Қазақстанның Даму Банкі туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 25 сәуірдегі N 178 Заңы.

МАЗМҰНЫ

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Қазақстанның Даму Банкі және оның мәртебесi

      Қазақстанның Даму Банкi (бұдан әрi - Даму Банкi) акцияларының бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі акционерлік қоғам болып табылады. Даму Банкі ұлттық даму институты және мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға және индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды іске асыруға уәкілеттік берілген банк болып табылады.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2006.07.07 № 178 Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.02.13 № 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

1-1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) банкаралық кредит беру – Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне және бейрезидент банктеріне кредиттер беру;

      2) жоба – инвестициялық жоба, экспорттық операция, лизингтік операция;

      3) инвестициялық жоба – жаңа өндірістер құруға, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту мен жаңартуға, оның ішінде активтерді, акциялар пакеттерін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін), мүліктік кешендерді сатып алуға бағытталатын инвестицияларды көздейтін жоба;

      4) кредиттік құрал – Меморандумда айқындалған, Даму Банкінің қарыз алушыны қаржыландыру тәсілдері;

      5) қайта құрылымдау – Даму Банкі алдындағы міндеттемелерді бұзған қарыз алушы және (немесе) үшінші тұлғалар іске асыратын инвестициялық жобаның экономикалық көрсеткіштерін қалпына келтіруге бағытталған іс-шаралар кешені, бұл сыйақыларды, айыппұлдар мен өсімпұлдарды алып тастауды және (немесе) қарыз алушының айналым капиталын қаржыландыруды немесе қайта қаржыландыруды және (немесе) Даму Банкінің талап ету құқықтарын қарыз алушыға беруді және (немесе) қарыз алушының жарғылық капиталына Даму Банкінің кіруін және (немесе) қарыз алушыға субсидияланған қарыз беруді және (немесе) инвестициялық жобаның экономикалық көрсеткіштерін қалпына келтіруге ықпал ететін өзге де іс-шараларды қамтуы мүмкін;

      6) қарыз алушы – Даму Банкінен қарыз алған заңды тұлға;

      7) мезониндік қаржыландыру – қарыз алушының акцияларына немесе капиталға қатысу үлестеріне айырбастау құқығымен реттелген қарыз беру;

      8) Меморандум – осы Заңның 1-бабында көрсетілген ұлттық басқарушы холдинг бекітетін Даму Банкінің кредит саясаты туралы меморандумы;

      9) синдикатталған қарыз – Даму Банкі синдикаттың басқа қатысушыларымен бірлесе отырып, бір банктік қарыз шарты негізінде жүзеге асыратын қарыз операциясы, бұл ретте банктік қарыз шарты бойынша синдикат қатысушыларының мүдделерін білдіру, сондай-ақ қарыз бойынша кредиттік әкімшілендіру синдикат қатысушыларының біреуіне тапсырылуы мүмкін;

      10) субсидияланған қарыз – қаржыландырылу құны кредиттік құралдар бойынша сыйақы мөлшерлемелерін есептеу үшін Даму Банкі белгілейтін қарыз алу құнынан төмен белгіленетін қарыз. Субсидияланған қарыздар бойынша өлшемдер Меморандумда белгіленеді;

      11) экспорттық операциялар – Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін және шығарылатын өнімдердің, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің экспорты.

      Ескерту. 1-тарау 1-1-баппен толықтырылды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

2-бап. Даму Банкінің қызметін құқықтық реттеу

      1. Қазақстанның Даму Банкi туралы заңдар Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және өзге де нормативтік құқықтық актілерден тұрады.

      2. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар қызметін, банк қызметін және өзге де лицензияланатын қызмет түрлерін реттейтін заңнамасы Даму Банкіне осы Заңмен және "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен реттелмейтін бөлігінде қолданылады.

      3. Даму Банкiнiң инвестициялық басымдықтары, заем қаражатын тартуға сандық шектеулерi, кредит беруiнiң, меншiктi капиталды орналастыруының, бiрлесiп қаржыландыруының, кепiлдiктер беруiнiң, сенім білдірілген өкілдің (агенттің) функциясын орындауының, экспорттық операцияларды жүзеге асыруының, субсидияланған қарыз ұсынуының және қайта құрылымдауды жүзеге асыруының лимиттері, бағыттары, ықтимал шарттары, тәртібі мен мерзімдері Меморандумда белгiленедi.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2003.06.11 N 434, 2004.07.06 N 571, 2005.12.23 N 108, 2006.07.07 N 178, 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-бап. Даму Банкінің мақсаттары мен мiндеттері

      1. Даму Банкі қызметінің мақсаттары мемлекеттік инвестициялық қызметті жетілдіру және оның тиімділігін арттыру, өндірістік инфрақұрылым мен өңдеуші өнеркәсіпті дамыту, ел экономикасына сыртқы және ішкі инвестицияларды тартуға жәрдемдесу болып табылады.

      2. Даму Банкінің міндеттері:

      1) осы Заңның 7-бабында көзделген операцияларды (банктерге нысаналы кредит беруді, кредит желілерін қоса алғанда) жүзеге асыру арқылы орта мерзімді (бес жыл және одан көп мерзімге) және ұзақ мерзімді (он жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге) негізде, орналастырудан түсетін қаражатты эмитент Меморандумда айқындалған тәртіппен инвестициялық жобаларды іске асыруға жіберетін облигацияларды Даму Банкінің сатып алуы арқылы инвестициялық жобаларды қаржыландыру, сондай-ақ инвестициялық жобаларды дайындауды және іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында аралық қаржыландыру;

      2) осы Заңның 7-бабында көзделген операцияларды (банктерге нысаналы кредит беруді, кредит желілерін қоса алғанда) жүзеге асыру арқылы экспорттық операцияларды қаржыландыру;

      3) мезониндік қаржыландыруды ұсыну, жобалық қаржыландыру, синдикатталған қарыз ұсыну, Даму Банкі қаржыландыратын жобаларды іске асыру шеңберінде қарыз алушылардың ағымдағы қызметін қаржыландыру;

      4) басқа да кредит институттары ұсынатын қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелер беру, сондай-ақ қоса қаржыландыру және банкаралық кредит беру, лизинг беруші ұйымдарға, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға кредиттер беру арқылы Қазақстан Республикасының экономикасына кредит беруді ынталандыру;

      5) жобаларды қаржыландыру тетіктерін жетілдіру;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де міндеттер болып табылады.

      Ескерту. 3-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Даму Банкiнiң функциялары

      Даму Банкiнiң функциялары:

      1) Меморандумға сәйкес жобаларды іздестіру, iрiктеу және, қоса қаржыландыруды бірге алғанда, қаржыландыру;

      2) қаржыландыруға ұсынылатын жобаларға шарт негізінде банк сараптамасын жүргізу;

      3) Даму Банкінің қызметі шеңберінде қарыз алуды жүзеге асыру;

      4) мемлекеттік бағдарламаларды, жобаларды іске асыру шеңберінде халықаралық және ұлттық даму институттарымен, ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

      5) Даму Банкi қарыз алушыларының қаржылық жай-күйінің және Даму Банкі қаржыландыратын жобалардың іске асырылуының мониторингі, оның ішінде қамтамасыз ету мониторингі;

      6) Даму Банкі қарыз алушылары міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қолдану;

      7) мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды қоса алғанда, мемлекеттiк емес қарыздарды алу, оларға қызмет көрсету және оларды өтеу;

      8) бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істеп тұрған өндірістерді сауықтыруы және қолдауы мақсатында оларға кредит беруге бағытталған бағдарламаларды іске асыру кезінде сенім білдірілген өкілдің (агенттің) функцияларын орындау;

      9) Даму Банкіне нысаналы қорландыру қаражатын берген жағдайда инвестициялық жобаларды қаржыландыруды және сауықтыруды екінші деңгейдегі банктердің кейіннен жүзеге асыруы мақсатында екінші деңгейдегі банктерге қарыздар ұсыну болып табылады.

      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

5-бап. Даму Банкінің өкілеттіктері

      Даму Банкі:

      1) Меморандумға сәйкес өзінің кредит саясатын анықтауға;

      2) банк сараптамасының және қарыз алушының кредит қабілеттілігін талдаудың нәтижелері бойынша жобаны қайтарымдылық негізде қаржыландырудың орындылығын айқындауға;

      3) банк сараптамасын жүзеге асыру үшін сарапшылар мен консультанттар тартуға;

      4) Меморандумда белгіленген шекте заем қаражатын, оның iшiнде республикалық және жергiлiктi бюджеттерден заем қаражатын тартуға;

      4-1) заем қаражатын қоса алғанда, қаржы құралдарының iшкi және сыртқы рыноктарында Меморандумда белгiленген шектерде және тәртiппен бос қаражатты орналастыруға;

      5) жобаларды іріктеуді және Меморандумда белгіленген шектеулерді ескере отырып, қоса қаржыландыруды бірге алғанда, оларға кредит беруді жүзеге асыруға;

      6) жиынтық көлемі Меморандумда белгіленетін өз кепілдіктерін беруге;

      7) отандық және шетелдік банктердің және басқа да қаржы институттарының қатысуымен қарыз алудың ұйымдастырушысы және қатысушысы болуға;

      8) ұлттық басқарушы холдингтің тобына кіретін заңды тұлғалардың оларды қаржыландыру жөніндегі агенті болуға;

      9) қайта құрылымдауды жүзеге асыруға;

      10) Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы заңнамасына сәйкес синдикатталған қаржыландыруға қатысуға және (немесе) банк-агенттің және (немесе) кепілді басқарушының функцияларын орындауға құқылы.

      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2003.06.11 N 434, 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының Даму Банкімен өзара қарым-қатынасы

      1. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өкілеттіктер шегінде банктерді, банк конгломераттарын және резервтік талаптарды пруденциялық реттеу, басшы қызметкерлердің келісуі, активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, Даму Банкінің Қазақстан Республикасының қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін заңнамасын, тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру, қарыз алуды және қаржыландыруды ұйымдастыру мақсатында еншілес ұйымды құруға немесе оны иемденуге, сондай-ақ заңды тұлғалардың, оның ішінде бейрезиденттердің капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру (кері қайтарып алу) тәртібіне қойылатын талаптарды орындауын бақылауды жүзеге асырады.

      2. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк органдардың және олардың лауазымды адамдарының Даму Банкiнiң қызметiне кез келген нысанда араласуына тыйым салынады.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-тарау. ДАМУ БАНКIНIҢ ҚЫЗМЕТI

7-бап. Даму Банкiнiң операциялары

      Даму Банкі өз функцияларын орындау үшін лицензиясыз ұлттық және шетелдік валютамен мынадай банктік және өзге де операцияларды:

      1) қарыз операцияларын: резидент немесе бейрезидент заңды тұлғаларға төлем жасалу, мерзімдік және қайтарымдылық шарттарымен (Меморандумға сәйкес ел экономикасын дамытуға бағытталған жобаларды іске асыру шартымен) ақшалай нысанда кредиттер беруді;

      2) резидент және резидент емес заңды тұлғаларға және секьюритилендіру мәмілелері шеңберінде шығарылатын облигациялар бойынша ақшалай нысанда орындалуы көзделетін банктік кепілдіктер беруді;

      3) резидент және резидент емес заңды тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындалуы көзделетін банктік кепілгерліктер мен өзге де міндеттемелер беруді;

      4) аккредитивті ашу (қою) мен растауды және ол бойынша міндеттемелерді орындауды;

      5) банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашуды және жүргізуді;

      6) Даму Банкі қызмет көрсетілетін жобалар шеңберінде жасаған шарттарда көзделген төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыру, Даму Банкі алдындағы міндеттемелерді орындау үшін ақшаны резервке алу мақсатында Даму Банкі қарыз алушыларының банк шоттарын ашуды және жүргізуді, оның ішінде Даму Банкінің қарыздарын, басқа да қарыздар мен қаражаттарды, оған қоса республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражатын есепке жатқызу үшін банк шоттарын ашуды және жүргізуді;

      7) ұлттық басқарушы холдинг тобына кіретін заңды тұлғалардың оларды қаржыландыру бойынша агенті болуы кезінде, сондай-ақ бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істеп тұрған өндірістерді сауықтыруы және қолдауы мақсатында оларға кредит беруге бағытталған бағдарламаларды іске асыру кезінде сенім білдірілген өкілдің (агенттің) функцияларын орындау кезінде банк шоттарын ашуды және жүргізуді;

      8) резидент және (немесе) резидент емес заңды тұлғалардың Даму Банкі алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында депозиттер қабылдауды, қаражатты есепке жатқызу үшін банк шоттарын ашуды және жүргізуді;

      9) Даму Банкінің өтімділігін тарту мақсатында депозиттер қабылдауды, заңды тұлғалардың, оның ішінде банктердің банк шоттарын ашуды және жүргізуді;

      10) Даму Банкінің қарыз алушыларын, корреспондент-банктерді, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды қоса алғанда, резидент және (немесе) резидент емес заңды тұлғалардың тапсырмасы бойынша олардың осы баптың 5)-9) тармақшаларында көзделген банк шоттары бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруды;

      11) аударым операцияларын: резидент және (немесе) резидент емес заңды тұлғалардың төлемдер және ақша аудару жөніндегі тапсырмаларын орындауды;

      12) төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдауды;

      13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дилерлік қызметті;

      14) лизингтік қызметті;

      15) эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды;

      16) өз мүлкін жалға беруді;

      17) қолма-қол шетел валютасымен операцияларды қоспағанда, шетел валютасын айырбастау операцияларын;

      18) Меморандумға сәйкес келетін мақсаттарда бағалы қағаздар нарығындағы қаржы консультанты мен андеррайтер қызметін;

      19) мезониндік қаржыландыру беруді жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Даму Банкiнiң банк сараптамасын жүргiзуi

      Ескерту. Алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

9-бап. Даму Банкiнiң республикалық және жергiлiктi бюджеттерден заемдар тартуы және пайдалануы

      1. Даму Банкiнiң республикалық және жергiлiктi бюджеттерден заемдар алуы тек қана ақылы, мерзiмдiлiк және қайтарымдылық негiзде жүзеге асырылады.

      2. Даму Банкiнiң республикалық және жергiлiктi бюджеттерден алатын заемдарды беру, пайдалану және қайтару тәртiбi мен шарттары Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады.

      3. Бюджеттерден тартылатын заемдарды Даму Банкi Меморандумға сәйкес, сондай-ақ осы Заңның 4-бабының 9) тармақшасында көзделген жағдайда өзi дербес iрiктеу жүргiзетiн жобаларға кредит беру үшiн пайдаланады.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 2003.06.11 N 434; өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Даму Банкінің кәсіпорындарды сауықтыруды жүзеге асыруы

      Даму Банкіне нысаналы қорландыру қаражаты берілген жағдайда, инвестициялық жобаларды қаржыландыруды және сауықтыруды екінші деңгейдегі банктердің кейіннен жүзеге асыруы мақсатында Даму Банкі контрагент-банктерге арналып белгіленген лимиттер шеңберінде екінші деңгейдегі банктерге қарыздар береді.

      Кәсіпорындарды сауықтыру мақсатында Даму Банкінің контрагент-банктерге арналған лимиттерінен асып кеткен жағдайда, сондай-ақ өзге де жағдайларда Даму Банкі бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істеп тұрған өндірістерді сауықтыруы және қолдауы мақсатында оларға кредит беруге бағытталған бағдарламаларды іске асыру кезінде сенім білдірілген өкіл (агент) болуға құқылы.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

11-бап. Даму Банкi қызмет көрсететiн инвестициялық жобаларды iске асыру мониторингi

      Ескерту. 11-бап алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

12-бап. Даму Банкiнiң қарыздар беруi

      1. Даму Банкі қаржыландыруды Меморандумда айқындалған шарттарда, тәртіппен және мерзімдерде жүргізеді.

      Берілетін кредиттер бойынша сыйақы ставкасының шамасы қарыз берудің құнын және Даму Банкінің операциялық шығыстарын ескере отырып есептеледі.

      Даму Банкі органдарының қаржыландыру туралы шешімдерді қабылдау жөніндегі құзыреті Меморандумда және Даму Банкінің жарғысында айқындалады.

      2. Даму Банкі беретін қарыздар, болашақта келіп түсетін мүлік кепілін, оның ішінде күтілетін жүйелі ақшалай түсімдерді, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі мүлікті, тиісті мүлікке талап ету құқықтарын (мүліктік құқықтарды) қоса алғанда, кепілмен, кепілдікпен, сақтандырумен және Меморандумға сәйкес міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмеуге тиіс басқа да тәсілдерімен қамтамасыз етіледі.

      Даму Банкі жалғыз акционері (қатысушысы) Даму Банкі болып табылатын заңды тұлғаларға қарыздар беруге, сондай-ақ мезониндік қаржыландыруды және қамтамасыз етпей банкаралық кредит беруді жүзеге асыруға құқылы.

      3. Ұлттық басқарушы холдингтің тобына кіретін және тізбесін акционерлердің жалпы жиналысы бекітетін инвестициялық жобаларды іске асыратын заңды тұлғаларға кредит берудің және олардың міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынуының шарттары мен тәртібі Меморандумға сәйкес айқындалады.

      Ұлттық басқарушы холдингтің тобына кіретін заңды тұлғаларға, сондай-ақ жалғыз акционері (қатысушысы) Даму Банкі болып табылатын заңды тұлғаларға кредит берудің және олардың міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынуының шарттарын айқындау кезінде Қазақстан Республикасының банк заңнамасында белгіленген, Даму Банкімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға жеңілдік шарттарын беруге тыйым салу және көрсетілген тұлғалармен мәмілелерді жүзеге асыру тәртібі қолданылмайды.

      4. Даму Банкінің лизингтік қызметті жүзеге асыруы туралы, жарғылық капиталдарына Даму Банкі қатысатын заңды тұлғаларға кредит беру, олардың міндеттемелері бойынша кепілдіктер мен кепілгерліктерді беруі туралы шешімдерді Даму Банкінің директорлар кеңесі Меморандумға сәйкес бекітеді.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-1-бап. Даму Банкінің жобалық қаржыландыруды жүзеге асыруы

      Даму Банкі жобалық қаржыландыруды Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асыруға құқылы.

      Даму Банкінің жобалық қаржыландыруы арқылы жүзеге асырылатын жобаларға қойылатын талаптар, жобалық қаржыландыру кезінде қарыз алушы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері Меморандумда белгіленеді.

      Ескерту. 2-тарау 12-1-баппен толықтырылды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Даму Банкiнiң заемдарды тартуы

      1. Даму Банкi қарыз алуды заемның қайтарылуын өз активтерiмен қамтамасыз ете отырып немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiмен жүзеге асырады.

      1-1. Даму Банкi шығарған борыштық бағалы қағаздар ол Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес қаржы агентi мәртебесiн алған кезден бастап агенттiк облигациялар болып табылады.

      2. Алынып тасталды - ҚР 2006.07.07 N 178 Заңымен.

      3. Даму Банкi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалы қағаздарды және Даму Банкiнiң басқа да борыштық мiндеттемелерiн орналастыруға, өтеуге және олар бойынша сыйақылар төлеуге байланысты бүкiл қызметтi немесе оның бiр бөлiгiн агенттерге сенiп тапсыруға құқылы.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2003.06.11 N 434, 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.07.07 N 178 Заңдарымен.

14-бап. Даму Банкiнiң заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы

      1. Даму Банкi Меморандумға және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес:

      1) Даму Банкi бұрын кепiлге ресiмдеген заңды тұлғалардың қатысу үлесiнен немесе акцияларынан оларды одан әрi өткiзу мақсатында өндiрiп алған;

      2) бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушылары (қор биржасы, орталық депозитарий) құрған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысқан;

      3) акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша лизинг ұстаушы ұйымдардың және өзге де заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысқан;

      4) инвестициялық жобаларды қаржыландыру шеңберінде заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қайта құрылымдауға, сондай-ақ мезониндік қаржыландыру кезінде қарыз алушылардың жарғылық капиталдарына қайта құрылымдауға, қатысқан жағдайларда заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қайта құрылымдауға, қатысады.

      2. Жарғылық капиталына Даму Банкі жүз процент қатысатын ұйымдардың басқару органдарында тәуелсіз директорлардың болу қажеттігін Даму Банкі дербес айқындауға құқылы.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР 2003.06.11 N 434, өзгеріс енгізілді - ҚР 2005.12.23 N 108, 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

15-бап. Даму Банкiнiң қызметiн шектеу

      Даму Банкiнiң:

      1) жеке тұлғаларға, кредиттік серіктестіктерге, ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушыларға, инвестициялық қорларға, сақтандыру ұйымдарына кредиттер, сондай-ақ олардың міндеттемелері бойынша банктік кепілдіктер, кепілгерліктер және ақшалай нысанда орындалуы көзделетін өзге де міндеттемелер беруіне; нысанда орындалуы көзделетін өзге де міндеттемелер беруіне;

      2) жеке тұлғалардың депозиттерін тартуына және жеке тұлғаларға банк шоттарын ашуына;

      3) мерзімдік, төлем жасау, қайтарымдылық қағидаттарын сақтамастан қарыздар беруіне;

      4) жеке тұлғаларға есептік-кассалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруына;

      5) бұрын тартылған қарыздар бойынша мерзімі өткен (бір жылдан артық) міндеттемелері болған кезде қосымша сыртқы қарыз алуды жүзеге асыруына тыйым салынады.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз); өзгеріс енгізілді - ҚР 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. ДАМУ БАНКIНIҢ КАПИТАЛЫ

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз) Заңымен.

16-бап. Даму Банкiнiң жарғылық капиталы

      1. Даму Банкінің жарғылық капиталы кемінде екі жүз елу миллиард теңгені құрайды.

      2. Даму Банкінің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі Даму Банкінің қаржылық тұрақтылығының параметрлерін (коэффициенттерін), олардың шекті мәндерін және есептеу әдістемесін айқындайды.

      Қаржылық тұрақтылық параметрлерінің (коэффициенттердің) нашарлау жағына қарай күтілетін өзгеруі кезінде және параметрлердің (коэффициенттердің) аз дегенде біреуі бойынша шекті мәндерге қол жеткізген кезде Даму Банкінің жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген рәсімдерге сәйкес ұлғайтылуы мүмкін.

      Жарғылық капитал Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге жағдайларда да ұлғайтылуы мүмкін.

      Несие портфелінің активтерге ең жоғары арақатынасы Меморандумда белгіленеді.

      3. Алып тасталды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 19.03.2014 N 179-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Даму Банкiнiң провизиялар (резервтер) қалыптастыруы

      Ескерту. 17-бап алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

18-бап. Дивидендтік саясат

      Даму Банкінің дивидендтік саясатын акционерлердің жалпы жиналысы айқындайды.

      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз) Заңымен.

4-тарау. ДАМУ БАНКIНIҢ ЕСЕБI, ЕСЕПТIЛIГI ЖӘНЕ ТӘУЕЛСIЗ АУДИТI

19-бап. Даму Банкiнiң есеп саясаты

      1. Даму Банкiнiң есеп саясатын Даму Банкiнiң директорлар кеңесi бекiтедi.

      2. Даму Банкі бухгалтерлік есеп жүргізу мен қаржылық есептілікті жасауды Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жүзеге асырады.

      Ескерту. 19-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.07.06 N 571, 2005.12.23 N 108, 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз), 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-бап. Есептiлiк

      Даму Банкi:

      1) ай сайын бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға - республикалық бюджет ақшасының шығыстары туралы;

      2) ай сайын облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына - жергiлiктi бюджеттер ақшасының шығыстары туралы;

      3) ай сайын мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға - Даму Банкiне республикалық бюджеттен, тиiстi облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына - жергiлiктi бюджеттерден бөлiнген заем қаражаттарының игерiлуi туралы есептілікті табыс етеді.

      Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2003.06.11 N 434, 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз), 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

21-бап. Даму Банкiнiң аудитi

      1. Даму Банкi қызметiнiң аудитiн (сыртқы аудитiн) акционерлердiң жалпы жиналысы белгiлейтiн тәртiппен таңдап алынған аудиторлық ұйым жыл сайын жүзеге асырады.

      2. Алынып тасталды - ҚР 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз) Заңымен.

      3. Даму Банкiнiң жылдық қаржылық есептiлiгi аудит аяқталғаннан кейiн акционерлердiң жалпы жиналысында қаралып, бекiтiледi.

      Ескерту. 21-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2003.06.11 N 434, 2006.05.05 N 139, 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз) Заңдарымен.

5-тарау. ДАМУ БАНКIН БАСҚАРУ

22-бап. Даму Банкiнiң акционерлерi

      Ескерту. 22-бап алып тасталды - ҚР 2006.07.07 N 178 Заңымен.

23-бап. Даму Банкiнiң органдары

      1. Даму Банкiнiң органдары мыналар:

      1) жоғары органы - акционерлердiң жалпы жиналысы;

      2) басқару органы - директорлар кеңесi;

      3) атқарушы органы - басқарма;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Даму Банкінің жарғысына сәйкес өзге де органдар.

      2. Даму Банкi органдарының функциялары, өкiлеттiктерi мен қызмет тәртiбi осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде және Даму Банкiнiң жарғысында белгiленедi.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.07.06 N 571, 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз) Заңдарымен.

24-бап. Директорлар кеңесi

      1. Директорлар кеңесінің төрағасын қоса алғанда, директорлар кеңесінің мүшелері қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның келісімінсіз сайланады.

      2. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі мен оның өкілеттігі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Даму Банкінің жарғысына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз); өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

25-бап. Басқарма

      1. Басқарма алқалы орган болып табылады және Даму Банкінің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады.

      Басқарма төрағасы мен мүшелері қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның келісімінсіз сайланады.

      Басқармаға басқарма төрағасы басшылық етеді.

      Басқарма Қазақстан Республикасының Заңдарында және Даму Банкінің жарғысында Даму Банкінің басқа органдар мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған қызметтің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

      2. Басқарманы сайлау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Даму Банкінің жарғысына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 25-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз); өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-тарау. ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР

26-бап. Даму Банкiн мемлекеттiк баж төлеуден босату

      Ескерту. 26-бап алынып тасталды - ҚР 2004.12.13 N 11 (күшіне ену тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

27-бап. Даму Банкiнiң жауапкершiлiгі және дауларды шешу тәртiбi

      1. Даму Банкi өзiнiң мiндеттемелерiн орындамағаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген негiздер бойынша және тәртiпте жауапты болады.

      2. Даму Банкiнің, облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының, мемлекеттiк органдардың, заңды тұлғалардың арасында осы Заңды орындау жөнiнде туындаған барлық даулар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешiледi.

      3. Осы Заңның бұзылуына кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес жауапты болады.

      Ескерту. 27-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi); 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

28-бап. Қадағалап ден қою шаралары

      Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган құзыретіне реттеу кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды анықтаған жағдайда, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган Даму Банкіне "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген қадағалап ден қою шараларын қолданады.

      Даму Банкі қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органды оларда белгіленген мерзімдерде қадағалап ден қою шараларының орындалғаны туралы хабардар етуге міндетті.

      Ескерту. 6-тарау 28-баппен толықтырылды - ҚР 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; жаңа редакцияда – ҚР 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
Президенті

О Банке Развития Казахстана

Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года N 178.

     

      ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Банк Развития Казахстана и его статус

      Банк Развития Казахстана (далее - Банк Развития) является акционерным обществом, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу. Банк Развития является национальным институтом развития и банком, уполномоченным на реализацию государственной инвестиционной политики и государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 07.07.2006 № 178 (вводится в действие со дня его официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 13.02.2009 № 135-IV (порядок введения в действие см. ст.3); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 1-1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) межбанковское кредитование – выдача кредитов банкам второго уровня и банкам-нерезидентам Республики Казахстан;

      2) проект – инвестиционный проект, экспортная операция, лизинговая операция;

      3) инвестиционный проект – проект, предусматривающий инвестиции, направляемые на создание новых, расширение и обновление действующих производств, в том числе на приобретение активов, пакетов акций (долей участия в уставном капитале), имущественных комплексов;

      4) кредитный инструмент – способы финансирования Банком Развития заемщика, определенные в Меморандуме;

      5) реструктуризация – комплекс мероприятий, направленных на восстановление экономических показателей инвестиционного проекта, реализуемого заемщиком, нарушившим обязательства перед Банком Развития и (или) третьими лицами, которые могут включать в себя списание вознаграждения, штрафов и пеней и (или) финансирование или рефинансирование оборотного капитала заемщика, и (или) передачу прав требований Банка Развития к заемщику, и (или) вхождение Банка Развития в уставный капитал заемщика, и (или) предоставление субсидированного займа заемщику, и (или) иные мероприятия, способствующие восстановлению экономических показателей инвестиционного проекта;

      6) заемщик – юридическое лицо, получившее заем от Банка Развития;

      7) мезонинное финансирование – предоставление субординированного займа с правом его конвертации в акции или доли участия в капитале заемщика;

      8) Меморандум – Меморандум о кредитной политике Банка Развития, утверждаемый национальным управляющим холдингом, указанным в статье 1 настоящего Закона;

      9) синдицированный заем – заемная операция, осуществляемая Банком Развития совместно с другими участниками синдиката, на основании одного договора банковского займа, при котором представление интересов участников синдиката по договору банковского займа, а также кредитное администрирование по займу могут быть поручены одному из участников синдиката;

      10) субсидированный заем – заем, стоимость финансирования которого устанавливается ниже стоимости заимствования, устанавливаемой Банком Развития для расчета ставок вознаграждения по кредитным инструментам. Параметры по субсидированным займам устанавливаются Меморандумом;

      11) экспортные операции – экспорт продукции, работ и услуг, производимых и выпускаемых на территории Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 1-1 в соответствии с Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 2. Правовое регулирование деятельности Банка Развития

      1. Законодательство о Банке Развития Казахстана основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов.

      2. Законодательство Республики Казахстан, регулирующее деятельность акционерных обществ, банковскую деятельность и иные лицензируемые виды деятельности, применяется к Банку Развития в части, не урегулированной настоящим Законом и Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе".

      3. Инвестиционные приоритеты Банка Развития, количественные ограничения на привлечение заемных средств, лимиты, направления, возможные условия, порядок и сроки кредитования, размещения собственного капитала, софинансирования, предоставления гарантий, выполнения функций поверенного (агента), осуществления экспортных операций, предоставления субсидированного займа и осуществления реструктуризации устанавливаются Меморандумом.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 11.06.2003 N 434; от 06.07.2004 N 571 (вводится в действие с 01.01.2004); от 23.12.2005 N 108 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 07.07.2006 N 178 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 3. Цели и задачи Банка Развития

      1. Целями деятельности Банка Развития являются совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности, развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.

      2. Задачами Банка Развития являются:

      1) финансирование инвестиционных проектов посредством осуществления операций, предусмотренных статьей 7 настоящего Закона (включая целевые кредиты банкам, кредитные линии), на среднесрочной (на срок пять лет и более) и долгосрочной (на срок от десяти до двадцати лет) основе, приобретения Банком Развития облигаций, средства от размещения которых направляются эмитентом на реализацию инвестиционных проектов в порядке, определенном Меморандумом, а также промежуточное финансирование в целях обеспечения подготовки и реализации инвестиционных проектов;

      2) финансирование экспортных операций посредством осуществления операций, предусмотренных статьей 7 настоящего Закона (включая целевые кредиты банкам, кредитные линии);

      3) предоставление мезонинного финансирования, проектное финансирование, предоставление синдицированного займа, финансирование текущей деятельности заемщиков в рамках реализации проектов, финансируемых Банком Развития;

      4) стимулирование кредитования экономики Республики Казахстан путем выдачи гарантийных обязательств по займам, предоставляемым другими кредитными институтами, а также софинансирования и межбанковского кредитования, выдачи кредитов организациям-лизингодателям, а также организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций;

      5) совершенствование механизмов финансирования проектов;

      6) иные задачи в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 3 в редакции Закона РК от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 4. Функции Банка Развития

      Функциями Банка Развития являются:

      1) поиск, отбор и финансирование, включая софинансирование, проектов в соответствии с Меморандумом;

      2) проведение на договорной основе банковской экспертизы проектов, предлагаемых к финансированию;

      3) осуществление заимствования в рамках деятельности Банка Развития;

      4) взаимодействие с международными и национальными институтами развития, организациями в рамках реализации государственных программ, проектов;

      5) мониторинг финансового состояния заемщиков Банка Развития и реализации проектов, финансируемых Банком Развития, в том числе мониторинг обеспечения;

      6) принятие мер по обеспечению исполнения обязательств заемщиками Банка Развития;

      7) получение, обслуживание и погашение негосударственных займов, включая гарантированные государством займы;

      8) выполнение функций поверенного (агента) при реализации программ, финансируемых за счет бюджетных средств, направленных на кредитование банков второго уровня в целях оздоровления и поддержки ими действующих производств;

      9) предоставление займов банкам второго уровня в целях последующего осуществления банками второго уровня финансирования и оздоровления инвестиционных проектов при условии предоставления Банку Развития средств целевого фондирования.

      Сноска. Статья 4 в редакции Закона РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 5. Полномочия Банка Развития

      Банк Развития вправе:

      1) определять свою кредитную политику в соответствии с Меморандумом;

      2) определять целесообразность финансирования на возвратной основе проекта по результатам банковской экспертизы и анализа кредитоспособности заемщика;

      3) для осуществления банковской экспертизы привлекать экспертов и консультантов;

      4) привлекать заемные средства, в том числе из республиканского и местных бюджетов, в пределах, определенных в Меморандуме;

      4-1) размещать свободные средства, включая заемные, на внутреннем и внешнем рынках финансовых инструментов в пределах и порядке, определенных в Меморандуме;

      5) осуществлять отбор проектов и их кредитование, включая софинансирование, с учетом ограничений, установленных в Меморандуме;

      6) выдавать собственные гарантии, суммарный объем которых устанавливается в Меморандуме;

      7) выступать организатором и участником заимствования с участием отечественных и зарубежных банков и других финансовых институтов;

      8) выступать агентом юридических лиц, входящих в группу национального управляющего холдинга, по их финансированию;

      9) осуществлять реструктуризацию;

      10) участвовать в синдицированном финансировании и (или) выполнять функции банка-агента и (или) управляющего залогом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 11.06.2003 N 434; от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Взаимоотношения государственных органов Республики Казахстан с Банком Развития

      1. Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национальный Банк Республики Казахстан в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществляют контроль за исполнением Банком Развития законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность финансовых организаций, за исключением нормативных правовых актов по вопросам пруденциального регулирования банков, банковских конгломератов и резервных требований, согласования руководящих работников, классификации активов, условных обязательств и создания провизии (резервов) против них, требований, предъявляемых к порядку формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, выдачи (отзыва) разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также на значительное участие в капитале юридических лиц, в том числе нерезидентов, для целей организации заимствования и финансирования.

      2. Запрещается вмешательство в любой форме государственных органов и их должностных лиц в деятельность Банка Развития, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Глава 2. Деятельность Банка Развития

Статья 7. Операции Банка Развития

      Для выполнения своих функций Банк Развития осуществляет без лицензии следующие банковские и иные операции в национальной и иностранной валюте:

      1) заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности юридическим лицам-резидентам или нерезидентам (при условии реализации проектов, направленных на развитие экономики страны, в соответствии с Меморандумом);

      2) выдачу банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме, юридическим лицам-резидентам и нерезидентам и по облигациям, выпускаемым в рамках сделок секьюритизации;

      3) выдачу банковских поручительств и иных обязательств за юридических лиц-резидентов и нерезидентов, предусматривающих исполнение в денежной форме;

      4) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;

      5) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

      6) открытие и ведение банковских счетов заемщиков Банка Развития, в том числе для зачисления займов Банка Развития, других займов и средств, включая средства республиканского и местных бюджетов, в целях осуществления платежей и переводов денег, резервирования денег для исполнения обязательств перед Банком Развития, предусмотренных договорами, заключенными Банком Развития в рамках обслуживаемых проектов;

      7) открытие и ведение банковских счетов при выступлении агентом юридических лиц, входящих в группу национального управляющего холдинга, по их финансированию, а также при выполнении функций поверенного (агента) при реализации программ, финансируемых за счет бюджетных средств, направленных на кредитование банков второго уровня в целях оздоровления и поддержки ими действующих производств;

      8) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов для зачисления средств в целях обеспечения обязательств юридических лиц-резидентов и (или) нерезидентов перед Банком Развития;

      9) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в том числе банков, в целях привлечения ликвидности Банка Развития;

      10) осуществление расчетов по поручению юридических лиц-резидентов и (или) нерезидентов, включая заемщиков Банка Развития, банков-корреспондентов, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, по их банковским счетам, предусмотренным подпунктами 5)-9) настоящей статьи;

      11) переводные операции: выполнение поручений юридических лиц-резидентов и (или) нерезидентов по платежам и переводам денег;

      12) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);

      13) дилерскую деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      14) лизинговую деятельность;

      15) выпуск эмиссионных ценных бумаг;

      16) сдачу в аренду собственного имущества;

      17) обменные операции с иностранной валютой, за исключением операций с наличной иностранной валютой;

      18) деятельность финансового консультанта и андеррайтера на рынке ценных бумаг в целях, соответствующих Меморандуму;

      19) предоставление мезонинного финансирования.

      Сноска. Статья 7 в редакции Закона РК от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 8. Проведение Банком Развития банковской экспертизы

      Сноска. Статья 8 исключена Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 9. Привлечение и использование Банком Развития займов из республиканского и местных бюджетов

      1. Получение Банком Развития займов из республиканского и местных бюджетов осуществляется исключительно на основе платности, срочности и возвратности.

      2. Порядок и условия предоставления, использования и возврата займов, получаемых Банком Развития из республиканского и местных бюджетов, определяются законодательством Республики Казахстан.

      3. Займы, привлекаемые из бюджетов, используются для кредитования Банком Развития проектов, отбор которых производится им самостоятельно в соответствии с Меморандумом, а также в случае, предусмотренном подпунктом 9) статьи 4 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 11.06.2003 N 434; с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 10. Осуществление Банком Развития оздоровления предприятий

      Банк Развития в рамках установленных лимитов на банки-контрагенты предоставляет займы банкам второго уровня в целях последующего осуществления банками второго уровня финансирования и оздоровления инвестиционных проектов при условии предоставления Банку Развития средств целевого фондирования.

      В случае превышения лимитов Банка Развития на банки-контрагенты, а также в иных случаях в целях оздоровления предприятий Банк Развития вправе выступать поверенным (агентом) при реализации программ, финансируемых за счет бюджетных средств, направленных на кредитование банков второго уровня в целях оздоровления и поддержки ими действующих производств.

      Сноска. Статья 10 в редакции Закона РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 11. Мониторинг реализации обслуживаемых Банком Развития инвестиционных проектов

      Сноска. Статья 11 исключена Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 12. Предоставление займов Банком Развития

      1. Финансирование Банком Развития производится на условиях, в порядке и сроки, определенных Меморандумом.

      Величина ставки вознаграждения по предоставляемым кредитам исчисляется с учетом стоимости заимствования и операционных расходов Банком Развития.

      Компетенция органов Банка Развития по принятию решений о финансировании определяется в Меморандуме и уставе Банка Развития.

      2. Предоставляемые Банком Развития займы обеспечиваются залогом, включая залог имущества, поступающего в будущем, в том числе ожидаемых систематических денежных поступлений, имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан, прав требования на соответствующее имущество (имущественные права), гарантией, страхованием и другими способами обеспечения исполнения обязательств в соответствии с Меморандумом, которые не должны противоречить законодательству Республики Казахстан.

      Банк Развития вправе предоставлять займы юридическим лицам, единственным акционером (участником) которых является Банк Развития, а также осуществлять мезонинное финансирование и межбанковское кредитование без обеспечения.

      3. Условия и порядок кредитования и предоставления обеспечения исполнения обязательств юридических лиц, входящих в группу национального управляющего холдинга и реализующих инвестиционные проекты, перечень которых утверждается общим собранием акционеров, определяются в соответствии с Меморандумом.

      При определении условий кредитования и предоставления обеспечения исполнения обязательств юридических лиц, входящих в группу национального управляющего холдинга, а также юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является Банк Развития, запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным с Банком Развития особыми отношениями, и порядок осуществления сделок с указанными лицами, установленные банковским законодательством Республики Казахстан, не распространяются.

      4. Решения об осуществлении Банком Развития лизинговой деятельности, о кредитовании юридических лиц, в уставных капиталах которых участвует Банк Развития, выдаче гарантий и поручительств по их обязательствам утверждаются советом директоров Банка Развития в соответствии с Меморандумом.

      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 13.02.2009 № 135-IV (порядок введения в действие см. ст.3); с изменениями, внесеннымиЗаконом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 12-1. Осуществление Банком Развития проектного финансирования

      Банк Развития вправе осуществлять проектное финансирование в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.

      Требования к проектам, осуществляемым посредством проектного финансирования Банком Развития, способы обеспечения исполнения обязательств заемщика при проектном финансировании устанавливаются в Меморандуме.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 12-1 в соответствии с Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 13. Привлечение займов Банком Развития

      1. Банк Развития осуществляет заимствование с обеспечением возврата займа собственными активами или под государственные гарантии Республики Казахстан.

      1-1. Выпущенные Банком Развития долговые ценные бумаги являются агентскими облигациями с момента приобретения им статуса финансового агентства в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

      2. (Исключен - от 7 июля 2006 года N 178 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

      3. Банк Развития вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан доверить агентам всю или часть деятельности, связанной с размещением, погашением ценных бумаг и других долговых обязательств Банка Развития и выплатой вознаграждения по ним.

      Сноска. В статью 13 внесены изменения - Законом РК от 11 июня 2003 г. N 434; от 20 декабря 2004 г. N 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

Статья 14. Участие Банка Развития в уставных капиталах юридических лиц

      1. Банк Развития в соответствии с Меморандумом и законодательством Республики Казахстан участвует в уставных капиталах юридических лиц в случаях:

      1) обращения взыскания на долю участия или акции юридических лиц, ранее оформленные Банком Развития в залог, с целью их дальнейшей реализации;

      2) участия в уставном капитале юридических лиц, создаваемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг (фондовая биржа, центральный депозитарий);

      3) участия в уставных капиталах организаций-лизингодержателей и иных юридических лиц по решению общего собрания акционеров;

      4) участия в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных проектов, реструктуризации, а также в уставных капиталах заемщиков при мезонинном финансировании.

      2. Банк Развития вправе самостоятельно определять необходимость наличия независимых директоров в органах управления организаций со стопроцентным участием Банка Развития в уставном капитале.

      Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 11.06.2003 N 434; с изменениями, внесенными законами РК от 23.12.2005 N 108 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 15. Ограничения деятельности Банка Развития

      Банку Развития запрещается:

      1) выдавать кредиты физическим лицам, кредитным товариществам, управляющим инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, инвестиционным фондам, страховым организациям, а также банковские гарантии, поручительства и иные обязательства, предусматривающие исполнение в денежной форме, по их обязательствам;

      2) привлекать депозиты физических лиц и открывать банковские счета физическим лицам;

      3) предоставлять займы без соблюдения принципов срочности, платности, возвратности;

      4) осуществлять расчетно-кассовое обслуживание физических лиц;

      5) осуществлять дополнительное внешнее заимствование при наличии просроченных (более одного года) обязательств по ранее привлеченным займам.

      Сноска. Статья 15 в редакции Закона РК от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); с изменениями, внесенными законами РК от 21.06.2013 № 106-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Глава 3. Капитал Банка Развития

      Сноска. Заголовок главы 3 с изменением, внесенным Законом РК от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3).

Статья 16. Уставный капитал Банка Развития

      1. Уставный капитал Банка Развития составляет не менее двухсот пятидесяти миллиардов тенге.

      2. Для целей обеспечения финансовой устойчивости Банка Развития Правительством Республики Казахстан определяются параметры финансовой устойчивости (коэффициенты) Банка Развития, их пороговые значения и методика расчета.

      При ожидаемом изменении параметров финансовой устойчивости (коэффициентов) в сторону ухудшения и достижении пороговых значений как минимум по одному из параметров (коэффициентов) уставный капитал Банка Развития в соответствии с процедурами, установленными бюджетным законодательством Республики Казахстан, может быть увеличен.

      Уставный капитал также может быть увеличен в иных случаях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Максимальное соотношение ссудного портфеля к активам устанавливается Меморандумом.

      3. Исключен Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      Сноска. Статья 16 в редакции Закона РК от 19.03.2014 № 179-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 17. Формирование Банком Развития провизий (резервов)

      Сноска. Статья 17 исключена Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 18. Дивидендная политика

      Дивидендная политика Банка Развития определяется общим собранием акционеров.

      Сноска. Статья 18 в редакции Закона РК от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3).

Глава 4. Учет, отчетность и независимый аудит
Банка Развития

Статья 19. Учетная политика Банка Развития

      1. Учетная политика Банка Развития утверждается советом директоров Банка Развития.

      2. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Банком Развития осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными законами РК от 06.07.2004 N 571 (вводится в действие с 01.01.2004); от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 20. Отчетность

      Банк Развития представляет отчетность:

      1) о расходах денег республиканского бюджета - в уполномоченный орган по исполнению бюджета ежемесячно;

      2) о расходах денег местных бюджетов - в местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) ежемесячно;

      3) об освоении заемных средств, выделенных Банку Развития из республиканского бюджета, в уполномоченный орган по государственному планированию, из местных бюджетов, - в соответствующие местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы), ежемесячно;

      4) исключен Законом РК от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3).

      Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными законами РК от 11.06.2003 N 434; от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); от 24.11.2011 № 495-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 28.12.2018 № 210-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Аудит Банка Развития

      1. Аудит (внешний аудит) деятельности Банка Развития осуществляется ежегодно аудиторской организацией, выбранной в порядке, определяемом общим собранием акционеров.

      2. Исключен Законом РК от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3).

      3. Годовая финансовая отчетность Банка Развития рассматривается и утверждается общим собранием акционеров по завершении аудита.

      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными законами РК от 11.06.2003 N 434; от 05.015.2006 N 139 (порядок введения в действие см. ст. 2 Закона РК N 139); от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3).

Глава 5. Управление Банком Развития

Статья 22. Акционеры Банка Развития

      (Исключена - от 7 июля 2006 года N 178 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 23. Органы Банка Развития

      1. Органами Банка Развития являются:

      1) высший орган - общее собрание акционеров;

      2) орган управления - совет директоров;

      3) исполнительный орган - правление;

      4) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Банка Развития.

      2. Функции, полномочия и порядок деятельности органов Банка Развития определяются настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и уставом Банка Развития.

      Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными законами РК от 06.07.2004 N 571 (вводится в действие с 01.01.2004); от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3).

Статья 24. Совет директоров

      1. Члены совета директоров, включая председателя совета директоров, избираются без согласования с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

      2. Порядок избрания и полномочия совета директоров определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Банка Развития.

      Сноска. Статья 24 в редакции Закона РК от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 25. Правление

      1. Правление является коллегиальным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка Развития.

      Председатель и члены правления избираются без согласования с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

      Правление возглавляет председатель правления.

      Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности, не отнесенным законами Республики Казахстан и уставом Банка Развития к компетенции других органов и должностных лиц Банка Развития.

      2. Порядок избрания правления определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Банка Развития.

      Сноска. Статья 25 в редакции Закона РК от 13.02.2009 N 135-IV (порядок введения в действие см. ст. 3); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

Глава 6. Дополнительные положения

Статья 26. (Исключена - Законом РК от 13 декабря 2004 г. N 11 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

Статья 27. Ответственность Банка Развития и порядок разрешения споров

      1. Банк Развития несет ответственность за неисполнение своих обязательств по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

      2. Все споры, возникающие между Банком Развития, местными исполнительными органами областей (городов республиканского значения, столицы), государственными органами, юридическими лицами по исполнению настоящего Закона, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 27 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 28.12.2018 № 210-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28. Меры надзорного реагирования

      В случаях обнаружения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций нарушений требований законодательства Республики Казахстан по вопросам, регулирование которых входит в его компетенцию, уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций применяет к Банку Развития меры надзорного реагирования, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      Банк Развития обязан уведомить уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций об исполнении мер надзорного реагирования в установленные в них сроки.

      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 28 в соответствии с Законом РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 03.07.2019 № 262-VI (вводится в действие с 01.01.2020).

     
      Президент
Республики Казахстан