

- бақылау-өлшеу құралдарын қолдану ережесін.

Іскерліктер:

- орама конструкциядағы шлангларды әзірлеудің негізгі әдістерін білу;

- орау операциясын орындау;

- резеңке қабатын салу;

- өнімнің сапасын анықтау әдісін таңдау;

- өндірістің технологиялық сызбасын құрастыру.

КҚ 2.16.1

КҚ 2.16.4

КҚ 2.16.8

КҚ 2.16.12

АП 04.4.8

Орама конструкциясындағы шлангларды өндіруге арналған жабдықтар.

Орама конструкциядағы шлангларды дорналар мен дорнасыз әдістермен өндіруге арналған жабдықтардың құрылысы; орама станогі, орама қондырғылары; шлангларды дорнанасыз әдіспен дайындауға арналған агрегат; қауіпсіздік техникасы. Шлангі шығаруға арналған тігінен және көлденен орналасқан агрегаттар. Дорндарда көп қабатты шланг өндіру. Металмен қапталған үлкен қысымдағы шланг өндіру. Қауіпсіздік техникасы.

Білімдер:

- орама конструкциялағы шлангларды өндіруге арналған негізгі тораптар мен агрегаттардың құрылысы;

- орама конструкциялағы түрлі типтегі шлангларды өндірудің технологиялық процесін;

- жабдықты жөндеу ережесін.

Іскерліктер:

- орама конструкциялағы шлангларды өндіруге арналған жабдықты қолдану әдісін білу;

- жабдықта, оның қолданыс аясына сәйкес қызмет көрсету;

- шлангларды маркілеуді білу;

- өндіріске арналған жабдықты таңдау;

- өндірістің технологиялық сызбаларын құрастыру.

КҚ 2.16.1

КҚ 2.16.2

КҚ 2.16.3

КҚ 2.16.4

КҚ 2.16.5

КҚ 2.16.6

КҚ 2.16.7

КҚ 2.16.9

КҚ 2.16.10

КҚ 2.16.11

КҚ 2.16.12

КҚ 2.16.13

АП 04.4.9

Материалдарды желімдеу технологиясы.

Резеңкелік және полимерлік бөлшектер мен өнімдерді желімдеу туралы жалпы түсінік. Технологиялық процестің негізгі кезеңдері: материалдарды желімдеуге, дайындау, желім жағу, желім қабатын жағу, кептіру. Бөлшек бетін желімдер алдында механикалық, химиялық немесе физикалық тәсілмен өңдеу. Желімдердің типтері, желімді жағу тәсілдері. Желімделген бөлшектерді құрастыру.

Технологиялық режимдердің бұзылуы, туындау себептері, алдын алу және жоюдың тәсілдері; еңбек қауіпсіздігі..

Білімдер:

- полимер бөлшектері мен өнімдерін желімдеу және майлау технологияларын;

- негізгі дайындық операцияларын;

- желім қабатын қалыптасу мәнін;

- желімделудің физико-химиялық негіздерін;

- дайын өнімнің желіммен біріктірілуін бақылау әдістері.

Іскерліктер:

- желімделетін дайын бөлшектің бетін өңдеу әдістерін таңдау;

- желдімді таңдау;

- кезең бойынша желімдеу операциясын білу;

- жұмыс нәтижесін бақылау әдістерін таңдау;

- қауіпсіздік техникасының ережелерін орындау;

- дайын өнімді құрастыру сызбасын құру.

КҚ 2.17.1

КҚ 2.17.2

КҚ 2.17.3

КҚ 2.17.4

КҚ 2.17.5

КҚ 2.17.6

КҚ 2.17.7

КҚ 2.17.8

АП 04.4.10

Желім агрегатының құрылысы.

Желім жағатын машинаның құрылымы мен жұмыс істеу принципі, сызбасы, желім жағу әдісі. Ерітіндімен жұмыс жасау барысында сақталатын қауіпсіздік техникасының ережелері. Электростатикалық тоқты бұратын құрылғы. Талшықты жабыстыру тәсілімен талқықты қабат жасаудың техникалық процесі.;, қабаттың сапасын тексереді; сіңіргіш ерітінді мен дайын қабаттың сапасына, құрылысына қойылатын техникалық талаптар, жабдықтың жөндеу және жұмысындағы кемшіліктерді жою тәсілдері. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының ережесі.

Білімдер:

- резеңке қоспасының құрамы және физика-механикалық қасиеті;

- резеңке қоспасының рецептуралары;

- желім сапасына қойылатын талаптар;

- желім жағу машинасының құрылысы;

- пайдаланудың негізгі тәртіптерін.

Іскерліктер:

- желім агрегатында талшықты қабатты желімдеудің технологиялық процесін атқару;

- талшықтың қозғалыстағы торға біркелкі және үзіліссіз берілуін, барлық операцияларда бақылау-өлшеу құралдарының көрсеткіші бойынша технологиялық процестің барысын қадағалау;

- агрегатты тазалау жұмыстарына қатысу.

КҚ 2.17.1

КҚ 2.17.2

КҚ 2.17.3

КҚ 2.17.4

КҚ 2.17.5

КҚ 2.17.6

КҚ 2.17.7

КҚ 2.17.9

КҚ 2.17.10

КҚ 2.17.11

ӨО және КП

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

ӨО 00

Өндірістік оқыту

ӨО 01

Техникалық білім негіздері мен слесарлық жұмыстар.

Слесарлық жұмыстарды ұйымдастыру.

Слесарлық жұмыстардың түрлері және оларды орындаудың технологиясы слесарлық жұмысты орындау барысында қолданылатын жабдықтар, саймандар мен бақылау-өлшеуіш құралдары.

Пластмасс өндірісінде қолданылатын жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөндеуде атқарылатын слесарлық жұмыстар. Слесарлық жұмыс барысындағы еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер:

- слесарлық жұмыстың негізгі түрлері;

- слесарлық жұмыстарды орындауға арналған жабдықтар;

- қауіпсіз жұмыс ережесі.

Дағдылар:

- слесарлық жұмыстарды негізгі түрлерін орындау;

- слесарлық жұмысты орындауға арналған жабдықтарды қолдану;

- жұмыс қауіпсіздігінің ережесін сақтау.

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.7

КҚ 2.2.12

КҚ 2.3.7

КҚ 2.3.12

КҚ 2.4.6

КҚ 2.4.12

КҚ 2.5.5

КҚ 2.5.11

КҚ 2.6.9

КҚ 2.6.10

КҚ 2.8.9

КҚ 2.9.9

КҚ 2.9.10

КҚ 2.10.9

КҚ 2.12.9

КҚ 2.13.12

КҚ 2.14.11

КҚ 2.15.12

КҚ 2.16.9

КҚ 2.17.9

ӨО 02

Техникалық талдау.

Техникалық талдаудың өндірістегі рөлі. Шикізаттарды, жартылай дайын өнімдер мен дайын өнімдерді талдаудың негізгі әдістері. Талдаудың түрлері: маркленген, шұғыл, бақылау, төрелік. Өнімнің сапасын басқару.

Білімдер:

- Мемлекеттік стандарттармен жұмыс;

- орташа сынақ жиынын орындау;

- заттардың күрделі емес талдауларын орындау.

Дағдылар:

- талдауларды сәйкестендіру;

- Мемлекеттік стандарттарды қолдану;

- шикізат, жартылай дайын өнім мен дайын өнімдерді талдаудың негізгі әдістерін таңдау.

КҚ 2.1.9

КҚ 2.2.9

КҚ 2.3.9

КҚ 2.4.9

КҚ 2.5.8

КҚ 2.6.8

КҚ 2.8.8

КҚ 2.9.8

КҚ 2.10.8

КҚ 2.11.9

КҚ 2.12.8

КҚ 2.13.9

КҚ 2.14.9

КҚ 2.15.9

КҚ 2.16.8

КҚ 2.17.8

ӨО 03

Арнайы технологиялар бойынша зертханалық машық.

Термопластар мен реактопластардың негізінде полимер композицияларын құрастырудың негізгі принциптері. Эластомерлер негізінде полимер композицияларын құрастырудың негізгі принциптері. Құю машинасының технологиялық параметрлерін есептеу. Ирек машинасының технологиялық параметрлерін есептеу. Жиі қолданыстағы резеңке араластырғыш жұмысының негізгі параметрлерін есептеу әдісі. Каучукті механикалық нығыздау. Резенке ерітінділерін көріктеу. Сіңіргіш құрамдағы рецептің өңдеу режимінің резеңке мен қатайтқыш материалмен тығыз байланысына әсері. Рецептік факторлар мен бекіту тәсілдерінің резеңке-металл байланысының беріктігіне әсері. Латекстік заттардың рецептурасы мен дайындау тәсілдерінің латекстік қабыршықтың қалыңдығына әсері. Резеңке ерітінділерін дайындау.

Білімдер:

- зертханалық жабдықтарда жұмыс істеу;

- әдістемелік нұсқаулыққа сәйкес зертханалық жабдықтарда зертханалық талдауларды орындау;

- құралдарда полимерлердің физико-химиялық көрсеткіштерін анықтау;

- алынған талдауларды зертханалық журналған жазу.

Дағдылар:

- резеңкелік қоспалар мен пластмастарды әзірлеу саласында эксперименталдық зерттеулердің әдістерін қолдану;

- пластмастар мен элекстомерлердің физико-химиялық, физикалық және технологиялық қасиеттерін анықтау бойынша стандартты сынақтар өткізу;

- полимерлерді қайта өңдеудің технологиялық процестерін бақылаудың тәсілдерін таңдау.

КҚ 2.1.9

КҚ 2.2.9

КҚ 2.3.9

КҚ 2.4.9

КҚ 2.5.8

КҚ 2.6.8

КҚ 2.8.8

КҚ 2.9.8

КҚ 2.10.8

КҚ 2.11.9

КҚ 2.12.8

КҚ 2.13.9

КҚ 2.14.9

КҚ 2.15.9

КҚ 2.16.8

КҚ 2.17.8

КП 00

Кәсіптік практика

ӨО 01

Таныстыру практикасы.

Кәсіпорынның құрылымы мен жұмыс тәртібі; негізгі және қосымша цехтары, олардың қолданыс аясы; негізгі цехтардың өнімдері мен шикізаттарының сипаттамасы; кәсіпорынның технрлогиялық желісі (цехтардың өзара байланысы), кәсіпорынның негізгі қауіп-қатерлері. Білім алушыларды резеңке қоспасын өңдейтін кәсіпорынның негізгі технологиялық процесімен, аппараттары мен жабдықтары, кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастырылуымен, өндірісті бақылаумен таныстыру, арнайы және жалпы кәсіптік циклдағы кәсіби пәндерді оқуға арналған білім алу.

Білімдер:

- өндіріс цехтары арасындағы байланысты анықтау;

- технологиялық циклды талдау;

- технологиялық сызба жабдықтарын сәйкестендіру;

- практика бойцынша есепт құрастыру;.

Дағдылар:

- таңдаған мамандық қызметінің айқын шарттарында бағдары болу;

- есеп беру құжаттарын толтыру;

- орындалатын жұмыстың талаптарын сақтау;

- есеп құрастыруға арналған материалдарды жинау және талдау жасау.

КҚ 2.1.1-

КҚ 2.17.1

КП 02

Алғашқы кәсіби біліктілік алу практикасы.

Кәсіпорынның құрылымымен, оның негізгі бөлімдерімен, жұмыс тәртібімен, негізгі және қосымша цехтармен, олардың қолданыс аясымен танысу. Негізгі цехтардың шикізаттары мен өнімдері, кәсіпорынның технологиялық желісі. Жұмыс орнын ұйымдастыру. Процестің негізгі және қосымша жабдықтары. Жұмыс орнында регламентке сәйкес технологиялық процестерді жүргізудің негізгі әдістері мен машықтарын зерделеу және бекіту.

Білімдер:

- технологиялық процесте қамтылған жабдықтар мен аппаратураларға қызмет көрсету;

- жалпы бақылау мен процесті реттеуді жүзеге асыру;

Дағдылар:

- өндіріс жағдайында санитарлы-гигиеналық талаптарды сақтау;

- техникалық жабдықпен жұмыс;

- жабдықтар мен құралдарды санитарлық өңдеуден өткізу;

- өнімді шығаруды регламенттейтін нормативтік құжаттарды қолдану.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.3

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.8

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1

КҚ 2.6.1

КҚ 2.7.1

КҚ 2.8.1

КҚ 2.8.4

КҚ 2.9.1

КҚ 2.9.3

КҚ 2.10.1

КҚ 2.10.3

КҚ 2.11.1

КҚ 2.11.3

КҚ 2.12.1

КҚ 2.13.1

КҚ 2.14.1

КҚ 2.15.1

КҚ 2.16.1

КҚ 2.17.1

КП 03

Өндірістік технологиялық практика.

Цехтың (бөлімшелердің) технологиялық процесін зерделеу, біліктілігіне сәйкес кәсібі бойынша орын алмастырушы (дублер) ретінде жұмыс. Шикізат пен дайын өнімнің сапасына ЖМБС және ТШ талаптары. Шикізат, жартылайын дайын және дайын өнімнің сапасын бақылаудың негізгі әдістері; технологиялық жабдықтың түрлері, оның құрылысы мен жұмыс істеу принципін; өнеркәсіптік санитария және қауіпсіздік техникасының ережелері. Біліктілігі жоғары маманның басшылығымен резеңке қоспасын қайта өңдеудің технологиялық процесінің негізгі операцияларын жүзеге асыру.

Білімдер:

- технологиялық жабдыққа қызмет көрсету;

- бақылау-өлшеу құралдарымен жұмыс істеу;

- өндірістік-техникалық құжатты рәсімдеу;

- жабдықтардың күрделі емес жөндеу жұмыстарын орындау;

- жиналған материалды жалпылау, практика бойынша есеп құрастыру;

Дағдылар:

- өндіріс жағдайында санитарлы-гигиеналық талаптарды сақтау;

- техникалық жабдықпен жұмыс;

- жабдықтар мен құралдарды санитарлық өңдеуден өткізу;

- өнімді шығаруды регламенттейтін нормативтік құжаттарды қолдану.

КҚ 2.1.15

КҚ 2.2.3

КҚ 2.3.8

КҚ 2.4.3

КҚ 2.5.3

КҚ 2.6.7

КҚ 2.7.2

КҚ 2.8.3

КҚ 2.9.3

КҚ 2.10.3

КҚ 2.11.4

КҚ 2.12.3

КҚ 2.13.3

КҚ 2.14.3

КҚ 2.15.3

КҚ 2.16.7

КҚ 2.17.7


      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша оқу

      бағдарламаларының мазмұны

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік орыс тілі.

Кәсіби тілдің рөлін. Мамандығының терминдік сөздерін. Қазақ тілінің синтаксисін. Кәсіби бағдарланған мәтіндерді оқу және аудару (сөздікпен) техникасын. Болашақ мамандыққа бағытталған мәтіндер бойынша әңгімелер мен диалогтар құрастыру. Мамандық бойынша терминология, кәсіптік қарым-қатынас, тіл дамыту

Білімдер:

- негізгі іскерлік қазақ тілі;

- ҚР "Тіл туралы" заңын;

- кәсіби лексика; мамандық бойынша граматикалық материал.

Іскерліктер:

- кәсіби лексиканы сауатты қолану;

- кәсіби қызметінде қазақ және орыс тілі бойынша білімін қолдану;

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқып, аудару (сөздікпен);

- оқыған мәтінге талдау жасау;

- Монолог және диалог оқуды.

БҚ 10

БҚ 11

БҚ 14

КҚ3.18.1

КҚ3.18.2

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Мамандығы бойынша іскерлік тілдің негіздерін, кәсіби лексика, лексика-фразеологиялық сөзтіркестері мен терминдерді. Кәсіби бағдардағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын. Кәсіби қарым-қатынас, тіл дамытуды. Сөйлеу қызметінің түрлері мен сөйлеу формасы (ауызша, жазбаша, монолог, диалог); кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару техникасы.

Білімдер:

- кәсіби қарым-қатынасқа қажетті мамандықтың лексико-грамматикалық материалдары;

Іскерліктер:

- кәсіби бағыттағы мәтінді оқу және аудлару (сөздікпен).

- кәсіби сұхбаттың грамматикалық минимумын қолдану.

БҚ 10

БҚ 11

БҚ 12

КҚ 3.18.1

КҚ 3.18.2

ЖГП 03

Дене тәрбиесі.

Дене тәрбиесінің мамандарды дайындаудағы рөлі. Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизикалық негіздері. Күш-қуат және спорттық негіздерді жетілдіру. Кәсіптік қолданбалы дене тәрбиесі.

Білімдер:

- салауатты өмір салтының негіздерін;

- адамның кәсіби және әлеуметтік дамуында дене тәрбиесінің рөлі туралы түсінігі болуы;

Іскерліктер:

- алған білімін денсаулықты нығайтуға, өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін қолдану;

- күш-қуатты жетілдіруге тырысу.

БҚ 17

ЖГП 04

Қазақстан тарихы.ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану.

Мәдениет туралы ұғым. Мәдениет және өркениет. Мәдеиеттің түрлері мен типтері. Әлемнің негізгі мәдени-тарихи орталықтары. Қазақстан аумағындағы мәдениет пен өркениет. Қазақстанның түрлі тарихи кезеңдегі мәдениет тарихы. Қазақстанның жаңа кезеңдегі ғылымы мен мәдениеті. Діннің мәні мен оның рөлі. Діннің шығу тарихы және олардың түрлері. Христиан және ислам дінінің негізгі ережелері.

Мәдениеттану және қоғам өміріндегі рөлі; мәдениетті зертеудің түрлі тәсілдері; мәдениет және өркениет; мәдениеттің қалыптасуы; конфуция-даостық типтегі мәдениет; индо-буддистік типтегі мәдениет; ислам мәдениетінің әлемі; христиандық типтегі мәдениет; батыс европа мәдениеті мен оның заманауи әлемнің дамуына ықпалы.

Білімдер:

- әлемдік өркениеті мәдентеиттің формалары мен қызметтерін;

- әлемдік дін негіздерін;

- Қазақстан халқының мәдениетін және олардың даму перспективасын;

- Қазақстан мәдениетінің алғашқы өнердің пайда болуынан бастап ерте қолау дәуіріне дейін даму кезеңдері;

- орта ғасырда Қазақстан аумағында өмір сүрген халықтардың көркем мәдениетін, олардың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін және халықтық өнерін.

Іскерліктер:

- мәдениетт дамуының негізгі кезеңдерін қазіргі мәдениеттің процестерімен салыстыру

- қытай мәдениетінің ерекшеліктерін ашу;

- мәдениеттану ұғымдарын еркін қолдану;

- қадағалау;

- көшпелілердің материалдық және рухани мәдениетінің ерекшелігін, оның қоғамдық мәдениеттегі орынын көрсету.

БҚ 10

БҚ 11

БҚ 12

БҚ 13

ӘЭП 02

Философия негіздері.

Философия және оның қоғамдағы рөлі. Философияның тарихи типтері. Тұрмыс. Материя. Диалектика және оның альтернативалары. Қоғамды философиялық тұрғыдан түсіну. Қоғам өздігімен дамушы жүйе.

Адам тұрмысы-философия мәселесі: тұлға, еркіндік пен жауапкершілік. Сана таным мен шығармашылықтың бейнесі мен қызметі. Философияның адамгершілік мәселелері.

Білімдер:

- диалектиканың негізгі ұғымдары мен заңдары;

- әлемнің дамуында ғылым мен ғылыми танымның рөлу туралы түсініңктері болуы;

- жаңа заманда адамзат білімінің формалары мен оның қасиеттері туралы.

Іскерліктер:

- диалектика заңының көзқарасы бойынша қоршаған ортаның процесін талдау

- қоғамдағы адамдар арасындағы қарым-қатынас адамгершілік нормасын реттеу.

БҚ 10

БҚ 11

БҚ 12

ӘЭП 03

Экономика негіздері.

Қазақстан Республикасындағы экономикалық жағдай. Экономика және оның негізгі мәселелері; микроэкономика; ресурстар; нарықтың бағаның механизмдері; бәсекелестік; фирма қызметінің экономикалық негіздері; макроэкономика; ел экономикасының құрылымы; қаржылар; ақшалай несие-салық жүйелері; инфляциялық процесстері; жұмыссыздық, экономикалық даму мәселелері, қазақстандық экономиканың микро- және макроэкономикалық мәселелері; еңбектің халықаралық бөлінуі; тауар, қызмен және валютаның әлемдік нарығы; бизнес негіздері.

Білімдер:

- Қазақстандағы экономикалық жағдайлардың жекелеген кездерін;

- ел экономикасының құрылымын;

- әлеуметтік-экономикалық мәселелерді реттеу барысы.

Іскерліктер:

- әлеуметтік-экономикалық жағдайды аймақ пен ел аумағында бағалау;

- кәсіптік қызметінде білімді болуға қажетті экономикалық ақпаратты табу және қолдану;

- мекеменің жекеменшігімен, экономикалық қызметін басқару.

БҚ 14

КҚ 3.18.6

КҚ 3.18.9

ӘЭП 04

Әлеуметтану және саясаттану негіздері.

Әлеуметтанудың негізгі ұғымдары мен санаттары. Әлеуметтік және ұлттық қарым-қатынастар. Тұлға қоғамдық қарым-қатынастың субъектісі мен объектісі. Қоғамның әлеуметтік құрылымы.

Әлеуметтік жан-жалдар, оларды шешудің механизмдері. Саясаттанудың негізгі ұғымдары мен санаттары. Саясат және саяси билік. Саяси жүйе. Мемлекет – саяси жүйенің негізгі буыны. Саяси партиялар мен қозғалыстар.

Ішкі саясат қызмет және әлемдік саяси процес. Саяи билік пен билік қарым-қатынасы; саяси жүйе; Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық процесс.

Білімдер:

- әлеуметтану және саясаттанудың негізгі ұғымдары мен санаттары;

- саяси режимдер, Қазақстан мен әлемдік қауымдастықтың негізгі саяси партиялары;

- әлеуметтік жанжалдардың себептері.

Іскерліктер:

- қоғамдық қарым-қатынасты, олардың дамуын субъект пен объекті нысанында талдау және салыстыру;

- әлеуметтік қозғалысты және басқада әлеуметтік өзгерістер мен дамуларды дамыту;

- билік, саясат нысандарының, саяси қарым-қатынас пен процестің (Қазақстандағы және тұтас әлемдегі) мәнің айқындау;

саяси жүйе және саяси режим туралы түсінігін құру.

БҚ 10

БҚ 11

БҚ 16

ӘЭП 05

Құқық негіздері.

Құқық: ұғым, жүйе. ҚР Конституциясы - құқық жүйесінің негізі. Жалпыға ортақ адам құқығы туралы Декларация; жеке тұлға, құқық, құқықтық мемлекет. Заңдық жауапкершіліктер мен олардың түрлері. Құқықтық негізгі салалары. Қазақстан Республикасының сот жүйесі. Құқық қорғау органдары.

Білімдер:

- адам мен азаматтың құқығы мен бостандығы;

- оны үзеге асыру механизмі: кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік этикалық нормалар.

Іскерліктер:

- маманның кәсіби қызметін басқаратын нормативті-құқықтық құжаттарын қолдану.

БҚ 10

БҚ 11

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу.

Құжаттар, олардың қолданыс аясы мен құжаттандыру тәсілдері; құжаттандыру жүйесі, құжаттардың құрылымы; іс жүргізуді ұйымдастыру және технологиясы; істерді ұйымдастыру және қалыптастыру тәртібі. Кеңеселік және құжаттамалық жұмыстардың негіздері. Мемлекеттік стандарттау және бір қалыпқа келтіру жүйелері. Құжат айналымын ұйымдастырудың жалпы принциптері. Басқаруды құжатпен қамтамасыз етьудің мемлекеттік жүйесі (БҚҚМЖ); құжатпен жұмысты ұйымдастыру, құжат айналымы, құжат ағымы, олардың түрлері; құжаттардың тіркеу, есепке алу, сақтау және орындалуын бақылау; іс жүргізуді компьютерлендіруғ құжатты ДЭЕМ рәсімдеу.

Білімдер:

- құжаттардың қолданыс аясын, құрамдық бөліктерін, рәсімдеу ережелерін;

- құжаттарды әзірлеу және олардың міндеттерін;

- ұйымдастыру техникаларының жалпы сипаттамасын;

- олардың қолданыс аясын және ұйымдастыру және басқару процестерін кәсіпорындарға ендіру жолдарын.

Іскерліктер:

- іскерлік құжаттарды: бұйрық, қызметтік хаттар және басқа құрастыра білуі;

- құжаттармен жұмысты ұйымдастыру; тіркеу, есепке алу;

- заманауи техникаларды қолдана білу;

- құжатты тіркеу, есепке алу, сақтау және орындалуын бақылау;

БҚ 14

КҚ 3.18.1

ЖКП 02

Сызу.

Сызбаларды КҚБЖ сәйкес графикалық толтыру. Сызбалық шрифттер, сызбадағы жазулар, сызу сызығы, геометриялық құрылысы, бейненің теориясы, нүктені, тік сызық, геометриялық пішінді жобалау; аксонометриялық жобалар; қарапайым бөлшектердің кешенді сызбалары, масштабтар, өлшем жасау; бейне: түрлері, өлшемі, қиылысы. Проекциялық сызбалар мен техникалық сурет салу. Машиналық графиканың әдістері мен құралдары. Машина құрыдлысының сызуы. Сызбалар. Құрылыс сызуы. Сызбаларды толтыру тәртібі; сызбалардағы геометриялық құрылысы; проекциялық бейнелер; бөлшектердің сызбалары мен изометриялық проекциясы; геометриялық фигуралардың кескіні; бейнені сызбаға салу.

Білімдер:

- конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесін (КҚБЖ);

- сызбалар мен эскиздерді орындаудың ережелері мен тәсілдері;

- бейнені сызбаға салу;

- бейнені сызбаға поекциялау;

- қиынды мен қиылыс;

- ажырайтын және ажырамайтын қосындылар;

- сызбалық геометрия мен проекциялық сызудың негіздері.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша сызбаларды оқу, орындау, сонымен қатар компьютерлік графика арқылы рәсімдей білі;

- технологиялық және басқа техникалық құжаттарды КҚБЖ және ТҚБЖ сәйкес рәсімдеу.

КҚ 3.18.8

ЖКП 03

Еңбек қорғау.

Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау бойынша негізгі заңдарын: еңбекті қорңау және демалыс туралы заңдар; өндірістік зияндылықтың өтемақысын; еңбекті қорғау бойынша жұмыстар ұйымдастыру. Өртті алдын алу негіздері. Сала кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудың техникалық негіздері. Өндіріс технологиясының қауіпсіздігін ұйымдастыру және жүзеге асыру.

Адамды электрлік тоқтан қорғау іс-шарасын ұйымдастыру, техникалық тәсілдері мен құралдары; зақымдайтын, зиянды және жаралайтын факторлардың адамған ықпал етудің салдары, оларды сәйкестендіру принциптері; химиялық өнеркәсіптегі еңбек жағдайының айырмашылығы, жарақатану мен кәсіби сырқаттар; техникалық құралдар мен технологиялық процестердің қауіпсіздігін жоғарлату құралдары мен әдістері; өмір қауіпсіздігінің құқықтық, нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық негіздері; кәсіптік қызмет саласындағы еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету ерекшеліктері.

Білімдер:

- еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету ережелерін;

- еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздерді;

- улы заттардың адамға әсерін;

- ПДК;

- қорғаныстық жеке құралдары;

- жарылыстар мен өрттерді ескерту шаралары.

Іскерліктер:

- өндірістік жағдайдың жұмыскерлер мен қоршаған ортаға қауіптілік дәрежесін бағалай білу;

- жеке қорғану құралдарын қолдану;

- дәрігер келгенге дейінгі алғашқы көмек көрсетуді;

- еңбекті қорғау бойынша жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру;

- нормативтік құжаттарды қолдану;

- өрт сөндіру құралдарын қолдану.

КҚ 3.18.14

ЖКП 04

Электротехника электроника негіздерімен.

Электротехника: электрлік өріс, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлік тізбек, электромагнетизм, электрлік өлшемдер, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлік машиналары, трансформаторлар, электрожелінің негіздері; электрлік энергияның берілісі мен таратылуы.

Электроника: электрониканың физикалық негіздері; электрлік құралдар; электрондык түзеткіштер мен стабилизаторлар; электрондық күшейткіштер; автоматика және есептеу техникасының электрондық генераторлар мен өлшеуіш құралдары; микропроцессорлар мен микро-ЭЕМ.

Білімдер:

- электротехника және электрожелісінің негіздерін;

- электроника және микропроцессорлық техника негіздерін;

- электрлік өрістің және электромагнетизм параметрлері;

- электрлік және магниттік желіде болатын құбылыстардың мәні;

- электроөлшеуіш құрал қондырғыларының элементтері мен негізгі сипаттамалары.

Іскерліктер:

- электрожелісінің параметрін есептеу;

- қарапайым электрлік тізбектерді есептеуін орындау;

- қарапайым электрлік тізбектерді оқу және құрастыру;

- электроөлшеуіш құралдарын қолдану.

КҚ 3.18.10

ЖКП 05

Техникалық механика негіздері мен конструкциялық материалдар.

Теоретикалық механика негіздері.

Статика: статика аксиомалары; күштің жазық және кеңесітік жүйесі, байланыс реакциясы, күштің жазық және кеңесітік жүйесінің тепе-теңдің жағдайы, жалпақ фигураның ауырлық ортасы. Материалдардың кері әсері. Динамика мен кинематиканың элементері; негізгі ұғымдар мен анықтамалар, нүктеме мен ауыр дененің киниматикасы. Машина мен механизмдердің бөлшектері: негізгі түсініктері мен анықтамалары. Машина механизмдерінің кинематикалық сызбаларын оқу және құру. Беріліс жүйесінің негізгі өлшемдерін геометриялық есептеу: цилиндрлық, иірімдік, таспалық. Сырғанау мен тербетіліс подшипниктері. Тіреуіштер. Бұрандалы және шпондық түйістірулер. Конструкциялық материалдар. Машиналар мен механизмдердің бөлшектері: құрылыс элементтері.

Білімдер:

- техникалық механиканың негізгі анықтамалары, ұғымдары мен аксиомалары;

- деформацияның негізгі түрлері;

- айқын, аса қауіпті және аса рұқсат етілетін кернеу;

- машиналар мен механизмдердің классификациясы;

- бөлшектердің түйісу түрлері;

- айналмалы қозғалыстағы беріліс түрлері;

- машина бөлшектері мен механизмдерін есептеу және таңдау әдістері;

- металлдар мен олардың ерітінділерін зерттеу мен сынаудың заманауи әдістері.

Іскерліктер:

- машина бөлшектері мен механизмдерін есептеу және таңдау;

- бөлшектер мен құрастыру бірліктерін айыру;

- беріліс санын анықтау;

- серпінділік пен кернеудің ішкі және сыртқы күшін айыру;

КҚ 3.18.8

ЖКП 06

Резеңке өнеркәсібінің процестері мен аппараттары.

Механикалық процестер мен аппараттар: қатты материалдарды ауыстыру, үгіту, топтастыру. Үзіліссіз көліктің өнімділігі мен қуатының есебептеу. Үгіткіштер мен диірмендерді есептеу. Шуды есептеу.

Гидромеханикалық процестер мен аппараттар: сұйықтықтар мен газдарды ауыстыру және бөлу, араластыру. Тұндырғыш пен сүзгіштің өнімділігін есептеу. Араластыруға арналған энергия шығынын анықтау.

Жылу процестері мен аппараттары: энергия көзі, жылу берілісін, жылу балансын теңестіру. Заттардың буын шығару және салқындату. Жылуалмасу аппараттарының жылулық есебі. Массаалмастыру процесі мен аппараттар. Есептеу есептерін шешу.

Білімдер:

- механикалық, гидромеханикалық, жылу және масса алмастыру процестерінің теориялық негіздері;

- химия өнеркәсібінің негізгі және қосымша жабдықтарының қондырғылары мен жұмыс істеу принципі.

Іскерліктер:

- жабдықтың өндірістік және қуаттылығын есептеу;

- аппараттардың құрылымдық есептерін жүзеге асыру;

- жылу балансын есептеу;

- энергетикалық балансты есептеу;

- жабдықты қолданыс аясына сәйкес таңдай білу;

- жабдықтың жұмыс істеу тиімділігіне баға беру.

КҚ 3.18.13

ЖКП 07

Стандарттау, метрология және өнімнің сапасын басқару негіздері.

Метрология, стандарттау, сертификаттаудың құқықтық негіздері, мақсаттары, міндеттері, принциптері, нысандары мен құралдары; өлшем бірлігінн қамтамасыз ететін метрология: метрологиялық қызметтің негізгі түсініктері мен анықтамалары; мемлекеттік метрологиялық тексеру мен бақылау; стандарттау: стандартау және сапаны басқару саласындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; өнімді халықаралық және аймақтық стандарттау, сапа көрсеткіштері мен оны бағалау; өнімді сынау мен бақылау; сапаны технологиялық қамтамасыз ету; сапа жүйесі; сертификаттау: сертификаттау саласындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; сертификаттаудың ұйымдастыру құрылымы; сертификаттау жүйесі; сертификаттау жүргізудің тәртіптері мен ережелері; сертификаттау сызбасы. ҚР стандарттаудың мемлекеттік жүйесі (МСЖ); стандарттау, метрология, сертификаттау саласындағы заңнамалық актілер; халыаралық (ИСО), мемлекетаралық (ТМД) стандарттау жүйесі; метрология және өлшеу бірлігі туралы түсінік; өлшеудің бірізділігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйе (МӨЖ); өнім сапасы.

Білімдер:

- метрология, стандарттау, сертификаттау және өнімнің сапасын басқарудың негізгі түсініктерін;

- сапа көрсеткіштері мен бағалау әдістерін;

- өлшеу бірізділігін қамтамасыз ететін метрологиялық қызмет құрылымы;

- мемлекеттік метрологиялық бақылау мен қадағалау;

- өнімді халықаралық және аймақтық стандарттау негіздерін;

- өнімді сынау және бақылау әдістерін;

- сапаны технологиялық қамтамасыз ету және сапа жүйесін.

Іскерліктер:

- кәсіби қызметте сапа жүйесінің құжаттарын қолдану;

- негізгі өлшеу құралдарын қолдануды;

- машина бөлшектерінің беткі жағының өлшемін және иілу формасын өлшеу үшін қолданылатын тәсілдерді меңгеруі;

- өнім сапасының стандарттарды сақтау мен метрологияны дамытуға тәуелді екендігіне көңіл аудару.

КҚ 3.18.12

ЖКП 08

Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар.

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың негізгі принциптері, әдістері мен қасиеттері, олардың тиімділіктері; автоматтандырылған жұмыс орындары, локалдық және салалық тораптар; салалардағы қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету және ақпараттық ресурстар; біріккен ақпараттық жүйелер; қызмет саласы мен аумағының қолданбалы бағдарламаларының проблемалық-бағдарлық пакеттері; шешім қабылдауда сараптама жүйесі мен қолдау жүйелерін қолдану, кәсіби қызметтегі модельдеу мен болжау.

Білімдер:

- қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз етуді;

- салалар бойынша қолданбалы бағдарламалардың проблемлық бағдарлық пакеттерін.

Іскерліктер:

- жалпы қолданыстағы қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану;

- қолданбалы бағдарламаның (САD-жүйелер, іс жүргізудің біріккен пакеттері, Chem office Pro) проблемалық-бағдарлық пакеттерді қолдану;

- шешім қабылдауда сараптама жүйесі мен қолдау жүйелерін қолдану, кәсіби қызметтегі модельдеу мен болжау.

КҚ 3.18.15

ЖКП 09

Химиялық технологиялардың теориялық негіздері.

Химиялық кинетика: химиялық реакцияның жылдамдығы, компонеттер концентрациясының іәсері, олардың реакция жылдамдығына қатысты температуралары, қысымдары мен өнімдердің шығуы. Активизация энергиясы, тізбектік реакция, цепные реакции, гомогендік және гетерогендік процестердің заңдылықтары. Катализ. Материалдық және энергетикалық баланстар. Химиялық реактрлар жұмысының негізгі көрсеткіштері. Технологиялық процестің тиімді шарттарын таңдау. Каучуктер. Резеңке және резеңкелік өнімдерді өндіру. Пластмастан өнімдер дайындау. Химиялық талшықтарды өндіру. Талшықтарды классификациялау. Жасанды және синтетикалық талшықтарды өндіру. Талшықтарды қалыптау әдістері. Талшықтар өндірісінің аппаратуралық рәсімделуі.

Білімдер:

- химиялық технологияның жалпы заңдылықтарын;

- химиялық кинетиканың негізгі заңдылықтарын;

- химиялық реакторлардың түрлерін;

- технологиялық процестерді ұйымдастырудың типтік әдістерін;

- жаңа қарқынды аз қалдықты процестер мен жоғарғы өнімді аппараттарды құру әдістері.

Іскерліктер:

- технологиялық процестердің материалдық және жылу баланстарын құру;

- процестің бағыттарын анықтау;

- технологиялық процестің тиімді шарттарын таңдау;

- негізгі өндірістің технологиялық сызбасын құру;

- реакторды және процесті жүргізу шартын таңдау.

КҚ 3.18.3

ЖКП 10

Органикалық химия.

Органикалық бірігулерді қарапайым талдау. А.М. Бутлер органикалық ерітіндісінің химиялық құрылысының теориясы. Органикалық химиядағы химиялық реакциялардың түрлері. Көмірсут егі атомының электрондық орбиталін гибридизациялау типтері. Көмірсутегі. Сіңірілген және сіңірілмеген көмірсутектер. Диендік көрсутекстер. Ароматты көмірссутектер. Мұнай, оның пайда болуы мен қасиеті. Өндіру және тасымалдаудың экологиялық мәселелері. Мұнайды тасымалдау. Мұнай өнімдерін крекингтеу. Галагенөндірушілер. Кислоротты қосындылар және олардың мәні. Азотты. Гетерофункцияналдық бірігулер. Жоғарғы малекулярлық бірігулер. Ақуыздардың өмірлік процестегі рөлі. Ақуыздық заттардың қасиетінің жалпы сипаттамасы. Ақуыздардың құрылысы. Ақуыздарды синтездеу проблемасы. Жоғарғы мрлекулярлық синтетикалық қосылыс.

Білімдер:

- органи калық химияның теориялық негіздерін;

- органикалық заттардың номенклатурасын;

- физикалық және химиялық қасиетін;

- органикалық заттарды дайындаудың негізгі тәсілдері мен қолданыс саласы;

- органикалық заттардың қолданулың экологиялық аспектілерін.

Іскерліктер:

- заттардың молекулярлық және құрылымдық формулаларын құрастыру;

- ерітіндіңлерге қазіргі заманғы номенклатураны қолдану арқылы ат қою;

- процестердің шарттарын көрсету арқылы химиялық реакцияның теңдеулері мен органикалық заттардың өзара алмасуының сызбасын құру;

- есептеу есепетерін шешу.

КҚ 3.18.3

ЖКП 11

Аналитикалық химия.

Сапалы талдау. Зерттеу әдістері. Реакцияның сезімталдығы мен жасампаздығы. Бөлшектік және жүйелі талдау. Катиондар қоспаларының талдауын. Суда еритін тұздың талдаын. Сандық талдау. Сандық талдау әдістері.

Гравиметриялық талдаудың мәні. Титриметриялық талдаудың мәні. Титриметриялық талдаудағы реакцияға қойылатын талаптар. Титриметриялық талдау әдістерінің классификациясы. Стандартты ерітінділердің концентратын айқындау тәсілдері. Көлемін өлшеу. Титрант ерітінділерін стандартау. Титриметриялық талдаудағы есептер. Қисық титрлеу. Кешенді-метриялық талдау. Оқшаулау әдістері. Шөгудің негізгі әдістері. Индикаторлар. Практикалық қолданысы. Оксидиметрия. Талдаудың физико-химиялық әдістері. Хроматография. Колориметрия. Электрохимия. Спектрлік талдау. Рефрактометрия.

Білімдер:

- катиондар мен аниондарды топтары бойынша топтастыру;

- рекциялар мен реактивтердің топтық және арнайы сапалары;

- сапалы аналитикалық реакцияның орындаудың әдістері мен тәсілдері;

- сандық талдау әдістері және оларды өткізудің шарттары.

Іскерліктер:

- түрлі канцентрациядағы ерітінділер дайындау;

- сапалы аналитикалық реакцияны орындау;

- гравиметриялық және титриметриялық талдаудар жасау;

- түтіктегі заттың салмағын, титрін, ерітіндінің дұрыстығын және пайыздық мөлшерлеуді;

- заттардың физико-химиялық талдауын орындау;

- талдаулардың нәтижелерін есептеуді орындау;

- нәтижелердің статистикалық өңдеуін орындау.

КҚ 3.18.12

ЖКП 12

Физикалық және коллоидтық химия.

Заттардың агрегаттық жағдайының молекулярлы-кинетикалық теориясы. Газ түріндегі жағдайы. Идеалды газ. Идеалды газдың теңдеуі – Менделеев – Клайпейрон теңдеуі. Универсалды газдық тұрақтылық, оның физикалық мәні мен өлшемділігі. Сұйықтықтың қасиеті. Сұйықтық бетінің кернеуі. Сұйықтықтың созылмалылығы. Қатты заттардың құрылысы мен қасиеті. Кристалдық және аморфтық заттар. Кристалдық торлардың типтері.

Термодинамиканың алғашқы бастамасы. Термохимия. Реакцияның жылу тиімділігі. Термодинамиканың екінші бастамасы. Карноның негізгі термодинамикалық тізбесі. Химиялық жылдамдық. Сыртқы құбылыс. Адсорбция. Катализ. Ерітінділер. Рауль және Коновалов заңдары. Осмос. Эбулиоскопия және криоскопия. Азеотроптық қоспалар. Нернст-Шиловтың бөлу заңы. Электрохимия. Фарадей заңдары. Электролиз. Гальваникалық және концентрациялық элементтер. Коллоидтық химия. Диспенсерлік жүйелер. Полимерлердің ерітіндісі. Коллоидтық ерітінділердің дайындалуы және бұзылуы.

Білімдер:

- химия процестері ағымының негізгі заңдылықтары;

- термодинамика заңдары;

- ерітінділердің негізгі қасиеттері;

- концентрацияның түрлері;

- электрохимия мен коллоидтық химия негіздері.

Іскерліктер:

- дененің агрегаттық жағдайының молекулярлы-кинетикалық теория тарапынан заттардың агрегаттық жағдайынының сипаттамасын беру;

- идеалдық және реалдық газдың параметрлерін есептеуді орындау;

- процестердің ағу мүм кіндіктері туралы қорытынды жасау;

- реакцияның жылу тиімділігі есептеу;

- процестің бағыттарын анықтау;

- есептеу есептерін шешу;

- электролиз бен гальваникалық элементтердің сызбаларын құру;

- ЭҚЖ есептеу;

- резеңке технологиясында қолдануға арналған дисперсиялық жүйелерді таңдау.

КҚ 3.18.12

ЖКП 13

Менеджмент.

Түрлі ұйымдастыру-құқықтық формадағы ұйымдарды басқарудың мақсаттары мен міндеттері; менеджменттің қызметі, ұйымның ішкі және сыртқы ортасы, еңбекті ыңталандыру жүйесі; іскерлік қарым-қатынас этикасы; менеджмент психологиясы.

Кәсіби қызмет саласындағы құқықтық басқару ұғымы.

Менедменттің міндеттері мен процестері. Ұйымдастыру және өкілеттілігі. Билік және жеке ықпалы. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Менеджмент жүйесіндегі қызметті ынталандыру. Тиімді басшылық моделі.

Білімдер:

- ұжымдағы іскерлік қарым-қатынас принциптерін;

- орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру негіздері;

- менеджменттің кәсіби қызмет саласындағы ерекшеліктері;

- қызметті құқықтық басқару принциптері.

Іскерліктер:

- ұжымдағы іс керлік және тұлғалар арасындағы қарым-қатынасқа баға беру;

- нормативті-құқықтық құжаттарды қолдану.

КҚ 3.18.5

КҚ 3.18.6

ЖКП 14

Салалар экономикасы.

Сала және нарықтық экономика. Слалар дамуының ерекшеліктері мен перспективалар; саланың материалды-техникалық, еңбек және қаржы ресурстары, еңбектің салалық нарығы; саланы басқару; сала дамуынгың экономикалық көрсеткіштері. Ұйым (кәсіпорын) шаруашылық нысан; ұйым (кәсіпорын) ұйымдастыру формалары, олардың өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымы, өндіріс түрлері, олардың сипаттамасы. Ұйымның капиталы мен мүлігі, негізгі және айналым қаражаты, еңбек ресурстары. Кәсіпорын қызметі. Бағаның құрылуы. Инновациялық және инвестициялық саясат.

Білімдер:

- салалар дамуының негізгі аспектілері;

- ұйым нарықтық экономикадағы шаруашылық нысанын;

- өндірістік және технологиялық процестердің ұйымдастырылуын;

- материалды-техникалық, еңбек және қаржы рсурстары;

- бағаның құру механизмі мен еңбекақы төлеу формалары.

Іскерліктер:

- бизнес-жоспар құру;

- кәсіпорын қызметінің негізгі технико-экономикалық көрсеткішін есептеу.

БҚ 15

КҚ 3.18.5

КҚ 3.18.9

ЖКП 15

Табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері.

Қоғам мен табиғаттың өзара байланысының қасиеттері, табиғат ресурстарының потенциалы, рационалдықтың принциптері мен әдістері; өндіріс пен қалдық мәселесін шешу. Қоршаған ортаны мониторингтеу; Табиғатты пайдаланудың экологиялық реттеу және оның зардаптарын болжау. Табиғатты пайдаланудың құқықтық және әлеуметтік мәселелері. Халықаралық ынтымақтастық.

Білімдер:

- табиғатты рационалды пайдаланудың принциптері мен әдістері;

- табиғатты пайдаланудың құқықтық және әлеуметтік мәселелері.

Іскерліктер:

- технологиялық процестердің қоршаған ортаға кері әсер беруін бағалау;

- қызметінің нәтижесін аймақтың экологиялық жағдайы аумағында анализдеу.

КҚ 3.18.14

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Полимерлердің физикасы мен химиясының негіздері.

Полимерлердің қазіргі әлемдегі сипаттамасы мен қолданысы. Полимер өнеркәсібінің алдында тұрған мақсаттары, халық шаруашылығының барлық саласында ғылыми-техникалық дауына байланысты ассортиментті кеңейту.

Полимерлердің молекулярлық құрылымының параметрлері: полимерлерді алу. Полимерлеу және поликонденсациялау тәсілдерінің топтамасы. Талшықтардың құрылымы мен қасиеттері. Полимерлер реакциясының ерекшеліктері: полимерлердің химиялық белсенділіктерінің олардың құрылымы, топтамасына тәуелділігі. Полимерлердің қосылу, ауыстыру, қышқылдану реакциялары; полимерлердің қышқылдану барысында айналу құрылымы; полимерлердің фазалық және физикалық жағдайы, полимерлердің негізгі физикалық қасиеттері;

Полимерлік жартылай жетектер, электр өткізгіш материалдардың полимерлік диэлектриктерінің, полимерлік электролиттердің қасиеттері. Диэлектрлік өткізгіштік және диэлектрлік шығын. Электрофобтық және электрофильдік материалдар.

Білімдер:

- полимерлер синтезінің құрылымы, қасиеті мен тәсілдері, олардың модификациялары;

- зерттеу әдістері;

- заттардың жоғарғы молекулярлық жағдайы физикасының негіздерін.

Іскерліктер:

- аумақтың экологиялық жағдайының аумағында өз қызметінің нәтижесін бағалау және талдау;

- өздігімен ғылыми-техникалық және потенттік әдебиеттермен жұмыс жасау;

- технологиялық сызбаны құру;

- ЖМЖ өндірісінде қолдануға байланысты техникалық есепті орындау;

- неорганикалық, органикалық, аналитикалық, физикалық және коллоидтық химияны оқу барысында алған білімдерін қолдану;

- полимерлердің химиялық айналуының нәтижесін болжау.

БҚ 5

КҚ 3.18.3

АП 02

Резеңке технологиясы.

Резеңкенің құрамы мен классификациясы. Негізгі ингридиенттер: каучук, көріктейтін агенттер, толықтырғыштар, тозуға кедергі келтіргіштер, жұмсартқыштар, бояғыштар, антипирендер, одаранттар. Каучуктардың түрлері. Шикізатты дайындау. Жалпы қолданыстағы резеңкелер, полярлық емес каучуктарды көріктеу: ТК, СБК, ССК, СИК.

Арнайы қолданыстағы резеңке: май мен бензинге төзімді, жылуға төзімді, сәулеге төзімді, тозуға төзімді, электротехникалық, гидравликалық сұйықтыққа төзімді. Қолданысы мен қолдану аясы. Резеңке мен каучуктердің механикалық қасиеті. Пласитикалық және эластикалық қасиеттер. Резеңкенің ұзақ мерзімділігі мен тозуға беріктігі. Резеңкені сынау. Механикалық қасиетті анықтау әдісі. Резеңке өнімдерін өндіруге арналған шикізаттар мен материалдар. Резеңке қоспалары мен желімдерді дайындау, корд пен матаны дайындау, каландрлау, қысымда құю, резеңке өнімдерін көріктеу тәсілдері. Резеңке-техникалық пішінді және пішінсіз өнімдерді өндіру, желім мен латекстен өнімдер өндіру; шинаны өндіру технологиясы.

Білімдер:

- резеңке қоспалары мен резеңке-техникалық өнімдерді өндірудің технологиялық процесінің теориялық негіздері;

- резеңке өндірісінің шикізаттар мен материалдарына қойылатын негізгі талаптар;

- резеңке қоспалары мен резеңке-техникалық өнімдерді өндіруге арналған негізгі және қосымша шикізаттар мен материалдар;

- шикізатты өндіріске дайындау тәсілдері;

- ингридиенттерді араластыру жабдықтары мен технологиялары;

- резеңкелердің типтері мен оларды қолдану саласы;

- дайын өнімді дайындау тәсілдері;

- сапаны бақылау әдістері;

- қалдықтарды өңдеу әдістері.

Іскерліктер:

- шикізат пен дайын өнімнің сипаттамасын беру;

- процесті өткізу шартарын анықтау;

- ақауларды анықтап, олардың жою жолын табу;

- технологиялық сызбаларды құру және оқу;

- таңдалған материалдан бекітілген өнімді (материал, жартылай дайын, дайын өнім, бөлшектерді) өндірудің технологиялық циклдың сызбасын таңдау;

- технологиялық циклдың операцияларын орындау шарттарын анықтау және олардың техникалық тиімділігін бағалау.

БҚ 15

КҚ 3.18.3

АП 03

Резеңке өнеркәсібі кәсіпорнының жабдықтары.

Каучуктар мен ингредиенттерді араластыруға дайындауға арналған жабдықтар. Вальцтер. Резеңке араластырғыштар. Қолданысы, құрылысы мен жұмыс істеу принципі. Иірек машиналар. Дисклік экструдер. Резеңке қоспаларын дайындауға арналған ағымдық автоматтандырылған желілер жабдығы.

Аспаларды автоматтандыру жүйелері: жеке, орталықтандырылған, біріктірілген. Ағымдық желі жабдықтарының қабат бойынша орналастыру. Желіні басқару жүйелері. Кодтау құрылысы, жұмыс істеу принципі. Аспалау және қоспаны дайындау процесін бақылау сызбасы.

Каландрлар, құрылысы мен жұмыс істеу принципі. Гидравликалық көріктеуіш нығыздауыштар, пайдалану және қауіпсіздік техникасы. Қысымда құю машиналары. Кескіш машиналар мен шабу нығыздауыштары. Көріктеу қазындықтары. Желім араластырғыштар мен желім жаққыш машиналар. Резеңкелік техникалық өнімдерді өндіруге арналған жабдықтар: қалыпты, қалыыпты емес, резеңке желімдерінен және латекстен. Аяқ киім және тұрмыстық және санитарлық қолданыстағы қуысты өнімдер өндіруге арналған жабдықтар. Шина өндіруге арналған жабдықтар.

Білімдер:

- резеңке өнеркәсібі кәсіпорының негізгі және қосалқы жабдықтарының қолданыс аясы;

- негізгі тораптардың құрылысы, техникалық сипаттамасы;

- жұмыс принципі, қолданыс аясы мен пайдалану ережесі;

- жабдықта жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының ережелерін.

Іскерліктер:

- резеңке-техникалық өндіріс жабдықтарының түрлері мен типтерін айыра білу;

- жабдықтардың негізгі типтерін, құрылымдық ерекшелігін және жұмыс істеу принциптерін сипаттау;

- технологиялық сызбаға арналған жабдықтарды сипаттамасы мен қолданыс аясына сәйкес таңдау;

- жабдықтардың негізгі түрлерін, оның өнімділігін, қуатын, санын есептеуді орындау;

- өндіріске арналған жабдықтарды орындалған есептер негізінде таңдау.

БҚ 15

КҚ 3.18.13

АП 04

Технологиялық процесті автоматтандыру негіздері.

Технологиялық процестерді басқарудың негізгі түсініктері. Басқару туралы жалпы мәлімет және басқару объектілерінің негізгі қасиеттері. Автоматтандырылған реттеуіштер, орындаушы қондырғылар мен екінші құралдар. Технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Автоматтандыру жүйесін жобалау туралы негізгі түсінік. Резеңке-техникалық өнімдерді өндірудің негізгі технологиялық процестерді автоматтандыру.

ТӨБАЖ туралы жалпы мәлімет. ТӨБАЖ мәні. Қолданысы мен құрамы. Құрылыс принципі. ТӨБАЖ өндірістің тиімділігін жоғарлату рөлі. Шынайы технологиялық процестерді автоматтандырудың функционалдық сызбасын әзірлеу.

Білімдер:

- бақылау, реттеу, қорғау және бөгеттеудің автоматтандырылған құралдары;

- жекелеген аппараттарды және процесттерді бүтіндлей автоматтандыру негіздері;

- құралдарды пайдалану тәртібі мен оларды технологиялық процесті басқаруда қолдану.

Іскерліктер:

- технология процесін, цехты, участкені автоматтандыру сызбасын оқу және құрастыру;

- анықтамалық әдебиеттер мен катологтардан технологиялық регламентте көрсетілген шарттарға арналған құралдарды таңдау;

- құралдарды пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау.

КҚ 3.18.10

ӨО және КП

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

ӨО 00

Өндірістік оқу

ӨО 01

Зертханалық жұмыстардың техникасы.

Химиялық зертхананы ұйымдастыруды. Зертхана жабдығын, құралдары, химиялық ыдыстар. Таразылар мен таразылау. Техникалық және аналитикалық таразылар. Аналитикалық таразылар. Арнайы таразылар. Температураны өлшеу. Температураны өлшеуге арналған құралдар. Сұйықтықтың көлемі мен тығыздығын өлшеу. Қысымды өлшеу. Қысымды өлшеуге арналған құралдар. Ерітінділерді дайындау. Фиксаналдар. Ерітінділердің концентрациясы. Химиялық ыдыстарды жуу және кептіру ерітіндісінің конуентрациясын анықтау; химиялық зертханаларда қолданылатын негізгі операциялар мен тәсілдер: өлшеу, фильтрлеу, кептіру, ерітінді дайындау және т.б. Химиялық зертханада жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Химиялық улану мен күйген жағдайда алғашқы көмек көрсету ережесі. Талдау нәтижесін статистикалық өңдеу.

Білімдер:

- ерітінділерді дайындау үшін аспалардың есептеуді орындау;

- аспаларды таразылардың түрлі типтерінде өлшеу;

- түрлі концентрациядағы ерітінділерді дайындау;

- заттарды фильтрлеу, кептіру, еріту, күйдіру;

- химиялық талдаулар өткізуге арналған ыдыстарды дайындау.

Дағдылар:

- химиялық зертхананы ұйымдастыру;

- химиялық ыдыстар мен зертханалық жабдықтарды қолдану;

- таразылардың типтерін және таразылау ережелерін айыра білу;

- ыдыстарды жуу тәсілдері;

- химиялық ыдыстар мен реактивтермен жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасы ережесін қолдану.

КҚ 3.18.2

ӨО 02

Слесарлық практика

Технологиялық жабдықтарды пайдалануға қажетті слесарлық құралдардың тізімін зерделеу. Бекіту апппаратура: қондырғы, қолдану ережесі, ақауларды анықтау. Су құбырлары мен басқада коммуникациялардың бағыттауыш бөлшектерін жинау, бұзу. Құбыр желісін және бекіткіш арматураларын жөндеу.

Білімдер:

- слесарлық-жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыс орнын және еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру ережесі;

- коммуникациялық желілердің құрылысы;

- фланцтық қосылуын;

- тұрба және бітеу аппаратураларын.

Дағдылар:

- слесарлық жұмыстардың негізгі түрлерін орындау;

- слесарлық жұмысты орындауға арналған жабдықтарды қолдану;

- жұмыс қауіпсіздігінің ережесін сақтау.

КҚ 3.18.4

ӨО 03

Резеңке технологиясы бойынша зертханалық практика.

Негізгі технологиялық процестер. Зертханалық жабдықта жұмыс істеу кезінде орындалуға тиіс қауіпсіздік техникасының ережелер. Каучуктар мен резеңке қоспасының сабасын тексеру әдістері. Резеңкенің жылуға төзімділігін анықтау. Резеңкені ескіруіне сынау. Резеңкені төменгі температурада сынау. Сыңғыштың шегінің температурасын анықтау. Резеңкені шиіршықталмаған жағдайда агрессивтік заттарға қарсы төзімділігіне сынау, резеңкені физико-химиялық көрсеткіштер мен массанының өзгеруі бойынша сұйық агрессияның әсеріне төзімділігін анықтау, техникалық маталарды сынау. Маталардың техникалық сипаттамасын анықтау.

Білімдер:

- әдістемелік нұсқаулыққа сәйкес зертханалық жабдықтарда зертханалық талдауды орындау;

- құралдарда полимердің физика-химиялық көрсеткішін анықтау;

- шыққан нәтижені зертханалық журналға жазу.

Дағдылар:

- зертханалық жабдықтарды пайдалану;

- шикізаттар, жартылай дайын, дайын өнімдердің физико-механикалық, физикалық және технологиялық қасиеттерін стандарты сынауды өткізу әдістерін қолдану;

- автоматтандырудың заманауи құралдарын қолдану арқылы резеңке қоспалары мен полимерлік композицияларын қайта өңдеудің технологиялық процесін бақылау тәсілдері таңдау.

КҚ 3.18.12

КП 00

Кәсіптік практика

ӨО 01

Таныстыру практикасы

Кәсіпорынның құрылымы мен жұмыс тәртібі; негізгі және қосымша цехтары, олардың қолданыс аясы; негізгі цехтардың өнімдері мен шикізаттарының сипаттамасы; кәсіпорынның технрлогиялық желісі (цехтардың өзара байланысы), кәсіпорынның негізгі қауіп-қатерлері. Білім алушыларды резеңке қоспасын өңдейтін кәсіпорынның негізгі технологиялық процесімен, аппараттары мен жабдықтары, кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастырылуымен, өндірісті бақылаумен таныстыру, арнайы және жалпы кәсіптік циклдағы кәсіби пәндерді оқуға арналған білім алу.

Білімдер:

- технологиялық процеске қамтылған жабдықтар мен аппаратураға қызмет көрсету;

- процесті бақылау және реттеуді жүзеге асыру;

- резеңке-техникалық өнімді өндірудің негізгі операцияларын орындау;

- жабдықтың жұмысын бақылауды және дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыру;

- технологиялық регламенттер мен стандарттармен жұмыс істеу;

- практика барысында жинақталған материалды өңдеу және практика бойынша есеп дайындау.

Дағдылар:

- өндіріс жағдайында санитарлы-гигиеналық талаптарды сақтау;

- технологиялық жабдықпен жұмыс;

- жабдықтар мен құралдарды санитарлық өңдеуден өткізу;

- өнімді шығаруды регламенттейтін нормативтік құжаттарды қолдану.

КҚ 3.18.3

КҚ 3.18.13

КҚ 3.18.14

КП 02

Алғашқы кәсіби біліктілік алу практикасы.

Шікізаттарды дайындау және технологиялық операцияларды орындау бойынша алғашқы кәсіптік білімдерін алу; Жұмыс орнында технологиялық процестерді жүргізудің негізгі әдістері мен машықтарын регламентке сәйкес зерделеу және бекіту.

Кәсіпорынмен, оның тарихы мен дамуымен, құрылымымен, негізгі және қосымша өндірістік жайларымен танысу. Жабдықтарды цехта орналастыру, кәсіпорын цехтарының өзара байланысы. Қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігінің ережесі бойынша нұсқаулық. Өрт жағдайында шығу жоспарымен және авария мен өрт туындаған кезде жұмыскерлердің міндетімен танысу. Кәсіпорын цехындағы жабдықпен және негізгі өндірістегі технолгиялық процестермен танысу. Технологиялық желіні, технологиялық сызба мен сұлбаны, өндірістің технологиялық режимін, дайын өнімді зерделеу. Таңдаған жұмыс біліктілігінің лауазымдық міндетімен танысу. Цехтардың ішкі еңбек тәртібінің талаптарын зерделеу. Жұмыс орнында оқу. Тәжірибе есебін талапқа сәйкес рәсмімдеу.

Білімдер:

- технологиялық процеске қамтылған жабдықтар мен аппаратураға қызмет көрсету;

- процесті бақылау және реттеуді жүзеге асыру;

- резеңке-техникалық өнімді өндірудің негізгі операцияларын орындау;

- жабдықтың жұмысын бақылауды және дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыру;

- технологиялық регламенттер мен стандарттармен жұмыс істеу;

- практика барысында жинақталған материалды өңдеу және практика бойынша есеп дайындау.

Дағдылар:

- өндіріс жағдайында санитарлы-гигиеналық талаптарды сақтау;

- технологиялық жабдықпен жұмыс;

- жабдықтар мен құралдарды санитарлық өңдеуден өткізу;

- өнімді шығаруды регламенттейтін нормативтік құжаттарды қолдану.

КҚ 3.18.3

КҚ 3.18.4

КҚ 3.18.7

КҚ 3.18.11

КҚ 3.18.14

КП 03

Өндірістік технологиялық практика.

Цехтың (бөлімшелердің) технологиялық процесін зерделеу, біліктілігіне сәйкес кәсібі бойынша орын алмастырушы (дублер) ретінде жұмыс. Шикізат пен дайын өнімнің сапасына ЖМБС және ТШ талаптары. Шикізат, жартылайын дайын және дайын өнімнің сапасын бақылаудың негізгі әдістері; технологиялық жабдықтың түрлері, оның құрылысы мен жұмыс істеу принципін; өнеркәсіптік санитария және қауіпсіздік техникасының ережелері.

Технологиялық процестің негізгі операциялары. Жұмыс кәсібін меңгеру. Технологиялық процесті жүргізу, жабдықтың жұмыс режимін реттеу, оның жұмысқа қосу және тоқтатудың тәжірибелік дағдысын меңгеру. Шикізат, материалдар мен жабдықтарды жұмысқа дайындау. Біліктілігі жоғары маманның басшылығымен резеңке қоспасын қайта өңдеудің технологиялық процесінің негізгі операцияларын жүзеге асыру.

Білімдер:

- технологиялық параметрлерді талдау;

- технологиялық жабдыққа қызмет көрсету;

- технологиялық процестің барысын болжау;

- бақылау-өлшеу құралдарымен жұмыс істеу;

- өндірістік-техникалық құжатты рәсімдеу;

- жабдықтардың күрделі емес жөндеу жұмыстарын орындау;

- жиналған материалды жалпылау, практика бойынша есеп құрастыру;

Дағдылар:

- өндіріс жағдайында санитарлы-гигиеналық талаптарды сақтау;

- техникалық жабдықпен жұмыс;

- жабдықтар мен құралдарды санитарлық өңдеуден өткізу;

- өнімді шығаруды регламенттейтін нормативтік құжаттарды қолдану.

КҚ 3.18.3

КҚ 3.18.4

КҚ 3.18.5

КҚ 3.18.6

КҚ 3.18.7

КҚ 3.18.11

КҚ 3.18.14

КП 04

Диплом алдындағы практика.

Оқу процесінде алған білімдері мен практикалық білімдерін жалпылау және жетілдіру. Өндірістің алдыңғы қатар технологияларымен және экономикасымен танысу. Дипломдық жобаны орындауға арналған ақпараттар мен материалдар жинау, жұмыс орындарында орта буын маманы ретінде тәірибеден өту.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық. Кәсіпорынның құрылысы, оның даму тарихы, шығаратын өнімдердің ассартименті, өндірістің жалпы технологиясы, жабдықтар мен өндірісті автоматтандыру, кәсіпорын жұмысының техника-экономикалық көрсеткіші, қойма шаруашылығы, зауытішілік көлік, ішкі тәртіптің жалпы ережесі. Технологтар мен шеберлердің міндеттерін орындау. Дипломдық жобаны орындауға арналған материалдарды жинау.

Білімдер:

- өндірістік көрсеткіштердің технологиялық және экономикалық есебін орындау;

- өндірістің технологиялық сызбаларын оқу және құрастыру;

- шикізат, жартылай дайын және дайын өнімнің сипаттамасын беру.

Дағдылар:

- негізгі және қосымша жабдықты және өндіріс технологиясын таңдау;

- шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерінің сипаттамасы;

- шикізат, жартылай дайын және дайын өнімнің сапаны бағалаудың негізгі әдістерін таңдау;

- кәсіпорын шығаратын өнімнің ассартименті, өнімнің ЖМБС, ТШ және НСТ іріктеу;

- цехта (учаскеде) еңбекті қорғауды ұйымдастыру жүйесінде бағдары болу;

- кәсіпорынның жекелеген бөлімшелер, цехтар мен бөлімдерінің жұмысында.

КҚ 3.18.3

КҚ 3.18.4

КҚ 3.18.5

КҚ 3.18.6

КҚ 3.18.8

КҚ 3.18.9

КҚ 3.18.11

КП 05

Дипломдық жобаны орындау.

Оқушылардың теориялық және практикалық білімдерін жүйелеу, бекіту және кеңейту; арнайы технологиялар мәселелерінің кешенін, резеңке өнеркәсібі кәсіпорының негізгі және қосалқы жабдықтарын зерделеу. Техникалық және техно-экономикалық есептің, еңбекті ұйымдастыру; цехта қолданылатын еңбекақы жүйесін нормалау және ынталандыру, оны есептеу формалары тәжірибелерін бекіту. Шығын коэффициентін үнемдеудің іс-шаралары, дайын өнім бірлігінің өзіндік құнын калькуляциялау. Дипломдық жобаны бекітілген тақырып бойынша әзірлеу.

Білімдер:

- жабдықты технологиялық тізбекте жобалау және құрастыру мәселесін өздігімен шешу;

- автоматтандыру мәселесін;

- техникалық және технико-экономикалық есебін орындау;

- жабдықтардың энергия шығынын есептеуді (жылулық есебін) орындау;

- дипломдық жобаның кескіндемелік бөлігін орындау.

Дағдылар:

- өндірістің технологиясы мен жабдығын, оның автоматтандырылу негіздерін таңдау;

- өнеркәсіпті дамыту перспективаларында бағдары болу;

- өнім сапасын бақылау әдістерін таңдау;

- қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау негіздерін сақтау.

КҚ 3.18.1

КҚ 3.18.2

КҚ 3.18.4

КҚ 3.18.5

КҚ 3.18.6

КҚ 3.18.8

КҚ 3.18.9

КҚ 3.18.11

КҚ 3.18.12

КҚ 3.18.13

КҚ 3.18.14

КҚ 3.18.15


      Ескерту: 1 кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)


Жоғары деңгей

БҚ 1

Жұмыс орнын ұйымдастыру, шикізатты, жабдықты, құрал-саймандарды жұмысқа дайындау;

БҚ 2

Қауіпсіздік техникасының ережелерін орындау және қоршаған ортаны қорғау нормаларын сақтау;

БҚ 3

Кәсіптік қызметті жүзеге асырудың тиімді тәсілдері мен құралдарын таңдау;

БҚ 4

Өздігімен үзіліссіз білім алуға дайын болу;

БҚ 5

Қызметінің қаражаттары мен тәсілдерін жоспарлай білу;

БҚ 6

Техникалық құжаттармен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс атқару дағдысы болу;

БҚ 7

Командада жұмыс істеуге тиімді тұлғааралық қарым-қатынас психологиясын білу;

БҚ 8

Қазақстан халқының мәдениетін және оны дамыту перспективасын білу;

БК 9

Салауатты өмір салтына деген ұмтылысы болу.


Орта буын маманы

БҚ 10

Адамның басқа адамға, қоғамға және қоршаған табиғи ортаға деген қарым-қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларын қолдану;

БҚ 11

Гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың негізін меңгеру; алған білімін кәсіптіп және басқада қызметтерде қолдана білу

БҚ 12

Ойлау мәдениетін, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін меңгеру. Кәсіби лексиканы сауатты пайдалану, шетел тілі бойынша білімін өзінің кәсіби қызметінде қолдану;

БҚ 13

Іскерлік қарым-қатынастың этикалық ережелерін өз қызметінде қолдану

БҚ 14

Маманның кәсіби қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалану;

БҚ 15

Кәсіби қызметін жүзеге асыруға қажетті ақпаратты өздігімен тауып, қолдану;

БҚ 16

Ресми және биресми деңгейде сұқбаттасады, қызмет етеді, командада жұмыс істейді;

БҚ 17

Салауатты өмір салты туралы түсінігі, күш-қуатын өздігімен жетілдірудің практикасы мен шеберлігі болу;


      2 кесте Кәсіптік құзіреттер

ТжәнеКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Жоғары деңгей

2.1

081201 2 -Латексті қоспаны дайындайтын аппаратшы*

КҚ 2.1.1. Латекстік қоспаны дайындауды реттейтін негізгі құжаттарды қолдану;

КҚ 2.1.2. Материалтану білімін қолдану;

КҚ 2.1.3. Ингредиенттерді араластыруға арналған шикізаттарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды дайындау;

КҚ 2.1.4. Электротехника және өндірісті автоматтандыру негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.1.5. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесінің параметрлерін басқару;

КҚ 2.1.6. Стандарттау және метрология негіздерін қолдану;

КҚ 2.1.7. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.1.8. Резеңке қоспалары мен резеңке-техникалық бұйымдарды өндіру технологиясының негіздерін меңгеру;

КҚ 2.1.9. Дайын өнімдердің сапасын бақылау;

КҚ 2.1.10. Дайын өнімдердің ақауларын жою және алдын алу;

КҚ 2.1.11. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.1.12. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.1.13. Технологиялық процестің сызбасы мен сұлбасын оқу;

КҚ 2.1.14. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

КҚ 2.1.15. Жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

2.2

081202 2 -Резеңке желімі мен және жабындарын дайындайтын аппаратшысы*

КҚ 2.2.1. Резеңке желімдері мен жабын дайындауды реттейтін негізгі құжаттарды қолдану;

КҚ 2.2.2. Материалтану білімін қолдану;

КҚ 2.2.3. Жұмысқа арналған шикізаттарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды дайындау;

КҚ 2.2.4. Электротехника және өндірісті автоматтандыру негіздерін қолдану;

КҚ 2.2.5. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесінің параметрлерін басқару

КҚ 2.2.6. Стандарттау және метрология негіздерін қолдану;

КҚ 2.2.7. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.2.8. Резеңке қоспалары мен резеңке-техникалық бұйымдарды өндіру технологиясының негіздерін меңгеру;

КҚ 2.2.9. Дайын өнімдердің сапасын бақылау;

КҚ 2.2.10. Дайын өнімнің ақауын жою;

КҚ 2.2.11. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.2.12. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.2.13. Технологиялық процестің сызбасы мен сұлбасын оқу;

КҚ 2.2.14. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

КҚ 2.2.15. Жарақаттанған адамға дәрігер келгенге дейінгі көмек көрсету машықтарын меңгеру.

2.3

081203 2 -Резеңке қоспасын үгітуші*

КҚ 2.3.1. Резеңке қоспаларын үгіту процесін реттейтін негізгі құжаттарды қолдану;

КҚ 2.3.2. Материалтану білімін қолдану;

КҚ 2.3.3. Жұмысқа арналған шикізаттарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды дайындау, білдектердің техникалық қызмет көрсетуін орындау;

КҚ 2.3.4. Электротехника және өндірісті автоматтандыру негіздерін қолдану;

КҚ 2.3.5. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіштері бойынша үгітудің технологиялық процесінің параметрлерін басқару;

КҚ 2.3.6. Стандарттау және метрология негіздерін қолдану;

КҚ 2.3.7. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.3.8. Резеңке қоспалары мен резеңке-техникалық бұйымдарды өндіру технологиясының негіздерін меңгеру;

КҚ 2.3.9. Резеңке қоспасының сапасын бақылау;

КҚ 2.3.10. Дайын өнімнің ақауын жою және алдын-алу;

КҚ 2.3.11. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.3.12. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.3.13. Технологиялық процестің сызбасы мен сұлбасын оқу;

КҚ 2.3.14. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

КҚ 2.3.15. Жарақаттанған адамға дәрігер келгенге дейінгі көмек көрсету машықтарын меңгеру.

2.4

081204 2 -Резеңке қоспаларын жинаушы*

КҚ 2.4.1. Жинау процесін реттейтін негізгі құжаттарды қолдану;

КҚ 2.4.2. Материалтану білімін қолдану;

КҚ 2.4.3. Жұмысқа арналған шикізаттарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды дайындау, каландрларға техникалық қызмет көрсетуін орындау;

КҚ 2.4.4. Электротехника және өндірісті автоматтандыру негіздерін қолдану;

КҚ 2.4.5. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіштері бойынша жинау технологиялық процесінің параметрлерін басқару

КҚ 2.4.6. Стандарттау және метрология негіздерін қолдану;

КҚ 2.4.7. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.4.8. Резеңке қоспалары мен резеңке-техникалық бұйымдарды өндіру технологиясының негіздерін меңгеру;

КҚ 2.4.9Дайын өнімнің сапасын бақылау;

КҚ 2.4.10. Дайын өнімнің ақауын жою;

КҚ 2.4.11. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.4.12. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.4.13. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

КҚ 2.4.14. Жарақаттанған адамға дәрігер келгенге дейінгі көмек көрсету машықтарын меңгеру.

2.5

081205 2 -Ингредиенттер өлшенділерін құрушы*

КҚ 2.5.1. Аспаларды өлшеу, аспалар мен қалдықтарды сұрыптау операцияларын реттейтін негізгі құжаттарды қолдану және берілген рецепт бойынша қоспалар дайындау;

КҚ 2.5.2. Материалтану білімін қолдану;

КҚ 2.5.3. Жұмысқа арналған шикізаттарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды дайындау, каландрларға техникалық қызмет көрсетуін орындау;

КҚ 2.5.4. Электротехника және өндірісті автоматтандыру негіздерін қолдану;

КҚ 2.5.5. Стандарттау және метрология негіздерін қолдану;

КҚ 2.5.6. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.5.7. Резеңке қоспалары мен резеңке-техникалық бұйымдарды өндіру технологиясының негіздерін меңгеру;

КҚ 2.5.8. Резеңке қоспаларының рецептерінің дұрыс құрастырылуын бақылау;

КҚ 2.5.9Дайын өнімнің сапасын бақылау;

КҚ 2.5.10. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.5.11. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.5.12. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

КҚ 2.5.13. Жарақаттанған адамға дәрігер келгенге дейінгі көмек көрсету машықтарын меңгеру.

2.6

081206 2 -Резеңке бұйымдар мен тетіктерді пішуші*

КҚ 2.6.1. Резеңке-техникалық бұйымдар мен аяқ киімдерді дайындау технологиясының негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.6.2. Жабдықтар мен құрал-саймандарды, бастапқы шикізатты өндірістік процеске дайындау;

КҚ 2.6.3. Резеңке қоспалары, резеңке мен материалдардан бұйымдар дайындаудың негізгі және қосалқы операцияларын жүзеге асыру;

КҚ 2.6.4. Резеңке қоспаларын дайындау және қайта өңдеу процесінің мәнін түсіну;

КҚ 2.6.5. Электротехникалық және өдірісті автоматтандыру негіздерінің білімін қолдану; Желімді дайындау тәсілдерін және олардың сапасын бақылау әдісі туралы білімдерін қолдану;

КҚ 2.6.6. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіші бойынша технологиялық процесті басқару;

КҚ 2.6.7. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуін жүзеге асыру;

КҚ 2.6.8. Дайындалатын бұйымдардың сапасын бақылау;

КҚ 2.6.9. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.6.10. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.6.11. Технологиялық процестің сызбасы мен сұлбасын оқу;

КҚ 2.6.12 Өнімді марклеу, сұрыптау, топтастыру, қаптау және тасымалдауды жүзеге асыру;

.КҚ 2.6.13. Еңбек қауіпсіздігі техникасы, өнеркәсіп санитариясы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.


2.7

081207 2 -Резеңке аяқ киім үлгішісі*

КҚ 2.7.1. Резеңке аяқ киімді пішімдеуді реттейтін негізгі құжаттарды қолдану;

КҚ 2.7.2. Аяқ киімнің пішімдеуінің негізгі тәсілдерін орындау;

КҚ 2.7.3. Қалыптың геометриялық құрылысының негізгі ережелері мен оны қалыптың өлшеу әдістерін меңгеру;

КҚ 2.7.4. Резеңке аяқ киімдер өндірісінде қолданылатын шикізаттардың түрлері туралы материалтану білімін қолдану;

КҚ 2.7.5. Резеңке аяқ киімдердегі негізгі ақаулардың пайда болу себептерін түсіну және жоюдың тәсілдерін білу;

КҚ 2.7.6.Еңбек қауіпсіздігі техникасының талаптарын орындау;

КҚ 2.7.7.Компьютерлік технологияларды қолдану;

КҚ 2.7.8. Сызбалар мен сұлбаларды оқу.


2.8

081208 2 -Дайындамалар мен бұйымдарды кесуші*

КҚ 2.8.1. Резеңке-техникалық бұйымдар мен аяқ киімдерді дайындау технологиясы негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.8.2. Жабдықтар мен құрал-саймандарды, бастапқы шикізатты өндірістік процеске дайындау;

КҚ 2.8.3. Резеңке қоспалары, резеңке мен материалдардан бұйымдар дайындаудың негізгі және қосалқы операцияларын жүзеге асыру;

КҚ 2.8.4. Резеңке қоспаларын дайындау және қайта өңдеу процесінің маңыздылығын түсінуі;

КҚ 2.8.5. Электротехникалық және өдірісті автоматтандыру негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.8.6. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіші бойынша технологиялық процесті басқару;

КҚ 2.8.7. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуін жүзеге асыру;

КҚ 2.8.8. Дайындалатын бұйымдардың сапасын бақылау;

КҚ 2.8.9. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.8.10. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.8.11. Сызбалар мен сұлбаларды оқу;

КҚ 2.8.12. Өнімді сұрыптау, топтастыру;

КҚ 2.8.13. Еңбек қауіпсіздігі техникасы, өнеркәсіп санитариясы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.


2.9

081209 2 -Резеңке бұйымдар мен тетіктерді пішуші*

КҚ 2.9.1. Резеңке-техникалық бұйымдар мен аяқ киімдерді дайындау технологиясы негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.9.2. Жабдықтар мен құрал-саймандарды, бастапқы шикізатты өндірістік процеске дайындау;

КҚ 2.9.3. Резеңке қоспалары, резеңке мен материалдардан бұйымдарды пішудің негізгі және қосалқы операцияларын жүзеге асыру;

КҚ 2.9.4. Резеңке қоспаларын дайындау және қайта өңдеу процесінің маңыздылығын түсінуі;

КҚ 2.9.5. Электротехникалық және өдірісті автоматтандыру негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.9.6. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіші бойынша технологиялық процесті басқару;

КҚ 2.9.7. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуін жүзеге асыру;

КҚ 2.9.8. Дайындалатын бұйымдардың сапасын бақылау;

КҚ 2.9.9. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.9.10. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.9.11. Сызбалар мен сұлбаларды оқу;

КҚ 2.9.12. Пішудің тиімді тәсілдерін және материалдарды шығындау нормасын қолдану;

КҚ 2.9.13. Еңбек қауіпсіздігі техникасы, өнеркәсіп санитариясы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.


2.10

081210 2- Резеңке, полимер тетіктер мен заттарды желімдеуші*

КҚ 2.11.1. Резеңке-техникалық бұйымдар, аяқ киімдер мен халықтық тұтыну тауарларын желімдеу және құрастыру негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.11.2. Жабдықтар мен құрал-саймандарды, бастапқы шикізатты өндірістік процеске дайындау;

КҚ 2.11.3. Резеңке қоспалары, резеңке мен материалдардан бұйымдарды желімдеу мен құрастырудың негізгі және қосалқы операцияларын жүзеге асыру;

КҚ 2.11.4. Резеңке қоспаларын дайындау және қайта өңдеу процесінің маңыздылығын түсінуі;

КҚ 2.11.5. Электротехникалық және өдірісті автоматтандыру негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.11.6. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіші бойынша желімдеу мен құрастырудың технологиялық процесті басқару;

КҚ 2.11.7. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуін жүзеге асыру;

КҚ 2.11.8. Дайындалатын бұйымдардың сапасын бақылау;

КҚ 2.11.9. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.11.10. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.11.11. Технологиялық процестің сызбалары мен сұлбаларды оқу;

КҚ 2.11.12. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.11.13. Еңбек қауіпсіздігі техникасы, өнеркәсіп санитариясы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.


2.11

081211 2 -Тетіктерге жағушы*

КҚ 2.11.1. Резеңке-техникалық бұйымдар мен аяқ киімдерді дайындау технологиясының негіздері бойынша білімін қолдану;

КҚ 2.11.2.Резеңке-техникалық бұйымдар мен аяқ киімдер өндірісінің технологиялық сызбасын зерделеу және түсіну;

КҚ 2.11.3. Жабдықтар мен бастапқы шикізатты желім жағу процесіне дайындауға арналған құрылғы, жабдық және құрал-саймандар бойынша білімін қолдану;

КҚ 2.11.4. Резеңке-техникалық бөлшектер мен өнімдерді, резеңке аяқ киімдердің дайын өнімдеріне желім жағу, кептіру операцияларын жүзеге асыру;

КҚ 2.11.5. Желімді дайындау тәсілдерін және олардың сапасын бақылау әдісі туралы білімін қолдану;

КҚ 2.11.6. Электротехникалық және өндірісті автоматтандыру негіздері бойынша білімін қолдану;

КҚ 2.11.7. Технологиялық процесті бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіші бойынша басқару;

КҚ 2.11.8. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуін жүзеге асыру;

КҚ 2.11.9. Дайындалатын бұйымдар мен бөлшектердің сапасын бақылау;

КҚ 2.11.10. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.11.11. Өнімді марклеу, сұрыптау, топтастыру, қаптау және тасымалдауды жүзеге асыру;

КҚ 2.11.12. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.


2.12

081212 2 -Резеңке техникалық заттарды жинаушы*

КҚ 2.12.1. Резеңке-техникалық бұйымдар мен жартылай дайын өнімді дайындау технологиясының негіздері бойынша білімін қолдану;

КҚ 2.12.2. Жабдықтар мен құрал-саймандарды өндірістік процеске дайындау;

КҚ 2.12.3. Резеңке қоспалары, резеңке мен материалдардан бұйымдарды пішудің негізгі және қосалқы операцияларын жүзеге асыру;

КҚ 2.12.4. Резеңке қоспаларын дайындау және қайта өңдеу процесінің маңыздылығын түсінуі;

КҚ 2.12.5. Электротехникалық және өдірісті автоматтандыру негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.12.6. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіші бойынша технологиялық процесті басқару;

КҚ 2.12.7. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуін жүзеге асыру;

КҚ 2.12.8. Дайындалатын бұйымдардың сапасын бақылау;

КҚ 2.12.9. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.12.10. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.12.11. Дайын өнімді марклеу, сұрыптау, топтастыру, қаптау және тасымалдауды жүзеге асыру;

КҚ 2.12.12. Еңбек қауіпсіздігі техникасы, өнеркәсіп санитариясы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.


2.13

081213 2 -Каландр жүргізушісі*

КҚ 2.13.1. Каландрлау процесін реттейтін негізгі құжаттарды қолдану;

КҚ 2.13.2. Материалтану білімін қолдану;

КҚ 2.13.3. Жұмысқа арналған шикізаттарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды дайындау, білдектердің техникалық қызмет көрсетуін орындау;

КҚ 2.13.4. Электротехника және өндірісті автоматтандыру негіздерін қолдану;

КҚ 2.13.5. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіштері бойынша үгітудің технологиялық процесінің параметрлерін басқару

КҚ 2.13.6. Стандарттау және метрология негіздерін қолдану;

КҚ 2.13.7. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.13.8. Резеңке қоспаларын өндіру және қайта өңдеу технологиясының негіздерін меңгеру;

КҚ 2.13.9Дайын өнімнің сапасын бақылау;

КҚ 2.13.10. Дайын өнімнің ақауын жою;

КҚ 2.13.11. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.13.12. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.13.13. Технологиялық процестің сызбасы мен сұлбасын оқу;

КҚ 2.13.14. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

КҚ 2.13.15. Жарақаттанған адамға дәрігер келгенге дейінгі көмек көрсету машықтарын меңгеру.


2.14

081214 2 – Резеңке араластырғыш жүргізушісі*

КҚ 2.14.1. Резеңке араластырғышқа қызмет көрсету жұмысының реттейтін негізгі құжаттарды қолдану;

КҚ 2.14.2. Материалтану білімін қолдану;

КҚ 2.14.3. Ингридиенттерді араластыруға арналған шикізаттарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды дайындау, білдектерге техникалық қызмет көрсетуін орындау;

КҚ 2.14.4. Электротехника және өндірісті автоматтандыру негіздерін қолдану;

КҚ 2.14.5. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіштері бойынша араластыру технологиялық процесінің параметрлерін басқару;

КҚ 2.14.6. Стандарттау және метрология негіздерін қолдану;

КҚ 2.14.7. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.14.8. Резеңке қоспаларын өндіру технологиясы негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.14.9Дайын резеңкелік қоспалардың сапасын бақылау;

КҚ 2.14.10. Резеңкелік қоспалардың ақауын жою;

КҚ 2.14.11. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.14.12. Технологиялық процестің сызбасы мен сұлбасын оқу;

КҚ 2.14.13. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

КҚ 2.14.14. Жарақаттанған адамға дәрігер келгенге дейінгі көмек көрсету машықтарын меңгеру.


2.15

081215 2 -Стрейнер жүргізушісі*

КҚ 2.15.1. Резеңке қоспаларын жұмсартатын және тазартатын процесті реттейтін негізгі құжаттарды қолдану;

КҚ 2.15.2. Материалтану білімін қолдану;

КҚ 2.15.3. Стрейнерлеуге арналған шикізаттарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды дайындау, білдектерге техникалық қызмет көрсетуін орындау;

КҚ 2.15.4. Электротехника және өндірісті автоматтандыру негіздерін қолдану;

КҚ 2.15.5. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіштері бойынша стрейнирлеу технологиялық процесінің параметрлерін басқару;

КҚ 2.15.6. Стандарттау және метрология негіздерін қолдану;

КҚ 2.15.7. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.15.8. Резеңке қоспаларын өндіру және тазалау технологиясы негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.15.9 Дайын өнімнің сапасын бақылау;

КҚ 2.15.10. Дайын өнімнің ақауын жою;

КҚ 2.15.11. Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.15.12. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.15.13. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

КҚ 2.15.14. Жарақаттанған адамға дәрігер келгенге дейінгі көмек көрсету машықтарын меңгеру.


2.16

081216 2 - Ілу түтік құбырларын дайындау агрегатының жүргізушісі*

КҚ 2.16.1. Дорнасыз тәсілмен және дорнада орама құрылыстағы шлангларды өндіру технологиясының негізгі құжаттарды қолдану;

КҚ 2.16.2. Өндірістік процестің құрал-саймандары мен жабдықтарды дайындау;

КҚ 2.16.3. Орама құрылыстағы шлангларды өндірудің негізгі және қосымша операцияларын орындау;

КҚ 2.16.4. Резеңке қоспалары мен жартылай дайын өнімді дайындау және қайта өңдеу процесінің маңыздылығын түсінуі;

КҚ 2.16.5. Электротехника және өндірісті автоматтандыру негіздерін қолдану;

КҚ 2.16.6. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесін басқару;

КҚ 2.16.7. Жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

КҚ 2.16.8. Дайын өнімнің сапасын бақылау;

КҚ 2.16.9 Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.16.10. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.16.11. Технологиялық процестің сызбасы мен сұлбасын оқу;

КҚ 2.16.12. Дайын өнімді сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.16.13. Еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.


2.17

081217 2 – Желім агрегатының жүргізушісі*

КҚ 2.17.1. Желімдеу материалдарын өндіру және қолдану технологиясы негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.17.2. Жабдықтар мен құрал-саймандарды, бастапқы шикізатты өндірістік процеске дайындау;

КҚ 2.17.3. Желімдеу аппаратын пайдалану кезінде негізгі және қосалқы операцияларды жүзеге асыру;

КҚ 2.17.4. Майлау және желімдеу процесінің маңыздылығын түсінуі;

КҚ 2.17.5. Электротехникалық және өдірісті автоматтандыру негіздерінің білімін қолдану;

КҚ 2.17.6. Бақылау-аспалық құралдарының көрсеткіші бойынша технологиялық процесті басқару;

КҚ 2.17.7. Желімдеу жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуін жүзеге асыру;

КҚ 2.17.8. Желім қабатының сапасын бақылау;

КҚ 2.17.9. Слесарлық жұмыстың негіздерін қолдану;

КҚ 2.17.10. Техникалық механика негіздерінің білімін меңгеру;

КҚ 2.17.11. Еңбек қауіпсіздігі техникасы, өнеркәсіп санитариясы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.

Орта буын маманы

3.18

081218 3 -Техник-технолог

КҚ 3.18.1. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу білімін қолдану;

КҚ 3.18.2. Құжаттандыру, техникалық құжаттарды жинау және сақтау тәсілдерін меңгеру;

КҚ 3.18.3. Резеңке-техникалық өндірісі технологиясы негіздері бойынша білімін қолдану;

КҚ 3.18.4. Резеңке өнеркәсібі негіздері бойынша білімін қолдану;

КҚ 3.18.5. Өндірісті ұйымдастыру және басқару әдістері бойынша білімін қолдану;

КҚ 3.18.6. Менеджмент пен маркетинг негіздері білімін қолдану;

КҚ 3.18.7. Еңбек заңының негіздерін сақтау;

КҚ 3.18.8. Шикізаттар мен материалдар шығынын есептеу тәсілдерін меңгеру;

КҚ 3.18.9. Өлшем құралдарымен және құрал-саймандармен жұмыс істеу;

КҚ 3.18.10. Кәсіби қызметіндегі бағдарына қажетті техникалық және экономикалық ақпараттарды тауып, пайдалану;

КҚ 3.18.11. Қоршаған ортаны қорғау және өндірістік процесстердің өрт қауіпсіздігінің алдын алу ережелерін білу;

КҚ 3.18.12. Компьютерлік технологияларды қолдану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 848-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 848-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай - газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0813000 - Шина өндірісі және вулканизация процесі

      Біліктілігі: 081301 2 - Резеңке заттар мен бөлшектерді пішуші*

      081302 2 – Метал-корд жайманың резеңкелігінде

      каландрлаушы *

      081303 2 - Білезіктер мен брекерлер жинаушы *

      081304 2 - Бандажсыз шиналар жинаушысы*

      081305 2 - Қақпақ жинаушысы *

      081306 2 - Қақпақ құюшы*

      081307 2 - Автокамералық агрегат машинисі*

      081308 2 - Протекторлық агрегат машинисі *

      081309 2 – Вулканизаторшы*

      081310 2 - Сығымдаушы-вулканизаторшы*

      081311 2 - Вулканизация аппаратшысы *

      Оқу нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдержәне пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба / жұмыс

барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

практикалық/ зертханалық-практикалык сабақтар

Курстық жоба/жұмыс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

264
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

316

276

40


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

+


30

30
ЖКП 02

Сызу


+

+


40

10

30ЖКП 03

Материалтану


+

+


30

30
ЖКП 04

Электротехника электроника негіздерімен


+

+


30

30
ЖКП 05

Еңбек қорғау

+

+

+


60

60
ЖКП 06

Нарықтық экономика


+

+


32

32
ЖКП 07

Химиялық технологияның теориялық негіздері


+

+


34

24

10ЖКП 08

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

+


30

30
ЖКП 09

Өнімдер сапасын стандарттау, метрологиялау және басқару негіздері


+

+


30

30
АП 00

Арнайы пәндер

384

372

12


2-3

АП 01

Шина өндірісі технологиясының негіздері

+

+80

80
АП 02

Шина өндірісінің жабдықтары

+

+80

80
АП 03

Технологиялық процестерді автоматтандыру


+

+


40

28

12АП 04

Арнайы технология (біліктілік бойынша)

+

+184

184
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

72-247**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқу

468

ӨО 01

Техникалық білім негіздері және слесарлық практика

252

ӨО 02

Ұсталық іс

72

ӨО 03

Шина өндірісінің технологиялары бойынша зертханалық машықтану

144

ӨП 00

Өндірістік практика

1260

ӨП 01

Таныстыру практика

144

ӨП 02

Кәсіптік дағдыны меңгеру және бекітуге арналған практика

396

ӨП 03

Өндірістік технологиялық практика

720

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: пәндерінен кешенді емтихан (АП 02, АП 04, ЖКП 05).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 849-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 849-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай - газ және химия

      өндірісі

      Мамандығы: 0813000 - Шина өндірісі және вулканизация процесі

      Біліктілігі: 081301 2 - Резеңке заттар мен бөлшектерді пішуші*

      081302 2 – Метал-корд жайманың резеңкелігінде

      каландрлаушы **

      081303 2 - Білезіктер мен брекерлер жинаушы *

      081304 2 - Бандажсыз шиналар жинаушысы*

      081305 2 - Қақпақ жинаушысы *

      081306 2 - Қақпақ құюшы*

      081307 2 - Автокамералық агрегат машинисі *

      081308 2 - Протекторлық агрегат машинисі*

      081309 2 – Вулканизаторшы*

      081310 2 - Сығымдаушы-вулканизаторшы*

      081311 2 - Вулканизация аппаратшысы *

      Оқу нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба / жұмыс

барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

практикалық/ зертханалық- практикалық сабақтар

Курстық жоба /жұмыс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

308
1

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

172

1721

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

+


30

30
ЖКП 02

Сызу


+

+


30

30
ЖКП 03

Материалтану


+

+


30

30
ЖКП 04

Электротехника электроника негіздерімен


+15

15
ЖКП 05

Еңбек қорғау


+

+


30

30
ЖКП 06

Нарықтық экономика+


37

37
АП 00

Арнайы пәндер

276

2761

АП 01

Шина өндірісі технологиясының негіздері


+

+


90

90
АП 02

Шина өндірісінің жабдықтары


+

+


72

72
АП 03

Технологиялық процестерді автоматтандыру


+

+


40

40
АП 04

Арнайы технология (біліктілік бойынша)


+74

74
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер **

36-148**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

576

ӨО 00

Өндірістік оқу

108

ӨО 01

Ұсталық іс

48

ӨО 02

Шина өндірісінің технологиялары бойынша зертханалық машықтану

60

КП 00

Кәсіптік практика

468

КП 01

Кәсіптік дағдыны меңгеру арналған практика

108

КП 02

Өндірістік технологиялық практика

360

АА 00

Аралық аттестаттау

36

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

1656


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: пәндерінен кешенді емтихан (АП 02, АП 04, ЖКП 05).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 850-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 850-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 - Мұнай - газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0813000 – Шина өндірісі және вулканизация процесі

      Біліктілігі: 081312 3 - Техник

      Оқу нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі

      негізгі орта білім базасында – 3 жыл 10 ай

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба/жумыс

барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

практикалық/ зертханалық-тәжірибелік сабақтар

Курстық жоба/жұмыс

1

2

3


4

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

400
2-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздер, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1106

610

436

60

1-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

+


40

10

30ЖКП 02

Сызу


+

+


84


84ЖКП 03

Резеңке өнеркәсібінің процестері мен аппараттары


+

+

+

106

56

20

30


ЖКП 04

Электротехника электроника негіздерімен


+

+


62

42

20ЖКП 05

Еңбек қорғау

+


+


74

66

8ЖКП 06

Техникалық механика негіздері және конструкциялық материалдар


+

+


64

44

20ЖКП 07

Химиялық технологиялардың теориялық негіздері


+

+


56

36

20ЖКП 08

Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

+


56

36

20ЖКП 09

Өнімнің сапасын стандарттау, метрологиялау және басқару негіздері


+

+


32

18

14ЖКП 10

Органикалық химия

+


+


108

60

48ЖКП 11

Аналитикалық химия


+

+


124

34

90ЖКП 12

Физикалық және коллоидтық химия

+

+

+


122

80

42ЖКП 13

Менеджмент


+32

32
ЖКП 14

Салалар экономикасы

+


+

+

108

58

20

30


ЖКП 15

Табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері


+38

38
АП 00

Арнайы пәндер

562

452

70

40

3-4

АП 01

Резеңке технологиясы

+


+

+

150

80

30

40


АП 02

Шина өндіру технологиясының негіздері

66

66
АП 03

Резеңке өнеркәсібі кәсіпорнының жабдықтары

+


+


216

186

30АП 04

Технологиялық процесті автоматтандыру негіздері


+

+


66

66
АП 05

Полимерлердің физикасы мен химиясының негіздері+


64

54

10


БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер **

48 -465**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқу

360

ӨО 01

Ұсталық іс

72

ӨО 02

Слесарлық практика

144

ӨО 03

Резеңке технологиясы бойынша машықтандыру практикасы

144

ӨП 00

Кәсіптік практика

1368

ӨП 01

Таныстыру практикасы

180

ӨП 02

Кәсіптік дағдыны меңгеру және бекітуге арналған практика

252

ӨП 03

Өндірістік технологиялық практика

504

ӨП 04

Диплом алдындағы практика

144

ӨП 05

Дипломдық жобаны орындау

288

АА 00

Аралық аттестаттау

216

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті тағайындау

12


Міндетті оқыту жиыны

5760

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

6588


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жобаны қорғау түрінде өткізіледі .

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 851-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 851-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 - Мұнай - газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0813000 – Шина өндірісі және вулканизация процесі

      Біліктілігі: 081312 3 - Техник

      Оқу нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба /жұмыс

барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

практикалық/ зертханалық- практикалық/ сабақтар

Курстық жоба/жұмыс

1

2

3


4

3


4

3


4

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

492
1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздер, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1202

744

398

60

1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

+


64

44

20ЖКП 02

Сызу


+

+


64

4

60ЖКП 03

Резеңке өнеркәсібінің процестері мен аппараттары


+

+

+

154

104

20

30


ЖКП 04

Электротехника электроника негіздерімен


+

+


74

54

20ЖКП 05

Еңбек қорғау

+


+


74

66

8ЖКП 06

Техникалық механика негіздері және конструкциялық материалдар


+

+


64

44

20ЖКП 07

Химиялық технологиялардың теориялық негіздері


+

+


68

38

30ЖКП 08

Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар


+

+


56

36

20ЖКП 09

Өнімнің сапасын стандарттау, метрологиялау және басқару негіздері


+

+


50

30

20ЖКП 10

Органикалық химия

+


+


128

80

48ЖКП 11

Аналитикалық химия


+

+


128

38

90ЖКП 12

Физикалық және коллоидтық химия

+


+


128

86

42ЖКП 13

Менеджмент


+62

62
ЖКП 14

Салалар экономикасы

+


+

+

102

52

20

30


ЖКП 15

Табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері


+42

42
АП 00

Арнайы пәндер

526

416

70

40

2-3

АП 01

Резеңке технологиясы

+


+

+

106

66


40


АП 02

Шина өндіру технологиясының негіздері

66

66
АП 03

Резеңке өнеркәсібі кәсіпорнының жабдықтары


+

+


170

150

20АП 04

Технологиялық процесті автоматтандыру негіздері

+


+


64

44

20АП 05

Полимерлердің физикасы мен химиясының негіздері


+

+


64

54

10БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

48-480**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1620

ӨО 00

Өндірістік оқу

360

ӨО 01

Ұсталық іс

72

ӨО 02

Слесарлық практика

144

ӨО 03

Резеңке технологиясы бойынша зертханалық машықтандыру практикумы

144

КП 00

Кәсіптік практика

1260

КП 01

Таныстыру практика

108

КП 02

Кәсіптік дағдыны меңгеру және бекітуге арналған практика

216

КП 03

Өндірістік технологиялық практика

504

КП 04

Диплом алдындағы практика

144

КП 05

Дипломдық жобаны орындау

288

АА 00

Аралық аттестаттау

180

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттатауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жобаны қорғау түрінде өткізіледі.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 852-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 852-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

0813000 – Шина өндірісі және вулканизация процесі мамандығы
бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу
бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша оқу

      бағдарламаларының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіптік орыс тілі

Кәсіптік тілдің рөлін.

Мамандығының терминдік сөздерін. Орыс тілінің синтаксисін. Кәсіптік бағдарланған мәтіндерді оқу және аудару (сөздікпен) техникасын. Болашақ мамандыққа бағытталған мәтіндер бойынша әңгімелер мен диалогтар құрастыру. Мамандық бойынша терминология, кәсіптік қарым-қатынас, тіл дамыту

Білімдер:

- негізгі іскерлік қазақ тілі;

- кәсіптік лексика;

- мамандық бойынша граматикалық материал;

- ҚР "Тіл туралы" заңын;

- Мемлекеттік және орыс тілдері;

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздікпен) үшін мемлекеттік және орыс тілдерін, лексикалық, грамматикалық минимумды меңгеруі;

- тілдің (орфография, лексика, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистиканың) грамматикалық құрылымын;

- қарым-қатынастың түрлері, атқару міндеті мен құрылымы;

- іскерлік қарым-қатынастың негізгі ережелері мен принциптері;

- сөйлеу мәдениетінің нормасы;

- орфографиялық, пунктуациялық және стилистикалық сауаттылығы;

- кәсіби лексиканы;

Іскерліктер:

- кәсіптік лексиканы сауатты қолану;

- кәсіптік қызметінде қазақ және орыс тілі бойынша білімін қолдану;

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқып, аудару (сөздікпен);

- оқыған мәтінге талдау жасау;

- Монолог және диалог оқуды;

БҚ 2.4

БҚ 2.6

ЖГП.02

Кәсіптік шетел тілі

Мамандығы бойынша іскерлік тілдің негіздерін, кәсіби лексика, лексика-фразеологиялық сөзтіркестері мен терминдерді. Кәсіптік бағдардағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын. Кәсіптік қарым-қатынас, тіл дамытуды. Сөйлеу қызметінің түрлері мен сөйлеу формасы (ауызша, жазбаша, монолог, диалог); кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару техникасы

Білімдер:

- ҚР "Тіл туралы" заңын;

- Тілдің (орфография, лексика, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистиканың) грамматикалық құрылымын;

- кәсіптік қарым-қатынасқа қажетті мамандықтың лексико-грамматикалық материалдары;

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтінді оқу және аудлару (сөздікпен); оқыған мәтінге талдау жасау; монолог және диалог оқуды; кәсіби сұхбаттың грамматикалық минимумын қолдану;

БҚ 2.4

БҚ 2.6

ЖГП.03

Қазақстан тарихыЖГП.04

Дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің мамандарды дайындаудағы рөлі. Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизикалық негіздері. Күш-қуат және спорттық негіздерді жетілдіру. Кәсіптік қолданбалы дене тәрбиесі.

Білімдер:

- салауатты өмір салтының негіздерін;

- адамның кәсіби және әлеуметтік дамуында дене тәрбиесінің рөлі туралы түсінігі болуы;

Іскерліктер:

- алған білімін денсаулықты нығайтуға, өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін қолдану; күш-қуатты жетілдіруге тырысу.

БҚ 2.9

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу:

Құжаттар, олардың қолданыс аясы мен құжаттандыру тәсілдері; құжаттандыру жүйесі, құжаттардың құрылымы; іс жүргізуді ұйымдастыру және технологиясы; істерді ұйымдастыру және қалыптастыру тәртібі; кеңеселік және құжаттамалық жұмыстардың негіздері.

Мемлекеттік стандарттау және бір қалыпқа келтіру жүйелері. Құжат айналымын ұйымдастырудың жалпы принциптері.

Білімдер:

- құжаттардың қолданыс аясын, құрамдық бөліктерін, рәсімдеу ережелерін;

- құжаттарды әзірлеу және олардың міндеттерін;

- ұйымдастыру техникаларының жалпы сипаттамасын;

- олардың қолданыс аясын және ұйымдастыру және басқару процестерін кәсіпторындарға ендіру жолдарын

Іскерліктер:

- іскерлік құжаттарды: бұйрық, қызметтік хаттар және басқа құрастыра білуі;

- құжаттармен жұмысты ұйымдастыру;

- тіркеу, есепке алу;

- заманауи техникаларды қолдана білу.

БҚ 2.6

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1

КҚ 2.6.1

КҚ 2.7.1

КҚ 2.8.1

КҚ 2.9.1

КҚ 2.10.1

КҚ 2.11.1

ЖКП.02

Сызу

Сызбаларды КҚБЖ сәйкес графикалық толтыру. Проекциялық сызбалар мен техникалық сурет салу. Машиналық графиканың әдістері мен құралдары. Машина құрыдлысының сызуы. Сызбалар. Құрылыс сызуы.

Білімдер:

- конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесін (КҚБЖ);

- сызбалар мен эскиздерді орындаудың ережелері мен тәсілдері;

- сызбалық геометрия мен проекциялық сызудың негіздері.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша сызбаларды оқу, орындау және рәсімдей білі, сонымен қатар компьютерлік графика арқылы орындай білу.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1

КҚ 2.6.1

КҚ 2.7.1

КҚ 2.8.1

КҚ 2.9.1

КҚ 2.10.1

КҚ 2.11.1

ЖКП.03

Материалтану

Материалтанудың физико-химиялық негіздері; материалдардың құрылдымы мен қасиеттері; параметрлерді өлшеу әдістері мен материалдардың қасиеттері; материалдардың қолдану салалары; шойын, болат, пластмасса, силикаттық материалдар; текстильдік және сырлау материалдары; конструкциялық материалдар, олардың қасиеттері, түрлері, өңдеу тәсілдері мен химия өнеркәсібінде қолданылуы.

Білімдер:

- материалдардың физикалық қасиеттерін;

- материалдар мен заттардың құрылымын;

- технологиялық және механикалық қасиеттерін;

- материалдарды сынау әдістері;

- материалдарды алудың жаңа технологиялары;

Іскерліктер:

- қолданыстағы материалдарға сипаттама беру;

- материалдарды олардың қасиеттеріне сәйкес таңдау;

- материалдарды өздігімен тауып, кәсіби қызметте қолдану дағдысын;

КҚ 2.1.9

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.11

КҚ 2.4.11

КҚ 2.5.11

КҚ 2.6.2

КҚ 2.7.3

КҚ 2.8.3

КҚ 2.9.2

КҚ 2.10.2

КҚ 2.11.6

ЖКП.04

Электротехника электроника негіздерімен

Электротехника: электрлық өріс, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлық тізбек, электромагнетизм, электрлық өлшемдер, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлық машиналары, трансформаторлар, электрожелінің негіздері; электрлық энергияның берілісі мен таратылуы.

Электроника: электрониканың физикалық негіздері; электрлық құралдар; электрондық түзеткіштер мен стабилизаторлар; электрондық күшейткіштер; автоматика және есептеу техникасының электрондық генераторлар мен өлшеуіш құралдары; микропроцессорлар мен микро-ЭЕМ.

Білімдер:

- электротехника және электрожелісінің негіздерін;

- электроника және микропроцессорлық техника негіздерін;

- электрлық өрістің және электромагнетизм параметрлері;

- электрлық және магниттік желіде болатын құбылыстардың мәні;

- электроөлшеуіш құрал қондырғыларының элементтері мен негізгі сипаттамалары

Іскерліктер:

- электрожелісінің параметрін есептеу;

- қарапайым электрлық тізбектерді есептеуін орындау;

- қарапайым электрлық тізбектерді оқу және құрастыру;

- электроөлшеуіш құралдарын қолдану.

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.2

КҚ 2.6.4

КҚ 2.9.8

КҚ 2.10.8

КҚ 2.11.8

ЖКП.05

Еңбек қорғау

Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау бойынша негізгі заңдарын: еңбекті қорңау және демалыс туралы заңдар; өндірістік зияндылықтың өтемақысын; еңбекті қорғау бойынша жұмыстар ұйымдастыру. Химиялық өнеркәсіптегі еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздері. өрттің алдын алу негіздері. Сала кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудың техникалық негіздері. Өндіріс технологиясының қауіпсіздігін ұйымдастыру және жүзеге асыру.

Білімдер:

- еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету ережелерін;

- еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздерді;

- улы заттардың адамға әсерін;

- қорғаныстық жеке құралдары;

- жарылыстар мен өрттерді ескерту шаралары;

Іскерліктер:

- өндірістік жағдайдың жұмыскерлер мен қоршаған ортаға қауіптілік дәрежесін бағалай білу;

- жеке қорғану құралдарын қолдану;

- дәрігер келгенге дейінгі алғашқы көмек көрсетуді.

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.8

КҚ 2.3.12

КҚ 2.4.12

КҚ 2.5.12

КҚ 2.6.9

КҚ 2.7.7

КҚ 2.8.7

КҚ 2.9.9

КҚ2.10.10

КҚ2.11.10

ЖКП.06

Нарықтық экономика негіздері

Қазақстан экономикасының жүйесін. Шаруашылықтанудың нарықтық механизмі мен оны қолданудың принциптері. Нарықтың түрлері. Кәсіпорын, оның жарғысы туралы түсінік. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы. Нарықтық экономика жүйесіндегі кәсіпорын. Негізгі және қосымша өндірісті ұйымдастыру принципі. өндірісті жоспарлау. Басқарудың негіздері, принциптері мен әдістері.

Білімдер:

- салаларды дамытудың экономикалық көрсеткіштерін;

- кәсіпорындарды ұйымдастыру формалары;

- еңбекті төлеу түрлері;

- өнімнің сапасына және бәсекеге қабілеттілігіне ықпал ететін факторлар;

- өндірістік есеп бойынша мәліметтерді талдау сызбасы;

Іскерліктер:

- экономикалық көрсеткіштерді өздігімен есептеу;

- кәсіби қызметте экономикалық ақпараттарды қолдану

БҚ 2.3

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1

КҚ 2.6.1

КҚ 2.7.1

КҚ 2.8.1

КҚ 2.9.1

КҚ 2.10.1

КҚ 2.11.1

ЖКП.07

Химиялық технологиялардың теориялық негіздері

Шикізаттарды қолданыс заттары мен өндіру құралдарымен жалпы қайта өндірудің әдістері мен құралдары. Химия өнеркәсібінің шикізаттары. Шикізатты қайта өңдеуге жіберу. Химия өнеркәсібіндегі су. Химия өнеркәсібінің энергетикасы;

Техникалық процесті ұйымдастырудың типтік әдістері; органикалық синтездің технологиясы; жоғарғымолекулярлық қосылыстар. Пластмасс технологиясы. Химиялық талшықтар технологиясы. Каучук пен резеңке технологиясы.

Білімдер:

- негізгі химиялық өндірістің шикізаттары мен өнімдері;

- химиялық реациялардың классификациясы;

- гетерогендік процесстер;

- каталитикалық процесстер; материалдық және энергетикалық баланстар;

- қалдықтарды қайта өңдеу әдістері;

Іскерліктер:

- технико-экономикалық көрсеткіштерді есептеу;

- берілген шикізатты өндірудің технологиялық циклін талдау сызбасы;

- технологиялық цикл операциясын өткізудің шарттарын анықтау және олардың техникалық тиімділіктерін бағалау.

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.3

КҚ 2.6.2

КҚ 2.10.4

КҚ 2.11.4

ЖКП.08

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың негізгі принциптері, әдістері мен қасиеттері, олардың тиімділіктері; автоматтандырылған жұмыс орындары, локалдық және салалық тораптар; салалардағы қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету және ақпараттық ресурстар; біріккен ақпараттық жүйелер; қызмет саласы мен аумағының қолданбалы бағдарламаларының проблемалық-бағдарлық пакеттері; шешім қабылдауда сараптама жүйесі мен қолдау жүйелерін қолдану, кәсіби қызметтегі модельдеу мен болжау

Білімдер:

- қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз етуді;

- салалар бойынша қолданбалы бағдарламалардың проблемлық бағдарлық пакеттерін.

Іскерліктер:

- жалпы қолданыстағы қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану;

- қолданбалы бағдарламаның (САD-жүйелер, іс жүргізудің біріккен пакеттері, Chem office Pro) проблемалық-бағдарлық пакеттерді қолдану;

- шешім қабылдауда сараптама жүйесі мен қолдау жүйелерін қолдану, кәсіби қызметтегі модельдеу мен болжау.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1

КҚ 2.6.1

КҚ 2.7.1

КҚ 2.8.1

КҚ 2.9.1

КҚ 2.10.1

КҚ 2.11.1

ЖКП.09

Стандарттау, метрология және өнімнің сапасын басқару негіздері

Метрология, стандарттау, сертификаттаудың құқықтық негіздері, мақсаттары, міндеттері, принциптері, нысандары мен құралдары; өлшем бірлігінн қамтамасыз ететін метрология: метрологиялық қызметтің негізгі түсініктері мен анықтамалары; мемлекеттік метрологиялық тексеру мен бақылау; стандарттау: стандартау және сапаны басқару саласындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; өнімді халықаралық және аймақтық стандарттау, сапа көрсеткіштері мен оны бағалау; өнімді сынау мен бақылау; сапаны технологиялық қамтамасыз ету; сапа жүйесі; сертификаттау: сертификаттау саласындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; сертификаттаудың ұйымдастыру құрылымы; сертификаттау жүйесі; сертификаттау жүргізудің тәртіптері мен ережелері; сертификаттау сызбасы. ҚР стандарттаудың мемлекеттік жүйесі (МСЖ); стандарттау, метрология, сертификаттау саласындағы заңнамалық актілер; халыаралық (ИСО), мемлекетаралық (ТМД) стандарттау жүйесі; метрология және өлшеу бірлігі туралы түсінік; өлшеудің бірізділігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйе (МӨЖ); өнім сапасы

Білімдер:

- метрология, стандарттау, сертификаттау және өнімнің сапасын басқарудың негізгі түсініктерін;

- сапа көрсеткіштері мен бағалау әдістерін;

- өлшеу бірізділігін қамтамасыз ететін метрологиялық қызмет құрылымы;

- мемлекеттік метрологиялық бақылау мен қадағалау;

- өнімді халықаралық және аймақтық стандарттау негіздерін;

- өнімді сынау және бақылау әдістерін;

- сапаны технологиялық қамтамасыз ету және сапа жүйесін;

Іскерліктер:

- кәсіби қызметте сапа жүйесінің құжаттарын қолдану;

- негізгі өлшеу құралдарын қолдануды;

- машина бөлшектерінің беткі жағының өлшемін және иілу формасын өлшеу үшін қолданылатын тәсілдерді меңгеруі;

- өнім сапасының стандарттарды сақтау мен метрологияны дамытуға тәуелді екендігіне көңіл аудару;

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.6

КҚ 2.3.11

КҚ 2.4.10

КҚ 2.5.10

КҚ 2.6.8

КҚ 2.7.5

КҚ 2.8.5

АП 00

Арнайы пәндер

АП.01

Шина өндіру технологиясының негіздері

Шина өндірісіндегі шикізаттар мен материалдар. Материалдарды дайындау және өңдеу. резеңке қоспаларын дайындау. Кордтар мен мателарды сіңдіру және өңдеу. корд пен матаны каландырда резеңкемен қаптау. Диагоналды автомобиль шиналарын өндіру. Корд жіптері радиалды орналасқан шиналарды өндіру. Велосипед шиналарын өндіру. Ірі шиналар.

Білімдер:

- шиналарды дайындау технологиялық процестерінің теориялық негіздерін;

- процестің орындау шарттарын;

- ақаулар және оларды жою жолдары;

Іскерліктер:

- шикізат пен дайын өнімге сипаттама беру;

- процесті өткізу шарттарын анықтау;

- ақауларды анықтау және оларды жою жлдарын қарастыру;

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.3

КҚ 2.3.3

КҚ 2.4.3

КҚ 2.5.3

КҚ 2.6.4

КҚ 2.7.5

КҚ 2.8.5

КҚ 2.9.4

КҚ 2.10.4

КҚ 2.11.4

АП.02

Шина өндірісінің жабдықтары

Шина өндірісінің дайындық процестері үшін қолданылатын жабдықтар. Диагоналды автомобиль шиналарын өндіруге арналған жабдықтар. Радиалдық шиналарды өндіруге арналған жабдықтар. Велосипед жапқыштарын дайындау. Ірі шиналарды дайындауға арналған жабдықтар. Пневматикалық шиналарды дайындауға арналған жабдықтар.

Білімдер:

- негізгі және қосалқы жабдықтардың қолданыс аясы;

- шина өндірісі бойынша кәсіпорын жабдықтарының техникалық сипаттамасы мен құрылысын;

- жабдықтарда жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережесі;

Іскерліктер:

- жабдықтарды сипаттамасы мен қолданыс аясына сәйкес таңдау;

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.3

КҚ 2.3.3

КҚ 2.4.3

КҚ 2.5.3

КҚ 2.6.4

КҚ 2.7.5

КҚ 2.8.5

КҚ 2.9.4

КҚ 2.10.4

КҚ 2.11.4

АП.03

Технологиялық процесті автоматтандыру негіздері

Технологиялық процестерді басқарудың негізгі түсініктері. Басқару туралы жалпы мәлімет және басқару объектілерінің негізгі қасиеттері. Автоматтандырылған реттеуіштер, орындаушы қондырғылар мен екінші құралдар. Технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Автоматтандыру жүйесін жобалау туралы негізгі түсінік. Негізгі технологиялық процестерді автоматтандыру.

Білімдер:

- бақылау, реттеу, қорғау және бөгеттеудің автоматтандырылған құралдарын;

- жекелеген аппараттарды және процесттерді бүтіндлей автоматтандыру сызбаларын;

- құралдарды пайдалану тәртібі мен оларды технологиялық процесті басқаруда қолдану ;

Іскерліктер:

- технология процесін, цехты, участкені автоматтандыру сызбасын оқу және құрастыру;

- анықтамалық әдебиеттер мен катологтардан технологиялық регламентте көрсетілген шарттарға арналған құралдарды таңдау.

КҚ 2.1.5

КҚ 2.2.4

КҚ 2.3.5

КҚ 2.4.5

КҚ 2.5.4

КҚ 2.6.5

КҚ 2.7.6

КҚ 2.8.6

КҚ 2.9.7

КҚ 2.10.7

КҚ 2.11.7

АП.04

Арнайы пәндеры (біліктілік бойынша)

081301 2 - Резеңке заттар мен бөлшектерді пішуші*

081302 2 – Метал-корд жайманың резеңкелігінде каландрлаушы *

081303 2 - Білезіктер мен брекерлер жинаушы *

081304 2 - Бандажсыз шиналар жинаушысы*

АП.04.1.1

Шина мен жапқыштардың дайын өнімдерін пішуге арналған жабдықтар

Резеңкемен қапталған кордты, велотредті, резеңкеленген матаны пішуге арналған жабдықтың қондырғысы, машинаны пішуге бекітілген бұрышқа бағыттау; кордты толтыруға арналған басқару аппараттары. Диагоналды кескіш машинада жұмыс істеу барысындағы қауіпсіздік техникасы.

Білімдер:

- пішу жабдықтарының қолданыс аясы мен қондырғысы;

- пішу жабдықтарында жұмыс істеу барысында сақталатын қауіпсіздік техникасының ережелерін және техникалық сипаттаманы;

Іскерліктер:

- пішу жабдықтарын сипаттамасы мен қолданыс аясына қарай пайдалану.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9

КҚ2.1.10

АП.04.1.2

Жапқыштар мен корд бөлшектерін пішу және резеңкемен қаптау технологиясы

Материалды пішуге дайындау; пішудің негізгі операциялары және олардың жүйелілігі. Резеңкемен қапталған кордты және велотредті пішу; дайын өнімдердің сапасына қойылатын талаптар; ақаулардың алдын алу және жою.

Білімдер:

- резеңке дайын өнімдерін пішу әдістерінің классификациясы мен сипаттамасы;

- пішілетін материалдардың түрлері мен техникалық сипаттамалары;

- материалдардың нормалары мен шығындары;

Іскерліктер:

- Метал-кордтық бөлшектер мен резеңке дайын өнімдерін қолмен, түрлі конструкциядағы машиналарда және кескіш престерде пішу;

- пішу сапасын тексеру;

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.7

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9

КҚ2.1.10

АП.04.1.3

Метал-кордтық бөлшектер мен жапқыштарды дайындау жабдықтарын пайдалану

Универсалды станоктар, иірек машиналар, тоңазытқыш қондырғылар, шпулярник, пішу-түйістіру аппараттарының құрылысы және металакордтық бөлшектерді резеңкемен қаптау жабдықтарын пайдалану ережесі.

Білімдер:

- каландрлар қондырғысы және оларды пайдалану;

- еңбектің қауіпсіздік шарты;

Іскерліктер:

- жабдықты жұмысқа дайындау;

- Метал-кордтық полотноны резеңкемен қаптаудың технологиялық процесін өткізу;

- бағалау талаптарын таңдау және дайын өнімнің сапасын дұрыс бағалау.

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.4

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.7

КҚ 2.2.8

АП.04.1.4

Металлакордтық бөлшектер мен жапқыштар дайындаудың негіздері

Универсалды станокта Метал-кордтық бөлшектерді дайындаудың технологиялық процесі. Метал-кордтық полотноны каландрда резеңкемен қаптау технологиялық процесінің мәні. Операцияларды орындау жүйесі. Ақаулардың алдын алу және жою.

Білімдер:

- Метал-кордық полотноны резеңкемен қаптау технологиялық проуесінің мазмұны мен параметрлерін;

- нормадан ауытқулардын туындау себептері және олардын алдын алу тәсілдері;

Іскерліктер:

- жабдықты жұмысқа дайындау;

- Метал-кордтық полотноны резеңкемен қаптаудың технологиялық процесін өткізу;

- бағалау талаптарын таңдау және дайын өнімнің сапасын дұрыс бағалау;

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.3

КҚ 2.2.4

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.7

КҚ 2.2.8

АП.04.1.5

Брекерлер, браслеттер, жапқыштар мен шиналарды құрастыру жабдығы

жапқыштарға арналған браслеттер мен ірі габаритті жапқыштарға арналған брекерлерді құрастыру және желімдеуге арналған жабдықтар. Жабдықты пайдалану, қауіпсіздік техникасының ережесі.

Білімдер:

- жапқыштарға арналған браслеттер мен ірі габаритті жапқыштарға арналған брекерлерді құрастыру және желімдеуге арналған жабдықтың құрылысы.

Іскерліктер:

- жабдықты жұмысқа дайындау;

- бластерттер мен брекерлерді құрастырудың технологиялық процесін өткізу;

- бағалау талаптарын таңдау және дайын өнімнің сапасын дұрыс бағалау;

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.4

КҚ 2.3.5

КҚ 2.3.8

КҚ 2.3.9

КҚ2.3.10

КҚ2.3.11

АП.04.1.6

Брекерлер, браслеттер, жапқыштар мен шина құрастыру технологиясының негіздері

Жапқыштарға арналған браслеттер мен ірі габаритті жапқыштарға арналған брекерлерді құрастыру және желімдеу технологиялық процесінің мәні. Өңделетін материалдардың ерекшеліктері, кордты құрастыруға дайындау. Ақаулар және олардың алдын алу жолдары.

Білімдер:

- каландрлау процесінің технологиялық параметрлерін;

- резеңке қоспалары мен маталарды каландрда өңдеу процесінің мәні;

- өңделетін материалдардың қолданыс аясы;

Іскерліктер:

- каландрлаудың негізгі операцияларын орындау;

- орепацияны орындау жүйелілігі;

- параметрлерді реттеудің қолданысы мен әдістері;

КҚ 2.3.1

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.3

КҚ 2.3.4

КҚ 2.3.5

КҚ 2.3.8

КҚ 2.3.9

КҚ2.3.10

КҚ2.3.11

АП.04.1.7

Бандажсыз шиналарды құрастыруға арналған жабдықтар және технология негіздері

Бандажсыз шиналарды құрастыруға арналған жабдықтар. Жабдықты пайдалану, қауіпсіздік техникасының ережесі.

Бандажсыз шиналарды құрастыру технологиялық процесінің мәні; операциялардың орындалу жүйелілігі; құрастыруға қойылатын талаптар, дайын өнімдердің модельдері мен өлшемдері, қауіпсіздік техникасының ережелері

Білімдер:

- бандажсыз шиналарды құрастыруға арналған жабдықтардың құрылысы;

- орепацияны орындау жүйелілігі;

- құрастыру сапасына қойылатын талаптар

Іскерліктер:

- материалды құрастыруға дайындау; б

- бандажсыз шиналарды құрастыру;

- Метал-кордтың калибрларын білу;

- бағалау талаптарын таңдау және дайын өнімнің сапасын дұрыс бағалау;

КҚ 2.4.1

КҚ 2.4.2

КҚ 2.4.3

КҚ 2.4.4

КҚ 2.4.5

КҚ 2.4.8

КҚ 2.4.9

КҚ2.4.10

КҚ2.4.11

081305 2 - Қақпақ жинаушысы *

081306 2 - Қақпақ құюшы*

081307 2 - Автокамералық агрегат машинисі*

081308 2 - Протекторлық агрегат машинисі *

АП.04.2.1

Жапқыштарды дайындау технологиясының негіздері

Вакум-қалыптауышта қалыптау әдісімен түрлі типтегі жапқышта мен констркциялар дайындау технологиялық процесінің мәні; операциялардың орындалу жүйелілігі; өнімнің сапасына қойылатын талаптар; қауіпсіздік техникасының ережелері;

Білімдер:

- түрлі типетегі жапқыштарды қалыптаудың технологиялық процесі;

- операциялардың орындалу жүйелілігі;

Іскерліктер:

- жапқыштарды вакуум-қалыптауышта қалыптауды жүзеге асыру;

- дайын өнімдердің ақауларын анықтап, жою;

КҚ 2.6.1

КҚ 2.6.2

КҚ 2.6.3

КҚ 2.6.4

КҚ 2.6.5

КҚ 2.6.8

КҚ 2.6.9

АП.04.2.2

Жапқыштарды құрастыруға арналған жабдықтар

Велосипед, мотто-, авиа- арналған радиалдық және диагоналдық жапқыштар мен автомобиль шиналарын құрастыруға арналған жабдықтар; пайдалану және қауіпсіздік техникасының ережелері;

Білімдер:

- велосипед, мотто-, авиа- және автомобиль жапқыштарын құрастыруға арналған жабдықтардың құрылысы мен жұмыс істеу принципі;

- пайдалану және қауіпсіздік техникасының ережелерін;

Іскерліктер:

- велосипед, мотто-, авиа- жапқыштар мен автомобиль шиналарын құрастыру;

- пайдалану және қауіпсіздік техникасының ережелерін орындау;

КҚ 2.5.1

КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.3

КҚ 2.5.4

КҚ 2.5.5

КҚ2.5.10

КҚ2.5.11

АП.04.2.3

Жапқыштарды құрастыру технологиясының негіздері

Түрлі типтегі және конструкциядағы: диагоналдық және радиалдық жапқыштарды құрастыру технологиялық процесінің мәні; операциялардың орындалу жүйелілігі; құрастыруға қойылатын талаптар; дайын өнімдердің модельдері мен өлшемдері, қауіпсіздік техникасының ережелері;

Білімдер:

- жапқыштар мен шиналарды құрастырудың технологиялық процесі; операциялардың орындалу жүйелілігі;

Іскерліктер:

- түрлі типтегі жапқыштарды, радиалдық жапқыштарды; велосипед, мотто-, авиа- және автомобиль жапқыштарын құрастыру;

КҚ 2.5.1

КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.3

КҚ 2.5.4

КҚ 2.5.5

КҚ2.5.10

КҚ2.5.11

АП.04.2.4

Жүру камералары мен протекторларды дайындау негіздері

Түрлі типтер мен конструкциядағы жүру камералары мен протекторларды дайындау технологиялық процесінің мәні; операцияны орындаудың жүйелілігі; өнімнің сапасына қойылатын талаптар; қауіпсіздік техникасының ережелері;

Білімдер:

- дайын өнімдерді түйістірудің сапасына қойылатын техникалық талаптарды;

- түйістіру технологиялық процесінің параметрлерін;

- жүру камералары мен протекторларды дайындау параментін;

Іскерліктер:

- дайын резеңке өнімдерінің ұштарын түйістіру;

- автокамералық агрегатта жүру камераларын дайындау;

- процесті өткізуге арналған тиімді шарттарды таңдау;

КҚ 2.7.1

КҚ 2.7.6

КҚ 2.7.7

КҚ 2.8.1

КҚ 2.8.4

КҚ 2.8.6

КҚ 2.8.7

АП.04.2.5

Жапқыштар мен камералар өндіруге арналған жабдықтарды пайдалану

Жапқыштар мен камераларды өндіруге арналған протекторлық агрегаттың құрылысы мен пайдалану ережесі; оған қызмет көрсету ережесі; қауіпсіздік техникасының ережелері;

Білімдер:

- жапқыштарды қалыптауға арналған жабдықтардың құрылысы мен жұмыс істеу принципі;

- пайдалану және қауіпсіздік техникасының ережесі;

- автокамералық агрегаттың құрылысы мен жұмыс істеу принципі;

- пайдалану және қауіпсіздік техникасының ережесі;

Іскерліктер:

- түрлі типтегі жапқыштарды ваккум-форматорларды қалыптау;

- камераларды автокамералық агрегатта қалыптау;

- пайдалану және қауіпсіздік техникасының ережесі орындау;

КҚ 2.7.2

КҚ 2.7.6

КҚ 2.7.7

КҚ 2.8.1

КҚ 2.8.4

КҚ 2.8.6

КҚ 2.8.7

081309 2 – Вулканизаторшы*

081310 2 - Сығымдаушы-вулканизаторшы*

081311 2 - Вулканизация аппаратшысы*

АП.04.3.1

Көріктеу жабдығын пайдалану

Көріктеу жабдығының құрылысы мен пайдалану ережесі; оған қызмет көрсету ережесі, қауіпсіздік техникасының ережелері;

Білімдер:

- өнімді нығыздау-көріктеуге арналған көріктеу жабдығының құрылысы мен жұмыс істеу принципі;

- пайдалану және қауіпсіздік техникасының ережелері;

Іскерліктер:

- көріктеу жабдығында шиналар мен жапқыштар дайындау;

- жүру камераларын автокамералық агрегатта дайындау;

- БӨҚ мен А жұмыс істеу тәжірибесін меңгеру;

- пайдалану және қауіпсіздік техникасының ережелерін орындау;

КҚ 2.9.1

КҚ 2.9.2

КҚ 2.9.3

КҚ 2.9.4

КҚ 2.9.5

КҚ 2.9.6

КҚ 2.9.7

КҚ 2.9.9

АП.04.3.2

Шиналар мен жапқыштарды көріктеу

Түрлі типтер мен конструкциядағы жапқыштарды дайындау кезіндегі көріктеу технологиялық процесінің мәні; операцияны орындаудың жүйелілігі; өнімнің сапасына қойылатын талаптар; қауіпсіздік техникасының ережелері;

Білімдер:

- жапқыштарды көріктеу технологиялық процесінің мазмұны мен параметрі;

- нормадан ауытқудың туындау себептері мен ауытқудың алдын алу тәсілдері;

Іскерліктер:

- шиналар мен жапқыштарды көріктеудің технологиялық процесін жүзеге асыру;

- БӨҚ мен А құралдарымен процесті бақылау;

- өнімді көріктеуден кейінгі өңдеудің тәжірибесін меңгеру;

КҚ 2.10.1

КҚ 2.10.2

КҚ 2.10.3

КҚ 2.10.4

КҚ 2.10.5

КҚ 2.10.6

КҚ 2.10.7

КҚ 2.10.9

АП.04.3.3

Көріктеу нығыздағыштарды пайдалану

Көріктеу жабдығының құрылысы мен пайдалану ережесі; оған қызмет көрсету ережесі, қауіпсіздік техникасының ережелері;

Білімдер:

- көріктеу жабдығының құрылысы мен жұмыс істеу принципі;

- пайдалану және қауіпсіздік техникасының ережелері;

Іскерліктер:

- көріктеудің технологиялық процесін бақылау және реттеу;

- диаграммаларады толтыру және оқу;

- пайдалану және қауіпсіздік техникасының ережелерін орындау;

КҚ 2.9.2

КҚ 2.9.3

КҚ 2.9.5

КҚ 2.9.6

КҚ 2.9.7

КҚ 2.9.9

КҚ 2.9.10

КҚ 2.9.11

КҚ 2.9.12

КҚ 2.9.13

АП.04.3.4

Жапқыштарды дайындау технологиясының негізідері

Вакум-қалыптауышта қалыптау әдісімен түрлі типтегі жапқышта мен констркциялар дайындау технологиялық процесінің мәні; операциялардың орындалу жүйелілігі; өнімнің сапасына қойылатын талаптар; қауіпсіздік техникасының ережелері;

Білімдер:

- түрлі типетегі жапқыштарды қалыптаудың технологиялық процесі;

- операциялардың орындалу жүйелілігі;

Іскерліктер:

- жапқыштарды вакуум-қалыптауышта қалыптауды жүзеге асыру;

- дайын өнімдердің ақауларын анықтап, жою;

КҚ 2.11.1

КҚ 2.11.2

КҚ 2.11.3

КҚ 2.11.4

КҚ 2.11.5

КҚ 2.11.6

КҚ 2.11.7

КҚ 2.11.8

ӨО және КП

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

ӨО. 00

Өндірістік оқу

ӨО.01

Техникалық білім негіздері мен слесарлық жұмыстар

Слесарлық жұмыстарды ұйымдастыру.

