Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерін іске асыру жөніндегі шаралар туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі 2001 жылғы 2 шілде N 51-ө. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерін іске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасының Үкіметі кесімдерінің тізбесі (бұдан әрі - Тізбе) бекітілсін.

     2. Мемлекеттік органдар Тізбеге сәйкес нормативтік құқықтық кесімдердің жобаларын әзірлесін және Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекітуіне ұсынсын.

     3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.

     Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы     
Премьер-Министрінің      
2001 жылғы 2 шілдедегі     
N 51 өкімімен         
бекітілген           

  Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерін іске асыру
мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасының Үкіметі
кесімдерінің тізбесі

N  !  Заңнамалық  ! Үкімет кесімімен реттелуге тиісті ! Жауапты ! Үкіметке
   !кесімнің атауы!             қатынастар            !  орган  !  енгізу
   !              !                                   !         !   күні
---------------------------------------------------------------------------
1   Қазақстан      Арнайы құралдар тiзбесi мен Респуб. Республи. 2001 жыл.
    Республикасы   ликалық ұланның әскери қызметшiлер. калық     дың 1 қыр.
    Президентінің  iнiң оларды қолдану тәртiбi         ұлан      күйегіне
    "Республикалық                                     (келісім  дейін
    ұлан туралы"   Республикалық ұланды материалдық-   бойынша)
    1995 жылғы     техникалық қамтамасыз етудiң 
    5 желтоқсан.   тәртiбi мен нормалары
    дағы заң күші
    бар N 2671
    Жарлығы

2   "Қазақстан     Мемлекеттiк наградаларға ие болған  МАКМ,     2001 жыл.
    Республикасы.  азаматтарды көзiнiң тiрiсiнде       ӘдМ       дың 1 қыр.
    ның мемлекет.  моральдық көтермелеудiң және оларды           күйегіне
    тік наградала. мәңгi есте қалдырудың тәртiбi мен             дейін
    ры туралы"     нысандары 
    1995 жылғы
    12 желтоқсан.
    дағы N 2676
    Қазақстан
    Республикасы.
    ның Заңы

3   Қазақстан      Әуе кемелерiнiң ұшу қауiпсiздiгiне  ККМ, ТЖА 2001 жылдың
    Республикасы   қауiп төндiретiн қызметтi жүзеге             1 желтоқса.
    Президентінің  асыруға рұқсат беру тәртiбi                  нына дейін
    "Қазақстан 
    Республикасы.  Қазақстан Республикасының әуе
    ның әуе кеңіс. кеңiстiгiнде ұшудың негiзгi ережесi
    тігін пайдала.
    ну және авиа.  Азаматтық, мемлекеттiк және 
    ция қызметі    эксперименттiк авиация аэродромда.
    туралы" 1995   рын, сондай-ақ әуежайларды әуе 
    жылғы 20 жел.  кеңiстiгiн әртүрлi пайдаланушылар.
    тоқсандағы     мен, соның iшiнде қосалқы аэродром.
    заң күші бар   дар ретiнде бiрлесiп пайдалану
    N 2697         тәртiбi
    Жарлығы
                   Аэродромдар мен әуежайларды жою 
                   немесе көшiру тәртiбi

                   Тексеруден босатылып, әуе көлiгiмен 
                   тасымалданатын лауазымды адамдардың
                   тiзбесi

4   Қазақстан      Прокуратура органдарының қызметкер.  Бас проку. 2001
    Республикасы   лерi мен олардың отбасы мүшелерiне   ратура     жылдың
    Президентінің  медициналық және санаторий-курорттық (келісім   1 тамы.
    "Қазақстан     қызмет көрсетудiң тәртiбi            бойынша)   зына
    Республикасы.                                                  дейін
    ның Прокурату.
    расы туралы"
    1995 жылғы
    21 желтоқсан.
    дағы N 2709  
    заң күші бар
    Жарлығы

5   Қазақстан      Қоғамдық қауiптi әрекеттердi тыю,    ІІМ     2001 жылдың
    Республикасы   оларды жасаған адамдарды ұстау              1 қыркүйе.
    Президентінің  және iшкi iстер органдарына жеткiзу          гіне дейін
    "Қазақстан     мақсатында iшкi iстер органдары 
    Республикасы.  қызметкерлерi қолданатын арнайы 
    ның ішкі істер және көлiк құралдарының тiзбесi 
    органдары 
    туралы" 1995
    жылғы 21 жел.  Iшкi iстер органдарының бөлiмшелерiн 
    тоқсандағы N   материалдық-техникалық қамтамасыз 
    2707           етудiң тәртібi мен нормалары
    заң күші бар 
    Жарлығы

                   Қазақстан Республикасы iшкi iстер 
                   органдарының қызметкерлерiне 
                   сақтандыру сомасын төлеу тәртiбi

                   Тиiстi денсаулық сақтау мекемелерiнде
                   iшкi iстер органдарының қызметкер.
                   лерiне, олармен бiрге тұратын отбасы 
                   мүшелерiне, сондай-ақ iшкi iстер 
                   органдарының зейнеткерлерiне 
                   медициналық және санаторий-курорт.
                   тық қызмет көрсетудiң тәртiбi

