Экономика секторларының кодтарын қолдану мен төлемдер тағайындау және соларға сәйкес төлемдер бойынша мәліметтер ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қаулы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы 1999 жылғы 15 қараша N 388. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1999 жылғы 27 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 1011. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 203 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының банк жүйесін дамытудың 1998-2000 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидалары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Төлем жүйесі басқармасы (Мұсаев Р.Н.):
      1) Заң департаментімен бірлесіп (Шәріпов С.Б.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарына жіберіп, оларға осы қаулыны екінші деңгейдегі банктерге жіберуді міндеттесін.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2006.08.12 N 81 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.
      3. Ақпарат технологиясы департаменті (Поликарпов О.Ю.):
      1) "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорынмен (Абдулкаримов С.Х.) бірлесіп тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлесін және оны 2000 жылдың 1 шiлдесiнен бастап өнеркәсіптік пайдалануға енгізетін болсын.
      2) Бюджетті жоспарлау және бақылау басқармасымен (Ғалиева Д.Т.) бірлесіп Қазақстан республикасы Ұлттық Банкінің 2000 жылға арналған шығыс сметасынан тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге қаражат қарастыратын болсын.
      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.05.16 N 195 Қаулысымен.
      4. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Н.Қ.Абдулинаға жүктелсін.   

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
1999 жылғы 15 қарашадағы
N 388 қаулысымен бекітілген

Экономика секторларының және төлемдер белгілеу
кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға
сәйкес мәліметтер ұсыну қағидалары

      Ескерту. Ереженің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. 

1. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тарау жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Ақша төлемі мен аударымы туралы» 1998 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және ақша жіберуші мен бенефициардың қодтарын, төлемдер белгілеу кодтарын қою міндеттілігі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, Қазақстан Республикасының аумағында пайдаланылатын төлем құжаттарына және басқа құжаттарға (бұдан әрі – төлем құжаттары) экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қою тәртібін және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес төлемдер бойынша мәліметтерді (бұдан әрі – Мәліметтер) ұсыну тәртібін, нысанын және мерзімдерін белгілейді.
      2. Төлемдердің кодын қою төлемдер бойынша берілген мәліметтер негізінде төлемдердің айқындылығын қамтамасыз ету, көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру және Қазақстан Республикасындағы ақша ағынын талдау үшін пайдаланылады.
      3. Осы Қағидаларда қолданылатын ұғымдар мыналарды бiлдiредi:
      1) валюта және бағалы металдар коды – Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының және шет мемлекеттер валютасының‚ сондай-ақ бағалы металдардың шартты‚ қысқартылған белгiсi (бұдан әрi – валюта коды);
      2) төлем белгiлеу коды – төлем белгiлеудiң шартты‚ қысқартылған цифрлық белгiсi;
      3) төлемдердің электрондық жүйесі – электрондық байланыс құралдары арқылы белгіленген электрондық форматта есеп айырысу, мәмілелер жасау, ақша аудару және ақпарат беру жүйесі;
      4) төлем жүйесi – төлем жүйелерінің қатысушылары арасында ақша аударымы мен төлемін жүргізуді қамтамасыз ететін рәсімдер, технологиялар, инфрақұрылымдар, қағидалар мен стандарттар жиынтығы;
      5) халықаралық төлемдер – елдер‚ түрлi елдер аумағында орналасқан қаржы институттары‚ ұйымдар және азаматтар арасындағы өзара төлемдер мен есеп айырысулар.
      4. Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қою тәртiбi төлемдердiң электрондық жүйесiнде, сол сияқты iшкi банктік және халықаралық төлемдердi қоса алғанда‚ банктiң тiкелей корреспонденттiк шоттар бойынша операциялары үшін де қолданылады.

2. Төлемдердің кодын қою

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      5. Төлемдердің кодын қою цифрлық және әріптік символдар жүйесінің көмегі арқылы жүзеге асырылады. Бұл жүйе төлем құжатының қосымша деректемелерінен және төлем белгілеу кодынан қалыптастырылады. Төлемдердің кодын қою жүйесі мынадай:
      I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  Х,
      мұндағы:
      I - ақша жіберушінің резиденттік белгісі,
      II - ақша жіберушінің экономика секторы,
      III - бенефициардың резиденттік белгісі,
      IV - бенефициардың экономика секторы,
      V  VI  VII - валюта және қымбат металлдар коды,
      VIII - операцияның түрі,
      IX - төлем сипаты,
      X - төлемді толық көрсету.
      Сондай-ақ төлем белгiлеу коды бар, төлем сипатының атауы болмайтын "Зейнетақы төлемдерi және жәрдемақылары" деп аталатын 0 бөлiм бұған кiрмейдi.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.10.30 N 405 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      6. I және II символдары төлем құжаттарында код - ақша жіберушінің коды қойылған жерге жасалады.
      7. III және IV символдары төлем құжаттарында КБе - бенефициардың коды қойылған жерге жасалады.

      8. Валюта және қымбат металдар коды (V VI VII символдары) - ҚР МЖ 07 ИСО 4217 - 2001 "Валюта мен қорларды белгiлеу үшiн кодтар" - Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктеушiлерiне сәйкес белгіленеді.
      Ескерту: 8-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.10.30 N 405 қаулысымен, 2002.02.16 N 49 қаулысымен.
      9. VIII, IХ, X символдарды төлем белгілеу коды жасалады.
      Ескерту: 9-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының  2000.10.30 N 405 қаулысымен.

      10. Резиденттік белгі Қазақстан Республикасының валюта заңдарына сәйкес белгіленеді және мынадай тәртіппен қойылады:
      "1" - резидент
      "2" - резидент емес
      11. Экономика секторы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес экономика секторының кодына сәйкес қойылады.
      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      12. Төлемді белгілеу коды Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген Төлем белгілеу кодтарының жан-жақты кестесіне сәйкес қойылады.
      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Төлем құжаттарын толтыру тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      13. Электрондық форматта және қағаз тасымалдауышта қалыптастырылған төлем құжаттарында ақша жіберушінің/бенефициардың резиденттiк белгісі, экономика секторларының кодтары, төлем белгілеу коды, валюта коды арнайы бөлiнген жерге қойылады.
      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      14. Ақша жіберуші төлем құжатының «Төлемді белгілеу» бағанында орындалатын міндеттемені көрсете отырып нақты операциясының мазмұнын, сондай-ақ негізінде ақша аударымы және/немесе төлем жүзеге асырылатын құжаттардың деректемелерін (оның ішінде нөмірі, күні, тегі және инициалдары) көрсетеді.
      Бағалы қағаздармен операциялар жүргізу кезінде сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылған валюта көрсетіледі, егер оның төлем валютасынан айырмашылығы болса.
      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.                           15. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 12 ақпандағы N 18 қаулысымен.
      16. Төлем құжатына ақша жіберушінің коды қате қойылған жағдайда, ақша жіберушінің банкі төлем құжатын акцептеуден бас тартады.
      Банк және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлем бастамашысынан нұсқау қабылдаған кезде төлем белгілеудің цифрлық белгіленуі оның мәтіндік бөлігімен сәйкес келмеген жағдайда, төлем құжатын акцептеуден бас тартады.
      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      17. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      18. Төлем құжаттарында төлем белгiлеу кодын біреуден артық қоюға болмайды.
      Бiрнеше төлем белгiленген операцияларды жүзеге асырған кезде төлем құжатына негiзгi төлемдi белгiлейтiн код қойылады.
      Ескерту. 18-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының  2000.10.30 N 405 қаулысымен.
      18-1. Егер операция түрiнiң тақырыбы немесе төлем сипаты болып саналатын төлем белгiлеу коды егжей-тегжейлi көрсетiлсе, онда қоюға болмайды.
      Ескерту. 18-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.10.30 N 405 қаулысымен.
      18-2. Мәліметтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Орталық), екінші деңгейдегі банктер және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер), «Қазпочта» акционерлік қоғамы, бас банктің төлемдер мен ақша аударымдарын, оның ішінде еншілес банктің корреспонденттік шотын пайдалана отырып депозиторлардың бас банкке «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілген банк шоттары бойынша жүзеге асыруымен байланысты аударым операцияларын Ұлттық Банктің лицензиясынсыз жүзеге асыратын, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (бұдан әрі – бұрын еншілес банк болған заңды тұлға) ұсынады және Ұлттық Банк Қағидаларға 3-қосымшада белгіленген, әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға сәйкес қалыптастырады.
      Бенефициар банк Мәліметтерде бенефициар кодының және шет елден түскен төлемдер бойынша төлем мақсаты кодының дұрыстығын тексереді.
      Банктер, «Қазпочта» акционерлік қоғамы және бұрын еншілес банк болған заңды тұлға Мәліметтердің дәйектілігін растау үшін Ұлттық Банкке оның сұратуы бойынша жүргізілетін төлемдер бойынша ақпаратты, оның ішінде төлем құжаттарының көшірмелерін ұсынады.
      Ескерту. 18-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық банкі басқармасының 2002.02.16 N 49; жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 08.05.2015 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      19. Мәліметтер Орталық белгілеген хабарлама форматына сәйкес электрондық түрде Ұлттық Банкке беріледі.
      Ескерту. 19-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.09.27 № 78 (2011.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      20. Мәліметтерді:
      1) Орталық – есепті айдан кейінгі айдың жетінші (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей;
      2) осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, банктер, «Қазпочта» акционерлік қоғамы, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға – есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей ұсынады және Ұлттық Банк қалыптастырады;
      3) бас банк және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Банктер туралы заң) сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк, қосылатын банк, сондай-ақ Банктер туралы заңға сәйкес қосылу жүзеге асырылатын банк – есепті айдан кейінгі айдың жиырма бірінші (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей ұсынады.
      Егер Мәліметтерді ұсыну мерзімі жұмыс емес күніне сәйкес келсе, одан кейінгі жұмыс күні Мәліметтерді ұсыну күні болып саналады.
      Ескерту. 20-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.09.27 № 78 (2011.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      21. Қағидалардың 20-тармағында көрсетілген ұйымдар:
      1) есепті айда Мәліметтерде көрсетілетін төлемдер және ақша аударымдар болмаған кезде бұл туралы Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей хабарлайды;
      2) бұрын ұсынылған Мәліметтерден қателер анықталған жағдайда қателерді түзетеді және дәйекті Мәліметтерді Ұлттық Банкке Мәліметтерді ұсыну үшін Қағидалардың 20-тармғында белгіленген мерзімдер аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде ұсынады.
      Ескерту. Қағида 21-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

     Ұлттық Банк
      Төрағасы

Экономика секторларының және 
төлемдер белгілеу кодтарын қолдану
және төлемдер бойынша оларға сәйкес
мәліметтер ұсыну қағидаларына 
1-қосымша            

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда, өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.10.30 N 405, 2004.02.12 N 18, 2006.08.12 N 81 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.27 № 78 (2011.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.02.2015 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

               ЭКОНОМИКА СЕКТОРЛАРЫНЫҢ КОДТАРЫ

--------------------------------------------------------------------
            1              Орталық Үкiмет
            2              Аймақтық және жергiлiктi басқа органдары
            3              Орталық ұлттық банктер
            4              Басқа депозиттiк ұйымдар
            5              Басқа қаржылық ұйымдар
            6              Мемлекеттiк қаржылық емес ұйымдар
            7              Мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар
            8              Үй шаруашылығына қызмет ететiн
                           коммерциялық емес ұйымдар
            9              Үй шаруашылығы
--------------------------------------------------------------------
      Ескерту:
      Секторлар бойынша экономикалық қызметті бөлу өндiрiстiк немесе тұтыну аясының қарапайым бiрлiктерiн бiлдiретiн мекемелік бiрлiктердi атап көрсету арқылы жүзеге асады және олар экономикалық шешiмдердi (өндiрiс және тұтыну мәселелері бойынша) дербес қабылдайды және қаржы есепшоттарының қажетті жиынтығын жүргізумен ерекшеленеді. Әрбір жеке мекемелік бiрлiктiң өзiнiң негiзгi қызмет түріне сәйкес тұтастай бір экономика секторына қатысы бар. Жіктеу принциптері экономиканың қызметтің негiзгi түріне сәйкес секторлар бойынша топтастырылатын айқын көрсетiлетiн мекемелік бiрлiктерден тұратынын негізге алады.
      Сектор қызметтiң негiзгi бiр түрiмен айналысатын мекемелiк бiрлiктер бiрiктiрiлген экономика секторының негiзгi бөлiмшесi болып табылады. Әрбiр сектор экономиканың талдауға бейiм маңызды бөлiгi болып есептеледi және оның басқа секторлардан ерекшеленетiн экономикалық сипаттамалары бар.
      Мекемелік бiрлiк активтерге ие болатын, өзіне міндеттемелер қабылдайтын және басқа экономикалық секторлармен шаруашылық қызметпен және операциялармен айналысатын экономикалық бiрлiктi бiлдiредi.
      Қағидаларда экономиканың мынадай секторлары қолданылады: мемлекеттік басқару органдары; қаржылық ұйымдар: қаржылық емес ұйымдар; үй шаруашылығына қызмет ететін коммерциялық емес ұйымдар; үй шаруашылығы.
      Мемлекеттiк басқару органдары
      "1"   Орталық Yкiмет;
      "2"   Аймақтық және жергiлiктi басқару органдары;
      Қаржылық ұйымдар
      "3"   Орталық (ұлттық) банктер;
      "4"   Басқа депозиттiк ұйымдар;
      "5"   Басқа қаржылық ұйымдар;
      Қаржылық емес ұйымдар
      "6"   Мемлекеттiк қаржылық емес ұйымдар;
      "7"   Мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар;
      Yй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар
      "8" Yй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар;
      Үй шаруашылығы
      "9" Yй шаруашылығы.
      "Мемлекеттiк басқару органдары" секторы - ел аумағында орналасқан басқа мекемелiк бiрлiктерге қолданылатын заң, сот немесе атқарушы билiкке ие мекемелiк бiрлiктер. Мемлекеттiк басқару органдарының негiзгi қызметiне мыналар жатады: тұтастай алғанда қоғамды және жеке үй шаруашылығын тауарлармен және қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге жауапкершiлiк: салық салу арқылы немесе басқа кiрiстер есебiнен осыған қажеттi қаржы қаражатын жинақтау; трансферттер арқылы кiрiс пен байлықты қайта бөлу және рыноктық емес өндiрiстi жүзеге асыру. Осы секторға орталық үкiмет ("1" коды), аймақтық және жергiлiктi басқару органдары ("2" коды) кiредi.
      "1" коды республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрлiктер, ведомстволар мен агенттiктер, ғылыми-зерттеу институттары, мекемелiк бiрлiктер - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң агенттерi, мемлекеттiк басқару органдары бақылау жасайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорлар, сондай-ақ мемлекеттiң бақылауындағы, мемлекеттiк органдарға тән мiндет атқаратын және рыноктық өндiрiспен айналыспайтын басқа ұйымдарды бiлдiредi;
      "2" коды облыс, қала және аудан деңгейiнде басқару қызметiн жүзеге асыратын мекемелiк бiрлiктердi және аймақтық (жергiлiктi) бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды бiлдiредi.
      "Қаржылық ұйымдар" секторы - негiзгi қызметi қаржылық делдалдық немесе қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты қосалқы қаржылық қызмет болып табылатын мекемелiк бiрлiктер. Осы секторға орталық (ұлттық) банктер ("3" коды), басқа депозиттiк ұйымдар ("4" коды) және басқа қаржылық ұйымдар ("5" коды) кiредi.
      «3» коды қаржы жүйесiнiң негiзгi аспектiлерiне бақылау жасайтын және ұлттық валютаның эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты қызмет жүргiзетiн мекемелік бiрлiктi бiлдiредi. Қаржылық қызметпен айналысатын халықаралық ұйымдар «Орталық (ұлттық) банктер» экономика секторына есепке алынады. Барлық басқа халықаралық ұйымдар «Орталық Үкімет» деген экономика секторына есепке алынады.
      "4" коды негiзгi қызмет түрi қаржылық делдалдық болып табылатын және мiндеттемелерi депозиттердiң немесе сол сияқтылардың (қолданыстағы ақшаның ұлттық сипаттауына кiретiн депозиттердiң жақын алмастырушылары) нысаны бар мекемелiк бiрлiктердi бiлдiредi. Осы топқа банктер жатады.
      "5" коды түрлi делдалдық не қосалқы қаржылық қызмет көрсететiн немесе қызметi қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты болатын, бiрақ өздерi делдалдардың қызметiн атқармайтын осы сектордың қалған барлық мекемелiк бiрлiктерiн бiлдiредi. Осы топқа кредиттік серіктестіктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, жинақтаушы зейнетақы қорлары, ломбардтар, айырбастау пункттері, ипотекалық компаниялар, брокерлік және дилерлік компаниялар, арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдар, инвестициялық қорлар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын өзге де ұйымдар жатады.
      "Қаржылық емес сектор" - негiзгi қызмет түрi көбiнесе рыноктық тауарлардың және қаржылық емес қызметтiң өндiрiсi болып табылатын мекемелiк бiрлiктер. Осы секторға мемлекеттiк қаржылық емес ұйымдар ("6" коды) және мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар ("7" коды) жатады.
      "6" коды көбiнесе рыноктық өндiрiспен айналысатын және мемлекеттiк басқару органдары бақылау жасайтын мекемелiк бiрлiктердi бiлдiредi.
      "7" коды көбiнесе рыноктық өндiрiспен айналысатын және мемлекеттiк басқару органдары бақылау жасамайтын мекемелiк бiрлiктердi бiлдiредi.
      Бұдан басқа осы топқа қызметі негiзгi қызметінен кiрiс табуды көздемейтін, қосалқы болып табылатын және негiзгi корпорацияның қызмет көрсетуімен қатаң шектелген, екiншi кезектегі (қосалқы ұйымдар) болып табылатын мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың өкiлдiктерi мен филиалдары жатады.
      "Yй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар" секторы ("8" коды) - тауар шығаратын немесе қызмет көрсететiн, бiрақ осындай ұйымдарға бақылау жасайтын мекемелiк бiрлiктерге кiрiс немесе өзге қаржылық үлес түсiрмейтiн мекемелiк бiрлiктер - және оларға мынадай мекемелiк бiрлiктер жатады:
      1) осындай ассоциациялардың мүшелерiн тауарлармен немесе қызмет көрсетумен қамтамасыз ету үшiн тұлғалардың ассоциациялары құратын бiрлiктер. Бұндай қызмет әдеттегiдей тегiн көрсетiледi немесе жүйелi мүшелiк жарналардың есебiнен қаржыландырылады. Оларға саяси партиялар, кәсіподақтар, мешiттер, шiркеулер (храмдар) және дiни қоғамдар, қоғамдық, мәдени, ойын-сауық және спорттық клубтар және басқалары жатқызылады.
      2) негiзгi қызмет түрi қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын бiрлiктер. Оларға қоғам мүшелерiнiң мүдделерiне қызмет көрсету үшiн қайырымдылық мақсатында құрылатын, зардап шеккендерге немесе мұқтаж адамдарға көмек көрсету жөнiндегi қайырымдылық ұйымдар мен агенттiктер жатады. Осындай үй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар рыноктық емес негiзде өздерiне мұқтаж үй шаруашылықтарына тауарлар беру немесе қызмет көрсетумен айналысады. Yй шаруашылығына қызмет ететiн осындай коммерциялық емес ұйымдардың қаражаты жұртшылықтан, мемлекеттiк басқару органдарынан және резидент еместердiң трансферттерiнен түсетiн ақшалай немесе заттай нысандағы қайырмалдық есебiнен құралады (Мысалы, Тұрмысы төмен азаматтарды қолдау жөнiндегi қоғамдық қор, "Бөбек" балалар қоры).
      «Үй шаруашылығы» секторы («9» коды) жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өздерiнiң кiрiсi мен мүлкін (түгелдей немесе ішінара) бiрiктiретiн және тауарлар мен қызметтің (тұрғын үйді, тамақ өнiмдерiн және басқасын) белгiлi бір түрлерін бірге пайдаланатын жеке тұлғалардың (отбасылардың) шағын топтарынан құралатын мекемелік бiрлiктердi бiлдiредi. Осы топқа заңды тұлға құрмай-ақ кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын жеке тұлғалар кіреді.
      Қазақстанның резидент еместерiнiң экономика секторларын анықтаған кезде мынадай секторларды атап көрсету маңызды болып табылады:
     "1"                  Орталық Yкiмет;
     "3"                  Орталық (ұлттық) банктер;
     "4"                  Басқа депозиттiк ұйымдар;
     "9"                  Yй шаруашылығы.
      Басқа ұйымдарды (басқа қаржылық ұйымдарды; мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарды; үй шаруашылығына қызмет ететін коммерциялық емес ұйымдарды), сондай-ақ аталған ұйымдардың филиалдары мен өкiлдiктерiн, егер экономика секторын ұйымның атауы бойынша осындай анықтау мүмкін болмаса, «7» секторының кодын белгілей отырып, экономиканың бір секторына – мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар жатқызады.
      Бұндай келiсiм халықаралық шарттың мәртебесiне ие. Халықаралық ұйымдар құрудың мақсаты осы ұйымдар мүшелерiнiң ұжымдық пайдалануы үшiн рыноктық емес қызмет көрсету және/немесе қаржылық делдалдықты жүзеге асыру немесе түрлi елдердiң кредиторлары мен заемшылары арасында қаржылық ресурстарды қайта бөлу болып табылады. Халықаралық ұйымдарға белгiлi бiр артықшылықтар мен жеңiлдiктер бекiтiледi; бұндай ұйымдарға өздерi аумағында орналасқан елдердiң заңдары мен нормалары қолданылмайды. Осыған орай, осындай мекемелер, өздерi аумағында орналасқан немесе олардың қызметi қолданылатын елдi қоса есептегенде, қандай болса да елдiң резиденттерi болып саналмайды.

Экономика секторларының кодтарын  
қолдану мен төлемдер тағайындау   
және соларға сәйкес төлемдер бойынша
мәліметтер ұсыну қағидаларына   
2-қосымша             

Төлем белгілеу кодтарының жан-жақты кестесі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Төлем белгілеу кодтары

Операциялардың атауы

0-бөлім «Зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар»

002

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің сомасынан, «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының оның активтері сомасынан түскен комиссиялық сыйақы

003

Инвестициялық шотқа аударым

004

Зейнетақы төлемдері шотына аударым

005

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған өсімпұл сомаларын қайтаруы

006

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушының комиссиялық сыйақысы

007

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақысы

008

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

009

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл

010

Міндетті зейнетақы жарналары

011

014 төлем белгілеу коды бойынша зейнетақы төлемдерін қоспағанда, «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамынан немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері

012

Міндетті әлеуметтік аударымдар

013

Ерікті зейнетақы жарналары

014

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

015

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары

016

Банктің қаржыландырылған зейнетақы қаражатын және базалық зейнетақы төлемдерін қайтаруы

017

Міндетті әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

018

Инвестициялық кіріс,


оның ішінде:


«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының инвестициялық қызметінен алынған инвестициялық кіріс

019

Міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

020

Зейнетақылардан және жәрдемақылардан сомаларды ұстау, зейнетақылардан және жәрдемақылардан ұстап қалу сомаларын қайтару

021

«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының қате есептелген төлемдерді қайтаруы

022

Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар

023

Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

024

Ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы және/немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары арасында аудару

025

2016 жылғы 1 қаңтарға дейін әскери қызметшілердің (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді қоспағанда), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдар, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің, сондай-ақ әскери, арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған тұлғалардың пайдасына бюджет қаражат есебінен аударылған міндетті зейнетақы жарналары сомасынан елу пайызды қайтару

026

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының міндетті әлеуметтік ақша аудару бойынша қате есептелген немесе артық төленген сомаларды қайтаруы

027

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлем

028

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

029

Жергілікті бюджеттерден трансферттер

030

Республикалық бюджеттен трансферттер,


оның ішінде:


Зейнетақы төлемдерін алушыларға мемлекет кепілдіктерінің сомаларын міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамында нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы бойынша инфляция деңгейін ескере отырып төлеу


Бір жасқа толғанға дейін бала күтіп-бағуға байланысты табысты жоғалтқан жағдайда міндетті зейнетақы жарналарын әлеуметтік төлемдерді алушыларға «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамынан субсидиялау


Бір жасқа толғанға дейін бала күтіп-бағуға байланысты табысты жоғалтқан жағдайда жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын әлеуметтік төлемдерді алушыларға «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамынан субсидиялау

031

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

032

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

033

Зейнетақылар

034

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

035

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

036

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

037

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

038

Жасына байланысты мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

039

Жасына байланысты мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

040

Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған төлемдерді алушыларды, сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерді бар өзге тұлғаларды жерлеуге арналған жәрдемақылар

041

Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған төлемдерді алушыларды, сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерді бар өзге тұлғаларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды қайтару

042

Жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істеген, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақылар

043

Жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істеген, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды қайтару

044

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар төлеу

045

Мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды қайтару

046

Асыраушысынан айрылған жағдайда «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер

047

Асыраушысынан айрылған жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

048

Жұмысын жоғалтқан жағдайда «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер

049

Жұмысын жоғалтқан жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару


050-топ «Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар»

051

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына

052

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне

053

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға

054

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға

055

Ұлы Отан соғысында қайтыс болған әскерлердің жесірлеріне

056

Қайтыс болған әскери қызметшілер мен ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасыларына

057

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдеріне (ерлеріне)

058

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғаларға

059

Анасына немесе әкесіне, асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиелейтін қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақылар


060-топ «Арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару»

061

Ұлы Отан соғысының қатысушылары бойынша

062

Ұлы Отан соғысының мүгедектері бойынша

063

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғалар бойынша

064

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар бойынша

065

Ұлы Отан соғысында қайтыс болғандардың жесірлері бойынша

066

Қайтыс болған әскери қызметшілердің және ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасылары бойынша

067

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдері (ерлері) бойынша

068

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғалар бойынша

069

Анасына немесе әкесіне, баланы (қызды) асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиелейтін қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақыны қайтару


070-топ «Азаматтардың басқа санаттарына төленетін арнайы мемлекеттік жәрдемақылар»

071

1 және 2-топтағы мүгедектерге

072

3- топтағы мүгедектерге

073

16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға

074

Көп балалы аналарға

075

Ақталған азаматтарға

076

Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған тұлғаларға

077

Басқалары

078

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының аударым сомаларын қайтаруы


080-топ «Азаматтардың басқа санаттарына арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару»

081

1 және 2-топтағы мүгедектер бойынша

082

3-топтағы мүгедектер бойынша

083

16 жасқа дейінгі мүгедек балалар бойынша

084

Көп балалы аналар бойынша

085

Ақталған азаматтар бойынша

086

Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған тұлғалар бойынша

087

Басқалар бойынша

088

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы жинақтары бойынша кредиторлық берешегін өтеу

089

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

090

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

091

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан баланың бір жасқа дейінгі күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақы, баланың бір жасқа толғанға дейінгі күтіміне байланысты әлеуметтік төлемдер

092

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан баланың бір жасқа дейінгі күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақыны, баланың бір жасқа толғанға дейінгі күтіміне байланысты әлеуметтік төлемдерді қайтару

093

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

094

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының міндетті әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы

095

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы

096

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамы қаражатынан жүктілігі және босануы бойынша әлеуметтік төлем

097

Банктердің «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамы қаражатынан жүктілігі және босануы бойынша әлеуметтік төлемді қайтаруы

098

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

099

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

1-бөлім «Арнайы аударымдар»


110-топ «Өтеусіз аударымдар»

111

Емделуге арналған аударымдар,


оның ішінде:


емделуге ақы төлеу үшін қайтарымсыз қаржылық/ материалдық/ демеушілік көмек


бенефициар медициналық қызметтерді жеткізуші болып табылмаған жағдайда, бенефициардың емдеуге ақы төлеуге арналған ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)

112

Білім беруге арналған аударымдар,


оның ішінде:


оқытуға ақы төлеу үшін қайтарымсыз қаржылық/ материалдық/ демеушілік көмек


бенефициар білім беру қызметтерін жеткізуші болып табылмаған жағдайда, бенефициардың оқытуға ақы төлеуге арналған ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)

119

Басқа да өтеусіз аударымдар,


оның ішінде:


басқа да мақсаттар (емделу мен оқытудан басқа) үшін қайтарымсыз қаржылық/ материалдық/ демеушілік көмек


бенефициардың басқа да мақсаттар (емделу мен оқытудан басқа) үшін ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)


зиянды өтеу, оның ішінде сот шешімі бойынша


гранттар (оның ішінде тендер бойынша жеңіп алынғандар)


аккредитив, кепілдік шарты, қарыз, басқа да шарт немесе келісімшарт бойынша (бюджетке төленетін айыппұлдар мен өсімпұлдан басқа) міндеттемелерді орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбы/айыппұл/өсімпұл


әр түрлі сипаттағы өтеусіз аударымдар: қайырымдылық, сыйға тарту, алименттер, сатылған лотерея билеттері және олар бойынша ұтыстар

120

Мүшелік жарналар,


оның ішінде:


ұйымның капиталына қатысуды қамтамасыз етпейтін, бірақ ұйымның қандай да бір қызметті көрсетуін қамтамасыз ететін мүшелік жарна


«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына төленетін жарна


биржадағы шетел валюталары, бағалы қағаздар бойынша сауда-саттыққа қатысуға арналған жарна


қызметкерлердің жалақысынан ұсталған кәсіподақ жарналары


130-топ «Филиалдар мен өкілдіктерді қаржыландыру және филиалдар мен өкілдіктердің қаражатты қайтаруы»

131

Бас ұйымның өзінің филиалдарын және өкілдіктерін, оның ішінде сатып алулардың барлық түрлері бойынша қаржыландыруы

132

Бас ұйымның филиалдары мен өкілдіктерінің ақша аударымдары/ақша қайтаруы

140

Жол чектері бойынша операциялар,


оның ішінде:


резидент банктің өз клиенттеріне банкке консигнация талаптарымен (клиенттің банкке консигнация талаптарымен келіп түскен жол чегін сатып алуы) келіп түскен жол чектерін сатуы


резидент банктің жол чектерінің эмитентіне сатылған жол чектері бойынша ақша сомасын аударуы


резидент банктің жол чектерінің эмитентіне банк кейіннен клиенттерге сату үшін сатып алған жол чектері сомасын төлеуі


резидент банктің өз клиенттеріне банкке алдын ала төлеу талаптарымен (клиенттің банкке алдын ала төлеу талаптарымен келіп түскен жол чегін сатып алуы) келіп түскен жол чектерін сатуы


резидент банктің банк кассасында клиентке жол чегі бойынша ақша сомасын төлеуі


жол чектері эмитентінің резидент банкке сатылған жол чектері бойынша өтеу сомасын аударуы


қосалқы агенттермен алдын ала шарт бойынша жол чектері бойынша операциялар


қосалқы агенттермен консигнация шарты бойынша жол чектері бойынша операциялар

150

Банктердің корреспонденттік шоттары бойынша транзиттік аударымдар,


оның ішінде:


делдал банктің корреспонденттік шоттар бойынша бір банктен екінші банкке ақша аударуы

160

Нетто-позициялар бойынша есеп айырысу,


оның ішінде:


төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған, операцияларды есепке алу нәтижелері бойынша есеп айырысу ұйымына ақша аудару


төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған, операцияларды есепке алу нәтижелері бойынша банктер арасында ақша аудару


банктер арасындағы қарсы төлемдер клирингінің нәтижелері бойынша таза позициялар сомасын аудару


170-топ «Конференцияға, аукционға, тендерге қатысу»

171

Кепілдік жарнасы


оның ішінде:


конференцияға, аукционға, тендерге қатысу үшін жарна


конкурсты ұйымдастырушыға конкурстық өтінімдерді және шарттың, оның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету үшін конкурсқа қатысушы - әлеуетті жеткізушілердің ақша аударуы

172

Кепілдік жарнасын қайтару,


оның ішінде:


конференцияға, аукционға, тендерге қатысу үшін жарнаны қайтару


конкурстық өтінімді қамтамасыз ету және шарттың, оның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомаларын қайтару


180-топ «Құжаттандырылған операциялар»

181

Аккредитив бойынша операция,


оның ішінде:


импортер-клиенттің шотынан аккредитив бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға орнын жабу шотына ақша аудару (жабу сомасы)


Клиенттің банк шотынан (аккредитив бойынша ақы төлеуді өтеу)
«Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар» шотын өтеуі


резидент банктің экспортер-клиенттің шотына ақша аударуы

182

Кепілдіктер бойынша операциялар,


оның ішінде:


кепіл-банктің клиент алдындағы кепілдік міндеттемелерін орындауы кезінде кепіл-банкке борышкер банкінің/ борышкердің ақша аударуы


кепілдік бойынша орнын жабу шотына борышкер клиенттің шотынан орнын жабу сомасын есептен шығару


клиенттің банк шотынан (кепілдік бойынша ақы төлеуді өтеу)

«Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар» шотын өтеуі

190

1-бөлім бойынша басқа да аударымдар,


оның ішінде:


1-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған төлемдер


1-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару


төлем мақсаты сәйкестендірілмеген жағдайда, анықтағанға дейін шоттан сомаларды кері қайтару

2-бөлім «Шетел валютасымен және бағалы металдармен операциялар»


210-топ «Сатып алу»,


оның ішінде:


алдын ала ақыны қоса алғанда

211

Биржада теңгеге шетел валютасын сатып алу,


оның ішінде:


биржада шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар

212

Монетарлық алтынды сатып алу

213

Биржадан тыс теңгеге шетел валютасын сатып алу,


оның ішінде:


қолма-қол емес шетел валютасына қолма-қол теңгені алу


банктің қолма-қол емес шетел валютасымен ақы төлеу үшін клиенттің банк шотына теңгені есептеуі


биржадан тыс шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар

219

Басқа да бағалы металдарды сатып алу,


оның ішінде:


тазартылған алтынды және басқа бағалы металдарды сатып алу


бағалы металдардың неттингі бойынша операциялар


220-топ «Сату»

221

Биржада теңгеге шетел валютасын сату

222

Монетарлық алтынды сатып алу

223

Биржадан тыс теңгеге шетел валютасын сату,


оның ішінде:


қолма- қол емес теңгеге қолма-қол шетел валютасын алу


клиенттің өзінің банк шотынан теңгемен банкке қолма-қол емес шетел валютасын сатуы

229

Басқа да бағалы металдарды сату,


оның ішінде:


тазартылған алтынды және басқа бағалы металдарды сату

230

Шетел валюталарын айырбастау,


оның ішінде:


басқа шетел валютасына екінші шетел валютасын сатып алу/сату


басқа шетел валютасына бір шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар

290

2-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


2-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған төлемдер


2-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару


тазартылған бағалы металдардағы металл шоттар бойынша сыйақыны орналастыруға, өтеуге және есептеуге байланысты операциялар.

3-бөлім «Салымдар (депозиттер)»


310-топ «Салымдарды (депозиттерді) орналастыру»,


оның ішінде:


банкаралық депозиттер


қолма-қол ақша салу немесе клиент-салым иесінің өзге банк шоттарынан ақша аудару

311

Талап ету бойынша салымдарды (банктік салым шарты негізінде ашылған) орналастыру

312

Қысқамерзімді салымдарды (1 жылдан аспайтын) орналастыру

314

Ұзақмерзімді салымдарды (1 жылдан асатын) орналастыру

315

Банктің талап ету бойынша салым бойынша есептелген сыйақыны клиенттің банк шотына есептеуі

316

Банктің қысқамерзімді салым бойынша клиенттің банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

317

Банктің ұзақмерзімді салым бойынша клиенттің банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

318

Банктің клиенттің шартты салым бойынша банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

319

Шартты салымдарды орналастыру


320-топ «Салымнан (депозиттен) алу»,


оның ішінде:


банкаралық депозиттерді


қолма-қол ақшаны алу немесе кейіннен клиент-салым иесінің өзге банк шотына ақша аудару жолымен негізгі соманы және есептелген сыйақыны

321

Талап ету бойынша салымнан (банктік салым шарты негізінде ашылған) алу

322

Қысқамерзімді салымнан (1 жылдан аспайтын) алу,


оның ішінде:


толық соманы төлеу және ішінара алу


қысқамерзімді салым бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу

324

Ұзақмерзімді салымнан (1 жылдан асатын) алу


толық соманы төлеу және ішінара алу


ұзақмерзімді салым бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу

329

Шартты салымнан ақша алу


330-топ «Клиенттердің ағымдағы шотына ақша орналастыру»

331

Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша салу

332

Заңды тұлғаның банкке осы заңды тұлға қызметкерлерінің банк шоттарына кейіннен есептеу үшін жалақыны, еңбек демалысының ақысын аударуы

333

Банктің клиенттің банк шотына ағымдағы шот бойынша есептелген сыйақыны есептеуі

334

Банктің клиенттің банк шотына қолма-қол валютамен ақы төлеу үшін қолма-қол емес ақшаны есептеуі,


оның ішінде:


қолма-қол шетел валютасымен ақы төлеу үшін қолма-қол емес шетел валютасын (оның ішінде комиссиялық сыйақыны ескере отырып)


қолма-қол теңгемен ақы төлеу үшін қолма-қол емес теңгені (оның ішінде комиссиялық сыйақыны ескере отырып)


340-топ «Клиенттердің ағымдағы шотынан ақша алу»

341

Ағымдағы шоттардан қолма-қол ақша алу,


оның ішінде:


бас банкте ашылған ағымдағы шоттан банк филиалында

342

Клиенттің банкте ашылған өзінің бір ағымдағы шотынан осы банкте ашылған өзінің басқа ағымдағы шотына ақша аудару

343

Клиенттің бір банктегі өзінің ағымдағы шотынан басқа банктегі өзінің ағымдағы шотына ақша аудару

344

Қолма-қол емес валютаға қолма-қол ақша беру (сату),


оның ішінде:


қолма-қол емес теңгеге қолма-қол теңгені


қолма-қол емес шетел валютасына қолма-қол шетел валютасын

345

Клиенттің берілген қарыз сомасын ағымдағы шоттан қолма-қол алуы

346

Банктің чек бойынша ақша төлеуі

350

Банктің бір банктегі өзінің корреспонденттік шотынан жеке қаражатын басқа банктегі өзінің корреспонденттік шотына аударуы


360-топ «Сенімгерлікпен басқарудағы ақша»

361

Сенімгерлікпен басқаруға ақша беру

362

Сенімгерлікпен басқаруға берілген ақшаны қайтару

390

3-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


3-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған салымдар (депозиттер) бойынша төлемдер


3-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

4-бөлім «Қарыздар»


410-топ «Қарыздар беру»,


оның ішінде:


банктің берілетін қарыз сомасын банк шотына есептеуі


қайтарымды қаржылық көмек беру


жеке төлем құжатымен ресімделмеген жағдайда, қарыз бойынша ілеспе төлемдер, қызмет көрсетуші банкке комиссиялық сыйақылар

411

Қысқамерзімді қарыздар беру (1 жылдан аспайтын),


оның ішінде:


овердрафт, овернайт беру

413

Ұзақмерзімді қарыздар беру (1 жылдан астам)

413

1 жылдан астам мерзімге қайтарылатын қаржылай көмек беру

419

Басқа да қарыздар беру (мерзімсіз қарыздар және басқа қарыздар),


оның ішінде:


мерзімсіз қарыздар/мерзімсіз қайтарылатын қаржылай көмек беру


420-топ «Қарыздарды өтеу»,


оның ішінде:


негізгі борышты және есептелген сыйақыны өтеу (оның ішінде, жедел)


мерзімі өткен берешекті өтеу: негізгі борыш және сыйақы


уақытша қаржылай көмекті қайтару

421

Қысқамерзімді қарыздарды өтеу (1 жылдан аспайтын),


оның ішінде:


овердрафтты, овернайтты өтеу

423

Ұзақмерзімді қарыздарды өтеу (1 жылдан астам)

424

Қаржы лизингі

429

Басқа да қарыздар,


оның ішінде:


мерзімсіз қарызды өтеу/уақытша мерзімсіз қаржылай көмекті қайтару

430

Заңды немесе жеке тұлғаларға бұрын төленген шығыстарды өтеу, оның дебиторлық берешегін өтеу

490

4-төлем бойынша басқа төлемдер,


оның ішінде:


4-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген құжаттар бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, қарыздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер


4-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару


қарызды өтеуге артық есептелген ақшаны қайтару

5-бөлім «Қазақстан Республикасының бейрезиденттері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар және шетелдік капиталға инвестициялар»

510

Жарғылық капиталға қатысуды растайтын акцияларды және құжаттарды сатып алу, төлеп алу,


оның ішінде:


Капиталдың мөлшері азайған кезде бейрезиденттер шығарған акциялардың құнын қайтару


Бейрезиденттер шығарған акцияларды кері төлеп алу


Акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарна


Капиталдың мөлшері азайған кезде акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарнаны қайтару


Акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесті кері төлеп алу


520-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу»

521

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар

522

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар

529

Басқалары


530-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу»

531

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар

532

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар

539

Басқалары


540-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды, вексельдерді және депозиттік сертификаттарды сатып алу»

541

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

542

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

543

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

544

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

545

Облигациялар

548

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқалары

549

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқалары


550-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды, вексельдерді және депозиттік сертификаттарды өтеу»

551

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

552

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

553

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

554

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

555

Облигациялар

558

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқалары

559

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқалары


560-топ «Капиталға инвестициялар және бағалы қағаздар бойынша шығыстар»

561

Бөлінбеген таза кіріс және дивидендтер,


оның ішінде:


Бейрезиденттер шығарған акциялар бойынша дивидендтер төлеу, сондай-ақ акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның құрылтайшыларына пайданың бір бөлігін төлеу

562

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақы (пайыздық)

563

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар бойынша сыйақы

570

Бағалы қағаздармен кері РЕПО операцияларын ашу

580

Бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операцияларын жабу

590

Басқа төлемдер,


оның ішінде:


5-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер

590

5-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

6-бөлім «Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздар мен вексельдер және Қазақстан Республикасы резиденттерінің жарғылық капиталына қатысу»

610

Жарғылық капиталға қатысуды растайтын акцияларды және құжаттарды сатып алу, төлеп алу,


оның ішінде:


Капиталдың мөлшері азайған кезде резиденттер шығарған акциялардың құнын қайтару


Резиденттер шығарған акцияларды кері төлеп алу


Акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарна


Капиталдың мөлшері азайған кезде акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарнаны қайтару


Акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесті кері төлеп алу


620-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу»

621

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің айналыс мерзімі бар 1 жылдан аспайтын қысқамерзімді қазынашылық міндеттемелерін сатып алу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын сатып алу

623

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан астам 5 жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан астам 5 жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


Екі және үш жыл айналыс мерзімі бар арнайы ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еуроноттары үшін төлемдер


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еуроноттары бойынша купон үшін төлемдер

629

Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу


630-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу»

631

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан аспайтын айналыс мерзімі бар қысқамерзімді қазынашылық міндеттемелерін өтеу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұзақмерзімді ноттарын өтеу

633

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің айналыс мерзімі 1 жылдан астам 5 жылға дейін ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерін өтеу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан астам 5 жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерін өтеу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді өтеу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерді өтеу


Екі және үш жыл айналыс мерзімі бар арнайы ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеу

639

Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу


640-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды және вексельдерді сатып алу»,


оның ішінде:


Есепке алу кеңселерінің индоссамент бойынша вексельдерді төлем мерзімі басталғанға дейін вексельді ұсынушыға вексель сомасын төлей отырып қабылдауы (вексельдерді есепке алу)

641

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

642

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

645

Облигациялар

647

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар

648

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар

649

Басқа да мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу


650-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды және вексельдерді өтеу»,


оның ішінде:


вексель бойынша ақы төлеу, оның ішінде инкассоға ұсынылған


Клиенттің банк есепке алған вексельдерді өтеуі

651

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

652

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

655

Облигациялар

657

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар

658

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар


660-топ «Капиталға инвестициялар және бағалы қағаздар бойынша шығыстар»

661

Бөлінбеген таза кіріс және дивидендтер

661

Резиденттер шығарған акциялар бойынша дивидендтер төлеу, сондай-ақ акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның құрылтайшыларына пайданың бір бөлігін төлеу

662

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша (пайыздық)

663

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар және вексельдер бойынша сыйақы


670-топ «Бағалы қағаздармен кері РЕПО операцияларын ашу»

671

Мемлекеттік бағалы қағаздармен

672

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен және вексельдермен


680-топ «Бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операцияларын жабу»

681

Мемлекеттік бағалы қағаздармен

682

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен және вексельдермен

690

6-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


6-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер


6-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

7-бөлім «Тауарлар және материалдық емес активтер»

710

Жылжымайтын мүлікті және төлем белгілеу коды 711, 712 және 713 тауарларды қоспағанда, тауарлар үшін төлемдер,


оның ішінде:


Ауыл, орман және балық шаруашылықтарының өнімі үшін төлемдер


өңдеу өнеркәсібінің өнімі үшін төлемдер (азық-түлік өнімдері, сусындар, темекі өнімдері, тоқыма, киім, тері және теріден жасалған бұйымдар, ағаш және ағаштан жасалған бұйымдар және тығындар, сабаннан және өру материалдарынан жасалған бұйымдар, қағаз және қағаз бұйымдары, химиялық заттар және химия өнімдері, фармацевттік өнімдер және фармацевттік негізгі дәрі-дәрмектер, резеңке және пластмасса бұйымдары, минералдық металл емес басқа да бұйымдар, негізгі металдар, дайын металл бұйымдар, компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдер, электр жабдығы, машиналар және жабдық, автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер, басқа да көлік жабдығы, жиһаз, басқа да дайын өнімдер)


қызметкерлердің тауарлар сатып алуы үшін есебіне берілген соманы заңды тұлғаның өз шотынан корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялары есепке алуға арналған банк шотына аударуы


заңды тұлға сатып алатын суық, ыстық су, электр энергиясы, жылыту (газбен, ыстық сумен)


тауар жеткізушіге тауар бойынша төлемді мәулетпен жасағаны үшін сыйақы

711

Тауарларды Қазақстанның аумағына әкелмей шетелден тауарлар сатып алу және сату

712

Қазақстанның аумағына бұрын әкелінген шетелдік тауарларды олардың бастапқы жай-күйін айтарлықтай өзгертпей шетелге сату

713

Қазақстанның аумағынан бұрын әкетілген отандық тауарларды олардың бастапқы жай-күйін айтарлықтай өзгертпей шетелден сатып алу


720-топ «Жылжымайтын мүлік үшін төлемдер»

721

Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік үшін төлемдер


оның ішінде:


Қазақстан Республикасының аумағындағы үйлер мен ғимараттар


Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу үшін құрылыс ұйымдарының шотына жеке тұлғалар аударатын төлемдер (Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үй сатып алғаны үшін кезең-кезеңмен ақы төлеу)


Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікке үлестік қатысуды қамтамасыз ететін аударымдар


Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті пайдаланудан пайданы төлеу

722

Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлік үшін төлемдер,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі үйлер мен ғимараттар


Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлікке үлестік қатысуды қамтамасыз ететін аударымдар


Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлікті пайдаланудан пайданы төлеу

730

Өндірілмеген қаржылық емес активтерді сатып алу,


оның ішінде мынадай төлемдер үшін:


Жер және оның қойнауы, оның ішінде жерді тұрақты пайдалану құқығы үшін төлемдер


бағдарламалық қамтамасыз ету


патенттер


гудвилл


сауда маркалары


тауарлық белгілер

780

Ұсынылмаған тауарлар үшін қаражатты қайтару,


оның ішінде:


Ұсынылмаған тауарлар, материалдық емес активтер және тауарларды жөндеу бойынша көрсетілмеген қызмет үшін қаражатты қайтару

790

7-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


7-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған тауарлар бойынша төлемдер

8-бөлім «Қызметтер»


810-топ «Көлік, қойма шаруашылығының қызметі»

811

Әуе көлігі қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен бірге әуе көлігін жалдау


әуе көлігінің жолаушылар тасымалдау бойынша қызметі


әуе көлігінің жүк тасымалдау бойынша қызметі және ғарыштық көлік қызметі

812

Су көлігі қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен теңіз көлігін жалдау


теңіз жолаушылар көлігінің қызметі


теңіз жүк көлігінің қызметі


Ішкі су көлігінің жолаушылар тасымалдау бойынша қызметі


Ішкі су көлігінің жүк тасымалдау бойынша қызметі

813

Теміржол көлігінің қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен теміржол көлігін жалдау


Жолаушылардың қалааралық теміржол көлігінің қызметі


Теміржол жүк көлігінің қызметі

814

Құрлықтағы өзге көлік қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен өзге құрлық көлігін жалдау


Жолаушылардың басқа да құрлық көлігінің қызметтері


жүк тасымалдаулары бойынша автомобиль көлігінің қызметтері және тасымалдаулар бойынша қызметтер

815

Құбыр жолы арқылы тасымалдау қызметі үшін төлемдер

816

Сақтау және қоймаға алу қызметі үшін төлемдер

817

Қосалқы көлік қызметі үшін төлемдер

818

Почта және курьерлік қызмет үшін төлемдер,


оның ішінде:


ұлттық пошта қызметтері (пошта қызметтері, газеттер және басқа да мерзімді басылымдармен, хаттармен, посылкалар және бандерольдермен байланысты қызметтер, почта бөлімшелерінің қызметтері, өзге де пошта қызметтері)


ұлттық пошта қызметтерін қоспағанда, курьерлік қызметтер (хатты, тамақты, басқа да тауарларды жеткізу бойынша курьерлік қызметтер)

819

Көлік қызметтері бойынша басқа да төлемдер

821

Құрылыс қызметтері үшін төлемдер,


оның ішінде:


ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу бойынша жұмыстар, оның ішінде объектілер құрылысы кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны


көпірлерді, жолдарды және теміржолдарды тұрғызу бойынша құрылыс жұмыстары, оның ішінде объектілерді тұрғызу кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны


өзге де инженерлік құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары, объектілерді тұрғызу кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны


ғимараттарды бөлшектеу және бұзу жөніндегі және құрылыс учаскесін дайындау бойынша жұмыстар


ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу


электрмонтаж жұмыстары


сумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау жүйелерін орнату бойынша жұмыстар


монтаждау (орнату) бойынша басқа да жұмыстар


құрылыс және аяқтау цикліндегі әрлеу жұмыстары


шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)


басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары


құбырларды, байланыс желілерін және электр тарату желілерін (күш кабельдерін) төсеу бойынша жұмыстар


электр станцияларын, тау-кен және өндеу өнеркәсібі үшін құрылыстарды салу бойынша жұмыстар


өзге де құрылыстық-монтаждау жұмыстары (оның ішінде дауалдар мен қоршауларды; терезе қақпағын және қалқандарды; жолдар, әуежай мен портар үшін жарық беру және сигнализация жүйелерін орнату бойынша жұмыстар)


құрылысты аяқтау бойынша жұмыстар (сылақ жұмыстары, орнату балташылық жұмыстар, едендерді жабу және қабырғаларды қаптау бойынша жұмыстар, сырлау және шыны жасау жұмыстары)


ғимаратты және құрылысты салу үшін операторы бар жабдықты жалдау бойынша қызметтер

822

Тауарларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


құрылыс жөндеуді (құрылыс қызметтеріне қосылады), компьютерлерді жөндеуді (компьютер қызметтеріне қосылады) және мұнай мен газ ұңғымаларын (кәсіптік, ғылыми және техникалық қызметтерге кіреді) қоспағанда, кез келген тауарларды, оның ішінде су және әуе кемелерін және басқа көлік құралдарын жөндеу және оларға қызмет көрсету бойынша қызметтер


«Сақтандыру қызметтері үшін төлемдер» 830-топ

831

Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысы (жарна),


оның ішінде:


«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының не ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы аннуитеті шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуы

832

Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру өтемақысы,


оның ішінде:


сақтандыру ұйымының өмірді сақтандыру және аннуитеттік сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін аударуы


сақтандыру ұйымының аннуитеттік сақтандыру бойынша мерзімдік/өмір бойы сақтандыру төлемдері

833

Басқа да сақтандыру сыйлықақылары,


оның ішінде:


сақтандырудың басқа түрлері бойынша (өмірді сақтандыруды қоспағанда) сақтандыру сыйлықақысы (жарна)

834

Басқа да сақтандыру өтемақысы,


оның ішінде:


сақтандыру ұйымының сақтандыру төлемдерін (өмірді сақтандыру жөніндегі төлемдерді қоспағанда) кейіннен жеке тұлғалардың шотына есеп алу үшін банкке аударуы


«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік берілген сақтандыру төлемдерін аударуы

835

Қайта сақтандыруға беру

836

Қайта сақтандырушыға өтеу

837

Сақтандыру және қайта сақтандыру жөніндегі комиссиялық сыйақы,


оның ішінде:


сақтандыру агенттеріне комиссиялық төлемдер

838

Жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сатып алу сомасын қайтару

839

Басқа да сақтандыру қызметтері,


оның ішінде:


актуарлық қызметтер


қосалқы сақтандыру қызметтері (консультациялық қызметтер, сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы бағалау жөніндегі қызметтер)

841

842 және 843 төлем мақсаты кодтары бар төлемдерді қоспағанда, қаржылық қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


банкке және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы


қаржы ұйымдарының (сақтандыру ұйымдары және бірыңғай зейнетақы қоры көрсететін қызметті қоспағанда) делдалдық және қосалқы қызметтері


бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына операцияны жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы


ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырғаны үшін комиссиялық сыйақы


андеррайтинг шартына сәйкес сыйақы төлеу


Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тозған валютаны айырбастағаны үшін комиссиялық сыйақы


қарыздарды (қаржы лизингін қоса алғанда) беруге байланысты комиссиялық сыйақы


қаржылық консультациялық қызметтер

842

Интернет-банкингтің қызметі үшін комиссиялық сыйақы

843

Ұялы банкинг қызметі үшін комиссиялық сыйақы

844

Делдалдардың сауда мәмілелер бойынша қызметтері үшін төлемдер,


оның ішінде:


сауда-делдал фирмаларға, брокерлерге, дилерлерге, сауда агенттеріне теңіз және әуе кемелеріндегі сауда мәмілелерін, аукциондық мәмілелерді қоса алғанда, тауарлармен және қызметтермен жасалған сауда мәмілелерінен комиссиялық сыйақы


агенттіктердің сыйақы үшін немесе келісу негізінде ұсынылатын жылжымайтын мүлікпен байланысты қызметтері


«Басқа да іскерлік қызмет көрсету» 850-топ

851

Компьютерлік қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


компьютерлік бағдарламалау бойынша қызметтер


бағдарламалық қамтамасыз етуді шығарғаны үшін қызметтер


компьютерлік технологиялар саласындағы кеңес беру қызметтері


компьютерлік жабдықты басқару бойынша қызметтер


компьютерлерді және перифериялық құрылғыларды жинақтау, орнату, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер


ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы қызметтер


деректерді, сайттарды өңдеу бойынша қызметтер және осыған ұқсас қызметтер


процессингтік қызметтер (төлемдерді және төлем карточкаларын пайдаланумен басқа операцияларды жүзеге асыру кезінде қалыптастырылатын ақпаратты жинау, өңдеу және беру)


нақты уақыт режимінде деректер массивін құру, сақтау және олармен жұмыс істеу; деректерді табуляциялауды, компьютерлік уақытты ұжымдық пайдалану режимінде немесе сағат бойынша белгіленген кесте негізінде деректерді өңдеуді, тұрақты негізде сыртқы пайдаланушылардың есептеу кешендерін басқаруды қоса алғанда деректерді өңдеу


веб порталдарды ұстап тұру

852

Байланыс қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


сымды телекоммуникациялық (деректер мен хабарламаларды беру бойынша, бекітілген телефон, телекоммуникациялық сым желілерін ұсыну бойынша, телекоммуникациялық сым желілері бойынша деректерді беру бойынша жеке желілердің, Интернеттің сым арқылы өткізілетін желіаралық байланыс, кабельдік инфрақұрылым бойынша бағдарламаларды тарату бойынша)қызметтер


сымсыз телекоммуникациялық қызметтер (мобильдік байланыс және телекоммуникациялық сымсыз желілерді ұсыну бойынша, сымсыз телекоммуникацияларды ұсыну бойынша, телекоммуникациялық сымсыз желілер бойынша деректерді беру бойынша, Интернеттің сымсыз желіаралық байланыс қызметтері, сымсыз желілер бойынша бағдарламаларды тарату бойынша жеке желілер)


спутник байланыс қызметтері


өзге де телекоммуникациялық қызметтер

853

Зияткерлік меншікті пайдаланғаны үшін төлем,


оның ішінде:


меншік (патенттер, авторлық құқық, сауда маркалары, технологиялық процестер, дизайн сияқты) құқығын пайдаланғаны үшін төлемдер


тұпнұсқаларды және прототиптерді (кітаптар және қолжазбалар, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету, кинематография жұмыстары, дыбысжазбалары сияқты) қайта жасағаны және (немесе) жасалғандарды тартқаны үшін төлемдер

854

Заң қызметтері,


оның ішінде:


заң кеңестері мен консультациялары; заң, сот және заңнамалық процестерде қызметтерді ұсыну; заң құжаттамасын дайындау; арбитраж қызметтері

855

Лизинг (ағымдағы жалдау),


оның ішінде:


үй-жайлардың, уақытша сақтау қоймаларының, тұйық жерлердің операциялық лизингі (ағымдағы жалдау)


меншікті мүлікті жалға беру бойынша қызметтер


машиналар мен жабдықтарды операторсыз жалға беру бойынша қызметтер


жеке қолданатын заттар мен тұрмыстық тауарларды жалға алу және жалға беру бойынша қызметтер


машиналарды, жабдықтарды және өзге де материалдық құралдарды жалға беру бойынша қызметтер


жалға алушының жалдау шартына сәйкес жалға берілетін үй-жай бойынша жалға берушіге төлемі (оның ішінде коммуналдық шығыстарды, байланыс қызметтері үшін, ғимаратты күзеткені үшін шығыстарды және басқаларды төлеу)


заңды тұлғаның жеке тұлғаның пайдасына осы жеке тұлғаның жеке мүлігін жалға алғаны үшін төлемі

856

Коммуналдық қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


жеке тұлғалардың коммуналдық қызметтерді сатып алуы: суық, ыстық су, электр энергиясы, жылыту (газбен, ыстық сумен), кәріз, газ, лифт, үй-жайларды ұстау, қоқыс шығару, ұжымдық антенна, есептегіштерге техникалық қызмет көрсету, газ жүйесіне техникалық қызмет көрсету, радиохабар үшін ақы төлеу)

857

Ақпараттық қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


бұқаралық ақпарат құралдарын жаңалық мәліметтерімен, фотография материалдарымен және тақырыпты мақалалармен жабдықтауды қоса алғанда, ақпараттық агенттіктердің қызметтері


дерекқорларды жасау, сақтау және тарату


мерзімді баспа басылымдарына поштамен және өзге де тәсілдер арқылы жеткізумен тікелей жеке жазылу; кітапханалармен және мұрағаттардың қызметтері


телефон анықтама орталықтарының қызметтері

858

Жарнама және нарық конъюнктурасын зерттеу саласындағы қызметтер,


оның ішінде:


жарнама агенттіктері арқылы жарнаманы жобалау, жасау және маркетингі


жарнама уақытын сатып алуды және сатуды қоса алғанда, жарнаманы бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру


көрмелерді және сауда жәрмеңкелерін ұйымдастыру, тауарларды шетелде жарнамалау


маркетингтік зерттеулер, түрлі проблемалар бойынша қоғам пікіріне пікіртерім жүргізу

859

Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


бухгалтерлік қызметтер


салық салу саласындағы кеңес беру қызметтері


басқару мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері, бас компаниялардың қызметтері


сәулет, инженерлік ізденістер саласындағы және осы салаларда техникалық консультацияларды ұсыну бойынша қызметтер


техникалық сынақтар мен талдау бойынша қызметтер


жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер бойынша қызметтер


қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер бойынша қызметтер


жобалау (дизайн) бойынша қызметтер


суретке түсіру саласындағы қызмет


ауызша және жазбаша аударма бойынша қызметтер


хатшы қызметтері


ветеринарлық қызметтер


кешенді кеңселік әкімшілік қызметтер


фотокөшірме қызметтері, құжаттарды дайындау бойынша қызметтер және өзге де мамандандырылған кеңселік қосалқы қызметтер


конференцияларды ұйымдастыру бойынша қызметтер


орау қызметтері


ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтер (ветеринарлық қызметтерді қоспағанда)


орман шаруашылығы саласындағы қызметтер (орманды баптау және ағаш дайындау)


тау-кен өнеркәсібі саласындағы қосалқы қызметтер (мұнай және табиғи газ ұңғымаларын бұрғылау бойынша қызметтер, бұрғылау мұнараларын орнату, жөндеу және бөлшектеу бойынша қызметтер және мұнай мен газ өндіру саласындағы өзге де қосалқы қызметтер, өңделетін алаңда жүзеге асырылатын тасымалдау үшін табиғи газды сұйылту және қайта газдандыру бойынша қызметтер)


басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби, ғылыми және өзге де техникалық қызметтер, оның ішінде коммерциялық қосалқы қызметтер


газеттерді басу бойынша қызметтер және басқа да баспа, баспаға және таралымға дайындау, түптеу, өндеу және онымен байланысты қызметтер


кітаптарды, мерзімді және басқа басылымдарды басып шығару бойынша қызметтер


визалық қолдауды ресімдеу


радиациялық зерттеу


делдалдар сауда мәмілелері және сақтандыру агенттері жылжымайтын мүлікпен операцияларға және сақтандыруға байланысты жүргізетін бағалауды қоспағанда, бағалау бойынша қызметтер


тергеу жүргізу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметтер


технологиялық процестерді және автоматтандырылған өндіріс құрылғыларын бақылау үшін жабдықты жобалау бойынша қызметтер


электр энергиясын өндіру және бөлу бойынша қызметтер


суды құбырлар бойынша бөлу бойынша қызметтер


құбырлар бойынша газды отынды бөлу бойынша қызметтер


заңды тұлғаларға жуу және құрғақ тазалау бойынша қызметтер


жабдықты жинау, орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (компьютерлік жабдықты, сондай-ақ жиналатын құрылғылардан объектілерді монтаждауды және тұрғызуды қоспағанда)


ғимараттарды тазалау бойынша қызметтер (дезинфекция, дератизациия және дезинсекция, терезелерді жуу бойынша, дәстүрлі тазалау бойынша, арнайы тазалау бойынша, пештерді және мұржаларды тазалау бойынша қызметтер)


қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, қайталама шикізатты алу, рекультивация бойынша қызметтер


«Жеке тұлғаларға арналған қызметтер және мәдениет және демалыс саласындағы қызметтер» 860-топ

861

Білім беру қызметтері үшін төлемдер,


оның ішінде:


жеке тұлғаларға білім беру бойынша қызметтер үшін және заңды тұлғаларға олардың қызметкерлерін оқытқаны үшін төлемдер (мектеп жасына дейінгі тәрбие және оқыту, орта білім, жоғары білім, басқа білім, курстар, тренингтер, семинарлар, іс-тәжірибеден өту саласында)

862

Медициналық қызмет үшін төлемдер,


оның ішінде:


емханалардың қызметтері, дәрігерлік және стоматология практикасы саласындағы, адам денсаулығын қорғау бойынша өзге де қызметтер, ауыруға қарау бойынша қызметтер

869

Мәдениет және демалу салаларындағы қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызметтер (әртіс-орындаушылардың, авторлардың, композиторлардың, мүсіншілердің, кескіндемешілердің, графикалық суретшілердің қызметтері, көріністік іс-шараларды өндіру және ұсыну саласындағы, театр жабдықтарын пайдалану бойынша қызметтер)


кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және басқа да мәдени мекемелердің қызметі


құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру бойынша қызметтер


спорт қызметтері және демалысты ұйымдастыру бойынша қызметтер (спорт құрылыстарын пайдалану бойынша, спорт клубтарының, фитнесс клубтарының, ойын-сауық парктарының және тақырыпты парктардың, демалыс парктарының және пляждардың, фейерверктерді және «жарық пен дыбыс» көрсетілімдерін көрсету бойынша қызметтер, ойын автоматтарының қызметтері)


шаштараздар мен сән салондарының қызметтері


кино-, бейнефильмдерді және радио-, теледидар бағдарламаларын шығару бойынша қызметтер


фонограммаларды және дыбысжазбаларын шығару бойынша қызметтер


дыбыс- және бейнежазбаларды көшіру бойынша қызметтер


радиохабар саласындағы қызметтер


телебағдарламаларды жасау және тарату бойынша қызметтер, телехабарлар түпнұсқалары

871

Сапарлар,


оның ішінде:


жол жүру (билеттер) құнын қоспағанда, сатып алынған туристік жолдамалардың құны (билеттер үшін тікелей ақы төленген кезде көлік түріне қарай 811, 812, 813, 814 төлемдер мақсаттарының кодтары көрсетіледі)


билеттер құнын қоса есептегенде, туристік жолдамалардың құны (олардың ақысы бір төлем құжатымен төленген жағдайда)


саяхат бюроларының және туристік агенттердің қызметтері


өкілдік және іссапар шығыстары


заңды тұлғаның өз қызметкерінің банк шотына не корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып операцияларды есепке алуға арналған банк шотына кейіннен аудару үшін өкілдік және іссапар шығыстарының сомасын банкке аударуы

872

Тұру және тамақтану қызметтері үшін төлемдер,


оның ішінде:


қонақүйлердің қызметтері


демалыс күндеріне және басқа да қысқамерзімді тұру кезеңдеріне үй-жайларды беру бойынша қызметтер


жылжымалы саяжайлар мен тұрғын автотіркемелерге арналған кемпингтердің, тұрақтардың қызметтері


мейрамханалар қызметі мен тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер


тапсырыс бойынша дайын тағамды жеткізу қызметтері және дайын тағамды жеткізу бойынша қызметтер


сусындармен қамтамасыз ету қызметтері


заңды тұлғаның қонақүйде тұру қызметтері үшін жеке тұлғаның пайдасына өтем жасауы

880

Көрсетілмеген қызметтер үшін қаражатты қайтару,


оның ішінде:


банктер филиалдарының клиенттерден пайдаланылмаған жол чектерінің қалдықтарын сатып алуы

890

8-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


8-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражаттың қайтарылуын қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған қызметтер бойынша төлемдер


8-бөлімнің төлемдері бойынша қателесіп есептен шығарылған соманың қайтарылуы


көрсетілген қызметтер үшін, сондай-ақ қызмет құны азайған жағдайда артық аударылған ақшаның қайтарылуы


жеткізушінің шарт талаптарын тиісінше орындамағаны үшін қызметтердің ақшасын қайтаруы

9-бөлім «Бюджетке және бюджеттен төленетін төлемдер»


910-топ «Жалпыға белгіленген тәртіп»

911

Есептелген (есептеп шығарылған) және бюджетке төленетін өзге міндеттемелер

912

Бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша өсімпұлдар

913

Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін айыппұлдар

914

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша түсімдер

915

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша өсімпұлдар

916

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша айыппұлдар

917

Салық төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кезде бюджетке түсетін түсімдер

918

Салық төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кездегі өсімпұлдар

919

Салық төлеу мерзімдерін ұзартқанға дейінгі айыппұлдар

921

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша бюджетке міндеттемелер бойынша түсімдер

922

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша өсімпұлдар

923

Ұсынылмаған Тауарлар әкелу және жанама салықтар төлеу туралы өтініш бойынша өсімпұл аудару

924

Қосылған құн салығының асып кетуіне байланысты қайтарылған сомаға есептелген өсімпұл


960-топ «Бюджеттен қайтару (есепке алу)»

961

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген қосылған құн салығын салық берешегін өтеу есебіне есепке алу

962

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген қосылған құн салығын қайтару

963

Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге қосылған құн салығын қайтару

964

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша есептелген сомалар бойынша берешекті өтеу есебіне артық (қателесіп) төленген сомаларды есепке алу

965

Мемлекеттік кіріс органының артық қосылған құн салығын қайтару мерзімін бұзғаны үшін салық төлеушінің пайдасына жасалатын өсімпұлдар

966

Мемлекеттік кіріс органының салықты, төлемді қайтару мерзімін бұзғаны үшін салық төлеушінің пайдасына жасалатын өсімпұлдар

967

Мемлекеттік кіріс органының салықты, төлемді есепке алу мерзімін бұзғаны үшін салық төлеушінің пайдасына жасалатын өсімпұлдар

968

Салық төлеушінің өсімпұлды қайтаруы

969

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген сомалар бойынша берешекті өтеу есебіне артық (қателесіп) төленген сомаларды есепке алу


970-топ «Бюджеттен артық қосылған құн салығын қайтару (есепке алу), төленген сомаларды өзге қайтарулар (есепке алулар)»

971

Бюджеттен артық (қателесіп) төленген сомаларды банк шотына қайтару

972

Нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдар бойынша 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін пайда болған қосылған құн салығын қайтару

973

Есепке алынған қосылған құн салығының 2009 жылғы 1 қаңтардан кейін пайда болған, есептелген салық сомасынан асқан соманы есепке алу

974

Есепке алынған қосылған құн салығының 2009 жылғы 1 қаңтардан кейін пайда болған, есептелген салық сомасынан асқан соманы қайтару

975

Бір бюджеттік жіктеу кодынан басқа бюджеттік жіктеу кодына есепке алу

976

Бір мемлекеттік кіріс органынан басқа мемлекеттік кіріс органына есепке алу

977

Нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдар бойынша 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін пайда болған қосылған құн салығын есепке алу

978

Төленген айыппұл сомасын қайтару

979

Басқалары

991

Жеке тұлға-азаматтардан бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша түсімдер

992

Жеке тұлға-азаматтардан бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша өсімпұлдар

993

Жеке тұлға-азаматтардан Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін алынатын айыппұлдар

994

Жеке тұлға-азаматтардан өткен жылдардың бересісін өтеттіру

995

Мемлекеттік кіріс органдары салған әкімшілік айыппұлдар

996

Тауарлар импорты кезінде төленген қосылған құн салығын қайтару

997

Бейрезиденттен жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатып алу кезінде төленген қосылған құн салығын қайтару

998

Пайдалануға енгізілетін негізгі құрал-жабдықтар, жылжымайтын мүлікке инвестициялар, сатып алынған биологиялық активтер бойынша қосылған құн салығын қайтару

      Ескерту:
      1. Туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар қаржы мәмілесі жасалатын базалық активтің түріне қарай тиісті бөлімнің төлем мақсатының коды (бұдан әрі – код) көрсетіле отырып коды белгіленеді.
      2. «Арнайы аударымдар» 1-бөлімі бойынша.
      «Банктердің корреспонденттік шоттары бойынша транзиттік аударымдар» 150 кодын делдал банк көрсетеді. Транзиттік төлемді алған кезде бенефициар банкі Мәліметтерді одан әрі ұсыну үшін мәмілелерге сәйкес келетін экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын көрсетеді. Бенефициар банкі осы төлемнің қажетті деректемелерін клиенттер арасындағы сатылған тауарлар немесе көрсетілген қызметтер үшін ақы төленетін шарт негізінде көрсетеді.
      «Аккредитив бойынша операция» 181 коды эмитент банк аккредитив бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге бұйрық беруші клиенттің шотынан аталған банктің шотына ақша сомасын (өтемін) аударған (аккредитивті орындаудың сыйақы сомасын аударуды қоспағанда) кезде, аккредитивті қайтарып алу кезінде ақшаны қайтарған кезде көрсетеді. Кепілдік берілген жағдай басталған кезде гарант банктің клиентке ақша аударуының төлем мақсатына байланысты коды белгіленеді, оның ішінде:
      1) эмитент банктің аккредитивтің қолданылу мерзіміне оның басқаруына берілген аккредитивтің сомасына осы ақшаны аккредитив бойынша төлеу үшін пайдалану ықтималдығы шартымен аккредитив бойынша ақшамен ақы төлеуі (орны жабылған аккредитивтерде);
      2) клиенттің ағымдағы шотынан резиденттің немесе бейрезиденттің пайдасына аккредитив бойынша ақы төлеу (орны жабылмаған аккредитивтерде);
      3) банктің «Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар» шотынан меншікті қаражаты есебінен аккредитив бойынша ақы төлеу (орны жабылмаған аккредитивтерде ақы төлеу кезінде клиенттің шотында ақшасы болмаған жағдайда);
      4) резидент банктің корреспонденттік шотына бейрезидент банктің ақша аударуы.
      «Кепілдік бойынша операциялар» 182 коды эмитент банк бұйрық беруші клиенттің шотынан осы банктің шотына кепілдік бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге ақша сомасын (өтемін) аударған (кепілдік бойынша сыйақы сомасын аударуды қоспағанда), кепілдікті жою кезінде ақшаны қайтарған кезде көрсетеді. Кепілдік жағдайы басталған кезде кепіл-банктің клиентке ақша аударуының төлем мақсатына байланысты коды белгіленеді.
      3. «Салымдар (депозиттер)» 3-бөлімі бойынша.
      «Салымдар (депозиттер)» 3-бөліміне Төлем мақсаты кодтарының толық кестесінің басқа бөлімдеріне жатқызылған тауарлар, қызметтер, арнайы аударымдар, төлемдер және (немесе) аударымдар үшін өзге адамдарға төлеген төлемдер кірмейді.
      Төлем бастамашысында қолма-қол ақшаны банк шотына есепке алу және банк шотынан алу көздері мен мақсаттары туралы ақпарат болған кезде төлем мақсатына сәйкес келетін код көрсетіледі. Аталған ақпарат болмаған жағдайда 311 «Талап еткенге дейінгі салымдарды (банктік салым шарты негізінде ашылған) орналастыру», 331 «Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша салу», 321 «Талап еткенге дейінгі салымнан (банктік салым шарты негізінде ашылған) алу», 341 «Ағымдағы шоттардан қолма-қол ақшаны алу» кодтары көрсетіледі.
      4. 5 «Қазақстан Республикасының бейрезиденттері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер мен депозиттік сертификаттар және шетел капиталына инвестициялар» және 6 «Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздар мен вексельдер және Қазақстан Республикасы резиденттерінің жарғылық капиталына қатысу» бөлімдері бойынша бейрезидентке бағалы қағаздарды сатуды мәмілеге қатысушы резидент осы бағалы қағаздарды бейрезиденттің сатып алуы ретінде код белгілейді.
      5. 7 «Тауарлар және материалдық емес активтер» және 8 «Қызметтер» бөлімдері бойынша.
      7 «Тауарлар және материалдық емес активтер» және 8 «Қызметтер» бөлімдерінде тауарлар мен қызметтердің түрлері «Экономикалық қызметтің түрлері бойынша өнімнің жіктеушісі (ЭҚТӨЖ)» ҚР МЖ 04-2008 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісін және Халықаралық валюта қорының ТБН6 (Төлем балансы мен халықаралық инвестициялық позиция жөніндегі нұсқау, алтыншы басылым) халықаралық әдіснамасын ескере отырып жасалды.
      Тауарлар және материалдық емес активтер, қызметтер үшін төлемдерге алдын ала төлем (аванстық төлемдер) кіреді.
      7 «Тауарлар және материалдық емес активтер» бөліміне 2 «Шетел валютасымен және бағалы металдармен операциялар» бөліміне жатқызылған бағалы металдар кірмейді.
      «Өндірілмеген қаржылық емес активтерді сатып алу» 730 коды мына:
      1) жер және оның қойнауы, оның ішінде жер қойнауын тұрақты пайдалану құқығы үшін төлемдер;
      2) тауарлар өндіру және қызмет көрсету үшін пайдаланылатын материалдық активтер, алайда, олар өндіріс нәтижесі болып табылмайды;
      3) меншікке сатып алынған материалдық емес активтер (оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету, патенттер, гудвилл, сауда маркалары, тауар белгілері) үшін төлемдер кезінде көрсетіледі. Материалдық емес активтерді пайдалану құқығын алу «Зияткерлік меншік құқығын пайдалану үшін төлем» 853 коды бойынша көрсетіледі.
      Заңды тұлғалар электр энергиясын, газды және суды (коммуналдық қызметтер) пайдаланғаны үшін ақы төлеген кезде «Жылжымайтын мүлікті және 711, 712 және 713 төлем мақсатының кодтары бар тауарларды қоспағанда, тауарлар үшін төлемдер» 710 коды қойылады.
      6. «Бюджетке төлемдер және бюджеттен төлеу».
      Бұл бөлімге мемлекеттік бюджетке төлемдер және мемлекеттік бюджеттен төлемдерді қайтару (зейнетақылар мен жәрдемақыларды қоспағанда) бойынша кодтар кіреді.
      911 коды 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген есептелген (есептеп шығарылған) және өзге де бюджетке міндеттемелерді (өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоспағанда) аударған кезде қойылады. Оған мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша бюджетке міндеттемелер бойынша; салық төлеу мерзімдері өзгергенде (ұзартылғанда), камералдық бақылау нәтижелері бойынша бюджетке міндеттемелер бойынша төленетін сомалар жатпайды.
      912 коды салықтарды, бюджетке төленетін міндетті және өзге де төлемдерді төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін бюджетке міндеттемелер бойынша өсімпұлдың есептелген сомасын төлеген кезде қойылады. Оған мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген; салық төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген, камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.
      913 коды 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне (Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекс) сәйкес есептелген әкімшілік құқық бұзушылық үшін салынатын айыппұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын; салықтарды төлеу мерзімдері ұзартылғанға дейін салынған айыппұл сомалары жатпайды.
      914 коды мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген сомалар туралы хабарлама негізінде төлеуге ұсынылған салықтардың, бюджетке басқа міндетті және өзге төлемдердің сомаларын (өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоспағанда) аударған кезде қойылады.
      915 коды мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған бюджетке міндеттемелер бойынша есептелген, салықтарды төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген, камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.
      916 коды мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын айыппұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін салынатын (мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын салықтарды қоспағанда), салықтарды төлеу мерзімдері ұзартылғанға дейін салынған айыппұл сомалары жатпайды.
      917 коды төлеу мерзімі өзгертілген (ұзартылған) салықтар сомасын бюджетке төлеген кезде қойылады.
      918 коды салықтарды төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген өсімпұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған салықтарды төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін бюджетке міндеттемелер бойынша есептелген; мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген; камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.
      919 коды салықтарды төлеу мерзімдері ұзартылғанға дейін салынған айыппұлдардың сомалары төленген кезде қойылады. Оған салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін салынатын, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекске сәйкес есептелген, мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын айыппұл сомалары жатпайды.
      921 коды камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама негізінде төлеуге ұсынылған салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті және өзге төлемдердің (өсімпұлды қоспағанда) сомаларын аударған кезде қойылады.
      922 коды камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған бюджетке міндеттемелер бойынша есептелген; салықтарды төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген; мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.
      924 коды қосылған құн салығының асып кетуінің қайтарылған, мемлекеттік кіріс органдары тексеру жүргізу кезінде расталмаған сомаға есептелген өсімпұлды аудару кезінде қойылады.
      968 коды салық төлеушілерге бюджетке міндеттемелер бойынша өсімпұлдардың артық немесе қателесіп төленген сомасын қайтару кезінде қойылады.
      971 коды бюджеттен артық (қателесіп) төленген салық сомаларын, басқа да міндетті және өзге төлемдерді салық төлеушінің банк шотына қайтару кезінде қойылады.
      975 коды бюджетке төленетін соманы артық немесе қателесіп төлеген, салық сомалары мен бюджетке өзге міндеттемелерді бюджеттік жіктеуіштің бір кодынан бюджеттік жіктеуіштің басқа кодына аударған кезде қойылады.
      976 коды салықтар, бюджетке басқа да міндетті және өзге төлемдерді басқа мемлекеттік кіріс органдарына қате есептеген кезде, басқа мемлекеттік кіріс органдарына артық немесе қате төленген салықты және төлемді аударған кезде қойылады.
      978 коды салық төлеушілерге бюджетке міндеттемелер бойынша төленген айыппұл сомасын қайтарған кезде қойылады.
      979 коды басқа да төлемдер, оның ішінде ресми трансферттер (субвенциялар, бюджеттен алу және басқалары) және қарыздарды қайтару үшін қойылады.
      991 коды резидент жеке тұлғалар салық сомаларын, бюджетке басқа да міндетті және өзге төлемдерді (өсімпұлдар мен айыппұлдар сомаларын қоспағанда) аудару кезінде қойылады.
      992 коды азамат жеке тұлғалар бюджетке міндеттемелерді уақтылы өтемегені үшін есептелген өсімпұл сомаларын төлеу кезінде қойылады.
      993 коды азамат жеке тұлғалар Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодекске сәйкес есептелген әкімшілік құқық бұзушылық үшін салынатын айыппұлдар сомаларын төлеу кезінде қойылады.
      995 коды әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін мемлекеттік кіріс органдары салған, Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодекске сәйкес есептелген айыппұлдар сомаларын төлеу кезінде қойылады.

Экономика секторларының кодтарын  
қолдану мен төлемдер тағайындау   
және соларға сәйкес төлемдер бойынша
мәліметтер ұсыну қағидаларына   
3-қосымша             

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

«Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына
сәйкес төлемдер бойынша мәліметтер»

Есепті кезең: 20__ жылғы _______________

Индекс: 1-KNP

Кезеңділігі: ай сайынғы

Ұсынатындар: «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Орталық), екінші деңгейдегі банктер және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер), «Қазпочта» акционерлік қоғамы, бас банктің төлемдер мен ақша аударымдарын, оның ішінде еншілес банктің корреспонденттік шотын пайдалана отырып депозиторлардың бас банкке «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілген банк шоттары бойынша жүзеге асыруымен байланысты аударым операцияларын Ұлттық Банктің лицензиясынсыз жүзеге асыратын, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (бұдан әрі – бұрын еншілес банк болған заңды тұлға) (бұдан әрі – өкіл)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімдері: есепті айдан кейінгі айдың онына дейін (қоса алғанда) ай сайын

Нысан

_________________________________________________________________
(өкілдің атауы)

Төлем жүргізу ортасы

Ақша аудару жүйесінің атауы

Төлем белгісі

Алушы банктің БСК, алушы банк клиентінің ЖСК

Бенефициар банктің БСК, бенефициар банк клиентінің ЖСК

Ақша жөнелтуші

Бенефициар

Төлемдер бойынша мәліметтерді нақтылау

Резиденттік белгісі

Экономика секторы

Елі

Резиденттік белгісі

Экономика секторы

Елі

Төлем белгілеу коды

Есепті кезеңдегі теңгемен төлемдердің және/немесе ақша аударымҒдарының саны

Теңгемен төлемдердің және/немесе ақша аударымдарының сомасы

Төлем валютасының коды

Төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыру тәсілі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)
___________________________________________________________ _________
          тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Бас бухгалтер _____________________________________________ _________
                  тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)      қолы

Орындаушы________ _______________________________ ____ ______________
             лауазымы  тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)  қолы   телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күн: 20 __ жылғы «____» _____________

Мөр орны (бар болса)

Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

«Экономика секторларының және  
төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес
төлемдер бойынша мәліметтер»  
әкімшілік деректерін жинауға   
арналған нысанға қосымша     

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

«Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес
төлемдер бойынша мәліметтер»

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес төлемдер бойынша мәліметтер» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 26) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысанды Орталық банкаралық ақша аудару жүйесі (бұдан әрі – банкаралық жүйе) және банкаралық клиринг жүйесі арқылы жүргізілген төлемдер бойынша жасайды.
      4. Банктер, «Қазпочта» ақционерлік қоғамы, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (бұдан әрі – ұйымдар) ұсынатын нысан филиалдарды, және өкілдіктерді ескере отырып толтырылады және төлемдер мен ақша аударымдары жөніндегі ақпараттан тұрады, оның ішінде банк шоттарын ашпастан:
      1) Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттар арқылы жүргізілген;
      2) банкаралық жүйені және банкаралық клиринг жүйесін (бұдан әрі – ақша аудару жүйелері) қоспағанда, төлем жүйелері арқылы және резидент банктердің және бейрезидент банктердің ностро және лоро корреспонденттік шоттары бойынша, оның ішінде «Қазпочта» акционерлік қоғамы жүзеге асыратын пошталық ақша аударымдары бойынша жүргізілген;
      3) ұйым мен оның клиенті арасында немесе ұйымның екі клиенті арасында жүзеге асырылған, оның ішінде «Казпочта» акционерлік қоғамы жүзеге асыратын пошталық ақша аударымы (бұдан әрі – банк ішілік аударымдар) бойынша.
      5. Нысан теңгемен толтырылады. Егер төлем және ақша аударымы шетел валютасымен жасалған жағдайда, ол бойынша мәліметтер төлемді жүргізу сәтіндегі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгеге қайта есептеліп ұсынылады.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      1. Орталық беретін нысан төлем және/немесе ақша аударымы туралы мынадай ақпарат кіретін 16 бағаннан тұрады:
      1) 1-бағанда төлем жүргізу ортасына сәйкес келетін белгі (бұдан әрі – төлем жүргізу ортасының белгісі) көрсетіледі:
      01 – банкаралық жүйе;
      02 – банкаралық клиринг жүйесі;
      2) 2 және 3-бағандар толтырылмайды;
      3) 4-бағанда алушы банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі, алушы банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды;
      4) 5-бағанда бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі, бенефициар банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды;
      5) 6-бағанда ақша жіберушінің резиденттік белгісі көрсетіледі;
      6) 7-бағанда ақша жіберуші экономикасы секторының коды көрсетіледі;
      7) 8 және 11-бағандарда «KZ» көрсетіледі;
      8) 9-бағанда бенефициар резиденттігінің белгісі көрсетіледі;
      9) 10-бағанда бенефициар экономикасы секторының коды көрсетіледі;
      10) 12-бағанда төлем белгілеу коды көрсетіледі;
      11) 13-бағанда есепті кезеңдегі төлемдер және/немесе ақша аударымдары саны көрсетіледі. Бір төлемді көрсеткен кезде баған 1 мәнді қабылдайды. Жаңа төлемнің өлшемдері 1, 4 - 12, 15 және 16-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдермен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мән 1-ге ұлғайтылады, ал 14-бағандағы мән жаңа төлемнің сомасына ұлғайтылады;
      12) 14-бағанда төлемдердің және/немесе ақша аударымдарының сомасы теңгемен, үтірден кейін екі белгіге дейін көрсетіледі;
      13) 15-бағанда «KZT» көрсетіледі;
      14) 16-бағанда 8-тармақта көзделген төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру тәсілдері белгілерінің бірі көрсетіледі: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 17; 18; 19.
      7. Ұйымдар ұсынатын нысан төлем және/немесе ақша аударымы туралы мынадай ақпаратты қамтитын 16 бағаннан тұрады:
      1) 1-бағанда төлем жүргізу ортасының белгісі көрсетіледі:
      03 - Ұлттық Банктегі корреспонденттік шот;
      04 - Қазақстан Республикасы аумағындағы ақша аудару жүйесі;
      05 - шет елге/шет елден ақша аударулар жүйесі;
      06 - Ұлттық Банктегі корреспонденттік шотты қоспағанда, Қазақстан Республикасы шегіндегі ностро және лоро корреспонденттік шоттары;
      07 - Ұлттық Банктегі корреспонденттік шотты есептемегенде шет елге/шет елден ностро және лоро корреспонденттік шоттары;
      08 - банкішілік аударымдар.
      2) 2-бағанда төлем немесе ақша аударымы жүргізілетін ақша аудару жүйесінің атауы көрсетіледі;
      3) 3-бағанда төлем немесе ақша аударымы түрлеріне сәйкес келетін белгі (бұдан әрі – төлем белгісі) көрсетіледі:
      01 - Нысанды беретін ұйым ақша аудару жүйелері, корреспонденттік шоттар арқылы жіберген төлем немесе ақша аударымы;
      02 - Нысанды беретін ұйым ақша аудару жүйелері мен корреспонденттік шоттар арқылы алған төлем немесе ақша аударымы;
      03 - Нысанды беретін ұйым ностро корреспонденттік шоты арқылы жіберген төлем немесе ақша аударымы;
      04 – Нысанды беретін ұйым ностро корреспонденттік шоты арқылы алған төлем немесе ақша аударымы;
      05 - Нысанды беретін ұйым лоро корреспонденттік шоты арқылы жіберген төлем немесе ақша аударымы;
      06 - Нысанды беретін ұйым лоро корреспонденттік шоты арқылы алған төлем немесе ақша аударымы;
      07 - Нысанды беретін ұйымының ностро корреспонденттік шотынан ақшаны басқа да есептен шығаруы;
      08 - Нысанды беретін ұйымының ностро корреспонденттік шотына ақшаны басқа да есептеуі;
      09 - Нысанды беретін ұйымының лоро корреспонденттік шотынан ақшаны басқа да есептен шығаруы;
      10 - Нысанды беретін ұйымының лоро корреспонденттік шотына ақшаны басқа да есептеуі;
      11 - банкішілік аударым. Нысанды беретін ұйым әрі алушы банк, әрі бенефициар банк болып табылады.
      Төлемнің «01» және «02» белгілері төлем жүргізу ортасының «04», «05» белгілері бойынша толтырылады. Төлемнің «03» - «10» белгілері төлем жүргізу ортасының «03», «06», «07» белгілері бойынша толтырылады. Төлемнің «11» белгісі төлем жүргізу ортасының «08» белгісі бойынша толтырылады;
      4) 4-бағанда банктер, «Қазпочта» акционерлік қоғамы және бұрын еншілес банк болған заңды тұлға алушы банктің банктік сәйкестендіру кодын көрсетеді. Алушы банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды.
      Ұлттық Банк Нысанды қалыптастыру кезінде банкішілік аударым жүргізген жағдайда алушы банктің банктік сәйкестендіру кодын және алушы банк клиентінің жеке сәйкестендіру кодын көрсетеді, өзге төлемдер және/немесе ақша аударымдары бойынша алушы банктің банктік сәйкестендіру коды ғана көрсетіледі.
      Нысанды беретін қаржы ұйымы шет елден алған төлем немесе ақша аударымы бойынша Қазақстан Республикасының резидент емесі болып табылатын алушы банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі.
      Төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда Қазақстан Республикасының резидент емесі болып табылатын алушы банктің банктік сәйкестендіру коды болмаған кезде Нысанның 4-бағаны толтырылмайды.
      5) 5-бағанда банктер, «Қазпочта» акционерлік қоғамы және бұрын еншілес банк болған заңды тұлға бенефициар банктің банктік сәйкестендіру кодын көрсетеді. Бенефициар банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды.
      Ұлттық Банк Нысанды қалыптастыру кезінде банкішілік аударым жүргізген жағдайда бенефициар банктің банктік сәйкестендіру кодын және бенефициар банк клиентінің жеке сәйкестендіру кодын көрсетеді, өзге төлемдер және/немесе ақша аударымдары бойынша бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды ғана көрсетіледі;
      Нысанды беретін ұйым шет елге жіберген төлем немесе ақша аударымы бойынша Қазақстан Республикасының бей резиденті болып табылатын бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі.
      Төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда Қазақстан Республикасының резидент емесі болып табылатын бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды болмаған жағдайда Нысанның 5-бағаны толтырылмайды;
      6) 6-бағанда ақша жіберушінің резиденттік белгісі көрсетіледі.
      Ұйым алған төлем немесе ақша аударымы бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда ақша жіберушінің резиденттігі туралы ақпарат болмаған жағдайда Нысанның 6-бағаны толтырылмайды;
      7) 7-бағанда ақша жіберуші экономикасы секторының коды көрсетіледі.
      Ұйым алған төлем немесе ақша аударымы бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда ақша жіберушінің экономикасының секторы туралы ақпарат болмаған жағдайда Нысанның 7-бағаны толтырылмайды;
      8) 8-бағанда төлем немесе ақша аударымы жүргізілген елдің (төлем немесе ақша аударымы жіберілген, бастапқы ақша жөнелтушінің банк шоты ашылған ел не ақша аударымын банк шотын ашпай жүргізген жағдайда ақша жөнелтуші ақша аударған ел) екі мәнді коды көрсетіледі.
      11-бағанда төлем немесе ақша аударымы жіберілген елдің (ақша аударылған, соңғы бенефициардың банк шоты ашылған ел не ақша аударымын банк шотын ашпай жүргізген жағдайда бенефициар ақша алған ел) екі мәнді коды көрсетіледі
      Елдің коды ҚР ҰЖ 06 ИСО 3166.1-2013 «Елдердің аттары мен олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлік. Елдердің кодтары» деген Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.
      Халықаралық қаржы ұйымдары бойынша төлемді немесе ақша аударымын көрсеткен кезде «Халықаралық қаржы ұйымдары» ZZ коды көрсетіледі.
      04, 06 және 08 төлем жүргізу ортасының белгілері бойынша 8 және 11 бағандарда KZ (төлемдер немесе ақша аударымдары Қазақстан Республикасының аумағында жүргізіледі) көрсетіледі.
      05 төлем жүргізу ортасының белгісі бойынша (шетелге/шетелден ақша аударымдар жүйесі):
      Ұйым жіберген төлемдер немесе ақша аударымдары және басқа да ұйымның ақшасын есептен шығарулар (01, 03, 05, 07 және 09 төлем белгілері) бойынша 8-бағанда KZ көрсетіледі;
      Ұйым қабылдаған төлемдер немесе ақша аударымдары және басқа да ұйым ақшасының есептеулері (02, 04, 06, 08 және 10 төлем белгілері) бойынша 11-бағанда KZ көрсетіледі.
      9) 9-бағанда бенефициардың резиденттік белгісі көрсетіледі.
      Ұйым жіберген төлемдер бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда бенефициардың резиденттігі туралы ақпарат болмаған жағдайда 9-баған толтырылмайды;
      10) 10-бағанда бенефициар экономикасы секторының коды көрсетіледі.
      Ұйым жіберген төлем немесе ақша аударымы бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда бенефициар экономикасының секторы туралы ақпарат болмаған жағдайда 10-баған толтырылмайды;
      11) 12-бағанда төлем белгілеу коды көрсетіледі. Ностро немесе лоро корреспонденттік шоты бойынша шет елден келіп түскен төлемді немесе ақша аударымын көрсеткен кезде 6, 7 және 12-бағандарды Нысанды беретін ұйым корреспондент банктің төлем құжаттарының және төлем немесе ақша аударымы үшін негіздеме болып табылатын өзге құжаттардың негізінде толтырады;
      12) 13-бағанда есепті кезеңдегі төлемдердің және/немесе ақша аударымдарының саны көрсетіледі. Бір төлемді көрсеткен кезде баған 1 мәнін қабылдайды. Жаңа төлемнің өлшемдері 1 - 12, 15 және 16-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдермен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мән 1-ге ұлғайтылады, ал 14-бағандағы мән жаңа төлемнің сомасына ұлғайтылады;
      13) 14-бағанда төлемдердің және/немесе ақша аударымдарының сомасы теңгемен, үтірден кейін екі белгіге дейін көрсетіледі;
      14) 15-бағанда төлем валютасының үш мәнді коды ҚР ҰЖ 07 ИСО 4217 2012 «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;
      15) 16-бағанда жіберілген төлем немесе ақша аударымы бойынша осы 8-тармақта көзделген төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру тәсілдерінің мынадай белгілерінің бірі көрсетіледі: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.
      Алынған төлем немесе ақша аударымы бойынша «20» белгісі көрсетіледі.
      8. Ақша төлемі және аударымдарын жүзеге асыру тәсілінің белгісі ақша төлемін және аударымдарын жүзеге асырудың мынадай қолданылған тәсілдеріне байланысты айқындалады:
      01 - төлем тапсырмасын ұсыну (клиенттердің және қаржы ұйымының төлем тапсырмалары, сондай-ақ бағалы қағаздар үшін есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде бастама жасаған төлем тапсырмалары орындалған жағдайда көрсетіледі);
      02 - төлемдік талап-тапсырманы ұсыну;
      03, 04, 05, 07, және 09 – операциялар түрлердің кодтарды көрсету «Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1155 тіркелген) белгіленген талаптарына сәйкес қолданылады;
      06 - тауарлар немесе қызмет көрсетулер үшін чектерді, жол чектерін беру (чек ұстаушыға тауарлар немесе қызмет көрсетулер үшін чектер төленген жағдайда, сондай-ақ, қолма-қол ақша алуға арналған чектерді қоспағанда, жол чектері төленуге қабылданған жағдайда көрсетіледі);
      08 - төлем хабарламасын ұсыну;
      10 - атқару парақтарының негізінде инкассалық өкімді ұсыну;
      11 - банк шотын тікелей дебеттеу (банк шотын тікелей дебеттеу арқылы бенефициардың пайдасына ақша алуға ақша жіберушінің алдын ала келісімі болған жағдайда банк шотын тікелей дебеттеу шартына, банк заемы шартына, банк шоты шартына және басқа құжаттарға сәйкес жүзеге асырылған төлемдер орындалған жағдайда көрсетіледі);
      12 - төлем ордерін ұсыну;
      17 - пошталық ақша аударымдары;
      18 - банкоматтар арқылы салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу;
      19 - ақша төлемі немесе аударымдарын жүзеге асырудың өзге де тәсілдері.

Қазақстан Республикасы   
Ұлттық Банкi Басқармасының 
1999 жылғы 15 қарашадағы N 388
қаулысымен бекiтiлген   
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк жiктеушiсiн -
төлем белгiлеудiң бiрыңғай
жiктеушiсiн қолдану ережесiне
N 4 қосымша       

      Ескерту: N 4 қосымша алынып тасталынды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 16 ақпандағы N 49 қаулысымен.

Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 1999 года № 1011. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 203 (вводится в действие с 01.01.2017).

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      В целях реализации Стратегического плана развития банковской системы Республики Казахстан на 1998-2000 годы Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними.
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      2. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения филиалов Национального Банка Республики Казахстан, обязав их довести данное постановление до сведения банков второго уровня.
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения постановлением Правления Национального Банка РК от 12 августа 2006 года N 81 (порядок введения в действие см. п.2 ).
      3. Департаменту информационных технологий (Поликарпов О.Ю.):
      1) совместно с Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (Абдулкаримов С.Х.) обеспечить разработку соответствующего программного обеспечения и ввести его в промышленную эксплуатацию с 1 июля 2000 года;
      2) совместно с Управлением планирования и контроля бюджета (Галиева Д.Т.) предусмотреть в смете расходов Национального Банка Республики Казахстан на 2000 год средства на разработку соответствующего программного обеспечения.
      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального банка РК от 16.05.2000 N 195.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абдулину Н.К.

     Председатель
     Национального Банка

Утверждено         
постановлением Правления  
Национального Банка   
Республики Казахстан   
от 15 ноября 1999 года N 388

Правила
применения кодов секторов экономики и назначения платежей и
представления сведений по платежам в соответствии с ними

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

1. Общие положения

      Сноска. Глава 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      1. Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» и устанавливают систему кодирования платежей и порядок проставления кодов секторов экономики и назначения платежей в используемых на территории Республики Казахстан платежных документах и других документах, в которых обязательность проставления кодов отправителя денег и бенефициара, кодов назначения платежей предусмотрена нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (далее - платежные документы), и порядок, форму и сроки представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) сведений по платежам в соответствии с кодами секторов экономики и назначения платежей (далее – Сведения).
      2. Кодирование платежей используется для обеспечения прозрачности платежей, формирования системы показателей на основании представленных сведений по платежам и для анализа потоков денег в Республике Казахстан.
      3. Используемые в Правилах понятия означают следующее:
      1) код валюты и драгоценных металлов - условное, сокращенное обозначение национальной валюты Республики Казахстан и валют иностранных государств, а также драгоценных металлов (далее - код валюты);
      2) платежная система - совокупность процедур, технологий, инфраструктуры, правил и стандартов, обеспечивающих проведение платежей и переводов денег между участниками платежной системы;
      3) код назначения платежа - условное, сокращенное цифровое обозначение назначения платежа;
      4) электронная система платежей - система расчетов, заключения сделок, перевода денег и передачи информации в установленном электронном формате с помощью электронных средств связи;
      5) международные платежи - взаимные платежи и расчеты между странами, финансовыми институтами, организациями и гражданами, находящимися на территории разных стран.
      4. Порядок проставления кодов секторов экономики и назначения платежей применяется как в электронной системе платежей, так и для операций банка по прямым корреспондентским счетам, включая внутрибанковские и международные платежи.

2. Кодирование платежей

      Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      5. Кодирование платежей осуществляется с помощью системы цифровых и буквенных символов. Данная система формируется из дополнительных реквизитов платежного документа и кода назначения платежа. Система кодировки платежей выглядит следующим образом:
      I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  Х,
      где:
      I - признак резидентства отправителя денег,
      II - сектор экономики отправителя денег,
      III - признак резидентства бенефициара,
      IV - сектор экономики бенефициара,
      V  VI  VII - код валюты и драгоценных металлов,
      VIII - вид операции,
      IX - характер платежа,
      X - детализация платежа
      Исключением является раздел 0 "Пенсионные платежи и пособия", содержащий также коды назначения платежей, не имеющие наименования характера платежа.
      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального банка РК от 30.10.2000 № 405; от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      6. Символы I и II формируются в платежных документах в поле КОд - код отправителя денег. 

      7. Символы III и IV формируются в платежных документах в поле КБе - код бенефициара.  

      8. Код валюты и драгоценных металлов (символы V VI VII) обозначается в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан - ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов".
      Сноска. Пункт 8 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 405; постановлением Правления Национального Банка РК от 16 февраля 2002 года N 49. 

      9. Символы VIII IX X формируют код назначения платежа.
      Сноска. Пункт 9 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 405. 

      10. Признак резидентства определяется в соответствии с валютным  законодательством Республики Казахстан и проставляется в следующем порядке:
      "1" - резидент
      "2" - нерезидент 

      11. Сектор экономики указывается в соответствии с кодом сектора экономики, согласно приложению 1 к Правилам.
      Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      12. Код назначения платежа указывается в соответствии с Детализированной таблицей кодов назначения платежей, указанных в приложением 2 к Правилам.
      Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Порядок заполнения платежных документов

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      13. В платежных документах, сформированных в электронном формате и на бумажном носителе, проставляются признак резидентства, коды секторов экономики отправителя денег/бенефициара, код назначения платежа, код валюты в специально отведенных полях.
      Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      14. В графе «Назначение платежа» платежного документа отправитель денег указывает содержание конкретной операции с указанием обязательства, исполнение которого производится, а также реквизитов документов, на основании которых осуществляется перевод денег и/или платеж (в том числе, номер, дата, фамилия и инициалы).
      При совершении операции с ценными бумагами также указывается валюта, в которой выпущены ценные бумаги, если она отличается от валюты платежа.
      Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      15. (Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года N 18 ). 

      16. Банк отправителя денег отказывает в акцепте платежного документа в случае ошибочного проставления в платежном документе кода отправителя денег.
      Банк и/или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, при приеме указания от инициатора платежа отказывает в акцепте платежного документа в случае несоответствия цифрового обозначения назначения платежа его текстовой части.
      Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      17. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
      18. Проставление более одного кода назначения платежей в платежных документах не допускается.
      При осуществлении операции, имеющей несколько назначений платежа, в платежном документе проставляется код назначения базового платежа.
      Сноска. Пункт 18 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 405. 

      18-1. Не допускается проставление кода назначения платежа, являющегося заголовком вида операции или характера платежа, если есть его дальнейшая детализация.
      Сноска. Правила дополнены новым пунктом 18-1 - постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 405.

      18-2. Сведения представляются в Национальный Банк Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Центр), банками второго уровня и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» (далее – банки), акционерным обществом «Казпочта», юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, осуществляющим без лицензии Национального Банка переводные операции, связанные с осуществлением родительским банком платежей и переводов денег, в том числе с использованием корреспондентского счета дочернего банка, по банковским счетам депозиторов, переданным родительскому банку, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком) и формируются Национальным Банком в соответствии с формой, предназначенной для сбора административных данных, установленной приложением 3 к Правилам.
      Банк бенефициара проверяет правильность проставления в Сведениях кода бенефициара и кода назначения платежа по входящим из-за рубежа платежам.
      Для подтверждения достоверности Сведений банки, акционерное общество «Казпочта» и юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком, представляют в Национальный Банк по его запросу информацию по проводимым платежам, в том числе копии платежных документов.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 18-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.02.2002 N 49; в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      19. Сведения представляются в Национальный Банк в электронном виде согласно формату сообщения, установленному Центром.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 19 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011).
      20. Сведения представляются ежемесячно:
      1) Центром – не позднее седьмого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
      2) банками, акционерным обществом «Казпочта», юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, и формируются Национальным Банком – не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3) настоящего пункта;
      3) родительским банком и дочерним банком, в отношении которого проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), присоединяемым банком, а также банком, к которому осуществляется присоединение в соответствии с Законом о банках – не позднее двадцать первого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
      Если срок представления Сведений приходится на нерабочий день, датой представления Сведений считается следующий за ним рабочий день.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 20 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      21. Организации, указанные в пункте 20 Правил:
      1) при отсутствии за отчетный месяц платежей и переводов денег, подлежащих отражению в Сведениях, в письменном виде уведомляют об этом Национальный Банк не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
      2) при обнаружении ошибок в ранее представленных Сведениях исправляют ошибки и представляют в Национальный Банк достоверные Сведения в течение пяти рабочих дней после истечения сроков, установленных пунктом 20 Правил для представления Сведений.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 21 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

     Председатель
     Национального Банка  

Приложение 1
к Правилам применения кодов
секторов экономики и назначения платежей
и представления сведений по платежам
в соответствии с ними

      Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального банка РК от 30.10.2000 N 405; с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.02.2004 N 18; от 12.08.2006 N 81 (порядок введения в действие см. п.2); от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011); от 24.08.2012 № 267 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

                    Коды секторов экономики  

   1           Центральное Правительство
   2           Региональные и местные органы управления
   3           Центральные (национальные) банки
   4           Другие депозитные организации
   5           Другие финансовые организации
   6           Государственные нефинансовые организации
   7           Негосударственные нефинансовые организации
   8           Некоммерческие организации, обслуживающие домашние
               хозяйства
   9           Домашние хозяйства

      Примечание

      Распределение экономической деятельности по секторам производится путем выделения институциональных единиц, которые представляют собой элементарные единицы производственной сферы или сферы потребления и отличаются тем, что самостоятельно принимают экономические решения (по вопросам производства и потребления) и ведут необходимый набор финансовых счетов. Каждая отдельная институциональная единица относится целиком к одному сектору экономики согласно своему основному виду деятельности. Принципы классификации исходят из того, что экономика состоит из выделяемых институциональных единиц, которые группируются по секторам в соответствии с основным видом осуществляемой ими деятельности.
      Сектором является базовое подразделение экономики, куда объединяются институциональные единицы, занимающиеся одним и тем же основным видом деятельности. Каждый сектор считается аналитически значимой частью экономики и имеет экономические характеристики, отличающиеся от других секторов.
      Институциональная единица представляет собой экономическую единицу, которая владеет активами, принимает на себя обязательства и занимается хозяйственной деятельностью и операциями с другими экономическими секторами.
      В Правилах используются следующие сектора экономики: органы государственного управления; финансовые организации; нефинансовые организации; некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; домашние хозяйства.

           Органы государственного управления

     "1"    Центральное Правительство;
     "2"    Региональные и местные органы управления;

            Финансовые организации

     "3"    Центральные (национальные) банки;
     "4"    Другие депозитные организации;
     "5"    Другие финансовые организации;

           Нефинансовые организации

     "6"    Государственные нефинансовые организации;
     "7"    Негосударственные нефинансовые организации;

           Некоммерческие организации, обслуживающие
           домашние хозяйства  

     "8"    Некоммерческие организации, обслуживающие домашние
            хозяйства;  

           Домашние хозяйства

     "9"    Домашние хозяйства.  

        Сектор "Органы государственного управления" - институциональные единицы, обладающие законодательной, судебной или исполнительной властью, которая распространяется на другие институциональные единицы, расположенные на территории страны. Основными функциями органов государственного управления являются: ответственность за обеспечение товарами и услугами общества в целом и отдельных домашних хозяйств: мобилизация необходимых для этого финансовых средств путем налогообложения или за счет других доходов; перераспределение доходов и богатства посредством трансфертов и осуществление нерыночного производства. Данный сектор включает в себя центральное правительство (код "1"), региональные и местные органы управления (код "2").
      Код "1" означает министерства, ведомства и агентства, финансируемые из средств республиканского бюджета, научно-исследовательские институты, институциональные единицы - агенты Правительства Республики Казахстан, фонды, контролируемые органами государственного управления и финансируемые из средств республиканского бюджета, а также другие организации, находящиеся под контролем государства, выполняющие функции, свойственные государственным органам и не занимающиеся рыночным производством.
      Код "2" означает институциональные единицы, осуществляющие функции управления на уровне области, города и района и организации, финансируемые из средств региональных (местных) бюджетов.
      Сектор "Финансовые организации" - институциональные единицы, основной функцией которых является финансовое посредничество или вспомогательная финансовая деятельность, тесно связанная с финансовым посредничеством. Данный сектор включает в себя центральные (национальные) банки (код "3"), другие депозитные организации (код "4") и другие финансовые организации (код "5").
      Код «3» означает институциональную единицу, которая осуществляет контроль над ключевыми аспектами финансовой системы и проводит такую деятельность, как эмиссия национальной валюты, управление международными резервами. Международные организации, занимающиеся финансовой деятельностью, учитываются в секторе экономики «Центральные (национальные) банки». Все другие международные организации учитываются в секторе экономики «Центральное Правительство».
      Код "4" означает институциональные единицы, основным видом деятельности которых является финансовое посредничество и обязательства которых имеют форму депозитов или их аналогов (близких заменителей депозитов, которые включаются в национальное определение широких денег). К данной группе относятся банки.
      Код "5" означает все остальные институциональные единицы данного сектора, которые осуществляют различные посреднические или вспомогательные финансовые услуги, или деятельность которых тесно связана с финансовым посредничеством, но сами они не выполняют функции посредников. К этой группе относятся кредитные товарищества, страховые (перестраховочные) организации, накопительные пенсионные фонды, ломбарды, обменные пункты, ипотечные компании, брокерские и дилерские компании, дочерние организации специального назначения, инвестиционные фонды, иные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
      "Нефинансовый сектор" - институциональные единицы, основным видом деятельности которых является преимущественно производство рыночных товаров и нефинансовых услуг. Данный сектор включает в себя государственные нефинансовые организации (код "6") и негосударственные нефинансовые организации (код "7").
      Код "6" означает институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и контролируемые органами государственного управления.
      Код "7" означает институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и неконтролируемые органами государственного управления.
      В данный сектор входят представительства и филиалы негосударственных нефинансовых организаций, которые являются второстепенными (вспомогательные организации), деятельность которых не преследует извлечения дохода от их основной деятельности и является только вспомогательной и строго ограничена предоставлением услуг родительской организации.
      Сектор "Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства" (код "8") - институциональные единицы, производящие товары или услуги, но не приносящие дохода или иных финансовых благ институциональным единицам, контролирующим такие организации - и включает в себя следующие институциональные единицы:
      1) которые создаются ассоциациями лиц с тем, чтобы обеспечивать товарами или услугами самих членов этих ассоциаций. Такие услуги обычно предоставляются бесплатно или финансируются за счет регулярных членских взносов. К ним относят политические партии, профсоюзы, мечети, церкви (храмы) и религиозные общества, общественные, культурные, развлекательные и спортивные клубы и другие;
      2) основным видом деятельности которых является оказание благотворительной помощи. К ним относятся благотворительные организации и агентства по оказанию помощи пострадавшим или нуждающимся, которые создаются в благотворительных целях для обслуживания интересов членов общества. Данные некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, занимаются на нерыночной основе предоставлением товаров или услуг нуждающимся в них домашним хозяйствам. Средства таких некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, образуются за счет пожертвований в денежной или натуральной форме, поступающих от общественности, органов государственного управления и трансфертов от нерезидентов (например, Общественный фонд по поддержке малообеспеченных граждан, Детский фонд "Бобек").
      Сектор «Домашние хозяйства» (код «9») означает институциональные единицы, состоящие из физических лиц, а также из небольших групп физических лиц (семьи), проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество и совместно потребляющие определенные виды товаров и услуг (жилье, продукты питания и другое). В эту группу относят физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
      При определении секторов экономики нерезидентов Казахстана важно выделить следующие сектора:
      "1"         Центральное Правительство;
      "3"         Центральные (национальные) банки;
      "4"         Другие депозитные организации;
      "9"         Домашние хозяйства.
      Другие организации (другие финансовые организации, государственные и негосударственные нефинансовые организации, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства), а также филиалы и представительства указанных организаций, если сектор экономики однозначно невозможно определить по наименованию организации, относят к одному сектору экономики - негосударственные нефинансовые организации, проставляя код сектора «7».
      Международные организации создаются на основе политического соглашения между государствами-членами. Такое соглашение имеет статус международного договора. Цель создания международных организаций состоит в предоставлении нерыночных услуг для коллективного потребления членами этих организаций и/или в осуществлении финансового посредничества либо перераспределения финансовых ресурсов между кредиторами и заемщиками различных стран. За международными организациями закрепляются определенные привилегии и льготы; на такие организации не распространяется законодательство и нормы тех стран, на территории которых они расположены. Таким образом, подобные учреждения не считаются резидентами какой-либо страны, включая ту, на территории которой они расположены или на которую распространяется их деятельность.

Приложение 2              
к Правилам применения кодов      
секторов экономики и назначения    
платежей и представления сведений   
по платежам в соответствии с ними   

      Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

   Детализированная таблица кодов назначения платежей 

Коды назначения платежей

Наименование операций

Раздел 0 «Пенсионные платежи и пособия»

002

Комиссионное вознаграждение акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольного накопительного пенсионного фонда от суммы пенсионных активов, акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» от суммы его активов

003

Перевод на инвестиционный счет

004

Перевод на счет пенсионных выплат

005

Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм пени по обязательным профессиональным пенсионным взносам

006

Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»

007

Комиссионное вознаграждение акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольного накопительного пенсионного фонда от инвестиционного дохода

008

Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам

009

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов

010

Обязательные пенсионные взносы

011

Пенсионные выплаты из акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» или добровольного накопительного пенсионного фонда, за исключением пенсионных выплат по коду назначения платежа 014

012

Обязательные социальные отчисления

013

Добровольные пенсионные взносы

014

вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260

015

Обязательные профессиональные пенсионные взносы

016

Возврат банком профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат

017

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений

018

Инвестиционный доход,


в том числе:


инвестиционный доход, полученный от инвестиционной деятельности акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

019

Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов

020

Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий

021

Возврат Республиканским государственным казенным предприятием «Государственный центр по выплате пенсий» ошибочно зачисленных платежей

022

Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка

023

Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка

024

Перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, между акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» и/или добровольными накопительными пенсионными фондами

025

Возврат пятидесяти процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года

026

Возврат акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошибочно зачисленных или излишне уплаченных сумм по обязательным социальным отчислениям

027

Социальная выплата на случай утраты трудоспособности из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

028

Возврат сумм социальных выплат на случай утраты трудоспособности

029

Трансферты из местных бюджетов

030

Трансферты из республиканского бюджета,


в том числе:


выплата сумм гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции


субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»


субсидирование обязательных пенсионных взносов работодателя получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

031

вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260

032

Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольным накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

033

Пенсии

034

Государственные базовые социальные пособия по инвалидности

035

Возврат государственных базовых социальных пособий по инвалидности

036

Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца

037

Возврат государственных базовых социальных пособий по случаю потери кормильца

038

Государственные базовые социальные пособия по возрасту

039

Возврат государственных базовых социальных пособий по возрасту

040

Пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получателей выплат из единого накопительного пенсионного фонда, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, а также иных лиц, имеющих пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов

041

Возврат пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получателей выплат из единого накопительного пенсионного фонда, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, а также иных лиц, имеющих пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов

042

Пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

043

Возврат пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

044

Выплата государственных специальных пособий

045

Возврат государственных специальных пособий

046

Социальная выплата на случай потери кормильца из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

047

Возврат сумм социальных выплат на случай потери кормильца

048

Социальная выплата на случай потери работы из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

049

Возврат сумм социальных выплат на случай потери работы


Группа 050 «Специальные государственные пособия»

051

Участникам Великой Отечественной войны

052

Инвалидам Великой Отечественной войны

053

Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны

054

Лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны

055

Вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне

056

Семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел

057

Женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

058

Лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны

059

Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида


Группа 060 «Возврат специальных государственных пособий»

061

По участникам Великой Отечественной войны

062

По инвалидам Великой Отечественной войны

063

По лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны

064

По лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны

065

По вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне

066

По семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел

067

По женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны

068

По лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны

069

Возврат пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида


Группа 070 «Специальные государственные пособия другим категориям граждан»

071

Инвалидам 1 и 2 группы

072

Инвалидам 3 группы

073

Детям инвалидам до 16 лет

074

Многодетным матерям

075

Реабилитированным гражданам

076

Лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан

077

Прочие

078

Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольными накопительными пенсионными фондами сумм переводов пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов


Группа 080 «Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан»

081

По инвалидам 1 и 2 группы

082

По инвалидам 3 группы

083

По детям инвалидам до 16 лет

084

По многодетным матерям

085

По реабилитированным гражданам

086

По лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан

087

По прочим

088

Погашение кредиторской задолженности единого накопительного пенсионного фонда по пенсионным накоплениям

089

вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260

090

вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260

091

Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года, социальные выплаты на случай ухода за ребенком по достижении им одного года из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

092

Возврат государственных пособий по уходу за ребенком до одного года, социальных выплат на случай ухода за ребенком по достижении им одного года из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

093

вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260

094

Возврат акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений

095

Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов

096

Социальная выплата по беременности и родам из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

097

Возврат банками социальной выплаты по беременности и родам из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»

098

вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260

099

вводится в действие с 01.01.2018 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260

Раздел 1 «Специфические переводы»


Группа 110 «Безвозмездные переводы»

111

Переводы на лечение,


в том числе:


безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для оплаты лечения


денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату лечения в случае, когда бенефициар не является поставщиком медицинских услуг

112

Переводы на образование,


в том числе:


безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для оплаты обучения


денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату обучения в случае, когда бенефициар не является поставщиком образовательных услуг

119

Прочие безвозмездные переводы,


в том числе:


безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения)


денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования денег бенефициаром для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения)


возмещение ущерба, в том числе по решению суда


гранты (в том числе выигранные по тендеру)


неустойка/штрафы/пени за невыполнение обязательств по аккредитиву, договору гарантии, займа, прочему договору или контракту (кроме штрафов и пени в бюджет)


безвозмездные переводы разного характера: благотворительность, дары, алименты, проданные лотерейные билеты и выигрыши по ним

120

Членские взносы,


в том числе:


членский взнос, необеспечивающий участие в капитале организации, но обеспечивающий предоставление организацией каких-либо услуг


взнос в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»


взнос за участие в торгах по иностранным валютам, по ценным бумагам на бирже


профсоюзные взносы, удержанные с заработной платы работников


Группа 130 «Финансирование филиалов и представительств и возврат средств филиалами и представительствами»

131

Финансирование головной организацией своих филиалов и представительств, в том числе на все виды приобретений

132

Переводы/возврат денег филиалами и представительствами головной организации

140

Операции по дорожным чекам,


в том числе:


реализация банком - резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях консигнации (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях консигнации)


перевод банком - резидентом эмитенту дорожных чеков суммы денег по реализованным дорожным чекам


оплата банком - резидентом эмитенту дорожных чеков суммы дорожных чеков, приобретенных банком для последующей реализации клиентам


реализация банком - резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях предоплаты (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях предоплаты)


оплата банком - резидентом суммы денег по дорожному чеку клиенту в кассе банка


перевод эмитентом дорожных чеков банку - резиденту суммы возмещения по реализованным дорожным чекам


операции с субагентами по дорожным чекам по договору предоплаты


операции с субагентами по дорожным чекам по договору консигнации

150

Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков,


в том числе:


переводы денег банком-посредником от одного банка в другой банк по корреспондентским счетам

160

Расчеты по нетто-позициям,


в том числе:


перевод денег по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карточек, в расчетную организацию


переводы денег между банками по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карточек


перечисление суммы чистых позиций по результатам клиринга встречных платежей между банками


Группа 170 «Участие в конференции, аукционе, тендере»

171

Гарантийный взнос,


в том числе:


взнос для участия в конференции, аукционе, тендере


перечисление организатору конкурса потенциальными поставщиками - участниками конкурса денег в обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках

172

Возврат гарантийного взноса,


в том числе:


возврат взноса за участие в конференции, аукционе, тендере


возврат суммы обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках


Группа 180 «Документарные операции»

181

Операция по аккредитиву,


в том числе:


перевод денег (суммы покрытия) со счета клиента-импортера на счет покрытия осуществления расчетов по аккредитиву


погашение клиентом счета «Дебиторы по документарным операциям» с банковского счета (возмещение оплаты по аккредитиву)


зачисление денег банком-резидентом на счет клиента-экспортера

182

Операции по гарантии,


в том числе:


перечисление банком должника/должником денег банку-гаранту при исполнении последним гарантийных обязательств перед клиентом


списание суммы покрытия со счета клиента-должника на счет покрытия по гарантии


погашение клиентом счета «Дебиторы по документарным операциям» с банковского счета (возмещение оплаты по гарантии)

190

Прочие переводы по разделу 1,


в том числе:


платежи, неучтенные ранее, включая возврат денег по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 1


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 1


обратный возврат сумм со счета до выяснения в случае, когда назначение платежа не идентифицировано

Раздел 2 «Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами»


Группа 210 «Покупка»,


в том числе:


включая предоплату

211

Покупка иностранной валюты за тенге на бирже,


в том числе:


операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты на бирже

212

Покупка монетарного золота

213

Покупка иностранной валюты за тенге вне биржи,


в том числе:


выдача наличных тенге за безналичную иностранную валюту


зачисление банком тенге на банковский счет клиента в оплату за безналичную иностранную валюту


операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты вне биржи

219

Покупка прочих драгоценных металлов,


в том числе:


покупка аффинированного золота и других драгоценных металлов


операции по неттингу драгоценных металлов


Группа 220 «Продажа»

221

Продажа иностранной валюты за тенге на бирже

222

Продажа монетарного золота

223

Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи,


в том числе:


выдача наличной иностранной валюты за безналичные тенге


продажа клиентом со своего банковского счета безналичной иностранной валюты банку за тенге

229

Продажа прочих драгоценных металлов,


в том числе:


продажа аффинированного золота и других драгоценных металлов

230

Конвертация иностранных валют,


в том числе:


покупка/продажа одной иностранной валюты за другую иностранную валюту


операции по неттингу сделок по купле-продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту

290

Прочие платежи по разделу 2,


в том числе:


платежи, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 2


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 2


операции, связанные с размещением, погашением и начислением вознаграждения по металлическим счетам в аффинированных драгоценных металлах.

Раздел 3 «Вклады (депозиты)»


Группа 310 «Размещение вкладов (депозитов)»,


в том числе:


межбанковских депозитов


путем взноса наличных денег или перевода денег с иных банковских счетов клиента - владельца вклада

311

Размещение вкладов до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)

312

Размещение краткосрочных вкладов (не более 1 года)

314

Размещение долгосрочных вкладов (более 1 года)

315

Зачисление банком на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по вкладу до востребования

316

Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по краткосрочному вкладу

317

Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по долгосрочному вкладу

318

Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по условному вкладу

319

Размещение условных вкладов


Группа 320 «Снятие со вклада (депозита)»,


в том числе:


межбанковских депозитов


основной суммы и начисленного вознаграждения путем снятия наличных денег или с последующим переводом денег на иные банковские счета клиента - владельца вклада

321

Снятие с вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)

322

Снятие с краткосрочного вклада (не более 1 года),


в том числе:


выплата полной суммы и частичное снятие


выплата просроченной задолженности по краткосрочному вкладу

324

Снятие с долгосрочного вклада (более 1 года)


выплата полной суммы и частичное снятие


выплата просроченной задолженности по долгосрочному вкладу

329

Снятие денег с условного вклада


Группа 330 «Размещение денег на текущие счета клиентов»

331

Взнос наличных денег на текущие счета

332

Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица

333

Зачисление банком на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по текущему счету

334

Зачисление банком на банковский счет клиента безналичных денег в оплату за наличную валюту,


в том числе:


безналичной иностранной валюты (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличную иностранную валюту


безналичных тенге (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличные тенге


Группа 340 «Снятие денег с текущих счетов клиентов»

341

Снятие наличных денег с текущих счетов,


в том числе:


в филиале банка с текущего счета, открытого в головном банке

342

Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке

343

Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке

344

Выдача (продажа) наличных денег за безналичную валюту,


в том числе:


наличных тенге за безналичные тенге


наличной иностранной валюты за безналичную иностранную валюту

345

Снятие клиентом наличными с текущего счета суммы выданного займа

346

Выплата банком денег по чеку

350

Переводы банком собственных средств со своего корреспондентского счета в одном банке на свой корреспондентский счет в другом банке


Группа 360 «Деньги в доверительном управлении»

361

Передача денег в доверительное управление

362

Возврат денег, переданных в доверительное управление

390

Прочие платежи по разделу 3,


в том числе:


платежи по вкладам (депозитам), неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 3


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 3

Раздел 4 «Займы»


Группа 410 «Выдача займов»,


в том числе:


зачисление банком суммы выдаваемого займа на банковский счет


предоставление возвратной финансовой помощи


сопутствующие платежи по займу, комиссионные вознаграждения обслуживающему банку, в случае, когда они не оформляются отдельным платежным документом

411

Выдача краткосрочных займов (не более 1 года),


в том числе:


предоставление овердрафта, овернайта

413

Выдача долгосрочных займов (более 1 года)

413

Предоставление возвратной финансовой помощи на срок более 1 года

419

Выдача прочих займов (бессрочных займов и других займов),


в том числе:


предоставление бессрочных займов/бессрочной возвратной финансовой помощи


Группа 420 «Погашение займов»,


в том числе:


погашение (в том числе, досрочное) основного долга и начисленного вознаграждения


погашение просроченной задолженности: основного долга и вознаграждения


возврат временной финансовой помощи

421

Погашение краткосрочных займов (не более 1 года),


в том числе:


погашение овердрафта, овернайта

423

Погашение долгосрочных займов (более 1 года)

424

Финансовый лизинг

429

Прочие займы,


в том числе:


погашение бессрочного займа/возврат бессрочной временной финансовой помощи

430

Возмещение расходов, ранее оплаченных юридическим или физическим лицом, погашение его дебиторской задолженности

490

Прочие платежи по разделу 4,


в том числе:


платежи по займам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 4


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 4


возврат денег, излишне перечисленных на погашение займа

Раздел 5 «Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан и инвестиции в иностранный капитал»

510

Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале,


в том числе:


возврат стоимости акций, выпущенных нерезидентом при уменьшении размера капитала


обратный выкуп акций, выпущенных нерезидентами


взнос в уставной капитал юридического лица - нерезидента


возврат взноса в уставный капитал юридического лица-нерезидента при уменьшении размера капитала


обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-нерезидента


Группа 520 «Покупка государственных ценных бумаг»

521

Со сроками погашения не более 1 года

522

Со сроками погашения более 1 года

529

Прочие


Группа 530 «Погашение государственных ценных бумаг»

531

Со сроками погашения не более 1 года

532

Со сроками погашения более 1 года

539

Прочие


Группа 540 «Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов»

541

Векселя со сроками погашения не более 1 года

542

Векселя со сроками погашения более 1 года

543

Депозитные сертификаты со сроками погашения не более 1 года

544

Депозитные сертификаты со сроками погашения более 1 года

545

Облигации

548

Прочие со сроками погашения не более 1 года

549

Прочие со сроками погашения более 1 года


Группа 550 «Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов»

551

Векселя со сроками погашения не более 1 года

552

Векселя со сроками погашения более 1 года

553

Депозитные сертификаты со сроками погашения не более 1 года

554

Депозитные сертификаты со сроками погашения более 1 года

555

Облигации

558

Прочие со сроками погашения не более 1 года

559

Прочие со сроками погашения более 1 года


Группа 560 «Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам»

561

Распределенный чистый доход и дивиденды,


в том числе:


выплата дивидендов по акциям, выпущенным нерезидентами, а также выплата части прибыли учредителям юридического лица-нерезидента, не являющегося акционерным обществом

562

Вознаграждение по государственным ценным бумагам (процентным)

563

Вознаграждение по негосударственным ценным бумагам, векселям и депозитным сертификатам

570

Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами

580

Закрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами

590

Прочие платежи,


в том числе:


платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 5

590

возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 5

Раздел 6 «Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан, и участие в уставном капитале резидентов Республики Казахстан»

610

Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале,


в том числе:


возврат стоимости акций, выпущенных нерезидентом при уменьшении размера капитала


обратный выкуп акций, выпущенных резидентами


взнос в уставной капитал юридического лица-резидента


возврат взноса в уставный капитал юридического лица-резидента при уменьшении размера капитала


обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-резидента


Группа 620 «Покупка государственных ценных бумаг»

621

Со сроками погашения не более 1 года,


в том числе:


покупка краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроком обращения не более 1 года


покупка краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан

623

Со сроками погашения более 1 года


покупка среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет


покупка среднесрочных индексированных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет


покупка долгосрочных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет


покупка долгосрочных индексированных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет


покупка долгосрочных сберегательных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет


покупка специальных среднесрочных казначейских обязательств со сроками обращения два и три года


платежи за евроноты Министерства финансов Республики Казахстан


платежи за купон по евронотам Министерства финансов Республики Казахстан

629

Покупка прочих государственных бумаг


Группа 630 «Погашение государственных ценных бумаг»

631

Со сроками погашения не более 1 года,


в том числе:


погашение краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроком обращения не более 1 года


погашение долгосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан

633

Со сроками погашения более 1 года,


в том числе:


погашение среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет


погашение среднесрочных индексированных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше 1 года до 5 лет


погашение долгосрочных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет


погашение долгосрочных индексированных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет


погашение долгосрочных сберегательных казначейских обязательств со сроками обращения свыше 5 лет


погашение специальных среднесрочных казначейских обязательств со сроками обращения 2 и 3 года

639

Погашение прочих государственных бумаг


Группа 640 «Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей»,


в том числе:


прием учетными конторами векселей по индоссаменту до наступления срока платежа с выплатой вексельной суммы предъявителю векселя (учет векселей)

641

Векселя со сроками погашения не более 1 года

642

Векселя со сроками погашения более 1 года

645

Облигации

647

Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения не более 1 года

648

Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения более 1 года

649

Покупка прочих негосударственных ценных бумаг


Группа 650 «Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей»,


в том числе:


оплата по векселю, в том числе предъявленному на инкассо


погашение клиентом учтенного банком векселя

651

Векселя со сроками погашения не более 1 года

652

Векселя со сроками погашения более 1 года

655

Облигации

657

Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения не более 1 года

658

Прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения более 1 года


Группа 660 «Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам»

661

Распределенный чистый доход и дивиденды

661

Выплата дивидендов по акциям, выпущенным резидентами, а также выплата части прибыли учредителям юридического лица - резидента, не являющегося акционерным обществом

662

Вознаграждения по государственным ценным бумагам (процентным)

663

Вознаграждения по негосударственным ценным бумагам и векселям


Группа 670 «Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами»

671

С государственными ценными бумагами

672

С негосударственными ценными бумагами и векселями


Группа 680 «Закрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами»

681

С государственными ценными бумагами

682

С негосударственными ценными бумагами и векселями

690

Прочие платежи по разделу 6,


в том числе:


платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 6


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 6

Раздел 7 «Товары и нематериальные активы»

710

Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежа 711, 712 и 713,


в том числе:


платежи за продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйств


платежи за продукцию обрабатывающей промышленности (продукты пищевые, напитки, изделия табачные, текстиль, одежда, кожа и изделия из кожи, древесина и изделия из древесины и пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и изделия бумажные, вещества химические и продукты химические, продукты фармацевтические и препараты фармацевтические основные, изделия резиновые и пластмассовые, изделия минеральные неметаллические прочие, металлы основные, изделия металлические готовые, компьютеры, продукция электронная и оптическая, оборудование электрическое, машины и оборудование, автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудование транспортное прочее, мебель, прочие готовые изделия)


перечисление юридическим лицом подотчетных сумм на покупку сотрудниками товаров со своего текущего счета на банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек


платежи за холодную, горячую воду, электроэнергию, отопление (газовое, горячей водой), приобретаемые юридическими лицами


вознаграждение поставщику товаров за рассрочку платежа по товару

711

Приобретение и продажа товаров за рубежом без ввоза товаров на территорию Казахстана

712

Продажа за рубеж ранее ввезенных на территорию Казахстана иностранных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния

713

Приобретение из-за рубежа ранее вывезенных с территории Казахстана отечественных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния


Группа 720 «Платежи за недвижимость»

721

Платежи за недвижимость, находящуюся на территории Республики Казахстан,


в том числе:


платежи за здания и сооружения, находящиеся на территории Республики Казахстан


платежи за долевое участие в строительстве жилых домов, перечисляемых физическими лицами на счета строительных организаций (поэтапная оплата за приобретение жилья на территории Республики Казахстан)


переводы, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности


выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности

722

Платежи за недвижимость, находящуюся вне территории Республики Казахстан,


в том числе:


платежи за здания и сооружения, находящиеся вне территории Республики Казахстан


переводы, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся вне территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности


выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся вне территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности

730

Покупка непроизведенных нефинансовых активов,


в том числе платежи за:


землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования


программное обеспечение


патенты


гудвилл


торговые марки


товарные знаки

780

Возврат средств за не предоставленные товары,


в том числе:


возврат средств за непредоставленные товары, нематериальные активы и не оказанные услуги по ремонту товаров

790

Прочие платежи по разделу 7,


в том числе:


платежи по товарам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 7

Раздел 8 «Услуги»


Группа 810 «Услуги транспорта, складского хозяйства»

811

Платежи за услуги воздушного транспорта,


в том числе:


аренда воздушного транспорта с экипажем


услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров


услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов и услуги космического транспорта

812

Платежи за услуги водного транспорта,


в том числе:


аренда морского транспорта с экипажем


услуги морского пассажирского транспорта


услуги морского грузового транспорта


услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров


услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов

813

Платежи за услуги железнодорожного транспорта,


в том числе:


аренда железнодорожного транспорта с экипажем


услуги железнодорожного транспорта пассажирского междугороднего


услуги железнодорожного транспорта грузового

814

Платежи за услуги иного сухопутного транспорта,


в том числе:


аренда иного сухопутного транспорта с экипажем


услуги сухопутного транспорта пассажирского прочие


услуги автомобильного транспорта по грузовым перевозкам и услуги по перевозкам

815

Платежи за услуги по транспортированию по трубопроводам

816

Платежи за услуги по хранению и складированию

817

Платежи за услуги вспомогательные транспортные

818

Платежи за почтовые и курьерские услуги,


в том числе:


услуги национальной почты (услуги почтовые, услуги, связанные с газетами и другими периодическими изданиями, письмами, посылками и бандеролями, услуги почтовых отделений, прочие почтовые услуги)


курьерские услуги, кроме услуг национальной почты (услуги курьерские по доставке писем, еды, прочих товаров)

819

Прочие платежи по транспортным услугам

821

Платежи за строительные услуги,


в том числе:


работы по возведению зданий и сооружений, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов


работы строительные по сооружению мостов, дорог и железных дорог, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов


работы строительные по строительству прочих инженерных сооружений, стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов


работы по разборке и сносу зданий и по подготовке участка строительного


ремонт зданий, сооружений


работы электромонтажные


работы по установке систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха


прочие работы по монтажу (установке)


работы строительные и отделочные завершающего цикла


работы по установке стропил (кровельных перекрытий)


работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки


работы по прокладке трубопроводов, линий связи и линий электропередач (силовых кабелей)


работы по возведению электростанций, сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности


прочие строительно-монтажные работы (в том числе работы по установке: заборов и оград; ставней и навесов; систем освещения и сигнализации для дорог, аэропортов и портов)


работы по завершению строительства (штукатурные работы, столярные установочные работы, работы по покрытию полов и стен, малярные и стекольные работы)


услуги по аренде оборудования с оператором для строительства или сноса здания или сооружения

822

Платежи за услуги по ремонту товаров и техническому обслуживанию,


в том числе:


услуги по ремонту и техническому обслуживанию любых товаров, в том числе морских и воздушных судов и других транспортных средств, за исключением строительного ремонта (включаются в строительные услуги), ремонта компьютеров (включаются в компьютерные услуги) и ремонта нефтяных и газовых скважин (включаются в профессиональные, научные и технические услуги)


Группа 830 «Платежи за страховые услуги»

831

Страховая премия (взнос) по страхованию жизни,


в том числе:


перевод пенсионных накоплений акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» либо добровольным пенсионным фондом в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета

832

Страховое возмещение по страхованию жизни,


в том числе:


перечисление страховой организацией страховых выплат по страхованию жизни и аннуитетному страхованию


периодические/пожизненные страховые выплаты страховой организацией по аннуитетному страхованию

833

Прочие страховые премии,


в том числе:


страховая премия (взнос) по прочим видам страхования (за исключением страхования жизни)

834

Прочие страховые возмещения,


в том числе:


перечисление страховой организацией прочих страховых выплат (за исключением выплат по страхованию жизни) в банк для последующего зачисления на счета физических лиц


перечисление акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» гарантийных страховых выплат

835

Передача в перестрахование

836

Возмещение перестрахователю

837

Комиссионные вознаграждения по страхованию и перестрахованию,


в том числе:


комиссионные платежи страховым агентам

838

Возврат выкупной суммы по договору накопительного страхования

839

Прочие страховые услуги,


в том числе:


актуарные услуги


вспомогательные страховые услуги (консультационные услуги, услуги по оценке в области страхования и пенсионного обеспечения)

841

Платежи за финансовые услуги, за исключением платежей с кодами назначения платежа 842 и 843,


в том числе:


комиссионное вознаграждение банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций за осуществление банковских и иных операций, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»


посреднические и вспомогательные услуги финансовых организаций (за исключением услуг страховых организаций и единого накопительного пенсионного фонда)


комиссионные вознаграждения профессиональным участникам рынка ценных бумаг за осуществляемые операции


комиссионное вознаграждение за обналичивание денег


оплата вознаграждения согласно андеррайтинговому договору


комиссионное вознаграждения за обмен ветхой валюты в банке - нерезиденте Республики Казахстан


комиссионное вознаграждение в связи с предоставлением займов (включая финансовый лизинг)


финансовые консультационные услуги

842

Комиссионное вознаграждение за услуги Интернет-банкинга

843

Комиссионное вознаграждение за услуги мобильного банкинга

844

Платежи за услуги посредников по торговым сделкам,


в том числе:


комиссионное вознаграждение торгово-посредническим фирмам, брокерам, дилерам, торговым агентам от торговых сделок с товарами и услугами, включая торговые сделки на морских и воздушных судах, аукционные сделки


услуги агентств, связанные с недвижимостью, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе


Группа 850 «Прочие деловые услуги»

851

Платежи за компьютерные услуги,


в том числе:


услуги по компьютерному программированию


услуги по изданию программного обеспечения


услуги консультационные в области компьютерных технологий


услуги по управлению компьютерным оборудованием


услуги по сборке, установке, техническому обслуживанию и ремонту компьютеров и периферийных устройств


услуги в области информационных технологий и компьютерных систем


услуги по обработке данных, сайтов и услуги аналогичные


процессинговые услуги (сбор, обработка и передача информации, формируемой при осуществлении платежей и других операций с использованием платежных карточек)


создание, хранение и работа с массивами данных в режиме реального времени; обработка данных, включая табулирование данных, обработку данных в режиме коллективного использования компьютерного времени или на основе почасового графика, управление вычислительными комплексами внешних пользователей на постоянной основе


содержание веб порталов

852

Платежи за услуги связи,


в том числе:


проводные телекоммуникационные услуги (по передаче данных и сообщений, телефонные фиксированные, частных сетей по предоставлению проводных телекоммуникационных линий, по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным, межсетевой связи Интернета проводные, по распространению программ по инфраструктуре кабельной)


беспроводные телекоммуникационные услуги (мобильной связи и частных сетей по предоставлению беспроводных телекоммуникационных линий, по предоставлению беспроводных телекоммуникаций, по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям, беспроводные услуги межсетевой связи Интернета, по распространению программ по сетям беспроводным)


услуги спутниковой связи


прочие телекоммуникационные услуги

853

Плата за использование интеллектуальной собственности,


в том числе:


платежи за пользование правами собственности (такими как патенты, авторские права, торговые марки, технологические процессы, дизайн)


платежи за лицензии на воспроизводство и (или) распространение произведенных оригиналов и прототипов (таких как книги и рукописи, компьютерное программное обеспечение, кинематографические работы, звукозаписи)

854

Юридические услуги,


в том числе:


юридические советы и консультации; предоставление услуг в юридических, судебных и законодательных процессах; подготовка юридической документации; услуги арбитража

855

Лизинг (текущая аренда),


в том числе:


операционный лизинг (текущая аренда) помещений, складов временного хранения, тупиков


услуги по сдаче в наем собственного имущества


услуги по аренде машин и оборудования без оператора


услуги по прокату и аренде предметов личного потребления и бытовых товаров


услуги по аренде машин, оборудования и прочих материальных средств


оплата арендодателю арендатором расходов по арендному помещению согласно договору аренды (в том числе оплата коммунальных расходов, расходов за услуги связи, по охране здания и другие)


платеж юридического лица в пользу физического лица за аренду личного имущества данного физического лица

856

Платежи за коммунальные услуги,


в том числе:


приобретение физическими лицами коммунальных услуг: холодная, горячая вода, электроэнергия, отопление (газовое, горячей водой), канализация, газ, лифт, содержание жилища, вывоз мусора, коллективная антенна, техническое обслуживание счетчиков, техническое обслуживание газовой системы, оплата за радиовещание

857

Платежи за информационные услуги,


в том числе:


услуги информационных агентств, включая снабжение средств массовой информации сводками новостей, фотографическим материалом и тематическими статьями


создание, хранение и распространение баз данных


прямая индивидуальная подписка на периодические издания с доставкой по почте и иными способами; услуги библиотек и архивов


услуги телефонных справочных центров

858

Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка,


в том числе:


проектирование, создание и маркетинг рекламы посредством рекламных агентств


размещение рекламы в средствах массовой информации, включая покупку и продажу рекламного времени


организация выставок и торговых ярмарок, рекламирование товаров за рубежом


маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения по различным проблемам

859

Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,


в том числе:


бухгалтерские услуги


консультационные услуги в области налогообложения


консультационные услуги по вопросам управления, услуги головных компаний


услуги в области архитектуры, инженерных изысканий и по предоставлению технических консультаций в этих областях


услуги по техническим испытаниям и анализу


услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области естественных и технических наук


услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных и гуманитарных наук


услуги по проектированию (дизайну)


услуги в области фотографии


услуги по устному и письменному переводу


секретарские услуги


ветеринарные услуги


офисные административные комплексные услуги


фотокопировальные услуги, услуги по подготовке документов и услуги офисные специализированные вспомогательные прочие


услуги по организации конференций


упаковочные услуги


услуги в области сельского хозяйства (кроме услуг ветеринарных)


услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок)


вспомогательные услуги в области горнодобывающей промышленности (услуги по бурению скважин для добычи нефти и природного газа, по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуги вспомогательные прочие в области добычи нефти и природного газа, по сжижению и регазификация газа природного для транспортирования, осуществляемые на разрабатываемой площадке)


профессиональные, научные и технические прочие услуги, не включенные в другие группировки, в том числе коммерческие вспомогательные


услуги по печатанию газет и прочие печатные услуги, к подготовке к печати и тиражированию, переплетные, отделочные и связанные с ними услуги


услуги по изданию книг, изданий периодических и прочих изданий


оформление визовой поддержки


радиационное обследование


услуги по оценке, кроме оценки, производимой посредниками по торговым сделкам и страховым агентами в связи с операциями с недвижимым имуществом или страхованием


услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности


услуги по проектированию оборудования для контроля технологических процессов и автоматизированных производственных установок


услуги по распределению и передаче электроэнергии


услуги по распределению воды


услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам


услуги юридическим лицам по стирке и сухой чистке


услуги по сборке, установке и техническому обслуживанию оборудования (кроме компьютерного оборудования, а также монтажа и возведения объектов из сборных конструкций)


услуги по уборке зданий (в том числе услуги по дезинфекции, дератизации и дезинсекции, по мытью окон, по традиционной уборке, по специализированной уборке, по чистке печей и труб)


услуги по сбору, обработке и удалению отходов, получению вторичного сырья, рекультивации


Группа 860 «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»

861

Платежи за образовательные услуги,


в том числе:


оплата за образовательные услуги, оказанные физическим лицам и юридическим лицам по обучению их работников (в области дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, высшего образования, прочего образования, курсы, тренинги, семинары, прохождение практики)

862

Платежи за медицинские услуги,


в том числе:


услуги больниц, услуги в области врачебной и стоматологической практики, по охране здоровья человека, по уходу за больными

869

Платежи за услуги в сфере культуры и отдыха,


в том числе:


услуги в области творчества, искусства и развлечений (артистов-исполнителей, авторов, композиторов, скульпторов, живописцев, графических художников, в области производства и представления зрелищных мероприятий, по эксплуатации театрального оборудования)


услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений


услуги по организации азартных игр и заключению пари


спортивные услуги и услуги по организации отдыха (по эксплуатации спортивных сооружений, услуги спортивных клубов, фитнесс клубов, парков развлечений и тематических парков, парков отдыха и пляжей, по показу фейерверков и представлений «свет и звук», игровых автоматов)


услуги парикмахерских и салонов красоты


услуги по производству кино-, видеофильмов и радио-, телевизионных программ


услуги по изданию фонограмм и звукозаписей


услуги по копированию звуко- и видеозаписей


услуги в области радиовещания


услуги по созданию и трансляции телепрограмм, оригиналы телевещания

871

Поездки,


в том числе:


стоимость приобретенных туристических путевок, за исключением стоимости проезда (билетов) (при непосредственной оплате за билеты указываются коды назначения платежей 811, 812, 813, 814 в зависимости от вида транспорта)


стоимость туристических путевок с учетом стоимости билетов (в случае их оплаты одним платежным документом)


услуги бюро путешествий и туристических агентов


представительские и командировочные расходы


перечисление юридическим лицом в банк суммы представительских и командировочных расходов для последующего зачисления на банковский счет своего сотрудника либо банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек

872

Платежи за услуги по проживанию и питанию,


в том числе:


услуги гостиниц


услуги по предоставлению помещений на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания


услуги кемпингов, стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов


услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания


услуги по доставке готовой пищи на заказ и услуги по доставке готовой пищи


услуги по обеспечению напитками


возмещение юридическим лицом в пользу физического лица расходов за услуги по проживанию в гостинице

880

Возврат средств за непредоставленные услуги,


в том числе:


покупка филиалами банков у клиентов остатков неиспользованных дорожных чеков

890

Прочие платежи по разделу 8,


в том числе:


платежи по услугам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 8


возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 8


возврат денег, излишне перечисленных за услуги, а также в случае уменьшения стоимости услуг


возврат денег поставщиком услуг за ненадлежащее исполнение условий договора

Раздел 9 «Платежи в бюджет и выплаты из бюджета»


Группа 910 «Общеустановленный порядок»

911

Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет

912

Пеня по обязательствам в бюджет

913

Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан

914

Поступления по обязательствам в бюджет по результатам проверок органами государственных доходов

915

Пеня по результатам проверок органами государственных доходов

916

Штрафы по результатам проверок органами государственных доходов

917

Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов

918

Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов

919

Штрафы до продления сроков уплаты налогов

921

Поступления по обязательствам в бюджет по результатам камерального контроля

922

Пеня по результатам камерального контроля

923

Перечисление пени по не представленному Заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

924

Пеня, начисленная на возвращенную сумму превышения налога на добавленную стоимость


Группа 960 «Возвраты (зачеты) из бюджета»

961

Зачет налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта, в счет погашения налоговой задолженности

962

Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта

963

Возврат налога на добавленную стоимость дипломатическим и приравненным к ним представительствам, аккредитованным в Республике Казахстан

964

Зачет излишне (ошибочно) уплаченной суммы в счет погашения задолженности по начисленным суммам по результатам проверки органами государственных доходов

965

Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока возврата превышения налога на добавленную стоимость

966

Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока возврата налога, платы

967

Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока зачета налога, платы

968

Возврат пени налогоплательщиком

969

Зачет излишне (ошибочно) уплаченной суммы в счет погашения задолженности по начисленным суммам по результатам камерального контроля


Группа 970 «Возвраты (зачеты) из бюджета превышения налога на добавленную стоимость, иные возвраты (зачеты) уплаченных сумм»

971

Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет

972

Возврат налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, образовавшегося до 1 января 2009 года

973

Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, образовавшегося после 1 января 2009 года

974

Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, образовавшегося после 1 января 2009 года

975

Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации

976

Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов

977

Зачет налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, образовавшегося до 1 января 2009 года

978

Возврат уплаченной суммы штрафа

979

Прочие

991

Поступления по обязательствам в бюджет от физических лиц-граждан

992

Пени по обязательствам в бюджет от физических лиц-граждан

993

Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан от физических лиц-граждан

994

Погашение недоимки прошлых лет от физических лиц-граждан

995

Административные штрафы, налагаемые органами государственных доходов

996

Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при импорте товаров

997

Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении работ, услуг от нерезидента

998

Возврат налога на добавленную стоимость по вводимым в эксплуатацию основным средствам, инвестициям в недвижимость, приобретенным биологическим активам

      Примечание:
      1. Операции с производными финансовыми инструментами кодируются в зависимости от вида базового актива, с которым осуществляется финансовая сделка, с указанием кода назначения платежа (далее – код) соответствующего раздела.
      2. По разделу 1 «Специфические переводы».
      Код 150 «Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков» указывается банком-посредником. При получении транзитного платежа банк бенефициара указывает коды секторов экономики и назначения платежей, соответствующие сделкам, для дальнейшего представления Сведений. Необходимые реквизиты данного платежа банком бенефициара указываются на основании договора между клиентами, в соответствии с которым производится оплата за реализованные товары или оказанные услуги.
      Код 181 «Операция по аккредитиву» указывается при перечислении банком-эмитентом суммы денег (покрытия) в обеспечение обязательств по аккредитиву со счета клиента-приказодателя на счет данного банка (за исключением перечисления суммы вознаграждения за исполнение аккредитива), возврате денег при отзыве аккредитива. При осуществлении операций по аккредитивам перечисление денег банком-эмитентом на счет бенефициара кодируется в зависимости от назначения платежа, в том числе:
      1) оплата по аккредитиву банком-эмитентом деньгами на сумму аккредитива, предоставленными в его распоряжение на срок действия аккредитива с условием возможного использования этих денег для выплат по аккредитиву (при покрытых аккредитивах);
      2) оплата по аккредитиву в пользу резидента или нерезидента с текущего счета клиента (при непокрытых аккредитивах);
      3) оплата по аккредитиву из собственных средств банка со счета «Дебиторы по документарным операциям» (в случае отсутствия денег на счете клиента к моменту оплаты при непокрытых аккредитивах);
      4) зачисление денег банком-нерезидентом на корреспондентский счет банка-резидента.
      Код 182 «Операции по гарантии» указывается банком-эмитентом при перечислении суммы денег (покрытия) в обеспечение обязательств по гарантии со счета клиента-приказодателя на счет данного банка (за исключением перечисления суммы вознаграждения по гарантии), возврате денег при аннулировании гарантии. При наступлении гарантийного случая перечисление банком-гарантом денег клиенту кодируется в зависимости от назначения платежа.
      3. По разделу 3 «Вклады (депозиты)».
      Раздел 3 «Вклады (депозиты)» не включает платежи иным лицам за товары, услуги, специфические переводы, платежи и (или) переводы, отнесенные к другим разделам Детализированной таблицы кодов назначения платежей.
      При наличии у инициатора платежа информации об источниках и целях зачисления на банковский счет и изъятия с банковского счета наличных денег указывается код, соответствующий назначению платежа. Коды 311 «Размещение вкладов до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)», 331 «Взнос наличных денег на текущие счета», 321 «Снятие со вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)», 341 «Снятие наличных денег с текущих счетов» указываются в случае отсутствия данной информации.
      4. По разделам 5 «Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан и инвестиции в иностранный капитал» и 6 «Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан и участие в уставном капитале резидентов Республики Казахстан» продажа ценных бумаг нерезиденту кодируется участником сделки-резидентом как покупка этих ценных бумаг нерезидентом.
      5. По разделам 7 «Товары и нематериальные активы» и 8 «Услуги».
      В разделах 7 «Товары и нематериальные активы» и 8 «Услуги» виды товаров и услуг изложены с учетом национального классификатора Республики Казахстан ГК РК 04-2008 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности (КПВЭД)» и международной методологией РПБ6 (Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, шестое издание) Международного валютного фонда.
      Платежи за товары и нематериальные активы, услуги включают предоплату (авансовые платежи).
      В раздел 7 «Товары и нематериальные активы» не включены платежи за драгоценные металлы, отнесенные к разделу 2 «Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами».
      Код 730 «Покупка непроизведенных нефинансовых активов» указывается при платежах за:
      1) землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования;
      2) материальные активы, которые используются для производства товаров и услуг, однако, сами не являются результатом производства;
      3) нематериальные активы, приобретенные в собственность (в том числе программное обеспечение, патенты, гудвилл, торговые марки, товарные знаки). Приобретение права пользования нематериальными активами отражается по коду 853 «Плата за использование интеллектуальной собственности».
      При оплате юридическими лицами за приобретенные электрическую энергию, газ и воду (коммунальные услуги) указывается код 710 «Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежа 711, 712 и 713».
      6. По разделу 9 «Платежи в бюджет и выплаты из бюджета».
      Данный раздел включает в себя коды по платежам в государственный бюджет и возврату платежей из государственного бюджета (кроме пенсий и пособий).
      Код 911 указывается при перечислении начисленных (исчисленных) и иных обязательств в бюджет (за исключением пени и штрафов), предусмотренных Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Исключением являются суммы к уплате: по обязательствам в бюджет по результатам проверок органами государственных доходов; при изменении (продлении) сроков уплаты налогов, по обязательствам в бюджет по результатам камерального контроля.
      Код 912 указывается при уплате начисленных сумм пени по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет. Исключением являются суммы пени: начисленные по результатам проверок органами государственных доходов; начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов; начисленные по результатам камерального контроля.
      Код 913 указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых за административные правонарушения, исчисленных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее – Кодекс об административных правонарушениях). Исключением являются суммы штрафов: налагаемые по результатам проверок органами государственных доходов; наложенные до продления сроков уплаты налогов.
      Код 914 указывается при перечислении сумм налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет (за исключением пени и штрафов), предъявленных к уплате на основании уведомления о начисленных суммах по результатам проверок органами государственных доходов.
      Код 915 указывается при уплате сумм пени, начисленных по результатам проверок органами государственных доходов. Исключением являются суммы пени: начисленные по обязательствам в бюджет, начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов, начисленные по результатам камерального контроля.
      Код 916 указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых по результатам проверок органами государственных доходов. Исключением являются суммы штрафов: налагаемые за нарушение законодательства Республики Казахстан (кроме налагаемых по результатам проверок органами государственных доходов); наложенные до продления сроков уплаты налогов.
      Код 917 указывается при уплате в бюджет сумм налогов с измененным (продленным) сроком уплаты.
      Код 918 указывается при уплате сумм пени, начисленных при изменении (продлении) сроков уплаты налогов. Исключением являются суммы пени: начисленные по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов; начисленные по результатам проверок органами государственных доходов; начисленные по результатам камерального контроля.
      Код 919 указывается при уплате сумм штрафов, наложенных до продления сроков уплаты налогов. Исключением являются суммы штрафов: налагаемые за административные правонарушения в области налогообложения, исчисленные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, налагаемые по результатам проверок органами государственных доходов.
      Код 921 указывается при перечислении сумм налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет (за исключением пени), предъявленных к уплате на основании уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.
      Код 922 указывается при уплате сумм пени, начисленных по результатам камерального контроля. Исключением являются суммы пени: начисленные по обязательствам в бюджет; начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов; начисленные по результатам проверок органами государственных доходов.
      Код 924 указывается при перечислении пени, начисленной на возвращенную сумму превышения налога на добавленную стоимость, не подтвержденную при проведении проверки органами государственных доходов.
      Код 968 указывается при возвратах налогоплательщикам излишней или ошибочно уплаченной суммы пени по обязательствам в бюджет.
      Код 971 указывается при возвратах на банковский счет налогоплательщика из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, других обязательных и иных платежей.
      Код 975 указывается при излишней или ошибочной уплате сумм в бюджет, переводе сумм налогов и иных обязательств в бюджет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации.
      Код 976 указывается при ошибочном зачислении налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет в другие органы государственных доходов, при переводе излишне или ошибочно уплаченного налога и платежа в другие органы государственных доходов.
      Код 978 указывается при возвратах налогоплательщикам уплаченной суммы штрафа по обязательствам в бюджет.
      Код 979 указывается для прочих платежей, в том числе официальных трансфертов (субвенции, бюджетные изъятия и другие) и возврата займов.
      Код 991 указывается при перечислении физическими лицами-резидентами сумм налогов, других обязательных и иных платежей в бюджет (за исключением сумм пени и штрафов).
      Код 992 указывается при уплате физическими лицами - гражданами сумм пени, начисленных за несвоевременное погашение обязательств в бюджет.
      Код 993 указывается при уплате физическими лицами-гражданами, сумм штрафов, налагаемых за административные правонарушения, исчисленных в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
      Код 995 указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых органами государственных доходов за административные правонарушения, исчисленные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Приложение 3            
к Правилам применения кодов     
секторов экономики и назначения платежей
и представления сведений по платежам
в соответствии с ними       

      Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с постановлением Правления Национального банка РК от 30.10.2000 N 405; в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 260 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов
экономики и назначения платежей»

Отчетный период: за _______________ 20___ года

Индекс: 1-KNP

Периодичность: ежемесячная

Представляет: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Центр), банки второго уровня и акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – банки), акционерное общество «Казпочта», юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком, осуществляющее без лицензии Национального Банка переводные операции, связанные с осуществлением родительским банком платежей и переводов денег, в том числе с использованием корреспондентского счета дочернего банка, по банковским счетам депозиторов, переданным родительскому банку, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком) (далее – представитель)

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма 

_____________________________________________________________________
                     (наименование представителя)

Среда проведения платежа

Наименование системы переводов денег

Признак платежа

БИК банка-получателя, ИИК клиента банка-получателя

БИК банка бенефициара, ИИК клиента банка бенефициара

Отправитель денег

Бенефициар

Детализация сведений по платежам

Признак резидентства

Сектор экономики

Страна

Признак резидентства

Сектор экономики

Страна

Код назначения платежа

Количество платежей и/или переводов денег за отчетный период

Сумма платежей и/или переводов денег в тенге

Код валюты платежа

Способ осуществления платежей и переводов денег

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
___________________________________________________________ _________
           фамилия, имя, отчество (при его наличии)          подпись

Главный бухгалтер _________________________________________ _________
                   фамилия, имя, отчество (при его наличии)  подпись

Исполнитель _________ __________________________ _________ __________
     должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись номер
                                                            телефона

Дата подписания отчета «____» _____________ 20 __ года

Место для печати (при наличии)

Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение            
к форме, предназначенной    
для сбора административных   
данных «Сведения по платежам  
в соответствии с кодами секторов
экономики и назначения платежей»

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных «Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов
экономики и назначения платежей» 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет требования по заполнению формы «Сведения по платежам в соответствии с кодами секторов экономики и назначения платежей» (далее – Форма).
      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 26) статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».
      3. Форма составляется Центром по платежам, проведенным через межбанковскую систему переводов денег (далее – межбанковская система) и систему межбанковского клиринга.
      4. Форма, представляемая банками, акционерным обществом «Казпочта», юридическим лицом, ранее являвшееся дочерним банком, (далее – организации) заполняется с учетом филиалов и представительств и включает в себя информацию по платежам и переводам денег, в том числе без открытия банковского счета:
      1) проведенным через корреспондентские счета, открытые в Национальном Банке;
      2) проведенным через платежные системы, за исключением межбанковской системы и системы межбанковского клиринга, (далее – системы переводов денег) и по корреспондентским счетам ностро и лоро банков-резидентов и банков-нерезидентов, в том числе по почтовым переводам денег, осуществляемым акционерным обществом «Казпочта»;
      3) осуществленным между организацией и ее клиентом или между двумя клиентами организации, в том числе по почтовым переводам денег, осуществляемым акционерным обществом «Казпочта» (далее – внутрибанковские переводы).
      5. Форма заполняется в тенге. В случае, если платеж или перевод денег совершен в иностранной валюте, сведения по нему представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на момент совершения платежа.

2. Пояснение по заполнению Формы

      6. Форма, представляемая Центром, содержит 16 граф, включающих следующую информацию о платеже и/или переводе денег:
      1) в графе 1 указывается признак, соответствующий среде проведения платежа (далее – признак среды проведения платежа):
      01 – межбанковская система;
      02 – система межбанковского клиринга;
      2) графы 2 и 3 не заполняются;
      3) в графе 4 указывается банковский идентификационный код банка-получателя, индивидуальный идентификационный код клиента банка-получателя не заполняется;
      4) в графе 5 указывается банковский идентификационный код банка бенефициара, индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара не заполняется;
      5) в графе 6 указывается признак резидентства отправителя денег;
      6) в графе 7 указывается код сектора экономики отправителя денег;
      7) в графах 8 и 11 указывается «KZ»;
      8) в графе 9 указывается признак резидентства бенефициара;
      9) в графе 10 указывается код сектора экономики бенефициара;
      10) в графе 12 указывается код назначения платежа;
      11) в графе 13 указывается количество платежей и/или переводов денег за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 1, с 4 по 12, 15 и 16, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 14 увеличивается на сумму нового платежа;
      12) в графе 14 указывается сумма платежей и/или переводов денег в тенге до двух знаков после запятой;
      13) в графе 15 указывается «KZT»;
      14) в графе 16 указывается один из признаков способов осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных пунктом 8 Пояснения: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 17; 18; 19.
      7. Форма, представляемая организациями, содержит 16 граф, включающих следующую информацию о платеже и/или переводе денег:
      1) в графе 1 указывается признак среды проведения платежа:
      03 – корреспондентский счет в Национальном Банке;
      04 – система переводов денег на территории Республики Казахстан;
      05 – система переводов денег за рубеж/из-за рубежа;
      06 – корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, в пределах Республики Казахстан;
      07 – корреспондентские счета ностро и лоро, за исключением корреспондентского счета в Национальном Банке, за рубеж/из-за рубежа;
      08 – внутрибанковские переводы;
      2) в графе 2 указывается наименование системы переводов денег, посредством которой проведен платеж или перевод денег;
      3) в графе 3 указывается признак, соответствующий видам платежа или перевода денег (далее – признак платежа):
      01 – платеж или перевод денег, отправленный организацией, представляющей Форму, через системы переводов денег, корреспондентские счета;
      02 – платеж или перевод денег, полученный организацией, представляющей Форму, через системы переводов денег и корреспондентские счета;
      03 – платеж или перевод денег, отправленный организацией, представляющей Форму, через корреспондентский счет ностро;
      04 – платеж или перевод денег, полученный организацией, представляющей Форму, через корреспондентский счет ностро;
      05 – платеж или перевод денег, отправленный организацией, представляющей Форму, через корреспондентский счет лоро;
      06 – платеж или перевод денег, полученный организацией, представляющей Форму, через корреспондентский счет лоро;
      07 – прочие списания денег организацией, представляющей Форму, с корреспондентского счета ностро;
      08 – прочие зачисления денег-организацией, представляющей Форму, на корреспондентский счет ностро;
      09 – прочие списания денег организацией, представляющей Форму, с корреспондентского счета лоро;
      10 – прочие зачисления денег-организацией, представляющей Форму, на корреспондентский счет лоро;
      11 – внутрибанковский перевод. Организация, представляющая Форму, является одновременно и банком-получателем, и банком бенефициара.
      Признаки платежа «01» и «02» заполняются по признакам среды проведения платежа «04», «05». Признаки платежа с «03» по «10» заполняются по признакам среды проведения платежа «03», «06», «07». Признак платежа «11» заполняется по признаку среды проведения платежа «08»;
      4) в графе 4 банками, акционерным обществом «Казпочта» и юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, указывается банковский идентификационный код банка-получателя. Индивидуальный идентификационный код клиента банка-получателя не заполняется.
      При формировании Формы Национальным Банком указывается банковский идентификационный код банка-получателя и индивидуальный идентификационный код клиента банка-получателя в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и/или переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка-получателя.
      По платежу или переводу денег, полученному из-за рубежа, финансовой организацией, представляющей Форму, указывается банковский идентификационный код банка-получателя, являющегося нерезидентом Республики Казахстан.
      По признакам среды проведения платежа «04» и «05» при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, банковского идентификационного кода банка-получателя, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, графа 4 не заполняется;
      5) в графе 5 банками, акционерным обществом «Казпочта», юридическим лицом, ранее являвшимся дочерним банком, указывается банковский идентификационный код банка бенефициара. Индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара не заполняется.
      При формировании Формы Национальным Банком указывается банковский идентификационный код банка бенефициара и индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и/или переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка бенефициара.
      По платежу или переводу денег, отправленному за рубеж, организацией, представляющей Форму, указывается банковский идентификационный код банка бенефициара, являющегося нерезидентом Республики Казахстан.
      По признакам среды проведения платежа «04» и «05» при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, банковского идентификационного кода банка бенефициара, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, графа 5 не заполняется;
      6) в графе 6 указывается признак резидентства отправителя денег.
      По признакам среды проведения платежа «04» и «05» по платежу или переводу денег, полученному организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, информации о резидентстве отправителя денег графа 6 не заполняется;
      7) в графе 7 указывается код сектора экономики отправителя денег.
      По признакам среды проведения платежа «04» и «05» по платежу или переводу денег, полученному организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, информации о секторе экономики отправителя денег графа 7 не заполняется;
      8) в графе 8 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж или перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж или перевод денег, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета страна, в которой инициирован перевод денег отправителем денег);
      В графе 11 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж или перевод денег (страна, где открыт банковский счет конечного бенефициара, на который зачислены деньги, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета страна, в которой бенефициар получил деньги).
      Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ИСО 3166.1-2013 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».
      При отражении платежа или перевода денег по международным финансовым организациям указывается код «Международные финансовые организации» ZZ.
      По признакам среды проведения платежа 04, 06 и 08 в графах 8 и 11 указывается KZ (платежи или переводы денег проводятся на территории Республики Казахстан).
      По признаку среды проведения платежа 05 (система переводов денег за рубеж/из-за рубежа):
      по отправленным организацией платежам или переводам денег и прочим списаниям денег организации (признаки платежа 01, 03, 05, 07 и 09) в графе 8 указывается KZ;
      по полученным организацией платежам или переводам денег и прочим зачислениям денег организации (признаки платежа 02, 04, 06, 08 и 10) в графе 11 указывается KZ.
      9) в графе 9 указывается признак резидентства бенефициара.
      По признакам среды проведения платежа «04» и «05» по платежам, отправленным организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, информации о резидентстве бенефициара графа 9 не заполняется;
      10) в графе 10 указывается код сектора экономики бенефициара.
      По признакам среды проведения платежа «04» и «05» по платежу или переводу денег, отправленному организацией, при отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж или перевод денег, информации о секторе экономике бенефициара графа 10 не заполняется;
      11) в графе 12 указывается код назначения платежа. При отражении входящего платежа или перевода денег из-за рубежа по корреспондентскому счету ностро или лоро, графы 6, 7 и 12 заполняются организацией, представляющей Форму, на основании платежных документов банка-корреспондента и иных документов, служащих основанием для платежа или перевода денег;
      12) в графе 13 указывается количество платежей и/или переводов денег за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах с 1 по 12, 15 и 16 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 14 увеличивается на сумму нового платежа;
      13) в графе 14 указывается сумма платежей и/или переводов денег в тенге до двух знаков после запятой;
      14) в графе 15 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;
      15) в графе 16 по отправленному платежу или переводу денег указывается один из признаков способов осуществления платежей и переводов денег, предусмотренных пунктом 8 Пояснения: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.
      По полученному платежу или переводу денег указывается признак «20».
      8. Признак способа осуществления платежей и переводов денег определяется в зависимости от следующих примененных способов осуществления платежей и переводов денег:
      01 – предъявление платежного поручения (указывается в случае исполнения платежных поручений клиентов и финансовой организации, а также платежных поручений, инициированных центральным депозитарием при осуществлении расчетов за ценные бумаги);
      02 – предъявление платежного требования-поручения;
      03, 04, 05, 07 и 09 – применяются в соответствии с условиями указания кодов видов операций, установленных в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 «Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1155;
      06 – выдача чеков за товары или услуги, дорожных чеков (указывается в случае оплаты чекодержателю чеков за товары или услуги, а также в случае принятия к оплате дорожных чеков, за исключением чеков для получения наличных денег);
      08 – предъявление платежного извещения;
      10 – предъявление инкассового распоряжения на основании исполнительных листов;
      11 – прямое дебетование банковского счета (указывается в случае исполнения платежей, осуществленных в соответствии с договором прямого дебетования банковского счета, договором банковского займа, договором банковского счета и других документов, при условии предварительного согласия отправителя денег на изъятие денег в пользу бенефициара путем прямого дебетования банковского счета);
      12 – предъявление платежного ордера;
      17 – почтовый перевод денег;
      18 – уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет посредством банкоматов;
      19 – иные способы осуществления платежей или переводов денег.

                                      Приложение N 4
                                   к Правилам применения
                            Государственного классификатора
                             Республики Казахстан - единого
                                 классификатора назначения
                                   платежей, утвержденным
                                  постановлением Правления
                                     Национального Банка
                                    Республики Казахстан
                                от 15 ноября 1999 года N 388  

     Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с постановлением Правления Нацбанка РК от 30.10.2000 N 405; исключено  постановлением Правления Национального Банка РК от 16.02.2002 N 49.