Мемлекеттік ресурстар мен резервтің астығын пайдаланудың тәртібін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 30 қыркүйек N 1506.

      Астықтың мемлекеттік экспорттық ресурстарының, тұқымдық астықтың мемлекеттік ресурстарын және азық-түліктік астықтың мемлекеттік резервін мемлекеттік басқаруды реттеу мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулы етеді:

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.03.28. N 394 қаулысымен.

      2. Азық-түліктің, астықтың мемлекеттік резерві "Қазақстан Республикасының 1997 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Заңын іске асыру туралы", Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 31 желтоқсандағы N 1737 қаулысымен айқындалған қаражаттың есебінен, ал тұқымдық астықтың мемлекеттік ресурстары мен астықтың мемлекеттік экспорттық ресурстары Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Тұқымдық астықтың мемлекеттік резерві туралы" 1999 жылғы 14 қыркүйектегі N 1390 және "1999 жылдың астығын мемлекеттік сатып алудың, оның есебін жүргізудің, сақтаудың және сатудың кейбір мәселелері туралы" 1999 жылғы 2 қыркүйектегі N 1303 қаулыларына сәйкес "Астық сатып алу және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін қолдау жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 5 қазандағы N 998 қаулысында көрсетілген қаражаттың есебінен құрылғаны ескерілсін.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Астық сатып алу және ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қолдау жөнiндегi кейбiр шаралар туралы" 1998 жылғы 5 қазандағы N 998, "Тұқымдық астықтың мемлекеттiк ресурстары туралы" 1999 жылғы 14 қыркүйектегi N 1390 және "1999 жылғы егiннiң астығын мемлекеттiк сатып алудың, оның есебiн жүргiзудiң, сақтаудың және сатудың кейбiр мәселелерi туралы" 1999 жылғы 2 қыркүйектегi N 1303 қаулыларына сәйкес бөлiнген несиелiк ресурстар есебiнен сатып алынған астықты сатудан түскен қаражат астықтың мемлекеттiк экспорттық ресурстарын қалыптастыру үшiн Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамының Астана қаласы бойынша қазынашылық басқармасында ашылған және бақылауындағы валюталық және теңгелiк арнаулы шотына қайтарымды негiзде жiберiлсiн.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 1999.12.23 N 1964; 2000.09.27. N 1455 қаулыларымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.03.28. N 394 қаулысымен.

      4. "Тұқымдық астықтың мемлекеттік резерві туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 14 қыркүйектегі N 1390 P991390_ қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тұқымдық астықтың мемлекеттік ресурстары туралы";

      2) кіріспедегі және 3-ші тармақтың 1) тармақшасындағы "мемлекеттік резервін" деген сөздер "мемлекеттік ресурстарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 3-ші тармақтың 2) тармақшасы алынып тасталсын.

      5. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      1) "Қазақстан Республикасы астығының мемлекеттік ресурстары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 13 маусымдағы N 815 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1995 ж., N 21, 237-құжат);

      2) "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 13 маусымдағы N 815 қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 19 қазандағы N 1352 (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1995 ж ., N 33, 418-құжат).

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
1999 жылғы 30 қыркүйектегі
N 1506 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасының азық-түлiктiк астығының
мемлекеттiк резервiн пайдаланудың
Тәртібі

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.03.28. N 394 қаулысымен.


  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
1999 жылғы 30 қыркүйектегі
N 1506 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасының тұқымдық астығының
мемлекеттік ресурстарын пайдаланудың
Тәртібі

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.03.28. N 394 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
1999 жылғы 30 қыркүйектегі
N 1506 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы астығының мемлекеттiк
экспорттық ресурстарын пайдаланудың
Тәртібі

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.03.28. N 394 қаулысымен.

Об утверждении правил использования зерна государственных ресурсов и резерва

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 1999 года N 1506

      В целях упорядочения государственного управления государственными экспортными ресурсами зерна, государственными ресурсами семенного зерна и государственным резервом продовольственного зерна Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. (Пункт 1 утратил силу - постановлением Правительства РК от 28 марта 2001 г. N 394 P010394_ )
      2. Учесть, что государственный резерв продовольственного зерна создан за счет средств, определенных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 1996 года № 1737 P961737_ "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 1997 год", а государственные ресурсы семенного зерна и государственные экспортные ресурсы зерна - за счет средств, указанных в постановлении Правительства Республики Казахстан от 5 октября 1998 года № 998 P980998_ "О некоторых мерах по закупке зерна и поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей", в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 1999 года № 1390 P991390_ "О государственном резерве семенного зерна" и от 2 сентября 1999 года № 1303 P991303_ "О некоторых вопросах государственного закупа зерна урожая 1999 года, его учета, хранения и реализации".
      Средства, полученные от реализации зерна, закупленного за счет кредитных ресурсов, выделенных в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 5 октября 1999 года N 998 P990998_ "О некоторых мерах по закупке зерна и поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей", от 14 сентября 1999 года N 1390 P991390_ "О государственном резерве семенного зерна" и от 2 сентября 1999 года N 1303 P991303_ "О некоторых вопросах государственного закупа зерна урожая 1999 года, его учета, хранения и реализации", направить на возвратной основе на специальные валютный и тенговый счета закрытого акционерного общества "Продовольственная контрактная корпорация", открытые в Управлении казначейства по городу Астане и подконтрольные Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан, для формирования государственных экспортных ресурсов зерна.
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 23 декабря 1999 г. N 1964 P991964_ ; от 27 сентября 2000 г. N 1455 P001455_ .
      3. (Пункт 3 утратил силу - постановлением Правительства РК от 28 марта 2001 г. N 394 P010394_ )
      4. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 1999 года № 1390 P991390_ "О государственном резерве семенного зерна" следующие изменения:
      1) заголовок изложить в следующей редакции:
      "О государственных ресурсах семенного зерна";
      2) в преамбуле и подпункте 1) пункта 3 слова "государственного резерва" заменить словами "государственных ресурсов";
      3) подпункт 2) пункта 3 исключить.
      5. Признать утратившими силу:
      1) постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 13 июня 1995 года № 815 P950815_ "Об утверждении Положения о государственных ресурсах зерна Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1995 г., № 21, ст. 237);
      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 19 октября

 

1995 года № 1352 


P951352_


  "О внесении дополнения в постановление Кабинета

Министров Республики Казахстан от 13 июня 1995 г. № 815 


P950815_


" (САПП

Республики Казахстан, 1995 г., № 33, ст.418).

     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

     Республики Казахстан


(Специалисты: Умбетова А.М.,

              Склярова И.В.)