Қазақстан Республикасы мен Араб Экономикалық Дамуының Кувейт Қоры арасындағы Арал қаласын (Арал теңізінің аймағы) сумен жабдықтау жобасы бойынша заем туралы келісімді бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2001 жылғы 1 наурыз N 161-ІІ


   Астанада 2000 жылғы 11 мамырда жасалған Қазақстан Республикасы мен 
Араб Экономикалық Дамуының Кувейт Қоры арасындағы Арал қаласын (Арал 
теңізінің аймағы) сумен жабдықтау жобасы бойынша заем туралы келісім 
бекітілсін.
   
   Қазақстан Республикасының
      Президенті
   
   Түпнұсқа: Араб тілінде
   
                          Заемның нөмірі_____
   
             Заем туралы келісім
             Қазақстан Республикасы 
                 мен 
         Араб Экономикалық Дамуының Кувейт Қоры 
                арасындағы 
         Арал қаласын сумен жабдықтау жобасы
   
                                ___________

              ЗАЕМ ТУРАЛЫ КЕЛIСIМ

   Қазақстан Республикасы (бұдан әрi "Заемшы") бiрiншi тараптан және 
Араб Экономикалық Дамуының Кувейт Қоры - екiншi тараптан арасындағы________
келiсiм.


      Заемшы сипатталуы осы Келiсiмнің 2-қосымшасында келтiрiлген Қазақстан Республикасының Арал Қаласын Сумен жабдықтау Жобасын (және бұдан әрi "Жоба" деп аталады) қаржыландыруға көмек көрсету туралы Қорға өтiнiш жасағанын назарға ала отырып;
      Жобаны Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнің Су ресурстары жөнiндегi комитетi (бұдан әрi "Комитет" деп аталады) орындайтынын және Жобаны жедел басқару мен жүргiзудi "Қызылорда ауылшарсуқұбыры" ұйымы (бұдан әрi "Трест" деп аталады) жүзеге асыратынын назарға ала отырып;
      Қор Жобаның техникалық-экономикалық негiздемесiн зерттеудi қаржыландыру үшiн техникалық көмекке аударған аударымдар ретiнде үш жүз сексен мың кувейт динарын (380,000 кувейт динары) бергенiн, осы негiзде кейiнiрек бұл аударымдардың сомасынан iс жүзiнде берiлетiн сома Қордың Жобаны қаржыландыру үшiн беретiн кез келген заемына енгiзiлетiндiгiн назарға ала отырып;
      Донорлар 1998 жылы Алматы қаласында өткiзiлген жиналыста Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, Дүниежүзiлiк Банктiң, Кfw және Кувейт Қорының Арал маңындағы елдi мекендердi Сумен жабдықтау, Санитарлық жағдайларын жақсарту және Денсаулығын сақтау жобасының түрлi компоненттерiн қаржыландыру жоспарын келiскенiн мұның, атап айтқанда, Кувейт Қоры мен Yкiметтiң Арал қаласын Сумен жабдықтау Жобасының әртүрлi компонентiн қаржыландыруын көздейтiнін назарға ала отырып;
      Заемшы мен Қор Жобаны қаржыландыру үшiн Донорлардың жиналысында қабылданған қаржыландыру жоспарын орындауға келiсiм бергенiн назарға ала отырып;
      Қордың мақсаты Араб және реформалар жүргiзiп жатқан басқа да елдерге олардың экономикасын дамытуға көмек көрсету және олардың даму жобалары мен бағдарламаларын орындау үшiн қажеттi заемдар беру болып табылатынын назарға ала отырып;

   Қор Заемшының экономикасын дамытуда жобаның маңызына және 
қажеттiлiгiне кәмiл сенiмдi екенiн назарға ала отырып; және
   Қор жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы Келiсiмде айтылатын 
шарттар мен ережелер негiзiнде Заемшыға заем беруге келiсiмiн бергенiн 
назарға ала отырып;
   Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы Келiсімдегi тараптар мына 
төмендегiлер туралы келiседi.

                I БАП 
   
     Заем; Проценттер және басқа да Алымдар; Өтеу; Төлем орны

               1.01-БӨЛIМ      Қор осы Келiсiмде айтылатын немесе осы Келiсiмде сөз болатын шарттар мен ережелер негiзiнде Заемшыға, Жобаның техникалық-экономикалық негiздемесiн зерделеудi қаржыландыру жөнiндегi техникалық көмекке арналған аударымдардан iс жүзiнде берiлетiн соманы қоса алғанда, кувейт динарына қайта есептегенде төрт миллион екi жүз мыңды (4,200,000 кувейт динары) құрайтын соманы беруге келiсiмiн бередi. Техникалық көмекке арналған осы аударымдардан берiлген сома Заемшы берген шоттан қаражатты бiрiншi алынуға арналған өтiнiмге сәйкес заем қаражатынан қандай да болмасын соманы Қордың төлеген күнiнен бастап немесе егер, осы күндердiң қайсысы бұрын басталғанына қарамастан, шоттан қаражатты алғашқы алынуға арналған өтiнiмде осындай кепiлдiктi беруге сұрау салынса, Заем туралы келiсiмнiң 3.02-Бөлiмiне сәйкес Қордың кепiлдiк берген күнiнен бастап осы Келiсiм күшiне енетiн күнге дейiн заем шотынан алынды деп саналады.

                              1.02-БӨЛIМ

      Заемшы шоттан алынған және сол бойынша белгiлi бiр уақытта төлемге ұсынылмаған сома бар болғанда Заемның негiзгi сомасы бойынша жылына үш проценттi құрайтын ставка бойынша проценттер төлейдi. Проценттер шоттан осылайша алынудың белгiленген күндерiнен бастап есептеледi.

                              1.03-БӨЛIМ

      Әкiмшiлiк шығыстарын және осы Келiсiмдi орындауға байланысты шығыстардың орнын жабу үшiн Заем шотынан алынған сома бойынша және сол бойынша белгiлi бiр уақытта төлемге ұсынылмаған сома бар болғанда жылына бiр проценттiң екiден бiрiн (1%-тiң 1/2) құрайтын қосымша алым төленедi.

                              1.04-БӨЛIМ

      Осы Келiсiмнiң 3.02-Бөлiмiне сәйкес Қор Заемшының өтiнiшi бойынша

өзiне қабылдаған арнайы мiндеттемелер бойынша төленуге жататын алым сол 
бойынша белгілi бiр уақытта төлемге ұсынылмаған сома бар болғанда кез 
келген осындай арнайы мiндеттемелердің негiзгi сомасы бойынша жылына бiр 
проценттiң екiден бiрiн (1%-тiң 1/2) құрайтын ставка бойынша төленедi.

               1.05-БӨЛIМ

   Проценттер және басқа да алымдар ұзақтығы кемiнде бiр толық 
жартыжылдық кез келген кезең үшiн әрбiр айдың ұзақтығы 30 күн болған 
кезiнде он екi айдан тұратын 360-күндiк жыл негiзiнде есептеледi.

               1.06-БӨЛIМ
   
   Заемшы Заемның негiзгi сомасын осы Келiсiмнің 1-қосымшасында 
айтылатын борышты бiртiндеп өтеу туралы ережелерге сәйкес өтейдi.

               1.07-БӨЛIМ
   
   Проценттер және басқа да алымдар жарты жылда бiр рет әрбiр жылдың 15 
қаңтарында және 15 шiлдесiнде төленуге жатады.

               1.08-БӨЛIМ      Заемшы барлық есептелген проценттердi және барлық басқа да алымдарды төлеген Қорды кемiнде 45 күн iшiнде хабардар ете отырып, және:
      (а) аталған сәтте төлем жасауға талап етiлмеген Заемның бүкiл негiзгi сомасын немесе
      (b) өтеу мерзiмi алдын ала төлеу жүргiзiлген бөлiгiнен кейiн басталатын Заемның қандай да болмасын бөлiгi бойынша осындай алдын ала төлеу күнiнде төлем жасауға талап етiлмеген сомасы болмаған жағдайда - мерзiмi басталған кез келген бiр немесе одан көп борыштық мiндеттемелердің

бүкiл негiзгi сомасын төлеуге борыштық мiндеттеменiң мерзiмi басталғанға 
дейiн өтеуге құқығы бар.

               1.09-БӨЛIМ

   Заемның негiзгi сомасы мен проценттердi және ол бойынша басқа да 
алымдарды төлеу Кувейтте немесе Қор негiздi түрде сұрау салатын басқа да 
осындай жерлерде жүргiзiледi.

                II БАП 
   
            Валюта туралы ережелер

               2.01-БӨЛIМ      Осы Келiсiмге сәйкес жүргiзiлетiн қаржылық операциялардың барлық шоттары және төлеу мерзiмi осы Келiсiмге сәйкес басталған барлық сома кувейт динарымен төленедi.

                              2.02-БӨЛIМ

      Қор Заемшының өтiнiшi бойынша және оның агентi ретiнде әрекет ете отырып, осы Келiсiмге сәйкес Заем қаражатынан қаржыландырылатын тауарлардың құнын төлеуге немесе өздерi iс жүзiнде шеккен шығыстарының сол валютада орнын толтыруға қажет етiлуi мүмкiн болатын осындай валюталарды сатып алатын болады. Заем шотынан алынған болып саналатын сома кез келген осындай жағдайда шетелдiк валютада сатып алуға талап етiлетiн тиiстi сома кувейт динарындағы сомаға тең болып саналады.

                              2.03-БӨЛIМ

      Негiзгi соманың өтелуi немесе Заем бойынша проценттердiң және басқа да алымдардың төленуi жүргiзiлген кезде Қор Заемшының өтiнiшi бойынша және оның агентi ретiнде әрекет ете отырып, белгiлi бiр уақытта Қор үшiн ыңғайлы болып табылуы мүмкiн валютада немесе валюталарда Заемшы осындай сатып алуға талап етiлетiн соманы төлегеннен кейiнгi жағдаятқа қарай осындай өтелуi немесе төленуi үшiн талап етiлетiн кувейт динарындағы соманы сатып ала алады.

   Қордың тек Сомасы осы уақытта және осы көлемде iс жүзiнде кувейт 
динарымен алынған осы Келiсiмге сәйкес талап етiлетiн төлем ғана жасалған 
деп саналады.

               2.04-БӨЛIМ

   Осы Келiсiмнiң мақсаттары үшiн кез келген сәтiнде бiр валютаның 
екiншi бiрiне аударғандағы құнын анықтаудың қажетi болатын кез келген 
сәтте, осындай құнды негiздi түрде Қор анықтайды.

                ІІІ БАП 
   
      Заем Қаражатын Шоттан алынуы және пайдаланылуы

               3.01-БӨЛIМ      Заемшының осы Келiсiмнiң ережелерiне сәйкес Жобаға қатысты жұмсалатын немесе алда жұмсалынуы тиiс соманы Заем шотынан алуына құқығы бар.
      Қордың өзге шешiм қабылдауы ықтимал жағдайларды қоспағанда, 2000 жылдың 1 қаңтарына дейiн шеккен шығыстардың есебiнен немесе Заемшының аумақтарда өндiрiлетiн тауарларға жұмсалған шығыстарын қаржыландыру үшiн Заем шотынан ешқандай сома алынбайды.

                              3.02-БӨЛIМ

      Заемшының өтiнiшi бойынша және Заемшы мен Қор арасындағы келiсiлген осындай шарттар мен ережелерде Қор кейiнiрек кез келген тоқтата тұруға немесе жоюға болатындығына қарамастан, осы Келiсiмге сәйкес қаржыландырылатын тауарлардың құнына қатысты Заемшыға немесе басқа да тұлғаларға соманы төлеу жөнiнде жазбаша нысанда өзiне арнайы мiндеттемелер қабылдауы мүмкiн.

                              3.03-БӨЛIМ

      Заемшы Заем шотынан қандай да болмасын соманы алуына ниет бiлдiрген немесе Қорға 3.02-Бөлiмге сәйкес өзiне арнайы мiндеттемелердi қабылдау туралы өтiнiш жасаған жағдайда, Заемшы Қорға уағдаластықтың осындай нысандағы және осындай жазба жазылған жазбаша өтiнiмдi және Қор негiздi түрде сұрау салатын басқа да құжаттарды бередi. Қажеттi құжаттамаларымен бiрге шоттан қаражатты алуға арналған өтiнiмдер, Банк пен Қор өзгеше келiскен жағдайды қоспағанда, бұдан әрi осы Бапта көзделетiнiндей, Жобаға қатысты шығыстар бойынша дереу берiледi.

                              3.04-БӨЛIМ

      Заемшы шоттан өтiнiмде сұрау салынған қандай да болмасын қаражаттың алынуына Қор рұқсат еткенге дейiн немесе кейiн Қор негiзгi түрде сұрау салатын осындай құжаттарды және шоттан қаражаттың алынуына арналған өтiнiмге растама ретiнде басқа да куәлiктердi Қорға бередi.

                              3.05-БӨЛIМ

      Қорды өзiне қатысты өтiнiм беріліп отырған соманы Заем шотынан алынуына Заемшының құқығы бар екендiгiне және Заем шотынан алынатын сома осы Келiсiмде көрсетiлетiн мақсаттар үшiн ғана пайдаланылатынына сендiру үшiн, Шоттан қаражаттың алынуына арналған әрбiр өтiнiм және iлеспе құжаттар мен басқа да растамалар, нысаны мен мазмұны бойынша жеткiлiктi болуы тиiс.

                              3.06-БӨЛIМ

      Заемшы Заем қаражатын сипаттауы осы Келiсiмнiң 2-қосымшасында

келтiрiлетiн Жобаны орындау үшiн талап етiлетiн тауарлардың тек тиiстi 
құнын қаржыландыру үшiн ғана қолданады. Заем қаражатынан қаржыландырылатын 
тауарлар және осындай тауарларды сатып алудың тәсiлдерi мен рәсiмдерi 
Заемшы мен Қор арасындағы қосымша уағдаластықтар негiзiндегi өзгерiстердi 
ескере отырып, олардың арасындағы келiсiм бойынша нақты анықталады.

               3.07-БӨЛIМ

   Заемшы Заем қаражатынан қаржыландырылатын барлық тауарлардың тек 
Жобаны орындау үшiн ғана пайдаланылуын қамтамасыз етедi.

               3.08-БӨЛIМ

   Заемшы Заем шотынан алуына құқығы бар соманы Заемшыға немесе 
Заемшының тапсырмасы бойынша төлейдi.

               3.09-БӨЛIМ

   Заемшының Заем шотынан қаражаттың алынуын жүргiзу құқығы 2003 жылдың 
31 желтоқсанында немесе Заемшы мен Қор арасында белгiлi бiр уақытта 
келiсiлуi мүмкiн одан да неғұрлым кеш мерзiмдерде тоқтатылады.

                IV БАП 
   
            Ерекше мiндеттемелер

               4.01-БӨЛIМ      Заемшы Табиғи Ресурстар және Қоршаған Ортаны Қорғау Министрлiгiнiң Су Ресурстары жөнiндегi Комитетiне (бұдан әрi "Комитет" деп аталады) Заем қаражатын беру жөнiнде Қор үшiн қолайлы шаралар қолданады.

                              4.02-БӨЛIМ

      (а) Заемшы Жобаның орындалуын, тиiстi талаптарды сақтай және көзделген нәтижелерге қол жеткiзе отырып және Жобаның түрлi компоненттерiне қолданылуы мүмкiн техникалық, қаржылық және әкiмшiлiк ұтымды iс-тәжiрибеге сәйкес қамтамасыз етедi.
      (b) Комитет Жобаға жалпы бақылау жасауға және Жобаны Орындау жөнiндегi Топтың қолдауы мен көмегi арқылы және Жоба бойынша Жетекшi Комитеттiң жалпы басшылық етуi арқылы Жоба орындау жөнiндегi қызметтi үйлестiруге жауап бередi.
      (с) Заемшы Жобаның шығындары бойынша тиiмдi және дер кезiнде орындалуын қамтамасыз ету үшiн Комитеттiң Жобаны Орындау жөнiндегi Топтың (бұдан әрi "ЖОТ" деп аталады) қызметiнің құрылуын және оның қызметiн қолдауын қамтамасыз етедi. ЖОТ Жобаға сәйкес тендер құжаттарын дайындауды, тендер өткiзудi және құрылыс жұмыстарына бақылауды, сондай-ақ Заемшы, Комитет, Қор және мердiгерлер арасындағы байланысты қоса алғанда, Жобаның дәйектi түрде күнделiктi орындалуына жауап бередi. Заемшы мен Комитет мыналарды:
      - Қор үшiн қолайлы Жобаның штаттық Жетекшiсi тарапынан ЖОТ-қа басшылық жасауды;
      - оны бiлiктiлiгi белгiленген талаптарға сәйкес келетiн қызметкерлердiң персоналымен жасақтауды;
      - Жобаны орындау жөнiндегi консультанттардың тарапынан ЖОТ-қа көмек көрсетудi қамтамасыз етедi.
      (d) Заемшы Жобаның орындалуының барлық уақыты iшiнде:
      - Жоба бойынша барлық техникалық жоспарларға шолу жасау;
      - Заемшының ведомстволар мен Жобаға қатысатын мекемелер арасындағы байланысты қоса алғанда, Жоба бойынша бүкiл iс-қимылды қадағалау мен үйлестiру; және
      - оның қызметтiк үй-жайларында Жобаға байланысты аса маңызды мәселелердi талқылау үшiн жиналыстар мен кездесулер өткiзу үшiн Жоба бойынша Жетекшi Комитеттiң (бұдан әрi "ЖБК") қызметiне қолдау көрсетедi.
      Табиғи Ресурстар және Қоршаған Ортаны Қорғау Министрi ЖБК-тiң

төрағасы болып табылады және оның мүшелерiнiң құрамына сол сияқты 
Министрлiктiң, Комитеттiң өкiлдерi және Жобаның Жетекшiсi кiредi.

               4.03-БӨЛIМ

   Жобаны орындау кезiнде Заемшы Қор үшiн қолайлы шарттар мен ережелер 
негiзiнде Қор үшiн қолайлы техникалық консультанттарды жалдайды немесе 
жалдауды қамтамасыз етедi.

               4.04-БӨЛІМ
   
   Жобаны орындауға арналған, Заемның қаражатынан қаржыландырылатын 
келiсiм-шарттарды жасасу, сондай-ақ осындай келiсiм-шарттарға түзетулер 
енгiзу және әрекет етуiн тоқтату Қордың келiсiмiне байланысты болады.

               4.05-БӨЛIМ      Заемшы Жобаны орындау үшiн Заемға қосымша қажеттiлiгiне орай талап

етiлетiн, барлық басқа соманың, Қор үшiн қолайлы шарттар мен ережелер 
негiзiнде берiлетiн барлық мұндай соманың дереу берудi немесе дереу 
берiлуiн қамтамасыз етедi.

               4.06-БӨЛIМ

   Заемшы олар әзiрлегеннен кейiн дереу Жобаны зерделегендiгi туралы 
деректердi және жоспар мен техникалық талаптарының тiзбесiн, оның орындалу 
кестесi мен одан әрi оған енгiзiлген кез келген елеулi өзгерiстердi - Қор 
белгiлi бiр қандай егжей-тегжейлiкпен сұраса, дәл сондай етiп бередi.

               4.07-БӨЛIМ      Заемшы Жобаны орындау және онымен жұмыс iстеу нәтижесiнде Жобаның орындалу аумағында қоршаған ортаны қолайсыз ықпал етуден қорғау жөнiндегi барлық қажеттi шараларды қолданады.

                              4.08-БӨЛIМ

      Заемшы:
      - Заем қаражатынан қаржыландырылатын тауарлардың жiктемесi, оларды Жобада пайдалану туралы ақпаратты ашу, Жобаның орындалу барысын есепке алу (оларға байланысты шығындарды қоса алғанда) және ұтымды бухгалтерлiк жұмыс iс-тәжiрибесiнде нақтылы қолданылуына сәйкес Комитеттің жұмысы мен қаржылық жағдайын көрсету жөнiндегi белгiленген талаптарға жауап беретiн есептеме құжаттарын жүргiзедi немесе жүргiзудi қамтамасыз етедi;
      - Қордың уәкiлеттi өкiлдерiне Заемға байланысты мақсаттар үшiн сапарға шығуға және Жобаны инспекциялауға және тауарлар мен есептемедегi және құжаттардағы тиiстi жазбаларды және құжаттарды тексеруге барлық қажеттi мүмкiндiктер жасайды; және
      - Қор негiздi түрде сұрататын Жоба қаражатына, Заемға, тауарлар мен жұмыстарға және Комитеттiң қаржылық жағдайына қатысты, барлық осындай ақпаратты Қорға ұсынады.
      Заемшы Жобаның орындалу барысы туралы Қорды тұрақты ақпараттандыру мақсатында:
      - осы Келiсiм жасалған күнiнен бастап әрбiр үш ай сайын Жобаның орындалуы туралы оның орындалу бағдарламасымен салыстыра отырып, ағылшын тiлiнде Қорға тұрақты және егжей-тегжейлi түрде есептi ұсынады; және
      - Жоба аяқталған күннен бастап алты ай iшiнде Жобаның аяқталғандығы туралы, онда атап айтқанда, сметалық құнымен бiрге Жобаны орындауға арналған iс жүзiндегi шығындарды салыстыруды қамтитын ағылшын тiлiнде есептi Қорға ұсынады және Жобаның орындалуына жұмсалған iс жүзiндегi шығындар мен сметалық құнның арасындағы кез келген айырманың себептерi, сондай-ақ Жобаны орындау уақытында орын алған нақтылы проблемалар көрсетiледi. Мұндай есептемеде, сондай-ақ бастапқы жоспарлармен салыстырылуға қол жеткiзiлген бақылау сандары да көрсетiледi.

                              4.09-БӨЛIМ

      Заемшы:
      - Қорға су ресурстарын пайдалануға және басқаруға қатысы бар органдарда оны ұйымдастыру, басқару және институционалдық тұрғыдан реформалауға қатысты кез келген ұсынылатын зерделеуге байланысты кез келген есептеменiң көшiрмесiн ұсынады; және
      - жоғарыда аталған зерделеу нәтижесiнде жасалған ұсыныстарды қолдануға қатысты Қормен консультациялар жүргiзедi.

                              4.10-БӨЛIМ

      Заемшы:
      - Комитеттiң Жоба шеңберiнде құрылатын су шаруашылығы ғимараттары мен мүлiктерiн, ол аяқталған бойда Трестке берiлуiн қамтамасыз етедi; және
      - ұтымды техникалық, қаржылық және әкiмшiлiк iс-тәжiрибеге сәйкес осындай су шаруашылық ғимараттарын пайдалануды және ұстауды қамтамасыз етеді.

                              4.11-БӨЛIМ

      (а) Заемшы Жобаны жедел басқаруды және жүргiзудi жүзеге асырады немесе оларды жүзеге асыруды қамтамасыз етедi, сондай-ақ жедел басқаруды және құрылым қызметiн қолдауды, Жобаға енгiзiлмеген, бiрақ ойдағыдай техникалық, қаржылық және әкiмшiлiк тәжiрибеге сәйкес оны тыңғылықты және ұтымды жүргiзуге қажеттi басқа жұмыстар мен объектiлердi жедел басқаруды және жүргiзудi жүзеге асырады;
      (b) Заемшы:
      - Жобаның түрлi компоненттерi бойынша, атап айтқанда Қосаман және Арал елдi мекендерiнiң арасында су беруге арналған бас түтiктi құбырын қоса алғанда, күнделiктi және мерзiмдi техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргiзу үшiн қажеттi шараларды қабылдайды; және
      - жыл сайын осы мақсат үшiн қажеттi қаржылық қаражат аударады.

                              4.12-БӨЛIМ

      Кiрiстердi алу үшiн жеткiлiктi, мыналарды:
      (i) салықтарды, егер мұндайлар бар болса заем бойынша проценттердi қоса алғанда пайдалану шығындарын және ұстауға оларды тиiстi қамтамасыз ету және амортизациялар үшiн шығындарды өтеу;
      (ii) тек амортизацияға арналған резервтен асатын осындай өтеу көлемiнде ғана ұзақ мерзiмдi берешектi өтеудi жүргiзу; және
      (ііі) болашақ кеңейтудiң тиiстi бөлiгiн қаржыландыруға арналған артық қаражатты қалдыру үшiн жеткiлiктi болып табылатын Заемшы баға белгiлеу мақсатында суға - тұтынушыларды сумен жабдықтауға - аумақта жобаны орындауға қойылатын тарифтердi қажеттi түзетудiң шараларын кезең-кезеңмен қабылдайды.

                              4.13-БӨЛIМ

      Заемшы тұтынушыларға немесе тұтынушылардың тобына - олардың қажеттiлiгiне орай, суды беру бекеттерiнде есептеуiш құралдарды пайдалануды кеңейту бойынша жаңа бағдарламаны орындайды. Заемшы, сол сияқты барлық жағдайларда да ұзақтығы 30 күннен аспайтын уақыт аралығына дейiн Тресттiң шоттарды толтырып беру мерзiмiн қысқарту үшiн қажеттi шараларды қабылдауын қамтамасыз етедi.

                              4.14-БӨЛIМ

      Заемшы Тресттiң ЭЕМ базасы негiзiнде шоттарды толтырып беру жөнiндегi операцияларды басқару жүйесiн енгiзу үшiн қажеттi шараларды қабылдауын қамтамасыз етедi.

                              4.15-БӨЛIМ

      (а) Заемшы қазiргi уақытта төлем жасауға талап етiлмеген осындай сомалардың мұның алдындағы өткен үш айда шоттар толтырылып берiлген сомалардың сомалардың жиынтық қорытындысынан аспауын болдырмау үшiн мақсаты ағымдағы негiзде тұтынушылардың түрлi санаттарынан дебиторлық берешектiң сомасын жинауды қамтамасыз ету болып табылатын пәрмендi iс-әрекет жоспарын Тресттiң әзiрленуi мен қолдануын қамтамасыз етедi.
      (b) Заемшы ұтымды қаржылық құрылымды қолдау мақсатында Тресттiң өзiнiң ұзақ мерзiмдi борышының жалпы сомасының 70:30-дан аспайтын оның қорларына және бос резервiне деген қатынасын сақтауын қамтамасыз етедi. Осы Ереженiң мақсаттары үшiн "ұзақ мерзiмдi борыш" терминi осындай борыш пайда болған күннен бастап бiр жылдан астам уақыттан кейiн өтеу мерзiмi басталатын кез келген борышты немесе борыш кепiлдiгiн қамтиды.
      (с) Заемшы қаржылық операцияларын Тресттi оның айналымдық қаражатына 1.5:1-ден төмен емес деңгейде өзiнiң қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiне қатынасын және 1:1-ден төмен емес деңгейде борыштық мiндеттемелердiң сомасына компанияның өтiмдiлігiне қатысты сақталуын қамтамасыз етiп жүргiзетiндей болса, осылайша, оның қаржылық операцияларын Тресттiң жүргiзуiн қамтамасыз етедi.

                              4.16-БӨЛIМ

      Заемшы:
      - Қор үшiн қолайлы, тәуелсiз аудитор қатаң қолданатын, аудиттi жүргiзудiң ұтымды iс-тәжiрибесiне сәйкес оның шоттарына жыл сайын аудит жүргiзу үшiн қажеттi шараларды Тресттiң қабылдауын қамтамасыз етедi; және
      - Тресттiң Қорға аудитордың есебiмен бiрге Тресттiң әрбiр қаржы жылы аяқталған сәттен бастап алты айдан кешiктiрiлмей аудитi жүргiзiлетiн жылдық қаржылық есептiлiктің көшiрмесiн (баланстық есептеменi, олармен байланысты пайда мен зиян туралы есептеменi қоса алғанда) ұсынуды қамтамасыз етедi.

                              4.17-БӨЛIМ

      Заемшы сумен жабдықтау саласында жұмыс iстейтiн қызметкерлердi суды ысыраптауға, сумен жабдықтау жүйесiн пайдалануды және басқаруды iстен шығаруға әкелетiн ақауларды ашу, сондай-ақ жобаны орындауды қоса алғанда, қаржылық қызметтi және құрылысты басқару саласында бiлiмi мен бiлiктiлiгiн арттыру үшiн бiлiм беру бағдарламасын орындайды. Мұндай бағдарлама 2000 жылғы 30 маусымнан немесе Қормен келiсiлуi мүмкiн одан кеш мерзiмдерде Қорға ұсынылады.

                              4.18-БӨЛIМ

      Заемшы ықтимал деңгейге дейiн судың ысырабын төмендету үшiн қажеттi барлық шараларды қолданады. Осы мақсаттармен Заемшы, атап айтқанда, тарату жүйесiндегi және суды тұтынушылардың оны тiкелей пайдаланатын жергiлiктi жерлердегi ысырабын төмендету үшiн сумен жабдықтау жүйесiндегi объектiлердiң жай-күйiне белсендi бақылау рәсiмiн енгiзедi және қолданады. Заемшы сол сияқты, ең алдымен, суды тиiстi түрде пайдалану мақсаттары үшiн оқу орындарында және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халықты ақпараттандыру бағдарламасының арқасында су құбырлары бойынша судың құны мен оны беруге жұмсалатын шығындар туралы халықты кеңiнен хабардар ету үшiн қажеттi шараларды қабылдайды.

                              4.19-БӨЛIМ

      Заем мақсаттарының орындалуын қамтамасыз ету үшiн Заемшы мен Қор толық аумақты ынтымақтастықты жүзеге асырады. Осы мақсаттар үшiн Тараптардың әрқайсысы Заемға байланысты, iстiң жалпы жағдайына қатысты, екiншi бiр тарап негiздi түрде сұрататын осындай ақпаратты ұсынады.

                              4.20-БӨЛIМ

      Заемшы мен Қор Заемның және оған қызмет көрсетудi енгiзу мақсатына байланысты мәселелерге қатысты пiкiр алмасуларды өз өкiлдерi арқылы мерзiмдi жүргiзiп отырады. Заем мақсаттарының орындалуына (Жобаның шығындарына байланысты маңызды өсудi қоса алғанда) немесе оған қызмет көрсетудi жүргiзуге кедергi келтiретiн немесе кедергi келтiруi мүмкiн кез келген мән-жайлар туралы Заемшы Қорға дереу хабарлайды.

                              4.21-БӨЛIМ

      Заемшы мен Қордың өзара ниетiнiң мәні сол, ешқандай сыртқы борыш Заеммен салыстырғанда, мемлекеттiк мүлiк бойынша кейiнiрек пайда болатын борыш үшiн мүлiктi ұстау құқығы түрiндегi артықшылық жағдайға ешқандай ие бола алмайды. Осы мақсатта Заемшы, Қор өзгеше шешiм қабылдамаған жағдайлардан басқа, егер Заемшының қандай да болмасын мүлкiне байланысты кез келген сыртқы борышты қамтамасыз ету ретiнде қандай да болмасын борыштар үшiн мүлiктi ұстап қалу құқығы пайда болса, осы фактiге байланысы мұндай құқық, Қордың тарапынан ешқандай шығыс шығармай-ақ, тең және мөлшерлес түрде Заемның және проценттiң және олар бойынша басқа да алымдарды төлеудi қамтамасыз етуге және де кез келген осындай құқық пайда болған жағдайда осы мағынасында тура тұжырымдалған ереже ұсынатынына кепiлдiк бередi; алайда, осы Бөлiмнің мұның алдындағы ережелерi мынадай жағдайларда:
      (i) тек осындай мүлiктiң сатып алу бағасын төлеудi қамтамасыз ету ретiнде ғана оны сатып алу сәтiнде мүлiкке қатысты пайда болған борыш үшiн қандай да болмасын мүлiктi ұстау құқығына;
      (ii) бастапқы кезде пайда болған күннен кейiн өтеу мерзiмi бiр жылдан кешiктiрмей басталатын және осындай тауарларды сатудан түскен қаражаттан төлеуге жататын борышты қамтамасыз ету үшiн сауда-саттыққа арналған тауарлар бойынша борыш үшiн қандай да болмасын мүлiктi ұстау құқығына; немесе
      (ііі) банк операцияларының әдеттегi барысында туындаған борыш үшiн және өтеу мерзiмi оның өтеу күнiнен кейiн бiр жылдан кешiктiрмей басталатын борышты қамтамасыз ететiн борыш үшiн қандай да болмасын мүлiктi ұстау құқығына қолданылмайды.
      Осы бөлiмде қолданылған кезде "Заемшы мүлкi" терминiне Заемшының Орталық Банкiн немесе Орталық Банктiң функциясын орындайтын қандай да болмасын басқа мекеменi қоса алғанда, Заемшыға немесе оның әкiмшiлiк-аумақтық бөлiмшелерiне немесе Заемшының немесе оның кез келген әкiмшiлiк-аумақтық бөлiмшелерiне тиесiлi немесе бақылайтын кез келген дербес құқықтық бiрлiгiнiң мүлкi енгiзiледi және "борыш үшiн мүлiктi ұстап қалу құқығы" терминiне кепiлзат, кепiлдiк, ипотекалық, ерекше және кез келген түрдегi артықшылық құқық енгiзiледi.

                              4.22-БӨЛIМ

      Заемның және проценттердiң және ол бойынша басқа барлық алымдардың негiзгi сомалары шегерiмсiз және Заемшының заңдарына және оның аумақтарында - қазiргi уақытта да, болашақта да қолданылатын заңдарға сәйкес белгiленген кез келген салықтан, баждан және алымнан босатыла отырып төленедi.

                              4.23-БӨЛIМ

      Осы Келiсiмде қазiргi уақытта да, болашақта да Заемшының заңдарына және оның аумақтарында қолданылатын заңдарына сәйкес белгiленетiн салықтар, баждар, алымдар, комиссиялық ақылар және кез келген сипаттағы төлем сомалары қолданылмайды, оның әзiрленуi, жариялануы, берiлуi немесе тiркелуi кезiнде немесе осындай әзiрленуiне, жариялануына, берiлуiне немесе тiркелуiне байланысты және де қандай да болмасын елдiң немесе елдердiң (Кувейт Мемлекетiнен өзге) заңдарына сәйкес, Заем өтелетiн валютада Заемшы барлық осындай салықтарды, баждарды, алымдарды және төлем сомаларын, егер мұндайлар бар болса, Заемшы төлейдi немесе төленуiн қамтамасыз етедi.

                              4.24-БӨЛIМ

      Заемның, проценттердiң және ол бойынша басқа барлық алымдардың негiзгi сомасы Заемшының заңдарына және оның аумақтарында қазiргi уақытта да, болашақта да қолданылатын заңдарға сәйкес белгiленетiн, валюталарды айырбастауға қойылатын шектеулердi қоса алғанда, барлық шектеулерсiз еркiн төленедi.

                              4.25-БӨЛIМ

      Заемшы Жобаның орындалуын Комитетке және Жобаны жедел басқаруды және енгiзудi Трестке немесе тағайындалуы Қормен келiсiлуi мүмкiн болып табылатын оның осындай құқықтық мұрагерiне тапсырады. Заемшы Комитет пен Тресттiң тұрақты жұмыс iстеуiн Қор үшiн қолайлы қағидаларға және ережелерге сәйкес қамтамасыз етедi және Жобаны тиiстi және ойдағыдай орындауға жедел басқаруға және жүргiзуге қажеттi сондай өкiлдiктерге, басшы және әкiмшiлiк органдарға ие.
      Заемшы:
      - Жоба мақсаттарының орындалуына қолайсыз түрде ықпал етуi мүмкiн, Комитеттiң немесе Тресттiң мәртебесiн немесе құрамын өзгертуi мүмкiн кез келген ұсынылып отырған әрекет туралы Қорды хабардар етедi; және
      - Мұндай кез келген iс-әрекет орындалғанға дейiн Қорға осы бойынша Заемшымен пiкiр алмасуды жүргiзу үшiн барлық қажеттi мүмкiндiктердi ұсынады.

                              4.26-БӨЛIМ

      Заемшы Заем қаражатынан қаржыландырылатын барлық тауарларды жауапты сақтандырушылар сақтандырады немесе сақтандыруды қамтамасыз етедi. Мұндай сақтандыру:
      - Теңiзбен тасымалдауға байланысты және Заемшының аумағына тауарларды сатып әкелуге және шығаруға және оларды Жобаның орындалатын жерiне жеткiзуге байланысты басқа да тәуекелдердiң орнын жабады; және
      - ұтымды коммерциялық iс-тәжiрибемен үйлестiрiлетiн мұндай сома бойынша қамтамасыз етiледi.
      Мұндай сақтандыру валютада төлеуге жатады немесе мұндай сақтандырумен сақтандырылған тауарлардың құны еркiн айырбасталатын валютада төлеуге жатады.
      Заемшы ұтымды әкiмшiлiк және коммерциялық iс-тәжiрибемен үйлестiрiлетiн осындай сомада Жобаның орындалуына байланысты тәуекелден жауапты сақтандырушыларының сақтандыруын ресiмдейдi және қолдайды немесе ресiмдеудi не қолдауды қамтамасыз етедi.

                              4.27-БӨЛIМ

      Заемшы Жобаның орындалуы үшiн оның тарапынан қажеттi барлық

iс-әрекеттердi орындайды немесе орындауды қамтамасыз етедi және Жобаның 
орындалуына немесе одан жалпы пайдалы нәтиже алуға не осы Келiсiмнiң кез 
келген ережесiн орындауға бөгет болған не кедергi келтiрген кез келген 
iс-әрекеттердi орындамайды және орындауға жол бермейдi.

               4.28-БӨЛIМ

   Қордың барлық құжаттарын, есеп жазбаларын, хат-хабарларын және 
осыларға ұқсас материалдарды Заемшы құпия ретiнде қарастырады және Заемшы 
олар бойынша Қорға цензура мен тексерулерден толық қол сұғылмаушылық 
бередi.

               4.29-БӨЛIМ

   Қордың барлық мүлкi мен табысы ұлттың меншiгiне айналдырудан, 
тәркiлеуден және тартып алудан босатылады.

                V БӨЛIМ 
   
          Жою және күшiн тоқтата тұру

               5.01-БӨЛIМ      Заемшы Қорды хабардар ете отырып, осы Келiсiмнiң 3.02-Бөлiмiне сәйкес Қор өзiне арнаулы мiндеттеме қабылдаған Заемның қандай да болмасын сомасын Заемшы жоя алмаған жағдайды қоспағанда, Заемшы осындай хабарлама ұсынылғанға дейiн алмаған Заемның кез келген сомасын жоя алады.

                              5.02-БӨЛIМ

      Егер төменде көрсетiлген кез келген оқиғалардың бiрi орын алса және орын алып отырса, Қор Заемшыға хабарлай отырып:
      (а) негiзгi соманы немесе проценттердi немесе Заемшы мен Қор арасындағы осы Келiсiмге немесе Заем туралы басқа кез келген Келiсiмге сәйкес кез келген басқа төлемдi төлеуде дефольт орын алса;
      (b) осы Келiсiмге сәйкес Заемшы тарапынан қандай да болмасын басқа мiндеттеменi немесе уағдаластықты орындауда дефольт орын алса;
      (с) Қор Заемшы мен Қор арасындағы Заемшы тарапынан дефольт себебi бойынша заем туралы қандай да болмасын басқа келiсiмге сәйкес шоттан Заемшының қаражатты алу құқығын толық немесе iшiнара тоқтатса;
      (d) осы Келiсiмге сәйкес Заемшы өзiнiң мiндеттемелерiн орындауды мүмкiн етпейтiн төтенше жағдай қалыптасса Заемның шотынан Заемшының қаражат алуын жүргiзу құқығын толық немесе iшiнара тоқтата алады.
      Осы Келiсiм күшiне енген күнiнен кейiн және Қорға Заемшының шоттан қаражат алуын тоқтату құқығын беретiн, Келiсiм күшiне енген күнге дейiн орын алған кез келген оқиға, егер мұндай оқиға орын алған күнi осы Келiсiм күшiне енетiн болса, егер осындай оқиға Келiсiм күшiне енген күнiнен кейiн орын алған сияқты Қорға Заем шотынан қаражат алуды тоқтату құқығын бередi.
      Заемшының Заем шотынан қаражат алу құқығын - жағдайға байланысты - толық немесе iшiнара тоқтату оқиғасы немесе нәтижесi осындай тоқтату болып табылған оқиғалар тоқтатылғанға дейiн немесе Қордың Заемшыға шоттан қаражатты алуды жүргiзу құқығы қалпына келтiрiлгендiгi туралы хабарлағанға дейiн жалғасады; алайда, шоттан қаражат алуды жүргiзу құқығын қалпына келтiру туралы кез келген мұндай хабарлама жасалған жағдайда ол тек осындай көлемде ғана және осы хабарламада көрсетiлген сол шарттарды ескере отырып қалпына келтiрiледi және ешқандай мұндай хабарламаның сипатталуы осы Келiсiмде келтiрiлетiн одан кейiнгi кез келген басқа да оқиғаларға қатысты құқығын, өкiлеттiгiн немесе құқықтық қорғану құралын қозғамайды және кемiтпейдi.

                              5.03-БӨЛIМ

      Егер 5.02-Бөлiмнiң (а) тармағында айтылған қандай да болмасын оқиға орын алса және ол осы туралы Қор Заемшыға хабарлағаннан кейiн отыз күндi құрайтын уақыт аралығында жалғасса немесе егер 5.02-Бөлiмнiң (b), (с) және (d) тармақтарындағы ол туралы айттырған оқиғалар орын алса және ол осы туралы Қор Заемшыға хабарлағаннан кейiн алпыс күндi құрайтын уақыт аралығы iшiнде жалғасын тапса, бұл жағдайда кейiннен мұндай оқиға жалғасқан кез келген сәтте Қор өз қалауы бойынша тиесiлi және тез арада төлеуге жататын

негiзгi соманы жариялауы мүмкiн және кез келген мұндай мәлiмдемеден кейiн 
мұндай негiзгi сома, осы Келiсiмнiң керiсiнше мәндегi кез келген ережесiне 
қарамастан, тиесiлi және дереу төлеуге жататын негiзгi сома болып табылады.

               5.04-БӨЛIМ

   Егер
   (а) Заемшының Заем шотынан қаражат алуды жүргiзу құқығы Заем сомасын 
кез келген сомаға қатысты ұзақтығы отыз күн уақыт аралығына тоқтатылса, 
немесе
   (b) 3.09-Бөлiмде Қорытынды Күн ретiнде көрсетiлген күнi Заем сомасы 
алынбай қалса,
   Қор Заемшыға хабарлай отырып осындай сомаға қатысты шоттан Заемшының 
қаражат алу құқығын тоқтатуы мүмкiн. Мұндай хабарлама ұсынылған бойда 
Заемның мұндай сомасы жойылады.

               5.05-БӨЛIМ

   3.02-Бөлiмге сәйкес Қор өзiне қабылдаған қандай да болмасын арнайы 
мiндеттемеге қолданылатын сомаға осы мiндеттемелерде тура тұжырымдаған 
ережелер туралы сөз болған жағдайды қоспағанда, Қордың ешқандай жоюы 
немесе тоқтата тұруы қолданылмайды.

               5.06-БӨЛIМ

   Қор өзге шешiм қабылдауы мүмкiн жағдайды қоспағанда кез келген жою 
төлеу мерзiмi осындай жоюдың күнiнен кейiн басталатын Заемның негiзгi 
сомасын өтеу үшiн бiрнеше жарнаға байланысты мөлшерлес қолданылады.

               5.07-БӨЛIМ

   Осы Келiсiмнiң барлық ережелерi осы Келiсiмде нақтылап айтылған 
жағдайларды қоспағанда, кез келген жоюға немесе тоқтата тұруға қарамастан, 
толық күшiнде және iс-әрекетiнде қалады.

                VI БАП 
   
        Осы Келiсiмнiң Сақталуын қамтамасыз ету;
        Құқықтардың Орындалмауы; Төрелiк Қарау

               6.01-БӨЛIМ      Осы Келiсiмге сәйкес Қордың және Заемшының құқықтары мен мiндеттемелерi заң күшi бар болып табылады және керi мәндегi кез келген жергiлiктi заңға қарамастан, оның талаптары мен ережелерiне сәйкес оларды сақтау қамтамасыз етiледi. Ешқандай жағдайға қарамастан, Заемшы да, Қор да осы Келiсiмнiң қандай да болмасын ережесiнiң күшi жоқ болып табылады немесе оны сақтау қандай да болмасын себептермен қамтамасыз етiлмейдi деген қандай да болмасын талап қоюға құқығы жоқ.

                              6.02-БӨЛIМ

      Осы Келiсiмге сәйкес қандай да болмасын Тараптардың бiрi ие болып табылатын қандай да болмасын құқықтарды, өкiлеттiктердi немесе құқықтық қорғау құралдарын жүзеге асыруда ешқандай кідiрту, жүзеге асырмау қандай да болмасын дефольт жағдайында мұндай құқықтарды, өкiлеттiктi немесе құқықтық қорғау құралдарын қозғамайды және олардан бас тарту ретiнде немесе мұндай дефольтта үнсiз келiсу ретiнде пайымдалмайды. Сол сияқты осындай тараптың қандай да болмасын дефольтқа немесе қандай да болмасын дефольтта қандай да болмасын үнсiз келiсуге қатысты iс-қимылы осындай тараптың кез келген басқа немесе келесi дефольттарына қатысты қандай да болмасын құқықтарын, өкiлеттiктерiн немесе құқықтық қорғау құралдарын қозғамайды және кемiтпейдi.

                              6.03-БӨЛIМ

      Осы Келiсiмдегi Тараптар арасындағы кез келген даулы мәселе және Тараптардың бiр-бiрiне осы Келiсiмнен туындайтын қандай да болмасын талабы Тараптардың келiсiмi бойынша шешiледi; мұндай келiсiмге қол жеткiзiлмесе даулы мәселе немесе талап келесi Бөлiмде осы көзделгендегi сияқты төрелiк соттың қарауына енгiзiледi.

                              6.04-БӨЛIМ

      Төрелiк Сот былайша тағайындалатын үш төрешiден тұрады:
      - бiр төрешiнi Заемшы тағайындайды;
      - екiншi төрешiнi Қор тағайындайды; және
      - үшiншi төрешi (бұдан әрi - "Супертөрешi" деп аталады) тараптардың келiсiмi бойынша тағайындалады немесе егер келiсiмге қол жеткiзiлмесе, тараптардың бiрiнiң өтiнiшi бойынша Халықаралық Соттың Төрағасы тағайындайды.
      Егер қандай да болмасын тараптардың бiрi төрешiнi тағайындамаса, екiншi тараптың өтiнiшi бойынша мұндай төрешiнi Халықаралық Соттың Төрағасы тағайындайды. Осы Келiсiмге сәйкес тағайындалған төрешiлердің қандай да болмасын бiрi бас тартқан, қайтыс болған немесе қызмет ету қабiлетiн жоғалтқан жағдайда, бастапқы тағайындалған төрешiге қатысты жоғарыда көрсетiлгенiндей төрешi-құқықтық мұрагер де осылайша тағайындалады және бастапқы тағайындалған төрешiнiң барлық өкiлеттiктерi мен мiндеттерi осындай құқықтық мұрагерге берiледi.
      Осындай процестi бастаған Тарап екiншi Тарапқа хабарлағаннан кейiн осы Бөлiмге сәйкес төрелiк процесс басталуы мүмкiн. Мұндай хабарлама Төрелiк Соттың қарауына ұсынылып отырған даулы мәселенiң немесе талаптың сипаты, сұралған соттық қорғаудың сипаты мен көлемi туралы деректер келтiрiлген өтiнiштi қамтиды және осындай процестi бастаған Тарап тағайындаған төрешiнiң тегi, аты-жөнi көрсетiледi.
      Мұндай хабарлама ұсынылғаннан кейiн отыз күн iшiнде қарсы Тарап процестi бастаған, осындай қарсы Тарап тағайындаған төрешiнiң тегiн, аты-жөнiн хабарлайды.
      Егер сот қарауы осыдан басталатын мұндай хабарлама ұсынылғаннан кейiн алпыс күн iшiнде Тарап Супертөрешiнi тағайындау туралы мәселеде келiсiмге келе алмаса, осы Бөлiмнiң бiрiншi тармағында көрсетiлгенiндегi сияқты Супертөрешiнi тағайындау туралы өтiнiштi кез келген Тарап жасай алады.
      Төрелiк Сот өзiнiң отырыстарын Супертөрешi айқындайтын мерзiмде және жерде өткiзедi. Бұдан кейiн өзiнiң отырыстарының өткiзiлетiн жерi мен мерзiмiн Төрелiк Соттың өзi айқындайды.
      Осы Бөлiмнiң ережелерiн ескере отырып және Тарап өзге шешiмдер қабылдаған жағдайларды қоспағанда, Төрелiк Сот өзiнiң құзыретiне жатқызылған барлық мәселелердi шешедi және өз жұмыстарының тәртiбiн айқындайды. Төрелiк Соттың барлық мәселелерi көпшiлiк дауыспен қабылданады. Төрелiк Сот Тараптардың бәрiне де iстiң әдiл тыңдалуын қамтамасыз етедi және өзiнiң шешiмiн жазбаша тапсырады. Мұндай шешiм Тараптардың бiрi қатыспай қалған жағдайда да қабылдануы мүмкiн. Төрелiк Соттың көпшiлiк мүшелерi қол қойған шешiм осындай Соттың шешiмi болып табылады. Шешiмнiң қол қойылған көшiрмесi Тараптардың әрқайсысына берiледi. Осы Бөлiмнiң ережелерiне сәйкес шығарылған кез келген мұндай шешiм осы Келiсiмнiң Тараптары үшiн түпкiлiктi және мiндеттi болып табылады. Тараптардың әрқайсысы Төрелiк Соттың шығарған кез келген осындай шешiмдерiн орындайды және сақтайды.
      Сыйақылардың сомасын немесе төрешiлердiң және төрелiк процестi жүргiзу үшiн қажет етiлетiн осындай басқа да тұлғалардың сыйақыларының немесе қаламақыларының сомасын Тараптар тағайындайды. Егер Тараптар Төрелiк Сот шақырылғанға дейiн мұндай сомаға келiсiмге келе алмаса, осы жағдайда негiздi болып табылатын осындай соманы Төрелiк Сот тағайындайды. Әрбiр Тарап төрелiк процесiндегi өз шығындарын өздерi төлейдi. Төрелiк Соттың шығындары Тараптар арасында бөлiнедi және олар осы шығындарды бiрдей көтередi. Төрелiк Соттың жұмысына немесе осындай шығындарды төлеу рәсiмiне байланысты шығыстарды бөлуге байланысты кез келген мәселенi Төрелiк Сот шешедi.
      Төрелiк сот Заемшының және Кувейт Мемлекетiнiң қолданылып жүрген заңдарына сәйкес ортақ болып табылатын принциптердi, сондай-ақ әдiлет принциптерiн қолданады.

                              6.05-БӨЛIМ

      Мұның алдында сөз болған Төрелiк қарау туралы ереже өзiмен осы Келiсiмдегi Тараптар арасындағы кез келген өзге даулы мәселелердi шешу рәсiмiн және осы Келiсiммен байланысты Тараптардың бiрiнiң екiншiсi жөнiндегi қандай да болмасын кез келген талабын алмастыра алады.

                              6.06-БӨЛIМ

   Осы Бапқа сәйкес қандай да болмасын соттың қарауына байланысты қандай 
да болмасын хабарламаны немесе сот бұйрығын тапсыру 7.01-Бөлiмде 
көзделгендегiдей сияқты етiп жасалуы мүмкiн. Тараптар осы Келiсiмде кез 
келген хабарлама немесе сот бұйрығы тапсырылғаннан кейiн кез келген және 
барлық талаптардан бас тартуы мүмкiн.

                VII БАП 
   
              Өзге Ережелер

               7.01-БӨЛIМ      Осы Келiсiмге сәйкес талап етiлетiн немесе рұқсат етiлетiн кез келген хабарлама немесе сұрау салу, беру немесе ұсыну жазбаша түрде берiледi. 8.03-Бөлiмде көзделгендерден өзге жағдайларда мұндай хабарлама немесе сұрау салу осы Келiсiмде көрсетiлген Тараптардың мекен-жайы бойынша немесе хабарламаны немесе сұрау салуды берушi Тараптың хабарламасында осындай Тарап көрсететiн осындай Тараптың осындай мекен-жайы бойынша мұндай хабарлама немесе сұрау салу талап етiлетiн немесе рұқсат етiлетiн Тарапқа ол қолма-қол немесе телеграмма немесе каблограмма түрiнде почтамен, телекспен берiлсе тиiстi түрде берiлген немесе ұсынылған болып саналады.

                              7.02-БӨЛIМ

      III бапта айтылған немесе орындалуы немесе жасалуы Заемшыдан талап етiлетiн немесе осы Келiсiмге сәйкес рұқсат етiлген Заемшының атынан кез келген өзге iс-қимылды орындайтыны немесе жасайтыны айтылған өтiнiмге қол қоятын тұлғаның немесе тұлғалардың өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын растаған растаманы және осындай тұлғаның қолының бекiтiлген үлесiн Заемшы Қорға ұсынады.

                              7.03-БӨЛIМ

      Осы Келiсiмге сәйкес Заемшының атынан орындалуы талап етiлетiн немесе рұқсат етiлетiн кез келген iс-қимылды және жасалуы талап етiлетiн немесе рұқсат етiлетiн кез келген құжаттарды Заемшының Қаржы Министрi немесе осыған жазбаша түрде уәкiлеттiк берiлген кез келген тұлға орындауы немесе жасауы мүмкiн. Осы Келiсiм ережелерінің кез келген өзгерiсiне немесе кеңейтiлуiне Заемшының атынан оның жоғарыда айтылған өкiлi немесе осыған жазбаша түрде өкiлеттiк берiлген басқа тұлға жасаған жазбаша құжатқа; осындай өкiлдің пiкiрiнше осындай өзгерiс немесе кеңейтiлу осы жағдайда дәлелдi болып табылған және осы Келiсiмге сәйкес Заемшының мiндеттемелерiн айтарлықтай арттыруға әкелмейтiн жағдайда келiсiм алуы мүмкiн. Осындай

өкiлдердiң немесе басқа тұлғаның осындай құжатпен осы Келiсiмнiң 
ережелерiне енгiзiлетiн кез келген өзгерiс немесе кеңейтiлу осындай 
өкiлдiң пiкiрiнше осы жағдайда негiзделген болып табылатын және осы 
Келiсiмге сәйкес Заемшының мiндеттемелерiн айтарлықтай арттыруға 
әкелмейтiн осындай жасалған кез келген осындай құжатты Қор қабылдауы 
мүмкiн.

                VIII БАП 
   
         Күшiне енетiн күнi; Іс-қимылын тоқтатуы

               8.01-БӨЛIМ      Осы Келiсiм Заемшының атынан тиiстi түрде уәкiлеттелiп немесе барлық қажеттi үкiметтiк өлшемдермен бекiтiлiп, Қор үшiн қолайлы жасалғандығы және берiлгендiгi расталып ұсынылғаннан кейiн ғана осы Келiсiм күшiне енедi.

                              8.02-БӨЛIМ

      8.01-Бөлiмге сәйкес ұсынылған растаманың бiр бөлiгi ретiнде Заемшы осы Келiсiмдi тиiстi түрде уәкiлеттелгенi немесе бекiткенi және оның атынан жасалғандығы және берiлгендiгi және оның шарттары мен ережелерiне сәйкес заң күшi бар екендiгi және Заемшының мiндеттемелерiн жалғастырушы болып табылатыны айтылған құзыреттi органның қорытындысын немесе қорытындыларын Қорға ұсынады.

                              8.03-БӨЛIМ

      Қор мен Заемшы арасындағыдан басқа жағдайларда, Келiсiм күшiне енедi және 8.01-Бөлiмiне сәйкес талап етiлетiн растаманы олар қабылдағаны туралы Заемшыға хабарламаны телеграф бойынша Қор жiберген күннен әрекет етедi.

                              8.04-БӨЛIМ

      Егер орындалуы 3.01-Бөлiмге сәйкес талап етiлетiн барлық iс-қимыл осы Келiсiмге қол қойылғаннан кейiн тоқсан күн толғанға дейiн немесе Қор мен Заемшы келiскен бiршама кеш мерзiмде орындалмаса, Қор одан кейiнгi кез келген уақытта Заемшыға хабарлай отырып осы Келiсiмнiң iс-қимылын өзiнiң қалауы бойынша тоқтата алады. Осындай хабарлама ұсынылған бойда осы

Келiсiмнiң iс-қимылы мен оларға сәйкес Тараптардың барлық мiндеттемелерi 
тез арада тоқтатылады.

               8.05-БӨЛIМ

   Егер және Заемның негiзгi сомасы толық және барлық проценттер мен 
Заем бойынша есептелген басқа да алымдар төленсе, осы Келiсiмнiң iс-қимылы 
және оларға сәйкес барлық мiндеттемелер оларда тез арада тоқтатылады.

                IХ БАП 
   
               Айқындама

               9.01-БӨЛIМ      Мәтiннен өзге мағына туындағаннан басқа жағдайларда, осы Келiсiмдi немесе кез келген қосымшаны пайдалану кезiнде мынадай терминдер әр кезде мынадай мағынаны бiлдiредi:
      (1) "Жоба" терминi: осы Келiсiмнің 2-қосымшасында сипатталғанындай Заем берiлетiн жобаны немесе жобаларды немесе бағдарламаны немесе бағдарламаларды бiлдiредi, сонымен қатар Қор мен Заемшы арасындағы келiсiм бойынша олардың сипаттамаларына өзгерiстер енгiзiледi;
      (2) "Тауарлар" терминi: Жоба үшiн талап етiлетiн құрал-жабдықтарды, жабдықтау заттары мен қызмет көрсетулердi бiлдiредi. Кез келген тауардың құнына сiлтеме жасалған әр кезде мұндай құн Заемшының аумағына осындай тауарларды әкелуге арналған шығындарды қамтитын болып саналады;
      (3) "Су ресурстары жөнiндегi комитет" немесе "Комитет" терминдерi шаруашылық-тұрмыстық және экономикалық мұқтаждарға арналған облысаралық мәндегi су құбырларын жобалауға, құрылысын салуға және пайдалануға жауапты Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң мекемелерiн бiлдiредi;
      (4) "Трест" терминi: өнеркәсiпке, ауыл шаруашылығына және шаруашылық-тұрмыстыққа пайдаланылатын суларға арналған Жобаны орындау үшiн аумақтарда су шаруашылықтарының құрылыстарын пайдалануға және ұстауға жауапты болып табылатын, Комитеттiң 1995 жылғы 6 қазандағы қаулысымен бекiтiлген ұйымды бiлдiредi;

   (5) "Табиғи Ресурстар және Қоршаған Ортаны Қорғау" терминi: Заемшының 
Табиғи Ресурстар және Қоршаған Ортаны Қорғау министрлiгiн немесе оның кез 
келген құқықтық мұрагерiн бiлдiредi;
   (6) "Донорлар" терминi: Дүниежүзiлiк Банктi, КfW және Кувейт Қорын 
бiлдiредi. 
   7.01-Бөлiмнiң мақсаттары үшiн мынадай мекен-жайлар көрсетiледi:

   Заемшының мекен-жайы:

   Ministry of Finance           Қаржы министрлiгi
   60 Republic Avenue            Республика даңғылы, 33
   473000 Astana              473000 Астана
   Republic of Kazakhstan          Қазақстан Республикасы
   
   Каблограммалар мен телекстердi жiберуге арналған басқа мекен-жай:
   
   КАБЛОГРАММА         ТЕЛЕКС    ФАКСИМИЛЬДI БАЙЛАНЫС

   Қаржы министрлiгi   ................ 007-3172-280321
   Астана

   Қордың мекен-жайы:

   Kuwait Fund for Arabic Economic     Араб Экономикалық Дамуының
   Development               Кувейт Қоры
   Р.О.Вох 2921               Почта Абонементтiк Жәшiгi
                       2921
   Safat                  Сафат
   Kuwait - 13030              Кувейт - 13030
   
   Каблограммалар мен телекстердi жiберуге арналған басқа мекен-жай:

   КАБЛОГРАММА         ТЕЛЕКС    ФАКСИМИЛЬДI БАЙЛАНЫС

   ALSUNDUK        22025 ALSUNDUK  (965) 2419091
   KUWAIT         22613 KFAED KT  (965) 2436289

   Қол қоюға тиiстi түрде уәкiлеттiк берiлген өз өкiлдерi арқылы әрекет 
ететiн осы Келiсiмдегi Тараптар ОСЫНЫ РАСТАУ YШIН өз атынан осы Келiсiмге 
қол қоюды және даналарының әрқайсысы түпнұсқа ретiнде қаралатын және 
жоғарыда бiрiншi көрсетiлген күннен және жылдан олардың барлығы да бiрдей 
әрекет ететiн оларды үш данада Астанаға жiберудi қамтамасыз еттi.

   Қазақстан Республикасы
   (құжатқа қол қоюға уәкiлеттi ресми тұлғаның қолы)
   _____________________________
      (Уәкiлеттi Өкiл) 
   
   Араб Экономикалық Дамуының Кувейт Қоры
   (құжатқа қол қоюға уәкiлеттi ресми тұлғаның қолы)
   _____________________________
      (Уәкiлеттi Өкiл)

                 1-ҚОСЫМША
               Өтеу туралы ереже      Заем қаражатының шотынан алынатын негiзгi сома 36 жарты жылдық жарнамен өтеледi, сонымен қатар әрбiр жарнаның төлеу сомасы және реттiлiгi қоса берiліп отырған кестеде қандай болса дәл сондай болады. Төленуге тиiстi осы жарналардың алғашқысы егер осындай кепiлдiктi ұсыну туралы - осы екi күннің қайсысы бұрын келетiнiне тәуелсiз шоттан қаражатты алуға арналған алғашқы өтiнiштi сұраған жағдайда Заем туралы келiсiмнiң 3.02-Бөлiмiне сәйкес Заемшы немесе Қор кепiлдiк берген күннен бастап шоттан қаражат алуға арналған алғашқы өтiнiшке сәйкес Қор заем қаражатынан

соманы төлеген күннен бастап 5 жылды құрайтын жеңiлдiк мерзiмi аяқталған 
бойда Заем туралы келiсiмнің ережелерiне сәйкес заем бойынша проценттер 
мен басқа да алымдарды төлеу мерзiмi басталған алғашқы күнi төлеуге 
жатады. Негiзгi соманы өтеуге арналған қалған жарналар алғашқы жарнаны 
төлеу мерзiмi ретiнде келiсiлген күннен кейiн әр алты ай сайын бiрiнен соң 
бiрi төленедi.
   
           ЗАЕМДЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢМЕН ӨТЕУ КЕСТЕСІ
___________________________________________________________________________
  Реттік              Негізгі Соманы Төлеу
  нөмірі              (кувейт динарымен)
___________________________________________________________________________
   1                  116, 000
   2                  116, 000
   3                  116, 000
   4                  116, 000
   5                  116, 000
   6                  116, 000
   7                  116, 000
   8                  116, 000
   9                  116, 000
  10                  116, 000
  11                  116, 000
  12                  116, 000
  13                  116, 000
  14                  116, 000
  15                  116, 000
  16                  116, 000
  17                  116, 000
  18                  116, 000
  19                  116, 000
  20                  116, 000
  21                  116, 000
  22                  116, 000
  23                  116, 000
  24                  116, 000
  25                  116, 000
  26                  116, 000
  27                  116, 000
  28                  116, 000
  29                  116, 000
  30                  116, 000
  31                  116, 000
  32                  116, 000
  33                  116, 000
  34                  116, 000
  35                  116, 000
  36                  140, 000
___________________________________________________________________________
  Жиыны                4,200, 000
___________________________________________________________________________
   

                 2-ҚОСЫМША
               ЖОБАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ      Жобаның мақсаты Қазақстан Республикасындағы Арал теңiзiнiң экологиялық апатының нәтижесiнде едәуiр зардап шеккен елдi мекендердің бiрi Арал Қаласын сумен жабдықтаудың көлемiн арттыру болып табылады. Бұл мақсатқа қол жеткiзудiң құралы орын алып отырған жүйенің тиiмділiгiн арттыру, сондай-ақ қаладағы тарату желiсiн кеңейту болып табылады.
      Жоба мынадай негiзгi құрамдас бөлiктерден тұрады:

      1. Жүйенi жетiлдiру

   (а) Қосаман су көзi мен Арал қаласының арасындағы суды жеткiзу үшiн 
қазiргi бас су құбырын қайта құру. Жұмыстар:
   - ұзындығы 110 шақырым және диаметрi 1000 миллиметр қазiргi түтiктi 
құбырдың жиынтық ұзындығы 12 шақырымды құрайтын тозған учаскесiн 
алмастыруды;
   - түтiктi су құбырының барлық ұзындығында тотығудан катодты қорғауды 
қолдануды; және
   - бес көлемдi есептеуiштердi орнатуды қамтиды;
   (b) Арал Қаласындағы қазiргi тарату желiсiн:
   - жалпы ұзындығы 50 шақырымға жуық тозған түтiктi алмастыру;
   - ұзындығы 6 шақырымға жуық жаңа тарату желiлерiн орнату;
   - 80 су ағызғы құбырларын және өрт сөндiру гидранттарын орнату; және
   - бес жаңа су көтергiш мұнарасын салу арқылы жаңарту;
   (с) Жобаны тиянақты әзiрлеу негiзiнде анықтауға болатын жергiлiктi 
жерлерде, Арал Қаласына жақын үш елдi-мекенде үш тәжiрибелiк жаңбырлатқыш 
қондырғыны орнату.

   2. Институционалдық қолдау:
   - бақылау-өлшегiш, сынақ және бақылаушы жабдықтарды жеткiзу, сондай-ақ


      - Арал Ауыл шаруашылығы су құбырларын Ұйымдастыру Бөлiмшесiнің

жұмыстарын жетiлдiру үшiн қаржылық қызметтi пайдалану, ұстау, басқару және 
судың ысырабына әкеп соқтыратын ақауларды анықтау үшiн персоналды оқыту
және сарапшыларды жалдау.

   3. Консультациялық Техникалық Қызмет көрсетулер
   (а) Тендерлiк және келiсiм-шарттық құжаттарды тиянақты әзiрлеу және 
жасау және келiсiм-шартты жасасуға көмектесу, сондай-ақ Жобаға сәйкес 
құрылыс жұмыстарын қадағалау;
   (b) Жобаның техника-экономикалық негiздемелерiн оқу.
   Жобаны 2003 жылдың аяғында аяқтау болжанып отыр.

             ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

                       Күні: ... жылғы ..........

   Араб Экономикалық Дамуының Кувейт Қоры
   Почта Абонементтiк Жәшiгi 2921, Сафат
   13030 Сафат,
   Кувейт

         Тақырыбы: Заем қаражатынан қаржыландырылатын
            тауарлар мен жұмыстардың тiзбесi.
               Сатып алу рәсiмi

   Құрметтi Мырзалар,


      Сол күнгi осы хат сияқты Арал Қаласын Сумен жабдықтауды жақсартуды қаржыландыру үшiн бiздiң арамызда қол қойылған Заем туралы Келiсiмнiң 3.06, 4.03 және 4.04-Бөлiмдерiне сiлтеме жасай отырып, бiз Заем қаражатынан қаржыландырылатын тауарлар мен жұмыстардың түрлерi, осындай түрлердiң әрқайсысы бойынша қаражаттарды аудару және олар бойынша қаржыландыру шығыстары проценттермен көрсетiлген Тауарлар мен Жұмыстардың Тiзбесiн қоса беремiз.
      Бiз Заем қаражаты Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленген салықтарды немесе бажды төлеу үшiн өзгеше түрде пайдаланылмайтындығын растаймыз.
      Бiз егер Қормен өзгеше жағдайлар келiсiлмесе - Жоба үшiн сатып алулар Халықаралық Бәсекелестiк Сауда-саттықтардың негiзiнде жүргiзiлетiндiгiн растаймыз. Сауда-саттықтарға шақырылғанға дейiн Жоба бойынша құрылыс жұмыстарын жүргiзуге арналған сауда-саттықтарға қатысушыларға алдын-ала бағалау жасалады. Алдын-ала бағалауға арналған өтiнiм беруге мүдделi мердiгерлердi шақыру туралы хабарлама кемi екi халықаралық мерзiмдi басылымдарда және Кувейтте шығатын күн сайынғы газеттердің бiрiнде жарияланатын болады және сол сияқты, Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттердiң елшiлерiне жiберiлетiн болады. Алдын-ала бағалауға арналған өтiнiмдi бағалау туралы есеп дайындалатын және Қордың қарауына және мақұлдауына ұсынылатын болады.
      Жобаны орындау жөнiндегi тендерлiк құжаттардың жобасы сауда-саттықтарға шақырылғанға дейiн Қордың қарауына және мақұлдауына ұсынылатын болады. Сауда-саттықтардың немесе олардың рәсiмдерiнiң құжаттарына бiз Қор негiздеп сұрау салатын өзгерiстер енгiземiз. Келiсiм-шарт жасасу туралы ұсыныстар алғаннан кейiн келiсiм-шарт жасасу жөнiндегi ұсынымдармен бiрге, оларды бағалау туралы есеп дайындалатын және Қордың қарауына және мақұлдауына ұсынылатын болады. Ұсыныс құнының 10% құрайтын ең аз баға алған қосымша басымдық кувейт немесе қазақстан мердігерлеріне немесе осындай мердігерлер немесе шетел мердігерлері арасындағы бiрiккен кәсiпорындарға берілетiн болады. Осы ереженiң мақсаттары үшiн, егер оның 50%-тен төмен емес көлемiндегi iс жүзiндегi иелерi Кувейт Мемлекетiнiң немесе Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылса мердiгер кувейттiк немесе қазақстандық болып саналады.
      Жоба үшiн техникалық консультанттарды iрiктеуге қатысты, егер Қор өзгеше шешiм қабылдамаса, бiз консультацияларда және Қордың келiсiмiмен осындай консультанттар құзыретiнiң шегiн анықтаймыз.
      Құзыреттiң мұндай шектерi жоғарыда аталған жобаның тиянақты техникалық әзiрлеуiне, тендерлiк құжаттарды даярлауына және құрылыс жұмыстарын қадағалауға, сондай-ақ мүдделi мердiгерлердiң тарапынан алдын-ала бағалауға арналған өтiнiмдердi бағалауда Су Ресурстары жөнiндегi Комитеттiң көмегiне жататын болады. Егер Заемшы мен Қор арасында өзгеше келiсілмесе, бiз, сол сияқты консультацияларда және Қордың келiсiмiмен ұсыныс беру үшiн шақырылатын халықаралық консультациялық фирмалардың қысқаша тiзiмiн дайындаймыз. Мұндай консультанттар Кувейттен келген консультанттарға қосылады және олармен бiрлесе отырып ұсыныстар ұсынады. Ұсыныстар алғаннан кейiн Қормен алдын-ала келiсiлген техникалық және қаржылық бағалауға негiзделген критерийлерге сәйкес оларды бағалау жүргiзiлетiн болады және бiз Қорға оның бағалауына консультанттарды iрiктеуге қатысты ұсынымдармен бiрге осындай бағалау туралы есептi ұсынамыз. Бiз, сондай-ақ оларға оның мақұлдауына iрiктеу жүргiзiлген консультанттармен келiсiм-шарт жасасудың жобасын ұсынамыз.
      Тендерлiк құжаттардағы немесе Заем қаражатынан қаржыландырылатын келiсiм-шарттағы кез келген елеулi өзгерiс, мұндай өзгерiс келiсiм-шарт жасасқанға дейiн немесе одан кейiн енгiзiлетiндiгiне тәуелсiз Қордың мақұлдауына ұсынылатын болады. Кез келген мұндай келiсiм-шартқа қол қойылғаннан кейiн оның расталған көшiрмесi төлеу және оны тiркеу мақсаттары үшiн Қорға берілетiн болады.
      Су Ресурстары жөнiндегi Комитеттiң персоналдарды оқытуға қатысты дайындықты талап ететiн тиянақты бағдарлама дайындалатын және Қордың қарауына және мақұлдауына ұсынылатын болады. Институционалдық қолдау компонентiне сәйкес жабдықтар мен материалдарды сатып алуға қатысты: ол сөз болып отырған, Қазақстанды қоса алғанда елдердiң тиiстi санынан өндiрушiлердiң маркетингi бойынша өндiрушiлер немесе агенттер болып табылатындар жабдықтар мен материалдардың бiрлiгiн немесе бiрлiктерiн жақсы танымал жеткiзушілердiң жеткiлiктi санын алынған ұсыныстардың

негiзiнде ғана өндiрiлетiн болады.
   Егер Сiз қоса берiлiп отырған Тауарлар мен Жұмыстардың Тізбесіне өз 
келісіміңізді берсеңіз және осы хаттың мазмұнына оның қоса беріліп отырған 
көшірмесіне қол қойып және оны бiзге қайтарып, растасаңыз, сізге 
ризашылығымызды бiлдiремiз.
   
   Қазақстан Республикасы
   (құжатқа қол қоюға уәкiлеттi ресми тұлғаның қолы)
   ____________________________
      (Уәкiлеттi Өкiл)

   Қабылдады:
   Араб Экономикалық Дамуының Кувейт Қоры
   (құжатқа қол қоюға уәкiлеттi ресми тұлғаның қолы)
   ____________________________   
      (Уәкiлеттi Өкiл)

           ТАУАРЛАР МЕН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТIЗБЕСI
   
___________________________________________________________________________
  Реттiк      Тауарлардың немесе    Қаражатты   Жалпы құнға
  нөмiрi      Жұмыстардың түрi      аудару   процентпен, /1/
                        (кувейт     (%-пен)
                       динарымен)
___________________________________________________________________________
   1        Суды беруге арналған   1,090,000      90
           бас түтiктi құбырды 
           қайта құру

   2        Катодты қорғаныс      260,000      90

   3        Тарату желiсiн жаңарту  1,010,000      90

   4        Жаңбырлатқыш        170,000      90
           қондырғылардың 
           құрылысы

   5        Тиянақты жобалау,     370,000      100
           тендерлiк құжаттарды
           дайындау және құрылыс
           жұмыстарын қадағалау 
           жөнiндегi 
           консультациялық
           техникалық қызмет
           көрсетулер

   6        Институционалдық қолдау  160,000      100

   7        Техникалық көмек      380,000 /2/    100
           (Техникалық-Экономикалық
           Негiздеменi оқу)

   8        Күтпеген шығыстар     760,000
___________________________________________________________________________
           Жиыны          4,200,000
___________________________________________________________________________
   
   /1/ Немесе тiкелей шетелдiк шығыстардың жалпы сомасының 100% (СИФ)
   /2/ Техникалық көмек шотынан алынған iс жүзiндегi сома шоттан 
қаражатты алуға арналған бiрiншi өтiнiмге сәйкес Заем туралы келiсiмнің 
3.02-Бөлiмiне сәйкес Қордың кез келген соманы берген немесе оларға 
кепiлдiк берген күнiнен заем қаражатының шотынан алынған болып саналады.

            ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

                       Күнi: ... жылғы .............

   Араб Экономикалық Дамуының Кувейт Қоры
   Почта Абонементтiк Жәшiгi 2921, Сафат
   Кувейт, 13030

   Құрметтi Мырзалар,      Арал Қаласын Сумен жабдықтау Жобасына қатысты және Араб Экономикалық Дамуының Кувейт Қоры мен Қазақстан Республикасының арасында бүгiн қол қойылған Заем туралы Келiсiмге сiлтеме жасай отырып, бiз Кувейт Мемлекетiнде қолданылып жүрген ережелерге сәйкес осы ережелерге сай байкот бiлдiрiлген субъектiлер немесе фирмалар қатысатын операцияларға мемлекеттiк қаражатты пайдалануға тыйым салынғандығы туралы тиiстi түрде хабарланғандығымызды растаймыз.
      Осыған байланысты, бiз, жоғарыда аталған Заемның қаражаты Кувейт

Мемлекетiнде қолданылып жүрген ережелерге сәйкес байкот қолданылатын 
қандай да болмасын ел, фирма немесе мекеме өндiретiн немесе көрсететiн 
тауарларды немесе қызмет көрсетулердi тiкелей немесе жанама қаржыландыру 
үшiн қандай да болмасын тәсiлмен пайдаланылмайтындығына кепiлдiк беремiз.
   Егер Сiз қоса берiлiп отырған хаттың көшірмесінің бастаушы бланкісіне 
қол қойып және оны бiзге қайтарып, жоғарыда айтылғандар біздің ортақ 
келісімімізді көрсететіндігін растасаңыз ризашылығымызды бiлдiремiз. 
   
   Қазақстан Республикасы
   (құжатқа қол қоюға уәкiлеттi ресми тұлғаның қолы)
   ____________________________
      (Уәкiлеттi Өкiл)

   Қабылдады:
   Араб Экономикалық Дамуының Кувейт Қоры
   (құжатқа қол қоюға уәкiлеттi ресми тұлғаның қолы)
   ____________________________   
      (Уәкiлеттi Өкiл)
   
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Багарова Ж.А. 
   
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады