Арал ауданының ауылдық округтерінің жергiлiктi қоғамдастық жиналысының регламентiн бекiту туралы

Жаңартылған

Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 19 желтоқсандағы № 290 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 20 желтоқсанда № 7035 болып тіркелді.

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 39-3-бабының 3-1-тармағына және "Жергілікті қоғамдастық жиналысының үлгі регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 295 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 15630 болып тіркелген) бұйрығына сәйкес Арал аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қоса берiлiп отырған Арал ауданының аумағындағы халық саны екі мың адам және одан аз ауылдық округтердің жергiлiктi қоғамдастық жиналыстарының регламентi бекiтiлсiн.

      2. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Арал аудандық мәслихаты сессиясының төрағасы Қ. Аяпов
      Арал аудандық мәслихатының хатшысы Д. Мадинов

  Арал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 19 желтоқсаны № 290 шешімімен бекітілген

Арал ауданының аумағындағы халық саны екі мың адам және одан аз ауылдық округтердің жергiлiктi қоғамдастық жиналыстарының Регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Арал ауданының аумағындағы халық саны екі мың адам және одан аз ауылдық округтердің жергiлiктi қоғамдастық жиналыстарының регламенті (бұдан әрi - Регламент) "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрi - Заң) 39-3-бабының 3-1-тармағына және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрiнiң 2017 жылғы 7 тамыздағы № 295 бұйрығымен бекітілген жергiлiктi қоғамдастық жиналысының регламентiне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 15630 болып тіркелген) сәйкес әзiрлендi.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 22.07.2021 № 88 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Осы регламентте қолданылатын негiзгi ұғымдар:

      1) жергiлiктi қоғамдастық – шекараларында жергiлiктi өзiн-өзi басқару жүзеге асырылатын, оның органдары құрылатын және жұмыс iстейтiн тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс аумағында тұратын тұрғындардың (жергiлiктi қоғамдастық мүшелерiнiң) жиынтығы;

      2) жергiлiктi қоғамдастық жиналысы (бұдан әрi-жиналыс) – жергiлiктi қоғамдастық жиыны жiберген жергiлiктi қоғамдастық өкiлдерiнiң Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шекте және тәртiппен жергiлiктi маңызы бар ағымдағы мәселелердi шешуге қатысуы;

      3) жергiлiктi маңызы бар мәселелер – реттелуi Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiне сәйкес тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс тұрғындарының басым бөлiгiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз етуге байланысты ауылдық округ қызметiнiң мәселелерi;

      4) жергiлiктi өзiн-өзi басқару – халық тiкелей жүзеге асыратын, сондай-ақ мәслихаттар және басқа да жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары арқылы жүзеге асырылатын Заңда, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерде айқындалған тәртiппен жергiлiктi маңызы бар мәселелердi өзiнiң жауапкершiлiгiмен дербес шешуге бағытталған қызмет;

      5) жергiлiктi қоғамдастық жиналысының мүшесi – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шекте және тәртiппен жергiлiктi маңызы бар ағымдағы мәселелердi шешуге жергiлiктi қоғамдастық жиыны жiберген жергiлiктi қоғамдастық өкiлi.

2-тарау. Жергiлiктi қоғамдастық жиналысына шақыруды жүргiзу тәртiбi

      3. Жиналыс жергілікті маңызы бар ағымдағы мәселелер бойынша өткізіледі:

      бағдарламалық құжаттардың, жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламаларының жобаларын талқылау және қарау;

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ (бұдан әрі – ауылдық округ) бюджетінің жобасын және Бюджеттің атқарылуы туралы есепті келісу;

      ауылдық округтің коммуналдық меншігін (жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық меншігін) басқару жөніндегі ауылдық округ әкімі аппаратының шешімдерін келісу);

      бюджеттің атқарылуын мониторингтеу мақсатында жиналысқа қатысушылар қатарынан жергілікті қоғамдастық комиссиясын құру;

      ауылдық округ бюджетінің атқарылуына жүргізілген мониторинг нәтижелері туралы есепті тыңдау және талқылау;

      ауылдық округтің коммуналдық мүлкін иеліктен шығаруды келісу;

      жергілікті қоғамдастықтың өзекті мәселелерін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобаларын талқылау;

      ауылдық округ әкіміне кандидат ретінде тіркеу үшін тиісті аудандық сайлау комиссиясына одан әрі енгізу үшін аудан әкімінің ауылдық округ әкімі лауазымына ұсынған кандидатураларын келісу;

      ауылдық округ әкімін лауазымынан босату туралы мәселеге бастамашылық жасау;

      жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың басшыларын тағайындау жөнінде ұсыныстар енгізу

      және тиісті аумақтарда орналасқан;

      жергілікті қоғамдастықтың басқа да ағымдағы мәселелерін талқылау.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 22.07.2021 № 88 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. Жиналысты ауылдық округ әкiмi дербес не ол жергiлiктi қоғамдастық жиыны (бұдан әрi - жиналыс мүшелерi) өкiлеттiк берген, жиналыс мүшелерiнiң кемiнде он пайызының бастамасы бойынша, бiрақ тоқсанына кемiнде бiр рет шақырылуы мүмкiн.

      Жиналыстың бастамашылары күн тәртiбiн көрсете отырып, әкiмге ерiктi нысанда жазбаша өтiнiшпен жүгiнедi.

      Әкiм үш жұмыс күнi iшiнде жазбаша өтiнiштi қарайды және шақырылымның орны мен уақытын көрсете отырып, жиналысты шақыру туралы шешiм қабылдайды.

      5. Заңның 39-3-бабы 3-тармағының 4-3) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, жиналысқа шақыру уақыты, шақырылу орны және талқыланатын мәселелер туралы жиналыстың мүшелері ол өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірілмей бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсілдермен хабардар етіледі, оған сәйкес жергілікті қоғамдастық жиналысының шақырылу уақыты, орны туралы Жергілікті қоғамдастық жиналысының мүшелері жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік үш күннен кешіктірілмей хабардар етіледі.

      Әкім аппараты жиналыстың қарауына енгізілетін мәселелер бойынша қажетті материалдарды жазбаша түрде немесе электрондық құжат нысанында жиналыстың мүшелеріне және әкімге жиналысқа шақырғанға дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірмей ұсынады.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 22.07.2021 № 88 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. Жиналысты шақыру алдында әкiм аппараты жиналысқа қатысушы мүшелердi тiркеудi өткiзедi, оның нәтижесiн әкiм немесе жиналысты шақыру басталғаннан бұрын ол уәкiлеттiк берген адам жариялайды және жиналыстың хаттамасына шақыруды өткiзу орны мен уақытын көрсете отырып енгiзедi.

      Жиналысты шақыру оған жиналыс мүшелерiнiң кемiнде жартысы қатысқан кезде өттi деп есептеледi.

      7. Жиналысты шақыруды әкiм немесе ол уәкiлеттiк берген адам ашады.

      Жиналысты шақыруды жүргiзу үшiн ашық дауыс беру арқылы жиналыстың төрағасы мен хатшысы сайланады.

      8. Жиналыстың күн тәртiбiн ауылдық округ әкiмiнiң аппараты жиналыс мүшелерi, тиiстi аумақтың әкiмi енгiзген ұсыныстар негiзiнде қалыптастырады.

      Күн тәртiбiне өткен жиналыстарды шақыруда қабылданған шешiмдер барысы және (немесе) орындалуы туралы мәселелер қосылады.

      Жиналысты шақырудың күн тәртiбi оны талқылау кезiнде толықтырылуы және өзгертiлуi мүмкiн.

      Жиналысты шақырудың күн тәртiбiн жиналыс бекiтедi.

      Күн тәртiбiнiң әрбiр мәселесi бойынша дауыс беру жеке өткiзiледi. Егер оған жиналыс мүшелерiнiң көпшiлiгi дауыс берсе, мәселе күн тәртiбiне енгiзiлдi деп есептеледi.

      9. Жиналысты шақыруға олардың мәселелерi онда қаралатын аудан мәслихатының депутаттары, аудан әкiмi аппаратының, мемлекеттiк мекемелер мен кәсiпорындардың, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардың өкiлдерi шақырылуы мүмкiн. Сондай-ақ жиналысты шақыруға бұқаралық ақпарат құралдары мен қоғамдық бiрлестiктер өкiлдерi қатыса алады.

      Осы тармақтың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген шақырылған адамдар жиналыстың мүшелерi болып табылмайды және шешiмдердi қабылдау кезiнде дауыс беруге қатыспайды.

      10. Жиналысты шақыруларда баяндамалар, қосымша баяндамалар, жарыссөзде сөйлеу үшiн және жиналысқа шақыруды өткiзу тәртiбi бойынша сөз сөйлеу регламентiн төраға айқындайды. Баяндамашылар мен қосымша баяндамашыларға сұрақтарға жауап беру үшiн уақыт бөлiнедi. Егер сөз сөйлеушi бөлiнген уақыттан асып кетсе, жиналыс төрағасы оның сөзiн тоқтатады немесе шақырылымға қатысып отырған жиналыс мүшелерiнiң көпшiлiгiнiң келiсiмiмен сөз сөйлеу уақытын ұзартады.

      Жиналыс мүшесi бiр мәселе бойынша екi реттен артық сөйлей алмайды. Жарыссөздердегi жиналыс мүшелерiнiң сауалдары, түсiндiру және сұрақтарға жауап беру үшiн сөйлеулерi сөз сөйлеу деп есептелмейдi. Баяндамашыларға сұрақтар жазбаша немесе ауызша түрде қойылады. Жазбаша сұрақтар жиналыс төрағасына берiледi және жиналыс шақырылымында жарияланады.

      Жиналыс төрағасы өз бастамасы бойынша немесе жиналыс мүшелерiнiң дәлелдi ұсыныстары бойынша үзiлiстер жариялай алады.

      Жиналыстың соңында жиналыстың мүшелерiне қысқа мәлiмдемелер немесе хабарламалар жасау үшiн уақыт берiледi, олар бойынша жарыссөз болмайды.

3-тарау. Жергiлiктi қоғамдастық жиналысының шешiмдер қабылдау тәртiбi

      11. Жиналыс өз өкілеттігі шеңберінде шақырылымға қатысып отырған жиналыс мүшелерінің көпшілік даусымен шешімдер қабылдайды.

      Дауыстар тең болған жағдайда жиналыстың төрағасы шешуші дауыс құқығын пайдаланады.

      Жиналыстың шешімі хаттамамен ресімделеді, онда:

      1) жиналыстың өткізілетін күні мен орны;

      2) жиналыс мүшелерінің саны және тізімі;

      3) өзге де қатысушылардың саны және олардың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) көрсетілген тізім);

      4) жиналыс төрағасы мен хатшысының Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса);

      5) күн тәртібі, сөйлеген сөздердің қысқаша мазмұны және қабылданған шешімдер көрсетіледі.

      Хаттамаға жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды және хаттамада ауылдық округ әкімінің өкілеттігін тоқтату туралы мәселеге бастамашылық жасау туралы Жергілікті қоғамдастық жиналысының шешімі қамтылған жағдайларды қоспағанда, екі жұмыс күні ішінде ауылдық округ әкіміне беріледі.

      Ауылдық округ әкімінің өкілеттігін тоқтату туралы мәселеге бастамашылық жасау туралы шешімі бар жергілікті қоғамдастық жиналысының хаттамасына жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды және бес жұмыс күні ішінде ауданның тиісті мәслихатының қарауына беріледі.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 22.07.2021 № 88 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      12. Жиналыс қабылдаған шешімдерді ауылдық округ әкімі бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды.

      Әкімдер жергілікті қоғамдастық жиналысының шешімімен келіспейтіндігін білдіруге құқылы, бұл регламенттің 2-тарауында көзделген тәртіппен осындай келіспеушілік тудырған мәселелерді қайта талқылау арқылы шешіледі.

      Ауылдық округ әкімінің келіспеушілігін тудырған мәселелерді шешу мүмкін болмаған жағдайда, мәселені жоғары тұрған әкім тиісті аудан мәслихатының отырысында алдын ала талқылаудан соң шешеді.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 22.07.2021 № 88 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      13. Ауылдық округ әкiмiнің аппараты ауылдық округ әкiмiнiң жиналыс шешiмдерiн қарау нәтижелерiн бес жұмыс күн iшiнде жиналыстың мүшелерiне жеткiзедi.

      14. Жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару органдары, лауазымды адамдар өкiлеттiктерi шегiнде жиналысты шақыруда қабылданған және ауылдық округ әкiмi мақұлдаған шешiмдердiң орындалуын қамтамасыз етедi.

      15. Жиналысты шақыруда қабылданған шешiмдердi ауылдық округ әкiмiнiң аппараты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсiлдермен таратады.

4-тарау. Жергiлiктi қоғамдастық жиналысы шешiмдерiнiң орындалуын бақылау

      16. Жиналыста жүйелi түрде жиналыстың шешiмдерiн орындауға жауапты адамдардың ақпараттары тыңдалады.

      17. Шешiмдердi орындамаған немесе сапасыз орындаған жағдайда, тиiстi ақпарат хаттамаға енгiзiледi, оны жиналыстың төрағасы аудан әкiмiне немесе жиналыстың шешiмiн орындауға жауапты лауазымды адамның жоғары тұрған басшыларына жолдайды.

      Қабылданған шешiмдер қайта орындалмаған немесе сапасыз орындалған жағдайда, жиналыс аудан әкiмi немесе тиiстi лауазымды адамдардың жоғары тұрған басшылары алдында лауазымды адамдардың жауаптылығы туралы мәселеге бастамашылық жасайды

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады