Жалақы төлеу бойынша берешекті өтеу жөніндегі шаралар жоспарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1998 жылғы 18 желтоқсан N 1295. Қаулының күші жойылды - 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Меншіктің барлық нысанындағы ұйымдардың жалақы төлеу бойынша берешекті өтеуі жөніндегі ұсынылып отырған шаралар жоспары бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                                Қазақстан Республикасы
                                                      Үкіметінің
                                             1998 жылғы 18 желтоқсандағы
                                               N 1295 қаулысымен бекітілген

        Меншіктің барлық нысанындағы ұйымдардың жалақы төлеу бойынша
                  берешекті өтеуі жөніндегі Шаралар жоспары

Рет |        Іс-шара               |Орындау|Орындауға жауаптылар| Аяқталу 
N   |                              |мерзімі|                    | нысаны  

____|______________________________|_______|____________________|_________
1   |              2               |   3   |          4         |    5    
____|______________________________|_______|____________________|_________
1.  |Жалақы төлеу бойынша берешегі |Ай     |Ұлттық статистика   |Ұйымдар  
    |бар ұйымдардың тізбесін, жалпы|сайын  |агенттігі           |тізбесі  
    |ақшалай сомасын, қанша уақыттан       |                    |         
    |бері борышты екенін анықтау   |       |                    |         
____|______________________________|_______|____________________|_________
2.  |Жалақы төлеуді екі айдан астам|Кесте  |Қаржымині,          |Бас Про- 
    |уақыттан бері кешіктіріп отыр.|бойынша|Мемкірісмині,       |куратура-
    |ған меншіктің барлық нысанында|       |Еңбекәлеуметмині    |ға өтінім
    |ғы ұйымдарда берешектің қалып.|       |                    |жасау   
    |тасу себебіне бірлесіп тексеру|       |                    |         
    |жүргізу туралы Қазақстан Респу|       |                    |         
    |бликасының Бас Прокуратурасына|       |                    |         
    |өтінім жасау, оның нәтижесі   |       |                    |         
    |бойынша:- жалақыны өндіріп    |       |                    |         
    |алу, соның ішінде сот тәрті.  |       |                    |         
    |бімен өндіріп алу жөнінде шара|       |                    |         
    |лар қолдану;                  |       |                    |
    | - қалыптасқан берешектің себ-|       |                    |         
    |ептеріне талдау жүргізу, төлем|       |                    |         
    |қабілетсіздігі болған жағдайда|       |                    |       
    |банкроттық жөнінде шаралар    |       |                    |         
    |қолдану                       |       |                    |       
____|______________________________|_______|____________________|_________
3.  |Акцияларының бақылау пакеті мем-|Желтоқ-|Қаржымині         |Қазақстан
    |лекет үлесі болып табылатын ак- |сан    |                  |Республи.
    |ционерлік қоғамдар акционерлері-|       |                  |касының  
    |нің жалпы жиналысының қарауына  |       |                  |Үкіметіне
    |жалақы бойынша берешекті өтеу   |       |                  |ақпарат  
    |кестелерін бекіту және акционер-|       |                  |беру     
    |қоғамдар басшыларының оларды    |       |                  |         
    |орындаудағы жеке жауапкершілігін|       |                  |         
    |белгілеу, орындамағаны үшін алып|       |                  |         
    |отырған лауазымынан босатуға    |       |                  |         
    |дейін шара қолдану туралы ұсыныс|       |                  |         
    |енгізу                          |       |                  |         
____|________________________________|_______|__________________|_________
4.  |Меншіктің барлық нысанындағы    |Желтоқ-|Облыстардың, Астана |Бұл да 
    |ұйымдардың жалақы жөніндегі бе- |сан    |мен Алматы қалалары-|       
    |решекті өтеу және еңбек қабіле- |       |ның әкімдері        |       
    |нен айрылуына әкеп соққан еңбек |       |                    |       
    |жарақатына байланысты зиянды    |       |                    |       
    |өтеуі жөніндегі шаралардың жос- |       |                    |       
    |парларын әзірлеу және бекіту    |       |                    |       
____|________________________________|_______|____________________|_______
5.  |Борышкер ұйымдар басшыларының   |Кесте  |Жедел жұмыс тобы,   |Кесте, 
    |жалақы мен зиянды өтеу жөніндегі|бойынша|Еңбекәлеуметмині    |хаттама
    |есептерін жұмыс тобының мәжіліс-|       |                    |лар  
    |терінде облыстардың, Астана мен |       |                    |       
    |Алматы қалаларының әкімдерін    |       |                    |       
    |қатыстыра отырып тыңдау және    |       |                    |       
    |заңдарға сәйкес шаралар қолдану |       |                    |       
____|________________________________|_______|____________________|_______
6.  |Ұйымдардың мемлекет алдындағы   |Желтоқ-|Қаржымині,        |Қазақстан
    |кредиторлық берешегіне талдау   |сан    |Мемкірісмині,     |Республи.
    |жүргізу және директивалық жеткі-|       |Ұлттық статистика |касының  
    |зілімдер және 1994-1995 жылдары |       |агенттігі         |Үкіметіне
    |республикалық бюджеттен берілген|       |                  |ақпарат  
    |орталықтандырылған несиелерді   |       |                  |беру   
    |(директивті несиелер мен респуб-|       |                  |         
    |каішілік есептеме нәтижелері    |       |                  |         
    |бойынша берілген несиелер) мер- |       |                  |         
    |зімінде қайтармауы салдарынан   |       |                  |        
    |өткен жылдары қордаланған борыш-|       |                  |        
    |тарды өтеу жөнінде ұсыныстар ен-|       |                  |        
    |гізу                            |       |                  |       
____|________________________________|_______|__________________|_________
7.  |Ұйымдардың бюджет пен бюджеттен |- " -  |Мемкірісмині,     |Қазақстан
    |тыс қорлар алдындағы борыштарына|       |Қаржымині         |Республи-
    |талдау жасау және осы борыштарды|       |                  |касы     
    |сегменттеу мен банкроттық рәсі- |       |                  |Үкіметі. 
    |мін жүргізу жолымен қайта құры- |       |                  |нің қаулы
    |лымдау жөнінде ұсыныстар енгізу |       |                  |сы       
____|________________________________|_______|__________________|_________
8.  |Инвесторлардың сенімгерлік бас- |Жеке   |Қаржымині         |Қазақстан
    |қаруға арналған келісім-шарттар-|кесте  |                  |Республи-
    |ға және сату-сатып алу шарттары-|бойынша|                  |касының  
    |на жалақы төлеу жөніндегі бере- |       |                  |Үкіметіне
    |шегі мен бюджет пен бюджеттен   |       |                  |ақпарат  
    |тыс қорларға борыштарын өтеуі   |       |                  |беру     
    |жөніндегі міндеттемелерін орын- |       |                  |         
    |дауына қатысты бөлігіне тексеру |       |                  |         
    |жүргізу                         |       |                  |         
____|________________________________|_______|__________________|_________
9.  |Қазақстан Республикасы Үкіметі- |ҚР Үкі-|Қаржымині           |Бұл да 
    |нің 1998 жылғы 29 сәуірдегі     |метінің|                    |       
    |N 393 қаулысына сәйкес жекелеген|қаулысы|                    |       
    |жекешелендірілген ұйымдардың    |белгі- |                    |       
    |берешектерін реттеу жөніндегі   |леген  |                    |       
    |жұмысты аяқтау                  |мерзім-|                    |       
    |                                |де     |                    |       
____|________________________________|_______|____________________|_______
10. |Табиғи монополиялар субъектіле- |Желтоқ-|Қаржымині,        |Қазақстан
    |ріне қатысты олардың банктік    |сан    |Мемкірісмині,     |Республи-
    |шоттарына келіп түсетін ақшаның |       |Табиғи монополия- |касы-    
    |70 процентін бюджетке салық     |       |ларды реттеу жөнін|Үкіметі- 
    |төлеуге, 30 процентін жалақы    |       |дегі комитет      |нің      
    |төлеуге көздейтін жеке тәртіпті |       |                  |қаулысы  
    |белгілеу                        |       |                  |         
____|________________________________|_______|__________________|_________
11. |Экспорттаушылардың Қазақстан    |Ұдайы  |Мемкірісмині,     |Қазақстан
    |банктеріндегі шоттарына ақшаның |       |Ұлттық Банк       |Республи-
    |түсуіне және мәміле-паспорттары-|       |                  |касының 
    |ның шарттарына сәйкес импорттық |       |                  |Үкіметіне
    |келісім-шарттар бойынша тауарлар|       |                  |ақпарат  
    |толық берілмеген кезде аванстар-|       |                  |беру     
    |дың қайтарылуына бақылау орнату |       |                  |         
____|________________________________|_______|__________________|_________
12. |Жұмыс істеп жатқан Мемлекеттік  |Желтоқ-|Еңбекәлеуметмині, |Қазақстан
    |еңбек қорғау инспекциясы мен    |сан    |Әділетмині        |Республи-
    |Мемлекеттік жұмыспен қамту инс- |       |                  |касы     
    |пекциясын Мемлекеттік еңбек инс-|       |                  |Үкіметі- 
    |пекциясын Мемлекеттік еңбек инс-|       |                  |ның      
    |пекциясы етіп қайта ұйымдастыру |       |                  |қаулысы  
    |туралы ұсыныс енгізу, оның      |       |                  |         
    |құқықтары мен міндеттерін       |       |                  |         
    |белгілеу                        |       |                  |         
____|________________________________|_______|__________________|_________
13. |Ұйымдарды сатып алу-сату, басқа-|Желтоқ-|Еңбекәлеуметмині, |Қазақстан
    |руға беру және жекешелендіру    |сан    |Қаржымині,        |Республи-
    |шарттарын жасасқан кезде Қазақс-|       |Энергетика, индуст|касы     
    |тан Республикасының Еңбек және  |       |рия және саудамині|Премьер- 
    |халықты әлеуметтік қорғау       |       |                  |Министрі-
    |министрлігімен келісу тетігін   |       |                  |нің      
    |енгізу жөнінде ұсыныс әзірлеу   |       |                  |өкімі    
    |және енгізу                     |       |                  |         
____|________________________________|_______|__________________|_________
14. |Қазақстан Республикасының "Еңбек|1999   |Еңбекәлеуметмині, |Қазақстан
    |туралы" Заң жобасының жаңа ре-  |жылдың |Әділетмині        |Республи-
    |дакциясында жұмыс берушінің оның|I тоқ- |                  |касының  
    |кінәсінен жалақы және өсім тө-  |саны   |                  |"Еңбек   
    |леуді кешіктіргені үшін жауап-  |       |                  |туралы"  
    |кершілігін қатаңдату            |       |                  |Заңының  
    |                                |       |                  |жобасы   
____|________________________________|_______|__________________|_________
15. |Тарифтік келісімдер мен ұжымдық |Ұдайы  |Еңбекәлеуметмині, |Қазақстан
    |шарттар жасасқан кезде еңбек    |       |Кәсіподақтар Феде.|Республи-
    |заңдарының сақталуына заңдарда  |       |рациясы Кеңесі жә.|касының  
    |берілген құқықтардың шегінде    |       |не Ерікті Кәсіпода|Үкіметіне
    |қоғамдық бақылауды күшейтуді    |       |қтар Конфедерация.|ақпарат  
    |көздеу                          |       |сы                |беру     
____|________________________________|_______|__________________|_________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады