О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 4 апреля 2013 года № 2.

      В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан

      постановляет:

      1. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан:

      1-1. Утратил силу нормативным постановлением Верховного Cуда РК от 29.06.2017 № 5 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
      1-2. Утратил силу нормативным постановлением Верховного Cуда РК от 24.12.2014 № 4 (вводится в действие со дня официального опубликования).

      1-3. "О практике вынесения судами частных постановлений по уголовным делам" от 19 декабря 2003 года № 11 (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 18):

      1) в пункте 3 слова "и судами" исключить;

      2) в пункте 5 слова "или при рассмотрении дела нижестоящим судом" исключить, а слова "пункт 6 статьи 446-8 УПК" заменить словами "пункт 8 статьи 446-8 УПК";

      3) дополнить нормативное постановление пунктом 15-1 следующего содержания:

      "15-1. В соответствии с частью 4 и частью 5 статьи 59 УПК, суд надзорной инстанции при установлении обстоятельств, указанных в статье 387 УПК, выносит частное постановление, которое исполняется в соответствии с частью 6 статьи 448 УПК.".

      1-4. "О рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе" от 20 июня 2005 года № 1 (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2010 года № 10, нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 21 апреля 2011 года № 1):

      1) абзац второй пункта 39 цифры "575" заменить цифрами "575-1";

      слова "лишь в порядке надзора" заменить словами "в кассационном и надзорном порядке, кроме случаев оставления иска без рассмотрения".

      1-5. "О судебной практике по делам частного обвинения" от 25 декабря 2006 года № 13:

      1) абзац третий пункта 9 после слов "с обвиняемым" дополнить словами "в том числе в порядке медиации";

      2) в пункте 12 цифры "391" заменить цифрами "393".

      2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.

Председатель Верховного Суда


Республики Казахстан

Б. Бекназаров

секретарь пленарного заседания,


Судья Верховного Суда


Республики Казахстан

Д. Нуралин


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2013 жылғы 4 сәуірдегі № 2 нормативтік қаулысы.

      Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізілуіне байланысты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы

      қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының мынадай нормативтік қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-1. Күші жойылды - ҚР Жоғарғы Сотының 29.06.2017 № 5 нормативтік қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
      1-2. Күші жойылды - ҚР Жоғарғы Сотының 24.12.2014 N 4 Нормативтік қаулысымен (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      1-3. "Соттардың қылмыстық істер бойынша жеке қаулылар шығару тәжірибесі туралы" 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 11 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 18 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге):

      1) 3-тармақтағы "мен соттардың" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 5-тармақтағы "немесе төменгі саты сотының қарауы кезінде" деген сөздер алып тасталсын және аталған тармақтағы "ҚІЖК-нің 446-8-бабының 6) тармақшасына" деген сөздер "ҚІЖК-нің 446-8-бабының 8) тармақшасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) аталған нормативтік қаулы 15-1-тармақпен толықтырылып мынадай редакцияда жазылсын:

      "15-1. ҚІЖК-нің 59-бабының 4 және 5-бөліктеріне сәйкес, қадағалау сатысындағы сот ҚІЖК-нің 387-бабында көрсетілген мән-жайларды анықтаған кезде ҚІЖК-нің 448-бабының 6-бөлігіне сәйкес орындалатын жеке қаулы шығарады.";

      1-4. "Азаматтық талапты қылмыстық процесте қарау туралы" 2005 жылғы 20 маусымдағы № 1 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы № 10 нормативтік қаулысымен, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 21 сәуірдегі № 1 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге):

      1) 39-тармақтың екінші абзацындағы "575" деген цифрлар "575-1" деген цифрлармен ауыстырылсын, "қадағалау тәртібінде ғана" деген сөздер "талап қараусыз қалдырылған жағдайларды қоспағанда, кассациялық және қадағалау тәртібінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      1-5. "Жеке айыптау істері бойынша сот тәжірибесі туралы" 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 13:

      1) 9-тармақтың үшінші абзацы "сотталушымен" деген сөзден кейін "соның ішінде медиация тәртібімен" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 12-тармақтағы "391" деген цифрлар "393" деген цифрлармен

      ауыстырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-тармағына сәйкес осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына енгізіледі және жалпыға бірдей міндетті болады әрі жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының Төрағасы

Б. Бекназаров

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының судьясы,


жалпы отырыс хатшысы

Д. Нұралин