6   Қазақстан      Қазақстан Республикасы стратегиялық    ЭСМ,  2001 жылдың
    Республикасы   объектiлерiнiң тiзбесi                 ЭМРМ  1 қарашасы.
    Президентінің                                               на дейін
    "Қазақстан     Зейнетақы есептеу, әскери атақ беру    ҰҚК
    Республикасы.  және пайыздық үстеме ақы есептеу үшiн  (келісім
    ның ұлттық     ұлттық қауiпсiздiк органдары әскери    бойынша)
    қауіпсіздік    қызметшiлерiнiң шет мемлекеттердiң 
    органдары      арнаулы қызметтерi мен ұйымдарында, 
    туралы" 1995   қылмыстық топтарда тапсырмалар 
    жылғы 21       орындаған уақытын қызмет өткерген 
    желтоқсандағы  жылдарына жеңiлдiкпен қосып есептеу 
    N 2710         тәртiбi
    заң күші бар 
    Жарлығы        

7    Жол алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.08.20. N 237-ө өкімімен.

8   "Табиғи және                                                ТЖА   2001 жылдың
    техногендік                                                 20 желтоқ.
    сипаттағы                                                   санына
    төтенше жағ.                                                дейін
    дайлар туралы"
    Қазақстан      Табиғи және техногендiк сипаттағы
    Республикасы.  төтенше жағдайлардың туындауына әкеп
    ның 1996       соққан аварияны, зiлзала мен апатты 
    жылғы 5        тексеру тәртiбi
    шілдедегі 
    N 19-I         Төтенше жағдайлар саласында хабардар
    Заңы           ету, бiлiмдi насихаттау, халықты және 
                   мамандарды оқытып-үйрету тәртiбi                  

9   Қазақстан      Пайдалы қазбалардың қоры аз кен        ЭМРМ  2002 жылдың
    Республикасы   орындарындағы жер қойнауын пайдалану         1 қаңтарына
    Президентінің  құқығын беру тәртібі                            дейін
    "Жер қойнауы   
    және жер       Барлаумен және (немесе) өндiрумен 
    қойнауын       байланысты емес жерасты құрылыстарын 
    пайдалану      салуды және (немесе) пайдалануды 
    туралы" 1996   жүзеге асырудың, сондай-ақ осы қызмет 
    жылғы 27       түрлерiн жүзеге асыруға жер қойнауын 
    қаңтардағы     пайдалану құқығын беру тәртiбiнiң 
    заң күші бар   ерекшелiктерi
    N 2828 
    Жарлығы        Құтқару қызметтерi туралы ереже
                   Қазақстан Республикасында өндiрiлген 
                   жабдықтарды, материалдарды және дайын
                   өнiмдердi пайдалануға, көлiктi 
                   пайдалануды қоса алғанда, жер қойнауын 
                   пайдалану жөнiндегi операцияларды 
                   жүргiзу кезiнде жұмыс орындау мен 
                   қызмет көрсету үшiн қазақстандық 
                   кәсiпорындар мен ұйымдарды тартуға 
                   конкурс өткiзудiң тәртiбi

10  "Өрт қауіп.                                                 ТЖА 2001 жылдың
    сіздігі                                                     20 желтоқ.
    туралы"                                                     санына
    Қазақстан                                                   дейін
    Республика.
    сының 1996     Өртке қарсы мемлекеттiк қызмет орган.
    жылғы 22       дарының қатардағы және басшы құрамының
    қарашадағы     қызмет өткеруi туралы ереже
    N 48-I    
    Заңы           Мемлекеттiк өртке қарсы қызметтердi
                   құрудың тәртiбi

                   Өртке қарсы мемлекеттiк қызмет 
                   органдарының қызметкерлерiн нысанды 
                   және арнаулы киiм-кешекпен қамтамасыз 
                   ету нормалары, сондай-ақ олардың 
                   үлгiлерi 

                   Өрт сөндiру-техникалық өнiмiн өндiру
                   тәртiбi

                   Меншiк нысанына қарамастан ұйымдардың
                   өрт сөндiру жөнiндегi жауынгерлiк 
                   iс-әрекеттердi орындауға қатысатын 
                   және өрт сөндiруге тартылған өртке 
                   қарсы қызмет бөлiмшелерi үшiн олардың
                   аумағында өрт сөндiру кезiнде қажеттi 
                   күш пен құралдарды, сондай-ақ тамақ 
                   өнiмдерi мен тынығу орындарын берудiң 
                   тәртiбi

                   Өрт қауiпсiздiгi саласында хабардар 
                   ету, бiлiмдi насихаттау, халықты және 
                   мамандарды оқытып-үйрету тәртібі

                   Мiндеттi түрде өртке қарсы қызмет
                   құрылатын, соның ішiнде республикалық
                   бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын
                   салалар, ұйымдар мен объектiлердiң
                   тiзбесi

11  "Тұрғын үй     Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын   ЕХҚМ, 2001 жылдың
    қатынастары    үй беруге үмiткер азаматтарды есепке   ЭСМ   1 қазанына
    туралы"        алу үшін қажетті құжаттардың тізбесі            дейін
    Қазақстан      мен нысандары
    Республика.
    сының 1997     Мемлекеттiк немесе әскери қызмет 
    жылғы 16       атқармайтын, сондай-ақ бюджеттiк
    сәуірдегі      ұйымдарда (мекемелерде) жұмыс 
    N 94-I         iстемейтiн, әлеуметтiк қорғалатын 
    Заңы           аз қамтылған азаматтарға мемлекеттiк 
                   тұрғын үй қорынан тұрғын үй берудiң
                   көлемi

12  "Банкроттық    Заңды тұлғаларды қала құраушыларға    ЭСМ,   2001 жылдың
    туралы"        жатқызу және олардың тiзбесiн         ЭМРМ   1 тамызына
    Қазақстан      жүргізудiң тәртiбi                               дейін
    Республикасы.
    ның 1997 жылғы 
    21 қаңтардағы 
    N 67-I
    Заңы

13   Жол алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.08.20. N 237-ө өкімімен.

14  "Авариялық-    Төтенше жағдайлардан аумақтар мен      ТЖА    2002 жылдың
    құтқару        объектілердің қорғалу деңгейі                 1 ақпанына
                                                                 дейін 
    қызметі және   Құтқару және шұғыл жұмыстарды жүргiзу
    құтқарушылар.  кезiнде төтенше жағдайлар аймағындағы
    дың мәртебесі  ұйымдардың байланыс, көлік, мүлік
    туралы"        қаражаттары мен өзге де материалдық
    Қазақстан      қаражаттарын пайдалану ережесi
    Республикасы. 
    27 наурыздағы  Құтқарушы және шұғыл жұмыстарды
    N 87-I         өткiзуге қатысқан құтқарушыларды
    Заңы           медициналық және психологиялық оңалту
                   тәртiбi

15  "Психиатрия.   Кәсiби қызметтiң жекелеген түрлерiн,    ДСА  2001 жылдың
    лық жәрдем     сондай-ақ жоғары қауiп көзiне                1 желтоқ.
    және оны көр.  байланысты жұмысты жүзеге асыруға            санында
    сеткен кезде   арналған медициналық психиатриялық           дейін
    азаматтардың   тыйым салулардың тiзбесi
    құқықтарына
    берілетін
    кепілдіктер
    туралы"
    Қазақстан 
    Республикасының 
    1997 жылғы 
    16 сәуірдегі 
    N 96-I
    Заңы

16  "Мемлекеттік   Мемлекеттiк органдарды статистикалық  Статис.     2002
    статистика     және талдау ақпаратпен қамтамасыз ету тика       жылдың
    туралы"        мен мемлекеттiк статистикалық бақылау жөніндегі  1 тамы.
    Қазақстан      жүргізудің тәртібі                    агенттігі  зына
    Республикасы.                                                   дейін
    ның 1997 жылғы 
    7 мамырдағы 
    N 98-I 
    Заңы

17  "Азаматтық     Азаматтық қорғаныстың инженерлiк-     ТЖА    2001 жылдың
    қорғаныс       техникалық iс-шараларының мазмұны            1 қарашасы.
    туралы"        мен көлемi                                   на дейін
    Қазақстан
    Республикасы.  Бейбiт уақытта азаматтық қорғаныстың
    ның 1997 жылғы әскери бөлiмдерiн қолданудың тәртiбi
    7 мамырдағы
    N 100-I  
    Заңы           Қазақстан Республикасының төтенше
                   жағдайлар жөнiндегi орталық атқарушы
                   органында әскери қызметтi өткеру туралы
                   ереже

                   Азаматтық қорғаныс объектiлерін құру 
                   мен ұстаудың тәртiбi
 

                     Азаматтық қорғанысты дайындау және
                   жүргiзу жөнiндегi іс-шараларды 
                   жүргiзудiң тәртiбi, мерзiмi мен көлемі

                   Республикалық азаматтық қорғаныс және
                   төтенше жағдайлар қызметтерiнiң тiзбесi

                   Азаматтық қорғаныс жүйесiн бейбiт
                   жағдайдан соғыс жағдайына көшіру,
                   эвакуация iс-шараларын жүргiзу тәртiбi                

18  "Қазақстан     Амбулаториялық және стационарлық       ДСА   2001 жылдың
    Республикасын. жағдайларда көрсетiлетiн медициналық         1 қыркүйе.
    да азаматтар.  көмектiң кепiлдi тегiн көлемiнен тыс         гіне дейін
    дың денсаулы.  қоса ақы төлеу түрiнде азаматтардан 
    ғын сақтау     түсетiн қаражат есебiнен мемлекеттiк 
    туралы"        денсаулық сақтау жүйесiн қаржыландыру 
    Қазақстан      көздерiн қалыптастырудың тәртiбi
    Республикасы.
    ның 1997 жылғы Мемлекеттiк денсаулық сақтау 
    19 мамырдағы   жүйесiндегi ұйымдарда ақылы медицина.
    N 111-I        лық қызмет көрсетудiң тәртiбi
    Заңы 

