"Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 7 қыркүйектегі № 34 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 3 желтоқсандағы № 42 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 9 желтоқсанда № 25680 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 7 қыркүйектегі № 34 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21183 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағы 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 және 14-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң Департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшы Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы Еңбек және

      халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

  Басшысының
2021 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 42 бұйрығына
1-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы "7" қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
1-қосымша
Приложение 1 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 7 сентября 2020 года
№ 34

Еңбек бойынша есеп Отчет по труду

Индексі
Индекс

1-Т

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

Қызметкерлердің саны 100 адамнан асатын, сондай-ақ "Шағын кәсіпорын қызметі туралы" (индексі 2-МП, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысан бойынша есеп беретіндерден басқа, саны 100 адамға дейін экономикалық қызметтің барлық түрлерінің заңды тұлғалары мен (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения всех видов экономической деятельности, с численностью работников свыше 100 человек, а также с численностью до 100 человек, кроме отчитывающихся по статистической форме "О деятельности малого предприятия" (индекс 2-МП, периодичность годовая)
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 12 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 12 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН1. Заңды тұлғаның деректемелері:
Реквизиты юридического лица:
1.1 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқан орнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место расположения юридического лица (подразделения) (независимо от места его регистрации) – область, город, район, населенный пункт1.2 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сəйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)1.3 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзеге асырылатын экономикалық қызметінің негізгі түрінің атауы мен кодын Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес (бұдан әрі - ЭҚЖЖ) көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) фактически осуществляемого основного вида экономической деятельности юридического лица (подразделения)
      2. Есепті жылға орташа алғанда қызметкерлердің саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные о численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

ЭҚЖЖ бойынша код
Код по ОКЭД

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлер-дің тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период, человек

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің нақты саны, адам
Фактическая численность работников в среднем за отчетный период, человек

Қызметкерлердің жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

в среднем за год
барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них
женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдерге есептелгені
из них начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдер
женщин

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы
Всего по организации (подразделению)

Х


соның ішінде:
в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

негізгі қызметтің персоналы
персонал основной деятельности


1.2

қайталама қызметтің персоналы
персонал вторичной деятельности

Х


Х


 
Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1
Х


Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2
Х


Х

Х

Х

Х

Х

      2.1 Есепті жылға орташа алғанда қызметкерлердің саны мен әкімшілік және өндірістік персоналдың жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные о численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы административного и производственного персонала

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

ЭҚЖЖ бойынша код
Код по ОКЭД

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлер-дің тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период, человек

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің нақты саны, адам
Фактическая численность работников в среднем за отчетный период, человек

Қызметкерлердің жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

в среднем за год
барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

в среднем за год
барлығы
всего

оның ішінде әйелдерге есептелгені
из них начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдер
женщин

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы
Всего по организации (подразделению)

Х

1.1

1-жолдан:
из строки 1:
әкімшілік персонал
административный персонал

Х

1.2

1-жолдан:
из строки 1:
өндірістік персонал
производственный персонал

Х

      3. Кәсіптердің негізгі топтары ("Қызметтер жіктеуіші" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес) бойынша есепті жылға орташа алғанда қызметкерлердің саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные о численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы по основным группам занятий (согласно Национальному классификатору Республики Казахстан "Классификатор занятий")

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлер-дің тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период, человек

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің нақты саны, адам
Фактическая численность работников в среднем за отчетный период, человек

Қызметкерлердің жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

в среднем за год
барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них
женщин

барлығы
всего

оның ішінде әйелдер
из них женщин

в среднем за год
барлығы
всего

оның ішінде әйелдерге есептелгені
из них начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдер
женщин

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы
Всего по организации (подразделению)


соның ішінде:
в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

басшылар және мемлекеттік қызметшілер
руководители и государственные служащие

1.2

кәсіби маманда
специалисты-профессионалы

1.3

техник мамандар және басқа да кәсіби көмекші персонал
специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный персонал

1.4

әкімшілендіру саласындағы қызметшілер
служащие в области администрирования

1.5

қызмет көрсету және сауда саласының жұмыскерлері
работники сферы услуг и продаж

1.6

фермерлер және ауыл мен орман шаруашылығының, балық шаруашылығының және балық аулау жұмысшылары
фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства

1.7

өнеркәсіп, құрылыс, көлік және басқа тектес қызметтердің жұмысшылары
рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий

1.8

өндірістік жабдық операторлары, құрастырушылары және жүргізушілері
операторы производственного оборудования, сборщики и водители

1.9

біліктілігі жоқ жұмысшылар
неквалифицированные рабочие

1.10

басқа топтарға кірмейтін жұмыскерлер
работники, не входящие в другие группы

      4. Есепті жылға орташа алғанда қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған және толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтін қызметкерлердің; жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные о численности и фонде заработной платы: лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера; работников, работающих неполное рабочее время и принятых на работу по совместительству, в среднем за отчетный год

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

А

Б

1

2

1

Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмыс істейтіндердің саны, адам
Численность работающих по совместительству (из других организаций), человек2

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдар саны, адам
Численность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, человек3

Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмыс істейтіндерге есептелген жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы, начисленный работающим по совместительству (из других организаций), тысяч тенге (с десятичным знаком)4

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдарға есептелген жалақы қоры, мың теңге (оңдық белгімен)
Фонд заработной платы, начисленный лицам, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, тысяч тенге (с десятичным знаком)5

Толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасында жұмыс істейтіндер саны, адам
Численность работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, человек6

Өндірістің тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін қызметкерлер саны, адам
Численность работников, временно неработающих в связи с простоем производства, человек7

Қашықтан жұмыс істейтін қызметкерлердің саны, адам
Численность работающих на дистанционной работе, человек      5. Қызметкерлердің күнтізбелік уақыт қорын пайдалануы туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные об использовании календарного фонда времени работников

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

А

Б

1

2

1

Барлық қызметкерлердің жұмыспен өтелген адам-күнінің саны
Число отработанных человеко-дней всеми работниками2

Барлық қызметкерлердің жұмыспен өтелген адам-сағатының саны, мың адам-сағат (ондық белгімен)
Число отработанных человеко-часов всеми работниками, тысяч человеко-часов (с десятичным знаком)3

Жұмыспен өтелмеген адам-күн саны, барлығы Число неотработанных человеко-дней, всего
оның ішінде:
из них:

Х

Х

3.1

ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы (қосымша еңбек демалысын қосқанда)
оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска (включая дополнительные трудовые отпуска)3.2

оқу демалыстары
учебные отпуска3.3

науқастануына байланысты
по болезни3.4

жалақысы сақталмайтын демалыстармен байланысты
в связи с отпусками без сохранения заработной платы3.5

өндірістің тұрып қалуына байланысты
в связи с простоем производства3.6

басқа себептер бойынша
по другим причинам4

Мерекелік және демалыс күндерінің саны, адам-күн
Число праздничных и выходных, человеко-дней      6. Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерді оқыту туралы ақпаратты көрсетіңіз (есепті жылға), адам

      Укажите информацию об обучении работников за счет средств работодателя (за отчетный год), человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жұмыс берушінің қаражаты есебінен оқыған қызметкерлер саны - барлығы
Численность работников, обученных за счет средств работодателя - всего

Оның ішінде келесі бағыттар бойынша:
Из них по следующим направлениям:

біліктілікті арттыру
повышение квалификации

кәсіптік даярлау
профессиональная подготовка

кәсіптік қайта даярлау
профессиональная переподготовка

А

Б

1

2

3

4

1

Барлығы
Всего


оның ішінде білім деңгейімен:
из них с уровнем образования:

Х

Х

Х

Х

1.1

техникалық, кәсiптiк және ортадан кейінгі бiлiм
техническое, профессиональное и послесреднее образование

1.2

жоғары бiлiм
высшее образование

1.3

жоғары оқу орнынан кейінгі білім
послевузовское образование

      7. Қызметкерлердің қозғалысы туралы деректерді көрсетіңіз, адам

      Укажите данные о движении работников, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде білім деңгейімен
Из них с уровнем образования

1-бағаннан әйелдер
Из графы 1 женщин

техникалық, кәсiптiк және орта оқу орнынан кейінгі бiлiм
техническое, профессиональное и послесреднее образование

жоғары бiлiм
высшее образование

жоғары оқу орнынан кейінгі білім
послевузовское образование

А

Б

1

2

3

4

5

1

Есепті кезеңнің басына қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на начало отчетного периода – всего


2

Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған қызметкерлер – барлығы
Принято работников за отчетный период – всегооның ішінде:
из них:

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

есепті жылы жоғары оқу орындарын бітіргендер санынан жоғары білімі бар мамандар
специалистов с высшим образованием из числа окончивших высшие учебные заведения в отчетном году


Х

Х

Х


2.1.1

оның ішінде оқыту нәтижесінде алынған мамандығы бойынша
из них по специальности, полученной в результате обучения


Х

Х

Х


2.2

жаңадан құрылған жұмыс орындарына
на вновь созданные рабочие места


Х

Х

Х


2.3

мүгедектігі бар қызметкерлер
работников, имеющих инвалидность


Х

Х

Х


3

Есепті кезеңде жұмыстан шыққан қызметкерлер – барлығы
Выбыло работников за отчетный период – всего


3.1

персонал санының қысқартылуына байланысты
в связи с сокращением численности персонала


3.2

кәсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с ликвидацией предприятия


3.3

біліктілігінің жетіспеуі салдарынан қызметкер атқарып жүрген лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмегеніне байланысты
в связи с несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации


3.4

еңбек тәртібін бұзғанына байланысты
в связи с нарушением трудовой дисциплины


3.5

тараптардың еркінен тыс мән-жайларға байланысты
в связи с обстоятельствами, независящими от воли сторон


3.6

өз еркі бойынша (қызметкердің бастамасы бойынша)
по собственному желанию (по инициативе работника)


3.7

басқа себептер бойынша
по другим причинам


4

Есепті кезеңнің соңына қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на конец отчетного периода - всего


      8. Есепті кезеңнің соңына қызметкерлердің тізімдік санының құрамы туралы деректерді көрсетіңіз, адам

      Укажите данные о составе списочной численности работников на конец отчетного периода, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы
Всего по организации (подразделению)соның ішінде мынадай жастағы адамдар:
в том числе лица в возрасте:

Х

1.1

14 – 15 жас
лет


1.2

16 – 28 жас
лет


1.3

29 – 49 жас
лет


1.4

50 жас және үлкен
лет и старше


2

1-жолдан:
жұмыс істейтін зейнеткерлер
из строки 1:
работающие пенсионеры


3

1-жолдан:
мүгедектігі бар қызметкерлер
из строки 1:
работники, имеющие инвалидность


3.1

оның ішінде мүгедектігі бар әйелдер
из них женщины, имеющие инвалидность


4

1-жолдан:
"Жасыл жұмыс орындарында" жұмыс істейтіндердің саны
из строки 1:
численность работающих на "зеленых рабочих местах"


      9. Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындар туралы деректерді көрсетіңіз, мың теңге (ондық белгімен)

      Укажите данные о затратах на содержание рабочей силы, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындар сомасы – барлығы
Сумма затрат на содержание рабочей силы – всего


1.1

Қызметкерлердің жалақы қоры - барлығы
Фонд заработной платы работников – всегосоның ішінде:
в том числе:

Х

1.1.1

тарифтік мөлшерлеме мен лауазымдық (базалық) айлықақы бойынша есептелген жалақы
заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и должностным (базовым) окладам


1.1.2

біржолғы төлемдер мен сыйлықақылар
единовременные выплаты и премии


1.1.3

жұмыс режимі мен еңбек жағдайларына байланысты өтемақы төлемдері
компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда


1.1.4

жұмыспен өтелмеген уақытқа ақы төлеу
оплата за неотработанное время1.1-жолдан:
из строки 1.1:


1.1.5

ақшалай нысандағы жалақы қоры
фонд заработной платы в денежной форме


1.1.6

заттай нысандағы жалақы қоры
фонд заработной платы в натуральной форме


1.2

Жалақы қорында ескерілмейтін төлемдер мен шығыстар - барлығы
Выплаты и расходы, не учитываемые в фонде заработной платы – всегосоның ішінде:
в том числе:

Х

1.2.1

қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша ұйымның шығыстары
расходы организации по обеспечению работников жильемоның ішінде:
из них:

Х

1.2.1.1

қызметкерлердің меншігіне берілген тұрғын үйдің құны
стоимость жилья, переданного в собственность работникам


1.2.1.2

қызметкерлерге тұрғын үй құрылысына немесе тұрғын үйді сатып алуына берілген өтеусіз демеу -
қаржылар, қызметкерге ұйым өткізген пәтерлердің нарықтық құны мен қызметкер төлеген сома арасындағы айырма
безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на жилищное строительство или приобретение жилья, разница между рыночной стоимостью квартиры, реализованной организацией работнику и суммой, уплаченной работником


1.2.1.3

қызметкерлердің шығыстарын өтеу тәртібінде тұрғын үй-жайға (пәтерді, жатақханадағы орынды жалға алу), коммуналдық көрсетілетін қызметтерге және ағымдағы жөндеуге ақы төлеу бойынша ұйым төлейтін шығыстар
расходы, уплаченные организацией в порядке возмещения расходов работников по оплате жилого помещения (плата за аренду квартиры, места в общежитии), коммунальных услуг и по оплате текущего ремонта


1.2.2

ұйымның қызметкерлерін әлеуметтік қорғауға жұмсаған шығыстары
расходы организации на социальную защиту работниковоның ішінде:
из них:


1.2.2.1

әлеуметтік сақтандыру
социальное отчисление


1.2.2.2

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру
обязательное социальное медицинское страхование


1.2.2.3

еңбекке уақытша жармсыздығы бойынша жәрдемақы
пособие по временной нетрудоспососбности


1.2.2.4

материалдық көмек
материальная помощь


1.2.2.5

басқа шығыстар
другие расходы


1.2.3

ұйымның қызметкерлерін оқытуға жұмсаған шығыстары
расходы организации на обучение работниковоның ішінде:
из них:

Х

1.2.3.1

жұмыс беруші (ұйым) өндірістік қажеттілікке байланысты оқыту мекемелеріне оқуға
жіберілген студенттер мен оқушыларға ұйымның қаражаты есебінен төленетін стипендиялар
стипендии студентам и учашимся, направленным работодателем (организацией) на обучение в учебные заведения, связанные с производственной необходимостью и выплачиваемые за счет средств организации


1.2.3.2

тренингтерге және басқа да білім беру іс - шараларына жұмсалған шығыстар
расходы на тренинги и другие образовательные мероприятия


1.2.4

мəдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар
расходы на проведение культурных мероприятий, а также по организации отдыха и развлечений


1.2.5

ұйымның жоғарыда көрсетілген топтарға жатпайтын жұмыс күшіне шығыстары
расходы организации на рабочую силу, не отнесенные к вышеперечисленным группам


1.2.6

жұмыс күшін пайдалануға байланысты салықтар
налоги, связанные с использованием рабочей силыоның ішінде:
из них:

Х

1.2.6.1

әлеуметтік аударым
социальный налог


1.2.6.2

шетелдік жұмыс күшін тартуға байланысты шығыстар
расходы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы


      10. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1 – 2

2 – 4

4 – 8

8 – 40

40 сағаттан артық
более 40 часов

      Атауы

      Наименование ____________________________________________________________

      Мекенжайы (респонденттің)

      Адрес (респондента) ________________________________________________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) ____________________________ ________________________

      стационарлық                   ұялы

      стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ________________________________________ _____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

      ________________________________________________ _________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

      ___________________________________________ __________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 42 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
2-қосымша

"Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) жұмыс уақыты – жұмыскер жұмыс берушінің актілеріне және еңбек шартының талаптарына сәйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт, сондай-ақ Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне, ұжымдық шартқа, жұмыс берушінің актісіне сәйкес жұмыс уақытына жатқызылған өзге де уақыт кезеңдері;

      2) Еңбек кодексінде белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде:

      толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;

      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту;

      күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын бір мезгілде азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледі.

      3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, оларға заңды тұлғаның статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелердің мұндай өкілеттіктері болмаған жағдайда статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады.

      Өз қызметін екі немесе одан да көп облыстардың аумағында жүзеге асыратын заңды тұлғалар әрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде статистикалық нысанды ұсынады, яғни қызметті жүзеге асыру орны бойынша деректерді көрсетеді.

      4. Статистикалық нысанды респондент белгіленген күнтізбелік есепті кезең уақытында толтырады: жыл.

      Деректер жұмыс берушінің актілері және бастапқы есеп құжаттамасының біріздендірілген нысандары: қызметкерді жұмысқа қабылдау, басқа жұмысқа ауыстыру, еңбек шартын бұзу туралы бұйрықтардың (өкімдердің), жұмыс уақытын пайдалану есебінің табельдері, есеп айырысу-төлем ведомостерінің негізінде толтырылады.

      Жұмыс уақытын пайдалану есебінің табелінде жұмысқа шықпау себептері, толық емес жұмыс күні, үстеме жұмыс туралы, жұмыс режиміндегі өзгерістер туралы белгілер тиісті құжаттар (еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтар, бұйрықтар (өкімдер) негізінде ғана көрсетіледі.

      5. Есепті кезең ішінде құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер бір заңды тұлғадан екінші тұлғаға берілген (сатылған, қайта құрылған) жағдайда, берген заңды тұлғаның статистикалық нысандарынан көрсетілген деректер жыл басынан бергі кезең үшін алып тасталады және құрамына құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер кіретін заңды тұлғаның есебіне жыл басынан бастап енгізіледі.

      Заңды тұлғаның шаруашылық жүргізуінің ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда, заңды тұлғаның жаңа статусы бойынша деректер өзгеріс болған уақыттан бастап есептеледі, бұрынғы статусы бойынша жыл басынан бергі айлардағы деректер статистикалық нысаннан алып тасталмайды.

      6. Статистикалық нысанда қателер және басқа да бұрмалаушылықтар анықталған жағдайда, заңды тұлғалар есептік деректерді түзетуді бұдан кейінгі есептердің өспелі қорытынды деректерінде қателер немесе бұрмалаушылықтар табылғаннан кейін жүргізеді.

      7. Тізімдік сан бойынша деректерді толтырғанда, жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар (төлемақысыз және кез-келген келісімшартсыз орындалған жұмысты білдіреді) ескеріледі.

      Тізімдік санға:

      1) қызметкерлер:

      бірлескен кәсіпорындарда жұмыс істейтін басқа елдердің жұмысшылары мен мамандары, сондай-ақ шетел жұмыс күштері – республика аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жұмыс беруші елден тысқары жалдаған шетелдіктер және азаматтығы жоқ азаматтар;

      жұмысты вахталық әдіспен орындау үшін жіберілгендер;

      толық емес жұмыс уақытына жұмысқа қабылданғандар;

      қысқартылған жұмыс уақыты бойынша қабылданғандар (он сегiз жасқа толмаған қызметкерлер; ауыр жұмыстарда, зиянды және (немесе) қауiптi еңбек жағдайларында жұмыс iстейтiн қызметкерлер; бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектер);

      аталған ұйымда жалақысын сақтай отырып, іссапарларда жүргендер, сондай-ақ шетелдерде қысқа мерзімді қызметтік іссапарларда жүрген қызметкерлер қосылады;

      егер олар жалақыны осы ұйымнан алатын болса, ұйымнан тыс жерлерде уақытша жұмыс істейтіндер (жүктелім бойынша);

      егер олардың жалақысы негізгі жұмыс орны бойынша сақталмайтын болса, басқа ұйымдардан жұмысқа уақытша тартылғандар;

      егер олар штаттық лауазымға қабылданған болса, жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу секторларына жұмысқа тартылған жоғары оқу орындарының күндізгі бөлімінің студенттері;

      қызметкердің оған тапсырылатын жұмысқа сәйкестігін тексеру мақсатында жұмысқа сынақ мерзімімен қабылданғандар. Аталған қызметкерлер тізімдік санға еңбек шартының әрекет етуінен бастап енгізіледі;

      уақытша жұмыста жоқ қызметкерлердің (науқастануына, оқу демалысына, жүктiлiгі және босануы бойынша демалысына, бала күтімі бойынша демалыста болуына, мерзімді әскери қызметті өтеуіне байланысты) орнына қабылданғандар;

      ұйыммен жұмысты үйінде (үйде жұмыс iстейтiн қызметкерлер) жеке еңбегімен орындау туралы еңбек шартын жасағандар қосылады.

      Өз материалдарымен және өзiнiң немесе жұмыс берушi бөлiп беретiн не жұмыс берушiнің қаражаты есебiнен сатып алынатын жабдықтарды, құрал-саймандар мен тетiктердi пайдалана отырып жұмыс берушiмен жұмысты үйде жеке еңбегiмен орындау туралы еңбек шартын жасасқан адамдар жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер деп саналады.

      Қызметкерлердің тізімдік санында жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер әрбір күнтізбелік күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      2) қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар қосылады (жалақы есептелетін және есептелмейтін).

      Қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың тізімдік санында әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Сондай-ақ, келесі себептер бойынша ұйымда уақытша болмаған қызметкерлер де тізімдік санға қосылады:

      1) ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында жүргендер;

      2) әкімшілік құқық бұзғаны үшін әкімшілік қамауға алынған қызметкерлерді қоса, себепсіз жұмысқа шықпағандар;

      3) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген және жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер, сонымен қатар қызметкердің өтініші негізінде еңбек шарты тараптарының келісімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыстағы білім беру ұйымдарына түсу үшін түсу емтиханын тапсыратын қызметкерлер;

      4) демалыс және мереке күндеріндегі жұмысы үшін қосымша демалыс күнін алғандар;

      5) егер олардың жалақысы сақталатын болса, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау үшін білім беру ұйымдарына жұмыстан босатылып жіберілгендер;

      6) еңбек ақыны толық немесе жартылай сақтаумен сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн оқу демалыстарында жүргендер;

      7) жүктілігі және босануы бойынша демалыста, жаңа туған нәрестені (балаларды) асырап алуға байланысты демалыста, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмi бойынша жалақысы сақталмайтын демалыстарда жүргендер;

      8) жұмыс берушiнiң қызметкерлер өкiлдерiмен келiсу бойынша қабылданған актiлерiмен бекiтiлген ауысымдық кестелерге сәйкес демалыс күндері барлар;

      9) қызметкердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер;

      10) науқастануына байланысты жұмысқа келмегендер (еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтарға сәйкес жұмысқа шыққанға дейін науқастанған бүкіл кезең ішінде немесе мүгедектік бойынша шыққанға дейін);

      11) өндірістің бос тұруына байланысты орнында болмағандар;

      12) сот өкімі шыққанға дейін тергеуде жатқандар;

      13) ұзақ мерзімді қызметтік іссапарға жіберілгендер, оның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер;

      14) шақыру бойынша әскери қызметті өтеу және әскери-техникалық және басқа да әскери мамандықтар бойынша дайындықта жүргендер;

      15) жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті органмен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс үшін тартылғандар қосылады.

      Тізімдік санға:

      1) қызметкерлер:

      басқа ұйымдардан қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған;

      егер олардың негізгі жұмыс орнындағы жалақысы сақталмайтын болса, басқа ұйымға уақытша жұмысқа жіберілгендер қосылмайды.

      Қоса атқарушылық бойынша жұмысты орындайтын қызметкерлерге негізгі жұмыс уақытынан бос уақытында еңбек шартының талаптарында тұрақты ақы төленетін басқа жұмысты орындайтындар жатады.

      Ұйымда еңбек қатынастарында тұрған (негізі жұмыс орны бойынша) немесе екі, бір жарым мөлшерлемесі бар қосымша атқарушылық бойынша жұмысты атқаратын қызметкер осы ұйым қызметкерлерінің тізімдік санында бір адам (бүтін бірлік) ретінде саналады.

      2) адамдар:

      азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысты орындаушы.

      Жұмысты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша орындайтын адамдарға ұйымның ішкі еңбек тәртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгіленген нақты жұмыс көлемін (біржолғы, арнаулы шаруашылық) орындау уақытына ғана шарт бойынша қабылданғандар жатады.

      Есепті кезеңнің басына (соңына) қызметкерлердің тізімдік саны есепті кезеңнің белгілі бір күніне: сол күні қабылданғандарды қоса алғанда және кеткен қызметкерлерді қоспағанда, айдың бірінші немесе соңғы күні ұйымның тізімдік құрамындағы қызметкерлер санының көрсеткіші болып табылады.

      Белгілі бір кезең ішінде қызметкерлердің орташа тізімдік санын анықтау үшін жұмыс берушінің актілері негізінде нақтыланатын (қабылдау, қызметкерлерді басқа жұмысқа ауыстыру және еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықтар, өкімдер) тізімдік құрамдағы қызметкерлер санының күн сайынғы есебі жүргізіледі.

      Ұйымда толық ай жұмыс істеген, сондай-ақ орташа алғанда есепті айда толық ай жұмыс істемеген қызметкерлердің тізімдік саны (жаңадан құрылған, таратылған, өндірістің маусымдық сипаты бар ұйымдардағы), қызметкерлердің орташа тізімдік санын мереке және демалыс күндерін қоса алғанда, есепті айдың әрбір күнтізбелік күніне қосу және алынған соманы есепті айдағы күнтізбелік күндер санына бөлу арқылы есептеледі.

      Демалыс немесе мереке күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны соның алдыңғы жұмыс күнгі қызметкерлердің тізімдік санына тең деп қабылданады. Қатарынан екі немесе одан да көп демалыс немесе мерекелік күндер болса, осы күндердің әрқайсысындағы тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны сол демалыс немесе мерекелік күндердің алдындағы жұмыс күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер санымен тең етіп алынады.

      Бір тоқсанға орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік саны ұйымның тоқсандағы жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің орташа тізімдік санын қосу және алынған соманы үшке бөлу жолымен анықталады.

      Жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі қызметкерлердің орташа тізімдік саны жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі барлық өткен айлардағы қызметкерлердің орташа айлық санын қосу және жыл басынан бергі кезең ішінде ұйымның жұмыс істеген айларының санына алынған қосындыны бөлу жолымен анықталады.

      Қызметкерлердің бір жылға орташа алғандағы тізімдік саны есепті жылдың барлық айларына орташа алғандағы қызметкерлердің орташа санын қосу және алынған соманы он екіге бөлу жолымен анықталады.

      Егер ұйым толық бір жыл істемесе (маусымдық жұмыс сипаты немесе есепті жылдың қаңтарынан кейін құрылған), онда қызметкерлердің орташа тізімдік саны ұйымның жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің орташа тізімдік санын қосып, алынған соманы он екіге бөлу жолымен анықталады.

      8. Орташа айлық жалақыны есептеу үшін қолданылатын қызметкерлердің нақты саны бойынша деректерді толтырғанда тізімдік құрамдағы қызметкерлер санынан осы Нұсқаулықтың 7-тармағының 3), 7), 9), 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген санаттағы қызметкерлер алып тасталады.

      Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) қабылданған немесе толық емес жұмыс уақытына қабылданған (ауыстырылған) қызметкерлер нақты санында есептеу арқылы есепке алынады және олардың саны есепті айдағы жұмыспен өтелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады.

      Толық емес жұмыс уақытына қабылданған қызметкерлер, тізімдік санында бүтін бірлік ретінде есептеледі, ал нақты санды есептеу кезінде өтелген жұмыс уақыты бойынша есептеледі.

      Өндірістік-экономикалық сипаттағы себептер бойынша жұмысын уақытша тоқтатқан ұйымдар қызметкерлердің нақты санын жалпы негізде анықтайды, яғни мұндай қызметкерлер нақты санда бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Толық ай (тоқсан, жыл) жұмыс істемеген ұйымдар бойынша кезең ішінде орташа алғанда, қызметкерлердің нақты санын есептеу тәртібі (орташа айлық жалақыны есептеу үшін қабылданған) осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көрсетілген кезең ішіндегі орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік санын есептеу тәртібіне ұқсас.

      Орташа айлық жалақыны есептеу үшін азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша тартылған адамдар қызметкерлердің нақты санына қосылмайды. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша тартылған адамдардың есебі статистикалық нысанның 4-бөлімінде жеке жүргізіледі. Аталған адамдар осы шарттың барлық қолданыстағы кезеңінде әрбір күнтізбелік күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Қызметкерлердің нақты санына жалақысы есептелетін қоғамдық бастамаларда жұмыспен қамтылған адамдар кіреді.

      Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтарға сәйкес науқастануына байланысты жұмысқа келмеген қызметкерлер, нақты санында есептеу арқылы есепке алынады және олардың саны есепті айдағы жұмыспен өтелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады.

      9. Ұйымның барлық қызметкерлері Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130-од бұйрығымен бекітілген, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің (www.enbek.gov.kz) интернет-ресурсында орналастырылған "Қызметтер жіктеуіші" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес негізгі қызмет топтары бойынша жіктеледі (бөлінеді).

      10. Қызметкерлердің білім деңгейлері "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес айқындалады.

      Жоғары білімі бар қызметкерлерге жоғары оқу орындарын, оның ішінде ұлттық зерттеу университеті, ұлттық жоғары оқу орнын, зерттеу университетін, университет, академия, институт және оларға теңестірілгендерді (консерватория, жоғары мектеп, жоғары училище) бітірген адамдар жатады.

      Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар қызметкерлерге резидентура, магистратура және докторантураны бітірген адамдар жатады.

      Техникалық, кәсiптiк және орта білімнен кейінгі бiлiмі бар қызметкерлерге негізгі орта және (немесе) жалпы орта білім базасында училище, колледж, кәсіптік лицей, кәсіптік техникалық мектеп, техникум және жоғары техникалық мектепті бітірген адамдар жатады.

      11. Егер кәсіпорында экономикалық қызметтің негізгі түрінен басқа экономикалық қызметтің өзге түрлері болған жағдайда, респонденттер қосалқы қызмет түрі (үшінші тұлғалар үшін өнімдер өндіру мақсатында жүзеге асырылатын, негізгіден басқа қызмет түрі) бойынша деректерді толтырады.

      12. Статистикалық нысанның 2.1-бөлімінің 1.1-жолы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 981 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12600 болып тіркелген) Әкімшілік персоналға жататын жұмыскерлер лауазымдары атауларының тізбесі негізінде толтырылады. Өндірістік персоналға ұйымдағы әкімшілік персоналды есепке алмағанда қалған қызметкерлер жатады.

      13. Жалақы қоры бойынша деректерді толтырғанда респонденттер қызметкерлердің есептелген жалақы қорын, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың жалақы қорын көрсетеді.

      Жалақы қорында ақша түріндегі, сондай-ақ ақша бірлігіне ауыстырылған заттай түрдегі барлық төлемдер ескеріледі.

      Айға, тоқсанға, жартыжылдыққа және жылға есептелген сыйлықақылар тиісті есептік кезеңде толық көлемінде есепке алынады.

      Жалақы қорына қосылатындар:

      1) тарифтік мөлшерлемелер мен лауазымдық айлықақылар бойынша есептелген жалақы:

      қызметкерлерге орындалған жұмыс немесе жұмыспен өтелген уақыт үшін тарифтік мөлшерлемелер, лауазымдық айлықақылар, келісімді бағалау бойынша, түскен табыстан пайызбен және үлес бойынша, ұйымда қабылданған еңбекақы төлеудің түрлері мен жүйелеріне қарамастан есептелген жалақы;

      тарифтік мөлшерлемелер мен лауазымдық айлықақыларға үстемеақылар (еңбек сіңірген жылдары, жұмыс өтілі, кәсіби шеберлігі, ғылыми дәрежесі, дипломатиялық рангі және тағы басқалар);

      өзінің негізгі жұмысынан босатылмастан лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймақтарын кеңейткені) немесе жұмыста уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындағаны үшін төленетін қосымша ақы сомалары;

      газет, журнал және өзге де бұқаралық ақпарат құралдарының редакциялары қызметкерлерінің тізімдік құрамында тұратын қызметкерлерге төленетін қаламақы;

      жұмыспен қамту мәселесі бойынша уәкілетті органмен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс істеуге тартылған адамдардың орындаған жұмыстары үшін есептелген сомалар;

      әскери қызметтегі міндеттерін орындауға байланысты әскери қызметшілер мен ішкі істер органдарының қызметкерлері алатын төлемдердің барлық түрлері;

      ұйым қызметкерлерінің тізімдік құрамында тұрмайтын адамдарға еңбеқақы төлеу (басқа ұйымдардан қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданғандар);

      2) біржолғы төлемдер мен сыйлықақылар:

      ай сайынғы сыйлықақылар (олардың төлем көздеріне қарамастан тұрақты сипаттағы);

      төлем көздеріне қарамастан біржолғы сыйлықақылар;

      біржолғы сыйлықақылар (еңбек сіңірген жылдары, жұмыс өтілі, кәсіби шеберлігі, ғылыми дәрежесі, дипломатиялық рангі және тағы басқалар);

      тоқсандағы, жартыжылдықтағы, бір жылдағы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақылар;

      демалысқа сауықтыру үшін жыл сайынғы жәрдемақы (демалысқа материалдық көмек);

      мерекелік және мерейтойлық күндерге байланысты біржолғы ынталандыру төлемдері;

      ұжымдық шартпен немесе жұмыс берушінің актілерімен айқындалған басқа да төлемдер мен ынталандырулар;

      3) жұмыс режимі мен еңбек жағдайларына байланысты өтемақы төлемдері:

      экологиялық апат және радиациялық қатер аймақтарында тұрғаны үшін төлемдер;

      еңбек жағдайлары үшін қосымша төлемдер (өте ауыр және зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істегені, сондай-ақ еңбектің ерекше жағдайлары үшін);

      түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша төлемдер;

      демалыс және мереке (жұмыс істемейтін) күндеріндегі жұмыстарға ақы төлеу;

      үстеме жұмысқа ақы төлеу;

      жер астындағы жұмыстарда ұдайы болатын қызметкерлерге шахтадағы (рудниктегі) оқпаннан жұмыс орнына дейін және кері қайта жүруінің нормативтік уақыты үшін қосымша төлемдер;

      4) жұмыспен өтелмеген уақытқа ақы төлеу:

      жыл сайынғы еңбек және қосымша еңбек демалыстарына ақы төлеу, пайдаланылмаған демалыс үшін ақшалай төленетін өтемақы;

      жұмыстағы арнаулы үзілістерге ақы төлеу, он сегiз жасқа толмаған қызметкерлердің жеңілдікті сағаттарына ақы төлеу;

      мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға тартылған қызметкерлердің жұмыс уақытына ақы төлеу;

      қызметкерлердің кінәсынан болмаған бос тұрып қалуларға ақы төлеу;

      жұмыс уақытын амалсыздан толық істемеген қызметкерлерге ұйым қаражаты есебінен төленетін сомалар;

      білім беру ұйымдарына жұмыстан қол үзіп біліктілігін арттыру және қайта даярлау үшін жіберілген қызметкерлерге негізгі жұмыс орны бойынша жұмыс уақытының жалақысы.

      Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы жалақының есептелген қорының сомасын қызметкерлердің нақты санына және есепті кезеңдегі айлар санына бөлу жолымен айқындалады.

      Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысты орындайтын адамдардың еңбекақысы статистикалық нысанның 4-бөлімінде ғана есепке алынады.

      4-бөлімнің 5 және 6-жолдары бойынша тізімдік құрамның қызметкерлері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      7-жолды толтыру кезінде Еңбек кодексінің 138-бабына сәйкес кәсіпорын қызметкерлерінің нақты санынан қашықтан жұмыс істейтін қызметкерлер есепке алынады.

      14. 5-бөлімде қызметкерлер уақытының күнтізбелік қоры есепке алынады, қызметкерлердің жұмыспен өтеген адам-күні (адам-сағат), түрлі себептер бойынша жұмысқа шықпаған күндер саны және мереке мен демалыс адам-күні санынан құрылады.

      Қызметкерлер уақытының күнтізбелік қорын пайдалану көрсеткіштері қызметкерлердің жұмыс уақытын есепке алу деректері негізінде толтырылады.

      Жұмыспен өтелген адам-күн (адам-сағат) санына:

      жұмыспен өтелген толық емес жұмыс уақытын қоса алғанда барлық қызметкерлердің нақты жұмыспен өтелген уақыты; үстеме және жұмыспен өтелген мереке (жұмыс) және демалыс (кесте бойынша) күндері;

      қызметтік іссапарда жүрген қызметкерлердің адам-күні;

      өз ұйымының жүктелімі бойынша басқа ұйымда жұмыс істеген қызметкерлердің адам-күнінің саны кіреді.

      Жұмыспен өтелмеген адам-күні санына мыналар кіреді:

      еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша қызметкерлердің өтiнiшi негiзiндегі жалақысы сақталмайтын демалыстар;

      жұмыста қолданылатын режимдері мен кестелеріне қарамастан еңбек демалысы күндеріне келетін күнтізбелік күндердегі мереке және демалыс күндерін есепке алмай есептелетін, ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстары (қосымша ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстарын қоса алғанда);

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1057 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12743 болып тіркелген), Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттау қағидаларына сәйкес сертификатталған, ауыр жұмыстарда, зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлерге, оның ішінде өндірістік объектілерде жұмыс істейтін қызметкерлерге жыл сайынғы қосымша ақы төленетін демалысы;

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1053 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12731 болып тіркелген), Ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесін, жұмыс істеу жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысына және еңбекке ақы төлеудің жоғарылатылған мөлшеріне құқық беретін өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімін, сондай-ақ оларды беру қағидаларына сәйкес қызметкерлерге қосымша берілетін төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы;

      экологиялық апат және радиациялық қауіп аймақтарында жұмыс істейтін қызметкерлерге, бірінші және екінші топтағы мүгедектерге берілетін қызметкерлерге жыл сайынғы қосымша ақы төленетін демалыс. Еңбек ұжымдық шарттарында ұзақ мерзімді үздіксіз жұмыс, маңызды, күрделі, шұғыл жұмыстарды орындау, сондай-ақ басқа сипаттағы жұмыстар үшін жыл сайынғы қосымша ақы төленетін еңбек демалысы белгіленуі мүмкін;

      үздіксіз өндірістегі немесе өндірістік-техникалық жағдайлар немесе халыққа тұрақты үздіксіз қызмет көрсету қажеттілігі салдарынан демалыс күндері жұмысты тоқтату мүмкін емес өндірістегі жұмыс беруші бекіткен актiлердегі ауысымдық кестеге сәйкес қызметкерлерге берілген күндер демалыс адам-күндерінің санына қосылады;

      Еңбек кодексіне сәйкес белгіленген басқа да себептер бойынша жұмыспен өтелмеген уақыт;

      науқастануына байланысты денсаулық сақтау субъектілерімен және алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарымен берілген еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтармен ресімделген, науқастанған кезеңіндегі тек жұмыс күндері (демалыс және мерекелік жұмыс емес күндерді қоспағанда) кіретін науқастануы бойынша жұмыспен өтелмеген уақыт;

      сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн жалақысы толық немесе жартылай сақталатын оқу демалыстары;

      экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептерге байланысты бүкіл жұмыс күні (ауысымы) жұмыс істемеген немесе уақытша басқа жұмысқа ауыстырылмаған қызметкерлердің бос тұрып қалған адам-күнін қамтитын өндірістің бос тұруына байланысты жұмыспен өтелмеген уақыт. Өндірістің тоқтап қалуына байланысты жұмыспен өтелмеген күндерге, сондай-ақ кәсіпорында жұмыстың тоқтауына байланысты әкімшіліктің рұқсатымен жұмысқа шықпаған адам-күндері жатады.

      Демалыс және мереке күндердің саны бойынша деректерді толтырғанда респонденттер тиісті жылдағы жұмыс уақытының балансына сәйкес демалыс пен мереке күндерді көрсетеді.

      5-бөлімнің 1, 2, 3 және 4-жолдарында тізімдік құрамының қызметкерлері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      Жұмыспен өтелген адам-сағат саны бойынша деректерді толтыру кезінде кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы ішіндегі, сондай-ақ үстеме жұмыс істеген нақты уақыты ескеріледі.

      15. Қызметкерлердің қозғалысы бойынша деректерді толтырған кезде, қабылданған қызметкерлердің санына қызметкердің қандай кезеңге қабылданғанына қарамастан, есепті кезеңде жұмысқа қабылдау туралы, босату туралы бұйрықпен (өкіммен) аталған ұйымға жұмысқа алынған адамдар кіреді.

      7-бөлімнің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 және 3.7-жолдарында көрсетілген жұмыстан шыққан қызметкерлердің санына Еңбек кодексіне сәйкес еңбек шартын бұзған барлық ұйым қызметкерлері кіреді. Егер еңбек шартының мерзімі 31 желтоқсанда аяқталатын болған жағдайда, жұмыстан шығу туралы деректер келесі жылдың қаңтар айының есебіне енгізіледі, себебі соңғы күн бұйрық бойынша Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс күні.

      16. "Жасыл жұмыс орындарында" жұмыс істейтіндердің тізімдік саны бойынша деректер 8-бөлімнің 4-жолы бойынша көрсетіледі.

      Жасыл жұмыс орындарына қоршаған ортаны сақтауға және қалпына келтіруге ықпал ететін жұмыс орындары жатады.

      Жасыл жұмыс орындарын анықтау кезінде келесі шарттарды басшылыққа алу қажет:

      1) егер кәсіпорын экологиялық тауарларды өндірсе, онда барлық жұмыс орындары жасыл жұмыс орындары ретінде бағаланады.

      Экологиялық тауарлар мен көрсетілетін қызметтеріне қоршаған ортаға пайда әкелетін, қоршаған ортаға түсетін жүктемені азайтатын немесе жоятын немесе табиғи ресурстарды неғұрлым тиімді пайдалануға ықпал ететін тауарлар мен қызметтер жатады.

      Экологиялық тауарлар мен қызметтер:

      жаңартылатын энергия нысандарын пайдалану мен дамытуға;

      энергия тиімділігін арттыруға (мысалы, энергиялық тиімді жабдықтар, аспаптар, көлік құралдары, сондай-ақ ғимараттардың энергия тиімділігін арттыратын өнімдер мен қызметтер);

      қалдықтарды жинауды, қайта өңдеуді, кәдеге жаратуды және қайта пайдалануды қоса алғанда, ластануды азайту және жою, қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарындылары мен қалдықтарын азайтуға;

      табиғи ресурстарды сақтауға (органикалық ауыл шаруашылығымен және орнықты орман шаруашылығымен байланысты өнімдер мен қызметтерге; жер ресурстарын басқару; топырақты, суды немесе жабайы табиғатты сақтау);

      қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді, экологиялық мониторингті, экологиялық проблемалар туралы жұртшылықты хабардар етуді жүзеге асыруға байланысты тауарлар мен қызметтерге бөлінеді.

      Суды жинауға, өңдеуге және бөлуге (ЭҚЖЖ 36), кәріз жүйесіне (ЭҚЖЖ 37), қалдықтармен жұмыс істеуге (ЭҚЖЖ 38), қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы (ЭҚЖЖ 39), гидрометеорологиялық қызмет қызметі (ЭҚЖЖ 74.90.1) жаңартылатын энергия саласындағы, табиғат қорғау қызметін мемлекеттік басқару және әкімшілендіру жүйесіндегі барлық өзге де қызметтер жасыл жұмыс орындарына жатады.

      Егер кәсіпорын бір бөлігі экологиялық болып табылатын біреуден артық өнімді немесе қызметтерді өндірсе, онда экологиялық тауарлар мен қызметтерді құру процесіне тікелей тартылған жұмыс орындары жасыл жұмыс орындарына жатады.

      2) егер кәсіпорын өндіретін өнім немесе қызмет экологиялық болып табылмаса, бұл ретте өндірістік процесте энергия-ресурс үнемдейтін, экологиялық бағдарланған технологиялар пайдаланылады, экологиялық мониторинг жасыл жұмыс орындарына табиғатты қорғау жабдығына, технологияларға қызмет көрсетумен, экологиялық мониторингпен тікелей байланысты жұмыс орындарын жатқызу қажет.

      17. Статистикалық нысанның 9-бөлімін толтырғанда респонденттер жалақы қорынан басқа, жалақы қорында есепке алынбайтын жұмыс күшін ұстаумен байланысты төлемдер мен шығыстарды да көрсетеді.

      Жұмыс күшін ұстауға байланысты шығыстарға мыналар жатады:

      ұйымның қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша шығыстары;

      ұйымның қызметкерлерін әлеуметтік қорғауға жұмсаған шығыстары;

      ұйымның қызметкерлерін оқытуға жұмсаған шығыстары;

      мәдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар;

      ұйымның жоғарыда көрсетілген топтарға жатпайтын, жұмыс күшіне жұмсалған шығыстар;

      жұмыс күшін пайдалануға байланысты салықтар.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.1-жолында ұйымның қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша шығыстар ескеріледі:

      басқа да шығыстар (жалға беруді қоса), яғни қызметкерлердің тұрғын үй-жайды (пәтер ақысы, жатақханадағы орындар) және қарастырылған шығыстардан асатын коммуналдық қызметтер бойынша ақы төлеу шығындарын өтеу тәртібінде ұйымның төлейтін сомалары;

      қызметкерлердің меншігіне берілген тұрғын үйдің құны;

      қызметкерлерге тұрғын үй құрылысына немесе тұрғын үйді сатып алуына берілген өтеусіз субсидиялар, қызметкерге ұйым өткізген пәтерлердің нарықтық құны мен қызметкер төлеген сома арасындағы айырма.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.2-жолында ұйымның қызмет-керлеріне әлеуметтік қорғауға жұмсаған шығыстары ескеріледі:

      әлеуметтік аударымдар;

      бұл қызметкердің орындаған жұмысына байланысты емес жағдайларда, қызметкерге (үйлену тойына, бала туған кезде, ақылы медициналық операция жасау үшін, жерлеуге және құжатпен расталған жағдайда жаппай сипаты жоқ басқа да төлемдер) бір жолғы тәртіппен көрсетілетін материалдық көмек;

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы № 907 бұйрығымен бекітілген Еңбекке уақытша қабілетсіздік бойынша әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау және төлеу қағидаларына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 12521 болып тіркелген), еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік төлемдер;

      жұмыс берушінің кінәсінен алған жарақатына немесе денсаулығына өзге де зақым келсе, келтірілген зиянды өтеуге байланысты қызметкерге сақтандыру өтеуі төленбеген жағдайда төленетін төлемақылар;

      қызметкерлердің және олардың отбасы мүшелерін (болған жағдайда) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру;

      қызметкерлерді әлеуметтік қорғауға арналған ұйымның басқа да шығыстарына кіретіндер: осы ұйымда жұмыс істемейтін адамдарға (зейнеткерлерге, мүгедектерге, қаза тапқан қызметкерлердің отбасыларына) көрсетілетін материалдық көмек; жұмыс берушінің қаражаты есебінен ұйымдардың өз қызметкерлерінің пайдасы үшін жасалған жеке басты сақтандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру төлемдері (жарналары); еңбек міндеттерін орындауға байланысты алған еңбек жарақатынан, кәсіби аурудан немесе денсаулығына өзге де зақым келуден еңбекке жарамдылығын жоғалтқан жағдайларда бұрынғы жалақысы мен жаңа жұмысындағы жалақысының арасындағы айырмашылықты төлеу сомасы;

      сауықтыру және басқа да іс-шараларды жүргізуге арналған шығыстар (жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге денсаулық сақтау қызметтерінің әр түрін көрсететін ұйымдарға ақы);

      зейнеткерлік жасқа жеткен адамдарға еңбек, ұжымдық шарттармен және (немесе) жұмыс берушінің актісімен анықталған өтемақы мөлшері;

      жұмыс беруші – заңды тұлға таратылған кезде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылған жағдайда өтемақы мөлшері;

      қызметкер саны немесе штаты қысқарған кезде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылған кезде, сондай-ақ жұмыс берушінің экономикалық жағдайы нашарлауына әкеп соқтырған өндіріс, орындалған жұмыс және көрсетілген қызметтер көлемі азайған жағдайда жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылған кезде өтемақы мөлшері;

      жұмыс берушінің еңбек шартының талаптарын орындамаған жағдайда қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылған жағдайда өтемақы мөлшері;

      ұйымның балансында тұрған немесе мемлекеттік органдардан алынған субсидияларды, салықтық жеңілдіктерді алып тастағандағы үлестік қатысу тәртібінде қаржыландырылатын медициналық пункттерді, емдеу-сауықтыру орындарын, демалыс үйлерін ұстауға (өтелімді қоса алғанда) арналған шығыстар.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.3-жолында ұйымның қызметкерлерін оқытуға жұмсаған шығыстары (біліктілігін арттыру, кәсіптік даярлау және қайта даярлау) ескеріледі:

      жұмыс берушінің (ұйымдардың) оқу орындарына оқуға жіберген студенттер мен оқушыларға тараптардың келісімі бойынша ұйымның қаражаты есебінен төленетін стипендиялар;

      оқытуға арналған басқа шығыстар (тренингтер және басқа да білім беру іс-шаралары шығыстарын қоса алғанда);

      ұйымның балансында тұрған немесе мемлекеттік органдардан алынған субсидияларды, салықтық жеңілдіктерді алып тастағандағы үлестік қатысу тәртібінде қаржыландырылатын оқу ғимараттары мен үй-жайларын ұстауға (өтелімді қоса алғанда) арналған шығыстар.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.4-жолында мәдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар ескеріледі:

      демалыс және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша шығыстар;

      қызметкерлерге жұмыс берушінің қаражаты есебінен көрсетілетін туризм және демалыс қызметтерінің әр түрін көрсететін ұйымдарға төлем;

      мәдени-ағарту іс-шараларын жүргізуге арналған шығыстар;

      спорттық іс-шараларды өткізуді ұйымдастыруға шығыстар;

      ұйым қаражаты есебінен спорттық секциялардағы жаттығуларға ақы төлеу;

      мәдени және спорттық іс-шараларды өткізу үшін үй-жайларды жалдау ақысы;

      ұйымның балансында тұрған немесе мемлекеттік органдардан алынған субсидияларды, салықтық жеңілдіктерді алып тастағандағы үлестік қатысу тәртібінде қаржыландырылатын асханаларды, кітапханаларды, клубтарды, спорттық құрылыстарды ұстауға (өтелімді қоса алғанда) арналған шығыстар;

      мәдени-көпшілік және сауықтыру жұмысын ұйымдастыру және өткізу бойынша кәсіподақтарға шегерімдер.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.5-жолында ұйымның жоғарыда көрсетілген топтарға жатпайтын жұмыс күшіне жұмсаған шығыстары ескеріледі:

      берілген арнаулы киім, аяқкиім және басқа да жеке қорғану құралдарының, сабын және басқа да жуу құралдарының, зарарсыздандыру құралдарының, сүттің және емдеу-профилактикалық тамақтанудың құны немесе ұйым әкімшілігі оларды бермеген жағдайда қызметкерлердің өздері сатып алған арнаулы киім, аяқкиім және басқа да жеке қорғану құралдары үшін шығыстарының құны;

      нысанды киімнің құны (жиынтық);

      жұмыс орнына қоғамдық көлікпен, арнайы бағыттағы, ведомстволық көлікпен жол жүру төлемі;

      персоналды жалдауға байланысты шығыстар;

      шетелдiк жұмыс күшін тарту шарттарымен, тәртібімен және ресімдеу мен рұқсат алу рәсімдерімен көзделген шетелдік жұмыс күшін тартуға байланысты шығыстар;

      Еңбек кодексіне сәйкес іссапар шығыстары;

      тараптардың келісімі бойынша қызметкерлердің басқа жердегі жұмысқа ауыстырылуына байланысты шығыстарының өтемақылары;

      геологиялық барлау, топографиялық-геодезиялық және басқа да дала жұмыстарында істейтін қызметкерлерге далалық қаражат;

      тұрақты жұмысы жол үстінде өтетін немесе жол жүру сипаты бар немесе ұжымдық шарт, еңбек шарты және (немесе) жұмыс беруші актісімен белгіленген мөлшерде қызмет көрсету учаскелері шегінде қызметтік жол жүрумен байланысты жағдайлардағы тәуліктік ақының орнына жалақыға қосылатын өтемақы төлемдері;

      жұмыс берушілер еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін қызметкерлердің жекелеген санаттарының пайдасына өз қаражаты есебінен аударатын міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары.

      Статистикалық нысанның 9-бөлімнің 1.2.6-жолында жұмыс күшін пайдалануына байланысты салықтар ескеріледі – бұл топқа салықтар мен алымдар кіреді, салықтық база болып саналатын жалақы қоры немесе қызметкерлердің саны; әлеуметтік салық; басқа да салықтар мен алымдар. Сондай-ақ бұл топқа шетелдік жұмыс күшін тартуға байланысты төлемдер енгізіледі.

      Ұйымның жұмыс күшіне арналған шығыстарына:

      ұйымның тізімінде тұрмайтын (өкілдік шығыстар) адамдарды қабылдау және қызмет көрсету жөніндегі шығыстар;

      тараптардың келісімі бойынша рационализаторлық ұсыныстар, ғылым, әдебиет, өнер, өнертабыс туындыларын жасауға, басып шығаруға және өзге де пайдалануға шарттар бойынша төленетін авторлық сыйақылар;

      тараптардың келісімі бойынша қызметкерге жеке автомобилін қызмет мақсатында пайдаланғаны үшін материалдық шығындардың (еңбекақының сомаларынсыз) өтемақысы;

      халықаралық немесе шетелдік коммерциялық емес және қайырымдылық ұйымдары берген грант түрінде алынған сомалар енгізілмейді.

      18. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      19. Ескертпе: Х-бұл позиция толтыруға жатпайды.

      20. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      әрбір жол үшін 1-баған > 2-бағанға;

      әрбір жол үшін 3-баған > 4-бағанға;

      әрбір жол үшін 5-баған > 6-бағанға;

      1 – 6-бағандар бойынша 1-жол > 1.1-жолға;

      1-баған бойынша егер 1-жол > 0, онда 1.1-жол > 0;

      1, 3-бағандар бойынша 1-жол = 1.1 – 1.2-жолдардың қосындысына;

      1, 3-бағандар бойынша 1.2 жолдар = 1.2.1 – 1.2.2-жолдардың қосындысына;

      әрбір жол үшін егер 3-баған > 0, онда 5-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 4-баған > 0, онда 6-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 5-баған > 0, онда 3-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 6-баған > 0, онда 4-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 3-баған = 4-бағанға, онда 5-баған = 6-бағанға;

      әрбір жол үшін егер 3-баған – 4-баған > 0, онда 5-баған – 6-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 5-баған – 6-баған > 0, онда 3-баған – 4-баған >0;

      әрбір жол үшін 7-баған = 5-баған *1000 / 3-баған / 12;

      әрбір жол үшін 8-баған = 6-баған *1000 / 4-баған / 12.

      2) 2.1-бөлім:

      1 – 6-бағандар бойынша 1.1 – 1.2-жолдардың қосындысы = 1-жолға;

      1 – 6-бағандар бойынша 1.1 жол ≤ 1-жолдан;

      1 – 6-бағандар бойынша 1.2 жол ≤ 1-жолдан.

      әрбір жол үшін егер 3-баған = 4-бағанға, онда 5-баған = 6-бағанға;

      3) 3-бөлім:

      әрбір жол үшін 1-баған > 2-бағанға;

      әрбір жол үшін 3-баған > 4-бағанға;

      әрбір жол үшін 5-баған > 6-бағанға;

      әрбір жол үшін егер 3-баған = 4-бағанға, онда 5-баған = 6-бағанға;

      1 – 6-бағандар бойынша 1-жол = 1.1 – 1.10-жолдардың қосындысына;

      әрбір жол үшін егер 3-баған > 0, онда 5-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 4-баған > 0, онда 6-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 5-баған > 0, онда 3-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 6-баған > 0, онда 4-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 3-баған – 4-баған > 0, онда 5-баған – 6-баған > 0;

      әрбір жол үшін егер 5-баған – 6-баған > 0, онда 3-баған – 4-баған > 0;

      әрбір жол үшін 7-баған = 5-баған *1000 / 3-баған / 12;

      әрбір жол үшін 8-баған = 6-баған *1000 / 4-баған / 12.

      4) 4-бөлім:

      1, 2-баған бойынша егер 1-жол > 0, онда 3-жолда > 0, (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) 94-коды үшін рұқсат етілген);

      1, 2-бағандар бойынша егер 2-жол > 0, онда 4-жол > 0;

      1, 2-бағандар бойынша егер 3-жол > 0, онда 1-жол > 0;

      1, 2-бағандар бойынша егер 4-жол > 0, онда 2-жол > 0;

      1, 2-бағандар бойынша 5-жол = 0 – рұқсат етілген;

      1, 2-бағандар бойынша 6-жол = 0 – рұқсат етілген;

      1, 2-бағандар бойынша 7-жол = 0 – рұқсат етілген.

      5) 5-бөлім:

      1, 2-бағандар бойынша 3-жол = 3.1 – 3.6-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша (1-жол + 3-жол + 4-жол) / (2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы) = 365 күн (кібісе жыл үшін – 366 кун);

      2-баған бойынша (1-жол + 3-жол + 4-жол) / (2-бөлімнің 2-бағанының 1-жолы) = 365 күн (кібісе жыл үшін – 366 кун);

      1, 2-бағандар бойынша егер 1-жол > 0, онда 2-жолда > 0;

      1, 2-бағандар бойынша егер 2-жол > 0, онда 1-жолда > 0.

      6) 6-бөлім. Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерді оқыту туралы ақпарат (есепті жылға):

      әрбір баған үшін 1-жол > 1.1-жол + 1.2-жол + 1.3-жол;

      әрбір жол үшін 1-баған > 2-баған + 3-баған + 4-баған.

      7) 7-бөлім:

      1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.1-жолға;

      1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.2-жолға;

      1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.3-жолға;

      1, 5-бағандар бойынша 2.1-жол > 2.1.1-жолға;

      1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.1-жол + 2.2-жол + 2.3-жол – рұқсат етілген;

      әрбір баған үшін 3-жол = 3.1 – 3.7 жолдардың қосындысына;

      әрбір баған үшін 4-жол = 1-жол + 2-жол – 3-жол;

      1 – 4 жолдар үшін 1-баған > 5-бағанға;

      1 – 4 жолдар үшін 1-баған > 2 – 4-бағандардың қосындысына;

      1 – 4 жолдар бойынша егер 1-баған > 0, онда 2 – 4-бағанда > 0 – рұқсат етілген;

      есепті жылдың 1-бағанының 1-жолы = өткен жылдың 1-бағанының 4-жолына, егер өткен жылдың 1-бағанындағы 4-жол > 0;

      есепті жылдың 2-бағанының 1-жолы = өткен жылдың 2-бағанының 4-жолына, егер өткен жылдың 2-бағанындағы 4-жол > 0;

      есепті жылдың 3-бағанының 1-жолы = өткен жылдың 3-бағанының 4-жолына, егер өткен жылдың 3-бағанындағы 4-жол > 0;

      есепті жылдың 4-бағанының 1-жолы = өткен жылдың 4-бағанының 4-жолына, егер өткен жылдың 4-бағанындағы 4-жол > 0;

      есепті жылдың 5-бағанының 1-жолы = өткен жылдың 5-бағанының 4-жолына, егер өткен жылдың 5-бағанындағы 4-жол > 0.

      8) 8-бөлім:

      1-баған бойынша 1-жол = 1.1 – 1.4-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1-жол > 2-жолға;

      1-баған бойынша 1.4-жол > 2-жолға – рұқсат етілген;

      1-баған бойынша 1-жол > 3-жолға;

      1-баған бойынша 1-жол > 3.1-жолға;

      1-баған бойынша 3-жол > 3.1-жолға;

      1-баған бойынша 1-жол = 4-жолға (ЭҚЖЖ-ның 36, 37, 38, 39, 74.90.1-кодтары үшін);

      1-баған бойынша 1-жол > 4-жолға (ЭҚЖЖ-ның 10-33, 72, 84, 85.32, 85.4- кодтары үшін).

      9) 9-бөлім:

      1-баған бойынша 1-жол = 1.1-жол + 1.2-жол;

      1-баған бойынша 1.1-жол = 1.1.1 – 1.1.4-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.1-жол = 1.1.5 + 1.1.6-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.2-жол = 1.2.1 – 1.2.6-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.2.1-жол = 1.2.1.1 – 1.2.1.3-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.2.2-жол = 1.2.2.1 – 1.2.2.5-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.2.3-жол = 1.2.3.1 – 1.2.3.2-жолдардың қосындысына;

      1-баған бойынша 1.2.6-жол = 1.2.6.1 – 1.2.6.2-жолдардың қосындысына;

      егер 1-бағанының 1.1-жолы > 0, онда 1-бағанының 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.6.1-жолдары > 0.

      10) Бөлімдер арасындағы бақылау:

      әрбір баған үшін 2-бөлімнің 1-жолы = 2.1-бөлімнің 1-жолына;

      әрбір баған үшін 2-бөлімнің 1-жолы = 3-бөлімнің 1-жолына;

      2-бөлімнің 5-бағанының 1-жолы = 9-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолына;

      7-бөлімнің 1-бағанының 4-жолы = 8-бөлімнің 1-бағанының 1-жолына;

      егер 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0, онда 5-бөлімнің 1-бағанының (1-жол + 3-жол) > 0;

      егер 5-бөлімнің 1-бағанының (1-жол + 3-жол) > 0, онда 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолында > 0;

      егер 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0, онда 5-бөлімнің 1-бағанының 4-жолы > 0;

      егер 2-бөлімнің 2-бағанының 1-жолы > 0, онда 5-бөлімнің 2-бағанының 4-жолы > 0;

      егер 2-бөлімнің 2, 4, 6-бағандарының 1-жолы > 0, онда 1, 2, 3, 4-жолдары бойынша 7-бөлімнің 5-бағаны > 0 – рұқсат етілген;

      4-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы ≤ 2-бөлімнің 3-бағанының 1-жолына – рұқсат етілген;

      4-бөлімнің 1-бағанының 5-жолы ≤ 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолына;

      4-бөлімнің 2-бағанының 5-жолы ≤ 2-бөлімнің 2-бағанының 1-жолына – рұқсат етілген;

      4–бөлімнің 1-бағанының 6-жолы ≤ 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолына;

      4-бөлімнің 2-бағанының 6-жолы ≤ 2-бөлімнің 2-бағанының 6-жолына – рұқсат етілген;

      4–бөлімнің 1-бағанының 7-жолы ≤ 2-бөлімнің 3-бағанының 1-жолына;

      4-бөлімнің 2-бағанының 7-жолы ≤ 2-бөлімнің 4-бағанының 1-жолына;

      егер 5-бөлімнің 1, 2-бағандарының 3.1-жолы > 0, онда 9-бөлімнің 1-бағанының 1.1.4-жолы > 0;

      егер 6-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0, онда 9-бөлімнің 1-бағанының 1.2.3-жолы > 0;

      егер 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0, онда 7-бөлімнің 1-бағанының (1-жол + 2-жол) > 0;

      егер 2-бөлімнің 5-бағанының 1-жолы > 0, онда 9-бөлімнің 1-бағанының 1.2-жолы > 0

  Басшысының
2021 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 42 бұйрығына
3-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы "7" қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
3-қосымша
Приложение 3 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "7" сентября 2020 года
№ 34

Еңбек бойынша есеп Отчет по труду

Индекс
Индекс

1-Т

тоқсандық
квартальная

есепті кезең
отчетный периодтоқсан
кварталжыл
год

 
Қызметкерлердің саны 100 адамнан асатын, сондай-ақ "Шағын кәсіпорын қызметі туралы" (индексі 2-МП, кезеңділігі тоқсандық) статистикалық нысан бойынша есеп беретіндерден басқа, саны 100 адамға дейін экономикалық қызметтің барлық түрлерінің заңды тұлғалары мен (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения всех видов экономической деятельности, с численностью работников свыше 100 человек, а также с численностью до 100 человек, кроме отчитывающихся по статистической форме "О деятельности малого предприятия" (индекс 2-МП, периодичность квартальная)

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 10 числа (включительно) после отчетного периода

 
БСН коды
код БИН      1. Занды тұлғаның деректемелері:Реквизиты юридического лица:1.1 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқан орнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место расположения юридического лица (подразделения) (независимо от места его регистрации) - область, город, район, населенный пункт1.2 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішінесəйкес аумақ коды (ӘАОЖ) (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіштеұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом на бумажном носителе)
  

1.3 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзеге асырылатын экономикалық қызметінің негізгі түрінің коды мен атауын Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес (ЭҚЖЖ) көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД) фактически осуществляемого основного вида экономической деятельности юридического лица (подразделения)      2. Қызметкерлер саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз

      Укажите данные о численности работников и фонде заработной платы

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті тоқсанға
За отчетный квартал

Жыл басынан
С начала года

А

Б

1

2

1

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период - всего, человек
соның ішінде:
в том числе:

х

х

1.1

негізгі қызмет персоналы
персонал основной деятельности2

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің нақты саны, адам
Фактическая численность работников в среднем за отчетный период, человек
соның ішінде:
в том числе:

х

х

2.1

негізгі қызмет персоналы
персонал основной деятельности3

Қызметкерлердің жалақы қоры – барлығы, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников – всего, тысяч тенге (с десятичным знаком)3.1

оның ішінде негізгі қызмет персоналы бойынша
из него по персоналу основной деятельности4

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге4.1

оның ішінде негізгі қызмет персоналы бойынша
из нее по персоналу основной деятельности5

Барлық қызметкерлердің жұмыспен өтелген адам- сағат саны, мың адам-сағат (ондық белгімен)
Число отработанных человеко-часов всеми работниками, тысяч человеко- часов (с десятичным знаком)6

Есепті кезеңге орташа алғанда әйелдердің тізімдік саны – барлығы, адам
Списочная численность женщин в среднем за отчетный период - всего, человек7

Есепті кезеңге орташа алғанда әйелдердің нақты саны, адам
Фактическая численность женщин в среднем за отчетный период, человек      3. Жұмыс күшінің қозғалысы, бос орындардың бары және толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтіндердің саны туралы деректерді көрсетіңіз, адам

      Укажите данные о движении рабочей силы, численности работающих неполное рабочее время и наличии вакансий, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті тоқсанға
За отчетный квартал

Жыл басынан
С начала года

А

Б

1

2

1

Есепті кезеңнің басына қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников на начало отчетного периода2

Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған қызметкерлер
Принято работников за отчетный период3

Есепті кезеңде жұмыстан шыққан қызметкерлер – барлығы
Выбыло работников за отчетный период - всего
соның ішінде:
в том числе:3.1

персонал санының қысқартылуына байланысты
в связи с сокращением численности персонала3.2

кәсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с ликвидацией предприятия3.3

біліктілігінің жетіспеуі салдарынан қызметкер атқарып жүрген лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмегеніне байланысты
в связи с несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации3.4

еңбек тәртібін бұзғанына байланысты
в связи с нарушением трудовой дисциплины3.5

тараптардың еркінен тыс мән-жайларға байланысты
в связи с обстоятельствами не зависящими от воли сторон3.6

өз еркі бойынша (қызметкердің бастамасы бойынша)
по собственному желанию (по инициативе работника)3.7

басқа себептер бойынша
по другим причинам4

Есепті кезеңнің соңына қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников на конец отчетного периода5

Есепті кезеңнің соңына кәсіпорындағы бос жұмыс орындар (қажетті қызметкерлер) саны
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на предприятии на конец отчетного периода


х

6

Толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасымен жұмыс істейтіндердің саны, адам
Численность работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, человек7

Өндірістің бос тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін қызметкерлердің саны, адам
Численность работников, временно неработающих в связи с простоем производства, человек8

Қашықтан жұмыс істейтін қызметкерлердің саны, адам
Численность работающих на дистанционной работе, человек      4. Есепті кезеңге орташа алғанда қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған, жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың саны туралы деректерді көрсетіңіз, адам

      Укажите данные о численности лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, принятых на работу по совместительству в среднем за отчетный период, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті тоқсанға
За отчетный квартал

Жыл басынан
С начала года

А

Б

1

2

1

Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмыс істейтіндердің саны, адам
Численность работающих по совместительству (из других организаций), человек2

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың саны, адам
Численность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, человек      5. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

      Атауы

      Наименование ____________________________________________________________

      Мекенжайы ______________________________________________________________

      Адрес

      Телефоны (респонденттің) ___________________________ _______________________

      Телефон (респондента)                   стационарлық             ұялы

      стационарный             мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

      ___________________________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

      __________________________________________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 42 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
4-қосымша

"Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сонымен қатар мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) жұмыс уақыты – жұмыскер жұмыс берушінің актілеріне және еңбек шартының талаптарына сәйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт, сондай-ақ Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне, ұжымдық шартқа, жұмыс берушінің актісіне сәйкес жұмыс уақытына жатқызылған өзге де уақыт кезеңдері;

      2) заңды тұлғаның тұрған жерiнен тыс орналасқан және заңды тұлғаның мүдделерiн қорғауды және өкілдік етуді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, оның атынан мәмiлелер мен өзге де құқықтық әрекеттер жасайтын оқшауланған бөлiмшесi оның өкiлдiгі болып табылады;

      3) заңды тұлғаның тұрған жерiнен тыс орналасқан және оның функцияларының бәрiн немесе бiр бөлiгiн, оның iшiнде өкiлдiк функцияларын жүзеге асыратын оқшауланған бөлiмшесi оның филиалы болып табылады;

      4) Еңбек кодексінде белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде:

      толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;

      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту;

      күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын бір мезгілде азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледі.

      3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, оларға заңды тұлғаның статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Құрылымдық және оқшауланған бөлімшелердің мұндай өкілеттіктері болмаған жағдайда статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады.

      Өз қызметін екі немесе одан да көп облыстардың аумағында жүзеге асыратын заңды тұлғалар әрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде статистикалық нысанды ұсынады, яғни қызметті жүзеге асыру орны бойынша деректерді көрсетеді.

      4. Статистикалық нысанды респондент есепті тоқсанға және жыл басындағы кезеңге толтырады. Статистикалық нысан тоқсанның бірінші айының бірінші күнінен бастап есепті тоқсанның үшінші айының соңғы күніне (қоса алғанда) дейін толтырылады.

      Деректер жұмыс берушінің актілері және бастапқы есеп құжаттамасының біріздендірілген нысандары: қызметкерді жұмысқа қабылдау, басқа жұмысқа ауыстыру, еңбек шартын бұзу, тоқтату туралы бұйрықтар (өкімдер), жұмыс уақытын пайдалану есебінің табельдері, есеп айырысу-төлем ведомостерінің негізінде толтырылады.

      Жұмыс уақытын пайдалану есебінің табелінде жұмысқа шықпау себептері, толық емес жұмыс күні, үстеме жұмыс туралы, жұмыс режиміндегі өзгерістер туралы белгілер тиісті құжаттар (еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтар, бұйрықтар (өкімдер) негізінде ғана көрсетіледі.

      5. Есепті кезең ішінде құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер бір заңды тұлғадан екінші тұлғаға берілген (сатылған, қайта құрылған) жағдайда, берген заңды тұлғаның статистикалық нысандарында көрсетілген деректер жыл басынан бергі кезең үшін алып тасталынады және құрамына осы құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер кіретін заңды тұлғаның есебіне жыл басынан бастап енгізіледі.

      Заңды тұлғаның шаруашылықты жүргізуінің ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда, заңды тұлғаның жаңа статусы бойынша деректер осы өзгеріс болған айдан бастап есептелінеді, бұрынғы статусы бойынша жыл басынан бергі айлардағы деректер статистикалық нысандардан алып тасталынбайды.

      6. Статистикалық нысанда қателер және басқа да бұрмалаушылықтар анықталған жағдайда, заңды тұлғалар есептік деректерді түзетуді бұдан кейінгі есептердің өспелі қорытынды деректерінде қателер немесе бұрмалаушылықтар табылғаннан кейін жүргізеді.

      7. Тізімдік сан бойынша деректерді толтырғанда, жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыспен қамтылған адамдар (төлемақысыз және кез-келген келісімшартсыз орындалған жұмысты білдіреді) ескеріледі.

      Тізімдік санға:

      1) қызметкерлер:

      бірлескен кәсіпорындарда жұмыс істейтін басқа елдердің жұмысшылары мен мамандары, сондай-ақ шетел жұмыс күштері – республика аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жұмыс беруші елден тысқары жалдаған шетелдіктер және азаматтығы жоқ азаматтар;

      жұмысты вахталық әдіспен орындау үшін жіберілгендер;

      толық емес жұмыс уақытына жұмысқа қабылданғандар;

      қысқартылған жұмыс уақыты бойынша қабылданғандар (он сегiз жасқа толмаған қызметкерлер; ауыр жұмыстарда, зиянды және (немесе) қауiптi еңбек жағдайларында жұмыс iстейтiн қызметкерлер; бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектер);

      аталған ұйымда жалақысын сақтай отырып, іссапарларда жүргендер, сондай-ақ шетелдерде қысқа мерзімді қызметтік іссапарларда жүрген қызметкерлер қосылады;

      егер олар жалақыны осы ұйымнан алатын болса, ұйымнан тыс жерлерде уақытша жұмыс істейтіндер (жүктелім бойынша);

      егер олардың жалақысы негізгі жұмыс орны бойынша сақталмайтын болса, басқа ұйымдардан жұмысқа уақытша тартылғандар;

      егер олар штаттық лауазымға қабылданған болса, жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу секторларына жұмысқа тартылған жоғары оқу орындарының күндізгі бөлімінің студенттері;

      қызметкердің оған тапсырылатын жұмысқа сәйкестігін тексеру мақсатында жұмысқа сынақ мерзімімен қабылданғандар. Аталған қызметкерлер тізімдік санға еңбек шартының әрекет етуінен бастап енгізіледі;

      уақытша жұмыста жоқ қызметкерлердің (науқастануы, оқу демалысы, жүктiлiгі және босануы бойынша демалыс, бала күтімі бойынша демалыста болуы, мерзімді әскери қызметті өтеу және т. б.) орнына қабылданғандар;

      ұйыммен жұмысты үйінде (үйде жұмыс iстейтiн қызметкерлер) жеке еңбегімен орындау туралы еңбек шартын жасағандар қосылады.

      Өз материалдарымен және өзiнiң немесе жұмыс берушi бөлiп беретiн не жұмыс берушiнің қаражаты есебiнен сатып алынатын жабдықтарды, құрал-саймандар мен тетiктердi пайдалана отырып жұмыс берушiмен жұмысты үйде жеке еңбегiмен орындау туралы еңбек шартын жасасқан адамдар жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер деп саналады.

      Қызметкерлердің тізімдік санында жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер әрбір күнтізбелік күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      2) қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар қосылады (жалақы есептелетін және есептелмейтін).

      Қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар тізімдік санда әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Сондай-ақ, келесі себептер бойынша ұйымда уақытша болмаған қызметкерлер де тізімдік санға қосылады:

      1) ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында жүргендер;

      2) әкімшілік құқық бұзғаны үшін әкімшілік қамауға алынған қызметкерлерді қоса, себепсіз жұмысқа шықпағандар;

      3) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген және жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер, сонымен қатар қызметкердің өтініші негізінде еңбек шарты тараптарының келісімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыстағы білім беру ұйымдарына түсу үшін түсу емтиханын тапсыратын қызметкерлер;

      4) демалыс және мереке күндеріндегі жұмысы үшін демалыс күнін алғандар;

      5) егер олардың жалақысы сақталатын болса, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау үшін білім беру ұйымдарына жұмыстан босатылып жіберілгендер;

      6) еңбек ақыны толық немесе жартылай сақтаумен сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн оқу демалыстарында жүргендер;

      7) жүктілігі және босануы бойынша демалыста, жаңа туған нәрестені (балаларды) асырап алуға байланысты демалыста, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмi бойынша жалақысы сақталмайтын демалыстарда жүргендер;

      8) жұмыс берушiнiң қызметкерлер өкiлдерiмен келiсу бойынша қабылданған актiлерiмен бекiтiлген ауысымдық кестелерге сәйкес демалыс күндері барлар;

      9) қызметкердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер;

      10) науқастануына байланысты жұмысқа келмегендер (еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтарға сәйкес жұмысқа шыққанға дейін науқастанған бүкіл кезең ішінде немесе мүгедектік бойынша шыққанға дейін);

      11) өндірістің бос тұруына байланысты орнында болмағандар;

      12) сот өкімі шыққанға дейін тергеуде жатқандар;

      13) ұзақ мерзімді қызметтік іссапарға жіберілгендер, оның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер;

      14) шақыру бойынша әскери қызметті өтеу және әскери-техникалық және басқа да әскери мамандықтар бойынша дайындықта жүргендер;

      15) жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті органмен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс үшін тартылғандар қосылады.

      Тізімдік санға:

      1) қызметкерлер:

      басқа ұйымдардан қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған;

      егер олардың негізгі жұмыс орнындағы жалақысы сақталмайтын болса, басқа ұйымға уақытша жұмысқа жіберілгендер қосылмайды.

      Қоса атқарушылық бойынша жұмысты орындайтын қызметкерлерге негізгі жұмыс уақытынан бос уақытында еңбек шартының талаптарында тұрақты ақы төленетін басқа жұмысты орындайтындар жатады.

      Ұйымда еңбек қатынастарында тұрған (негізі жұмыс орны бойынша) немесе екі, бір жарым мөлшерлемесі бар қосымша атқарушылық бойынша жұмысты атқаратын қызметкер осы ұйым қызметкерлерінің тізімдік санында бір адам (бүтін бірлік) ретінде саналады.

      2) адамдар:

      азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысты орындаушы.

      Жұмысты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша орындайтын адамдарға ұйымның ішкі еңбек тәртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгіленген нақты жұмыс көлемін (бір жолғы, арнаулы шаруашылық) орындау уақытына ғана шарт бойынша қабылданғандар жатады.

      Есепті кезеңнің басына (соңына) қызметкерлердің тізімдік саны есепті кезеңнің белгілі бір күніне: сол күні қабылданғандарды қоса алғанда және кеткен қызметкерлерді қоспағанда, айдың бірінші немесе соңғы күні ұйымның тізімдік құрамындағы қызметкерлер санының көрсеткіші болып табылады.

      Белгілі бір кезең ішінде қызметкерлердің орташа тізімдік санын анықтау үшін жұмыс берушінің актілері негізінде нақтыланатын (қабылдау, қызметкерлерді басқа жұмысқа ауыстыру және еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықтар, өкімдер) тізімдік құрамдағы қызметкерлер санының күн сайынғы есебі жүргізіледі. Тізімдік құрамдағы қызметкерлердің әр күнгі саны қызметкерлердің жұмыс уақытын пайдалануын есепке алу табелінің деректеріне сәйкес болуы тиіс.

      Ұйымда толық ай жұмыс істеген, сондай-ақ орташа алғанда есепті айда толық ай жұмыс істемеген қызметкерлердің тізімдік саны (жаңадан құрылған, таратылған, өндірістің маусымдық сипаты бар ұйымдардағы), қызметкерлердің орташа тізімдік санын мереке және демалыс күндерін қоса алғанда, есепті айдың әрбір күнтізбелік күніне қосу және алынған соманы есепті айдағы күнтізбелік күндер санына бөлу арқылы есептеледі.

      Демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны алдыңғы жұмыс күнгі қызметкерлердің тізімдік санына тең деп қабылданады. Қатарынан екі немесе одан да көп демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндер болса, осы күндердің әрқайсысындағы тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны сол демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндердің алдындағы жұмыс күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер санымен теңдей етіп алынады.

      Бір тоқсанға орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік саны ұйымның тоқсандағы жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің тізімдік санын қосу және алынған соманы үшке бөлу жолымен анықталады.

      Жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі қызметкерлердің орташа тізімдік саны жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі барлық өткен айлардағы қызметкерлердің орташа айлық санын қосу және жыл басынан бергі кезең ішінде ұйымның жұмыс істеген айларының санына алынған қосындыны бөлу жолымен анықталады.

      Қызметкерлердің бір жылға орташа алғандағы тізімдік саны есепті жылдың барлық айларына орташа алғандағы қызметкерлердің орташа санын қосу және алынған соманы он екіге бөлу жолымен анықталады.

      Егер ұйым толық бір жыл істемесе (маусымдық жұмыс сипаты немесе есепті жылдың қаңтарынан кейін құрылған), онда қызметкерлердің орташа тізімдік саны ұйымның жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің орташа тізімдік санын қосып, алынған соманы он екіге бөлу жолымен анықталады.

      8. Орташа айлық жалақыны есептеу үшін қолданылатын қызметкерлердің нақты саны бойынша деректерді толтырғанда тізімдік құрамдағы қызметкерлер санынан осы Нұсқаулықтың 7-тармағының 3), 7), 9), 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген санаттағы қызметкерлер алып тасталады.

      Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) қабылданған немесе толық емес жұмыс уақытына қабылданған (ауыстырылған) қызметкерлер нақты санында есептеу арқылы есепке алынады және олардың саны есепті айдағы жұмыспен өтелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады.

      Толық емес жұмыс уақытына қабылданған қызметкерлер, тізімдік санында бүтін бірлік ретінде есептеледі, ал нақты санды есептеу кезінде өтелген жұмыс уақыты бойынша есептеледі.

      Өндірістік - экономикалық сипаттағы себептер бойынша жұмысын уақытша тоқтатқан ұйымдар қызметкерлердің нақты санын жалпы негізде анықтайды, яғни мұндай қызметкерлер нақты санда бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Толық ай (тоқсан, жыл) жұмыс істемеген ұйымдар бойынша кезең ішінде орташа алғанда, қызметкерлердің нақты санын есептеу тәртібі (орташа айлық жалақыны есептеу үшін қабылданған) осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көрсетілген кезең ішіндегі орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік санын есептеу тәртібіне ұқсас.

      Орташа айлық жалақыны есептеу үшін азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша тартылған адамдар қызметкерлердің нақты санына қосылмайды. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша тартылған адамдардың есебі статистикалық нысанның 4-бөлімінде жеке жүргізіледі. Аталған адамдар осы шарттың барлық қолданыстағы кезеңінде әрбір күнтізбелік күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.

      Қызметкерлердің нақты санына жалақысы есептелетін қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар кіреді.

      Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтарға сәйкес науқастануына байланысты жұмысқа келмеген қызметкерлер, нақты санында есептеу арқылы есепке алынады және олардың саны есепті айдағы жұмыспен өтелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады.

      9. Ұйымның негізгі қызметімен қамтылған персонал бойынша деректерді толтырғанда негізгі өнім (тауарлар немесе қызмет көрсету) және басқа ұйымдарға немесе кәсіпорындарға өткізілетін, негізгімен қатар сөзсіз алынатын жанама өнімдер өндірісінде тікелей жұмыспен қамтылған қызметкерлер есепке алынады.

      10. Қызметкерлердің жалақы қоры бойынша деректерді толтыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа да ұстап қалуларды ескере отырып, жұмыс істелген және жұмыс істелмеген уақыт үшін қызметкерлерге ақшалай және заттай нысанда (ақша бірлігіне аударылған) еңбекақы төлеудің ұйымдар есептеген сомалары көрсетіледі.

      11. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстары, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалыстары үшін есептелген сомалар есепті айда осы айдағы демалыс күндеріне келетін жиынтықта көрсетіледі. Келесі тоқсанның айларындағы демалыс күндері үшін тиесілі сомалар келесі тоқсанның есебіне енгізіледі.

      12. 2-бөлімнің 4 және 4.1-жолдарында жалақының есептелген қорының сомасын қызметкерлердің нақты санына және есепті кезеңдегі ай санына бөлу жолымен анықталатын бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы толтырылады.

      13. Жұмыспен өтелген адам-сағат саны бойынша деректерді толтыру кезінде кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы ішіндегі нақты жұмыспен өтелген уақыты, сондай-ақ үстеме жұмыс істегені ескеріледі.

      14. Жұмыс күшінің қозғалысы бойынша көрсеткіштерді толтыру кезінде есепті кезеңге қызметкерлердің тізімдік санының өзгеруін сипаттайтын қызметкерлердің жұмысқа қабылдануы және шығуы бойынша деректер көрсетіледі.

      3-бөлімнің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 және 3.7-жолдары бойынша жұмыстан шыққан қызметкерлердің санына Еңбек кодексіне сәйкес еңбек шартын бұзған барлық қызметкерлер кіреді.

      15. 5-жолда бос жұмыс орындарының саны, ұйымдағы (кәсіпорындағы) бос қызмет орындарының саны көрсетіледі.

      16. 6 және 7-жолдарда, егер сол бір қызметкер есепті кезең ішінде бірнеше рет толық емес жұмыс уақытына ауысса және сол қызметкер есепті кезең ішінде өндірістің тоқтап қалуына байланысты бір реттен көп уақытша жұмыс істемесе, онда ол есепті кезеңде бір рет көрсетіледі.

      17. 8-жолды толтыру кезінде Еңбек кодексінің 138-бабына сәйкес кәсіпорын қызметкерлерінің нақты санынан қашықтан жұмыс істейтін қызметкерлер есепке алынады.

      18. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      19. Осы статистикалық нысан бойынша есеп "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес толтырылады.

      20. Ескертпе: Х-бұл позиция толтырылмайды.

      21. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      1-жол > 1.1-жолдан әрбір баған бойынша;

      2-жол > 2.1-жолдан әрбір баған бойынша;

      3-жол > 3.1-жолдан әрбір баған бойынша;

      1-жол > 2-жолдан әрбір баған бойынша – рұқсат етілген;

      1.1-жол > 2.1-жолдан әрбір баған бойынша – рұқсат етілген;

      егер 1-жол > 0, онда 1.1-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 2-жол > 0, онда 2.1-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 3-жол > 0, онда 3.1-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 2-жол > 0, онда 3-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 3-жол > 0, онда 2-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 2.1-жол > 0, онда 3.1-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 3.1-жол > 0, онда 2.1-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 2-жол > 0, онда 5-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      егер 5-жол > 0, онда 2-жол > 0 әрбір баған бойынша;

      әрбір баған бойынша егер 2-жол – 2.1-жол > 0, онда 3-жол – 3.1-жол > 0;

      әрбір баған бойынша егер 3-жол – 3.1-жол > 0, онда 2-жол – 2.1-жол > 0;

      әрбір баған бойынша (1-жол – 1.1-жол) > (2-жол – 2.1-жол) – рұқсат етілген;

      1-баған үшін 4-жол = 3-жол * 1000 / 2-жолға / 3;

      2-баған үшін 4-жол = 3-жол * 1000/ 2-жолға / n, n - есепті кезеңдегі айлардың саны;

      1-баған үшін 4.1-жол = 3.1-жол * 1000 / 2.1-жол / 3;

      2-баған үшін 4.1-жол = 3.1-жол * 1000 / 2.1-жол / n, n - есепті кезеңдегі айлардың саны;

      әрбір баған бойынша 1-жол > 6-жолдан ;

      әрбір баған бойынша 2-жол > 7-жолдан;

      әрбір баған бойынша 6-жол > 7-жолдан – рұқсат етілген;

      1-тоқсандағы статистикалық нысандағы 1 – 7-жолдары бойынша 1-баған = 2-бағанға;

      2-тоқсаннан бастап статистикалық нысандағы 3, 3.1, 5-жолдары бойынша 1-баған < 2-бағанға.

      2) 3-бөлім:

      әрбір баған бойынша 1-жол + 2-жол – 3-жол = 4-жол;

      әрбір баған бойынша 3-жол = 3.1 – 3.7-жолдардың қосындысына;

      есепті тоқсанның 1-бағаны 1-жолы = өткен тоқсанның 1-бағаны 4-жолына, егер өткен тоқсанның 1-бағаны 4-жолы > 0;

      2-тоқсаннан бастап есептік тоқсанның 2-бағанының 1-жолы = өткен тоқсанның 2-бағаны 1-жолына, егер өткен тоқсанның 2-бағаны 1-жолы > 0;

      3-бөлімнің 1-бағанның 1-жолы > 0 – рұқсат етілген бақылау;

      3-бөлімнің 1-бағанның 4-жолы > 0 – рұқсат етілген бақылау;

      1-бағанның 6-жолы + 1-бағанның 7-жолына < 1-бағанның 1-жолына – рұқсат етілген бақылау;

      2-бағанның 6-жолы + 2-бағанның 7-жолына < 2-бағанның 1-жолына – рұқсат етілген бақылау;

      1-бағанның 8-жолы < 1-бағанның 1-жолы – рұқсат етілген бақылау;

      2-бағанның 8-жолы < 2-бағанның 1-жолы – рұқсат етілген бақылау;

      егер 1-бағанның 6-жолы > 0, онда 2-бағанның 6-жол > 0;

      1-тоқсан үшін егер 1-бағанның 7-жолы > 0, онда 2-бағанның 7-жолыда > 0;

      2-тоқсаннан бастап, егер 1-бағанның 7-жолы = 0, онда 2-бағанның 7-жолы да = 0 – рұқсат етілген бақылау;

      1-тоқсандағы статистикалық нысандағы 1–7-жолдар бойынша (5-жолды қоспағанда)1-баған = 2-бағанға;

      2-тоқсаннан бастап статистикалық нысандағы 2 – 3.7-жолдар бойынша 1-баған < 2-бағанға;

      4-жол бойынша 1-баған = 2-бағанға.

      3) 4-бөлім:

      егер 1-бағанның 1-жолы > 0, онда 2-бағанның 1-жолы > 0;

      егер 1-бағанның 2-жолы > 0, онда 2-бағанның 2-жолы > 0.

      4) Бөлімдер арасында бақылау:

      егер 2-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы > 0 немесе 3-бөлімнің 2-бағаны 2-жолы > 0;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанның 4-жолы > 0, онда 2-бөлімнің 1-бағанның 1-жолы > 0;

      2-бөлімнің 1-бағанның 1-жолы > 3-бөлімнің (1-бағанның 6-жолы + 1-бағанның 7-жолы) – рұқсат етілген бақылау;

      2-бөлімнің 2-бағанның 1-жолы > 3-бөлімнің (2-бағанның 6-жолы + 2-бағанның 7-жолы) – рұқсат етілген бақылау;

      3-бөлімнің 1-бағанның 5-жолы < 2-бөлімнің 1-бағанның 1-жолы – рұқсат етілген бақылау;

      2-бөлімнің 1-бағанның 2-жолы > 3-бөлімнің 1-бағанның 8-жолы;

      2-бөлімнің 2-бағанның 2-жолы > 3-бөлімнің 2-бағанның 8-жолы;

      егер 2-бөлімнің 1, 2-бағанының 2-жолы > 1-жолынан, онда 4-бөлімнің 1, 2-бағанының 1-жолы > 0.

  Басшысының
2021 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 42 бұйрығына
5-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі № 34
бұйрығына 5-қосымша
Приложение 5 к приказу
Председателя Комитета
по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 7 сентября 2020 года № 34

Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлер саны туралы есеп Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда

Индексі
Индекс

1-Т (Еңбек жағдайы)
1-Т (Условия труда)

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

"Шағын кәсіпорын қызметі туралы" (индексі 2-МП, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысаны бойынша есеп беретіндерді қоспағанда, ауыл, орман және балық шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс, көлік және қоймалау, тұру және тамақтандыру бойынша көрсетілетін қызметтер, ақпарат және байланыс, кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет саласындағы негізгі қызмет түрлері бар заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и складирования, услуг по проживанию и питанию, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, здравоохранения и социальных услуг, за исключением отчитывающихся по статистической форме "О деятельности малого предприятия" (индекс 2-МП, периодичность годовая)

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 31 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 31 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН      1. Занды тұлғаның деректемелері Реквизиты юридического лица

1.1 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқанорнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) -облыс, қала, аудан, елді мекенУкажите фактическое место расположения юридическоголица (подразделения) (независимо от места егорегистрации) - область, город, район, населенный пункт1.2 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкесаумақ коды (ƏАОЖ) (респондент статистикалықнысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтықстатистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификаторуадминистративно-территориальных объектов (КАТО)(заполняется соответствующим работникомтерриториального органа статистики при представленииреспондентом на бумажном носителе)1.3 Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзегеасырылатын экономикалық қызметінің негізгітүрінің коды мен атауын Экономикалық қызметтүрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес (ЭҚЖЖ)көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Общемуклассификатору видов экономической деятельности(ОКЭД) фактически осуществляемого основного видаэкономической деятельности юридического лица(подразделения)      2. Есепті жылға орташа есептегенде еңбек жағдайының жай-күйі туралы ақпаратты көрсетіңіз, адам

      Укажите информацию о состоянии условий труда в среднем за отчетный год, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде
Из них

әйелдер
женщин

18 жасқа дейінгі адамдар
лица до 18 лет

А

Б

1

2

3

1

Қызметкерлердің тізімдік саны (бала күтіміне байланысты қосымша демалыста жүргендерді қоспағанда)
Списочная численность работников (без находящихся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком)

оның ішінде:
из нее:

Х

Х

Х

1.1

жұмысшылар
рабочих
1.2

түнгі ауысымда жұмыс істейтіндер
занятые в ночную смену
2

Зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты саны (санитарлық-гигиеналық талаптарға, нормаларға сай келмейтіндер)
Фактическая численность работников, занятых во вредных условиях труда (не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам)

оның ішінде келесі қолайсыз факторлар тіркелген жағдайларда жұмыс істейтіндер:
из нее, работающих в условиях, где зафиксированы следующие неблагоприятные факторы:

Х

Х

Х

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның ішінде
Из них

әйелдер
женщин

18 жасқа дейінгі адамдар
лица до 18 лет

А

Б

1

2

3

2.1

шудың жоғары деңгейі
повышенный уровень шума
2.2

дірілдің жоғары деңгейі
повышенный уровень вибрации
2.3

Жол берілген шекті концентрациясы (ЖБК) асатын жұмыс аймағындағы ауаның газдануы мен шаңдануы, ылғалдығы
запыленность, загазованность, влажность воздуха рабочей зоны, превышающая предельно допустимую концентрацию (ПДК)
2.4

қолайсыз температуралық режим
неблагоприятный температурный режим
2.5

электрлік, магниттік, электромагниттік толқындардың, радиожиілік кернеулігінің жоғары деңгейі
повышенный уровень напряженности электрических, магнитных, электромагнитных волн, радиочастот
2.6

лазерлік сәулеленудің жоғары деңгейі
повышенный уровень лазерного излучения
2.7

ультракүлгін сәулеленудің жоғары деңгейі
повышенный уровень ультрафиолетового излучения
2.8

радиациялық фактор әсері
воздействие радиационного фактора
2.9

биологиялық фактор әсері
воздействие биологического фактора
3

Ауыр дене еңбегімен шұғылданатын қызметкерлердің нақты саны
Фактическая численность работников, занятых тяжелым физическим трудом
4

Қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін жабдықтарда жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты саны
Фактическая численность работников, работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности
      3. Есепті жылға орташа есептегенде зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, адам

      Укажите информацию о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда в среднем за отчетный год, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан әйелдер
Из них женщин

18 жасқа дейінгі адамдар
Лица до18 лет

А

Б

1

2

3

1

Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін өтемақы белгіленген қызметкерлердің тізімдік саны:
Списочная численность работников, которым за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда установлены льготы и компенсаций:

Х

Х

Х


оның ішінде:
из нее:

Х

Х

Х

1.1

қосымша демалыстар
дополнительные отпуска
1.2

қысқартылған жұмыс күні
сокращенный рабочий день
1.3

емдік-профилактикалық тағам
лечебно-профилактическое питание
1.4

сүт және оған теңестірілген тамақ өнімдері
молоко и равноценные пищевые продукты
1.5

зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы
доплаты за вредные и другие неблагоприятные условия труда
1.6

мемлекеттік арнайы жәрдемақыға құқық
право на государственное специальное пособие
2

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 және 1.6-жолдарда келтірілген жеңілдіктердің немесе өтемақылардың ең болмаса бір түрі белгіленген қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников, которым установлен хотя бы один вид льгот или компенсаций, перечисленных в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6
      4. Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларындағы жұмысы үшін кәсіпорынның жеңілдіктер мен өтемақыларға жұмсаған шығындары туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о затратах предприятия на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Бір жыл ішінде кәсіпорынның жеңілдіктер мен өтемақыларға жұмсаған шығындары, мың теңге (ондық белгімен)
Затраты предприятия на льготы и компенсации за год, тысяч тенге (с десятичным знаком)

А

Б

1

1

Барлығы
Всегооның ішінде:
из него на:

Х

1.1

қосымша демалыс үшін
дополнительные отпуска


1.2

қысқартылған жұмыс күні үшін
сокращенный рабочий день


1.3

емдік-профилактикалық тағам үшін
лечебно-профилактическое питание


1.4

сүт және оған теңестірілген тамақ өнімдері үшін
молоко и равноценные пищевые продукты


1.5

зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы үшін
доплаты за вредные и другие неблагоприятные условия труда


      5. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

      Атауы

      Наименование ____________________________________________________________

      Мекенжайы (респонденттің)

      Адрес (респондента) _______________________________________________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) ______________________________ _______________________

      стационарлық                         ұялы

      стационарный                         мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ___________________________________ __________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

      ___________________________________________ _______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

      ___________________________________________ ______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

  Басшысының
2021 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 42 бұйрығына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
6-қосымша

"Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлер саны туралы есеп" (индексі 1-Т (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлер саны туралы есеп" (индексі 1-Т (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлер саны туралы есеп" (индексі 1-Т (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, оларға заңды тұлғаның статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелердің мұндай өкілеттіктері болмаған жағдайда статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады.

      Өз қызметін екі немесе одан да көп облыстардың аумағында жүзеге асыратын заңды тұлғалар әрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде статистикалық нысанды ұсынады, яғни қызметті жүзеге асыру орны бойынша деректерді көрсетеді.

      3. Статистикалық нысан есепті жылға толтырылады. Тізімдік саны бойынша орташа алғандағы деректерді толтырғанда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыспен қамтылған адамдар ескеріледі.

      4. Қызметкерлердің нақты саны бойынша орташа алғандағы деректерді толтыру кезінде жұмысқа ресми тіркелген қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны (жүктілік және босану бойынша, бала күтімі бойынша және басқа да демалыстарда жүрген адамдар) ескеріледі.

      5. 2-бөлім Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы № 239 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13896 болып тіркелген) "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларға сәйкес өткізілген өндірістік бақылау және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1057 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12743 болып тіркелген) Еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілерді міндетті мерзімдік аттестаттау қағидаларына сәйкес өткізілетін еңбек жағдайлары бойынша өндірістік аттестаттаудың нәтижелерінің негізінде толтырылады.

      Өндірістік бақылау және өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау жүргізілмеген жағдайда, 2-бөлім Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21443 болып тіркелген) Зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде орындау кезінде міндетті алдын ала медициналық қарап-тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесіне сәйкес толтырылады.

      2-жол бойынша санитарлық-гигиеналық нормалармен белгіленген, ең болмаса, бір зиянды өндірістік фактор химиялық заттың немесе өнеркәсіптік шаңның рұқсат етілген шекті шоғырлануынан асатын немесе элементтің рұқсат етілген шекті деңгейінен асатын өндірістік объектілердегі зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны келтіріледі. Бұл ретте әрбір жұмыс істеуші, оған әсер ететін зиянды өндірістік фактор санына қарамастан, тек бір рет қана есепке алынады.

      2, 3 және 4-жолдар бойынша қызметкерлер саны туралы деректер қолайсыз еңбек жағдайлары үшін жеңілдіктер алатынына немесе алмайтынына қарамастан аталған қызметкерлер көрсетіледі.

      2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 және 2.9-жолдар бойынша қызметкерлердің нақты саны көрсетіледі, олардың жұмыс орындарында шу, діріл, температуралық режим, электрлік, магниттік, электромагниттік өрістердің (радиожиіліктің), лазерлік және ультракүлгін сәулеленудің, сондай-ақ радиациялық және биологиялық факторлардың деңгейі белгіленген рұқсат етілген шекті деңгейден асады; жұмыс аймағындағы ауаның шаңдануы мен газдануы зиянды заттың немесе өнеркәсіптік шаңның рұқсат етілген шекті шоғырлануынан және тағы басқалардан асады.

      3-жол бойынша ауыр дене еңбегімен шұғылданатын қызметкерлердің нақты саны көрсетіледі.

      4-жол бойынша қауіпсіздік талаптарына жауап бермейтін жабдықтарда жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты саны көрсетіледі.

      6. 3-бөлімде деректер зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін жеңілдіктер мен өтемақылар алатын барлық қызметкерлер санаттары бойынша келтіріледі. Экологиялық апат аудандарында, сондай-ақ жағдайлары қолайсыз аудандарда (биік тауларда, шөлдерде) жұмыс істегені үшін жеңілдіктер 3-бөлімді толтырған кезде ескерілмейді.

      1.1 және 1.2-жолдар бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1053 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12731 болып тіркелген) Ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесін, жұмыс істеу жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысына және еңбекке ақы төлеудің жоғарылатылған мөлшеріне құқық беретін өндірістердің, цехтардың, кәсіптер мен лауазымдардың тізімін, сондай-ақ оларды беру қағидаларына сәйкес қосымша демалысты пайдаланатын, сондай-ақ жұмыс беруші қоғамдық органдармен (кәсіподақ комитетімен) бірлесіп зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайлары үшін қосымша демалысты өзі белгілеген және кәсіпорынның өзі зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары үшін қысқартылған жұмыс күнін белгілеген қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.

      1.3 және 1.4-жолдар бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1056 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12709 болып тіркелген) Жұмыскерлерге сүт немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерін және (немесе) диеталық (емдік - профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдер беру нормаларының негізінді зиянды еңбек жағдайларына байланысты байланысты сүт немесе басқа да оған теңестірілген тамақ өнімдерін, емдік - профилактикалық тағамды тегін алатын қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.

      1.5-жолға зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін кәсіпорынның әкімшілігі, кәсіподақ комитеті белгілеген немесе ұжымдық шартқа енгізілген қосымша ақы алатын қызметкерлердің тізімдік саны енгізіледі.

      1.6-жолда "Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда немесе еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеңілдіктер жағдайындағы мемлекеттік арнаулы жәрдемақыға құқығы бар қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.

      2-жол бойынша зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін жоғарыда келтірілген жеңілдіктер мен өтемақылардың ең болмаса бірін алатын қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі. Бұл ретте 2-жолда қызметкер жеңілдіктер мен өтемақылардың бір немесе бірнеше түрлерін пайдаланғанына қарамастан тек бір рет қана есепке алынады.

      7. 4-бөлімде зиянды және басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін 3-бөлімде көрсетілген жеңілдіктері мен өтемақыларына жұмсалған кәсіпорынның шығындары туралы ақпарат көрсетіледі.

      Емдік-профилактикалық тағамдарға, сүт және басқа да тағамдық өнімдерге бір жылда жұмсалған нақты шығыстар үстеме шығыстарға сәйкес бухгалтерлік есепке алу деректерінің негізінде жиынтықталған түрде есептеледі.

      8. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      9. Ескертпе: Х-бұл позиция толтыруға жатпайды.

      10. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      1-жол ≥ 1.1-жолға әрбір баған үшін;

      1-жол ≥ 1.2-жолға әрбірбағанүшін;

      1-жол ≥ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      1-жол ≥ 3-жолға әрбірбағанүшін;

      1-жол ≥ 4-жолға әрбірбағанүшін;

      2.1-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.2-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.3-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.4-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.5-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.6-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.7-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.8-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      2.9-жол ≤ 2-жолға әрбірбағанүшін;

      1-баған ≥ 2-баған әрбірбағанүшін;

      1-баған ≥ 3-бағанға әрбірбағанүшін.

      2) 3-бөлім:

      2-жол ≤ 1.1– 1.6-жолдардың қосындысы әр баған үшін;

      2-жол ≥ 1.1-жолға әрбір баған үшін;

      2-жол ≥ 1.2-жолға әрбір баған үшін;

      2-жол ≥ 1.3-жолға әрбір баған үшін;

      2-жол ≥ 1.4-жолға әрбірбағанүшін;

      2-жол ≥ 1.5-жолға әрбірбағанүшін;

      2-жол ≥ 1.6-жолға әрбірбағанүшін;

      1-баған ≥ 2-бағанға әрбірбағанүшін;

      1-баған ≥ 3-бағанға әрбірбағанүшін.

      3) 4-бөлім:

      1-жол ≥ 1.1 – 1.5-жолдардың қосындысы 1-баған үшін;

      4) Бөлімдер арасындағы бақылау:

      2-бөлімнің 1, 2, 3-бағандары бойынша 1-жол ≥ 3-бөлімнің 1, 2, 3-бағандары бойынша 1.1 – 1.6 әрбіржолына;

      2-бөлімнің 1, 2, 3-бағандары бойынша 1-жол ≥ 3-бөлімнің 1, 2, 3-бағандары бойынша 2-жолы;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолы > 0;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанының 1.2-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 1.2-жолы > 0;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанының 1.3-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 1.3-жолы > 0;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанының 1.4-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 1.4-жолы > 0;

      егер 3-бөлімнің 1-бағанының 1.5-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 1.5-жолы > 0;

      егер 4-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолы > 0;

      егер 4-бөлімнің 1-бағанының 1.2-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 1.2-жолы > 0;

      егер 4-бөлімнің 1-бағанының 1.3-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 1.3-жолы > 0;

      егер 4-бөлімнің 1-бағанының 1.4-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 1.4-жолы > 0;

      егер 4-бөлімнің 1-бағанының 1.5-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 1.5-жолы > 0.

  Басшысының
2021 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 42 бұйрығына
7-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына 11-қосымша
Приложение 11 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 7 сентября 2020 года № 34


Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны

Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы

Индексі

Т-001

айлық

есепті кезеңайжыл

Үй шаруашылығының 15 жастағы және одан үлкен мүшелері сұралады


Тапсыру мерзімі – Респонденттердің жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық
байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигіне
сәйкес


1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы ________________________________________________


2. ӘАОЖ бойынша елді мекеннің коды1.............................................3. Елді мекен типінің коды (1 – қала, 2 – ауыл) ........................................................................4. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше ________________________________________________


5. Үйдің № ......................................................................................................................6. Пәтердің № ….............................................................................................................7. Іріктеме коды...................................................................................8. Интервьюер коды...................................................................................9. Сұхбат жүргізу күні

күні

айы

жылы


      Ескертпе:

      1 мұнда және бұдан әрі: ӘАОЖ - Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰК 11-2009

1-бөлім Үй шаруашылығы және оның мүшелері туралы мәліметтер

Сұраққа көшу

1. Сіздің үй шаруашылығыңызда қанша адам тұрады?
(сұрақ тек бірінші сұралған респондентке қойылады)

Барлығы _________ адам


олардың ішінде:


1. 0-5 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______адам, әйелдер ______ адам


2. 6-9 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______ адам, әйелдер ______ адам


3. 10-14 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______ адам, әйелдер ______ адам


4. 15 жас ______ адам


5. 16-72 жас ______ адам


6. 73 жас және одан асқан _____ адам

→2

Назар аударыңыз: Бұдан әрі сұрақтарға 15 жастағы және одан үлкен респонденттер жауап береді.

2. Жынысы1. Еркек

1

1

1

1

1

→3

2. Әйел

2

2

2

2

2

→3

3. Үй шаруашылығы иесіне Сіздің
туыстық қатысыңыз (туыстықбайланыс)1. Үй шаруашылығының иесі (бірінші сұралған адам)

1

1

1

1

1

→4

2. Күйеуі, әйелі

2

2

2

2

2

→4

3. Ұлы, қызы

3

3

3

3

3

→4

4. Әкесі, анасы

4

4

4

4

4

→4

5. Ағасы/інісі, әпкесі/сіңлісі/қарындасы

5

5

5

5

5

→4

6. Атасы, әжесі

6

6

6

6

6

→4

7. Немере ұлы, немере қызы

7

7

7

7

7

→4

8.Туыстықтың басқа деңгейі

8

8

8

8

8

→4

9. Туыс емес (туыстық жоқ)

9

9

9

9

9

→4

4. Туған күні
Жылы
Айы
Күні (саны)


→5

5. Отбасылық жағдайы1. Ешқашан некеде тұрмаған

1

1

1

1

1

→6

2. Некеде тұр

2

2

2

2

2

→6

3. Тұл ер, жесір әйел

3

3

3

3

3

→6

4 Ажырасқан

4

4

4

4

4

→6

6. Сіздің қандай біліміңіз бар?1. Бастауыш білім

1

1

1

1

1

→7

2. Негізгі орта білім

2

2

2

2

2

→7

3. Жалпы орта білім

3

3

3

3

3

→7

4. Бастауыш кәсіптік білім

4

4

4

4

4

→7

5. Орта кәсіптік (арнайы) білім

5

5

5

5

5

→7

6. Техникалық және кәсіптік білім

6

6

6

6

6

→7

7. Жоғары білім

7

7

7

7

7

→7

8. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім

8

8

8

8

8

→7

9. Ешқандай білім деңгейіне қол жеткізбеген

9

9

9

9

9

→7

7. 0-ден 3 жасқа дейінгі балаларыңызбар ма?1. Иә

1

1

1

1

1

→8

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→1
2 бөлім

8. Қазіргі уақытта осы 0-ден 3 жасқадейінгі балаларыңыз сізбен бірге тұра ма?1. Иә

1

1

1

1

1

→1
2 бөлім

2. Жоқ

2

2

2

2

2

2-бөлім Сауалнама. Негізгі сұрақнама

1. Сіз қай елдің азаматысыз?1. Қазақстан

1

1

1

1

1

→2

2. ТМД2 елдері

2

2

2

2

2

→2

3. ТМД-дан тыс елдер

3

3

3

3

3

→2

2. Сіз осы елді мекенде туғаннан берітұрасыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→6

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→3

3. Қазіргі тұрған орныңызға келгенуақытыңыз (мұнда тұруға қашан келдіңіз?)
Жылы


→4

4. Cіз қай мемлекеттің тумасысыз?1. Қазақстан

1

1

1

1

1

→5

2. ТМД елдері

2

2

2

2

2

→5

3. ТМД-дан тыс елдер

3

3

3

3

3

→5

5. Сіз соңғы 10 жыл ішінде (Сізге
қатыстысын көрсетіңіз):1. Көрсетілген жерде тұрақты тұрдым

1

1

1

1

1

→6

2. Бір облыс шегінде қаладан ауылдық жерге көштім

2

2

2

2

2

→6

3. Бір облыс шегінде ауылдық жерден қалаға көштім

3

3

3

3

3

→6

4. Облыс шегінде қаладан қалаға көштім

4

4

4

4

4

→6

5. Облыс шегінде ауылдан ауылға көштім

5

5

5

5

5

→6

6. Басқа облыстан қаладан ауылдық жерге көштім

6

6

6

6

6

→6

7. Басқа облыстан ауылдық жерден қалаға көштім

7

7

7

7

7

→6

8. Қазақстан Республикасы шегінде қаладан қалаға көштім

8

8

8

8

8

→6

9. Қазақстан Республикасы шегінде ауылдан ауылға көштім

9

9

9

9

9

→6

10. Басқа елден тарихи отаныма оралу мақсатында қоныс аудардым

10

10

10

10

10

→6

11. Басқа елден босқын ретінде қоныс аудардым

11

11

11

11

11

→6

12. Басқа елден еңбекші көшіп қонушы ретінде қоныс аудардым

12

12

12

12

12

→6

13. Басқа елден отбасыны біріктіру үшін қоныс аудардым

13

13

13

13

13

→6

14. Басқа

99

99

99

99

99

→6

Ескертпе:
2 мұнда және бұдан әрі: ТМД - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

Назар аударыңыз: жұмыспен қамтылу туралы сұрақтар (6 бастап 8 дейінгі барлық сұрақтар өткен аптаға қатысты)

6. Сіз заттай не ақшалай табыс табу үшін өткен аптада ең болмағанда 1 сағат қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба немесе қандай да бір кәсіппен (түрлі қызмет көрсетуді қоса алғанда) шұғылдандыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→7

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→7

7. Сіз заттай не ақшалай табыс табу үшін өткен аптада ең болмағанда 1 сағат үйде (жеке аулаңыздағы жұмыстан басқа) қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→8

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→8

8. Сіз өткен аптада ең болмағанда1 сағат тауарларды өндіру/өткізу немесе қызмет көрсетумен (көлік, білім беру, медициналық, өзге де) байланысты қандай да бір ақы төленетін жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→9

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→9

9. Сіздің өткен аптада кездейсоқ немесе уақытша табыстарыңыз болды ма (халықты жұмыспен қамту органдары арқылы жұмысты қосқанда)?1. Иә

1

1

1

1

1

→10

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→10

10. Сіздің өткен аптада Интернет желісін қолдану арқылы кездейсоқ немесе уақытша табыстарыңыз болды ма (Интернет сауда алаңдары мен сервистерін қоса алғанда)?1. Иә

1

1

1

1

1

→11

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→11

11. Сіз өткен аптада ең болмағанда1 сағат жеке аулаңызда (үй іргесіндегі, саяжай учаскесінде) ауыл шаруашылығы өнімін өндірумен байланысты қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→12

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→14

12. Жеке аулада (үй іргесіндегі,саяжай учаскесінде) тікелей немесе өңдеу жолымен алынған өнім пайдаланылды ма?1. Тек өз тұтынуымыз үшін

1

1

1

1

1

→13

2. Ішінара тұтыну үшін, айырбастау (сату) үшін

2

2

2

2

2

→14

3.Тек айырбастау (сату) үшін

3

3

3

3

3

→14

13. Сіз жеке аулаңызда (үй іргесіндегі,саяжай учаскесінде) қанша уақыт жұмыс істедіңіз?1. Аптадағы күн саны
2. Аптадағы сағат саны→14

Назар аударыңыз: Жеке аулада (үй іргесіндегі, саяжай учаскесінде) жұмыс істеген уақыт 17-сұрақтағы барлық сағаттардың жалпы жиынтығына қосылуы тиіс.

14. Сіз заттай немесе ақшалай табыстабу мақсатында өткен аптада ең болмағанда 1 сағат туысыңыздың немесе танысыңыздың жеке ауласында қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→15

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→15

15. Сіз өткен аптада өндірісте оқушынемесе тағылымдамадан өтушіретіндежұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→16

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→17

16. Сіз осы жұмыс үшін ақшалай немесе заттай түрде сыйақы алдыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→17

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→17

Назар аударыңыз: Егер 6-14, 16-сұрақтардың барлығына "Жоқ" деп жауап берсе, онда 18-сұраққа көшу қажет. Егер 6-14, 16-сұрақтардың кемінде біреуіне "Иә" деп жауап берсе, онда 17-сұрақты қою керек.

17. Сіз өткен аптада өзіңіз көрсеткенжұмысты қанша уақытта орындадыңыз? (жалпы жиынтығы көрсетілсін)1) Аптадағы күн саны
2) Аптадағы сағат саны→19
Егер
0 (нөл) сағат 18

18. Сіздің өткен аптада еңбек демалысы, науқастану, маусымдық жұмыстар, кәсіпкерлік қызметтің уақытша тоқтатылуы, қолайсыз ауа-райы жағдайлары және тағы басқа себептерге байланысты жұмыста уақытша болмаған жұмысыңыз (жеке ауладағы жұмысты қоспағанда) болды ма?1. Иә

1

1

1

1

1

→19

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→63

Назар аударыңыз: өткен апта ішіндегі негізгі жұмысқа (қызметке) қатысты сұрақтар

19. Сіздің негізгі қызметіңіздің (жұмысыңыздың) мәртебесін төмендегі санаттардың қайсысы дұрыс сипаттай алады?1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс

1

1

1

1

1

→20

2. Жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс

2

2

2

2

2

→20

3. Шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс

3

3

3

3

3

→20

4. Көбінесе бір тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

4

4

4

4

4

→20

5. Көбінесе бірнеше тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

5

5

5

5

5

→26

6. Өзіне жұмыс істейтін жұмыскерлер (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

6

6

6

6

6

→26

7. Жұмыс беруші

7

7

7

7

7

→26

8. Отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері

8

8

8

8

8

→27

9. Өндірістік кооператив мүшелері

9

9

9

9

9

→27

10. Жеке қосалқы шаруашылықта

10

10

10

10

10

→27

20. Сіз жұмысқа шарт немесе ауызша уағдаластық бойынша қабылдандыңыз ба?1. Жазбаша шарт бойынша

1

1

1

1

1

→21

2. Ауызша уағдаластық бойынша

2

2

2

2

2

→21

21. Сіздің жұмыс берушіңіз немесе Сізөзіңіз зейнетақы қорына, әлеуметтік сақтандыру қорына, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар аударасыздар ма?1. Иә

1

1

1

1

1

→22

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→22

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

→22

22. Сізге жұмыс берушіңіз ақы төленетін жылдық еңбек демалысын немесе пайдаланылмаған еңбек демалысыңыз үшін өтемақы бере ме?1. Иә

1

1

1

1

1

→23

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→23

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

→23

23. Сіз қалай ойлайсыз, науқастаныпқалған немесе жарақаттанған жағдайда жұмыс беруші Сізге уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша (еңбекке жарамсыздық парағы негізінде) әлеуметтік жәрдемақы төлей ме?1. Иә

1

1

1

1

1

→24

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→24

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

→24

24. Сіз жұмыс істейтін ұйымның/ дара кәсіпкердің меншік нысанын атаңыз1. Мемлекеттік меншік

1

1

1

1

1

→25

2. Жеке меншік

2

2

2

2

2

→25

3. Шетел меншігі

3

3

3

3

3

→25

25. Сіздің негізгі жұмысыңыз болды:1. Белгісіз мерзімге шарт бойынша (тұрақты)

1

1

1

1

1

→27

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша (уақытша)

2

2

2

2

2

→27

3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт бойынша

3

3

3

3

3

→27

4. Кездейсоқ

4

4

4

4

4

→27

5. Маусымдық

5

5

5

5

5

→27

Назар аударыңыз: 26-сұраққа 19-сұрақтың 5-7-кодтарын белгілеген респонденттер жауап береді.

26. Сіз өзіңіз еңбек қызметін жүзегеасырдыңыз ба немесе кәсіпкерлік қызметпен айналыстыңыз ба:1. Тұрақты негізде тартылатын ақы төленетін жалдамалы қызметкерлермен

1

1

1

1

1

→27

2. Аракідік тартылатын ақы төленетін жалдамалы қызметкерлермен

2

2

2

2

2

→27

3. Ақы төленетін жалдамалы қызметкерлерсіз

3

3

3

3

3

→27

27. Сіз қазіргі жұмыс орныңызда(айналысатын ісіңізбен) қанша уақыттан бері жұмыс істейсіз?1. 6 айдан аз

1

1

1

1

1

→28

2. 6-дан 12айға дейін

2

2

2

2

2

→28

3. 1-ден 3 жылға дейін

3

3

3

3

3

→28

4. 3-тен 5 жылға дейін

4

4

4

4

4

→28

5. 5 жылдан астам

5

5

5

5

5

→28

28. Сіздің негізгі жұмыстағы жұмысорныңыз:1. Өз үйіңіз

1

1

1

1

1

→29

2. Клиенттің немесе жұмыс берушінің үйі

2

2

2

2

2

→31

3. Ұйым, зауыт, фабрика, дүкен, бюро, ателье және басқалар (үйден бөлек)

3

3

3

3

3

→31

4. Ферма немесе жер учаскесі

4

4

4

4

4

→31

5. Құрылыс алаңы

5

5

5

5

5

→31

6. Ашық базар немесе көшедегі жайма сауда

6

6

6

6

6

→31

7. Қосалқы шаруашылық (жеке ауладағы)

7

7

7

7

7

→31

8. Жеке автокөлік құралы

8

8

8

8

8

→31

9. Тұрақты орным жоқ

9

9

9

9

9

→29

10. Басқа

99

99

99

99

99

→29

29. Сіздің негізгі жұмысыңызқашықтан жұмыспен қамтылу (жұмыс процесінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдаланып, жұмыс берушінің офисінен тыс жүзеге асырылатын жұмыс) болып табылады ма?1. Иә

1

1

1

1

1

→30

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→31

30. Жұмыс процесінде пайдаланылатын коммуникация құралдары (байланыс құралдары) болып табылады:1. Меншік

1

1

1

1

1

→31

2. Жұмыс беруші ұсынғандар

2

2

2

2

2

→31

31. Сіз негізгі жұмысты орындадыңыз:1. Ұйымда (заңды тұлға)

1

1

1

1

1

→32

2. Дара кәсіпкерлік негізінде (қызметкерлер жалдаумен)

2

2

2

2

2

→32

3. Шаруа немесе фермер қожалығында

3

3

3

3

3

→32

4. Дара кәсіпкерлік негізінде (қызметкерлерді жалдаусыз)

4

4

4

4

4

→32

5. Жеке адамдарда үй шаруашылығында жалдану бойынша

5

5

5

5

5

→32

6. Жеке қосалқы шаруашылықта

6

6

6

6

6

→34

32. Сіз негізгі жұмыс істейтін ұйым,кәсіпкерлік қызмет (бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілердіқоса алғанда)салықоргандарында тіркелген бе?1. Иә

1

1

1

1

1

→33

2. Тіркеуді ресімдеу сатысында

2

2

2

2

2

→33

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

→33

4. Жоқ

4

4

4

4

4

→33

33. Өндірістік бірлікте (ұйымда,дара кәсіпкерлікте) Сізді қосқанда қанша адам жұмыс істеді?1. 15 адамнан артық емес

1

1

1

1

1

→34

2. 16 адамнан 100 адамға дейін

2

2

2

2

2

→34

3. 101 адамнан 250 адамға дейін

3

3

3

3

3

→34

4. 251 адам және одан көп

4

4

4

4

4

→34

34. Сіз өткен аптада негізгі жұмыс істеген ұйым, дара кәсіпкерлік қызметінің басым түрлерін атауыңызды өтінемін.(Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз) 3

1-респондент
2-респондент
3-респондент
4-респондент
5-респондент

→35

35. Өткен аптада Сіз негізгі жұмысыңыз бойынша қандай лауазымда болдыңыз немесе қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз (Сіздің жұмысыңыз неден тұрды)?(Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және "Қызметтер жіктеуіші" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес кодты қойыңыз) 4

1-респондент2-респондент3-респондент4-респондент5-респондент
→36

36. Сіздің жұмысыңыз мына аумақтаорналасқан:1. Тұрған (тіркелген) жеріңізде

1

1

1

1

1

→39

2. Облыс орталығында

2

2

2

2

2

→37

3. Осы облыстың аумағында

3

3

3

3

3

→37

4. Басқа облыста

4

4

4

4

4

→37

5. Басқа мемлекетте

5

5

5

5

5

→39

37. Сіз жұмыс істейтін қала немесе ауданның атауын атаңыз (Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және ӘАОЖ бойынша код қойыңыз)

1-респондент2-респондент3-респондент4-респондент5- респондент

→38

38. Сіз үйіңізге қаншалықты жиібарасыз?1. Күнде

1

1

1

1

1

→39

2. Аптасына бір рет

2

2

2

2

2

→39

3. Айына 1-2 рет

3

3

3

3

3

→39

4. Айына 1 реттен кем

4

4

4

4

4

→39

39. Сіз оқу нәтижесінде алғанмамандығыңыз бойынша жұмыс істейсіз бе?1. Иә

1

1

1

1

1

→40

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→40

3. Оқымаған

3

3

3

3

3

→40

40. Сіз орындайтын жұмыс сіздіңбіліктілігіңізге сәйкес пе?1. Иә

1

1

1

1

1

→41

2. Жоқ, ол менің біліктілігімнен төмен

2

2

2

2

2

→41

3. Жоқ, ол менің біліктілігімнен жоғары

3

3

3

3

3

→41

4. Жоқ, біліктілігім сондай, тек басқа салада

4

4

4

4

4

→41

41. Сіз өткен аптада өзіңіздің негізгіжұмысыңызда нақты қанша күн және сағат жұмыс істедіңіз? (егер жұмыс істемесеңіз "0" деп көрсетіңіз):


→42
егер
0 (нөл) сағат 43
егер =>40 сағат47

1. Аптадағы күн саны2. Өткен аптада атқарылған сағаттардың жалпы саны

Назар аударыңыз: 42-сұраққа өткен аптада жұмыс істеген сағаттарының жалпы саны (41-сұрақ) 40 сағаттан аз деп белгілеген респонденттер жауап береді.

Ескертпе:
3 мұнда және бұдан әрі: көрсеткіштерді кодтау жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың осы статистикалық нысанына 2-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.
4 кәсіп коды Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің http://www.enbek.gov.kz/ru/node/243262 интернет-ресурсында орналастырылған "Қызметтер жіктеуіші" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне (бұдан әрі - Қызметтер жіктеуіші) сәйкес толтырылады.

42. Сіз негізгі жұмыста өткен аптада40 сағаттан аз жұмыс істеуіңіздің негізгі себебін атаңыз:1. Жұмыс уақытының заңнамамен белгіленген ұзақтығы

1

1

1

1

1

→47

2. Әкімшіліктің, жұмыс берушінің бастамасы бойынша

2

2

2

2

2

→47

3. Жеткілікті жұмыс көлемі жоқ

3

3

3

3

3

→47

4. Балаға, науқас адамға күтім

4

3

3

3

3

→47

5. Денсаулық жағдайына байланысты

5

4

4

4

4

→47

6. Басқа (екінші) жұмысым бар

6

5

5

5

5

→47

7. Табысым жеткілікті

7

7

7

7

7

→47

8. Білім алудамын (институтта, курстарда)

8

8

8

8

8

→47

9. Оқу демалысы, кәсіптік даярлық

9

9

9

9

9

→47

10. Жыл сайынғы еңбек демалысы, мерекелік күндер

10

10

10

10

10

→47

11. Қолайсыз ауа-райы жағдайлары, авария, ақау, оқшаулау режимін енгізу және басқа да себептер

11

11

11

11

11

→47

12. Икемді (сырғымалы) кесте

12

12

12

12

12

→47

13. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

13

13

13

13

13

→47

14. Басқа

99

99

99

99

99

→47

43. Сіз өткен аптада жұмыста(айналысатын іс) неге уақытша болмадыңыз?1. Жыл сайынғы еңбек демалысы, мерекелік күндер

1

1

1

1

1

→47

2. Әкімшіліктің, жұмыс берушінің бастамасы бойынша

2

2

2

2

2

→44

3. Жүктілікке және босану бойынша демалыс

3

3

3

3

3

→47

4. Бала күтімі бойынша демалыс

4

4

4

4

4

→46

5. Оқу демалысы, кәсіптік даярлық

5

5

5

5

5

→44

6. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

6

6

6

6

6

→44

7. Денсаулық жағдайына байланысты

7

7

7

7

7

→47

8. Маусымдық сипаттағы (маусым емес) жұмыс

8

8

8

8

8

→47

9. Қызметті уақытша тоқтату (қолайсызауа райы, авария, ақау, оқшаулау режимін енгізу және басқа дасебептер)

9

9

9

9

9

→44

10. Вахталық жұмыс тәртібі, еркін жұмыс кестесі

10

10

10

10

10

→47

11. Басқа

99

99

99

99

99

→44

44. Өткен аптаның соңында Сіздіңжұмыс орныңызда болмауыңыздың жалпы ұзақтығы қандай?1. 3 айдан аз

1

1

1

1

1

→45

2. 3 ай немесе одан артық

2

2

2

2

2

→45

45. Сіз уақытша болмағаннан кейіносы жұмысыңызға (айналысатын ісіңізге) қайта оралатыныңызға сенімдісіз бе?1. Иә

1

1

1

1

1

→46

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→46

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

→46

46. Жұмыста болмаған кезде өзжалақыңыздың ең болмағанда 40% аласыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→47

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→47

Назар аударыңыз: өткен апта ішіндегі қосымша жұмысқа (кәсіпке) қатысты сұрақтар

47. Сіздің өткен аптада ең болмағанда1 сағат негізгі жұмысыңыздан басқа ақшалай немесе заттай табыс табу мақсатында өзге қосымша жұмысыңыз, демалыс күндердегі, түнгі уақыттағы жұмысыңыз болды ма?1. Иә

1

1

1

1

1

→48

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→64

48. Сіз қосымша жұмысыңызда өткенаптада нақты қанша күн және сағат жұмыс істедіңіз?1. Аптадағы күн саны
2. Өткен аптада атқарылған сағаттардың жалпы саны→49

49. Сіздің қосымша жұмысыңыз(кәсібіңіз) болды:1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс

1

1

1

1

1

→50

2. Жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс

2

2

2

2

2

→50

3. Шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс

3

3

3

3

3

→50

4. Көбінесе бір тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

4

4

4

4

4

→50

5. Көбінесе бірнеше тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

5

5

5

5

5

→56

6. Өзіне жұмыс істейтін жұмыскерлер (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

6

6

6

6

6

→56

7. Жұмыс беруші

7

7

7

7

7

→56

8. Отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері

8

8

8

8

8

→56

9. Өндірістік кооператив мүшелері

9

9

9

9

9

→56

10. Жеке қосалқы шаруашылықта

10

10

10

10

10

→56

50. Сіз қосымша жұмысқа шартбойынша немесе уағдаластық бойынша қабылдандыңыз ба?1. Жазбаша шарт бойынша

1

1

1

1

1

→51

2. Ауызша уағдаластық бойынша

2

2

2

2

2

→51

51. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс берушіңіз немесе Сіз өзіңіз зейнетақы қорына, әлеуметтік сақтандыру қорына, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар аударасыздар ма?1. Иә

1

1

1

1

1

→52

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→52

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

→52

52. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс берушіңіз ақы төленетін жылдық еңбек демалысын немесе пайдаланылмаған еңбек демалысыңыз үшін өтемақы бере ме?1. Иә

1

1

1

1

1

→53

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→53

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

→53

53. Сіз қалай ойлайсыз, қосымша жұмыста науқастанып қалған немесе жарақаттанған жағдайда жұмыс беруші Сізге уақытша еңбекке қабілетсіздік бойынша (еңбекке жарамсыздық парағы негізінде) әлеуметтік жәрдемақы төлей ме?1. Иә

1

1

1

1

1

→54

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→54

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

→54

54. Сіз қосымша жұмыс істеген ұйымның меншік нысанын атаңыз1. Мемлекеттік меншік

1

1

1

1

1

→55

2. Жеке меншік

2

2

2

2

2

→55

3. Шетел меншігі

3

3

3

3

3

→55

55. Сіздің қосымша жұмысыңыз болды:1. Белгісіз мерзімге шарт бойынша (тұрақты)

1

1

1

1

1

→56

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша (уақытша)

2

2

2

2

2

→56

3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт бойынша

3

3

3

3

3

→56

4. Кездейсоқ

4

4

4

4

4

→56

5. Маусымдық

5

5

5

5

5

→56

56. Сіздің қосымша қызметтегі жұмыс орныңыз:1. Өз үйіңіз

1

1

1

1

1

→57

2. Клиенттің немесе жұмыс берушінің үйі

2

2

2

2

2

→57

3. Ұйым, зауыт, фабрика, дүкен, бюро, ателье және басқалар (үйден бөлек)

3

3

3

3

3

→57

4. Ферма немесе жер учаскесі

4

4

4

4

4

→57

5. Құрылыс алаңы

5

5

5

5

5

→57

6. Ашық базар немесе көшедегі жайма сауда

6

6

6

6

6

→57

7. Қосалқы шаруашылық (жеке ауладағы)

7

7

7

7

7

→57

8. Жеке автокөлік құралы

8

8

8

8

8

→57

9. Тұрақты орным жоқ

9

9

9

9

9

→57

10. Басқа

99

99

99

99

99

→57

57. Сіздің қосымша жұмысыңызқашықтан жұмыспен қамтылу (жұмыс процесінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдаланып, жұмыс берушінің офисінен тыс жүзеге асырылатын жұмыс) болып табылады ма?1. Иә

1

1

1

1

1

→58

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→59

58. Жұмыс процесінде пайдаланылатын коммуникация құралдары (байланыс құралдары) болып табылады:1. Меншік

1

1

1

1

1

→59

2. Жұмыс беруші ұсынғандар

2

2

2

2

2

→59

59. Сіз қосымша жұмысты орындадыңыз:1. Ұйымда (заңды тұлға)

1

1

1

1

1

→60

2. Дара кәсіпкерлік негізінде (қызметкерлер жалдаумен)

2

2

2

2

2

→60

3. Шаруа немесе фермер қожалығында

3

3

3

3

3

→60

4. Дара кәсіпкерлік негізінде (қызметкерлерді жалдаусыз)

4

4

4

4

4

→60

5. Жеке адамдарда үй шаруашылығында жалдану бойынша

5

5

5

5

5

→60

6. Жеке қосалқы шаруашылықта

6

6

6

6

6

→61

60. Сіз қосымша жұмыс істеген ұйым, кәсіпкерлік қызмет салық органдарында тіркелген бе?1. Иә

1

1

1

1

1

→61

2. Тіркеуді ресімдеу сатысында

2

2

2

2

2

→61

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

→61

4. Жоқ

4

4

4

4

4

→61

61. Сіз өткен аптада қосымша жұмыс істеген ұйым, дара кәсіпкерлік қызметінің басым түрін атауыңызды өтінемін.(Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз)

1-респондент
2-респондент
3-респондент
4-респондент
5-респондент

→62

62. Сіз қосымша жұмысыңызда қандай лауазымда болдыңыз немесе қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз (Сіздің қосымша жұмысыңыз неден тұрды)?(Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және Қызметтер жіктеуішіне сәйкес кодты қойыңыз)

1-респондент
2-респондент
3-респондент
4-респондент
5-респондент

→64

Назар аударыңыз: Жұмыспен қамтылмау. Соңғы төрт апта ішінде жұмыс (жұмыспен қамтылу) іздеу

63. Өткен аптада Сіз қандай себепбойынша қандай да бір жұмыспен немесе қандай да бір экономикалық қызметпен қамтылмадыңыз?1. Ұйымның таратылуына (банкрот болуына) байланысты жұмыстан босату

1

1

1

1

1

→64

2. Штаттың қысқаруына байланысты жұмыстан босату

2

2

2

2

2

→64

3. Өз еркі бойынша жұмыстан босату

3

3

3

3

3

→64

4. Шарт (келісім, келісімшарт) мерзімінің аяқталуына байланысты жұмыстан босату

4

4

4

4

4

→64

5. Кәсіпкерлік қызметтің аяқталуы

5

5

5

5

5

→64

6. Үй шаруашылығымен айналысу

6

6

6

6

6

→64

7. Зейнеткерлікке шығу

7

7

7

7

7

→64

8. Оқу орнын бітіргеннен кейін жұмыстың табылмауы

8

8

8

8

8

→64

9. Оқу (күндізгі нысан)

9

9

9

9

9

→64

10. Жұмыс табу мүмкіндігі жоқ

10

10

10

10

10

→64

11. Жұмыс істеуге қажеттілік жоқ

11

11

11

11

11

→64

12. Денсаулық жағдайына байланысты

12

12

12

12

12

→64

13. Маусымдық сипаттағы (маусым емес) жұмыс

13

13

13

13

13

→64

14. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

14

14

14

14

14

→64

64. Сіз соңғы төрт апта ішінде жұмыс іздедіңіз бе?1. Иә

1

1

1

1

1

→65

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→66

65. Сіз жұмысты (айналысатын істі) қалай іздедіңіз? (жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)1. Халықты жұмыспен қамту жөніндегі мемлекеттік органдарға жүгіндім

1

1

1

1

1

→67

2. Жеке жұмыспен қамту агенттіктеріне жүгіндім

2

2

2

2

2

→67

3. Баспасөзге, Интернетке хабарландыру бердім

3

3

3

3

3

→67

4. Баспасөздегі, Интернеттегі хабарландырулар арқылы іздедім

4

4

4

4

4

→67

5. Кәсіби және әлеуметтік желілерге он-лайн түйіндеме орналастырдым немесе жаңарттым

5

5

5

5

5

→67

6. Достарыма, таныстарыма, туыстарыма жүгіндім

6

6

6

6

6

→67

7. Жұмыс берушімен тікелей байланыстым

7

7

7

7

7

→67

8. Өзімнің жеке ісімді немесе фермамды ашу үшін жер учаскесін, үй-жай, жабдық, материалдар, ауылшаруашылық инвестицияларын іздедім

8

8

8

8

8

→67

9. Өзімнің жеке ісімді немесе фермамды ашу үшін кредит алуға, рұқсат, лицензия алуға жүгіндім

9

9

9

9

9

→67

10. Ештеңе істемедім

10

10

10

10

10

→67

11. Басқа

99

99

99

99

99

→67

66. Сіз неге соңғы төрт апта ішінде жұмысіздемедіңіз?1. Жұмыс немесе бизнес алдым және 3 ай ішінде басталатыны туралы уағдаластым

1

1

1

1

1

→71

2. Түйіндеме жолдадым және содан жауап күтудемін

2

2

2

2

2

→71

3. Жеке ісімді ашу үшін шаралар қабылдадым және жауабын күтудемін

3

3

3

3

3

→71

4. Маусымның басталуын күтудемін

4

4

4

4

4

→71

5. Денсаулық жағдайына байланысты

5

5

5

5

5

→71

6. Жұмысты қалай және қайдан іздеу керек екенін білмеймін

6

6

6

6

6

→71

7. Менің біліктілігіме сай жұмыс жоқ

7

7

7

7

7

→71

8. Ұзақ уақыт іздестіруден кейін жұмыс табудан күдер үздім

8

8

8

8

8

→71

9. Оқуды, даярлауды немесе кәсіптік қайта даярлауды аяқтау қажет

9

9

9

9

9

→71

10. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

10

10

10

10

10

→71

11. Зейнеткерлікке шығу

11

11

11

11

11

→71

12. Үй шаруашылығымен айналысу

12

12

12

12

12

→71

13. Бұрынғы жұмыс орныма оралуды күтудемін

13

13

13

13

13

→71

14. Оқшаулау режимін енгізу

14

14

14

14

14

→71

15. Өзіме ұнайтын жұмысым бар (тек жұмысы барлар үшін жауаптың нұсқасы)

15

15

15

15

15

→79

67. Сіз қанша уақыт жұмыс іздедіңіз?1. 1 айдан аз

1

1

1

1

1

→68

2. 1-ден 3 айға дейін

2

2

2

2

2

→68

3. 3-тен 6 айға дейін

3

3

3

3

3

→68

4. 6-дан12 айға дейін

4

4

4

4

4

→68

5. 1-ден 3 жылға дейін

5

5

5

5

5

→68

6. 3 жыл және одан көп

6

6

6

6

6

→68

68. Сіз іздеген немесе тапқан жұмыс (табысты іс), бұл:1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс

1

1

1

1

1

→ 69

2. Жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс

2

2

2

2

2

→69

3.Шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс

3

3

3

3

3

→69

4. Көбінесе бір тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

4

4

4

4

4

→69

5. Көбінесе бірнеше тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

5

5

5

5

5

→69

6. Өзіне жұмыс істейтін жұмыскерлер (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

6

6

6

6

6

→69

7. Жұмыс беруші

7

7

7

7

7

→69

8. Отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері

8

8

8

8

8

→69

9. Өндірістік кооператив мүшелері

9

9

9

9

9

→69

10. Жеке қосалқы шаруашылықта

10

10

10

10

10

→69

11. Кез келген жұмыс

11

11

11

11

11

→69

69. Егер ол сізге байланысты болса Сіздің жұмыс істегіңіз келеді ме?1. Иә

1

1

1

1

1

→70

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→70

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

→70

70. Қандай жұмыс режимі Сізге ыңғайлы?1. Толық

1

1

1

1

1

→71

2. Ішінара

2

2

2

2

2

→71

3. Кез келген

3

3

3

3

3

→71

71. Егер Сізге қазір жұмыс ұсынса, онда Сіз жақын екі апта ішінде ол жұмысқа кірісе аласыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→73

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→72

72.Сіз неге келесі екі аптада немесе өткен апта ішінде жұмысқа кірісе алмадыңыз?1. Науқастану немесе жарақат алу, науқасты күтіп бағу

1

1

1

1

1

бұрынғы қызметке қатысты сұрақтарға

2. Оқуды, даярлауды немесе кәсіптік қайта даярлауды аяқтау қажет

2

2

2

2

2

3. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

3

3

3

3

3

4. Басқа

99

99

99

99

99

Назар аударыңыз: бұрынғы қызметке қатысты сұрақтар

Назар аударыңыз: 73 бастап 78 дейінгі сұрақтарға 6-сұрақтағы (2-бөлім) 2-кодты белгілеген "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі респонденттер жауап береді.
Басқалар 79-сұраққа өтеді.

73. Сіз осы уақытқа дейін бұрын жұмыс істедіңіз бе (табысты іс)?1. Иә

1

1

1

1

1

→74

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→74

74. Сіз қанша уақыт жұмыссызболдыңыз? (жұмыспенқамтылмадыңыз)1. 1 айдан аз

1

1

1

1

1

→75

2. 1-ден 3 айға дейін

2

2

2

2

2

→75

3. 3-тен 6 айға дейін

3

3

3

3

3

→75

4. 6-дан 12 айға дейін

4

4

4

4

4

→75

5. 1-ден 3 жылға дейін

5

5

5

5

5

→75

6. 3 жыл және одан көп

6

6

6

6

6

→75

7. Ешқашан жұмыс істемегенмін

7

7

7

7

7

→79

75. Сіз неліктен жұмыс істеудітоқтаттыңыз?1. Ұйымның таратылуына (банкрот болуына), штаттың қысқаруына байланысты жұмыстан босату

1

1

1

1

1

→76

2. Өз еркі бойынша жұмыстан босату

2

2

2

2

2

→76

3. Шарт (келісім, келісімшарт) мерзімінің аяқталуына байланысты жұмыстан босату

3

3

3

3

3

→76

4. Басқа себептер бойынша жұмыстан босату

4

4

4

4

4

→76

5. Кәсіпкерлік қызметтің аяқталуы

5

5

5

5

5

→76

6. Зейнеткерлікке шығу

6

6

6

6

6

→76

7. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша

7

7

7

7

7

→76

8. Денсаулық жағдайына байланысты

8

8

8

8

8

→76

9. Маусымдық сипаттағы (маусым емес) жұмыс

9

9

9

9

9

→76

10. Басқа

99

99

99

99

99

→76

76. Сіздің соңғы жұмыс орныңыздажұмыспен қамтылу мәртебеңіз қандай болды?1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс

1

1

1

1

1

→77

2. Жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс

2

2

2

2

2

→77

3. Шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс

3

3

3

3

3

→77

4. Көбінесе бір тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

4

4

4

4

4

→77

5. Көбінесе бірнеше тапсырыс берушімен қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс

5

5

5

5

5

→77

6. Өзіне жұмыс істейтін жұмыскерлер (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

6

6

6

6

6

→77

7. Жұмыс беруші

7

7

7

7

7

→77

8. Отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері

8

8

8

8

8

→77

9. Өндірістік кооператив мүшелері

9

9

9

9

9

→77

10. Жеке қосалқы шаруашылықта

10

10

10

10

10

→77

77. Сіз соңғы жұмыс орныңызда жұмыс істеген ұйымның, дара кәсіпкерлік қызметінің басым түрін атауыңызды өтінемін? (Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз)

1-респондент


2-респондент


3-респондент


4-респондент


5-респондент→78

78. Сіз соңғы жұмыс орныңызда қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз немесе қандай лауазым атқардыңыз? (Интервьюер, сөзбен толығырақ сипаттама келтіріңіз және Қызметтер жіктеуішіне сәйкес кодты қойыңыз)

1-респондент
2-респондент
3-респондент
4-респондент
5-респондент

→79

Назар аударыңыз: Халықты жұмыспен қамту органында тіркелу

Назар аударыңыз: 79 бастап 83 дейінгі сұрақтарға "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі респонденттер жауап береді.
Басқалар 84-сұраққа өтеді.

79. Өткен аптада Сіз халықты жұмыспен қамту органына жүгіндіңіз бе?1. Иә

1

1

1

1

1

→80

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→81

80. Сіз халықты жұмыспен қамтуорганына неге, қандай мақсатпен жүгіндіңіз?1. Жұмыс орнын іздеу

1

1

1

1

1

→81

2. Кәсіптік даярлық, басқа мамандық (кәсібі) алу ниетінде

2

2

2

2

2

→81

3. Басқа

99

99

99

99

99

→81

81. Сіз жұмыссыз ретінде тіркеуде
болдыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→83

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→82

82. Сіз неге халықты жұмыспен қамтуорганына жүгінбедіңіз?1. Жұмысым бар және маған басқа жұмыс қажет емес

1

1

1

1

1

→83

2. Жұмыспен қамту қызметінің бар екенін білмедім

2

2

2

2

2

→83

3. Жұмыс тауып беруге көмектесетініне сенімді емеспін

3

3

3

3

3

→83

4. Ресімдеу рәсімі өте күрделі

4

4

4

4

4

→83

5. Көлік шығыстарына (ұзақ жүру) қаражаттың болмауы

5

5

5

5

5

→83

6. Күнкөріс қаражатының басқа көзі бар

6

6

6

6

6

→83

7. Отбасылық /жеке бас жағдайларына немесе денсаулығыма байланысты жұмыс істей алмаймын

7

7

7

7

7

→83

8. Басқа

99

99

99

99

99

→83

83. Сіздің кәсібіңіз немесе мамандығыңыз бар ма?1. Иә

1

1

1

1

1

→84

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→84

Назар аударыңыз: ерікті қызмет туралы сұрақтар

Назар аударыңыз: 84 бастап 95 дейінгі сұрақтарға барлық респонденттер жауап береді.
Сұрақтар респонденттердің басқа адамдарды және ұйымдарды қолдауда, әлеуметтік желілер,
сайттар арқылы он-лайн орындалатын жұмысты қоса алғанда ақысыз ерікті қызметке
(жұмысқа, көмек көрсетуге) қатысуына қатысты

84. Сіз соңғы айда қандай-да бір ақысыз ерікті жұмыс орындадыңыз ба(кем дегенде бір сағат ішінде) немесе басқа адамдарға көмек көрсеттіңіз бе?1. Достарыма, көршілеріме, әріптестеріме

1

1

1

1

1

→87

2. Сізбен бірге сол елді мекенде (ауданда, ауылда) тұратын адамдарға

2

2

2

2

2

→87

3. Мектептердің, басқа білім беру мекемелерінің, қоғамдық, діни және басқа комерциялық емес ұйымдардың, клубтардың, одақтардың қоғамдық органдарының жұмысына қатыстым

3

3

3

3

3

→87

4. Аумақты (көшелерді, саябақтарды, су қоймаларын) абаттандыруға және тазартуға, жануарларға (құстарға, балықтарға) көмек көрсетуге қатыстым

4

4

4

4

4

→87

5. Ерікті қызметке қатыспадым

5

5

5

5

5

→85

85. Сізге соңғы айда қайырымдық өнімдерін (тауарларын) сатып алуға, жинауға немесе таратуға уақыт бөлуге тура келді ме ?1. Иә

1

1

1

1

1

→87

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→86

86. Сізге соңғы айда қайырымдық мақсатында өнімдерді (тауарларды) дайындауға уақыт кетіруге тура келді ме?1. Иә

1

1

1

1

1

→87

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→95

87. Сізге ақысыз еріктілер қызметінде орындауға тура келген жұмыстардың (қызметтердің) негізі екі түрін атаңыз
(Интервьюер, толығырақ сөзбен сипаттап беріңіз және Қызметтер жіктеуішіне сәйкес кодты қойыңыз)

1-қызмет
________________________________
________________________________
→88

2-қызмет
________________________________
________________________________
→88

88. Сіз жалпы осындайқызметтіорындауға аптасына бір сағаттанартық уақыт жұмсадыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

→89

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→95

89. Сіз кімге көмектестіңіз?(қызмет түрлері)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2


1. Достарыма, көршілеріме,әріптестеріме

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

→90

2. Сізбен бірге сол елді мекенде (ауданда, ауылда) тұратын адамдарға

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

→90

3. Әлеуметтік желілер,сайттар арқылы жұмысты қоса,мектептердің, басқа білім беру мекемелерінің, қоғамдық, діни және басқа комерциялық емес ұйымдардың, клубтардың, одақтардың қоғамдық органдарының жұмысына қатыстым

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

→90

4.Аумақты (көшелерді, саябақтарды, су қоймаларын) абаттандыруға және тазартуға, жануарларға (құстарға, балықтарға) көмек көрсетуге қатыстым

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

→90

5. Отбасы мүшелері мен туыстарыма

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

→96

90. Сіз соңғы аптада осындай қызметті орындауға қанша уақытжұмсадыңыз?


Аптадағы сағат саны→91

91. Сіз осындай қызметпен бір ай ішінде қаншалықты жиі айналысасыз?
1. Күн сайын

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

→92

2. Апта сайын

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

→92

3. Кейде

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

→92

92. Сіздің осы қызметпенайналысуыңыздың себебінатаңызшы?
1. Көмектескім келді (ерікті түрде немесе сұрады)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

→93

2. Кәсіпке қажетті дағдыларды алғым келді

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

→93

3. Дағдыларды жақсартып және жұмыс тәжірибесін жинағым келді

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

→93

4. Аяқтағым келді (мектепті, университетті, колледжді, курстарды)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

→96

5. Заңдық және шарттық міндеттемелер бойынша

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

→96

6. Жазадан қашқым келді

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

→96

7. Қоғамның әлеуметтік қысымы

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

→93

8. Басқа

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

→93

93. Бұл қызметті кім ұйымдастырды?
1. Респонденттің жұмыс орны бойынша

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

→94

2. Басқа ұйым

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

→94

3. Қоғамдастық

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

→94

4. Басқа жеке тұлға

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

→94

5. Респонденттің өзі

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

→94

94. Сіз бұл қызмет үшін не алдыңыз?
1. Ақша

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

→95

2. Тамақ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

→95

3. Тұрғылықты жер

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

→95

4. Көлік

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

→95

5. Басқа

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

→95

6. Ештеңе алмадым

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

→95

95. Сізге соңғы 12 ай ішінде кандай да бір ақысыз ерікті жұмыс орындауғанемесе басқаларға көмектесугетура келді ме?1. Иә

1

1

1

1

1

→96

2. Жоқ

2

2

2

2

2

→96

Назар аударыңыз: күнкөріс қаражатының көздері

96. Сізде өткен айда күнкөріс қаражатының (табыстың) қандай көзі болды? (бірнеше нұсқаларды көрсетуге болады)1. Жалдамалы жұмыс (жалақы)

1

1

1

1

1

→97

2. Жалданбайтын жұмыс (кәсіпкерлік табыс)

2

2

2

2

2

→97

3. Зейнетақы

3

3

3

3

3

→97

4. Стипендия

4

4

4

4

4

→97

5. Әлеуметтік көмек (жәрдемақы, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлем)

5

5

5

5

5

→97

6. Жеке ауладан (үй іргесіндегі, саяжай учаскесінен) алынған өнім

6

6

6

6

6

→97

7. Меншіктен түсетін табыс (тұрғын үйді және басқа жылжымайтын мүлікті жалға беру, құнды қағаздар, дивиденділер, пайыздар және басқа)

7

7

7

7

7

→97

8. Шетелде тұратын немесе жұмыс істейтін отбасы мүшелерінен ақша аударымдары

8

8

8

8

8

→97

9. Туған-туысқандардан немесе жақындардан (солардың асырауында)басқа материалдық көмек

9

9

9

9

9

→97

10. Басқа

99

99

99

99

99

→97

97. Сіз шаруашылық серіктестіктердің және акционерлік қоғамдардың құрылтайшысы (қатысушылары, акционерлері) болып табыласыз ба?1. Құрылтайшы

1

1

1

1

1

→98

2. Қатысушы

2

2

2

2

2

→98

3. Акционер

3

3

3

3

3

→98

4. Жоқ

4

4

4

4

4

→98

Назар аударыңыз: 98-сұраққа 19-сұрақтың 5-10-кодтарын белгілеген респонденттер жауап береді.
Қалғандары 100-сұраққа көшеді.

98. Соңғы айда Сіз алған жиынтық табыстың (ақшалай немесе заттай нысандағы) сомасын көрсетіңіз:1. 0 (табыстың болмауы)

1

1

1

1

1

→100

2. 1теңгеден 1 ЕТКД5-ге дейін

2

2

2

2

2

→99

3. 1 ЕТКД -ден 60 000 теңгеге дейін

3

3

3

3

3

→99

4. 60 001-ден 100 000 теңгеге дейін

4

4

4

4

4

→99

5. 100 001-ден 150 000 теңгеге дейін

5

5

5

5

5

→99

6. 150 001-ден 200 000 теңгеге дейін

6

6

6

6

6

→99

7. 200 001-ден 250 000 теңгеге дейін

7

7

7

7

7

→99

8. 250 001-ден 300 000 теңгеге дейін

8

8

8

8

8

→99

9. 300 001-ден 400 000 теңгеге дейін

9

9

9

9

9

→99

10. 400 001-ден 500 000 теңгеге дейін

10

10

10

10

10

→99

11. 500 001-ден 800 000 теңгеге дейін

11

11

11

11

11

→99

12. 800 001-ден 1 000 000 теңгеге дейін

12

12

12

12

12

→99

13. 1 000 000 теңгеден жоғары

13

13

13

13

13

→99

Назар аударыңыз: 99-сұраққа 96-сұрақтағы "Жалданбайтын жұмыс (кәсіпкерлік табыс)" 2-кодын белгілеген респонденттер жауап береді. Қалғандары бұл сұрақтан өтіп, 100-сұраққа көшеді.

99. Сіздің соңғы айда алған жиынтық табыстағы жалданбайтын жұмыстан түскен кірістің (ақшалай немесе заттай нысандағы) үлесін бағалаңыз:1. 25%-дан көп емес

1

1

1

1

1

→100

2. 26%-дан 50%-ға дейін

2

2

2

2

2

→100

3. 50%

3

3

3

3

3

→100

4. 51%-дан 75%-ға дейін

4

4

4

4

4

→100

5. 76%-дан 100%-ға дейін

5

5

5

5

5

→100

Назар аударыңыз: 100- сұраққа барлық респонденттер жауап бередi.

100. Сіздің компьютерлік сауаттылық деңгейіңіз қандай?


Пікіртерім соңы

1. Машықтанбаған

1

1

1

1

1

2. Жаңадан бастаған пайдаланушы

2

2

2

2

2

3. Қарапайым пайдаланушы

3

3

3

3

3

4. Тәжірибелі пайдаланушы

4

4

4

4

4

Назар аударыңыз: 101-102-сұрақтарды Интервьюер толтырады.

101. Сұрақтарға кім жауап берді?1. Респонденттің өзі

1

1

1

1

1

2. Үй шаруашылығының басқа мүшесі

2

2

2

2

2

102.Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

      Ескертпе:

      5 мұнда және бұдан әрі: ЕТКД – ең төменгі күнкөріс деңгейі

      Түсіністігіңіз бен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз!

  "Халықтың жұмыспен
қамтылуын іріктемелі зерттеу
сауалнамасы" (индексі Т-001,
кезеңділігі айлық)
жалпымемлекеттік
статистикалық байқаудың
статистикалық нысанына
1-қосымша

"Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанын тапсыру графигі

Жұмыс кезеңдері
Апта

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Зерттеу жүргізілетін апта1

Үй шаруашылықтарында сауалнамалық сұрау салуды жүргізу2

Интервьюердің статистика органдарына толтырылған сауалнамаларды тапсыруы

Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www. stat. gov. kz интернет-ресурсында Негізгі құжаттар бөлімінде орналасқан, Респонденттердің жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигіне сәйкес

      кестенің жалғасы

Жұмыс кезеңдері
Апта

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Зерттеу жүргізілетін апта1

Үй шаруашылықтарында сауалнамалық сұрау салуды жүргізу2


Интервьюердің статистика органдарына толтырылған сауалнамаларды тапсыруы

Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www. stat. gov. kz интернет-ресурсында Негізгі құжаттар бөлімінде орналасқан, Респонденттердің жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигіне сәйкес

      Ескертпе:

      1 зерттеу жүргізілетін апта болып айдың бірінші толық аптасы саналады (дүйсенбіден жексенбіге дейін)

      2 үй шаруашылығына сауалнамалық сұрау салу айдың екінші толық аптасында жүргізіледі (дүйсенбіден жексенбіге дейін)

  "Халықтың жұмыспен
қамтылуын іріктемелі зерттеу
сауалнамасы" (индексі Т-001,
кезеңділігі айлық)
жалпымемлекеттік
статистикалық байқаудың
статистикалық нысанына
2-қосымша

"Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасының" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) 34-сұрағын толтыру үшін экономикалық қызмет түрлері бойынша түсіндірмелер

Экономикалық қызметтің негізгі түрлерінің атауы

Коды

Қызмет түрлері және олардың құрамына енетін қызмет көрсетулер

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

0111

Дәнді дақылдарды (күріштен басқа), бұршақ және майлы дақылдарды өсіру

0112

Күрішті өсіру

0113

Көкөністерді және қауындарды, көкөністердің тамыр тәрізді және түйнекті түрлерін өсіру

0114

Қант қамысын өсіру

0115

Темекіні өсіру

0116

Тоқыма дақылдарды өсіру

0119

Өзге де бір- немесе екіжылдық дақылдарды өсіру

0121

Жүзімді өсіру

0122

Тропикалық және субтропикалық жемістерді өсіру

0123

Цитрус жемістерін өсіру

0124

Дәнді жемістерді және сүйекті жемістерді өсіру

0125

Басқа да жемістер, жидектер және жаңғақтарды өсіру

0126

Құрамында майы бар жемістерді өсіру

0127

Сусындарды дайындауға арналған дақылдарды өсіру

0128

Дәмдеуіштерді, хош иісті шөптерді, емдік және парфюмерияда пайдаланылатын өсімдіктерді өсіру

0129

Басқа да көпжылдық дақылдарды өсіру

0130

Өсімдіктердің ұдайы өндірісі

0141

Сүтті бағыттағы ірі қара малды көбейту

0142

Басқа да ірі қара малды және енекелерді көбейту

0143

Жылқыларды және басқа да жылқы тұқымдастарды көбейту

0144

Түйелерді және түйе тектес жануарларды өсіру

0145

Қойларды және ешкілерді өсіру

0146

Шошқаларды өсіру

0147

Ауыл шаруашылығы құстарын көбейту

0149

Жануарлардың басқа түрлерін өсіру

0150

Аралас ауыл шаруашылығы

0161

Өсімдік шаруашылығына тән қызмет

0162

Мал шаруашылығына тән қызмет

0163

Астықты өңдеу жөніндегі қызмет

0164

Тұқымдарды отырғызу үшін өңдеу қызметі

0170

Осы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау

0210

Орман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі

0220

Ағаш материалдарын дайындау

0230

Жабайы өсетін ағаш емес өнімді жинау

0240

Орман шаруашылығы және ағаш дайындаумен байланысты көрсетілетін қызметтер

0311

Теңізде балық аулау

0312

Тұщы суда балық аулау шаруашылығы

0321

Теңізде балық өсіру

0322

Тұщы суда балық өсіру

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

0510

Тас көмірді өндіру

0520

Лигнитті (қоңыр көмірді) өндіру

0610

Шикі мұнайды өндіру

0620

Табиғи газды өндіру

0710

Темір кендерін өндіру

0721

Уран және торий кендерін өндіру

0729

Өзге де металл кендерін өндіру

0811

Сәндік әрлеуге арналған және құрылыс тасын, әктасын, гипсін, борын және тақтасын өндіру

0812

Малтатасты және құмды карьерлерді қазу, сазды және каолинді өндіру

0891

Химиялық өнеркәсіп пен тыңайтқыштар алу үшін минералды шикізаттар өндіру

0892

Шымтезек өндіру

0893

Тұз өндіру

0899

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де пайдалы қазбаларды өндіру

0910

Мұнай мен табиғи газды өндіруге ықпал ететін қызметтерді көрсету

0990

Басқа пайдалы қазбаларды өндіруге ықпал ететін қызметтер көрсету

Өңдеу өнеркәсібі

1011

Етті қайта өңдеу және консервілеу

1012

Ауылшаруашылық құсының етін қайта өңдеу және консервілеу

1013

Еттен және ауылшаруашылығы құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру

1020

Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу

1031

Картопты өңдеу және консервілеу

1032

Жеміс және көкөніс шырындарын өндіру

1039

Жемістер мен көкөністерді өңдеу және сақтаудың өзге де түрлері

1041

Май және тоң май өндіру

1042

Маргарин және оған ұқсас тағамдық майларды өндіру

1051

Сүтті өңдеу және сыр өндіру

1052

Балмұздақ өндіру

1061

Ұн-жарма өнімдерін өндіру

1062

Крахмалды және крахмалдан өнімдерін өндіру

1071

Ұзақ сақтауға арналмаған нан және ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді өндіру

1072

Кептірілген нан және печенье, ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік өнімдер өндіру

1073

Макарон өнімдерін өндіру

1081

Қант өндіру

1082

Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру

1083

Шай және кофе өндіру

1084

Дәмқосарларды мен дәмдеуіштерді өндіру

1085

Дайын тағам өнімдерін өндіру

1086

Балалар тағамын және диеталық тамақ өнімдерін өндіру

1089

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де тамақ өнімдерін өндіру

1091

Фермалардағы жануарлар үшін дайын азықтарды өндіру

1092

Үй жануарлары үшін дайын тағам өнімдерін өндіру

1101

Спирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау және араластыру

1102

Жүзімнен шарап жасау

1103

Сидрді және басқа да жемісті шараптарды өндіру

1104

Ашыған материалдан басқа тазартылмаған сусындар өндіру

1105

Сыра өндіру

1106

Уыт өндіру

1107

Алкогольсіз сусындарды, минералды суларды және басқа да бөтелкелерге құйылатын сусындарды өндіру

1200

Темекі өнімдерін өндіру

1310

Тоқыма талшықтарын дайындау және иіру

1320

Тоқу өндірісі

1330

Маталарды және тоқыма бұйымдарын өңдеу

1391

Тоқылған және трикотаж маталарын өндіру

1392

Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру

1393

Кілем және кілем бұйымдарын өндіру

1394

Жіптерді, арқандарды, жетек арқандарды, шпагат және тор өндіру

1395

Киімнен басқа, тоқылмаған тоқыма бұйымдарын өндіру

1396

Өзге де техникалық және өндірістік мақсаттағы өзге де тоқыма бұйымдарын өндіру

1399

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де тоқыма бұйымдарын өндіру

1411

Теріден тігілген киімді өндіру

1412

Арнайы киімді өндіру

1413

Өзге де сырт киімді өндіру

1414

Іш киімді өндіру

1419

Киімдердің және аксессуарлардың басқа да түрлерін өндіру

1420

Үлбір бұйымдарды өндіру

1431

Тоқылған және трикотаж шұлық-ұйық бұйымдарын өндіру

1439

Өзге де тоқылған және трикотаж киімдерді өндіру

1511

Былғарыны илеу және өңдеу; үлбірді илеу және бояу

1512

Жол керек-жарақтарын, қайыс-ертоқым бұйымдарын өндіру

1520

Аяқ киім өндіру

1610

Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі

1621

Ағаштан шпон, фанералар, тақтайлар және панельдер өндіру

1622

Құрама паркет жабындарды өндіру

1623

Басқа да ағаш құрылыс конструкцияларын және ағаш өңдеу бұйымдарын өндіру

1624

Ағаш ыдыстарды өндіру

1629

Басқа ағаш бұйымдарын өндіру; тоздан, сабаннан және өруге арналған материалдардан бұйымдар өндіру

1711

Ағаш массасы мен целлюлозаны өндіру

1712

Қағаз және қатырма қағаз өндіру

1721

Гофрленген және қатырма қағаз, қағаз және қатырма қағаз қапқорап өндіру

1722

Шаруашылық-тұрмыстық және санитарлық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз бұйымдарын жасау

1723

Жазу қағазы бұйымдарын өндіру

1724

Тұсқағаздар өндіру

1729

Қағаз және қатырма қағаздан басқа да бұйымдар өндіру

1811

Газет басып шығару

1812

Баспа өндірісінің өзге де түрлері

1813

Материалдарды басып шығаруға және таратуға дайындау қызметі

1814

Брошюралық-түптеу және өңдеу қызметі және ілеспе қызмет көрсету

1820

Жазылған ақпарат жеткізгіштер жаңғырту

1910

Кокс пештерінің өнімдерін өндіру

1920

Мұнайдың өңделген өнімдерін, шымтезек пен көмірден брикеттер өндіру

2011

Өнеркәсіптік газды өндіру

2012

Бояғыш заттар мен пигменттер өндіру

2013

Басқа негізгі бейорганикалық химиялық заттарды өндіру

2014

Басқа негізгі органикалық химиялық заттарды өндіру

2015

Тыңайтқыштар және құрамында азот бар құрамаларды өндіру

2016

Бастапқы пішіндердегі пластмассалар өндіру

2017

Бастапқы пішіндерде синтетикалық каучук өндіру

2020

Пестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру

2030

Бояулар, лактар және осыған ұқсас бояғыш жабындылар, баспаханалық бояулар мен мастикалар өндіру

2041

Сабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын заттар өндіру

2042

Парфюмерлік және косметикалық заттар өндіру

2051

Жарылғыш заттар өндіру

2052

Желім өндіру

2053

Эфир майларын өндіру

2059

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де химиялық өнімдер өндіру

2060

Жасанды талшықтар өндіру

2110

Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру

2120

Фармацевтикалық препараттар мен медициналық материалдар өндіру

2211

Резеңке шиналар, дөңгелекқаптар мен камералар өндіру; резеңке шиналар мен дөңгелекқаптардың қалпына келтіру

2219

Өзге де резеңке бұйымдарды өндіру

2221

Пластмасса тақталар, табақтар, құбырлар мен профильдер өндіру

2222

Тауарларға арналған пластмасса қаптамалар өндіру

2223

Пластмасса құрылыс материалдарын өндіру

2229

Өзге де пластмасса бұйымдарын өндіру

2311

Табақты әйнек өндіру

2312

Табақты әйнекті құрастыру және өңдеу

2313

Іші қуыс шыны бұйымдарын өндіру

2314

Шыны талшықтар өндіру

2319

Өзге шыны бұйымдарын өңдеу және шығару

2320

Отқа төзімді бұйымдар өндіру

2331

Қыш төсемдер мен плиталар өндіру

2332

Кірпіш, жабынқыш және күйдірілген саздан өзге құрылыс материалдарын өндіру

2341

Шаруашылық және сәндік қыш бұйымдар өндіру

2342

Санитарлық-техникалық қыш бұйымдарды өндіру

2343

Қыш электр оқшаулауғыштарды және оқшаулағыш арматуралар өндіру

2344

Өзге техникалық қыш бұйымдарын өндіру

2349

Өзге қыш бұйымдарын өндіру

2351

Цемент өндіру

2352

Әк және құрылыс ғанышын өндіру

2361

Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру

2362

Ғаныштан жасалған бұйымдарды құрылыста қолдану үшін өндіру

2363

Тауарлы бетон өндіру

2364

Құрылыс ерітінділерін өндіру

2365

Асбестоцементтен және талшықты цементтен бұйымдар өндіру

2369

Бетоннан, құрылыс ғанышы мен цементтен жасалған өзге бұйымдарды өндіру

2370

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

2391

Түрпілі бұйымдарды өндіру

2399

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге металл емес минералды өнімдерді өндіру

2410

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

2420

Болаттан құбырлар, түтіктер, қуыс профильдер, фитингтер өндіру

2431

Суықтай созу

2432

Ленталарды және жіңішке кесінділерді суықтай илектеу

2433

Суықтай қалыптау немесе ию

2434

Суықтай сымдау арқылы сымдар өндіру

2441

Бағалы (асыл) металдарды өндіру

2442

Алюминий өндіру

2443

Қорғасын, мырыш және қалайы өндіру

2444

Мыс өндіру

2445

Өзге түсті металдар өндіру

2446

Ядролық отын өңдеу

2451

Шойын құю

2452

Болат құю

2453

Жеңіл металдарды құю

2454

Өзге түсті металдарды құю

2511

Құрылыс металл конструкциялары мен олардың бөлшектерін өндіру

2512

Металл есіктер мен терезелер жасау

2521

Орталықтан жылытудың радиаторлары мен қазандарын жасау

2529

Өзге металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер жасау

2530

Орталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау

2540

Қару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру

2550

Металды соққылап өңдеу, сығымдау, қалыптау, бейіндеу; ұнтақтық металлургия

2561

Металдарды өңдеу және металдарға қаптамалар түсіру

2562

Машина жасаудың негізгі технологиялық процестері

2571

Пышақ бұйымдар өндіру

2572

Құлыптар, ілгектер және топсалар жасау

2573

Аспаптар жасау

2591

Металл бөшкелер және ұқсас сыйымдылықтар жасау

2592

Жеңіл металдардан жасалған бумаларды өндіру

2593

Сымнан, шынжырдан және серіппелерден жасалған бұйымдар өндіру

2594

Бекіту және бұрама бұйымдар өндіру

2599

Басқа топтамаларға енгізілмеген металдан жасалған басқа дайын бұйымдар өндіру

2611

Электрондық элементтерді өндіру

2612

Электронды платаларды жүргізу

2620

Компьютерлер мен шалғай жабдықтар жасау

2630

Коммуникациялық жабдықтар өндіру

2640

Тұрмыстық электрондық техника өндіру

2651

Өлшеу, тестілеу және навигациялауға арналған құралдар мен аспаптар өндіру

2652

Сағаттарды жасау

2660

Сәулелендіргіш электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар жасау

2670

Оптикалық құралдар, фото- және киножабдықтар өндіру

2680

Магнитті және оптикалық ақпарат жеткізгіштер өндіру

2711

Электр қозғалтқышы, генераторлар, трансформаторлар өндіру

2712

Электр бөлуші және реттеуші аппаратура жасау

2720

Батареялар және аккумуляторлар жасау

2731

Талшықты-оптикалық кабельдерді өндіру

2732

Басқа электр сымдарды және кабельдерді өндіру

2733

Электрмонтаждық құрылғыларды өндіру

2740

Электрожарықтандыру жабдықтарын жасау

2751

Электрлік-тұрмыстық құралдар өндіру

2752

Электрлік емес тұрмыстық құралдар өндіру

2790

Өзге электр жабдықтарын жасау

2811

Авиациялық, автокөліктік және мотоцикл қозғалтқыштарынан басқа, қозғалтқыштарды және турбиналарды жасау

2812

Гидравликалық және пневматикалық жабдықтар өндіру

2813

Басқа сорғыларды және сығымдағыштарды өндіру

2814

Өзге де крандар, клапандар мен винтельдер өндіру

2815

Мойынтіректер, тісті берілістер және тісті берілістердің элементтерін және жетектерді өндіру

2821

Плиталарды, пештерді және оттықтарды жасау

2822

Көтеріп-тасымалдау жабдықтарын өндіру

2823

Кеңсе техникасын және жабдығын жасау (компьютерлер мен шалғай жабдықтардан басқа)

2824

Механикаландырылған қол аспаптар өндіру

2825

Өнеркәсіптік тоңазыту және желдету жабдығын жасау

2829

Басқа топтамаларға енгізілмеген жалпы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтарды жасау

2830

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникаларын жасау

2841

Металдарды өңдеуге арналған станоктарды өндіру

2849

Басқа станоктар өндіру

2891

Металлургияға арналған машиналар мен жабдықты өндіру

2892

Тау-кен қазу өнеркәсібі, жер асты қазба жұмыстары мен құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды өндіру

2893

Азық - түлік өнімдерін, сусындар және темекі өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге арналған машиналар мен жабдықтарды өндіру

2894

Тоқыма, тігін, үлдір және былғары бұйымдары үшін машиналар мен жабдықтарды өндіру

2895

Қағазды және картонды дайындауға арналған машиналар мен жабдықтарды өндіру

2896

Резеңкені және пластмассаларды өңдеуге арналған машиналар мен жабдықтар өндіру

2899

Басқа топтамаларға енгізілмеген арнайы мақсатқа арналған басқа машиналар мен жабдықтарды жасау

2910

Автомобильдер өндіру

2920

Автомобильдерге арналған шанақтарды өндіру; тіркемелер және жартылай тіркемелер өндіру

2931

Автомобильдерге арналған электрлік және электрондық жабдық өндіру

2932

Автомобильдердің өзге бөлшектері мен керек – жарақтар өндіру

3011

Кемелер және қалқыма құралдар құрылысы

3012

Ойын-сауық және спорт қайықтарын жасау

3020

Темір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды жасау

3030

Әуе және ғарыштық ұшатын аппаратты және олармен байланысты жабдықтарды өндіру

3040

Әскери жауынгерлік көлік құралдарын өндіру

3091

Мотоцикл жасау

3092

Велосипедтер, балаларға және мүгедектерге арналған арбалар (креслолар) өндіру

3099

Басқа топтамаларға енгізілмеген басқа көлік құралдары мен жабдықтарын жасау

3101

Офис және сауда кәсіпорындарына арналған жиһаз өндіру

3102

Ас үй жиһазын жасау

3103

Матрас жасау

3109

Жиһаздың басқа түрлерін жасау

3211

Тиындарды және медальдарды соғу (шығару)

3212

Зергерлік және ұқсас бұйымдар өндіру

3213

Бижутериялар және ұқсас бұйымдар жасау

3220

Музыкалық аспаптарды жасау

3230

Спорт тауарларын жасау

3240

Ойындарды және ойыншықтарды жасау

3250

Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтарды жасау

3291

Сыпырғыштар мен щетка жасау

3299

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де өнімдерді жасау

3311

Дайын металл бұйымдарды жөндеу

3312

Машиналар мен жабдықты жөндеу

3313

Электрондық және оптикалық жабдықты жөндеу

3314

Электрлі жабдықтарды жөндеу

3315

Кемелер мен қайықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету

3316

Әуе мен ғарыштық ұшу аппараттарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету

3317

Өзге де көлік құралдары мен жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету

3319

Өзге де жабдықтарды жөндеу

3320

Өнеркәсіптік машиналарды және жабдық монтажы, орнату

Электр энергиясымен, газбен, бу беру және ауаны кондиционерлеумен жабдықтау

3511

Электр энергиясын өндіру

3512

Электр энергиясын беру

3513

Электр энергиясын бөлу

3514

Электр энергиясын сату

3521

Газ тәрізді отынды өндіру

3522

Құбырлар арқылы газ тәрізді отынды бөлу

3523

Газ тәрізді отынды құбырлар арқылы сату

3530

Бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен қамтамасыз ету

Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өндеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет

3600

Суды жинау, өңдеу және бөлу

3700

Ақаба суларды жинау және өңдеу

3811

Қауіпсіз қалдықтарды жинау

3812

Қауіпті қалдықтарды жинау

3821

Қауіпсіз қалдықтарды өңдеу және жою

3822

Қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою

3831

Қалпына келтіруге жатпайтын, машиналар және жабдықтарды бөлшектеу

3832

Сұрыпталған материалдарды қайта өңдеу

3900

Ластануды жою жөніндегі қызмет және қалдықтарды жою саласындағы өзге көрсетілетін де қызметтер

Құрылыс

4110

Құрылыс жобаларын әзірлеу

4120

Тұрғын үй және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы

4211

Автомобильдік жолдар құрылысы

4212

Темір жолдар және метро құрылысы

4213

Көпірлер мен туннельдер құрылысы

4221

Құбырлар құрылысы

4222

Электр тарату желілерінің және телекоммуникация құрылысы

4291

Су құрылыстарын салу

4299

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де инженерлік имараттар құрылысы

4311

Ғимараттар мен имараттарды бөлшектеу және бұзу

4312

Құрылыс учаскесін дайындау

4313

Барлау мақсатымен бұрғылау

4321

Электромонтаждық жұмыстары

4322

Сумен жабдықтау, жылыту және ауа баптау жүйелерін монтаждау

4329

Өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары

4331

Сылақ жұмыстары

4332

Ағаш шеберлігі және ағаш ұстасы жұмыстары

4333

Еден жабыны және қабырғаларды қаптау жұмыстары

4334

Сырлау және шыны жұмыстары

4339

Өзге де әрлеу жұмыстары

4391

Төбе жабу жұмыстары

4399

Басқа топтамаларға кірмеген өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары

Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

4511

Автомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын сату

4519

Басқа көлік құралдарын сату

4520

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

4531

Автомобильдерге арналған бөлшектер, түйіндер мен жабдықтарды бөлшек саудада сату

4532

Автомобильдерге арналған бөлшектер, түйіндер мен жабдықтарды бөлшек саудада сату

4540

Мотоциклдерді, олардың бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату; мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

4611

Ауыл шаруашылығы шикізатын, тірі мал, тоқыма шикізаты мен шала өнімдерді көтерме саудада сату жөніндегі агенттердің қызметі

4612

Жанармай, кен, металл және өнеркәсіптік химиялық заттарды көтерме саудада сату жөніндегі агенттердің қызметі

4613

Ағаш және құрылыс материалдарын көтерме саудада сату жөніндегі агенттердің қызметі

4614

Машиналарды, жабдықтарды, кемелер және ұшқыш аппараттармен көтерме саудада сату жөніндегі агенттердің қызметі

4615

Жиһаз, тұрмыстық тауарлар, бекітпе және өзге металл бұйымдар көтерме сату жөніндегі агенттердің қызметі

4616

Тоқыма бұйымдарын, киім, аяқкиім, былғарыдан және үлбірден жасалған бұйымдарды көтерме саудада сату жөніндегі агенттердің қызметі

4617

Сусындар мен темекі бұйымдарын қоса алғанда, азық-түлік өнімдерін көтерме саудада сату жөніндегі агенттердің қызметі

4618

Басқа топтарға енгізілмеген тауарлардың жекелеген түрлерін немесе тауарлар топтарын көтерме саудада сатуға мамандандырылған агенттер қызметі

4619

Тауарлардың түрлі түржиындарын көтерме саудада сату жөніндегі агенттердің қызметі

4621

Астық, өңделмеген темекіні, тұқым және малдарға арналған жемді көтерме саудада сату

4622

Гүлдер мен басқа өсімдіктерді көтерме саудада сату

4623

Малдарды тірідей көтерме саудада сату

4624

Тері мен былғарыны көтерме саудада сату

4631

Жемістер мен көкөністерді көтерме саудада сату

4632

Ет және ет өнімдерін көтерме саудада сату

4633

Сүт өнімдерін, жұмыртқа және азықтық май және тоң майды көтерме саудада сату

4634

Сусындарды көтерме саудада сату

4635

Темекі бұйымдарын көтерме саудада сату

4636

Қант, шоколад және қантты кондитерлік бұйымдарды көтерме саудада сату

4637

Кофе, шай, какао және дәмдеуіштерді көтерме саудада сату

4638

Балық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді қоса алғанда, өзге де тамақ өнімдерін көтерме саудада сату

4639

Тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын мамандандырылмаған көтерме саудада сату

4641

Тоқыма бұйымдарын көтерме саудада сату

4642

Киім мен аяқкиімдерді көтерме саудада сату

4643

Электр, радио тауарларын және телевизия жабдықтарын көтерме саудада сату

4644

Қыш және шыныдан жасалған бұйымдар мен тазартқыш құралдарды көтерме саудада сату

4645

Парфюмериялық және косметикалық заттарды көтерме саудада сату

4646

Фармацевтикалық тауарларды көтерме саудада сату

4647

Жиһазды, кілемдерді және жарықтандыру жабдықтарын көтерме саудада сату

4648

Сағаттарды және зергерлік әшекейлерді көтерме саудада сату

4649

Тұтынуға арналған басқа азық-түлік емес тауарларды көтерме саудада сату

4651

Компьютерлер мен шалғай компьютерлік жабдықтарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді көтерме саудада сату

4652

Электронды және телекоммуникациялық жабдықтарды және олардың бөлшектерін көтерме саудада сату

4661

Ауыл шаруашылығы техникасын, құрал-жабдықтарды және олардың бөлшектерін және жабдықтарын көтерме сату

4662

Станоктарды көтерме саудада сату

4663

Кен өндіру өнеркәсібіне және құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды көтерме саудада сату

4664

Тоқыма өнеркәсібіне, тігін және өру машиналарға арналған машина мен жабдықтарды көтерме саудада сату

4665

Кеңсе жиһаздарын көтерме саудада сату

4666

Басқа кеңсе машиналары мен құрал-жабдықтарды көтерме саудада сату

4669

Басқа машиналар мен құрал-жабдықтарды көтерме саудада сату

4671

Қатты, сұйық және газ тәрізді отынды және осыларға ұқсас өнімдерді көтерме саудада сату

4672

Металды және металл кендерін көтерме саудада сату

4673

Ағаш материалдарын, құрылыс материалдарын және сантехникалық құрал-жабдықтарды көтерме саудада сату

4674

Қапсырмалы металл бұйымдарды, суқұбырын және жылытатын құрал-жабдықтар мен мүліктерді көтерме саудада сату

4675

Химиялық өнімді көтерме саудада сату

4676

Өзге де аралық өнімдерді көтерме саудада сату

4677

Қалдықтарды және сынықтарды көтерме саудада сату

4690

Мамандандырылмаған көтерме сауда

4711

Мамандандырылмаған дүкендерде әсіресе тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарды бөлшек саудада сату

4719

Мамандандырылмаған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда

4721

Мамандандырылған дүкендерде жемістер мен көкөністерді бөлшек саудада сату

4722

Мамандандырылған дүкендерде ет және ет өнімдерін бөлшек саудада сату

4723

Мамандандырылған дүкендерде балық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді бөлшек саудада сату

4724

Мамандандырылған дүкендерде нан-тоқаш өнімдері, ұннан жасалған және қантты кондитерлік бұйымдарды бөлшек саудада сату

4725

Мамандандырылған дүкендерде сусындарды бөлшек саудада сату

4726

Мамандандырылған дүкендерде темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату

4729

Мамандырылған дүкендерде тамақ өнімдерін өзге бөлшек саудада сату

4730

Мамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату

4741

Мамандандырылған дүкендерде компьютерлер, шалғай жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді бөлшек саудада сату

4742

Мамандандырылған дүкендерде телекоммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату

4743

Мамандандырылған дүкендерде аудио және бейнеаппаратураны бөлшек саудада сату

4751

Мамандандырылған дүкендерде тоқыма бұйымдарын бөлшек саудада сату

4752

Мамандандырылған дүкендерде бекітпе бұйымдарды, лак-бояу материалдарын және шыныларды бөлшек саудада сату

4753

Мамандандырылған дүкендерде кілемдерді, кілем өнімдерін, сондай-ақ қабырға және еден жабындарын бөлшек саудада сату

4754

Мамандандырылған дүкендерде тұрмыстық электр аспаптарын бөлшек саудада сату

4759

Мамандандырылған дүкендерде жиһаз, жарықтандыру құрал-жабдықтарын және басқа тұрмыстық тауарларды бөлшек саудада сату

4761

Мамандандырылған дүкендерде кітаптарды бөлшек саудада сату

4762

Мамандандырылған дүкендерде жиһаз, жарықтандыру құрал-жабдықтарын және басқа тұрмыстық тауарларды бөлшек саудада сату

4763

Мамандандырылған дүкендерде аудио және видео жазбаларды бөлшек саудада сату

4764

Мамандандырылған дүкендерде спорт жабдықтарын бөлшек саудада сату

4765

Мамандандырылған дүкендерде ойындар мен ойыншықтарды бөлшек саудада сату

4771

Мамандандырылған дүкендерде киімдерді бөлшек саудада сату

4772

Мамандандырылған дүкендерде аяқ киім және былғары бұйымдарды бөлшек саудада сату

4773

Мамандандырылған дүкендерде фармацевтикалық тауарларды бөлшек саудада сату

4774

Мамандандырылған дүкендерде медициналық және ортопедтік тауарларды бөлшек саудада сату

4775

Мамандандырылған дүкендерде косметика және дәретхана жабдықтарын бөлшек саудада сату

4776

Мамандандырылған дүкендерде гүлдерді, бөлме өсімдіктерін, тұқымдарды, тыңайтқыштарды, үй жануарларын және үй жануарларына арналған жемді бөлшек саудада сату

4777

Мамандандырылған дүкендерде сағат және зергерлік бұйымдарды бөлшек саудада сату

4778

Мамандандырылған дүкендерде жаңа тауарларды бөлшек саудада сатудың өзге түрлері

4779

Дүкендерде ұсталған тауарларды бөлшек саудада сату

4781

Сауда палаткаларына, дүңгіршектерде және базарда тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату

4782

Сауда палаткаларында, дүңгіршектерде және базарларда тоқыма бұйымдарын, киім-кешектерді және аяқ киімдерді бөлшек саудада сату

4789

Палаткалар, дүңгіршектер мен базарлар арқылы басқа тауарларды бөлшек саудада сату

4791

Поштамен тапсырыс беру арқылы немесе Интернет желісі арқылы бөлшек саудада сату

4799

Дүкендерден, палаткалардан, дүңгіршектерден немесе базарлардан тыс бөлшек саудада сатудың басқа түрлері

Көлік және жинақтау

4910

Қалааралық қатынаста жолаушыларға арналған теміржол көлігінің қызметі

4920

Жүк теміржол көлігінің қызметі

4931

Қалалық және қала маңына құрлықтағы жолаушыларды тасымалдау жүретін көлігінің қызметі

4932

Такси қызметі

4939

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де құрлықтағы жолаушылар көлігінің қызметі

4941

Жүк автомобиль көлігінің қызметі

4942

Көшіру жөніндегі қызмет көрсету

4950

Құбыр көлігінің қызметі

5010

Теңіз және су жағасындағы жолаушылар көлігінің қызметі

5020

Теңіз және су жағасындағы жүк көлігінің қызметі

5030

Өзендегі жолаушылар көлігінің қызметі

5040

Өзендегі жүк көлігінің қызметі

5110

Жолаушыларға арналған әуе көлігінің қызметі

5121

Әуе жүк көлігінің қызметі

5122

Көліктік ғарыш жүйесі

5210

Жүктерді қоймаға қою және сақтау

5221

Құрлықтағы жол көлігінің қосалқы қызметі

5222

Су көлігінің қосалқы қызметі

5223

Әуе көлігінің қосалқы қызметі

5224

Жүктерді көліктік өңдеу

5229

Өзге де көліктік қосалқы қызмет

5310

Жалпыға қызмет көрсету шегіндегі пошталық қызмет

5320

Өзге де почталық және курьерлік қызмет

Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету

5510

Қонақ үйлердің және тұруға арналған ұқсас орындардың қызмет көрсетуі

5520

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде тұрғын үй беру

5530

Кемпингтер, автофургондарға арналған тұрақтар және тұруға арналған автотіркемелермен қызмет көрсету

5590

Тұруға арналған басқа орындар көрсететін қызметтер

5610

Мейрамханалар және тамақ өнімдерін жеткізу жөніндегі қызмет

5621

Тапсырыспен дайын тамақ жеткізу

5629

Тамақтануды қамтамасыз ету бойынша басқа да кызмет

5630

Сусын беру

Ақпарат және байланыс

5811

Кітап шығару

5812

Анықтамалықтар және мекенжайлық тізімдерді шығару

5813

Газет шығару

5814

Журналдар мен мерзімдік басылымдарды шығару

5819

Баспа ісі қызметінің басқа түрлері

5821

Компьютерлік ойындарды шығару

5829

Өзге де бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару

5911

Кино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет

5912

Кино-, бейнефильмдер және теледидар бағдарламаларын аяқтау қызметі

5913

Кино-, бейнефильмдер және теледидар бағдарламаларын тарату қызметі

5914

Кинофильмдерді көрсету бойынша қызметі

5920

Дыбыс жазбалары және музыкалық шығармаларды шығару саласындағы қызметі

6010

Радиохабарлар

6020

Телевизиялық бағдарламалар жасау және тарату қызметі

6110

Сымды телекоммуникациялық байланыс

6120

Сымсыз телекоммуникациялық байланыс

6130

Спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет

6190

Телекоммуникалық саласындағы қызметтердің басқа түрлері

6201

Компьютерлік бағдарламалау саласындағы қызмет

6202

Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтері

6203

Компьютерлік жабдықтарды басқару қызметі

6209

Ақпараттық технолгиялар және ақпараттық жүйелер саласындағы басқа да қызмет түрлері

6311

Деректерді өңдеу, қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және осымен байланысты қызметтер

6312

Веб-порталдар қызметі

6391

Ақпараттық агенттіктердің қызметі

6399

Басқа топтамаларға енгізілмеген, ақпараттық қызметі саласындағы басқа қызмет

Қаржы және сақтандыру қызметі

6411

Ұлттық банк қызметі

6419

Басқа да ақшалай делдалдық

6420

Холдингтік компаниялар қызметі

6430

Трастық компаниялардың, инвестициялық қорлар мен ұқсас қаржылық ұйымдардың қызметі

6491

Қаржылық лизинг

6492

Кредит берудің өзге түрлері

6499

Басқа топтамаларға енгізілмеген, сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандырудан басқа өзге де қаржылық делдалдық

6511

Өмірді сақтандыру

6512

Шығынды сақтандыру

6520

Қайта сақтандыру

6530

Зейнетақымен қамсыздандыру

6611

Қаржы нарығын басқару

6612

Бағалы қағаздармен және тауарлармен мәмілелер бойынша брокерлік қызмет

6619

Сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандырудан басқа, қаржылық көрсетілетін қызмет саласындағы өзге де қосалқы қызмет

6621

Сақтандыру тәуекелдері мен залалдарды бағалау

6622

Сақтандыру агенттерінің және брокерлерінің қызметі

6629

Сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету жөніндегі басқа қосалқы қызмет

6630

Қорларды басқару бойынша қызмет

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

6810

Жеке меншік жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату

6820

Жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару

6831

Жылжымайтын мүлікпен жүргізілетін операциялар бойынша агенттіктердің қызметі

6832

Сыйақы үшін немесе шарт негізінде жылжымайтын мүлікті басқару

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

6910

Құқық саласындағы қызмет

6920

Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша консультация беру

7010

Бас компаниялар қызметі

7021

Өзара қарым-қатынас және жұртшылықпен байланыс бойынша қызметтер

7022

Коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша өзге де консультация беру

7111

Сәулет саласындағы қызметтер

7112

Инженерлік ізденістер саласындағы қызмет және осы салаларда техникалық кеңес беруді ұсыну

7120

Техникалық сынақтар мен талдаулар

7211

Биотехнологиялар саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

7219

Жаратылыстану мен техникалық ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

7220

Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

7311

Жарнама агенттіктерінің қызметі

7312

Бұқаралық ақпарат құралдарында жарнама орналастыру

7320

Нарық конъюнктурасын зерттеу және қоғамдық пікірді зерттеу

7410

Мамандандырылған дизайнерлік қызмет

7420

Фотография саласындағы қызмет

7430

Ауызша және жазбаша аударма қызметі

7490

Басқа топтамаларға енгізілмеген кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

7500

Ветеринарлық қызмет

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

7711

Жеңіл атомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарын жалдау және лизингі

7712

Жүк автомобильдерін жалдау және лизингі

7721

Ойын-сауық және спорттық жабдықтарды жалдау және лизингі

7722

Бейнетаспалар мен дискілер прокаты

7729

Жеке тұтынатын өзге де заттарды және тұрмыстық тауарларды жалдау және лизингі

7731

Ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын жалдау және лизингі

7732

Құрылыс машиналары мен жабдықтарын жалдау және лизингі

7733

Есептеу техникасын қоса, офистік машиналар мен жабдықтарды жалдау және лизингі

7734

Су көлігі құралдары мен жабдықтарын жалдау және лизингі

7735

Әуе көлік құралдары мен жабдықтарын жалдау және лизингі

7739

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де машиналарды, жабдықтар мен материалдық активтерді жалдау және лизингі

7740

Авторлық құқықпен қорғалған жұмыстардан басқа, зияткерлік меншік пен және ұқсас өнімдердің лизингі

7810

Жұмысқа орналастыру агенттіктерінің қызметі

7820

Уақытша жұмысқа орналастыру жөніндегі агенттіктердің қызмет

7830

Еңбек ресурстарымен (персоналмен) қамтамасыз ету бойынша өзге де қызмет

7911

Туристік агенттіктер қызметі

7912

Туристік операторлардың қызметі

7990

Брондау бойынша өзге де көрсетілетін қызметтер және ілеспе қызмет

8010

Жеке адамдардың және мүліктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызмет

8020

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелері саласындағы қызмет

8030

Тергеу жүргізу бойынша қызмет

8110

Объектілерге кешенді қызмет көрсету

8121

Ғимараттарды жалпы тазалау

8122

Ғимараттарды жинастыру, өнеркәсіптік машиналар мен жабдықтарды тазалау бойынша өзге де (мамандандырылған) қызмет

8129

Жинастыру бойынша өзге де қызмет

8130

Аумақтарды абаттандыру бойынша қызмет

8211

Кешенді офистік әкімшілік көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша қызмет

8219

Құжаттарды көшіру, дайындау бойынша және өзге де мамандандырылған офистік қосалқы қызмет

8220

Телефонды анықтамалық - ақпараттық қызметтердің қызметі

8230

Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру

8291

Төлемдерді жинау бойынша агенттіктер мен кредиттік бюролардың қызметі

8292

Буып-түю

8299

Басқа топтамаларға енгізілмеген коммерциялық қосалқы көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша өзге де қызмет

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру

8411

Жалпы сипатты мемлекеттік басқару

8412

Әлеуметтік қамсыздандыруды қоспағанда, денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет және басқа да әлеуметтік көрсетілетін қызметтер мекемелерінің қызметін реттеу

8413

Экономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу

8421

Халықаралық саясат

8422

Қорғаныс қызметі

8423

Әділет саласындағы қызмет және сот әділдігі

8424

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет

8425

Төтенше жағдайлардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет

8430

Міндетті әлеуметтік сақтандыру саласындағы қызмет

Білім беру

8510

Мектепке дейінгі білім

8520

Бастауыш білім беру (1-ші деңгей)

8531

Негізгі және жалпы орта білім беру

8532

Техникалық және кәсіптік орта білім

8541

Орта білімнен кейінгі білім беру

8542

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

8551

Спорт және демалыс саласындағы білім беру

8552

Мәдениет саласындағы білім беру

8553

Көлік құралдарының жүргізушілерін дайындау мектептерінің қызметі

8559

Басқа топтамаларға енгізілмеген білім берудің өзге де түрлері

8560

Қосалқы білім беру қызметі

Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету

8610

Аурухана ұйымдарының қызметі

8621

Жалпы дәрігерлік практика

8622

Арнайы дәрігерлік практика

8623

Стоматологиялық қызмет

8690

Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызмет

8710

Тұруды қамтамасыз етумен орта медициналық қызметкерлердің көрсететін қызметтерімен бірге әлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну

8720

Психикасының бұзылуы (сырқаттармен), ақыл-ой және дене кемістіктері, маскүнемдік пен есірткіге тәуелділікке ұшыраған адамдарға тұруды қамтамасыз етумен әлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну

8730

Тұруды қамтамасыз етумен егде азаматтар мен мүгедектерге әлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну

8790

Тұру орнын қамтамасыз ете отырып басқа әлеуметтік қызметтерді ұсыну

8810

Егде азаматтар мен мүгедектер үшін тұратын орынмен қамтамасыз етусіз әлеуметтік қызметтер көрсету

8891

Балалардың күндізгі күтімі

8899

Басқа топтамаларға енгізілмеген, тұратын орынмен қамтамасыз етусіз көрсетілетін өзге әлеуметтік қызметер

Өнер, ойын-сауық және демалыс

9001

Әртістік қызмет

9002

Мәдени-ойын-сауықтық іс-шараларды өткізуге мүмкіндік беретін қызмет

9003

Көркем және әдеби шығармашылық

9004

Концерттік және театр залдарының қызметі

9101

Кітапхана және мұрағаттар қызметі

9102

Мұражайлар қызметі

9103

Тарихи орындар мен ғимараттар және ұқсас туристік көрікті жерлер

9104

Ботаникалық бақтардың, хайуанаттар басқтары мен табиғи қорықтардың қызметі

9200

Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру қызметі

9311

Спорт имараттарын пайдалану

9312

Спорт клубтарының қызметі

9313

Фитнесс-клубтардың қызметі

9319

Спорт саласындағы өзге қызмет

9321

Ойын-сауық және тақырыптық парктердің қызметі

9329

Демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша өзге де қызмет

Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну

9411

Коммерциялық және қоғамдық кәсіпкерлік ұйымдар қызметі

9412

Қоғамдық кәсіптік ұйымдар қызметі

9420

Кәсіптік одақтар қызметі

9491

Діни ұйымдар қызметі

9492

Саяси ұйымдар қызметі

9499

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қоғамдық ұйымдар қызметі

9511

Компьютерлер мен шалғай жабдықтарды жөндеу

9512

Коммуникациялық жабдықтарды жөндеу

9521

Электронды тұрмыстық техниканы жөндеу

9522

Тұрмыстық аспаптарды, үй және бау-бақша жабдықтарын жөндеу

9523

Аяқ киімдерді және былғарыдан жасалған бұйымдарды жөндеу

9524

Жиһаздарды және интерьер заттарын жөндеу

9525

Сағаттарды және әшекей бұйымдарды жөндеу

9529

Жеке тұтынатын өзге де заттарды және тұрмыстық тауарларды жөндеу

9601

Тоқыма және былғары бұйымдарын жуу және (химиялық) тазалау

9602

Шаштараздардың, сән салондарының қызметтерін ұсыну

9603

Жерлеуді ұйымдастыру және онымен байланысты қызмет

9604

Физикалық жайлылықты қамтамасыз ету бойынша қызмет

9609

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге қызметтерді ұсыну

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі; тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі

9700

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

9810

Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

9820

Өзіндік тұтынуы үшін көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша үй шаруашылықтарының қызметі

Аумақтан тыс ұйымдардың және органдардың қызметі

9900

Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі

  "Халықтың жұмыспен
қамтылуын іріктемелі зерттеу
сауалнамасы" (индексі Т-001,
кезеңділігі айлық)
жалпымемлекеттік
статистикалық байқаудың
статистикалық нысанына
3-қосымша

"Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасының" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық,) 35-сұрағын толтыру мысалы

Былай жазылмайды

Дұрыс жазылуы

директор

мектеп директоры, мейрамхана директоры

агент

жылжымайтын мүлікті сату жөніндегі агент, сақтандыру агенті

бөлім басшысы

облыс немесе аудан әкімдері аппаратындағы бөлім басшысы, өнеркәсіптік кәсіпорынның бөлім басшысы

меңгеруші

тоқыма фабрикасының қойма меңгерушісі

шебер

өнеркәсіптік кәсіпорынның жабдықтарды жөндеу жөніндегі шебері

оператор

машинамен сауу операторы, компьютерге қызмет көрсету жөніндегі оператор

жұмыс беруші

"Тұрмыс" жиhазды жасап шығарушы кәсіпорынының директоры, сусындар өндіретін "Сайрам" АҚ басшысы

  Басшысының
2021 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 42 бұйрығына
8-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
12-қосымша

"Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8-тармақшасына сәйкес әзірленді және "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалақ нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндегі ұғымдар, сонымен қатар мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) жалдамалы қызметкер – еңбек шарты бойынша жұмысты орындайтын не тәртіптемені және жұмыс істелген уақыт не өндірілген тауардың бірлігі үшін не көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуді тапсырыс беруші айқындайтын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға;

      2) жұмыс беруші – жұмыскер еңбек қатынастарында болатын жеке немесе заңды тұлға.

      3. Статистикалық нысан ай сайын статистикалық нысанға 1-қосымшаға сәйкес толтырылады және тапсырылады.

      Зерттелетін апта статистикалық нысанға 1-қосымшаға сәйкес айқындалады.

      4. Статистикалық нысан іріктемеге түскен әрбір жеке үй шаруашылығына (отбасына) немесе үй шаруашылығының туысқандық қатынаста тұрмайтын мүшелеріне (бұдан әрі – респонденттерге) толтырылады. Статистикалық нысанның бір бланкісіне әртүрлі үй шаруашылықтарына жататын респонденттер жөніндегі ақпарат жазбаларын, тіпті олар бір үйде бірге тұрса да, біріктіруге болмайды. Егер бір мекенжайда екі немесе одан да көп отбасы тұратын болса, онда респонденттің келісімі бойынша екі отбасының біреуімен сұхбат жүргізіледі.

      Статистикалық нысанды мынадай себептер бойынша болмаған респонденттерге:

      1) оқу орындары бойынша тұратын барлық оқу мекемелерінің студенттері мен оқушыларына;

      2) басқа елді мекендерде немесе шетелдерде (алты ай және одан да көп уақыт) іссапарда жүргендерге;

      3) казармаларменәскери аймақтарда тұратын Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерге;

      4) емделіп жатқандарға (алты ай және одан да көп);

      5) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде тұратын, бас бостандығынан айыру түріндегі жазаға сотталғандарға;

      6) зерттеу аптасына дейін алты ай және одан көп бұрын кеткендердің бәріне толтырмайды.

      5. Титулдық парақтың "Аумақтың (елді мекеннің) атауы" 1-тармағында облыстың (қаланың), ауданның (қаланың) және ауылдық елді мекеннің атауы көрсетіледі.

      2, 3, 4, 5, 6 және 7-тармақтарда зерттелетін үй шаруашылықтарының деректемелері көрсетіледі.

      8-тармақта интервьюердің коды қойылады, оның алғашқы төрт саны Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші (титулдық парақтың 2-тармағы) бойынша елді мекен кодының бірінші төрт санына сәйкес келеді, келесі бес саны тиісті аумақтық статистика органы берген интервьюердің реттік нөмірінен тұрады.

      6. Статистикалық нысан 15 жастағы және одан үлкен респонденттерге толтырылады. Интервьюер респонденттердің әрқайсысына реттік нөмір береді. Егер үй шаруашылығында репонденттің саны 5 адамнан асса, онда осы үй шаруашылығына екі немесе одан көп статистикалық нысан бланкісі толтырылады, олардың титулдық парағында "Жалғасы" деген белгі соғылады.

      Статистикалық нысанда нөмірлер респонденттерге тізбектік тәртіппен беріледі. Статистикалық нысанның екінші бланкісінде 1-респонденттің орнына 6-респондент, 2-респонденттің орнына 7-респондент және әрі қарай сол сияқты жазылады.

      7. Сұхбат кезінде сұрақтар оқылып беріледі және тізбеленген жауап нұсқаларына тиісті белгілер қойылады. Респонденттің жауап нұсқасының коды дөңгелектеп қоршалады. Жауаптың дұрыс емес коды қоршалған жағдайда, оны сызып тастау және дұрыс жауабын белгілеу қажет.

      Барлық жауаптар респонденттердің сөздерінен жазылады. Растаушы құжаттарды көрсету талап етілмейді. Статистикалық нысанның қойылған сұрақтарына жауаптарды тікелей респонденттердің өздері немесе бірге тұратын 15 жастан асқан респонденттер береді.

      Сұхбат жүргізу кезінде интервьюер респонденттерге сұрақтарды статистикалық нысанда келтірілгендей оқиды және сұрақтың келтірілген тұжырымынан ауытқымайды.

      Интервьюер сұхбат жүргізген кезде мәтіндегі "Назар аударыңыз" тақырыбына нұсқауға және таңдап алынған жауаптың нұсқасынан кейін қойылатын сұрақтың нөмірі көрсетілген "Сұраққа көшу" бағанындағы әзір жауапқа назар салады.

      8."Үй шаруашылығы және оның мүшелері туралы мәліметтер" 1-бөлімінің сұрақтары респонденттердің әлеуметтік-демографиялық сипаттамаларына қатысты.

      6-сұрақта респонденттің қол жеткізілген білім деңгейі ескеріледі.

      "Сауалнама. Негізгі сұрақнама" 2-бөлімінің сұрақтарына 15 жасқа толған және одан үлкен жастағы респонденттер жауап береді.

      9. Жұмыспен қамту туралы сұрақтарда мыналар ескеріледі:

      1) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16-сұрақтарда зерттелетін апта ішінде респонденттің аптасына кемінде бір сағат болса да жұмсаған, заттай не ақшалай табыс табуы үшін кез келген жұмыс орындағаны немесе кез келген кәсібінің (ол тұрақты, уақытша, маусымдық, кездейсоқ жұмыс (тұрақты жұмыс орны жоқ болғанда жеке, бір жолғы жұмыстардың орындалуы), халықты жұмыспен қамту органдары арқылы жұмыс, жеке еңбек қызметі, түрлі қызметтер көрсету, жеке ауладағы, үй іргесіндегі учаскеде және басқа жұмыс болуы мүмкін) болғаны көрсетіледі;

      2) 6-сұрақ респонденттің зерттелетін аптадағы экономикалық белсенділігін анықтауды біріктіретін (жиынтық) өлшем шарты болып табылады және 7, 8, 9, 10, 11, 14 және 16-сұрақтардың жауаптарымен әдістемелік байланыста. Егер респондент бұл сұрақтарға "Иә" деп жауап берсе, онда 6-сұрақта да "Иә" деген жауап көрсетіледі;

      3) 7-сұрақта жеке ауладағы (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) жұмыстан басқа, үйдегі жұмысқа ақшалай немесе заттай табыс табу мақсатындағы кез келген қызмет түрі жататыны ескеріледі;

      4) 9-сұрақта кездейсоқ және уақытша тапқан табыстар ескеріледі, сондай-ақ жұмыспен қамту органдары арқылы алынған жұмыстар да қосылады. Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелген респондент, бірақ зерттеу аптасында кез келген жұмысты орындаған, соның ішінде қоғамдық жұмыстарда жүргендер ағымдағы сәтте уақытша жұмыспен қамтылғанға жатады;

      5) 10-сұрақта Интернет желісін пайдаланумен кездейсоқ және уақытша табыстар ескеріледі, Интернет алаңдары (мысалы, Инстаграмм, Телеграмм) және сервистер (мысалы, Яндекс, Bolt (Болт), Indriver (Индрайвер)) арқылы тауарлар мен қызметтерді сатуды қамтитды;

      6) 11-сұраққа "Иә" деп жауап бергенде 12-сұрақ қойылады. Бұл сұрақтың жауабы жеке аулада (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) алынған өнімді пайдалануды және тұтынуды сипаттайды;

      7) 15-сұрақта адам қандай да бір кәсіпте еңбек тәжірибесін немесе дағды алу үшін өндірістік процеске қатысқан жағдайда тағылымдамадан өтушілер мен оқушылардың жұмысына кәсіптік-техникалық даярлау бағдарламаларына қатысушылардың жұмыстары, әлеуметтік жұмыспен қамту бағдарламалары аясында кәсіптік-техникалық даярлау және қайта даярлау курстарында оқу жатады;

      8) 15-сұраққа "Иә" деп жауап бергенде 16-сұрақ қойылады. Сұрақстипендиялардан басқа, ақшалай немесе заттай нысанда кез келген сыйақыны алуды білдіреді;

      9) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 және 16-сұрақтардың біреуіне "Иә" деп жауап бергенде 17-сұрақ қойылады.

      Бір аптадағы жұмыспен өтелген сағаттар саны қосылып қойылады және 13, 41 және 48-сұрақтарда белгіленген барлық жұмыстардағы нақты жұмыспен өтелген сағаттардың қосындысына тең.

      17-сұрақта жұмыспен өтелген сағат сандары туралы жауапты жазған кезде блоктағы барлық торлар толтырылады (4 сағат – 004, 13 сағат – 013) және көрсеткіштер толық санға дейін дөңгелектенеді.

      10. Өткен апта ішіндегі негізгі жұмысқа (қызмет) қатысты сұрақтарда мыналар ескеріледі:

      1) респондент өзі үшін негізгі (бірінші дәрежелі) деп санайтын негізгі жұмыс (табысты кәсіп) бойынша сұрықтар. Жұмысы болғанымен уақытша жұмыс істемейтін (уақытша еңбекке жарамсыздыққа, еңбек демалысындағы және басқа да себептерге байланысты) респондеттер үшін осы жұмыс негізгі болып қала береді. Егер тұрақты жұмысы жоқ респондент зерттелетін аптада әртүрлі кездейсоқ жұмыстар атқарса, солардың біреуі негізгі ретінде көрсетіледі. Дау тудырған жағдайларда негізгі жұмыс - өтелген сағат саны көп қызмет;

      2) 34-сұрақта интервьюер респонденттен сұралатын апта кезеңінде қайда жұмыс істегенін нақтылайды және ұйымның қандай қызмет түріне жататынын немесе өз ісінің (кәсібінің) сипатын статистикалық нысанға 2-қосымшада келтірілген Экономикалық қызмет түрлері бойынша түсіндірмелерді басшылыққа ала отырып айқындайды.

      Респонденттің жұмыс істеген ұйымын экономикалық қызметтің белгілі бір түріне жатқызуда қиындық туындаса, респонденттің жұмыс істеген орны тиісті бағанда қысқартылмай толық жазылады. Супервайзердің (интервьюерлердің жұмысын бақылауды жүзеге асыратын аумақтық статистика органының лауазымды адамының) көмегімен, қызмет түрі анықталады және тиісті код белгіленеді (мысалы, "Рахат" фабрикасы емес, "Рахат" кондитерлік фабрикасы немесе "Рахат" кондитерлік фабрикасы жанындағы дүкен (асхана, медициналық пункт және тағы басқасы жазылады).

      Өзін өзі жұмыспен қамтыған жұмыскерлерге, жұмыс берушілерге, отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) ақы төленбейтін жұмыскерлеріне, өндірістік кооперативтер мүшелеріне, сондай-ақ жеке аулада жұмыс істейтіндерге олар атқаратын жұмыстың немесе кәсіптің сипатына (ерекшелігіне, бағытына) сәйкес қызметтің түрі қойылады;

      3) 35-сұрақта респонденттің оқу нәтижесінде алған біліктілігі (мамандығы) емес, негізгі жұмыс орнында тікелей атқаратын немесе орындайтын лауазымы немесе кәсібі ескеріледі.

      Лауазымы немесе кәсібі статистикалық нысанға 3-қосымшаға сәйкес қысқартылмай толық жазылады.

      Егер респондент біліктілік талап етілмейтін әртүрлі жұмыстарда жүрсе, оның орындайтын жұмысының сипаты анықталады және кәсібі жазылады (мысалы, "жүкші"). Ауыл шаруашылығында біліктілік талап етілмейтін жұмыстарды орындайтын респонденттерге жұмысының мамандануына сүйене отырып, "өсімдік шаруашылығының жұмысшысы", "мал шаруашылығының жұмысшысы", "орман шаруашылығының жұмысшысы" немесе "балық аулау ісінің жұмысшысы" деп жазылады. Жеке негізде жұмыс істейтін респонденттер үшін жұмысының (кәсібінің) сипаты (мысалы, "киім тігу", "аяқкиім жөндеу", "жиhаз жасау", "пәтер жөндеу") көрсетіледі. Дін қызметкерлері мен діни ұйымдарда жұмыс істейтін басқа адамдар үшін олардың атқаратын функциялары жазылады;

      4) 40-сұрақта респонденттің аяқтаған оқу орындары ішінен ең жоғары деңгейі бойынша біліктілігі (мамандығы) көрсетіледі. "Үй шаруашылығы және оның мүшелері туралы мәліметтер" 1-бөлімінің 6-сұрағында 1, 2, 3, 4 немесе 8-кодын белгілеген респонденттер үшін (яғни тек мектепті бітіргендерге немесе арнайы білімі жоқтарға) бұл сұрақ қойылмайды.

      5) 41-сұрақта зерттелетін аптада респонденттің тек негізгі жұмысында нақты жұмыспен өтелген күндер мен сағаттар саны жазылады, оған бір ұйым ішінде және басқа жерлерде қосымша жұмыспен өтелген уақыт қосылмайды.

      Егер респондент зерттелетін аптада негізгі жұмысында уақытша болмаса, онда бұл сұрақтың тұсына "0" (нөл) сағат жауабы қойылады;

      6) 42-сұрақта 1-коды заңнамамен белгіленген қысқартылған жұмыс уақыты (ауыр жұмыстарда, зиянды (өте зиянды) және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыстарда жұмыспен қамтылған 18 жасқа толмағандарға; 1 және 2 топ мүгедектері), сондай-ақ жұмыс уақытының ұзақтығы еңбек (ұжым) шарттарымен қарастырылған респонденттер үшін көрсетіледі.

      11. Өткен апта ішіндегі қосымша жұмыс (кәсіп) сұрақтарында респондентте зерттелетін апта ішінде жалақы немесе табыс табу (тұрақты, уақытша, маусымдық негізде орындалатын қоса атқарушылық бойынша жұмыс, келісімшарт бойынша немесе кездейсоқ басқа жұмыс, жеке негіздегі жұмыс, заңды тұлға құрылмаған кәсіпкерлік қызмет, жекелеген азаматтарда жалданып істелген жұмыс) мақсатында болған басқа қосымша жұмысы (кәсібі) көрсетіледі.

      12. Жұмыспен қамтылмау, соңғы төрт апта ішінде жұмыс іздеу сұрақтарында респонденттің жұмыс (негізгі немесе қосымша) іздеп жүргендігі, жақын 2 апта ішінде жұмысқа кірісуге дайындығы, жұмыс іздеу себептері және болашақ жұмысының мүмкін шарттарды көрсетіледі.

      13. Бұрынғы қызметке сұрақтар бұрын респонденттің жұмыс істегендігі, жұмысты аяқтау себептері, бұрынғы жұмысының қызмет түрі көрсетіледі. 73 бастап 78 дейінгі сұрақтарға 6-сұрақтағы 2-кодты белгілеген және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген (бұдан әрі – Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заң) 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі респонденттер жауап береді.

      14. Халықты жұмыспен қамту органында тіркелу сұрақтарында респонденттің халықты жұмыспен қамту органдарымен өзара іс-қимылының сипаты көрсетіледі. Бұл бөлімнің сұрақтарына Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда белгіленген 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі респонденттер жауап береді.

      15. Ерікті қызметке жеке және (немесе) заңды тұлғалардың мүдделерінде өтеусіз негізде жүзеге асырылатын, әлеуметтік бағыттағы ерікті, ерік қалауымен орындалатын қоғамдық пайдалы қызмет кіреді. Респонденттің отбасы мүшелеріне көмек көрсетумен байланысты қызмет, сондай-ақ жұмысқа жалдаумен байланысты жұмыс уақытының ішінде басқа адамдардың мүддесі үшін орындалатын қызмет есепке алынбайды.

      1) 92-сұрақта 4-коды білім беруді сәтті аяқтау үшін оқу процесінің талабы бойынша ақысыз жұмысқа қатысқан респонденттер үшін көрсетіледі;

      2) 92-сұрақта 5-коды заңды немесе келісімшарттық міндеттемелерге (төтенше жағдайда; айыппұлдар төлеу; қарызды, сатып алынған, тауарлар немесе көрсетілген қызметтер құнын төлеу үшін) байланысты ақысыз жұмысқа қатысатын респонденттер үшін көрсетеді;

      3) 92-сұрақта 6-коды жазаланбау үшін басқа адамдардан қорыққанынан ақысыз жұмысқа қатысатын респонденттер үшін көрсетіледі.

      16. 96-сұрақ әрбір респонденттің зерттелетін айдағы күнкөріс қаражатының көздерін анықтауға мүмкіндік береді. Интервьюер респондентте өткен айда болған кіріс көздерінің барлығын көрсетеді. 96-сұрақта 2-кодында жалданбайтын жұмыс ретінде табыс алу үшін тауарлар өндірумен (өткізумен), жұмыстар мен қызметтер көрсетумен дара айналысатындар, өндірістік кооперативтердің мүшелері, отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) және жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланушы жұмыс берушілердің еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері қатарынан жеке тұлғалардың жұмыспен қамтылуы жатады.

      97-сұраққа барлық респонденттер жауап береді.

      98-сұрақта респонденттің соңғы айда алған жиынтық табысының (респонденттерінің еңбекақы төлеу түрінде алған ақшалай қаражаттарының, жалданбайтын жұмысынан келген табыс (оның ішінде жеке кәсіпкерліктен), әлеуметтік төлемдердің (зейнетақы, шәкіртақы, жәрдемақылар және басқа төлемдер), меншіктен түскен пайыздар, дивиденділер мен басқа да кірістердің, өзге де ақшалай түсімдердің, сонымен бірге үй шаруашылығында өндірілген және тұтынылған тауарлар мен қызметтердің бағалау құнының сомасы) жалпы сомасы көрсетіледі. Табыс болмаған кезде 1-код белгіленеді.

      98-сұраққа 19-сұрақта 5, 6, 7, 8, 9 немесе 10-кодын және 96-сұрақтың "Жалданбайтын жұмыс (кәсіпкерлік табыс)" 2-кодын белгіленген респонденттер жауап береді, қалғандары бұл сұрақтан өтіп, 100-сұраққа көшеді.

      99-сұрақта респондент соңғы бір айда алған жиынтық кірістің сомасында жалданбайтын жұмыстан (үй шаруашылығында өндірілген және тұтынылған тауарлар мен қызметтердің бағалау құнын, сонымен бірге жеке ауладан (үй іргесіндегі учаскеден, саяжайдан) алынған заттай өнімдерді қосқанда) түскен кірістің үлес салмағын көрсетеді.

      100-сұрақ респонденттердің компьютерлік сауаттылық деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 100-сұрақтың 1-кодын компьютерде жұмыс істеуге тәжірибесі жоқ респондент көрсетеді; 100-сұрақтың 2-кодын компьютерде жұмыс істеуге аздаған дағдысы бар, файлдарды көшіре алатын, диск құралдары мен компьютерлік ойындармен жұмыс істей алатын респондент көрсетеді; 100-сұрақтың 3-кодын офистік бағдарламалық өнімдерде жұмыс істеуге базалық дағдысы бар респондент көрсетеді; 100-сұрақтың 4-кодын арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету және кең таралған бағдарламаларда жұмыс істеуде тәжірибесі мол респондент қөрсетеді.

      Сұхбат өткізген соң интервьюер 101 және 102-сұрақтарды белгілейді.

      17. Сұхбатты аяқтаған соң, интервьюер сұрақтардың қалып кетпегендігіне көз жеткізу үшін статистикалық нысанды тексереді. Интервьюер үй шаруашылығынан тыс жерде статистикалық нысанды қайта қарап шығады. Егер сәйкессіздік тапса, интервьюер үй шаруашылығына қайта хабарласады (жеке немесе телефонмен) және жетпей тұрған ақпаратты анықтайды.

  Басшысының
2021 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 42 бұйрығына
9-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына 13-қосымша
Приложение 13 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 7 сентября 2020 года №34

Лайықты еңбек Достойный труд

Индексі
Индекс

Т-004

жылына үш рет
три раза в год

есепті кезең
отчетный периодай
месяцжыл
год

Үй шаруашылығының 15 жастағы және үлкен мүшелері сұралады
Опрашиваются члены домашних хозяйств в возрасте 15 лет и старше


Ұсыну мерзімі – Респонденттердің жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулар
бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигіне сәйкес
Срок представления – согласно Графику представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям


1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы
Наименование территории (населенного пункта)
___________________________________________________


2. ӘАОЖ бойынша елді мекеннің коды1
Код населенного пункта по КАТО
.........................................................................3. Елді мекен типінің коды (1 – қала, 2 – ауыл)
Код типа населенного пункта (1 - город, 2 – село) ............................................................................................4. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше
Проспект, улица, площадь, переулок __________________________________________________________


5. Үйдің №
№ дома ...................................................................................................................................................6. Пәтердің №
№ квартиры ……..................................................................................................................................7. Іріктеме коды
Код выборки......................................................................................................8. Интервьюер коды.
Код интервьюера.........................................................................................................9. Сұхбат жүргізу күні
Дата проведения интервью

күні

айы

жылы


число месяц год

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 мұнда және бұдан әрі: ӘАОЖ - Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰК 11-2009

      1 здесь и далее: КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов НК РК 11-2009

Назар аударыңыз: Сұрақнама "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанындағы 6-сұрақтың (Сіз заттай не ақшалай табыс табу үшін өткен аптада ең болмағанда бір сағат қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба немесе қандай да бір кәсіппен (түрлі қызмет көрсетуді қоса алғанда) шұғылдандыңыз ба?) 1-кодына (иә) жауап берген респонденттерге 3 тоқсанда (шілде, тамыз, қыркүйек) толтырылады.
Внимание: Вопросник заполняется в 3 квартале (июль, август, сентябрь) на респондентов, ответивших в статистической форме "Анкета выборочного обследования занятости населения"(индекс Т-001, периодичность месячная) на вопрос 6 (Выполняли ли Вы хотя бы один час на прошлой неделе какую-нибудь работу за вознаграждение или имели какое-либо занятие для получения натурального или денежного дохода (включая оказание различного рода услуг)?) код 1(да).

Назар аударыңыз: Интервьюер, респонденттің нөмірін "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанына ұқсас толтырыңыз
Внимание: Интервьюер, заполните номер респондента аналогично статистической форме общегосударственного статистического наблюдения "Анкета выборочного обследования занятости населения"(индекс Т-001, периодичность месячная)
Сұраққа көшу Переход к вопросу


Назар аударыңыз: 1-сұрақты "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанының 41-сұрағы негізінде интервьюер толтырады
Внимание: Вопрос 1 заполняется интервьюером на основании вопроса 41 статистической формы "Анкета выборочного обследования занятости населения" (индекс Т-001, периодичность месячная)

1. Сіз негізгі жұмыста қанша сағат нақты жұмыспен өтедіңіз?1. Сколько часов Вы фактически отработали на основной работе?

1. 40 сағат және одан аз

1

1

1

1

1

2

1. 40 часов и менее

2. 41-49

2

2

2

2

2

2

2. 41-49

3. 50-59

3

3

3

3

3

2

3. 50-59

4. 60 сағат және одан көп

4

4

4

4

4

2

4. 60 часов и более

2. Сіз әдетте негізгі жұмысыңызда аптасына қанша сағат жұмыс істейсіз?
(сағаттар санын көрсетіңіз)

2. Сколько часов в неделю Вы обычно работаете на вашей основной работе?
(укажите количество часов)

Назар аударыңыз:
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны әдеттегі сағаттар санына тең болса (2-сұрақ) 6;
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны әдеттегі сағаттар санынан артық болса (2-сұрақ) 3;
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны әдеттегі сағаттар санынан кем болса (2-сұрақ) 4;
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны 0–ге (нөлге) тең болса 10
Внимание:
Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю равно обычному количеству часов (Вопрос 2) 6;
Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю больше обычного количества часов (Вопрос 2) 3;
Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю меньше обычного количества часов (Вопрос 2) 4;
Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю равно 0 (нулю) 10.

3. Сіз неліктен өткен апта ішінде әдеттегіден көп сағат жұмыс істедіңіз?3. Почему Вы проработали больше часов чем обычно в течение прошлой недели?

1.Икемді (сырғымалы) кесте.

1

1

1

1

1

5

1. Гибкий (скользящий) график

2. Әдетте жұмыс беруші белгілейтін талаптар

2

2

2

2

2

5

2. Требования, которые обычно установлены работодателем

3. Туындаған өндірістік қажеттілікке байланысты

3

3

3

3

3

5

3. В связи с возникшей производственной необходимостью

4. Қоғамдық міндеттерді орындау

4

4

4

4

4

5

4. Выполнение общественных обязанностей

5. Басқа (қосымша) жұмыстың немесе кәсіптің болмауы

5

5

5

5

5

5

5. Отсутствие другой (дополнительной) работы или занятия

6. Басқа

99

99

99

99

99

5

6. Другое

4. Сіз неліктен өткен апта ішінде әдеттегіден аз сағат жұмыс істедіңіз?4. Почему Вы проработали меньше часов чем обычно в течение прошлой недели?

1. Қолайсыз ауа-райы жағдайлары, апат, ақау, оқшаулау режимін енгізу және басқа да себептер

1

1

1

1

1

6

1. Неблагоприятные погодные условия, авария, поломка, введение режима изоляции и другие причины

2. Әкімшіліктің, жұмыс берушінің бастамасы бойынша

2

2

2

2

2

6

2. По инициативе администрации, работодателя

3. Жеткілікті жұмыс көлемі жоқ

3

3

3

3

3

6

3. Нет достаточного объема работ

4. Икемді (сырғымалы) кесте

4

4

4

4

4

6

4. Гибкий (скользящий) график

5. Балаға, науқас адамға күтім

5

5

5

5

5

6

5. Уход за ребенком, больным человеком

6. Денсаулық жағдайыма байланысты

6

6

6

6

6

6

6. По состоянию здоровья

7. Басқа (екінші) жұмысым бар

7

7

7

7

7

6

7. Имею другую (вторую) работу

8. Білім алудамын (институтта, курстарда)

8

8

8

8

8

6

8. Прохожу обучение (в институте, на курсах)

9. Оқу демалысы, кәсіптік даярлық

9

9

9

9

9

6

9.Учебный отпуск, профессиональная подготовка

10.Жыл сайынғы еңбек демалысы, мерекелік күндер

10

10

10

10

10

6

10. Ежегодный трудовой отпуск, праздничные дни

11. Табысым жеткілікті

11

11

11

11

11

6

11. Имею достаточный доход

12. Жеке немесе отбасылық жағдайлар

12

12

12

12

12

6

12. Личные или семейные обстоятельства

13. Басқа

99

99

99

99

99

6

13. Другое

Назар аударыңыз: Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны 40 сағаттан көп болса, онда интервьюер 5-сұраққа көшеді.
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны 40 сағатқа тең болса, онда интервьюер 6-сұраққа көшеді.
Внимание: Если фактическое количество отработанных часов на прошлой неделе было больше 40 часов, то интервьюер переходит к вопросу 5.
Если фактическое количество отработанных часов на прошлой неделе было равно 40 часам, то интервьюер переходит к вопросу 6.

5. Сіз өткен аптада 40 сағаттан көп жұмыс істеуіңіздің негізгі себебін атаңыз?5. Назовите основную причину, почему Вы работали на прошлой неделе больше 40 часов

1. Көп жалақы (табыс) табу құлшынысы

1

1

1

1

1

6

1. Желание иметь больший заработок (доход)

2. Әдетте жұмыс беруші белгілейтін талаптар

2

2

2

2

2

6

2.Требования, которые обычно установлены работодателем

3.Туындаған өндірістік қажеттілікке байланысты

3

3

3

3

3

6

3. В связи с возникшей производственной необходимостью

4. Қоғамдық міндеттерді орындау

4

4

4

4

4

6

4.Выполнение общественных обязанностей

5. Басқа (қосымша) жұмыстың немесе кәсіптің болмауы

5

5

5

5

5

6

5. Отсутствие другой (дополнительной) работы или занятия

6. Басқа

99

99

99

99

99

6

6. Другое

6. Бұл қосымша жалақы, табыс әкелген жағдайда Сіздің көп уақыт жұмыс істегіңіз келе ме және оған дайынсыз ба?6. Хотели бы Вы и готовы ли работать больше времени, при условии, что это принесет дополнительный заработок, доход?

1. Иә

1

1

1

1

1

7

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

10

2. Нет

7. Сіз тиісті қосымша ақы үшін қайда қосымшажұмыс істегіңіз келеді және істей алар маедіңіз?7. Где бы Вы хотели и могли бы работать дополнительно за соответствующую дополнительную оплату?

1. Осы негізгі жұмыс орным бойынша

1

1

1

1

1

8

1. По месту настоящей основной работы

2. Осы қосымша жұмыс орным бойынша

2

2

2

2

2

8

2. По месту настоящей дополнительной работы

3. Жұмыс уақыты едәуір ұзақ басқа жұмыста

3

3

3

3

3

8

3.На другой работе с большей продолжительностью рабочего времени

4. Осы жұмысқа қосымша, толықтырып істейтін жұмыстың болуы

4

4

4

4

4

8

4. Иметь дополнительную работу, подработки в дополнение к настоящей занятости

5. Маңызды емес

5

5

5

5

5

8

5. Не имеет значения

8. Сіз жұмыс аптасының бар ұзақтығынан басқа қосымша қанша сағат жұмыс істегіңіз келеді және істей алар ма едіңіз?9

8. Сколько часов Вы бы хотели и могли работать дополнительно, помимо имеющейся продолжительности рабочей недели?

9. Сіз жұмыстан тыс уақытта қосымша табыс табу мақсатында тым болмаса 1 сағат қандай да бір жұмыс істедіңіз бе?9. Выполняли ли Вы какую-либо работу вне рабочее время, с целью получения дополнительных заработков хотя бы 1 час?

1. Иә, түнгі уақытта

1

1

1

1

1

10

1. Да, в ночное время

2. Иә, кешкі уақытта

2

2

2

2

2

10

2. Да, в вечернее время

3. Иә, демалыс күндері (сенбі, жексенбі)

3

3

3

3

3

10

3. Да, в выходные дни (суббота, воскресенье)

4. Жоқ

4

4

4

4

4

10

4. Нет

10. Сіз осы жұмысыңызды (кәсібіңізді)ауыстырғанды қалар ма едіңіз?10. Хотели ли бы Вы сменить свою настоящую работу (занятие)?

1. Иә

1

1

1

1

1

11

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

12

2. Нет

11. Сіздің негізгі жұмысыңызды (кәсібіңізді)ауыстыру немесе қосымша жұмыс табудықалауыңыздың негізгі себебін атаңыз11. Назовите основную причину Вашего желания сменить основную работу (занятие) или иметь дополнительную

1. Кәсіпорында күтілетін қайта құру немесе тарату, штаттың қысқаруы

1

1

1

1

1

12

1. Ожидаемая реорганизация или ликвидация предприятия, сокращение штатов

2. Шарт (келісімшарт) мерзімінің аяқталуы

2

2

2

2

2

12

2. Окончание срока договора (контракта)

3. Еңбекақының немесе табыстың төмен деңгейі

3

3

3

3

3

12

3. Низкий уровень оплаты труда или дохода

4. Қолайсыз еңбек жағдайы

4

4

4

4

4

12

4. Неблагоприятные условия труда

5. Алынған біліктілікке сәйкес мамандық бойынша жұмыс істеуді қалау

5

5

5

5

5

12

5. Желание работать по специальности, в соответствии с полученной квалификацией

6. Әлеуметтік қорғаудың жоқ болуы немесе жеткіліксіздігі

6

6

6

6

6

12

6. Отсутствие или недостаточность социальной защиты

7. Жұмыс орнына дейін жету ұзақ немесе ыңғайсыз

7

7

7

7

7

12

7. Далеко или неудобно добираться к месту работы

8. Жеке немесе отбасылық жағдайлар

8

8

8

8

8

12

8. Личные или семейные обстоятельства

9. Еңбекақыны тиісінше жоғарылатумен көп сағат жұмыс істеуді қалау

9

9

9

9

9

12

9. Желание работать больше часов с соответствующим повышением оплаты труда

10.Еңбекақыны тиісінше төмендетумен аз сағат жұмыс істеуді қалау

10

10

10

10

10

12

10. Желание работать меньше часов с соответствующим понижением оплаты труда

Назар аударыңыз: 12-13-сұрақтарға "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанының 19-сұрағының 1-4-кодтарын белгілеген респонденттер жауап береді
Внимание: На вопросы 12-13 отвечают респонденты, отметившие коды 1-4 в вопросе 19 статистической формы "Анкета выборочного обследования занятости населения" (индекс Т-001, периодичность месячная)

12. Жұмыстан шығарылған жағдайда Сіздің еңбек заңнамасында көзделген жеңілдіктерге және өтемақы алуға құқығыңыз бар ма?12. В случае увольнения, имеете ли Вы право на льготы и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством?

1. Иә

1

1

1

1

1

13

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

13

2. Нет

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

13

3. Не знаю

13. Сіз негізгі жұмыс орныңыз (кәсібіңіз) бойынша кәсіподақтың мүшесі болып табыласыз ба?13. Являетесь ли Вы членом профсоюза по месту основной работы (занятия)?

1. Иә

1

1

1

1

1

14

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

14

2. Нет

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

14

3. Не знаю

Назар аударыңыз: 14-22-сұрақтарға барлық респонденттер жауап береді
Внимание: На вопросы 14-22 отвечают все респонденты

14. Сіз соңғы 12 ай ішінде кәсіптік оқытудан немесе жалпы дамыту курстарынан өттіңіз бе?14. В течение последних 12 месяцев проходили ли Вы профессиональное обучение или обучение на общеразвивающих курсах?

1. Иә

1

1

1

1

1

15

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

17

2. Нет

15. Соңғы 12 ай ішінде қандай курстарда оқыдыңыз?15. На каких курсах Вы проходили обучение в течение последних 12 месяцев?

1. Кәсіптік даярлау, қайта даярлау, біліктілікті арттыру

1

1

1

1

1

16

1. Профессиональные подготовки,
переподготовки, повышение квалификации

2. Жұмыс орнында қосымша оқу

2

2

2

2

2

16

2. Дополнительные обучения на рабочем месте

3. Шетел тілдерін оқу

3

3

3

3

3

16

3. Обучение иностранным языкам

4. Көлік құралдарын жүргізу курстары

4

4

4

4

4

16

4. Курсы вождения транспортными средствами

5. Компьютерлік курстар

5

5

5

5

5

16

5. Компьютерные курсы

6. Қосымша кәсіптік оқулар

6

6

6

6

6

16

6. Дополнительные профессиональные обучения

7. Басқа

99

99

99

99

99

16

7. Другое

16. Оқу үшін Сіздің жұмыс берушіңіз, басқа ұйым ақы (толық немесе ішінара) төледі ме?16. Было ли обучение оплачено (полностью или частично) Вашим работодателем, другой организацией?

1. Толық төледі

1

1

1

1

1

17

1. Полностью оплачено

2. Ішінара төледі

2

2

2

2

2

17

2. Частично оплачено

3. Толықтай жеке есебімнен оқыдым

3

3

3

3

3

17

3. Обучался полностью за собственный счет

17. Сіздің жұмысыңыздағы (кәсібіңіздегі) еңбекшарттары қаншалықты қауіпсіз болыптабылады деп ойлайсыз?17. Как Вы считаете, насколько безопасными являются условия Вашей работы (занятия)?

1. Қауіпсіз

1

1

1

1

1

19

1. Безопасные

2. Қолайсыз

2

2

2

2

2

18

2. Неблагоприятные

3. Қауіпті

3

3

3

3

3

18

3. Опасные

4. Жауап беруге қиналамын

4

4

4

4

4

18

4. Затрудняюсь ответить

18. Сіз неге өз жұмысыңыздың еңбек шарттарын қолайсыз немесе қауіпті деп санайсыз? (барлық ықтимал нұсқаларды белгілеу қажет)18. Почему Вы считаете условия своей работы неблагоприятными или опасными? (следует отметить все возможные варианты)

1. Химиялық заттардың қауіпті шоғырлануы

1

1

1

1

1

19

1. Опасная концентрация химических веществ

2. Қауіпті механизмдермен жұмыс

2

2

2

2

2

19

2. Работа с опасными механизмами

3. Лазерлік немесе ультракүлгін сәулеленудің жоғары деңгейі

3

3

3

3

3

19

3. Повышенный уровень лазерного или ультрафиолетового излучения

4. Қолайсыз температуралық режим

4

4

4

4

4

19

4. Неблагоприятный температурный режим

5. Шу, дірілдің жоғары деңгейі

5

5

5

5

5

19

5. Повышенный уровень шума, вибрации

6. Жұмыс аймағындағы ЖБК-дан (жол берілген шекті концентрациясы) асатын ауаның шаңдануы, газдануы мен ылғалдылығы

6

6

6

6

6

19

6. Запыленность, загазованность, влажность воздуха рабочей зоны, превышающая ПДК (предельно допустимую концентрацию)

7. Иондаушы радиация (радиациялық немесе биологиялық фактор)

7

7

7

7

7

19

7. Ионизирующая радиация (радиационный или биологический фактор)

8. Электрлік, магниттік, электромагниттік толқындардың, радиожиілік кернеулігінің жоғары деңгейі

8

8

8

8

8

19

8. Повышенный уровень напряженности электрических, магнитных, электромагнитных волн, радиочастот

9. Биіктіктегі жұмыс

9

9

9

9

9

19

9. Работа на высоте

10. Компьютерлік сәулелену

10

10

10

10

10

19

10. Компьютерное излучение

11. Еңбектің шамадан тыс бір қалыптылығы

11

11

11

11

11

19

11. Чрезмерная монотонность труда

12. Қолайлы жұмыс орнының жоқтығы

12

12

12

12

12

19

12. Отсутствие благоустроенного рабочего места

13. Даладағы жұмыс

13

13

13

13

13

19

13. Работа на улице

14. Ауыр, қауырт, дене еңбегі

14

14

14

14

14

19

14. Тяжелая, напряженная физическая работа

15. Қауырт ой еңбегі

15

15

15

15

15

19

15. Напряженная умственная деятельность

16. Жүйке жүйесіне жоғары жүктеме

16

16

16

16

16

19

16. Повышенное нервное напряжение

17. Көзге шамадан тыс жүктеме

17

17

17

17

17

19

17. Чрезмерное напряжение зрения

18. Жұмыс орнына жарықтың жеткіліксіз (немесе шамадан тыс) түсуі

18

18

18

18

18

19

18. Недостаточное (или чрезмерное) освещение рабочего места

19. Жұмыс өмір үшін қауіпті факторлармен байланысты

19

19

19

19

19

19

19. Работа сопряжена с факторами, опасными для жизни

19. Сіз жұмыс орныңызға (үйге) қалай жетесіз?19. Каким образом Вы добираетесь до места работы (домой)?

1. Қызметтік көлікте

1

1

1

1

1

20

1. Служебным транспортом

2. Қоғамдық көлікте

2

2

2

2

2

20

2. Общественным транспортом

3. Жеке көлікте

3

3

3

3

3

20

3. Личным транспортом

4. Жаяу

4

4

4

4

4

20

4. Пешком

5. Бұл адамға қатысты емес

5

5

5

5

5

21

5. К данному лицу не относится

20. Сіз күнделікті жұмыс орныңызға дейін жолға қанша уақыт жұмсайсыз (орташа мәнді көрсетіңіз)?20. Сколько времени ежедневно Вы затрачиваете на дорогу до места работы (укажите среднее значение)?

1. 10 минутқа дейін

1

1

1

1

1

21

1. До 10 мин

2. 10 минуттан 30 минутқа дейін

2

2

2

2

2

21

2. От 10 до 30 мин

3. 30 минуттан 1 сағатқа дейін

3

3

3

3

3

21

3. От 30 мин до 1 часа

4. 1 сағаттан 2 сағатқа дейін

4

4

4

4

4

21

4. От 1 часа до 2 часов

5. 2 сағат және одан көп

5

5

5

5

5

21

5. 2 часа и более

21. Сізге еңбек қызметі мен үй (отбасы) міндеттерін орындауды қоса атқару қаншалықты мүмкін болады?21. Насколько Вам удается совмещать трудовую деятельность и выполнение домашних (семейных) обязанностей?

1. Жеңіл

1

1

1

1

1

22

1. Легко

2. Салыстырмалы түрде жеңіл

2

2

2

2

2

22

2. Сравнительно легко

3. Сәл қиындау

3

3

3

3

3

22

3. Несколько сложно

4. Қиын

4

4

4

4

4

22

4. Сложно

5. Мүмкін емес

5

5

5

5

5

22

5. Не удается

6. Айналыспаймын

6

6

6

6

6

22

6. Не занимаюсь

22. Сіздің мектеп жасына дейінгі балаларыңыз бар ма? (0–ден 6 жасқа дейінгі)22. Имеете ли Вы детей дошкольного возраста? (от 0 до 6 лет)

1. Иә

1

1

1

1

1

23

1. Да

2. Жоқ

2

2

2

2

2

пікіртерім соңы

2. Нет

23. Әдетте Сіздің 6 жасқа дейінгі балаңызға (балаларыңызға) кім күтім жасайды?23. Кто обычно осуществляет уход за Вашим ребенком (детьми) в возрасте до 6 лет ?

1. Сіз өзіңіз

1

1

1

1

1

пікіртерім соңы

1. Вы лично

2. Сіздің отбасыңыздың басқа мүшелері

2

2

2

2

2

2. Другие члены Вашей семьи

3. Сіздің туыстарыңыз

3

3

3

3

3

3. Ваши родственники

4. Тәрбиеші (бала бағушы)

4

4

4

4

4

конец

4. Воспитательница (няня)

5. Бала тәрбиелеу мекемелері

5

5

5

5

5

опроса

5. Детские воспитательные учреждения

6. Бөтен адамдар (көршілер, таныстар)

6

6

6

6

6


6. Посторонние лица (соседи, знакомые)

Назар аударыңыз 24 - сұрақты интервьюер толтырады.
Внимание: 24 вопрос заполняется интервьюером

24. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

24. Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы

Түсіністігіңіз бен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз! Благодарим Вас за понимание и сотрудничество!

  Басшысының
2021 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 42 бұйрығына
10-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 34 бұйрығына
14-қосымша

"Лайықты еңбек" (индексі Т-004, кезеңділігі жылына үш рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Лайықты еңбек" (индексі Т-004, кезеңділігі жылына үш рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8-тармақшасына сәйкес әзірленді және "Лайықты еңбек" (индексі Т-004, кезеңділігі жылына үш рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сонымен қатар келесі анықтамалар пайдаланылады:

      1) жұмыс беруші – жұмыскер еңбек қатынастарында болатын жеке немесе заңды тұлға;

      2) жұмыспен қамтылған адам – ақы үшін немесе мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру және сату, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету арқылы кіріс алу жолымен қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға;

      3) кәсіподақ мүшесі – кәсіподақтың құрамына кіруге ерікті түрде ниет білдірген және кірген оның жарғысын мойындайтын және сақтайтын, мүшелік кәсіподақ жарналарын төлейтін жеке тұлға.

      3. Статистикалық нысан "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы" (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанының (бұдан әрі – Т-001 статистикалық нысаны) "Жұмыспен қамту" бөлімінің 6-сұрағына "иә" деп жауап берген респонденттерге толтырылады. Зерттеу кезеңі 3-тоқсанның айлары (шілде, тамыз, қыркүйек) болып табылады, ал сыни (зерттелетін) аптасы Т-001 статистикалық нысанының қосымшасына сәйкес айқындалады.

      Статистикалық нысанның 1-сұрағын Т-001 статистикалық нысанының 41-сұрағы негізінде интервьюер толтырады.

      4.Статистикалық нысан іріктемеге түскен әрбір жеке үй шаруашылығына (отбасына) толтырылады. Отбасыдан қарағанда үй шаруашылығы мүшелері, туыстық қатынаста болмауы мүмкін. Статистикалық нысанның бір бланкісінде әртүрлі үй шаруашылықтарына жататын респонденттер бойынша ақпаратты тіпті олар бір үй-жай шегінде бірге тұрса да біріктіруге болмайды.

      Статистикалық нысан келесі себептер бойынша болмаған респонденттерге:

      1)емделіп жатқандарға (алты ай және одан да көп);

      2) басқа елді мекендерде немесе шетелдерде (алты ай және одан да көп уақыт) іссапарда жүргендерге;

      3) оқитын жері бойынша тұратын, барлық оқу орындарының студенттері мен оқушыларына;

      4) зерттеу аптасына дейін алты ай және одан көп уақыт бұрын кеткендердің барлығына;

      5) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде тұратын бас бостандығынан айыру түріндегі жазаға сотталғандарға;

      6) казармалар мен әскери аймақтарда тұратын Қазақстан Респубикасы Қарулы Күштерінде мерзімді қызметте жүрген әскери қызметшілерге толтырылмайды.

      Статистикалық нысан 15 жас және одан үлкен жастағы барлық респонденттерге толтырылады. Интервьюер олардың әрқайсысына Т-001 статистикалық нысанына сәйкес реттік нөмір береді.

      Егер үй шаруашылығында пікірі сұралатындардың саны 5 адамнан асса, онда осы үй шаруашылығына екі немесе одан көп статистикалық нысан бланкілері толтырылады, олардың титулдық парағында "Жалғасы" деген белгі қойылады.

      Сұхбат кезінде сұрақтар оқылады және жауаптардың аталған нұсқаларына тиісті белгілер қойылады немесе олар статистикалық нысанға жазылады. Респонденттің жауап нұсқасының коды дөңгелектеп қоршалады. Жауаптың қате коды қоршалған жағдайда, оны сызып тастау және дұрыс жауабын белгілеу қажет.

      Барлық жауаптар респонденттердің сөздерінен жазылады. Растайтын құжаттарды ұсыну талап етілмейді. Егер 15 жастан үлкен респонденттер статистикалық нысандағы барлық сұрақтарға толық жауап бере алатын болса, статистикалық нысанның қойылған сұрақтарына жауап тікелей респонденттерден де және 15 жастан үлкен респонденттерден де алынады.

      Сұхбатты жүргізу кезінде интервьюер респонденттерге сұрақтарды статистикалық нысанда келтірілген түрінде оқиды және сұрақтың келтірілген тұжырымынан ауытқымайды.

      5. Сағаттар санын көрсету талап етілетін жауаптарды жазу кезінде торлардың бәрі толтырылады (мысалы, 4 сағат – 004, 13 сағат – 013) және көрсеткіштер толық санға дейін дөңгелектенеді.

      6. Статистикалық нысанның 9-сұрағындағы 3-коды демалыс және мереке күндері жұмыс істеген респонденттерге толтырылады.

      7. 12 және 13-сұрақтарды Т-001 статистикалық нысанының "Жұмыспен қамту" 2-бөлімінің 19-сұрағында 1, 2, 3 немесе 4-кодтары бойынша жауаптардың бірін белгілеген респондентер толтырады.

      8. Сұхбат жүргізген кезде интервьюер "Сұраққа көшу" бағанындағы әзір жауапқа назар аударады, онда жауаптың сол немесе басқа таңдап алынған жауап нұсқасынан кейін қойылатын сұрақтың нөмірі көрсетілген.

      9. Сұхбатты аяқтаған соң, интервьюер сұрақтардың қалып кетпегендігіне көз жеткізу үшін статистикалық нысанды тексереді. Интервьюер үй шаруашылығынан тыс жерде статистикалық нысанды қайта қарап шығады. Егер сәйкессіздік тапса, интервьюер үй шаруашылығына қайта хабарласады (жеке немесе телефонмен) және жетпей тұрған ақпаратты анықтайды.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады