"Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 29 мамырдағы № 232 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 30 мамырда № 32627 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 19 тамыздағы № 580 қаулысының 15-тармағының 94) тармақшасына сәйкес

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4991 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақта:

      3) және 4) тармақшалар алып тасталсын;

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына ақылы негізде оқу үшін тестіленушінің ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінің нысаны;";

      13) және 14) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсушілер үшін ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінің нысаны;

      14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін және жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына ақылы негізде оқу үшін ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінің нысаны;";

      16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес магистратураға түсуге кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштің нысаны;";

      мынадай мазмұндағы 26), 27) және 28) тармақшалармен толықтырылсын:

      "26) осы бұйрыққа 26-қосымшаға сәйкес докторантураға түсу емтиханына қатысу үшін өтініш нысаны;

      27) осы бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес халықаралық сертификат балдары ұлттық бірыңғай тестілеу балдарына ауыстырылған тестіленушінің ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінің нысаны;

      28) осы бұйрыққа 28-қосымшаға сәйкес докторантураға түсушінің түсу емтиханы нәтижесінің нысаны;";

      көрсетілген бұйрыққа 3 және 4-қосымша алып тасталсын;

      көрсетілген бұйрыққа 8, 9 және 10-қосымша осы бұйрыққа 1, 2 және 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрыққа 13, 14, 15 және 16-қосымша осы бұйрыққа 4, 5, 6 және 7-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрыққа 19-қосымша осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрыққа 21-қосымша осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрыққа 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес 26, 27 және 28-қосымшаларымен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім министрі
С. Нурбек

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
8-қосымша

      Нысан

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына ақылы негізде оқу үшін тестіленушінің ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі

Жасалған күні: _________________
Дата создания:
Бірегей нөмір: ________________Уникальный номер: ________________

      Тестіленушінің ҰБТ нәтижесі Результаты ЕНТ тестируемого

ТЖК/ИКТ: ____________Т.А.Ә. бар болған жағдайда/Ф.И.О. при его наличии

ҰБТ тапсырған мерзімі:
Дата сдачи ЕНТ: ___________________________________

ҰБТ тапсыру тілі:

Язык сдачи ЕНТ: _______________________________________Пәндер атауы/Наименование предметов

Жинаған балдары/ Набранные баллы

1

Қазақстан тарихы
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


История Казахстана

2

Математикалық сауатылық
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Математическая грамотность

3

Оқу сауаттылығы
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Грамотность чтения

4

Бейіндік пән 1


Профильный предмет 1

5

Бейіндік пән 2


Профильный предмет 2

Барлығы/Итого


мүмкін болған ___________ балдан
из возможных баллов

 

Білім беру гранттарын беру конкурсына қатысу үшін жарамсыз Не действителен для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов
ҰБТ нәтижесінің жарамдылық мерзімі _______________ дейін
Срок действия результатов ЕНТ до
Тұлғаны куәландыратын құжат болған жағдайда күші бар Действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность
      Ескерту: ТЖК - тестіленушінің жеке коды; ИКТ - индивидуальный код тестируемого; ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты; ФИО - фамилия, имя, отчество; ҰБТ – ұлттық бірыңғай тестілеу; ЕНТ – единое национальное тестирование.

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
9-қосымша

      Нысан

Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының топтары бойынша білім беру грантын беру туралы куәлік


Жасалған күні:Дата создания: _____________________


Бірегей нөмір:


Уникальный номер: ___________________


Куәлік Свидетельство

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


Т.А.Ә. бар болған жағдайда/Ф.И.О. при его наличии

ЖСН/ИИН _________________________________

ТЖК/ИКТ _________________________________

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 20__ жылғы__ _____________№____ бұйрығы негізінде

на основании приказа Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от ___ _____________ 20__ года №____ является обладателем образовательного гранта по группе образовательных программ высшего образования

ББТ коды мен атауы _____________________________

код и наименование ГОП _________________________________


ЖЖОКБҰ атауы _________________________________

наименование ОВПО _________________________________


жоғары білімнің білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім грантының иегері болып табыладықысқартылған оқу мерзімі (қажет болған жағдайда)

сокращенный срок обучения (при его необходимости)

Квота түрі (бар болған жағдайда)

Вид квоты (при его наличии)

 
Қазақстан "Білім туралы" Заңының 47-бабы 17-тармағына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасы Үкіметімен белгіленген тәртіпте жұмыспен өтеуге міндетті

В соответствии с пунктом 17 статьи 47 Закона Республики Казахстан "Об образовании", граждане Республики Казахстан, обучившиеся на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан


ТҰЛҒАНЫ КУӘЛАНДЫРАТЫН ҚҰЖАТ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА КҮШІ БАР.
ЖАРАМДЫЛЫҒЫ: БАРЛЫҚ ОҚУ МЕРЗІМІ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ: НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ


      Ескерту: ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты; ФИО - фамилия, имя, отчество; ЖСН – жеке сәйкестендіру номері; ИИН – индивидуальный идентификационный номер; ТЖК - тестіленушінің жеке коды; ИКТ - индивидуальный код тестируемого; ББТ – білім беру бағдарламалар тобы; ГОП – группа образовательных программ; ЖЖОКБҰ - жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары; ОВПО - организации высшего и (или) послевузовского образования.

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
3-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
10-қосымша

      Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін өтініш

Жеке деректер

Жеке сәйкестендіру нөмірі:Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда):
Туған күні:
Азаматтығы:
Ұлты:
Жынысы:
Байланыс телефоны:
Электрондық адресі:

Білімі туралы ақпарат
Облыс:
Аудан:
Білім беру ұйымының атауы:
Бітірген жылы:

Тестілеу бойынша ақпаратТест тапсыру тілі:
"Қазақстан тарихы" пәнінің тест тапсыру тілі:
Бейіндік пәндер:
Тест тапсыру орны:
Тест тапсыру күні:
Тест тапсыру уақыты:

Мүгедектігі туралы ақпарат (бар болған жағдайда):

Мүгедектігін растайтын құжаттар (ақпараттық жүйеге жүктейді)
Тестілеуден өту үшін көмекшінің қажеттілігі:


Ағылшын тілін меңгерудің халықаралық сертификаттары туралы ақпарат (бар болған жағдайда):

Сертификат түрі:
Балы:
Сертификатты алған жылы:

SAT, ACT, IB халықаралық сертификаттары бойынша ақпарат (бар болған жағдайда):

Сертификат түрі:
Балы:
Сертификатты алған жылы:

Келісім:

Түсушілердің дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімі, түсуші 18-жасқа толмаған жағдайда, келісімді оның заңды өкілі береді.

Танысу және растау:Түсушілердің аудиториядағы тәртіп ережелерімен танысуы және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 мамырдағы № 204 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 15173 болып тіркелді) бекітілген Ұлттық бірыңғай тестілеу қағидаларының 31, 32, 53, 54 және 75, 80, 81, 82 тармақтарымен танысқандығын растауы

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
13-қосымша

      Нысан

Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары тобы бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсушілер үшін ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесіЖасалған күні: _______________Дата создания: _________________
Бірегей нөмір: ______________________
Уникальный номер:


Тестіленушінің ҰБТ нәтижесі Результаты ЕНТ тестируемого

ТЖК/ИКТ:________________
Т.А.Ә. бар болған жағдайда/Ф.И.О. при его наличии

ҰБТ тапсырған мерзімі:
Дата сдачи ЕНТ:

ҰБТ тапсыру тілі:
Язык сдачи ЕНТ:

Пәндер атауы/Наименование предметов

Жинаған балдары/ Набранные баллы


1

Жалпы кәсіптік пән
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Общепрофессиональная дисциплина


2

Арнайы пән
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Специальная дисциплина


Барлығы/Итогомүмкін болған ________ балдан
из возможных балловҰБТ нәтижесінің жарамдылық мерзімі _______ дейін Срок действия результатов ЕНТ до


 
Тұлғаны куәландыратын құжат болған жағдайда күші бар Действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность


      Ескерту: ТЖК - тестіленушінің жеке коды; ИКТ - индивидуальный код тестируемого; ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты; ФИО - фамилия, имя, отчество; ҰБТ – ұлттық бірыңғай тестілеу; ЕНТ – единое национальное тестирование.

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
14-қосымша

      Нысан

Білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін және жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына ақылы негізде оқу үшін ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі
Жасалған күні: _________________
Дата создания: __________________

Бірегей нөмір: ______________________
Уникальный номер: ________________Тестіленушінің ҰБТ нәтижесі Результаты ЕНТ тестируемого

ТЖК/ИКТ: ____________Т.А.Ә. бар болған жағдайда/Ф.И.О. при его наличии

ҰБТ тапсырған мерзімі:Дата сдачи ЕНТ:

ҰБТ тапсыру тілі:
Язык сдачи ЕНТ:

Пәндер атауы/Наименование предметов

Жинаған балдары/ Набранные баллы


1

Қазақстан тарихы
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -История Казахстана


2

Математикалық сауатылық
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Математическая грамотность


3

Оқу сауаттылығы
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Грамотность чтения


4

Бейіндік пән 1Профильный предмет 1


5

Бейіндік пән 2Профильный предмет 2


Барлығы/Итогомүмкін болған _____ балдан
из возможных баллов

 

ҰБТ нәтижесінің жарамдылық мерзімі ___________________ дейін
Срок действия результатов ЕНТ до


Тұлғаны куәландыратын құжат болған жағдайда күші бар Действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность
 


      Ескерту: ТЖК - тестіленушінің жеке коды; ИКТ - индивидуальный код тестируемого; ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты; ФИО - фамилия, имя, отчество; ҰБТ – ұлттық бірыңғай тестілеу; ЕНТ – единое национальное тестирование.

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
15-қосымша

      Нысан

Ақпараттық жүйелер арқылы білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін өтініш (жоғары білім беру)


Жеке деректер / Личные данные
Тегі/Фамилия
Аты/Имя
Әкесінің аты (бар болған жағдайда)/Отчество (при наличии)
ЖСН/ИИН
ТЖК/ИКТ
Ұлттық бірыңғай тестілеу сертификатының нөмірі/Номер сертификата Единого национального тестированияЖоспарланған оқытуды таңдау / Выбор планируемого обученияОқу нысаны/Форма обучения

күндізгі толық/очная полнаякүндізгі қысқартылған/очная сокращенная

Конкурстың түрі/Вид Конкурса

Жоғары білімнің білім беру гранттарының жалпы негіздердегі конкурсы / Конкурс образовательных грантов высшего образования на общих основанияхТығыз қоныстанған және батыс өңірлердің жастарын жетекші жоғары оқу орындарында оқыту үшін нысаналы білім беру гранттарының конкурсы / Конкурс целевых образовательных грантов для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодежи из густонаселенных и западных регионовЖоғары білімнің білім беру гранттарының жалпы негіздердегі конкурсын таңдаған жағдайда / При выборе Конкурса образовательных грантов высшего образования на общих основаниях1 - Білім беру бағдарламасы тобының коды/ 1- Код группы образовательной программыЖЖОКБҰ коды / Код ОВПО2 - Білім беру бағдарламасы тобының коды/ 2- Код группы образовательной программыЖЖОКБҰ коды / Код ОВПО3 - Білім беру бағдарламасы тобының коды/ 3- Код группы образовательной программыЖЖОКБҰ коды / Код ОВПО4 - Білім беру бағдарламасы тобының коды/ 4- Код группы образовательной программыЖЖОКБҰ коды / Код ОВПОТығыз қоныстанған және батыс өңірлердің жастарын жетекші жоғары оқу орындарында оқыту үшін нысаналы білім беру гранттарының конкурсын таңдаған жағдайда /
При выборе Конкурса целевых образовательных грантов для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодежи из густонаселенных и западных регионов1 - Білім беру бағдарламасы тобының коды/ 1- Код группы образовательной программы
Өңір коды / Код регионаЖЖОКБҰ-лар коды / Коды ОВПО


2 - Білім беру бағдарламасы тобының коды/ 2- Код группы образовательной программы
Өңір коды / Код регионаЖЖОКБҰ-лар коды / Коды ОВПО


3 - Білім беру бағдарламасы тобының коды/ 3- Код группы образовательной программы
Өңір коды / Код регионаЖЖОКБҰ-лар коды / Коды ОВПО


4 - Білім беру бағдарламасы тобының коды/ 4- Код группы образовательной программы
Өңір коды / Код регионаЖЖОКБҰ-лар коды / Коды ОВПО


Аттестат туралы деректер / Данные аттестата

Аттестаттағы(дипломдағы) "3", "4", "5" бағаларының саны / Количество оценок "3", "4", "5" в аттестате (дипломе)


"3"
"4"
"5"

Балдары тең болған жағдайда басым құқық иегерлері / Обладатели преимущественного права при равенстве баллов"Алтын белгi" белгiсі / Знак "Алтын белгі"
Патриоттық танытқаны және белсенді азаматтық ұстанымы үшін ерекшелік белгісі / Знак отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар адамдардың біліктілігін растауы және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі / Подтверждения квалификации и стажа работы по специальности не менее одного года у лиц имеющих документы об образовании организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования
Халықаралық олимпиадалар жеңімпазы / Победитель Международных олимпиад
Халықаралық ғылыми жобалар конкурстарының жеңімпазы / Победитель Международных конкурсов научных проектов
Орындаушылардың халықаралық конкурстарының жеңімпазы / Победитель Международных конкурсов исполнителей
Халықаралық спорттық жарыстарының жеңімпазы / Победитель Международных спортивных соревнований
Республикалық олимпиадалардың жеңімпазы / Победитель Республиканских олимпиад
Республикалық ғылыми жобалар конкурстарының жеңімпазы / Победитель Республиканских конкурсов научных проектов
Орындаушылардың республикалық конкурстарының жеңімпазы / Победитель Республиканских конкурсов исполнителей
Республикалық спорттық жарыстардың жеңімпазы / Победитель Республиканских спортивных соревнований
Президенттік олимпиаданың жеңімпазы / Победитель Президентской олимпиады
Олимпиадалар, ғылыми жарыстар жобалары, орындаушылық конкурстар және спорттық жарыстар пәнінің коды / Код предмета олимпиад, конкурсов научных проектов, исполнительских конкурсов и спортивных соревнований
Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары / Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия
Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер / Ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны
Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар / Лица с инвалидностью первой или второй группы, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар / Дети из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар / Дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет
Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар / Дети из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лица с инвалидностью первой или второй группы
Үздік білімі туралы құжат (куәлік, аттестат, диплом) / Документ об образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием
Қосымша мәлімет / Дополнительные сведенияШет тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификат / Международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языкомТестілеуді тапсыру күні / Дата прохождения тестирования
Тестілеу нәтижесі / Результат тестирования
Тіркелген ЖЖОКБҰ / ОВПО регистрацииТехникалық хатшының коды / Код технического секретаря
Техникалық хатшының қолы / Подпись технического секретаряТүсушінің қолы / Подпись поступающего


Тіркелген күні / Дата регистрации      Примечание: ЖСН – жеке сәйкестендіру номері; ИИН – индивидуальный идентификационный номер; ТЖК - тестіленушінің жеке коды; ИКТ - индивидуальный код тестируемого; ЖЖОКБҰ - жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары; ОВПО - организации высшего и (или) после вузовского образования.

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
7-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
16-қосымша

      Нысан

Кешенді тестілеуге (Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (магистратура, докторантура) қатысу үшін өтініш

Тестілеу түрін таңдау: Магистратураға кешенді тестілеу

Тестілеу санатын таңдау: Магистратураға кешенді тестілеу/ Ағылшын тілінде оқытатын бейінді магистратураға кешенді тестілеу/ Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтары үшін магистратураға кешенді тестілеу / Араб тілін білуді талап ететін білім беру бағдарламалары топтары үшін магистратураға кешенді тестілеу

Жеке мәліметтер

ЖСН

Тегі

Аты

Әкесінің аты

E-mail

Азаматтығы

Ұлты

Жынысы

Туған жылы

Байланыс телефоны

Шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттың болуы туралы мәліметтер

Шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификатты таңдау

Балды көрсету

Тестілеу параметрлері

Магистратураның дайындық бағытын таңдау: ғылыми-педагогикалық / бейіндік

Магистратураның білім беру саласын таңдау

Білім беру бағдарламалары тобының коды мен атауын таңдау

Тестілеуді тапсыру тілін таңдау

Ашылмалы тізімнен шет тілін тапсыру тілін таңдау (егер дайындықтың таңдалған бағыты "ғылыми-педагогикалық" болса)

ОДАТ тапсыру тілін таңдау

ЖЖОКБҰ орналасқан аймақты таңдау (егер тестілеудің таңдалған санаты - шығармашылық дайындықты немесе араб тілін білуді талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары үшін магистратураға кешенді тестілеу)

ЖЖОКБҰ таңдау (егер тестілеудің таңдалған санаты - шығармашылық дайындықты немесе араб тілін білуді талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары үшін магистратураға кешенді тестілеу)

Тестілеу қаласын таңдау

Мүгедектік туралы деректер

Кешенді тестілеуді өткізу қағидаларымен танысу және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы №190 бұйрығымен бекітілген ( Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 18657 болып тіркелді) Кешенді тестілеуді өткізу қағидаларының 4, 6, 8, 15, 18, 19, 21, 35, 36, 37,47-11тармақтарымен танысқанын растау, сондай-ақ дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беру (фото, бейне және бейне демонстрацияны, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде пайдалану).

Төлем жасау

      Ескерту: ЖСН – жеке сәйкестендіру номері, ОДАТ - Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест; ЖЖОКБҰ - жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары.

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
8-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
19-қосымша

      Нысан

Ақпараттық жүйелер арқылы мемлекеттік білім беру грантын (жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру) беру конкурсына қатысу үшін өтініш

Қатысушы туралы мәлімет/Информация об участнике

Тегі/Фамилия


Аты/Имя


Әкесінің аты (бар болған жағдайда)/
Отчество (при наличи)


ЖСН/ИИН


Сертификат номері/Номер сертификатаТестілеу тілі

Жоспарлаған оқытуды таңдау/ Выбор планируемого обучения

Магистратураға дайындық формасы/Форма подготовки в магистратуруБілім беру бағдарламалары тобының коды және атауы/Код и наименование группы образовательных программ

1. ЖЖОКБҰ коды атауы / Код наименование ОВПО

2. ЖЖОКБҰ коды атауы / Код наименование ОВПО

3. ЖЖОКБҰ коды атауы / Код наименование ОВПО

GPA


Шет тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификат /
Международный сертификат, подтверждающий владение
иностранным языком


Балл
Тіркелген ЖЖОКБҰ / ОВПО регистрации

Техникалық хатшының коды / Код технического секретаря

Техникалық хатшының қолы / Подпись технического секретаряТүсушінің қолы / Подпись поступающегоТіркелген күні / Дата регистрации

      Ескерту: ЖСН – жеке сәйкестендіру номері; ИИН – индивидуальный идентификационный номер; ЖЖОКБҰ - жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары; ОВПО - организации высшего и (или) послевузовского образования.

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
9-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
21-қосымша

      Нысан

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларының топтары бойынша білім беру грантын беру туралы куәлік


Жасалған күні:

_______________

Дата создания:
Бірегей нөмір:
Уникальный номер:

_______________


Куәлік Свидетельство

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


Т.А.Ә. бар болған жағдайда/Ф.И.О. при его наличии

ЖСН/ИИН _________________________________

ТЖК/ИКТ _________________________________

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 20__ жылғы__ _____________№____ бұйрығы негізінде

на основании приказа Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от ___ _____________ 20__ года №____ является обладателем образовательного гранта по группе образовательных программ послевузовского образования

ББТ коды мен атауы _____________________________

код и наименование ГОП _________________________________


Дайындық бағыты
_________________________________

Направление подготовки
_________________________________


 ЖЖОКБҰ атауы
_________________________________

 наименование ОВПО
_________________________________


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім грантының иегері болып табылады
Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңының 47-бабы 17-тармағына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасы Үкіметімен белгіленген тәртіпте жұмыспен өтеуге міндетті

В соответствии с пунктом 17 статьи 47 Закона Республики Казахстан "Об образовании", граждане Республики Казахстан, обучившиеся на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан


ТҰЛҒАНЫ КУӘЛАНДЫРАТЫН ҚҰЖАТ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА КҮШІ БАР. ЖАРАМДЫЛЫҒЫ: БАРЛЫҚ ОҚУ МЕРЗІМІ.

 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ. СРОК ДЕЙСТВИЯ: НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ


      Ескерту: ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты; ФИО - фамилия, имя, отчество; ЖСН – жеке сәйкестендіру номері; ИИН – индивидуальный идентификационный номер; ТЖК - тестіленушінің жеке коды; ИКТ - индивидуальный код тестируемого; ББТ – білім беру бағдарламалар тобы; ГОП – группа образовательных программ; ЖЖОКБҰ - жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары; ОВПО - организации высшего и (или) послевузовского образования.

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
10-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
26-қосымша

      Нысан

Докторантураға түсу емтиханына қатысу үшін өтініш

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ (ДОКТОРАНТУРА)

Тестілеу түрін таңдау: Докторантураға түсу емтиханы

Жеке мәліметтер

ЖСН

Тегі

Аты

Әкесінің аты

E-mail

Азаматтығы

Ұлты

Жынысы

Туған жылы

Байланыс телефоны

Шет тілін меңгергенін ☐ растайтын халықаралық сертификаттың болуы туралы мәліметтер

Шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификатты таңдау

Балды көрсету

"ҚАЗТЕСТ" мемлекеттік тілі бойынша емтихан тапсыру туралы ресми сертификатты таңдау

Деңгейді көрсету

ТЕСТІЛЕУ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

Білім беру бағдарламалары тобының коды мен атауын таңдау

Облысты таңдау

ЖЖОКБҰ атауын таңдау

Тестілеуді тапсыру тілін таңдау

Тестілеу қаласын таңдау

Мүгедектік туралы деректер

Ережемен танысу

Төлем жасау

      Ескерту: ҰБТ – ұлттық бірыңғай тестілеу; ЕНТ – единое национальное тестирование; ЖСН – жеке сәйкестендіру номері; ИИН – индивидуальный идентификационный номер; ТЖК - тестіленушінің жеке коды; ИКТ - индивидуальный код тестируемого; ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты; ФИО - фамилия, имя, отчество.

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
11-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
27-қосымша

      Нысан

Халықаралық сертификат балдары ұлттық бірыңғай тестілеу балдарына ауыстырылған тестіленушінің ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі
Жасалған күні: _________________


Дата создания: __________________
Бірегей нөмір: ______________________
Уникальный номер: ________________


Тестіленушінің ҰБТ нәтижесі Результаты ЕНТ тестируемого

ЖСН/ИИН: ___________________________


ТЖК/ИКТ: ________________________
Т.А.Ә. бар болған жағдайда/Ф.И.О. при его наличии

____________________________________ халықаралық тест сертификаты бар тұлғаға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 31 қазанда № 17650 болып тіркелді) бекітілген ауыстыру шкаласы негізінде ________________________________________________________________________________________ пәндерінің балдары ҰБТ балына ауыстырылды.

Обладателю(нице) сертификата международных тестов _____________________________________________ на основании шкалы перевода, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан №600 от 31 октября 2018 года, баллы по предметам ____________________________________________________________________ переведены в баллы ЕНТ.

ҰБТ тапсырған мерзімі:

Дата сдачи ЕНТ:

__________________________
ҰБТ тапсыру тілі:

Язык сдачи ЕНТ:

_______________________


Пәндер атауы/Наименование предметов

Жинаған балдары/ Набранные баллы

1

Қазақстан тарихы/Жалпы кәсіптік пән
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


История Казахстана/Общепрофессиональная дисциплина

2

Математикалық сауаттылық/Арнайы пән
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Математическая грамотность/Специальная дисциплина

3

Оқу сауаттылығы/-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Грамотность чтения/-

4

Бейіндік пән 1/-


Профильный предмет 1/-

5

Бейіндік пән 2/-


Профильный предмет 2/-

Барлығы/Итого


мүмкін болған _________ балдан
из возможных баллов

 
ҰБТ нәтижесінің жарамдылық мерзімі ________________ дейін

 
Срок действия результатов ЕНТ доТұлғаны куәландыратын құжат болған жағдайда күші бар

Действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность


      Ескерту: ҰБТ – ұлттық бірыңғай тестілеу; ЕНТ – единое национальное тестирование; ЖСН – жеке сәйкестендіру номері; ИИН – индивидуальный идентификационный номер; ТЖК - тестіленушінің жеке коды; ИКТ - индивидуальный код тестируемого; ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты; ФИО - фамилия, имя, отчество.

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрі
2023 жылғы 29 мамырдағы
№ 232 Бұйрыққа
12-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығына
28-қосымша

      Нысан

Докторантураға түсушінің түсу емтиханының нәтижесі

      ЖСН/ИИН: ____________

      ТЖК/ИКТ: ____________       Тапсырған күні/Дата сдачи: ______________

      __________________________________________________________________________

                  (Т.А.Ә. бар болған жағдайда/Ф.И.О. при его наличии)

      Тапсыру тілі: ________                         Язык сдачи: ________

      __________________________________________________________________________

      Білім беру бағдарламалары тобының атауы

      __________________________________________________________________________

      Наименование группы образовательных программ

      __________________________________________________________________________

      Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын

      іске асыратын білім беру ұйымының атауы

      __________________________________________________________________________

      Наименование организации образования, реализующие образовательные программы

                  высшего и (или) послевузовского образования

Бөлім/Блок

Жинаған балдары
Набранные баллы

1

Оқуға түсушімен жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымының емтихан комиссиясы өткізетін әңгімелесу
Собеседование с поступающим, проводимое экзаменационной комиссией организации образования, реализующие образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования


2

Эссе


3

Докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест
Тест на готовность к обучению в докторантуре


4

 Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан
Экзамен по профилю группы образовательной программы


Барлығы/Итого

-

мүмкін болған - балдан
из возможных - баллов

 
Докторантураға түсу емтиханы нәтижесінің жарамдылық мерзімі

________
_______

дейін

Срок действия результатов вступительного экзамена докторантуру до

      Тұлғаны куәландыратын құжат болған жағдайда күші бар

      Действителен при предъявлении документа, удостоверящего личность

      Ескерту: ЖСН – жеке сәйкестендіру номері; ИИН – индивидуальный идентификационный номер; ТЖК - тестіленушінің жеке коды; ИКТ - индивидуальный код тестируемого; ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты; ФИО - фамилия, имя, отчество.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады