"Құрылымдық статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 4 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының м.а. 2022 жылғы 1 ақпандағы № 4 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 2 ақпанда № 26724 болып тіркелді.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Құрылымдық статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 4 ақпандағы № 14 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20008 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағы 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      1-тармақтың 7), 8) -тармақшалары алынып тасталсын;

      11, 12, 13 және 14-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, және 4-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшының міндетін атқарушы Ж. Джаркинбаев
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының

Қаржы министрлігі

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 1 ақпандағы
№ 4 бұйрығына 1 қосымша
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы "4" ақпандағы № 14 бұйрығына 11-қосымша Приложение 11 к приказу
Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от "4" 2020 года № 14

 
Шағын кәсіпорынның қызметі туралы есеп
Отчет о деятельности малого предприятия

Индексі
Индекс

2-МП

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Қызметкерлерінің тізімдік саны 100 адамнан аспайтын, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары ұсынады. Статистикалық нысанды білім беру, денсаулық сақтау ұйымдары, банктер, сақтандыру ұйымдары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық қорлар ұсынбайды
Представляют юридические лица и (или) филиалы иностранных юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников не более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные объединения, общественные фонды

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 31 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 31 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН


      1. Қызметкерлер санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность работников, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті жылға
За отчетный год

А

Б

1

1

Есепті кезеңге орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников в среднем за отчетный период


1.1

одан есепті кезеңге орташа алғандағы әйелдердің тізімдік саны
из нее списочная численность женщин в среднем за отчетный период


2

Қызметті қоса атқару бойынша (басқа ұйымдардан) қабылданған қызметкерлер саны
Численность работников, принятых по совместительству (из других организаций)


3

Жұмысты құқықтық-азаматтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын қызметкерлердің саны
Численность работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера


4

Қызметкерлер саны, барлығы
Численность работников, всего


5

Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданатын)
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы)


5.1

одан әйелдердің нақты саны
из нее фактическая численность женщин


6

Барлық қызметкерлердің нақты атқарған адам-сағатының саны, адам-сағат
Число фактически отработанных человеко-часов всеми работниками, человеко-часов


6.1

одан әйелдердің атқарғаны
из них отработано женщинами


7

Шағын кәсіпорындарда толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасымен жұмыс істейтіндердің саны, адам
Численность работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю на малых предприятиях, человек


8

Шағын кәсіпорындарда өндірістің бос тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін қызметкерлердің саны, адам
Численность работников, временно неработающих в связи с простоем производства на малых предприятиях, человек


9

Шағын кәсіпорындарда қашықтан жұмыс істейтін қызметкерлердің саны, адам
Численность работающих на дистанционной работе на малых предприятиях, человек


      1.1. Жұмыс күшінің қозғалысын көрсетіңіз, адам
Укажите движение рабочей силы, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті жылға
За отчетный год

1-бағаннан әйелдер

Из графы 1 женщин

А

Б

1

2

1

Жыл басына қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников на начало года2

Қабылданған қызметкерлер
Принято работников
оның ішінде:
из них:

х

х

2.1

жаңадан құрылған жұмыс орындарына
на вновь созданные рабочие места2.2

жыл басына мүгедектігі бар қызметкерлер
работников, имеющих инвалидность на начало года3

Жұмыстан шыққан қызметкерлер
Выбыло работников
олардан
из них

х

х

3.1

персонал санын қысқартуға байланысты
в связи с сокращением численности персонала3.2

кəсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с ликвидацией предприятия3.3

біліктілігінің жетіспеуі салдарынан қызметкердің атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеуіне байланысты
в связи с несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации3.4

еңбек тәртібін бұзуына байланысты
в связи с нарушением трудовой дисциплины3.5

тараптардың еркінен тыс мән-жайларға байланысты
в связи с обстоятельствами не зависящими от воли сторон3.6

өз еркі бойынша (қызметкердің бастамасы бойынша)
по собственному желанию (по инициативе работника)3.7

басқа да себептер бойынша
по другим причинам4

Жыл соңына қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников на конец года
соның ішінде мынадай жастағы адамдар:
в том числе лица в возрасте:

х

х

4.1

14 – 15 жас
лет


х

4.2

16 – 28 жас
лет


х

4.3

29 – 49 жас
лет


х

4.4

50 жас және үлкен
лет и старше


х

5

4-жолдан:
жыл соңына жұмыс істейтін зейнеткерлер
из строки 4:
работающие пенсионеры на конец года


х

6

4-жолдан:
жыл соңына мүгедектігі бар қызметкерлер
из строки 4:
работники, имеющие инвалидность на конец года7

4-жолдан:
жыл соңына "жасыл жұмыс орындарында" жұмыс істейтіндердің саны
из строки 4:
численность работающих на "зеленых рабочих местах" на конец года


х

8

Жыл соңына кәсіпорындағы бос орындардың саны
Число вакантных мест на предприятии на конец года      2. Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі, өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсетуден түскен кіріс туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию об объеме произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг, доходе от реализации продукции и оказания услуг, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі
Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг

Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсетуден түскен кіріс
Доход от реализации продукции и оказания услуг

А

Б

1

2

1

Барлығы
Всего1.1

қызметтің негізгі түрі
основной вид деятельности1.2

қызметтің қосалқы түрі
вторичный вид деятельности      2.1. Қызметтің қосалқы түрлері бөлінісінде өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі, өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию об объеме произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг, доходе от реализации продукции и оказания услуг в разрезе вторичных видов деятельности, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

ЭҚЖЖ1 коды( 5 таңбалы) бойынша қызмет түрінің атауы
Наименование вида деятельности по коду ОКЭД1 (5-ти значный)

ЭҚЖЖ1 коды (5 таңбалы)

Код ОКЭД1 (5-ти значный)

Өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі
Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг

Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсетуден түскен кіріс
Доход от реализации продукции и оказания услуг

А

Б

В

1

2

1

2

3

4

5

      3. Кәсіпорынның шығыстары туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию о расходах предприятия, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Соның ішінде
В том числе

өндірістік шығыстар

производственные расходы

өндірістік емес шығыстар

непроизводственные расходы

А

Б

1

2

3

1

Материалдық шығындар, барлығы
Материальные затраты, всего

соның ішінде
в том числе

х

х

х

1.1

шикізат пен материалдар
сырье и материалы
1.2

cатып алынған жартылай фабрикаттар мен жиынтықтаушы бұйымдар
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия
      Ескертпе:

      Примечание:

      1мұнда және бұдан әрі ЭҚЖЖ 5 таңбалы - Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында "Жіктеуіштер" бөлімінде орналасқан "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне" сәйкес толтырылады

      1 здесь и далее ОКЭД 5-ти значный - заполняется согласно "Общему классификатору видов экономической деятельности", размещенному на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в разделе "Классификаторы"

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Соның ішінде
В том числе

өндірістік шығыстар

производственные расходы

өндірістік емес шығыстар

непроизводственные расходы

А

Б

1

2

3

1.3

отын
топливо
1.4

энергия
энергия
1.5

басқа материалдар
другие материалы
2

Амортизация, барлығы
Амортизация, всего
3

Қызметкерлердің жалақы қоры, барлығы
Фонд заработной платы работников, всего

одан
из него

х

х

х

3.1

әйелдерге есептелгені
начислено женщинам
3.2

жұмыс берушілердің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын аударымдары
отчисления обязательных пенсионных взносов работодателей в единый накопительный пенсионный фонд
4

Кәсіпорын қаражаты есебінен қызметкерлерге ақшалай жәрдемақы
Денежные пособия работникам за счет средств предприятия
5

Өзге де шығындар
Прочие затраты

соның ішінде
в том числе


х

х

5.1

шығысқа жатқызылатын салықтар мен басқа да міндетті төлемдер (корпоративтік табыс салығынсыз, акциздерсіз және ҚҚС2-сыз) – барлығы
налоги и другие обязательные платежи, относимые на расходы (без корпоративного подоходного налога, акцизов и НДС2) – всего

олардан
из них


х

х

5.1.1

әлеуметтік салық бойынша аударымдар
отчисления по социальному налогу
5.1.2

әлеуметтік сақтандыру бойынша аударымдар
отчисления по социальному страхованию
5.1.3

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар
отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
5.2

қызметтік іссапар кезіндегі тәулікақы
суточные во время служебных командировок
5.3

банк қарызы бойынша сыйақылар
вознаграждения по банковскому займу
5.4

басқа да шығындар
другие затраты
6

Шығыстар, барлығы
Расходы, всего
3.1 Бюджеттен субсидияларСубсидии из бюджета

мың теңгетысяч тенге

      Ескертпе:

      Примечание:

      2 ҚҚС – қосылған құн салығы

      2 НДС – налог на добавленную стоимость

3.2 Келесі жылы ҒЗТКЖ3 -ны жоспарлайсыз ба?Планируете ли Вы НИОКР3 в следующем году?

Иә
ДаЖоқ
Нет      4. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесін көрсетіңіз, мың теңге
Укажите результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті жылға
За отчетный год

А

Б

1

1

Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсетуден түскен кіріс
Доход от реализации продукции и оказания услуг


1.1

одан қайта сату үшін сатып алынған тауарларды өткізуден түскен кіріс
из него доход от реализации товаров, приобретенных для перепродажи


2

Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг


3

Жалпы пайда
Валовая прибыль


4

Қаржыландырудан түскен кірістер
Доходы от финансирования


5

Өзге де кірістер
Прочие доходыолардан
из них

х

5.1

активтердің шығуынан түскен кіріс
доходы от выбытия активов


5.2

бағамдық айырмадан түскен кірістер
доходы от курсовой разницы


6

Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг


7

Әкімшілік шығыстар
Административные расходы


8

Қаржыландыруға жұмсалған шығыстар
Расходы на финансирование


9

Өзге де шығыстар
Прочие расходы


 
Ескертпе:
Примечание:
3 ҒЗТКЖ – ғылыми-зерттеу және тәжірбиелік-конструкторлық жұмыстар
3 НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті жылға
За отчетный год

А

Б

1

 
10

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)
Прибыль (убыток) до налогообложения


11

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар
Расходы по корпоративному подоходному налогу


12

Жиынтық пайда (залал)
Итоговая прибыль (убыток)


      5. Салықтар бойынша ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию по налогам, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті жылға
За отчетный год

А

Б

1

1

Есепті кезеңге нақты аударылған салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдар
Фактически перечисленные налоги, другие обязательные платежи в бюджет и отчисления в единый накопительный пенсионные фонд за отчетный периодолардан
из них

