Қазақстан Үкіметі мен Қазақстан Ұлттық Банкінің 2002 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңге арналған экономикалық саясаты туралы меморандумды іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 14 қаңтар N 77. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000.08.17. N 1269 қаулысымен. ~P001269

      "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2002 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңге арналған экономикалық саясаты жөніндегі меморандум туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 20 қарашадағы N 1757 P991757_ қаулысын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Үкіметі мен Қазақстан Ұлттық Банкінің 2002 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңге арналған экономикалық саясаты туралы меморандумды іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының басшылары Жоспармен белгіленген іс-шаралардың іске асырылуын қамтамасыз етсін және есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1-інен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Экономика министрлігіне олардың орындалуы жөнінде ақпарат ұсынсын.
      3. Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-ы күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспар тапсырмаларының орындалуы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Е.Ә. Өтембаевқа жүктелсін.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
 

     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі                                                 Қазақстан Республикасы                                                 Үкіметінің 2000 жылғы

                                              14 қаңтардағы N 77 қаулысымен

                                                       бекітілген 
 
                   Қазақстан Үкіметі мен Қазақстан Ұлттық Банкінің

 

             2002 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңге арналған

              экономикалық саясаты туралы меморандумды іске асыру

                        жөніндегі іс-шаралардың жоспары


     Ескерту. Жоспарға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2000.07.25.

              N 1103 қаулысымен.


P001103_
                1. Орта мерзімді макроэкономикалық параметрлер

__________________________________________________________________________

       Іс-шаралар         Аяқтау нысаны      Орындауға жауаптылар Орындау

                                                                  мерзімі

__________________________________________________________________________

          1                    2                     3               4

__________________________________________________________________________

1.1 Орта мерзімді индика. Қазақстан         Экономикамині, Қаржы. 2000 ж. 

    тивтік жоспардың      Республикасының   мині, Ұлттық Банк     наурыз

    негізгі макроэкономи. Үкіметі қаулысы.  (келісім бойынша),

    калық көрсеткіштерін  ның жобасы        министрліктер мен ве.

    әзірлеу                                 домстволар, облыстар.

                                            дың, Астана және Алматы

                                            қалаларының әкімдері

__________________________________________________________________________


                2. Ақша-несие және бағам саясаты

__________________________________________________________________________

      Іс-шаралар          Аяқтау нысаны      Орындауға жауаптылар Орындау

                                                                  мерзімі

__________________________________________________________________________

          1                    2                     3               4

__________________________________________________________________________

2.1 Инфляцияны ұстап тұру, Қазақстан       Ұлттық Банк (келісім   2000 ж.

    оның төмен қарқынын    Республикасының бойынша)               бойы

    қолдану                Үкіметіне ақпа.

                           рат

__________________________________________________________________________

2.2 Ұлттық Банктің ресми   Қазақстан       Ұлттық Банк (келісім   2000 ж.

    ставкаларын нақты      Республикасының бойынша)               бойы

    алғанда бәсең жағым.   Үкіметіне ақпа.

    ды деңгейде ұстау      рат

__________________________________________________________________________

2.3 Теңгенің еркін айна.   Қазақстан       Ұлттық Банк (келісім   2000 ж.

    лымындағы айырбас ба.  Республикасының бойынша)               бойы

    ғамының режимін сақтау Үкіметіне ақпа.

                           рат   

__________________________________________________________________________

2.4 Экономиканы инфляция.  Қазақстан       Ұлттық Банк (келісім   2000 ж.

    лық емес шаралармен    Республикасының бойынша)               бойы

    монетизациялаудың дең. Үкіметіне ақпа.

    гейін арттыру          рат       

__________________________________________________________________________


                    3. Салықтық-бюджеттік саясат

__________________________________________________________________________

        Іс-шаралар         Аяқтау нысаны     Орындауға жауаптылар Орындау

                                                                  мерзімі

__________________________________________________________________________

          1                    2                     3               4

__________________________________________________________________________

3.1 Мемлекеттік қаржы жө. Нормативтік құқықтық Экономикамині,      Ұдайы

    ніндегі нормативтік   актілердің жобалары, Қаржымині,

    құқықтық базаны:      Қазақстан            Мемкірісмині

    орталық және жергі.   Республикасының

    лікті атқарушы        Үкіметіне ақпарат

    органдардың функция.

    ларын бюджеттік бағ.

    дарламаларды қаржы.

    ландыру бөлігінде

    одан әрі нақтылау;

    республикалық және

    жергілікті бюджет.

    терді қалыптастыру.

    дың тәртібін жетіл.

    діру; мемлекеттік

    бюджетті жоспарлау.

    дың нормативтік әдіс.

    терін одан әрі енгізу

    бөлігінде жетілдіру   

__________________________________________________________________________

3.2 Нарыққа бағдарланған   Қазақстан        Қаржымині, министрлік. 2000 ж.

    қазіргі заманғы мемле. Республикасының  тер мен ведомстволар   наурыз

    кеттің рөліне сай кел. Үкіметіне ақпа.

    мейтін бағдарламалар.  рат           

    дың тізбесін айқындау

__________________________________________________________________________

3.3. Жұмсаудың нақты тө.   Қазақстан        Қаржымині, Экономика.  1999 ж.

*   тенше тетігін әзір.   Республикасы     мині                   желтоқ.

     леу                   Үкіметінің қау.                         сан

                           лысы

__________________________________________________________________________

3.4. Зейнетақылар бойынша  Қазақстан        Қаржымині              1999 ж.

*   берешектерді жоюдың   Республикасының                         желтоқ.

     кестесін жасау        Үкіметіне ақпа.                         сан

                           рат

__________________________________________________________________________

3.5. Зейнетақыларға жат.   Қазақстан        Қаржымині              Тоқсан

     пайтын берешекті жою. Республикасының                         сайын

     дың кестесін жасау.   Үкіметіне ақпа.  

     Зейнетақыларға жат.   рат

     пайтын берешектің кө.

     лемі 2000 жылы кемінде

     10 млрд. теңгеге қыс.

     қаратын болады.

__________________________________________________________________________

3.6. Үкіметтік жаңа кепіл. Қазақстан        Қаржымині,             Тоқсан

     діктерді беру лимиті. Республикасының  Экономикамині          сайын

     нің сақталуына қатаң  Үкіметіне ақпа.

     бақылауды қамтамасыз  рат

     ету    

__________________________________________________________________________

3.7. Үкіметтік жаңа кепіл. Қазақстан        Қаржымині,             Тоқсан

     діктердің тек толық   Республикасының  Экономикамині          сайын

     кепілді қамтамасыз    Үкіметіне ақпа.

     етудің негізінде ғана рат

     берілуіне қатаң бақы.

     лау орнату

__________________________________________________________________________

3.8. Мемлекет кепілдік     Қазақстан        Қаржымині              1999 ж.

*   берген несиелер бой.  Республикасының                         желтоқ.

     ынша мерзімі өткен    Үкіметіне ақпа.                         сан

     төлемдері мен дефолты рат

     бар компанияларға

     толық шолу жүргізу

__________________________________________________________________________

3.9. Үкіметтік кепілдік.   Қазақстан        Қаржымині, Экономика.  2000 ж.

     діктерді алған ком.   Республикасы     мині                   ақпан

     паниялардың қаржы     Үкіметінің қау.                        

     жағдайының тұрақты    лысының жобасы

     мониторингі жүйесін

     әзірлеу

__________________________________________________________________________

3.10. Үкімет кепілдігін     Қазақстан        Қаржымині, Экономика.  Тоқсан

      берген несиелер бой.  Республикасының  мині, Мемкірісмині,    сайын

      ынша қайтармауға жол  Үкіметіне ақпа.  Бас Прокуратура (келі.

      берген кәсіпорындар.  рат              сім бойынша), Эксимбанк

      дан, ұйымдардан қа.

      ражаттарды бюджетке

      қайтару жөніндегі

      белсенді жұмысты

      қамтамасыз ету       

__________________________________________________________________________


                           4. Құрылымдық саясат


                            4.1. Қаржы секторы

__________________________________________________________________________

      Іс-шаралар             Аяқтау нысаны  Орындауға жауаптылар  Орындау

                                                                  мерзімі

__________________________________________________________________________

          1                    2                     3               4    

__________________________________________________________________________

Сақтандыру рыногын дамыту      

__________________________________________________________________________

4.1.1. "Сақтандыру және сақ.  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк  2000 ж.

       тандыру рыногы туралы" Заңының жобасы         (келісім бой. маусым

       Қазақстан Республикасы                        ынша), Қаржы.

       Заңының жобасын әзір.                         мині

       леу    

__________________________________________________________________________

4.1.2. Салымдарды (депозит.    Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк  2000 ж.

       терді) міндетті ұжымдық Заңының жобасы         (келісім бой. ақпан

       кепілдіктендіру (сақ.                          ынша), Қаржы.

       тандыру) мәселелері жө.                        мині

       ніндегі кейбір заң ак.

       тілеріне өзгерістер мен

       толықтырулар енгізу    

__________________________________________________________________________

Банктердің одан әрі нығаюы және шоғырлануы    

__________________________________________________________________________

4.1.3. Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк  2000 ж.

       Президентінің "Қазақ.   Президенті             (келісім бой. ақпан

       стан Республикасындағы  Жарлығының жобасы,     ынша)

       банктер және банк қыз.  Қазақстан Республикасы

       меті туралы" заң күші   Үкіметінің қаулысы

       бар Жарлығына өзгерістер

       мен толықтырулар енгізу

       туралы           

__________________________________________________________________________

4.1.4. Қазақстан Республикасын. Нормативтік құқықтық  Ұлттық Банк  2000 ж.

       да банктерді таратудың   актілердің жобалары   (келісім бой. ішінде

       тәртібі мен ерекшелікте.                       ынша)

       рін реттейтін норматив.

       тік құқықтық базаны же.

       тілдіру    

__________________________________________________________________________

4.1.5. Екінші деңгейдегі банк.  Қазақстан Республика. Ұлттық Банк  2001 ж.

       тердің халықаралық стан. сының Үкіметіне ақпа. (келісім бой. желтоқ.

       дарттарға көшуі бағдар.  рат                   ынша)         сан

       ламасын іске асыру    

__________________________________________________________________________

4.1.6. Банктік операциялардың   Нормативтік құқықтық  Ұлттық Банк   Ұдайы

       жекелеген түрлерін жүзе. актілердің жобалары   (келісім бой.

       ге асыратын банктер мен                         ынша)

       ұйымдардың қызметін ли.

       цензиялауды және пруден.

       циалдық реттеуді жетіл.

       діру    

__________________________________________________________________________

4.1.7. Банктік емес қаржы ұйым. Ұлттық Банк Басқарма. Ұлттық Банк  2002 ж.

       дарының, акционерлік     сының қаулысымен бе.  (келісім бой. наурыз

       компаниялардың, рынокта  кітілген есептілік    ынша), Қаржы.

       айналымдағы акциялары    нысандары             мині, Бағалы

       бар компаниялардың есеп.                       қағаздар жө.

       тілігінің сапасын арт.                         ніндегі Ұлттық

       тыру                                           комиссия (келі.

                                                      сім бойынша)

__________________________________________________________________________

4.1.8. Бес жүйе құрушы банк     Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк  1999 ж.

       бойынша барып толық тек. Үкіметіне ақпарат      (келісім бой. жел.

       серулер жүргізу                                 ынша)        тоқсан*

                                                                    2000 ж.

                                                                     бойы

__________________________________________________________________________

4.1.9. Қазақстан Халықтық Жинақ Қазақстан Республикасы Қаржымині,  1999 ж.

  *    Банкі ААҚ-ын бірте-бірте Үкіметінің қаулысы     Ұлттық Банк   жел.

       жекешелендіруді қамтама.                        (келісім бой. тоқ.

       сыз ету                                         ынша)         сан

__________________________________________________________________________


                  4.2. Салықтық саясат және әкімшілік

__________________________________________________________________________

      Іс-шаралар             Аяқтау нысаны  Орындауға жауаптылар  Орындау

                                                                  мерзімі

__________________________________________________________________________

           1                    2                     3               4   

__________________________________________________________________________

Салықтық әкімшіліктендіру реформасы    

__________________________________________________________________________

4.2.1. Салық кодексін әзірлеу Қазақстан Республикасы  Қаржымині,   2000 ж.

                              Салық кодексінің жобасы Мемкірісмині, наурыз

                                                      Экономикамині,

                                                      министрліктер

                                                      мен ведомство.

                                                      лар 

__________________________________________________________________________

4.2.2. Банктік жүйенің дамуы. Қазақстан Республикасы. Қаржымині,    2000 ж.

       на мүмкін болатын әсе. ның Үкіметіне ақпарат   Экономикамині, ақпан

       рін ескере отырып ба.                          Ұлттық Банк   

       ғамдық айырмашылықтан,                         (келісім бой.

       банктік проценттерден                          ынша), Мемкіріс.

       және акцияларды сату                           мині

       кезіндегі капиталдың

       өсіміне кірістерге са.

       лық салуды енгізудің

       мүмкіндігін немесе шы.

       ғынды қарау    

__________________________________________________________________________

4.2.3. Халықтың қолма-қол ше. Нормативтік құқықтық    Қаржымині,    1999 ж.

  *    тел валютасын сатып    акт                     Мемкірісмині  жел. 

       алуына салықты жою                                           тоқсан

__________________________________________________________________________

4.2.4. Экспорттан валюталық   Қазақстан Республикасы  Ұлттық Банк   1999 ж.

  *    түсімнің 50 процентін  Үкіметінің қаулысы      (келісім бой.  жел.

       міндетті түрде сату                            ынша)         тоқсан

       туралы талапты жою    

__________________________________________________________________________

4.2.5. Қолма-қол шетелдік ва. Нормативтік құқықтық    Қаржымині,    1999 ж.

       лютаның импортына ке.  акт                     Мемкірісмині   қыр.

       ден бажын қайта қарау                                        күйек 

__________________________________________________________________________

4.2.6. Еңбекке ақы төлеу қо.  Нормативтік құқықтық    Қаржымині,    1999 ж.

  *    рына жалақыға есептел. акт                     Мемкірісмині   қараша

       ген шығындардың негі.

       зінде есептелетін 5

       процент мөлшерінде са.

       лық енгізу 

__________________________________________________________________________

4.2.7. Республиканың ірі са.  Қазақстан Республикасы. Қаржымині,    Тоқсан

       лық төлеушілері бойын. ның Үкіметі қаулысының  Мемкірісмині  сайын

       ша салықтардың түсуіне жобасы

       мониторинг және таңдау

       жүргізу     

__________________________________________________________________________

4.2.8. Кеден қызметін рефор.  Қазақстан Республикасы  Мемкірісмині  2000 ж.

       малау жөніндегі іс-қи. Үкіметі қаулысының                     тамыз

       мылдардың жоспарын     жобасы

       әзірлеу    

__________________________________________________________________________

4.2.9. Астана қаласы арнайы   Нормативтік құқықтық.   Қаржымині,    2000 ж.

       экономикалық аймағын   тық актілердің жобалары Экономикамині, маусым

       тарату                                         Астана қаласы.

                                                      ның әкімі

__________________________________________________________________________

4.2.10. "Аудиторлық қызмет    Қазақстан              Қаржымині,    2000 ж.

        туралы" Қазақстан     Республикасы Заңының                  сәуір 

        Республикасының Заңы. жобасы

        на өзгерістер мен то.

        лықтырулар енгізу

        туралы" Қазақстан

        Республикасы Заңы.

        ның жобасын әзірлеу       

__________________________________________________________________________

4.2.11. Араққа және арақ      Қазақстан Республикасы  Мемкірісмині,1999 ж.

        өнімдеріне акциздер.  Үкіметі қаулыларының    Қаржымині     жел.

        дің ставкаларын       жобалары                             тоқсан

        көтеру                                                     2000 ж.

                                                                    ақпан

__________________________________________________________________________

4.2.12. Мұнай өнімдеріне ак.  Қазақстан Республикасы. Мемкірісмині,2000 ж.

        циздер мен ҚҚС жинау. ның Үкіметі қаулысының  энергоиндуст. I тоқ.

        дың жаңа методология. жобасы                  саудамині,     сан

        сын әзірлеу                                   Қаржымині,          

                                                      Экономикамині

__________________________________________________________________________

4.2.13. Этиль спирті мен алко. Қазақстан Республикасы  Мемкірісмині 1999 ж.

  *     гольді өнімдерді өнді.Үкіметінің қаулысы                   қыр.

        руді ж/е олардың айна.                                     күйек

        лымын мемлекеттік рет.

        теуді күшейту жөніндегі

        бағдарламаны әзірлеу      

__________________________________________________________________________

4.2.14. Спиртті өнімдерге ар. Қазақстан Республикасы. Мемкірісмині 2000 ж.

        налған лицензиялау    ның Үкіметі қаулысының               мамыр

        тәртібін қайта қа.    жобасы

        рауды жүргізу

__________________________________________________________________________

4.2.15. Мұнай өнімдері айна.  Қазақстан Республикасы  Мемкірісмині 1999 ж.

  *     лымын мемлекеттік рет.  Үкіметінің қаулысы                 жел.  

        теуді күшейту жөнінде                                      тоқсан

        бағдарлама әзірлеу

__________________________________________________________________________

4.2.16. Мұнай өнімдерінің ай. Қазақстан Республикасы. Мемкірісмині Тоқсан

        налымын мемлекеттік   ның Үкіметіне ақпарат                сайын

        реттеуді күшейту жө.

        ніндегі бағдарламаны

        іске асыру    

__________________________________________________________________________


                  4.3. Әлеуметтік қорғау шаралары    

__________________________________________________________________________

      Іс-шаралар             Аяқтау нысаны  Орындауға жауаптылар  Орындау

                                                                  мерзімі

__________________________________________________________________________

          1                    2                     3               4    

__________________________________________________________________________

4.3.1. 2001 жылдың 1 қаңта.  Қазақстан Республикасы. Еңбекәлеумет. 2000 ж.

       рынан бастап зейнет.  ның Үкіметі қаулысының  мині, Қаржы.   жел.

       ақы төлемдерінің жүйе. жобасы                 мині          тоқсан 

       сін белгілейтін зей.

       нетақылық сызбаларды

       енгізе отырып "Жинақ.

       таушы зейнетақы қор.

       ларынан төлемдерді

       жүзеге асырудың тәрті.

       бін бекіту туралы"    

       Қазақстан Республикасы

       Үкіметінің 1997 жылғы

       21 қыркүйектегі N 1355

       қаулысына өзгеріс

       енгізу

__________________________________________________________________________

4.3.2. "Қазақстан Республика.  Қазақстан Республикасы. Еңбекәлеу.  2000 ж.

       сының барлық азаматтары ның Үкіметі қаулысының  метмині,    қыркүйек

       үшін бірыңғай бірдей.   жобасы                  Қаржымині,   

       лендірілген кодтар беру                         Әділетмині,

       туралы" Қазақстан Рес.                          Ішкіісмині,

       публикасының Үкіметі                            Мемкірісмині

       қаулысының жобасын

       әзірлеу

__________________________________________________________________________

4.3.3. Зейнетақылар мен мемле. Қазақстан Республикасы. Еңбекәлеу.    Ай

       кеттік жәрдемақыларды   ның Үкіметіне ақпарат   метмині     сайын

       толық және уақытында                              

       төленуін қамтамасыз ету    

__________________________________________________________________________

4.3.4. Әлеуметтік көмек көрсе. Нормативтік құқықтық    Еңбекәлеу.   Жыл

       тудің бірден бір өлшемі актінің жобасы, Қазақ.  метмині     сайын

       ретінде кедейлік шегі.  стан Республикасының                қаңтар

       нің мөлшерлерін анықтау Үкіметіне ақпарат                   Тоқсан 

                                                                   сайын

__________________________________________________________________________

4.3.5. "Қазақстан Республикасы. Қазақстан Республикасы Еңбекәлеу.  2000 ж.

       ндағы мүгедектігі бойын. Заңының жобасы         метмині     желтоқ.

       ша, асыраушысынан айыры.                                    сан

       луы бойынша және жасына

       байланысты мемлекеттік

       әлеуметтік жәрдемақылар

       туралы" Қазақстан Респуб.

       ликасының Заңына өзгеріс.

       тер енгізу    

__________________________________________________________________________

4.3.6. "Қоғамдық жұмыстарды     Қазақстан Республикасы. Еңбекәлеу.  2000 ж.

       ұйымдастыру туралы ере.  ның Үкіметі қаулысының  метмині     ақпан

       желерді бекіту туралы"   жобасы  

       Қазақстан Республикасы

       Үкіметінің 1998 жылғы

       4 желтоқсандағы N 1242

       қаулысына өзгерістер мен

       толықтырулар енгізу

__________________________________________________________________________

4.3.7. Жұмыссыздарды тіркеудің Қазақстан Республикасы. Еңбекәлеу.  2000 ж.

       және есепке алудың тәр. ның Үкіметі қаулысының  метмині     ақпан

       тібін әзірлеу           жобасы

__________________________________________________________________________

4.3.8. Зейнетақы қорларының    Қазақстан Республикасы. Еңбекәлеу.  Тоқсан

       халықаралық практикада  ның Үкіметіне ақпарат   метмині,    сайын

       қабылданған құндық ба.                          Қаржымині

       ғалау мен бухгалтерлік

       есептің стандарттарын

       пайдалануын ынталандыру    

__________________________________________________________________________

4.3.9. Зейнетақы қорларына    Қазақстан Республикасы.  Еңбекәлеу.  2000 ж.

       белгілі бір сақтық ша. ның Үкіметіне ақпарат    метмині,    I-тоқсан

       раларын сақтау жағдай.                          Бағалы қа.  

       ында жоғары сапалы ше.                          ғаздар жө.

       телдік активтерді сатып                         ніндегі Ұлт.

       алу үшін көбірек еркіндік                       тық комиссия

       берудің мүмкіндігін                             (келісім бой.

       қарастыру                                       ынша), Ұлттық

                                                       Банк (келісім

                                                       бойынша), Эко.

                                                       номикамині

__________________________________________________________________________

4.3.10. Қоғамдық жұмыстардың   Қазақстан Республикасы. Еңбекәлеу.  2000 ж.

       бағдарламасын әзірлеу   ның Үкіметі қаулысының  метмині     мамыр  

       (кедейлікпен және       жобасы

       жұмыссыздықпен күрес)    

__________________________________________________________________________

4.3.11. Жергілікті атқарушы ор. Нормативтік құқықтық   Еңбекәлеу.  2000 ж.

       гандар тарапынан әлеу.   актінің жобасы         метмині,    мамыр

       меттік көмек бағдарлама.                        Қаржымині,

       ларының бюджеттік атқа.                         облыстардың,

       рылуын бақылауды қамта.                         Астана және

       масыз ету                                       Алматы қала.

                                                       ларының

                                                       әкімдері

__________________________________________________________________________


          4.4. Жеке сектордың жетекші ролі жағдайында өсуге ықпал ету    

__________________________________________________________________________

       Іс-шаралар             Аяқтау нысаны  Орындауға жауаптылар  Орындау

                                                                   мерзімі

__________________________________________________________________________

          1                    2                     3               4    

__________________________________________________________________________

Басқару  

__________________________________________________________________________

Кәсіби мемлекеттік қызмет құру    

__________________________________________________________________________

4.4.1. Мемлекеттік қызмет.   Қазақстан Республикасы. Мемқызмет.   2000 ж.

       шілерді оқытудың      ның Үкіметі қаулысының  агенттігі    тамыз
       тұжырымдамасын әзір.  жобасы                  (келісім бой.

       леу                                           ынша), Білім.

                                                     ғылыммині  

__________________________________________________________________________

4.4.2. Қазақстан Республика  Қазақстан Республикасы. Мемқызмет.    2000 ж.

       сы Президентінің жа.  ның Президенті Жарлығы. агенттігі    тамыз       нынан Басқару кадр.   ның жобасы, Қазақстан   (келісім бой.

       ларын даярлау жөнін.  Республикасы Үкіметінің ынша)

       дегі кеңес құру       қаулысы

__________________________________________________________________________

4.4.3. Мемлекеттік қызметтің Қазақстан Республикасы. Мемқызмет.    2000 ж.

       кадрларын басқарудың  ның Президенті Жарлығы. агенттігі     қыркүйек

       республикалық жүйесін ның жобасы, Қазақстан   (келісім бой.

       әзірлеу және енгізу   Республикасы Үкіметінің ынша), минис.

                             қаулысы                 трліктер мен

                                                     ведомстволар         

__________________________________________________________________________

4.4.4. Мемлекеттік қызметтің Қазақстан Республикасы. Мемқызмет.    2002 ж.

       лауазымдарын фактор.  ның Президенті Жарлығы. агенттігі     қаңтар

       лық-баллдық талдауға  ның жобасы, Қазақстан   (келісім бой.

       негізделген жіктеуді  Республикасы Үкіметінің ынша), Қаржы.

       жетілдіру             қаулысы                 мині 

__________________________________________________________________________

4.4.5. Мемлекеттік қызметші. Қазақстан Республикасы. Мемқызмет.    2002 ж.

       лердің еңбегіне ақы   ның Президенті Жарлығы. агенттігі     наурыз

       төлеудің жаңа мемле.  ның жобасы, Қазақстан   (келісім бой.

       кеттік қызметтің лау. Республикасы Үкіметінің ынша), Қаржы.

       азымдарын жіктеуге    қаулысы                 мині  

       негізделген бірыңғай

       жүйесін енгізу     

__________________________________________________________________________

4.4.6. Республикалық тесті.  Қазақстан Республикасы. Мемқызмет.    2000 ж.

       леу және ақпарат ор.  ның Үкіметі қаулысының  агенттігі     I тоқсан

       талығын құру          жобасы                  (келісім бой.

                                                     ынша), Білім.  

                                                     ғылыммині

__________________________________________________________________________

4.4.7. Жергілікті атқарушы  Қазақстан Республикасы. Мемқызмет.    Жарты

       органдардың деңгей.  ның Үкіметіне ақпарат   агенттігі     жылда

       індегі мемлекеттік                           (келісім бой. 1 рет

       қызметті реформалау.                         ынша), облыс.

       ды іске асыруды қам.                         тардың, Астана

       тамасыз ету                                  және Алматы

                                                    қалаларының

                                                    әкімдері

__________________________________________________________________________

Сот жүйесін жетілдіру, құқық тәртібін сақтауды нығайту

__________________________________________________________________________

4.4.8. "Қазақстан Респуб.   Қазақстан Республикасы  Әділетмині,   2000 ж.

       ликасындағы соттар   Заңының жобасы          Жоғарғы Сот  қараша       және судьялардың                             (келісім бой.

       мәртебесі туралы"                            ынша)

       Қазақстан Респуб.

       ликасы Заңының

       жобасын әзір.

       леу     

__________________________________________________________________________

4.4.9. Ауданаралық маман.   Қазақстан Республикасы. Әділетмині     2002 ж.

        дандырылған эконо.  ның Президенті Жарлығы. 

       микалық соттар құру  ның жобасы

__________________________________________________________________________

4.4.10. Нормативтік құқық.  Нормативтік құқықтық    Әділетмині     Ұдайы 

       тық актілерді мемле. актілердің жобалары,                   Желтоқ.

       кеттік тіркеуді рет. Қазақстан Республикасы.                сан

       тейтін нормативтік   ның Үкіметіне ақпарат                   Жыл

       құқықтық базаны же.                                         сайын

       тілдіру

__________________________________________________________________________

4.4.11. Төрелік етудің тәу. Қазақстан Республикасы. Әділетмині      Жыл

       елсіздігін нығайту,  ның Үкіметіне ақпарат                  сайын

       сот қаулыларының

       орындалуын

       қамтамасыз ету, ха.

       лықтың барлық жікте.

       рінің құқықтық қол.

       жетімділігін жақ.

       сарту, судьялардың

       біліктілігін көтеру

       үшін донорлық ұйым.

       дардың мүмкіндік.

       терін пайдалану  

__________________________________________________________________________

4.4.12. Реттеу жөніндегі    Қазақстан Республикасы. Монополиябиз.  2000 ж.

       мемлекеттік функция. ның Үкіметіне ақпарат   несагенттігі,  тамыз       ларды мемлекеттік                            Әділетмині,

       кәсіпорындардан бөлу                         Бас Прокурату.

       процесін аяқтау                              ра (келісім

                                                    бойынша)

__________________________________________________________________________

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес    

__________________________________________________________________________

4.4.13. Сыбайлас жемқорлық. Қазақстан Республикасы. Сыбайлас жем.  Тоқсан

       қа қарсы күрестің    ның Президентіне, Қа.   қорлыққа қарсы сайын

       1999-2000 жылдарға   зақстан Республикасының күрес жөніндегі

       арналған мемлекеттік Үкіметіне ақпарат       мемлекеттік

       бағдарламасын іске                           комиссия, ҰҚК

       асыру                                        (келісім бой.

                                                    ынша), Ішкііс.

                                                    мині, Бас Про.

                                                    куратура

                                                    (келісім бой.

                                                    ынша)

__________________________________________________________________________

4.4.14. Сыбайлас жемқорлық. Қазақстан Республикасы. Сыбайлас жем.  2000 ж.

      қа қарсы күрестің     ның Президенті жарлығы. қорлыққа қарсы IV тоқ.

      2001-2005 жылдар ке.  ның жобасы, Қазақстан   күрес жөніндегі сан

      зеңіне арналған мем.  Республикасы Үкіметінің мемлекеттік ко.

      лекеттік бағдарлама.  қаулысы                 миссия, Бас Про.

      сын әзірлеу                                   куратура

                                                    (келісім бой. 

                                                    ынша), ҰҚК

                                                    (келісім бой.

                                                    ынша), Ішкііс.

                                                    мині, Мемкірісмині 

__________________________________________________________________________

Қолданылып жүрген заңдарды жетілдіру    

__________________________________________________________________________

4.4.15. "Қазақстан Рес.   Қазақстан Республикасы.  Еңбекәлеумет.   1999 ж.

*     публикасындағы ең  ның Заңы                 мині            желтоқ.

       бек туралы" Қазақ.                                           сан

       стан Республикасы.

       ның Заңын қабылдау    

__________________________________________________________________________

4.4.16. "Банкроттық тура. Қазақстан Республикасы  Мемкірісмині,    2000 ж.

      лы" Қазақстан Рес.  заңының жобасы          Экономикамині,   наурыз

      публикасының Заңына                         Қаржымині, Ауыл.

      өзгерістер мен то.                          шармині, Энерго.

      лықтырулар енгізу                           индустсаудамині

      туралы" Қазақстан

      Республикасы Заңы.

      ның жобасын әзірлеу  

__________________________________________________________________________

4.4.17. "Лицензиялау ту.   Қазақстан Республикасы  Экономикамині,  2000 ж.

       ралы" Қазақстан     Заңының жобасы          Көліккоммині,   ақпан

       Республикасының                             Жерресурсагент.

       Заңына өзгерістер                           тігі, Ауылшар.

       мен толықтырулар                            мині, Ішкіісмині,

       енгізу туралы" Қа.                          Әділетмині, Энер.

       зақстан Республи.                           гоиндустсаудамині

       касы Заңының жоба.                          Білімғылыммині, 

       сын әзірлеу                                 Мәдениетақпарат.

                                                   мині, Еңбекәлеуметмині 

__________________________________________________________________________

4.4.18. Кепілді қамтамасыз Қазақстан Республикасы. Экономикамині,  2000 ж.

      ету, жалға алу тура. ның Үкіметіне ақпарат   Әділетмині,     тамыз

      лы заң актілеріне жә.                        Энергоиндуст.          

      не экономикалық шарт.                        саудамині,

      тық қатынастарды рет.                        Ауылшармині

      тейтін басқа да заң.

      дарға өзгерістер мен

      толықтырулар енгізу.

      дің қажеттігін анықтау

      мақсатында шолу жүргізу     

__________________________________________________________________________

Статистикалық жүйелерді жетілдіру    

__________________________________________________________________________

4.4.19. Жедел шешімдер қа. Қазақстан Республикасы. Статагенттігі,   2000 ж.

      былдауды қамтамасыз  ның Үкіметі қаулысының  Ұлттық Банк      мамыр

      ету үшін статистика. жобасы                  (келісім бой.

      лық жүйелерді жетіл.                         ынша),Қаржымині,

      діру бағдарламасын                           Мемкірісмині

      әзірлеу

__________________________________________________________________________

4.4.20. Экономикалық сая.  Қазақстан Республикасы. Мәдениетақпарат. Тоқсан

       сат жөніндегі ақпа. ның Үкіметіне ақпарат   мині, Статагент. сайын

       ратты қоса алғанда                          тігі, Қаржымині,

       бұқаралық ақпарат                           Ұлттық Банк

       құралдарында бері.                          (келісім бой.

       летін экономикалық                          ынша), Экономика.   

       және қаржылық ақпа.                         мині, Мемкірісмині

       раттың көлемін

       кеңейту    

__________________________________________________________________________

Статистикалық базаны жетілдіру    

__________________________________________________________________________

4.4.21. Халықаралық Валю.  Қазақстан Республикасы.  Қаржымині   2000 ж.

      та Қорының ұсынымда. ның Үкіметіне ақпарат                желтоқ.

      рына сәйкес Қазақстан                                     сан

      Республикасының бюд.

      жеттік сыныптамасы

      жетілдірілсін__________________________________________________________________________

4.4.22. Коммерциялық      Қазақстан Республикасы  Ұлттық Банк      2000 ж.

      банктер шоттарының  Ұлттық Банкінің         (келісім бой.    мамыр

      жаңа жоспарына      Қазақстан Республикасы. ынша)

      көшу                ның Үкіметіне ақпараты

__________________________________________________________________________

4.4.23. Қазақстан Респуб. Қазақстан Республикасы  Ұлттық Банк      2000 ж.

      ликасының валюталық Заңының жобасы          (келісім бой.    наурыз

      реттеу мәселелері                           ынша), Қаржымині,

      жөніндегі кейбір                            Бағалы қағаздар    

      заң актілеріне өз.                          жөніндегі Ұлттық

      герістер мен толық.                         комиссия    

      тырулар енгізу                              (келісім бой.

                                                  ынша)

__________________________________________________________________________

4.4.24. Импорт пен экс.   Қазақстан Республикасы. Мемкірісмині,    2000 ж.

      портты тіркеуді ше. ның Үкіметіне ақпарат   Статагенттігі    наурыз

      карадан өту күнінің

      негізіне көшіруді

      қамтамасыз ету    

__________________________________________________________________________

4.4.25. Халықаралық қыз.  Ұлттық Банк Басқармасы  Статагенттігі,   2000 ж.

      меттер жөніндегі    мен Статагенттігі алқа. Ұлттық Банк      наурыз 

      статистикалық есеп. сы қаулыларының жобала. (келісім бой.

      тіліктің нысанын    ры                      ынша)

      бекіту

__________________________________________________________________________

4.4.26. ХВҚ-ның методоло. Нормативтік құқықтық    Ұлттық Банк      2000 ж.

     гиясына сәйкес ақша- актінің жобасы          (келісім бой.    қыркүйек

     несие статистикасын                          ынша)

     жетілдіру    

__________________________________________________________________________

Мемлекеттік мүлікті жекешелендіру және басқару    

__________________________________________________________________________

4.4.27. Мемлекеттік мү.   Қазақстан Республикасы. Қаржымині, Мемкі. Тоқсан

      лікті жекешеленді.  ның Үкіметіне ақпарат   рісмині, Экономи. сайын

      рудің және басқару.                         камині, Ауылшар.

      дың тиімділігін арт.                        мині

      тырудың 1999-2000

      жылдарға арналған

      бағдарламасын толық

      орындау жөнінде қа.

      жетті шаралар қабыл.

      дау    

__________________________________________________________________________

4.4.28. Он компанияда     Қазақстан Республикасы. Қаржымині        2000 ж.

     "көгілдір фишкалар"  ның Үкіметіне ақпарат                    қараша

     санатынан акциялар.

     дың мемлекеттік па.

     кетін сатуды аяқтау    

__________________________________________________________________________

4.4.29.  Қазақстан Рес.   Бағдарламалық мәлімдеме, Энергоиндустсау. 2000 ж.

      публикасы ұлттық    жарияланым, Қазақстан    дамині, Көліком. желтоқ.

      компанияларының     Республикасының Үкіметі. мині             сан

      Қазақстан Респуб.   не ақпарат

      ликасының Үкіметі.

      мен және жергілік.

      ті өкімет орган

      дарымен қарым-қаты.

      настары туралы бағ.

      дарламалық мәлімде.

      мені қалыптастыру   

__________________________________________________________________________

4.4.30. Жалпы қабылданған Қазақстан Республикасының Энергоиндустсау. Жыл

      халықаралық стан.   Үкіметіне ақпарат         дамині, ұлттық   сайын,

      дарттар бойынша ау.                           компаниялар,    желтоқ.

      диторлық тексеруден                           Көліккоммині,   сан

      өткен ұлттық компа.                           Ауылшармині

      ниялар бойынша қар.               

      жылық есеп беруді

      жыл сайын жариялау 

__________________________________________________________________________

4.4.31. Жерді кепілдік    Нормативтік құқықтық ак.  Жерресурсагент.2000 ж.

      қатынастарға енгі.  тінің жобасы              тігі, Ауылшар. ақпан

      зу, шартты жер үле.                           мині, Экономи.

      сі иелерінің құқық.                           камині

      тарын реттеу мәселе.

      лері жөніндегі жер       

      заңдарын жетілдіру    

__________________________________________________________________________

4.4.32. Қоғамдық пікірді   Қазақстан Республикасы. Жерресурсагент. 2000 ж.

      зерделеудің негізін. ның Үкіметіне ақпарат   тігі, Мәдениет. қыркүйек

      де жерлердің жекеле.                         ақпаратмині

      ген санаттарына жеке                             

      меншікті енгізу мүм.                        

      кіндігінің мәселесін                        

      зерделеу      

__________________________________________________________________________

4.4.33. 2001 жылдан бастап Қазақстан Республикасы АШМ, Азық-түлік   Жыл

      мемлекеттік астық    Үкіметі қаулысының     корпорациясы ЖАҚ сайын

      сатып алуға тек мем. жобасы                 (келісім бойынша),тамыз

      лекеттік стратегия.                          МСА      лық ресурстарды жаңа.                      

      лау үшін ғана қатысуын                       

      көздеу                                      

__________________________________________________________________________

4.4.34. Республиканың астық "Астық туралы" Қазақ.  Ауылшармині,     2000 ж.

      ресурстарын басқару   стан Республикасы      "Азық-түлік кор. наурыз

      жөніндегі заңдардың   Заңының жобасы         рациясы" ЖАҚ

      базасын әзірлеу                              (келісім бойынша)

__________________________________________________________________________

Секторлық саясат    

__________________________________________________________________________

4.4.35. Электр энергиясының Қазақстан Республикасы. Энергосаудамині, Жыл  

      көтерме және аймақтық ның Үкіметіне ақпарат   облыстардың, Ас. сайын

      рыноктарын құру және                          тана және Алматы жел.

      дамыту                                        қалаларының      тоқ.

                                                    әкімдері,        сан

                                                    "KEGOC" ААҚ

                                                    (келісім бойынша)   

__________________________________________________________________________

4.4.36. Төрт аймақтық ком.   Қазақстан Республикасы. Қаржымині,    2000 ж.

      панияны - электр энер. ның Үкіметіне ақпарат   Энергоиндуст. қараша

      гиясының дистрибью.                            саудамині 

      торлық-компанияларын

      жекешелендіруді жүзе.

      ге асыру

__________________________________________________________________________

4.4.37. Ашық және айқын тен. Қазақстан Республикасы. Қаржымині,    2000 ж.

      дерлер өткізу жолымен  ның Үкіметіне ақпарат   Энергоиндуст. қараша

      электр желісі компания.                        саудамині      

      ларын және аймақтық

      компаниялар-дистибью.

      торларды жекешеленді.

      руді жүргізу    

__________________________________________________________________________

4.4.38.__________________________________________________________________________

4.4.39. Ұлттық электр желісі Министр мен төрағаның Энергоиндуст.  2000 ж. 

      компаниясының қызмет   бірлескен бұйрығы     саудамині Мо.  желтоқ.

      көрсетулеріне тарифтер                       нополиябизнес. сан

      есептеудің методология.                      агенттігі,

      сын әзірлеу, бекіту және                     "KEGOC" ААҚ        

      қолдануға енгізу. Электр                     (келісім бойынша)

      энергиясының көтерме

      рыногының барлық қатысу.

      шылары үшін бірдей

      тиімді жағдайлар жасау.

      Тарифтердің электр энер.

      гиясын қашықтықтан беру.

      ге тәуелділігін төмендету

__________________________________________________________________________

4.4.40. Өзіндік құнын толы. Қазақстан Республикасы. Энергоиндуст.  2000 ж.

      ғымен жабуды қамтама. ның Үкіметіне ақпарат   саудамині, Мо. мамыр

      сыз ету мақсатында                            нополиябизнес.

      электрмен және жылумен                        агенттігі

      жабдықтауға арналған

      тарифтерді есептеудің

      тетіктер мен оларды

      реттеудің қолданылып

      жүрген рәсімдеріне шолу

      жүргізу.

      Осы шолудың негізінде Нормативтік құқықтық                   2000 ж.

      тиісті заң актілеріне актілердің жобалары                    тамыз

      немесе нормативтерге

      түзетулер енгізу

__________________________________________________________________________

4.4.41. "Қазақстан темір    Қазақстан Республикасы. Көліккоммині,  2000 ж.

      жолы" РМК-ын монопо.  ның Үкіметі қаулысының  Монополиябиз.  шілде      лиясыздандыру бағдар. жобасы                  несагенттігі,

      ламасын әзірлеу                               "Қазақстан темір

                                                    жолы" РМК    

__________________________________________________________________________

4.4.42. "Қазақтелеком" ААҚ  Қазақстан Республикасы. Көліккоммині,   Жыл

      -ын жекешелендіруді   ның Үкіметіне ақпарат   Монополиябиз.  сайын

      жалғастыру                                    несагенттігі,  желтоқ.

                                                    "Қазақтелеком" сан

                                                    ААҚ    

__________________________________________________________________________

4.4.43. Әуе көлігінде бәсе. Нормативтік құқықтық    Көліккоммині   2000 ж.

      келестік жағдайлар    актілердің жобалары                   қыркүйек

      жасау бөлігінде нор.  Қазақстан Республикасы.

      мативтік құқықтық     ның Үкіметіне ақпарат

      базаны жетілдіру                  

__________________________________________________________________________


             5. Сыртқы экономикалық саясат

__________________________________________________________________________

    Іс-шаралар            Аяқтау нысаны  Орындауға жауаптылар     Орындау

                                                                  мерзімі

__________________________________________________________________________

       1                    2                       3               4    

__________________________________________________________________________

5.1. Экономиканы салалан. Қазақстан Республикасы.  Экономикамині, 2000 ж. 

     дыруға және Кеден    ның Үкіметі қаулыларының Энергоиндуст.  наурыз

     одағы мен Бірыңғай   жобалары                 саудамині,

     Экономикалық кеңістік                         Ауылшармині, Мем.

     туралы келісімге қа.                          кірісмині, Сыртқы.

     тысушы мемлекеттер                            ісмині 

     Жалпы кедендік тари.

     фінің негіздерін

     кеңейтуге бағыттал.                                             жыл

     ған импорттық тариф.                                           сайын 

     тер саясатын жалғас.                                          маусым,

     тыру                                                          желтоқ.

                                                                   сан

__________________________________________________________________________

5.2. Қазақстан Республика. Қазақстан Республикасы. Экономикамині,  2001 ж.

     сының пұрсатты жүйе.  ның Үкіметі қаулысының  Энергоиндуст.   қыркүй.

     сін жетілдіру жөнін.  жобасы                  саудамині,      ек

     дегі жұмысты жалғас.                          Ауылшармині  

     тыру   

__________________________________________________________________________

5.3.* Өзбекстан Республи.  Қазақстан Республикасы  Энергоиндуст.   1999 ж.

    касымен саудаға шек.   Үкіметінің қаулысы      саудамині       қараша

    теулерді жою     

__________________________________________________________________________

5.4. Қазақстан Республика. Қазақстан Республикасы. Экономикамині,  Әрбір  

     сының ДСҮ-на кіруі    ның Үкіметіне ақпарат   Сыртқыісмині,   жарты

     жөнінде көп және екі                          Энергоиндуст.   жылдық

     жақты келіссөздер                             саудамині  

     жүргізу

__________________________________________________________________________

5.5. Кеден Одағына және    Консультациялар өткізу. Экономикамині,  Кеден

     Бірыңғай экономикалық дің хаттамалары         Сыртқыісмині,   Одағы 

     кеңістікке (КО және                           Энергоиндуст.   Атқару

     БЭК) қатысушы елдермен                        саудамині       Комите.

     ДСҮ-на кіру жөнінде                                           тінің

     бірлескен консульта.                                          кестесі

     циялар өткізу                                                 бойынша

__________________________________________________________________________

5.6. Экспорттық бақылаудың Қазақстан Республикасы. Энергоиндуст.   2001 ж.

     автоматтандырылған    ның Үкіметіне ақпарат   саудамині,      жылдан,

     жүйесін енгізу (ЭБАЖ),                        Мемкірісмині,   қаңтар 

     экспорттық бақылау                            Экономикамині,    жыл  

     саласында бірыңғай                            Ұлттық Банк     сайын  

     республикалық бақылау-                        (келісім бой.

     ақпараттық жүйе құру                          ынша)

__________________________________________________________________________

5.7. Сыртқы сауданы реттей.     Жинақ              Экономикамині   2000 ж.

     тін заңдар мен норма.                                         наурыз

     тивтік құқықтық акті.

     лердің жинағын шығару

     және оны "интернеттегі"

     электрондық сайтқа ор.

     наластыруды қоса ал.

     ғанда, осы жинаққа қол

     жетімділікті қамтама.

     сыз ету 

__________________________________________________________________________                   6. Бағдарламаны іске асыру мониторингі

__________________________________________________________________________

    Іс-шаралар            Аяқтау нысаны  Орындауға жауаптылар     Орындау

                                                                  мерзімі

__________________________________________________________________________

       1                    2                          3             4    

__________________________________________________________________________

6.1. Техникалық комитет.   Қазақстан Республикасы. Техникалық коми. Тоқсан

     тің бағдарламаны      ның Үкіметіне ақпарат   тет (Қаржымині,  сайын 

     орындау мониторингін                          Мемкірісмині,          

     жүзеге асыруы                                 Экономикамині,

                                                   Энергоиндуст.

                                                   саудамині,

                                                   Стратегагенттігі

                                                   (келісім бойынша),

                                                   Еңбекәлеуметмині,

                                                   Ұлттық Банк

                                                   (келісім бойынша)

__________________________________________________________________________     Ескерту: * - 1999 жылы орындалған іс-шаралар көрсетілген
   Оқығандар:

   Қобдалиева Н.М.

   Орынбекова Д.К. 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады