Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне субсидиялар, өтем шаралары және демпингке қарсы шаралар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 114 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілсiн:

      1. "Демпингке қарсы шаралар туралы" 1999 жылғы 13 шiлдедегi Қазақстан Республикасының   Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 19, 654-құжат):

      1) бүкiл мәтiн бойынша "қалыпты бағасынан", "қалыпты баға", қалыпты бағасын", "қалыпты бағаны", "Қалыпты баға", "қалыпты бағасы", "қалыпты бағасының", "қалыпты бағасына" деген сөздер тиiсiнше "қалыпты құнынан", "қалыпты құн", "қалыпты құнын", "қалыпты құнды", "Қалыпты құн", "қалыпты құны", "қалыпты құнының", "қалыпты құнына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 1-бапта:
      11) тармақша "тауарды" деген сөзден кейiн "экспорттаушы елде тұтыну кезiнде осыған ұқсас тауарға белгiленетiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) тармақшадағы "көбiрек (елу проценттен артық) бөлiгiн" деген сөздер "негiзгi бөлiгiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) тармақшадағы "көп" деген сөз "негiзгi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 8-бапта:
      2-тармақтың 1) тармақшасындағы "(көлемi мен бағасы)" деген сөздер "(көлемi мен құны)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Демпингке қарсы iстi қарау рәсiмiнiң басталуы туралы шешiм қабылдау және дәлелдемелердiң жеткiлiктiлiгiн айқындау мақсатында уәкiлеттi орган арызда көрсетiлген мәлiметтердiң анықтығы мен дәлдiгiн зерделейдi.";

      4) 10-баптың 1) тармақшасындағы "бес" деген сөз "екi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5) 12-бап мынадай мазмұндағы 1-1, 3-1 және 5-тармақтармен толықтырылсын:
      "1-1. Демпингке қарсы iстi қарау рәсiмiнiң басталуы туралы шешiм қабылдағанға дейiн уәкiлеттi орган, мүдделi мемлекет үкiметiнiң хабарламасын қоспағанда, келiп түскен арыз туралы ақпаратты жария етпейдi.";

      "3-1. Егер уәкілеттi орган жекелеген мүдделi тұлғаға демпингке қарсы iстiң басталғаны туралы хабарлама жіберсе, онда ол бұл хабарламаның өзге де мүдделі тұлғаларға қол жетімді болуын қамтамасыз етуге тиіс.";

      "5. Уәкiлеттi орган алған дәлелдемелер, құпия болып табылатын ақпараттардан басқасы, демпингке қарсы iстi қарауға қатысатын барлық мүдделi тұлғаларға табыс етiледi.";

      6) 18-баптың 1-тармағында:
      "валютаның" деген сөз "валюталардың" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "Әдетте келiсiм-шарттың" деген сөздер "Келiсiм-шарттың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 24-бапта:
      "тоғыз айдан аспауы керек" деген сөздер "бiр жылдың iшiнде аяқталады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Уәкiлетті орган айрықша жағдайларда бұл мерзімдi ұзартуы мүмкiн, бiрақ ол алты айдан аспауы керек.";

      8) 25-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгi "орган" деген сөзден кейiн "үш күн iшiнде" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) орыс тiлiндегi мәтiнге өзгерiс енгiзiлдi, мемлекеттiк тiлдегi мәтiн өзгермейдi;

      10) 29-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "29-бап. Мүдделi тұлғалардың кездесулерi

      1. Демпингке қарсы iстi қарау кезiнде барлық мүдделi тұлғалар өз мүдделерiн қорғауға құқылы. Осы мақсатта уәкiлеттi орган мүдделi тұлғалардың өтiнiмi бойынша iстi қарау материалдарын талқылау, қосымша ақпарат беру үшiн мүдделерi қарама-қайшы тараптардың кездесуiне мүмкiндiк беруге тиiс. Негiздемелер болған кезде мүдделi тұлғалардың қосымша ақпаратты ауызша беруге құқығы бар.
      Мұндай кездесулерде қандай да болсын мүдделi тұлғалардың болмауы iстiң қаралуын жүргiзу кезiнде олардың мүдделерiне залал келтiруге әкеп соқпауға тиiс.
      2. Уәкiлеттi орган ауызша ақпаратты кездесуден кейiн он күннiң iшiнде ол жазбаша расталғаннан кейiн назарға алады.
      3. Уәкiлеттi орган барлық мүдделi тұлғаларға демпингке қарсы iстi қарауда олардың iстерi бойынша дәлелдер дайындау үшiн уәкiлеттi орган пайдаланатын барлық құпия емес ақпаратпен уақтылы танысуға мүмкiндiк бередi.";

      11) 30-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Осы Заңның құпия ақпаратқа қойылатын талабын ескере отырып, демпингке қарсы уақытша шараларды енгiзу туралы хабарлама:
      өнiм берушiлердiң не, егер iс жүзiнде бұл мүмкiн болмаса, тиiстi өнiм берушi елдердiң атауын;
      кедендiк мақсаттар үшiн тауардың жеткiлiктi сипаттамасын;
      белгiленген демпингтiк айырманы және осы Заңның 3-тарауына сәйкес экспорттық баға мен қалыпты құнды белгiлеу және салыстыру үшiн пайдаланылған әдiснаманың негiздемесiн;
      осы Заңның 4-тарауына сәйкес залалдың бар екенiн белгiлеуге қатысты уәкiлеттi органның пiкiрiн;
      демпингке қарсы уақытша шараларды қолданудың негiзгi дәлелдерiн қамтуға тиiс.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Демпингке қарсы уақытша шаралар демпингтiк тауар импортына iстiң қаралуы басталған кезден кем дегенде алпыс күннен кейiн қолданылуы мүмкiн.
      Егер демпингке қарсы уақытша баждың шамасы алдын ала есептелген демпинг айырмасының мөлшерiне тең болса, демпингке қарсы уақытша баждың қолданылу мерзiмi, осы мерзiм iстi қарау объектiсi болып табылатын демпингтiк тауардың берiлетiн көлемiндегi үлесi елеулi бөлiктi құрайтын экспорттаушылардың өтiнiшi негiзiнде уәкiлеттi органның шешiмi бойынша алты айға дейiн ұзартылатын жағдайды қоспағанда, төрт айдан аспауға тиiс.
      Егер, демпингке қарсы уақытша баждың ставкасы алдын ала есептелген демпинг айырмасынан аз болса, демпингке қарсы уақытша баждың қолданылу мерзiмі, осы мерзiм iстi қарау объектiсi болып табылатын демпингтiк тауардың берiлетiн көлемiндегi үлесi елеулi бөлiктi құрайтын экспорттаушылардың өтiнiшi негiзiнде уәкiлеттi органның шешiмi бойынша тоғыз айға дейiн ұзартылатын жағдайды қоспағанда, алты айдан аспауға тиiс.";

      12) 31-бапта:
      2-тармақтың 2) тармақшасындағы "бес" деген сөз "екi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Демпингке қарсы шаралар енгiзу туралы хабарлама ресми басылымдарда жарияланады және ол осы Заңның құпия ақпаратқа қойылатын талаптарын ескере отырып, демпингке қарсы баждарды енгiзу үшiн фактiлер мен құқықтық нормаларға қатысты iстi қарауға жататын барлық ақпаратты, сондай-ақ демпингке қарсы iстi қарау барысында өнiм берушілер мен мүдделi тұлғалар табыс еткен жазбаша дәлелдемелер мен талаптарды қабылдау немесе қабылдамау себептерiн қамтиды.";

      13) орыс тiлiндегi мәтiнге өзгерiс енгiзiлдi, мемлекеттiк тiлдегi мәтiн өзгермейдi.

      2. "Субсидиялар және өтем шаралары туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегі Қазақстан Республикасының   Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 20, 732-құжат):

      1) 1-бапта:
      8) тармақшадағы "көп бөлiгi (елу проценттен астамы)" деген сөздер "негiзгi бөлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) тармақшадағы "Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 7-баптың 3-тармағында:
      "және осы Заңның 8-бабының 2-тармағында" деген сөздер алып тасталсын;

      "көзделген жағдайларды" деген сөздер "көзделген жағдайды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 8-бап алып тасталсын;

      4) 9-баптың 2-тармағындағы ", 8" деген цифр алып тасталсын;

      5) мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толықтырылсын:

      "17-1-бап. Консультациялар жүргізу

      1. Уәкiлеттi орган арызды қабылдағаннан кейiн және iстi қарау басталғанға дейiн тауарлары iстi қараудың нысанасы болуы мүмкiн шет мемлекеттерге (шет мемлекеттер одағына) осы Заңның 16-бабының 3-тармағында көрсетiлген мәселелер бойынша жағдайды нақтылау және келiсiлген шешiмге қол жеткiзу үшiн онымен консультациялар жүргiзу туралы ұсынысты жiбередi.
      2. Iстi қараудың барлық кезеңi iшiнде тауарлары iстi қараудың нысанасы болып табылатын шет мемлекеттерге (шет мемлекеттер одағына) iс жүзiндегi мән-жайларды нақтылау және келiсiлген шешiмге қол жеткiзу үшiн уәкілеттi органмен консультацияларды жалғастыруға мүмкіндік беріледі.
      3. Консультацияларды жүргізу істі қараудың басталуына, қорытындылар шығаруға, осы Заңға сәйкес уақытша немесе түпкiлiктi өтем шараларын қолдануға кедергi жасамауға тиiс.
      4. Уәкiлеттi орган тауарлары iстi қараудың нысанасы болып табылатын шет мемлекеттердiң (шет мемлекеттер одағының) өтiнiшi бойынша iстi қарауды бастау немесе жүргiзу үшiн пайдаланылатын құпия емес ақпаратқа қол жеткiзуге рұқсат бередi.";

      6) 21-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Уәкiлеттi орган мүдделi тұлғалардың көрсетiлген бiр айлық мерзiмдi ұзарту туралы өтiнiшiн назарға алуы керек және негiздемелер жеткiлiктi болған кезде мұндай ұзарту iстi қарау барысында табыс етiлуге тиiс.".

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзіледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады