Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ.

      МАЗМҰНЫ
      1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫ
      1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы
      2-бап. Азаматтық сот ісін жүргізуде басым күші бар құқықтық нормаларды қолдану
      3-бап. Азаматтық процестік заңның уақыт тұрғысында қолданылуы
      2-тарау. АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ
      4-бап. Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері
      5-бап. Азаматтық сот ісін жүргізу қағидаттары
      6-бап. Заңдылық
      7-бап. Сот төрелігін тек соттың жүзеге асыруы
      8-бап. Тұлғаның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау
      9-бап. Іске қатысатын адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетін, іскерлік беделін құрметтеу
      10-бап. Жеке өмірге қол сұғылмаушылық. Хат жазысу, телефон арқылы сөйлесу, пошта, телеграф және өзге де хабарлар құпиясы
      11-бап. Меншікке қол сұғылмаушылық
      12-бап. Судьялардың тәуелсіздігі
      13-бап. Жұрттың бәрінің заң мен сот алдындағы теңдігі
      14-бап. Сот ісін жүргізу тілі
      15-бап. Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқықтылығы
      16-бап. Дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау
      17-бап. Айғақтар беру міндетінен босату
      18-бап. Білікті заң көмегіне құқықтарды қамтамасыз ету
      19-бап. Сот талқылауының жариялылығы
      20-бап. Сот отырысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету
      21-бап. Сот актілерінің міндеттілігі
      22-бап. Сот актілеріне шағым жасау бостандығы
      3-тарау. ВЕДОМСТВОЛЫҚ ЖӘНЕ СОТТЫЛЫҚ
      23-бап. Азаматтық істердің соттарға ведомстволығы
      24-бап. Дауды (жанжалды) медиация немесе партисипативтік рәсім тәртібімен шешу. Дауды төреліктің, "Астана" халықаралық қаржы орталығы сотының шешуіне беру
      25-бап. Сот ведомстволығының басымдығы
      26-бап. Аудандық (қалалық) соттардың және оларға теңестірілген соттардың соттылығына жататын азаматтық істер
      27-бап. Азаматтық істердің мамандандырылған соттардың, мамандандырылған сот құрамдарының соттылығына жатқызылуы
      27-1-бап. Азаматтық істердің облыстық және оған теңестірілген соттың соттылығына жатқызылуы
      28-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      28-1-бап. Азаматтық істердің Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының соттылығына жатқызылуы
      29-бап. Жауапкердің орналасқан жері бойынша талап қою
      30-бап. Талап қоюшының таңдауы бойынша соттылық
      31-бап. Айрықша соттылық
      32-бап. Шарттық соттылық
      33-бап. Өзара байланысты бірнеше істердің соттылығы
      34-бап. Істі бір соттың іс жүргізуінен алып, басқа сотқа беру
      4-тарау. СОТТЫҢ ҚҰРАМЫ, ҚАРСЫЛЫҚ БІЛДІРУЛЕР
      35-бап. Соттың құрамы
      36-бап. Соттың алқалы құрамының мәселелерді шешу тәртібі
      37-бап. Судьяның істі қарауға және шешуге қайта қатысуына жол берілмейтіндігі
      38-бап. Судьяға қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) үшін негіздер
      39-бап. Прокурорға, сарапшыға, маманға, аудармашыға, консультантқа, сот отырысының хатшысына қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) үшін негіздер
      40-бап. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арыз
      41-бап. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арызды қарау тәртібі
      42-бап. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арызды қанағаттандырудың салдары
      5-тарау. ІСКЕ ҚАТЫСАТЫН АДАМДАР
      43-бап. Іске қатысатын адамдардың құрамы
      44-бап. Азаматтық процестік құқық қабілеттілігі
      45-бап. Азаматтық процестік әрекетке қабілеттілігі
      46-бап. Іске қатысатын адамдардың құқықтары мен міндеттері
      47-бап. Тараптар
      48-бап. Талап қоюдың негізін немесе нысанасын өзгерту, талап қоюдан бас тарту, талап қоюды тану, татуласу келісімі, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім
      49-бап. Бірнеше талап қоюшының немесе жауапкердің іске қатысуы
      50-бап. Тиісті емес жауапкерді ауыстыру
      51-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар
      52-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар
      53-бап. Процестік құқық мирасқорлығы
      54-бап. Прокурордың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы
      55-бап. Басқа тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін сотқа жүгіну
      56-бап. Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының іс бойынша қорытынды беру үшін процеске қатысуы
      5-1-тарау. Істі қарауға қатысатын өзге адамдар
      56-1-бап. Консультант
      56-2-бап. Сот отырысының хатшысы
56-3-бап. Сот приставы
56-4-бап. Аудармашы
      6-тарау. СОТТА ӨКІЛДІК ЕТУ
      57-бап. Сотта істі өкілдер арқылы жүргізу
      58-бап. Тапсырма бойынша өкілдік ету
      59-бап. Сотта өкіл бола алмайтын тұлғалар
      60-бап. Өкілдің өкілеттіктері
      61-бап. Өкілдің өкілеттіктерін ресімдеу
      62-бап. Заңды өкілдер
      7-тарау. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДЕУ
      63-бап. Дәлелдемелер
      64-бап. Дәлелдемелердің қатыстылығы
      65-бап. Дәлелдемелердің жарамдылығы
      66-бап. Дәлелдемелер ретінде жол берілмейтін мәліметтер
      67-бап. Дәлелдемелердің анықтығы
      68-бап. Дәлелдемелерді бағалау
      69-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету
      70-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету туралы арыз
      71-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету тәртібі
      72-бап. Дәлелдеу міндеті
      73-бап. Дәлелдемелерді ұсыну
      74-бап. Сот тапсырмалары
      75-бап. Сот тапсырмасын орындау тәртібі
      76-бап. Дәлелдеуден босатудың негіздері
      77-бап. Маманды процестік әрекеттерге қатысуға тарту
      78-бап. Дәлелдеу процесіндегі ғылыми-техникалық құралдар
      79-бап. Іске қатысатын адамдардың түсініктемелері
      80-бап. Куәның айғақтары
      81-бап. Куәның міндеттері мен құқықтары
      82-бап. Сот сараптамасын тағайындау
      83-бап. Үлгiлердi алу
      84-бап. Маманның немесе сарапшының тірі адамнан үлгiлерді алуы
      85-бап. Салыстырып зерттеу үшін жазу үлгілерін алу
      86-бап. Үлгiлердi алу кезiнде жеке бастың құқықтарын қорғау
      87-бап. Сараптама жүргізу тәртібі
      88-бап. Жеке-дара және комиссиялық сараптамалар
      89-бап. Кешенді сараптама
      90-бап. Қосымша және қайталама сараптама
      91-бап. Сарапшының құқықтары мен міндеттері
      92-бап. Сарапшының қорытындысы
      93-бап. Қорытынды берудің мүмкін еместігі туралы хабар
      94-бап. Сарапшыдан жауап алу
      95-бап. Заттай дәлелдемелер
      96-бап. Заттай дәлелдемелерді сақтау және қарап-тексеру
      97-бап. Тез бүлінетін заттай дәлелдемелерді қарап-тексеру
      98-бап. Заттай дәлелдемелерге билік ету
      99-бап. Ақпараттың материалдық жеткізгіштеріндегі дәлелдемелер
      100-бап. Жазбаша дәлелдемелер
      101-бап. Жазбаша дәлелдемелерді қайтару
      8-тарау. СОТ ШЫҒЫСТАРЫ
      102-бап. Сот шығыстарының ұғымы мен құрамы
      103-бап. Мемлекеттік баж
      104-бап. Талап қою бағасы
      105-бап. Мемлекеттік бажды қосымша төлеу
      106-бап. Мемлекеттік баж төлеуден босату. Мемлекеттік баж төлеуді кейінге қалдыру
      107-бап. Мемлекеттік бажды қайтару
      108-бап. Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар
      109-бап. Сот шығыстарын тараптардың арасында бөлу
      110-бап. Сарапшыларға, мамандарға, куәларға, аудармашыларға төленуге тиісті сомалар
      111-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға сомаларды төлеу
      112-бап. Тегін заң көмегін көрсету
      113-бап. Өкілдің көмегіне ақы төлеу бойынша шығыстарды өтеу
      114-бап. Уақыт ысырабынан келтірілген залалдарды өндіріп алу
      115-бап. Талап қоюдан бас тарту, татуласу келісімі немесе дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім, дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім, арызды қараусыз қалдыру кезінде сот шығыстарын бөлу
      116-бап. Тараптарға сот шығыстарын өтеу
      117-бап. Мемлекетке сот шығыстарын өтеу
      118-бап. Сот шығыстарына байланысты мәселелер бойынша сот актілеріне жеке шағым беру, прокурордың өтінішхат келтіруі
      9-тарау. СОТҚА ҚҰРМЕТТЕМЕУШІЛІК БІЛДІРГЕНІ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ ШАРАЛАРЫ
      119-бап. Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауаптылық шаралары
      120-бап. Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауапқа тарту тәртібі
      10-тарау. ПРОЦЕСТІК МЕРЗІМДЕР
      121-бап. Процестік әрекеттер жасау мерзімдері
      122-бап. Процестік мерзімдерді есептеу
      123-бап. Процестік мерзімдердің аяқталуы
      124-бап. Процестік мерзімді өткізіп алудың салдары
      125-бап. Процестік мерзімдерді тоқтата тұру
      126-бап. Процестік мерзімдерді ұзарту және қалпына келтіру
      11-тарау. СОТ ХАБАРЛАУЛАРЫ МЕН ШАҚЫРУЛАРЫ
      127-бап. Соттың хабарлаулары мен шақырулары
      128-бап. Соттың шақыру қағазының немесе өзге де хабарлаудың, шақырудың мазмұны
      129-бап. Соттың шақыру қағазын немесе өзге де хабарлауды жеткізу
      130-бап. Соттың шақыру қағаздарын немесе өзге де хабарлауды тапсыру
      131-бап. Соттың шақыру қағазын немесе өзге де хабарлауды қабылдап алудан адресаттың бас тартуының салдары
      132-бап. Іс бойынша іс жүргізу кезінде тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) ауыстыру, мекенжайды, ұялы байланыстың абоненттік нөмірін және электрондық мекенжайды өзгерту
      133-бап. Жауапкердің және (немесе) баланың болған жерінің белгісіздігі және оларды іздестіру
      11-1-тарау. Электрондық сот ісін жүргізу ерекшеліктері
      133-1-бап. Азаматтық сот ісін жүргізу форматы
      133-2-бап. Электрондық құжаттар
      133-3-бап. Техникалық байланыс құралдарын пайдалану арқылы сот отырысына қатысу
133-4-бап. Электрондық хаттама
      2-БӨЛІМ. БІРІНШІ САТЫДАҒЫ СОТТА ІС ЖҮРГІЗУ
      1-КІШІ БӨЛІМ. БҰЙРЫҚ АРҚЫЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ
      12-тарау. БҰЙРЫҚ АРҚЫЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ
      134-бап. Соттың бұйрығы негізінде берешекті өндіріп алу
      135-бап. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар
      136-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арыздың нысаны мен мазмұны
      137-бап. Мемлекеттік баж
      138-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту және қайтару негіздері
      139-бап. Сот бұйрығын шығару тәртібі мен мерзімі
      140-бап. Сот бұйрығының мазмұны
      141-бап. Жауапкерге сот бұйрығының көшірмелерін жіберу. Сот бұйрығына қарсылық білдіру
      142-бап. Сот бұйрығының күшін жою
      143-бап. Талап қоюшыға сот бұйрығын беру және оны орындауға жіберу
      13-тарау. Алып тасталды – ҚР 20.12.2021 № 84-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      2-КІШІ БӨЛІМ. ТАЛАП ҚОЮ ІС ЖҮРГІЗУІ
      14-тарау. ТАЛАП ҚОЮ
      148-бап. Талап қоюдың нысаны мен мазмұны
      149-бап. Талап қоюға қоса берілетін құжаттар
      150-бап. Талап қоюды қабылдау
      151-бап. Талап қоюды қабылдаудан бас тарту
      152-бап. Талап қоюды қайтару
      153-бап. Қарсы талап беру
      154-бап. Қарсы талапты қабылдау шарттары
      15-тарау. ТАЛАП ҚОЮДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
      155-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету үшін негіздер
      156-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар
      157-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы арызды қарау
      158-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы ұйғарымды орындау
      159-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шарасын ауыстыру
      160-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шарасының күшін жою
      161-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұйғарымдарға шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіруі
      162-бап. Жауапкерге талап қоюды қамтамасыз етумен келтірілген залалдарды өтеу
      16-тарау. ІСТІ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНА ДАЙЫНДАУ
      163-бап. Істі дайындаудың міндеттері
      164-бап. Істі сот талқылауына дайындаудың мерзімдері
      165-бап. Судьяның істі сот талқылауына дайындау жөніндегі әрекеттері
      166-бап. Талап қоюға пікір
      167-бап. Бірнеше талап қою талаптарын біріктіру және ажырату
      168-бап. Істі сот талқылауына дайындаған кезде іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру, тоқтату және арызды қараусыз қалдыру
      169-бап. Талап қоюдың нысанасын немесе негізін өзгерту, талап қою талаптарын ұлғайту немесе азайту
      170-бап. Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуы
      171-бап. Жауапкердің талап қоюды мойындауы
      172-бап. Алдын ала сот отырысы
      173-бап. Істі сот талқылауына тағайындау
      17-тарау. ТАТУЛАСТЫРУ РӘСІМДЕРІ
      174-бап. Тараптардың татуласуы
      175-бап. Татуласу келісімін жасау
      176-бап. Татуласу келісімінің нысаны мен мазмұны
      177-бап. Соттың татуласу келісімін бекітуі
      178-бап. Татуласу келісімін орындау
      179-бап. Дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу
      180-бап. Дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім және оны орындау
      181-бап. Дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу
      182-бап. Дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім және оны орындау
      18-тарау. СОТ ТАЛҚЫЛАУЫ
      183-бап. Бірінші сатыдағы соттың азаматтық iстердi қарау және шешу мерзiмдерi
      184-бап. Сот отырысы
      185-бап. Сот отырысында төрағалық етушi
      186-бап. Сот талқылауының тікелей және ауызша болуы
      187-бап. Сот отырысындағы тәртiп
187-1-бап. Сот отырысында техникалық құралдарды пайдалану
      188-бап. Сот отырысындағы тәртiпті бұзушыларға қолданылатын шаралар
      189-бап. Сот отырысын ашу
      190-бап. Процеске қатысушылардың келуiн тексеру
      191-бап. Аудармашыға оның мiндеттерiн түсiндiру
      192-бап. Куәларды сот отырысы залынан шығарып жіберу
      193-бап. Сот құрамын жария ету және қарсылық бiлдiру құқығын түсiндiру
      194-бап. Iске қатысатын тұлғаларға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру
      195-бап. Соттың iске қатысатын тұлғалардың өтінішхаттарын шешуi
      196-бап. Iске қатысатын тұлғалардың және өкiлдердiң сот отырысына келмеуінің салдары
      197-бап. Сот отырысына куәның, сарапшының, маманның, аудармашының келмеуінің салдары
      198-бап. Iстi талқылауды кейiнге қалдыру, сот отырысындағы үзіліс
      199-бап. Iстi талқылау кейiнге қалдырылған кезде куәлардан жауап алу
      200-бап. Сарапшы мен маманға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру
      201-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың басталуы
      202-бап. Iске қатысатын тұлғалардың түсiнiктемелерi және дәлелдемелерді зерттеу тәртібін белгілеу
      203-бап. Айғақтар беруден бас тартқаны және көрінеу жалған айғақтар бергені үшін куәға жауаптылық туралы ескерту
      204-бап. Куәдан жауап алу тәртiбi
      205-бап. Куәның жазбаша материалдарды пайдалануы
      206-бап. Кәмелетке толмаған куәдан жауап алу
      207-бап. Куәның айғақтарын жария ету
      208-бап. Құжаттарды зерттеу
      209-бап. Азаматтардың жеке хат жазысуын және телеграфтық хабарларын жария ету және зерттеу
      210-бап. Заттай дәлелдемелердi зерттеу
      211-бап. Орнында қарап-тексеру
      212-бап. Дыбысжазбаны тыңдау, бейнежазбаны, фотоматериалдарды және киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу
      213-бап. Сарапшының қорытындысын зерттеу
      214-бап. Маманның консультациясы (түсiндiрмесi)
      215-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қорытындылары
      216-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың аяқталуы
      217-бап. Сот жарыссөздерi
      218-бап. Репликалар
      219-бап. Прокурордың қорытындысы
      220-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың қайта басталуы
      221-бап. Соттың шешiм шығару үшiн шығып кетуi
      222-бап. Шешiмдi жария ету
      19-тарау. СОТТЫҢ ШЕШІМІ ЖӘНЕ ОНЫ ОРЫНДАУ
      223-бап. Шешiм шығару
      224-бап. Шешiмнiң заңдылығы және негiздiлiгi
      225-бап. Шешiмді шығару кезінде шешiлетiн мәселелер
      226-бап. Шешiмнiң мазмұны
      227-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      228-бап. Нормативтік-құқықтық актіні заңсыз деп тану туралы арыз бойынша шешім
      229-бап. Ақша сомаларын өндiрiп алу туралы шешiм
      230-бап. Шартты жасасу немесе өзгерту туралы шешiм
      231-бап. Мүлiктi немесе оның құнын алып беру туралы шешiм
      232-бап. Жауапкердi белгiлi бiр әрекеттер жасауға мiндеттейтiн шешiм
      233-бап. Бiрнеше талап қоюшының пайдасына немесе бiрнеше жауапкерге қарсы шешiм
      234-бап. Іске қатысатын адамдарға сот шешімінің көшірмелерін салып жіберу және беру
      235-бап. Шешiмдегi қате жазулар мен анық арифметикалық қателердi түзету
      236-бап. Қосымша шешiм
      237-бап. Шешiмдi түсiндiру
      238-бап. Шешiмдi орындауды кейiнге қалдыру және оның мерзiмiн ұзарту, шешімді орындатуға жібергенге дейін шешiмді орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту
      239-бап. Алып берiлген ақша сомаларын индекстеу
      240-бап. Сот шешiмiнiң заңды күшiне енуi
      241-бап. Соттың шешімін орындауға жіберу
      242-бап. Соттың атқару парағының немесе сот бұйрығының телнұсқасын беруі
      243-бап. Дереу орындалуға жататын шешiмдер
      244-бап. Соттың шешiмдi дереу орындауға жiберу құқығы
      245-бап. Шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету
      246-бап. Сот шешiмiн орындауды кейiнге қалдыру және оның мерзiмiн ұзарту, оны орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту, татуласу келiсiмін немесе дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісімді бекiту
      247-бап. Сот шешiмiн орындауды бұру
      248-бап. Сот шешiмінiң орындалуын бұру туралы арызды қарау
      249-бап. Сот орындаушысының ұсынымдарын қарау
      250-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      250-1-бап. Атқарушылық іс жүргізуде борышкердің жылжымайтын мүлкіне өндіріп алуды қолдану
      251-бап. Шешiмдi орындаған кезде басқа тұлғалардың құқықтарының қорғалуы
      252-бап. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау
      20-тарау. ТӨРЕЛІК ШЕШІМДІ ОРЫНДАУ
      253-бап. Төрелік шешімді мәжбүрлеп орындату
      254-бап. Атқару парағын беру
      255-бап. Атқару парағын беруден бас тарту
      21-тарау. Алып тасталды – ҚР 20.12.2021 № 84-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      21-1-тарау. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу
      267-1-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібі
      267-2-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен қаралатын істер
      267-3-бап. Істерді оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен қараудың ерекшеліктері
      267-4-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен қаралған іс бойынша шешім
      22-тарау. СОТ ҰЙҒАРЫМЫ
      268-бап. Сот ұйғарымы және оны шығару тәртібі
      269-бап. Ұйғарымның мазмұны
      270-бап. Соттың жеке ұйғарымы
      271-бап. Іске қатысатын адамдарға сот ұйғарымының көшірмелерін салып жіберу
      23-тарау. ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУДІ ТОҚТАТА ТҰРУ
      272-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру міндеті
      273-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру құқығы
      274-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру мерзімдері
      275-бап. Іс жүргізуді тоқтата тұру туралы соттың ұйғарымына шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіруі
      276-бап. Іс жүргізуді қайта бастау
      24-тарау. ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУДІ ТОҚТАТУ
      277-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтатудың негіздері
      278-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтатудың тәртібі мен салдары
      25-тарау. ТАЛАП ҚОЮДЫ ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРУ
      279-бап. Талап қоюды қараусыз қалдырудың негіздері
      280-бап. Талап қоюды қараусыз қалдырудың тәртібі мен салдары
      26-тарау. ХАТТАМАЛАР
      281-бап. Хаттама жүргізудің міндеттілігі
      282-бап. Хаттаманың мазмұны
      283-бап. Хаттама жасау
      284-бап. Хаттамаға, қысқаша хаттамаға, аудио-, бейнежазбаның мазмұнына ескертулер
      285-бап. Хаттамаға, қысқаша хаттамаға, аудио-, бейнежазбаның мазмұнына жасалған ескертулерді қарау
      3-КІШІ БӨЛІМ. ЕРЕКШЕ ТАЛАП ҚОЮ ІСІН ЖҮРГІЗУ
      27-тарау. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      286-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      287-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      288-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      28-тарау. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      289-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      290-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      291-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      29-тарау. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      292-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      293-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      294-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      295-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      296-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      297-бап. Алып тасталды – ҚР 29.06.2020 № 351-VI Заңымен (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі).
      30-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІНІҢ ЗАҢДЫЛЫҒЫН ДАУЛАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      298-бап. Талап қоюды беру
      299-бап. Істі сот талқылауына дайындау
      300-бап. Талап қоюды қарау
      301-бап. Соттың шешімі және оны орындау
      30-1-тарау. Активтерді қайтару жөніндегі уәкілетті органның әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) дау айту туралы істер бойынша іс жүргізу
      301-1-бап. Арыз беру
      301-2-бап. Арызды қарау
      301-3-бап. Соттың арыз бойынша шешімі және оның орындалуы
      4-КІШІ БӨЛІМ. ЕРЕКШЕ ІС ЖҮРГІЗУ
      31-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      302-бап. Сот ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер
      303-бап. Істі соттың талқылауына дайындау
      304-бап. Ерекше жүргізілетін істерді қарау тәртібі
      32-тарау. ЗАҢДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ФАКТІЛЕРДІ АНЫҚТАУ
      305-бап. Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер
      306-бап. Заңдық маңызы бар фактілерді анықтауға қажетті шарттар
      307-бап. Арыз беру
      308-бап. Арыздың мазмұны
      309-бап. Соттың арыз бойынша шешімі
      33-тарау. БАЛА АСЫРАП АЛУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      310-бап. Арыз беру
      311-бап. Арыздың мазмұны
      312-бап. Бала асырап алу туралы арызға қоса берілетін құжаттар
      313-бап. Істі сот талқылауына дайындау
      314-бап. Арыздарды қарау
      315-бап. Соттың арыз бойынша шешімі
      316-бап. Бала асырап алудың күшін жою
      34-тарау. АЗАМАТТЫ ХАБАРСЫЗ КЕТТІ ДЕП ТАНУ НЕМЕСЕ АЗАМАТТЫ ҚАЙТЫС БОЛДЫ ДЕП ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      317-бап. Арыз беру
      318-бап. Арыздың мазмұны
      319-бап. Істі сот талқылауына дайындау
      320-бап. Алып тасталды - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      321-бап. Сот шешімінің салдары
      322-бап. Сот шешімімен хабарсыз кетті деп танылған немесе қайтыс болды деп жарияланған азаматтың келу немесе жүрген жерін анықтау салдары
      35-тарау. АЗАМАТТЫҢ ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТІН ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ, АЗАМАТТЫ ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТСІЗ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ, ОН ТӨРТТЕН ОН СЕГІЗ ЖАСҚА ДЕЙІНГІ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДЫ ӨЗ ТАБЫСЫНА ӨЗ БЕТІНШЕ БИЛІК ЕТУ ҚҰҚЫҒЫН ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ ОДАН АЙЫРУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      323-бап. Арыз беру
      324-бап. Арыздың мазмұны
      325-бап. Істі сот талқылауына дайындау
      326-бап. Арызды қарау
      327-бап. Арыз бойынша соттың шешімі
      328-бап. Азаматты әрекетке қабілетті деп тану
      36-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДЫ ТОЛЫҒЫМЕН ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТТІ (ЭМАНСИПАЦИЯ) ДЕП ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      329-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арыз беру
      330-бап. Кәмелетке толмаған адамды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арызды қарау
      331-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арыз бойынша сот шешімі
      37-ТАРАУ. Кәмелетке толмағандарды арнаулы білім беру ұйымдарына немесе ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымына жіберу туралы істер бойынша іс жүргізу
      332-бап. Кәмелетке толмаған адамды арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымына орналастыру
      333-бап. Кәмелетке толмаған адамды арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымына орналастыру туралы арызды қарау
      334-бап. Кәмелетке толмаған адамды арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымына орналастыру туралы арыз бойынша сот шешімі
      38-тарау. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы істер бойынша іс жүргізу
      335-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арыз беру
      336-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арыз беру мерзімі
      337-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арызды қарау
      338-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арыз бойынша сот шешімі
      339-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу мерзімін ұзарту туралы арызды беру және қарау
      340-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты емес психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу және емдеу мерзімін ұзарту туралы арыз бойынша сот шешімі
      39-тарау. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы істер бойынша іс жүргізу
      341-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арыз беру
      342-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арызды қарау
      343-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы арыз бойынша сот шешімі
      344-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу мерзімін ұзарту туралы арызды беру және қарау
      345-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылығы (ауруы) бар адамды психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымның стационарына мәжбүрлеп емдеуге жатқызу мерзімін ұзарту туралы арыз бойынша сот шешімі
      40-тарау. ТУБЕРКУЛЕЗБЕН АУЫРАТЫН ЖӘНЕ ЕМДЕЛУДЕН ЖАЛТАРЫП ЖҮРГЕН АЗАМАТТЫ МӘЖБҮРЛЕП ЕМДЕУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      346-бап. Туберкулезбен ауыратын және емделуден жалтарып жүрген азаматты мәжбүрлеп емдеу туралы арыз беру
      347-бап. Туберкулезбен ауыратын және емделуден жалтарып жүрген азаматты мәжбүрлеп емдеу туралы арызды қарау
      348-бап. Туберкулезбен ауыратын және емделуден жалтарып жүрген азаматты мәжбүрлеп емдеу туралы арыз бойынша сот шешімі
      41-тарау. ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН ЖӘНЕ БАНК КОНГЛОМЕРАТЫНА БАС ҰЙЫМ РЕТІНДЕ КIРЕТIН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ҰЙЫМДАРДЫ ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫМДАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      349-бап. Қаржы ұйымдарын және банк конгломератына бас ұйым ретінде кiретiн және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы істерді қарау
      350-бап. Қайта құрылымдау туралы арыз беру
      351-бап. Арызды қарау
      352-бап. Арыз бойынша сот шешімі
      353-бап. Соттың қайта құрылымдау жоспарын бекітуі
      354-бап. Соттың қайта құрылымдауды тоқтату туралы шешімі
      42-тарау. Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру, сот арқылы банкроттығы, сондай-ақ дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың берешегін қайта құрылымдау, олардың оңалтылуы, банкроттығы, оларды банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы іс жүргізу
      355-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру немесе сот арқылы банкроттығы туралы істерді қарау
      355-1-бап. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың берешегін қайта құрылымдау, олардың оңалтылуы, банкроттығы, сондай-ақ оларды банкроттық рәсімін қозғамай тарату туралы істерді қарау
      43-тарау. ЖЫЛЖЫМАЛЫ ЗАТТЫ ИЕСІЗ ДЕП ТАНУ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ КОММУНАЛДЫҚ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН ТАНУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      356-бап. Арыз беру
      357-бап. Арыздың мазмұны
      358-бап. Істі сот талқылауына дайындау
      359-бап. Арызды қарау
      360-бап. Арыз бойынша сот шешімі
      44-тарау. АЗАМАТТЫҚ ХАЛ АКТІЛЕРІ ЖАЗБАЛАРЫНЫҢ ДҰРЫС ЕМЕСТІГІН АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      361-бап. Арыз беру
      362-бап. Арыздың мазмұны
      363-бап. Арыз бойынша сот шешімі
      45-тарау. НОТАРИАТТЫҚ ӘРЕКЕТТЕРГЕ НЕМЕСЕ ОЛАРДЫ ЖАСАУДАН БАС ТАРТУҒА БЕРІЛЕТІН ШАҒЫМДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      364-бап. Шағым беру
      365-бап. Істі сот талқылауына дайындау
      366-бап. Шағымды қарау
      367-бап. Шағым бойынша сот шешімі
      46-тарау. КӨРСЕТУШІГЕ БЕРІЛЕТІН ЖОҒАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ОРДЕРЛІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ (ШАҚЫРТУ ІСІН ЖҮРГІЗУ)
      368-бап. Арыз беру
      369-бап. Арыздың мазмұны
      370-бап. Істі сот талқылауына дайындау
      371-бап. Құжатты ұстаушының арызы
      372-бап. Құжатты ұстаушыдан арыз келіп түскеннен кейінгі судьяның әрекеттері
      373-бап. Жоғалған құжатты жарамсыз деп тану туралы арызды қарау
      374-бап. Арыз бойынша сот шешімі
      375-бап. Құжат ұстаушының мүліктің негізсіз сатып алынғандығы туралы талап қою құқығы
      47-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) БАСҚА МЕМЛЕКЕТТIҢ АУМАҒЫНДА ЭКСТРЕМИЗМДI НЕМЕСЕ ТЕРРОРИСТIК ӘРЕКЕТТI ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ҰЙЫМДЫ ЭКСТРЕМИСТIК НЕМЕСЕ ТЕРРОРИСТІК ҰЙЫМ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ОНЫҢ ӨЗ АТАУЫН ӨЗГЕРТКЕНІН АНЫҚТАУ ТУРАЛЫ, СОНДАЙ-АҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА ӘКЕЛІНЕТІН, ОНДА БАСЫП ШЫҒАРЫЛАТЫН, ӘЗІРЛЕНЕТІН ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТАРАТЫЛАТЫН АҚПАРАТТЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ЭКСТРЕМИСТIК НЕМЕСЕ ТЕРРОРИСТІК ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ АРЫЗ БОЙЫНША IС ЖҮРГIЗУ
      376-бап. Арыз беру
      377-бап. Арыздың мазмұны
      378-бап. Арыз бойынша сот шешімі
      48-тарау. ИНТЕРНЕТ-КАЗИНОНЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНДА ТАРАТЫЛАТЫН, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢДАРЫНА ҚАЙШЫ КЕЛЕТІН АҚПАРАТТЫ ҚАМТИТЫН ШЕТЕЛДІК БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛЫНЫҢ ӨНІМІН ЗАҢСЫЗ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      379-бап. Арыз беру
      380-бап. Арыздың мазмұны
      381-бап. Арыз бойынша соттың шешімі
      49-тарау. ШЕТЕЛДІКТІ НЕМЕСЕ АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМДЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ШЕГІНЕН ТЫС ШЫҒАРЫП ЖІБЕРУ ТУРАЛЫ АРЫЗ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      382-бап. Арыз беру
      383-бап. Арыздың мазмұны
      384-бап. Арызды қарау
      385-бап. Арыз бойынша сот шешімі
      386-бап. Шығарып жіберу туралы сот актісін орындауды тоқтата тұру
      5-КІШІ БӨЛІМ. ЖОҒАЛҒАН СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІ НЕМЕСЕ АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      50-тарау. ЖОҒАЛҒАН СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІ НЕМЕСЕ АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      387-бап. Арыз беру
      388-бап. Арызды қарау
      389-бап. Арыз бойынша сот шешімі
      390-бап. Жоғалған іс жүргізуді қалпына келтіру туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтату
      391-бап. Жоғалған іс жүргізуді қалпына келтіруге байланысты сот актілерін даулау тәртібі
      6-КІШІ БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТЫ НЕГІЗІНДЕ БАЛАНЫ ҚАЙТАРУ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ БАЛАҒА ҚАТЫСТЫ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҚҰҚЫҚТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАРДЫ ҚАРАУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      51-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТЫ НЕГІЗІНДЕ БАЛАНЫ ҚАЙТАРУ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ БАЛАҒА ҚАТЫСТЫ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҚҰҚЫҚТАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАРДЫ ҚАРАУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      392-бап. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарт негізінде баланы қайтару туралы немесе балаға қатысты қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз беру
      393-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыздарды қарау тәртібі
      394-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету
      395-бап. Талап қою талаптарын біріктіруге және қарсы талап қоюға жол берілмеушілік
      396-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арызды қарау
      397-бап. Баланы қайтару немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша сот шешімі
      398-бап. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша соттың шешіміне апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын беру мерзімі және істі апелляциялық сатыдағы сотта қарау мерзімі
      399-бап. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз бойынша соттың ұйғарымына жеке шағымды, прокурордың өтінішхатын беру және қарау мерзімі
      400-бап. Сот қаулыларының көшірмелерін жіберу
      3-БӨЛІМ. СОТ АКТІЛЕРІН ҚАЙТА ҚАРАУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      52-тарау. Сот актілеріне апелляциялық шағым жасау, прокурордың апелляциялық өтінішхаттар келтіруі
      401-бап. Сот шешімдеріне апелляциялық шағым жасау, прокурорлардың апелляциялық өтінішхаттар келтіру құқығы
      402-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қарайтын соттар
      403-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын беру тәртібі мен мерзімдері
      404-бап. Апелляциялық шағымның, прокурордың өтінішхатының мазмұны
      405-бап. Бiрiншi сатыдағы сот судьясының апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын алғаннан кейiнгi әрекеттерi
      406-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қозғаусыз қалдыру
      407-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қайтару
      408-бап. Апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына пікір
      409-бап. Апелляциялық шағымнан, прокурордың өтінішхатынан бас тарту және оларды кері қайтарып алу
      410-бап. Тараптардың дауды апелляциялық сатыдағы сотта ерікті түрде реттеуі
      411-бап. Шешімнің орындалуын тоқтата тұру
      53-тарау. Апелляциялық шағым, покурордың өтінішхаты бойынша істерді қарау
      412-бап. Апелляциялық қараудың нысанасы
      413-бап. Апелляциялық қараудың шектерi
      414-бап. Істі апелляциялық сатыдағы сотта қарауға дайындау
      415-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың істі қарау мерзімі
      416-бап. Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу
      417-бап. Істі талқылаудың басталуы
      418-бап. Іске қатысатын адамдардың сот отырысына келмеуінің салдарлары
      419-бап. Соттың іске қатысатын адамдардың арыздары мен өтінішхаттарын шешуі
      420-бап. Дәлелдемелерді зерттеу
      421-бап. Сот жарыссөздері
      422-бап. Сот отырысының хаттамасы
      423-бап. Сот актісін шығару және оны жариялау
      424-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттіктері
      425-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың актілері
      426-бап. Апелляциялық қаулының мазмұны
      427-бап. Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жою не оны өзгерту негіздері
      428-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата отырып немесе талап қоюды қараусыз қалдыра отырып, сот шешімінің күшін жою
      429-бап. Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымдарына (қаулыларына) шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіру тәртібі мен мерзімдері
      430-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың жеке ұйғарымы
      431-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың сот актілерінің заңды күші
      432-бап. Сот актісін жіберу және істі бірінші сатыдағы сотқа қайтару
      433-бап. Іс апелляциялық тәртіппен қаралғаннан кейін келіп түскен апелляциялық (жеке) шағымды, прокурордың өтінішхатын қарау тәртібі
      54-тарау. КАССАЦИЯЛЫҚ САТЫДАҒЫ СОТТА ІС ЖҮРГІЗУ
      434-бап. Кассациялық тәртiппен қайта қарауға жататын сот актiлерi
      435-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне өтiнiшхат беруге, ұсыным енгізуге, наразылық келтіруге құқығы бар тұлғалар
      436-бап. Заңды күшiне енген сот актiлерiне дау айту, наразылық білдіру мерзiмдерi
      437-бап. Iстердi кассациялық тәртiппен қарайтын соттар
      438-бап. Iстердi талап етіп алдырудың және заңды күшiне енген сот актiлерiн қайта қараудың себептерi мен негiздерi
      439-бап. Наразылық келтіру
      440-бап. Наразылықтың мазмұны
      441-бап. Сот актісін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы және кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхаттың мазмұны
      442-бап. Өтінішхатты немесе прокурордың наразылығын қайтарып алу
      443-бап. Өтінішхатты алдын ала қарау
      444-бап. Өтінішхатты алдын ала қарау нәтижелерi бойынша қабылданатын шешімдер
      445-бап. Кассациялық сатыдағы соттың сот отырысын тағайындау
      446-бап. Сот актiсiн қайта қарау туралы өтінішхатқа, ұсынымға немесе наразылыққа пікір
      447-бап. Татуласу келісімі, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім және дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім
      448-бап. Сот актiсiнiң орындалуын тоқтата тұру
      449-бап. Істi кассациялық тәртіппен қарау нысанасы және шектерi
      450-бап. Істi кассациялық сатыдағы соттың қарау тәртібі
      451-бап. Кассациялық сатыдағы соттың өкілеттіктері
      452-бап. Кассациялық сатыдағы сот қаулысының мазмұны
      453-бап. Кассациялық сатыдағы сот қаулысының заңды күшiне енуi
      454-бап. Сот шешiмiнiң, ұйғарымының, қаулысының күшi жойылғаннан кейiн iстi қарау
      55-тарау. СОТ АКТІЛЕРІН ЖАҢАДАН АШЫЛҒАН НЕМЕСЕ ЖАҢА МӘН-ЖАЙЛАР БОЙЫНША ҚАЙТА ҚАРАУ ЖӨНІНДЕ ІС ЖҮРГІЗУ
      455-бап. Қайта қарау негіздері
      456-бап. Сот актілерін жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша қайта қарайтын соттар
      457-бап. Арыз беру
      458-бап. Арыздың нысаны мен мазмұны
      459-бап. Арыз беруге арналған мерзімнің есептелуі
      460-бап. Арызды соттың іс жүргізуіне қабылдау
      461-бап. Алып тасталды – ҚР 10.06.2020 № 342-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      462-бап. Арызды қарау
      463-бап. Соттың істі қайта қарау туралы арыз бойынша ұйғарымы
      56-тарау. ТӨРЕЛІК ШЕШІМДЕРДІҢ КҮШІН ЖОЮ ТУРАЛЫ ӨТІНІШХАТ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      464-бап. Төрелік шешімнің күшін жою туралы өтінішхат беру
      465-бап. Өтінішхатты қарау
      4-БӨЛІМ. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПРОЦЕСС
      57-тарау. ШЕТЕЛДІК ТҰЛҒАЛАР ҚАТЫСАТЫН ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      466-бап. Шетелдік тұлғалар қатысатын істер бойынша Қазақстан Республикасы соттарының құзыреті
      467-бап. Шетелдік тұлғалар қатысатын Қазақстан Республикасы соттарының айрықша құзыреті
      468-бап. Шарттық соттылық
      469-бап. Құзыреттің өзгермейтіндігі
      470-бап. Шетелдік сотта іс жүргізудің мәні
      471-бап. Соттылық
      472-бап. Шетелдік тұлғалардың процестік құқықтары мен міндеттері
      473-бап. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың азаматтық процестік әрекетке қабілеттігі
      474-бап. Шетелдік және халықаралық ұйымның процестік құқыққа қабілеттілігі
      475-бап. Шет мемлекеттердің органдары берген құжаттарды тану
      476-бап. Құқықтық көмек туралы тапсырмалар
      477-бап. Шет мемлекеттiң иммунитетi
      478-бап. Соттық иммунитет
      479-бап. Шет мемлекеттің қарсы талап қоюға қатысты иммунитеттен бас тартуы
      480-бап. Шет мемлекеттiң Қазақстан Республикасы сотының юрисдикциясына келiсуi және соттық иммунитеттен бас тартуы
      481-бап. Шет мемлекеттiң сот талқылауына қатысуы
      482-бап. Шет мемлекеттің төрелiк талқылауға қатысты иммунитеттен бас тартуы
      483-бап. Иммунитеттен бас тартуға келiсiмді керi қайтарып алу
      484-бап. Қазақстан Республикасының юрисдикциялық иммунитетi бұзылған жағдайда шет мемлекеттің иммунитетін қолданбау
      485-бап. Кәсiпкерлiк қызметке байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау
      486-бап. Заңды тұлғаларға қатысуға байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау
      487-бап. Мүлiкке құқықтарға қатысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау
      488-бап. Нұқсанды (зиянды) өтеу туралы даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау
      489-бап. Зияткерлiк меншiк құқықтары объектілерiне қатысты даулар бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау
      490-бап. Еңбек даулары бойынша шет мемлекеттің соттық иммунитетін қолданбау
      491-бап. Теңiз кемелерiн және iшкi суда жүзетiн кемелердi пайдалануға байланысты даулар бойынша шет мемлекеттің иммунитеті
      492-бап. Шет мемлекеттің талап қоюды қамтамасыз етуге және сот актiсiн мәжбүрлеп орындатуға қарсы иммунитеті
      493-бап. Егемен билiктi жүзеге асыру мақсатында пайдаланылатын мүлiк
      494-бап. Шет мемлекет қатысатын істер бойынша сот ісін жүргізу
      495-бап. Шет мемлекеттiң соттық иммунитетi туралы мәселені шешу тәртiбi
      496-бап. Қазақстан Республикасы сотының шет мемлекет қатысатын даулар бойынша талап қоюды қамтамасыз ету туралы және сот актiсiн мәжбүрлеп орындату туралы мәселелердi шешуi
      497-бап. Өзара түсiнiстiк қағидатын қолдану
      498-бап. Осы Кодекстi қолдану мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының сотына жәрдемдесу
      499-бап. Процестік құжаттарды шет мемлекетке жiберу және табыс ету
      500-бап. Сырттай шешiм
      501-бап. Шетелдік соттардың шешімдерін, шетелдік төреліктердің төрелік шешімдерін тану және орындау
      502-бап. Шетелдік соттардың орындауды талап етпейтін шешімдерін тану
      503-бап. Шетелдік соттардың шешімдерін, шетелдік төреліктердің төрелік шешімдерін мәжбүрлеп орындату
      504-бап. Атқару парағын беруден бас тарту және беру
      58-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      505-бап. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексін қолданысқа енгізу

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз