2006 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Мыналардың:
      379, 380, 381, 382-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінiң;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына          
379-ҚОСЫМША         

       Ескерту. 379-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.04. N  1167  қаулысымен.

606 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Статистика саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 2645457 мың теңге (екi миллиард алты жүз қырық бес миллион төрт жүз елу жетi мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мемлекеттiк статистика туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы  Заңы ; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегi  Заңы ; "Мемлекеттiк әкімшілік қызметшілер лауазымдарының санаттары бойынша тізілімін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1282  Жарлығы ; "Қызметтiк телефондар мен мемлекеттiк органдар аппаратын орналастыруға арналған алаңдардың нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылу, ыстық және суық су және басқа коммуналдық қызметтердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарына көлiк қызметiн көрсету үшiн қызметтiк жеңiл автомобильдердi пайдалануды ретке келтiру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Статистика жөнiндегi агенттiгінің Ақпараттық-есептеу орталығы" Республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының жекелеген мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 1 шілдедегi N 910  қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк іссапарлары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2004 жылғы 31 желтоқсандағы N 1460  қаулысы . Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiн Алматы қаласынан Астана қаласына көшiру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 14 наурыздағы N 159  қаулысы .
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жүктелген функцияларын барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң орталық аппараты мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету, республиканың әлеуметтiк-экономикалық даму жағдайы мен үрдiсiн сипаттайтын бiрыңғай статистикалық ақпараттық жүйенi жетiлдiру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :
1) мемлекеттiк саясатты жүргiзу және мемлекеттiк статистиканы басқару;
2) ғылыми әдiснама және халықаралық стандарттар негiзiнде бiрыңғай ақпараттық жүйенің жұмыс iстеуiн және жетiлдiрудi қамтамасыз ету;
3) мемлекеттік, коммерциялық құпияларды сақтауды және бастапқы статистикалық ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету;
4) статистикалық көрсеткiштердiң тұтастығын, дұрыстығын және жеткiлiктiлiгiн қамтамасыз ету;
5) елде болып жатқан экономикалық және әлеуметтiк процестер мен олардың даму үрдiстерiн жан-жақты және шынайы зерделеу, қорыту және талдау;
6) мемлекеттік қызметшілердің кәсiби білiктілігін арттыру, өзінің лауазымдық міндеттерін тиiмдi орындау және кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiптiк қызмет саласындағы бiлiм бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмiн, iскерлiгi мен дағдысын жаңарту;
7) Қазақстан Республикасы Статистика агенттігiнің орталық және аумақтық органдары қызметкерлерiнiң еңбек жағдайын жақсарту;
8) Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнің ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу, Агенттiктің барлық құрылымдық бөлiмшелерiнде, сондай-ақ ведомствоға қарасты ұйымдарда жергiлiктi есептеу желiлерінің жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және техникалық қызмет көрсету;
9) ведомстволық ақпараттық жүйелердiң "Заңды тұлғалар ", "Жылжымайтын мүлiк тiркелiмi", "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорларымен ықпалдасуы және одан әрi өзара iс-қимыл жасауы;
10) Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгін Алматы қаласынан Астана қаласына көшiру.
       Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

 
Статистика
саласын-
дағы
уәкiлеттi
органның
қызметiн
қамтамасыз
ету 

  

  

  

2

  

001

Орталық 
органның
аппараты

Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiн Алматы қаласынан Астана қаласына 20 штат бiрлiгiмен көшiру, оның iшiнде: мемлекеттiк органның мүлкiн Алматы қаласынан Астана қаласына тасымалдау жөнiндегi шығыстар; қызметкерлердiң жеке мүлкiн тасымалдау жөнiндегi шығыстар; бiржолғы жәрдемақы (көтерме ақы) төлеу жөнiндегi шығыстар; қызметкерлер мен отбасы мүшелерiнiң жол жүруіне арналған шығыстар, банк қызметтерiне арналған шығыстар.

жыл бойына
тамыз-желтоқсан
 
 
 
 
 

Қазақстан
Республи-
касы
Статистика
агенттігі

3

  

002

Аумақтық
органдар-
дың
аппарат-
тары

Қазақстан Республи-
касы Статистика
агенттiгiнiң аумақтық бөлiмшеле-
рiн бекітілген штат
санының лимитi
шегінде ұстау.
Бекiтілген тиiстiлік
нормативiне сәйкес
қызметтiк автокөлiктi ұстау.

жыл бойына

Қазақстан
Республи-
касы
Статистика
агенттігі

4

  

007

Мемлекет-
тiк қызметшi-
лердiң
бiлiктiлi-
гiн
арттыру

Статистика органда-
рының бекітілген
бiлiктiлiгін арттыру
жоспарына сәйкес
мемлекеттік қызметші
-лердiң бiлiктiлiгiн
арттыру бойынша
көрсетілетiн мына
бағыттағы қызмет-
тердi сатып алу:
1) экономикалық
статистика;
2) әлеуметтік
статистика;
3) демографиялық
және әлеуметтік
статистика.
Тiлдердi оқыту:
мемлекеттік, ағылшын тiлдерi.

жыл бойына

Қазақстан
Республи-
касы
Статистика
агенттігі

5

  

008

Мемлекет-
тiк
орган-
дардың
ғимарат-
тарын,
үй-жайлары
мен
құрылыс-
тарын
күрделi
жөндеу

Шығыс Қазақстан,
Павлодар, Солтүстiк
Қазақстан, Оңтүстік
Қазақстан облыста-
рындағы және Семей
қаласындағы статис-
тиканың аумақтық
органдарының әкiмшілiк үйлерiнде
күрделi жөндеу
жұмыстарын жүргізу.

жыл бойына

Қазақстан
Республи-
касы
Статистика
агенттігі

6

  

009

Мемлекет-
тiк
органдарды
материал-
дық-техни-
калық
жарақтан-
дыру

Қазақстан Республи-
касы Статистика
агенттiгiнiң орталық
аппараты үйiне 3
лифт сатып алу,
бөлшектеу, құрастыру
және диспетчерлен-
дiру.
Бiр бiрлiгiнiң құны 40 еселенген айлық есептiк көрсеткiштен асатын тауарларды, оның iшiнде: факсимильдiк аппараттарды, көшiру аппараттарын сатып алу. Агенттiктiң Алматы қаласынан Астана қаласына көшiрiлетiн қызметкерлерi үшiн саны 56 бiрлiк жаңа тұрғын үй сатып алуға бастапқы жарнаны енгiзу.

жыл бойына тамыз-желтоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Статистика
агенттігі

7

  

017

Ақпараттық
жүйелердiң
жұмыс 
iстеуiн
қамтамасыз
ету және
мемлекет-
тiк орган-
дарды
ақпараттық
-техника-
лық
қамтамасыз
ету

Шығыс материалдарын,
жинақтаушы және
қосалқы бөлшектер
сатып алу.
Лицензиялық бағдар-
ламалық өнiмдердi
техникалық қолдау.
Ақпараттық жүйе мен
жергiлiктi мiндет-
тердi сүйемелдеу
және пайдалану.
Жүйелер мен 
желілерге тұрақты
қызмет көрсету.
Есептеу техникасының
құрал-жабдықтарына
техникалық қызмет
көрсету.
Телекоммуникациялық
қызметтер.
Есептеу техникасын
сатып алу.
Мемлекеттiк органның Алматы қаласынан Астана қаласына көшiрiлуiне байланысты жабдықтарды инсталляциялау жөнiндегi қызметтердi сатып алу.

жыл бойына тамыз-желтоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Статистика
агенттігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тікелей нәтиже: бекiтiлген штат санының лимитiне сәйкес Агенттiктiң орталық аппаратын 186 бірлік көлемінде және оның аумақтық органдарын 4040 бiрлiк көлемiнде ұстау, Қазақстан Республикасының жеке, заңды тұлғаларынан, Қазақстан Республикасының аумағында өзiнің қызметiн жүзеге асыратын заңды тұлғалар - резидент еместердiң филиалдары мен өкiлдiктерiнен статистикалық есептер жинау; мемлекеттік тiлге оқыту - 393 адам, олардан орталық аппарат - 74 адам, аумақтық органдар - 319 адам; кәсiби деңгейiн арттыру - 577 адам, олардан орталық аппарат - 64 адам, аумақтық органдар - 513 адам, соның ішінде: ағылшын тiлiне оқыту - 30 адам, олардан орталық аппарат - 30 адам;
Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi қызметкерлерiнiң саны 20 бiрлiк бiрiншi тобын Алматы қаласынан Астана қаласына көшiру.
Түпкiлiктi нәтиже: жүктелген функцияларын барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу, республиканың әлеуметтiк-экономикалық даму жағдайы мен үрдiсiн сипаттайтын бiрыңғай статистикалық ақпараттық жүйенi жетiлдiру; мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру қажеттілiгiн 12,9%, мемлекеттiк қызметшілердiң мемлекеттiк тiлдi оқу қажеттiлiгін 9,8% және мемлекеттiк қызметшiлердiң ағылшын тiлiн оқу қажеттiлігiн 0,7% қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық тиiмдiлігі: Агенттiк пен оның аумақтық органдарының қызметiн жақсарту; орталық аппараттың бiр мемлекеттiк қызметшiсiн қаржы-шаруашылық ұстау - 1057,0 мың теңге; аумақтық органдардың бiр мемлекеттік қызметшiсiн қаржы-шаруашылық ұстау - 479,2 мың теңге; статистика органдарының штаттан тыс бiр қызметкерiн қаржы-шаруашылық ұстау - 184.0 мың теңге; бiр мемлекеттік қызметшінiң мемлекеттік тілге оқытуға жұмсалатын орташа шығын - 11,34 мың теңге; бiр мемлекеттік қызметшiнi біліктілігін арттыруға жұмсалатын орташа шығын - 7,58 мың теңге, соның iшiнде: бiр мемлекеттiк қызметшiнің ағылшын тiлiне оқытуға жұмсалатын орташа шығын - 7,58 мың теңге.
Уақтылығы: жасалған келiсiм-шарттарға сәйкес жыл бойына.
Сапасы: қызметкерлердi оқыту, олардың еңбек жағдайын жақсарту және халықаралық статистикалық стандарттарды енгiзу негiзiнде статистикалық деректердiң сапасын арттыру; кәсiби мемлекеттiк қызмет талаптарына сай, қазiргi заманғы экономикалық жағдайларға сәйкес мемлекеттiк қызметшілердiң кәсiби деңгейiн арттыру, олардың нәтижелерi бойынша: мемлекеттiк тілге оқыту курсын өткеннен кейiн iс қағаздарын мемлекеттiк тiлде жүргізетін мемлекеттік қызметшілердiң үлесi - 2,0%, ағылшын тіліне оқыту курсын өткеннен кейiн ағылшын тіліндегi құжаттармен жұмыс iстейтiн мемлекеттiк қызметшілердің үлесi - 4,0%, бiлiктiлiгiн арттыру курстарынан өткеннен кейiн жоғары лауазымдарға тағайындалатын мемлекеттiк қызметшiлердiң үлесi - 5,0% артады деп жорамалданады.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2005 жылғы 18 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
380-ҚОСЫМША       

606 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Статистикалық ақпаратты өңдеу және тарату"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 876495 мың теңге (сегiз жүз жетпiс алты миллион төрт жүз тоқсан бес мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мемлекеттiк статистика туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгi "Ақпараттық-есептеу орталығы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының жекелеген мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 1 шiлдедегі  N 910  қаулысы; "Қазақстан Республикасының стратегиялық жоспарлау және реформалар жөнiндегi агенттiгiнің, "Қазпатент" және Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөнiндегi агенттiгiнiң Статистика және талдау жөнiндегi комитетiнiң "Ақпараттық-есептеу орталығы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарын құру мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 12 қарашадағы N 1552  қаулысы ; "Жалпымемлекеттiк статистикалық байқаулар жүргiзу және мемлекеттік органдарды статистикалық және талдау материалдарымен қамтамасыз ету тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 2 қарашадағы N 1164  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының экономикалық, әлеуметтік, демографиялық, экологиялық дамуы туралы статистикалық деректердi өңдеу және тарату, статистикалық құралдарды көбейту және жiберу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : статистикалық деректердi өңiрлiк және республикалық деңгейде өңдеу, сапасын бақылау және қалыптастыру; мемлекеттiк органдарды және жұртшылықты статистикалық ақпаратпен қамтамасыз ету; статистикалық есептiлiк бланкiлерiн дайындау және көбейту; талдау жұмыстарын жүргiзу; статистика салалары бойынша iрiктеп зерттеулер жүргiзу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

 
Статисти-
калық
ақпаратты
өңдеу және
тарату 

Статистикалық
деректердi өңiрлiк
және республикалық
деңгейде өңдеу,
бақылау және қалыптастыру.
Статистика агенттiгi
Статистикалық
құралдарды көбейту
және жiберу.
Статистикалық
жарияланымдарды
өңiрлік және
республикалық
деңгейлерде
дайындап шығару,
көбейту және тарату.
Талдау жұмыстарын
жүргізу.
Үй шаруашылықтарына,
жер учаскесi
иелерiне, мәдениет
объектiлерiне, сауда
орындарына, құю стансаларымен
кәсiпорындарға
iрiктеп зерттеу
жүргiзу.

жыл бойына
 
 
 
 
 
жыл бойына
 
жыл бойына
 
 
 
 
 
жыл бойына
 
жыл бойына

Қазақстан
Республи-
касы
Статистика
агенттігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: статистикалық есептiлiк көрсеткiштерiн 100% өңдеу.
Статесептiлiк пен нұсқаулық нысандарының 12 млн. данасын шығару. Жарияланымдарды республикалық және өңiрлер деңгейлерде дайындау. 25 талдамалы жұмыстар жүргiзiледi. Үй шаруашылықтарына, участке иелерiне, мәдениет объектiлерiне, сауда орындарына, құю стансаларына және кәсiпорындарға Статистикалық жұмыстар жоспарында көзделген көлемде зерттеу жүргiзу.
Түпкiлiктi нәтиже: пайдаланушыларды статистикалық және талдау ақпаратымен уақытылы қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық тиiмдiлiк: пайдаланушыларды статистикалық және талдау ақпаратымен қамтамасыз етудi жетілдiру.
Уақытылығы: ақпараттық жүйенi пайдаланушылар санын жыл iшiнде 10%-ға өсiру.
Сапасы: пайдаланушыларды уақытылы және сапалы статистикалық ақпаратпен электрондық түрде немесе қағаз тасымалдаушыда қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына         
381-ҚОСЫМША        

606 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 24437 мың теңге (жиырма төрт миллион төрт жүз отыз жетi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мемлекеттiк статистика туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы  Заңы ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi  Заңы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : статистиканың халықаралық ұсынымдар мен стандарттарға ұлттық деңгейде бейiмделген әдiснамасы мен әдiстемесiн әзiрлеу және енгізу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : статистиканың әр түрлi салаларында әдiснамалар әзiрлеу бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004

  

 
Мемлекет-
тiк статистика
саласында-
ғы қолдан-
балы
ғылыми
зерттеулер 

14 тақырып бойынша
мемлекеттiк
статистиканы қалыптастыру әдіснамасы саласында
ғылыми зерттеулер
жүргізу, соның
iшiнде:
1) статистикалық
байқаулар жүргiзу
процестерін
оңтайландыру бойынша
ғылыми негізделген
ұсынымдарды талдау,
жетiлдiру және
әзiрлеу;
2) мемлекеттік 
статистикалық
тiркелiмдi жүргізудi
оңтайландыру бойынша
ғылыми негізделген
ұсынымдарды талдау,
жетілдiру және
әзiрлеу;
3) статистикалық
ақпаратты ұсыну және
таратудың әлемдiк
практикаға сәйкес
ақпараттық қызмет
көрсетуiн жетiлдiру
бойынша зерттеулер;
4) ұлттық шоттар
жүйесiн қалыптасты-
рудың технологиялық
процесiн жетiлдiру
бойынша зерттеулер;
5) ағымдағы бағаларда "Input-Оutput tables" сызбасы
бойынша салааралық
байланыстарды көрсетудің негізгі
тұжырымдамалық
тәсiлдерiн әзiрлеу;
6) еңбек өнiмдiлiгi-
нің көрсеткіштерiн
қалыптастыру бойынша
халықаралық принцип-
тердi талдау және
енгізу;
7) өнеркәсiп өнiмiнің нақты көлем
индекстерiн өндiрiстің маусымды-
лығын ескере отырып
қалыптастыру бойынша
әдістердi әзiрлеу
және енгiзу;
8) Қазақстан Республикасы өңiрлерi бөлiнісiнде
экономикалық қызмет
түрлерi бойынша ауыл
шаруашылығы өнiмiнiң нақты көлем
индекстерiн қалыптастыру
жөнiндегi әдiстердi
әзiрлеу және енгiзу;
9) әлемдiк практиканы ескере 
отырып сауда
статистикасының
жаңа көрсеткiштерiн
қалыптастыру бойынша
ғылыми-әдіснамалық
негiз құру;
10) баға индексiнiң
шамасына жекелеген
құрамдастардың баға-
ның өсуi немесе түсуiндегi үлесiн
анықтаудың ғылыми негiзделген тәсiлдерiн әзiрлеу
бойынша зерттеулер;
11) есептелген жалақы мөлшерлерi
бойынша қызметкерлер
санын бөлу қатарларын құрудың
ғылыми негізделген
критерийлерi мен
әдістерiн әзірлеу;
12) әлеуметтiк-
экономикалық қызмет
типтерiнiң сыныптамасы. Әлеуметтiк топтарды
бөлiп көрсету
(жұмыстың жалғасы);
13) халықтың
статистикалық
тіркелімін құру және
жүргізу бойынша
ғылыми негізделген
ұсынымдар әзiрлеу;
14) халықтың
әл-ауқатын зерттеу
және кедейлiк шегін
анықтау.
Мемлекеттiк ғылыми-техникалық
сараптама жүргізу
жөнiндегі қызметке
ақы төлеу.

жыл бойына
 
 
 
 
 
 
жел-
тоқсан
 
 
 

 
 
қараша
 
 
 
 
 
 
 
қазан
 
 
 
 
 
 
желтоқсан

 
 
қараша
 
 
 
 
 
 
 
 
қазан
 
 
 
 
 
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
қараша
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
қазан
 
 
 
 
 
 
 
жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
қараша
 
 
 
 
 
 
 
қазан
 
 
 
 
 
 
жел-
тоқсан
 
 
 
 
қараша
 

Қазақстан
Республи-
касы
Статистика
агенттігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: 14 тақырып бойынша мемлекеттiк статистиканы қалыптастыру әдiснамасы саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер, олардан 5 тақырып қолданыстағы әдiстемелердi жетiлдiру және 9 тақырып мемлекеттiк статистика көрсеткiштерiн қалыптастыру жөнiндегi әдiснаманы құру бойынша жүргiзу.
Түпкiлiктi нәтиже: ғылыми негiзделген, соның ішінде халықты есепке алу, еңбек статистикасы, тұрмыс деңгейi статистикасы, электрондық сауда статистикасы, ұлттық шоттар жүйесiнде, құрылымдық, қысқа мерзiмдi статистика және бағалар статистикасы саласында 1-2-ден әдiстемелер жасау.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізудің орташа құны 1745,5 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы: орындалған iс-шаралардың белгiленген мерзiмдерiне сәйкес жыл бойына.
Сапасы: статистика әдiснамасы саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу ұлттық деңгейге 9 еуропалық стандартты, оларды кезең-кезеңмен енгізу мақсатында бейiмдеуге мүмкiндiк бередi. Бұл халықаралық деңгейде мемлекеттiк статистика деректерiнiң салыстырымдылығын арттыруды, яғни деректер сапасын арттыруды қамтамасыз етедi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына        
382-ҚОСЫМША       

606 - Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығы санағын жүргiзу"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 642665 мың теңге (алты жүз қырық екi миллион алты жүз алпыс бес мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мемлекеттiк статистика туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы  Заңы ; "Агроөнеркәсіптік кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шiлдедегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасында бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылық санағын жүргiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 24 сәуiрдегi N 463  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылық санағына дайындық, жүргiзу және материалдарын өңдеу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 2 маусымдағы N 830  қаулысы ; "Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағына жәрдемдесетiн республикалық комиссия, Бiрінші ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасының 2005-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 15 ақпандағы N 247 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 10 қарашадағы N 1119  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты :
шағын ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердiң мониторингiн қамтамасыз ету;
санақ аралығындағы кезеңдерде бағалауды әзiрлеу кезiнде базистiк шама ретiнде пайдаланылатын ауыл шаруашылығының негiзгi сипаттамалары бойынша жиынтық деректер алу;
кейiнгi ауыл шаруашылығының iрiктемелi зерттеулерiн жүргізу үшiн байқау объектiлерiнің негiзгi жиынтығын құру;
шағын шаруашылық жүргiзушi бiрлiктер (жеке тұлғалар) және шаруашылықтың құрылымдық белгiлерiнiң топтамалары туралы деректер алу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi :
барлық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушілердiң толық сандық және сапалық сипаттамаларын алу;
экономиканың аграрлық секторын басқаруды нақты ақпараттық-статистикалық қамтамасыз етудi құру;
қазақстандық ауыл шаруашылығы статистикасының халықаралық стандарттармен салыстырымдылығын қамтамасыз ету;
санақ деректерiнің қоры негізiнде ауыл шаруашылығы бойынша қолда бар ақпаратты пайдалануды оңтайландыру;
жиналған статистикалық деректердi сапалы өңдеу мен талдауды және оларға пайдаланушылардың қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/
п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші
бағдар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру мер-
зімі

Жауапты 
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005

  

 
Ауыл шаруашылы-
ғы санағын
жүргiзу 

Ауыл шаруашылығы
санағының дайындық
жұмыстарын бiрiншi
кезеңiн жүргiзу
соның iшiнде:
штаттан тыс
қызметкерлердiң
және санақ бойынша
тартылған қызметкерлердің
еңбегіне, iссапар
шығыстарына,
коммуналдық және
көлiк қызметiне,
байланыс қызметiне
ақы төлеу;
оқытып-үйрету семинарларын жүргiзу;
бұқаралық-түсiндiру
жұмыстарын (БАҚ-қа
хабарландырулар беру, буклеттер) ұйымдастыру;
санақ құралдарын
дайындау;
картографиялық
материалды дайындау;
үй-жайлар жалдау;
санақ жүргізуге,
деректерді өңдеуге  
арналған бағдарлама-
лық өнiмдi сүйемелдеу, көбейту;
өзге де тауарлар
(кеңсе тауарлары, 
қағаз, санақ
мүкаммалы) сатып алу;
компьютерлер сатып
алу.

жыл бойына
 
 
 
жыл бойына
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,3,4-тоқсан
 
жыл бойына
 
 
 
2-тоқ-
сан
 
1, 2-
тоқсан
2-тоқ-
сан
жел-
тоқсан
 
1, 2-
тоқсан
 
 
 
1, 2-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Статистика
агенттігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: ауыл шаруашылығы санағының бiрiншi кезеңiнде, 2006 жылдың тамыз-қыркүйегiнде: 2500 жуық ауылдық және кенттiк округтердi; 7600 жуық елдi мекендердi; 9700 ауыл шаруашылығы кәсiпорындарын, 187 мыңнан астам шаруа (фермер) қожалықтарын; 750 мың саяжай учаскелерiн; екi миллионнан астам үй шаруашылықтарын қамту.
Түпкілiктi нәтиже: "ауыл шаруашылығы" саласын сипаттайтын негiзгi көрсеткiштер алынатын болады: егiстiк алаңдардың құрылымы, ауыл шаруашылығы дақылдарының сұрыптары бойынша егiстiк алаңдары, жемiс-жидек екпелерi, жүзiмдiктер туралы негізгi мәлiметтер, ауыл шаруашылығы дақылдарына тыңайтқыштар енгiзу, инфрақұрылым;
ауыл шаруашылығының негізгi сипаттамалары бойынша жиынтық көрсеткiштердi алу, олар санақ аралығындағы кезеңдерде бағалауды әзiрлеу кезiнде базистiк шама ретiнде пайдаланылатын болады, сондай-ақ кейiнгi ауыл шаруашылығының iрiктемелi зерттеулерiн жүргiзу үшiн ауыл шаруашылығы өнімдерiн өндiрумен де, сол сияқты өңдеумен және сақтаумен де айналысатын барлық тауар өндiрушілердің негізгi жиынтығын құру.
Қаржы-экономикалық нәтиже: санақтың дерекқоры санақ аралығындағы кезеңдерде бағалауды әзiрлеу кезiнде базистiк шама ретінде және статистикалық тіркелімді, ауыл шаруашылығы құрамаларының тіркелімдерін жаңғырту үшiн пайдаланылатын болады.
Уақтылығы: жыл бойына
Сапасы: елдің азық-түлік ресурстарын қалыптастыруда ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердiң әрбiр санаттары рөлінің даму жағдайы мен үрдістері туралы ақпарат сапасын арттыруға мүмкіндік жасайды.
Статистикалық байқаудың санақтан басқа ауыл шаруашылығы саласы туралы толық сандық және сапалық ақпарат алу мүмкiндiгi бар баламалы нұсқалары жоқ.

Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2006 год (Агентство Республики Казахстан по статистике)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2005 года N 1235 (выписка)

      В   соответствии с  Бюджетным  кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2006 год:
      Агентства Республики Казахстан по статистике согласно приложениям  379 380 381 382 ;

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2006 года.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 379               
к постановлению Правительства        
Республики Казахстан            
от 12 декабря 2005 года N 1235       

606 - Агентство Республики Казахстан по статистике
      Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа
в области статистики"
на 2006 год

      1.  Стоимость: 2645457 тысяч тенге (два миллиарда шестьсот сорок пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч тенге).  <*>
      Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  Закон  Республики Казахстан от 7 мая 1997 года "О государственной статистике";  Закон  Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 3 октября 1996 года N 1217 "О служебных телефонах и нормах площадей для размещения аппарата государственных органов";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года N 1118 "О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 663 "Об упорядочении эксплуатации служебных легковых автомобилей для транспортного обслуживания государственных органов Республики Казахстан";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 1 июля 1999 года N 910 "Об отдельных вопросах Республиканского
государственного предприятия "Информационно-вычислительный центр Агентства Республики Казахстан по статистике";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года N 1460 "Вопросы Агентства Республики Казахстан по статистике"; постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2006 года N  159  "Об утверждении Плана мероприятий по передислокации Агентства Республики Казахстан по статистике из города Алматы в город Астану.  <*>
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы:  обеспечение деятельности центрального аппарата Агентства по статистике и его территориальных органов для достижения максимально   эффективного выполнения возложенных функций, совершенствование единой статистической информационной системы, характеризующих состояние и тенденции социально-экономического развития республики.
       5. Задачи бюджетной программы:
1) проведение государственной политики и руководство государственной статистикой;
2) обеспечение функционирования и совершенствование единой информационной системы на основе научной методологии и международных стандартов;
3) обеспечение сохранности государственных, коммерческих тайн и конфиденциональности первичной статистической информации;
4) обеспечение целостности, достоверности и достаточности статистических показателей;
5) всестороннее и объективное изучение, обобщение и анализ происходящих в стране экономических и социальных процессов и тенденций их развития;
6) повышение профессиональной квалификации государственных служащих, обновление теоретических   и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнении своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства;
7) улучшение условий труда работников центрального и территориальных органов статистики Агентства Республики Казахстан по статистике;
8) сопровождение информационных систем Агентства Республики Казахстан по статистике, обеспечение функционирования локальных вычислительных сетей и техническое обслуживание во всех структурных подразделениях Агентства, а также в подведомственных организациях;
9) интеграция и дальнейшее взаимодействие ведомственных информационных систем с государственными базами данных "Юридические лица", "Регистр недвижимости", "Физические лица";
10) передислокация Агентства Республики Казахстан по статистике из города Алматы в город Астану.  <*>
      Сноска. В пункт 5 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

№N
п/п

Код
про-
граммы

Код
под-
про-
граммы

Наименование
программы
(под-
программы)

Мероприятия по реализации
программы (подпрограмм)

Сроки реали-
зации

Ответст-
венные
исполни-
тели

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Обеспечение деятельности
уполномочен-
ного органа в области статистики

  

  

  

2

  

001

Аппарат центрального органа

Содержание
центрального
аппарата
Агентства
Республики
Казахстан по
статистике в
пределах
утвержденного
лимита
штатной
численности.
Содержание
служебного
автотранс-
порта,
согласно
утвержденному
нормативу
положенности.
передисло-
кация Агентства Республики Казахстан по статистике из города Алматы в город Астану в количестве 20 штатных единиц, в том числе: расходы по провозу имущества государствен-
ного органа из города Алматы в город Астану; расходы по провозу личного имущества работников; расходы по выплате единовремен-
ного пособия (подъемные); расходы на проезд работников и членов семьи; расходы на банковские услуги.

в тече-
ние   года
август- де-
кабрь

Агентство Республики
Казахстан   по
статистике

3

  

002

Аппараты территори-
альных
органов

Содержание
территори-
альных
органов
Агентства
Республики
Казахстан   по
статистике в
пределах
утвержденного
лимита штат-
ной   числен-
ности.
Содержание
служебного
автотранс-
порта,
согласно
утвержденному
нормативу
положенности.

в тече-
ние   года

Агентство Республики
Казахстан по
статистике

 4

  

 007

Повышение
квалифика-
ции государ-
ственных
служащих

Приобретение
услуг по
повышению
квалификации
государствен-
ных служащих
согласно
утвержденному
плану
повышения
квалификации
органов
статистики
по следующим
направлениям:
1) экономи-
ческая
статистика;
2) социальная
статистика;
3) демогра-
фическая и
экологическая
статистики.
Обучение:
государствен-
ному, англий-
скому языкам.

в
тече-
ние
года

Агентство Республики
Казахстан по
статистике

 5

  

 008

Капитальный
ремонт
зданий, помещений и
сооружений государст-
венных органов

Проведение
капитального
ремонта   в
администра-
тивных
зданиях
территори-
альных
органов
статистики:
Восточно-
Казахстан-
ской,
Павлодарской,
Северо-Казах-
станской,
Южно-Казахс-
танской
областях и в
г. Семи-
палатинске.

в
тече-
ние
года

Агентство Республики
Казахстан по
статистике

 6

  

 009

Материально-
техническое
оснащение
государ-
ственных
органов

Приобретение,
демонтаж,
монтаж и
диспетчери-
зация 3
лифтов в
здании
центрального
аппарата
Агентства
Республики
Казахстан по
статистике.
Приобретение товаров, стоимость за единицу которых превышает 40-кратный месячный расчетный показатель, в том числе: факсимильные аппараты, копировальные аппараты.
Внесение
первоначаль-
ного взноса
на приобре-
тение нового
жилья для
работников
Агентства,
передислоци-
руемых из
города
Алматы в
город Астану,
в количестве
56 единиц.

в тече-
ние
года
август- де-
кабрь

Агентство Республики
Казахстан по
статистике

 7

  

 017

Обеспечение функциониро-
вания инфор-
мационных систем и информацион-
но-техни-
ческое обеспечение государст-
венных органов

Приобретение
расходных
материалов,
комплектующих
и запасных
частей.
Техническая
поддержка
лицензионного
программного
обеспечения.
Сопровождение
и эксплуа-
тация инфор-
мационных
систем и
локальных
задач.
Системное
обслуживание
систем и
сетей.
Техническое
обслуживание
средств
вычислитель-
ной техники.
Телеком-
муникационные
услуги.
Приобретение
вычислитель-
ной техники.
В связи с передислока-
цией государствен-
ного органа из города Алматы в город Астану приобретение услуг по инсталляции оборудования.

в
тече-
ние
года 
август- де-
кабрь

Агентство Республики
Казахстан по
статистике

<*>
      Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б;  от 4 декабря 2006 года N  1167 .
 
       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:  Прямой результат: содержание центрального аппарата Агентства в количестве 186 единиц и его территориальных органов в количестве 4040 единиц, согласно утвержденному лимиту штатной численности, сбор статистических отчетов от физических, юридических лиц Республики Казахстан, филиалов и представительств юридических лиц - нерезидентов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан; обучение государственному языку - 393 человек, из них центральный аппарат - 74 человек, территориальные органы - 319 человек;
повышение профессионального уровня - 577 человек, из них центральный аппарат - 64 человек, территориальные органы - 513 человек, в том числе: обучение английскому языку - 30 человек, из них центральный аппарат - 30 человек;
передислокация первой группы работников Агентства Республики Казахстан по статистике из города Алматы в город Астану в количестве 20 единиц.
 
 
Конечный результат: достижение максимально эффективного выполнения возложенных функций, совершенствование единой статистической информационной системы, характеризующей состояние и тенденции социально-экономического развития Республики Казахстан; обеспечение потребности в повышении профессионального уровня государственных служащих на 12,9 %, в обучении государственному языку государственных служащих на 9,8 % и в обучении английскому языку государственных служащих на 0,7 %.
 
Финансово экономическая эффективность: улучшение деятельности Агентства и его территориальных органов: 
финансово-хозяйственное содержание одного государственного служащего центрального  аппарата - 1057,0 тыс. тенге; финансово-хозяйственное содержание одного государственного служащего территориальных органов - 479,2 тыс. тенге; финансово-хозяйственное содержание одного внештатного работника органов статистики - 184,0 тыс. тенге; средние затраты на обучение государственному языку одного государственного служащего - 11,34 тыс. тенге; средние затраты на повышение квалификации одного государственного служащего - 7,58 тыс. тенге, в том числе: средние затраты на обучение одного государственного служащего английскому языку - 7,58 тыс. тенге.
 
Своевременность: в течение года в соответствии с заключаемыми договорами.
 
Качество: повышение качества статистических данных на основе обучения персонала, улучшения условий их труда и внедрения международных статистических стандартов; повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями, по результатам которого предполагается: 2,0 % - доля государственных служащих, которые перейдут на делопроизводство по государственному языку после прохождения курсов обучения государственному языку; 4,0 % - доля государственных служащих, которые будут работать с документами на английском языке после курсов обучения английскому языку; 5,0 % - доля государственных служащих, которые будут назначены на вышестоящие должности после прохождения курсов повышения квалификации.  <*>
      Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .

ПРИЛОЖЕНИЕ 380               
к постановлению Правительства        
Республики Казахстан            
от 12 декабря 2005 года N 1235      

606 - Агентство Республики Казахстан по статистике
      Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Обработка и распространение статистической информации"
на 2006 год

      1. Стоимость:  876495 тысяч тенге (восемьсот семьдесят шесть миллионов четыреста девяносто пять тысяч тенге).
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  Закон  Республики Казахстан от 7 мая 1997 года "О государственной статистике";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 1 июля 1999 года N 910 "Об отдельных вопросах Республиканского государственного предприятия "Информационно-вычислительный центр Агентства Республики Казахстан по статистике";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1997 года N 1552 "Вопросы Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, создания республиканских государственных предприятий "Казпатент" и "Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике и анализу Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2002 года N 1164 "Об утверждении Правил проведения общегосударственных статистических наблюдений и обеспечения государственных органов статистической и аналитической информацией".
       3 Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4 Цель бюджетной   программы:  обработка и распространение статистических данных об экономическом, социальном, демографическом и экологическом развитии Республики Казахстан, тиражирование и рассылка cтатистического инструментария.
      5. Задачи бюджетной программы:  обеспечение контроля за качеством и формированием статистических данных на региональном и республиканском уровнях; обеспечение государственных органов и общественности статистической информацией; подготовка и тиражирование бланков статистической отчетности; проведение аналитических работ; проведение выборочных обследований по отраслям статистики.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

№N
п/п

Код
про-
граммы

Код
под-
про-
граммы

Наименование
программы
(под-
программы)

Мероприятия по реализации
программы (подпрограмм)

Сроки реали-
зации

Ответст-
венные
исполни-
тели

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Обработка и
распростра-
нение стати-
стической
информации

Обработка,
контроль и
формирование
статистичес-
ких данных
на региональ-
ном и респуб-
ликанском
уровнях.

в тече-
ние 
года

Агентство Республики
Казахстан   по
статистике

Тиражирование
и рассылка
статистичес-
кого инстру-
ментария.

в тече-
ние года

Изготовление,
тиражирование
и распростра-
нение статис-
тических
публикаций  
на региональ-
ном и респуб-
ликанском
уровнях.

в тече-
ние года

Проведение
аналитических
работ. 

в тече-
ние года

Проведение
выборочных
обследований:
домашних
хозяйств,
владельцев
земельных
участков,
объектов
культуры,
торговых 
точек,
заправочных
станций и
предприятий. 

в тече-
ние года

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:  Прямой результат: обработка 100 % показателей статистической отчетности. Выпуск 12 млн. экземпляров форм статотчетности и инструкций. Изготовление публикаций на республиканском и региональном уровнях. Будет проведено 25 аналитических работ. Проведение выборочных обследований домашних хозяйств, владельцев участка, объектов культуры, торговых точек, заправочных станций и предприятий в объеме предусмотренном в Плане статистических работ.
 
Конечный результат: своевременное обеспечение пользователей статистической и аналитической информацией.
 
Финансово-экономическая эффективность: совершенствование обеспечения пользователей статистической и аналитической информацией.
 
Своевременность: увеличение пользователей информационной системы на 10 % в течение года.
 
Качество: обеспечение пользователей своевременной и качественной статистической информацией в электронном виде или на бумажном носителе.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 381               
к постановлению Правительства        
Республики Казахстан            
от 12 декабря 2005 года N 1235      

606 - Агентство Республики Казахстан по статистике
      Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
004 "Прикладные научные исследования в области
государственной статистики"
на 2006 год

       1. Стоимость:  24437 тысяч тенге (двадцать четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч тенге).
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:   Закон  Республики Казахстан от 7 мая 1997 года "О государственной статистике";  Закон  Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы:  разработка и внедрение методологии и методики статистики с адаптацией международных рекомендаций и стандартов на национальном уровне.
       5. Задачи бюджетной программы:  проведение прикладных научных исследований по разработке методологий в различных отраслях статистики.
        6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

№N
п/п

Код
про-
граммы

Код
под-
про-
граммы

Наименование
программы
(под-
программы)

Мероприятия по реализации
программы (подпрограмм)

Сроки реали-
зации

Ответст-
венные
исполни-
тели

1

2

3

4

5

6

7

1

004

 

 

 

 

  

Прикладные
научные
исследования
в области
государст-
венной
статистики

Проведение
научных ис-
следований в
области
методологии
формирования
государствен-
ной статис-
тики по 14
новым темам,
в том числе:

в тече-
ние 
года

Агентство Республики
Казахстан   по
статистике

1) анализ,
совершенство-
вание и
разработка
научно-обос-
нованных
рекомендаций
по оптимиза-
ции процессов
проведения
статистичес-
ких
наблюдений;

декабрь

2) анализ,
совершенство-
вание и
разработка
научно-
обоснованных
рекомендаций
по оптимиза-
ции ведения
Государствен-
ного статис-
тического
регистра;

 
ноябрь 

3) исследо-
вания по
совершенство-
ванию инфор-
мационного
сервиса пре-
доставления
и распростра-
нения статис-
тической
информации в
соответствии
с мировой
практикой;

октябрь

4) исследо-
вания по
совершенст-
вованию
технологичес-
кого процесса
формирования
системы
национальных
счетов;

декабрь

5) разработка
основных кон-
цептуальных
подходов к
отражению
межотраслевых
связей   по
схеме "Input-
Oulput
tables" в
постоянных
ценах;

ноябрь

6) анализ и
внедрение
международных
принципов по
формированию
показателей
производи-
тельности
труда;

октябрь

7) разработка
и внедрение
методов по
формированию
индексов
физического
объема
промышленной
продукции с
учетом
сезонности
производства;

декабрь

8) разработка
и внедрение
методов по
формированию
индексов
физического
объема
продукции
сельского
хозяйства по
видам эконо-
мической
деятельности
в разрезе
регионов
Республики
Казахстан;

ноябрь

9) создание 
научно-мето-
дологических
основ по
формированию
новых
показателей
статистики
торговли с
учетом миро-
вой практики;

октябрь

10) исследо-
вания по
разработке
научно-
обоснованных
подходов к
определению
вклада роста
или снижения
цен отдельных
составляющих
на величину
индекса цен;

декабрь

11) разра-
ботка научно-
обоснованных
критериев и
методов
построения
рядов распре-
деления
численности
работников по
размерам
начисленной
заработной
платы;

ноябрь

12) класси-
фикация типов
социально-
экономической
деятельности.
Выделение
социальных
групп
(продолжение
работ);

октябрь

13) разра-
ботка научно-
обоснованных
рекомендаций
по созданию
и ведению
статистичес-
кого регистра
населения;

декабрь

14) исследо-
вания благо-
состояния
населения и
определения
черты
бедности.
Оплата услуг
по проведению
государствен-
ной научно-
технической
экспертизы.

ноябрь

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:  Прямой результат: проведение прикладных научных исследований в области методологии формирования государственной статистики по 14 темам, из которых 5 тем по совершенствованию существующих методик и 9 тем по созданию методологий по формированию показателей государственной статистики.
 
Конечный результат: создание научно-обоснованных методик, в том числе по 1-2 в области учета населения, статистики труда, статистики уровня жизни, статистики электронной торговли, в системе национальных счетов,   структурной, краткосрочной статистики и статистики цен.
 
Финансово-экономический результат: средняя стоимость проведения прикладных научных исследований по одной теме составляет   1745,5 тыс. тенге.
 
Своевременность: в течение года в соответствии с установленными сроками выполненных мероприятий.
 
Качество: проведение прикладных научных исследований в области методологии статистики позволит адаптировать   к национальному уровню 9 европейских стандартов с целью их поэтапного внедрения. Это обеспечит повышение сопоставимости данных государственной статистики на международном уровне, т.е. повышение качества данных.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 382               
к постановлению Правительства        
Республики Казахстан            
от 12 декабря 2005 года N 1235       

606 - Агентство Республики Казахстан по статистике
      Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
005 "Проведение сельскохозяйственной переписи"
на 2006 год

      1. Стоимость:  642665 тысяч тенге (шестьсот сорок два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч тенге).
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  Закон  Республики Казахстан от 7 мая 1997 года "О государственной статистике";  Закон  Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 1999 года N 463 "О проведении первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 830 "О подготовке, проведении и обработке материалов первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2005 года N 1119 "О республиканской комиссии содействия первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы, утверждении Плана мероприятий по проведению первой национальной сельскохозяйственной переписи в
Республике Казахстан на 2005-2008 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2000 года N 247".
        3.   Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы:
обеспечение мониторинга малых сельскохозяйственных товаропроизводителей;
получение совокупных данных по основным характеристикам сельского хозяйства, которые будут использоваться   в качестве базисных величин при разработке оценок в периоды между переписями;
создание генеральной совокупности объектов наблюдения для проведения последующих сельскохозяйственных выборочных обследований;
получение данных о малых хозяйствующих единицах (физических лицах) и группировок структурных признаков хозяйств.
      5. Задачи бюджетной программы:
получение полной качественной характеристики всех сельскохозяйственных товаропроизводителей;
создание реального информационно-статистического обеспечения управления аграрным сектором экономики;
обеспечение сопоставимости казахстанской сельскохозяйственной статистики с международными стандартами;
оптимизация на базе данных Переписи использования существующей информации по сельскому хозяйству;
обеспечение качественной обработки и анализа полученных статистических данных и доступа к ним пользователей.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

№N
п/п

Код
про-
граммы

Код
под-
про-
граммы

Наименование
программы
(под-
программы)

Мероприятия по реализации
программы (подпрограмм)

Сроки реали-
зации

Ответст-
венные
исполни-
тели

1

2

3

4

5

6

7

1

 

005

 

 

  

Проведение
сельско-
хозяйствен-
ной переписи
 

Проведение
подготови-
тельных работ
и первого
этапа сельско-
хозяйственной
переписи, в
том числе:

в тече-
ние 
года

Агентство Республики
Казахстан   по
статистике
 

оплата труда
внештатных
работников и
привлеченного
персонала по
переписи,
командиро-
вочных
расходов,
коммунальных и
транспортных
услуг, услуг
связи;

в
тече-
ние
года

проведение
обучающих
семинаров;

2, 3,
4
квар-
талы

организация
массово-
разъяснитель-
ной работы
(объявления в
СМИ, буклеты);

в
тече-
ние
года

изготовление
переписного
инструмен-
тария;

2
квар-
тал

изготовление
карто-
графического
материала;

1, 2
квар-
талы

аренда
помещений;

2
квар-
тал

сопровожде-
ние, тиражи-
рование
программного
продукта для
организации
переписи,
обработки
данных;

де-
кабрь

приобретение
прочих товаров
(канцтовары,
бумага,
переписной
инвентарь);

1, 2
квар-
талы

приобретение компьютеров. 

1, 2
квар-
талы

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:  Прямой результат: первый этап сельскохозяйственной переписи, август-сентябрь 2006 года, охватить: около 2500 сельских и поселковых округов; около 7600 населенных пунктов; более 9700 сельхозпредприятий; более 187 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств; более 750 тысяч дачных участков; более двух миллионов домохозяйств.
 
Конечный результат: будут получены основные показатели, характеризующие отрасль "сельское хозяйство": 
структура земельной площади, посевные площади сельскохозяйственных культур по сортам, основные сведения   о плодово-ягодных насаждениях, виноградниках, внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры, инфраструктура;
получение первичных данных по основным характеристикам сельского хозяйства, которые будут использоваться в качестве базисных величин при разработке оценок в периоды между переписями, а также создание генеральной совокупности всех товаропроизводителей, занимающихся как производством, так и переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции для проведения последующих сельскохозяйственных выборочных обследований.  
 
Финансово-экономический   результат: базы данных переписи используются в качестве базисных   величин при разработке оценок в периоды между переписями и для актуализации статистического регистра, регистра   сельхозформирований.
 
Своевременность: в течение года.
 
Качество: способствует повышению качества информации о состоянии и тенденциях развития роли каждой категории сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании продовольственных ресурсов страны. Возможностей получения полной количественной и качественной информации о сельскохозяйственной отрасли альтернативных переписи вариантов статистического наблюдения нет.