Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне инвестициялар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 20 ақпандағы № 567-IV Заңы

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. «Инвестициялар туралы» 2003 жылғы 8 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 1-2, 4-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2012 жылғы 26 қаңтарда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) жинақтауыштар – жиынтығында технологиялық жабдықтың конструкциялық тұтастығын құрайтын және Кеден одағының Комиссиясы жасаған тауарлардың тиісті тізбесіне енгізілген құрамдас бөліктер;
      2) жұмыс бағдарламасы – инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны iске асыру жөнiндегi жұмыстардың күнтiзбелiк кестесiн айқындайтын, инвестициялық келiсiмшартқа қосымша;
      3) инвестициялар – лизинг шартын жасаған кезден бастап қаржы лизингi заттарын, сондай-ақ оларға құқықтарды қоса алғанда, заңды тұлғаның жарғылық капиталына немесе кәсiпкерлiк қызмет үшiн пайдаланылатын тiркелген активтердi ұлғайтуға инвестор салатын мүлiктiң барлық түрлерi (жеке тұтынуға арналған тауарлардан басқа), сондай-ақ концессионердің (құқық мирасқорының) концессия шарты шеңберінде жасаған және алған тіркелген активтері;
      4) инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, инвестициялық келісімшарттар жасасу және олардың орындалуын бақылау жөніндегі мемлекеттік орган;
      5) инвестициялық дау – инвестордың инвестициялық қызметiне байланысты инвесторлар мен мемлекеттiк органдар арасындағы шарттық мiндеттемелерден туындайтын дау;
      6) инвестициялық жоба – концессионердің (құқық мирасқорының) концессия шарты шеңберінде жасаған және алған өндірісін қоса алғанда, жаңа өндiрiстер құруға, жұмыс iстеп тұрғандарын кеңейтуге және жаңартуға инвестициялар көздейтiн iс-шаралар кешенi;
      7) инвестициялық келiсiмшарт – инвестицияларды жүзеге асыруға арналған, инвестициялық преференцияларды көздейтiн шарт;
      8) инвестициялық қызмет – жеке және заңды тұлғалардың коммерциялық ұйымдардың жарғылық капиталына қатысуы жөнiндегi не кәсiпкерлiк қызмет үшiн пайдаланылатын тiркелген активтердi түзу немесе ұлғайту жөнiндегi, сондай-ақ концессионердің (құқық мирасқорының) концессия шарты шеңберінде жасаған және алған тіркелген активтері жөніндегі қызметi;
      9) инвестициялық преференциялар – инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны iске асыруды жүзеге асырушы Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берiлетiн атаулы сипаттағы артықшылықтар;
      10) инвестициялық стратегиялық жоба – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тізбеге енетін және Қазақстан Республикасының экономикалық дамуына стратегиялық ықпал етуге қабілетті инвестициялық жоба;
      11) инвестор – Қазақстан Республикасында инвестицияларды жүзеге асырушы жеке және заңды тұлғалар;
      12) Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен құрылған заңды тұлға, оның ішінде шетелдік қатысумен құрылған заңды тұлға;
      13) мемлекеттiк заттай гранттар – Қазақстан Республикасының меншiгi болып табылатын, Қазақстан Республикасының заңды тұлғасына инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны iске асыру үшiн уақытша өтеусiз пайдалануға берiле отырып не уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығымен ұсыныла отырып, кейiннен меншiкке не жер пайдалануға өтеусiз берiлетiн мүлiк;
      14) миноритарлық инвестор – дауыс беретін акциялардың он пайызынан аз (қатысушылар дауысының жалпы санының он пайызынан аз) мөлшерде инвестицияларды жүзеге асырған инвестор;
      15) модельдiк келiсiмшарт – Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн және инвестициялық келiсiмшарттар жасасқан кезде пайдаланылатын үлгi келiсiмшарт;
      16) технологиялық жабдық – инвестициялық жобаның технологиялық процесінде пайдалануға арналған және Кеден одағының сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының тауар позициялары бойынша Кеден одағының комиссиясы жасаған, тауарлардың тиісті тізбесіне енгізілген тауарлар.»;

      2) 13-баптың бірінші абзацындағы «келісім-шарт» деген сөз «инвестициялық келісімшарт» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 14-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Инвестициялық преференциялар қызметтің басым түрлерінің тізбесі бойынша экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышының сыныптары деңгейінде немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін инвестициялық стратегиялық жобалар тізбесі бойынша беріледі.»;
      2-тармақ алып тасталсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Инвестициялық преференциялар инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасымен инвестициялық келiсiмшарт жасасу арқылы берiледi.»;

      4) 15-баптың 1) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) инвестициялық қызмет экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышының сыныптары деңгейінде қызметтің басым түрлерінің тізбелеріне немесе инвестициялық стратегиялық жобалардың тізбесіне сәйкес болған;»;
      «3) осы Заңның 19-бабында тiзбеленген, инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны iске асыру үшiн өтінім берген Қазақстан Республикасының заңды тұлғасының қаржылық, техникалық және ұйымдастырушылық мүмкiндiктерiнiң болуын растайтын қажеттi құжаттар табыс етiлген жағдайда берiледi.»;

      5) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «17-бап. Кеден баждарын салудан босату

      1. Инвестициялық келісімшарт шеңберінде инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы Кеден одағының заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес технологиялық жабдықтың, оның жинақтауыштары мен қосалқы бөлшектерінің, шикізаттың және (немесе) материалдардың импорты кезінде кеден баждарын салудан босатылады.
      2. Технологиялық жабдықтың және оның жинақтауыштарының импорты кезінде кеден баждарын салудан босату инвестициялық келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiне, бiрақ инвестициялық келiсiмшарт тiркелген кезден бастап 5 жылдан аспайтын мерзiмге беріледі.
      3. Технологиялық жабдықтың қосалқы бөлшектерінің, шикізаттың және (немесе) материалдардың импорты кезінде кеден баждарын салудан босату Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына тіркелген активтерге инвестицияларының көлеміне қарай және инвестициялық жоба экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышының сыныптары деңгейінде Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен қызметтің басым түрлерінің тізбесіне сәйкес келген жағдайда 5 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Бұл қызметтің басым түрлерінің тізбесі жылына бір реттен артық қайта қаралмайды.
      Кеден баждарын салудан босату инвестициялық келiсiмшарттың қолданылу мерзiмiне, бiрақ жұмыс бағдарламасы бойынша тіркелген активтерді пайдалануға енгізген күннен бастап 5 жылдан аспайтын мерзiмге беріледі. Егер жұмыс бағдарламасында екі немесе одан көп тіркелген активтерді пайдалануға енгізу көзделетін жағдайда, технологиялық жабдықтың қосалқы бөлшектерін, шикізатты және (немесе) материалдарды әкелуге кеден баждарын төлеуден босату мерзімін есептеу жұмыс бағдарламасы бойынша бірінші тіркелген актив пайдалануға енгізілген күннен бастап жүргізіледі.
      4. Осы баптың 2-тармағына сәйкес қабылданған шешім туралы хабарламаны уәкілетті орган бес жұмыс күні ішінде кеден органына жібереді.»;

      6) 18-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мемлекеттiк заттай гранттарды осы Заңда белгiленген тәртiппен уәкiлеттi орган мемлекеттiк мүлiктi және (немесе) жер ресурстарын басқару жөніндегі тиiстi уәкілетті органдармен, сондай-ақ жергiлiктi атқарушы органдармен келiсiм бойынша инвестициялық келiсiмшартқа сәйкес инвестициялық мiндеттемелер орындалған жағдайда уақытша өтеусiз пайдалануға не уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығымен ұсына отырып, кейiннен меншiкке не жер пайдалануға өтеусiз бередi.
      Уәкiлеттi органның шешiмi ұсынылған мемлекеттiк заттай грантты меншiкке немесе жер пайдалануға өтеусіз беру үшін негiз болып табылады. Уәкiлеттi органның шешiмi инвестор мен уәкілетті орган арасында жасалған инвестициялық келісімшартқа сәйкес инвестор инвестициялық міндеттемелерін орындаған жағдайда, инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзiмi өткеннен кейін қабылданады.»;

      7) 19-бапта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмдi уәкiлеттi орган белгілеген нысан бойынша:»;
      4), 5) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) инвестициялық жобаның немесе инвестициялық стратегиялық жобаның уәкiлеттi орган белгiлейтiн талаптарға сәйкес жасалған бизнес-жоспары;
      5) инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны iске асыру кезiнде пайдаланылатын құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнын және тiркелген активтердi, шикізатты және (немесе) материалдарды сатып алуға арналған шығындарды негiздейтiн, тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін құжаттардың нотариат куәландырған көшiрмелерi;
      6) инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны қаржыландырудың көздерi мен кепiлдiктерiн белгiлейтiн құжаттардың нотариат куәландырған көшiрмелерi. Инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны өз қаражатынан қаржыландырған жағдайда олардың бар екендiгi туралы жазбаша растама қағазы қоса берiледi;»;
      8) тармақша алып тасталсын;

      8) 2121-122 және 23-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «21-бап. Инвестициялық келiсiмшарт жасасу

      1. Уәкiлеттi орган инвестициялық преференциялар беру туралы шешiм қабылданған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде модельдiк келiсiмшарттың ережелерiн ескере отырып, инвестициялық келiсiмшартты қол қоюға дайындайды.
      2. Инвестициялық келiсiмшартты қол қойылған күнiнен бастап бес жұмыс күнi iшiнде уәкiлеттi орган тiркейдi және ол тiркелген күнінен бастап күшiне енедi.
      3. Инвестициялық келiсiмшарттың қолданылу мерзiмi инвестициялық преференциялардың қолданылу мерзiмiмен айқындалады. Жұмыс бағдарламасы бойынша жұмыстарды аяқтау мерзiмi инвестициялық келiсiмшарттың қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн кемiнде тоғыз ай бұрын бітуге тиiс.

      21-1-бап. Инвестициялық келiсiмшарт талаптарының сақталуын
                бақылау

      1. Инвестициялық келiсiмшарттар талаптарының сақталуын бақылауды уәкiлеттi орган мынадай нысандарда:
      1) камералдық бақылау – уәкiлеттi орган осы баптың 2-тармағына сәйкес ұсынылған есептердi зерделеу және талдау негiзiнде жүзеге асыратын бақылау;
      2) инвестициялық қызмет объектiсiне бара отырып, оның iшiнде жұмыс бағдарламасын және инвестициялық келiсiмшарт талаптарын орындау жөнiндегi құжаттарды қарап жүзеге асырады.
      2. Инвестициялық келiсiмшарт жасасқаннан кейiн Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы уәкiлеттi орган белгілейтін нысан бойынша тіркелген активтердің пайдалануға берілуін, технологиялық жабдықтың қосалқы бөлшектерінің, шикізаттың және (немесе) материалдардың жеткізілуі мен пайдаланылуын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жұмыс бағдарламасында көзделген шығындар баптары бойынша таратып жазып, инвестициялық келісімшарттың орындалуы туралы жартыжылдық есептерді жиырма бесінші шілдеден және жиырма бесінші қаңтардан кешіктірмей береді.
      3. Жұмыс бағдарламасына өзгерiстер тараптардың келiсiмi бойынша жылына бiр рет енгiзiле алады.
      4. Инвестициялық қызмет объектісіне бара отырып, тексеру:
      1) жұмыс бағдарламасы аяқталған жағдайда, инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзімі біткенге дейін үш ай қалғанда аяқталатын алты ай кезеңінде;
      2) кедендік баждар салудан босатылатын технологиялық жабдықтың қосалқы бөлшектері, шикізат және (немесе) материалдар импорты жүзеге асырылған жылдан кейінгі жылдан бастап, жыл сайын жүргізіледі.
      5. Тексеру нәтижелерi бойынша уәкiлеттi органның өкiлi мен инвестициялық келiсiмшарт жасасқан заңды тұлғаның басшысы инвестициялық келiсiмшарттың жұмыс бағдарламасының орындалуының ағымдағы жай-күйі туралы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша актіге қол қояды.
      6. Инвестициялық келiсiмшарттың жұмыс бағдарламасы орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiмшарт жасасқан заңды тұлғасына бұзушылықтарды көрсете отырып, жазбаша нысанда хабарлама жiбередi және бұзушылықтарды жою үшiн екі ай мерзiм белгiлейдi.
      7. Егер уәкілетті орган жүргізген тексеру нәтижелері бойынша инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінген және кедендік баждар төлеуден босатылған технологиялық жабдық, оның жинақтауыштары, қосалқы бөлшектері, шикізат және (немесе) материалдар пайдалануға берілмегені не пайдаланылмағаны анықталған жағдайда, инвестициялық келісімшарт бойынша ұсынылған инвестициялық преференциялар салдарынан кедендік баждардың сомасын төлемеген Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өсімпұлды есептей отырып, пайдаланылаған жабдық, оның жинақтауыштары, қосалқы бөлшектері, шикізаттар және (немесе) материалдар бөлігінде оларды төлейді.
      8. Инвестициялық келiсiмшарттың бұзылуы туралы ақпарат мемлекеттiң экономикалық мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету мақсатында мыналарға:
      1) тиiстi шаралар қабылдау үшiн салық қызметі органдарына, кеден органдарына және қажет болған жағдайда өзге де мемлекеттiк органдарға;
      2) мемлекеттiк заттай грант оларға сәйкес берiлген инвестициялық келiсiмшарттар бойынша салық қызметі органдарына, кеден органдарына, мемлекеттiк мүлiктi және (немесе) жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті органдарға, сондай-ақ жергiлiктi атқарушы органдарға жiберiледi.
      9. Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiмшарт жасасқан заңды тұлғасының инвестициялық келiсiмшарттың қолданылуы барысында:
      1) берiлген мемлекеттiк заттай гранттың, сондай-ақ жұмыс бағдарламасына сәйкес сатып алынған мүлiктiң нысаналы мақсатын өзгертуге;
      2) берiлген мемлекеттiк заттай грантты, сондай-ақ жұмыс бағдарламасына сәйкес сатып алынған мүлiктi иеліктен шығаруға құқығы жоқ.
      10. Кедендік баждар салудан босату объектілерінің мақсатты пайдаланылуын бақылау Кеден одағы комиссиясы айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.

      22-бап. Инвестициялық келiсiмшартты бұзу жағдайлары

      1. Инвестициялық преференциялардың қолданылуы инвестициялық келiсiмшарттың қолданылу мерзiмi бiткен соң тоқтатылады не осы бапта белгiленген тәртiппен осындай мерзiм бiткенге дейiн тоқтатылуы мүмкiн.
      2. Инвестициялық келiсiмшарттың қолданылуы:
      1) тараптардың келiсiмi бойынша;
      2) бiр жақты тәртiппен мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы мүмкiн.
      3. Уәкiлеттi орган мынадай:
      1) өтiнiш берушi табыс еткен және инвестициялық преференциялар беру жөнiндегi шешiмге ықпал еткен мәлiметтердiң бұрмаланғаны және (немесе) жасырылғаны анықталған;
      2) Қазақстан Республикасының инвестициялық келісімшартты жасасқан заңды тұлғасының инвестициялық келісімшарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған;
      3) осы Заңның 21-1-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiмшарт жасасқан заңды тұлғасы табыс еткен есептiлiктегi мәлiметтердiң бұрмаланғаны немесе жасырылғаны анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiмшарт жасасқан заңды тұлғасына жазбаша түрде хабарланған кезден бастап екі ай өткен соң инвестициялық келiсiмшартты бiржақты тәртiппен бұзуға құқылы.
      Бұл жағдайларда аталған заңды тұлға инвестициялық келiсiмшарт бойынша берiлген инвестициялық преференциялар салдарынан төленбеген салықтар мен кеден баждарының сомасын төлейдi.
      4. Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiмшарт жасасқан заңды тұлғасының бастамасы бойынша инвестициялық келiсiмшарт бiржақты тәртiппен мерзiмiнен бұрын тоқтатылған кезде, аталған заңды тұлға инвестициялық келiсiмшарт бойынша берiлген инвестициялық преференциялар салдарынан төленбеген салықтар мен кеден баждарының сомасын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен өсiмпұлды есептей отырып төлейдi.
      5. Инвестициялық келiсiмшарт тараптардың келiсiмi бойынша мерзiмiнен бұрын тоқтатылған жағдайда Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiмшарт жасасқан заңды тұлғасы инвестициялық келiсiмшарт бойынша берiлген инвестициялық преференциялар салдарынан төленбеген салықтар мен кеден баждарының сомаларын төлейдi.
      6. Инвестициялық келiсiмшарт мерзiмiнен бұрын тоқтатылған жағдайда Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiмшарт жасасқан заңды тұлғасы өзiне мемлекеттiк заттай грант ретiнде берiлген мүлiктi заттай не инвестициялық келiсiмшарттың талаптарына сәйкес оның берiлген күнгi бастапқы құнын қайтарады.
      7. Мемлекеттiк заттай грантты қайтаруды Қазақстан Республикасының инвестициялық келiсiмшарт жасасқан заңды тұлғасы уәкiлеттi орган инвестициялық келiсiмшартты мерзiмiнен бұрын тоқтату туралы шешiм қабылдағаннан кейiн күнтiзбелiк отыз күн iшiнде жүзеге асырады.

      23-бап. Инвестициялық келiсiмшарттардың тұрақтылығы

      1. Осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн уәкілетті органмен жасалған инвестициялық келiсiмшарттар негiзiнде берiлген жеңiлдiктер осы инвестициялық келiсiмшарттарда белгiленген мерзiм аяқталғанға дейiн өзiнiң қолданылуын сақтайды.
      2. Осы Заңның 21-1-бабы 2-тармағының, 22-бабының 3, 4 және 5-тармақтарының салықтар сомаларын төлеу бөлiгiндегi нормалары уәкiлеттi органмен 2009 жылғы 1 қаңтарға дейiн жасалған инвестициялық келiсiмшарттар бойынша қолданылуын сақтайды.».

      2. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 12, 60-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 жылғы 26 қаңтарда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2012 жылғы 26 қаңтарда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      129-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Құзыретті органмен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға жобалау құжаттары болмаған жағдайларда қол қойған жер қойнауын пайдаланушылар осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап жиырма төрт айдан аспайтын мерзімде олардың әзірленуін және белгіленген тәртіппен бекітілуін қамтамасыз етуге және осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап отыз айдан кешіктірмей, жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі уәкілетті органға жобалау құжаттарының негізінде барлау мен өндіруге арналған келісімшарттардың жұмыс бағдарламаларын келісуге ұсынуға міндетті.».

      2-бап. Осы Заң, 2010 жылғы 5 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инвестиций

Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2012 года № 567-IV

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Примечание РЦПИ!
      Введение в действие настоящего Закона см. ст. 2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года «Об инвестициях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст. 4; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 5, ст. 23; Закон Республики Казахстан от 10 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 26 января 2012 г.):
      1) статью 1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) комплектующие – составные части, в совокупности составляющие конструктивную целостность технологического оборудования и включенные в соответствующий перечень товаров, составленный Комиссией Таможенного союза;
      2) рабочая программа – приложение к инвестиционному контракту, определяющее календарный график работ по реализации инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта;
      3) инвестиции – все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также произведенные и полученные фиксированные активы в рамках договора концессии концессионером (правопреемником);
      4) уполномоченный орган по инвестициям (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан, по заключению инвестиционных контрактов и контролю за их исполнением;
      5) инвестиционный спор – спор, вытекающий из договорных обязательств между инвесторами и государственными органами в связи с инвестиционной деятельностью инвестора;
      6) инвестиционный проект – комплекс мероприятий, предусматривающий инвестиции в создание новых, расширение и обновление действующих производств, включая производства, произведенные и полученные в рамках договора концессии концессионером (правопреемником);
      7) инвестиционный контракт – договор на осуществление инвестиций, предусматривающий инвестиционные преференции;
      8) инвестиционная деятельность – деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также по произведенным и полученным фиксированным активам в рамках договора концессии концессионером (правопреемником);
      9) инвестиционные преференции – преимущества адресного характера, предоставляемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическим лицам Республики Казахстан, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта;
      10) инвестиционный стратегический проект – инвестиционный проект, входящий в перечень, определяемый Правительством Республики Казахстан, и способный оказать стратегическое влияние на экономическое развитие Республики Казахстан;
      11) инвестор – физические и юридические лица, осуществляющие инвестиции в Республике Казахстан;
      12) юридическое лицо Республики Казахстан – юридическое лицо, в том числе юридическое лицо с иностранным участием, созданное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      13) государственные натурные гранты – имущество, являющееся собственностью Республики Казахстан, передаваемое во временное безвозмездное пользование либо предоставляемое на праве временного безвозмездного землепользования юридическому лицу Республики Казахстан для реализации инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта с последующей безвозмездной передачей в собственность либо в землепользование;
      14) миноритарный инвестор – инвестор, осуществивший инвестиции в размере менее десяти процентов от голосующих акций (менее десяти процентов голосов от общего количества голосов участников);
      15) модельный контракт – типовой контракт, утверждаемый Правительством Республики Казахстан и используемый при заключении инвестиционных контрактов;
      16) технологическое оборудование – товары, предназначенные для использования в технологическом процессе инвестиционного проекта и включенные в соответствующий перечень товаров, составленный Комиссией Таможенного союза по товарным позициям товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.»;
      2) в абзаце первом статьи 13 слово «контракта» заменить словами «инвестиционного контракта»;
      3) в статье 14:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Инвестиционные преференции предоставляются по перечням приоритетных видов деятельности на уровне классов общего классификатора видов экономической деятельности или перечню инвестиционных стратегических проектов, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.»;
      пункт 2 исключить;
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Инвестиционные преференции предоставляются посредством заключения инвестиционного контракта с юридическим лицом Республики Казахстан, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта.»;
      4) подпункты 1) и 3) статьи 15 изложить в следующей редакции:
      «1) соответствия инвестиционной деятельности перечням приоритетных видов деятельности на уровне классов общего классификатора видов экономической деятельности или перечню инвестиционных стратегических проектов;»;
      «3) представления необходимых документов, перечисленных в статье 19 настоящего Закона, подтверждающих наличие финансовых, технических и организационных возможностей юридического лица Республики Казахстан, подавшего заявку для реализации инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта.»;
      5) статью 17 изложить в следующей редакции:
      «Статья 17. Освобождение от обложения таможенными пошлинами
      1. Юридическое лицо Республики Казахстан, реализующее инвестиционный проект или инвестиционный стратегический проект в рамках инвестиционного контракта, освобождается от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и (или) материалов в соответствии с законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Республики Казахстан.
      2. Освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования и комплектующих к нему предоставляется на срок действия инвестиционного контракта, но не более 5 лет с момента регистрации инвестиционного контракта.
      3. Освобождение от обложения таможенной пошлиной при импорте запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов сроком до 5 лет предоставляется юридическим лицам Республики Казахстан в зависимости от объема инвестиций в фиксированные активы и в случае соответствия инвестиционного проекта перечню приоритетных видов деятельности, утвержденных Правительством Республики Казахстан, на уровне классов общего классификатора видов экономической деятельности. Данный перечень приоритетных видов деятельности может пересматриваться не более одного раза в год.
      Освобождение от обложения таможенными пошлинами предоставляется на срок действия инвестиционного контракта, но не более 5 лет со дня ввода в эксплуатацию фиксированных активов по рабочей программе. В случае если рабочей программой предусматривается ввод двух и более фиксированных активов, исчисление срока освобождения от уплаты таможенной пошлины на ввоз запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов ведется с даты, когда введен в эксплуатацию первый фиксированный актив по рабочей программе.
      4. Уведомление о решении, принятом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, направляется уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней таможенному органу.»;
      6) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
      «1. Государственные натурные гранты в порядке, установленном настоящим Законом, предоставляются уполномоченным органом по согласованию с соответствующими уполномоченными органами по управлению государственным имуществом и (или) земельными ресурсами, а также местными исполнительными органами во временное безвозмездное пользование либо на праве временного безвозмездного землепользования с последующей безвозмездной передачей в собственность либо в землепользование в случае выполнения инвестиционных обязательств в соответствии с инвестиционным контрактом.
      Основанием для безвозмездной передачи предоставленного государственного натурного гранта в собственность или в землепользование является решение уполномоченного органа. Решение уполномоченного органа принимается по истечении срока действия инвестиционного контракта в случае выполнения инвестором инвестиционных обязательств в соответствии с инвестиционным контрактом, заключенным между инвестором и уполномоченным органом.»;
      7) в статье 19:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «Заявка на предоставление инвестиционных преференций принимается и регистрируется по форме, установленной уполномоченным органом при наличии:»;
      подпункты 4), 5) и 6) изложить в следующей редакции:
      «4) бизнес-плана инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта, составленного в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом;
      5) нотариально засвидетельствованных копий документов, перечень которых устанавливается законодательством Республики Казахстан, обосновывающих сметную стоимость строительно-монтажных работ и затраты на приобретение фиксированных активов, сырья и (или) материалов, используемых при реализации инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта;
      6) нотариально засвидетельствованных копий документов, устанавливающих источники и гарантии финансирования инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта. В случае финансирования инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта из собственных средств прилагается письменное подтверждение об их наличии;»;
      подпункт 8) исключить;
      8) статьи 2121-122 и 23 изложить в следующей редакции:
      «Статья 21. Заключение инвестиционного контракта
      1. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении инвестиционных преференций подготавливает для подписания инвестиционный контракт с учетом положений модельного контракта.
      2. Инвестиционный контракт регистрируется уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня подписания и вступает в силу со дня его регистрации.
      3. Срок действия инвестиционного контракта определяется сроком действия инвестиционных преференций. Срок окончания работ по рабочей программе должен заканчиваться не позднее, чем за девять месяцев до окончания срока действия инвестиционного контракта.
      Статья 21-1. Контроль за соблюдением условий инвестиционных
                   контрактов
      1. Контроль за соблюдением условий инвестиционных контрактов осуществляется уполномоченным органом в следующих формах:
      1) камеральный контроль – контроль, осуществляемый уполномоченным органом на основе изучения и анализа отчетов, представленных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;
      2) с посещением объекта инвестиционной деятельности, в том числе с рассмотрением документов по исполнению рабочей программы и условий инвестиционного контракта.
      2. После заключения инвестиционного контракта юридическое лицо Республики Казахстан представляет по форме, устанавливаемой уполномоченным органом, полугодовые отчеты о выполнении инвестиционного контракта не позднее двадцать пятого июля и двадцать пятого января с расшифровкой по статьям затрат, предусмотренных рабочей программой, с приложением документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию фиксированных активов, поставку и использование запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов.
      3. Изменения в рабочую программу могут вноситься по соглашению сторон один раз в год.
      4. Проверка с посещением объекта инвестиционной деятельности проводится:
      1) в период шести месяцев, который истекает за три месяца до окончания срока действия инвестиционного контракта, при условии завершения рабочей программы;
      2) ежегодно, начиная с года, следующего за годом, в котором был осуществлен импорт запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов, освобождаемых от обложения таможенными пошлинами.
      5. По результатам проверки представитель уполномоченного органа и руководитель юридического лица, заключившего инвестиционный контракт, подписывают по форме, установленной уполномоченным органом, акт текущего состояния исполнения рабочей программы инвестиционного контракта.
      6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения рабочей программы инвестиционного контракта уполномоченный орган направляет юридическому лицу Республики Казахстан, заключившему инвестиционный контракт, уведомление в письменной форме с указанием нарушений и устанавливает двухмесячный срок для устранения нарушений.
      7. В случае, если по результатам проверки, проведенной уполномоченным органом, будет установлено, что ввезенные для реализации инвестиционного проекта и освобожденные от уплаты таможенных пошлин технологическое оборудование, комплектующие, запасные части к нему, сырье и (или) материалы не были введены в эксплуатацию либо не были использованы, юридическое лицо Республики Казахстан, не уплатившее вследствие предоставленных по инвестиционному контракту инвестиционных преференций суммы таможенных пошлин, уплачивает их в части неиспользованного оборудования, комплектующих, запасных частей к нему, сырья и (или) материалов с начислением пени в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      8. Информация о расторжении инвестиционного контракта в целях обеспечения защиты экономических интересов государства направляется:
      1) в органы налоговой службы, таможенные органы и, при необходимости, в иные государственные органы для принятия соответствующих мер;
      2) по инвестиционным контрактам, согласно которым предоставлен государственный натурный грант, в органы налоговой службы, таможенные органы, уполномоченные органы по управлению государственным имуществом и (или) земельными ресурсами, а также местные исполнительные органы.
      9. Юридическое лицо Республики Казахстан, заключившее инвестиционный контракт, в течение действия инвестиционного контракта не имеет права:
      1) изменять целевое назначение предоставленного государственного натурного гранта, а также имущества, приобретенного в соответствии с рабочей программой;
      2) отчуждать предоставленный государственный натурный грант, а также имущество, приобретенное в соответствии с рабочей программой.
      10. Контроль за целевым использованием объектов освобождения от обложения таможенными пошлинами осуществляется в порядке, определенном Комиссией Таможенного союза.
      Статья 22. Условия расторжения инвестиционного контракта
      1. Действие инвестиционных преференций прекращается по истечении срока действия инвестиционного контракта либо может быть прекращено до истечения такого срока в порядке, установленном настоящей статьей.
      2. Действие инвестиционного контракта может быть досрочно прекращено:
      1) по соглашению сторон;
      2) в одностороннем порядке.
      3. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке расторгнуть инвестиционный контракт по истечении двух месяцев с момента письменного уведомления юридического лица Республики Казахстан, заключившего инвестиционный контракт, в следующих случаях:
      1) выявления искажения и (или) сокрытия сведений, представленных заявителем и повлиявших на решение по предоставлению инвестиционных преференций;
      2) неисполнения юридическим лицом Республики Казахстан, заключившим инвестиционный контракт, своих обязательств по инвестиционному контракту;
      3) выявления искажения и (или) сокрытия сведений в отчетности, представляемой юридическим лицом Республики Казахстан, заключившим инвестиционный контракт в соответствии с пунктом 1 статьи 21-1 настоящего Закона.
      В этих случаях указанное юридическое лицо уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по инвестиционному контракту инвестиционных преференций.
      4. При досрочном прекращении инвестиционного контракта по инициативе юридического лица Республики Казахстан, заключившего инвестиционный контракт, в одностороннем порядке указанное юридическое лицо уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по инвестиционному контракту инвестиционных преференций, с начислением пени в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      5. При досрочном прекращении инвестиционного контракта по соглашению сторон юридическое лицо Республики Казахстан, заключившее инвестиционный контракт, уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по инвестиционному контракту инвестиционных преференций.
      6. При досрочном прекращении инвестиционного контракта юридическое лицо Республики Казахстан, заключившее инвестиционный контракт, возвращает имущество в натуре, предоставленное ему в качестве государственного натурного гранта, либо его первоначальную стоимость на дату передачи в соответствии с условиями инвестиционного контракта.
      7. Возврат государственного натурного гранта осуществляется юридическим лицом Республики Казахстан, заключившим инвестиционный контракт, в течение тридцати календарных дней после принятия решения уполномоченного органа о досрочном прекращении инвестиционного контракта.
      Статья 23. Стабильность инвестиционных контрактов
      1. Льготы, предоставленные на основании инвестиционных контрактов, заключенных с уполномоченным органом до введения в действие настоящего Закона, сохраняют свое действие до истечения срока, установленного в этих инвестиционных контрактах.
      2. Нормы пункта 2 статьи 21-1, пунктов 3, 4 и 5 статьи 22 настоящего Закона в части уплаты сумм налогов сохраняют действие по инвестиционным контрактам, заключенным с уполномоченным органом до 1 января 2009 года.».

      2. В Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 12, ст. 60; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; Закон Республики Казахстан от 10 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 26 января 2012 г.; Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 26 января 2012 г.):
      пункт 2 статьи 129 изложить в следующей редакции:
      «2. Недропользователи, подписавшие контракты на недропользование с компетентным органом в условиях отсутствия проектных документов, обязаны обеспечить их разработку и утверждение в установленном порядке в срок, не превышающий двадцати четырех месяцев со дня введения в действие настоящего Закона, и не позднее тридцати месяцев со дня введения в действие настоящего Закона представить на согласование в уполномоченный орган по изучению и использованию недр рабочие программы к контрактам на разведку и добычу на основании проектных документов.».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 5 июля 2010 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев