О создании Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы

Указ Президента Республики Казахстан от 22 декабря 2000 г. N 528.

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными указами Президента РК от 11.10.2011 № 163; от 05.05.2017 № 471.
      Сноска. По всему тексту Указа:
      слова "Первого Президента Республики Казахстан", "Первом Президенте Республики Казахстан" заменены соответственно словами "Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации", "Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации" в соответствии с Указом Президента РК от 11.10.2011 № 163;
      слова "Лидера Нации", "Лидере Нации" заменены словом "Елбасы" в соответствии с Указом Президента РК от 05.05.2017 № 471.

      Во исполнение статьи 9 Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" постановляю:

      1. Создать Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (далее - Фонд).

      2. Исключен Указом Президента РК от 11.10.2011 № 163.

      3. Установить, что:

      1) Фонд является некоммерческой организацией , преследующей социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно-полезные цели;

      2) источниками формирования финансовых средств Фонда являются взносы и поступления, не противоречащие законодательству .

      4. Правительству Республики Казахстан:

      1) обеспечить государственную регистрацию Фонда до 1 января 2001 года;

      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      5. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

      Президент
Республики Казахстан

  Утвержден
Указом Президента
Республики Казахстан
от 22 декабря 2000 г. N 528

Устав
Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы

      Сноска. Устав исключен Указом Президента РК от 11.10.2011 № 163.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасының Қорын құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2000 жылғы 22 желтоқсан N 528.

      Ескерту. Жарлықтың тақырыбы мен бүкіл мәтіні бойынша "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің", "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті" деген сөздер тиісінше "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасының", "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Президентінің 2011.10.11 № 163 Жарлығымен.
      Ескерту. Жарлықтың тақырыбында және бүкіл мәтін бойынша орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді – ҚР Президентінің 05.05.2017 № 471 Жарлығымен.

       "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасы туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 9-бабын орындау үшін қаулы етемін:

      1. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасының Қоры (бұдан әрі - Қор) құрылсын.

      2. Алып тасталды - ҚР Президентінің 2011.10.11 № 163 Жарлығымен.

      3. Мыналар:

      1) Қор әлеуметтік, қайырымдылық, мәдени, білім беру және өзге де қоғамдық пайдалы мақсаттарды көздейтін коммерциялық емес ұйым болып табылады;

      2) Қордың ақша қаражатын қалыптастыру көздері заңдарға қайшы келмейтін жарналар мен түсімдер болып табылады деп белгіленсін.

      4. Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) Қордың 2001 жылғы 1 қаңтарға дейін мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;

      2) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қолдансын.

      5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Президенті  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2000 жылғы 22 желтоқсандағы
N 528 Жарлығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Тұңғыш
Президенті - Елбасы Қорының
ЖАРҒЫСЫ

      Ескерту. Жарғы алып тасталды - ҚР Президентінің 2011.10.11 № 163 Жарлығымен.