Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесі паспортының нысанын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 344 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 25 мамырда № 11155 тіркелді

      2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 97-бабының 7-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса берілген Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесi паспортының нысаны бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министірлігінің Экономиканың инфрақұрылымын дамыту департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспасөз басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      3. «Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесi паспортының нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі төрағасының 2003 жылғы 11 тамыздағы № 62-Ө (нормативтік-құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2482 тіркелген) және «Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесi паспортының нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі төрағасының 2003 жылғы 11 тамыздағы № 62-Ө бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» 2009 жылғы 26 қазандағы  № 191-Ө (нормативтік-құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5859 тіркелген, «Заң газеті» 2009 жылғы 24 желтоқсан № 195 (1618) жарияланды) бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрінің
      міндетін атқарушы                          М. Құсайынов

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Ауыл шаруашылығы министрі
      _______________ А. Мамытбеков
      2015 жылғы 22 сәуір

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының   
2015 жылғы 17 сәуірдегі 
№ 344 бұйрығымен     
бекітілген       

нысан

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесінің паспорты
Паспорт земельного участка сельскохозяйственного назначения

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 22.12.2015 № 782 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

1. Жалпы мәліметтер
Общие сведения

Жер учаскесінің кадастрлық нөмiрi (код) _____________________________
Кадастровый номер земельного участка (код)
Ауыл шаруашылығы алқаптарының алаңы __________________________ гектар
Площадь сельскохозяйственных угодий
Жер учаскесіне меншік немесе жер пайдалану құқықтарының түрлері _____
_____________________________________________________________________
Виды права собственности или землепользования на земельный участок __
_____________________________________________________________________
Уақытша жер пайдалану мерзімі _________________________________ дейін
                                 (күні, айы, жылы)
Срок временного землепользования до _________________________________
                                       (число, месяц, год)
Жер учаскесiне сәйкестендiру құжаты _________________________________
                          (құжаттың атауы және нөмірі, берілген күні)
Идентификационный документ на земельный участок _____________________
_____________________________________________________________________
(наименование и номер документа, дата выдачи)
Жер учаскесінің меншік иесі, жер пайдаланушы ________________________
_____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) немесе заңды
тұлғаның толық атауы)
Собственник земельного участка, землепользователь ___________________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или
_____________________________________________________________________
полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________

Жер экспликациясы
Экспликация земель

                                                               гектар

Алқаптардың атауы /
Наименование угодий

Жазба енгізілді:
Запись внесена:

алғашқы /первичный

кейінгі /последующий

20_____ жыл/год «__» _____

20_____ жыл/год «__» ____

20______ жыл/год «__» _____

20_____ жыл/год «__» ____

1

2

3

4

5

Егістік /Пашня

оның ішінде суармалы/в том числе орошаемая

Көпжылдық екпелер /Многолетние насаждения

Тыңайған жерлер /Залежь

Шабындықтар/Сенокосы

оның ішінде жақсартылғаны /в том числе улучшенные

Жайылымдар /Пастбища

оның ішінде жақсартылғаны /в том числе улучшенные

Суландырылған /Обводненные

Ауыл шаруашылығы алқаптарының жиыны/Итого сельскохозяйственных угодий

Басқа алқаптар /Прочие угодья

оның ішінде /в том числе

Барлық жер /Всего земель

Жер учаскесі шекараларындағы бөгде жер пайдаланушылар
(меншік иелері)
Посторонние землепользователи (собственники)
в границах земельного участка

Жер учаскесі шекараларындағы бөгде жер пайдаланушылардың (меншік иелерінің) кадастрлық нөмірлері
Кадастровые номера посторонних землепользователей (собственников) в границах земельного участка

Алаңы, гектар
Площадь, гектар

Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат _______________________________
Документ обосновывающий внесения изменений
_____________________________________________________________________
Жазба үшін жауапты __________________________________________________
Ответственный за запись (Т.А.Ә. (ол болған кезде)/ Ф.И.О. (при его
наличии)
__________ 20___ж. / г. «___» __________ ____________(қолы / подпись)

Жер учаскесінің жоспары (алқаптар контурымен)
План земельного участка (с контурами угодий)

Жер учаскесі меншік иесінің, жер пайдаланушылардың атауы ____________
_____________________________________________________________________
Наименование собственника земельного участка, землепользователей ____
_____________________________________________________________________

Алқап түрлерінің шартты белгілері:
Условные обозначения видов угодий:
- _________________________________________________________________
- _________________________________________________________________
- _________________________________________________________________

Шектес учаскелердің кадастрлық нөмірлері:
Кадастровые номера смежных участков:
А-дан Б-ға дейін ____________________________________________________
от А до Б
Б-дан В-ға дейін ____________________________________________________
от Б до В
В-дан Г-ге дейін ____________________________________________________
от В до Г
Масштаб 1:

2. Жер учаскесінің сапалық жағдайы
Качественное состояние земельного участка
Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ түріне қарай орналасуы
Распределение сельскохозяйственных угодий по почвам

Топырақ атауы
Наименование почв

Алқаптардың атауы
Наименование угодий

Егістік
Пашня

Тыңайған жер / Залежь

Көпжылдық екпелер/ Многолетние насаждения

Шабындық Сенокос

Жайылымдар
Пастбища

Ауыл шаруашылығы алқаптарының жиыны
Итого сельско хозяйственных угодий

Басқа алқаптар
Другие угодья

Жиыны / Итого

Оның ішінде / В том числе Түбегейлі жақсартылған / Коренное улучшение

Жиыны / Итого

Оның ішінде / В том числе Түбегейлі жақсартылған / Коренное улучшение

Барлығы / всего

Оның ішінде суармалы /в том числе орошаемая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Барлығы:
Всего:Егістік құрамындағы қарашірік (0-20, 0-50 сантиметр қабатында)
Содержание гумуса пашни (в слое 0-20, 0-50 сантиметров)

Топырақ түрлерінің атауы
Наименование почв

Жазба енгізілді:
Запись внесена:

Алғашқы
Первичный

Кейінгі
Последующий

20____ жыл /год «__»______

20____ жыл /год «__»______

20____ жыл /год «__»______

0-20 см

0-50 см

0-20 см

0-50 см

0-20 см

0-50 см

1

2

3

4

5

6

7


Барлығы:
Всего:Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат _______________________________

Документ обосновывающий внесения изменений __________________________
_____________________________________________________________________
Жазба үшін жауапты __________________________________________________
Ответственный за запись (Т.А.Ә. (ол болған кезде)/ Ф.И.О. (при его
наличии)
(қолы / подпись) ____________________ 20___ж. /г. «____» ____________

Егістіктің мелиоративтік жағдайы
Мелиоративное состояние пашни

                                                               гектар

Мелиоративтік топтар /Мелиоративные группы

Жазба енгізілді:
Запись внесена:

Алғашқы / Первичный

Кейінгі / Последующий

20___ жыл/год «__» ___

20__ жыл/год «__» ___

20__ жыл/год «__» ___

20___ жыл/год «__» ___

20___ жыл/год «__» ___

1

2

3

4

5

6

Теріс әсерлерге ұшырамағандары -Неосложненные отрицательными признаками


Қиыршық тасты жерлер - Защебненные
оның ішінде / в том числе
әлсіз/ слабо
орташа / средне
өте / сильно


Тұзданған жерлер/Засоленные
оның ішінде / в том числе
әлсіз / слабо
орташа / средне
өте / сильно


Сортаңданған / Солонцовые
оның ішінде / в том числе
әлсіз / слабо
орташа / средне
өте / сильно


Шайылғандары /Смытые
оның ішінде / в том числе
әлсіз / слабо
орташа / средне
өте / сильно


Дефляцияға (жел эрозиясына)
ұшыраған жерлер - Дефлированные
оның ішінде / в том числе
әлсіз / слабо
орташа / средне
өте / сильно


Басқалары / прочие


Барлығы / всего


Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат _______________________________
Документ обосновывающий внесения изменений __________________________
Жазба үшін жауапты __________________________________________________
Ответственный за запись (Т.А.Ә. (ол болған кезде)/ Ф.И.О. (при его
наличии)
____________________________________ 20___ж. / г. «____» ____________
      (қолы / подпись)

В1 қабатындағы топырақтың сортаңдығы, %
Солонцеватость почв в горизонте В1, %

Топырақ атауы
Наименование почв

Жазба енгізілді:
Запись внесена:

Алғашқы / Первичный

Кейінгі / Последующий

20______ жыл/ год «__»__

20__ жыл/ год «__»__

20___ жыл/год «__»__

А+В1

А+В1

А+В1

Барлығы:
Всего:
Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат _______________________________
Документ обосновывающий внесения изменений __________________________
Жазба үшін жауапты __________________________________________________
Ответственный за запись (Т.А.Ә. (ол болған кезде)/Ф.И.О. (при его
наличии)
____________________________________ 20___ж. / г. «____» ____________
      (қолы / подпись)

Егістік эрозиясының нәтижесінде А+В1 белдеуінде үстіңгі
қарашірік қабаты қалыңдығының өзгеруі
Изменение мощности верхнего гумусового А+В1 горизонта в
результате эрозии пашни
сантиметр

Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат _______________________________
Документ обосновывающий внесения изменений __________________________
Жазба үшін жауапты __________________________________________________
Ответственный за запись (Т.А.Ә. (ол болған кезде)/ Ф.И.О. (при его
наличии)
__________________________________ 20___ж. / г. «____» ______________
      (қолы/ подпись)
Ескертпе: А+В1 - егістікте және төмен орналасқан қарашірік
белдеуіндегі топырақтың қарашірік қабатының биіктігі.
Примечание: А+В1 - высота гумусового слоя почвы в пахотном и
нижележащем гумусовом горизонтах.

Суармалы егістіктегі уытты тұздар сомасының құрамы
(0-30 сантиметр қабатында)
Содержание суммы токсичных солей в орошаемой пашне
(в слое 0-30 сантиметров)

%

Топырақ түрлерінің атауы/ Наименование почв

Жазба енгізілді:
Запись внесена:

Алғашқы / Первичный

Кейінгі /Последующий

«__» ______
20___ жыл/год

«__» _____
20___ жыл/год

«__» _____
20___ жыл/год

Сортаңдану типі
Тип засоления

Сортаңдану деңгейі
Степень засоления

Сортаңдану типі
Тип засоления

Сортаңдану деңгейі
Степень засоления

Сортаңдану типі
Тип засоления

Сортаңдану деңгейі
Степень засоления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Барлығы:
Всего


Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат _______________________________
Документ обосновывающий внесения изменений __________________________
Жазба үшін жауапты __________________________________________________
Ответственный за запись (Т.А.Ә.(ол болған кезде)/ Ф.И.О. (при его
наличии)
____________________________________ 20___ж. / г. «____» ____________
         (қолы/ подпись)

Азықтық алқаптардың дәнді-дақылдық техникалық жағдайы
Культуртехническое состояние кормовых угодий

                                                               гектар

Алқаптардың жағдайы /Состояние угодий

Жазба енгізілді:
Запись внесена:

Алғашқы/
первичной

Кейінгі / последующей

20____ жыл/год «__» _____

20___ жыл/год «__» ____

20___ жыл/год г «__» _____

1

2

3

4

Шабындықтар / Сенокосы

Жақсартылған / Улучшенные
Таза / Чистые
Төмпешіктер басқаны / Покрытые кочками
Бұталы, орманды / Закустаренные, залесенные
Өсіп кеткен улы өсімдіктер / Заросшие ядовитыми растениями
Барлығы / Всего
Жайылымдар / Пастбища

Жақсартылған / Улучшенные
Таза / Чистые
Төмпешіктер басқаны / Покрытые кочками
Бұталы, орманды / Закустаренные, залесенные
Тапталғаны / Сбитые
Барлығы / Всего
Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат _______________________________
Документ обосновывающий внесения изменений __________________________
Жазба үшін жауапты маман ____________________________________________
Ответственный специалист за запись (Т.А.Ә.(ол болған кезде)/ Ф.И.О.
(при его наличии)
____________________________________ 20___ж. / г. «____» ____________
(қолы/ подпись)
Ескертпе: Ауыл шаруашылығы алқаптарының мелиоративтік және
дәнді-дақылдық жағдайы туралы алғашқы жазба ____ жылғы масштабы 1:
______ топырақ зерттеп қарау материалдары және ____ жылғы масштабы
1:_______ геоботаникалық зерттеп қарау материалдары бойынша
келтірілген.
Примечание: Первичная запись о мелиоративном и культуртехническом
состоянии сельхозугодий приведены по материалам почвенного
обследования _____ года, масштабе 1:____ и материалам
геоботанического обследования _____ года, масштабе 1: _______________

Топырақ картасы
Почвенная карта

Шартты белгілер:
Условные обозначения:

- топырақ контурының шегі / граница почвенного контура
- топырақтың шифрі мен механикалық құрамы / шифр и механический
    состав почвы
- ________________________________________________________________

Масштаб 1:

Топырақ картасына мәлімдеме:
Легенда к почвенной карте:

Топырақ контурының Нөмірі/Номер
почвенного контура

Топырақ шифрі және индексі/ Шифр и индекс почв

Контурдың бояуы/Окраска контура

Топырақ атауы/
Наименование почв

Ескертпе: Топырақ картасының алғашқы деректері ____ жылғы масштабы 1: ______ топырақ зерттеп қарау материалдары бойынша келтірілген.

Примечание: Первичные данные почвенной карты приведены по материалам почвенного обследования _____ года, масштабе 1:____.

Геоботаникалық карта
Геоботаническая карта

Шартты белгілер:
Условные обозначения:

- геоботаникалық контурдың шегі / граница геоботанического контура
- өсімділік пен өнімділік типі / тип растительности и урожайность
- ________________________________________________________________

Геоботаникалық картаға мәлімдеме:
Легенда к геоботанической карте:

Контурдың Нөмірі/
Номер контура

Контурдың шифрі/
Шифр контура

Контурдың бояуы/ Окраска контура

Типтер мен түрлендіру нөмірлері/ Номера типов и модификации

Типтер мен түрлендіру атаулары / Название типов и модификации

Маусымдағы орташа өнімділік / Средняя урожайность за сезон, ц/гаМасштаб 1:

Ескертпе: Геоботаникалық картаның алғашқы деректері ____ жылғы
масштабы 1: ______ геоботаникалық зерттеп қарау материалдары бойынша
келтірілген.
Примечание: Первичные данные геоботанической карты приведены по
материалам геоботанического обследования _____ года, в масштабе
1:____.

3. Жер учаскесінің кадастрлық бағасы
Кадастровая оценка земельного участка
Бонитет балы
Балл бонитета

Ауыл шаруашылығы алқаптарының атауы/
Наименование сельскохозяйственных угодий

Жазба енгізілді:
Запись внесена:

Алғашқы/
первичный

Кейінгі / последующий

20___ жыл /год «__» _____

20___ жыл /год «__» _____

20___ жыл /год «__» _____

1

2

3

4

Егістік / Пашня
Оның ішінде суармалы / В том числе орошаемая
Көпжылдық екпелер / Многолетние насаждения
Тыңайған жерлер / Залежь
Шабындықтар / Сенокосы
Жайылымдар / Пастбища
Ауыл шаруашылығы жерлерінің жиыны / Итого сельскохозяйственных земель
Оның ішінде жақсартылғаны /
В том числе улучшенные
Жиыны:
Итого
Өзгерістер енгізу үшін негіз болған құжат / Обосновывающий документ для внесения изменений
Жазба үшін жауапты (қолы) / ответственный за запись (подпись)
Ауыл шаруашылығы алқаптарының атауы/
Наименование сельскохозяйственных угодий

Жазба енгізілді:
Запись внесена:

Алғашқы / первичный

Кейінгі / последующий

20___ жыл /год «__» ______

20___ жыл /год «__» _____

20___ жыл /год «__» ______

1

2

3

4

Егістік / Пашня
Оның ішінде суармалы / В том числе орошаемая
Тыңайған жерлер / Залежь
Көпжылдық екпелер / Многолетние насаждения
Шабындықтар / Сенокосы
Оның ішінде жақсартылғаны /
В том числе улучшенные
Жайылымдар / Пастбища
Өзгерістер енгізуді негіздейтін құжат _______________________________
Документ обосновывающий внесения изменений __________________________
_____________________________________________________________________
Жазба үшін жауапты маман ____________________________________________
Ответственный специалист за запись (Т.А.Ә. (ол болған кезде)/ Ф.И.О.
(при его наличии)
__________________________________ 20___ж. / г. «____» ______________
(қолы/ подпись)
Ескертпе: Бонитет балының алғашқы жазбасы ___________ жылғы, масштабы
1: __________ топырақ зерттеп қарау материалдары бойынша келтірілген.
Кейінгі зерттеп қараулардың нәтижелері осы паспортқа толтырылып қоса
ұсынылады.
Примечание: Первичная запись балла бонитета приведена по материалам
почвенного обследования ___________ года., в масштабе 1: ___________.
Результаты последующих обследований заполняются и прикладываются к
настоящему паспорту.

Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны
Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка
мың теңге
тысяч тенге

Ескертпе: кадастрлық құнының алғашқы жазбасы 20___ ж. «___»
_____________ жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын (жер
пайдалану құқығының) айқындау актісінің негізінде келтірілген.
Примечание: первичная запись кадастровой стоимости приведена на
основании акта определения кадастровой (оценочной) стоимости
земельного участка (права землепользования) от
«___» _____________ 20___ г.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесінің паспортын _____________
______________________________________________________________ жасады
      (жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)
Паспорт земельного участка сельскохозяйственного назначения составлен
_____________________________________________________________________
(наименование организации, ведущего земельный кадастр)
М.О. ________________________________________________________________
(қолы/ подпись) (Т.А.Ә. (ол болған кезде)/ Ф.И.О. (при его наличии)
М.П. 20 __ ж. «___» ___________
Тіркеу нөмірі _______________________________
Регистрационный номер
М.О.
М.П. ________________________________________________________________
        (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)
_____________________________________________________________ басшысы
Руководитель ________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа по земельным отношениям)
_____________________________________________________________________
(қолы/ подпись) (Т.А.Ә. (ол болған кезде)/Ф.И.О. (при его наличии)
20___ж. / г. «____» ____________
Осы паспортқа өзгерістер 20___ ж. /г.______________________ енгізілді
В настоящий паспорт внесены изменения
М.О.
М.П._________________________________________________________________
            (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)
_____________________________________________________________ басшысы
Руководитель ________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа по земельным отношениям)
_____________________________________________________________________
(қолы/ подпись) (Т.А.Ә. (ол болған кезде)/Ф.И.О. (при его наличии)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады