Дәрежелерді беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 13 мамырда № 6951 тіркелді.

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңының 4-бабының 14) тармақшасын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Дәрежелерді беру қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (М.Ә. Бектемесов):

      1) осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.

      3. Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр М.Қ. Орынхановқа жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр Б. Жұмағұлов

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2011 жылғы 31 наурыздағы
№ 127 бұйрығына
1-қосымша

Дәрежелерді беру қағидалары

      Ескерту. Қағиданың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 25.07.2016 № 468 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Дәрежелерді беру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Ғылым туралы" 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – "Ғылым туралы" Заң) 4-бабының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді және философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру тәртібін айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) аттестациялық іс – Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетіне (бұдан әрі – Комитет) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін ұсынылатын құжаттар топтамасы;

      2) бейіні бойынша доктор – Қазақстан Республикасында немесе одан тысқары жерлерде кәсіптік қызметтің тиісті саласы бойынша докторантураның бағдарламасын меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін, "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – "Білім туралы" Заң) белгіленген тәртіппен танылған дәреже;

      3) диссертация – философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор даярлаудың білім беру бағдарламасының шеңберінде нақты мамандық бойынша Қазақстан Республикасында немесе шетелде қорғалған біліктілікті айқындайтын ғылыми жұмыс;

      4) Сараптау кеңесі – Комитет жанындағы тиісті ғылыми бағыт бойынша диссертацияның Қағида талаптарына сәйкестігін сараптайтын және диссертациялық кеңестің қызметіне мониторингті жүзеге асыратын, сондай-ақ ғылыми басылымдардың талаптарға сәйкестігіне сараптама және мониторинг жүргізетін консультативтік-кеңесші орган;

      5) философия докторы (РhD) – Қазақстан Республикасында немесе одан тысқары жерлерде ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша докторантураның бағдарламасын меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін, "Білім туралы" Заңда белгіленген тәртіппен танылған дәреже.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      3. Ерекше мәртебесі бар Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының (бұдан әрі - ЖОО) жанындағы диссертациялық кеңестерде диссертацияларын қорғаған докторанттарға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін ерекше мәртебесі бар ЖОО осы Қағидалардың 6-тарауында белгіленген тәртіппен өздері береді.

      Диссертацияларын ерекше мәртебесі жоқ ЖОО-ларда қорғаған докторанттарға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін Комитет Сараптау кеңесінің (осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша) қорытындыларын ескере отырып және осы Қағидалардың 3-тарауында белгіленген тәртіппен береді.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-тарау. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру тәртібі

      4. Диссертация ғылыми дәрежелері (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері бар және докторанттың ғылыми зерттеулері саласындағы маман болып табылатын отандық және шетелдік ғылыми консультанттардың жетекшілігімен орындалады.

      Мемлекеттік құпиялары бар диссертация ғылыми дәрежелері (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері бар және докторанттың ғылыми зерттеулері саласындағы маман болып табылатын не ғылыми-педагогикалық жұмысының тәжірибесі 5 (бес) жылдан кем емес полковниктен төмен емес әскери (арнайы) атағы бар және докторанттың ғылыми зерттеулері саласында ғылыми зерттеулермен белсенді айналысатын екі отандық ғылыми консультанттың жетекшілігімен орындалады.

      Диссертацияның тақырыбы (бекіту күніне) "Ғылым туралы" Заңның 18-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия қалыптастыратын ғылымның даму бағыттарына және/немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы тиіс (Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың шетелде алған ғылыми дәрежелерінің баламалылығын тануға ұсынылған диссертациялардан басқа).

      5. Диссертация өзі жазу, ішкі бірлік, ғылыми жаңашылдық, дәйектілік, практикалық құндылық пен академиялық адалдық принциптері сақтала отырып орындалады.

      Өзі жазу принципі диссертацияны докторанттың өзі жазуын және диссертация авторының ғылымға, техника мен технологиялардың дамуына қосқан жеке үлесін танытады.

      Ішкі бірлік принципі диссертацияның ішкі бірлігінің болуын, диссертацияның барлық бөлімдері мен ережелері логикалық түрде өзара байланысты болуын; ғылыми ережелер, алынған нәтижелер мен ұсынымдар диссертацияда қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес болуын танытады. Автор ұсынған жаңа шешімдер (қағидаттар, әдістер) дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланады.

      Ғылыми жаңашылдық принципі диссертацияның ғылыми нәтижелері, ережелері, ұсынымдары мен қорытындыларының жаңа болуын білдіреді және диссертация:

      жиынтығы жаңа ғылыми жетістік ретінде белгіленген немесе нақты ғылыми бағыттардың дамуы үшін аса маңызды жаңа ғылыми негізделген теориялық және (немесе) эксперименттік нәтижелерді;

      не енуі ел экономикасын дамытуға маңызды үлес қосатын ғылыми негізделген техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдерін қамтиды.

      Дәйектілік принципі диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану (егер қолданылса) арқылы ғылыми зерттеулердің тиісті ғылыми әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынғанын білдіреді; жаратылыстану, техникалық, медициналық, ауылшаруашылық мамандықтары бойынша орындалған диссертациялар үшін теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденеді және расталады; ал эксперименттердің нәтижелері бойынша қорытындылар жаңғыртылатын және (немесе) статистикалық дұрыс болып табылады; "Білім беру" тобының мамандықтары үшін нәтижелер педагогикалық эксперимент (егер қолданылса) негізінде дәлелденеді.

      Диссертацияның практикалық құндылығының принципі қолданбалы мәні бар диссертацияда авторлық куәліктермен, патенттермен, зияткерлік меншік куәліктерімен, өндіріске ену актілерімен және басқа да ресми құжаттармен расталған автордың қол жеткізген ғылыми нәтижелерінің практикада қолданылуы туралы мәліметтер, ал теориялық мәнге ие диссертацияда ғылыми тұжырымдарды пайдалану жөнінде ұсынымдар келтірілуін танытады.

      Академиялық адалдық принципі диссертация авторының басқа авторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауын және:

      - мәтінді, ойларды, гипотезаларды, қорытындыларды, әдістерді, зерттеу нәтижелерін, кестелерді, кодтарды, суреттерді және басқа авторларға және мәтінді пайдалану дереккөзіне сілтеме жасамай жұмыстарды пайдалану және (немесе) иелену, сондай-ақ басқа тілден аударылған мәтінді пайдаланумен қоса мағынаны өзгертусіз сөздерді және пікірлерді синонимдік ауыстырумен басқа авторлардың мәтінін пайдалану (плагиат);

      - өзінің материалын, нақты және сандық деректерді өзіне және (немесе) өзінің дереккөзіне сілтеме жасамай пайдалану (автоплагиаттың);

      - жоқ дереккөздерге сілтеме жасау, дәйексіз деректерді және (немесе) нәтижелерді, жазуларды немесе олар туралы хабарламаларды ұсыну (фальсификация);

      - нәтижесінде диссертациядағы зерттеу материалдары бұрмаланатын зерттеу материалдарын, жабдықтарды, суреттер мен иллюстрацияларды немесе процестерді манипуляциялау (фабрикация) фактілерінің болмауын білдіреді.

      Нормативтік құқықтық актілер мен ресми құжаттар атауларының, мемлекеттік және өзге ресми органдар мен ұйымдар атауларының, тиісті ғылым саласында жалпы қабылданған терминдердің, анықтамалар мен ұғымдардың, нормативтік құқықтық актілер мәтіндерінің, зерттелетін шығармалар мәтіндерінің сәйкес келуі егер оларды пайдаланудың көлемі және сипаты орындалған диссертацияның дербестігіне күмән тудырмаған кезде плагиат болып саналмайды. Плагиатты табу мүмкіндігін азайту немесе жою мақсатында техникалық құралдар мен әдістерді қолдануға да жол берілмейді.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгерістер енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 30.04.2020 № 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      5-1. Диссертация мынадай нысандардың бірінде ұсынылады:

      1) диссертациялық жұмыс;

      2) Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) деректеріне сәйкес импакт-фактор бойынша бірінші және/немесе екінші квартильге кіретін басылымдарда жарияланған кемінде екі мақала және бір шолу немесе үш мақала сериясы. Мақаланың біреуінде докторант хат-хабарлардың бірінші авторы немесе авторы болады.

      Осы тармақтың талаптары орындалған жағдайда 6-тармақтың талаптары докторант үшін қолданылмайды.

      Ескерту. 5-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.03.2021 № 98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алуға ұсынылған диссертацияның негізгі ғылыми нәтижелері диссертация қорғалғанға дейін Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын ғылыми басылымдар тізбесіне (бұдан әрі – Басылымдар тізбесі) енгізілген ғылыми басылымдарда және (немесе) халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда жарияланады.

      Халықаралық рецензияланатын ғылыми журнал Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) (бұдан әрі – JCR (ЖСР) деректері бойынша импакт-факторға ие және Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Web of Science Core Collection (Веб оф Сайнс Кор Коллекшн) (Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс бөлімдері), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн индекс) деректер базасында индекстеледі немесе Scopus (Скопус) деректер базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша белгілі бір процентильге ие.

      Қорғауға жіберу үшін жарияланымдар бойынша талаптар:

      - JCR (ЖСР) деректері бойынша импакт-факторы бар және Web of Science Core Collection (Веб оф Сайнс Кор Коллекшн) (Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс бөлімдері), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн индекс) деректер базасында индекстелетін) немесе Scopus (Скопус) деректер базасында СiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 25 (жиырма бес) болатын халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда кемінде 1 (бір) мақала (article) немесе шолуы (review) және Басылымдар тізбесіндегі журналдарда 3 (үш) мақала;

      - не Web of Science Core Collection (Веб оф Сайнс Кор Коллекшн) (Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс бөлімдері), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн индекс) деректер базасында индекстелетін және JCR (ЖСР) деректері бойынша импакт-факторы бар алғашқы екі квартильге кіретін немесе Scopus (Скопус) деректер базасында Citescore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 35 (отыз бес) болатын халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда кемінде 1 (бір) мақала (аrticle);

      - не Web of Science Core Collection (Веб оф Сайнс Кор Коллекшн) (Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс бөлімдері), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн индекс) деректер базасында индекстелетін және JCR (ЖСР) деректеріне сәйкес импакт-фактор бойынша алғашқы үш квартильге кіретін немесе Scopus (Скопус) деректер базасында Citescore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 35 (отыз бес) болатын халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда кемінде 2 (екі) мақала (аrticle) немесе 1 (бір) мақала (аrticle) және 1 (бір) шолу (review);

      - не Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли және Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор және Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) баспаларында (бұдан әрі – сенімді баспалар) немесе US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) немесе Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) немесе Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити) топ-100 рейтингіндегі университет баспасында шығарылған монографияда тараудың болуы (докторантқа кемінде 3 баспа табақ тиесілі).

      Бұл ретте, 8D01 Педагогикалық ғылымдар және 8D02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар дайындық салаларының "8D017 – Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау", "D016 – Тарих педагогтерін даярлау" және "8D060 – Филология", "D050 – Философия және этика" және "D053 – Тарих" білім беру бағдарламалары топтарының (бұдан әрі – ББТ) қазақ тілі мен әдебиетіне, қазақ филологиясына, Қазақстан тарихына, қазақ философиясына қатысты білім беру бағдарламалары бойынша қорғауға жіберу үшін мыналардың болуы талап етіледі:

      - Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс) бөлімі бойынша Web of Science Core Collection (Веб оф Сайнс Кор Коллекшн) деректер базасында индекстелетін немесе Scopus (Скопус) деректер базасында Citescore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 25 (жиырма бес) болатын халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда кемінде 1 (бір) мақала немесе шолу және Басылымдар тізбесіндегі журналдарда 2 (екі) мақала;

      - не Басылымдар тізбесіндегі журналдарда кемінде 5 (бес) мақала, олардың бірі ағылшын тілінде және халықаралық ғылыми конференцияларда ауызша немесе стендтік баяндамамен 2 (екі) сөз сөйлеу.

      JCR (ЖСР) деректеріне сәйкес импакт-фактор бойынша бірінші квартильге кіретін немесе CiteScore (СайтСкор) бойынша кемінде 75 процентилі бар журналда бір ғылыми мақала болған жағдайда басқа жарияланымдар талап етілмейді.

      Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы, конференция жинақтарындағы жарияланымдар диссертацияның мазмұнына және аталған базаларда мәлімделген журнал мен конференцияның тақырыптық бағытына сәйкес келеді, журналдың ресми сайтында, ағымдағы нөмірлерінде жарияланады және Аrticle (мақала), Review (шолу) немесе Article in Press (басылымдағы мақала), Conference Paper, Proceedings типіне ие. Пәнаралық бағыты бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда жариялауға рұқсат етіледі (Multidisciplinary).

      Егер Scopus және/немесе Web of Science базасында халықаралық рецензияланатын ғылыми журналды индекстеу бұзушылықтарға байланысты тоқтатылған жағдайда, онда үміткердің осы журналда индекстеу тоқтатылған жылғы және өткен жылғы жарияланымдары есепке алынбайды.

      Web of Science базасындағы журналдың квартилі және (немесе) Scopus базасындағы CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль жарияланған жыл не жарияланған жылдың алдындағы жыл үшін ескеріледі.

      Мемлекеттік құпияларды немесе қызмет бабында пайдалануға арналған мәліметтерді қамтитын диссертацияларды қорғау кезінде диссертацияның негізгі нәтижелері диссертация тақырыбы бойынша кемінде 7 (жеті) жарияланымда, оның ішінде кемінде 4 (төрт) мақала Басылымдар тізбесіне енгізілген ғылыми басылымдарда жарияланады.

      Диссертацияны шетелде қорғаған адамдар үшін аттестациялық іс Комитетке тапсырылғанға дейін диссертация тақырыбы бойынша жарияланған ғылыми еңбектер (оның ішінде 1 (бір) мақала – халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда) ескеріледі. Басылымдар тізбесіне енген журналдардағы мақала ретінде шетелдік мерзімді ғылыми басылымдардағы мақалалар есепке алынады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6-1. Комитетпен келісе отырып, ерекше мәртебесі бар ЖОО-лар жарияланымдарға барынша жоғары талаптар белгілеуге құқылы.

      Ескерту. 6-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.03.2021 № 98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6-1. ЖЖОКБҰ диссертациялық жұмыстарды ресімдеуге қойылатын талаптарды, оның ішінде диссертациялық жұмыстарда пайдаланылатын халықаралық дәйексөз алу стильдерін (Harvard style (Гарвард стилі), APA (American Psychological Association) Style (APA стилі), MLA (Modern Language Association) Style (MLA стилі), Chicago Style (Chicago стилі), ACS (American Chemical Society) Style (ACS стилі) немесе дайындық бағытына байланысты басқа да) дербес белгілейді.

      Ескерту. 2-тарау 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Диссертацияда:

      1) бастапқы толық деректерді көрсете отырып, цитата алынған материалдардың немесе жекелеген нәтижелердің көздеріне;

      2) докторанттың дербес немесе өзге авторлармен бірлесіп алынған әзірлемелерге арналған қорғау құжаттарына;

      3) дербес немесе өзге авторлармен бірлесіп орындалған диссертация тақырыбы бойынша ғылыми жұмыстарға сілтеме жасалады.

      Диссертацияда плагиат анықталған жағдайда, диссертациялық кеңес немесе Комитет қайта қорғау құқығынсыз теріс шешім қабылдайды.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.03.2021 № 98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3-тарау. Қазақстан Республикасында ерекше мәртебесі жоқ ЖОО-ларда қорғаған тұлғаларға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Диссертациялық кеңестің Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 126 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6929 болып тіркелген) бекітілген Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереженің (бұдан әрі - Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереже) 20-тармағына сәйкес Комитетке ұсынатын аттестациялық істердің қаралу мерзімі олардың Комитетте тіркелген күнінен бастап 4 (төрт) айды құрайды. Докторант Сараптау кеңесінің отырысына шақырылса, аттестациялық істі қарау мерзімі 1 (бір) айға созылады. Қарау мерзімінің созылғаны туралы Комитет диссертациялық кеңеске созылған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде хабарлайды.

      Аттестациялық іс Комитетке келіп түскен сәтінен бастап 1 айдың ішінде докторанттың жеке өтініші (ерікті нысанда) немесе диссертациялық кеңестің қолдау хаты (ерікті нысанда) болған жағдайда, ол қараудан алынады. Қараудан алынған жағдайда аттестациялық іс Комитетке қайта қорғаудан кейін ұсынылады.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 30.04.2020 № 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Диссертациялардың Қағида талаптарына сәйкестігін тиісті кадрлар даярлау бағыттары бойынша Сараптау кеңесінің қорытындылары негізінде Комитет белгілейді.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 30.04.2020 № 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Сараптау кеңестерінің құрамына ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері бар мамандар кіреді.

      Сараптау кеңесі мүшелерінде (кемінде 1/3 (үштен бірінде)) дәйексөз алу индексі – Web of Science (Вэб оф Сайнс) немесе Scopus (Скопус) халықаралық дәйексөз алу жүйелерінде Хирш индексі 2 (екі) және одан көп; және (немесе) Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (Arts and Humanities Citation Index бөлімдері (Aртс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) деректер базасында индекстелетін және JCR (ЖСР) деректеріне сәйкес импакт-фактор бойынша 1 (бірінші), 2 (екінші) және 3 (үшінші) квартильге кіретін немесе Scopus (Скопус) деректер базасында Citescore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 35 (отыз бес) болатын халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланымдар; және (немесе) халықаралық патенттер; және (немесе) Басылымдар тізбесіндегі басылымдарда кемінде 10 (он) жарияланым; және (немесе) 10 (он) ғылыми және (немесе) шығармашылық еңбек (өнер бағыты бойынша) болады.

      Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 2 (екі) ғылыми мақала ретінде Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли және Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор және Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) баспаларында (бұдан әрі – сенімді баспалар) немесе US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) немесе Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) немесе Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити) топ-100 рейтингіндегі университет баспасында шығарылған монография (кандидатқа кемінде 3 баспа табағы тиесілі) ескеріледі. Жоғарыда көрсетілген монографияда тарау болған жағдайда (үміткерге кемінде 1 баспа табағы тиесілі) ол халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда 1 (бір) мақала ретінде есепке алынады.

      Сараптау кеңестерінің құрамына ЖЖОКБҰ-лардың бірінші басшылары және мемлекеттік қызметшілер (Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне, Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігіне, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарына және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты әскери, арнайы оқу орындарының немесе ғылыми ұйымдарының өкілдерін қоспағанда), сондай-ақ ерекше мәртебесі жоқ ЖОО-лар жанындағы диссертациялық кеңестердің төрағалары және мүшелері кірмейді.

      Мамандар осы тармақтың талаптарына сәйкес болған жағдайда, Комитет Сараптау кеңестерінің құрамдарын 3 (үш) жыл мерзімге бекітеді. Бір Сараптау кеңесінің құрамына кемінде 6 (алты) адам кіреді. Сараптау кеңестерінің мүшелері өздерінің функцияларын қатарынан 2 (екі) мерзімнен артық орындай алмайды. Сараптау кеңесінің отырыстарында 1 (бір) жылда 3 (үш) реттен артық болмаған немесе өз міндеттерін дұрыс орындамаған жағдайда, Сараптау кеңесінің мүшесі Сараптау кеңесінің құрамынан шығарылады.

      Сараптау кеңесінің құрамында бір ұйымның өкілдері болып табылмайтын төраға, төрағаның орынбасары және ғалым хатшы тағайындалады.

      Сараптау кеңесінің мүшелері аттестаттау істерінің сараптамасын Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен ақылы түрде жүзеге асырады.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Сараптау кеңесінің функциялары мыналар:

      1) аттестаттау істерінің, диссертациялардың және жарияланымдардың Диссертациялық кеңес туралы қағидалар мен Үлгілік ереженің талаптарына сәйкестігін сараптау;

      2) ғылыми қызмет негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын ғылыми басылымдардың тізбесіне енгізу (немесе тізбеден алып тастау) үшін журналдарды сараптау және мониторингілеу;

      3) диссертациялық кеңестер жұмысын талдау және мониторингілеу;

      4) философия докторын (PhD), бейіні бойынша доктор даярлауды жетілдіру жөнінде ұсыныстарды қарау және ұсынымдар дайындау;

      5) біліктілік емтиханына арналған зерттеу әдістері мен академиялық хат бойынша ұсынымдар дайындау.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Сараптау кеңесінің отырысы Сараптау кеңесі төрағасының, ол болмаған жағдайда төраға орынбасарының басшылығымен өтеді.

      Сараптау кеңесінің отырысы бекітілген құрамының кемінде 2/3-сі (үштен екісі) болған жағдайда заңды болып саналады.

      Комитет шешімінің негізінде Сараптау кеңесінің отырысын бейнеконференция нысанында өткізуге рұқсат беріледі. Бұл ретте:

      отырысқа қатысатындардың визуалды идентификациясы;

      отырысқа қатысушылардың баяндамаларының үзіліссіз бейне- және аудиотрансляциясы қамтамасыз етіледі.

      Сараптау кеңесі мүшелерінің қатысуы осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес келу парағымен расталады.

      Сараптау кеңестерінің жұмыс материалдары Комитетте сақталады.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.03.2021 № 98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12-1. Сараптау кеңесі ашық дауыс беру арқылы мына шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі берілсін;

      2) диссертация пысықтауға жіберілсін (диссертация мақалалар сериясы нысанында қорғалған жағдайлардан басқа);

      3) диссертация қайта қорғауға жіберілсін;

      4) философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас тартылсын.

      Сараптау кеңестің философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесін беру туралы шешімі, егер оған отырысқа қатысқан Сараптау кеңесі мүшелерінің 3/4 (төрттен үші) және одан көбі дауыс берсе, қабылданды деп саналады. Сараптау кеңесінің философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас тарту, диссертацияны пысықтауға не қайта қорғауға жіберу туралы шешімі, егер оған отырысқа қатысқан Сараптау кеңесі мүшелерінің 2/3 (үштен екісі) және одан көбі дауыс берсе, қабылданды деп саналады. Егер дауыстар көрсетілген санға жетпесе, қайта дауыс беру өткізіледі, онда диссертацияны пысықтауға не, егер оған отырысқа қатысып отырған кеңес мүшелерінің көпшілігі дауыс берсе, қайта қорғауға жіберу туралы шешім қабылданады. Қайта дауыс беруде дауыстар саны тең болған жағдайда диссертация қайта қорғауға жіберіледі.

      Диссертациялық жұмыс, егер онда мәтін бойынша елеусіз ескертулер болса, оны түзету жұмыстың мәнін өзгертпесе, пысықтауға жіберіледі. Егер диссертация осы Қағидалардың 4 және (немесе) 6-тармақтарына сәйкес келмесе және (немесе) осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген қағидаттарға (академиялық адалдық қағидатын қоспағанда) ішінара сәйкес келсе, онда ол қайта қорғауға жіберіледі. Академиялық адалдық қағидаты бұзылған немесе ғылыми жаңалық, ішкі бірлік, дәйектілік қағидаттарына сәйкес келмеген жағдайда, диссертация бойынша философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас тарту туралы шешім қабылданады.

      Диссертацияны пысықтауға жіберу туралы шешім қабылданғанда Сараптау кеңесінің қорытындысында (осы Қағидаларға 1-қосымша) диссертациялық жұмыс бойынша нақты ескертулер көрсетіледі.

      Ескерту. 12-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.03.2021 № 98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. Сараптау кеңесінде докторанттың, ізденушінің зерттеулері саласында маман болмаған жағдайда, Сараптау кеңесі диссертацияны ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі бар сыртқы сарапшыға жібереді. Сондай-ақ Сараптау кеңесі шешімінің негізінде докторант Сараптау кеңесінің отырысына шақырылады.

      14. Сараптау кеңесінің қорытындысы қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Комитет диссертацияны пысықтауға немесе қайта қорғауға жіберу немесе докторантқа философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру/беруден бас тарту туралы тиісті бұйрық шығарады.

      Диссертацияны пысықтауға, қайта қорғауға немесе докторантқа философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас тарту туралы шешім қабылданғанда Комитет Сараптау кеңесінің қорытындысын диссертациялық кеңеске және докторантқа бұйрық шыққан күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде жолдайды.

      Пысықталған диссертациялық жұмыс Сараптау кеңесіне үш айлық мерзімде ұсынылады, оны 3 айдан артық мерзімге ұзартуға болмайды. Пысықтау мерзімін ұзарту туралы шешімді Сараптау кеңесі докторанттың ерікті нысандағы өтініші негізінде қабылдайды. Егер пысықталған диссертациялық жұмыс белгіленген мерзімде ұсынылмаса, онда докторант қайта қорғаудан өтеді.

      Сараптау кеңесі пысықталған диссертациялық жұмысты сараптау кеңесінің ескертулерін жою тұрғысынан талқылауды жүргізеді, содан кейін салыстырмалы көпшілік дауыспен дәреже беру немесе қайта қорғауға жіберу туралы шешім қабылданады. Қайта қорғау алдыңғы қорғаудан кейін кемінде 6 айдан кейін өткізіледі.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.03.2021 № 98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелерін беруден бас тартылған жағдайда, докторант диссертацияны алдыңғы қорғаудан кем дегенде 6 (алты) айдан кейін қайта қорғауға ұсынады.

      Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережеде белгіленген диссертация қорғау рәсімінің бұзылғаны анықталған жағдайда Комитет 2 (екі) жұмыс күні ішінде диссертациялық кеңеске ескертулер жолдайды. Бұл ретте аттестаттау іс осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен қаралуға тиіс.

      Ескерту. 15-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 09.03.2021 № 98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      16. Теріс шешім қабылданған жағдайда, Комитеттің және диссертация дайындалған ЖОО-ның интернет-ресурстарында осындай шешім қабылдаудың себептері көрсетілген ақпарат, сондай-ақ ғылыми кеңесшілер, диссертациялық кеңес және ресми рецензенттер туралы мәліметтер орналастырылады. Мемлекеттік құпиялары бар диссертация бойынша теріс шешім қабылданған жағдайда, ақпарат Комитеттің және ЖОО-ның интернет-ресурстарында орналастырылмайды. Диссертацияны қайта қорғаудан кейін Комитет оң шешім қабылдаған жағдайда, теріс шешім туралы ақпарат ЖОО-ның және Комитеттің интернет-ресурстарынан алынады.

      17. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері берілген тұлғаларға "Мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу мемлекеттік тізімінде № 10348 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 39 бұйрық) бекітілген нысан бойынша мемлекеттік үлгідегі дипломдар беріледі.

      Дәреже беру туралы ақпарат шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Комитеттің интернет-ресурстарында орналастырылады.

      18. "Білім туралы құжаттарды тану қағидаларын, сондай-ақ білім туралы құжаттары Қазақстан Республикасының аумағында танылатын шетелдік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 19 шiлдедегі № 352 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23626 болып тіркелген) бекітілген "Білім туралы құжаттарды тану" мемлекеттік көрсетілетін қызметі шеңберінде Сараптау кеңесінің қарауына келіп түскен диссертациялар мен жарияланымдар осы Қағидалардың 5, 7 және 10-тармақтарына сәйкестігі тұрғысынан 36 жұмыс күні ішінде қаралады.

      Қағидалардың 5 және 10-тармақтарына сәйкес келмеуіне байланысты Сараптау кеңесінің теріс қорытындысы болған жағдайда ізденушінің диссертациясы қайта қарауға жатпайды.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4-тарау. Диссертациясын шетелде қорғаған тұлғаларға философия
докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру

      19. Алып тасталды - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      20. Алып тасталды - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      21. Алып тасталды - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      22. Алып тасталды - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      23. Алып тасталды - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      24. Алып тасталды - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      25. Алып тасталды - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      26. Алып тасталды - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

5-тарау. Апелляцияларды қарау

      27. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беруден бас тарту туралы диссертациялық кеңестің және Комитеттің шешіміне оның шыққан күнінен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде докторант, ізденуші апелляцияға бере алады. Апелляция философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беруден бас тарту туралы шешім қабылдаған диссертациялық кеңеске немесе Комитетке беріледі. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін апелляция қарауға қабылданбайды.

      28. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру мәселелері бойынша дауларды сотқа дейін реттеу үшін апелляция берілген күннен бастап 1 (бір) ай ішінде Комитет құрамы өзінің 2 (екі) өкілінен және ғылыми кеңесші, рецензент, диссертациялық немесе Сараптау кеңестерінің мүшелері болып табылмайтын, тиісті мамандық бойынша 3 (үш) ғалымнан тұратын апелляциялық комиссияны (бұдан әрі – комиссия) құрады.

      Комиссия құрылған күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде апелляцияны, аттестациялық істің материалдарын қарайды және апелляция нәтижелері бойынша қорытынды дайындайды.

      Докторантты немесе ізденушіні отырысқа шақыру туралы мәселені Комиссия дербес шешеді.

      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      29. Апелляциялық комиссияның қорытындысы комиссия мүшелерінің көпшілік ашық дауыс беруі негізінде қабылданады және оған комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

      30. Комиссия өз қызметінде Қағиданы, Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережені басшылыққа алады.

      31. Апелляциялық комиссияның қорытындысына қол қойылған күнінен бастап Комитет күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру/беруден бас тарту туралы тиісті бұйрық шығарады және ол туралы өтініш берушіге хабарлайды. Апелляциялық комиссияның қорытындысы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің (ӘРПК) рәсімдеріне сәйкес өтініш берушіге хабарланады.

      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 09.01.2023 № 7 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      32. Қағидамен реттелмейтін, оның ішінде философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беруден, апелляцияға беру мерзімін қалпына келтіруден бас тарту мәселелері бойынша даулар сот тәртібінде шешіледі.

6-тарау. Қазақстан Республикасындағы ерекше мәртебесі бар ЖОО-ларда қорғаған тұлғаларға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру

      Ескерту. Қағида 6-тараумен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      33. Ерекше мәртебесі бар ЖОО диссертациялық кеңестің шешімі негізінде философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесін беру (беруден бас тарту) туралы тиісті бұйрықты шешім қабылдағаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде шығарады.

      34. Ерекше мәртебесі бар ЖОО-ның бұйрығымен философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері берілген тұлғаларға жеке үлгідегі дипломдар бұйрық шыққаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде беріледі.

      Ерекше мәртебесі бар ЖОО-ның интернет-ресурсында философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру туралы ақпарат диссертациялық кеңес шешім қабылдағаннан бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде орналастырылады.

      35. Ерекше мәртебесі бар ЖОО философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі жөніндегі дипломды беру тәртібін өздері анықтайды.

      36. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас тартылған жағдайда докторант диссертациясын қайта қорғауға ұсынады, бірақ ерекше мәртебесі бар ЖОО-да өткен алдыңғы қорғаудан бір жыл өткеннен кейін.

  Дәрежелер
беру қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

_______________________________бойынша Сараптау кеңесінің қорытындысы

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.03.2021 № 98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20__ ж. "_____" _________                               № ________ хаттама

      Тыңдалды:

      ___________________________________________________мамандығы/кадрлар

      даярлау бағыты бойынша _____________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      тақырыбындағы диссертацияны қорғау негізінде докторант

      ____________________________________________________________________

      (докторанттың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру туралы қолдаухат

      бойынша 20___ ж. “____” _____________ (№ ___ хаттама)

      __________________________________________________________________

      диссертациялық кеңестің шешімі туралы № ________________ іс.

      Сарапшы ___________________________________________ тыңдап және

      істің материалдарын талқылап, Сараптау кеңесі мынаны белгілейді:

      1. Диссертация тақырыбының Қазақстан Республикасында іске асырылатын ғылыми

      дамудың басым бағыттарына және/немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкестігі

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      2. Диссертацияны өзі жазу қағидатының сақталуы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Диссертацияда ішкі бірлік қағидатының сақталуы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      4. Диссертацияда ғылыми жаңашылдық қағидатының сақталуы, негізгі ғылыми

      нәтижелері___________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      5. Диссертацияда дәйектілік принципінің сақталуы

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      6. Диссертацияда практикалық құндылық принципінің сақталуы.

      Диссертацияның практикалық немесе теориялық мәні бар (керектісін сызу қажет).

      Диссертация нәтижелері ____________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________ енгізілді.

      Практикаға ендіру үшін келесі (ғылыми нәтижелерді пайдалану жөнінде

      практикалық және/немесе теориялық ұсыныстар)___________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________

      ____________________________________________________________ұсынылады.

      7. Диссертацияда академиялық адалдық қағидатының сақталуы, диссертацияда

      авторы мен дереккөзі көрсетілмеген бөтен материалдың (плагиат)

      болуы _______________________________________________________________

      (бар немесе жоқ)

      Плагиат болған жағдайда пайдаланған дереккөзі көрсетілген салыстырмалы кесте қоса беріледі.

      8. Жарияланымдар толықтығының сәйкестігі:

      диссертация тақырыбы бойынша:

      барлығы ғылыми еңбек _______;

      оның ішінде:

      Басылымдар тізбесіне енгізілген басылымдарда _______ ;

      Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) ақпараттық компаниясының деректер базасында нөлдік емес импакт-факторға ие немесе индекстелетін халықаралық рецензияланатын журналдарда _______ ;

      Scopus (Скопус) деректер базасына кіретін _______ ;

      Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) компаниясының деректер базасына енгізілген шетелдік патенттер ______;

      басқа жарияланымдар _______ жарияланды.

      Жарияланымдар Қағидалардың 6-тармағына _______________________

      (сәйкес келеді/келмейді)

      9. Аттестациялық іс материалдарының Қағидалар талаптарына сәйкестігі

      ____________________________________________________________________

      Рецензенттер мен ғылыми кеңесшілердің бір-біріне тәуелсіз болу қағидатының

      сақталуы ____________________________________________

      Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережеге сәйкес қорғау рәсімінің сақталуы

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      10. Диссертациялық кеңеске ескертулер_____________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      11. Сараптау кеңесінің шешімі (тармақшалардың біреуі толтырылады):

      1) Докторанттың аттестациялық ісі және диссертациясы Қағидалардың барлық

      талаптарына сәйкес келеді.

      Сараптау кеңесінің қорытындысы - ________________________________

      _____________________________________________ мамандық/даярлау бағыты

      бойынша докторант___________________________________________________

      (докторанттың Т.А.Ә (болған жағдайда).)

      философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін берілсін.

      2) Докторанттың аттестациялық ісі және диссертациясы Қағидалардың келесі

      тармақтарына сәйкес келмейді__________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (осы Қағидалардың қай тармақтарына сәйкес келмейтіні көрсетіледі).

      Сараптау кеңесінің қорытындысы - __________________________________

      _____________________________________________ мамандық/даярлау бағыты

      бойынша докторант___________________________________________________

      (докторанттың Т.А.Ә (болған жағдайда).)

      философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас тартылсын.

      3) Сараптау кеңесінің қорытындысы - докторант______________________

      ____________________________________________________________________

      (докторанттың Т.А.Ә (болған жағдайда).)

      диссертациясы мыналарды____________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (диссертациялық жұмыста нені жөндеу керек екені көрсетіледі)

      ____________________________________________________________________

      жөндеу үшін пысықтауға жіберілсін.

      4) Сараптау кеңесінің қорытындысы - докторант______________________

      ____________________________________________________________________

      (докторанттың Т.А.Ә (болған жағдайда).)

      диссертациясы қайта қорғауға жіберілсін ________________________________

      ___________________________________________________________________

      (диссертация Қағидалардың қай талабына сәйкес келмейтіні көрсетіледі)

      ____________________________________________________________________

      Дауыс беру нәтижелері: "жақтап" дауыс бергені ______________________

      "қарсы ____________

      "қалыс қалғаны" ____________

      Төраға ____________________________________________________

      (қолы, тегі және аты-жөнінің бірінші әріптері)

      Ғалым хатшы ______________________________________________

      (қолы, тегі және аты-жөнінің бірінші әріптері)

      Сарапшы __________________________________________________

      (қолы, тегі және аты-жөнінің бірінші әріптері)


  Ғылыми дәрежелерді
беру Қағидасына
2-қосымша

      Нысан

      "Бекітемін"

      Қазақстан Республикасы

      Білім және ғылым министрлігі

      Білім және ғылым саласындағы

      бақылау комитетінің төрағасы

      ____________________________

      20__ ж. " ___"_____

____________________сараптау кеңесінің келу парағы

      20___ ж. " ___"_____

Тегі, а.ә (болған жағдайда).

Сараптау объектісі, қорытындылар саны

Сағат саны

Сараптау кеңесі мүшесінің қолы

Сараптау кеңесі төрағасының қолы

қорытындылар

жұмысқа қатысу, сағат

  Дәрежелерді
беру Қағидасына
3-қосымша

      Нысан

_____________________________ бойынша Сараптау кеңесінің қорытындысы

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 24.05.2019 № 230 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20__ ж. "____" __________                                     № _______ хаттама

      Тыңдалды:

      ________________________________________________ мамандығы бойынша

      ___________________________________________________________________

      ______________________________________________________________ алған

                        (мемлекет, ұйым)

      ____________________________________________________________________

      (ізденушінің тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі -Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

      ____________________________________________________________________

      дәреже туралы дипломның баламалылығын тану туралы қолдау хат (жеке өтініш)

      бойынша берілген _____________№ аттестациялық іс.

      Диссертация тақырыбы:_______________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Сарапшы ___________________________________________ тыңдап және

                        (Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

      істің материалдарын талқылап, Сараптау кеңесі мынаны белгіледі:

      1. Диссертация тақырыбының өзектілігін бағалау (Қағидалардың 21 және

      22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды)______________

      ____________________________________________________________________

      (ғылым мен техниканың дамуына, қоғамдық практика сұраныстарына сәйкестігі)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      2. Диссертацияны өзі жазу принципінің сақталуы (Қағидалардың 21 және

      22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды):

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Диссертацияда ішкі бірлік принципінің сақталуы (Қағидалардың 21 және

      22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды):

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      4. Диссертацияда ғылыми жаңашылдық принципінің сақталуы, негізгі ғылыми

      нәтижелері (Қағидалардың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін

      толтырылмайды):

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      5. Диссертацияда дәйектілік принципінің сақталуы (Қағидалардың 21 және

      22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды):

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      6. Диссертацияда практикалық құндылығының принципінің сақталуы

      (Қағидалардың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды):

      диссертация нәтижелері___________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (өнеркәсіптік ендіру ауқымы, тәжірибелік-өнеркәсіптік,

      ____________________________________________________________________

      зертханалық сынақтар, оқу процесінде пайдалану)

      ____________________________________________________________ендірілді;

      практикаға ендіру үшін __________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (авторлық куәліктер, патенттер, алдын ала патенттер,

      зияткерлік меншік туралы куәліктер)

      ____________________________________________________________________

      (ғылыми нәтижелерді пайдалану жөнінде теоретикалық ұсыныстар)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      _________________________________________________________ұсынылады.

      7. Диссертацияда авторы мен дереккөзін көрсетпей бөтен материалды

      пайдаланғанының (плагиат) анықталуы _________________________________

      ____________________________________________________________________

                        (бар немесе жоқ)

      Плагиат болған жағдайда пайдаланған дереккөзі көрсетілген салыстырмалы кесте қоса беріледі.

      8. Диссертация тақырыбы бойынша (Қағидалардың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды):

      барлығы ғылыми еңбек _______;

      оның ішінде:

      Комитет ұсынатын басылымдарда _______ ;

      шетелдік ғылыми басылымдарда _________;

      Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) ақпараттық компаниясының деректер базасында нөлдік емес импакт-факторға ие халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда _______ ;

      Scopus (Скопус) _______ ;

      zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал), JSTOR (ДЖЕЙСТОР) деректер базасына кіретін халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда _______ ;

      Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) компаниясының деректер базасына енгізілген шетелдік патенттер ______;

      басқа жарияланымдар _______ жарияланды.

      Жарияланымдар Қағидалардың 6-тармағына _______________________

      (сәйкес келеді/келмейді)

      9. "Қазақстан Республикасы Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ-ның аспирантураның, докторантураның кәсіптік білім беру бағдарламаларын меңгеруге жіберу туралы анықтаманың болуы (Қағидалардың 21-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылады):

      ____________________________________________________________________

      23-тармақтың 1), 2), 3), 7), 8), 10) және 11) тармақшаларына сәйкес

      құжаттар болуы ______________________________________________________.

      10. Диссертация (Қағидалардың 21-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар үшін):

      500 академиялық рейтингтердің тобына (Джао Тонг Шанхай университеті, Таймс, QS (КЮЭС)) немесе News (Ньюс) рейтингінің 200 ұлттық университетінің тобына кіретін

      ЖОО-да_______________________

      ________________________________________________________________;

                        (қажетін сызу, мемлекетті, ЖОО көрсету)

      немесе "Болашақ" халықаралық стипендиясын иеленушілеріне ұсынылатын ұйымдар тізіміне енгізілген Ресей Федерациясының ЖОО-да

      ____________________________________________________________________;

                        (ЖОО аталуы)

      немесе Тәуелсіз мемлекеттер достастығы және Еуразия экономикалық қауымдастығына кірмейтін мемлекеттерде қорғалған ______________________

      ____________________________________________________________________

                        (мемлекетті, ЖОО көрсету).

      23-тармақтың 1), 2), 3), 7), 8), 10) тармақшаларына сәйкес құжаттар болуы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      11. "Құпия" белгісін беру және әскери білім беру арнайы мемлекеттік және құқық қорғау органдары жүйесіндегі білім беру саласындағы уәкілетті органның ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау бағдарламалары бойынша оқуға жіберуі туралы анықтаманың болуы (Қағидалардың 22-тармағында көрсетілген тұлғалар

      үшін):_________________

      ____________________________________________________________________.

      Құжаттардың 23 тармақтың 1), 2), 3), 7), 8), 12)-тармақшаларына сәйкес болуы

      ______________________________________________________________.

      12. Сараптау кеңесінің шешімі (тармақшалардың біреуі толтырылады):

      1) Ізденушінің аттестациялық ісі Қағидалардың барлық талаптарына сәйкес,

      Сараптау кеңесі Комитетке ізденуші ________________________________

                                    (ізденушінің Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

      ____________________________________________________________мамандық

      бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін

      беруді ұсынады.

      2) Ізденушінің аттестациялық ісі Қағидалардың _____ тармағына сәйкес

      келмейді_____________________________________________________________

      (аттестациялық іс осы Ереженің қай тармақтарына сәйкес келмейтіні көрсетіледі)

      ____________________________________________________________________.

      Сараптау кеңесі Комитетке ізденуші_____________________________________

                                          (ізденушінің Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

      дипломының баламалылығын танудан және _____________________

      __________________________________________________________ мамандығы

      бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас

      тартуды ұсынады.

Дауыс беру нәтижелері:

"жақтап" дауыс бергені ____________


"қарсы" ____________


"қалыс қалғаны" ____________

Төраға

______________________________
(Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

Ғалым хатшы

______________________________
(Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

Сарапшы

______________________________
(Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

     

  Қазақстан Республикасы
  Білім және ғылым министрінің
  2011 жылғы 31 наурыздағы
  № 127 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің кейбір күші жойылған бұйрықтарының тізімі

      1. "Ғылыми дәрежелер беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы № 16 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2141 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2003 жыл, № 15, 842-құжат), 2012 жылғы 1 шілдеден бастап күшін жоятын 3, 4, 7-12, 35 (бірінші бөлім), 36, 42-44, 50 тармақтарды қоспағанда.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2011.11.25 № 492 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      2. "Ғылыми дәрежелер беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы № 16 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы 1 наурыздағы № 159 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2724 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2005 жыл, № 15, 95-бап).

      3. "Ғылыми дәрежелер беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы № 16 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы 9 маусымдағы № 535 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2906 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2005 жыл, № 15, 97-бап).

      4. "Ғылыми дәрежелер беру ережелелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы № 16 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2005 жылғы 12 сәуірдегі № 234 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3590 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2005 жыл, № 14, 75-бап).

      5. "Ғылыми дәрежелер беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы № 16 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 17 қазандағы № 485 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4990 болып тіркелген, "Заң газетінде" жарияланған, 2007 жылғы 30 қарашада, № 184 (1387).

Об утверждении Правил присуждения степеней

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 2011 года № 6951.

      Об утверждении Правил присуждения степеней


      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ!

      Порядок введения в действие приказа см. п. 5.

      В целях реализации подпункта 14) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить Правила присуждения степеней согласно приложению 1 к настоящему приказу.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Комитету по контролю в сфере образования и науки (Бектемесов М.А.):

      1) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) после государственной регистрации опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

      3. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра Орунханова М.К.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Министр Б. Жумагулов

      Приложение 1
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 31 марта 2011 года № 127


      Правила присуждения степеней

      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Правила - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.07.2016 № 468 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила присуждения степеней (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" (далее – Закон "О науке") и определяют порядок присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. В Правилах используются следующие понятия:

      1) аттестационное дело – пакет документов, представляемых для присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Комитет);

      2) доктор по профилю – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об образовании" (далее – Закон "Об образовании");

      3) диссертация – квалификационная научная работа, защищенная в Республике Казахстан или за рубежом, по конкретной специальности в рамках образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю;

      4) Экспертный совет – консультативно-совещательный орган при Комитете по соответствующему научному направлению, который проводит экспертизу диссертации на соответствие требованиям Правил и осуществляет мониторинг деятельности диссертационного совета, а также проводит экспертизу и мониторинг научных изданий на их соответствие требованиям;

      5) доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном Законом "Об образовании".

      Сноска. Пункт 2 – в редакции приказа и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Докторантам, защитившим диссертации в диссертационных советах при организациях высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан (далее - ВУЗ), имеющих особый статус, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю присуждаются ВУЗами, имеющими особый статус, самостоятельно в порядке, установленном в главе 6 настоящих Правил.

      Докторантам, защитившим диссертации в диссертационных советах вузов, не имеющих особого статуса, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю присуждает Комитет с учетом заключения Экспертного совета (по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам) и в порядке, установленном в главе 3 настоящих Правил.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Глава 2. Порядок присуждения степени доктора философии
(PhD), доктора по профилю

      4. Диссертация выполняется под руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта.

      Диссертация, содержащая государственные секреты, выполняется под руководством двух отечественных научных консультантов, имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта, либо имеющих воинское (специальное) звание не ниже полковника с опытом научно-педагогической работы не менее 5 (пяти) лет и активно занимающимся научными исследованиями в области научных исследований докторанта.

      Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки, которые формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и/или государственным программам (за исключением диссертаций, представленных на признание эквивалентности ученых степеней, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства).

      5. Диссертация выполняется с соблюдением принципов самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической ценности и академической честности.

      Принцип самостоятельности означает, что диссертация пишется самостоятельно и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку, развитие техники и технологий.

      Принцип внутреннего единства означает, что диссертация обладает внутренним единством, все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны; научные положения, полученные результаты и рекомендации должны соответствовать поставленным в диссертации целям и задачам. Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями.

      Принцип научной новизны означает, что научные результаты, положения, рекомендации и выводы диссертации являются новыми и диссертация содержит:

      новые научно обоснованные теоретические и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых квалифицируется как новое научное достижение или имеет важное значение для развития конкретных научных направлений;

      либо научно обоснованные технические, технологические, экономические или управленческие решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

      Принцип достоверности означает, что результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий (если применимо); для диссертаций, выполненных по естественным, техническим, медицинским, сельскохозяйственным специальностям теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием; для специальностей группы "Образование" результаты доказаны на основе педагогического эксперимента (если применимо).

      Принцип достоверности означает, что результаты диссертационной работы получены с использованием надлежащих научных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий (если применимо); для диссертаций, выполненных по естественным, техническим, медицинским, сельскохозяйственным специальностям теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием, а выводы по результатам экспериментов являются воспроизводимыми и (или) статистически достоверными; для специальностей группы "Образование" результаты доказаны на основе педагогического эксперимента (если применимо).

      Принцип академической честности означает соблюдение автором диссертации прав и законных интересов других авторов, отсутствие:

      - использования и (или) присваивания текста, идей, гипотез, выводов, методов, результатов исследований, графиков, кодов, картинок или работ других авторов без ссылки на автора и источник заимствования, а также использования текста других авторов с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла, включая использование текста переведенного с другого языка (плагиат);

      - фактов использования собственного материала, фактических и цифровых данных без ссылки на самого себя и (или) на источник собственных цитат (автоплагиат);

      - ссылки на несуществующие источники, предоставление недостоверных данных и (или) результатов, записей или сообщения о них (фабрикация);

      - манипуляции исследовательскими материалами, оборудованием, изображениями, иллюстрациями или процессами, вследствие чего искажаются материалы исследования в диссертации (фальсификация).

      Совпадение названий нормативных правовых актов и официальных документов, наименований государственных и иных официальных органов и организаций, общепринятых для соответствующей отрасли науки терминов, определений и понятий, текстов нормативных правовых актов, текстов исследуемых произведений не является плагиатом, если объем и характер их использования не ставят под сомнение самостоятельность выполненной диссертации. Не допускается применение технических средств и приемов в целях уменьшения или исключения возможности обнаружения плагиата.

      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными приказами Министра образования и науки РК от 30.04.2020 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5-1. Диссертация представляется в одной из форм:

      1) диссертационной работы;

      2) серии из не менее, чем двух статей и одного обзора или трех статей, опубликованных в изданиях, входящих в первый и/или второй квартиль по импакт-фактору по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс). В одной из статей докторант является первым автором или автором для корреспонденции.

      При выполнении требований настоящего пункта требования пункта 6 к докторанту не применяются.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 5-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.03.2021 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности (далее – Перечень изданий), и (или) в международном рецензируемом научном журнале.

      Международный рецензируемый научный журнал имеет импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) (далее – JCR (ЖСР) и индексируется в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Aрт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Aналитикс) или имеет определенный процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус).

      Требования по публикациям для допуска к защите:

      - не менее 1 (одной) статьи (article) или обзора (review) в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) и индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Aртс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 3 (трех) статей в журналах из Перечня изданий;

      - либо не менее 1 (одной) статьи (article) в международном рецензируемом научном журнале, индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Aртс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящем в первые два квартиля по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус);

      - либо не менее 2 (двух) статей (article) или 1 (одной) статьи (article) и 1 (одного) обзора (review) в международных рецензируемых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Aртс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящих в первые три квартиля по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или имеющих показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус);

      - либо наличия главы в монографии (докторанту принадлежат не менее 3 печатных листов), которая издана в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) (далее - доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити).

      При этом, для образовательных программ, касающихся казахского языка и литературы, казахской филологии, истории Казахстана, казахской философии групп образовательных программ (далее - ГОП) "8D017 – Подготовка учителей казахского языка и литературы", "D016 – Подготовка педагогов истории" и "8D060 - Филология", "D050 - Философия и этика" и "D053 – История" области подготовки 8D01 Педагогические науки и 8D02 Искусство и гуманитарные науки для допуска к защите допускается наличие:

      - не менее 1 (одной) статьи или обзора в международном рецензируемом научном журнале, индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) по разделу Arts and Humanities Citation Index (Aрт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс) или имеющем показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 3 (трех) статей в журналах из Перечня изданий;

      - либо не менее 5 (пяти) статей в журналах из Перечня изданий, одна из которых на английском языке, и 2 (двух) выступлений с устным докладом на международных научных конференциях.

      В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или имеющем процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 75, других публикаций не требуется.

      Публикации в международных рецензируемых научных журналах, сборниках конференции соответствуют содержанию диссертации и тематической направленности журнала и конференции, заявленной в указанных базах, публикуются на официальном сайте журнала, в текущих номерах и имеют тип Article (Статья), Review (Обзор) или Article in Press (Статья в печати), Conference Paper, Proceedings. Допускается публикация в международных рецензируемых научных журналах, имеющих междисциплинарное направление (Multidisciplinary).

      В случае, если индексация международного рецензируемого научного журнала в базе Scopus и/или Web of Science прекращена в связи с нарушениями, то публикации претендента в данном журнале за год, в котором индексация была прекращена, и за предыдущий год не учитываются.

      Квартиль журнала в базе Web of Science и (или) процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе Scopus учитывается за год публикации либо за год, предшествующий году публикации.

      При защите диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, основные результаты диссертации публикуются не менее, чем в 7-ми (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 4-х (четырех) статей – в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

      Для лиц, защитивших диссертации за рубежом, учитываются научные труды (в том числе 1 (одна) статья – в международном рецензируемом научном журнале), опубликованные по теме диссертации до подачи аттестационного дела в Комитет. В качестве статьи в журнале из Перечня изданий учитываются статьи в зарубежных периодических научных изданиях.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции приказа и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6-1. ОВПО самостоятельно устанавливаются требования к оформлению диссертационных работ, в том числе используемые в диссертационных работах международные стили цитирования (Harvard style (Гарвардский стиль), APA (American Psychological Association) Style (Стиль APA), MLA (Modern Language Association) Style (Стиль MLA), Chicago Style (Стиль Chicago), ACS (American Chemical Society) Style (Стиль ACS) или иные в зависимости от направления подготовки).

      Сноска. Правила дополнены пунктом 6-1 в соответствии с приказом и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. В диссертации отмечаются ссылками:

      1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;

      2) охранные документы на разработки, полученные докторантом самостоятельно или в соавторстве;

      3) научные работы по теме диссертации, выполненные докторантом самостоятельно или в соавторстве.

      В случае выявления в диссертации плагиата диссертационным советом или Комитетом принимается отрицательное решение без права повторной защиты.

      Сноска. Пункт 7 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.03.2021 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Глава 3. Присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, лицам защитившим диссертацию в диссертационных советах при ВУЗах Республики Казахстан, не имеющих особого статуса

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Срок рассмотрения аттестационных дел, представляемых в Комитет диссертационным советом в соответствии с пунктом 20 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 (далее – Типовое положение о диссертационном совете) (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6929), составляет 4 (четыре) месяца со дня их регистрации в Комитете. При приглашении докторанта на заседание Экспертного совета срок рассмотрения продлевается на 1 (один) месяц. О продлении сроков рассмотрения Комитет сообщает диссертационному совету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня продления.

      Аттестационное дело снимается с рассмотрения Комитета в течение 1 (одного) месяца с момента его поступления при наличии личного заявления (в произвольной форме) докторанта или ходатайства диссертационного совета (в произвольной форме). В случае снятия с рассмотрения аттестационное дело представляется в Комитет после повторной защиты.

      Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 30.04.2020 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. Соответствие диссертаций требованиям Правил устанавливается в Комитете на основании заключения Экспертного совета по соответствующим направлениям подготовки кадров.

      Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 30.04.2020 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. В состав Экспертных советов входят специалисты, имеющие ученую степень (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

      Члены Экспертного совета (не менее 1/3 (одной третьей) имеют индекс цитируемости - индекс Хирша 2 (два) и более в международных системах цитирования Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус); и (или) публикации в международных рецензируемых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Aртс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и входящих в 1 (первый), 2 (второй) и 3 (третий) квартиль по импакт-фактору по данным JCR (ЖСР) или имеющих показатель процентиль по CiteScore не менее 35 в информационной базе Scopus (Скопус); и (или) международные патенты; и (или) не менее 10 (десяти) публикаций в изданиях из Перечня изданий); и (или) 10 (десять) научных и (или) творческих трудов (по направлению искусство).

      Учитывается как 2 (две) научные статьи в международных рецензируемых научных журналах монография (кандидату принадлежат не менее 3 печатных листов), которая издана в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) (далее-доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити). В случае наличия главы в вышеуказанной монографии (кандидату принадлежат не менее 1 печатного листа), она учитывается как 1 (одна) статья в международном рецензируемом научном журнале.

      В состав Экспертных советов не включаются первые руководители ОВПО и государственные служащие (за исключением представителей военных, специальных учебных заведений или научных организаций, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан), а также председатели и члены диссертационных советов при ВУЗах, не имеющих особого статуса.

      При соответствии специалистов требованиям настоящего пункта Комитет утверждает составы Экспертных советов сроком на 3 (три) года. В один Экспертный совет включается не менее 6 (шести) человек. Члены Экспертных советов не могут исполнять свои функции более 2-х (двух) сроков подряд. В случае отсутствия на заседаниях Экспертного совета более 3-х (трех) раз за 1 (один) год или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, член Экспертного совета исключается.

      В состав Экспертного совета назначаются председатель, заместитель председателя и ученый секретарь, которые не являются представителями одной организации.

      Члены Экспертного совета осуществляют экспертизу аттестационных дел на возмездной основе в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 10 - в редакции приказа и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Функциями Экспертного совета являются:

      1) экспертиза аттестационных дел, диссертаций и публикаций на соответствие требованиям Правил и Типового положения о диссертационном совете;

      2) экспертиза и мониторинг журналов для включения в перечень (или исключения из перечня) научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности;

      3) анализ и мониторинг работы диссертационных советов;

      4) рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по совершенствованию подготовки докторов философии (PhD), докторов по профилю.

      5) подготовка рекомендации по методам исследования и академическому письму.

      Сноска. Пункт 11 - в редакции приказа и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Заседания Экспертного совета проводятся под руководством председателя Экспертного совета, при его отсутствии – заместителя председателя.

      Заседания считаются правомочными при наличии не менее 2/3 (двух третьих) его утвержденного состава.

      На основании решения Комитета допускается проведение заседания Экспертного совета в форме видеоконференции. При этом обеспечивается:

      визуальная идентификация участников заседания;

      непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений участников заседания.

      Участие членов Экспертного совета подтверждается явочным листом заседания Экспертного совета согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      Рабочие материалы экспертных советов хранятся в Комитете.

      Сноска. Пункт 12 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.03.2021 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12-1. Экспертный совет открытым голосованием принимает одно из решений:

      1) присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

      2) направить диссертацию на доработку (кроме случаев защиты диссертации в форме серии статей);

      3) направить диссертацию на повторную защиту;

      4) отказать в присуждении степени доктора доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

      Решение Экспертного совета о присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю считается принятым, если за него проголосовало 3/4 (три четверти) и более присутствующих на заседании членов Экспертного совета. Решение Экспертного совета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, направлении диссертации на доработку либо на повторную защиту считается принятым, если за него проголосовало 2/3 (две третьи) и более присутствующих на заседании членов Экспертного совета. В случае, если указанное количество голосов не набирается, то проводится повторное голосование, на котором принимается решение о направлении диссертацию на доработку либо на повторную защиту, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства количества голосов на повторном голосовании диссертация отправляется на повторную защиту.

      Диссертационная работа направляется на доработку в случае, если в ней есть несущественные замечания по тексту, исправление которых не меняет сути работы. В случае, если диссертация не соответствует пункту 4 и (или) 6 настоящих Правил (или) частично соответствует принципам (за исключением принципа академической честности), указанным в пункте 5 настоящих Правил, то она направляется на повторную защиту. При нарушении принципа академической честности или несоответствии принципам научной новизны, внутреннего единства, достоверности по диссертации принимается решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю.

      При принятии решения о направлении диссертации на доработку в заключении Экспертного совета (приложение 1 к настоящим Правилам) отмечаются конкретные замечания по диссертационной работе.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 12-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.03.2021 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. При отсутствии в Экспертном совете специалиста в области исследований докторанта, соискателя экспертный совет направляет диссертацию внешнему эксперту с ученой степенью (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю. Также на основании решения Экспертного совета докторант приглашается на заседание экспертного совета.

      14. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия заключения Экспертным советом Комитет издает соответствующий приказ о направлении диссертации на доработку или на повторную защиту, или о присуждении/отказе в присуждении докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

      В случае принятия решения об отправке на доработку, повторную защиту или отказе в присуждении докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю Комитет направляет заключение экспертного совета в диссертационный совет и докторанту в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа.

      Доработанная диссертационная работа представляется в экспертный совет в трехмесячный срок, который допускается продлевать не более чем на 3 (три) месяца. Решение о продлении срока доработки принимается экспертным советом на основании заявления докторанта в произвольной форме. В случае, если доработанная диссертационная работа не представляется в установленные сроки, то докторант проходит повторную защиту.

      Экспертный совет проводит обсуждение доработанной диссертационной работы на предмет устранения замечаний экспертного совета, после чего относительным большинством голосов принимается решение о присуждении степени или отправке на повторную защиту. Повторная защита проводится не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев после предыдущей защиты.

      Сноска. Пункт 14 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.03.2021 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. В случае отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю диссертация представляется докторантом на защиту повторно, но не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев после предыдущей защиты.

      При выявлении нарушения процедуры защиты диссертации, установленной в Типовом положении о диссертационном совете, Комитет в течение 2-х (двух) рабочих дней направляет замечания диссертационному совету. При этом аттестационное дело подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящими Правилами.

      Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными приказами Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 09.03.2021 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. При принятии отрицательного решения на интернет-ресурсах Комитета и ВУЗа, в котором была подготовлена диссертация, размещается информация с указанием причины принятия такого решения, а также сведения о научных консультантах, диссертационном совете и официальных рецензентах. При принятии отрицательного решения по диссертациям, содержащим государственные секреты, информация на интернет-ресурсах Комитета и ВУЗа не размещается. При принятии положительного решения Комитетом после повторной защиты диссертации информация об отрицательном решении снимается с интернет-ресурса ВУЗа и Комитета.

      17. Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, выдаются дипломы государственного образца по форме, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348) (далее – приказ № 39).

      Информация о присуждении степени размещается на интернет-ресурсах Комитета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

      18. Диссертации и публикации, поступившие на рассмотрение Экспертного совета в рамках государственной услуги "Признание документов об образовании", утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 352 "Об утверждении Правил признания документов об образовании, а также перечня зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, документы об образовании которых признаются на территории Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23626), рассматриваются на предмет соответствия пунктам 5, 7 и 10 настоящих Правил в течение 36 рабочих дней.

      В случае отрицательного заключения Экспертного совета в связи с несоответствием пунктам 5 и 10 Правил диссертация соискателя повторному рассмотрению не подлежит.

      Сноска. Пункт 18 - в редакции приказа и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Глава 4. Присуждение степени доктора философии (PhD),
доктора по профилю, лицам защитившим диссертацию за

рубежом

      19. Исключен приказом и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      20. Исключен приказом и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      21. Исключен приказом и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      22. Исключен приказом и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      23. Исключен приказом и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      24. Исключен приказом и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      25. Исключен приказом и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      26. Исключен приказом и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Глава 5. Рассмотрение апелляций

      27. На решение диссертационного совета и Комитета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня издания приказа докторант, соискатель может подать апелляцию. Апелляция подается в диссертационный совет, который принял решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, или в Комитет. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается.

      28. Для досудебного урегулирования споров по вопросам присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, Комитет в течение 1 (одного) месяца со дня подачи апелляции создает апелляционную комиссию (далее – комиссия) в составе 2 (двух) представителей Комитета и 3 (трех) ученых по соответствующей специальности, не являющихся научными консультантами, рецензентами, членами диссертационного или Экспертного советов.

      Комиссия рассматривает апелляцию, материалы аттестационного дела и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

      Вопрос о приглашении докторанта или соискателя на заседание решается Комиссией самостоятельно.

      Сноска. Пункт 28 - в редакции приказа и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      29. Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.

      30. Комиссия руководствуется в своей деятельности Правилами, Типовым положением о диссертационном совете.

      31. Со дня подписания заключения апелляционной комиссии Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней издает соответствующий приказ о присуждении/отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и сообщает об этом заявителю. Заключение апелляционной комиссии сообщается заявителю в соответствии с процедурами Административного процедурно-процессуального кодекса.

      Сноска. Пункт 31 - в редакции приказа и.о. Министра науки и высшего образования РК от 09.01.2023 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      32. Споры, не урегулированные Правилами, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, восстановления срока подачи апелляции разрешаются в судебном порядке.

      Глава 6. Присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, лицам защитившим диссертацию в диссертационных советах при ВУЗах Республики Казахстан, имеющих особый статус

      Сноска. Правила дополнены главой 6 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      33. ВУЗ, имеющий особый статус, на основании решения диссертационного совета издает соответствующий приказ о присуждении (отказе в присуждении) докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

      34. Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD), доктора по профилю приказом ВУЗа, имеющего особый статус, выдаются дипломы собственного образца в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа.

      Информация о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе ВУЗов, имеющих особый статус, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения диссертационного совета.

      35. Порядок выдачи диплома о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в ВУЗах, имеющих особый статус, определяется ими самостоятельно.

      36. В случае отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю диссертация представляется докторантом на защиту повторно, но не ранее, чем через год после предыдущей защиты в ВУЗе, имеющем особый статус.

      Приложение 1
к Правилам присуждения
степеней

      Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.03.2021 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Форма

      Заключение Экспертного совета по________________________________
      протокол № ____ от “____”__________ 20__г.
      Слушали:
      Дело № ___________
      о решении диссертационного совета _________________________________
      ______________________________________________________________________
      от “____” ________________20___ г. (протокол № ___) по ходатайству
о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) докторанта)
на основании защиты диссертации на тему:________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
по специальности /направлению подготовки кадров____________________
_____________________________________________________________________
      Заслушав эксперта ______________________________________и обсудив
материалы дела, Экспертный совет отмечает следующее:
      1. Соответствие темы диссертации приоритетным направлениям развития науки
и/или государственным программам, которые реализуются в
Республике Казахстан__________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      2. Соблюдение в диссертации принципа самостоятельности
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      3. Соблюдение в диссертации принципа внутреннего единства
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      4. Соблюдение в диссертации принципа научной новизны, основные
научные результаты
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      5. Соблюдение в диссертации принципа достоверности
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      6. Соблюдение в диссертации принципа практической ценности:
      Диссертация имеет практическое или теоретическое значение
      (нужное подчеркнуть).
      Результаты диссертации внедрены__________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
      Для внедрения в практику предлагается следующее (практические и/или
теоретические предложения по использованию научных результатов):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      7. Соблюдение в диссертации принципа академической честности, наличие
в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и источник
заимствования (плагиат)
____________________________________________________________________
                                    (есть или нет)
      При наличии плагиата приводится сравнительная таблица с указанием источника
заимствования.
      8. Соответствие полноты публикаций:
      по теме диссертации опубликовано:
      всего научных трудов _______;
      в том числе:
      в изданиях, включенных в Перечень изданий _________;
      в международных рецензируемых журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор
или индексируемых в базе данных информационной компании Clarivate Analytics
(Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф
Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) _____;
      входящих в базу данных Scopus (Скопус)____;
      зарубежные патенты, включенные в базу данных Clarivate Analytics (Кларивэйт
Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор
Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс) _____;
      ________ другие публикации.
      Публикации __________________________________________________пункту 6
                        Правил. (соответствуют или не соответствуют)
      9. Соответствие материалов аттестационного дела требованиям Правил
      ____________________________________________________________________
      Соблюдение принципа независимости друг от друга рецензентов и научных
консультантов
____________________________________________________________________
      Соблюдение процедуры защиты в соответствии с Типовым положением о
диссертационном совете
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      10. Замечания к диссертационному совету _______________________________
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      11. Решение Экспертного совета (заполняется один из подпунктов):
      1) Аттестационное дело и диссертация докторанта соответствуют всем требованиям
настоящих Правил.
      Заключение Экспертного совета – присудить _________________________
____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
      _____________________степень доктора философии (PhD), доктора по профилю
      по специальности/ направлению подготовки кадров ______________________.
      2) Аттестационное дело и диссертация докторанта не соответствуют пункту
      Правил______________________________________________________________.
      (указывается каким пунктам настоящих Правил не соответствует
      аттестационное дело)
      Заключение Экспертного совета - отказать докторанту
      _____________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (при его наличии) в присуждении степени доктора
      философии (PhD), доктора по профилю по специальности/направлению подготовки
      кадров __________________________.
      3) Заключение Экспертного совета - направить диссертационную работу докторанта
      _____________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
      на доработку для исправления __________________________________________
      _____________________________________________________________________
            (указывается, что необходимо исправить в диссертационной работе)
      4) Заключение Экспертного совета - направить диссертацию докторанта
      _____________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
      на повторную защиту __________________________________________________
      _____________________________________________________________________
            (указывается какому пункту Правил не соответствует диссертация)
      Результаты голосования: "за"____________________
                        "против"__________________
                        "воздержался"_____________
      Председатель _______________________________________________________
                  (подпись, (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
      Ученый секретарь ___________________________________________________
                  (подпись, (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
      Эксперт ___________________________________________________________
                  (подпись, (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

      Приложение 2
к Правилам присуждения
ученых степеней

      Форма

      "Утверждаю"
председатель Комитета по контролю
в сфере образования и науки
Министерства образования и науки
Республики Казахстан

      _____________________

      "______" _________________ 20__ г.

      Явочный лист
заседания Экспертного совета

________________

      "__" _________ 20___ г.

№ п.п.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Объект экспертизы, количество заключений

Количество часов

Подпись члена экспертного совета

Подпись председателя экспертного совета

заключения

Участие в работе, часы
      Приложение 3
к Правилам присуждения
степеней

      Форма

      Заключение

      Сноска. Приложение 3 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 24.05.2019 № 230 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Экспертного совета по _____________________________________________

протокол № ____

от “____”__________ 20__г.

      Слушали:

      Дело №___________

      Соискателя___________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее - Ф.И.О.))
по ходатайству (личному заявлению) ___________________________________________
о признании эквивалентности диплома степени
___________________________________________________________________________
по специальности___________________________________________________________,
полученной в _______________________________________________________________
                                    (страна, организация)
Тема диссертации____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заслушав эксперта ___________________________________________________________
                                    (Ф.И.О (при его наличии).)
и обсудив материалы дела, Экспертный совет отмечает следующее:
1. Оценка актуальности темы диссертации (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
____________________________________________________________________________
      (соответствие развитию науки и техники, запросам общественной практики)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Соблюдение в диссертации принципа самостоятельности (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Соблюдение в диссертации принципа внутреннего единства (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Соблюдение в диссертации принципа научной новизны, основные научные результаты
(для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Соблюдение в диссертации принципа достоверности (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Соблюдение в диссертации принципа практической ценности (для лиц, указанных в
пунктах 21 и 22 Правил не заполняется): результаты диссертации внедрены
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(промышленное внедрение, опытно-промышленные, лабораторные испытания,
____________________________________________________________________
использование в учебном процессе)
___________________________________________________________________;
для внедрения в практику предлагается:
____________________________________________________________________
(авторские свидетельства, патенты, предпатенты, свидетельство об
____________________________________________________________________
интеллектуальной собственности)
_____________________________________________________________________
      (теоретические рекомендации по использованию научных результатов)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
7. Соблюдение в диссертации принципа академической честности, наличие в диссертации
заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат) (для
лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
_____________________________________________________________________
                        (плагиат есть или нет)

      При наличии плагиата приводится сравнительная таблица с указанием источника заимствования.

      8. По теме диссертации опубликовано (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется):

      всего научных трудов _______;

      в том числе:

      в изданиях, рекомендуемых Комитетом _________;

      в зарубежных научных изданиях _________;

      в международных рецензируемых журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор или индексируемых в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) _____;

      входящих в базу данных Scopus (Скопус)____;

      входящих в базы данных zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал), JSTOR (ДЖЕЙСТОР) _______;

      ________ другие публикации.

      Публикации _____________________________________________ пункту 6 Правил.
                        (соответствуют или не соответствуют)

      9. Наличие справки Акционерного общества "Центр международных программ Республики Казахстан" (в произвольной форме) о направлении на обучение по профессиональным образовательным программам аспирантуры, докторантуры (заполняется для лиц, указанных в подпункте 1) пункта 21 Правил) _____________________________________________________________

      Наличие документов в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 7), 8), 10), 11) пункта 23:

      ________________________________________________________

      10. Диссертация защищена (для лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 21 Правил):

      в ВУЗе, который входит в топ 500 академических рейтингов (Шанхайского университета Джао Тонг, Таймс, QS (КЮЭС)) или топ 200 национальных университетов рейтинга News (Ньюс)

      ________________________________________________________;
                  (нужное подчеркнуть, указать страну, ВУЗ)
или в ВУЗе Российской Федерации, включенном в список организаций, рекомендуемых для
обучения обладателям международной стипендии "Болашак"
_______________________________________________________________;
                  (наименование вуза)
или в стране, не входящей в Содружество независимых государств и Евразийский
экономический союз_________________________________________________
___________________________________________________________________
                        (указать страну и вуз)

      Наличие документов в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 7), 8), 10) пункта 23

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      11. Наличие справки о назначении грифа "секретно" и/или направлении на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, уполномоченным органом в сфере военного образования, образования в системе специальных государственных и правоохранительных органов (для лиц, указанных в пункте 22 Правил):

      ___________________________________________________________________.

      Наличие документов в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 7), 8), 12) пункта 23

      _____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________.

      12. Решение Экспертного совета (заполняется один из подпунктов):

      1) аттестационное дело соискателя соответствует всем требованиям Правил, Экспертный совет рекомендует Комитету признать эквивалентным диплом

      ____________________________________________________________________

      по специальности _____________________________________________________ и присудить _________________________________________________степень
                  (Ф.И.О (при его наличии).)
доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности
__________________________________________________________________________.
2) аттестационное дело соискателя не соответствует пункту _____Правил
___________________________________________________________________________.
(указывается каким пунктам настоящих Правил не соответствует аттестационное дело)
Экспертный совет рекомендует Комитету отказать соискателю_____________________
___________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О (при его наличии).)
в признании эквивалентности диплома _________________________________ по специальности _____________________________________________________ и не присуждать степень доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности _______________________________________________________.

Результаты голосования:

"за"

____________


"против"

____________


"воздержался"

____________

Председатель


_______________________

(Ф.И.О (при его наличии).)

Ученый секретарь


_______________________

(Ф.И.О (при его наличии).)

Эксперт


_______________________

(Ф.И.О (при его наличии).)            Приложение 2
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 31 марта 2011 года № 127

      Перечень
утративших силу некоторых приказов

Министра образования и науки Республики Казахстан

      1. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года, № 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2141, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан 2003 г., № 15, ст. 842), за исключением пунктов 3, 4, 7-12, 35 (часть первая), 36, 42-44, 50, утрачивающих силу с 1 июля 2012 года.

      Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.11.2011 № 492 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 марта 2004 года № 159 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2724, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан, 2005 г., № 15, ст. 95).

      3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 июня 2004 года № 535 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2906, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан, 2005 г., № 15, ст. 97).

      4. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года № 234 "О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3590, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан, 2005 г., № 14, ст. 75).

      5. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 октября 2007 года № 485 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4990, опубликованный в "Юридической газете" от 30 ноября 2007 года, № 184 (1387).