Слесарлық жұмыстардың түрлері және оларды орындаудың технологиясы слесарлық жұмысты орындау барысында қолданылатын жабдықтар, саймандар мен бақылау-өлшеуіш құралдары.

Пластмасс өндірісінде қолдпнылатын жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөндеуде атқарылатын слесарлық жұмыстар. Слесарлық жұмыс барысындағы еңбек қауіпсіздігі.

Іскерліктер:

- слесарлық жұмыстың негізгі түрлері;

- слесарлық жұмыстарды орындауға арналған жабдықтар;

- қауіпсіз жұмыс ережесі.

Дағдылар:

- слесарлық жұмыстарды негізгі түрлерін орындау;

- слесарлық жұмысты орындауға арналған жабдықтарды қолдану;

- жұмыс қауіпсіздігінің ережесін сақтау;

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.5

КҚ 2.3.7

КҚ 2.4.7

КҚ 2.5.7

КҚ 2.7.2

КҚ 2.8.2

ӨО.02

Ұсталық іс

Жүк көтергіш механизмдер мен машиналар: топтамасы, қолданыс аясы, техникалық және жүк сипаттамасы, негізгі механизмдер, пайдалану ережесі, толтыру ережесі. Жүкті ұсталаудың түрлері, тәсілдері мен ережелері; ұсталық жұмыстарды атқару барысындағы еңбек қауіпсіздігі.

Іскерліктер:

- негізгі жүк көтергіш механизмдер мен машиналарды;

- оларды пайдалану ережесін; Мемлекеттік техникалық бақылау нұсқауын;

Дағдылар:

- негізгі жүк көтергіш механизмдер мен машиналарды; пайдалану;

- Мемлекеттік техникалық бақылау нұсқауын сақтау;

КҚ 2.3.6

КҚ 2.4.6

КҚ 2.5.6

КҚ 2.6.7

ӨО.03

Шина өндірісінің технологиялары бойынша зертханалық машықтану

Термопластар мен реактопластардың негізінде полимер композицияларын құрастырудың негізгі принциптері. Эластомерлер негізінде полимер композицияларын құрастырудың негізгі принциптері. Құю машинасының технологиялық параметрлерін есептеу. Ирек машинасының технологиялық параметрлерін есептеу. Жиі қолданыстағы резеңке араластырғыш жұмысының негізгі параметрлерін есептеу әдісі. Каучукті механикалық нығыздау. Резеке ерітінділерін көріктеу. Сіңіргіш құрамдағы рецептің өңдеу режимінің резеңке мен қатайтқыш материалмен тығыз байланысына әсері. Рецептік факторлар мен бекуту тәсілдерінің резеңке-металл байланысының беріктігіне әсері. Латекстік заттардың рецептурасы мен дайындау тәсілдерінің латекстік қабыршықтың қалыңдығына әсері. Резеңке ерітінділерін дайындау.

Іскерліктер:

- резеңке қоспалары, пластмасс жасау саласындағы эксперименталды зерттеу әдістері;

- оларды өнімде айналдыру әдістері мен тәсілдерін;

- полимер материалдарының физико-химиялық және технологиялық қасиеттері мен олардың компоненттерін зерделеу;

- пластмасс, эластомерлер мен полимер композиттерін және оларды дайындауға арналған шикізаттардың физико-химиялық, физикалық және технологиялық қасиеттерін анықтау бойынша стандартты сынақтар өткізу әдістерін;

- заманауи автоматтандырылған құралдарды қолдану арқылы пластмасс, эластомерлер мен полимер композиттерін қайта өңдеудің технологиялық процесін бақылау тәсілдерін;

Дағдылар:

- резеңке қоспалары, пластмасс жасау саласындағы эксперименталды зерттеу әдістерін қолдану;

- полимер материалдарының физико-химиялық және технологиялық қасиеттері мен олардың компоненттерін зерделеу әдістерін қолдану;

- пластмасс, эластомерлер мен полимер композиттерін және оларды дайындауға арналған шикізаттардың физико-химиялық, физикалық және технологиялық қасиеттерін анықтау бойынша стандартты сынақтар өткізу әдістерін;

- пластмасстарды қайта өңдеудің технологиялық процесін бақылау тәсілдерін қолдану;

КҚ 2.1.5

КҚ 2.2.6

КҚ 2.3.11

КҚ 2.4.8

КҚ 2.5.8

КҚ 2.6.2

КҚ 2.7.4

КҚ 2.8.4

КП.00

Кәсіптік практика

КП.01

Таныстыру практика

Кәсіпорынның құрылымы мен жұмыс тәртібі; негізгі және қосымша цехтары, олардың қолданыс аясы; негізгі цехтардың өнімдері мен шикізаттарының сипаттамасы; кәсіпорынның технрлогиялық желісі (цехтардың өзара байланысы), кәсіпорынның негізгі қауіп-қатерлері. Білім алушыларды резеңке қоспасын өңдейтін кәсіпорынның негізгі технологиялық процесімен, аппараттары мен жабдықтары, кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастырылуымен, өндірісті бақылаумен таныстыру, арнайы және жалпы кәсіптік циклдағы кәсіби пәндерді оқуға арналған білім алу.

Іскерліктер:

- базалық кәсіпорынның негізгі цехтары мен шығарылатын өнімін;

- өнім сапасын бақылау жүйесін;

- негізгі қауіпті операциялар мен жабдықтарды;

- қаіпсіз жұмыс ережесін;

Дағдылар:

- таңдаған мамандық қызметінің айқын шарттарында бағдары болу;

- есеп беру құжаттарын толтыру;

- орындалатын жұмыстың талаптарын сақтау;

- есеп құрастыруға арналған материалдарды жинау және талдау жасау;

КҚ 2.1.1-

КҚ 2.11.1

КП.02

Алғашқы кәсіби біліктілік алу практика

Кәсіпорынның құрылымымен, оның негізгі бөлімдерімен, жұмыс тәртібімен, негізгі және қосымша цехтармен, олардың қолданыс аясымен танысу.

Негізгі цехтардың шикізаттары мен өнімдері, кәсіпорынның технологиялық желісі. Жұмыс орнын ұйымдастыру. Процестің негізгі және қосымша жабдықтары. Жұмыс орнында регламентке сәйкес технологиялық процестерді жүргізудің негізгі әдістері мен машықтарын зерделеу және бекіту.

Іскерліктер:

- кәсіптік терминалогия;

- технологиялық процестердің топтамасын;

- кәсіпорынның құрылымы мен жұмысын ұйымдастыру;

- жұмыс істейтін өндіріс жағдайындағы кәсіпорын учаскесіндегі өзара жақын мамандықтардың жұмыс мазмұнын;

- учаскедегі еңбекті ұйымдастыру ережесі;

- цех (учаске) жабдықтарын пайдалану конструкциясы мен ережесін;

Дағдылар:

- өндіріс жағдайында санитарлы-гигиеналық талаптарды сақтау;

- техникалық жабдықпен жұмыс;

- жабдықтар мен құралдарды санитарлық өңдеуден өткізу;

- өнімді шығаруды регламенттейтін нормативтік құжаттарды қолдану;

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.2

КҚ 2.6.4

КҚ 2.7.2

КҚ 2.8.6

КҚ 2.9.3

КҚ 2.10.3

КҚ 2.11.8

КП.03

Өндірістік технологиялық практика

Цехтың (бөлімшелердің) технологиялық процесін зерделеу, біліктілігіне сәйкес кәсібі бойынша орын алмастырушы (дублер) ретінде жұмыс. Шикізат пен дайын өнімнің сапасына ЖМБС және ТШ талаптары. Шикізат, жартылайын дайын және дайын өнімнің сапасын бақылаудың негізгі әдістері; технологиялық жабдықтың түрлері, оның құрылысы мен жұмыс істеу принципін; өнеркәсіптік санитария және қауіпсіздік техникасының ережелері. Біліктілігі жоғары маманның басшылығымен резеңке қоспасын қайта өңдеудің технологиялық процесінің негізгі операцияларын жүзеге асыру.

Іскерліктер:

- кәсіпорынның құрылымын;

- негізгі және қосымша цехтың шикізаттары мен өнімдерінің сипаттамасын;

- жабдықтардың конструкциясы мен пайдалану ережесі;

- цехтағы жұмыс қауіпсіздігінің ережелері;

- технологиялық процестің сызбасы және оның сипаттамасы;

Дағдылар:

- өндіріс жағдайында санитарлы-гигиеналық талаптарды сақтау;

- техникалық жабдықпен жұмыс;

- жабдықтар мен құралдарды санитарлық өңдеуден өткізу;

- өнімді шығаруды регламенттейтін нормативтік құжаттарды қолдану;

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.2

КҚ 2.6.4

КҚ 2.7.2

КҚ 2.8.6

КҚ 2.9.3

КҚ 2.10.3

КҚ 2.11.8


      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беретін

      оқу бағдарламаларының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіптік орыс тілі

Кәсіптік тілдің рөлін.

Мамандығының терминдік сөздерін. Орыс тілінің синтаксисін. Кәсіптік бағдарланған мәтіндерді оқу және аудару (сөздікпен) техникасын. Болашақ мамандыққа бағытталған мәтіндер бойынша әңгімелер мен диалогтар құрастыру. Мамандық бойынша терминология, кәсіптік қарым-қатынас, тіл дамыту

Білімдер:

- негізгі іскерлік қазақ тілі;

- ҚР "Тіл туралы" заңын;

- кәсіптік лексика; мамандық бойынша граматикалық материал;

Іскерліктер:

- кәсіптік лексиканы сауатты қолану;

- кәсіптік қызметінде қазақ және орыс тілі бойынша білімін қолдану;

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқып, аудару (сөздікпен);

- оқыған мәтінге талдау жасау;

- Монолог және диалог оқуды;

КҚ 3.1

КҚ 3.2

КҚ 3.5

КҚ3.12.1

ЖГП.02

Кәсіптік шетел тілі

Мамандығы бойынша іскерлік тілдің негіздерін, кәсіби лексика, лексика-фразеологиялық сөзтіркестері мен терминдерді. Кәсіптік бағдардағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын. Кәсіби қарым-қатынас, тіл дамытуды.

Білімдер:

- Кәсіптік қарым-қатынасқа қажетті мамандықтың лексико-грамматикалық материалдары;

Іскерліктер:

- кәсіптік бағыттағы мәтінді оқу және аудлару (сөздікпен);

- кәсіптік сұхбаттың грамматикалық минимумын қолдану;

БҚ 3.1

БҚ 3.2

БҚ 3.5

КҚ3.12.1

ЖГП.03

Қазақстан тарихыЖГП.04

Дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің мамандарды дайындаудағы рөлі. Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизикалық негіздері. Күш-қуат және спорттық негіздерді жетілдіру. Кәсіптік қолданбалы дене тәрбиесі.

Білімдер:

- салауатты өмір салтының негіздерін;

- адамның кәсіби және әлеуметтік дамуында дене тәрбиесінің рөлі туралы түсінігі болуы;

Іскерліктер:

- алған білімін денсаулықты нығайтуға, өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін қолдану;

- күш-қуатты жетілдіруге тырысу.

БҚ 3.8

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП.01

Мәдениеттану:

Мәдениет туралы ұғым. Мәдениет және өркениет. Мәдеиеттің түрлері мен типтері. Әлемнің негізгі мәдени-тарихи орталықтары. Қазақстан аумағындағы мәдениет пен өркениет. Қазақстанның түрлі тарихи кезеңдегі мәдениет тарихы. Қазақстанның жаңа кезеңдегі ғылымы мен мәдениеті.

Діннің мәні мен оның рөлі. Діннің шығу тарихы және олардың түрлері. Христиан және ислам дінінің негізгі ережелері. Мәдениеттану және қоғам өміріндегі рөлі; мәдениетті зертеудің түрлі тәсілдері; мәдениет және өркениет; мәдениеттің қалыптасуы; конфуция-даостық типтегі мәдениет; индо-буддистік типтегі мәдениет; ислам мәдениетінің әлемі; христиандық типтегі мәдениет; батыс европа мәдениеті мен оның заманауи әлемнің дамуына ықпалы;

Білімдер:

- әлемдік өркениеті мәдентеиттің формалары мен қызметтерін;

- әлемдік дін негіздерін;

- Қазақстан халқының мәдениетін және олардың даму перспективасын;

- Қазақстан мәдениетінің алғашқы өнердің пайда болуынан бастап ерте қолау дәуіріне дейін даму кезеңдері;

- орта ғасырда Қазақстан аумағында өмір сүрген халықтардың көркем мәдениетін, олардың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін және халықтық өнерін;

Іскерліктер:

- мәдениетт дамуының негізгі кезеңдерін қазіргі мәдениеттің процестерімен салыстыру қытай мәдениетінің ерекшеліктерін ашу;

- мәдениеттану ұғымдарын еркін қолдану;

- қадағалау;

- көшпелілердің материалдық және рухани мәдениетінің ерекшелігін, оның  қоғамдық мәдениеттегі орынын көрсету

БҚ 3.1

БҚ 3.2

БҚ 3.3

ӘЭП.02

Философия негіздері

Философия және оның қоғамдағы рөлі. Философияның тарихи типтері. Тұрмыс. Материя. Диалектика және оның альтернативалары. Қоғамды философиялық тұрғыдан түсіну. Қоғам өздігімен дамушы жүйе.

Адам тұрмысы-философия мәселесі: тұлға, еркіндік пен жауапкершілік. Сана таным мен шығармашылықтың бейнесі мен қызметі. Философияның адамгершілік мәселелері.

Білімдер:

- диалектиканың негізгі ұғымдары мен заңдары;

- әлемнің дамуында ғылым мен ғылыми танымның рөлу туралы түсініңктері болуы;

- жаңа заманда адамзат білімінің формалары мен оның қасиеттері туралы

Іскерліктер:

- диалектика заңының көзқарасы бойынша қоршаған ортаның процесін талдау

- қоғамдағы адамдар арасындағы қарым-қатынас адамгершілік нормасын реттеу;

БҚ 3.1

БҚ 3.2

БҚ 3.3

ӘЭП.03

Экономика негіздері

Қазақстан Республикасындағы экономикалық жағдай. Экономика және оның негізгі мәселелері; микроэкономика; ресурстар; нарықтың бағаның механизмдері; бәсекелестік; фирма қызметінің экономикалық негіздері; макроэкономика; ел экономикасының құрылымы; қаржылар; ақшалай несие-салық жүйелері; инфляциялық процесстері; жұмыссыздық, экономикалық даму мәселелері, қазақстандық экономиканың микро- және макроэкономикалық мәселелері; еңбектің халықаралық бөлінуі; тауар, қызмен және валютаның әлемдік нарығы; бизнес негіздері

Білімдер:

- Қазақстандағы экономикалық жағдайлардың жекелеген кездерін;

- ел экономикасының құрылымын;

- әлеуметтік-экономикалық мәселелерді реттеу барысы.

Іскерліктер:

- әлеуметтік-экономикалық жағдайды аймақ пен ел аумағында бағалау;

- кәсіптік қызметінде білімді болуға қажетті экономикалық ақпаратты табу және қолдану;

- мекеменің жекеменшігімен, экономикалық қызметін басқару;

КҚ 3.12.2

КҚ 3.12.4

ӘЭП.04

Әлеуметтану және саясаттану негіздері.

Әлеуметтанудың негізгі ұғымдары мен санаттары. Әлеуметтік және ұлттық қарым-қатынастар. Тұлға қоғамдық қарым-қатынастың субъектісі мен объектісі. Қоғамның әлеуметтік құрылымы.

Әлеуметтік жан-жалдар, оларды шешудің механизмдері. Саясаттанудың негізгі ұғымдары мен санаттары. Саясат және саяси билік. Саяси жүйе. Мемлекет – саяси жүйенің негізгі буыны. Саяси партиялар мен қозғалыстар.

Ішкі саясат қызмет және әлемдік саяси процес. Саяи билік пен билік қарым-қатынасы; саяси жүйе; Қазақстандағы әлеументтік-экономикалық процесс

Білімдер:

- әлеуметтану және саясаттанудың негізгі ұғымдары мен санаттары;

- саяси режимдер, Қазақстан мен әлемдік қауымдастықтың негізгі саяси партиялары;

- әлеуметтік жанжалдардың себептері.

Іскерліктер:

- қоғамдық қарым-қатынасты, олардың дамуын субъект пен объекті нысанында талдау және салыстыру;

- әлеуметтік қозғалысты және басқада әлеуметтік өзгерістер мен дамуларды дамыту;

- билік, саясат нысандарының, саяси қарым-қатынас пен процестің (Қазақстандағы және тұтас әлемдегі) мәнің айқындау;

- саяси жүйе және саяси режим туралы түсінігін құру;

БҚ 3.1

БҚ 3.2

ӘЭП.05

Құқық негіздері

Құқық: ұғым, жүйе. ҚР Конституциясы - құқық жүйесінің негізі. Жалпыға ортақ адам құқығы туралы Декларация; жеке тұлға, құқық, құқықтық мемлекет. Заңдық жауапкершіліктер мен олардың түрлері. Құқықтық негізгі салалары. Қазақстан Республикасының сот жүйесі. Құқық қорғау органдары.

Білімдер:

- адам мен азаматтың құқығы мен бостандығы;

- оны үзеге асыру механизмі: кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік этикалық нормалар.

Іскерліктер:

- маманның кәсіби қызметін басқаратын нормативті-құқықтық құжаттарын қолдану.

БҚ 3.1

БҚ 3.2

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу:

Құжаттар, олардың қолданыс аясы мен құжаттандыру тәсілдері; құжаттандыру жүйесі, құжаттардың құрылымы; іс жүргізуді ұйымдастыру және технологиясы; істерді ұйымдастыру және қалыптастыру тәртібі; кеңеселік және құжаттамалық жұмыстардың негіздері.

Мемлекеттік стандарттау және бір қалыпқа келтіру жүйелері. Құжат айналымын ұйымдастырудың жалпы принциптері.

Білімдер:

- құжаттардың қолданыс аясын, құрамдық бөліктерін, рәсімдеу ережелерін;

- құжаттарды әзірлеу және олардың міндеттерін;

- ұйымдастыру техникаларының жалпы сипаттамасын;

- олардың қолданыс аясын және ұйымдастыру және басқару процестерін кәсіпторындарға ендіру жолдарын

Іскерліктер:

- іскерлік құжаттарды: бұйрық, қызметтік хаттар және басқа құрастыра білуі;

- құжаттармен жұмысты ұйымдастыру;

- тіркеу, есепке алу;

- заманауи техникаларды қолдана білу.

БҚ 3.5

КҚ3.12.1

ЖКП.02

Сызу

Сызбаларды КҚБЖ сәйкес графикалық толтыру. Сызбалық шрифттер, сызбадағы жазулар, сызу сызығы, геометриялық құрылысы, бейненің теориясы, нүктені, тік сызық, геометриялық пішінді жобалау; аксонометриялық жобалар; қарапайым бөлшектердің кешенді сызбалары, масштабтар, өлшем жасау; бейне: түрлері, өлшемі, қиылысы. Проекциялық сызбалар мен техникалық сурет салу. Машиналық графиканың әдістері мен құралдары. Машина құрыдлысының сызуы. Сызбалар. Құрылыс сызуы. Сызбаларды толтыру тәртібі; сызбалардағы геометриялық құрылысы; проекциялық бейнелер; бөлшектердің сызбалары мен изометриялық проекциясы; геометриялық фигуралардың кескіні; бейнені сызбаға салу;

Білімдер:

- конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесін (КҚБЖ);

- сызбалар мен эскиздерді орындаудың ережелері мен тәсілдері;

- бейнені сызбаға салу;

- бейнені сызбаға поекциялау;

- қиынды мен қиылыс;

- ажырайтын және ажырамайтын қосындылар;

- сызбалық геометрия мен проекциялық сызудың негіздері.

Іскерліктер:

- мамандық бойынша сызбаларды оқу, орындау, сонымен қатар компьютерлік графика арқылы рәсімдей білі;

- технологиялық және басқа техникалық құжаттарды ЕСКД және ЕСТД сәйкес рәсімдеу;

КҚ 3.12.4

ЖКП.3

Резеңке өнеркәсібінің процестері мен аппараттары

Механикалық процестер мен аппараттар: қатты материалдарды ауыстыру, үгіту, топтастыру. Үзіліссіз көліктің өнімділігі мен қуатының есебептеу. Үгіткіштер мен диірмендерді есептеу. Шуды есептеу.

Гидромеханикалық процестер мен аппараттар: сұйықтықтар мен газдарды ауыстыру және бөлу, араластыру. Тұндырғыш пен сүзгіштің өнімділігін есептеу. Тасымалдауға арналған энергия шығынын анықтау.

Жылу процестері мен аппараттары: энергия көзі, жылу берілісін, жылу балансын теңестіру. Заттардың буын шығару және салқындату. Массаалмастыру процесі мен аппараттар: масса беру теориясы, масса алмастыру аппаратурасын есептеу әдістері. Есептеу есептерін шешу.

Білімдер:

- механикалық, гидромеханикалық, жылу және масса алмастыру процестерінің теориялық негіздері;

- химия өнеркәсібінің негізгі және қосымша жабдықтарының қондырғылары мен жұмыс істеу принципі;

Іскерліктер:

- жабдықтың өндірістік және қуаттылығын есептеу;

- аппараттардың құрылымдық есептерін жүзеге асыру;

- жылу балансын есептеу;

- энергетикалық балансты есептеу;

- жабдықты қолданыс аясына сәйкес таңдай білу;

- жабдықтың жұмыс істеу тиімділігіне баға беру.

КҚ 3.12.8

ЖКП.04

Электротехника электроника негіздерімен

Электротехника: электрлық өріс, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлық тізбек, электромагнетизм, электрлық өлшемдер, күнделікті және ауытқымалы тоқтың электрлық машиналары, трансформаторлар, электрожелінің негіздері; электрлық энергияның берілісі мен таратылуы.

Электроника: электрониканың физикалық негіздері; электрлық құралдар; электрондық түзеткіштер мен стабилизаторлар; электрондық күшейткіштер; автоматика және есептеу техникасының электрондық генераторлар мен өлшеуіш құралдары; микропроцессорлар мен микро-ЭЕМ.

Білімдер:

- электротехника және электрожелісінің негіздерін;

- электроника және микропроцессорлық техника негіздерін;

- электрлық өрістің және электромагнетизм параметрлері;

- электрлық және магниттік желіде болатын құбылыстардың мәні;

- электроөлшеуіш құрал қондырғыларының элементтері мен негізгі сипаттамалары

Іскерліктер:

- электрожелісінің параметрін есептеу;

- қарапайым электрлық тізбектерді есептеуін орындау;

- қарапайым электрлық тізбектерді оқу және құрастыру;

- электроөлшеуіш құралдарын қолдану.

КҚ 3.12.2

ЖКП.05

Еңбекті қорғау:

Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау бойынша негізгі заңдарын: еңбекті қорңау және демалыс туралы заңдар; өндірістік зияндылықтың өтемақысын; еңбекті қорғау бойынша жұмыстар ұйымдастыру. Сала кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудың техникалық негіздері. Өндіріс технологиясының қауіпсіздігін ұйымдастыру және жүзеге асыру.

Адамды электрлік тоқтан қорғау іс-шарасын ұйымдастыру, техникалық тәсілдері мен құралдары; зақымдайтын, зиянды және жаралайтын факторлардың адамған ықпал етудің салдары, оларды сәйкестендіру принциптері; химиялық өнеркәсіптегі еңбек жағдайының айырмашылығы, жарақатану мен кәсіби сырқаттар; техникалық құралдар мен технологиялық процестердің қауіпсіздігін жоғарлату құралдары мен әдістері; өмір қауіпсіздігінің құқықтық, нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық негіздері; кәсіптік қызмет саласындағы еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету ерекшеліктері.

Білімдер:

- еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету ережелерін;

- еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздерді;

- улы заттардың адамға әсерін;

- қорғаныстық жеке құралдары;

- жарылыстар мен өрттерді ескерту шаралары;

Іскерліктер:

- өндірістік жағдайдың жұмыскерлер мен қоршаған ортаға қауіптілік дәрежесін бағалай білу;

- жеке қорғану құралдарын қолдану;

- дәрігер келгенге дейінгі алғашқы көмек көрсетуді;

- еңбекті қорғау бойынша жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру;

- нормативтік құжаттарды қолдану;

- өрт сөндіру құралдарын қолдану

КҚ 3.12.5

ЖКП.06

Техникалық механика негіздері мен конструкциялық материалдар

Теоретикалық механика негіздері. Статика: статика аксиомалары; күштің жазық және кеңесітік жүйесі, байланыс реакциясы, күштің жазық және кеңесітік жүйесінің тепе-теңдің жағдайы, жалпақ фигураның ауырлық ортасы. Материалдардың кері әсері. Динамика мен кинематиканың элементері; негізгі ұғымдар мен анықтамалар, нүктеме мен ауыр дененің киниматикасы. Машина мен механизмдердің бөлшектері: негізгі түсініктері мен анықтамалары. Машина механизмдерінің кинематикалық сызбаларын оқу және құру. Беріліс жүйесінің негізгі өлшемдерін геометриялық есептеу: цилиндрлық, иірімдік, таспалық. Сырғанау мен тербетіліс подшипниктері. Тіреуіштер. Бұрандалы және шпондық түйістірулер. Конструкциялық материалдар. Машиналар мен механизмдердің бөлшектері: құрылыс элементтері.

Білімдер:

- техникалық механиканың негізгі анықтамалары, ұғымдары мен аксиомалары;

- деформацияның негізгі түрлері;

- айқын, аса қауіпті және аса рұқсат етілетін кернеу;

- машиналар мен механизмдердің классификациясы;

- бөлшектердің түйісу түрлері;

- айналмалы қозғалыстағы беріліс түрлері;

- машина бөлшектері мен механизмдерін есептеу және таңдау әдістері;

- металлдар мен олардың ерітінділерін зерттеу мен сынаудың заманауи әдістері.

Іскерліктер:

- машина бөлшектері мен механизмдерін есептеу және таңдау;

- бөлшектер мен құрастыру бірліктерін айыру;

- беріліс санын анықтау;

- серпінділік пен кернеудің ішкі және сыртқы күшін айыру;

КҚ 3.12.2

ЖКП.07

Химиялық технологиялардың теориялық негіздері

Химиялық кинетика: химиялық реакцияның жылдамдығы, компонеттер концентрациясының іәсері, олардың реакция жылдамдығына қатысты температуралары, қысымдары мен өнімдердің шығуы. Активизация энергиясы, тізбектік реакция, цепные реакции, гомогендік және гетерогендік процестердің заңдылықтары. Катализ. Материалдық және энергетикалық баланстар. Химиялық реактрлар жұмысының негізгі көрсеткіштері. Технологиялық процестің тиімді шарттарын таңдау. Каучуктер. Резеңке және резеңкелік өнімдерді өндіру. Пластмастан өнімдер дайындау. Химиялық талшықтарды өндіру. Талшықтарды классификациялау. Жасанды және синтетикалық талшықтарды өндіру. Талшықтарды қалыптау әдістері. Талшықтар өндірісінің аппаратуралық рәсімделуі.

Білімдер:

- химиялық технологияның жалпы заңдылықтарын;

- химиялық кинетиканың негізгі заңдылықтарын;

- химиялық реакторлардың түрлерін;

- технологиялық процестерді ұйымдастырудың типтік әдістерін;

- жаңа қарқынды аз қалдықты процестер мен жоғарғы өнімді аппараттарды құру әдістері;

Іскерліктер:

- технологиялық процестердің материалдық және жылу баланстарын құру;

- процестің бағыттарын анықтау;

- технологиялық процестің тиімді шарттарын таңдау;

- негізгі өндірістің технологиялық сызбасын құру;

- реакторды және процесті жүргізу шартын таңдау.

КҚ 3.12.4

ЖКП.08

Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың негізгі принциптері, әдістері мен қасиеттері, олардың тиімділіктері; автоматтандырылған жұмыс орындары, локалдық және салалық тораптар; салалардағы қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету және ақпараттық ресурстар; біріккен ақпараттық жүйелер; қызмет саласы мен аумағының қолданбалы бағдарламаларының проблемалық-бағдарлық пакеттері; шешім қабылдауда сараптама жүйесі мен қолдау жүйелерін қолдану, кәсіби қызметтегі модельдеу мен болжау

Білімдер:

- қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз етуді;

- салалар бойынша қолданбалы бағдарламалардың проблемлық бағдарлық пакеттерін.

Іскерліктер:

- жалпы қолданыстағы қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану;

- қолданбалы бағдарламаның (САD-жүйелер, іс жүргізудің біріккен пакеттері, Chem office Pro) проблемалық-бағдарлық пакеттерді қолдану;

- шешім қабылдауда сараптама жүйесі мен қолдау жүйелерін қолдану, кәсіби қызметтегі модельдеу мен болжау.

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1

КҚ 2.6.1

КҚ 2.7.1

КҚ 2.8.1

КҚ 2.9.1

КҚ 2.10.1

КҚ 2.11.1

ЖКП.09

Стандарттау, метрология және өнімнің сапасын басқару негіздері

Метрология, стандарттау, сертификаттаудың құқықтық негіздері, мақсаттары, міндеттері, принциптері, нысандары мен құралдары; өлшем бірлігінн қамтамасыз ететін метрология: метрологиялық қызметтің негізгі түсініктері мен анықтамалары; мемлекеттік метрологиялық тексеру мен бақылау; стандарттау: стандартау және сапаны басқару саласындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; өнімді халықаралық және аймақтық стандарттау, сапа көрсеткіштері мен оны бағалау; өнімді сынау мен бақылау; сапаны технологиялық қамтамасыз ету; сапа жүйесі; сертификаттау: сертификаттау саласындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; сертификаттаудың ұйымдастыру құрылымы; сертификаттау жүйесі; сертификаттау жүргізудің тәртіптері мен ережелері; сертификаттау сызбасы. ҚР стандарттаудың мемлекеттік жүйесі (МСЖ); стандарттау, метрология, сертификаттау саласындағы заңнамалық актілер; халыаралық (ИСО), мемлекетаралық (ТМД) стандарттау жүйесі; метрология және өлшеу бірлігі туралы түсінік; өлшеудің бірізділігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйе (МӨЖ); өнім сапасы

Білімдер:

- метрология, стандарттау, сертификаттау және өнімнің сапасын басқарудың негізгі түсініктерін;

- сапа көрсеткіштері мен бағалау әдістерін;

- өлшеу бірізділігін қамтамасыз ететін метрологиялық қызмет құрылымы;

- мемлекеттік метрологиялық бақылау мен қадағалау;

- өнімді халықаралық және аймақтық стандарттау негіздерін;

- өнімді сынау және бақылау әдістерін;

- сапаны технологиялық қамтамасыз ету және сапа жүйесін;

Іскерліктер:

- кәсіби қызметте сапа жүйесінің құжаттарын қолдану;

- негізгі өлшеу құралдарын қолдануды;

- машина бөлшектерінің беткі жағының өлшемін және иілу формасын өлшеу үшін қолданылатын тәсілдерді меңгеруі;

- өнім сапасының стандарттарды сақтау мен метрологияны дамытуға тәуелді екендігіне көңіл аудару;

КҚ 3.12.7

ЖКП.10

Органикалық химия

Органикалық бірігулерді қарапайым талдау. А.М. Бутлер органикалық ерітіндісінің химиялық құрылысының теориясы. Органикалық химиядағы химиялық реакциялардың түрлері. Көмірсут егі атомының электрондық орбиталін гибридизациялау типтері. Көмірсутегі. Сіңірілген және сіңірілмеген көмірсутектер. Диендік көрсутекстер. Ароматты көмірссутектер.мұнай, оның пайда болуы мен қасиеті. Өндіру және тасымалдаудың экологиялық мәселелері. Мұнайды тасымалдау. Мұнай өнімдерін крекингтеу. Галагенөндірушілер. Кислоротты қосындылар және олардың мәні. Азотты. Гетерофункцияналдық бірігулер. Жоғарғы малекулярлық біругілер.

Білімдер:

- органи калық химияның теориялық негіздерін;

- органикалық заттардың номенклатурасын;

- физикалық және химиялық қасиетін;

- Органикалық заттарды дайындаудың негізгі тәсілдері мен қолданыс саласы;

- органикалық заттардың қолданулың экологиялық аспектілерін.

Іскерліктер:

- заттардың молекулярлық және құрылымдық формулаларын құрастыру;

- ерітіндіңлерге қазіргі заманғы номенклатураны қолдану арқылы ат қою;

- процестердің шарттарын көрсету арқылы химиялық реакцияның теңдеулері мен органикалық заттардың өзара алмасуының сызбасын құру;

- есептеу есепетерін шешу;

КҚ 3.12.4

ЖКП.11

Аналитикалық химия

Сапалы талдау. Зерттеу әдістері. Реакцияның сезімталдығы мен жасампаздығы. Бөлшектік және жүйелі талдау. Катиондар қоспаларының талдауын. Суда еритін тұздың талдаын. Сандық талдау. Сандық талдау әдістері.

Гравиметриялық талдаудың мәні. Титриметриялық талдаудың мәні. Титриметриялық талдаудағы реакцияға қойылатын талаптар. Титриметриялық талдау әдістерінің классификациясы. Стандартты ерітінділердің концентратын айқындау тәсілдері. Көлемін өлшеу. Титрант ерітінділерін стандартау. Титриметриялық талдаудағы есептер. Қисық титрлеу. Кешенді-метриялық талдау. Оксидиметрия. Талдаудың физико-химиялық әдістері. Хроматография. Колориметрия. Электрохимия. Спектрлік талдау. Рефрактометрия.

Білімдер:

- катиондар мен аниондарды топтары бойынша топтастыру;

- рекциялар мен реактивтердің топтық және арнайы сапалары;

- сапалы аналитикалық реакцияның орындаудың әдістері мен тәсілдері;

- сандық талдау әдістері және оларды өткізудің шарттары..

Іскерліктер:

- түрлі канцентрациядағы ерітінділер дайындау;

- сапалы аналитикалық реакцияны орындау;

- гравиметриялық және титриметриялық талдаудар жасау;

- түтіктегі заттың салмағын, титрін, ерітіндінің дұрыстығын және пайыздық мөлшерлеуді.

КҚ 3.12.4

ЖКП.12

Физикалық және коллоидтық химия

Заттардың агрегаттық жағдайының молекулярлы-кинетикалық теориясы. Газ түріндегі жағдайы. Идеалды газ. Идеалды газдың теңдеуі – Менделеев – Клайпейрон теңдеуі. Универсалды газдық тұрақтылық, оның физикалық мәні мен өлшемділігі. Сұйықтықтың қасиеті. Сұйықтық бетінің кернеуі. Сұйықтықтың созылмалылығы. Қатты заттардың құрылысы мен қасиеті. Кристалдық және аморфтық заттар. Кристалдық торлардың типтері.

Термодинамиканың алғашқы бастамасы. Термохимия. Реакцияның жылу тиімділігі. Термодинамиканың екінші бастамасы. Карноның негізгі термодинамикалық тізбесі. Химиялық жылдамдық. Сыртқы құбылыс. Адсорбция. Катализ. Ерітінділер. Рауль және Коновалов заңдары. Осмос. Эбулиоскопия және криоскопия. Азеотроптық қоспалар. Нернст-Шиловтың бөлу заңы. Электрохимия. Фарадей заңдары. Электролиз. Гальваникалық және концентрациялық элементтер. Коллоидтық химия. Диспенсерлік жүйелер. Полимерлердің ерітіндісі. Коллоидтық ерітінділердің дайындалуы және бұзылуы.

Білімдер:

- химия процестері ағымының негізгі заңдылықтары;

- термодинамика заңдары;

- ерітінділердің негізгі қасиеттері;

- концентрацияның түрлері;

- электрохимия мен коллоидтық химия негіздері;

Іскерліктер:

- дененің агрегаттық жағдайының молекулярлы-кинетикалық теория тарапынан заттардың агрегаттық жағдайынының сипаттамасын беру;

- идеалдық және реалдық газдың параметрлерін есептеуді орындау;

- процестердің ағу мүм кіндіктері туралы қорытынды жасау;

- реакцияның жылу тиімділігі есептеу;

- процестің бағыттарын анықтау;

- есептеу есептерін шешу;

- электролиз бен гальваникалық элементтердің сызбаларын құру;

- ЭҚЖ есептеу ;

- Резеңке технологиясында қолдануға арналған дисперсиялық жүйелерді таңдау;

КҚ 3.12.4

ЖКП.13

Менеджмент

Түрлі ұйымдастыру-құқықтық формадағы ұйымдарды басқарудың мақсаттары мен міндеттері. Менеджменттің қызметі, ұйымның ішкі және сыртқы ортасы, еңбекті ыңталандыру жүйесі; іскерлік қарым-қатынас этикасы; менеджмент психологиясы.

Кәсіби қызмет саласындағы құқықтық басқару ұғымы.

Кәсіби қызмет саласындағы құқықтық басқару ұғымы. Менедменттің міндеттері мен процестері. Ұйымдастыру және өкілеттілігі. Билік және жеке ықпалы. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Менеджмент жүйесіндегі қызметті ынталандыру. Тиімді басшылық моделі.

Білімдер:

- ұжымдағы іскерлік қарым-қатынас принциптерін;

- орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру негіздері;

- менеджменттің кәсіби қызмет саласындағы ерекшеліктері;

- қызметті құқықтық басқару принциптері;

Іскерліктер:

- ұжымдағы іс керлік және тұлғалар арасындағы қарым-қатынасқа баға беру;

- нормативті-құқықтық құжаттарды қолдану

КҚ 3.12.4

ЖКП.14

Салалар экономикасы

Сала және нарықтық экономика. Слалар дамуының ерекшеліктері мен перспективалар; саланың материалды-техникалық, еңбек және қаржы ресурстары, еңбектің салалық нарығы; саланы басқару; сала дамуынгың экономикалық көрсеткіштері. Ұйым (кәсіпорын) шаруашылық нысан; ұйым (кәсіпорын) ұйымдастыру формалары, олардың өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымы, өндіріс түрлері, олардың сипаттамасы. Ұйымның капиталы мен мүлігі, негізгі және айналым қаражаты, еңбек ресурстары. Кәсіпорын қызметі. Бағаның құрылуы. Инновациялық және инвестициялық саясат.

Білімдер:

- салалар дамуының негізгі аспектілері;

- ұйым нарықтық экономикадағы шаруашылық нысанын;

- өндірістік және технологиялық процестердің ұйымдастырылуын;

- материалды-техникалық, еңбек және қаржы рсурстары;

- бағаның құру механизмі мен еңбекақы төлеу формалары;

Іскерліктер:

- бизнес-жоспар құру;

- кәсіпорын қызметінің негізгі технико-экономикалық көрсеткішін есепту

КҚ 3.12.4

ЖКП.15

Табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері

Қоғам мен табиғаттың өзара байланысының қасиеттері, табиғат ресурстарының потенциалы, рационалдықтың принциптері мен әдістері; өндіріс пен қалдық мәселесін шешу. Қоршаған ортаны мониторингтеу; табиғатты пайдаланудың экологиялық реттеу және оның зардаптарын болжау. Табиғатты пайдаланудың құқықтық және әлеуметтік мәселелері. Халықаралық ынтымақтастық.

Білімдер:

- табиғатты рационалды пайдаланудың принциптері мен әдістері;

- табиғатты пайдаланудың құқықтық және әлеуметтік мәселелері;

Іскерліктер:

- технологиялық процестердің қоршаған ортаға кері әсер беруін бағалау;

- қызметінің нәтижесін аймақтың экологиялық жағдайы аумағында анализдеу.

КҚ 3.12.5

АП 00

Арнайы пәндер

АП.01

Полимерлердің физикасы мен химиясының негіздері

Полимерлердің қазіргі әлемдегі сипаттамасы мен қолданысы. Полимер өнеркәсібінің алдында тұрған мақсаттары, халық шаруашылығының барлық саласында ғылыми-техникалық дауына байланысты ассортиментті кеңейту.

Полимерлердің молекулярлық құрылымының параметрлері: полимерлерді алу. Полимерлеу және поликонденсациялау тәсілдерінің топтамасы. Талшықтардың құрылымы мен қасиеттері. Полимерлер реакциясының ерекшеліктері: полимерлердің химиялық белсенділіктерінің олардың құрылымы, топтамасына тәуелділігі. Полимерлердің қосылу, ауыстыру, қышқылдану реакциялары; полимерлердің қышқылдану барысында айналу құрылымы; полимерлердің фазалық және физикалық жағдайы, полимерлердің негізгі физикалық қасиеттері;

Полимерлік жартылай жетектер, электр өткізгіш материалдардың полимерлік диэлектриктерінің, полимерлік электролиттердің қасиеттері. Диэлектрлік өткізгіштік және диэлектрлік шығын. Электрофобтық және электрофильдік материалдар.

Білімдер:

- полимерлер синтезінің құрылымы, қасиеті мен тәсілдері, олардың модификациялары;

- зерттеу әдістері;

- заттардың жоғарғы молекулярлық жағдайы физикасының негіздерін;

Іскерліктер:

- аумақтың экологиялық жағдайының аумағында өз қызметінің нәтижесін бағалау және талдау;

- өздігімен ғылыми-техникалық және потенттік әдебиеттермен жұмыс жасау;

- технологиялық сызбаны құру;

- ЖМЖ өндірісінде қолдануға байланысты техникалық есепті орындау;

- неорганикалық, органикалық, аналитикалық, физикалық және коллоидтық химияны оқу барысында алған білімдерін қолдану;

- полимерлердің химиялық айналуының нәтижесін болжау;

КҚ 3.12.4

АП.02

Резеңке технологиясы

Резеңкенің құрамы мен классификациясы. Негізгі ингридиенттер: каучук, көріктейтін агенттер, толықтырғыштар, тозуға кедергі келтіргіштер, жұмсартқыштар, бояғыштар, антипирендер, одаранттар. Каучуктардың түрлері. Шикізатты дайындау. Жалпы қолданыстағы резеңкелер, полярлық емес каучуктарды көріктеу: ТК, СБК, ССК, СИК.

Арнайы қолданыстағы резеңке: май мен бензинге төзімді, жылуға төзімді, сәулеге төзімді, тозуға төзімді, электротехникалық, гидравликалық сұйықтыққа төзімді. Қолданысы мен қолдану аясы. Резеңке мен каучуктердің механикалық қасиеті. Пласитикалық және эластикалық қасиеттер. Резеңкенің ұзақ мерзімділігі мен тозуға беріктігі. Резеңкені сынау. Механикалық қасиетті анықтау әдісі. Резеңке өнімдерін өндіруге арналған шикізаттар мен материалдар. Резеңке қоспалары мен желімдерді дайындау, корд пен матаны дайындау, каландрлау, қысымда құю, резеңке өнімдерін көріктеу тәсілдері. Резеңке-техникалық пішінді және пішінсіз өнімдерді өндіру, желім мен латекстен өнімдер өндіру; шинаны өндіру технологиясы.

Білімдер:

- резеңке қоспалары мен резеңке-техникалық өнімдерді өндірудің технологиялық процесінің теориялық негіздері;

- резеңке өндірісінің шикізаттар мен материалдарына қойылатын негізгі талаптар;

- резеңке қоспалары мен резеңке-техникалық өнімдерді өндіруге арналған негізгі және қосымша шикізаттар мен материалдар;

- шикізатты өндіріске дайындау тәсілдері;

- ингридиенттерді араластыру жабдықтары мен технологиялары;

- резеңкелердің типтері мен оларды қолдану саласы;

- дайын өнімді дайындау тәсілдері;

- сапаны бақылау әдістері;

- қалдықтарды өңдеу әдістері;

Іскерліктер:

- шикізат пен дайын өнімнің сипаттамасын беру;

- процесті өткізу шартарын анықтау;

- ақауларды анықтап, олардың жою жолын табу;

- технологиялық сызбаларды құру және оқу;

- таңдалған материалдан бекітілген өнімді (материал, жартылай дайын, дайын өнім, бөлшектерді) өндірудің технологиялық циклдың сызбасын таңдау;

- технологиялық циклдың операцияларын орындау шарттарын анықтау және олардың техникалық тиімділігін бағалау.

КҚ 3.12.8

АП. 03

Шина өндіру технологиясының негіздері

Шина өндірісіндегі шикізаттар мен материалдар. Материалдарды дайындау және өңдеу. резеңке қоспаларын дайындау. Кордтар мен мателарды сіңдіру және өңдеу. корд пен матаны каландырда резеңкемен қаптау. Диагоналды автомобиль шиналарын өндіру. Корд жіптері радиалды орналасқан шиналарды өндіру. Велосипед шиналарын өндіру. Ірі шиналар.

Білімдер:

- шиналарды дайындау технологиялық процестерінің теориялық негіздерін;

- шина өндірісінің шикізаттары мен материалдарына қойылатын негізгі талаптар;

- қалдықтарды пайдаға асыру әдістері;

Іскерліктер:

- шикізат пен дайын өнімге сипаттама беру;

- процесті өткізу шарттарын анықтау;

- ақауларды анықтау және оларды жою жлдарын қарастыру.

КҚ 3.12.8

АП.04

Резеңке өнеркәсібі кәсіпорнының жабдықтары

Каучуктар мен ингредиенттерді араластыруға дайындауға арналған жабдықтар: вальцтер, резеңке араластырғыштар. Иірек машиналар. Дисклік экструдер. Резеңке қоспаларын дайындауға арналған ағымдық автоматтандырылған желілер жабдығы.

Аспаларды автоматтандыру жүйелері: жеке, орталықтандырылған, біріктірілген. Ағымдық желі жабдықтарының қабат бойынша орналастыру. Желіні басқару жүйелері. Кодтау құрылысы, жұмыс істеу принципі. Аспалау және қоспаны дайындау процесін бақылау сызбасы.

Каландрлар, құрылысы мен жұмыс істеу принципі. Гидравликалық көріктеуіш нығыздауыштар, пайдалану және қауіпсіздік техникасы. Қысымда құю машиналары. Кескіш машиналар мен шабу нығыздауыштары. Көріктеу қазындықтары. Желім араластырғыштар мен желім жаққыш машиналар.резеңкелік техникалық өнімдерді өндіруге арналған жабдықтар: қалыпты, қалыыпты емес, резеңке желімдерінен және латекстен. Аяқ киім және тұрмыстық және санитарлық қолданыстағы қуысты өнімдер өндіруге арналған жабдықтар. Шина өндіруге арналған жабдықтар.

Білімдер:

- резеңке өнеркәсібі кәсіпорының негізгі және қосалқы жабдықтарының қолданыс аясы;

- негізгі тораптардың құрылысы, техникалық сипаттамасы;

- жұмыс принципі, қолданыс аясы мен пайдалану ережесі;

- жабдықта жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының ережелерін;

Іскерліктер:

- резеңке-техникалық өндіріс жабдықтарының түрлері мен типтерін айыра білу;

- жабдықтардың негізгі типтерін, құрылымдық ерекшелігін және жұмыс істеу принциптерін сипаттау;

- технологиялық сызбаға арналған жабдықтарды сипаттамасы мен қолданыс аясына сәйкес таңдау;

- жабдықтардың негізгі түрлерін, оның өнімділігін, қуатын, санын есептеуді орындау;

- өндіріске арналған жабдықтарды орындалған есептер негізінде таңдау.

КҚ 3.12.8

АП.04

Технологиялық процесті автоматтандыру негіздері

Технологиялық процестерді басқарудың негізгі түсініктері. Басқару туралы жалпы мәлімет және басқару объектілерінің негізгі қасиеттері. Автоматтандырылған реттеуіштер, орындаушы қондырғылар мен екінші құралдар. Технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Автоматтандыру жүйесін жобалау туралы негізгі түсінік. Негізгі технологиялық процестерді автоматтандыру.

Білімдер:

- бақылау, реттеу, қорғау және бөгеттеудің автоматтандырылған құралдарын;

- жекелеген аппараттарды және процесттерді бүтіндлей автоматтандыру сызбаларын;

- құралдарды пайдалану тәртібі мен оларды технологиялық процесті басқаруда қолдану ;

Іскерліктер:

- технология процесін, цехты, участкені автоматтандыру сызбасын оқу және құрастыру;

- анықтамалық әдебиеттер мен катологтардан технологиялық регламентте көрсетілген шарттарға арналған құралдарды таңдау.

КҚ3.12.3

АП.05

Полимерлердің физикасы мен химиясының негіздері

Полимерлердің қазіргі әлемдегі сипаттамасы мен қолданысы. Полимер өнеркәсібінің алдында тұрған мақсаттары, халық шаруашылығының барлық саласында ғылыми-техникалық дауына байланысты ассортиментті кеңейту.

Полимерлердің молекулярлық құрылымының параметрлері: полимерлерді алу. Полимерлеу және поликонденсациялау тәсілдерінің топтамасы. Талшықтардың құрылымы мен қасиеттері. Полимерлер реакциясының ерекшеліктері: полимерлердің химиялық белсенділіктерінің олардың құрылымы, топтамасына тәуелділігі. Полимерлердің қосылу, ауыстыру, қышқылдану реакциялары; полимерлердің қышқылдану барысында айналу құрылымы; полимерлердің фазалық және физикалық жағдайы, полимерлердің негізгі физикалық қасиеттері;

Полимерлік жартылай жетектер, электр өткізгіш материалдардың полимерлік диэлектриктерінің, полимерлік электролиттердің қасиеттері. Диэлектрлік өткізгіштік және диэлектрлік шығын. Электрофобтық және электрофильдік материалдар.

Білімдер:

- полимерлер синтезінің құрылымы, қасиеті мен тәсілдері, олардың модификациялары;

- зерттеу әдістері;

- заттардың жоғарғы молекулярлық жағдайы физикасының негіздерін;

Іскерліктер:

- аумақтың экологиялық жағдайының аумағында өз қызметінің нәтижесін бағалау және талдау;

- өздігімен ғылыми-техникалық және потенттік әдебиеттермен жұмыс жасау;

- технологиялық сызбаны құру;

- ЖМЖ өндірісінде қолдануға байланысты техникалық есепті орындау;

- неорганикалық, органикалық, аналитикалық, физикалық және коллоидтық химияны оқу барысында алған білімдерін қолдану;

- полимерлердің химиялық айналуының нәтижесін болжау;

КҚ 3.12.4

ӨО және КП

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

ӨО. 00

Өндірістік оқу

ӨО.01

Слесарлық практика

Технологиялық жабдықтарды пайдалануға қажетті слесарлық құралдардың тізімін зерделеу. Бекіту апппаратура: қондырғы, қолдану ережесі, ақауларды анықтау. Су құбырлары мен басқада коммуникациялардың бағыттауыш бөлшектерін жинау, бұзу. Құбыр желісін және бекіткіш арматураларын жөндеу.

Іскерліктер:

- слесарлық-жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыс орнын және еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру ережесі;

- коммуникациялық желілердің құрылысы;

- фланцтық қосылуын;

- тұрба және бітеу аппаратураларын.

Дағдылар:

- слесарлық жұмыстарды негізгі түрлерін орындау;

- слесарлық жұмысты орындауға арналған жабдықтарды қолдану;

- жұмыс қауіпсіздігінің ережесін сақтау.

КҚ3.12.10

ӨО. 0.2

Ұсталық іс

Жүк көтергіш механизмдер мен машиналар: топтамасы, қолданыс аясы, техникалық және жүк сипаттамасы, негізгі механизмдер, пайдалану ережесі, толтыру ережесі. Жүкті ұсталаудың түрлері, тәсілдері мен ережелері; ұсталық жұмыстарды атқару барысындағы еңбек қауіпсіздігі.

Іскерліктер:

- негізгі жүк көтергіш механизмдер мен машиналарды;

- коммуникациялық желілердің құрылысы;

- оларды пайдалану ережесін;

- Мемлекеттік техникалық бақылау нұсқауын;

Дағдылар:

- негізгі жүк көтергіш механизмдер мен машиналарды; пайдалану;

- Мемлекеттік техникалық бақылау нұсқауын сақтау.

КҚ3.12.11

ӨО. 03

Резеңке технологиясы бойынша зертханалық практика

Негізгі технологиялық процестер. Зертханалық жабдықта жұмыс істеу кезінде орындалуға тиіс қауіпсіздік техникасының ережелер. Каучуктар мен резеңке қоспасының сабасын тексеру әдістері. Резеңкенің жылуға төзімділігін анықтау. Резеңкені ескіруіне сынау. Резеңкені төменгі температурада сынау. Сыңғыштың шегінің температурасын анықтау. Резеңкені шиіршықталмаған жағдайда агрессивтік заттарға қарсы төзімділігіне сынау, резеңкені физико-химиялық көрсеткіштер мен массанының өзгеруі бойынша сұйық агрессияның әсеріне төзімділігін анықтау, техникалық маталарды сынау. Маталардың техникалық сипаттамасын анықтау.

Іскерліктер:

- әдістемелік нұсқаулыққа сәйкес зертханалық жабдықтарда зертханалық талдауды орындау;

- құралдарда полимердің физика-химиялық көрсеткішін анықтау;

- шыққан нәтижені зертханалық журналға жазу;

Дағдылар:

- зертханалық жабдықтарды пайдалану;

- шикізаттар, жартылай дайын, дайын өнімдердің физико-механикалық, физикалық және технологиялық қасиеттерін стандарты сынауды өткізу әдістерін қолдану;

- автоматтандырудың заманауи құралдарын қолдану арқылы резеңке қоспалары мен полимерлік композицияларын қайта өңдеудің технологиялық процесін бақылау тәсілдері таңдау;

КҚ 3.12.7

КП.00

Кәсіптік практика

КП.01

Таныстыру практика

Кәсіпорынның құрылымы мен жұмыс тәртібі; негізгі және қосымша цехтары, олардың қолданыс аясы; негізгі цехтардың өнімдері мен шикізаттарының сипаттамасы; кәсіпорынның технрлогиялық желісі (цехтардың өзара байланысы), кәсіпорынның негізгі қауіп-қатерлері. Білім алушыларды резеңке қоспасын өңдейтін кәсіпорынның негізгі технологиялық процесімен, аппараттары мен жабдықтары, кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастырылуымен, өндірісті бақылаумен таныстыру, арнайы және жалпы кәсіптік циклдағы кәсіби пәндерді оқуға арналған білім алу.

Іскерліктер:

- базалық кәсіпорынның негізгі цехтары мен шығарылатын өнімін;

- өнім сапасын бақылау жүйесін;

- негізгі қауіпті операциялар мен жабдықтарды;

- қаіпсіз жұмыс ережесін;

Дағдылар:

- таңдаған мамандық қызметінің айқын шарттарында бағдары болу;

- есеп беру құжаттарын толтыру;

- орындалатын жұмыстың талаптарын сақтау;

- есеп құрастыруға арналған материалдарды жинау және талдау жасау.

КҚ 3.12.1

КҚ 3.12.4

КП. 02

Алғашқы кәсіптік біліктілік алу практика

Шікізаттарды дайындау және технологиялық операцияларды орындау бойынша алғашқы кәсіптік білімдерін алу; Жұмыс орнында технологиялық процестерді жүргізудің негізгі әдістері мен машықтарын регламентке сәйкес зерделеу және бекіту.

Кәсіпорынмен, оның тарихы мен дамуымен, құрылымымен, негізгі және қосымша өндірістік жайларымен танысу. Жабдықтарды цехта орналастыру, кәсіпорын цехтарының өзара байланысы. Қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігінің ережесі бойынша нұсқаулық. Өрт жағдайында шығу жоспарымен және авария мен өрт туындаған кезде жұмыскерлердің міндетімен танысу. Кәсіпорын цехындағы жабдықпен және негізгі өндірістегі технолгиялық процестермен танысу. Технологиялық желіні, технологиялық сызба мен сұлбаны, өндірістің технологиялық режимін, дайын өнімді зерделеу. Таңдаған жұмыс біліктілігінің лауазымдық міндетімен танысу. Цехтардың ішкі еңбек тәртібінің талаптарын зерделеу. Жұмыс орнында оқу. Тәжірибе есебін талапқа сәйкес рәсмімдеу.

Іскерліктер:

- кәсіптік терминалогия;

- технологиялық процестердің топтамасын;

- кәсіпорынның құрылымы мен жұмысын ұйымдастыру;

- жұмыс істейтін өндіріс жағдайындағы кәсіпорын учаскесіндегі өзара жақын мамандықтардың жұмыс мазмұнын;

- резеңке қоспаларын қайта өңдеудің технологиялық процесінің негізгі операцияларының кезегі;

- учасктіктегі жұмысты ұйымдастыру ережесі;

- шикізат пен дайын өнімнің сапасына қойылатын МЖМБ мен ТШ талаптар;

- ережесі, цех (учаске) жабдықтарын пайдалану конструкциясы мен ережесін;

- еңбек қауіпсіздігі техникасының ережелерін;

Дағдылар:

- өндіріс жағдайында санитарлы-гигиеналық талаптарды сақтау;

- техникалық жабдықпен жұмыс;

- жабдықтар мен құралдарды санитарлық өңдеуден өткізу;

- өнімді шығаруды регламенттейтін нормативтік құжаттарды қолдану

КҚ 3.12.1

КҚ 3.12.4

КҚ 3.12.8

КП. 03

Өндірістік технологиялық практика

Цехтың (бөлімшелердің) технологиялық процесін зерделеу, біліктілігіне сәйкес кәсібі бойынша орын алмастырушы (дублер) ретінде жұмыс. Шикізат пен дайын өнімнің сапасына ЖМБС және ТШ талаптары. Шикізат, жартылайын дайын және дайын өнімнің сапасын бақылаудың негізгі әдістері; технологиялық жабдықтың түрлері, оның құрылысы мен жұмыс істеу принципін; өнеркәсіптік санитария және қауіпсіздік техникасының ережелері.

Технологиялық процестің негізгі операциялары. Жұмыс кәсібін меңгеру. Технологиялық процесті жүргізу, жабдықтың жұмыс режимін реттеу, оның жұмысқа қосу және тоқтатудың тәжірибелік дағдысын меңгеру. Шикізат, материалдар мен жабдықтарды жұмысқа дайындау. Біліктілігі жоғары маманның басшылығымен резеңке қоспасын қайта өңдеудің технологиялық процесінің негізгі операцияларын жүзеге асыру.

Іскерліктер:

- кәсіпорынның құрылымын;

негізгі және қосымша цехтың шикізаттары мен өнімдерінің сипаттамасын;

- жабдықтардың конструкциясы мен пайдалану ережесі;

- Технологиялық процестің параметрлері;

- цехтағы жұмыс қауіпсіздігінің ережелері;

- кәсіпорын шығаратын өнімнің ассортименті;

- технологиялық процестің сызбасы және оның сипаттамасы;

- негізгі шикізат пен материалдардың қасиеттері;

Дағдылар:

- өндіріс жағдайында санитарлы-гигиеналық талаптарды сақтау;

- техникалық жабдықпен жұмыс;

- жабдықтар мен құралдарды санитарлық өңдеуден өткізу;

- өнімді шығаруды регламенттейтін нормативтік құжаттарды қолдану

КҚ 3.12.1

КҚ 3.12.4

КҚ 3.12.8

КҚ3.12.10

КҚ3.12.11

КП. 04

Диплом алдындағы практика

Оқу процесінде алған білімдері мен практикалық білімдерін жалпылау және жетілдіру. Өндірістің алдыңғы қатар технологияларымен және экономикасымен танысу. Дипломдық жобаны орындауға арналған ақпараттар мен материалдар жинау, жұмыс орындарында орта буын маманы ретінде тәірибеден өту.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық. Кәсіпорынның құрылысы, оның даму тарихы, шығаратын өнімдердің ассартименті, өндірістің жалпы технологиясы, жабдықтар мен өндірісті автоматтандыру, кәсіпорын жұмысының техника-экономикалық көрсеткіші, қойма шаруашылығы, зауытішілік көлік, ішкі тәртіптің жалпы ережесі. Технологтар мен шеберлердің міндеттерін орындау. Дипломдық жобаны орындауға арналған материалдарды жинау.

Іскерліктер:

- негізгі және қосымша жабдықты және өндіріс технологиясын;

- шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерін;

- шикізат, жартылай дайын және дайын өнімнің сапаны бағалаудың негізгі әдістері;

- кәсіпорын шығаратын өнімнің ассартименті, өнімнің ЖМБС, ТШ және НСТ;

- цехта (учаскеде) еңбекті қорғауды ұйымдастыру жүйесін;

- кәсіпорынның жекелеген бөлімшелер, цехтар мен бөлімдерінің жұмысын

Дағдылар:

- негізгі және қосымша жабдықты және өндіріс технологиясын таңдау;

- шикізат пен дайын өнімнің қасиеттерінің сипаттамасы;

- шикізат, жартылай дайын және дайын өнімнің сапаны бағалаудың негізгі әдістерін таңдау;

- кәсіпорын шығаратын өнімнің ассартименті, өнімнің ЖМБС, ТШ және НСТ іріктеу;

- цехта (учаскеде) еңбекті қорғауды ұйымдастыру жүйесінде бағдары болу;

- кәсіпорынның жекелеген бөлімшелер, цехтар мен бөлімдерінің жұмысында

КҚ 3.12.1

КҚ 3.12.2

КҚ 3.12.4

КҚ 3.12.9

КП. 05

Дипломдық жобаны орындау

Оқушылардың теориялық және практикалық білімдерін жүйелеу, бекіту және кеңейту; арнайы технологиялар мәселелерінің кешенін, резеңке өнеркәсібі кәсіпорының негізгі және қосалқы жабдықтарын зерделеу; техникалық және техно-экономикалық есептің тәжірибелерін бекіту, еңбекті ұйымдастыру; цехта қолданылатын еңбекақы жүйесін нормалау және ынталандыру, оны есептеу формалары. Шығын коэффициентін үнемдеудің іс-шаралары, дайын өнім бірлігінің өзіндік құнын калькуляциялау. Дипломдық жобаны бекітілген тақырып бойынша әзірлеу.

Іскерліктер:

- өндірістің технологиясы мен жабдығын, оның автоматтандырылу негіздерін;

- өнеркәсіпті дамыту перспективаларын;

- өнім сапасын бақылау әдісін;

- қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау негіздерін;

Дағдылар:

- өндірістің технологиясы мен жабдығын, оның автоматтандырылу негіздерін таңдау;

- өнеркәсіпті дамыту перспективаларында бағдары болу;

- өнім сапасын бақылау әдістерін таңдау;

- қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау негіздерін сақтау;

КҚ 3.12.1

КҚ 3.12.2

КҚ 3.12.8

КҚ 3.12.9


      Ескерту:

      1 кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер(БҚ)

БҚ 1

Кәсіптік қызметінде Қазақстан Республикасы Конституциясының негіздерін, адамның басқа адамға, қоғамға және қоршаған табиғи ортаға деген қарым-қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларын қолдану;

БҚ 2

Гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың негізін меңгеру; алған білімін кәсіптіп және басқада қызметтерде қолдана білу

БҚ 3

Ойлау мәдениетін, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін меңгеру. Кәсіби лексиканы сауатты пайдалану, шет тілі бойынша білімін өзінің кәсіби қызметінде қолдану;

БҚ 4

Іскерлік қарым-қатынастың этикалық ережелерін өз қызметінде қолдану

БҚ 5

Маманның кәсіби қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалану;

БҚ 6

Кәсіби қызметін жүзеге асыруға қажетті ақпаратты өздігімен тауып, қолдану;

БҚ.7

Ресми және ресми емес деңгейде сұқбаттасады, қызмет етеді, командада жұмыс істейді;

БҚ 8

Салауатты өмір салты туралы түсінігі, күш-қуатын өздігімен жетілдірудің тәжірибелері мен шеберлігі болу;


      2 кесте Кәсіптік құзыреттер

Т және КБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

2. Жоғары деңгей

2.1

081301 2 - Резеңке өнімдері мен бөлшектерін пішуші*

КҚ 2.1.1 Негізгі регламенттеу құжаттарын қолдану; сызбалар мен сұлбалар;

КҚ 2.1.2. Жұмысқа арналған шикізаттарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды дайындау;

КҚ 2.1.3 Материалдарды кесудің технологиялық процесінің ұйымдастыру;

КҚ 2.1.4 Резеңке технологиясының негіздері, шина өндірісінің технологиясы, стандарттау негіздері мен өнім сапасын бақылау пәндері бойынша білімін қолдану;

КҚ 2.1.5 Детальдарды кесу сапасын тексеру;

КҚ 2.1.6 Дайын өнімдерді өңдеуден өткізу;

КҚ 2.1.7 Кесілетін детальдардың сапасына қойылатын техникалық талаптарды орындау;

КҚ 2.1.8 Дайын өнімді маркалауды, сұрыптауды, жинақтауды, қаптауды және тасымалдауды орындау;

КҚ 2.1.9. Шина өндірісінде қолданылатын материалдарды құрамы, қолданыс аясы және дайындау тәсілдеріне қарай топтастыру;

КҚ 2.1.10. Резеңке бөлшектері мен өнімдерді пішу барысында еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

2.2

081302 2 Метал-кордтық полотноны резеңкемен қаптау ісінің каландрлаушысы*

КҚ 2.2 1 Негізгі регламенттеу құжаттарын қолдану; сызбалар мен сұлбалар;

КҚ 2.2.2 Метал-кордтық полотноны кесу кезінде каландрлаудың өндірістік процесіне жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ 2.2.3 Универсалды қондырғыларда жабқыштардың Метал-кордондық бөлшектерін дайындаудың негізгі және қосымша операцияларды жүзеге асыру;

КҚ 2.2. Бақылау және өлшеу құралдарының көрсеткіштері бойынша техникалық процесті реттеу;

КҚ 2.2.5 Түрлі типтегі каландрларды техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

КҚ 2.2.6 Дайындалатын өнімдердің сапасын басқару;

КҚ 2.2.7 Шина өндірісінде қолданылатын материалдарды құрамы, қолданыс аясы және дайындау тәсілдеріне қарай топтастыру;

КҚ 2.2.8 Каландрда жұмыс істеу барысында еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

2.3

081303 2 Браслеттер мен брекерлерді құрастырушы*

КҚ 2.3.1 Негізгі регламенттеу құжаттарын қолдану; сызбалар мен сұлбалар;

КҚ 2.3. Шина және қаптамалар, браслеттер мен брекерлерді құрастыру процесіне арналған жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ 2.3. Шина және қаптамалар, браслеттер мен брекерлерді құрастыру кезінде атқарылатын негізгі және қосымша операцияларды орындау;

КҚ 2.3. Техникалық және технологиялық өлшемдерді жүзеге асыру;

КҚ 2.3. Шина және қаптамалар, браслеттер мен брекерлерді құрастырудың техникалық процесінің параметрлерін бақылау;

КҚ 2.3.6 Ұсталық іс дағдыларын меңгеру;

КҚ 2.3.7 Слесарлық жұмыстарды орындау;

КҚ 2.3.8 Жапқыштардың техникалық сипаттамасын бағалау;

КҚ 2.3.9 Жапқыштарды құрастыру операциялардың орындалу кезегі мен тәсілдерін сақтау;

КҚ 2.3.10 Дайын өнімдер мен жапқыштардың ықтимал ақауларын алдын алу, анықтау, жою шараларын қамтамасыз ету;

КҚ 2.3. Дайын өнім мен жартылай дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды орындау;

КҚ 2.3.12 Құрастыру операцияларын орындау барысында еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

2.4

081304 2 -Бандажсыз шиналарды құрастырушы*

КҚ 2.4.1 Негізгі регламенттеу құжаттарын қолдану; сызбалар мен сұлбалар;

КҚ 2.3. Шина және қаптамалар, браслеттер мен брекерлерді құрастыру процесіне арналған жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ 2.3. Шина және қаптамалар, браслеттер мен брекерлерді құрастыру кезінде атқарылатын негізгі және қосымша операцияларды орындау;

КҚ 2.3. Техникалық және технологиялық өлшемдерді жүзеге асыру;

КҚ 2.3. Шина және қаптамалар, браслеттер мен брекерлерді құрастырудың техникалық процесінің параметрлерін бақылау;

КҚ 2.3.6 Ұсталық іс дағдыларын меңгеру;

КҚ 2.3.7 Слесарлық жұмыстарды орындау;

КҚ 2.3.8 Жапқыштардың техникалық сипаттамасын бағалау;

КҚ 2.3.9 Жапқыштарды құрастыру операциялардың орындалу кезегі мен тәсілдерін сақтау;

КҚ 2.3.10 Дайын өнімдер мен жапқыштардың ықтимал ақауларын алдын алу, анықтау, жою шараларын қамтамасыз ету;

КҚ 2.3. Дайын өнім мен жартылай дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды орындау;

КҚ 2.3.12 Құрастыру операцияларын орындау барысында еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

2.5

081305 2 -Жапқыштарды құрастырушы*

КҚ 2.5.1 Негізгі регламенттеу құжаттарын қолдану; сызбалар мен сұлбалар;

КҚ 2.3. Шина және қаптамалар, браслеттер мен брекерлерді құрастыру процесіне арналған жабдықтар, құрал-саймандар мен бастапқы шикізатты дайындау;

КҚ 2.3. Шина және қаптамалар, браслеттер мен брекерлерді құрастыру кезінде атқарылатын негізгі және қосымша операцияларды орындау;

КҚ 2.3. Техникалық және технологиялық өлшемдерді жүзеге асыру;

КҚ 2.3. Шина және қаптамалар, браслеттер мен брекерлерді құрастырудың техникалық процесінің параметрлерін бақылау;

КҚ 2.3.6 Ұсталық іс даңдыларын меңгеру;

КҚ 2.3.7 Слесарлық жұмыстарды орындау;

КҚ 2.3.8 Жапқыштардың техникалық сипаттамасын бағалау;

КҚ 2.3.9 Жапқыштарды құрастыру операциялардың орындалу кезегі мен тәсілдерін сақтау;

КҚ 2.3.10 Дайын өнімдер мен жапқыштардың ықтимал ақауларын алдын алу, анықтау, жою шараларын қамтамасыз ету;

КҚ 2.3. Дайын өнім мен жартылай дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды орындау;

КҚ 2.3.12 Құрастыру операцияларын орындау барысында еңбек қауіпсіздігі техникасының, өнеркәсіп санитариясының және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау;

2.6

081306 2 - Жапқыштарды қалыптаушы*

КҚ 2.6.1 Негізгі регламенттеу құжаттарын қолдану; сызбалар мен сұлбалар;

КҚ 2.6.2 Шина өндірісі технологиясының негіздері бойынша алған білімін қолдану;

КҚ 2.6.3 Өлшеу құралдарымен және құрал-саймандармен жұмыс істеу;

КҚ 2.6.4 Дәнекерлеу камерасын техникалық талаптарға сәйкес пайдалану;

КҚ 2.6.5 Өлшеу құралдарын пайдалану ережесін бақылау;

КҚ 2.6.6 Қаптамаларды вакум-форматорда формалаудың техникалық процесінің тәртібін тексеру;

КҚ 2.6.7 Ұсталық іс дағдысын меңгеру;

КҚ 2.6.8. Метрология және стандарттау негіздері бойынша алған білімін қолдану;

КҚ 2.6.9 Жүкті тасымалдау барысында еңбек қауіпсіздігі техникасының ережелерін сақтау;

2.7

081307 2 -Автокамералық агрегат машинисі*

КҚ 2.7.1 Негізгі регламенттеу құжаттарын қолдану; сызбалар мен сұлбалар;

КҚ 2.7.2 Агрегаттарды техникалық қызмет көрсету кезінде слесарлық жұмыстарды орындау;

КҚ 2.7.3. Материалтану және негізгі материалдардың қасиеттері бойынша алған білімін қолдану;

КҚ 2.7.4 Дайын өнімдердің физико-механикалық қасиеттерін зертханалық бақылау әдістерінің мәнін түсіну;

КҚ 2.7.5 Дайын өнімнің ақауларының алдын алу;

КҚ 2.7. Өлшеуіш құралдарымен және аспаптарымен жұмыс істеу;

КҚ 2.7.7 Агрегаттарда технологиялық процестерді жүзеге асыру кезінде еңбек қауіпсіздігінің ережелерін орындау

2.8

081308 2 - Протекторлық агрегат машинисі*

КҚ 2.8.1 Негізгі регламенттеу құжаттарын қолдану; сызбалар мен сұлбалар;

КҚ 2.7.2 Агрегаттарды техникалық қызмет көрсету кезінде слесарлық жұмыстарды орындау;

КҚ 2.7.3. Материалтану және негізгі материалдардың қасиеттері бойынша алған білімін қолдану;

КҚ 2.7.4 Дайын өнімдердің физико-механикалық қасиеттерін зертханалық бақылау әдістерінің мәнін түсіну;

КҚ 2.7.5 Дайын өнімнің ақауларының алдын алу;

КҚ 2.7. Өлшеуіш құралдарымен және аспаптарымен жұмыс істеу;

КҚ 2.7.7 Агрегаттарда технологиялық процестерді жүзеге асыру кезінде еңбек қауіпсіздігінің ережелерін орындау

2.9

081309 2 –Көріктеуші*

КҚ 2.9.1 Негізгі регламенттеу құжаттарын қолдану; сызбалар мен сұлбалар;

КҚ 2.9.2 Шикі және көріктерлген өнімдердің номенклатурасын, қолданыс аясын, типтерін, түрлері мен қасиеттері бойынша алған білімін қолдану;

КҚ 2.9.3 Шикізаттарды, материалдар мен өнімдерді көріктеуге дайындау;

КҚ 2.9.4 Резеңке өнімдерін дайындау және дайындалған заттарын құрастыру тәсілдерін меңгеру;

КҚ 2.9.5 Резеңке өнімдерін көріктеу жабдығына салу және шығару ережелерін орындау;

КҚ 2.9.6 Көріктелетін материалдар мен өнімдерді өңдеу;

КҚ 2.9.7 БӨҚ және А құралдарының қолдану;

КҚ 2.9.8 Технологиялық жабдықтың техникалық тұрғыдан пайдалануын жүзеге асыру;

КҚ 2.9. 9 Көріктеу процесінің техникалық режимінің параметрлері мен регламенттерін сақтау;


2.10

081310 2 Нығыздаушы-көріктеуші*

КҚ 2.10.1 Негізгі регламенттеу құжаттарын қолдану; сызбалар мен сұлбалар;

КҚ 2.9.2 Шикі және көріктерлген өнімдердің номенклатурасын, қолданыс аясын, типтерін, түрлері мен қасиеттері бойынша алған білімін қолдану;

КҚ 2.9.3 Шикізаттарды, материалдар мен өнімдерді көріктеуге дайындау;

КҚ 2.9.4 Резеңке өнімдерін дайындау және дайындалған заттарын құрастыру тәсілдерін меңгеру;

КҚ 2.9.5 Резеңке өнімдерін көріктеу жабдығына салу және шығару ережелерін орындау;

КҚ 2.9.6 Көріктелетін материалдар мен өнімдерді өңдеу;

КҚ 2.9.7 БӨҚ және А құралдарының қолдану;

КҚ 2.9.8 Технологиялық жабдықтың техникалық тұрғыдан пайдалануын жүзеге асыру;

КҚ 2.9. 9 Көріктеу процесінің техникалық режимінің параметрлері мен регламенттерін сақтау;

КҚ 2.10.10. Қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау;


2.11

081311 2 - Көріктеу ісінің аппаратшысы*

КҚ 2.11.1 Негізгі регламенттеу құжаттарын қолдану; сызбалар мен сұлбалар;

КҚ 2.9.2 Шикі және көріктерлген өнімдердің номенклатурасын, қолданыс аясын, типтерін, түрлері мен қасиеттері бойынша алған білімін қолдану;

КҚ 2.9.3 Шикізаттарды, материалдар мен өнімдерді көріктеуге дайындау;

КҚ 2.9.4 Резеңке өнімдерін дайындау және дайындалған заттарын құрастыру тәсілдерін меңгеру;

КҚ 2.9.5 Резеңке өнімдерін көріктеу жабдығына салу және шығару ережелерін орындау;

КҚ 2.9.6 Көріктелетін материалдар мен өнімдерді өңдеу;

КҚ 2.9.7 БӨҚ және А құралдарының қолдану;

КҚ 2.9.8 Технологиялық жабдықтың техникалық тұрғыдан пайдалануын жүзеге асыру;

КҚ 2.9. 9 Көріктеу процесінің техникалық режимінің параметрлері мен регламенттерін сақтау;

КҚ 2.11.10 Қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау;

3.Орта буын маманы

3.1

081312 3 -Техник

КҚ 3.12.1 Құжаттандыру, құжаттарды құрастыру және сақтау тәсілдерін меңгеру;

КҚ 3.12.2 Техникалық есептеуді орындау;

КҚ 3.12. Өлшеу құралдарымен және аспаптармен жұмыс істеу даңдыларын меңгеру;

КҚ 3.12. Кәсіби қызмете бағдар ретінде қажетті техникалық және экономикалық ақпараттарды тауып, пайдалану;

КҚ 3.12.5 Қоршаған ортаны қорғау және өндірістік процесстердің өрт қауіпсіздігінің алдын алу ережелерін орындалуын бақылау;

КҚ 3.12.6 Шина өндірісінің технологиялық режимдерін бақылау;

КҚ 3.12.7 Өнімнің сапасын бақылау;

КҚ 3.12.8 Шина өндірісінің жабдықтары мен технологиялары пәні бойынша білімін қолдану; сызбалар мен сұлбаларды оқу;

КҚ 3.12.9 Компьютерлік технологияларды қолдану;

КҚ 3.12.10 Слесарлық жұмыстың дағдыларын меңгеру;

КҚ 3.12.11 Ұсталық істі білу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 853-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 853-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0800000 -Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0819000 - Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы

      Біліктілігі: 081901 2 - Технологиялық қондырғы операторы*

      081902 2 - Сорап қондырғысы машинисі*

      081903 2 - Сығымдағыш қондырғылардың машинисі*

      081904 2 - Мұнай айдау станциясының операторы

      081905 2 - Лаборант

      081906 2 - Газ бен шаңды сараптау лаборанты

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер(кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

304
1-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

454

266

188


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+18


18ЖКП 02

Инженерлік графика және машина құрастыру сызуы


+18


18ЖКП 03

Жалпы электротехника және электроника негізі


+18

10

8ЖКП 04

Техникалық механика негізі


+18

10

8ЖКП 05

Аналитикалық химия


+

+


38

10

28ЖКП 06

Органикалық химия

+


+


72

52

20ЖКП 07

Физикалық және коллоидтық химия


+

+


48

34

14ЖКП 08

Конструкциялық материалдар


+

+


28

20

8ЖКП 09

Қолданбалы информатика


+

+


18


18ЖКП 10

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру

+


+


42

30

12ЖКП 11

Өндірісті автоматтандыру негізі және ТПБАЖ

+


+


66

48

18ЖКП 12

Еңбек қорғау және өндірістік экология

+


+


70

52

18АП 00

Арнайы пәндер

446

238

208


2-3

АП 01

Мұнай-газ өңдеу процестері мен аппараттары

+

+

+


152

96

56АП 02

Мұнай және газ химиясы мен технологиясы

+

+

+


148

100

48АП 03

Мұнайхимия синтезі технологиясы


+

+


32

22

10АП 04

Өндірісті бақылау және техникалық анализ


+

+


96

6

90АП 05

Менеджмент, маркетинг және мұнайбизнесін ұйымдастыру


+18

14

4БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

48-273**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1332

ӨО 00

Өндірістік оқыту

504

ӨО 01

Мамандыққа кіріспе практика

36

ӨО 02

Слесарлық практика

72

ӨО 03

Танысу практика

72

ӨО 04

Органикалық синтезі практикумы

108

ӨО 05

Мұнайхимия синтезі практикумы

72

ӨО 06

Мұнай және газ химиясы мен технологиясы практикумы

108

ӨО 07

Өндірістік жағдайларды шешу практикумы

36

КП 00

Кәсіптік практика

828

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практика

360

КП 02

Технологиялық практика

468

АА 00

Аралық аттестаттау

216

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық емес


Барлығы

4960


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (ЖКП 11, ЖКП 12, АП 01, АП 02 )

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 854-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 854-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0800000 -Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0819000 - Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы

      Біліктілігі: 081901 2 - Технологиялық қондырғы операторы*

      081902 2 - Сорап қондырғысы машинисі*

      081903 2 - Сығымдағыш қондырғылардың машинисі*

      081904 2 - Мұнай айдау станциясының операторы

      081905 2 - Лаборант

      081906 2 - Газ бен шаңды сараптау лаборанты

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер(кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

304
1

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

270

202

68


1

ЖКП 01

Инженерлік графика және машина құрастыру сызуы


+14


14ЖКП 02

Жалпы электротехника және электроника негізі


+14

14
ЖКП 03

Техникалық механика негізі


+14

14
ЖКП 04

Аналитикалық химия


+18

8

10ЖКП 05

Органикалық химия


+

+


28

18

10ЖКП 06

Физикалық және коллоидтық химия


+

+


28

18

10ЖКП 07

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру


+

+


36

26

10ЖКП 08

Өндірісті автоматтандыру негізі және ТПБАЖ

+

+

+


54

46

8ЖКП 09

Еңбек қорғау және өндірістік экология

+

+

+


64

58

6АП 00

Арнайы пәндер

170

120

50


1

АП 01

Мұнай-газ өңдеу процестері мен аппараттары

+

+

+


60

44

16АП 02

Мұнай және газ химиясы мен технологиясы

+

+

+


74

58

16АП 03

Мұнайхимия синтезі технологиясы


+

+


18

18
АП 04

Өндірісті бақылау және техникалық анализ


+

+


18


18БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

48- 158**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

576

КП 00

Кәсіптік практика

576

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу

252

КП 02

Технологиялық практика

324

АА 00

Аралық аттестаттау

36

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық емес


Барлығы

1656


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (ЖКП 08, ЖКП 09, АП 01, АП 02 )

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 855-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 855-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0800000 -Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0819000 - Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы

      Біліктілігі: 081907 3 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер(кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

404
1-4

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері)

180
1-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

952

562

374

16

2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

+


52

10

42ЖКП 02

Инженерлік графика және машина құрастыру сызуы


+

+


80

16

64ЖКП 03

Жалпы электротехника және электроника негізі

+

+

+


64

50

14ЖКП 04

Техникалық механика негізі


+

+


64

50

14ЖКП 05

Аналитикалық химия

+

+

+


86

18

68ЖКП 06

Органикалық химия

+

+

+


128

80

48ЖКП 07

Физикалық және коллоидтық химия

+

+

+


144

108

36ЖКП 08

Конструкциялық материалдар


+

+


48

48
ЖКП 09

Қолданбалы информатика


+

+


32


32ЖКП 10

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру

+

+

+

+

72

30

26

16


ЖКП 11

Өндірісті автоматтандыру негізі және ТПБАЖ

+

+

+


86

64

22ЖКП 12

Еңбек қорғау және өндірістік экология

+

+

+


96

88

8АП 00

Арнайы пәндер

640

302

278

60

2-4

АП 01

Мұнай-газ өңдеу процестерімен аппараттары

+

+

+

+

220

100

90

30


АП 02

Мұнай және газ химиясы мен технологиясы

+

+

+

+

200

116

54

30


АП 03

Мұнайхимия синтезі технологиясы


+

+


56

56
АП 04

Өндірісті бақылау және техникалық анализ


+

+


126


126АП 05

Менеджмент, маркетинг және мұнайбизнесін ұйымдастыру


+

+


38

30

8БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

48 - 446 **

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

504

ӨО 01

Мамандыққа кіріспе практика

36

ӨО 02

Слесарлық практика

72

ӨО 03

Танысу практика

72

ӨО 04

Органикалық синтезі практикумы

108

ӨО 05

Мұнайхимия синтезі практикумы

72

ӨО 06

Мұнай және газ химиясымен технологиясы практикумы

108

ӨО 07

Өндірістік жағдайларды шешу практикумы

36

КП 00

Кәсіптік практика

1224

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практика

360

КП 02

Технологиялық практика

432

КП 03

Диплом алды практика

180

КП 04

Дипломдық жобалау

252

АА 00

Аралық аттестаттау

288

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық емес


Барлығы

6588


      Ескерту:

      ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: дипломдық жобаны қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 856-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 856-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім коды және бейіні: 0800000 -Мұнай-газ және химия өндірісі

      Мамандығы: 0819000 - Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы

      Біліктілігі: 081907 3 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер(кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі, Қазақстан тарихы)

472
1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздері, құқық негіздері)

180
1-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

920

540

364

16

1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

+


42

10

32ЖКП 02

Инженерлік графика және машина құрастыру сызуы


+

+


80

16

64ЖКП 03

Жалпы электротехника және электроника негізі


+

+


64

50

14ЖКП 04

Техникалық механика негізі


+

+


64

50

14ЖКП 05

Аналитикалық химия

+

+

+


86

18

68ЖКП 06

Органикалық химия

+

+

+


118

70

48ЖКП 07

Физикалық және коллоидтық химия

+

+

+


132

96

36ЖКП 08

Конструкциялық материалдар


+

+


48

48
ЖКП 09

Қолданбалы информатика


+

+


32


32ЖКП 10

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру

+

+

+

+

72

30

26

16


ЖКП 11

Өндірісті автоматтандыру негізі және ТПБАЖ

+

+

+


86

64

22ЖКП 12

Еңбек қорғау және өндірістік экология

+

+

+


96

88

8АП 00

Арнайы пәндер

684

376

248

60

1-3

АП 01

Мұнай-газ өңдеу процестері мен аппараттары

+

+

+

+

200

110

60

30


АП 02

Мұнай және газ химиясы мен технологиясы

+

+

+

+

264

180

54

30


АП 03

Мұнайхимия синтезі технологиясы


+

+


56

56
АП 04

Өндірісті бақылау және техникалық анализ


+

+


126


126АП 05

Менеджмент, маркетинг және мұнайбизнесін ұйымдастыру


+

+


38

30

8БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

48-449**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және Кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

504

ӨО 01

Мамандыққа кіріспе практика

36

ӨО 02

Слесарлық практика

72

ӨО 03

Танысу практика

72

ӨО 04

Органикалық синтезі практикумы

108

ӨО 05

Мұнайхимия синтезі практикумы

72

ӨО 06

Мұнай және газ химиясы мен технологиясы практикумы

108

ӨО 07

Өндірістік жағдайларды шешу практикумы

36

КП 00

Кәсіптік практика

1224

КП 01

Жұмысшы мамандығын алу практика

360

КП 02

Технологиялық практика

432

КП 03

Диплом алды практика

180

КП 04

Дипломдық жобалау

252

АА 00

Аралық аттестаттау

216

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық емес


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: диплом жобасын қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 857-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 857-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

0819000 – Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу бағдарламалары

      Пәндер циклы және кәсіптік практика бойынша білім беретін оқу

      бағдарламаларының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзырет коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖІП 01

Кәсіптік орыс тілі.

Тілді дамыту. Тілдік коммуникация.

Мәтін. Мәтін принципі.

Кәсіптік – іскерлік тілдесу.

Өндірістік құжаттардың негізгі түрлері. Оларды құрастыру мен рәсімдеудің ережелері. Іскерлік хаттар. Жеке іскерлік қағаздар. Іскерлік құжаттардағы сөз тәртібі.

Тілдік модификация факторларының негізгі құралдары: сөздік, анықтамалық, техникалық тесттер.

Білімдер:

- орыс тілін білу, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге және оларды талдауға қажетті лексикалық және грамматикалық минимумдер;

- орыс әдеби тілінің публицистикалық және ресми-іскерлік орыс тілінің нормалары, белгілері, жанрлары;

- орыс орфографиясы мен пунктуациясының негізгі принциптері;

- фонетика, сөзжасам, морфология және синтаксис бойынша негізгі мәліметтер;

Іскерліктер:

- ауызша іскерлік коммуникацияның дағдыларын қолдана білуі;

- түрлі жанрдағы жазбаша, ауызша мәтіндер құруы;

- кәсіптік түрлі тілдік құралдарды меңгеруі;

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді редакциялау және жетілдіру.

БҚ10

БҚ 11

ЖІП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Кәсіптік шетел тілдерінің негізі. Кәсіптік терминдер мен фразеологиялық айналымдар.

Мамандығы бойынша кәсіптік, іскерлік тіл негізі.

Ауызша кәсіптік іскерлік қарым-қатынас және оның нормалары.

Тілдік факторлардың негізгі кодтары: сөздік, анықтамалық, техникалық мәтін.

Аударма техникасы (сөздікпен), кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару.

Білімдер:

- шетел тілін үйреніп, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеу және грамматикалық минимумды меңгеру;

- тілдік нормаларды, тілдесудің іскерлік аясындағы стилистикасын игеру;

Іскерліктер:

- ауызша іскерлік коммуникацияның дағдыларын қолдана білуі;

- іс құжаттарын редакциялауы;

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді жетілдіру, редакциялауы.

БҚ10

БҚ 11

ЖІП 03

Дене тәрбиесі.

Адамның әлеуметтік кәсіптік жалпы мәдени дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі;

Дене тәрбиесінің әлеуметтік биологиялық және психофизиологиялық негізі.

Өзін өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негізі.

Дене тәрбиесінің кәсіби-қолданбалы дайындығы

Білімдер:

- адамның әлеуметтік кәсіптік жалпы мәдени дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі;

- өзін өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негізі;

- спорттық жаттығуларды орындау кезіндегі техника қауіпсіздігі ережелері, волейбол, баскетбол ойыны ережелері, шаңғыда жүру ережесі, гимнастикалық жаттығуларды орындау ережесі, компаспен бағдарды анықтау;

Іскерліктер:

- дене тәрбиесі нормативтерін орындау

БҚ13

ЖІП.04

Қазақстан тарихы.ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу.

Мекемелерде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру.

Техникалық сөздiктердiң ерекшелiктерi.

Кеңсе құжаттары жұмысын жүргізу негізі.

Ұйымдастыру-таратылу, нормалық-құқықтық, ақша-финанс-есептік және анықтамалық құжаттар.

Қызметтік хаттар жазудың негізгі әдістері.

Іс қағаздарын жүргізуге автоматты басқару жүйесін пайдалану.

Құжаттар жинағы туралы түсінік.

Жазба құжаттарының алғашқы және күрделі жинақтары.

Құжат қорлары туралы түсінік.

Архив. Мемлекеттік және мекеме архивтері.

Ұлттық архив қоры

Білімдер:

- техникалық және лингвистикалық сөздiктер түрлерi;

- ақпараттық және iс құжаттарының жіктелуі;

- қазiргi кезде iс қағаздарын жүргiзу стандарттарына қойылатын талаптар;

- құжаттар формуляры және олардың бөлiктерi;

- құжаттар жинағы туралы түсiнiк;

- құжаттар қоры туралы түсінік.

Іскерліктер:

- әртүрлi сөздiктердi қолдануы;

- әртүрлi құжаттарды жіктеуі;

- құжаттар формулярын толтыруы;

- әкiмшiлiк-ұйымдастыру құжаттарымен жұмыс жасауы;

- архивтiк құжаттардың текстiлерi үлгiлерiн талдауы;

- архивке құжаттарды дайындап, сақтауға тапсыруы.

БҚ10

БҚ11

КҚ 2.2.9

КҚ 2.3.9

КҚ 2.4.7

КҚ 2.5.12

КҚ 2.6.9

ЖКП 02

Инженерлік графика және машина құрастыру сызуы.

Сызба форматтары. Масштабы.

Сызбалардың графикалық орындалуы.

Техникалық детальдардың контурлары.

Призма, пирамида, цилиндр, параллелепипед, куб, конус.

Сызбаларды орындаудың жалпы ережелерi.

Бөлшектердің сызбалары және эскиздері.

Құрастыру сызбасы.

Эскиздің мақсаты және оның жұмыс сызбасынан ерекшелігі.

Деталь эскизінiң орындалу тәртібі мен кезектілігi.

МЕМСТ бойынша бөлшектердің өлшемдерін салу. Сызбаға жазылатын жазулар және олардың мазмұны.

Мамандықтар бойынша сызбалар және схемалар.

Білімдер:

- сызбалардың графикалық орындалуы;

- техникалық детальдардың контурлары;

- сызбаларды орындаудың жалпы ережелерi;

- бөлшектердің сызбалары және эскиздері:

- құрастыру сызбасы туралы жалпы түсiнiк;

- деталь эскизінiң орындалу тәртібі мен кезектілігi;

- МЕМСТ бойынша бөлшектердің өлшемдерін салу;

- мамандықтар бойынша сызбалар және схемалар.

Іскерліктер:

- шартты белгілер мен негізгі ережелерді БАБҚ бойынша сызбада безендіруі;

- шрифтімен орындау үшін сызбада бас әріптерді белгілеуі;

- бөлшектердің контурын сызуы;

- масштабты таңдауы, сызбаға өлшемдерін дұрыс салуы;

- геометриялық денелерді проекциялауы;

- бөлшектердің эскизін орындауы;

- бөлшектердің сызбасын оқуы;

- мамандықтар бойынша сызбалар және схемаларды сызуы.

БҚ 15

КҚ2.2.10

КҚ2.5.11.

ЖКП 03

Жалпы электротехника және электроника негізі.

Электр энергиясы, оның қасиеттерi және қолданылуы.

Электр тоғы. Тұрақты тоқтың электр тiзбегiнің есебі.

Электрлік және магниттiк өрiс.

Электрмагниттiк индукция.

Синусоидтық ЭҚК және тоқ.

Айнымалы тоқтың электр тізбегінің параметрлері мен элементтері.

Симметриялы үш фазалы электр тiзбегі.

Электронды лампалар.

Жартылай өткiзгiштi, фотоэлектронды құрылғылар.

Электронды түзеткiштер, күшейткiштер. Электронды генераторлар және өлшеу құралдары. Микроэлектрониканың интегральды схемалары. Автоматты жүйедегі электронды құрылғылар.

Кәсіпшіліктерді электрмен қамтудың кәзіргі сызбалары.

Қорғаныш жерлендірудің мақсаты, құрылысы және бақылау жағдайы.

Білімдер:

- электр энергиясы, оның қасиеттерi және қолданылуы;

- электрмагниттiк өрiс және электрмагниттiк индукция;

- үш фазалы электр тiзбегі;

- жартылай өткiзгiштiгi құрылғылар;

- фотоэлектронды құрылғылар;

- электронды түзеткiштер және

күшейткiштер;

- микроэлектрониканың интегральды схемалары;

- автоматты жүйедегі электронды құрылғылар;

- кәсіпшілік мекемелерін электрмен қамтудың кәзіргі сызбалары;

- қорғаныш жерлендірудің мақсаты, құрылысы және бақылау жағдайы.

Іскерліктер:

- сызбада электр тізбегінің негізгі элементтерін бейнелеуі;

- берілген элементтермен электр тізбегін құруы;

- Ом, Кирхгофф және Джоул-Ленц заңдарын есеп шығаруға қолдануы;

- тоққа, кернеуге, энергия қуатына және кедергіге өлшеужүргізуі;

- электрмен коректендіруші тізбектің қысқартылған есебін шығаруы.

БҚ 15

КҚ 2.2.11

КҚ 2.3.7

ЖКП 04

Техникалық механика негізі.

Теориялық механика және оның бөлiмдерi.

Статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi.

Кинематика. Кинематиканың негiзгi түсiнiгi.

Динамика. Динамика аксиомалары және негiзгi түсiнiгi.

Жұмыс және қуат.

Динамика теориясы.

Материалдар кедергісі. Деформация түрлері.

Машина бөлшектерi.

Бөлшектер мен түйіндердің байланысуы. Бөлшектер және машиналар беріктігіне, есептеулер.

Қосылыстар түрлері.

Берiлiстердiң туралы түсінік және түрлері.

Бiлiктер мен осьтер.

Подшипниктер.

Муфталар.

Корпус бөлшектері және серіппелер.

Білімдер:

- теориялық механика және оның түрлері;

- статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi;

- кинематиканың негiзгi түсiнiгi;

- динамика аксиомалары және негiзгi түсiнiгi;

- материалдар кедергісі;

- машина бөлшектерi;

- бөлшектер мен машиналар беріктігіне есептеулер;

- қосылыстар түрлері;

- берiлiстердiң туралы түсінік және түрлері;

- бiлiктер мен осьтер;

- подшипниктер;

- муфталар;

- корпус бөлшектері және серіппелер.

Іскерліктер:

- теориялық механика негізiн түсіндіруі;

- статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi туралы білімді қолдануы;

- кинематиканың негiзгi түсiнiгiн білуі;

- динамика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi туралы білімді қолдануы;

- материалдар кедергісін, машина бөлшектерi беріктігін есептеуі;

- қосылыстар түрлерін, берiлiстер түрлерін білуі;

- бiлiктер мен осьтерді, подшипниктерді, муфталарды таңдауы

- беріктікке, қаттылыққа және төзімділікке есеп жүргізуі;

- төзімділік шегі коэффициентінің төмендеуін анықтауы;

БҚ 18

ЖКП 05

Аналитикалық химия.

Аналитикалық химияның теориялық негізі.

Сапалық талдау және сандық талдау туралы түсінік.

Сапалық талдау

Катиондардың және аниондардың аналитикалық топтары.

Сандық талдаудың әдістері мен мақсаты.

Гравиметриялық және титриметриялық талдау.

Қышқыл - негіз титрлеу, тотығу – тотықсыздану арқылы титрлеу, комплексонометриялық титрлеу, тұндырып титрлеу әдісі. Индикаторлар, реактивтер және жұмыстық ерітінділер.

Физико – химиялық талдау әдістері.Бұл әдістердің мәні, принципі және талдау жасау.

Білімдер:

- аналитикалық химияның теориялық негізі;

- сапалық талдау туралы түсінік;

- сандық талдаудың әдістері мен мақсаты;

- гравиметриялық (салмақтық) талдау әдісі;

- титриметриялық (көлемдік) талдау әдісі;

- физико – химиялық талдау әдістері;

Іскерліктер:

- жуғыш заттарды дайындауды, зертханалық ыдыстарды жууды, оның тазалық дәрежесін анықтауы;

- талдау қорытындысына дұрыс есептеу жүргізуі;

- техникалық және анықтама әдебиеттерді қолдануы;

- аналитикалық таразыда дұрыс жұмыс жасауы;

- гравиметриялық талдау операцияларын жүргізуі;

- әр түрлі титрлеу әдістерін қолдануы;

- аспаптармен жұмыс жасауы (ФЭК рефрактометр, хроматограф, рН-метр).

КҚ 2.5.1

КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.3

КҚ 2.6.2

КҚ 2.6.3

ЖКП 06

Органикалық химия.

Органикалық химия пәні.

А.М.Бутлеровтің органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы.

Көмірсутектер.

Алкандар. Алкендер. Алкиндер. Алкадиендер. Ароматты көмірсутектер.

Көмірсутектердің табиғи көздері.

Мұнай.

Табиғи және ілеспе газдар.

Кокс өндірісі.

Оттекті, күкіртті және азотты қосылыстар.

Гетерофункциональді және гетероциклды қосылыстар.

Биоорганикалық қосылыстар. Полимерлер.

Көмірсулар.

Білімдер:

- органикалық химия негізі;

- А.М.Бутлеровтің органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы;

- көмірсутектер (алкандар, алкендер, алкиндер, алкадиендер, ароматты көмірсутектер);

- көмірсутектердің табиғи көздері (табиғи және ілеспе газдар, мұнай, кокс өндірісі);

- оттекті, күкіртті және азотты қосылыстар;

- гетерофункциональді және гетероциклды қосылыстар;

- биоорганикалық қосылыстар;

- полимерлер;

- көмірсулар.

Іскерліктер:

- органикалық қосылыстардың химиялық құрамын анықтауы;

- органикалық заттардың гомологтарының және изомерлерінің формуласын құрастыруы;

- химиялық реакцияларының теңдеулерін құрастырып, оны есеп шығаруға пайдалануы.

КҚ 2.2.4

КҚ 2.5.6

КҚ 2.5.8

КҚ 2.6.1

ЖКП 07

Физикалық және коллоидтық химия.

Заттардың агрегаттық күйінің молекулалық – кинетикалық теориясы.

Химиялық термодинамиканың негізі.

Термодинамиканың бірінші заңы.

Термохимия.

Термодинамиканың екінші заңы.

Будың термодинамикалық элементтері.

Химиялық реакция жылдамдығы туралы ілім. Химиялық кинетиканың негізгі заңы.

Реакция жылдамдығының константасы. Химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін негізгі факторлар. Вант-Гофф ережесі.

Катализ. Процестің ерекшеліктері және негізі түсініктері. Катализ механизмі туралы қазіргі түсінік және мультиплет теориясы.

Мұнай және газ өңдеу және мұнайхимия өндірісіндегі каталитикалық процестердің даму перспективалары.

Химиялық және фазалық тепе-теңдіктің принциптері, ерітінділердің қасиеттері.

Электрохимия және коррозия.

Коллоидтық химия негізі және жоғары молекулалы қосылыстар ерітінділерінің қасиеттері.

Жоғары молекулалы қосылыстар.

Білімдер:

- мұнай, газ өңдеудегі, мұнайхимиядағы физикалық және коллоидтық химияның маңызы;

- заттардың агрегаттық күйінің молекулалық – кинетикалық теориясы;

- химиялық термодинамиканың негізі;

- химиялық кинетиканың негізгі түсініктері;

- катализ, процестің ерекшеліктері, механизмі туралы қазіргі түсінік және мультиплет теориясы, мұнай, газ өңдеудегі каталитикалық процестердің қолданылуы, газдарды бөлудің хромотографиялық әдістері;

- химиялық және фазалық тепе-теңдіктің принциптері, ерітінділердің қасиеттері;

- электрохимия және коррозия;

- коллоидтық химия негізі және жоғары молекулалы қосылыстар ерітінділерінің қасиеттері.

Іскерліктер:

- газ және газ қоспаларының параметрлерiнiң есебiн жүргізуі;

- аналитикалық жолмен және анықтама әдебиеттеріндегі мәндер бойынша жылу сыйымдылықты анықтау, реакция теңдеуi бойынша жылу эффектілерін есептеуді, жұмыс денесінің күй параметрлерін анықтауы;

- химиялық процестің бағытын болжау, практикада Ле-Шателье принципін қолдануы;

- ерiтiндiлердiң коллигативті қасиеттерi есебiн және сұйық бинарлы жүйелердi бөлу тәсiлдерiн жүргізуі;

- коллоидты жүйелерді шынайы ерітінділерден айыруы, мицелла құрылысын схемасын құруы.

КҚ 2.2.4

КҚ 2.5.5.

КҚ 2.5.10.

ЖКП 08

Конструкциялық материалдар.

Отандық мұнай және химия өндірісі машина құрастыруының дамуының қысқаша тарихына шолу.

Мұнай және газ өңдеу зауыттарының технологиялық жабдықтары туралы түсінік.

Жабдықтардың жіктелуі, жабдықтар аппараттарының стандарттары.

Жабдықтар дайындауға қолданылатын материалдар.

Көміртекті және легирленген болат.

Шойын.

Түстi металдар және құймалары.

Металл емес материалдар. Жабдықтар коррозиясы және коррозиядан қорғау.

Негізгі технологиялық жабдықтар және оны пайдалану.

Білімдер:

- отандық мұнай және химия өндірісі машина құрлысының дамуы;

- мұнай және газ өңдеу зауыттарының технологиялық жабдықтары туралы түсінік;

- жабдықтардың жіктелуі, жабдықтар аппараттарының стандарттары;

- жабдықтар дайындауға қолданылатын материалдар;

- көміртекті және легирленген болат және шойын;

- түстi металдар және құймалары;

- металл емес материалдар;

- жабдықтар коррозиясы және коррозиядан қорғау әдістері;

- негізгі технологиялық жабдықтар және оны пайдалану.

Іскерліктер:

- параметрлері бойынша жабдықтарды таңдауы;

- қысым мен температураны есебін жүргізуі;

- аппараттар мен жабдықтарды беріктік пен тығыздыққа сынауы;

- жабдықтар дайындауға қажетті материалды таңдауды дұрыс орындауы;

- жабдықтарды коррозиядан қорғаудың тиімді түрін таңдауы.

БҚ 17

ЖКП 09

Қолданбалы информатика.

Қазіргі компьютерлер туралы жалпы түсінік және олардың сипаттамасы.

Жеке компьютердің операциялық жүйесі. Магнит дискісі және оның жүйесінің аймағы. Команды пакетінің файлы және оның ішкі командалары. NORTON COMMANDER (NC) сервистік командалары. Файлдарды архивтеу және архивтен шығару. Мәтін редакторы. WINDOWS қабатының жетілдірілген бағдарламасы. Шетелде информатика дамуының тенденциялары мен перспективалары. EXCEL электронды кестесі. Формула шығару жұмысы. Компьютермен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігі.

Білімдер:

- қазіргі компьютерлер туралы жалпы түсінік және олардың сипаттамасы;

- жеке компьютердің операциялық жүйесі (магнит дискісі және оның жүйесінің аймағы, команды пакетінің файлы және оның ішкі командалары);

- NORTON COMMANDER (NC) сервистік командалары;

- файлдарды архивтеу және архивтен шығару;

- WINDOWS қабатының жетілдірілген бағдарламасы;

- шетелде информатика дамуының тенденциялары мен перспективалары;

- EXCEL электронды кестесі;

- компьютермен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігі.

Іскерліктер:

- қазіргі компьютерлер туралы жалпы түсінік және олардың сипаттамасын білуі;

- жеке компьютердің операциялық жүйесін (магнит дискісі және оның жүйесінің аймағы, команды пакетінің файлы және оның ішкі командалары) игеруі;

- NORTON COMMANDER, Windows және EXCEL өнімділігін арттыруы,

- графиктер мен диаграмманы құруы, жұмыс кітабының әртүрлі бетіндегі кестелер мен есептерді біріктіруі;

- интернет желiсiмен байланыстыруды келтiруi.

БҚ 16

ЖКП10

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру.

Мекеменің өндірістік құрылымы.

Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия өнеркәсібінің өндірістік құрылымы. Мекеменің материалдық – техникалық базасы және құралдары.

Кадрлар, еңбек өнiмдiлiгi. Еңбек ақыны ұйымдастыру.

Пайда, рентабельдiк, бәсекеге қабілеттілік.

Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия басқармасының технико-экономикалық көрсеткіштері.

Жөндеу жұмысының өзіндік құны.

Негізгі және қосымша өндірісті ұйымдастыру.

Өндірістің техникалық дамуы.

Өндірістің тиімділігін арттыру.

Өндірісті басқаруды ұйымдастыру негізі.

Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия басқармасының

Жұмысын жоспарлау негізі.

Білімдер:

- мекеменің өндірістік құрылымы;

- мұнай – газ өңдеу мекемелерінің материалдық техникалық базасы;

- негiзгi қор классификациясы;

- кадрлар құрылымы,

- мұнай – газ өңдеу мекемелерінің жабдықтарын жөндеу жұмыстарының өзіндік құнының құрылымы;

- калькуляцияның жеке баптарын есептеу әдістері;

- мұнай – газ өңдеудегі ғылыми техникалық прогрестiң негiзгi бағыттары;

- мұнай және газ өңдеудің негізгі экономикалық есептері;

- мұнай және газ өңдеудің жаңа технологиялары;

Іскерліктер:

- еңбек өнімділігін есептеуі;

- жеке бағалауды, еңбек бригадасының еңбек ақы қорын есептеуі;

- жұмысшылар санын есептеуі;

- калькуляцияның жеке баптары бойынша шығындарды есептеуі;

- оперативтік жоспарлар көрсеткіштерін есептеуі, сол бойынша шешім қабылдауы;

- негізгі қорлар құрылымына анализ жасауы;

- айналым заттарын қолдану көрсеткіштерін есептеу және анализ жасауын;

- жұмысшының жалақысын есептеуді;

- ұйымдастыру техникалық шараларының экономикалық тиімділігін есептеуді жүргізу;

- ақпараттық және техникалық оқулықтармен өз бетінше жұмыс жасауы;

- жөндеу жұмыстарын орындаудың нормативтік құжаттарын пайдалануы;

БҚ 5

КҚ 2.1.3

КҚ 2.4.7

ЖКП 11

Өндірісті автоматтандыру негізі және ТПБАЖ.

Өндірісті автоматтандыру және ТПБАЖ.

Технологиялық процестерді автоматтандыру негізі.

Автоматты реттегіштер.

Реттейтін бірліктердің түрі бойынша реттегіштерді жіктеу.

Реттеу заңы.

Метрология негiздерi.

Автоматтандыру құралдарын жіктеу. Автоматты бақылау жүйелерi, реттеу.

Қысымды анықтау, қысымды өлшеу құралдары.

Шикізат, материал, өнім және энергия шығынын және санын өлшеу аспаптарының ролі.

Деңгейді өлшеу және деңгейлегіштерді жіктеу.

Температураны өлшеу.

Температураны өлшеу құралдарын жіктеу.

Газанализаторларды жіктеу.

Газ концентрациясын өлшеу бірліктері.

Сұйықтықтың тығыздығын өлшеу.

Газ және қатты дененің ылғалдылығын есептеу.

Химиялық, механикалық, гидромеханикалық, масса алмасу және жылу алмасу процестерін автоматтандыру. Өндірістік процестерді автоматтандыру

Білімдер:

- технологиялық процестерді автоматтандыру негізі;

- технологиялық көрсеткiштердi автоматты бақылау;

- технологиялық процестердi басқарудың автоматты жүйесi туралы мағлұмат;

- мұнай өңдеу және мұнайхимиялық өндiрiстерiнiң негiзгi процестерiн автоматтандыру;

Іскерліктер:

- автоматты бақылау жүйесінің құрылымдық схемасын құру;

- объектінің қасиетіне байланысты реттегіштердің түрлерін таңдауы;

- күй параметрлеріне өлшеу жүргізуі;

- шикізаттың, дайын өнімнің энергияресурсы шығынын және мөлшерн анықтауға арналған аспаптарды қолдануы;

КҚ 2.1.2

КҚ 2.2.8

КҚ 2.3.4

КҚ 2.4.8

ЖКП 12

Еңбек қорғау және өндірістік экология.

Еңбектi қорғаудың негiзгi түсiнiктерi еңбек қорғауды ұйымдастыру жұмыстары,

кәсiби аурулар және өндiрiстiк жарақаттанудың жалпы түсiнiктерi және олардың алдын алу шаралары.

Электр тоғы әсері және тоқ соққан кездегі алғашқы көмек.

Мұнай, газ өңдеу және химия зауыттарындағы техника қауіпсіздігі ережелері.

Қысыммен жұмыс жасайтын сосудтарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік.

Қауіпті және жарылғыш заттарды сақтау, тасымалдау.

Өрт қауіпсіздігі. Өрт сөндiру құралдары және әдістері.

ҚР "Қоршаған ортаны қорғау туралы заңы".

ҚР қоршаған ортаны қорғау туралы нормативтік құқық негіздері.

Қоршаған ортаны қорғаудың заңнамалық актілері мен Халықаралық ынтымақтастық.

Табиғатты зиянды заттармен ластау көздері.

Су бассейнiн қорғау.

Білімдер:

- еңбекті қорғаудың жалпы мәліметтері, еңбек қорғауды ұйымдастыру жұмыстары, еңбек қорғаудың заңдық негіздері;

- еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі, еңбекті қорғау жұмыстарын ұйымдастыру;

- өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар түсінігі және олардың алдын алу шаралары;

- мұнай және газды өңдеу және химия зауыттарының қауіпсіздік техникасы ережелері;

- механикалық және технологиялық жабдықтардың қауіпсіздігі, қысыммен жұмыс жасайтын жабдықтарды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі;

- электроқауіпсіздік негіздері;

- қолданатын заттардың зияндылығы және жеке қорғаныс құралдары;

- өндірістік бөлмелерге қойылатын санитарлы-гигиеналық талаптар;

- өнеркәсіптің зиянды лақтырыстарынан қоршаған ортаны қорғау;

- өртке қарсы қорғау негіздері;

- кәсіпорынды өрттен қорғауды ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- еңбек қорғау ережелерін сақтау;

- қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтауы;

- өрттен қорғау қызметін ұйымдастыруы;

- ҚР қоршаған ортаны қорғау заңдарын білуі;

- мұнай мен газды өңдеу басқармасының қоршаған ортаны ластауының негізгі көздерін талдауы;

- атмосфераға жіберілетін лас заттарды және қалдық су түзілуін азайту шараларын алуы;

БҚ 2

БҚ 9

КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5

КҚ 2.2.7

КҚ 2.3.5

КҚ 2.4.6

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Мұнай-газ өңдеу процестері мен аппараттары.

Негізгі процестер мен аппараттардың жіктелуі.

Гидростатикалық қысым, түрлері, қасиеттері. Абсолюттік, вакуумдық, артық қысым.

Сұйықтың меншікті энергиясы. Идеалдық және реал сұйықтар үшін Бернулли теңдеуі, оның физикалық мәні. Сұйықтың жылдамдығы мен жұмсалуын өлшеу.

Сұйық қозғалысының режимі. Рейнольдс критериі.

Гидравликалық процестер. Гидромеханикалық процестер.

Сораптар мен компрессорлар.

Жылу берілу негізі.

Жылулық процестерді жүргізу әдістері. Жылу берілу түрлері. Жылулық баланс. Жылу алмасу түріне қарай жылу жүктемесін анықтау. Жылу берілудің негізгі теңдеулері.

Қыздыру және салқындату. Қыздырғыш және салқындатқыш агенттердің түрлері.

Жылу алмастырғыш аппараттар. Құбырлы пештер. Зат алмасу теориясының негізі, айдау теориясы.

Ректификация. Абсорбция. Десорбция. Экстракция. Адсорбция. Сусымалы материалдар гидравликасы. Химиялық процестер туралы мәліметтер.

Реактор құрылғыларының жіктелуі: қаптама құбырлы, имектелген, араластырғыш құрылғымен жабдықталған колонна типті реакторлар.

Білімдер:

- негізгі процестер мен аппараттардың жіктелуі;

- гидростатикалық қысым, түрлері, сұйықтар қасиеттері;

- сораптар мен компрессорлар;

- жылу беру негiздерi,

- жылу алмасу аппараттарының жiктелуi және құрылысы;

- мұздатқыш қондырғылары, түрлері, құрылысы, жұмыс істеу принциптері;

- масса алмасу процесiнiң теориялық негiздерi;

- айдау процесiнiң теориясы;

- ректификация, абсорбция және десорбция, экстракция, адсорбция процестері, теориялық негіздері;

- гидромеханикалық процестер;

- химиялық процестердi жүргiзу негiздерi, реакторлар, түрлері, құрылысы, жұмыс істеу принциптері.

Іскерліктер

- негізгі процестер мен аппараттардың жіктелуін анықтауы;

- гидростатикалық қысымды анықтауы;

- идеалдық және реал сұйықтар үшін Бернулли теңдеуін құруы;

- сұйықтың жылдамдығы мен жұмсалуын өлшеуі;

- сұйық қозғалысының режимі, Рейнольдс критериі анықтауы;

- жылу берілу түрлері, жылулық баланс, жылу алмасу түріне қарай жылу жүктемесін анықтауы;

- жылу берілу және жылу өткізгіштік коэффициенттерін және теңдеулерін анықтауы;

- қыздырғыш және салқындатқыш агенттердің түрлерін білуі;

- сораптар мен компрессорлар, жылу алмастырғыш аппараттар, құбырлы пештер, т.б аппараттар қызметін талдауы;

- ректификация, абсорбция (десорбция), экстракция, адсорбция процестерінің мәнін талдауы;

- химиялық процестер туралы мәліметтер білуі

БҚ 8

БҚ 9

КҚ2.1.1

КҚ 2.2.3

КҚ 2.3.3

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.4

КҚ 2.6.8

АП 02

Мұнай және газ химиясы мен технологиясы.

Мұнайдың химиялық және фракциялық құрамы.

Мұнай және мұнай өнімдерінің жіктелуі. Тауарлы мұнай өнімдерін пайдалану қасиеттері.

Мұнайды өңдеу.

Мұнай өнімдерін екінші реттік өңдеу.

Өңдеудің термиялық процестері. Мұнай фракцияларын өңдеудің термокаталитикалық процестері.

Мұнай газдарын өңдеу.

Түсті мұнай өнімдерін тазарту.

Мұнай майлары өндірісі.

Әртүрлі бағытта қолданылатын мұнай өнімдері.

Қазіргі МӨЗ және ГӨЗ.

Мұнай өңдеу қондырғыларының біріккен процестерінің экономикалық тиімділігі.

Отын әдісі бойынша түсті өнімдерді жоғары шығыммен алу мақсатында күкіртті мұнайды өңдеу схемасы.

Отын-май әдісі бойынша мұнайды өңдеу схемасы.

Мұнай өңдеуді мұнайхимия өндірісімен байланыстыру мүмкіндігі.

Білімдер:

- мұнайдың химиялық және фракциялық құрамы;

- мұнай және мұнай өнімдерінің жіктелуі;

- мұнайды өңдеуге дайындау;

- мұнайды бiрiншi реттiк өңдеу;

- мұнай фракцияларын 2-шi реттiк өңдеу;

- термиялық процестер;

- мұнай фракцияларын өңдеудiң каталитикалық процестерi;

- газдарды өңдеу.

- түсті мұнай өнімдерін тазарту;

- мұнай майлары өндірісі;

- біріккен мұнай өңдеу қондырғыларының экономикалық тиімділігі;

- отын әдісі бойынша түсті өнімдерді жоғары шығыммен алу мақсатында күкіртті мұнайды өңдеу схемасы;

- отын-май әдісі бойынша мұнайды өңдеу схемасы;

Іскерліктер:

- мұнайдың химиялық және фракциялық құрамын талдауы;

- тауарлы мұнай өнімдерін пайдалануы;

- шикізатқа, дайын өнімге және қосымша материалдарға қойылатын техникалық талаптарды сақтауы;

- қондырғының технологиялық сызбаларын және өндірістің режимдерін таңдауы;

- негізгі технологиялық жабдықтарды және олардың жұмыс принципін қолдануы;

- біріккен қондырғылардың кемшіліктері мен артықшылықтарын салыстыра білуі;

- шикізаттың, отынның, электр энергиясының, жұмсалу нормасын, техника қауіпсіздігін сақтауы;

БҚ 8

КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.6

КҚ 2.3.10

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.8

АП 03

Мұнайхимия синтезі технологиясы.

Мұнайхимия өндірісі.

Қазақстан Республикасы және басқа елдердің дамуы үшін мұнайхимия өндірісінің маңызы.

Мұнайхимия шикізатын алу және дайындау.

Шикізат түрлері.

Мұнайхимия өндірісі өнімдері: мономерлер, полимерлер, спирттер, кетондар, жуғыш заттар және БАЗ.

Тотығу, полимерлеу, изомерлеу, алкилдеу процестерінің мәні және маңызы.

Синтетикалық жуғыш заттар және БАЗ өндірісі.

Қоспалар, майлағыштар, сутегі, күкірт қышқылы, аммиак және карбамид өндірісі.

Білімдер:

- мұнайхимия процесінің көптүрлілігі;

- Қазақстан Республикасы және басқа елдердің дамуы үшін мұнайхимия өндірісінің маңызы;

- мұнайхимия шикізатын алу және дайындау;

- мұнайхимия өндірісі өнімдері;

- тотығу, полимерлеу, изомерлеу, алкилдеу процестерінің мәні және маңызы;

- синтетикалық жуғыш заттар және БАЗ өндірісі.;

- қоспалар, майлағыштар, сутегі, күкірт қышқылы, аммиак және карбамид өндірісі.

Іскерліктер:

- мұнайхимия өндірісінің маңызын талдауы;

- негізгі шикізат түрлерін таңдауы;

- процестің технологиялық сызбаларын сызуы;

- негізгі жабдықтарын таңдауы;

- процестің тиімді параметрлерін таңдауы;

- процестің технологиялық сызбасын оқуды;

- технологиялық сызбаны автоматтандыруы;

- өндірістік жағдайлар есебін шешуді.

БҚ 12

КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.4

АП 04

Өндірісті бақылау және техникалық анализ.

Мұнай және газ өңдеу зауыттарында өндірісті бақылау және техникалық анализ жасаудың маңызы.

Техникалық анализ әдістері. Өнім сапасы деңгейін бағалау әдістері.

Зертханада жұмыс орнын ұйымдастыру және ішкі тәртіп ережелері.

Лабораториялық жұмысты орындау кезіндегі техника қауіпсіздігі және өрттің алдын алу шаралары.

Газдар анализі.

Газдар хроматографиясы.

Мұнай және мұнай өнімдері анализінің жалпы әдістері.

Мұнай отыны анализі.

Мұнай майлары анализі. Консистентті майлағыштар анализі.

Мұнайдың қатты өнімдерінің анализі.

Мұнайхимия синтезі өнімдерінің анализі.

Катализаторлар анализі. Техникалық сулар анализі.

Білімдер:

- мұнай және газ өңдеу зауыттарында өндірісті бақылау және техникалық анализ жасаудың маңызы;

- техникалық анализ әдістері;

- өнім сапасы деңгейін бағалау әдістері;

- зертханада жұмыс орнын ұйымдастыру және ішкі тәртіп ережелері;

- газдар анализі, газдар хроматографиясы;

- мұнай және мұнай өнімдері анализінің жалпы әдістері;

- мұнай отыны анализі;

- мұнай майлары анализі;

- мұнайдың қатты өнімдерінің анализі;

- мұнайхимия синтезі өнімдерінің анализі;

- катализаторлар анализі;

- техникалық сулар анализі.

Іскерліктер:

- мұнай өнімдерінің, реагенттердің, қосымша материалдардың, катализаторлардың негізгі сапа көрсеткіштерін анықтауы;

- МемСТ бойынша мұнайды және мұнай өнімдерін сынау әдістерін жүргізуі;

- мұнайдың және мұнай өнімдерінің анализі кезіндегі техника қауіпсіздігі ережелерін сақтауы;

- зауыт зертханасында талдауға қолданылатын негізгі аспаптардың жұмыс принципін білуі.

- анықтамалық әдебиеттерді қолдануды;

- талдау қорытындысы бойынша құжат толтыруды.

БҚ 12

КҚ2.1.8

КҚ2.2.4.

КҚ2.5.4

КҚ2.5.7.

КҚ2.5.9.

КҚ2.6.4

КҚ2.6.5.

КҚ2.6.6.

КҚ2.6.7

АП 05

Менеджмент, маркетинг және мұнай бизнесін ұйымдастыру.

Бизнес саласындағы қызмет.

Менеджмент: қызметтiң түрлерi және басқарудың жүйесi.

Менеджментті ұйымдастыру түрлері.

Топтың динамикасы және менеджмент жүйесiндегi жетекшiлiк.

Ақпарат әлемі.

Бизнестi ақпараттық қамтамасыз ету.

Маркетинг процесін басқару. Зерттеудің маркетинг жүйесі.

Баға саясаты.

Тауарларды тарату әдістері. Дайын өнімдердің және шикізаттардың қоры.

Тұтынушылардың қарыздық құқықтары.

Білімдер:

- менеджмент: қызметтiң түрлерi және басқарудың жүйесi;

- менеджментті ұйымдастыру түрлері;

- топтың динамикасы және менеджмент жүйесiндегi жетекшiлiк;

- бизнестің циклдік дамуы;

- кәсіпорынның өмірлік циклы;

- менеджмент жүйесіндегі маркетинг;

- маркетингтiң әлеуметтiк негiзi: адамдардың сұранысын қанағаттандыру;

- маркетингтi басқарудың жүйесі;

- бағаны ұйымдастыру;

- тауарларды тарату әдістері;

- дайын өнімдердің және шикізаттардың қоры;

- тұтынушылардың қарыздық құқықтары;

- сатушылардың қарыздық міндеттері.

Іскерліктер:

- қазiргi нарықтың шартында басқару қызметiнiң негiзiн білуі;

- менеджменттiң, бизнестiң, кәсiпкерлiктiң мақсатын, мiндетiн, функциясын анықтауы;

- қазiргi ақпараттық технологияны талдауы;

- өндiрушiлердiң пайдасын барынша көбейтудiң принциптерiн анықтауы.

- бизнес саладағы қызмет барысында нарықтың мүмкiндiгiн талдауы;

- нормативтi, мемлекеттiк құжаттарды пайдалануы;

- басқару жүйесiнiң мақсатын анықтауы;

- мұнай және химия өндiрiсiндегi қазiргi заман ұйымдық бизнестiң түрлерiн жоспарлауы;

- қазiргi ақпараттық әдiстерiн практикада пайдалануы;

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 4-БҚ 7

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00

Өндірістік оқытуӨО 01

Мамандыққа кіріспе.

Мамандық бойынша бастапқы мәліметтер.

Мұнай, газ және мұнай өнімдерінің маңызы.

Мұнай өңдеу және мұнайхимия өнеркәсібі бойынша негізгі мәліметтер.

Іскерліктер:

- өнімнің сапасын бақылауды үйренуі;

- техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі ережелерін қолдануы, жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыруы;

- МӨЗ, ГӨЗ және МХЗ – ның құрылымы және мақсатын білу;

- мұнайдың және газдың ҚР экономикасындағы және дүние жүзі экономикасындағы маңызын түсіну;

- мұнай мен газды өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін үйрену;

- сала өндірісінің тиімділігін арттырудың факторлары мен экономикалық проблемаларын үйрену;

- өндірістік қызмет көрсету базасының мақсаты, сол сияқты оның құрамдас бөлімдерін білу;

- газ өңдеу басқармасының құрылымы, негізгі нысандарының мақсатын үйрену;

- зауыттың орталық зертханасының мақсатын үйрену;

Дағдылар:

- жұмыс орнын ұйымдастыру;

- МӨЗ және МХЗ ұйымдастыру құрылымының сызбасын құру;

- зауыттың жеке цехтарындағы процестердің технологиялық сызбасын құру;

- техника және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.

БҚ 1-БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

ӨО02

Слесарлық практика.

Белгiлеу туралы жалпы ұғым.

Жазықтық және кеңiстiктiк белгiлеу.

Жазықтық және кеңiстiк белгiлеу әдiстерi.

Белгiлеу кезiндегi техника қауiпсiздiгiнiң жалпы ережелерi. Техника қауiпсiздiгi бойынша арнайы талаптар.

Құралдарды күту және оны жұмысқа дайындау. Беттерді бояу. Белгiлеу сызықтарын салу. Белгiлеу сызықтарын кернеу.

Металдарды кесу, түзеу және шабу туралы жалпы мағлұмат.

Металды кесу, түзету және табуға арналған құралдар, құрылғылар. Жұмыс орнының және участоктың жабдықталуының негiзгi ережелерi.

Беттердi егелеу маңызы. Беттердi егелеу кезiндегi техника қауiпсiздiгi.

Шабрлеу, қырнау туралы түсiнiк.

Токарь станогының құрылысы мен құрамы. Токарлық жұмыстар операцияларының негiзгi түрлерi.

Іскерліктер:

- белгiлердi анықтауды,

- белгiлеу сызықтарын орындауды;

- металдарды шабу, тегiстеу, кесудiң негiзгi элементтерiн орындауды;

- металды кесу аспаптарын және шабуға арналған құрылғыларды қолдануды;

- жұмыс орнын және аймақты дұрыс жабдықталуын тексеруді;

- бір типті токарлі станоктарды пайдалану және басқаруды;

- бұрғылап тесу жұмыстары кезінде құралдарды, саймандарды және жабдықтарды қолдануды;

Дағдылар:

- белгiлеудi дербес орындауы;

- құралдарға дұрыс күтiм жүргiзуi;

- металды кесу, түзету, шабу кезiнде операцияларды дербес орындауы;

- жеке қорғаныс құралдарын қолдануы;

- жазық беттердi егелеуi;

- кең беттерi бар дайындамаларды орындауы;

- бұрыш астында орналасқан беттердi егелеуі;

- қолмен және машиналық өңдеумен тесiктердi тазалап өңдеудiң тәсiлдерiн практикада қолдануы;

- техника қауiпсiздiгi және өртке қарсы шараларды сақтауы;

БҚ 1-БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

ӨО 03

Танысу практика.

Мекемемен таныстыру. Қосымша цехтар жұмысымен танысу.

Мамандыққа кiрiспе. Термиялық және термокаталтикалық процестермен танысу.

Сылау майлары өндiрiсiмен танысу.

Орталық зертхана жұмысымен танысу. Қоршағанортаны қорғау

Іскерліктер:

- мұнай мен газ өңдеу мекемелері аймағындағы қауіпсіздік ережелерін сақтауы;

- басқару мекемесі құрылымын, қондырғыға қызмет көрсетушілер құрамын, олардың біліктілігін түсінуі;

- мекеменің және жекелеген процестердің шикізат көздерін, өнімдерін және қосымша материалдарын анықтауы;

- мекеменің жеке цехтарының негізгі аппараттарын, жұмыс принципін үйренуі;

- негізгі аппараттардың құрылымын игеруі;

- мұнай және мұнай өнімдерін сақтау орнын, құбырмен тасымалдауын білуі;

- қоршаған ортаны ластау көздерін анықтауы;

- мекеменің отынмен, сумен, электрмен, ауамен және бумен қамтылуын анықтауы;

Дағдылар:

- жеке технологиялық аппараттар мен жабдықтарды ажыратуы;

- мекеме, технологиялық қондырғы аймағындағы жабдықтарды, аппараттарды, жеке түйіндерді анықтауы;

- жылу алмасу, масса алмасу, термиялық, термокаталитикалық процестерді айыруы;

- жұмыс дәптерін жүргізуі, қысқаша мәліметтер жазуы;

- жеке бөлшектер мен түйіндерді және аппараттар байланысын сызуы;

БҚ 1-БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

ӨО 04

Органикалық синтезі практикумы.

Лабораториялық жұмыстар аппаратурасы және техникасы.

Жұмыстың негiзгi әдiстерi, органикалық заттарды бөлу және тазарту.

Органикалық заттардың негiзгi физикалық тұрақтыларын анықтау. Органикалық заттарды синтездеу

Іскерліктер:

- зертханалық жұмыстардың жалпы сипаттамасын, мазмұнын, мақсатын игеру;

- органикалық синтез зертханасының жұмыс ерекшелiктерiн білу;

- зертханалық жұмысты орындау кезiнде қойылатын талаптарды сақтау;

- аспаптарды және қондырғыларды құрастыру;

- қондырғының саңылаусыздануын тексеру;

- жұмыстың негiзгi әдiстерiн білу;

- органикалық заттарды бөлу және тазарту, кристалдану, возгонкалау (сублимация), экстракциялау, айдау, хромотографиялау т.б. зертханалық жұмыстарды жасау;

Дағдылар:

- процестің көрсеткіштерін алу;

- өнімге талдау жасап, есебін шығару;

- жұмыс журналын толтыру, жұмыс есебiн дайындау және тапсыру;

- анықтама әдебиетпен жұмыс iстеу;

- балқу, қайнау температурасын анықтау;

- сұйық заттардың тығыздығын анықтау;

- сыну көрсеткiштерiн анықтау;

- органикалық заттарды синтездеудің ерекшеліктерін пайдалану;

- зертханалық жұмыс жүргізу кезінде техника және өрт қауіпсіздігін сақтауы;

БҚ 1-БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 2.5.5

КҚ 2.5.8

КҚ 2.6.6

ӨО 05

Мұнайхимия синтезі практикумы.

Мұнайхимия синтезі зертханасындағы жұмыстың жалпы ережелері. Зертханадағы жұмысты ұйымдастыру.

Тәжірибелік мәндерді өңдеу және экспериментті жоспарлау әдістері. Мұнайхимия синтезі бойынша зертханалық жұмыстар.

Гидрлену және дегидрлену процестері.

Алкилдеу процестері.

Тотығу процестері. Этерификациялау, гидролиз, гидратациялау, дегидратациялау процестері. Карбонил тобы бойынша конденсациялану және қосылу процестері. Сульфирлеу және сульфаттау процестері.

Іскерліктер:

- мұнайхимия өндірісі, оның шығу тегі, мұнайхимия өндірісінің Қазақстан Республикасы және басқа да мемлекеттердің экономикалық потенциалының дамуына әсерін түсінуі;

- мұнайхимия процестерінің әртүрлілігін анықтауы;

- мұнайхимия процестерінің теориялық негіздерін, химизмін, катализаторларын білуі;

- мұнайхимия процесінің негізгі параметрлерін анықтауы;

- негізгі мұнайхимия өнімдерін білу;

- мұнайхимия өндірісінің экологиялық проблемалары және оларды шешудің тиімді жолдарын үйрену;

Дағдылар:

- қондырғыны жинауды жүргізу және оның саңылаусыздануын тексеру;

- зертханалық журналды толтыру;

- зертханалық жұмыс кезіндегі қауіпсіздік шараларын сақтау;

- улы, жеңіл тұтанатын және жанғыш заттармен жұмыс жасау;

- жарылу қаупі бар заттармен жұмыс жасау;

- өртті болдырмау шараларын сақтау;

- бақытсыз жағдайларда алғашқы медициналық көмекті ұйымдастыру;

БҚ 1-БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

КҚ2.5.4.

КҚ2.5.9

КҚ2.6.4.

КҚ2.6.7.

ӨО 06

Мұнай және газ химиясымен технологиясы практикумы.

Мұнай және мұнай өнiмдерiнiң химиялық құрамын зерттеу.

Мұнай және мұнай өнiмдерiн бөлу әдiстерi.

Май фракцияларын зерттеу. Мұнайды өңдеу процестерi. Мұнайды мазутқа дейiн өңдеу.

Газойльдiң каталитикалық крекингiсi.

Дизельдiк отынды парафиннен тазарту.Майларды тазалау процесi.Майларды адсорбциялық тазалау.

Іскерліктер:

- зертхананы ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптарды сақтау;

- зертхананы жабдықтармен, электр энергиясымен, сумен, газбен, канализациямен қамтуға және желдетуге қойылатын талаптарды орындау;

- мұнай және газ химиясы мен технологиясы зертханасының жұмыс ережесiн сақтау;

- мұнайды және мұнай өнiмдерiн бөлудiң негiзгi әдiстерiн білу;

- өнімдердің шығымын анықтау;

- техника және өрт қауiпсiздiгi ережелерiн сақтау;

- мұнайды АРН-2 стандартты жабдығында фракцияларға айдау;

- адсорбциялық тазалаудың майдың сапасына әсерін талдау;

Дағдылар:

- зертхана жағдайында бензин фракциясын бөлу;

- сыну көрсеткiшiн анықтау;

- майдың тығыздығын пикнометр әдісімен анықтау;

- мұнай өнімдерінің молекулалық массасын анықтау;

- тазаланған дизельдiк отын мөлшерiн анықтау;

- зертхана жағдайында майларды адсорбциялық тазалауды жүргізу;

- зертхана жағдайында қозғалмайтын катализатор қабатында газойлдің каталитикалық крекингiсін жүргізу;

- процестiң материалдық балансын есептеу;

- жабдықтар мен аспаптарды пайдаланып жұмыс жасау кезiндегi техника қауiпсiздiгiн сақтау;

- жұмыс орнын ұйымдастыру;

- жүргізілген зертханалық жұмыстың есеп техникалық құжаттарын жүргізу;

БҚ 1-БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 2.5.1

КҚ 2.5.12

КҚ 2.6.1

КҚ 2.6.9

ӨО 07

Өндірістік жағдайларды шешу практикумы.

Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия зауыттарының технологиялық қондырғыларындағы апатты жағдайлар.

Іскерліктер:

- технологиялық қондырғы операторының міндеттерін үйрену;

- мұнайгаз өңдеу зауыттарының технологиялық қондырғыларындағы мүмкін апатты жағдайларды анықтау;

Дағдылар:

- технологиялық қондырғылардағы пайда болатын ақаулардың себептерін анықтауы;

- технологиялық қондырғылардағы мүмкін апаттарды жоюы;

- вахталық журналға, апатты тіркеу журналына және қондырғылардағы басқа да ақаулық жағдайларды толтыру;

БҚ1- БҚ18

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.8

КҚ 2.4.1

КҚ2.4.8

КҚ2.5.1- КҚ2.5.12

КҚ2.6.1-

КҚ2.6.9

КП 00

Кәсіптік практика.КП 01

Жұмысшы мамандығын алу.

Дайындық кезеңi, техника мен өрт қауiпсiздiгiнен инструктаждан өту.

Жұмыс орнымен танысу. Жұмыс орнында стажировкадан өту. Квалификациялық емтихан тапсыру.

Іскерліктер:

- мекеменің iшкi тәртiбі ережелерін білу;

- шикізат пен дайын өнімге қойылатын негізгі талаптарды сақтау;

- қондырғының технологиялық сызбасын түсіну;

- негiзгi және қосымша аппараттарына қойылатын негiзгi талаптарды сақтау;

- технологиялық процестi реттеу мен бақылау жүргізудің ерекшеліктерін ескеру;

- шикiзат пен өнiмнiң сапасына зертханалық бақылау жүргізу ерекшеліктерін сақтау;

- аппаратты, блокты түгелiмен қондырғыны iске қосу мен тоқтатудың негізгі принциптерін орындау;

Дағдылар:

- өз бетімен 3-шi санатты оператор ретінде қондырғыда жұмыс жасау.

БҚ 1- БҚ 18

КҚ 2.1.1-

КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.1-

КҚ 2.2.11

КҚ 2.3.1-

КҚ 2.3.10

КҚ 2.4.1-

КҚ2.4.8

КҚ2.5.1- КҚ2.5.12

КҚ2.6.1-

КҚ2.6.9

КП 02

Технологиялық практика.

Кіріспе әңгіме.

Зауытпен жалпы таныстыру. Технологиялы бригада құрамында ақылы жұмыс жасау.

Курстық жобалау үшiн материалдарды жинақтау және тәжiрибе бойынша есептi дайындау.

Іскерліктер:

- зауыттың неізгі және қосымша цехтарының өзара байланысын білуі;

- дайын өнiм сапасына әсер ететiн негiзгi технологиялық режим нормасын анықтауы;

- қондырғы шеберінің немесе аға оператор басшылығымен қондырғының технологиялық процесін жүргізуі;

- сақтандырғыш арматураларды реттеуі;

- техника және өрт қауiпсiздiгiнен инструктаж жүргізуі;

- өндірісті жетілдіру мақсатында қайта жасақтау және жаңарту жүргізуі;

- қоршаған ортаны қорғау шараларын және қалдық суларға зиянды заттардың кетуiн және оны тазарту жолдарын ұйымдастыруы;

- апатты жағдайлардың алдын алуы;

- қондырғының технико-экономикалық көрсеткіштерін есептеуі;

- еңбек ақы төлеу жүйесiн, тарифтiк ақы мен мөлшерiн және марапаттау жүйесiн есептеуі;

- қондырғыны автоматтандырудың прициптерiн сызбасын, температураны, қысымды, жұмсалу деңгейiн анықтайтын приборларды және олардың орнын білуі;

- технологиялық қондырғыны энергиямен және сумен қамту сызбасын білуі;

Дағдылар:

- технологиялық қондырғы операторы (Насос қондырғысы машинисі, Компрессор қондырғысы машинисі, Газ бен шаң анализі лаборанты) ретінде жұмыс жасау.

БҚ 1-

БҚ 18

КҚ 2.1.1-

КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.1-

КҚ 2.2.11

КҚ 2.3.1-

КҚ 2.3.10

КҚ 2.4.1-

КҚ2.4.8

КҚ2.5.1-

КҚ2.5.12

КҚ2.6.1-

КҚ2.6.9


      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру

      бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзырет коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік орыс тілі.

Тілді дамыту. Тілдік коммуникация.

Мәтін. Мәтін принципі.

Кәсіптік – іскерлік тілдесу.

Өндірістік құжаттардың негізгі түрлері. Оларды құрастыру мен рәсімдеудің ережелері. Іскерлік хаттар. Жеке іскерлік қағаздар. Іскерлік құжаттардағы сөз тәртібі.

Тілдік модификация факторларының негізгі құралдары: сөздік, анықтамалық, техникалық тесттер.

Білімдер:

- орыс тілін білу, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге және оларды талдауға қажетті лексикалық және грамматикалық минимумдер;

- орыс әдеби тілінің публицистикалық және ресми-іскерлік орыс тілінің нормалары, белгілері, жанрлары;

- орыс орфографиясы мен пунктуациясының негізгі принциптері;

- фонетика, сөзжасам, морфология және синтаксис бойынша негізгі мәліметтер.

Іскерліктер:

- ауызша іскерлік коммуникацияның дағдыларын қолдана білуі;

- түрлі жанрдағы жазбаша, ауызша мәтіндер құруы;

- кәсіптік түрлі тілдік құралдарды меңгеруі;

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді редакциялау және жетілдіру.

БҚ10

БҚ 11

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі№

Кәсіптік шетел тілдерінің негізі. Кәсіптік терминдер мен фразеологиялық айналымдар.

Мамандығы бойынша кәсіптік, іскерлік тіл негізі.

Ауызша кәсіптік іскерлік қарым-қатынас және оның нормалары.

Тілдік факторлардың негізгі кодтары: сөздік, анықтамалық, техникалық мәтін.

Аударма техникасы (сөздікпен), кәсіптік бағыттағы мәтіндерді аудару.

Білімдер:

- шетел тілін үйреніп, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеу және грамматикалық минимумды меңгеру;

- тілдік нормаларды, тілдесудің іскерлік аясындағы стилистикасын игеру.

Іскерліктер:

- ауызша іскерлік коммуникацияның дағдыларын қолдана білуі;

- іс құжаттарын редакциялауы;

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді жетілдіру, редакциялауы.

БҚ10

БҚ 11

ЖГП 03

Дене тәрбиесі.

Адамның әлеуметтік кәсіптік жалпы мәдени дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі;

Дене тәрбиесінің әлеуметтік биологиялық және психофизиологиялық негізі.

Өзін өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негізі.

Дене тәрбиесінің кәсіби-қолданбалы дайындығы

Білімдер:

- адамның әлеуметтік кәсіптік жалпы мәдени дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі;

- өзін өзі жетілдірудің физикалық және спорттық негізі;

- спорттық жаттығуларды орындау кезіндегі техника қауіпсіздігі ережелері, волейбол, баскетбол ойыны ережелері, шаңғыда жүру ережесі, гимнастикалық жаттығуларды орындау ережесі, компаспен бағдарды анықтау.

Іскерліктер:

- дене тәрбиесі нормативтерін орындау

БҚ13

ЖГП04

Қазақстан тарихы.ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер.

ӘЭП 01

Мәдениеттану.

Мәдениеттану және оның қоғамдағы ролі. Мәдениетті зерттеудің алуан түрлілігі.

Мәдениет және өркениет, мәдениеттің қалыптасуы;

Мәдениеттің конфуцийлік-даосистік типі.

Мәдениеттің үнді-будда типі.

Ислам мәдениетінің әлемі.

Мәдениеттің христиандық типі. Батысевропалық мәдениет және оның қазіргі заман дамуына тигізген әсері.

Африка мәдениетінің ерекшелігі мен бірегейлігі.

Көшпелі өркениеттің пайда болуы және бірегейлігі.

Орта ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті.

ХVІІ-ХІХ ғғ. қазақтардың мәдени дәстүрлері.

Қазіргі заманғы Қазақстан мәдениеті

Білімдер:

- халықтар мәдениеті туралы негізгі ұғымдар;

- көшпенділердің өмірі мен құндылықтар жүйесі;

- орта ғасырдағы қазақ этносының мәдени негізі жөніндегі білімінің қалыптастыруы;

- Қазақстанның ортағасырлық мәдениетіне түрік және араб мәдениетінің әсері.

Іскерліктер:

- мәдениеттану ұғымдарын еркін пайдалану;

- мәдениетті зерттеудің алуан түрлілігін білу;.

- рухани мәдениетінің ерекшеліктерін көрсету.

БҚ1

БҚ3

БҚ4

БҚ5

БҚ6

БҚ10

БҚ14

ӘЭП 02

Философия негіздері.

Философия және оның қоғамдағы ролі.

Философияның тарихи типтері.

Болмыс түсінігі.

Материя және қозғалыс. Кеңістік және уақыт.

Сана табиғаты.

Диалектика және оның баламалары. Қоғамның философиялық түсінігі. Қоғамдық дамудың формалары және мазмұны.

Таным және оның түрлері. Қоғамдық сана және оның түрлері.

Адам табиғаты және оның өмір сүруінің мәні. Жеке тұлға. Еркіндік және жауапкершілік. Әлеуметтік болжау түрлері, типтері, әдістері.

Қазіргі глобальдық проблемалар. Мораль – дүниеге шынайы бағалық қатынас формасы.

Білімдер:

- әлемнің философиялық, ғылыми және діни бейнелері туралы ілім;

- адам өмірінің мағынасы туралы;

- қоғамдағы адамдардың ара-қатынастарын реттеудің адамгершілік нормасы.

Іскерліктер:

- адамдағы биологиялық және әлеуметтік және рухани байланыстарды анықтау;

- жеке тұлғаның қалыптасу шарттарын, оның бостандығы және өмірді сақтау үшін жауаптылығын, мәдениетін, қоршаған ортаны қорғау туралы ілімді пайдалану.

БҚ1

БҚ3

БҚ4

БҚ5

БҚ6

БҚ10

БҚ14

ӘЭП 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері.

Әлеуметтану ғылымы.

Әлеуметтік қауымдастық.

Әлеуметтік және этноұлттық қатынастар.

Әлеуметтік үрдістер.

Әлеуметтік институттар және ұйымдар.

Жеке тұлға: оның әлеуметтік ролі және әлеуметтік тәртібі.

Саясаттану пәні.

Саяси билік және биліктік қатынастар.

Саяси жүйе.

Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық үрдістер.

Білімдер:

- әлеуметтану ғылымы;

- этноұлттық қатынастар;

- әлеуметтік институттар және ұйымдар;

- жеке тұлға: оның әлеуметтік ролі және әлеуметтік тәртібі;

- саяси билік және биліктік қатынастар;

- саяси жүйе;

- Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық үрдістер.

Іскерліктер:

- әлеуметтік қозғалысты және әлеуметтік өзгеріс пен дамудың басқа да факторларының дамуын түсіндіруі;

- биліктің мәнін, саясат субьектілерін, саяси қатынастар мен үрдістердің анықтауы;

- саяси жүйе және саяси тәртіп туралы ұғымын қалыптастыруы.

БҚ1

БҚ3

БҚ4

БҚ5

БҚ6

БҚ10

БҚ14

ӘЭП 04

Экономика негіздері.

Экономика және оның негізгі мәселелері, мақсаттары, негізгі түсініктері, принциптері, нысандары және меншіктің түрлері, меншікті басқару.

Нарықтың негізгі қызметі. Нарықтың жұмыс істеу себептері. Нарықтың түрлері және оның сипаттамасы. Нарықтың экономикалық субъектілері және олардың өзара іс-қимылдары. Сұраныс пен ұсыныстың анықтамалары. Банктер ролі және түрлері. Мемлекеттің банктік жүйесі.

Салықтар. Қазақстан Республикасының қазіргі салықтық саясаты. Салық салудың негізгі принциптері.

Білімдер:

- экономикалық теория негіздері;

- мемлекеттің экономикалық қызметі;

- экономиканы мемлекеттік реттеудің нысандары және әдістері;

- Қазақстан Республикасының қаржы және несие жүйесі, олардың құрылымы.

Іскерліктер:

- экономика және оның негізгі мәселелерін, мақсаттарын, принциптерін, нысандарын және меншіктің түрлерін, басқаруды түсінуі;

- нарықтың түрлері және оның сипаттамасын, нарықтың экономикалық субъектілерін және олардың өзара іс-қимылдарын білуі;

- сұраныс пен ұсыныстың анықтамаларын пайдалануы;

- Қазақстан Республикасының қазіргі салықтық саясаты принциптерін түсінуі.

БҚ1

БҚ3

БҚ5

БҚ6

ӘЭП 05

Құқық негіздері.

Құқық негіздері, түсініктері, көздері, жүйесі.

Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесінің негізі. Қазақстан Республикасының сайлау құқығы. Қазақстан Республи-касының әкімшілік құқығы.

Азаматтық құқықтың түсініктері, бастауы және қағидаттары.

Еңбек шарты және оны жасау тәртібі.

Қылмыстық құқық ұғымдары.

Білімдер:

- құқық негіздері, түсініктері, көздері, жүйесі;

- Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесі;

- Қазақстан Республикасының сайлау құқығы;

- Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы;

- азаматтық құқықтың түсініктері, бастауы және қағидаттары;

- еңбек шарты және оны жасау тәртібі;

- қылмыстық құқық ұғымдары.

Іскерліктер:

- құқық негіздерін, түсініктерін, көздерін, жүйесін түсінуі;

- Қазақстан Республикасының Конституциясы - құқық жүйесін мойындауы;

- Қазақстан Республикасының сайлау құқығын білуі;

- еңбек шартын және оны жасау тәртібін түсінуі.

БҚ1

БҚ3

БҚ5

БҚ6

БҚ14

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу.

Мекемелерде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру.

Техникалық сөздiктердiң ерекшелiктерi.

Кеңсе құжаттары жұмысын жүргізу негізі.

Ұйымдастыру-таратылу, нормалық-құқықтық, ақша-финанс-есептік және анықтамалық құжаттар.

Қызметтік хаттар жазудың негізгі әдістері.

Іс қағаздарын жүргізуге автоматты басқару жүйесін пайдалану.

Құжаттар жинағы туралы түсінік.

Жазба құжаттарының алғашқы және күрделі жинақтары.

Құжат қорлары туралы түсінік.

Архив. Мемлекеттік және мекеме архивтері.

Ұлттық архив қоры.

Білімдер:

- техникалық және лингвистикалық сөздiктер түрлерi;

- ақпараттық және iс құжаттарының жіктелуі;

- қазiргi кезде iс қағаздарын жүргiзу стандарттарына қойылатын талаптар;

- құжаттар формуляры және олардың бөлiктерi;

- құжаттар жинағы туралы түсiнiк;

- құжаттар қоры туралы түсінік.

Іскерліктер:

- әртүрлi сөздiктердi қолдануы;

- әртүрлi құжаттарды жіктеуі;

- құжаттар формулярын толтыруы;

- әкiмшiлiк-ұйымдастыру құжаттарымен жұмыс жасауы;

- архивтiк құжаттардың текстiлерi үлгiлерiн талдауы;

- архивке құжаттарды дайындап, сақтауға тапсыруы.

БҚ10

БҚ11

КҚ3.7.13

ЖКП 02

Инженерлік графика және машина құрастыру сызуы.

Сызба форматтары. Масштабы.

Сызбалардың графикалық орындалуы.

Техникалық детальдардың контурлары.

Призма, пирамида, цилиндр, параллелепипед, куб, конус.

Сызбаларды орындаудың жалпы ережелерi.

Бөлшектердің сызбалары және эскиздері.

Құрастыру сызбасы.

Эскиздің мақсаты және оның жұмыс сызбасынан ерекшелігі.

Деталь эскизінiң орындалу тәртібі мен кезектілігi.

МЕМСТ бойынша бөлшектердің өлшемдерін салу. Сызбаға жазылатын жазулар және олардың мазмұны.

Мамандықтар бойынша сызбалар және схемалар.

Білімдер:

- сызбалардың графикалық орындалуы;

- техникалық детальдардың контурлары;

- сызбаларды орындаудың жалпы ережелерi;

- бөлшектердің сызбалары және эскиздері:

- құрастыру сызбасы туралы жалпы түсiнiк;

- деталь эскизінiң орындалу тәртібі мен кезектілігi;

- МЕМСТ бойынша бөлшектердің өлшемдерін салу;

- мамандықтар бойынша сызбалар және схемалар.

Іскерліктер:

- шартты белгілер мен негізгі ережелерді БАБҚ бойынша сызбада безендіруі;

- шрифтімен орындау үшін сызбада бас әріптерді белгілеуі;

- бөлшектердің контурын сызуы;

- масштабты таңдауы, сызбаға өлшемдерін дұрыс салуы;

- геометриялық денелерді проекциялауы;

- бөлшектердің эскизін орындауы;

- бөлшектердің сызбасын оқуы;

- мамандықтар бойынша сызбалар және схемаларды сызуы.

БҚ 15

ЖКП 03

Жалпы электротехника және электроника негізі.

Электр энергиясы, оның қасиеттерi және қолданылуы.

Электр тоғы. Тұрақты тоқтың электр тiзбегiнің есебі.

Электрлік және магниттiк өрiс.

Электрмагниттiк индукция.

Синусоидтық ЭҚК және тоқ.

Айнымалы тоқтың электр тізбегінің параметрлері мен элементтері.

Симметриялы үш фазалы электр тiзбегі.

Электронды лампалар.

Жартылай өткiзгiштi, фотоэлектронды құрылғылар.

Электронды түзеткiштер, күшейткiштер. Электронды генераторлар және өлшеу құралдары. Микроэлектрониканың интегральды схемалары. Автоматты жүйедегі электронды құрылғылар.

Кәсіпшіліктерді электрмен қамтудың кәзіргі сызбалары.

Қорғаныш жерлендірудің мақсаты, құрылысы және бақылау жағдайы.

Білімдер:

- электр энергиясы, оның қасиеттерi және қолданылуы;

- электрмагниттiк өрiс және электрмагниттiк индукция;

- үш фазалы электр тiзбегі;

- жартылай өткiзгiштiгi құрылғылар;

- фотоэлектронды құрылғылар;

- электронды түзеткiштер және күшейткiштер;

- микроэлектрониканың интегральды схемалары;

- автоматты жүйедегі электронды құрылғылар;

- кәсіпшілік мекемелерін электрмен қамтудың кәзіргі сызбалары;

- қорғаныш жерлендірудің мақсаты, құрылысы және бақылау жағдайы.

Іскерліктер:

- сызбада электр тізбегінің негізгі элементтерін бейнелеуі;

- берілген элементтермен электр тізбегін құруы;

- Ом, Кирхгофф және Джоул-Ленц заңдарын есеп шығаруға қолдануы;

- тоққа, кернеуге, энергия қуатына және кедергіге өлшеужүргізуі;

- электрмен коректендіруші тізбектің қысқартылған есебін шығаруы.

БҚ 15

ЖКП 04

Техникалық механика негізі.

Теориялық механика және оның бөлiмдерi.

Статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi.

Кинематика. Кинематиканың негiзгi түсiнiгi.

Динамика. Динамика аксиомалары және негiзгi түсiнiгi.

Жұмыс және қуат.

Динамика теориясы.

Материалдар кедергісі. Деформация түрлері.

Машина бөлшектерi.

Бөлшектер мен түйіндердің байланысуы. Бөлшектер және машиналар беріктігіне, есептеулер.

Қосылыстар түрлері.

Берiлiстердiң туралы түсінік және түрлері.

Бiлiктер мен осьтер.

Подшипниктер.

Муфталар.

Корпус бөлшектері және серіппелер.

Білімдер:

- теориялық механика және оның түрлері;

- статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi;

- кинематиканың негiзгi түсiнiгi;

- динамика аксиомалары және негiзгi түсiнiгi;

- материалдар кедергісі;

- машина бөлшектерi;

- бөлшектер мен машиналар беріктігіне есептеулер;

- қосылыстар түрлері;

- берiлiстердiң туралы түсінік және түрлері;

- бiлiктер мен осьтер;

- подшипниктер;

- муфталар;

- корпус бөлшектері және серіппелер.

Іскерліктер:

- теориялық механика негізiн түсіндіруі;

- статика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi туралы білімді қолдануы;

- кинематиканың негiзгi түсiнiгiн білуі;

- динамика аксиомалары және олардың негiзгi түсiнiгi туралы білімді қолдануы;

- материалдар кедергісін, машина бөлшектерi беріктігін есептеуі;

- қосылыстар түрлерін, берiлiстер түрлерін білуі;

- бiлiктер мен осьтерді, подшипниктерді, муфталарды таңдауы

- беріктікке, қаттылыққа және төзімділікке есеп жүргізуі;

- төзімділік шегі коэффициентінің төмендеуін анықтауы.

БҚ 18

ЖКП 05

Аналитикалық химия.

Аналитикалық химияның теориялық негізі.

Сапалық талдау және сандық талдау туралы түсінік.

Сапалық талдау

Катиондардың және аниондардың аналитикалық топтары.

Сандық талдаудың әдістері мен мақсаты.

Гравиметриялық және титриметриялық талдау.

Қышқыл - негіз титрлеу, тотығу – тотықсыздану арқылы титрлеу, комплексонометриялық титрлеу, тұндырып титрлеу әдісі. Индикаторлар, реактивтер және жұмыстық ерітінділер.

Физико – химиялық талдау әдістері.Бұл әдістердің мәні, принципі және талдау жасау.

Білімдер:

- аналитикалық химияның теориялық негізі;

- сапалық талдау туралы түсінік;

- сандық талдаудың әдістері мен мақсаты;

- гравиметриялық (салмақтық) талдау әдісі;

- титриметриялық (көлемдік) талдау әдісі;

- физико – химиялық талдау әдістері.

Іскерліктер:

- жуғыш заттарды дайындауды, зертханалық ыдыстарды жууды, оның тазалық дәрежесін анықтауы;

- талдау қорытындысына дұрыс есептеу жүргізуі;

- техникалық және анықтама әдебиеттерді қолдануы;

- аналитикалық таразыда дұрыс жұмыс жасауы;

- гравиметриялық талдау операцияларын жүргізуі;

- әр түрлі титрлеу әдістерін қолдануы;

- аспаптармен жұмыс жасауы (ФЭК рефрактометр, хроматограф, рН-метр).

КҚ3.7.15.

ЖКП 06

Органикалық химия.

Органикалық химия пәні.

А.М.Бутлеровтің органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы.

Көмірсутектер.

Алкандар. Алкендер. Алкиндер. Алкадиендер. Ароматты көмірсутектер.

Көмірсутектердің табиғи көздері.

Мұнай.

Табиғи және ілеспе газдар.

Кокс өндірісі.

Оттекті, күкіртті және азотты қосылыстар.

Гетерофункциональді және гетероциклды қосылыстар.

Биоорганикалық қосылыстар. Полимерлер.

Көмірсулар.

Білімдер:

- органикалық химия негізі;

- А.М.Бутлеровтің органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы;

- көмірсутектер (алкандар, алкендер, алкиндер, алкадиендер, ароматты көмірсутектер);

- көмірсутектердің табиғи көздері (табиғи және ілеспе газдар, мұнай, кокс өндірісі);

- оттекті, күкіртті және азотты қосылыстар;

- гетерофункциональді және гетероциклды қосылыстар;

- биоорганикалық қосылыстар;

- полимерлер;

- көмірсулар.

Іскерліктер:

- органикалық қосылыстардың химиялық құрамын анықтауы;

- органикалық заттардың гомологтарының және изомерлерінің формуласын құрастыруы;

- химиялық реакцияларының теңдеулерін құрастырып, оны есеп шығаруға пайдалануы.

КҚ3.7.15.

ЖКП 07

Физикалық және коллоидтық химия.

Заттардың агрегаттық күйінің молекулалық – кинетикалық теориясы.

Химиялық термодинамиканың негізі.

Термодинамиканың бірінші заңы.

Термохимия.

Термодинамиканың екінші заңы.

Будың термодинамикалық элементтері.

Химиялық реакция жылдамдығы туралы ілім. Химиялық кинетиканың негізгі заңы.

Реакция жылдамдығының константасы. Химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін негізгі факторлар. Вант-Гофф ережесі.

Катализ. Процестің ерекшеліктері және негізі түсініктері. Катализ механизмі туралы қазіргі түсінік және мультиплет теориясы.

Мұнай және газ өңдеу және мұнайхимия өндірісіндегі каталитикалық процестердің даму перспективалары.

Химиялық және фазалық тепе-теңдіктің принциптері, ерітінділердің қасиеттері.

Электрохимия және коррозия.

Коллоидтық химия негізі және жоғары молекулалы қосылыстар ерітінділерінің қасиеттері.

Жоғары молекулалы қосылыстар.

Білімдер:

- мұнай, газ өңдеудегі, мұнайхимиядағы физикалық және коллоидтық химияның маңызы;

- заттардың агрегаттық күйінің молекулалық – кинетикалық теориясы;

- химиялық термодинамиканың негізі;

- химиялық кинетиканың негізгі түсініктері;

- катализ, процестің ерекшеліктері, механизмі туралы қазіргі түсінік және мультиплет теориясы, мұнай, газ өңдеудегі каталитикалық процестердің қолданылуы, газдарды бөлудің хромотографиялық әдістері;

- химиялық және фазалық тепе-теңдіктің принциптері, ерітінділердің қасиеттері;

- электрохимия және коррозия;

- коллоидтық химия негізі және жоғары молекулалы қосылыстар ерітінділерінің қасиеттері.

Іскерліктер:

- газ және газ қоспаларының параметрлерiнiң есебiн жүргізуі;

- аналитикалық жолмен және анықтама әдебиеттеріндегі мәндер бойынша жылу сыйымдылықты анықтау, реакция теңдеуi бойынша жылу эффектілерін есептеуді, жұмыс денесінің күй параметрлерін анықтауы;

- химиялық процестің бағытын болжау, практикада Ле-Шателье принципін қолдануы;

- ерiтiндiлердiң коллигативті қасиеттерi есебiн және сұйық бинарлы жүйелердi бөлу тәсiлдерiн жүргізуі;

- коллоидты жүйелерді шынайы ерітінділерден айыруы, мицелла құрылысын схемасын құруы.

КҚ3.7.15.

ЖКП 08

Конструкциялық материалдар.

Отандық мұнай және химия өндірісі машина құрастыруының дамуының қысқаша тарихына шолу.

Мұнай және газ өңдеу зауыттарының технологиялық жабдықтары туралы түсінік.

Жабдықтардың жіктелуі, жабдықтар аппараттарының стандарттары.

Жабдықтар дайындауға қолданылатын материалдар.

Көміртекті және легирленген болат.

Шойын.

Түстi металдар және құймалары.

Металл емес материалдар. Жабдықтар коррозиясы және коррозиядан қорғау.

Негізгі технологиялық жабдықтар және оны пайдалану.

Білімдер:

- отандық мұнай және химия өндірісі машина құрлысының дамуы;

- мұнай және газ өңдеу зауыттарының технологиялық жабдықтары туралы түсінік;

- жабдықтардың жіктелуі, жабдықтар аппараттарының стандарттары;

- жабдықтар дайындауға қолданылатын материалдар;

- көміртекті және легирленген болат және шойын;

- түстi металдар және құймалары;

- металл емес материалдар;

- жабдықтар коррозиясы және коррозиядан қорғау әдістері;

- негізгі технологиялық жабдықтар және оны пайдалану.

Іскерліктер:

- параметрлері бойынша жабдықтарды таңдауы;

- қысым мен температураны есебін жүргізуі;

- аппараттар мен жабдықтарды беріктік пен тығыздыққа сынауы;

- жабдықтар дайындауға қажетті материалды таңдауды дұрыс орындауы;

- жабдықтарды коррозиядан қорғаудың тиімді түрін таңдауы.

БҚ 17

КҚ3.7.6.

ЖКП 09

Қолданбалы информатика.

Қазіргі компьютерлер туралы жалпы түсінік және олардың сипаттамасы.

Жеке компьютердің операциялық жүйесі. Магнит дискісі және оның жүйесінің аймағы. Команды пакетінің файлы және оның ішкі командалары. NORTON COMMANDER (NC) сервистік командалары. Файлдарды архивтеу және архивтен шығару. Мәтін редакторы. WINDOWS қабатының жетілдірілген бағдарламасы. Шетелде информатика дамуының тенденциялары мен перспективалары. EXCEL электронды кестесі. Формула шығару жұмысы. Компьютермен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігі.

Білімдер:

- қазіргі компьютерлер туралы жалпы түсінік және олардың сипаттамасы;

- жеке компьютердің операциялық жүйесі (магнит дискісі және оның жүйесінің аймағы, команды пакетінің файлы және оның ішкі командалары);

- NORTON COMMANDER (NC) сервистік командалары;

- файлдарды архивтеу және архивтен шығару;

- WINDOWS қабатының жетілдірілген бағдарламасы;

- шетелде информатика дамуының тенденциялары мен перспективалары;

- EXCEL электронды кестесі;

- компьютермен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігі.

Іскерліктер:

- қазіргі компьютерлер туралы жалпы түсінік және олардың сипаттамасын білуі;

- жеке компьютердің операциялық жүйесін (магнит дискісі және оның жүйесінің аймағы, команды пакетінің файлы және оның ішкі командалары) игеруі;

- NORTON COMMANDER, Windows және EXCEL өнімділігін арттыруы,

- графиктер мен диаграмманы құруы, жұмыс кітабының әртүрлі бетіндегі кестелер мен есептерді біріктіруі;

- интернет желiсiмен байланыстыруды келтiруi.

БҚ 16

ЖКП10

Өндірістік экономика, жоспарлау және өндірісті ұйымдастыру.

Мекеменің өндірістік құрылымы.

Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия өнеркәсібінің өндірістік құрылымы. Мекеменің материалдық – техникалық базасы және құралдары.

Кадрлар, еңбек өнiмдiлiгi. Еңбек ақыны ұйымдастыру.

Пайда, рентабельдiк, бәсекеге қабілеттілік.

Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия басқармасының технико-экономикалық көрсеткіштері.

Жөндеу жұмысының өзіндік құны.

Негізгі және қосымша өндірісті ұйымдастыру.

Өндірістің техникалық дамуы.

Өндірістің тиімділігін арттыру.

Өндірісті басқаруды ұйымдастыру негізі.

Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия басқармасының

Жұмысын жоспарлау негізі.

Білімдер:

- мекеменің өндірістік құрылымы;

- мұнай – газ өңдеу мекемелерінің материалдық техникалық базасы;

- негiзгi қор классификациясы;

- кадрлар құрылымы,

- мұнай – газ өңдеу мекемелерінің жабдықтарын жөндеу жұмыстарының өзіндік құнының құрылымы;

- калькуляцияның жеке баптарын есептеу әдістері;

- мұнай – газ өңдеудегі ғылыми техникалық прогрестiң негiзгi бағыттары;

- мұнай және газ өңдеудің негізгі экономикалық есептері;

- мұнай және газ өңдеудің жаңа технологиялары.

Іскерліктер:

- еңбек өнімділігін есептеуі;

- жеке бағалауды, еңбек бригадасының еңбек ақы қорын есептеуі;

- жұмысшылар санын есептеуі;

- калькуляцияның жеке баптары бойынша шығындарды есептеуі;

- оперативтік жоспарлар көрсеткіштерін есептеуі, сол бойынша шешім қабылдауы;

- негізгі қорлар құрылымына анализ жасауы;

- айналым заттарын қолдану көрсеткіштерін есептеу және анализ жасауын;

- жұмысшының жалақысын есептеуді;

- ұйымдастыру техникалық шараларының экономикалық тиімділігін есептеуді жүргізу;

- ақпараттық және техникалық оқулықтармен өз бетінше жұмыс жасауы;

- жөндеу жұмыстарын орындаудың нормативтік құжаттарын пайдалануы.

БҚ 5

КҚ3.7.16.

ЖКП 11

Өндірісті автоматтандыру негізі және ТПБАЖ.

Өндірісті автоматтандыру және ТПБАЖ.

Технологиялық процестерді автоматтандыру негізі.

Автоматты реттегіштер.

Реттейтін бірліктердің түрі бойынша реттегіштерді жіктеу.

Реттеу заңы.

Метрология негiздерi.

Автоматтандыру құралдарын жіктеу. Автоматты бақылау жүйелерi, реттеу.

Қысымды анықтау, қысымды өлшеу құралдары.

Шикізат, материал, өнім және энергия шығынын және санын өлшеу аспаптарының ролі.

Деңгейді өлшеу және деңгейлегіштерді жіктеу.

Температураны өлшеу.

Температураны өлшеу құралдарын жіктеу.

Газанализаторларды жіктеу.

Газ концентрациясын өлшеу бірліктері.

Сұйықтықтың тығыздығын өлшеу.

Газ және қатты дененің ылғалдылығын есептеу.

Химиялық, механикалық, гидромеханикалық, масса алмасу және жылу алмасу процестерін автоматтандыру. Өндірістік процестерді автоматтандыру.

Білімдер:

- технологиялық процестерді автоматтандыру негізі;

- технологиялық көрсеткiштердi автоматты бақылау;

- технологиялық процестердi басқарудың автоматты жүйесi туралы мағлұмат;

- мұнай өңдеу және мұнайхимиялық өндiрiстерiнiң негiзгi процестерiн автоматтандыру.

Іскерліктер:

- автоматты бақылау жүйесінің құрылымдық схемасын құру;

- объектінің қасиетіне байланысты реттегіштердің түрлерін таңдауы;

- күй параметрлеріне өлшеу жүргізуі;

- шикізаттың, дайын өнімнің энергияресурсы шығынын және мөлшерн анықтауға арналған аспаптарды қолдануы.

КҚ3.7.14.

ЖКП 12

Еңбек қорғау және өндірістік экология.

Еңбектi қорғаудың негiзгi түсiнiктерi еңбек қорғауды ұйымдастыру жұмыстары,

кәсiби аурулар және өндiрiстiк жарақаттанудың жалпы түсiнiктерi және олардың алдын алу шаралары.

Электр тоғы әсері және тоқ соққан кездегі алғашқы көмек.

Мұнай, газ өңдеу және химия зауыттарындағы техника қауіпсіздігі ережелері.

Қысыммен жұмыс жасайтын сосудтарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік.

Қауіпті және жарылғыш заттарды сақтау, тасымалдау.

Өрт қауіпсіздігі. Өрт сөндiру құралдары және әдістері.

ҚР "Қоршаған ортаны қорғау туралы заңы".

ҚР қоршаған ортаны қорғау туралы нормативтік құқық негіздері.

Қоршаған ортаны қорғаудың заңнамалық актілері мен Халықаралық ынтымақтастық.

Табиғатты зиянды заттармен ластау көздері.

Су бассейнiн қорғау.

Білімдер:

- еңбекті қорғаудың жалпы мәліметтері, еңбек қорғауды ұйымдастыру жұмыстары, еңбек қорғаудың заңдық негіздері;

- еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі, еңбекті қорғау жұмыстарын ұйымдастыру;

- өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар түсінігі және олардың алдын алу шаралары;

- мұнай және газды өңдеу және химия зауыттарының қауіпсіздік техникасы ережелері;

- механикалық және технологиялық жабдықтардың қауіпсіздігі, қысыммен жұмыс жасайтын жабдықтарды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі;

- электроқауіпсіздік негіздері;

- қолданатын заттардың зияндылығы және жеке қорғаныс құралдары;

- өндірістік бөлмелерге қойылатын санитарлы-гигиеналық талаптар;

- өнеркәсіптің зиянды лақтырыстарынан қоршаған ортаны қорғау;

- өртке қарсы қорғау негіздері;

- кәсіпорынды өрттен қорғауды ұйымдастыру.

Іскерліктер:

- еңбек қорғау ережелерін сақтау;

- қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтауы;

- өрттен қорғау қызметін ұйымдастыруы;

- ҚР қоршаған ортаны қорғау заңдарын білуі;

- мұнай мен газды өңдеу басқармасының қоршаған ортаны ластауының негізгі көздерін талдауы;

- атмосфераға жіберілетін лас заттарды және қалдық су түзілуін азайту шараларын алуы.

КҚ3.7.2.

КҚ 3.7.7

КҚ 3.7.8

КҚ 3.7.17

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Мұнай-газ өңдеу процестері мен аппараттары

Негізгі процестер мен аппараттардың жіктелуі.

Гидростатикалық қысым, түрлері, қасиеттері. Абсолюттік, вакуумдық, артық қысым.

Сұйықтың меншікті энергиясы. Идеалдық және реал сұйықтар үшін Бернулли теңдеуі, оның физикалық мәні. Сұйықтың жылдамдығы мен жұмсалуын өлшеу.

Сұйық қозғалысының режимі. Рейнольдс критериі.

Гидравликалық процестер. Гидромеханикалық процестер.

Сораптар мен компрессорлар.

Жылу берілу негізі.

Жылулық процестерді жүргізу әдістері. Жылу берілу түрлері. Жылулық баланс. Жылу алмасу түріне қарай жылу жүктемесін анықтау. Жылу берілудің негізгі теңдеулері.

Қыздыру және салқындату. Қыздырғыш және салқындатқыш агенттердің түрлері.

Жылу алмастырғыш аппараттар. Құбырлы пештер. Зат алмасу теориясының негізі, айдау теориясы.

Ректификация. Абсорбция. Десорбция. Экстракция. Адсорбция. Сусымалы материалдар гидравликасы. Химиялық процестер туралы мәліметтер.

Реактор құрылғыларының жіктелуі: қаптама құбырлы, имектелген, араластырғыш құрылғымен жабдықталған колонна типті реакторлар.

Білімдер:

- негізгі процестер мен аппараттардың жіктелуі;

- гидростатикалық қысым, түрлері, сұйықтар қасиеттері;

- сораптар мен компрессорлар;

- жылу беру негiздерi,

- жылу алмасу аппараттарының жiктелуi және құрылысы;

- мұздатқыш қондырғылары, түрлері, құрылысы, жұмыс істеу принциптері;

- масса алмасу процесiнiң теориялық негiздерi;

- айдау процесiнiң теориясы;

- ректификация, абсорбция және десорбция, экстракция, адсорбция процестері, теориялық негіздері;

- гидромеханикалық процестер;

- химиялық процестердi жүргiзу негiздерi, реакторлар, түрлері, құрылысы, жұмыс істеу принциптері.

Іскерліктер:

- негізгі процестер мен аппараттардың жіктелуін анықтауы;

- гидростатикалық қысымды анықтауы;

- идеалдық және реал сұйықтар үшін Бернулли теңдеуін құруы;

- сұйықтың жылдамдығы мен жұмсалуын өлшеуі;

- сұйық қозғалысының режимі, Рейнольдс критериі анықтауы;

- жылу берілу түрлері, жылулық баланс, жылу алмасу түріне қарай жылу жүктемесін анықтауы;

- жылу берілу және жылу өткізгіштік коэффициенттерін және теңдеулерін анықтауы;

- қыздырғыш және салқындатқыш агенттердің түрлерін білуі;

- сораптар мен компрессорлар, жылу алмастырғыш аппараттар, құбырлы пештер, т.б аппараттар қызметін талдауы;

- ректификация, абсорбция (десорбция), экстракция, адсорбция процестерінің мәнін талдауы;

- химиялық процестер туралы мәліметтер білуі.

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.7.7

КҚ 3.7.12

АП 02

Мұнай және газ химиясы мен технологиясы.

Мұнайдың химиялық және фракциялық құрамы.

Мұнай және мұнай өнімдерінің жіктелуі. Тауарлы мұнай өнімдерін пайдалану қасиеттері.

Мұнайды өңдеу.

Мұнай өнімдерін екінші реттік өңдеу.

Өңдеудің термиялық процестері. Мұнай фракцияларын өңдеудің термокаталитикалық процестері.

Мұнай газдарын өңдеу.

Түсті мұнай өнімдерін тазарту.

Мұнай майлары өндірісі.

Әртүрлі бағытта қолданылатын мұнай өнімдері.

Қазіргі МӨЗ және ГӨЗ.

Мұнай өңдеу қондырғыларының біріккен процестерінің экономикалық тиімділігі.

Отын әдісі бойынша түсті өнімдерді жоғары шығыммен алу мақсатында күкіртті мұнайды өңдеу схемасы.

Отын-май әдісі бойынша мұнайды өңдеу схемасы.

Мұнай өңдеуді мұнайхимия өндірісімен байланыстыру мүмкіндігі.

Білімдер:

- мұнайдың химиялық және фракциялық құрамы;

- мұнай және мұнай өнімдерінің жіктелуі;

- мұнайды өңдеуге дайындау;

- мұнайды бiрiншi реттiк өңдеу;

- мұнай фракцияларын 2-шi реттiк өңдеу;

- термиялық процестер;

- мұнай фракцияларын өңдеудiң каталитикалық процестерi;

- газдарды өңдеу.

- түсті мұнай өнімдерін тазарту;

- мұнай майлары өндірісі;

- біріккен мұнай өңдеу қондырғыларының экономикалық тиімділігі;

- отын әдісі бойынша түсті өнімдерді жоғары шығыммен алу мақсатында күкіртті мұнайды өңдеу схемасы;

- отын-май әдісі бойынша мұнайды өңдеу схемасы.

Іскерліктер:

- мұнайдың химиялық және фракциялық құрамын талдауы;

- тауарлы мұнай өнімдерін пайдалануы;

- шикізатқа, дайын өнімге және қосымша материалдарға қойылатын техникалық талаптарды сақтауы;

- қондырғының технологиялық сызбаларын және өндірістің режимдерін таңдауы;

- негізгі технологиялық жабдықтарды және олардың жұмыс принципін қолдануы;

- біріккен қондырғылардың кемшіліктері мен артықшылықтарын салыстыра білуі;

- шикізаттың, отынның, электр энергиясының, жұмсалу нормасын, техника қауіпсіздігін сақтауы.

БҚ 8

КҚ 3.7.2

КҚ3.7.5

КҚ 3.7.9

КҚ 3.7.12

КҚ 3.7.16

АП 03

Мұнайхимия синтезі технологиясы

Мұнайхимия өндірісі.

Қазақстан Республикасы және басқа елдердің дамуы үшін мұнайхимия өндірісінің маңызы.

Мұнайхимия шикізатын алу және дайындау.

Шикізат түрлері.

Мұнайхимия өндірісі өнімдері: мономерлер, полимерлер, спирттер, кетондар, жуғыш заттар және БАЗ.

Тотығу, полимерлеу, изомерлеу, алкилдеу процестерінің мәні және маңызы.

Синтетикалық жуғыш заттар және БАЗ өндірісі.

Қоспалар, майлағыштар, сутегі, күкірт қышқылы, аммиак және карбамид өндірісі.

Білімдер:

- мұнайхимия процесінің көптүрлілігі;

- Қазақстан Республикасы және басқа елдердің дамуы үшін мұнайхимия өндірісінің маңызы;

- мұнайхимия шикізатын алу және дайындау;

- мұнайхимия өндірісі өнімдері;

- тотығу, полимерлеу, изомерлеу, алкилдеу процестерінің мәні және маңызы;

- синтетикалық жуғыш заттар және БАЗ өндірісі.;

- қоспалар, майлағыштар, сутегі, күкірт қышқылы, аммиак және карбамид өндірісі.

Іскерліктер:

- мұнайхимия өндірісінің маңызын талдауы;

- негізгі шикізат түрлерін таңдауы;

- процестің технологиялық сызбаларын сызуы;

- негізгі жабдықтарын таңдауы;

- процестің тиімді параметрлерін таңдауы;

- процестің технологиялық сызбасын оқуды;

- технологиялық сызбаны автоматтандыруы;

- өндірістік жағдайлар есебін шешуді.

БҚ 12

КҚ 3.7.9

КҚ 3.7.15

АП 04

Өндірісті бақылау және техникалық анализ.

Мұнай және газ өңдеу зауыттарында өндірісті бақылау және техникалық анализ жасаудың маңызы.

Техникалық анализ әдістері. Өнім сапасы деңгейін бағалау әдістері.

Зертханада жұмыс орнын ұйымдастыру және ішкі тәртіп ережелері.

Лабораториялық жұмысты орындау кезіндегі техника қауіпсіздігі және өрттің алдын алу шаралары.

Газдар анализі.

Газдар хроматографиясы.

Мұнай және мұнай өнімдері анализінің жалпы әдістері.

Мұнай отыны анализі.

Мұнай майлары анализі. Консистентті майлағыштар анализі.

Мұнайдың қатты өнімдерінің анализі.

Мұнайхимия синтезі өнімдерінің анализі.

Катализаторлар анализі. Техникалық сулар анализі.

Білімдер:

- мұнай және газ өңдеу зауыттарында өндірісті бақылау және техникалық анализ жасаудың маңызы;

- техникалық анализ әдістері;

- өнім сапасы деңгейін бағалау әдістері;

- зертханада жұмыс орнын ұйымдастыру және ішкі тәртіп ережелері;

- газдар анализі, газдар хроматографиясы;

- мұнай және мұнай өнімдері анализінің жалпы әдістері;

- мұнай отыны анализі;

- мұнай майлары анализі;

- мұнайдың қатты өнімдерінің анализі;

- мұнайхимия синтезі өнімдерінің анализі;

- катализаторлар анализі;

- техникалық сулар анализі.

Іскерліктер:

- мұнай өнімдерінің, реагенттердің, қосымша материалдардың, катализаторлардың негізгі сапа көрсеткіштерін анықтауы;

- МемСТ бойынша мұнайды және мұнай өнімдерін сынау әдістерін жүргізуі;

- мұнайдың және мұнай өнімдерінің анализі кезіндегі техника қауіпсіздігі ережелерін сақтауы;

- зауыт зертханасында талдауға қолданылатын негізгі аспаптардың жұмыс принципін білуі.

- анықтамалық әдебиеттерді қолдануды;

- талдау қорытындысы бойынша құжат толтыруды..

БҚ 12

КҚ3.7.15.

КҚ3.7.16.

АП 05

Менеджмент, маркетинг және мұнай бизнесін ұйымдастыру.

Бизнес саласындағы қызмет.

Менеджмент: қызметтiң түрлерi және басқарудың жүйесi.

Менеджментті ұйымдастыру түрлері.

Топтың динамикасы және менеджмент жүйесiндегi жетекшiлiк.

Ақпарат әлемі.

Бизнестi ақпараттық қамтамасыз ету.

Маркетинг процесін басқару. Зерттеудің маркетинг жүйесі.

Баға саясаты.

Тауарларды тарату әдістері. Дайын өнімдердің және шикізаттардың қоры.

Тұтынушылардың қарыздық құқықтары.

Білімдер:

- менеджмент: қызметтiң түрлерi және басқарудың жүйесi;

- менеджментті ұйымдастыру түрлері;

- топтың динамикасы және менеджмент жүйесiндегi жетекшiлiк;

- бизнестің циклдік дамуы;

- кәсіпорынның өмірлік циклы;

- менеджмент жүйесіндегі маркетинг;

- маркетингтiң әлеуметтiк негiзi: адамдардың сұранысын қанағаттандыру;

- маркетингтi басқарудың жүйесі;

- бағаны ұйымдастыру;

- тауарларды тарату әдістері;

- дайын өнімдердің және шикізаттардың қоры;

- тұтынушылардың қарыздық құқықтары;

- сатушылардың қарыздық міндеттері.

Іскерліктер:

- қазiргi нарықтың шартында басқару қызметiнiң негiзiн білуі;

- менеджменттiң, бизнестiң, кәсiпкерлiктiң мақсатын, мiндетiн, функциясын анықтауы;

- қазiргi ақпараттық технологияны талдауы;

- өндiрушiлердiң пайдасын барынша көбейтудiң принциптерiн анықтауы.

- бизнес саладағы қызмет барысында нарықтың мүмкiндiгiн талдауы;

- нормативтi, мемлекеттiк құжаттарды пайдалануы;

- басқару жүйесiнiң мақсатын анықтауы;

- мұнай және химия өндiрiсiндегi қазiргi заман ұйымдық бизнестiң түрлерiн жоспарлауы;

- қазiргi ақпараттық әдiстерiн практикада пайдалануы.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 4-БҚ 7

БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00

Өндірістік оқытуӨО 01

Мамандыққа кіріспе.

Мамандық бойынша бастапқы мәліметтер.

Мұнай, газ және мұнай өнімдерінің маңызы.

Мұнай өңдеу және мұнайхимия өнеркәсібі бойынша негізгі мәліметтер.

Іскерліктер:

- өнімнің сапасын бақылауды үйренуі;

- техника қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі ережелерін қолдануы, жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыруы;

- МӨЗ, ГӨЗ және МХЗ – ның құрылымы және мақсатын білу;

- мұнайдың және газдың ҚР экономикасындағы және дүние жүзі экономикасындағы маңызын түсіну;

- мұнай мен газды өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін үйрену;

- сала өндірісінің тиімділігін арттырудың факторлары мен экономикалық проблемаларын үйрену;

- өндірістік қызмет көрсету базасының мақсаты, сол сияқты оның құрамдас бөлімдерін білу;

- газ өңдеу басқармасының құрылымы, негізгі нысандарының мақсатын үйрену;

- зауыттың орталық зертханасының мақсатын үйрену.

Дағдылар:

- жұмыс орнын ұйымдастыру;

- МӨЗ және МХЗ ұйымдастыру құрылымының сызбасын құру;

- зауыттың жеке цехтарындағы процестердің технологиялық сызбасын құру;

- техника және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.

БҚ 1- БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

ӨО 02

Слесарлық практика.

Белгiлеу туралы жалпы ұғым.

Жазықтық және кеңiстiктiк белгiлеу.

Жазықтық және кеңiстiк белгiлеу әдiстерi.

Белгiлеу кезiндегi техника қауiпсiздiгiнiң жалпы ережелерi. Техника қауiпсiздiгi бойынша арнайы талаптар.

Құралдарды күту және оны жұмысқа дайындау. Беттерді бояу. Белгiлеу сызықтарын салу. Белгiлеу сызықтарын кернеу.

Металдарды кесу, түзеу және шабу туралы жалпы мағлұмат.

Металды кесу, түзету және табуға арналған құралдар, құрылғылар. Жұмыс орнының және участоктың жабдықталуының негiзгi ережелерi.

Беттердi егелеу маңызы. Беттердi егелеу кезiндегi техника қауiпсiздiгi.

Шабрлеу, қырнау туралы түсiнiк.

Токарь станогының құрылысы мен құрамы. Токарлық жұмыстар операцияларының негiзгi түрлерi.

Іскерліктер:

- белгiлердi анықтауды,

- белгiлеу сызықтарын орындауды;

- металдарды шабу, тегiстеу, кесудiң негiзгi элементтерiн орындауды;

- металды кесу аспаптарын және шабуға арналған құрылғыларды қолдануды;

- жұмыс орнын және аймақты дұрыс жабдықталуын тексеруді;

- бір типті токарлі станоктарды пайдалану және басқаруды;

- бұрғылап тесу жұмыстары кезінде құралдарды, саймандарды және жабдықтарды қолдануды.

Дағдылар:

- белгiлеудi дербес орындауы;

- құралдарға дұрыс күтiм жүргiзуi;

- металды кесу, түзету, шабу кезiнде операцияларды дербес орындауы;

- жеке қорғаныс құралдарын қолдануы;

- жазық беттердi егелеуi;

- кең беттерi бар дайындамаларды орындауы;

- бұрыш астында орналасқан беттердi егелеуі;

- қолмен және машиналық өңдеумен тесiктердi тазалап өңдеудiң тәс)лдерiн практикада қолдануы;

- техника қауiпсiздiгi және өртке қарсы шараларды сақтауы.

БҚ 1- БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

ӨО 03

Танысу практика.

Мекемемен таныстыру. Қосымша цехтар жұмысымен танысу.

Мамандыққа кiрiспе. Термиялық және термокаталтикалық процестермен танысу.

Сылау майлары өндiрiсiмен танысу.

Орталық зертхана жұмысымен танысу. Қоршағанортаны қорғау

Іскерліктер:

- мұнай мен газ өңдеу мекемелері аймағындағы қауіпсіздік ережелерін сақтауы;

- басқару мекемесі құрылымын, қондырғыға қызмет көрсетушілер құрамын, олардың біліктілігін түсінуі;

- мекеменің және жекелеген процестердің шикізат көздерін, өнімдерін және қосымша материалдарын анықтауы;

- мекеменің жеке цехтарының негізгі аппараттарын, жұмыс принципін үйренуі;

- негізгі аппараттардың құрылымын игеруі;

- мұнай және мұнай өнімдерін сақтау орнын, құбырмен тасымалдауын білуі;

- қоршаған ортаны ластау көздерін анықтауы;

- мекеменің отынмен, сумен, электрмен, ауамен және бумен қамтылуын анықтауы.

Дағдылар:

- жеке технологиялық аппараттар мен жабдықтарды ажыратуы;

- мекеме, технологиялық қондырғы аймағындағы жабдықтарды, аппараттарды, жеке түйіндерді анықтауы;

- жылу алмасу, масса алмасу, термиялық, термокаталитикалық процестерді айыруы;

- жұмыс дәптерін жүргізуі, қысқаша мәліметтер жазуы;

- жеке бөлшектер мен түйіндерді және аппараттар байланысын сызуы.

БҚ 1- БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

ӨО 04

Органикалық синтезі практикумы.

Лабораториялық жұмыстар аппаратурасы және техникасы.

Жұмыстың негiзгi әдiстерi, органикалық заттарды бөлу және тазарту.

Органикалық заттардың негiзгi физикалық тұрақтыларын анықтау. Органикалық заттарды синтездеу

Іскерліктер:

- зертханалық жұмыстардың жалпы сипаттамасын, мазмұнын, мақсатын игеру;

- органикалық синтез зертханасының жұмыс ерекшелiктерiн білу;

- зертханалық жұмысты орындау кезiнде қойылатын талаптарды сақтау;

- аспаптарды және қондырғыларды құрастыру;

- қондырғының саңылаусыздануын тексеру;

- жұмыстың негiзгi әдiстерiн білу;

- органикалық заттарды бөлу және тазарту, кристалдану, возгонкалау (сублимация), экстракциялау, айдау, хромотографиялау т.б. зертханалық жұмыстарды жасау.

Дағдылар:

- процестің көрсеткіштерін алу;

- өнімге талдау жасап, есебін шығару;

- жұмыс журналын толтыру, жұмыс есебiн дайындау және тапсыру;

- анықтама әдебиетпен жұмыс iстеу;

- балқу, қайнау температурасын анықтау;

- сұйық заттардың тығыздығын анықтау;

- сыну көрсеткiштерiн анықтау;

- органикалық заттарды синтездеудің ерекшеліктерін пайдалану;

- зертханалық жұмыс жүргізу кезінде техника және өрт қауіпсіздігін сақтауы.

БҚ 1- БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

КҚ3.7.15.

ӨО 05

Мұнайхимия синтезі практикумы.

Мұнайхимия синтезі зертханасындағы жұмыстың жалпы ережелері. Зертханадағы жұмысты ұйымдастыру.

Тәжірибелік мәндерді өңдеу және экспериментті жоспарлау әдістері. Мұнайхимия синтезі бойынша зертханалық жұмыстар.

Гидрлену және дегидрлену процестері.

Алкилдеу процестері.

Тотығу процестері. Этерификациялау, гидролиз, гидратациялау, дегидратациялау процестері. Карбонил тобы бойынша конденсациялану және қосылу процестері. Сульфирлеу және сульфаттау процестері.

Іскерліктер:

- мұнайхимия өндірісі, оның шығу тегі, мұнайхимия өндірісінің Қазақстан Республикасы және басқа да мемлекеттердің экономикалық потенциалының дамуына әсерін түсінуі;

- мұнайхимия процестерінің әртүрлілігін анықтауы;

- мұнайхимия процестерінің теориялық негіздерін, химизмін, катализаторларын білуі;

- мұнайхимия процесінің негізгі параметрлерін анықтауы;

- негізгі мұнайхимия өнімдерін білу;

- мұнайхимия өндірісінің экологиялық проблемалары және оларды шешудің тиімді жолдарын үйрену.

Дағдылар:

- қондырғыны жинауды жүргізу және оның саңылаусыздануын тексеру;

- зертханалық журналды толтыру;

- зертханалық жұмыс кезіндегі қауіпсіздік шараларын сақтау;

- улы, жеңіл тұтанатын және жанғыш заттармен жұмыс жасау;

- жарылу қаупі бар заттармен жұмыс жасау;

- өртті болдырмау шараларын сақтау;

- бақытсыз жағдайларда алғашқы медициналық көмекті ұйымдастыру.

БҚ 1- БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

КҚ3.7.15.

ӨО 06

Мұнай және газ химиясымен технологиясы практикумы.

Мұнай және мұнай өнiмдерiнiң химиялық құрамын зерттеу.

Мұнай және мұнай өнiмдерiн бөлу әдiстерi.

Май фракцияларын зерттеу. Мұнайды өңдеу процестерi. Мұнайды мазутқа дейiн өңдеу.

Газойльдiң каталитикалық крекингiсi.

Дизельдiк отынды парафиннен тазарту.Майларды тазалау процесi.Майларды адсорбциялық тазалау.

Іскерліктер:

- зертхананы ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптарды сақтау;

- зертхананы жабдықтармен, электр энергиясымен, сумен, газбен, канализациямен қамтуға және желдетуге қойылатын талаптарды орындау;

- мұнай және газ химиясы мен технологиясы зертханасының жұмыс ережесiн сақтау;

- мұнайды және мұнай өнiмдерiн бөлудiң негiзгi әдiстерiн білу;

- өнімдердің шығымын анықтау;

- техника және өрт қауiпсiздiгi ережелерiн сақтау;

- мұнайды АРН-2 стандартты жабдығында фракцияларға айдау;

- адсорбциялық тазалаудың майдың сапасына әсерін талдау.

Дағдылар:

- зертхана жағдайында бензин фракциясын бөлу;

- сыну көрсеткiшiн анықтау;

- майдың тығыздығын пикнометр әдісімен анықтау;

- мұнай өнімдерінің молекулалық массасын анықтау;

- тазаланған дизельдiк отын мөлшерiн анықтау;

- зертхана жағдайында майларды адсорбциялық тазалауды жүргізу;

- зертхана жағдайында қозғалмайтын катализатор қабатында газойлдің каталитикалық крекингiсін жүргізу;

- процестiң материалдық балансын есептеу;

- жабдықтар мен аспаптарды пайдаланып жұмыс жасау кезiндегi техника қауiпсiздiгiн сақтау;

- жұмыс орнын ұйымдастыру;

- жүргізілген зертханалық жұмыстың есеп техникалық құжаттарын жүргізу.

БҚ 1- БҚ 3

БҚ 5

БҚ 6

КҚ3.7.15.

ӨО 07

Өндірістік жағдайларды шешу практикумы.

Мұнай, газ өңдеу және мұнайхимия зауыттарының технологиялық қондырғыларындағы апатты жағдайлар.

Іскерліктер:

- технологиялық қондырғы операторының міндеттерін үйрену;

- мұнайгаз өңдеу зауыттарының технологиялық қондырғыларындағы мүмкін апатты жағдайларды анықтау.

Дағдылар:

- технологиялық қондырғылардағы пайда болатын ақаулардың себептерін анықтауы;

- технологиялық қондырғылардағы мүмкін апаттарды жоюы;

- вахталық журналға, апатты тіркеу журналына және қондырғылардағы басқа да ақаулық жағдайларды толтыру.

БҚ 1- БҚ 18

КҚ3.7.10

КҚ3.7.11

КП00

Кәсіптік практикаКП 01

Жұмысшы мамандығын алу.

Дайындық кезеңi, техника мен өрт қауiпсiздiгiнен инструктаждан өту.

Жұмыс орнымен танысу. Жұмыс орнында стажировкадан өту. Квалификациялық емтихан тапсыру.

Іскерліктер:

- мекеменің iшкi тәртiбі ережелерін білу;

- шикізат пен дайын өнімге қойылатын негізгі талаптарды сақтау;

- қондырғының технологиялық сызбасын түсіну;

- негiзгi және қосымша аппараттарына қойылатын негiзгi талаптарды сақтау;

- технологиялық процестi реттеу мен бақылау жүргізудің ерекшеліктері ескеру;

- шикiзат пен өнiмнiң сапасына зертханалық бақылау жүргізу ерекшеліктерін сақтау;

- аппаратты, блокты түгелiмен қондырғыны iске қосу мен тоқтатудың негізгі принциптерін орындау;

Дағдылар:

- өз бетімен 3-шi санатты оператор ретінде қондырғыда жұмыс жасау.

БҚ 1- БҚ 18

КҚ3.7.1-

КҚ3.7.17

КП 02

Технологиялық практика.

Кіріспе әңгіме.

Зауытпен жалпы таныстыру. Технологиялы бригада құрамында ақылы жұмыс жасау.

Курстық жобалау үшiн материалдарды жинақтау және тәжiрибе бойынша есептi дайындау.

Іскерліктер:

- зауыттың неізгі және қосымша цехтарының өзара байланысын білуі;

- дайын өнiм сапасына әсер ететiн негiзгi технологиялық режим нормасын анықтауы;

- қондырғы шеберінің немесе аға оператор басшылығымен қондырғының технологиялық процесін жүргізуі;

- сақтандырғыш арматураларды реттеуі;

- техника және өрт қауiпсiздiгiнен инструктаж жүргізуі;

- өндірісті жетілдіру мақсатында қайта жасақтау және жаңарту жүргізуі;

- қоршаған ортаны қорғау шараларын және қалдық суларға зиянды заттардың кетуiн және оны тазарту жолдарын ұйымдастыруы;

- апатты жағдайлардың алдын алуы;

- қондырғының технико-экономикалық көрсеткіштерін есептеуі;

- еңбек ақы төлеу жүйесiн, тарифтiк ақы мен мөлшерiн және марапаттау жүйесiн есептеуі;

- қондырғыны автоматтандырудың прициптерiн сызбасын, температураны, қысымды, жұмсалу деңгейiн анықтайтын приборларды және олардың орнын білуі;

- технологиялық қондырғыны энергиямен және сумен қамту сызбасын білуі.

Дағдылар:

- технологиялық қондырғы операторы (Насос қондырғысы машинисі, Компрессор қондырғысы машинисі, Газ бен шаң анализі лаборанты) ретінде жұмыс жасау.

БҚ 1- БҚ 18

КҚ3.7.1-КҚ3.7.17

КП 03

Дипломалды және дипломдық жобалау.

Мекемемен танысу, техника қауіпсіздігі инструктажы.

Инженер-техникалық қызметкердiң басшылығымен қондырғымен танысу. Мекеменiң жеке бөлiмдерiнiң жұмысын оқып үйрену.

Дипломдық жоба тақырыбына жинаған материалдарын бiр жүйеге келтiру.

Іскерліктер:

- зауыттың құрылымы, оның шикiзат базасын, дайын өнiм ассортиментiн анықтауы;

- зауыттың құрылымдық сызбасы, негiзгi және көмекшi цехтарына өзара байланысын сызуы;

- шикiзатпен, реагентпен, суымен, отынмен, электр энергиясымен, техникалық ауамен, катализатормен қамту жүйесiн құруы;

- ішкi тәртiп ережелерiн, техника қауiпсiздiгi және өрт қауiпсiздiгi инструкцияларын сақтауы;

- мекеменiң техника-экономикалық көрсеткiштерiн есептеуі;

- шығарылатын өнiмнiң сапасын бақылауы;

- қондырғының технологиялық жүйесiн, оныңаппараттарының сипаттамасын, технологиялық режим нормасын, шығарылатын өнiмге қойылатын мекеменiң стандарттарын, МЕМСТ, ТШ т.б. көрсеткiштерiн анықтауы;

- қондырғының және цехтың технологиялыққұжаттарын жүргізуі;

- автоматты басқарылатын және реттелетiн параметрлердi таңдауы;

- технологиялық процестi қауiпсiз iске асырудың жалпы талаптарын орындауы;

- өрт және жарылыс қаупiн сақтау электр қаупiнен қорғау шараларын орындауы;

- қондырғының шығарған өнiмiнiң сапасын бақылауы.

Дағдылар:

- технологиялық регламент, технологиялық карта, режимдiк бейне, вахта журналы, жұмыс бөлу журналы, сынама алу графигiн, т.б. құру;

- технологиялық қондырғы операторы немесе техник-технолог ретінде жұмыс жасау.

БҚ 1- БҚ 18

КҚ3.7.1-

КҚ3.7.17


      Ескерту:

      1-кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1.....

БҚ 2.....

БҚ 3.....

БҚ 4.....

БҚ 5.....

БҚ 6.....

БҚ 7.....

БҚ 8.....

БҚ 9.....

БҚ 10....

БҚ 11....

БҚ 12....

БҚ 13....

БҚ 14....

БҚ 15....

БК16

БК17

БК18.

Болашақ мамандығының әлеуметтік маңызы мен мәнін түсіну

Қауіпсіздік техникасының, еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын, өндірістік санитария және өртке қарсы қауіпсіздікті сақтау

Қазақстан Республикасы Заңдары мен бекітілген нормативті құжаттар талаптарын орындау.

Сәйкес біліктілігі бойынша лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті жұмысты ұйымдастыру, іс әрекет жоспарын құрастыра білу.

Өзін-өзі ұйымдастыру мен өзін дамыту дағдыларын меңгеру, үнемі кәсіптік өсуге, жаңа білім алуға дайын болу.

Ұйымдастырушылық қабілеттерді меңгеру, ұжыммен тиімді қарым қатынаста болу.

Кәсіптік қызметінде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану.

Кәсіби қызметте технологияның өзгерісіне дайын болу.

Апатты және дәстүрден тыс жағдайларда өз бетінше шешім қабылдай алу;

Мемлекеттік, ресми және шетел тілдерін білу;

Әдістемелік, нормативтік және басқа басшылық материалдарына сәйкес жұмысты орындау, есептік техникалық құжаттар жүргізу ережелерін сақтау;

Жоғары біліктіліктегі мамандардың жетекшілігімен жұмысты жүргізу;

Дене тәрбиесінің еңбекке қабілеттілік және өмірді ұзартудағы, сонымен қатар дене жаттығуларының кәсіби аурулардың алдын алудағы, кәсіби жарақат алумен күрестегі ролін түсіну.

Құқықтық мемлекеттік белгілері мен принциптерін білу, еңбек заңдылықтарына сәйкес, өз құқықтарын қорғай білу

Техникалық сызбалар және электрлік сұлбаларды оқу, бөлшектер контурын сызу, принципиальдық сызбасы бойынша жай электрлік және электрондық тізбекті жинау;

Компьютерлік іс жүргізу операцияларын орындау;

Металдарды өңдеудің жаңа технологиялық әдістерін тәжірибеде дұрыс қолдана білу;

Машина бөлшектерін беріктікке, қаттылыққа, төзімділікке және жылуға тұрақтылыққа есептеуді орындау.


      2-кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктіліктің коды және атауы

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Жоғары деңгей

2.1

081901 2 – Технологиялық қондырғы операторы*

КҚ2.1.1. Регламентке сәйкес технологиялық жабдықтарға қызмет көрсетуі;

КҚ2.1.2. Жабдықтардың технологиялық режимін бақылауы және реттеуі;

КҚ2.1.3. Шикізаттың, реагенттердің және энергетикалық шығынның жұмсалу нормасын реттеуі;

КҚ2.1.4. Аппараттарды қалыпты және апатты тоқтатуды орындауы;

КҚ2.1.5. Жұмыс орнында техника қауіпсіздігі бойынша инструктаж өткізуі;

КҚ2.1.6. Технологиялық қондырғының есеп–техникалық құжаттарын дайындауы;

КҚ2.1.7. Апатты жағдайды ескертуі;

КҚ2.1.8. Алынатын өнімнің сапасын бақылауы және реттеуі.

2.2

081902 2 – Сорап қондырғысы машинисі*

КҚ2.2.1. Сорапты жұмысқа дайындауы;

КҚ2.2.2. Сорапты іске қосуы;

КҚ2.2.3. Сораптың, қозғалтқыштың үздіксіз жұмыс жасауын бақылауы;

КҚ2.2.4. Судың, мұнайдың, газдың басқа да тасымалданатын сұйықтың физикалық және химиялық қасиеттерін;

КҚ2.2.5. Электр жабдықтарына түсетін жүктемені реттеуі;

КҚ2.2.6. Сораптарды қалыпты және апатты тоқтатуды орындауы;

КҚ2.2.7. Сорап жұмысындағы ақауды ескертуі;

КҚ2.2.8. Сораптың жұмыс режимін реттеуі;

КҚ2.2.9. Сорапты жөндеуге ақау тізімін құруы;

КҚ2.2.10. Сорап қондырғылары коммуникациясының сызбасын білуі;

КҚ2.2.11. Подстанциядағы күрделі емес электротехникалық жұмыстарды орындау.

2.3

081903 2 – Компрессор қондырғысы машинисі*

КҚ2.3.1. Компрессорды жұмысқа дайындауы;

КҚ2.3.2. Компрессорды іске қосуы;

КҚ2.3.3. Компрессордың, қозғалытқыштың үздіксіз жұмыс жасауын бақылауы;

КҚ2.3.4. Компрессордың жұмыс режимін реттеуі;

КҚ2.3.5. Компрессор жұмысындағы ақауды ескертуі;

КҚ2.3.6. Компрессорларды қалыпты және апатты тоқтатуды орындауы;

КҚ2.3.7. Подстанцияда күрделі емес электр техникалық жұмыстарды орындауы;

КҚ2.3.8. Электр жабдықтарына түсетін жүктемені реттеуі;

КҚ2.3.9. Компрессорды жөндеуге ақау тізімін құруы.

КҚ2.3.10. Металдар коррозиясы және олармен күресу жолдарын анықтау;

2.4

081904 2 – Мұнай айдау станциясының операторы

КҚ2.4.1 Регламентке сәйкес жабдықтарға қызмет көрсетуі;

КҚ2.4.2. Автоматтандыру құралдарының көмегімен жабдықтардың технологиялық режимін бақылауы және реттеуі;

КҚ2.4.3. Мүмкін апатты жағдайды ескертуі;

КҚ2.4.4. Жабдықтарды қалыпты және апатты тоқтатуды іске асыруы;

КҚ2.4.5. Жабдықтарды әр түрлі сипаттағы жөндеуге дайындауы;

КҚ2.4.6. Жұмыс орнында техника қауіпсіздігі бойынша инструктаж өткізуі;

КҚ2.4.7. Қондырғыда есеп–техникалық құжаттарын дайындауы.

КҚ2.4.8. Жабдықтардың жұмыс істеу тиімділігін бақылауы;.

2.5

081905 2 – Лаборант

КҚ2.5.1. Жалпы және органикалық, аналитикалық химияның негіздерін білуі;

КҚ2.5.2.Гравиметриялық және титриметриялық талдау әдістерін білуі;

КҚ2.5.3.Зертханалық жабдықтардың, аппаратураларының, бақылау-өлшеу аспаптарының қызмет көрсету ережелерін, құрылысын, жұмыс істеу принциптерін білуі;

КҚ2.5.4. Газ және мұнайдан талдау жүргізу үшін сынама алуы;

КҚ2.5.5. Заттарды қоспадан тазарту әдістерін таңдауы;

КҚ2.5.6. Дин және Старк әдісімен судың мөлшерін анықтауы;

КҚ2.5.7. Ашық және жабық тигельдерде жарқ ету температураларын анықтауы;

КҚ2.5.8. Мұнай өнімдерінің тығыздығын, тұтқырлығын анықтауы;

КҚ2.5.9. Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамындағы күкірт, хлоридтер мөлшерін анықтауы;

КҚ2.5.10. Мұнай және мұнай өнімдерінің кокстенуін, қышқылдылығын, индукциялық периодын, қату температураларын анықтай білуі;

КҚ2.5.11. Сызбасы бойынша зертханалық құрылғыларды жинауы;

КҚ2.5.12. Техникалық құжаттамаларды жүргізу ережелерін сақтауы;

2.6

081906 2 – Газ бен шаң анализі лаборанты

КҚ2.6.1. Газдардың, ауа мен шаңның негізгі физикалық және химиялық қасиеттерін білуі;

КҚ2.6.2. Анорганикалық, органикалық және аналитикалық химияның теориялық негіздерін білуі;

КҚ2.6.3. Гравиметриялық және титриметриялық талдау әдістерін білуі;

КҚ2.6.4. Анализ үшін ауадан сынама алуы;

КҚ2.6.5. Өндірістік ғимараттардағы ауаның құрамындағы шаң-тозаңды өлшеуі;

КҚ2.6.6. Талдау жүргізудің ең тиімді әдісін таңдауы;

КҚ2.6.7. Газдар мен ауаның экспресс талдауын жүргізе білуі;

КҚ2.6.8. Газдардың, ауа мен шаңның талдауын жүргізуге қажетті аспаптардың құрылысын, жұмыс істеу принциптерін білуі;

КҚ2.6.9. Техникалық құжаттамаларды жүргізу ережелерін сақтауы;

Орта буын маманы

3.7

081907 3 –Техник-технолог

КҚ3.7.1.Технологиялық жабдықтардың жұмыс істеу тиімділігін бақылау;

КҚ3.7.2. Технологиялық процесті жүргізу кезінде жабдықтарды және коммуникацияларды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету;

КҚ3.7.3. Әр түрлі сипаттағы жөндеулерді жүргізу үшін жабдықтарды дайындау;

КҚ3.7.4. Қондырғыда технологиялық процестерді жүргізе білу және барлық технологиялық блоктарда жұмыс синхрондығын қамтамасыз ету;

КҚ3.7.5. Қызмет көрсететін блоктың технологиялық процесс параметрлерін бақылау;

КҚ3.7.6. Материалдардың, отын-энергетикалық ресурстардың тиімді қолданылуын бақылау;

КҚ3.7.7. Технологиялық жабдықтарды, коммуникацияларды пайдалану кезінде еңбекті қорғау, өндірістік және өрт қауіпсізідігі ережелерін сақтауы;

КҚ3.7.8. Өндірістік нысандарды қауіпсіз пайдалану ережелерін сақтауы;.

КҚ3.7.9. Эксперименттік жұмыстарды жүргізуге қатысу;

КҚ3.7.10. Пайда болған өндірістік инциденттердің алдын алу және оны жою;

КҚ3.7.11. Техникалық құрылғылардың істен шығуы және бүліну себебін талдау, оны жоюға шара қолдану;

КҚ3.7.12. Технологиялық процестің режимнен ауытқу себебін талдау және оны қалпына келтіруге арналған шаралар қабылдау;

КҚ3.7.13. Технологиялық құжаттарды толтыруы;

КҚ3.7.14. Автоматтандыру құралдарының көмегімен және талдау қорытындысы бойынша технологиялық режимді бақылау және реттеу;

КҚ3.7.15. Шикізаттың, алынған өнімнің сапасын бақылау;

КҚ3.7.16. Шикізаттың, өнімнің, реагенттердің, катализатордың, отын-энергетикалық ресурстардың шығынын бақылау;

КҚ3.7.17. Қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындауды бақылауы және қамтамасыз етуі;

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 858-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 858-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия

      өндірісі

      Мамандығы: 0820000 – Изотоптарды бөлу технологиясы мен вакуумды

      техника

      Біліктілігі: 082001 2 – Технологиялық процесті және өнім сапасын

      бақылаушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курс

тық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шет тілі, дене тәрбиесі)

232
2-3

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

486

348

138


1-3

ЖКП. 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+

+


32


32ЖКП. 02

Сызу


+

+


82


82ЖКП. 03

Техникалық механика негіздері


+38

32

6ЖКП. 04

Электрониканың негіздерімен электротехника


+

+


86

76

10ЖКП. 05

Изотоптарды бөлудің физикалық негіздері


+

+


48

48
ЖКП. 06

Вакуумды техника


+

+


88

88
ЖКП. 07

Материалтану


+

+


48

40

8ЖКП. 08

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері


+32

32
ЖКП. 09

Нарықтық экономика негіздері+


32

32
АП. 00

Арнайы пәндер

320

296

24


2-3

АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері


+

+


48

38

10АП. 02

Газ бөлу өндірісінің технологиясы және жабдықтар

+


+


136

122

14АП. 03

Физикалық өлшеу әдістері мен аспаптар

+


+


80

80
АП. 04

Технологиялық процестерін автоматтандыру негіздері


+

+


56

56
БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

34/235**

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1638

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

558

ӨО. 01

Танысу практикасы

36

ӨО. 02

Зертханалық жұмыстар техникасы

72

ӨО. 03

Слесарлық практикасы

72

ӨО. 04

Вакуумды техника зертханалық практикумы

108

ӨО. 05

Өндірісті техникалық талдау және бақылау бойынша практикумы

108

ӨО. 06

Кәсіпорынның бақылау бөлімі зертханаларында оқыту

72

ӨО. 07

Физикалық өлшеу зертханасында оқыту

90

КП. 00

Кәсіптік практика

1080

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

324

КП. 02

Бітіру алдындағы өндірістік практика сонын ішінде дипломдық жұмысты орындау және/немесе кешенді емтиханға дайындық

756

АА. 00

Аралық аттестаттау

126

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА. 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      * ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі (курстарға бөлу) үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін

      *** Қорытынды аттестаттауды өткізуге ұсынылатын нысандар: арнайы пәндер (АП.01, АП. 02, АП.03) бойынша кешенді емтихан тапсыру немесе арнайы пәндерден бірі (АП. 02) бойынша қортынды аттестаттау емтиханын тапсыра отырып дипломдық жұмысты қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 859-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 859-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия

      өндірісі

      Мамандығы: 0820000 – Изотоптарды бөлу технологиясы мен вакуумды

      техника

      Біліктілігі: 082001 2 – Технологиялық процесті және өнім сапасын

      бақылаушы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шет тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

240
1

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

306

254

52


1

ЖКП. 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+24


24ЖКП. 02

Сызу


+28


28ЖКП. 03

Техникалық механика негіздері


+28

28
ЖКП. 04

Электрониканың негіздері мен электротехника


+28

28
ЖКП. 05

Изотоптарды бөлудің физикалық негіздері


+

+


42

42
ЖКП. 06

Вакуумды техника


+

+


56

56
ЖКП. 07

Материалтану


+

+


28

28
ЖКП. 08

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері


+24

24
ЖКП. 09

Нарықтық экономика негіздері


+24

24
ЖКП. 10

Қолданбалы информатика


+24

24
АП. 00

Арнайы пәндер

216

210

6


1

АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері


+

+


42

36

6АП. 02

Газ бөлу өндірісінің технологиясы және жабдықтар

+


+


74

74
АП. 03

Физикалық өлшеу әдістері мен аспаптар

+


+


68

68
АП. 04

Технологиялық процестерін автоматтандыру негіздері

+


+


32

32
БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

30/160**

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

558

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

144

ӨО. 01

Танысу практикасы

6

ӨО. 02

Зертханалық жұмыстар техникасы

24

ӨО. 03

Слесарлық практикасы

24

ӨО. 04

Вакуумды техника зертханалық практикумы

24

ӨО. 05

Өндірісті техникалық талдау және бақылау бойынша практикумы

24

ӨО. 06

Кәсіпорынның техникалық бақылау бөлімі зертханаларында оқыту

18

ӨО. 07

Физикалық өлшеу зертханасында оқыту

24

КП. 00

Кәсіптік практика

414

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

162

КП. 02

Бітіру алдындағы өндірістік практика сонын ішінде дипломдық жұмысты орындау және/немесе кешенді емтиханға дайындық

252

АА. 00

Аралық аттестаттау

54

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА. 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

1656


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      * ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі (курстарға бөлу) үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін

      *** Қорытынды аттестаттауды өткізуге ұсынылатын нысандар: арнайы пәндер (АП.01, АП. 02, АП.03) бойынша кешенді емтихан тапсыру.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 860-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 860-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия

      өндірісі

      Мамандығы: 0820000 – Изотоптарды бөлу технологиясы мен вакуумды

      техника

      Біліктілігі: 082002 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шет тілі, дене тәрбиесі)

410
2-3

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздері, құқық негіздері)

180
1-3

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

966

577

359

30

1-4

ЖКП. 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу


+60


60ЖКП. 02

Сызу


+

+


101


101ЖКП. 03

Техникалық механика негіздері+


108

70

38ЖКП. 04

Электрониканың негіздері мен электротехника


+

+


108

78

30ЖКП. 05

Ядролық физика негіздері

+


+


80

66

14ЖКП. 06

Изотоптарды бөлудің физикалық негіздері

+


+


131

111

20ЖКП. 07

Вакуумды техника

+


+

+

160

110

20

30


ЖКП. 08

Материалтану


+

+


64

56

8ЖКП. 09

Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері


+45

45
ЖКП. 10

Қолданбалы информатика


+64

4

60ЖКП. 11

Менеджмент негіздері


+45

37

8АП. 00

Арнайы пәндер

670

496

124

50

3-4

АП. 01

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясының негіздері

+
72

62

10АП. 02

Газ бөлу өндірісінің технологиясы мен жабдықтар

+


+

+

244

184

30

30


АП. 03

Физикалық өлшеу әдістері мен аспаптар

+


+


156

102

54АП. 04

Технологиялық процестерін автоматтандыру негіздері


+

+


90

80

10

30


АП. 05

Өндірісті жоспарлау мен ұйымдастыру

+


+

+

108

68

20

20


БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

70/479**

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1692

ӨО 00

Өндірістік оқыту

486

ӨО. 01

Танысу практикасы

36

ӨО. 02

Зертханалық жұмыстар техникасы

72

ӨО. 03

Ядролық физика негіздері бойынша зертханалық практикум

72

ӨО. 04

Слесарлық практикасы

36

ӨО. 05

Вакуумды техника бойынша зертханалық практикумы

108

ӨО. 06

Арнайы технология практикумы

90

ӨО. 07

Өндірісті техникалық талдау және бақылау бойынша практикумы

72

КП. 00

Кәсіптік практика

1206

КП. 01

Алғашқы кәсіптік дағдылар қалыптастыру практикасы

252

КП. 02

Өндірістік технологиялық практикасы

504

КП. 03

Диплом алды практикасы, соның ішінде дипломдық жобаны орындау

450

АА. 00

Аралық аттестаттау

252

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА. 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

5760

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      * ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі (курстарға бөлу) үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін

      *** Қорытынды аттестаттауды өткізуге ұсынылатын нысандар: дипломдық жобаны қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384-бұйрығына 861-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 861-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жариялан