Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 4 нормативтік қаулысы.

      Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы

      қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының мынадай нормативтік қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) "Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі сот тәжірибесі туралы" 1999 жылғы 9 шілдедегі № 8 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2002 жылғы 15 тамыздағы № 18, 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 10, 2010 жылғы 25 маусымдағы № 7 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге):

      нормативтік қаулының бүкіл мәтіні бойынша:

      "тергеуші" деген сөз "сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "қылмыс" деген сөз "қылмыстық құқық бұзушылық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "алдын ала тергеу" деген сөздер "сотқа дейінгі тергеп-тексеру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:

      "ҚК-тің 88-96" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі – ҚК) 91-98" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "ҚІЖК-нің" деген сөз "Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан әрі – ҚПК)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "241" деген цифрлар "271" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "511" деген цифрлар "515" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      6-тармақта:

      "14, 247-баптарына сәйкес" деген сөздер "14, 279-баптарына сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "медициналық мекемеге" деген сөздер "медициналық ұйымға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақта:

      "505-514" деген цифрлар "509-518" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      8-тармақта:

      "140" деген цифрлар "137" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "507" деген цифрлар "511" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:

      "Ауруды туыстарының, қамқоршыларының, қорғаншыларының қарауына беру түріндегі қауіпсіздік шарасы аталған адамдардың келісімі бойынша ғана қолданылуы мүмкін, ал олар бас тартқан жағдайда медициналық ұйымға орналастыру түріндегі қауіпсіздік шарасы қолданылуы мүмкін екендігін ескерген жөн.";

      9-тармақта:

      "Прокурор немесе сот" деген сөздер "Сот" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "сот" деген сөзден кейін ", тергеу судьясы" деген сөздермен толықтырылсын;

      "247" деген цифрлар "279" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "509" деген цифрлар "511" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      10-тармақта:

      екінші абзацта "арнаулы медициналық мекемеге", "Арнаулы медициналық мекемедегi", "мекемемен" деген сөздер тиісінше "арнаулы медициналық ұйымға", "Арнаулы медициналық ұйымдағы", "медициналық ұйыммен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11-тармақта:

      "511" деген цифрлар "515" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      12-тармақта:

      "513" деген цифрлар "517" деген цифрлармен;

      "68, 70, 71, 486" деген цифрлар "64, 66, 67, 536" деген цифрлармен тиісінше ауыстырылсын;

      13-тармақта:

      "24" деген цифрлар "11)" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "512-бап 2-бөлiгiнде" деген сөздер "516-бабының 3-бөлiгiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15-тармақта:

      "506-бабының 2-бөлiгiнде" деген сөздер "510-бабының 2-бөлiгiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "37-бап 1-бөлiгiнiң 9-тармағында" деген сөздер "35-бап 1-бөлiгiнiң 9)-тармағында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "269-бабының 5-9-бөлiктерi" деген сөздер "288-бабының 2-6-бөлiктерi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16-тармақта:

      "50 және 265-баптарының" деген сөздер "35 және 288-баптарының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тоқтатуы" деген сөз "қысқартуы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "мәселені ... және шешу үшiн тиісті сотқа жолдау" деген сөздер "және сотқа дейінгі тергеуді қысқарту туралы қаулыны бекіту" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

      "Прокурор қаулыны бекіткеннен кейін тергеуші қабылданған шешім туралы ҚПК-нің 289-бабының 1-бөлігінде көрсетілген адамдарды хабардар етуге тиіс.";

      17-тармақта:

      "514" деген цифрлар "518" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "37 және 269-баптарында" деген сөздер "35 және 288-баптарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "Оған қатысты іс бойынша іс жүргізу жүзеге асырылатын адамның заңмен кепілдендірілген құқықтарын сақтау мақсатында оған және оның заңды өкіліне, процестің басқа да қатысушыларына сияқты, істі қысқарту туралы немесе медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін сотқа жолдау туралы қаулы міндетті түрде тапсырылады.";

      19-тармақта:

      бірінші абзацта "290, 290-1, 290-2, 290-3" деген цифрлар "306-309" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші абзацта "49" деген цифрлар "44" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      21-тармақта:

      "ҚIЖК-нің 515-бабының 4-бөлiгiне сәйкес" деген сөздер алып тасталсын;

      "506" деген цифрлар "510" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "90" деген цифрлар "87" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "364" деген цифрлар "383" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      22-тармақта:

      "516" деген цифрлар "520" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      23-тармақта:

      "37" деген цифрлар "35" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "iстi қосымша тергеу жүргiзу үшiн қайтару туралы" деген сөздер "тергеуді жалпы тәртіпте ұйымдастыру үшін істі прокурорға жолдау туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "90" деген цифрлар "93" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "83" деген цифрлар "91" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "89" деген цифрлар "92" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      24-тармақта:

      "517-бабының" деген сөздер "521-бабының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25-тармақта:

      "73" деген цифрлар "75" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "69 және 75-баптарында" деген сөздер "71 және 77-баптарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "47" деген цифрлар "48" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      26-тармақта:

      "88-бап 1-бөлiгiнiң "а", "б", "в" тармақтарында" деген сөздер "91-бабы 1-бөлiгiнiң 1), 2), 3) тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      27-тармақта:

      "93" деген цифрлар "96" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      28-тармақта:

      "518" деген цифрлар "522" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      29-тармақта:

      "454-бабының 3-бөлiгiне" деген сөздер "477-бабының 1-бөлiгiне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "73" деген цифрлар "75" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "88-бап 1-бөлiгiнiң "в" және "г" тармақтарында" деген сөздер "91-бабы 1-бөлiгiнiң 3), 4) тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) "Қылмыстық істер бойынша сот ісін жүргізу жариялылығы принципін соттардың сақтауы туралы" 2002 жылғы 6 желтоқсандағы № 25 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы № 8 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге):

      1-тармақта:

      "Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (әрі қарай – ҚІЖК)" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан әрі – ҚПК)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:

      "алдын ала тергеу" деген сөздер "сотқа дейінгі тергеп-тексеру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "205" деген цифрлар "201" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "қылмыстық процесті жүргізуші орган" деген сөздер "прокурор" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6-тармақта:

      "109-бабына" деген сөздер "106-бабының алтыншы бөлігіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақта:

      үшінші абзацта "49" деген цифрлар "44" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      11-тармақта:

      екінші абзацта "61" деген цифрлар "57" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта "327" деген цифрлар "346" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. ҚПК-нің 415-бабының үшінші бөлігіне және 448-бабының екінші бөлігіне сәйкес сот талқылауының жариялылығы мәселесі бойынша сот отырысының барысында қабылданған соттың қаулылары жеке шағым беруге және наразылық келтіруге жатпайды. Оларға қарсылықтар үкімге келтірілген апелляциялық шағымдарда, наразылықтарда жазылуы мүмкін.";

      3) "Соттардың қылмыстық істер бойынша жеке қаулылар шығару тәжірибесі туралы" 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 11 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 21, 2010 жылғы 25 маусымдағы № 13, 2013 жылғы 4 сәуірдегі № 2 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге):

      1-тармақта:

      "Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (әрі қарай – ҚІЖК)" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан әрі – ҚПК)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:

      "387" деген цифрлар "405" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      5-тармақта:

      "59" деген цифрлар "53" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "411-бабының үшінші бөлігіне" деген сөздер "431-бабының үшінші бөлігіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "446-8-бабының 8) тармақшасына" деген сөздер "455-бабының 7) тармағына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "анықтау, алдын ала тергеу" деген сөздер "сотқа дейінгі тергеп-тексеру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақта:

      "387" деген цифрлар "405" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      8-тармақта:

      "387" деген цифрлар "405" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      9-тармақта:

      "403-бабының 3-бөлігіне" деген сөздер "422-бабының екінші бөлігіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "396" деген цифрлар "414" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "403-бабының бесінші бөлігінде" деген сөздер "414-бабының үшінші бөлігінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бірінші абзац "ішінде" деген сөзден кейін мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

      ", ал күзетпен ұсталатын сотталғандар – оған жеке қаулының көшірмесі тапсырылған күннен бастап сол мерзімде";

      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өздерінің атына шығарылған жеке қаулы туралы ол заңды күшіне енгеннен кейін мәлім болған адамдар жеке қаулы шығарған сотқа шағымдану мерзімін қалпына келтіру үшін өтінішхатпен жүгінуге құқылы.";

      10-тармақ алып тасталсын;

      11-тармақта:

      "404" деген цифрлар "426" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "423-бабы үшінші бөлігінің" деген сөздер "444-бабы үшінші бөлігінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "446-2" деген цифрлар "449" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "458-бабы екінші бөлігінің" деген сөздер "484-бабы үшінші бөлігінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13-тармақта:

      "448" деген цифрлар "471" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "және апелляциялық" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "ҚПК-нің 444-бабының үшінші бөлігіне сәйкес, апелляциялық қаулы оның толық мәтіні жария етілген кезден бастап заңды күшіне енеді, ҚПК-нің 465-бабының екінші бөлігіне сәйкес, кассациялық қаулы ол жария етілген сәттен бастап заңды күшіне енеді.";

      15-тармақта:

      екінші абзацта:

      "636" деген цифрлар "804" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "сот қызметкеріне" деген сөздер "сот приставына немесе басқа да сот қызметкерлеріне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "541" деген цифрлар "684" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "42" деген цифрлар "49" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "35" деген цифрлар "32" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "Кассациялық сатыдағы соттың жеке қаулысы жарияланған сәттен бастап заңды күшіне енеді." деген сөйлем алып тасталсын;

      15-1-тармақта:

      "59-бабының" деген сөздер "53-бабының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "387" деген цифрлар "405" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "448" деген цифрлар "471" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      4) "Қорқытып алушылық туралы iстер бойынша сот практикасы туралы" 2006 жылғы 23 маусымдағы № 6 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 21 сәуірдегі № 1 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге):

      4-тармақта:

      "ҚК-нiң 187-бабының" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі – ҚК) 202-бабының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақта:

      "181" деген цифрлар "194" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "129" деген цифрлар "130" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "130" деген цифрлар "131" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      8-тармақта:

      "11" деген цифрлар "12" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      9-тармақта:

      "ұйымдасқан топ" деген сөздер "қылмыстық топ" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "31-бабының үшiншi бөлiгiн" деген сөздер "3-бабының 24) тармағын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Денсаулыққа ауыр зардап келтiрiлгенiн анықтау кезiнде ҚК-нiң 3-бабының 11) тармағын және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрiнiң 2010 жылғы 20 мамырдағы № 368 бұйрығымен бекiтiлген Сот-медициналық сараптама жүргiзу және ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алған жөн.";

      екінші абзацта:

      "103" деген цифрлар "106" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "181-бабының үшiншi бөлігінiң б) тармағымен" деген сөздер "194-бабының үшінші бөлігінiң 1) тармағымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта "181-бабы үшiншi бөлігінiң 6) тармағымен және ҚК-нiң 103-бабының үшiншi бөлiгiмен" деген сөздер "194-бабы үшінші бөлігінiң 1) тармағымен және 106-бабының үшінші бөлiгiмен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Iрi және аса ірі мөлшердi анықтау кезiнде ҚК-нің 3-бабының 3), 38) тармақтарын басшылыққа алған жөн.

      ҚК-нің 194-бабы үшінші бөлігінің 2) тармағы немесе төртінші бөлігінің 2) тармағы бойынша әрекетті саралау үшiн iрi немесе аса ірі мөлшерде мүлiк алу мақсатына қол жеткiзiлгені немесе жеткiзiлмегенi маңызды деп есептелмейтiнiн соттар назарда ұстағаны жөн.";

      13-тармақта:

      үшінші абзацтағы "Бұған қоса 14 жасқа толған тұлға ҚК-нiң 181-бабымен көзделген қылмыстың субъектiсi болып табылады, ал өзiнше билiк ету үшiн қылмыстық жауаптылық 16 жастан бастап туындайды." деген сөйлем алып тасталсын;

      14-тармақта:

      "178-бабы екiншi бөлiгiнiң а) тармағымен" деген сөздер "191-бабы екінші бөлiгiнiң 1) тармағымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15-тармақта:

      "181" деген цифрлар "194" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      16-тармақта:

      "248" деген цифрлар "284" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "255" деген цифрлар "291" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "260" деген цифрлар "298" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "181" деген цифрлар "194" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      5) "Зорлау және өзге де нәпсіқұмарлық сипаттағы күш қолдану әрекеттерімен байланысты қылмыстарды саралаудың кейбір мәселелері туралы" 2007 жылғы 11 мамырдағы № 4 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 21 сәуірдегі № 1 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге):

      3-тармақта:

      үшінші абзацта "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген Сот-медициналық сараптама жүргізу және ұйымдастыру ережесіне" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 20 мамырдағы № 368 бұйрығымен бекітілген Сот-медициналық сараптама жүргізу және ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші абзацта "96-бабы екінші бөлігінің к) тармағы" деген сөздер "99-бабы екінші бөлігінің 10) тармағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесінші абзацта "96-бабы екінші бөлігінің к) тармағында" деген сөздер "99-бабы екінші бөлігінің 10) тармағында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта:

      "112" деген цифрлар "115" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      8-тармақта:

      үшінші абзацта "ұйымдасқан топпен" деген сөздер "қылмыстық топпен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10-тармақта:

      үшінші абзацта:

      "11-бабы бесінші бөлігінің" деген сөздер "12-бабы төртінші бөлігінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "г)" деген әріп "4)" деген цифрмен ауыстырылсын;

      10-1-тармақта:

      екінші абзацта "қылмыстардың" деген сөз "қылмыстық құқық бұзушылықтардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) "Алқабилерді қатыстырып қылмыстық істерді қарауды реттейтін заңдарды соттардың қолдану тәжірибесі туралы" 2012 жылғы 23 тамыздағы № 4:

      1-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі — ҚІЖК) 543-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген қылмыстардан басқа аса ауыр қылмыстарға байланысты" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан әрі – ҚПК) 631-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген қылмыстарды алып тастағанда, оларды жасағаны үшін қылмыстық заңда өлім жазасы немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру көзделген қылмыстар туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацта:

      "аса ауыр қылмыс" деген сөздер "ҚПК-нің 631-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген қылмыстарды алып тастағанда, оларды жасағаны үшін қылмыстық заңда өлім жазасы немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру көзделген қылмыс" деген сөздермен ауыстырылсын, "аса ауыр қылмыс" деген сөздер "оны жасағаны үшін ҚПК-нің 631-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген қылмыстарды алып тастағанда, қылмыстық заңда өлім жазасы немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру көзделген қылмыс" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "13" деген цифрлар "14" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      2-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "ҚПК-нің 634-бабының үшінші бөлігіне сәйкес, істiң барлық материалдары танысу үшiн ұсынылған кезде, сондай-ақ келесi кезеңде де, оның iшiнде сотта iстi алдын ала тыңдауда, бiрақ сот басты сот талқылауын тағайындау туралы шешімді қабылдағанға дейiн күдіктінің, айыпталушының iстi соттың алқабилердiң қатысуымен қарауы туралы өтiнiшхат мәлiмдеуге құқығы бар.";

      екінші абзацта:

      "276" деген цифрлар "297" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "айыпталушы" деген сөздің алдында "күдікті," деген сөзбен толықтырылсын;

      үшінші абзацта:

      "Егер" деген сөзден кейін "күдікті," деген сөзбен толықтырылсын;

      "тергеуші" деген сөз "сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші абзацта:

      "өтінішті" деген сөзден кейін "күдікті," деген сөзбен толықтырылсын;

      3-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Істі алқабилердің қатысуымен қарау туралы күдіктінің, айыпталушының өтінішхаты болуына немесе болмауына қарамастан ҚПК-нің 631-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген қылмыстар туралы істер бойынша алдын ала тыңдауды өткізу міндетті болғандықтан, оны өткізу барысында мұндай өтінішхат болған жағдайда, судья сотталуышыдан оның өз өтінішхатын қолдайтындығы туралы сұрайды. Мұндай өтінішхат болмаған жағдайда, судья сотталушыға істі алқабилердің қатысуымен қарау туралы өтінішхатты тікелей осы сот отырысында мәлімдеуге оның құқығы бар екендігін түсіндіреді.";

      екінші абзац алып тасталсын;

      4-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "301-бабының бесінші бөлігіне" деген сөздер "321-бабының алтыншы бөлігіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "айыптау қорытындысын" деген сөздер "айыптау актісін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Прокурор сот талқылауы сатысында айыптаудан толығымен бас тартқан жағдайда, ҚПК-нің 649-бабына сәйкес, төрағалық етуші алқабилерді сот талқылауына қатысудан босатады және жеке дара қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы шағарады.";

      5-тармақта:

      екінші және үшінші абзацтарда:

      "550" деген цифрлар "638" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      бесінші абзацта:

      "331-344" деген цифрлар "350-363" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "551-556" деген цифрлар "639-644" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      жетінші абзацта "514-1" деген цифрлар "655" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      6-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "551-556" деген цифрлар "639-644" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "557" деген цифрлар "645" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "558" деген цифрлар "646" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "41" деген цифрлар "43" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші абзацта:

      "69" деген цифрлар "64, 65" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "75-81" деген цифрлар "71-77" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "551" деген цифрлар "639" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "554" деген цифрлар "642" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "555" деген цифрлар "643" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "563" деген цифрлар "651" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "565" деген цифрлар "653" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "567-бабында" деген сөздер алып тасталсын;

      үшінші абзацта:

      "551" деген цифрлар "639" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      7-тармақта:

      бірінші абзацта "552" деген цифрлар "640" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші және үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "ҚПК-нің 639-бабының төртінші бөлігіне сәйкес, алқабиге қандидатты істі қарауға қатысудан босату туралы мәселені объективті шешу мақсатында прокурор, жәбірленуші, айыпталушы және оның қорғаушысы судьяға алқабилер алқасын қалыптастыру үшін маңызды сұрақтарды жазбаша түрде ұсынады. Төрағалық етуші процеске қатысушылардың жазбаша сұрақтарымен қатар басқа да сұрақтарды қоя алады.

      Алқабиге кандидат өзінің жеке басына байланысты деректерді жария етпеу мақсатында төрағалық етушіге жасырын түрде жауап беруге құқылы.

      Сот немесе құқық қорғау органдары туралы өздерінде үстірт пікір қалыптастыруы немесе объективті болмау ықтималдығы туралы күмән тудыруы мүмкін фактілер болған жағдайда, алқабиге кандидат алқабидің міндеттерін орындаудан босатылады. Осы ретте соттар алқабиге кандидатты алқабидің міндеттерін орындаудан босатуға оның әкімшілік жауапқа тартылуының кез келген оқиғасы емес, сот тәртібімен әкімшілік қамауға алыну фактісі ғана негіз бола алатынын ескергендері жөн.";

      8-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "557" деген цифрлар "645" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "559" деген цифрлар "647" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші абзацта:

      "551" деген цифрлар "639" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "557" деген цифрлар "645" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      9-тармақта:

      бірінші абзацта "562" деген цифрлар "650" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші абзацта:

      "560" деген цифрлар "648" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "562" деген цифрлар "650" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта "562" деген цифрлар "650" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      бесінші абзацта "513" деген цифрлар "653" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      алтыншы абзацта "575" деген цифрлар "662" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы жетінші және сегізінші абзацтармен толықтырылсын:

      "Онша ауыр емес, ауырлығы орташа немесе ауыр қылмыстар жасады деп айыпталған сотталушылардан кінәсін мойындауы туралы процестік келісім жасасу туралы өтінішхат түскен кезде, төрағалық етуші ҚПК-нің 628-бабында көзделген әрекеттерді орындайды. Кінәсін мойындау туралы процестік келісім жасалған жағдайда бұл сотталушыларға қатысты іс жеке өндіріске бөлініп шығарылады және келісімдік іс жүргізуде қаралады. Басқа сотталушыларға қатысты іс алқабилердің қатысуымен жүзеге асырылатын сот ісін жүргізу үшін көзделген ережелер бойынша қаралады. Егер кінәсін мойындау туралы процестік келісім жасалмаса, істі қарау бұрынғы тәртіпте жалғастырылады.

      Сотталушыдан ынтымақтастық туралы процестік келісім жасасу туралы жазбаша түрде өтінішхат түскен жағдайда, төрағалық етуші өтінішхатты ҚПК-нің 619-бабының төртінші бөлігіне сәйкес, ҚПК-нің 619-бабының алтыншы бөлігінде көзделген әрекеттерді орындауы үшін прокурорға жібереді. Егер бұл ретте сот талқылауын жалғастыру мүмкін болмаса, сот істі талқылауды белгілі бір мерзімге кейiнге қалдыру туралы ҚПК-нің 341-бабының бірінші бөлігіне сәйкес қаулы шығарады.";

      11-тармақта:

      бірінші абзацта "562" деген цифрлар "650" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта:

      "572" деген цифрлар "659" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "12" деген цифрлар "11" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      12-тармақта:

      бірінші абзацта "549" деген цифрлар "637" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші абзацта "116" деген цифрлар "112" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта "548-бабының бесінші бөлігіне" деген сөздер "636-бабының төртінші бөлігіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші абзацта "343" деген цифрлар "362" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      13-тармақта:

      бірінші абзацта "560" деген цифрлар "648" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта "560 және 562" деген сөздер "648 және 650" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14-тармақта:

      бірінші және үшінші абзацтарда "563" деген цифрлар "651" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      15-тармақта:

      бірінші, екінші және төртінші абзацтарда "565" деген цифрлар "653" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      16-тармақта:

      бірінші абзацта "566" деген цифрлар "654" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші абзацта "569" деген цифрлар "656" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      17-тармақта:

      "566" деген цифрлар "654" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      18 және 19-тармақтар алып тасталсын;

      20-тармақта:

      бірінші абзацта "569" деген цифрлар "656" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта "568 және 569" деген сөздер "655 және 656" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21-тармақта:

      "557" деген цифрлар "645" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "550" деген цифрлар "638" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      22-тармақта:

      бірінші абзацта "569-бабының он бірінші бөлігіне" деген сөздер "656-бабының он және он бірінші бөліктеріне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацта "371" деген цифрлар "390" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      23-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "570" деген цифрлар "657" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "324" деген цифрлар "343" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші абзацта:

      "570" деген цифрлар "657" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "566" деген цифрлар "654" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта:

      "37" деген цифрлар "35" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "317" деген цифрлар "337" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "324 және 561" деген сөздер "343 және 649" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші абзац алып тасталсын;

      24-тармақта:

      "571" деген цифрлар "658" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "44" деген цифрлар "46" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      25-тармақта:

      "571" деген цифрлар "658" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      26-тармақта:

      бірінші абзацта "46 және 47-тарауларының" деген сөздер "48 және 49-тарауларының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацта "575-бабы бірінші бөлігінің" деген сөздер "662-бабы екінші бөлігінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      27-тармақта:

      "301" деген цифрлар "321" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      28-тармақта:

      "575-бабы бірінші бөлігінің" деген сөздер "662-бабы екінші бөлігінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "алқабилерге арналған жүгіну сөзі," деген сөздер алып тасталсын;

      29-тармақта:

      бірінші абзацта "575-1" деген цифрлар "664" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші абзацта "552" деген цифрлар "640" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта "75" деген цифрлар "71" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      30-тармақта:

      бірінші абзацта "459" деген цифрлар "485" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екінші абзацта "577" деген цифрлар "666" деген цифрлармен ауыстырылсын.

      2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      1) "Соттардың қылмыстық істерді қосымша тергеу жүргізу үшін қайтаруы туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы № 19 нормативтік қаулысы;

      2) "Соттардың қылмыстық істерді қосымша тергеу жүргізу үшін қайтаруы туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы № 19 нормативтік қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 18 нормативтік қаулысы;

      3) "Соттардың қылмыстық істерді қосымша тергеу жүргізу үшін қайтаруы туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы № 19 нормативтік қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2010 жылғы 25 маусымдағы № 12 нормативтік қаулысы;

      4) "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2013 жылғы 4 сәуірдегі № 2 нормативтік қаулысының 1-2-тармағы.

      3. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқықтың құрамына енгізіледі, сондай-ақ жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының Төрағасы

Қ.МӘМИ.

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының судьясы,


жалпы отырыстың хатшысы

Қ.ШАУХАРОВ.Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады