"Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 539 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 25 желтоқсанда № 21915 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17657 болып тіркелген, 2018 жылғы 14 қарашада Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
А. Аймагамбетов

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 539 бұйрығына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы
№ 595 бұйрығына
5-қосымша

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – "Білім туралы" Заң) 5-бабының 11-1) тармақшасына сәйкес әзірленді және меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің тәртібін айқындайды.

      2. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімді жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының (бұдан әрі – ЖЖОКБҰ) мынадай түрлері: ұлттық зерттеу университеттері, ұлттық жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары, зерттеу университеттері, университеттер, академиялар, институттар және оларға теңестірілген (консерватория) ұйымдар ұсынады.

      3. ЖЖОКБҰ міндеті – ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде тұлғаның кәсіби қалыптасу мен дамуына бағытталған білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін қажетті жағдайларды жасау арқылы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау.

      4. ЖЖОКБҰ өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, 2007 жылғы 27 шілдедегі "Білім туралы", 2011 жылғы 18 ақпандағы "Ғылым туралы", 2003 жылғы 13 мамырдағы "Акционерлік қоғамдар туралы", 2015 жылғы 31 қазандағы "Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті коммерцияландыру туралы", 2015 жылғы 18 қарашадағы "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына, білім беру және ғылыми қызметті реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Қағидалар мен Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

      Әскери, арнаулы оқу орындары (бұдан әрі – ӘАОО) өз қызметін "Білім туралы" Заңның 5-1-бабына сәйкес бекітілетін нормативтік құқықтық актілердің ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырады.

2-тарау. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің тәртібі

      5. ЖЖОКБҰ-ны басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Қағидаларға және ЖЖОКБҰ жарғысына сәйкес дара басшылық және алқалық қағидаттарында жүзеге асырылады.

      ӘАОО-ны басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына, ӘАОО қызметінің қағидаларына, ӘАОО жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

      6. ЖЖОКБҰ-дағы басқару органдары олардың ұйымдық-құқықтық нысанына және меншік нысанына қарай директорлар кеңестері немесе құрылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де басқару органдары болып табылады.

      Білім беру ұйымын алқалы басқару нысандары кеңес (ғылыми кеңес), қамқоршылық кеңес, әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми әдістемелік), кеңестер және құрылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін нысандар болып табылады.

      ЖЖОКБҰ басқару органдарының қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және ЖЖОКБҰ-ның ішкі ережелерімен регламенттеледі.

      7. ЖЖОКБҰ өздерінің даму стратегияларын және (немесе) даму бағдарламаларын және (немесе) даму жоспарларын әзірлейді және олардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз етеді.

      8. ЖЖОКБҰ қызметін тікелей басқаруды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын (сайланатын) және қызметтен босатылатын ЖЖОКБҰ басшысы жүзеге асырады.

      9. ЖЖОКБҰ проректорларын тағайындау, олардың саны және лауазымдық өкілеттіліктері ЖЖОКБҰ-ның ұйымдастыру-құқықтық нысанына және меншік нысанына байланысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықталады.

      ӘАОО-да Қазақстан Республикасының қолданыстағы қорғаныс және қауіпсіздік саласындағы заңнамасына сәйкес тағайындалатын басшының орынбасарлары болады.

      10. ЖЖОКБҰ басшысы ЖЖОКБҰ-ның атынан сенімхатсыз әрекет етеді, барлық органдарда оның мүдделерін білдіреді, заңнамада белгіленген тәртіппен ЖЖОКБҰ мүлкін басқарады, шарттар жасайды, сенімхаттар береді, банк шоттарын ашады және өзге де мәмілелер жасайды, барлық қызметкерлер үшін міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады.

      11. ЖЖОКБҰ басшысы алқалы басқару қағидаттарында ЖЖОКБҰ-ны басқаруды жүзеге асырады, білім алушылардың даярлық сапасын, "Білім туралы" Заңның 5-бабының 5-1) тармақшасына сәйкес бекітілген жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (бұдан әрі – МЖМБС) талаптарының сақталуын, қаржылық тәртіптің, шарт талаптарында көзделген ЖЖОКБҰ қызметкерлерінің еңбек құқықтары мен білім алушылар құқықтарының сақталуын қамтамасыз етеді және қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін өзге өкілеттіліктерді жүзеге асырады.

      12. ЖЖОКБҰ-ның басшысы Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен үш жылда бір рет аттестаттаудан өтеді. ӘАОО-да басшы Қазақстан Республикасының қорғаныс және қауіпсіздік саласындағы заңнамасында айқындалатын тәртіппен аттестаттаудан өтеді.

      13. Сот төрелігі академиясының, ӘАОО-ның басшыларын қоспағанда, ЖЖОКБҰ-ның басшысы жыл сайын стратегиялық даму және даму жоспары бойынша басқару органдары алдында есеп береді, сондай-ақ оқу жылының аяқталуы бойынша қоғамдастықпен ЖЖОКБҰ-ның оқу, ғылыми-зерттеу және қаржылық қызметі мәселелері жөнінде есеп беру кездесулерін өткізеді.

      ЖЖОКБҰ-ның қаржылық есебі алдын ала басқару органдарымен келісіледі.

      14. ЖЖОКБҰ-ның персоналды (қызметкерлерді) басқару оның кадрлық саясатына сәйкес жүзеге асырылады, ол адам ресурстарын дамыту, рекрутингті, жоғары оқу орнының басшы кадрларын, педагогикалық және ғылыми қызметкерлерін даярлауды және біліктілігін арттыруды қамтитын меритократия қағидаттарына негізделеді.

      Бұл ретте, Сот төрелігі академиясын және ӘАОО-ны қоспағанда, ЖЖОКБҰ басшыларының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кемінде бес жылда бір рет тиісті сертификат (куәлік) ала отырып, менеджмент саласындағы біліктілікті арттыру курстарынан және (немесе) тағылымдамадан өтуі қамтамасыз етіледі.

      15. ЖЖОКБҰ жұмысқа қабылдау кезінде қызметкерлер кандидатураларына қойылатын талаптарды "Білім туралы" Заңның 43-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес қызметкерлер лауазымдарың біліктілік сипаттамаларын айқындау арқылы белгілейді және олардың сақталуын қамтамасыз етеді.

      Бұл ретте, ЖЖОКБҰ дәрістердің оқуын "ғылым кандидаты" және (немесе) "ғылым докторы" ғылыми дәрежесі, немесе "философия докторы (PhD)" немесе "бейіні бойынша доктор", дәрежесі, немесе "философия докторы (PhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" академиялық дәрежесі, немесе "философия докторы (PhD)" немесе "бейіні бойынша доктор" дәрежесі, және/немесе "қауымдастырылған профессор (доцент)", немесе "профессор" (бар болған жағдайда), сондай-ақ тиісті ғылымдар бойынша магистр дәрежесі бар оқытушылармен және (немесе) қызметінде өтілі кемінде үш жыл немесе бейін бойынша кемінде бес жыл практикалық өтілі бар аға оқытушылармен қамтамасыз етеді.

      Дәрістерді оқуға және (немесе) басқа оқу сабақтарының түрлерін өткізуге ғылыми қызметкерлер, еңбегі сіңген мәдениет, өнер, спорт қайраткерлері, шығармашылық одақтардың мүшелері немесе Ұлттық біліктілік шеңберінің 8-ші деңгейіне сәйкес келетін тәжірибелі мамандар тартылады.

      ӘАОО-да және Сот төрелігі академиясында дәріс сабақтарын өткізуге, білім алушылардың дипломдық жұмыстарына (жобаларына), ғылыми-зерттеу жұмысына жетекшілік етуге "Білім туралы" Заңның 5-1-бабының 13) тармақшасына және 5-2 бабының 10) тармақшасына сәйкес бекітілген педагог қызметкерлердің және оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының біліктілік сипаттамаларында айқындалған мамандар жіберіледі.

      16. ЖЖОКБҰ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын әзірлейді бекітеді және сақталуын қамтамасыз етеді.

      ӘАОО-ның профессор-оқытушылар құрамын лауазымға тағайындау тәртібі "Білім туралы" Заңның 5-1-бабының 14) тармақшасына сәйкес айқындалады.

      17. ЖЖОКБҰ өз құрылымын қалыптастырады және бекітеді. Бұл ретте құрылымдық бөлімшелер ЖЖОКБҰ қызметінің барлық бағыттары мен түрлерін қамтиды.

      Комерциялық емес акционерлік қоғам (бұдан әрі – КеАҚ) нысанында құрылған ЖЖОКБҰ-да академиялық құрылымдық бөлімшелерді құру және тарату туралы шешімді қабылдау директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

      ӘАОО құрылымын "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабының 2-тармағының 3) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ереженің 4-бабының 16-тармағының 3) тармақшасына, "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 2-тармағының 2) тармақшасына, "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасы Заңның 11-бабының 5) тармақшасына сәйкес айқындалады.

      18. ЖЖОКБҰ құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді әзірлейді бекітеді және сақталуын қамтамасыз етеді.

      19. Штаттық кестені ЖЖОКБҰ айқындайды және оны жыл сайын басшысы бекітеді.

      КеАҚ нысанында құрылған ЖЖОКБҰ-да штаттық кестені бекіту директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

      ӘАОО-да штаттық кестені тиісті уәкілетті мемлекеттік орган айқындайды.

      20. ЖЖОКБҰ қызметкерлерінің оқу жүктемесінің нормаларын, еңбегіне ақы төлеу нысандары мен мөлшерлерін айқындайды.

      ӘАОО-да қызметкерлердің оқу жүктемесінің нормалары, еңбегіне ақы төлеу нысандары мен мөлшерлері қолданыстағы қорғаныс және қауіпсіздік саласындағы заңнамасына сәйкес айқындалады.

      21. ЖЖОКБҰ-ның білім беру қызметі академиялық саясат негізінде жүзеге асырылады, ол білім беру қызметін жоспарлау мен басқару және студентке бағдарланған оқытуды іске асыруға және білім сапасын арттыруға бағытталған оқу процесін тиімді ұйымдастыру бойынша шаралар, қағидалар және рәсімдер жүйесін білдіреді.

      22. Академиялық саясат ЖЖОКБҰ-ның алдында тұрған басымдықтар мен міндеттерді ескере отырып, білім беру саласындағы қолданыстағы заңнама негізінде әзірленеді және сақталады.

      Академиялық саясаттың құрылымы мен бағыттарын ЖЖОКБҰ айқындайды.

      23. ЖЖОКБҰ-да оқу жылы қыркүйек айынан, бейіндік магистратура бағдарламалары бойынша қыркүйек және қаңтар айларынан басталып, академиялық күнтізбеге сәйкес аяқталады.

      ӘАОО-дағы оқу жылының басталу және аяқталу мерзімін тиісті уәкілетті мемлекеттік органдар айқындайды.

      24. Білім алушыларды қабылдауды жүзеге асыру үшін ЖЖОКБҰ "Білім туралы" Заңның 5-бабының 11) тармақшасына сәйкес бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары негізінде әзірленген ЖЖОКБҰ-ға қабылдау қағидаларын әзірлейді, бекітеді және сақталуын қамтамсыз етеді.

      ӘАОО-ға білім алушыларды қабылдау "Білім туралы" Заңның 5-1-бабының 9) тармақшасына сәйкес бекітілген Тиісті деңгейдің білім беру бағдарламаларын іске асыратын әскери, арнаулы оқу орындарына оқуға қабылдаудың қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      ЖЖОКБҰ білім алушыларды қабылдауды аяқтағаннан және білім туралы құжаттарды бергеннен кейін бір ай ішінде осы ақпаратты білім беру саласындағы уәкілетті органға жолдайды және (немесе) білім беру саласындағы уәкілетті органның білім берудің бірыңғай ақпараттық жүйесіне енгізеді.

      ЖЖОКБҰ білім туралы берілген құжаттар бойынша электрондық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және білім туралы құжаттардың, оның ішінде бұрын берілген құжаттардың электрондық базасын (архивін) құрайды.

      Осы тармақта көрсетілген нормалар Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы білім беру ұйымдарына таратылмайды.

      25. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін ақы төлеу мөлшерін және білім беру қызметтерін көрсету шартының нысанын ЖЖОКБҰ бекітеді.

      КеАҚ нысанында құрылған ЖЖОКБҰ-да жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін ақы төлеу мөлшерін бекіту директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

      26. ЖЖОКБҰ-ның білім беру қызметі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6976 болып тіркелген) Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      ӘАОО-ның білім беру қызметі "Білім туралы" Заңның 5-1-бабының 3) тармақшасына сәйкес бекітілген Әскери, арнаулы оқу орындары қызметінің қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      27. ЖЖОКБҰ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығымен бекітілген Қашықтықтан білім беру технологиялары (бұдан әрі – ҚБТ) бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10768 болып тіркелген) сәйкес ҚБТ бойынша оқу процесін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

      28. ЖЖОКБҰ оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру кезінде оқу жұмысының түрлері бойынша уақыт нормаларын, оқу жұмысы, оқыту технологиялары арасында, оның ішінде ҚБТ пайдаланумен уақыт көлемінің арасалмағын анықтайды.

      29. Білім алушылардың бағаланатын жазбаша жұмыстары (курстық, дипломдық жұмыстар (жобалар), магистрлік диссертациялар (жобалар) және докторлық диссертациялар) мәтінді пайдалану және басқа тілден аударылған мәтінді пайдаланумен қоса мағынаны (парафраз) өзгертусіз сөйлемдердің және пікірлердің синонимдік ауыстырумен бөтен мәтінді пайдалану (бұдан әрі – бөтен мәтінді пайдалану) нысанына тексеруден өтеді.

      Бөтен мәтінді пайдалану нысанына тексерудің қағидалары мен тәртібін ЖЖОКБҰ әзірлейді, бекітеді және сақталуын қамтамасыз етеді.

      Бөтен материалды пайдалануды анықтау жүйелерінде тексерілген дипломдық жұмыстар (жобалар), магистрлік диссертациялар (жобалар) және докторлық диссертациялар Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығының базасында сақталады.

      Оқытушылардың және ғылыми қызметкерлердің басылымға шығаруға ұсынылған ғылыми жұмыстарын бөтен мәтінді пайдалануды анықтау жүйелерінде тексеруге рұқсат етіледі.

      30. ЖЖОКБҰ оқытушысы білім беру бағдарламалары, оқу бағдарламалары (силлабус) және ең үздік халықаралық білім беру практикасы негізінде оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу тәсілдері мен нысандарын, оқыту әдістерін таңдау еркіндігіне ие.

      31. ЖЖОКБҰ осы қағидалардың нормаларына сәйкес білім алушыларды ауыстыру мен қайта қабылдау қағидаларын әзірлейді, бекітеді және сақталуын қамтамасыз етеді.

      Бұл ретте білім алушыны бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір ЖЖОКБҰ-дан екіншісіне ауыстыру және қайта қабылдау жазғы және қысқы демалыс кезеңінде жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы білім беру ұйымдарын және ӘАОО-ны қоспағанда, білім алушы кез келген ЖЖОКБҰ-ға қайта қабылдау кезінде оқудан шығарылған мерзіміне қарамастан ауыстырылады немесе қайта қабылданады.

      Уәкілетті орган білім беру қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны тоқтата тұру, қайтарып алу және одан айыру туралы шешім қабылдаған жағдайда, осы ЖЖОКБҰ-ның білім алушылары уәкілетті орган лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны тоқтата тұру, қайтарып алу және одан айыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап ағымдағы семестр ішінде оқуын жалғастыру үшін басқа ЖЖОКБҰ-ға ауыстырылады.

      Білім беру қызметімен айналысуға лицензия және (немесе) лицензияға қосымша ерікті түрде тоқтатылған немесе ЖЖОКБҰ таратылған жағдайда, осы ЖЖОКБҰ-ның білім алушылары ЖЖОКБҰ-ның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны ерікті түрде тоқтату немесе тарату туралы жүгінген күнінен бастап ағымдағы семестр ішінде оқуын жалғастыру үшін басқа ЖЖОКБҰ-ға ауыстырылады.

      Егер ЖЖОКБҰ білім алушы жеке оқу жоспарына сәйкес меңгеріп жатқан бағдарламасының бірінші академиялық кезеңін толық аяқтаса, ол оқудан шығарылғаннан кейін ғана ауыстырылады және қайта қабылданады.

      Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру "Білім туралы" Заңның 4-бабының 5) тармақшасына сәйкес бекітілген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Білім беру гранты бойынша білім алатын студент білім беру грантын сақтай отырып, өз қалауынша басқа ЖЖОКБҰ-ға ауысады.

      Білім алушының ауысуы кезінде қабылдайтын ЖЖОКБҰ даярлау бағытын және білім беру бағдарламасының бейінін, білім алушының оқу жетістіктерін, сондай-ақ білім алушының академиялық адалдықты бұзған жағдайларын ескереді. Білім алушының ауысуы немесе қайта қабылдануы кезінде оқыту нәтижелерін қайта есептеу үшін ЖЖОКБҰ тиісті комиссияны құрады.

      Жекелеген ЖЖОКБҰ-лар үшін бекітілген білім беру гранты бойынша, сондай-ақ бөлінген квота шегінде педагогикалық мамандықтарға түскен студенттер басқа ЖЖОКБҰ-ға тек ақылы негізде ғана ауысады.

      Студенттерді, магистранттарды, резидентура тыңдаушыларын және докторанттарды басқа ЖЖОКБҰ-дан ұлттық ЖЖОКБҰ-ғa немесе өзге де ЖЖОКБҰ-ға ауыстыру білім алушылардың білім беру грантының құнындағы айырмашылығын қосымша төлеу шартымен жүзеге асырылады.

      Шығармашылық даярлықты қажет ететін білім беру бағдарламаларының тобынан басқа білім беру бағдарламаларының тобына білім алушының ауысуы "Білім туралы" Заңның 5-бабының 11) тармақшасына сәйкес бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес белгіленген өту балынан төмен емес балы бар ұлттық бірыңғай тестілеу сертификаты болған жағдайда жүзеге асырылады.

      Шетелдік ЖЖОКБҰ-лардан білім алушылардың ауысуы білім берудің тиісті деңгейі, білім беру саласы және қабылдау жылы бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы орналасқан және (немесе) Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) мүше мемлекеттердің аккредиттеу органдарының тізіліміне және (немесе) қауымдастықтарына кірген ұлттық және (немесе) шетелдік аккредиттеу органдарының халықаралық мамандандырылған аккредиттеуі бар ЖЖОКБҰ-да жүзеге асырылады.

      ӘАОО-да білім алушыларды ауыстыру мен қайта қабылдау қағидалары "Білім туралы" Заңның 5-1-бабының 12) тармақшасына сәйкес бекітіледі.

      32. Білім алушыға академиялық демалыс сырқаты бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы, әскери қызметке шақыру туралы қағаз негізінде, босанғанда, бала асырап алған жағдайда 3 жасқа толғанға дейін беріледі.

      Білім алушыларға академиялық демалыс беру тәртібін ЖЖОКБҰ анықтайды және сақталуын қамтамасыз етеді.

      33. ЖЖОКБҰ-ның оқу-әдістемелік жұмысы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5036 болып тіркелген) Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларына сәйкес ұйымдастырылады.

      ӘАОО-ның оқу-әдістемелік жұмысы "Білім туралы" Заңның 5-1-бабының 4) тармақшасына сәйкес бекітілген Әскери, арнаулы оқу орындарында оқу процесін, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларына сәйкес ұйымдастырылады.

      34. Білім беру қызметінің сапасын арттыру мақсатында ЖЖОКБҰ еуропалық жоғары білім беру кеңістігінде (ESG-исиджи) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын қамтамасыз ету үшін халықаралық стандарттар мен нұсқаулықтарға негізделген сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесін құрады және сақталуын қамтамасыз етеді, ол мыналарды қамтиды:

      1) сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат;

      2) бағдарламаларды әзірлеу мен бекіту;

      3) студентке бағдарланған оқыту, сабақ беру және бағалау;

      4) білім алушыларды қабылдау, олардың үлгерімі, тану және сертификаттау;

      5) оқытушылар құрамы;

      6) оқу ресурстары және білім алушыларды қолдау жүйесі;

      7) ақпаратты басқару;

      8) жұртшылықты хабардар ету;

      9) тұрақты мониторинг және бағдарламаларды мерзімді бағалау;

      10) сыртқы мерзімді сапаны қамтамасыз ету.

      Сот төрелігі академиясын және ӘАОО-ны қоспағанда, ЖЖОКБҰ факультетінің (мектептің) базасында білім беру бағдарламаларының мазмұны және оларды іске асыру жағдайы бойынша, бағалау саясаты және факультеттің (мектептің) өзге де академиялық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайтын, білім беру бағдарламалары және (немесе) пәндер/модульдер сапасының сәйкес келуіне, академиялық адалдықты бұзу фактілерінің болуына білім алушылар арасында сауалнама ұйымдастыратын академиялық сапа жөніндегі кеңес құрылады.

      Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның құрамына оқытушылар, студенттер, магистранттар, докторанттар және ЖЖОКБҰ-ның басқа академиялық қызметкерлері кіреді. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның отырысына ЖЖОКБҰ-ның әкімшілік-басқару қызметкерлерінің өкілдері қатысады.

      35. Академиялық адалдық оқыту процесінің негізі болып табылады және оны іске асыруды ЖЖОКБҰ қамтамасыз етеді.

      Академиялық адалдықтың негізгі қағидаттары:

      1) академиялық жұмыста адалдық пен өзара сыйластықты қалыптастыратын негізгі институционалдық құндылық ретінде академиялық адалдықты қамтамасыз ету;

      2) жоғары әдеп құндылықтарын қалыптастыруға бағытталған академиялық адалдықтың әділетті және объективті қағидаларын бекіту;

      3) басқа білім беру ұйымдарының верификацияланатын транскриптері негізінде білім алушының кредиттерін қайта есептеудің нақты тетігін және рәсімін анықтау жолымен білім алушының жүйелі және үздіксіз оқу траекториясын қамтамасыз ету;

      4) академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ететін оқытушы ретінде оқытушыға құрмет көрсету;

      5) академиялық адалдықты ілгерілету және қорғау үшін білім беру процесінің қатысушыларын көтермелеу және ынталандыру;

      6) оқытушының пәннің нақты саясатын, білім алушыдан күтілетін талаптарды анықтауы;

      7) оқытушының білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлері саясатын анықтауы;

      8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін шаралар қабылдау;

      9) білім алушыларға білім беру, әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсететін және академиялық ұждансыздықты көрсетудің алдын-алуға көмектесетін академиялық ортаны жасау.

      36. ЖЖОКБҰ ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды оқыту үшін арнайы жағдайлар жасайды және олардың сақталуын қамтамасыз етеді.

      37. Кәсіптік практика кадрларды даярлаудың білім беру бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады.

      Кәсіптік практика оқу, педагогикалық, зерттеу, өндірістік және диплом алды деген түрлерге бөлінеді.

      ЖЖОКБҰ кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларын әзірлейді, бекітеді және сақталуын қамтамасыз етеді.

      Бұл ретте "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласының білім алушылары үшін педагогикалық практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын ЖЖОКБҰ білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес әзірлейді және бекітеді.

      Негізгі білім беру бағдарламасын (Major) (мейжор) және қосымша білім беру бағдарламасын (Міnor) (минор) іске асыру кезінде негізгі білім беру бағдарламасының (Major) (мейжор) бейініне сәйкес келетін ұйым (кәсіпорын) практика базасы ретінде айқындалады.

      Кәсіптік практиканы өткізуге арналған шарттың нысанын ЖЖОКБҰ айқындайды.

      Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері, көлемі мен мазмұны білім беру бағдарламасымен айқындалады.

      Кәсіптік практиканы өткізу базасы ретінде кәсіптік практикаға жетекшілік ету үшін білікті кадрлары мен материалдық-техникалық базасы бар ұйымдар айқындалады.

      ӘАОО-да кәсіптік практика мен тағылымдаманың барлық түрлері бойынша бағдарламаларды әзірлеу және бекіту тәртібі "Білім туралы" Заңның 5-1-бабының 11) тармақшасына сәйкес бекітілген Әскери, арнаулы оқу орындары білім алушыларының кәсіптік практикасы мен тағылымдамасын ұйымдастыру және өткізу қағидаларымен айқындалады.

      38. Формальды емес білім арқылы ересектер алған оқу нәтижелерін тану "Білім туралы" Заңның 5-бабының 38-3) тармақшасына сәйкес бекітілген Формальды емес білім беретін, танылған ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар беретін формальды емес білім арқылы ересектер алған оқу нәтижелерін тану қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      39. Білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу, меңгерілген кредиттерді есепке алу, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және білім алушылардың оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын жүргізу үшін ЖЖОКБҰ-да тіркеу офисі құрылады.

      ӘАОО-да оқу пәндеріне тіркеу, меңгерілген кредиттерді есепке алу, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және білім алушылардың оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын жүргізу үшін білім беру сапасын мониторингілеу және бақылау (бағалау) бөлімшесі құрылады.

      40. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің тәртібін ЖЖОКБҰ өзінің академиялық саясатына және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шкаласына және ECTS (иситиэс) аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша айқындайды және сақтайды.

      Тілдер бойынша (шет тілі, қазақ, орыс) білім алушылардың оқудағы жетістіктері осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес білім алушылардың шет тілдері бойынша оқу жетістіктерін бағалаудың деңгейлік үлгіге және ECTS (иситиэс) дәстүрлі бағалар шкаласына сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады.

      Тілді меңгеру деңгейі шет тілді меңгерудің жалпыеуропалық құзыретіне (бұдан әрі - ЖЕҚ) (А1, А2, В1, В2, С1, С2) сәйкес болады.

      41. Білім алушы ЖЖОКБҰ-дан келесі жағдайларда оқудан шығарылады:

      1) академиялық үлгермеушілігі;

      2) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін;

      3) Ішкі тәртіп қағидалары мен ЖЖОКБҰ жарғысын бұзғаны үшін;

      4) білім беру қызметтерін көрсету туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде ақылы негіздегі оқу құнын төлемеген жағдайда;

      5) өз еркімен.

      42. "FХ" "қанағаттанарлықсыз" бағасын алғанда оқу пәнінің (модульдің) бағдарламасын қайталап өтпей-ақ ЖЖОКБҰ-ның академиялық күнтізбесіне сәйкес қорытынды бақылауды (емтиханды) бір реттен артық емес қайта тапсыруға рұқсат беріледі.

      "F" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" бағасын алғанда білім алушы осы оқу пәніне (модульге) қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды тапсырады.

      ЖЖОКБҰ-дан шығарылған білім алушыға ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысы қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипт жазылады.

      Транскрипте FX және F бағаларымен қоса барлық қорытынды бағалары көрсетіліп, білім алушы игеріп алған барлық оқу пәндері және (немесе) модульдер жазылады.

      43. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау үшін ЖЖОКБҰ-да білім беру бағдарламалары немесе даярлау бағыттары бойынша аттестаттау комиссиясы құрылады және оның құрамын ЖЖОКБҰ белгілейді.

      ӘАОО-да қорытынды аттестаттауды өткізу үшін "Білім туралы" Заңның 5-1-бабының 5) тармақшасына сәйкес бекітілген Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу қағидалары бойынша Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы құрылады.

      44. Аттестаттау комиссияның құзыретіне төмендегілер кіреді:

      1) білім беру бағдарламалары белгілеген талаптарға сай бітіруші мамандардың теориялық және практикалық даярлығы сәйкестігінің деңгейін тексеру;

      2) бітірушіге бакалавр немесе магистр дәрежесін беру немесе тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "маман" біліктілігін беру;

      3) кадрлар даярлау сапасын одан әрі жақсартуға бағытталған ұсыныстар әзірлеу.

      45. Бағаны жоғарылату мақсатында кешенді емтиханды қайта тапсыруға немесе дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қайта қорғауға рұқсат берілмейді.

      46. "Қанағаттанарлықсыз" деген баға алған тұлғаларға кешенді емтиханды қайта тапсыруға, сондай-ақ диплом жұмысын (жобасын), магистрлік диссертацияны (жобаны) қайта қорғауға, қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде рұқсат берілмейді.

      47. Қорытынды аттестаттаудан "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған білім алушы "білім беру бағдарламаларының талаптарын орындамаған: диплом жұмысын (жобасын) немесе магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғай алмаған" немесе "білім беру бағдарламаларының талаптарын орындамаған: кешенді емтиханды тапсыра алмаған" деп ЖЖОКБҰ басшысының бұйрығымен ЖЖОКБҰ-дан оқудан шығарылады.

      ӘАОО-да қорытынды аттестаттаудан "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған білім алушы 2012 жылғы 16 ақпандағы "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы", 2012 жылғы 13 ақпандағы "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы", 2014 жылғы 23 сәуірдегі "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасы Заңдарына сәйкес "білім беру бағдарламаларының талаптарын орындамаған: диплом жұмысын (жобасын) немесе магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғай алмаған" немесе "білім беру бағдарламаларының талаптарын орындамаған: кешенді емтиханды тапсыра алмаған" деп ЖЖОКБҰ-дан оқудан шығарылады.

      48. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын игергенін растаған және қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыға аттестаттау комиссияның шешімімен тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері немесе маман біліктілігі тағайындалады және қосымшасы бар диплом тегін негізде беріледі.

      Диплом қосымшасында оқудың және (немесе) ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысының барлық түрлері бойынша көлемі кредит және академиялық сағат түрінде көрсетілген балдық-рейтингтік әріптік білімді бағалау жүйесі бойынша соңғы бағалар жазылады.

      49. ЖЖОКБҰ білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысанын және оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекітеді.

      Коммерциалық емес акционерлік қоғам нысанында құрылған ЖЖОКБҰ-да білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысанын және оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

      50. Жоғары білім беру бағдарламасы бойынша білім алатын және үлгерімінің (GPA) орта балы 3,5-тен төмен емес кезінде оқу пәндері мен оқу қызметінің басқа түрлері бойынша А, А – "өте жақсы", В-, В, В+ - "жақсы" деген қорытынды бағалары бар, сондай-ақ кешенді емтихан және (немесе) диплом жұмысын (жобасын) А, А – "өте жақсы" деген бағаға тапсырған жоғары білім беру бағдарламасы бойынша оқыған білім алушыға үздік диплом (оқытудың қосымша түрлері бойынша бағасын ескермегенде) беріледі.

      Бұл ретте оқудың барлық кезеңі ішінде қорытынды бақылауды (емтиханды) қайта тапсырғаны немесе қайталап тапсырғаны бар білім алушыға үздік диплом берілмейді.

      51. Докторлық диссертацияларды қорғауды ұйымдастыру мен өткізу Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6951 болып тіркелген) Ғылыми дәрежелерді беру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      52. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын оқып бітірген бітірушілердің тізімі олардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), білім беру бағдарламасы және берілген дипломның нөмірі көрсетіле отырып, білім беру ұйымының басшысы қол қойып, бітіру туралы бұйрық шыққаннан кейін бір ай мерзім ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға ұсынылады, сондай-ақ ЖЖОКБҰ-ның сайтында орналастырылады.

      53. ЖЖОКБҰ кадрларды даярлау бағыты бөлінісінде бітіру жылы ішінде бітірушілердің кемінде 50%-ын жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етеді.

      Бұл ретте, ЖЖОКБҰ түлектеріне құрылған жұмыс орындарының санына мониторинг жүргізуді қамтамасыз етеді. Тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын жүзеге асырған, төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда жоғары оқу орны бітірушілердің кемінде 50%-ын кадрларды даярлау бағыты бөлінісінде бітіргеннен кейінгі екі жыл ішінде жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етеді.

      54. ЖЖОКБҰ-ның тәрбие қызметі оқу процесінің құрамдас бөлігі болып табылады және патриотизм, азаматтылық, интернационализм, жоғары мораль және адамгершілік, конфессияаралық толеранттылықтың құқықтық мәдениетін, сондай-ақ білім алушылардың жан-жақты қызығушылықтары мен қабілеттерін дамытуға бағытталған.

      ӘАОО-да тәрбие жұмысы "Білім туралы" Заңның 5-1-бабының 3) тармақшасына сәйкес бекітілген Әскери, арнаулы оқу орындары қызметінің қағидаларында айқындалған қосымша жұмыс түрлерін қамтиды.

      55. Тәрбие қызметі білім алушылар мен профессор-оқытушылар құрамының адами қадір-қасиетін өзара құрметтеу негізінде жүзеге асырылады.

      ЖЖОКБҰ-да тәрбие жұмысы қазақстандық бірегейлік пен бірлік, "Рухани жаңғыру" қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы рухани-адамгершілік құндылықтары, салауатты өмір салтының мәдениетін қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық көріністеріне атымен төзбеушілік негізінде жүзеге асырылады.

      ЖЖОКБҰ білім алушылар өз еркімен құрған студенттік өзін-өзі басқару органдарының қызмет етуін қамтамасыз етеді. Студенттік өзін-өзі басқару органдары студенттер құрамынан төрағаны және төраға орынбасарын тағайындайды және оларға білім алушылардың мүдделері жөніндегі мәселелерді талқылау кезінде ЖЖОКБҰ-ның алқалы басқару органның отырыстарына қатысуға рұқсат етіледі.

      56. ЖЖОКБҰ-дағы ғылыми-зерттеу жұмыс қызмет түрлеріне сәйкес:

      1) іргелі, қолданбалы, іздеу (бастамашылық), ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, оның ішінде инновациялық бағыттар бойынша жұмыстар жүргізуді;

      2) тапсырыс бойынша, бөгде ұйымдармен жасалған шарттар бойынша ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруды;

      3) студенттердің, магистранттардың және докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыруды;

      4) оқытудың инновациялық технологияларын және ғылыми зерттеулер нәтижелерін оқу процесіне және өндіріске енгізуді әзірлеуді;

      5) ӘАОО-ны қоспағанда, зерттеу қызметінің инновациялық инфрақұрылымын қалыптастыруды, ғылыми әзірлемелерді коммерцияландырудың тетігін құруды және ендіруді;

      6) зерттеушілер мен әзірлеушілердің зияткерлік меншігі мен авторлық құқықтарын қорғауды қамтиды.

      57. ЖЖОКБҰ Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары негізінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады және сақталуын қамтамасыз етеді.

      ЖЖОКБҰ шетелдік білім беру, ғылыми және мәдени ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен және қорлармен тікелей байланыстарды орнатады, ынтымақтастық туралы екі жақты және көп жақты шарттар жасасады, білім алушылармен, педагогикалық және ғылыми қызметкерлермен халықаралық алмасу бағдарламаларына қатысады, білім беру саласындағы халықаралық үкіметтік емес ұйымдарға (қауымдастықтарға) мүше болады.

      Бұл ретте, ЖЖОКБҰ шет мемлекеттің мәдениетімен, дәстүрлерімен, тұрмыс-салттарымен және тілін игерумен байланысты қызметі бар шетелдік құрылымдық бөлімшелерді (институттарды, орталықтарды, кафедраларды және т.б.) ашу мәселесін білім беру саласындағы уәкілетті органмен келіседі.

      Білім беру саласындағы уәкілетті органның сұрауы бойынша ЖЖОКБҰ халықаралық ынтымақтастықты іске асыру және шетелдік құрылымдық бөлімшелердің (институттардың, орталықтардың, кафедралардың) қызметі туралы есептерді жолдайды.

      ӘАОО-лар шетелдік ұйымдармен ынтымақтастық туралы екі жақты және көп жақты шарттар жасасады, білім алушылармен, педагогикалық және ғылыми қызметкерлермен халықаралық алмасу бағдарламаларына қатысады, тиісті уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша білім беру саласындағы халықаралық үкіметтік емес ұйымдарға (қауымдастықтарға) мүше болады.

      58. ӘАОО халықаралық шарттар мен келісімшарттарға сәйкес шетелдік азаматтар қатарынан мамандар даярлауды жүзеге асырады.

      59. ЖЖОКБҰ-ның ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуі білім беру қызметін жүзеге асырудың міндетті шарты болып табылады.

      60. Кітапхана қоры ақпараттық ресурстардың құрамдас бөлігі болып табылады және оқу және ғылыми әдебиетті қамтиды.

      ЖЖОКБҰ-лар білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларды оқу және оқу-әдістемелік әдебиетпен және (немесе) электрондық ресурстармен қамтамасыз етеді.

      61. ЖЖОКБҰ Ұлттық білім беру деректер қорымен біріктірілген және білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесінің (веб-сайтты, ақпараттық-білім беру порталын, оқытудың кредиттік технологиясын қамтамасыз етудің автоматтандырылған жүйесін, ақпараттық-білім беру ресурстарының жиынтығын қамтитын жоғары технологиялық ақпараттық-білім беру орта) және кең жолақты әрі жоғары жылдамдықты интернетке қосылған тармақталған компьютерлік желінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

      Бұл ретте, ЖЖОКБҰ-ның басшысы білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен әкімшілік деректер нысандарын толтырудың толықтығын, нақтылығын және уақтылығын қамтамасыз етеді.

      Сот төрелігі академиясын және ӘАОО-ны қоспағанда, ЖЖОКБҰ жыл сайын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есепті жылдағы қаржы-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері бар ақпаратты ЖЖОКБҰ сайтында орналастырады.

      62. Сот төрелігі академиясын және ӘАОО-ны қоспағанда, ЖЖОКБҰ-да тиісті жағдай жасау үшін қажетті материалдық активтердің (дәрісханалық және зертханалық базалардың, оқу кабинеттерінің, өндірістік шеберханалардың, полигондардың, спорт залдарының), ғимараттардың (оқу корпустарының): меншікті не шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару, немесе мемлекеттік органдардың немесе квазимемлекеттік ұйымдардың қатысуымен ЖЖОКБҰ үшін кемінде 5% сенімгерлік басқару құқығында тиесілі, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15681 болып тіркелген) бекітілген "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық қағидалар мен нормаларға сәйкес келетін оқу үй-жайлары мен ауданының болуы, сондай-ақ ЖЖОКБҰ-ның, ғимараттарында және (немесе) іргелес аумақтарында бейнебақылаудың бар болуы ЖЖОКБҰ қызметінің міндетті шарты болып табылады.

      ЖЖОКБҰ басқа қалалардан келген білім алушылардың тұруы үшін жатақханаларда, хостелдерде және қонақүйлерде жағдай жасайды.

      63. Қаржылық ресурстар көздеріне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметті жүзеге асырудан алынған бюджеттік және бюджеттен тыс қаражат көздері жатады.

      64. ЖЖОКБҰ қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіппен мемлекеттік білім беру тапсырысы көлемінде бөлінген бюджеттік қаражатты және бюджеттен тыс қаражатты жұмсайды.

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдары қызметінің үлгілік
қағидаларына
1-қосымша

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкіле және ECTS (иситиэс) аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

Балдар (%-тік құрамы)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24

  Жоғары және (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдары қызметінің үлгілік
қағидаларына
2-қосымша

Білім алушылардың шет тілдері бойынша оқу жетістіктерін бағалаудың деңгейлік үлгіге және ECTS (иситиэс) дәстүрлі бағалар шәкілесіне сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Жалпыеуропалық шет тілді меңгерудің құзыреті (бұдан әрі – ОЕК) бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы

Әріптік жүйе бойынша бағалар

ECTS (иситиэс) бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

%-дық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А1

А

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Жақсы

В

С

3,0

80-84

Жақсы

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Қанағаттанарлық

F

FX, F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

ОЕК бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы

Әріптік жүйе бойынша бағалар

ECTS (иситиэс) бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

%-дық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А2

А

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Жақсы

В

С

3,0

80-84

Жақсы

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Қанағаттанарлық

F

FX, F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

ОЕК бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы

Әріптік жүйе бойынша бағалар

ECTS (иситиэс) бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

%-дық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

В1

А

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Жақсы

В

С

3,0

80-84

Жақсы

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Қанағаттанарлық

F

FX, F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

ОЕК бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы

Әріптік жүйе бойынша бағалар

ECTS (иситиэс) бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

%-дық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

В2

А

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Жақсы

В

С

3,0

80-84

Жақсы

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Қанағаттанарлық

F

FX, F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

ОЕК бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы

Әріптік жүйе бойынша бағалар

ECTS (иситиэс) бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

%-дық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

С1

А

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Жақсы

В

С

3,0

80-84

Жақсы

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Қанағаттанарлық

F

FX, F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

ОЕК бойынша тілді меңгеру деңгейі мен сипаттамасы

Әріптік жүйе бойынша бағалар

ECTS (иситиэс) бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

%-дық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

С2

А

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Жақсы

В

С

3,0

80-84

Жақсы

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Қанағаттанарлық

F

FX, F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 539. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21915

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17657, опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов от 14 ноября 2018 года) следующее изменение:

      в Типовых правилах деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, утвержденных указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр образования и науки
Республики Казахстан
А. Аймагамбетов

  Приложение к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 24 декабря 2020 года № 539
  Приложение 5 к приказу
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 30 октября 2018 года № 595

Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Типовые правила деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 11-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (далее – Закон "Об образовании") и определяют порядок деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.

      2. Высшее и (или) послевузовское образование предоставляется организациями высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО) следующих видов: национальные исследовательские университеты, национальные организации высшего и (или) послевузовского образования, исследовательские университеты, университеты, академии, институты и приравненные к ним (консерватория).

      3. Задача ОВПО – подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием путем создания необходимых условий для освоения образовательных программ, направленных на профессиональное становление и развитие личности на основе достижений науки и практики.

      4. ОВПО осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года, "О науке" от 18 февраля 2011 года, "О некоммерческих организациях" от 16 января 2001 года, "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года, "О коммерциализации научной и (или) научно-технической деятельности" от 31 октября 2015 года, "О противодействии коррупции" от 18 ноября 2015 года и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регламентирующими образовательную и научную деятельность, а также настоящими Правилами и уставом.

      Военные, специальные учебные заведения (далее - ВСУЗ) осуществляют свою деятельность с учетом особенностей нормативных правовых актов, утверждаемых в соответствии со статьей 5-1 Закона "Об образовании".

Глава 2. Порядок деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования

      5. Управление ОВПО осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и уставом ОВПО на принципах единоначалия и коллегиальности.

      Управление ВСУЗом осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами деятельности ВСУЗ и уставом ВСУЗа.

      6. Органами управления в ОВПО в зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности являются советы директоров или иные органы управления, создание которых не противоречит законодательству Республики Казахстан.

      Формами коллегиального управления организации образования являются совет (ученый совет), попечительский совет, методический (учебно-методический, научно-методический) советы и формы, создание которых не противоречит законодательству Республики Казахстан.

      Деятельность органов управления ОВПО регламентируется законодательством Республики Казахстан и внутренними положениями ОВПО.

      7. ОВПО разрабатывают свои стратегии развития и (или) программы развития и (или) планы развития и обеспечивают их эффективную реализацию.

      8. Непосредственное руководство деятельностью ОВПО осуществляет руководитель ОВПО, назначаемый (избираемый) на должность и освобождаемый от должности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      9. Назначение проректоров ОВПО, их количество и должностные полномочия в зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности ОВПО определяется с действующим законодательством Республики Казахстан.

      В ВСУЗах начальник имеет заместителей, которые назначаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области обороны и безопасности.

      10. Руководитель ОВПО без доверенности действует от имени ОВПО, представляет его интересы во всех органах, в установленном законодательством порядке распоряжается имуществом ОВПО, заключает договоры, выдает доверенности, открывает банковские счета и совершает иные сделки, издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников.

      11. Руководитель ОВПО осуществляет руководство ОВПО на принципах коллегиальности, обеспечивает качество подготовки обучающихся, соблюдение требований государственных общеобязательных стандартов высшего и (или) послевузовского образования, утвержденных в соответствии с подпунктом 5-1) статьи 5 Закона "Об образовании", финансовой дисциплины, трудовых прав работников и обучающихся, предусмотренных условиями договора и иными полномочиями, не противоречащими действующему законодательству.

      12. Руководитель ОВПО проходит аттестацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В ВСУЗах начальник проходит аттестацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области обороны и безопасности.

      13. Руководитель ОВПО, за исключением руководителей Академии правосудия и ВСУЗов, ежегодно отчитывается по стратегическому плану и плану развития перед органами управления, а также по завершении учебного года проводит отчетные встречи с общественностью по вопросам учебной, научно-исследовательской и финансовой деятельности ОВПО.

      Финансовый отчет ОВПО предварительно согласовывается с органами управления.

      14. Управление персоналом (сотрудниками) ОВПО осуществляется в соответствии с его кадровой политикой, которая основывается на принципах развития человеческих ресурсов, меритократии, включающих рекрутинг, подготовку и повышение квалификации руководящих кадров, педагогических и научных работников ОВПО в порядке, установленном действующим законодательством.

      При этом обеспечивается прохождение руководителями ОВПО, за исключением Академии правосудия и ВСУЗов, курсов повышения квалификации и (или) стажировки в области менеджмента с получением соответствующего сертификата (свидетельства) не реже одного раза в пять лет в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      15. ОВПО устанавливает и обеспечивает соблюдение требований к кандидатурам работников при приеме на работу путем определения квалификационных характеристик должностей работников в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 43-1 Закона "Об образовании".

      При этом ОВПО обеспечивает чтение лекций преподавателями, имеющими ученую степень "кандидат наук" или "доктор наук", или степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академической степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", и/или ученого звания "ассоциированный профессор (доцент)", или "профессор" (при наличии), а также со степенями магистра соответствующих наук и (или) старшими преподавателями, имеющих стаж не менее трех лет в должности преподавателя или стаж практической работы по профилю не менее пяти лет.

      К чтению лекций и (или) проведению других видов учебных занятий могут привлекаться научные работники, заслуженные деятели культуры, искусства, спорта, члены творческих союзов или опытные специалисты, соответствующие 8-му уровню Национальной рамки квалификаций.

      В ВСУЗах и Академии правосудия к проведению лекционных занятий, руководству дипломными работами (проектами), научно-исследовательскими работами обучающихся допускаются специалисты, определенные Квалификационными характеристиками педагогических должностей и приравненные к ним лица, утверждаемые в соответствии с подпунктом 13) статьи 5-1 и подпункта 10 статьи 5-2 Закона "Об образовании".

      16. ОВПО разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников.

      Порядок назначения на должности профессорско-преподавательского состава ВСУЗов определяется в соответствии с подпунктом 14) статьи 5-1 Закона "Об образовании".

      17. ОВПО формирует и утверждает свою структуру. При этом, структурные подразделения охватывают направления и виды деятельности ОВПО.

      В ОВПО, созданных в форме некоммерческого акционерного общества (далее – НАО), принятие решений о создании и ликвидации академических структурных подразделений относится к исключительной компетенции совета директоров.

      Структура ВСУЗов определяется в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", подпунктом 3) пункта 16 статьи 4 Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан, подпунктом 2) пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", подпунктом 5) статьи 11 Закона Республики Казахстан "О прокуратуре".

      18. ОВПО разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение положений о структурных подразделениях.

      19. Штатное расписание определяется ОВПО и ежегодно утверждается его руководителем.

      В ОВПО, созданных в форме НАО, утверждение штатного расписания относится к исключительной компетенции совета директоров.

      В ВСУЗах штатное расписание определяется соответствующим уполномоченным государственным органом.

      20. Нормы учебной нагрузки, формы и размеры оплаты труда работников определяются ОВПО.

      В ВСУЗах нормы учебной нагрузки, формы и размеры оплаты труда работников устанавливаются в соответствии с действующим законодательством в области обороны и безопасности.

      21. Образовательная деятельность ОВПО осуществляется на основе его академической политики, которая представляет собой систему мер, правил и процедур по планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной организации учебного процесса, направленных на реализацию студентоориентированного обучения и повышения качества образования.

      22. Академическая политика разрабатывается и соблюдается в соответствии с действующим законодательством в области образования с учетом приоритетов и задач, стоящих перед ОВПО.

      Структура и направления академической политики определяются ОВПО.

      23. Учебный год в ОВПО начинается с сентября, по программам профильной магистратуры с сентября и января, и заканчивается согласно академическому календарю.     

      Сроки начала и завершения учебного года в ВСУЗах определяются соответствующими уполномоченными государственными органами.

      24. Для осуществления приема обучающихся ОВПО разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение Правил приема в ОВПО, разработанных на основе Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, утвержденных в соответствии с подпунктом 11) статьи 5 Закона "Об образовании".

      Прием обучающихся в ВСУЗы осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение в военные, специальные учебные заведения, реализующие образовательные программы соответствующего уровня, утвержденные в соответствии с подпунктом 9) статьи 5-1 Закона "Об образовании".

      ОВПО после завершения приема обучающихся и выдачи документов об образовании выпускникам в течение месяца направляет информацию в уполномоченный орган в области образования и (или) вносит эти данные в единую информационную систему образования уполномоченного органа в области образования.

      ОВПО обеспечивает функционирование электронной системы по выданным документам об образовании и создает электронную базу (архив) документов об образовании, в том числе ранее выданных.

      Нормы, указанные в настоящем пункте, не распространяются на организации образования при Президенте Республики Казахстан.

      25. Размер оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования и форма договора оказания образовательных услуг утверждаются ОВПО.

      В ОВПО, созданных в форме НАО, утверждение размера оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования относится к исключительной компетенции совета директоров.

      26. Образовательная деятельность ОВПО осуществляется в соответствии с Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6976).

      Образовательная деятельность ВСУЗов осуществляется в соответствии с Правилами деятельности военных, специальных учебных заведений, утвержденных в соответствии с подпунктом 3) статьи 5-1 Закона "Об образовании".

      27. ОВПО обеспечивает организацию учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям (далее – ДОТ) в соответствии с Правилами организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10768).

      28. ОВПО определяет нормы времени по видам учебной работы при планировании и организации учебного процесса, соотношение объема часов между видами учебной работы, технологии обучения, в том числе с использованием ДОТ.

      29. Письменные оцениваемые работы обучающихся (курсовые, дипломные работы (проекты), магистерские диссертации (проекты) и докторские диссертации) проходят проверку на предмет наличия заимствованного материала и использования текста с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла (парафраз), включая использование текста переведенного с другого языка (далее - заимствование).

      ОВПО разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение Правил проведения проверки на предмет наличия заимствований.

      Дипломные работы (проекты), магистерские диссертации (проекты) и докторские диссертации, проверенные в системе обнаружения заимствований, сохраняются в базе Национального центра государственной научно-технической экспертизы.

      Научные работы преподавателей и научных работников, представленные к публикации, допускаются к проверке в системах обнаружения заимствований.

      30. Преподаватель ОВПО самостоятельно выбирает методы обучения, способы и формы организации и проведения учебных занятий на основе образовательной программы, рабочих учебных программ (силлабусов) и лучших международных практик обучения.

      31. ОВПО разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение правил перевода и восстановления обучающихся в соответствии с нормами настоящих правил.

      При этом, перевод и восстановление обучающихся с одной образовательной программы на другую, с одного ОВПО в другой осуществляется в период летних и зимних каникул.

      Обучающийся переводится или восстанавливается в любой ОВПО независимо от сроков отчисления при восстановлении, за исключением организаций образования при Президенте Республики Казахстан и ВСУЗов.

      В случае принятия решения уполномоченным органом о приостановлении, отзыве и лишении лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью, обучающийся данного ОВПО переводится в другие ОВПО для продолжения обучения в течение текущего семестра со дня принятия решения уполномоченным органом о приостановлении, отзыве и лишении лицензии и (или) приложения к лицензии.

      В случае добровольного прекращения лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью или ликвидации ОВПО, обучающийся данного ОВПО переводится в другие ОВПО для продолжения обучения в течение текущего семестра со дня добровольного обращения ОВПО о прекращении лицензии и (или) приложения к лицензии или ликвидации ОВПО.

      Обучающийся ОВПО переводится или восстанавливается после отчисления, если ими был полностью завершен первый академический период осваиваемой программы согласно индивидуальному учебному плану.

      Перевод обучающегося с платной основы обучения на обучение по государственному образовательному заказу осуществляется в порядке, утвержденным в соответствии с подпунктом 5) статьи 4 Закона "Об образовании".

      Студент, обучающийся по образовательному гранту, по желанию переводится с сохранением образовательного гранта в другой ОВПО.

      При переводе обучающегося принимающий ОВПО учитывает направление подготовки, профиль образовательной программы, учебные достижения, а также случаи нарушения академической честности обучающимся. При переводе или восстановлении обучающихся для перезачета результатов обучения ОВПО создается соответствующая комиссия.

      Студенты, поступившие по образовательным грантам, утвержденным для отдельных ОВПО, а также на педагогические специальности в пределах выделенной квоты, переводятся в другой ОВПО только на платной основе.

      Перевод студентов, магистрантов, слушателей резидентуры и докторантов из других ОВПО в национальный ОВПО или иной ОВПО осуществляется при условии доплаты обучающимися разницы стоимости образовательного гранта.

      Перевод обучающегося с групп образовательных программ высшего образования, требующих творческой подготовки на другие группы образовательных программ осуществляется при наличии сертификата единого национального тестирования с баллом не ниже установленного порогового балла согласно Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующим образовательные программы высшего и послевузовского образования, утвержденным в соответствии с подпунктом 11) статьи 5 Закона "Об образовании".

      Перевод обучающихся из зарубежных ОВПО осуществляется в ОВПО, в которых размещен государственный образовательный заказ по соответствующему уровню образования, области образования и году приема и (или) имеющих международную специализированную аккредитацию национальных и (или) зарубежных аккредитационных органов, включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов государств – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по области образования.

      В ВСУЗах правила перевода и восстановления обучающихся утверждаются в соответствии с подпунктом 12) статьи 5-1 Закона "Об образовании".

      32. Академические отпуска предоставляются обучающимся на основании заключения врачебно-консультативной комиссии при амбулаторно-поликлинической организации продолжительностью сроком от 6 до 12 месяцев по болезни, повестки о призыве на воинскую службу, рождения, усыновления (удочерения) ребенка до достижения им возраста трех лет.

      ОВПО определяет и обеспечивает соблюдение порядка предоставления академических отпусков обучающимся.

      33. Учебно-методическая работа ОВПО организовывается в соответствии с Правилами организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года № 583 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5036).

      Учебно-методическая работа ВСУЗа организовывается в соответствии с Правилами организации и осуществления учебного процесса, учебно-методической и научно-методической деятельности в военных, специальных учебных заведениях, утвержденными в соответствии с подпунктом 4) статьи 5-1 Закона "Об образовании".

      34. В целях повышения качества образовательной деятельности ОВПО создает и обеспечивает соблюдение системы внутреннего обеспечения качества, основанного на международных стандартах и руководствах для обеспечения качества высшего и послевузовского образования в европейском пространстве высшего образования (ESG-исиджи), которая включает:

      1) политику в области обеспечения качества;

      2) разработку и утверждение программ;

      3) студентоориентированное обучение, преподавание и оценку;

      4) прием обучающихся, успеваемость, признание и сертификацию;

      5) преподавательский состав;

      6) учебные ресурсы и систему поддержки обучающихся;

      7) управление информацией;

      8) информирование общественности;

      9) постоянный мониторинг и периодическую оценку программ;

      10) периодическое внешнее обеспечение качества.

      На базе факультета (школы) ОВПО, за исключением Академии правосудия и ВСУЗов, формируется совет по академическому качеству, принимающему решения по содержанию и условиям реализации образовательных программ, по политике оценивания и другим академическим вопросам факультета (школы), организующий анкетирование обучающихся на предмет соответствия качества образовательных программ и (или) дисциплин/модулей, на предмет наличия фактов нарушения академической честности.

      В состав Комиссии по обеспечению качества входят преподаватели, студенты, магистранты и докторанты и другие академические работники ОВПО. На заседании Комиссии по обеспечению качества принимают участие представители административно-управленческого персонала ОВПО.

      35. Основой процесса обучения является академическая честность, реализация которой обеспечивается ОВПО.

      Основными принципами академической честности являются:

      1) обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, формирующей честность и взаимоуважение в академической работе;

      2) утверждение справедливых и объективных правил академической честности, направленных на формирование высоких этических ценностей;

      3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося путем определения четкого механизма и процедуры перезачета кредитов обучающегося на основе верифицируемых транскриптов других образовательных организаций;

      4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как наставника, способствующего формированию академической культуры;

      5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за продвижение и защиту академической честности;

      6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых требований от обучающегося;

      7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных достижений обучающихся;

      8) принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан мер за нарушение принципов академической честности;

      9) создание академической среды, оказывающей образовательную, социальную и психологическую поддержку обучающимся и позволяющей недопущение проявления академической нечестности.

      36. ОВПО создает и обеспечивает соблюдение специальных условий для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.     

      37. Профессиональная практика является обязательным компонентом образовательной программы подготовки кадров.

      Профессиональная практика подразделяется на учебную, педагогическую, исследовательскую, производственную и преддипломную.

      ОВПО разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение правил организации и проведения профессиональной практики и правил определения организаций в качестве баз практик.

      При этом правила организации и проведения педагогической практики для обучающихся области образования "Педагогические науки" разрабатываются и утверждаются ОВПО в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными уполномоченным органом в области образования.

      В случае реализации основной образовательной программы (Major) (мейжор) и дополнительной образовательной программы (Мinor) (майнор) базой практики определяется организация (предприятие), соответствующая профилю основной образовательной программы (Major) (мейжор).

      Форма договора на проведение профессиональной практики определяется ОВПО.

      Виды, сроки, объем и содержание профессиональной практики определяются образовательной программой.

      В качестве базы для проведения профессиональной практики определяются организации, имеющие квалифицированные кадры для осуществления руководства профессиональной практикой и материально-техническую базу.

      Порядок разработки и утверждения программы по всем видам профессиональной практики и стажировки в ВСУЗах определяется Правилами организации и прохождения профессиональной практики и стажировки обучающимися военных, специальных учебных заведений, утвержденными в соответствии с подпунктом 11) статьи 5-1 Закона РК "Об образовании".

      38. Признание результатов обучения, полученных взрослыми через неформальное образование осуществляется в соответствии с Правилами признания результатов обучения, полученных взрослыми через неформальное образование, предоставляемое организациями, внесенными в перечень признанных организаций, предоставляющих неформальное образование, утвержденными в соответствии с подпунктом 38-3) статьи 5 Закона "Об образовании".

      39. Для осуществления регистрации обучающихся на учебные дисциплины, учета освоенных кредитов, организации промежуточной и итоговой аттестации и ведения всей истории учебных достижений обучающихся в ОВПО создается офис Регистратора.

      В ВСУЗах для осуществления регистрации на учебные дисциплины, учета освоенных кредитов, организации промежуточной и итоговой аттестации и ведения всей истории учебных достижений обучающихся создается подразделение мониторинга и контроля (оценки) качества образования.

      40. Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяются и соблюдаются ОВПО в соответствии с его академической политикой и установленной балльно-рейтинговой буквенной системой оценки учета учебных достижений обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс) согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      Учебные достижения обучающихся по языкам (казахскому, иностранному, русскому) оцениваются в соответствии с балльно-рейтинговой буквенной системой оценивания учебных достижений обучающихся по иностранным языкам в соответствии с уровневой моделью и переводом в ECTS (иситиэс) и традиционную шкалу согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      Уровень и описание владения языка соответствуют общеевропейской компетенции (далее - ОЕК) владения иностранным языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2).

      41. Обучающийся отчисляется из ОВПО в следующих случаях:

      1) за академическую неуспеваемость;

      2) за нарушение принципов академической честности;

      3) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава ОВПО;

      4) за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в том числе за неоплату стоимости обучения;

      5) по собственному желанию.

      42. При получении оценки "FХ" "неудовлетворительно" допускается пересдача итогового контроля (экзамена) в соответствии с академическим календарем ОВПО без повторного прохождения программы учебной дисциплины (модуля) не более одного раза.

      В случае получения оценки "неудовлетворительно", соответствующая оценке "F", обучающийся повторно записывается на данную учебную дисциплину (модуль), посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды учебной работы, согласно программе и пересдает итоговый контроль.

      Обучающемуся, отчисленному из ОВПО, выписывается транскрипт подписанный руководителем ОВПО и скрепленный печатью.

      В транскрипт записываются все учебные дисциплины и (или) модули, которые изучал обучающийся с указанием итоговой оценки, включая оценки FX и F.

      43. Для проведения итоговой аттестации обучающихся ОВПО создается аттестационная комиссия по образовательным программам или направлениям подготовки, порядок работы и состав которой определяется ОВПО.

      В ВСУЗах для проведения итоговой аттестации обучающихся создается Государственная аттестационная комиссия в соответствии с Правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными в соответствии с подпунктом 5) статьи 5-1 Закона "Об образовании".

      44. В компетенцию аттестационной комиссии входят:

      1) проверка уровня соответствия теоретической и практической подготовки выпускаемых кадров, установленным требованиям образовательных программ;

      2) присуждение выпускнику степени бакалавра или магистра или присвоение квалификации "специалист" по соответствующей образовательной программе;

      3) разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки кадров.

      45. Повторная сдача комплексного экзамена или защита дипломной работы (проекта), магистерской диссертации (проекта) с целью повышения положительной оценки не допускается.

      46. Пересдача комплексного экзамена, а также повторная защита дипломной работы (проекта), магистерской диссертации лицам, получившим оценку "неудовлетворительно", в данный период итоговой аттестации не разрешается.

      47. Обучающийся, получивший по итоговой аттестации оценку "неудовлетворительно" отчисляется из ОВПО приказом руководителя ОВПО как "не выполнивший требования образовательной программы: не защитивший дипломную работу (проект) или магистерскую диссертацию (проект)" или "не выполнивший требования образовательной программы: не сдавший комплексный экзамен".

      В ВСУЗах обучающийся, получивший по итоговой аттестации оценку "неудовлетворительно" отчисляется из ОВПО как "не выполнивший требования образовательной программы: не защитивший дипломную работу (проект) или магистерскую диссертацию (проект)" или "не выполнивший требования образовательной программы: не сдавший комплексный экзамен", в соответствии с Законами Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" от 16 февраля 2012 года, "О специальных государственных органах Республики Казахстан" от 13 февраля 2012 года, "О правоохранительной службе" от 6 января 2011 года.

      48. Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему освоение образовательной программы высшего и (или) послевузовского образования, решением аттестационной комиссии присуждается степень "бакалавр" или "магистр" или присваивается квалификация специалиста по соответствующей образовательной программе и выдается на бесплатной основе диплом с приложением.

      В приложении к диплому (транскрипте) указываются последние оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок по всем видам учебной и (или) научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы с указанием их объема в академических кредитах и часах.

      49. ОВПО утверждает формы и требования к заполнению документов об образовании собственного образца.

      В ОВПО, созданных в форме НАО, утверждение формы и требования к заполнению документов об образовании собственного образца относится к исключительной компетенции совета директоров.

      50. Обучающемуся по образовательной программе высшего образования, имеющему по учебным дисциплинам и другим видам учебной деятельности итоговые оценки А, А - "отлично", В-, В, В+, С+ "хорошо" при среднем балле успеваемости (GPA) не ниже 3,5, а также сдавшему комплексный экзамен или защитившему дипломную работу (проект) с оценками А, А - "отлично", выдается диплом с отличием (без учета оценок по дополнительным видам обучения).

      При этом, обучающемуся, имеющему в течение всего периода обучения пересдачи или повторные сдачи итогового контроля (экзамена), диплом с отличием не выдается.

      51. Организация и проведение защиты докторских диссертации осуществляется в соответствии с Правилами присуждения ученых степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951).

      52. Список выпускников, окончивших образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, с указанием их фамилий, имени, отчества (при их наличии), образовательных программ и номеров выданных дипломов, подписанный руководителем организации образования, представляется в уполномоченный орган в области образования в месячный срок после издания соответствующего приказа, а также размещается на сайте ОВПО.

      53. ОВПО обеспечивает трудоустройство не менее 50% выпускников в разрезе направления подготовки кадров в течение года выпуска.

      При этом, ОВПО обеспечивает проведение мониторинга количества созданных выпускникам рабочих мест. В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера ОВПО обеспечивает трудоустройство не менее 50 % выпускников в разрезе направления подготовки кадров в течении двух лет после выпуска.

      54. Воспитательная деятельность ОВПО является составной частью образовательного процесса и направлена на формирование патриотизма, гражданственности, интернационализма, высокой морали и нравственности, правовой культуры, межконфессиональной толерантности, а также на развитие разносторонних интересов и способностей обучающихся.

      В ВСУЗах воспитательная работа включает дополнительные виды работ, определяемые Правилами деятельности военных, специальных учебных заведений, утвержденными в соответствии с подпунктом 3) статьи 5-1 Закона "Об образовании".

      55. Воспитательная деятельность осуществляется на основе взаимного уважения человеческого достоинства обучающихся и профессорско-преподавательского состава.

      Проведение воспитательной работы в ОВПО осуществляется на основе ценностей казахстанской идентичности и единства, духовно-нравственных ценностей программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру", формирования культуры здорового образа жизни и "нулевой терпимости" к коррупционным проявлениям.

      ОВПО обеспечивает функционирование органов студенческого самоуправления, создаваемые обучающимися на добровольной основе. Студенческие органы самоуправления избирают из контингента студентов председателя и заместителя председателя и допускаются к участию в заседаниях органов коллегиального управления ОВПО при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.

      56. Научно-исследовательская работа в ОВПО в соответствии с их видами деятельности включает:

      1) проведение фундаментальных, прикладных, поисковых (инициативных) научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в том числе по инновационным направлениям;

      2) осуществление научных исследований по заказу, договору со сторонними организациями;

      3) организацию научно-исследовательской работы студентов, магистрантов и докторантов;

      4) разработку и внедрение инновационных технологий обучения и результатов научных исследований в учебный процесс и производство;

      5) формирование инновационной инфраструктуры исследовательской деятельности, создание и внедрение механизма коммерциализации научных разработок, за исключением ВСУЗов;

      6) защиту интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей и разработчиков.

      57. ОВПО осуществляет и обеспечивает соблюдение международного сотрудничества на основе законодательства Республики Казахстан и международных договоров Республики Казахстан.

      ОВПО устанавливают прямые связи с зарубежными организациями образования, науки и культуры, международными организациями и фондами, заключают двусторонние и многосторонние договоры о сотрудничестве, участвуют в международных программах обмена обучающимися, педагогическими и научными работниками, осуществляют подготовку кадров из числа иностранных граждан, вступают в международные неправительственные организации (ассоциации) в области образования.

      При этом, ОВПО согласовывает вопрос открытия иностранных структурных подразделений (институтов, центров, кафедр), деятельность которых направлена на ознакомление с культурой, обычаями, традициями и изучением языка иностранного государства с уполномоченным органом в сфере образования.

      По запросу уполномоченного органа в сфере образования ОВПО направляет отчеты о реализации международного сотрудничества и деятельности иностранных структурных подразделений (институтов, центров, кафедр), созданных при нем.

      ВСУЗы заключают двухсторонние и многосторонние договоры о сотрудничестве с зарубежными организациями, участвуют в международных программах обмена обучающимися, педагогическими и научными работниками, вступают в международные неправительственные организации (ассоциации) в области образования по согласованию с соответствующим уполномоченным государственным органом.

      58. ВСУЗы в соответствии с международными договорами и контрактами осуществляют подготовку специалистов из числа иностранных граждан.

      59. Обеспеченность ОВПО информационными ресурсами является обязательным условием осуществления образовательной деятельности.

      60. Библиотечный фонд является составной частью информационных ресурсов и включает учебную и научную литературу.

      ОВПО обеспечивают обучающихся учебной и учебно-методической литературой и (или) электронными ресурсами в соответствии с образовательными программами.

      61. ОВПО обеспечивает функционирование информационной системы управления образованием (высокотехнологичная информационно-образовательная среда, включающая веб-сайт, информационно-образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность информационно-образовательных ресурсов), интегрированной с Национальной образовательной базой данных, разветвленной компьютерной сети с широкополосным и высокоскоростным доступом в интернет.

      При этом, руководитель ОВПО обеспечивает полноту, достоверность и своевременность заполнения форм административных данных, утвержденных уполномоченным органом в области образования.

      ОВПО, за исключением Академии правосудия и ВСУЗов, ежегодно размещают на сайте ОВПО информацию с указанием основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      62. Для создания надлежащих условий в ОВПО необходимо наличие материальных активов (аудиторной и лабораторной базы, учебных кабинетов, производственных мастерских, полигонов, спортивных залов), зданий (учебных корпусов): собственные либо принадлежащие на праве хозяйственного ведения, или оперативного управления, доверительного управления для ОВПО с участием государственных органов или квазигосударственных организаций не менее 5%, с учебными помещениями и площадью, соответствующим Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 15681), а также наличие видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих территориях ОВПО.

      ОВПО создает условия для проживания иногородних обучающихся в общежитиях, хостелах и гостиницах.

      63. Источниками финансовых ресурсов выступают бюджетные и внебюджетные средства, полученные от осуществления деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      64. ОВПО расходуют бюджетные средства, выделенные в объеме государственного образовательного заказа, и внебюджетные средства в порядке, установленном действующим законодательством.

  Приложение 1
к Типовым правилам
деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)

Оценка по буквенной системе

Цифровой эквивалент

Баллы (%-ное содержание)

Оценка по традиционной системе

А

4,0

95-100

Отлично

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Хорошо

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Удовлетворительно

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Неудовлетворительно

F

0

0-24

  Приложение 2
к Типовым правилам
деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования

Балльно-рейтинговая буквенная система оценивания учебных достижений, обучающихся по иностранным языкам в соответствии с уровневой моделью и переводом в ECTS (иситиэс) и традиционную шкалу оценок

Уровень и описание владения языка по общеевропейской компетенции (далее- ОЕК)

Оценка по буквенной системе

Оценка по ECTS (иситиэс)

Цифровой эквивалент баллов

%-ное содержание

Традиционная шкала оценок

А1

А

А

4,0

95-100

Отлично

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Хорошо

В

С

3,0

80-84

Хорошо

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Удовлетворительно

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Удовлетворительно

F

FX, F

0

0-49

Неудовлетворительно

Уровень и описание владения языка по ОЕК

Оценка по буквенной системе

Оценка по ECTS (иситиэс)

Цифровой эквивалент баллов

%-ное содержание

Традиционная шкала оценок

А2

А

А

4,0

95-100

Отлично

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Хорошо

В

С

3,0

80-84

Хорошо

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Удовлетворительно

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Удовлетворительно

F

FX, F

0

0-49

Неудовлетворительно

Уровень и описание владения языка по ОЕК

Оценка по буквенной системе

Оценка по ECTS (иситиэс)

Цифровой эквивалент баллов

%-ное содержание

Традиционная шкала оценок

В1

А

А

4,0

95-100

Отлично

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Хорошо

В

С

3,0

80-84

Хорошо

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Удовлетворительно

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Удовлетворительно

F

FX, F

0

0-49

Неудовлетворительно

Уровень и описание владения языка по ОЕК

Оценка по буквенной системе

Оценка по ECTS (иситиэс)

Цифровой эквивалент баллов

%-ное содержание

Традиционная шкала оценок

В2

А

А

4,0

95-100

Отлично

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Хорошо

В

С

3,0

80-84

Хорошо

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Удовлетворительно

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Удовлетворительно

F

FX, F

0

0-49

Неудовлетворительно

Уровень и описание владения языка по ОЕК

Оценка по буквенной системе

Оценка по ECTS (иситиэс)

Цифровой эквивалент баллов

%-ное содержание

Традиционная шкала оценок

С1

А

А

4,0

95-100

Отлично

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Хорошо

В

С

3,0

80-84

Хорошо

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Удовлетворительно

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Удовлетворительно

F

FX, F

0

0-49

Неудовлетворительно

Уровень и описание владения языка по ОЕК

Оценка по буквенной системе

Оценка по ECTS (иситиэс)

Цифровой эквивалент баллов

%-ное содержание

Традиционная шкала оценок

  С2

А

А

4,0

95-100

Отлично

А-

3,67

90-94

В+

В

3,33

85-89

Хорошо

В

С

3,0

80-84

Хорошо

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

D

2,0

65-69

Удовлетворительно

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

E

1,0

50-54

Удовлетворительно

F

FX, F

0

0-49

Неудовлетворительно