х

1.1

ҚҚС
НДС


1.2

Акциздер
Акцизы


      6. Бухгалтерлік баланс көрсеткіштері бойынша ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию по показателям бухгалтерского баланса, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл соңына
На конец года

Жыл басына

На начало года

А

Б

1

2

1

Ақшалай қаражат
Денежные средства
соның ішінде
в том числе

х

х

1.1

кассадағы ақшалай қаражат
денежные средства в кассе1.2

ағымдағы банк шоттарындағы ақшалай қаражаттар
денежные средства на текущих банковских счетах1.3

өзге де ақшалай қаражаттар
прочие денежные средства2

Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
Краткосрочные финансовые инвестиции3

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
Краткосрочная дебиторская задолженность4

Қорлар
Запасы
соның ішінде
в том числе

х

х

4.1

тауарлар
товары4.2

қайта сатуға арналған мүлік (жер, ғимарат, автомобильдер және басқалар)
имущество, предназначенное для перепродажи (земля, здания, автомобили и другое)4.3

дайын өнімдер
готовая продукция4.4

шикізат пен материалдар
сырье и материалы4.5

аяқталмаған өндіріс
незавершенное производство4.5.1

одан өсірілетін биологиялық ресурстардың аяқталмаған өндірісі
из него незавершенное производство культивируемых биологических ресурсов4.6

өзге де қорлар
прочие запасы5

Өзге де қысқа мерзімді активтер
Прочие краткосрочные активы6

Қысқа мерзімді активтер жиынтығы
Итого краткосрочных активов7

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар
Долгосрочные финансовые инвестиции8

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
Долгосрочная дебиторская задолженность9

Негізгі құралдар
Основные средства10

Биологиялық активтер
Биологические активы11

Материалдық емес активтер
Нематериальные активы12

Ұзақ мерзімді өзге активтер
Прочие долгосрочные активы12.1

олардан аяқталмаған құрылыс
из них незавершенное строительство13

Ұзақ мерзімді активтер жиынтығы
Итого долгосрочных активов14

Баланс (активтер)
Баланс (активы)15

Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
Краткосрочные финансовые обязательства15.1

олардан қысқа мерзімді банк қарыздары
из них краткосрочные банковские займы16

Салықтар бойынша міндеттемелер
Обязательства по налогам17

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек
Краткосрочная кредиторская задолженность18

Қысқа мерзімді өзге міндеттемелер
Прочие краткосрочные обязательства19

Қысқа мерзімді міндеттемелер жиынтығы
Итого краткосрочных обязательств20

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
Долгосрочные финансовые обязательства20.1

олардан ұзақ мерзімді банк қарыздары
из них долгосрочные банковские займы21

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
Долгосрочная кредиторская задолженность22

Ұзақ мерзімді өзге де міндеттемелер
Прочие долгосрочные обязательства23

Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиынтығы
Итого долгосрочных обязательств24

Жарғылық (акционерлік) капитал
Уставный (акционерный) капитал25

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар
Выкупленные собственные долевые инструменты26

Эмиссиялық табыс
Эмиссионный доход27

Резервтер
Резервы28

Бөлінбеген табыс (орны толтырылмаған залал)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)29

Азшылық үлесі
Доля меньшинства30

Капитал жиыны
Итого капитал31

Баланс (пассивтер)
Баланс (пассивы)      7. Ақшалай қаражат қозғалысы туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию о движении денежных средств, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Соның ішінде
В том числе

теңгемен жасалатын операциялардан

от операций в тенге

шетел валютасымен жасалатын операциялардан

от операций в иностранной валюте

А

Б

1

2

3


Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың қозғалысы

Движение денежных средств от операционной деятельности

1

Ақшалай қаражаттың түсуі
Поступление денежных средств
2

Ақшалай қаражаттың шығуы
Выбытие денежных средств
2.1

қарыздар бойынша түскен сыйақыларды төлеу
выплата вознаграждений по займам
2.1.1

одан банк қарыздары бойынша
из нее по займам банков
3

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

4

Ақшалай қаражаттың түсуі
Поступление денежных средств
5

Ақшалай қаражаттың шығуы
Выбытие денежных средств
6

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

Қаржы қызметінен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы
Движение денежных средств от финансовой деятельности

7

Ақшалай қаражаттың түсуі
Поступление денежных средств
8

Ақшалай қаражаттың шығуы
Выбытие денежных средств
8.1

қарыздар бойынша берешекті өтеу
погашение задолженности по займам
8.1.1

банк қарыздары бойынша
по займам банков
9

Қаржы қызметінен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
10

Жиыны: Ақшалай қаражаттың көбеюі/азаюы
Итого: Увеличение/уменьшение денежных средств
      8. Валюталық позиция бойынша ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию по валютной позиции, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Валюталық позиция, барлығы
Валютная позиция, всего

Соның ішінде валюталар бойынша позиция
В том числе позиции по валютам

АҚШ4 доллары

доллар США4

еуро

евро

ресей рублі
российский рубль

басқа да валюта
другие валюты

А

Б

1

2

3

4

5

1

Шетел валютасындағы активтер
Активы в иностранной валютесоның ішінде
в том числе

х

х

х

х

х

1.1

ақшалай қаражаттар және олардың баламалары
денежные средства и их эквиваленты


1.2

қаржы инвестициялары
финансовые инвестиции


1.3

дебиторлық берешек
дебиторская задолженность


2

Шетел валютасындағы міндеттемелер
Обязательства в иностранной валютесоның ішінде
в том числе

х

х

х

х

х

2.1

қаржылық міндеттемелер
финансовые обязательства


2.1.1

банк қарыздары
банковские займы


3

Кредиторлық берешек
Кредиторская задолженность


4

Шетел валютасындағы таза позиция
Чистая позиция в иностранной валюте


      Ескертпе:

      Примечание:

      4АҚШ– Америка құрама штаттары

      4 США – Соединенные Штаты Америки

      9. Негізгі қорлардың қолда бары және қозғалысы, мың теңге
Наличие и движение основных фондов, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл басына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по первоначаль-ной стоимос- ти на начало года

Есепті жылы түскені
Поступило в отчетном году

Есепті жылы істен шыққаны
Выбыло в отчетном году

Жыл соңына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по первоначаль-ной стоимости на конец года

Жыл соңына баланстыққұны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по балансовой стоимости на конец года

Жаңа негізгі қорлар- дың іске қосылға- ны
введено в действие новых основных фондов

 
қайта бағалау есебінен
за счет переоцен-ки

өзге де себептер бойынша
по прочим причинам

негізгі қорлар- дың есептен шыға-рылғаны
списано основных фондов

олардан төтенше жағдай-лар нәтижесін-де
из них в результате чрезвычай-ных ситуаций

қайта бағалау есебінен
за счет переоценки

өзге де себептер бойынша
по прочим причинам

олардан тәркілеу бойынша
из них по конфис-кации

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Негізгі құралдар
Основные средства
2

Ғимараттар
Здания

соның ішінде
в том числе

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1

тұрғын ғимараттар
жилые здания
2.2

тұрғын емес ғимараттар
нежилые здания
3

Имараттар
Сооружения
3.1

беріліс құрылғылары
передаточные устройства
3.2

азаматтық құрылыстың басқа да объектілері
другие объекты
 
Жол коды
Код строки

 
Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

 
Жыл басына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по первоначаль-ной стоимос- ти на начало года

 
Есепті жылы түскені
Поступило в отчетном году

 
Есепті жылы істен шыққаны
Выбыло в отчетном году

 
Жыл соңына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по первоначаль-ной стоимости на конец года

 
Жыл соңына баланстыққұны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по балансовой стоимости на конец года

Жаңа негізгі қорлар- дың іске қосылға- ны
введено в действие новых основных фондов

 
қайта бағалау есебінен
за счет переоцен-ки

өзге де себептер бойынша
по прочим причинам

негізгі қорлар- дың есептен шыға-рылғаны
списано основных фондов

олардан төтенше жағдай-лар нәтижесін-де
из них в результате чрезвычай-ных ситуаций

қайта бағалау есебінен
за счет переоценки

өзге де себептер бойынша
по прочим причинам

олардан тәркілеу бойынша
из них по конфис-кации

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


гражданского строительства
4

Машиналар мен жабдық
Машины и оборудование
4.1

көлік құралдары мен жабдықтар
транспортные средства и оборудование
4.2

өзге де машиналар мен жабдық
прочие машины и оборудование
4.3

Ақпараттық, компьютерлік және телекоммуникациялық (АКТ) жабдықтар
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование
 
Жол коды
Код строки

 
Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

 
Жыл басына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по первоначаль-ной стоимос- ти на начало года

 
Есепті жылы түскені
Поступило в отчетном году

 
Есепті жылы істен шыққаны
Выбыло в отчетном году

 
Жыл соңына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по первоначаль-ной стоимости на конец года

 
Жыл соңына баланстыққұны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по балансовой стоимости на конец года

Жаңа негізгі қорлар- дың іске қосылға- ны
введено в действие новых основных фондов

 
қайта бағалау есебінен
за счет переоцен-ки

өзге де себептер бойынша
по прочим причинам

негізгі қорлар- дың есептен шыға-рылғаны
списано основных фондов

олардан төтенше жағдай-лар нәтижесін-де
из них в результате чрезвычай-ных ситуаций

қайта бағалау есебінен
за счет переоценки

өзге де себептер бойынша
по прочим причинам

олардан тәркілеу бойынша
из них по конфис-кации

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


оның ішінде
из них

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4.3.1

компьютерлер және шеткері жабдық
компьютеры и периферийное оборудование
5

Өзге де негізгі құрал-жабдықтар
Прочие основные средства
6

Биологиялық активтер
Биологические активы
7

Материалдық емес активтер (зияткерлік меншік өнімдері)
Нематериальные активы (продукты интеллектуальной собственности)
      10. Негізгі қорлардың амортизациясына және жөндеуге жұмсалған шығындар туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию о затратах на амортизацию и ремонт основных фондов, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл ішіндегі негізгі қорлар амортизациясының сомасы
Сумма амортизации основных фондов за год

Толық амортизацияланған негізгі қорлар
Полностью амортизированные основные фонды

Есептен шығарылған негізгі қорлар бойынша амортизация
Амортизация по списанным основным фондам

Негізгі қорларды жөндеуге жұмсалған шығындар
Затраты на ремонт основных фондов

ағымдағы жөндеуге
текущий ремонт

күрделі жөндеуге
капитальный ремонт

А

Б

1

2

3

4

5

1

Негізгі құралдар
Основные средства


2

Ғимараттар
Зданиясоның ішінде
в том числе

х

х

х

х

х

2.1

тұрғын ғимараттар
жилые здания


2.2

тұрғын емес ғимараттар
нежилые здания


3

Имараттар
Сооружения


3.1

беріліс құрылғылары
передаточные устройства


3.2

азаматтық құрылыстың басқа да объектілері
другие объекты гражданс- кого строительства


4

Машиналар мен жабдықтар
Машины и оборудование


4.1

көлік құралдары мен жабдық
транспортные средства и оборудование


4.2

өзге де машиналар мен жабдық
прочие машины и


Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл ішіндегі негізгі қорлар амортизациясының сомасы
Сумма амортизации основных фондов за год

Толық амортизацияланған негізгі қорлар
Полностью амортизированные основные фонды

Есептен шығарылған негізгі қорлар бойынша амортизация
Амортизация по списанным основным фондам

Негізгі қорларды жөндеуге жұмсалған шығындар
Затраты на ремонт основных фондов

ағымдағы жөндеуге
текущий ремонт

күрделі жөндеуге капитальный ремонт

А

Б

1

2

3

4

5


оборудование


4.3

Ақпараттық, компьютерлік және телекоммуникациялық (АКТ) жабдық
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудованиеоның ішінде
из них

х

х

х

х

х

4.3.1

компьютерлер және шеткері жабдық
компьютеры и периферийное оборудование


5

Өзге де негізгі құралдар
Прочие основные средства


6

Биологиялық активтер
Биологические активы


7

Материалдық емес активтер (зияткерлік меншік өнімдері)
Нематериальные активы (продукты интеллектуальной собственности)


10.1 Жер учаскесінің нақты барын көрсетіңізУкажите наличие земельных участков

жыл басына
на начало годамың теңге
тысяч тенге

жыл соңына
на конец годамың теңге
тысяч тенге

10.2 Жер учаскесінің нақты барын көрсетіңізУкажите наличие земельных участков

жыл басына
на начало годагектар
гектар

жыл соңына
на конец годагектар
гектар

      11. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз
Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы Мекенжайы (респонденттің) _________________________
Наименование ________________ Адрес (респондента) _______________________________
_______________________________________________________________________________
Телефоны (респонденттің)
Телефон(респондента)___________________________ _________________________________
стационарлық ұялы
стационарный мобильный
Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)
_________________________________________________________
Орындаушы
Исполнитель _________________________________________ _____________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны
(орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер
Главный бухгалтер
____________________________________________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы (бас бухгалтердің)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись(главного бухгалтера)

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____________________________
____________________________________________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных  и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 1 ақпандағы
№ 4 бұйрығына 2 қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 4 ақпандағы
№ 14 бұйрығына 12-қосымша

"Шағын кәсіпорынның қызметі туралы есеп" (индексі 2-МП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Шағын кәсіпорынның қызметі туралы есеп" (индексі 2-МП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Шағын кәсіпорының қызметі туралы есеп" (индексі 2-МП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

      2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:

      1) азшылық үлесі – басты компания еншілес компаниялар арқылы тікелей немесе жанама түрде иеленбейтін үлесіне келетін еншілес компания қызметінің таза нәтижелерінің және таза активтерінің бөлігі;

      2) активтер – ұйымдардың өткен оқиғалар нәтижесiнде бақылап отырған, болашақта олардан экономикалық пайда алу күтiлетiн ресурстар;

      3) активтің немесе міндеттеменің баланстық құны – актив немесе міндеттеме баланста деп танылатын сома;

      4) ақшалай қаражаттар қозғалысы – операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтер бойынша жіктелетін, ақшаның және оның баламаларының кезеңдегі түсуі және шығуы;

      5) алыс-беріс шикізаты – тапсырыс берушіге тиесілі, басқа кәсіпорындарға одан өнім өндіру үшін өнеркәсіптік қайта өңдеуге берілген шикізат;

      6) амортизация – активті пайдалы қолдану мерзімі ішінде сатып алынған актив құнының өнімнің өзіндік құнына немесе шығысқа бірте-бірте көшу процесі;

      7) аяқталмаған өндіріс (құрылыс, жартылай дайын өнімдер, құралдар, өзі жасап шығарған көмекші құрылғылар) – технологиялық процесте көзделген барлық кезеңдерден өтпеген және өндірістік процестегі (өндірістік процестің барлық сатыларындағы, дайындалған, бірақ толық жинақталмаған бөлшектер мен жартылай дайын фабрикаттар) өнім;

      8) әкімшілік шығыстар – өндірістік процеспен байланысты емес басқару және шаруашылық шығыстары;

      9) бастапқы құн – төленген, өтелмеген салықтар мен алымдарды, сондай-ақ активті мақсатына қарай пайдалану үшін оны жұмыс қалпына келтіруге тікелей байланысты басқа да кез келген шығыстарды қоса алғанда негізгі құралдарды тұрғызу немесе сатып алу бойынша жүргізілген нақты шығындардың, сондай-ақ белгілі бір күнге қолданыстағы нарықтық бағалар бойынша негізгі құралдардың құны;

      10) валюта позициясы – есепті күнге валюта айырбастаудың түпкілікті бағамын қолданып теңгеде қайта саналған, шетелдік валютада көрсетілген активтер мен міндеттемелер бойынша жалпы позиция;

      11) ғимарат – объектінің функционалдық мақсатына қарай адамдардың немесе жануарлардың тұруына, болуына, бұйымдарды сақтауға арналған, тіреу және қоршау немесе аралас (тіреу және қоршау) конструкцияларынан тұратын, тұрақты негізде салынған объект;

      12) дебиторлық берешек – жеке немесе заңды тұлғалармен шаруашылықтық қатынас қорытындылары бойынша кәсіпорынға тиесілі борыштар сомасы;

      13) жұмысты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша орындайтын адамдар – ұйымның ішкі тәртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгілі бір жұмысты (біржолғы, арнайы, шаруашылық, жұмыстың нақты көлемін орындау үшін) орындау уақытына ғана шарт немесе келісімшарт бойынша қабылданғандар;

      14) имараттар – инженерлік-құрылыс объектісі (ғимараттардан басқа), оның міндеті еңбек мәнінің өзгеруімен байланысты емес, қандай да бір техникалық функцияларды орындау арқылы өндіріс процесін жүзеге асыру немесе әртүрлі өндірістік емес функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті жағдайларды жасау болып табылады;

      15) инвестициялық қызметтен түсетін ақшалай қаражаттардың қозғалысы – ақша баламасына жатпайтын айналымдық емес активтер мен басқа инвестицияларды сатып алудан және сатудан түскен ақша ағымдары;

      16) кәсіпорын қаражаты есебінен қызметкерлерге ақшалай жәрдемақы – ұйымды тарату, қызметкерлер санын немесе штатын қысқарту нәтижесінде төленетін өтемақылар, қызметкерге біржолғы тәртіппен көрсетілетін материалдық көмек (үйлену, бала туу), уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақылар (жалпы аурулар, жүктілік және бала туу, бала асырап алу), жұмыскерге жұмыс берушінің кінәсі бойынша денсаулыққат зиян немесе зақым келтіретін нұқсанды өтеуге төленетін төлемдер (сақтандыру өтеуі жоқ болған жағдайда);

      17) кәсіпорынның негізгі қызмет түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;

      18) корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық салынатын кіріске (салықтық залалға) қатысты бюджетке төленуге (бюджеттен қайтаруға) жататын пайдаға салық төлеу бойынша шығыстар;

      19) қаржыландыруға арналған шығыстар – сыйақылар, қаржылық жалдау бойынша пайыздарды төлеуге арналған, қаржылық құралдардың әділ құнын өзгеруінен алынатын шығыстар және қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар;

      20) қаржыландырудан түсетін кірістер – сыйақылар, дивиденділер бойынша, қаржылық жалдау, жылжымайтын мүлікке инвестициялармен, операциялардан, қаржы құралдарының әділ құнының өзгеруінен түсетін кірістер және қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер;

      21) қаржы қызметінен түсетін ақшалай қаражаттардың қозғалысы – инвесторлар мен кредиторлардан ақша тарту операцияларынан түскен ақшалай қаражаттарды алу және жұмсау, яғни қарыз қаражаттары мен меншікті капиталмен байланысты операциялар;

      22) қорлар – кәсіпорынның қызмет көрсету немесе сату кезінде өндірістік процесте пайдалануға арналған қысқа мерзімді активтері;

      23) қоса атқарушылық – қызметкердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты жағдайында басқа тұрақты төленетін жұмысты орындауы;

      24) қосалқы қызмет түрі – бұл үшінші тұлғалар үшін азық-түлік өндіру мақсатында жүзеге асырылатын, негізгі қызметтен өзге қызмет түрі;

      25) қызметкерлердің жалақы қоры – қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін ұйымдардың ақшалай және заттай түрдегі (лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер), қосымша төлемдер, үстеме ақылар, сыйлықақылар және өзге де ынталандыру мен өтемдік сипаттағы төлемдер) салық және басқа да ұстап қалулар ескерілген (табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнасы), қаржыландыру көзі мен оларды нақты төлеу мерзіміне қарамастан жиынтық ақшалай қаражаттары;

      26) қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қолданылатын) – жұмысқа ресми тіркелген қызметкерлердің жекелеген;

      27) қызметкерлердің тізімдік саны –жұмысты азаматтық-құқықтық шарт бойынша атқаратын, сонымен қатар, жұмысқа қоса атқарушылық бойынша қабылданғандарды қоспағанда, шартты жасасу мерзіміне қарамастан, еңбек шарты бойынша қабылданған адамдар саны;

      28) материалдық емес актив – бұл физикалық нысаны жоқ, басқа тараптарға жалға беру мақсатында немесе әкімшілік мақсаттарда тауарлар мен қызметтерді өндіруде немесе жеткізуде қолдану үшін ұсталатын сәйкестендірілетін ақшалай емес актив;

      29) материалдық шығындар – жабдықтау, делдалдық, сыртқы экономикалық ұйымдарға төленген үстеме баға (үстемеақы), комиссиялық сыйақылар, тауар биржасы қызметінің құны, кеден бажы, бөгде ұйымдардың және кәсіпорынның персоналы болып табылмайтын жеке тұлғалардың күштерімен жүзеге асырылатын тасымалдауға, сақтауға және жеткізуге жұмсалатын шығыстарды қосқанда материалдық ресурстарды сатып алу (қосылған құн салығы (бұдан әрі – ҚҚС), акциз есебінсіз) бағасына сүйене отырып қалыптасқан құны; 

      30) машиналар мен жабдықтар – энергияны, материалдар мен ақпаратты жаңғыртатын құрылғылар;

      31) міндеттеме – реттелуі экономикалық пайдаларды қамтитын ресурстардың есептен шығуына әкеп соқтыратын өткен оқиғалардан туындайтын дара кәсіпкердің немесе ұйымның қазіргі міндеттері;

      32) негізгі құралдар – тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіруде немесе жеткізуде пайдалану үшін, басқа адамдарға жалға беру, құнын өсіру немесе әкімшілік мақсаттар үшін субъект ұстап қалатын бір кезеңнен астам уақыт ішінде пайдалану ұйғарылған материалдық активтер;

      33) отын – технологиялық мақсаттарға, энергияның барлық түрлерін өндіруге, ғимараттарды жылытуға, көлік кәсіпорындары орындаған өндіріске қызмет көрсету бойынша көлік жұмыстарына жұмсалатын, шеттен сатып алынған және де кәсіпорынның өзі өндірген отынның барлық түрлерінің құны;

      34) операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттардың қозғалысы – операциялық қызмет есебінен таза пайданы қалыптастырған келесі операциялардан түскен ақшалай қаражаттар;

      35) өзінің қажеттіліктеріне (зауытішілік айналымға) пайдаланылған өнім – бұл заттай және құндық мәндегі, кәсіпорын өндірген дайын өнімдер және жартылай фабрикаттар (осы кәсіпорынның негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа), оны кәсіпорын жеке өнеркәсіптік-өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланады;

      36) өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі – өндірушінің бағасымен барлық шығарылған өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің құны;

      37) өндірушінің бағасы – өнімнің өндірушіден тұтынушыға дейінгі қозғалысына байланысты қосылған құн салығы және акциздерді, өзге жанама салықтарды, сауда, өткізу үстеме бағаларын, көлік шығыстарын есепке алмағанда, "кәсіпорын қақпасынан" шыққан сәттен бастап өткізілетін өнім бірлігінің бағасы;

      38) өндірістік шығыстар – қызметтің негізгі және қосалқы түрлерінің өндірілген өнімі мен көрсетілген қызметтің өзіндік құнын қалыптастыратын шығындар;

      39) өндірістік емес шығыстар – өнімдерді өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстар, әкімшілік шығыстар, қаржыландыру шығыстары және басқа шығыстарды қамтитын кезең шығыстары;

      40) өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны – бұл өндіріс шығындары мен жұмысшылардың жалақысын қоса алғанда, есепті кезең ішінде сатылған өнімді өндіруге байланысты шығыстар;

      41) өнімдерді өткізу және қызмет көрсетуден түскен кіріс– қосылған құн салығы, акциздерді, сондай-ақ қайтарылып берілген тауарлар құны, сатып алушыларға ұсынылған сауда жеңілдіктері мен баға жеңілдіктерін алып тастағанда алынған және алуға жататын сомасы;

      42) өзге де кірістер – активтердің істен шығуынан, өтеусіз алынған активтерден, мемлекеттік субсидиялардан, құнсызданудан пайда болған залалды қалпына келтіруден, бағамдық айырмадан, операциялық жалға беруден, биологиялық активтердің әділ бағасының өзгеруінен түскен кірістер;

      43) өзге де шығыстар – кәдімгі қызмет процесінен тәуелсіз туындайтын өзге де өндірістік емес шығыстар, олар активтің істен шығуы мен құнсыздануы, бағымдық айырма, резервтің жасалуы мен сенімсіз талаптарды шығынға жазу, операциялық жалға беру шығыстары, биологиялық активтер әділ бағасының өзгеруінің шығыстары және басқалар;

      44) шикізат және материалдар, сатып алынған жартылай фабрикаттар мен жиынтықтаушы бұйымдар – көлік және дайындаушы шығыстар есебімен өнім өндіру және қызмет көрсету процесінде пайдаланылатын барлық материалдардың құны;

      45) шығыстар – активтердің ығысып кетуі немесе азаюы немесе міндеттемелердің туындауы нысанында капиталда қатысатын тұлғаларға бөлуге байланысты азайтудан ерекшеленетін капиталдың азаюына әкеп соқтыратын есепті кезеңнің ішінде экономикалық пайданың азаюы;

      46) энергия – субъектінің технологиялық, энергетикалық, қозғалтқыштық және басқа да өндірістік мұқтаждықтарына жұмсалатын сатып алынған энергияның барлық түрлерінің құны.

      3. 2 және 2.1-бөлімдерде өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі өткізілген өнімнің және көрсетілген қызмет көлемінің (қайта сату үшін сатып алынған тауарлардың құнын, қосылған құн салығын, акциздерін есептемегенде), кәсіпорын ішінде пайдаланылған өнім мен көрсетілген қызметтің, сату үшін қоймаларда тұрған дайын өнім қорының өзгерісін, аяқталмаған өндіріс пен құрылыс қалдықтарының өсімін (кемуін) жиынтықтауды білдіреді.

      Өнеркәсіп кәсіпорындары үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер көлемі өнделме шикізаттан өндірілген өнім құны және зауыт ішіндегі айналымдық құны ескеріліп, келтіріледі.

      Сауда қызметімен айналысатын кәсіпорындар үшін тауарды өткізуден түскен табыс пен тауарды сатып алу шығысының арасындағы айырма өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі болып табылады. Тауарларды сатып алынған тауар бағасына тең немесе төмен баға бойынша өткізген жағдайда, сауда қызметі бойынша өндірілген өнім, орындалған жұмыстар және көрсетілген қызмет көлемі айналым шығындарының шамасына тең болады.

      Айырбастау пункттері үшін валюта сату мен сатып алу құнының арасындағы айырма өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі болып табылады.

      Алаңдар мен жабдықтарды жалға берумен айналысатын кәсіпорындар үшін жалдау шарты бойынша өзінің активтерін уақытша қолдануға беруден түскен кіріс өндірілген өнім, орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтердің көлемі болып табылады.

      Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары, мейрамханалар үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі дайын тағамды жеткізуді қоса алғанда, оның тауар айналымына теңестіріледі. Бұл ретте сатылған сусындар мен өнімдер материалдық шығындар болып табылады және өндірілген өнім көлеміне кіреді.

      Қонақүйлер үшін мейрамхана қызметтерін қоса алғанда, қонақүй қызметтерін көрсетуден түскен табыс өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі болып табылады.

      Қаржы делдалдығы (микрокредиттік ұйымдар, кредиттік серіктестіктер, ломбардтар, басқалар) үшін өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көлемі қаржы делдалдары меншігінің табысы (өзінің меншікті құралдарын инвестициялау арқылы алған таза табыстан басқа) мен кредиторларға төленген пайыздардың айырмасы ретінде жанама жолмен анықталатын қызметтердің құны болып табылады.

      2.1-бөлімнің В бағанындағы көрсеткіштерді толтыру кезінде Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес қызмет түрінің 5 таңбалы коды көрсетіледі.

      Статистикалық нысандарда "түзетпе" ұғымы пайдаланылмайды, сондықтан осындай жағдайлар туындаған кезде түзетпе жазба нақты шоттардың дебеттік немесе кредиттік айналымдарын арттыру (азайту) ретінде көрсетіледі.

      4. 4-бөлімнің 3-жолында өнімдерді өткізу мен көрсетілген қызметтерден түскен табыс пен өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны арасындағы айырма жалпы пайда деп түсініледі.

      10-жолда салық салынғанға дейінгі пайда (залал) – қаржыландырудан түскен жалпы пайда, кіріс, өзге де табыстардың сомасы мен өнімді өткізу мен қызмет көрсету бойынша шығыстардың, қаржыландыруға арналған шығыстардың, әкімшілік шығыстардың және өзге де шығыстар сомасының арасындағы айырма ретінде анықталады.

      12-жолда жиынтық пайда (залал) – бұл салық салынғанға дейінгі пайда (залал) мен корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстардың айырмасы.

      5. 1-бөлімнің 7 және 8-жолдары бойынша тізімдік құрамның қызметкерлері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      6. 1-бөлімнің 9-жолын толтыру кезінде кәсіпорын қызметкерлерінің нақты санына сүйене отырып, қашықтықтан жұмыс істейтін қызметкерлер ескеріледі.

      7. "Жасыл жұмыс орындарында" жұмыс істейтіндердің тізімдік саны бойынша деректер 1.1-бөлімнің 7 жолы бойынша көрсетіледі.

      Жасыл жұмыс орындарына қоршаған ортаны сақтауға және қалпына келтіруге ықпал ететін жұмыс орындары жатады.

      Жасыл жұмыс орындарын анықтау кезінде келесі шарттарды басшылыққа алу қажет:

      1) егер кәсіпорын экологиялық тауарларды өндірсе, онда барлық жұмыс орындары жасыл жұмыс орындары ретінде бағаланады.

      Экологиялық тауарлар мен көрсетілетін қызметтеріне қоршаған ортаға пайда әкелетін, қоршаған ортаға түсетін жүктемені азайтатын немесе жоятын немесе табиғи ресурстарды неғұрлым тиімді пайдалануға ықпал ететін тауарлар мен қызметтер жатады.

      Экологиялық тауарлар мен қызметтер байланысты тауарлар мен қызметтерге бөлінеді:

      жаңартылатын энергия нысандарын пайдалану мен дамытуға;

      энергия тиімділігін арттыруға (мысалы, энергиялық тиімді жабдықтар, аспаптар, көлік құралдары, сондай-ақ ғимараттардың энергия тиімділігін арттыратын өнімдер мен қызметтер);

      қалдықтарды жинауды, қайта өңдеуді, кәдеге жаратуды және қайта пайдалануды қоса алғанда, ластануды азайту және жою, қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарындылары мен қалдықтарын азайтуға;

      табиғи ресурстарды сақтауға (органикалық ауыл шаруашылығымен және орнықты орман шаруашылығымен байланысты өнімдер мен қызметтерге; жер ресурстарын басқару; топырақты, суды немесе жабайы табиғатты сақтау);

      қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді, экологиялық мониторингті, экологиялық проблемалар туралы жұртшылықты хабардар етуді жүзеге асыруға байланысты тауарлар мен қызметтерге бөлінеді.

      Суды жинауға, өңдеуге және бөлуге (ЭҚЖЖ 36), кәріз жүйесіне (ЭҚЖЖ 37), қалдықтармен жұмыс істеуге (ЭҚЖЖ 38), қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы (ЭҚЖЖ 39), гидрометеорологиялық қызмет қызметі (ЭҚЖЖ 74.90.1) жаңартылатын энергия саласындағы, табиғат қорғау қызметін мемлекеттік басқару және әкімшілендіру жүйесіндегі барлық өзге де қызметтер жасыл жұмыс орындарына жатады.

      Егер кәсіпорын бір бөлігі экологиялық болып табылатын біреуден артық өнімді немесе қызметтерді өндірсе, онда экологиялық тауарлар мен қызметтерді құру процесіне тікелей тартылған жұмыс орындары жасыл жұмыс орындарына жатады.

      2) егер кәсіпорын өндіретін өнім немесе қызмет экологиялық болып табылмаса, бұл ретте өндірістік процесте энергия-ресурс үнемдейтін, экологиялық бағдарланған технологиялар пайдаланылады, экологиялық мониторинг жасыл жұмыс орындарына табиғатты қорғау жабдығына, технологияларға қызмет көрсетумен, экологиялық мониторингпен тікелей байланысты жұмыс орындарын жатқызу қажет.

      8. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

      9. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      10. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 1-бөлім:

      4-жол = 1, 2, 3 жолдар қосындысына;

      2) 1.1-бөлім:

      4-жол = 1-жол + 2-жол – 3-жол;

      3) 2-бөлім:

      1-жол = 1.1, 1.2-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      4) 3-бөлім:

      1-баған = 2, 3-бағандар қосындысына әрбір жол үшін;

      1-жол = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      3-жол > 3.2-жолдан әрбір баған үшін;

      3.1-жол ≤ 3-жолдан әрбір баған үшін;

      5-жол = 5.1, 5.2, 5.3, 5.4-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      5.1.1-жол ≤ 5.1-жолдан әрбір баған үшін;

      5.1.2-жол ≤ 5.1-жолдан әрбір баған үшін;

      5.1.3-жол≤ 5.1-жолдан әрбір баған үшін;

      6-жол = 1, 2, 3, 4, 5-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      5) 4-бөлім:

      3-жол = 1-жол – 2-жол;

      10-жол = 3,4,5 жолдар қосындысы – 6-жол – 7-жол – 8-жол – 9-жол;

      12-жол = 10-жол – 11-жол;

      6) 5-бөлім:

      1-жол≥1.1,1.2 жолдар қосындысы

      7) 6-бөлім:

      1-жол = 1.1, 1.2, 1.3-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      4-жол = 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6-жолдар қосындысына әрбір баған үшін,

      6-жол = 1,2,3,4,5-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      13-жол = 7, 8, 9, 10, 11, 12-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      14-жол = 6, 13-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      14-жол = 31-жолға әрбір баған үшін;

      15.1-жол ≤ 15-жолдан әрбір баған үшін;

      19-жол = 15, 16, 17, 18-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      20.1-жол ≤ 20-жолдан әрбір баған үшін;

      23-жол = 20, 21, 22-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      30-жол = 24, 25, 26, 27, 28, 29-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      31-жол = 19, 23, 30-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      8) 7-бөлім:

      2-жол ≥ 2.1-жолға қосындысына әрбір баған үшін;

      2.1.1-жол ≤ 2.1-жолдан әрбір баған үшін;

      3-жол = 1-жол – 2-жол әрбір баған үшін;

      6-жол = 4-жол – 5-жол әрбір баған үшін;

      8-жол ≥8.1-жолға қосындысына әрбір баған үшін;

      8.1-жол ≥8.1.1-жолға қосындысына әрбір баған үшін;

      9-жол = 7-жол – 8-жол әрбір баған үшін

      10-жол = 3, 6, 9-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      9) 8-бөлім:

      1-баған = 2-5-бағандар қосындысына әрбір жол үшін;

      1-жол ≥ 1.1, 1.2, 1.3-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      2-жол ≥ 2.1және 2.2-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      2.1-жол ≥ 2.1.1-жолға қосындысына әрбір баған үшін;

      3-жол =1-жол – 2-жол әрбір баған үшін;

      10) 9-бөлім:

      10-баған = 1-баған + 2-баған + 3-баған + 4-баған – 5-баған – 7-баған - 8-баған әрбір жол үшін;

      1-жол = 2, 3, 4, 5,6 -жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      2-жол = 2.1, 2.2-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      3-жол = 3.1, 3.2-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      4-жол = 4.1, 4.2, 4.3 -жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      11) 10-бөлім:

      1-жол = 2, 3, 4,5,6 -жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      2-жол = 2.1, 2.2-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      3-жол = 3.1, 3.2-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      4-жол = 4.1, 4.2, 4.3 -жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      12) Бөлімдер арасындағы бақылау:

      2-бөлім 2-бағанының 1-жолы = 4-бөлімнің 1-жолына 1 баған;

      2-бөлімнің 1.2 жолы = 2.1 бөлімінің 1,2,3,4,5 жолдарының қосындысына сәйкес бағандар бойынша;

      3-бөлім 3-бағанының 6-жолы = 4-бөлімнің 6,7,8, 9-жолдар қосынды

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 1 ақпандағы
№ 4 бұйрығына 3 қосымша
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы "4" ақпандағы № 14 бұйрығына 13-қосымша
Приложение 13 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от "4" 2020 года № 14

 
Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп
Отчет о состоянии основных фондов

Индексі
Индекс

11

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Қызметкерлерінің тізімдік саны 100 адамнан көп кәсіпкерлік қызметпен айналысатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлердің санына қарамастан ұсынады. Бұдан басқа, мемлекеттік (бюджеттік) мекемелер, денсаулық сақтау және білім беру ұйымдары, банктер, сақтандыру компаниялары, құқық саласындағы қызметті жүзеге асыратын кәсіпорындар, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, қоғамдық қорлар, қоғамдық бірлестіктер қызметкерлерінің санына қарамастан ұсынады
Представляют юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со списочной численностью работников свыше 100 человек и (или) их филиалы и представительства независимо от численности работников. Кроме этого, представляют государственные (бюджетные) учреждения, организации здравоохранения и образования, банки, страховые компании, предприятия, осуществляющие деятельность в области права, единый накопительный пенсионный фонд, общественные фонды, общественные объединения – независимо от численности работников

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 15 сәуірге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 15 апреля (включительно) после отчетного период

БСН коды
код БИН
1. Кәсіпорынның нақты орналасқан жерін көрсетіңіз (кəсіпорынның тіркелген жерінеқарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение предприятия (независимо от места регистрациипредприятия) – область, город, район, населенный пункт


1.1 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ коды (бұдан əрi – ƏАОЖ)(статистика органының қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов(далее – КАТО) (заполняется работниками органа статистики)      2. Негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың қолда бары және қозғалысы туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию о наличии и движении основных фондов по основному виду деятельности, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл басына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по первона- чальной стоимости на начало года

Есепті жылы түскені
Поступило в отчетном году

Есепті жылы істен шыққаны
Выбыло в отчетном году

Жыл соңына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по первона- чальной стоимости на конец года

Жыл соңына баланстық құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по балансовой стоимости на конец года

жаңа негізгі қорлар- дың іске қосыл-ғаны
введено в действие новых основ ных фондов

 
қайта бағалау есебінен
за счет перео-ценки

өзге де себептер бойын-ша
по прочим причи-нам

негізгі қорлар- дың есептен шыға-рылғаны
списано основных фондов

оның ішінде
из них

қайта бағалау есебінен
за счет пере-оценки

өзге де себептер бойын-ша
по прочим причи-нам

оның ішінде
из них

төтенше жағдай-лар салдары-нан
в результате чрезвычай-ных ситуаций

тәркілеу бойын-ша
по конфис-кации

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Негізгі қорлардың барлығы
Всего основных фондов
2

Негізгі құралдар
Основные средства
3

Ғимараттар
Здания
4

тұрғын ғимараттар
жилые здания
5

тұрғын емес ғимараттар
нежилые здания

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

мәдени-ойын-сауық мақсатындағы ғимараттар
здания культурно-развлекательного назначения
7

қонақ үйлер мен мейрамханалар
гостиницы и рестораны
8

ғибадат үйлері ретінде пайдаланылатын және діни қызметке арналған ғимараттар
здания, используемые как молитвенные дома и для религиозной деятельности
9

тарихи немесе күзетілетін ескерткіштер
исторические или охраняемые памятники
10

Имараттар
Сооружения
11

беріліс құрылғылары
передаточные устройства

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

магистралдық құбырлар, байланыс желілері және энергетикалық (кабельдік) желілер
магистральные трубопроводы, линии связи и энергетические (кабельные) линии
13

азаматтық құрылыстың басқа да объектілері
другие объекты гражданского строительства
14

спорт және демалыс орындарына арналған имараттар
сооружения для спорта и мест отдыха
15

Машиналар мен жабдықтар
Машины и оборудование
16

Көлік құралдары мен жабдықтары
Транспортные средства и оборудование
17

автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер
автомобили, прицепы и полуприцепы
18

кемелер мен қайықтар
суда и лодки
19

теміржол локомотивтері, моторлы трамвай вагондары және жылжымалы құрам
локомотивы железнодорожные, вагоны моторные трамвайные и подвижной состав
20

әуе ұшу аппараттары және ғарыштық ұшу аппараттары
аппараты летательные воздушные и космические летательные аппараты
21

Өзге де машиналар мен жабдықтар
Прочие машины и оборудование

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

сәулелендіру, электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар
оборудование облучающее, электромедицинское и электротерапевтическое
23

электр қозғалтқыштар, генераторлар және трансформаторлар
электродвигатели, генераторы и трансформаторы
24

турбиналар
турбины
25

гидравликалық күштік жабдықтар
оборудование гидравлическое силовое
26

көтергіш-көлік жабдықтары
оборудование подъемно-транспортное
27

ауыл және орман шаруашылығына арналған өзге де машиналар
машины для сельского и лесного хозяйства прочие
28

металдарды өңдеуге арналған станоктар
станки для обработки металлов
29

металлургияға арналған машиналар
машины для металлургии
30

кен өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар
машины для горнодобывающей промышленности
31

әмбебап, өздігінен жүретіндерді қоса алғанда бульдозерлер
бульдозеры, включая универсальные, самоходные
32

грейдерлер (автогрейдерлер) және өздігінен жүретін тегістеуіштер
грейдеры (автогрейдеры) и планировщики самоходные
33

өздігінен жүретін скреперлер
скреперы самоходные
34

таптағыш машиналар мен өздігінен жүретін жол аунақтары
машины трамбовочные и катки дорожные самоходные
35

бір шөмішті өздігінен жүретін фронталды тиегіштер
погрузчики одноковшовые фронтальные самоходные
36

бір шөмішті механикалық өздігінен жүретін экскаваторлар және кабинасы 360 градусқа бұрылатын шөмішті тиегіштер (толық бұрылатын машиналар) (бір шөмішті фронталды тиегіштерден басқа)
экскаваторы одноковшовые механические самоходные и погрузчики ковшовые с поворотом кабины на 360 градусов (машины полноповоротные) (кроме погрузчиков одноковшовых фронтальных)
37

шынжыр табанды тракторлар
тракторы гусеничные
38

тағам өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін өңдеуге арналған жабдық, оның бөліктерінен басқа
оборудование для обработки продуктов пищевых, напитков и изделий табачных, кроме ее частей
39

Ақпараттық, компьютерлік және телекоммуникациялық (АКТ) жабдықтар
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

компьютерлер және шеткері жабдықтар
компьютеры и периферийное оборудование

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41

электрондық-есептеуіш техника, оның бөлшектері мен керек - жарақтары
техника электронно-вычислительная, ее детали и принадлежности
42

коммуникациялық жабдықтар
оборудование коммуникационное
43

Өзге де негізгі құралдар
Прочие основные средства
44

Биологиялық активтер
Биологические активы
45

Ересек жұмыс және өнімді мал (төлден және соятын малдан басқа)
Взрослый рабочий и продуктивный скот (кроме молодняка и скота для убоя)
46

Көпжылдық екпелер
Многолетние насаждения
47

Басқа топтамаларға енгізілмеген негізгі құралдар
Основные средства, не включенные в другие группировки

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48

кітапханалар, ғылыми-техникалық ақпарат органдарының, архивтер, музейлер және осы сияқты мекемелердің қорлары фонды библиотек, органов научно-технической
информации, архивов, музеев и подобных учреждений
49

Материалдық емес активтер (зияткерлік меншік өнімдері)
Нематериальные активы (продукты интеллектуальной собственности)
50

Бағдарламалық қамтамасыз ету және деректер қорлары
Программное обеспечение и базы данных

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

деректер қорлары
базы данных
52

жүйелік және қолданбалы бағдарламалық құралдар
системные и прикладные программные средства
53

Ойын-сауық жанры, әдебиет және өнер туындыларының түпнұсқалары
Оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства
54

Лицензиялық келісімдер
Лицензионные соглашения
55

Патенттер
Патенты
56

Гудвилл және маркетингілік активтер
Гудвилл и маркетинговые активы
57

Өзге де материалдық емес активтер
Прочие нематериальные активы

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

58

өндіріс құпиялары ("ноу-хау")
секреты производства ("ноу-хау")
59

ұйымдастырушылық шығындар
организационные затраты
60

жалгерлік шарттар
арендные договоры
      3. Негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың шығындары мен амортизациясы туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию о затратах и амортизации основных фондов по основному виду деятельности, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл ішіндегі негізгі қорлар амортизация-сының сомасы
Сумма амортизации основных фондов за год

Толық амортизация-ланған негізгі қорлар
Полностью амортизиро-ванные основные фонды

Есептен шығарылған негізгі қорлар бойынша амортизация
Амортизация по списанным основным фондам

Негізгі қорларды жөндеуге жұмсалған шығындар
Затраты на ремонт основных фондов

Негізгі қорлардың құны
Стоимость основных фондов

ағымдағы жөндеуге
текущий ремонт

күрделі жөндеуге
капитальный ремонт

лизингке алынған
полученных в лизинг

лизингке берілген
переданных в лизинг

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Негізгі қорлардың барлығы
Всего основных фондов
2

Негізгі құралдар
Основные средства
3

Ғимараттар
Здания
4

тұрғын ғимараттар
жилые здания
5

тұрғын емес ғимараттар
нежилые здания

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

6

мәдени ойын-сауық мақсатындағы ғимараттар
здания культурно-развлекательного назначения
7

қонақ үйлер мен мейрамханалар
гостиницы и рестораны
8

ғибадат үйлері ретінде пайдаланылатын және діни қызметке арналған ғимараттар
здания, используемые как молитвенные дома и для религиозной деятельности
9

тарихи немесе күзетілетін ескерткіштер
исторические или охраняемые памятники
10

Имараттар
Сооружения
11

беріліс құрылғылары
передаточные устройства

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

12

магистралдық құбырлар, байланыс желілері және энергетикалық (кабельдік) желілер
магистральные трубопроводы, линии связи и энергетические (кабельные) линии
13

азаматтық құрылыстың басқа объектілері
другие объекты гражданского строительства

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

14

спорт және демалыс орындарына арналған имараттар
сооружения для спорта и мест отдыха
15

Машиналар мен жабдықтар
Машины и оборудование
16

Көлік құралдары мен жабдықтары
Транспортные средства и оборудование
17

автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер
автомобили, прицепы и полуприцепы
18

кемелер мен қайықтар
суда и лодки
19

теміржол локомотивтері, моторлы трамвай вагондары және жылжымалы құрам
локомотивы железнодорожные, вагоны моторные трамвайные и подвижной состав
20

әуе ұшу аппараттары және ғарыштық ұшу аппараттары
аппараты летательные воздушные и космические летательные аппараты
21

Өзге де машиналар мен жабдықтар
Прочие машины и оборудование

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

22

сәулелендіру, электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар
оборудование облучающее, электромедицинское и электротерапевтическое
23

электр қозғалтқыштар, генераторлар, трансформаторлар
электродвигатели, генераторы и трансформаторы
24

турбиналар
турбины
25

гидравликалық күш беретін жабдықтар
оборудование гидравлическое силовое
26

көтергіш-көлік жабдықтары
оборудование подъемно-транспортное
27

ауыл және орман шаруашылығына арналған өзге де машиналар
машины для сельского и лесного хозяйства прочие
28

металдарды өңдеуге арналған станоктар
станки для обработки металлов
29

металлургияға арналған машиналар
машины для металлургии
30

кен өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар
машины для горнодобывающей промышленности
31

әмбебап, өздігінен жүретіндерді қоса алғанда бульдозерлер
бульдозеры, включая универсальные, самоходные
32

грейдерлер (автогрейдерлер) және өздігінен жүретін тегістеуіштер
грейдеры (автогрейдеры) и планировщики самоходные
33

өздігінен жүретін скреперлер
скреперы самоходные
34

таптағыш машиналар мен өздігінен жүретін жол аунақтары
машины трамбовочные и катки дорожные самоходные
35

бір шөмішті өздігінен жүретін фронталды тиегіштер
погрузчики одноковшовые фронтальные самоходные
36

бір шөмішті механикалық өздігінен жүретін экскаваторлар және кабинасы 360 градусқа бұрылатын шөмішті тиегіштер (толық бұрылатын машиналар) (бір шөмішті фронталды тиегіштерден басқа)
экскаваторы одноковшовые механические самоходные и погрузчики ковшовые с поворотом кабины на 360 градусов (машины полноповоротные) (кроме погрузчиков одноковшовых фронтальных)
37

шынжыр табанды тракторлар
тракторы гусеничные
38

тағам өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін өңдеуге арналған жабдық, оның бөліктерінен басқа
оборудование для обработки продуктов пищевых, напитков и изделий табачных, кроме ее частей
39

Ақпараттық, компьютерлік және телекоммуникациялық (АКТ) жабдықтар
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

40

компьютерлер және шеткері жабдықтар
компьютеры и периферийное оборудование

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

41

электрондық-есептеуіш техника, оның бөлшектері мен керек-жарақтары
техника электронно-вычислительная, ее детали и принадлежности
42

коммуникациялық жабдықтар
оборудование коммуникационное
43

Өзге де негізгі құралдар
Прочие основные средства
44

Биологиялық активтер
Биологические активы
45

Ересек жұмыс және өнімді мал(төлден және соятын малдан басқа)
Взрослый рабочий и продуктивный скот (кроме молодняка и скота для убоя)
46

Көпжылдық екпелер
Многолетние насаждения
47

Басқа топтамаларға енгізілмеген негізгі құралдар
Основные средства, не включенные в другие группировки
48

Материалдық емес активтер (зияткерлік меншік өнімдері)
Нематериальные активы (продукты интеллектуальной собственности)
49

Бағдарламалық қамтамасыз ету және деректер қорлары
Программное обеспечение и базы данных

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

50

деректер қорлары
базы данных
51

жүйелік және қолданбалы бағдарламалық құралдар
системные и прикладные программные средства
52

Ойын-сауық жанры, әдебиет және өнер туындыларының түпнұсқалары
Оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства
53

Лицензиялық келісімдер
Лицензионные соглашения
54

Патенттер
Патенты
55

Гудвилл және маркетингілік активтер
Гудвилл и маркетинговые активы
56

Өзге де материалдық емес активтер
Прочие нематериальные активы

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

57

өндіріс құпиялары ("ноу-хау")
секреты производства ("ноу-хау")
58

ұйымдастырушылық шығындар
организационные затраты
59

жалгерлік шарттар
арендные договоры
4. Қосалқы қызмет түрінің кодын көрсетіңіз (ЭҚЖЖ1)Укажите код вторичного вида деятельности (ОКЭД1)      Ескертпе:

      Примечание:

      1Мұнда және бұдан әрі ЭҚЖЖ (5 таңбалы) - Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросыының интернет-ресурсында "Жіктеуіштер" бөлімінде орналасқан "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне" сәйкес толтырылады

      1 Здесь и далее ОКЭД (5-ти значный) – заполняется согласно "Общему классификатору видов экономической деятельности", размещенному на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан в разделе "Классификаторы"

      4.1 Қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың қолда бары және қозғалысы туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию о наличии и движении основных фондов по вторичным видам деятельности, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл басына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по первона- чальной стоимости на начало года

Есепті жылы түскені
Поступило в отчетном году

Есепті жылы істен шыққаны
Выбыло в отчетном году

Жыл соңына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по первона-
чальной стоимости на конец года

Жыл соңына баланстық құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары
Наличие основных фондов по балансовой стоимости на конец года

жаңа негізгі қорлар- дың іске қосыл-ғаны
введено в действие новых основ
ных фондов

 
қайта бағалау есебінен
за счет перео-ценки

өзге де себептер бойын-ша
по прочим причи-нам

негізгі қорлар- дың есептен шыға-рылғаны
списано основных фондов

оның ішінде
из них

қайта бағалау есебінен
за счет пере-оценки

өзге де себептер бойын-ша
по прочим причи-нам

оның ішінде
из них

төтенше жағдай-лар салдары-нан
в результате чрезвычай-ных ситуаций

тәркілеу бойын-ша
по конфис-кации

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Негізгі құралдар
Основные средства
2

Ғимараттар
Здания
3

Имараттар
Сооружения
4

Машиналар мен жабдықтар
Машины и оборудование
5

Көлік құралдары мен жабдықтары
Транспортные средства и оборудование
6

Өзге де машиналар мен жабдықтар
Прочие машины и оборудование
7

Ақпараттық, компьютерлік және телекоммуникациялық (АКТ) жабдықтар
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

компьютерлер және шеткері жабдықтар
компьютеры и периферийное оборудование

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

электрондық-есептеуіш техника, оның бөлшектері мен керек-жарақтары
техника электронно-вычислительная, ее детали и принадлежности
10

Өзге де негізгі құралдар
Прочие основные средства
11

Биологиялық активтер
Биологические активы
12

Материалдық емес активтер (зияткерлік меншік өнімдері)
Нематериальные активы (продукты интеллектуальной собственности)
      5. Қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың шығындары мен амортизациясы туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию о затратах и амортизации основных фондов по вторичным видам деятельности, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл ішіндегі негізгі қорлар амортизация-сының сомасы
Сумма амортизации основных фондов за год

Толық амортизация-ланған негізгі қорлар
Полностью амортизиро-ванные основные фонды

Есептен шығарылған негізгі қорлар бойынша амортизация
Амортизация по списанным основным фондам

Негізгі қорларды жөндеуге жұмсалған шығындар
Затраты на ремонт основных фондов

Негізгі қорлардың құны
Стоимость основных фондов

ағымдағы жөндеуге
текущий ремонт

күрделі жөндеуге
капитальный ремонт

лизингке алынған
полученных в лизинг

лизингке берілген
переданных в лизинг

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Негізгі құралдар
Основные средства
2

Ғимараттар
Здания
3

Имараттар
Сооружения
4

Машиналар мен жабдықтар
Машины и оборудование
5

Көлік құралдары мен жабдықтары
Транспортные средства и оборудование
6

Өзге де машиналар мен жабдықтар
Прочие машины и оборудование
7

Ақпараттық, компьютерлік және телекоммуникациялық (АКТ) жабдықтар
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

8

компьютерлер және шеткері жабдықтар
компьютеры и периферийное оборудование

оның ішінде
из них

X

X

X

X

X

X

X

9

электрондық-есептеуіш техника, оның бөлшектері мен керек-жарақтары
техника электронно-вычислительная, ее детали и принадлежности
10

Өзге де негізгі құралдар
Прочие основные средства
11

Биологиялық активтер
Биологические активы
12

Материалдық емес активтер (зияткерлік меншік өнімдері)
Нематериальные активы (продукты интеллектуальной собственности)
      6. Негізгі қорлар бойынша қосымша ақпарат
Дополнительная информация по основным фондам

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Есепті жылғы негізгі құралдардың негізгі қызмет түрі бойынша орташа жылдық құны, мың теңге
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный год по основному виду деятельности, тысяч тенге


2

Есепті жылғы негізгі құралдардың қосалқы қызмет түрлері бойынша орташа жылдық құны, мың теңге
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный год по вторичным видам деятельности, тысяч тенге


3

Есепті жылы жойылған негізгі құралдардың жеткілікті амортизацияланбаған құны, мың теңге
Недоамортизированная стоимость ликвидированных основных средств за отчетный год, тысяч тенге


4

Жыл бойы тауар-материалдық қорларға аударылған негізгі құралдардың құны, мың теңге
Стоимость основных средств, переведенных в товарно-материальные запасы в течении года, тысяч тенге


5

Жерлерді жақсартуға жұмсалған күрделі шығындар, мың теңге
Капитальные затраты на улучшение земель, тысяч тенге


6

Есепке қосылған субъектілердің саны, бірлік
Количество субъектов, включенных в отчет, единиц


А

Б

1

7

Жыл соңына өндірілмеген активтерге меншік құқығын беруге байланысты шығындар, мың теңге
Издержки, связанные с передачей прав собственности на непроизведенные активы на конец года, тысяч тенге


8

Жыл соңына маркетингтілік активтер, мың теңге
Маркетинговые активы на конец года, тысяч тенге


9

Жыл соңына келісімшарттар, жалға алу шарты және лицензиялар, бірлік
Контракты, договоры аренды и лицензии на конец года, единиц


10

Жыл соңына құндылықтар, мың теңге
Ценности на конец года, тысяч тенгеоның ішінде
из них

X

11

қымбат металдар мен тастар
драгоценные металлы и камни


12

антиквариат және басқа көркем өнер туындылары
антиквариат и другие художественные предметы


13

басқа құндылықтар
другие ценности


      6.1 Жер учаскелері мен аяқталмаған құрылыстың және инвестициялық мүліктің қолда бары туралы ақпаратты көрсетіңіз
Укажите информацию о наличии земельных участков, незавершенном строительстве и инвестиционном имуществе

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл басына
На начало года

Жыл соңына
На конец года

А

Б

1

2

1

Жер учаскелерінің қолда бары, мың теңге
Наличие земельных участков, тысяч тенге1.1

демалыс мақсаттарына арналған жер учаскелерінің қолда бары және өзге де ашық жерлер, мың теңге
наличие земельных участков для целей отдыха и прочая открытая земля, тысяч тенге2

Жер учаскелерінің жалпы ауданы, га
Общая площадь земельных участков, га3

Аяқталмаған құрылыстың қолда бары, мың теңге
Наличие незавершенного строительства, тысяч тенге4

Инвестициялық мүлік, мың теңге
Инвестиционное имущество, тысяч тенге      7. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз
Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы ___________________ Мекенжайы (респонденттің)
Наименование Адрес (респондента)____________________________________
__________________________________________________
Телефоны (респонденттің)
Телефон(респондента)_________________________________ ___________________________
стационарлық ұялы
стационарный мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) _____________________________________________
Орындаушы
Исполнитель __________________________________ __________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)
Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ________________________________________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы (бас бухгалтердің)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись(главного бухгалтера)
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
_________________________________________________ __________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных  и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшының міндетін атқарушы
2022 жылғы 1 ақпандағы
№ 4 бұйрығына 4 қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 4 ақпандағы
№ 14 бұйрығына 14-қосымша

"Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп" (индексі 11, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп" (индексі 11, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармағына сәйкес әзірленді және "Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп" (индексі 11, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:

      1) бастапқы құн – Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасымен басқа өлшеу базасы қолданылатыны жазылған жағдайларды қоспағандағы тарихи құны;

      2) биологиялық актив - жануар немесе өсімдік;

      3) ғимарат – адамдардың тұруы немесе болуы, өндірістік процестерді орындау, сондай-ақ материалдық құндылықтарды орналастыру және сақтау үшін пайдаланылатын функционалдық мақсатына қарай, міндетті түрде жер бетіне салынып, тұйық көлемді құрайтын тіреу және қоршау конструкцияларынан тұратын жасанды құрылыс. Ғимараттың жер асты бөлігі болуы мүмкін;

      4) имарат (құрылыс) – табиғи немесе жасанды кеңістік шекаралары бар және өндірістік процестерді орындауға, материалдық құндылықтарды орналастыруға және сақтауға немесе адамдарды, жүктерді уақытша орналастыруға (орын ауыстыруға), сондай-ақ жабдықтарды немесе коммуникацияларды орналастыруға (төсеуге, жүргізуге) арналған жасанды жасалған көлемді, тегістікті немесе желілік нысан (жер үсті, су беті және (немесе) жер асты, су асты);

      5) инвестициялық мүлік – жалдау төлемдерін және (немесе) капитал құнының өсімін алу мақсатында, иеліктегі (меншік иесіндегі немесе қаржылық жалдау шарты бойынша жалға алушыдағы) жылжымайтын мүлік (жер және (немесе) ғимарат не ғимараттың бір бөлігі) бірақ: өндірісте немесе тауарларды жеткізуде, қызметтер көрсетуде пайдалану үшін, әкімшілік мақсаттарда емес; қарапайым шаруашылық қызмет барысында сату мақсатында емес;

      6) компьютер – операциялардың берілген нақты айқындалған өзгермелі тізбектілігін орындай алатын құрылғы немесе жүйе;

      7) қызметтің қосалқы түрі – үшінші тұлғалар үшін өнімдерді (тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді) өндіру мақсатында жүзеге асырылатын, негізгіден басқа қызмет түрі;

      8) материалдық емес активтер – тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіруде немесе өткізуде, әкімшілік мақсатта және басқа субъектілерге жалға беруде ұзақ мерзім (бір жылдан артық) бойы пайдалануға арналған нақты мәні жоқ:

      анықтауға болатын;

      субъекті бақылайтын;

      субъект пайдалануынан болашақта экономикалық пайда алуды көздейтін ақшалай емес активтер;

      9) машиналар мен жабдықтар – энергияны, материалдар мен ақпаратты түрлендіретін құрылғылар (соның ішінде ғимараттар мен құрылыстарға құрастырылған/орнатылған);

      10) негізгі қорлар – тауарларды өндіру немесе жеткізу, нарықтық және нарықтық емес қызметтер көрсету, жалға беру немесе әкімшілік мақсаттар үшін пайдаланылатын және мынадай:

      оларды бір жылдан астам уақыт бойы пайдалану көзделетін;

      болашақтағы экономикалық тиімділіктер осындай активтерге байланысты болуы мүмкін;

      активтің құны анық айқындалуы мүмкін талаптарға жауап беретін материалдық және материалдық емес ақшалай емес активтер;

      11) негізгі қорлардың амортизациясы – бұл оны пайдалы қолдану мерзімі ішінде активтің амортизацияланатын құнының шығыстарына жүйелі түрде бөлу;

      12) негізгі құралдар – субъект тауарлар өндіру немесе жеткізу және қызметтер көрсету үшін, басқа субъектілерге жалға беру үшін не әкімшілік мақсаттар үшін пайдаланатын және бір жылдан астам уақыт бойы пайдалану көзделген жылжымайтын мүліктерді (жер, ғимараттар, имараттар және жерге байланысты басқа да активтер), машиналар мен жабдықтарды қоса алғандағы материалдық-заттық нысаны бар бейақша активтер;

      13) қызметтің негізгі түрі – қосылған құны шаруашылық субъектісі жүзеге асыратын кез келген басқа қызмет түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;

      14) баланстық құны – жиналған амортизацияны және құнсызданудың шығындарын шегеруден кейінгі активті тану сомасы;

      15) тұрғын ғимарат – негізінен тұрғын үй-жайлардан, сондай-ақ тұрғын емес үй-жайлардан және өзге де бөліктерден тұратын құрылыс.

      Ескертпе - Егер жалпы пайдалы алаңның жартысынан азы тұрғын үй мақсаттары үшін пайдаланылса, ғимарат тұрғын емес ғимарат ретінде жіктеледі;

      16) тұрғын емес ғимарат - негізінен тұрғын емес мақсаттарға пайдаланылатын немесе арналған құрылыс;

      17) шеткері жабдық – компьютерге ақпаратты енгізуге немесе оны одан шығаруға мүмкіндік беретін аппаратура (терминалдар, принтерлер, сканерлер, плоттерлер, үздіксіз қоректендіру көздері, тінтуір және пернетақта).

      18) құндылықтар – көбінде өндіріс немесе тұтыну мақсатында қолданылмайтын, бірақ кейбір уақыт кезеңі аралығында құнның қоры ретінде сақталатын, айтарлықтай құнды өндірілген тауарлар (олардың жалғыз мақсаты - байлықты сақтап қалу). Құндылықтарға қымбат металдар мен тастар, антиквариат, суреттер, мұражай экспонаттары, мүсіндер, пошта маркалары коллекциясы, тиындар, қымбат тастардан жасалған жоғары көркем өнер әшекей бұымдары жатады.

      3. Электрондық-есептеуіш техника, оның бөлшектері мен керек-жарақтары төменде мыналарды қамтиды:

      1) басқа топтамаларға енгізілмеген енгізу-шығару құрылғылары;

      2) бір корпуста, кем дегенде, құрамдастырылған немесе жекелеген блоктарға орналастырылған орталық процессор және енгізу және шығару құрылғысы бар цифрлық есептеуіш машиналар;

      3) бір корпуста мына типтердегі бір немесе екі құрылғыдан: жадыда сақтау құрылғысы, енгізу немесе шығару құрылғысы болатын немесе болмайтын, деректерді автоматтандырылған өңдеуге арналған өзге де цифрлық машиналар;

      4) екі немесе одан көп қызметтерді: басып шығару, қарап шығу, көшіру, факспен жіберу қызметтерін атқаратын құрылғылар;

      5) есептеуіш машиналармен немесе желімен байланысты сауда терминалдары, сауда автоматтары және осыған ұқсас машиналар;

      6) жүйелер түрінде берілген, деректерді автоматтандырылған өңдеуге арналған цифрлық машиналар;

      7) көбінесе деректерді өңдеудің автоматты жүйелерінде қолданылатын мониторлар мен проекторлар;

      8) салмағы 10 кг аспайтын портативті цифрлық есептеуіш машиналар (лэптоптар, ноутбуктар, органайзерлер); цифрлық және осыған ұқсас машиналар.

      4. 2-бөлімде негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың қолда бары және қозғалысы туралы ақпарат көрсетіледі және ол төменде келтірілген бағандарды қамтиды:

      1-бағанда есепті жылдың басына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың нақты бары көрсетіледі. Аталған баған өткен жылдың соңындағы негізгі қордың нақты бары деректерімен тең болуы тиіс. Сәйкес келмеген, деректер айырмашылығы болған жағдайда түсіндірмелер және тиісті құжаттар, мысалы, бағалаушылар қорытындысы беріледі;

      2-бағанда ағымдағы жылы іске қосылған және сатып алынған (бұрын пайдалануда болмаған) қаржыландыру көздеріне қарамастан, соның ішінде банк кредиттері есебінен жаңа негізгі қорлар; бұрын ескерілмеген, төлем үшін сатып алынған және жеке және заңды тұлғалардан түскен негізгі құралдар көрсетіледі;

      3-бағанда қайта бағалаудан, бағамдық айырмашылық (шетел валютасында белгіленген негізгі қорлар жағдайында) есебінен түскен түсім көрсетіледі;

      4-бағанда өзге де себептер бойынша негізгі қорлардың түсімі (өтеусіз түсім, жалдау мерзімінің бітуі бойынша меншік құқығының ауысуы, түгендеу нәтижелері бойынша негізгі құралдардың кіріске алынбаған (ескерілмеген) объектілерін айқындау, бас ұйымдардан еншілес (тәуелді) кәсіпорындарына түсім, мемлекеттік меншікті жекешелендіру тәртібіндегі түсім, ұйымдардан жарғылық капитал салымы түріндегі түсім) көрсетіледі;

      5-бағанда есепті жылы есептен шығарылған негізгі қордың бастапқы құны (моральдық немесе табиғи тозған жағдайдағы есептен шығару, құқықтық өтуі кезінде бұрын сатып алу құқығымен жалға берілген негізгі құралдардың есептен шығарылуы) көрсетіледі;

      6-бағанда 5-бағаннан төтенше жағдайлардың, атап айтқанда: жер сілкінісі, дауылдар, құрғақшылық, су тасқыны, орман өрті, табиғат апаттары, індеттер, технологиялық процестермен (улы қалдықтардың ірі шығарындылары) байланысты жазатайым оқиғалардың нәтижесінде есептен шығарылған негізгі қорлардың бастапқы құны бөліп көрсетіледі;

      7-бағанда есепті жыл бойы жүргізілген қайта бағалау, бағамдық айырмашылықтың (шетел валютасында белгіленген негізгі қорлар жағдайында) нәтижесінде құнын азайту есебінен істен шығуы көрсетіледі;

      8-бағанда өзге де себептер бойынша негізгі қорлардың істен шығуы (объектіні заңды немесе жеке тұлғаға сату, ұйымдардың жарғылық капиталына салым түрінде негізгі құралдардың объектілерін беру, негізгі құрал объектілерін сыйға тарту, айырбас шарттары бойынша беру, бас ұйымдардан еншілес ұйымдарға түсім) көрсетіледі;

      9-бағанда 8-бағаннан негізгі құралдарды тәркілеу нәтижесінде өзге де себептер бойынша олардың бастапқы құны бөліп көрсетіледі;

      10-бағанда бастапқы құн бойынша есепті жылдың соңына кәсіпорынның негізгі қорларының қолда бары көрсетіледі;

      11-бағанда жыл соңына баланстық құны бойынша (жинақталған амортизация сомасын және құнсызданудан болған залалды шегергендегі) негізгі қорлардың нақты қолда бары көрсетіледі.

      5. Негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың орташа жылдық құны "жыл басына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары" және "жыл соңына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары" арасындағы орташа мән ретінде есептеледі.

      4-бөлімде өндіріс көлемінде ең көп үлес салмағы бар қосалқы қызмет түрінің коды көрсетіледі. 4.1-бөлімде барлық қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың қолда бары және қозғалысы туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсынуының бекітілген графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсыну мерзімдерінің ең ерте аяқталуының күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларында белгіленген тәртіппен қызметтің жоқ екені туралы хабарлама ұсынады.

      7. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      8. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      9. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      10-баған = 1, 2, 3, 4-бағандар қосындысына – 5, 7, 8-бағандар қосындысы әрбір жол үшін;

      5-баған ≥ 6-бағаннан әрбір жол үшін;

      8-баған ≥ 9-бағаннан әрбір жол үшін;

      1-жол = 2, 49-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      2-жол = 3, 10, 15, 43, 44, 47-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      3-жол = 4, 5-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      5-жол ≥ 6, 7, 8, 9-жолдар қосындысынан әрбір баған үшін;

      10-жол = 11, 13-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      11-жол ≥ 12-жолдан әрбір баған үшін;

      13-жол ≥ 14-жолдан әрбір баған үшін;

      15-жол = 16, 21, 39-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      16-жол ≥ 17, 18, 19, 20-жолдар қосындысынан әрбір баған үшін;

      21-жол ≥ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ,35, 36, 37, 38-жолдар қосындысынан әрбір баған үшін;

      39-жол = 40, 42-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      40-жол ≥ 41-жолдан әрбір баған үшін;

      44-жол = 45, 46-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      47-жол ≥ 48-жолдан әрбір баған үшін;

      49-жол = 50, 53, 54, 55, 56, 57-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      50-жол ≥ 51, 52-жолдар қосындысынан әрбір баған үшін;

      57-жол ≥ 58, 59, 60-жолдар қосындысынан әрбір баған үшін;

      2) 3-бөлім:

      1-жол = 2, 48-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      2-жол = 3, 10, 15, 43, 44, 47-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      3-жол = 4, 5-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      5-жол ≥ 6, 7, 8, 9-жолдар қосындысынан әрбір баған үшін;

      10-жол = 11, 13-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      11-жол ≥ 12-жолдан әрбір баған үшін;

      13-жол ≥ 14-жолдан әрбір баған үшін;

      15-жол = 16, 21, 39-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      16-жол ≥ 17, 18, 19, 20-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      21-жол ≥ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38-жолдар қосындысынан әрбір баған үшін;

      39-жол = 40, 42-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      40-жол ≥ 41-жолдан әрбір баған үшін;

      44-жол = 45, 46-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      48-жол = 49, 52, 53, 54, 55, 56-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      49-жол ≥ 50, 51-жолдар қосындысынан әрбір баған үшін;

      56-жол ≥ 57, 58, 59-жолдар қосындысынан әрбір баған үшін;

      3) 4.1-бөлім:

      10-баған = 1, 2, 3, 4-бағандар қосындысына – 5, 7, 8-бағандар қосындысын әрбір жол үшін;

      5-баған ≥ 6-бағаннан әрбір жол үшін;

      8-баған ≥ 9-бағаннан әрбір жол үшін;

      1-жол = 2, 3, 4, 10, 11-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      4-жол = 5, 6, 7-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      7-жол ≥ 8-жолдан әрбір баған үшін;

      8-жол ≥ 9-жолдан әрбір баған үшін;

      4) 5-бөлім:

      1-жол = 2, 3, 4, 10, 11-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      4-жол = 5, 6, 7-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;

      7-жол ≥ 8-жолдан әрбір баған үшін;

      8-жол ≥ 9-жолдан әрбір баған үшін;

      5) 6-бөлім:

      10-жол ≥ 11, 12, 13-жолдар қосындысынан.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады