Облыс әкімиятының 2005 жылғы 1 маусымдағы N 182 "Aтырау облысында кең таралған пайдалы қазбаларды барлауды, өндіруді немесе бірлескен барлауды және өндіруді жүргізуге жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған конкурсқа қатысу және конкурстық ұсыныстарды әзірлеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Атырау облыстық әкімиятының 2007 жылғы 15 қазандағы N 226 қаулысыі Атырау облыстық Әділет департаментінде 2007 жылғы 3 қарашада N 2499 тіркелді. Күші жойылды - Атырау облысы әкімдігінің 2011 жылғы 4 наурыздағы N 63 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - Атырау облысы әкімдігінің 2011.03.04 N 63 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 27 қаңтардағы N 148
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы"
Заңының 27 бабына, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27
қаңтардағы N 2828 "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы"
Заңының 41-3 бабының 2-тармақшасына және Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы N 108 "Қазақстан
Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру тәртібін бекіту
туралы" қаулысына сәйкес облыс әкімияты қаулы етеді :

      1. Облыс әкімиятының 2005 жылғы 1 маусымдағы N 182 "Атырау
облысында кең таралған пайдалы қазбаларды барлауды, өндіруді немесе
бірлескен барлауды және өндіруді жүргізуге жер қойнауын пайдалану
құқығын алуға арналған конкурсқа қатысу және конкурстық ұсыныстарды
әзірлеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" (Атырау облысы Әділет
департаментінде 24.06.2005 ж. N 2435 тіркелген, 14.07.2005 ж. N 83
"Прикаспийская коммуна", 19.07.2005 ж. N 85 "Атырау" газеттерінде
жарияланған) қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар
енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген кең таралған пайдалы
қазбаларды барлауды, өндіруді немесе бірлескен барлауды және
өндіруді жүргізуге жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған
конкурсқа қатысу және конкурстық ұсыныстарды әзірлеу жөніндегі
нұсқаулықта:
      4-тармақтың 4-тармақшасы мынадай редакцияда мазмұндалсын:
      4) өтініш беруші-заңды тұлғаның басшылары мен қатысушыларының
немесе акционерлерінің жарғылық капиталдағы (дауыс беретін
акциялары жалпы санынан) үлестерінің мөлшерін көрсете отырып, олар
туралы мәліметтер.
      6-тармақтың 8-тармақшасындағы "мемлекеттік және (немесе)
халықаралық стандарттарға сәйкес келетін" деген сөздер алынып
тасталсын;
      көрсетілген Нұсқаулықтың 1-қосымшасында:
      2 бағандағы 4-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:
      "Өтініш беруші заңды-тұлғаның басшылары мен қатысушыларының
немесе акционерлерінің жарғылық капиталдағы (дауыс беретін
акциялары жалпы санынан) үлестерінің мөлшерін көрсете отырып, олар
туралы мәліметтер".
      Нұсқаулықтың:
      6-қосымшасының 7-жолындағы, 7-қосымшасының 10-жолындағы,
8-қосымшасының 11-жолындағы "мемлекеттік және (немесе) халықаралық
стандарттарға сәйкес келетін" деген сөздер алынып тасталсын;
      2. Облыс әкімиятының 2007 жылғы 30 мамырдағы 144 "Облыс
әкімиятының 2005 жылғы 1 маусымдағы 182 "Атырау облысында кең
таралған пайдалы қазбаларды барлауды, өндіруді немесе бірлескен
барлауды және өндіруді жүргізуге жер қойнауын пайдалану құқығын
алуға арналған конкурсқа қатысу және конкурстық ұсыныстарды әзірлеу
жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы қаулысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы" қаулысы жойылсын.
      3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары
Ж.Ә. Әкімжановқа жүктелсін.
      4. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он
күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Облыс әкімі

О внесении изменений и дополнений в постановление акимата области от 1 июня 2005 года N 182 "Об утверждении инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений на получение права недропользования на разведку, добычу и совмещенную разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых в Атырауской области"

Постановление Атырауского областного акимата от 15 октября 2007 года N 226. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 3 ноября 2007 года за N 2499. Утратило силу - постановлением Атырауского областного акимата от 4 марта 2011 года N 63

      Сноска. Утратило силу - постановлением Атырауского областного акимата от 4.03.2011 N 63
      В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от
23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в
Республике Казахстан", с подпунктом 2 статьи 41-3 Закона Республики
Казахстан от 27 января 1996 года N№2828 "О недрах и
недропользовании" и постановлением Правительства Республики
Казахстан" от 21 января 2000 года N 108 "Об утверждении Правил
предоставления права недропользования в Республике Казахстан"
акимат области постановляет :
      1. Внести в постановление акимата области от 1 июня 2005 года
N 182 "Об утверждении инструкции по подготовке заявок на участие в
конкурсе и конкурсных предложений на получение права
недропользования на разведку, добычу и совмещенную разведку и
добычу общераспространенных полезных ископаемых в Атырауской
области" (зарегистрировано в Департаменте юстиции Атырауской
области N 2435 от 24.06.2005г., опубликовано в газетах
"Прикаспийская коммуна" N 83 от 14.07.2005г., "Атырау" N 85 от
19.07.2005 г.) следующие изменения и дополнения:
      в инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе и
конкурсных предложений на получение права на разведку, добычу,
общераспространенных полезных ископаемых, утвержденной указанным
постановлением:
      подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
      4) сведения о руководителях и участниках или акционерах
заявителя-юридического лица с указанием размера их доли в уставном
капитале»(от общего количества голосующих акций).
      в подпункте 8 пункта 6 слова "и соответствующих
государственным и (или) международным стандартам" исключить.
      в приложении 1 к Инструкции:
      пункт 4 в столбце 2 изложить в следующей редакции:
      "Сведения о руководителях и участниках или акционерах
заявителя-юридического лица с указанием размера их доли в уставном
капитале" (от общего количества голосующих акций)".
      в приложениях к Инструкции:
      6 в строке 7,
      7 в строке 10,
      8 в строке 11 слова "и соответствующих государственным и
(или) международным стандартам" исключить.
      2. Отменить постановление акимата области от 30 мая 2007 года N 144 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата
области от 1 июня 2005 года N 182 "Об утверждении инструкции по
подготовке заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений
на получение права недропользования на разведку, добычу и
совмещенную разведку и добычу общераспространенных полезных
ископаемых в Атырауской области".
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Акимжанова Ж.А. - заместителя акима области.
      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении
десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Аким области