19  "Қазақстан     Жинақталған зейнетақы қаражатының    Ұлттық   2003 жылғы
    Республика.    нақты құны кемiген жағдайда,          банк   1 қыркүйекке 
    сында зейне.   корпоративтiк зейнетақы қорларының   (келісім   дейін <*>
    тақымен қм.    акционерлерi ортақ жауапты болуының  бойынша)  
    сыздандыру     және инвестициялық кiрiс шығындарын           
    туралы"        өтеуiнiң тәртiбi                                
    Қазақстан                                                      
    Республикасы.
    ның 1997 жылғы 
    20 мамырдағы 
    N 136-I Заңы

20  Жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2001.11.01. N 85-ө өкімімен.

21   Жол алынып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.08.20. N 237-ө өкімімен.

22  "Сот сарапта.  Сот сараптамасын жүргiзудi материал.  ӘдМ   2001 жылдың
    масы туралы"   дық-техникалық қамтамасыз етудiң            1 қыркүйе.
    Қазақстан      стандарттары мен талаптары                  гіне дейін
    Республикасы.
    ның 1997 жылғы
    12 қарашадағы
    N 188-I Заңы

23  "Жеке кәсіп.   Жеке кәсіпкерді мемлекеттiк тiркеу    ӘдМ,  2001 жылдың
    керлік туралы" туралы куәлiктiң нысаны               МБА   1 қыркүйе.
    Қазақстан                                                  гіне дейін
    Республикасы.
    ның 1997 жылғы
    19 маусымдағы
    N 135-I Заңы

24  "Қазақстан                                                  2001 жылдың
    Республика.                                                 1 қарашасы.
    сындағы моби.                                               на дейін
    лизациялық     
    даярлық және   
    мобилизация ту.
    ралы" ҚР 1997  
    жылғы 16 мау.
    сымдағы N 127-I  Әскери-көлiктiк мiндеттердi орындау.  ҚорМ,
    Заңы             дың тәртiбi                           ККМ,
                                                           ЭСМ
25  Қазақстан      Сотталғандарды тамақтандыру және      ӘдМ,   2001 жылдың
    Республикасы.  материалдық-тұрмыстық қамтамасыз ету  ІІМ    1 қарашасы.
    ның 1997 жылғы нормалары                                    на дейін
    13 желтоқсан.
    дағы N 208-I   Қамқоршылық кеңес туралы ереже
    Қыл мыстық     Жазасын өтеуден босатылатын 
    атқару Кодексі сотталғандарға көмек көрсету тәртiбi

26  "Халықтың      Қазақстан Республикасында шетелдiкке
    көші-қоны      ықтиярхат беруден бас тарту тәртiбi
    туралы"
    Қазақстан      Репатрианттарға (оралмандарға)        КДА    2001 жылдың
    Республикасы.  экономиканың әртүрлi салаларында             1 қазанына
    ның 1997 жылғы инвестиция жасаған және өндіріс                  дейін
    13 желтоқсан.  орындарын құрған кезiнде оларға  
    дағы N 204-I   жеке тұрғын үйлер салуға жер 
    Заңы           учаскелерiн бөлу, субсидиялар мен 
                   заттай гранттар, біржолғы қаржылық көмек, 
                   преференциялар берудің тәртібі
                   Босқындарға, репатрианттарға 
                   (оралмандарға), реэмигранттарға
                   және мәжбүрлiкпен кешiп келушiлерге 
                   сараланған жәрдемақылар мен 
                   жеңiлдiктер төлеудiң тәртiбi

27  "Энергия       Энергияны үнемдеудiң аймақтық және    ЭМРМ   2001 жылдың
    үнемдеу        жергiлiктi жүйесi құралымдарын               1 қыркүйе.
    туралы" 1997   қалыптастырудың мемлекеттiк                  гіне дейін
    жылғы 25       жүйесiнiң құрылымы
    желтоқсандағы
    N 210-I         Энергия тұтынудың нормативтерi
    Қазақстан
    Республикасы.
    ның Заңы

28  "Халықтың      Иондық сәулеленудiң әсерiмен          ДСА,   2001 жылдың
    радиациялық    байланысты аурулардың тiзбесiн және   ЕХҚМ   15 қазанына
    қауіпсіздігі   себептi байланыстарын айқындау                   дейін
    туралы"        тәртiбi
    Қазақстан
    Республикасы.  Сәулеге түсiрудiң жеке мөлшерiн       ТЖА-мен
    ның 1998 жылғы бақылау және есепке алудың ережесi    бірге
    23 сәуірдегі
    N 219-I        Азаматтардың өмiрiне және           ҚарМ-
    Заңы           денсаулығына зиян келтiрiлгенi        мен
                   үшiн және олардың мүлiктерiне         бірге
                   залал келтiрiлгенi үшiн өтемақы 
                   түрлерi мен мөлшерiн белгiлеудiң
                   тәртiбi     

29  "Қазақстан     Ғимараттар, тұрғын жайлар және        СІМ    2001 жылдың
    Республикасы   құрылыстар салу үшiн жер учаскелерiн         1 қыркүйе.
    астанасының    беруге мұқтаж мемлекеттiк органдар           гіне дейін
    мәртебесі      мен шет мемлекеттер дипломатиялық 
    туралы"        өкiлдiктерiнiң тiзбесi
    Қазақстан
    Республикасы.  Ұйымдар мен жеке тұлғалардың
    ның 1998 жылғы мұқтаждары үшiн ғимараттар, тұрғын 
    20 мамырдағы   жайлар және құрылыстар салуға жер 
    N 230          учаскелерiн беру ережесi
    Заңы

30  "Атқарушылық   Борышкерден алып қойылған және банк  Жоғарғы 2001 жылдың
    іс жүргізу     мекемесiнiң сақтауына берiлген       Сот жа.  1 тамызына
    және сот орын. бағалы қағаздарды, валюталық құнды.  нындағы     дейін
    даушыларының   лықтарды, қымбат металдардан, асыл   Сот 
    мәртебесі      тастар мен меруерттен жасалған       әкімші.
    туралы"        зергерлiк және басқа да бұйымдарды,  лігі
    Қазақстан      сондай-ақ мұндай бұйымдардың         комитеті
    Республикасы.  сынықтары мен антиквариатты сатудың  (келісім
    ның 1998 жылғы ережесі                              бойынша),
    30 маусымдағы                                       ҚарМ,
    N 253                                               МКМ
    Заңы

31  "Сыбайлас      Жеке және заңды тұлғалардың          Мемкіріс.    2001
    жемқорлыққа    мемлекеттiк меншiкке байланысты      мині,       жылдың
    қарсы күрес    мүлiктiк сипаттағы барлық мәмiлелер  Мемқызме.   1 тамы.
    туралы"        мен қаржылық қызмет туралы есеп      тісі        зына
    Қазақстан      беруiнiң тәртiбi мен мерзiмi         агенттігі   дейін
    Республикасы.
    ның 1998 жылғы 
    2 шілдедегі 
    N 267
    Заңы

32  "Есірткі       Ветеринарияда пайдаланылатын         ӘдМ,    2001 жылдың
    құралдары,     есiрткi құралдары мен психотроптық   АШМ     1 қарашасы.
    психотроптық   заттардың тiзбесi                            на дейін
    заттар, 
    прекурсорлар 
    туралы және 
    олардың заңсыз 
    айналымы мен 
    теріс 
    пайдаланылуына 
    қарсы әрекет 
    шаралары 
    туралы" 
    Қазақстан 
    Республикасы.
    ның 1998 жылғы 
    10 шілдедегі 
    N 279 Заңы 

33  "Неке және     Қамқор тәрбиешiлерге тапсырылған    ӘдМ,     2001 жылдың
    отбасы туралы" баланы (балаларды) асырауға         ҚарМ     1 желтоқса.
    Қазақстан      арналған ақша қаражатын төлеудiң             нына дейін
    Республикасы.  тәртiбi мен мөлшерi
    ның 1998 жылғы 
    17 желтоқсан.  Кәмелетке толмаған балаларына 
    дағы N 321     өндiрiлiп алынатын алименттердi 
    Заңы           ұстау жүргiзiлетiн ата-аналары 
                   алатын кiрiс көздерi

                   Азаматтық хал актiлерi жазбаларын
                   өзгерту, қалпына келтiру және 
                   жоюдың тәртiбi

                   Азаматтық хал актiлерiн тiркеу
                   кiтабын сақтаудың тәртiбi мен 
                   мерзiмдерi

                   Шетелдiктердiң асырап алуына 
                   балаларды берудiң тәртiбi     

34  "Ұлттық        Мемлекеттiк бюджет қаражаты          МАҚМ,   2001 жылдың
    мұрағат қоры   есебiнен ұсталатын мемлекеттік       ҚарМ    1 қыркүйе.
    және мұражай.  және ведомстволық мұрағаттардың              гіне дейін
    лар туралы"    жеке және заңды тұлғаларға ақылы 
    Қазақстан      қызмет көрсетуінiң тәртiбі    
    Республикасы.
    ның 1998 жылғы 
    22 желтоқсан.  
    дағы N 326-I   
    Заңы 

35  "Жекелеген     Жауынгерлiк қол атыс қаруы мен оның  ІІМ,    2001 жылдың
    қару түрлері.  патрондарының, суық қару айналым.    ҚорМ,   1 қарашасы.
    нің айналымы.  ының тәртiбi                         ҰҚК      на дейін
    на мемлекеттік                                      (келісім
    бақылау жасау  Қызметтiк қаруды пайдаланатын ерекше бойынша)
    туралы"        жарғылық мiндеттерi бар заңды
    Қазақстан      тұлғалардың мәртебесi
    Республикасы.
    ның 1998       Қаруды қауiпсiз пайдаланудың ережесiн
    жылғы 30       бiлуiн тексерудi жүзеге асыратын 
    желтоқсандағы  ұйымдардың мәртебесi
    N 339-I   
    Заңы           Жауынгерлiк қол атыс қаруы мен суық
                   қаруды сатудың тәртiбi

                   Қару айналымын мемлекеттiк бақылауды
                   жүзеге асырудың тәртiбi

                   Қарулы күштердiң басқа да әскерлер мен
                   әскери құралымдардың, арнаулы орган.
                   дардың жауынгерлiк қол атыс қаруын 
                   сатып алуының тәртiбi     

36  "Байланыс      Байланыс құралдарын тiркеу тәртiбi     ККМ   2002 жылдың
    туралы"                                                     15 наурызы.
    Қазақстан      Пошта бойынша жөнелтуге тыйым                на дейін
    Республикасы.  салынған заттардың тiзбесi
    ның 1999 жылғы 
    18 мамырдағы
    N 382-I Заңы

37  Терроршылдыққа Террорлық акциялардың салдарынан     ӘДМ,ДСМ,    2002
    қарсы күрес    зардап шеккен адамдарды оңалтудың    БҒМ,ЕХҚМ   жылдың
    туралы"        тәртiбi                                         15 қара.
    Қазақстан                                                      шасына
    Республикасы.                                                  дейін
    ның 1999 жылғы 
    13 шілдедегі
    N 416-I Заңы
 
  38  "Электр энер.  Қорғалуы тиiстi электр энергетикасы. МҚҚА,   2001 жылдың
    гетикасы       ның маңызды объектiлерiнiң тiзбесi   ЭМРМ    1 тамызына
    туралы"                                                         дейін
    Қазақстан
    Республикасы.
    ның 1999
    жылғы 16
    шілдедегі
    N 438-I Заңы

39  "Бұқаралық     Шетелдік бұқаралық ақпарат құрал.    МАКМ    2001 жылдың
    ақпарат құрал. дарын есепке алудың тәртібі                  1 желтоқса.
    дары туралы"                                                нына дейін
    Қазақстан Рес. 
    публикасының 
    1999 жылғы 
    23 шілдедегі
    N 451-I Заңы

40  "Мемлекеттік   Мемлелеттiк құпияларды қорғау       МККА,    2002 жылдың
    құпиялар ту.   жөнiндегі құрылымдық бөлімшелердi   ҚарМ,    15 сәуіріне
    ралы" Қазақ.   құру (бөлiмшелердi ұйымдастыру,     ҰҚК          дейін
    стан Респуб.   жұмыс iстеуi мен тарату тәртiбiн    (келісім
    ликасының      бекiту)                             бойынша)
    1999 жылғы
    15 наурыздағы  Мемлекеттiк органдар мен ұйымдарды
    N 349-I        Қазақстан Республикасының айрықша 
    Заңы           режимдi, режимдi және ерекше 
                   қорғалатын объектiлерi санатына 
                   жатқызу тәртiбi (шетелдiктердiң 
                   болуы үшiн уақытша жабық
                   аумақтардың тiзбесiн бекiту)
                   Қазақстан Республикасының ұлттық
                   қауiпсiздiгiне келтiрiлген шығын 
                   мөлшерін анықтаудың тәртiбi

                   Қазақстан Республикасының 
                   азаматтарына оларға мемлекеттiк 
                   құпиялармен жұмыс iстеуге рұқсат
                   етуге байланысты арнайы тексеру
                   жүргiзудің тәртiбi

                   Мәлiметтер мен олардың көздерiн
                   құпияландырудың тәртiбi
                   Мемлекеттiк құпияларды құрайтын
                   мәлiмет көздерiн құпиясыздандырудың
                   тәртiбi

                   Мемлекеттiк құпияларды құрайтын
                   мәлiметтердi беру тәртiбi (соның
                   iшiнде, бiрлескен және басқа да 
                   жұмыстарды орындауға байланысты)
                   Мемлекеттiк құпияларды құрайтын
                   мәлiметтердi шет мемлекеттерге 
                   берудiң ережесi

                   Құқық қатынастары субъектiлерiнiң
                   меншiк нысандары мен функциялары
                   өзгерген кезде мемлекеттiк құпияларды
                   құрайтын мәліметтерді қорғаудың
                   тәртібі

                   Лауазымды адамдар мен азаматтарға
                   мемлекеттiк құпиялармен жұмыс істеуге 
                   рұқсат етудi ресімдеу және қайта 
                   ресiмдеудiң мерзiмдерi, мән-жайлары 
                   мен тәртiбi
 
                     Шетелдiктерге мемлекеттiк құпиялармен
                   танысуға рұқсат ету тәртiбі

                   Лауазымды адамға және азаматқа 
                   мемлекеттiк құпияларды құрайтын 
                   мәліметтермен жұмыс істеуге рұқсат 
                   етудiң тәртiбі

41  "Қылмыстың     Сезiктiлер мен айыпталушыларды тегiн    ІІМ, 2001 жылдың
    жасалуына      тамақпен қамтамасыз етудiң нормалары    ӘдМ  10 қазанына
    сезіктілер                                                     дейін
    мен айыпталу.  Күзетте ұсталатын әйелдердi қамтамасыз
    шыларды күзет. ету 
    те ұстаудың
    тәртібі мен    Кәмелетке толмаған сезiктiлер мен 
    шарттары ту.   айыпталушыларды тамақпен қамтамасыз 
    ралы" Қазақ.   етудiң нормалары
    стан Респу.
    бликасының
    1999 жылғы
    30 наурыз.
    ындағы
    N 353-I Заңы

42  "Бюджеттік     Республикылық және жергiлiктi           ҚарМ 2001 жылдың
    жүйе туралы"   бюджеттердiң жобаларын әзiрлеудiң            1 тамызына
    Қазақстан      ережесi                                          дейін
    Республикасы.
    ның 1999 жылғы
    1 сәуірдегі 
    N 357-I Заңы

43  "Қылмыстық     Қылмыстық процеске қатысушы тұлғаларға ЕХҚМ, 2001 жылдың
    процеске қа.   әлеуметтiк кепiлдiктердi төлеу          ІІМ, 15 қыркүйе.
    тысушы тұлға.  тәртiбiнiң ережесi                      ӘдМ  гіне дейін
    ларды мемле.
    кеттік қорғау 
    туралы" 
    Қазақстан Рес.
    публикасының 
    2000 жылғы
    5 шілдедегі
    N 72-ІІ Заңы

44  "Күзет қызметі Күзет қызметi субъектiлерiнiң арнаулы   ІІМ  2001 жылдың
    туралы" Қазақ. оқу орындары туралы ереже                    1 қарашасы.
    стан Республи.                                              на дейін
    касының 2000   Күзетшiнi арнайы даярлау жөнiндегi
    жылғы 19 қа.   бiлiктiлiк талаптары
    зандағы N
    85-ІІ          Күзет бөлiмшелерi пайдаланатын атыс
    Заңы           қаруы мен арнайы қорғау құралдарының,
                   сондай-ақ арнайы техникалық құрал.
                   дардың тiзбесi     

                   Жеке күзетші құжатының үлгісі мен
                   нысаны
                   Күзет қызметi субъектiлерiнiң 
                   қызметкерлерi пайдаланатын қару
                   түрлері, үлгiлерi, модельдерi мен саны

45  "Мемлекеттік   Ұйымдардың жұмылдыру тапсырмаларын       МРА 2002 жылдың
    материалдық    орындауы және оларды материалдық-              ішінде
    резерв туралы" техникалық ресурстарымен қамтамасыз ету
    Қазақстан      туралы шарттар жасасудың тәртiбi
    Республикасы.
    ның 2000 жылғы Мемлекеттiк резервте материалдық
    27 қарашадағы  құндылықтарды сақтауға арналған
    N 106-ІІ       ұйымдардың тiзбесi
    Заңы

                   Жұмылдыру орталығын сақтауды жүзеге
                   асыратын шаруашылық жүргiзушi 
                   субъектiлердiң шығындарын өтеудiң 
                   тәртібi

                   Мемлекеттiк резервтiң азайтылмайтын
                   қорында сақталуға тиiс материалдық
                   құндылықтардың көлемiн пайдаланудың
                   тәртiбi

46  "Бағалау қыз.  Бағалау қызметi субъектiлерiнiң         ӘдМ,       2001
    меті туралы"   бағалау жөнiндегі жұмыстардың орындалу  Ұлттық    жылдың
    Қазақстан      сапасына, пайдаланылатын бағалау        Банк     1 қара.
    Республикасы.  қағидаттары мен әдiстерiне, бағалау     (келісім  шасына
    ның 2000 жылғы жөнiндегi есептердiң мазмұны мен        бойынша),  дейін
    30 қарашадағы  нысанына қойылатын талаптарды қолдану   БҚҰК
    N 109-ІІ       жөнiндегi актiлердiң тiзбесi            (келісім
    Заңы                                                    бойынша)
                   Бағалау қызметiнiң жүзеге асырылуын
                   бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттiк
                   орган туралы ереже

                   Мүлiктi бағалау жөнiндегi қызметке
                   қойылатын бiлiктiлiк талаптары

47  "Қазақстан     Тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы         Ұлттық     2001
    Республика.    туралы шарттың үлгi нысаны              Банк      жылдың
    сында Тұрғын                                           (келісім 1 тамы.
    үй құрылысы                                            бойынша)   зына
    жинақ ақшасы                                                      дейін
    туралы" Қазақ.
    стан Республи.
    касының 2000 
    жылғы 7 желтоқ.
    сандағы N 110-ІІ 
    Заңы

48  Отбасы үлгі.   Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы        ДСА  2001 жылдың
    сіндегі бала.  және жасөспірімдер үйлеріне арналған         1 тамызына
    лар ауылы және аумақтардың рұқсат етілетін көлемі               дейін
    жасөспірімдер 
    үйлері туралы"
    Қазақстан Рес.
    публикасының 
    2000 жылғы 
    13 желтоқсан.
    дағы N 113-ІІ 
    Заңы

49  "Қаржы лизингі Жылжитын мүлік лизингі шартын мемле.    ӘдМ, 2001 жылдың
    туралы"        кеттік тіркеу тәртібі                        1 қазанына
    Қазақстан                                                      дейін
    Республикасы.  Лизинг заттарының тізбесі (тауарларды   ЭСМ,
    ның 2000 жылғы уақытша әкету және уақытша әкелу        МКМ,
    5 шілдедегі    кедендік режимінде)                     ҚарМ,
    N 78-ІІ Заңы                                           ЭМРМ,
                                                           ККМ,
                                                           АШМ
50  "Қазақстан     Вексель қағазы өндірісімен байланысты   Ұлттық     2001
    Республикасын. қызметке қойылатын біліктілік талаптары Банк      жылдың
    дағы аударым.                                          (келісім  1 қа. 
    дық және жай                                           бойынша)  занына
    вексельдерге                                                     дейін
    қатысты 
    елтаңбалық 
    алым туралы" 
    Қазақстан 
    Республикасы.
    ның 2000 
    жылғы 15 
    желтоқсандағы 
    N 122-ІІ 
    Заңы

51  "Сақтандыру    Қазақстан Республикасы Министрлер       Ұлттық     2001
    қызметі        Кабинетінің 1995 жылғы 29 желтоқсан.    Банк      жылдың
    туралы"        дағы N 1894 қаулысына                  (келісім  1 та. 
    Қазақстан      өзгерістер енгізу                       бойынша)  мызына
    Республикасы.                                                    дейін
    ның 2000 
    жылғы 18 
    желтоқсандағы 
    N 126-ІІ 
    Заңы

52  "Трансферттік  Рынок бағалары жөніндегі ресми ақпарат  МКМ,      2001 
    бағаларды      көздерінің тізбесі                      ЭСМ      жылдың
    қолдану                                                         1 та.  
    кезіндегі                                                       мызына
    мемлекеттік                                                     дейін
    бақылау
    туралы" 
    Қазақстан 
    Республикасы.
    ның 2001 
    жылғы 5 
    қаңтардағы 
    N 136-ІІ 
    Заңы

53  "Бәсеке және   Тауар рыногында монополиялық жағдайға   МБА  2001 жылдың
    монополистік   ие рынок субъектiлерiнің тауарларына         20 тамызына
    қызметті шек.  (жұмыстарына, көрсететiн қызметтерiне)           дейін
    теу туралы"    бағаларды мемлекеттiк реттеудiң 
    Қазақстан      ережесі
    Республикасы.
    ның 2001 
    жылғы 19
    қаңтардағы
    N 144 
    Заңы

54  "Мемлекеттік   Қорғаныстық тапсырыс өнiмдерiнiң        ЭСМ  2001 жылдың
    қорғаныстық    номенклатурасы                               1 қыркүйе.
    тапсырыс                                                    гіне дейін
    туралы"
    Қазақстан      Толық көлемдегi қорғаныстық тапсырыс
    Республикасы.
    ның 2001
    жылғы 19
    қаңтардағы 
    N 146-ІІ   
    Заңы

55  "Халықты       Шетелдiк жұмыс күшiн тарту квотасын     ЕХҚМ 2001 жылдың
    жұмыспен қамту анықтау тәртiбi                              1 қазанына 
    туралы"                                                         дейін
    Қазақстан      Жұмыссыздарды кәсiби даярлықтан 
    Республикасы.  өткiзу, бiлiктiлiгiн арттыру мен 
    ның 2001 жылғы қайта даярлаудың тәртiбi
    23 қаңтардағы 
    N 149-ІІ       Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру мен
    Заңы           қаржыландырудың тәртiбi

56  "Жергiлiктi    Облыстық және аудандық әкімияттардың     ӘдМ 2001 жылдың
    мемлекеттiк    үлгi регламентi                              1 қазанына
    басқару                                                         дейін
    туралы"        Облыстар және аудандар әкiмдерi 
    Қазақстан      орынбасарларының шектi саны
    Республикасы.
    ның 2001 жылғы Әкiм аппараты штат санының лимиттері 
    23 қаңтардағы 
    N 148-ІІ  
    Заңы      

57  "Аудиторлық     "Аудиторлық қызметтi лицензиялау        ҚарМ 2001 жылдың
    қызмет туралы"  ережесiн бекiту туралы" Қазақстан            1 маусымына
    Қазақстан       Республикасының 1999 жылғы 29 маусымдағы         дейін
    Республикасы.   N 878 қаулысына өзгерiстер мен 
    ның 1998 жылғы  толықтырулар енгiзу
    20 қарашадағы
    N 304          Аудиторлыққа кандидаттарды аттестациялау
    Заңы           жөніндегі біліктілік комиссиясының
                   құрамына кіретін мемлекеттік органдардың
                   өкілдері

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2002.04.11. N 26  өкімімен , 2002.08.07. N 121  өкімімен , 2002.11.01. N 171  өкімімен , 2003.06.02. N 115  өкімімен , 2003.07.31. N 160  өкімімен , 2004.02.27. N 51  өкімімен , 2004.08.20. N 237  өкімімен .    

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады