Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 20 маусымдағы N 62 Заңы

       1-бап.  2003 жылғы 5 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Кеден кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 7-8, 40-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 18, 106-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 7-баптың 1-тармағында:
      1) және 26) тармақшалар "кеден органдарының" деген сөздердiң алдынан "Қазақстан Республикасы" деген сөздермен толықтырылсын;

      44) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "44) кеден iсi мәселелерi жөнiндегі уәкілеттi орган - Қазақстан Республикасында кеден iсiне тiкелей басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;";

      2) 8-баптың тақырыбындағы "және Қазақстан Республикасынан әкету" деген сөздер ", Қазақстан Республикасынан әкету және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу" деген сөздермен ауыстырылсын; 1 және 2-тармақтарындағы "әкелуге және" деген сөздер "әкелуге," деген сөзбен ауыстырылып, "әкетуге" деген сөзден кейiн "және оларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 14-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Шартты түрде жiберілген тауарлардың шетелдік тауарлар мәртебесi болады.";

      4) 17-баптың тақырыбындағы "Кеден" деген сөз "Қазақстан Республикасы кеден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 19-баптың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) Қазақстан Республикасының мемлекеттік (кедендік) шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын өткiзу пункттерiнде радиациялық бақылау жүргізу;

      6) 24-баптың 1-тармағында:
      біріншi бөлігінде:
      8) тармақшадағы "республикалық" деген сөз алып тасталсын;

      9) тармақшадағы "мемлекеттік" деген сөз алып тасталсын;
      екiншi бөлiк алып тасталсын;

      7) 33-бапта:
      1-тармақ "әкелудi және тауарды бұл аумақтан әкетудi" деген сөздер "әкелу және тауарды бұл аумақтан әкету жөнiндегі демпингке қарсы, өтемдiк және қорғау шараларын қоса алғанда," деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "егер оларды бөлiп көрсету қажет болса: елдер тобы, елдерінің кеден одақтары, елдiң аймағы немесе бөлігі" деген сөздер "елдер тобы және елдердiң кеден одақтары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 39-баптың 2-тармағының бiрiншi бөлiгi "аумағынан" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ еркiн қойма аумағынан Қазақстан Республикасының кедендік аумағының басқа бөлігіне" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 41-баптың 5-тармағы "Тауардың" деген сөзден кейін "жоғалуы, кем шығуы жағдайларын қоспағанда, оның" деген сөздермен толықтырылып, "тиiс." деген сөзден кейiн "Бұл ретте тәуелсiз сараптама актісi (қорытындысы) мен кедендік тексеру актiсi тауардың жоғалуы, кем шығуы фактісін растайтын құжаттар болып табылады." деген сөйлеммен толықтырылсын;

      10) 42-баптың 4-тармағындағы "қабылданған" деген сөз "тiркелген" деген сөзбен ауыстырылсын;

      11) 46-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екіншi бөлікпен толықтырылсын:
      "Кеден органының тауарларды жiктеу жөнiнде шешiм қабылдау тәртiбi мен шешiм нысанын кеден iсi мәселелерi жөніндегі уәкілетті орган белгілейдi.";

      12) 53-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Тауарларды Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына құбыр тасымалын пайдалану және электр беру желілері бойынша өткізу кезіндегі алдын ала операцияларды жүзеге асырудың тәртібін кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.";

      13) 54-баптың 2-тармағындағы "Қазақстан Республикасының кедендік шекарасынан өту" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының кедендік шекарасынан өтуге осы Кодекстің 55-бабына сәйкес айқындалатын өткізу пункттерінде, олардың жұмыс істеу уақытында жол беріледі және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 64-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) осы Кодекстiң 63-бабында белгiленген біліктілiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттар қажет.";

      15) 74-бапта:
      1-тармақтың 1) тармақшасындағы "немесе Қазақстан Республикасының кедендiк аумағынан әкетуге" деген сөздер ", Қазақстан Республикасының кедендiк аумағынан әкетуге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Тауарларды ішкi кедендiк транзит рәсіміне сәйкес темiр жол көлігімен өткізу кезінде осы баптың 2-тармағының 1) және 4) тармақшаларының ережелерi қолданылмайды.
      Тауарлар мен көлiк құралдарын жеткiзудi қамтамасыз ету жөнiндегі шаралар, осы баптың 5-тармағына сәйкес өткізілетін тауарларды қоспағанда, тауарларды осы Кодекстiң 470-бабына сәйкес ең төменгі деңгейдегi тәуекел санатына жатқызылған сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар өткiзген кезде қолданылмайды.";

      6-тармақ "тiркейдi" деген сөзден кейiн "және байланыс құралдары арқылы жөнелтушi кеден органына жiберiледi" деген сөздермен толықтырылсын;

      16) 76-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Тауарлардың жеткізілуiн бақылау құжатын - декларант не тасымалдаушы, экспедитор, ал аталған адамдар болмаған кезде кеден органының лауазымды адамы толтырады.";

      17) 78-баптың 4-тармағындағы "көлiк құралы кеден органына келген кезден бастап бiр тәуліктен кешiктiрiлмей" деген сөздер "үшiн алым төленген кезден бастап бiр тәуліктен кешіктірiлмей кедендiк алып жүру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 79-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлікпен толықтырылсын:
      "Тауарларды өткiзетiн тұлғаның дәлелдi сауал салуы бойынша кеден органы iшкi кеден транзитінің белгiленген мерзiмiн ұзартады, ол осы баптың бірінші бөлiгiнде айқындалған шектi мерзiмнен аспауға тиiс.";

      19) 82-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Тауарларды бiр көлiк құралынан екіншiсiне қайта тиеуге қызмет аймағында осы операция жүргiзiлетiн кеден органына алдын ала жазбаша хабарлау арқылы жол берiледі. Тауарларды қайта тиеу кедендік пломбалар мен мөрлердi бұза отырып жүзеге асырылған жағдайда тауарлардың жеткiзiлуiн бақылаудың жаңа құжаты ресімделедi.";

      20) 86-бапта:
      1-тармақтағы "туралы тасымалдаушыға жазбаша растама берілген" деген сөздер "тiркелген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегі "және тасымалдаушыға нысанын кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкілетті орган белгілейтiн көлік құралының келгендігі туралы жазбаша растама береді" деген сөздер алып тасталсын;

      екiншi бөлік алып тасталсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Тауарлар мен көлiк құралдары тауарларды жеткiзу рәсiмi аяқталғанға дейiн межелi кеден органының қызмет аймағындағы уақытша сақтау орнында орналастырылуға тиiс.";

      21) 88-бапта:
      1-тармақ "арнайы" деген сөздiң алдынан ", уақытша сақтау орындарына қойылатын талаптар сақталған жағдайда тауар өткiзетін тұлғаның таңдауы бойынша," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Тауарларды алдын ала және мерзімдік декларациялау рәсімі бойынша тауарларды өткізген кезде, осы Кодекстің 371-бабында көзделген оңайлатылған кедендік ресімдеу тәртібін пайдалану кезінде және осы Кодексте белгіленген өзге де жағдайларда уақытша сақтау рәсімі қолданылмайды.";

      22) 89-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Мынадай шарттардың бірі:
      халықаралық жол тасымалы рәсімін пайдалану;
      бірдейлендіру құралдарының бүтіндігі сақталған кезде тауарлар тасымалданған және жеткізілген жағдайда уақытша сақтау орны ретінде көлік құралдары пайдаланылуы мүмкін.
      Көлік құралдарындағы тауарлардың сақталуы, бірдейлендіру құралдарының бүтіндігі үшін жауапкершілік кедендік ресімдеу рәсімі аяқталғанға дейін және тауар алушыға берілгенге дейін тасымалдаушыға жүктеледі.";

      23) 91-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Кеден ісі саласындағы қылмыстық істер мен әкiмшілік құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заттай дәлелдемелер болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша сақтау мерзiмі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес айқындалады.";
      5-тармақтағы "төлемдердi және салықтарды" деген сөздер "төлемдер және салықтар төленген не оларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 93-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Уақытша сақтау орындарына, құбыр тасымалымен және электр беру желілерi бойынша өткiзiлетiндерден басқа кез келген тауарларды, сондай-ақ осы Кодекстiң 470-бабына сәйкес ең төменгi деңгейдегі тәуекел санатына жатқызылған сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар өткiзген тауарларды орналастыруға болады.";

      25) 102-бапта:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) кедендiк бақылаудың жүзеге асырылуына жәрдемдесуге және кедендiк бақылау үшін қажетті жүк операцияларын тауарлар мен көлік құралдары уақытша сақтауға орналастырылған кезден бастап жұмыс күнi iшiнде аяқтауды қамтамасыз етуге;";

      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "10-1) оларға қатысты кедендiк ресiмдеу аяқталған тауарларды тауарлар шығарылғаннан кейiнгi келесi жұмыс күнi аяқталуынан кешiктiрілмеген мерзiмде әкетудi қамтамасыз ету жөнiнде шаралар қолдануға;";

      26) 114-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасы кедендік аумағының шегiнен тысқары жерлерге әкетілетiн тауарларды көлiк құралына тиеуге, мынадай:
      1) кедендiк ресiмдеу кезiнде кеден органы тауарларды табыс етудi талап етпейтін;
      2) тауарларды тиеу жүзеге асырылғаннан кейін ғана олар белгілі бiр кедендiк режимге мәлiмделуi мүмкін болатын;
      3) тауарлар транзиттік кеден режимiне сәйкес Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы өткiзiлетiн жағдайларды қоспағанда, тауарларды белгілі бiр кедендік режимде орналастырғаннан кейiн жол беріледi.";

      27) 115-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Межелi кеден органы тауарлар мен көлiк құралдарының Қазақстан Республикасы кедендiк аумағының шегiнен тысқары жерлерге әкетілген фактісi туралы бес жұмыс күнінен аспайтын мерзiмде жөнелтушi кеден органын хабардар етіп, жеткiзудi бақылау құжаттарын жөнелтушi кеден органына береді, бұл оны кедендік бақылаудан шығару үшін негіз болып табылады.
      Жөнелтушi кеден органы жеткiзудi бақылау құжаттарын алғаннан және кедендiк бақылаудан шығарғаннан кейiн бiр жұмыс күнiнен аспайтын мерзiмде сыртқы экономикалық қызметке қатысушыға Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасындағы өткiзу пунктінде орналасқан кеден органының белгiлерi қойылған жүк кеден декларациясының түпнұсқа данасын бередi. Лауазымды адамның жеке нөмiрін мөрiмен куәландырылған аталған дананың көшiрмесi кеден органының iстерiнде Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мерзiм ішінде сақталады.";

      28) 122-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "болуы тиiс." деген сөздер "болуы;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) кеден органдары тарапынан бiрдейлендiрiлген болуы тиiс.";

      29) 123-баптың 1-тармағында:
      бiріншi абзацтағы "Кеден органы тауарлардың" деген сөздер "Тауарлардың" деген сөзбен, "баждарды" деген сөз "баждар деген сөзбен ауыстырылсын, "мынадай" деген сөздiң алдынан "қайтарылған болса," деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақша алып тасталып, 4) тармақшадағы "қайтарады" деген сөз "қайтарылады" деген сөзбен ауыстырылсын;

      30) 134-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Кеден қоймасындағы тауарларды не олардың бір бөлігін осы Кодексте белгіленген талаптарға сәйкес жаңа кеден декларациясын беру шартымен иеліктен шығаруға, оларға қатысты иелену, пайдалану және (немесе) билiк ету құқықтарын беруге жол берiледi.";

      31) 137-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы алып тасталсын;

      32) 146-баптың 1-тармағында:
      "дүкенi" деген сөз "дүкенін қазақстандық тұлға" деген сөздермен, "құрылады" деген сөз "құрады" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "оның иесi" деген сөздер алып тасталсын;

      33) 156-бапта:
      3-тармақтағы "бiр айдан" деген сөздер "он бес жұмыс күнiнен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "күнтiзбелiк он күннен" деген сөздер "он жұмыс күнiнен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      34) 170-бапта:
      3-тармақтағы "бiр айдан" деген сөздер "он бес жұмыс күнінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "күнтізбелік отыз күннен" деген сөздер "он бес жұмыс күнiнен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      35) 176-бапта:
      3-тармақтағы "бiр айдан" деген сөздер "он бес жұмыс күнінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "күнтізбелік отыз күннен" деген сөздер "он бес жұмыс күнiнен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      36) 187-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Қайта өңделмеген тауарлардың қалдықтары мен қайта өңдеу нәтижесiнде пайда болған қоқыстары керi әкетiлуге не экспорттың кедендiк режиміне орналастырылуға жатады.";

      37) 192-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi бөлігіндегі "Қазақстан Республикасының кедендік аумағына тауарларды әкелу" деген сөздер "тауарларды уақытша әкелудiң кедендiк режимiне орналастыру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөлiгiнде:
      "бiр айдан" деген сөздер "он бес жұмыс күнінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Тауарларды уақытша әкелу мерзiмiн ұзарту туралы өтінiшті қарау мерзiмi өтініш алынған күннен бастап он жұмыс күнінен аспауға тиiс.";

      38) 193-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екіншi бөлікпен толықтырылсын:
      "Жаңа кедендік декларация уақытша әкелінген тауарды пайдалану және (немесе) оған билiк ету не иеліктен шығару құқықтары берiлген күннен бастап күнтiзбелік он бес күннен кешіктірiлмей берiледi.";

      39) 201-баптың екінші бөлігінде:
      "бiр айдан" деген сөздер "он бес жұмыс күнінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Тауарларды уақытша әкету мерзiмiн ұзарту туралы өтінішті қарау мерзімі өтініш алынған күннен бастап он жұмыс күнінен аспауға тиіс.";

      40) 210-бапта:
      1-тармақта:
      1) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) мынадай:
      егер сыртқы сауда мәмілесінің шарттары керi экспортты көздеген;
      тауарлар сыртқы экономикалық мәміленiң шарттарына сәйкес келмеуi себепті берушіге не ол көрсеткен өзге тұлғаға әкетілген жағдайларда, уақытша сақтау орындарындағы тауарлар белгілі бiр кедендік режимге орналастырғанға дейін әкетiлген;";

      "4) егер:
      сыртқы сауда мәмiлесiнiң шарттары керi экспортты көздеген;
      тауарлар сыртқы экономикалық мәмiленiң шарттарына сәйкес келмеуi себепті берушiге не ол көрсеткен өзге тұлғаға қайтарылған жағдайларда, бұрын кеден қоймасының, еркін қойманың, еркiн кеден аймағының кедендiк режимдерiне орналастырылған шетелдiк тауарлар әкетiлген жағдайда жүзеге асырылады.";

      2-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Осы баптың 1-тармағында белгіленген талаптар сақталған кезде тауарлардың кері экспортының кедендік режиміне тауарларды орналастыруға, егер әкелінген тауарлардың бір бөлігі ғана кері әкетілген жағдайда да, жол беріледі.";

      41) 211-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Әкелінген тауарлар легінің бір бөлігін тауарлардың кері экспортының кедендік режиміне орналастыру кезінде төленген сомалардың қайтарылуы осы бөліктің әкелінген тауарлар легіне сандық арақатынасы бойынша жүргізіледі.";

      42) 212-баптың 2) тармақшасындағы ", тауарлардың қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды және экспорттық бақылау саласындағы шараларды қоспағанда," деген сөздер алып тасталсын;

      43) 213-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасына әкелiнуге және Қазақстан Республикасынан әкетілуге" деген сөздер "Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      44) 223-баптың 3-тармағындағы екіншi сөйлем алып тасталсын;

      45) 225-баптағы "баждарды" деген сөз "төлемдердi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      46) 228-бап алып тасталсын;

      47) 252-бап "тауарлардың" деген сөздiң алдынан "экспорттық бақылау саласындағы талаптарды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      48) 264-баптың 3-тармағы "орай," деген сөзден кейiн "келген елiнен" деген сөздермен толықтырылсын;

      49) 275-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) халықаралық почта жөнелтiмдерiн:
      тауардың декларацияланатын легiнің кедендiк құны тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген тоқсан айлық есептік көрсеткiштен асатын;
      аталған тауарларға қатысты тарифтiк емес реттеу шаралары белгіленген жағдайларда заңды тұлғалар жіберсе;";

      50) 279-баптағы, 280-баптың 1-тармағындағы, 281-баптағы, "олардың кедендiк ресiмделуi үшiн белгіленген орындардан тыс және кеден органдарының жұмыс уақытынан тыс", "кедендiк ресiмделгені үшін алынатын кеден алымдарын қоспағанда," деген сөздер алып тасталсын, 285-баптың 1-тармағындағы "бұл үшін белгіленген орындардан тыс және кеден органдарының жұмыс уақытынан тыс кедендiк ресiмдегенi үшiн" деген сөздер алып тасталып, "кезiндегi кеден алымдарын қоспағанда," деген сөздер "кезiнде" деген сөзбен ауыстырылсын;

      51) 283-баптың 1-тармағы "мүшелерiне" деген сөзден кейін "шетел мемлекеттерінің дипломатиялық өкiлдiктерiнiң, сондай-ақ" деген сөздермен толықтырылсын;

      52) 290-баптың 3-тармағындағы "Қазақстан Республикасының кеден" деген сөздер "Кеден" деген сөзбен ауыстырылсын;

      53) 309-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы екіншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Іс жүзiнде төленген немесе төленуге тиiс мәмiле бағасына осы тармақтың бiрінші бөлігінде аталмаған шығыстар енгізiлмейдi.";

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      "5-1. Әрқайсысында басқасының айрықша құқықтары бар агенттер, дилерлер, дистрибьютерлер болып табылатын сыртқы экономикалық қызметтiң қатысушылары, егер олар осы баптың 5-тармағының 5) тармақшасында айқындалған белгiлердiң бiрiне сай келсе, өзара тәуелдi болып есептеледі.";

      54) 311-бапта:
      4-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:
      "4-1. Егер тауарлар осы баптың талаптарына сәйкес келсе, сыртқы түрiндегі болмашы өзгешелiктер мұндай тауарларды бiртектес деп қараудан бас тарту үшін негіз болмайды.
      4-2. Егер бұл тауарлар:
      1) Қазақстан Республикасының аумағына әкелу үшін сатылса;
      2) бағаланатын тауарлармен бiр уақытта әкелінсе немесе бағаланатын тауарлар әкелінгенге дейiн күнтізбелік тоқсан күннен ерте әкелінбесе;
      3) шамамен сол мөлшерде және сол коммерциялық деңгейде (көтерме, бөлшек саудада) әкелiнсе, бiртектес тауарлармен жасалатын мәміленің бағасы кедендік құнды айқындау үшін негіз ретінде алынады.
      4-3. Егер тауарларды сол мөлшерде және сол коммерциялық деңгейде (көтерме, бөлшек саудада) әкелу жағдайлары болмаса, өзге мөлшерде және өзге коммерциялық деңгейде (көтерме, бөлшек саудада) әкелінген біртектес тауарлардың құны осы айырмашылықтары есепке алынып, бағасы түзетіле отырып пайдаланылуы мүмкін.
      4-4. Егер, біртектес тауарлар үшін осы Кодекстің 309-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген шығыстардың құны, арақашықтық пен көлік түрлерінің айырмашылығына байланысты, бағаланатын тауарлардың осындай шығыстарының құнынан айтарлықтай ерекшеленетін болса, біртектес тауарлармен жасалатын мәміле бағасы бойынша айқындалатын кедендiк құн тиiстi түрде түзетiлуге тиiс.";

      "6. Осы баптың 4-3 және 4-4-баптарында көзделген түзетулер дұрыс және құжаттармен расталған мәлiметтер негізiнде жүргізiлуге тиіс.
      7. Егер осы әдiстi қолданған кезде біртектес тауарлар бойынша мәміленiң бiреуден көп бағасы анықталса, онда әкелiнетiн тауарлардың кедендiк құнын айқындау үшiн олардың ең төменгiсi қолданылады.";

      55) 312-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. Кеден органы шетелдiк тұлғадан кедендiк құнды растау туралы ақпаратты талап етуге құқылы емес. Бұл ретте кеден органдары тауар өндірушiнiң кедендік құнды анықтау мақсатында берген ақпаратын өндiрушiнiң келiсiмiмен және өндірушi елдің үкіметіне алдын ала хабарлап, оның келісімiн алған жағдайда тексере алады.";

      56) 314-баптың 1-тармағындағы екiншi сөйлем алып тасталсын;

      57) 316-баптың 2-тармағының 11) тармақшасындағы "ете алады" деген сөздер "етуге құқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      58) 317-баптың 4-тармағының 1) тармақшасы "әкелiнетін" деген сөзден кейiн "(әкетілетін)" деген сөзбен толықтырылсын;

      59) 318-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасының бесiншi абзацындағы ", кедендік декларацияны тiркеген күнi орын алған" деген сөздер алып тасталсын;

      5-тармақтағы "2 еселенген" деген сөздер "2,5 еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      "8. Кеден органдары кедендiк құнды түзетудi тіркеудiң мерзiмi мен тәртiбін осы Кодекстің 384-бабына сәйкес айқындайды. Кеден органдары осы Кодекстің 440-бабында белгiленген мерзiмде кедендік құнды түзетуге тексеру жүргізедi.";

      60) 320-баптың 1-тармағының 3) тармақшасында:
      "табыс еткен мәлiметтер" деген сөзден кейiн "мен осы Кодекстiң 316-бабының 1 және 2-тармақтарында көрсетiлген құжаттар" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Бұл ретте кеден органы қабылданған шешім туралы екi жұмыс күнiнен аспайтын мерзiмде декларантқа жазбаша хабарлауға мiндетті.";

      61) 321-баптың 5-тармағындағы ", мемлекеттік" деген сөз, 343-баптың 3-тармағындағы, 354-баптың 2-тармағындағы, 355-баптың 4-тармағындағы, "мемлекеттік" деген сөз алып тасталып, 326-баптың 3-тармағындағы және 421-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлігіндегі "мемлекеттік бюджетке" деген сөздер "бюджетке" деген сөзбен ауыстырылсын;

      62) 323-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Алдын ала немесе мерзiмдік декларациялау рәсімі қолданылған, сондай-ақ кедендік баждарды төлеу мерзiмi өзгертiлген кездегi жағдайларды қоспағанда, кедендік баждар кедендік декларацияны тiркегенге дейін немесе ол тiркелген күнi төленеді.";

      63) 327-баптың мәтiнi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кеден органдарының кедендiк төлемдердің қайта қаралған сомаларын төлеу не кедендiк төлемдердiң төленбеген сомаларын өндiрiп алу туралы талаптары бойынша, сондай-ақ төлеушілердiң артық төленген кедендiк төлемдердiң және салықтардың сомасын қайтарып алу немесе есепке алу туралы талаптары бойынша талап қою мерзiмi бес жыл болып белгіленедi.";

      64) 338-баптың 1-тармағында:
      2) тармақша "бойынша" деген сөзден кейін "тауарлар мен" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) тармақшадағы "кезінде қолданылады" деген сөздер "кезінде;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын:
      "10) осы Кодекстің 388-бабына сәйкес тауарларды мерзімдік декларациялау кезінде;
      11) осы Кодекстің 392, 393-баптарына сәйкес тауарларды шығару кезінде қолданылады.";

      65) 44-тараудың тақырыбы "қайтару" деген сөзден кейін "мен есепке алу" деген сөздермен толықтырылсын;

      66) 346-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "346-бап. Кедендік төлемдердің және салықтардың артық
                төленген сомасын қайтару мен есепке алу

      1. Осы Кодекс пен Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес кедендік төлемдердің және салықтардың бюджетке нақты төленген сомасы мен төленуге тиіс сомасы арасындағы айырма кедендік төлемдердің және салықтардың артық төленген сомасы деп танылады.
      2. Төлеуші кедендік төлемдерді және салықтарды қайтарып алу немесе есепке алғызу мақсатында артық төленген сомасын төлеген күннен бастап бес жылдан кешiктiрілмейтiн мерзiмде, кедендiк төлемдердiң және салықтардың артық төленген сомалары бар екенi жөнiнде растама беру туралы өтiнiшпен тауарлар мен көлiк құралдарын кедендiк ресiмдеудi, сақтауды, кедендiк алып жүрудi, лицензия берудi, алдын ала шешiм қабылдауды іске асырған кеден органына өтінiшпен жүгінуге құқылы.
      3. Кедендiк төлемдердiң және салықтардың артық төленген сомасы бар екенi жөнiнде растама беру туралы өтінішпен бiр мезгілде:
      1) соманың төленгенiн растайтын төлем құжатының;
      2) кедендiк декларация ресiмделген жағдайда берілетiн, ол бойынша кедендiк төлемдер және салықтар есептелген және енгiзілген, кеден органы ресiмдеген кедендік декларацияның;
      3) кедендік төлемдердi төлеу кедендік декларация ресiмделмей жүргізiлген жағдайларда берілетін, жүзеге асырылу үшiн кедендiк төлемдер енгiзiлген тауарларды сақтау, тауарлар мен көлік құралдарын кедендiк алып жүру, лицензиялар беру, алдын ала шешiм қабылдау кезiнде кеден органдары ресiмдеген басқа да құжаттардың көшiрмелерi берілуге тиiс.
      4. Кедендiк төлемдердiң және салықтардың артық төленген сомасы бар екенi жөнiнде растама беру туралы өтінiшті қарау мерзiмi төлеушi өтініш берген күннен бастап он жұмыс күнінен аспауға тиiс.
      5. Салық органдары, осы баптың 7-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, кедендiк төлемдердiң және салықтардың артық төленген сомасын Қазақстан Республикасының салық заңдарында белгiленген тәртіппен және мерзiмде төлеушiнiң өтiнiшi бойынша қайтаруға немесе есепке алуға тиіс.
      6. Кеден органы кедендiк төлемдердi және салықтарды өндiрiп алғаннан кейiн артық төлеу фактісiн анықтаған кезде, мұндай фактіні анықтаған күннен бастап күнтiзбелiк отыз күннен кешіктірмей салық төлеушiге артық төленген кедендік төлемдердiң және салықтардың сомасы туралы хабарлауға мiндеттi.
      7. Кеден органдары төлеушiнiң өтініш бойынша кедендiк төлемнiң немесе салықтың артық төленген сомасы бар түрi бойынша алдағы кедендiк төлемдер және салықтар төлеу есебiне есепке алуды жүргізедi.";

      67) 348-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) осы Кодекстiң 351-бабында көзделген тәртiппен кедендiк төлемнiң немесе салықтың берешек бар түрi бойынша артық төленген кедендiк төлемдер және салықтар сомасы есебiнен немесе қайтаруға жататын депозит есебiнен берешектi өндiрiп алу;";

      68) 349-бапта:
      2-тармақтағы "2 еселенген" деген сөздер "2,5 еселенген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1, 2-2 және 2-3-тармақтармен толықтырылсын:
      "2-1. Банкрот деп танылған не өзiне қатысты мәжбүрлеп тарату туралы шешiм қабылданған, не оңалту рәсiмiн қолдану туралы ұйғарым қабылданған төлеушiнiң сот шешiм қабылдаған кезден бастап пайда болған берешектiң сомасына мұндай шешiм немесе ұйғарым күшiне енген күннен бастап өсiмпұл есептелмейдi.
      2-2. Егер берешектiң пайда болуының жалғыз себебi қызмет көрсететiн банктiң таратылуы болып табылған жағдайда, банктi мәжбүрлеп тарату туралы шешiм күшiне енген кезден бастап мәжбүрлеп таратылатын банктердiң кредиторларына берешектерiн уақтылы өтемегенi үшiн өсiмпұл есептелмейдi.
      2-3. Жеке тұлғаны хабар-ошарсыз кеткен деп тану туралы соттың шешiмi күшiне енген кезден бастап ол жойылғанға дейiн берешектiң сомасына өсiмпұл есептелмейдi.";

      69) 351-бапта:
      тақырыптағы "Артық" деген сөз "Кедендiк төлемнiң немесе салықтың нақ сол түрі бойынша артық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақтағы "артық төленген сома" деген сөздер "кедендік төлемнің немесе салықтың нақ сол түр бойынша артық төленген кедендiк төлемдер және салықтар сомасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Кедендiк төлемдердiң және салықтардың артық төленген сомаларын кедендiк төлемнiң немесе салықтың нақ сол түрi бойынша берешектi өтеу есебiне не депозит есебiне жатқызу кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген тәртіппен жүзеге асырылады.";

      70) 352-баптың 1-тармағында:
      "Артық төленген сома не депозит берешек пен" деген сөздер "Кедендiк төлемнiң және салықтың артық төленген сомалары не депозит кедендiк төлемнiң немесе салықтың нақ сол түрi бойынша берешектi және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      71) 363-баптың 4-тармағы алып тасталсын;

      72) 373-баптың екiншi бөлігіндегi "Қазақстан Республикасының" деген сөздер алып тасталсын;

      73) 375-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкілеттi орган белгілеген тәртіппен сарапшылар тартуға;";

      74) 379-баптың 2-тармағында:
      бiріншi бөлiктiң 2) тармақшасы "тауарларға" деген сөздiң алдынан "тауарлардың қауiпсiздiгi жөніндегі талаптарды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлiк "уақытша" деген сөзден кейін ", толық емес" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшіншi бөлікте:
      "уақытша" деген сөзден кейiн ", толық емес" деген сөздермен толықтырылсын;

      "387 және 388-баптарында" деген сөздер "387-388-1-баптарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртіншi бөлiк мынадай мазмұндағы екіншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Бұл орайда кедендiк баждар мен салықтар төленген жағдайда кеден органының лауазымды адамы кедендік кірiс ордерін ресiмдеудi жүргізедi.";

      75) 380-бапта:
      3-тармақтағы "төлемдердің және салықтардың" деген сөздер "төлемдер және салықтар төленген не" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына кеден ережелерін бұза отырып әкелiнген тауарларға жүктiң кедендiк декларациясы:
      1) соттың тұлғаны қылмыстық (әкiмшiлiк) жауаптылыққа тарту туралы не қылмыстық (әкiмшілік) жауаптылықтан босату туралы;
      2) уәкілеттi органның (лауазымды адамның) тұлғаны әкімшілiк жауаптылыққа тарту туралы не әкiмшілік жауаптылықтан босату туралы;
      3) соттың немесе уәкілетті органның (лауазымды адамның) кеден ережелерiнiң бұзылу фактiсi бойынша iстi тоқтату туралы шешiмi заңды күшіне енген күннен бастап күнтізбелiк отыз күн iшiнде берiледі.";

      76) 382-бапта:
      5-тармақтың 6) тармақшасының екіншi абзацы "түбiртек" деген сөзден кейiн ". Алдын ала декларациялау рәсімі қолданылған жағдайда аталған құжаттар тауарлар мен көлік құралдары шығарылғанға дейін беріледi, ал осы Кодекстiң 470-бабына сәйкес ең төменгі деңгейдегі тәуекел санатына жатқызылған сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға қатысты мерзiмдік декларациялау рәсімі қолданылған жағдайда жүктiң толық кедендiк декларациясы бойынша тауарлар мен көлiк құралдары шығарылғанға дейiн берiледi" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. Кеден iсi мәселелерi жөніндегі уәкілетті орган осы Кодекстiң 371-бабында көзделген кедендiк ресiмдеуінің оңайлатылған тәртiбін қолданған кезде кедендік мақсаттар үшін қажеттi құжаттардың тiзбесін қысқартуға құқылы.";

      77) 383-бапта:
      1) тармақшаның екінші абзацы, 3) тармақшаның үшінші абзацы, 12) тармақша, 13) тармақшаның төртінші абзацы, 16) тармақша "сертификаты" деген сөзден кейін "немесе тиісті уәкілетті мемлекеттік орган белгілейтін нысанадағы өтініш-декларация;" деген сөздермен толықтырылсын;

      1) тармақшаның үшінші абзацы алып тасталсын;

      6) тармақша алып тасталсын;

      10) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "көрмелер өткізуге арналған, кейіннен сатылмайтын тауарларды (экспонаттарды) қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сертификат беру міндетті тауарларға өнімінің қауіпсіздігіне сәйкестілік сертификаты немесе тиісті уәкілетті мемлекеттік орган белгілейтін нысандағы өтініш-декларация;";

      78) 384-баптың 3-тармағының 4) тармақшасы "қатысты" деген сөзден кейін "алдын ала декларациялау рәсiмi қолданылған," деген сөздермен толықтырылсын;

      79) 385-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші сөйлеммен толықтырылсын:
      "Бұл ретте керi қайтарып алынған жүктiң кедендiк декларациясы кеден iсi мәселелерi жөнiндегі уәкiлеттi орган айқындайтын тәртiппен жойылуға тиiс.";

      80) 386-баптың 1-тармағының екiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кедендiк баждар мен салықтар тауарлар мен көлiк құралдары шығарылғанға дейiн төленедi.";

      81) 387-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Уақытша кедендiк декларация берілген кезде нақты сатып алушы айқындалмаған жағдайда, кеден органының рұқсатымен бiр сыртқы сауда шарты (келiсiм-шарты) шеңберiнде тауарлар беруге бiр уақытша кедендiк декларация берiлiп, кейiннен нақты сатып алушылардың саны бойынша бiрнеше толық кедендiк жүк декларациясы мен сатып алу-сату шарты (келiсiм-шарты) берiледi.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Декларант жүктiң уақытша кедендiк декларациясында мәлiмделген тауарлар легi жеткiзiлгеннен кейiнгі күннен бастап күнтiзбелiк отыз күннен кешiктiрмей, бiрақ уақытша кедендiк декларация тiркелген күннен бастап күнтiзбелiк тоқсан күннен асырмай жүктiң толық кедендiк декларациясын беруге мiндеттi.
      Тауарларды бағаны айқындау талаптары бар шарт бойынша өткiзу кезiнде, меншiк құқығын Қазақстан Республикасы кедендiк аумағының шегiнен тыс жерлерге беру кезiнде көрсетілген мерзiм баға мен мөлшердi айқындау үшiн пайдаланылатын коносамент, қабылдап алу-тапсыру актісi ресiмделген күннен бастап есептеледi. Егер декларацияланатын тауарлар легiне бiрнеше көлiктiк құжат жасалса, көрсетілген мерзiм соңғы көліктiк құжат ресiмделген күннен бастап есептеледi.";

      82) 388-бапта:
      "белгілi бiр уақыт кезеңi" деген сөздер "күнтiзбелiк отыз күн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Кедендiк баждар және салықтар, акцизделетін тауарларды қоспағанда, жүктiң толық кедендiк декларациясы тiркелгенге дейін немесе тiркелген күні төленедi.";

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      "5-1. Кедендiк баждар және акцизделетiн тауарлар бойынша салықтар мерзiмдiк кедендiк декларация тiркелгенге дейiн немесе тiркелген күнi төленедi.";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Мерзiмдiк декларациялау кедендiк баждарды және салықтарды төлеу қамтамасыз етiлген жағдайда жеткiзу мерзiмi басталғанға дейiн мерзiмдiк кедендiк декларацияны беру арқылы жүргiзіледi. Кедендiк баждар мен салықтарды төлеудi қамтамасыз ету осы Кодекстiң 470-бабына сәйкес ең төменгі деңгейдегі тәуекел санатына жатқызылған сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға қолданылмайды.
      Бұл ретте мерзімдiк кедендiк декларация тауарлардың бiрыңғай легiне толтырылады.";

      9-тармақта:
      "әкелiнген" деген сөздерден кейін "(әкетілген)" деген сөздермен толықтырылсын;

      83) мынадай мазмұндағы 388-1-баппен толықтырылсын:

      "388-1-бап. Толық емес кедендік декларация

      1. Егер декларант кедендiк декларацияны толтыруға қажеттi бүкiл ақпаратқа өзiне байланысты емес себептер бойынша ие болмаса, онда тауарды шығаруға, кедендiк төлемдердi есептеу мен төлеуге қажеттi, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тарифтік емес реттеу шараларының сақталғанын растайтын, сондай-ақ тауарларды сандық және сапалық сипаттамаларының жиынтығы бойынша бiрдейлендiруге мүмкiндiк беретiн мәлiметтер болған жағдайда толық емес кедендiк декларацияны беруге рұқсат етіледі.
      Декларант толық емес кедендік декларацияны берген кезде ондағы жетіспейтін мәліметтерді кеден органы толық емес кедендік декларацияны тіркеген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде жазбаша нысанда табыс етуге міндеттеме алады.
      2. Егер кеден органы толық емес кедендiк декларацияны қабылдаса, осы Кодексте көзделген кедендiк төлемдердi және салықтарды есептеу мен төлеу тәртiбiн қоса алғанда, толық және тиiсті түрде толтырылған кедендiк декларация басынан бастап берiлген жағдайдағыдай шарттар мен талаптар қолданылады.
      3. Толық емес кедендiк декларацияны толтыру тәртiбi мен оны пайдалану жағдайларын кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi орган айқындайды.";

      84) 389-бапта:
      4-тармақтың 2) тармақшасындағы "тұлғаларға берілмейдi." деген сөздер "тұлғаларға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) оларға қатысты банкроттық туралы iс қозғалған не соттан тыс тарату рәсімін жүргізу туралы шешiм қабылданған тұлғаларға берiлмейдi.";

      6-тармақтың 2) тармақшасындағы "жағдайларда қайтарып алынуы немесе оның қолданылуы тоқтатыла тұруы мүмкiн." деген сөздер "жағдайларда" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) банкроттық туралы iс қозғалғаннан не соттан тыс тарату рәсiмiн жүргiзу туралы шешiм қабылданғаннан кейiн қайтарып алынуы немесе оның қолданылуы тоқтатыла тұруы мүмкiн.";

      85) 390-баптың 2) тармақшасы "сертификаттар," деген сөзден кейiн "өтiнiш-декларациялар," деген сөздермен толықтырылсын;

      86) 400-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) штатта кемiнде бiр кедендiк ресiмдеу жөнiндегі маманның болуына, ал филиал болған ретте - кеден брокерi қызметінің әрбiр филиалында кемiнде бiр кедендік ресiмдеу жөнiндегi маманның болуына;";

      87) 401-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы "құжаттар" деген сөзден кейiн "ұсыну қажет." деген сөздермен толықтырылып, 4) тармақшасы алып тасталсын;

      88) 413-бапта:
      3-тармақтың 3) тармақшасындағы "кеден органдарына контрафактылы тауарларды анықтауға мүмкiндiк беретін өзге де мәлiметтер" деген сөздер "құқық иеленушінің пікірінше контрафактылы болып табылатын тауарлар туралы, кеден органдарына осындай тауарларды анықтауға мүмкiндiк беретiн толық мәліметтер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың екіншi бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Өтінiш берумен бiр мезгілде контрафактылы тауардың ерекше белгілерiнiң сипаттамасы табыс етіледi.
      Мүмкiндiгiнше интеллектуалдық меншiк объектiсi бар тауардың және контрафактылы тауардың үлгілерi де табыс етіледi.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Кеден iсi мәселелерi жөніндегі уәкілетті орган өтініш түскен күннен бастап күнтізбелiк отыз күннен аспайтын мерзiмде оны қарайды және тауарды тiзілімге енгiзу туралы шешім қабылдайды.
      Өтiнiш берушi ұсынған мәлiметтердiң дұрыстығын тексеру мақсатында кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi орган үшiншi тұлғалардан, сондай-ақ тиiстi мемлекеттiк органдардан мәлiмделген мәлiметтердi растайтын құжаттарды сұрап алуға құқылы. Аталған тұлғалар сауалды алған күннен бастан күнтізбелiк он күн ішінде сұратылған құжаттарды табыс етуге мiндетті.
      Жеткiлiктi негіздер болған жағдайда кеден iсi мәселелерi жөнiндегі уәкілетті орган өтінiштi қарау мерзімін ұзартуға, бiрақ үш айдан аспайтын мерзiмге ұзартуға құқылы.
      Кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi органның тауарды тiзілімге енгiзу туралы шешiмi кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi орган басшысының бұйрығымен ресiмделедi.
      Тауарларды тізілімге енгізуден бас тарту туралы шешім өтініш беруші дұрыс емес мәліметтер берген жағдайда, сондай-ақ тауарлардың контрафактылық белгілерін растау мүмкін болмаған кезде қабылданады.
      Өтініш берушіге кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органның шешімі туралы жазбаша нысанда хабардар етіледі.";

      89) 416-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Интеллектуалдық меншікке құқықтардың бұзылғандығы туралы талап қою бойынша істі қозғау туралы айғақтар ұсынылған кезде тауарларды шығаруды тоқтата тұрудың осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімі, сондай-ақ тауарларды уақытша сақтау мерзімі талап қою бойынша шешім заңды күшіне енгізілгенге дейін ұзартылады.";

      90) 420-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) егер жеке тұлғалар өткізетін немесе халықаралық почта жөнелтiмдерiмен жiберiлетiн тауарлар өндiрiстiк немесе өзге де кәсiпкерлiк қызметке арналмаса;";

      91) 440-баптың 2-тармағы "уақытша" деген сөзден кейiн ", толық емес" деген сөздермен толықтырылсын;

      92) 448-баптың 1-тармағының бiріншi бөлігіндегі "немесе оны алмастырушы адамның" деген сөздер ", оны алмастырушы адамның не Қазақстан Республикасының кедендік шекарасындағы бақылау-өткiзу пункті уәкiлетті лауазымды адамының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      93) 453-баптың 3-тармағындағы "бiрдейлендiру белгілерi" деген сөздер "бiрдейлендiру құралдары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      94) 459-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыларды тексеру - сақталуын бақылау кеден органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңдарының орындалуын кеден органдары жүзеге асыратын тексеру. Кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыларды тексеру осы баптың 3-тармағында көзделген негiздемелер бойынша түрлерге бөлінедi және жүргiзiледi. Кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыларға тексеру жүргізу тәртiбін кеден iсi мәселелерi жөнiндегі уәкілеттi орган айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметтi тексеру мынадай түрлерге бөлінедi:
      1) жоспарлы тексеру - кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке нақты қатысушыны алдын ала жоспарланған тексеру. Жоспарлы тексеру:
      сыртқы экономикалық қызметке қатысушыны осы Кодекстiң 470-бабына сәйкес ең төменгi деңгейдегі тәуекел санатына жатқызу мәртебесін беру және бекiту;
      шартты түрде шығарылған тауарларды пайдалану және оларға билiк ету жөнiндегi шектеулер мен шарттарды сақтау;
      кеден режимдерінiң шарттары мен талаптарын сақтау;
      Қазақстан Республикасының валюталық заңдарын сақтау;
      кеден iсi мәселелерi жөнiндегі уәкілетті орган берген лицензиялардың талаптарын сақтау;
      мемлекеттік бақылау (қадағалау) органдарының ресми өтiнiштерi;
      тәуекелден сақтандыруға арналған алдын алу шараларын қолдану негiздемелерi бойынша тағайындалады;
      2) жоспардан тыс тексеру - мынадай:
      мемлекеттiк бақылау (қадағалау) органдары берген Қазақстан Республикасының кеден заңдары талаптарының бұзылуын куәландыратын, сондай-ақ кеден iсi мәселелерi жөніндегі уәкілеттi органның және мемлекеттік бақылау (қадағалау) органдарының деректер базалары мен банктерiндегі ақпараттарды талдау нәтижелерi бойынша мәлiметтер алу;
      шет мемлекеттердің салық, кеден және құқық қорғау органдарымен ақпарат алмасу нәтижесiнде алынған мәліметтердi тексеру;
      Қазақстан Республикасының қылмыстық iс жүргiзу заңдарында көзделген жағдайлар негіздемелерi бойынша тағайындалатын тексеру;
      3) рейдтiк тексеру - Қазақстан Республикасының құқық қорғау және өзге де мемлекеттiк органдары кеден органдарымен бiрлесiп жүзеге асыратын тексеру;
      4) үстеме тексеру - кеден органдары тексеру жүргiзген кезде тексерiлетiн субъект берген мәлiметтерінің дұрыстығын растау мақсатында үшінші тұлғаларға байланысты қосымша ақпарат алу қажеттiгi туындаған жағдайда, үшiншi тұлғаларға қатысты жүргізілетiн тексеру;
      5) құжаттық тексеру - ұйғарым ресiмдеудi талап етпейтін және тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу кезінде сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар берген жүктің кедендік декларацияларындағы, тауарға ілеспе және өзге де құжаттардағы мәліметтерді зерделеу және талдау негізінде тікелей кеден органдары жүзеге асыратын тексеру. Құжаттық тексеру тiкелей кеден органы орналасқан жер бойынша жүргізіледі.";

      95) мынадай мазмұндағы 459-1-баппен толықтырылсын:

      "459-1-бап. Кеден iсі саласындағы сыртқы экономикалық және
                  өзге де қызметке қатысушыларға тексеру жүргізудiң
                  кезеңділігі

      1. Кеден органдары кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыларға тексеру жүргiзуді мынадай кезеңділікпен:
      1) жоспарлы тексерудi - кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметтің нақты қатысушысына қатысты жылына бiр реттен жиi емес;
      2) рейдтiк тексерудi - Қазақстан Республикасының құқық қорғау және өзге де мемлекеттiк органдары белгiлеген мерзімдерге сәйкес жүзеге асырады.
      2. Шектеу мына жағдайларда көзделмейдi:
      1) жоспардан тыс тексерулер жүргiзу кезінде - аталған тексерулер Қазақстан Республикасының кеден заңдары талаптарының бұзылғандығын куәландыратын, мемлекеттiк бақылау (қадағалау) органдары берген мәлiметтер алынған кезде, сондай-ақ кеден iсi мәселелерi жөніндегі уәкілетті органның және мемлекеттік бақылау (қадағалау) органдарының деректер базалары мен банктерiндегi ақпаратты талдау нәтижелерi бойынша; шет мемлекеттердiң салық, кеден және құқық қорғау органдарымен ақпарат алмасу нәтижесінде алынған мәлiметтердi тексеру үшiн, сондай-ақ Қазақстан Республикасының  қылмыстық iс жүргiзу  заңдарында көзделген жағдайларда тағайындалады;
      2) үстеме тексерулер жүргізу кезiнде - аталған тексерулер тексерілетін субъект пен үшiншi тұлғаның өзара байланысының жекелеген мәселелерiн қозғайды;
      3) құжаттық тексерулер жүргізу кезiнде - кеден органдары аталған тексерулердi кеден органының қарауында жатқан, кедендік ресiмдеу мақсаттары үшiн берiлген кедендiк декларациялар мен құжаттарды қайталап тексеру арқылы жүзеге асырады.
      3. Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын, кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметтің қатысушыларын тексерудің кезеңділігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес айқындалады.";

      96) 464-баптың 1-тармағы 5) тармақшасының екiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Алып қою кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыға алып қойылатын құжаттардың көшiрмелерін түсiріп алу мүмкiндiгі берiлгеннен кейiн жүргізіледi.";

      97) 465-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Тексеру актiсiнiң бiр данасы кеден iсi саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыға қол қою арқылы немесе тексеру актiсiн алу фактiсiн растайтын өзге де тәсiлмен берiледi.";

      98) 471-баптың 3-тармағы "Банкінің Төрағасы," деген сөздерден кейiн "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетінің Төрағасы, Қазақстан Республикасы Президентінiң Iс басқарушысы, Қазақстан Республикасы Президентi Күзет қызметінiң бастығы," деген сөздермен толықтырылсын;

      99) 489-баптың 2-тармағындағы "мемлекеттік" деген сөз алып тасталсын;

      100) 511-баптың 6-тармағындағы "жүрген" деген сөзден кейiн "Қазақстан Республикасы" деген сөздер алып тасталсын;

      101) 520-баптың 3-тармағындағы "Қазақстан Республикасы кеден" деген сөздер "Кеден" деген сөзбен ауыстырылсын;

      102) 522-бапта:
      1-тармақтағы "мемлекеттiк" деген сөз алып тасталсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Еңбек сiңiрген жылдарына қарай лауазымдық айлықақыға коэффициент белгілеу құқығын беретiн қызмет стажына  мемлекеттік қызмет  туралы заңдарға сәйкес қызмет (жұмыс) істеген уақыт есептеледі.";

      103) 526-бапта:
      3-тармақтың 1) тармақшасындағы "республикалық бюджет" деген сөздер "бюджет қаражаты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың бірінші абзацындағы "республикалық бюджет" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен бюджет қаражаты" деген сөздермен ауыстырылсын.

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады