Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 20 қаңтардағы N 123 Заңы

       1-бап.  2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  Кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; 2005 жылғы 3 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2005 жылғы 29 қарашада "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2005 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2005 жылғы 1 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2005 жылғы 26 қарашада "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне зияткерлiк меншiк құқықтары мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2005 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан Республикасының  Заңы ) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1) 5-баптың екiншi бөлiгiнде "Аталған" деген сөз "Осы Кодекстiң ерекше бөлiмiнде көзделген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 6-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жоятын немесе жұмсартатын заңның керi күшi болады, яғни осы заң қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған құқық бұзушылыққа қолданылады.";

      3) 9-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "оларды" деген сөз "және оны" деген сөздермен ауыстырылып, "қолданылатын" деген сөзден кейiн "әкiмшiлiк-құқықтық" деген сөздермен толықтырылсын;

      "әкiмшiлiк жазаға," деген сөздерден кейiн "әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шараларына немесе" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 11-баптың тақырыбында "Азаматтардың" деген сөз "Адамдардың" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5) 16-баптың сегiзiншi бөлiгiнде "азаматқа" деген сөз "жеке тұлғаға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 18-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "18-бап. Жеке өмiрге қол сұқпаушылық";

      "Азаматтардың жеке өмiрi, жеке басының" деген сөздер "Жеке өмiр, жеке бастың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 21-баптың екiншi бөлiгiнде "өз қаулысымен" деген сөздер "әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 24-бапта:
      екiншi және үшiншi бөлiктерде "азаматтар", "Азаматтардың" деген сөздер тиiсiнше "жеке тұлғалар", "Жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi бөлiкте "азаматтар" деген сөз "жеке тұлғалар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 27-баптың екiншi бөлiгiнде "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 34-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "34-бап. Лауазымды адамдардың және басқару функциясын
               орындайтын өзге де тұлғалардың, дара кәсiпкерлердiң,
               жеке нотариустар мен адвокаттардың әкiмшiлiк
               жауаптылығы

      1. Лауазымды адам қызметтiк мiндеттерiн орындамауына немесе тиiсiнше орындамауына байланысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған жағдайда әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылады. Мұндай мән-жайлар болмаған кезде әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың жасалуына кiнәлi лауазымды адам жалпы негiздерде жауаптылықта болуға тиiс.
      2. Заңнамада белгiленген тәртiппен тiркелген және заңды тұлға құрмай дара кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлғалар (бұдан әрi - дара кәсiпкерлер), жеке нотариус, адвокат, сол сияқты дара кәсiпкердiң және заңды тұлғаның ұйымдық-билiк ету немесе әкiмшiлiк-шаруашылық функцияларды орындайтын жұмыскерлерi, сондай-ақ заңды тұлғаның басшылары лауазымды адамдар ретiнде әкiмшiлiк жауаптылықта болады.
      3. Егер осы Кодекстiң нормаларында олардың лауазымды адамдар, дара кәсiпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар болып табылатын жеке тұлғаларға қолданылатыны көрсетiлмесе, осы нормалардың мазмұны бойынша лауазымды адамдар, дара кәсiпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар болып табылатын жеке тұлғаларға ғана қатысты және соларға ғана қолданылуы мүмкiн болатын жағдайларды қоспағанда, осы нормалар барлық жеке тұлғаларға қатысты қолданылады.
      Ескерту. Осы Кодексте тұрақты, уақытша немесе арнаулы өкiлеттiк бойынша билiк өкiлiнiң функцияларын жүзеге асыратын (яғни оларға қызмет жағынан тәуелдi емес адамдарға қатысты заңда белгiленген тәртiппен мемлекет атынан немесе оның органдарының атынан заңдық маңызы бар актiлер шығару құқығы немесе билiк ету өкiлеттiгi берiлген) не мемлекеттiк органдарда, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа әскерлерi мен әскери құралымдарында ұйымдық-билiк ету немесе әкiмшiлiк-шаруашылық функцияларды орындайтын адамдар лауазымды адамдар деп танылады.";

      11) 36-бапта:
      бiрiншi бөлiкте "тiкелей" деген сөз алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 3-1-бөлiкпен толықтырылсын:
      "3-1. Егер осы Кодекстiң нормаларында олардың шағын немесе орта кәсiпкерлiк, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға немесе өзге ұйымдарға қолданылатыны көрсетiлмесе, осы нормалардың мазмұны бойынша олар шағын немесе орта кәсiпкерлiк, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға ғана қатысты және соларға ғана қолданылуы мүмкiн болатын жағдайларды қоспағанда, осы нормалар барлық заңды тұлғаларға қатысты бiрдей дәрежеде қолданылады.";

      12) 39-баптың үшiншi бөлiгiнде "азаматтар" деген сөз "жеке тұлғалар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 44-бап мынадай мазмұндағы 3-1 бөлiкпен толықтырылсын:
      "3-1. Әкiмшiлiк жаза мүлiктiк залалдың орнын толтыру құралы болып табылмайды. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянның орны осы Кодекстiң  64-бабында  көзделген тәртiппен толтырылады.";

      14) 45-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      4) тармақшадағы "әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған кiрiстердi, ақшаны және бағалы қағаздарды" деген сөздер "сол сияқты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) тармақшада "өз бетiмен" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiк "қызметiн" деген сөзден кейiн "немесе қызметiнiң жекелеген түрлерiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      15) 46-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Арнаулы құқықтан айыру, лицензиядан (арнайы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) айыру немесе оның қолданылуын тоқтата тұру, кәсiпкерлiк қызметтi немесе оның жекелеген түрлерiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу, сондай-ақ шетел азаматтарын немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге әкiмшiлiк жолмен кетiру негiзгi, сол сияқты қосымша әкiмшiлiк жазалар ретiнде қолданылуы мүмкiн.";

      16) 48-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "48-бап. Әкiмшiлiк айыппұл

      1. Әкiмшiлiк айыппұл (бұдан әрi - айыппұл) - әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн осы бөлiмнiң ерекше бөлiмiнiң баптарында көзделген жағдайларда және шекте, әкiмшiлiк жаза қолдану кезiнде қолданылып жүрген заңнамалық актiге сәйкес белгiленетiн айлық есептiк көрсеткiштiң белгiлi бiр мөлшерiне сай келетiн көлемде салынатын ақшалай жаза.
      Осы бөлiмнiң ерекше бөлiмiнiң баптарында көзделген жағдайларда, айыппұл мөлшерi Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген салық мiндеттемелерiнiң орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған сомасының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары бұзыла отырып жүргiзiлген операция сомасының процентiмен не қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасының мөлшерiмен көрсетiледi.
      2. Осы бөлiктiң екiншi абзацында көрсетiлгендi қоспағанда, жеке тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерi айлық есептiк көрсеткiштiң бестен бiр бөлiгiнен кем болмайды.
      Осы бөлiктiң үшiншi абзацында көрсетiлгендi қоспағанда, лауазымды адамға, дара кәсiпкерге, жеке нотариусқа, адвокатқа, сондай-ақ заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерi бес айлық есептiк көрсеткiштен кем болмайды.
      Ірi кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатын заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерi жиырма айлық есептiк көрсеткiштен кем болмайды.
      3. Осы бөлiктiң екiншi абзацында көрсетiлгендi қоспағанда, жеке тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерiн екi жүз айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.
      Осы бөлiктiң үшiншi абзацында көрсетiлгендi қоспағанда, лауазымды адамға, дара кәсiпкерге, жеке нотариусқа, адвокатқа, сондай-ақ заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерiн төрт жүз айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.
      Ірi кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатын заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерiн екi мың айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.
      4. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацына сәйкес есептелген айыппұл осы бапта көрсетiлген айыппұлдардың белгiленген мөлшерiнен асатын немесе одан кем мөлшерде белгiленуi мүмкiн.
      5. Айыппұл заңнамада белгiленген тәртiппен мемлекеттiк бюджет кiрiсiне өндiрiп алынады.
      6. Заңды тұлғаларды шағын немесе орта кәсiпкерлiк, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жатқызу заңнамада белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.";

      17) 49-баптың тақырыбы мен бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:

      "49-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы немесе оның
               тiкелей объектiсi болған затты өтемiн төлеп алып қою

      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы немесе оның тiкелей объектiсi болған затты өтемiн төлеп алып қою, оны судья қаулысының негiзiнде мәжбүрлеп алып қоюдан және сот актiлерiн орындау үшiн көзделген тәртiппен кейiннен өткiзуден тұрады. Осындай затты өткiзуден түскен соманы сот орындаушысы оларды өткiзу жөнiндегi шығыстарды шегере отырып, меншiк иесiне бередi.";

      18) 50-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "50-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы немесе оның
               тiкелей объектiсi болған затты, сондай-ақ әкiмшiлiк
               құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi
               тәркiлеу

      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы немесе оның тiкелей объектiсi болған затты, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу оларды заңнамада белгiленген тәртiппен мемлекет меншiгiне мәжбүрлеп өтеусiз өндiрiп алудан тұрады.
      Меншiк иесiне қайтарып беруге жататын не айналымнан алынған затты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамның заңсыз иелiгiнен алып қою тәркiлеу болып табылмайды. Айналымнан алынған зат мемлекет меншiгiне өндiрiп алынуға немесе жойылуға тиiс.
      2. Тәртiп бұзушының меншiгi болып табылатын зат қана тәркiленуге жатады.
      3. Аңшылық қаруды, оның оқ-дәрiлерiн және басқа да рұқсат етiлген аң аулау және балық аулау құралдарын тәркiлеудi аң аулау (балық аулау) өмiр сүруiнiң негiзгi заңды көзi болып табылатын адамдарға қолдануға болмайды.
      4. Тәркiлеудi судья қолданады және ол осы бөлiмнiң ерекше бөлiмiнiң тиiстi бабында әкiмшiлiк жаза ретiнде көзделген жағдайларда тағайындалуы мүмкiн.";

      19) 51-баптың бесiншi бөлiгiнде "Аң аулау қаруларын" деген сөздер "Аң аулау, балық аулау құқығынан, аң аулау қаруларын, оның оқ-дәрiлерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 52-бапта:
      бiрiншi бөлiкте "Жеке кәсiпкерлердi немесе" деген сөздер "Жеке тұлғаларды, дара кәсiпкерлердi, жеке нотариустарды, адвокаттарды және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiк алып тасталсын;

      21) 53-бапта:
      тақырып, бiрiншi, екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктер "қызметiн" деген сөзден кейiн "немесе қызметiнiң жекелеген түрлерiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      бесiншi бөлiк алып тасталсын;

      22) 54-баптың тақырыбы мен мәтiнiнде "Өз бетiмен" деген сөздер "Заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      23) 55-бапта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Әкiмшiлiк қамауға алуды судья ерекше жағдайларда жеке адамға қарсы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлерi үшiн - он бес тәулiкке дейiнгi, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықпен әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың жекелеген түрлерiн жасағаны және (немесе) төтенше жағдай режимiнiң талаптарын бұзғаны үшiн отыз тәулiкке дейiнгi мерзiмге тағайындайды.";

      екiншi бөлiк алып тасталсын;

      24) 58-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "58-бап. Жол жүрiсi ережелерiн бiлудi тексеру

      Осы Кодекстiң  467-бабында  (алтыншы бөлiгiнде) көзделген құқық бұзушылықтарды жасаған, сондай-ақ  462  (екiншi бөлiгiнде),   463 (бiрiншi бөлiгiнде),  468  (бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде) баптарында көзделген құқық бұзушылықтарды қайталап жасаған көлiк құралдары жүргiзушiлерiнiң жол жүрiсi ережелерiн бiлуiн тексеру үшiн олар емтихан тапсыруға жiберiлуi мүмкiн. Жүргiзушiнi жол жүрiсi ережелерiн бiлуiн тексеруге жiберу туралы қаулыны iшкi iстер органдарының жол полициясы бөлiмшелерiнiң (бөлiмдерiнiң, басқармаларының, департаменттерiнiң) бастықтары мен олардың орынбасарлары шығаруға құқылы.";

      25) 59-баптың бiрiншi бөлiгiнде "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) 61-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты алғаш рет абайсызда жасау.";

      27) 64-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "64-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянды өтеу

      1. Судья мүлiктiк зиян келтiрген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарай келiп, егер зиянның мөлшерi туралы дау болмаса, әкiмшiлiк жаза қолдану туралы мәселенi шешумен бiр мезгiлде осындай зиянды өндiрiп алады.
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген мүлiктiк зиянның мөлшерi туралы даулар азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қаралады.
      2. Өзге уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар) қарайтын әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша мүлiктiк зиянды өтеу, кiнәлi адам оны өз еркiмен өтеуден бас тартқан жағдайда, азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен жүргiзiледi.
      3. Іскерлiк беделдi қорғау немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген моральдық зиянды өтеу туралы талаптар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде көзделген негiздемелер бойынша азаматтық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қаралады.";

      28) 70-баптың бiрiншi бөлiгiнде ", не жазаның қосымша түрiнен" деген сөздер алып тасталсын;

      29) мынадай мазмұндағы 71-1-баппен толықтырылсын:

      "71-1-бап. Тараптардың бiтiмгершiлiкке келуiне байланысты
                 әкiмшiлiк жауаптылықтан босату

      1. Осы Кодекстiң 9-1-тарауында, сондай-ақ 131, 158, 158-1-баптарында, 174-бабында (үшiншi бөлiгi) көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер жәбiрленушiнiң өтiнiшi бойынша ғана қозғалады және ол әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адаммен бiтiмгершiлiкке келгеннен кейiн тоқтатылуға жатады.
      2. Бiтiмгершiлiкке келу жәбiрленушi мен әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам қол қойған жазбаша келiсiм негiзiнде жүзеге асырылады.";

      30) 73-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Кәмелетке толмаған адамға салынатын әкiмшiлiк айыппұлдың мөлшерi осы Кодекстiң ерекше бөлiмiнiң бабында көзделген айыппұл мөлшерiне қарамастан, айлық есептiк көрсеткiштiң бестен бiр бөлiгiнен кем болмауға және он айлық есептiк көрсеткiштен аспауға тиiс.
      Айыппұл кәмелетке толмаған адамда бар мүлiктiң есебiнен төленедi. Кәмелетке толмаған адамның айыппұл төлеуге жеткiлiктi мүлкi болмаған жағдайда, айыппұл ата-анасына немесе олардың орнындағы адамдарға салынады.";

      31) 79-2-бап алып тасталсын;

      32) 79-3-баптың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Денсаулыққа абайсызда орташа ауырлықтағы зиян келтiру, егер осы iс-әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлерi болмаса, -";

      33) 82-баптың тақырыбында, бiрiншi абзацында және 83-баптың бiрiншi абзацында "Азаматтардың" деген сөз "Жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      34) 84-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "84-бап. Жеке тұлғаға ақпарат беруден бас тарту, сол сияқты
               ақпараттық ресурстарға қол жеткiзу құқығын
               заңсыз шектеу

      1. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ, белгiленген тәртiппен жиналған, жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарына тiкелей қатысты құжаттарды, материалдарды беруден заңсыз бас тарту не жеке тұлғаға толық емес немесе көрiнеу жалған ақпарат беру, сол сияқты жалпы жұрт қол жеткiзетiн ақпаратты шектеулi қол жеткiзiлетiн ақпаратқа заңсыз түрде жатқызу, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ақпараттық ресурстарға қол жеткiзу құқығын заңсыз шектеу -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Лауазымды адамның осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттердi жасауы, егер бұл әрекеттер жеке тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiне зиян келтiрсе, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      35) 86 және 87-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "86-бап. Қылмыс жасады деген кiнәлiлiк туралы мәлiметтердi
               тарату

      Істi сот қарағанға дейiн немесе ақтау үкiмi болған кезде адамның қылмыс жасады деген кiнәлiлiгi туралы мәлiметтердi көпшiлiкке тарату, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен онға дейiнгi, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      87-бап. Еңбек туралы заңнаманы бұзу

      1. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген iс-әрекеттердi қоспағанда, жұмыс берушiнiң немесе лауазымды адамның еңбек туралы заңнаманы және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi бұзуы, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң үштен онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет (әрекетсiздiк), -
      айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Жұмыс берушiнiң жалақыны толық көлемде және заңнамалық актiлерде белгiленген мерзiмде төлемеуi, сол сияқты төлемдi кiдiрту кезеңiне өсiмпұлды есептемеуi және төлемеуi, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер (әрекетсiздiк), -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертулер.
      1. Осы Кодексте жұмыс берушi деп басшысы (әкiмшiлiгi) өкiлдiк ететiн заңды тұлға, не жұмыскер онымен еңбек қатынастарында тұратын жеке тұлға танылады.
      2. Егер атқарушы органдардың және өзге де ұйымдардың басшылары басқаратын ұйымдар жалақыны төлеуге қаражат берудi (аударуды) кiдiртсе, оларды осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде аталған лауазымды адамдар деп түсiну керек.";

      36) 87-1-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатын заңды тұлғаға - жетпiстен екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiсi болып табылатын заңды тұлғаға екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      37) 88-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiктiң сегiзiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      төртiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға - қырықтан сексенге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      38) 88-1-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - аударылмаған (уақытында аударылмаған) әлеуметтiк аударымдар сомасының отыз процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      39) 89-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "89-бап. Еңбек қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мен еңбектi қорғау
               ережелерiн бұзу

      1. Жұмыс берушiнiң немесе лауазымды адамның еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғау туралы заңнаманы жазатайым жағдайға әкеп соқпаған бұзуы, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Лауазымды адамның еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғау туралы заңнаманың сақталуын бақылау және қадағалау жөнiндегi мiндеттердi жүзеге асырмауы, егер бұл жұмыскердiң денсаулығына жеңiл зиян келтiрiп, жазатайым оқиғаға әкеп соқса немесе оның өмiрi мен денсаулығына көрiнеу қауiп төндiрсе, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      40) 96-баптың тақырыбында "Азаматтың" деген сөз "Жеке тұлғаның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      41) 97-баптың екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      42) мынадай мазмұндағы 111-1-баппен толықтырылсын:

      "111-1-бап. Кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық
                  бұзушылық жасауға тарту

      1. Кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға тарту, егер бұл iс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не он бес тәулiкке дейiн әкiмшiлiк қамауға әкеп соғады.";

      43) 113-баптың екiншi абзацында "екiге" деген сөз "онға" деген сөзбен ауыстырылсын;

      44) 114-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "114-бап. Кәмелетке толмағандарға темекiнi және темекi
                бұйымдарын сату

      1. Он сегiз жасқа толмаған адамдарға темекiнi және темекi бұйымдарын сату, -
      жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға және дара кәсiпкерлерге он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      жеке тұлғаларға - он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, лауазымды адамдарға және дара кәсiпкерлерге айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      45) 115-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -";

      46) 116-баптың тақырыбында және бiрiншi абзацында "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      47) 118-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "118-бап. Жерге мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

      Мемлекеттiк жер учаскелерiн заңсыз иелену немесе айырбастау не жерге мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей немесе жанама нысанда бұзатын басқа да мәмiлелер жасау, сондай-ақ уақытша иеленген мемлекеттiк жердi уақтылы қайтармау, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      48) 119-бап алып тасталсын;

      49) 120-127-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "120-бап. Жерге орналастыру құжаттамасын бекiтудiң
                белгiленген тәртiбiн бұзу

      Жерге орналастыру құжаттамасын бекiтудiң белгiленген тәртiбiн бұзу, сол сияқты оған өзгерiстердi заңсыз енгiзу, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бiрден үшке дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      121-бап. Арнаулы белгiлердi жою

      1. Жер учаскелерi шекараларының межелiк белгiлерiн жою, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бiрден үшке дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Жер асты суларын байқаушы және режимдiк ұңғыларды, су объектiлерiндегi байқаушы режимдiк тұстамаларды, су қорғау немесе су шаруашылығы белгiлерiн, орман қорындағы орман орналастыру немесе орман шаруашылығы белгiлерiн, маркшейдерлiк, геодезиялық және нивелирлiк пункттер мен белгiлердi жою немесе бүлдiру, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      122-бап. Жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

      Жер қойнауын заңсыз пайдалану, жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей немесе жасырын нысанда бұзатын мәмiлелер жасау, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      123-бап. Кен орны учаскелерiн iрiктеп өңдеу

      1. Кен орны учаскелерiн пайдалы қазбалардың қалған қорлары сапасының нашарлауына, олардың жобадан тыс және нормативтен тыс негiзсiз ысырабына әкеп соғатын iрiктеп өңдеу, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң сексеннен жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетi жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Кен орны учаскелерiн өңдеу жөнiндегi жобалық шешiмдердi қоршаған ортаға зиян келтiруге әкеп соғатын орындамау, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң сексеннен жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетi жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      124-бап. Суға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

      1. Су объектiлерiн заңсыз басып алу, заңсыз су пайдалану, су пайдалану құқығын басқа бiреуге беру, сондай-ақ суға мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей немесе жасырын нысанда бұзатын басқа да мәмiлелер жасау, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз елуден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Лимиттердi бұзып су алу, гидротехникалық жұмыстарды заңсыз жүргiзу, су объектiлерiнен алынған немесе бөлiнген жер асты және жер үстi суларын қырсыздықпен пайдалану, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз елуден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      125-бап. Орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу

      Орман қоры учаскелерiн орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзатын сатып алу-сату, сыйға тарту, кепiлге салу, заңсыз иелену және айырбастау, сондай-ақ орман пайдалануды жүзеге асыру құқығын басқа бiреуге заңсыз беру, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiстен жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      126-бап. Жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiне мемлекеттiк
               меншiк құқығын бұзу

      1. Жануарлар дүниесi объектiлерiн пайдалану құқығын басқа бiреуге заңсыз беру, сондай-ақ жануарлар дүниесiне мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей немесе жасырын нысанда бұзатын басқа да мәмiлелер жасау, сол сияқты пайдалануға рұқсат алу талап етiлетiн қорықтар мен ерекше қорғалатын басқа да табиғи аумақтардағы жануарлар дүниесi объектiлерiн заңсыз пайдалану, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiстен жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Өсiмдiктер дүниесi объектiлерiн пайдалану құқығын басқа бiреуге заңсыз беру, сондай-ақ өсiмдiктер дүниесiне мемлекеттiк меншiк құқығын тiкелей немесе жасырын нысанда бұзатын басқа да мәмiлелер жасау, сол сияқты пайдалануға рұқсат алу талап етiлетiн өсiмдiктер дүниесi объектiлерiн заңсыз пайдалану, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      127-бап. Энергияны, газды немесе суды заңсыз пайдалану

      Электр не жылу энергиясын, газ не су құбырлары желiлерiнен газды немесе суды заңсыз қосу, пайдакүнемдiк мақсатта пайдалану, сол сияқты кәрiздiк желiлерге заңсыз қосу, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - отыздан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      50) 130-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      51) 132, 133 және 134-баптар алып тасталсын;

      52) 134-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "134-1-бап. Мемлекеттiк заттай гранттарды қайтару мерзiмдерiн
                  бұзу

      Мемлекеттiк заттай гранттардың инвестициялар туралы заңнамада белгiленген қайтару мерзiмдерiн бұзу, -
      шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бес жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бiр мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      53) 135-бап алып тасталсын;

      54) 135-1-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      55) 137, 138, 139-баптар алып тасталсын;

      56) 140-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "140-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын
                Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерге әкету
                немесе жiберу ережелерiн бұзу

      1. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерге әкету немесе жiберу ережелерiн бұзу, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - онға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      шикiзат немесе тауарлар тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - он беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға алпысқа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      57) 142-бап алып тасталсын;

      58) 143 және 144-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "143-бап. Кәсiпкерлiк қызметтiң тыйым салынған түрлерiмен
                айналысу

      Кәсiпкерлiк қызметтiң тыйым салынған, қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ түрлерiмен айналысу, -
      жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      144-бап. Кино- және бейнешығармаларды көпшiлiкке көрсету
               ережелерiн бұзу

      Белгiленген көрсету уақытын және көрермендер санатын сақтамаудан көрiнiс тапқан, кино- және бейнешығармаларды көпшiлiкке көрсету ережелерiн бұзу, -
      жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отыздан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      59) 146-бап алып тасталсын;

      60) 147-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "147-бап. Монополияға қарсы заңнаманы бұзу

      1. Бәсекенi шектеу, жосықсыз бәсеке, нарықтағы басым (монополистiк) жағдайды терiс пайдалану, сол сияқты монополияға қарсы заңдарды өзге де бұзушылық, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса және кiрiс алуға әкеп соқпаса, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүз елуден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бiр мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, кiрiс алуға әкеп соққан iс-әрекеттер, -
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлкi тәркiлене отырып, дара кәсiпкерлер мен лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткiштiң жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бiр мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      61) мынадай мазмұндағы 147-1-баппен толықтырылсын:

      "147-1-бап. Мемлекеттiк монополия туралы заңнаманы бұзу

      Мемлекеттiк монополия субъектiсiнiң Қазақстан Республикасының мемлекеттiк монополия туралы заңнамасында белгiленген шектеулердi сақтамауы, -
      мемлекеттiк монополия субъектiсiне айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      62) 148, 149 және 150-баптар алып тасталсын;

      63) 151-баптың бiрiншi абзацына "азаматтар (дара кәсiпкерлер) және заңды тұлғалар қызметiне заңсыз араласуы, оның iшiнде олардың кәсiпкерлiк қызметiне кедергi келтiретiн заңсыз актiлер шығару және заңсыз тапсырмалар беру түрiнде" деген сөздер "дара кәсiпкерлердiң, заңды тұлғалардың қызметiне заңсыз араласуы, олардың кәсiпкерлiк қызметiне кедергi келтiретiн заңсыз актiлер шығару және заңсыз тапсырмалар беру арқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      64) 152-бап алып тасталсын;

      65) 153-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "153-бап. Тексерудi заңсыз жүргiзу";

      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында "он беске" деген сөздер "жиырмаға" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi тармағында көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      66) 154-бапта:
      бiрiншi абзацта "азаматқа" деген сөз "жеке тұлғаға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отыздан елуге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      67) 155-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "борышкер ұйымның лауазымды адамдарына немесе меншiк иелерiне не дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң отыздан сексенге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "борышкер ұйымның лауазымды адамдарына немесе меншiк иелерiне не дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң отыздан сексенге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      68) 156-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "156-бап. Әдейi банкрот болу

      Әдейi банкрот болу, яғни коммерциялық ұйымның лауазымды адамының немесе меншiк иесiнiң, сол сияқты жеке кәсiпкердiң өз мүдделерi немесе өзге адамдардың мүдделерi үшiн, iрi залал келтiрмейтiндей немесе өзге де ауыр зардаптарға соқтырмайтындай етiп әдейi төлемсiздiк қабiлетiне жеткiзуi, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден жетi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      69) 157-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүзден бес жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      70) 159-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "159-бап. Тұтынушыларды алдау

      1. Сауда қызметiн және қызметтер көрсетудi жүзеге асыратын дара кәсiпкерлердiң немесе ұйымдардың кем өлшеуi, таразыдан жеуi, кем есептеуi, тауардың (көрсетiлетiн қызметтердiң) тұтыну қасиеттерi немесе сапасына қатысты жаңылыстыруы немесе тұтынушыларды өзгедей алдауы, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге бестен онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр қызмет түрiне берiлетiн лицензиядан айырып және қызметiн тоқтата тұрып немесе оған тыйым салып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      71) 160-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзацта "жиырмадан" деген сөз "отыздан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      екiншi абзацта "жүзге" деген сөз "сексенге" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзацта "елуге" деген сөз "қырыққа" деген сөзбен ауыстырылсын;

      72) 161-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "161-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметiн реттеу
                 саласындағы заңнамасын бұзу

      1. Сатып алушының өтiнiшi бойынша тауар, оның шығарылған жерi, дайындаушылары, тұтыну қасиеттерi, кепiлдiк берiлген мiндеттемелер және талап қою тәртiбi туралы қажеттi ақпарат бермеу, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бiрден екiге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - екiден беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Бақылау-өлшеу аспаптарын орналастыру тәртiбiн бұзу, -
      ескерту жасауға немесе лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң екiден үшке дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Базар әкiмшiлiгiнiң базар аумағын уақтылы тазартуды және абаттандыруды қамтамасыз ету, базарда санитарлық күн өткiзу және базар аумағындағы объектiлерге және сауда орындарын энергиямен, сумен, жылумен жабдықтауға қатысты сервистiк қызмет көрсету жөнiндегi талаптарды бұзуы, -
      шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға он бестен жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Сауда қызметi субъектiлерiнiң тауардың сапасы мен қауiпсiздiгiн куәландыратын құжаттарсыз, сатылу уақытында сапасын жоғалтқан және сапасыздық разрядына өткен және (немесе) тұтынушылардың өмiрi мен денсаулығы үшiн қауiпсiздiк талаптарына сай келмейтiн (соның iшiнде Қазақстан Республикасының аумағына одан тыс жерлерден әкелiнген) тауарларды сатуы, сол сияқты тауарлардың қауiпсiздiк талаптарына сәйкестiгiн куәландыратын ресми құжатты заңсыз пайдалануы, -
      тауарлары тәркiлене отырып не онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен жетiге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі мөлшерiнде, ірі кәсіпкерлік субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Осы баптың бiрiншi - төртiншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер (әрекетсiздiктер), -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жетiден онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      73) 162-баптың екiншi абзацында "жиырма беске дейiнгi" деген сөздер "оннан жиырма беске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      74) 163, 163-1 және 164-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "163-бап. Этил спиртi немесе алкогольдi өнiм айналымы
                ережелерiн бұзу, сол сияқты белгiленген
                стандарттарға сәйкес келмейтiн этил спиртi мен
                алкогольдi өнiмдi өндiру

      1. Этил спиртi немесе алкогольдi өнiм айналымы ережелерiн бұзу, сол сияқты тұтынушылардың өмiрi мен денсаулығы үшiн қауiпсiздiк талаптарына сай келмейтiн этил спиртi мен алкогольдi өнiмдi өткiзу мақсатында өндiру, -
      құқық бұзушылықтың тiкелей объектiсi болған тауарлар және құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған кiрiстер тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - жүз елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден жетi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      құқық бұзушылықтың тiкелей объектiсi болған тауарлар және құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған кiрiстер тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жүз елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға тоғыз жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      163-1-бап. Темекi бұйымының маркасын пайдалану

      1. Темекi бұйымдарының өздерiн немесе темекi бұйымы сатылатын немесе тасымалданатын кез келген қорапты, қаптаманы қоспағанда, өзiнде темекi бұйымының маркасы бар кез келген тауарларды қасақана тарату, көрмеге қою, сату, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - он бестен жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, - 
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетпiстен жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      164-бап. Тауарларды құжаттарсыз сату

      1. Дара кәсiпкерлердiң және сауда қызметiн жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларды шығарылған елi туралы, дайындаушысы, жеткiзушiсi немесе сатушысы туралы не тауар (қызмет) туралы мемлекеттiк тiлде және орыс тiлiнде анық және жеткiлiктi ақпараты бар құжаттарсыз сатуы, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға сексеннен жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      75) 166-баптың екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      76) мынадай мазмұндағы 166-1-баппен толықтырылсын:

      "166-1-бап. Ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын
                  қабылдаудан бас тарту

      1. Қазақстан Республикасы аумағында айналымда жүрген және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес қабылдауға жататын ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын көрсетулi құны бойынша қабылдаудан бас тарту, -
      дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы аумағында айналымда жүрген және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес қабылдауға жататын ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын қабылдаудан, ұсақтау мен айырбастаудан бас тартуы, -
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      77) 168-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға - айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға - айлық есептiк көрсеткiштiң алпыстан жүзге дейiнгi мөлшерiнде, орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - төрт жүзден жетi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға алты жүзден тоғыз жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      78) 168-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "168-1-бап. Микрокредиттiк ұйымдар туралы заңнама
                  талаптарын бұзу

      1. Микрокредиттiк ұйымдардың микрокредиттiк ұйымдар туралы заңнамаға сәйкес тыйым салынған не олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруы, -
      лауазымды адамдарға - айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - мәмiле сомасының оннан бiр процентiне дейiнгi не операциялар бойынша алынған кiрiс сомасының отыз процентiне дейiнгi мөлшерде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға мәмiле сомасының оннан бiр процентiне дейiнгi не операциялар бойынша алынған кiрiс сомасының елу процентiне дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Микрокредиттiк ұйымның бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күнi шындыққа сәйкес келмейтiн жарнаманы хабарлауы немесе жариялауы, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      79) 168-2-бап мынадай мазмұндағы 4-1 бөлiкпен толықтырылсын:
      "4-1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген ең төменгi резервтiк талаптардың нормативтерiн банктердiң әлденеше рет бұзуы, -
      заңды тұлғаға үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      80) 169-1-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - қырық, лауазымды адамдарға, жеке кәсiпкерлерге - алпыс, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      81) 170-1-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "жағдайларды" деген сөздер "әрекеттердi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға - жүз, заңды тұлғаларға сегiз жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға - үш жүз, заңды тұлғаларға бiр мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      82) 173-бапта:
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацында "төрт жүз елуге дейiнгi" деген сөздер "екi жүзден төрт жүзге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацында "бес жүзге дейiнгi" деген сөздер "екi жүзден бес жүзге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесiншi, алтыншы, жетiншi, сегiзiншi бөлiктердiң екiншi абзацында "айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi" деген сөздер "елу айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      тоғызыншы бөлiктiң екiншi абзацында "айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзге дейiнгi" деген сөздер "екi жүз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      оныншы бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамға - елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, заңды тұлғаға тиiсiнше есепке алынбаған соманың бес процентi мөлшерiнде, бiрақ жүз айлық есептiк көрсеткiштен кем емес мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      он бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамға - елу, заңды тұлғаға бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      он екiншi бөлiктiң екiншi абзацында "айлық есептiк көрсеткiштiң жүзге дейiнгi" деген сөздер "жүз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      он үшiншi бөлiктiң екiншi абзацында "айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi" деген сөздер "елу айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      он бесiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамға - айлық есептiк көрсеткiштiң отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаға жүзден екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      он алтыншы бөлiктiң екiншi абзацында "көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде" деген сөздер "көрсеткiш мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      83) 174-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаға екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      84) 175-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "елуге дейiнгi" деген сөздер "жиырмадан елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "бес жүзге дейiнгi" деген сөздер "екi жүзден бес жүзге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен жетiге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, жеке нотариустарға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      85) 176-бапта:
      екiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "азаматқа" деген сөз "жеке тұлғаға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзацта "жүзге" деген сөз "елуден жүзге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      86) 177-баптың үшiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      87) 179 және 180-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "179-бап. Заңды тұлғаның бухгалтерлiк есепке алу туралы
                заңнаманы бұзуы

      1. Заңды тұлғаның бухгалтерлiк есеп жүргiзуден жалтару немесе бухгалтерлiк есепке алудың бекiтiлген стандарттарын және Ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметiнiң бухгалтерлiк есебi шоттарының бас жоспарын сақтамау түрiнде бухгалтерлiк есепке алу туралы заңнаманы бұзуы, егер бұл iс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жетпiстен жүз қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Құрылтай құжаттарына сәйкес заңды тұлғаның құрылтайшыларына (қатысушыларына), тiркеу орны бойынша мемлекеттiк статистика органдарына, бақылау және қадағалау органдарына олардың құзыретiне сәйкес қаржы есептiлiгiн табыс етуден бас тарту, белгiленген мерзiмдi бұза отырып табыс ету не оны дәлелдi себепсiз табыс етпеу, -
      шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жетпiстен екi жүзге дейінгi мөлшерiнде, ірі кәсіпкерлік субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Заңды тұлғалардың валюта операцияларын бухгалтерлiк есепте олардың нәтижелерiн тиiсiнше көрсетпей жүргiзуi, -
      шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - есепке алынбаған соманың жиырмадан елу процентiне дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүз процентiне дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Заңды тұлғалардың есепке алу мен есептiлiктiң белгiленген нысандары тәртiбiн бұза отырып, валюта операцияларының бухгалтерлiк есебiн жүргiзуi, -
      шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - есепке алынбаған соманың елу процентiне дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз процентiне дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      180-бап. Валюта операциялары бойынша есептiлiктi табыс ету
               ережелерiн бұзу

      1. Жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етiлетiн валюта операциялары бойынша есептiлiктi уақтылы табыс етпеуi (заңнамада белгiленген мерзiм күнiнен асып кеткен мерзiмде) немесе дұрыс емес есептiлiктi табыс етуi, -
      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Табыс етпеу, сондай-ақ осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан сексенге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      88) 181-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - анықтама-сертификат жазылған соманың жетпiс процентiне дейiнгi мөлшерде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз процентiне дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      89) 182-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-бап. Валюта операциялары туралы хабарламаны растауды,
                сондай-ақ валюта операцияларына тiркеу куәлiгi мен
                лицензия алу үшiн құжаттар беру мерзiмiн бұзу

      Жеке және заңды тұлғалардың валюта операциялары туралы хабарламаны растауды, валюта операцияларына тiркеу куәлiгiн, валюта операцияларына лицензия алу үшiн құжаттар беру мерзiмiн бұзуы, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жүзге дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсіпкерлерге - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      90) 183-баптың екiншi абзацында "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi" деген сөздер "жиырма айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      91) 185-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      92) 186-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ұйым басшыларына, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      93) 187-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "187-бап. Ұлттық және шетелдiк валюта түрiндегi қаражатты
                шетелден қайтармау, сол сияқты импорттық мәмiлелер
                бойынша алынатын тауарды алмау не ақшаны қайтармау

      1. Тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) алу не ақшаны қайтару валюталық реттеу туралы заңнамалық актiге сәйкес мiндеттi болған жағдайда, тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) алмау не Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы тауарларды өткiзудi көздейтiн импорттық мәмiлелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшiн резиденттiң резидент емесiн, пайдасына аударған, уәкiлеттi банктердегi шоттарға есептелуге жататын ақшаны қайтармау, -
      жеке тұлғалар мен лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде белгiленген жағдайларды қоспағанда, тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң) импортына, экспортына байланысты мәмiлелер бойынша Қазақстан Республикасының уәкiлеттi банктерiндегi шоттарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мiндеттi түрде аударылуға жататын ақшаны қайтармау, -
      жеке тұлғалар мен лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Алынбаған тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) не қайтарылмаған ақша он мың АҚШ долларына баламалы сомадан асқан және бұл әрекеттерде қылмыстық жазалау әрекетiнiң белгiлерi жоқ болған жағдайда осы бапта көзделген құқық бұзушылықтарды жасағаны үшiн жауаптылық туындайды.";

      94) 188-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - белгiленген тәртiптi бұза отырып жүргiзiлген операция сомасының жетпiс процентiне дейiнгi мөлшерде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз процентiне дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      95) 189-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      96) 195-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      97) мынадай мазмұндағы 201-1-баппен толықтырылсын:

      "201-1-бап. Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар
                  туралы заңнамалық актiсiнiң талаптарын бұзу

      1. Пайлық инвестициялық қор компаниясын басқаратын акционерлiк инвестициялық қордың Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамалық актiсiнде өзiнiң қызметi, инвестициялық қордың таза активтерiнiң құрамы мен құнын сипаттайтын көрсеткiштер туралы ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ оны жариялау және тарату тәртiбiн бұзуы, -
      лауазымды адамдарға - айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Пайлық инвестициялық қор компаниясын басқаратын акционерлiк инвестициялық қордың дәл емес, толық емес немесе жаңылыстыратын ақпаратты таратуы немесе жариялауы, -
      лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      98) 204-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      99) 205-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - алтыға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырықтан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - есепке тұрмаған әр айы үшiн салық салынатын айналым сомасының отыз процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      төртiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен он беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      бесiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - алпыстан жүз жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      100) 205-1-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырықтан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      101) 206-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "206-бап. Салық есептiлiгiн, сондай-ақ салық төлеушiнiң
                мониторингiн жүргiзуге қажеттi құжаттарды табыс
                етпеу

      1. Салық төлеушiнiң, осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген жағдайды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген мерзiмде салық органына салық есептiлiгiн табыс етпеуi, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға алпыстан сексенге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Салық төлеушiнiң салық есептiлiгiн Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген мұндай есептiлiктi табыс ету мерзiмiнен тоқсан күн өткенше салық органына табыс етпеуi, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға сексеннен жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Салық төлеушiлердiң мониторингiн жүргiзу үшiн қажеттi құжаттарды (оның iшiнде электрондық түрдегi), сондай-ақ электрондық мониторинг бойынша салық есептiлiгiн салық төлеушiнiң уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген мерзiмде табыс етпеуi не оны табыс етуден бас тартуы, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      102) 208-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "208-бап. Кiрiстердi, шығыстарды және салық салу объектiлерiн
                есепке алу ережелерiн бұзу

      1. Салық төлеушiде кiрiстер, шығыстар және салық салу объектiлерi есебiнiң болмауы немесе осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген жағдайды қоспағанда, оның Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiптi бұза отырып жүргiзiлуi, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - есепке алынбаған тауарлар (жұмыстар, көрсетiлген қызметтер) құнының бес процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға он процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - есепке алынбаған тауарлар (жұмыстар, көрсетiлген қызметтер) құнының он процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлген қызметтердi) есепке алу және сату жөнiндегi операциялардың есеп құжаттамасында көрсетiлмеуi, -
      дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - есепке алынбаған тауарлар (жұмыстар, көрсетiлген қызметтер) құнының бес процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға он процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Бухгалтерлiк есептiң бастапқы құжаттарының және (немесе) шот-фактураларының және (немесе) тiркелiмдерiнiң болмауы, бухгалтерлiк есептiң шоттарында және қаржы есептiлiгiнде салық төлеушiнiң активтерi мен мiндеттемелерiнiң дер кезiнде немесе дұрыс көрсетiлмеуi осы баптың мақсаты үшiн кiрiстердi, шығыстарды және салық салу объектiлерiн есепке алу ережелерiн бұзу деп түсiнiледi.";

      103) 208-1-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - он бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүргiзiлген есеп айырысу сомасының отыз процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      104) 209-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң үстеп есептелген сомасының отыз процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - декларацияда өсiрiп көрсетiлген шығын сомасынан есептелген корпоративтiк табыс салығы немесе жеке табыс салығы сомасының отыз процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға декларацияда өсiрiп көрсетiлген шығын сомасынан есептелген корпоративтiк табыс салығы сомасының елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - ағымдағы төлемдердiң кемiтiп көрсетiлген сомасының отыз процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      алтыншы бөлiктiң екiншi абзацында "елу" деген сөз "отыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      105) 210-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - салықтың және басқа да мiндеттi төлемдердiң ұсталмаған сомасының отыз процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - салықтың және басқа да мiндеттi төлемдердiң аударылмаған сомасының отыз процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      106) 211-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - шот-фактураға енгiзiлген қосылған құн салығы сомасының жүз жиырма процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      107) 212-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi" деген сөздер "он бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер, -";

      екiншi абзацта "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi" деген сөздер "отыз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      108) 213 және 214-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "213-бап. Акцизделетiн тауарларды әкелу, тасымалдау, өндiру,
                сақтау мен өткiзу ережелерiн бұзу

      1. Акцизделетiн тауарларды әкелудiң, тасымалдаудың, өндiрудiң, сақтау мен өткiзудiң заңнамада белгiленген ережелерiн бұзу, -
      акцизделетiн тауарлары тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет, -
      акцизделетін тауарлары тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - елуден сексенге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүз елуден үш жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      214-бап. Таңбалау тәртiбi мен ережелерiн бұзу

      Акцизделетiн тауарларды акциздiк маркалармен таңбалаудың заңнамада белгiленген тәртiбi мен ережелерiн бұзу, -
      таңбалау тәртiбi мен ережелерi бұзылып таңбаланған тауарлары тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      109) 215-баптың үшiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      110) 216-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      111) 219-бапта:
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      төртiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      112) 220-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетпiстен жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      113) 221-бапта:
      бiрiншi абзацта "төтенше жағдайлар жөнiндегi мемлекеттiк комитет органының" деген сөздер "төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi органдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға алпыстан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      114) 222-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтiң белгiлi бiр түрiне берiлген лицензиядан, арнайы рұқсаттан айыра отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтiң белгiлi бiр түрiне берiлген лицензиядан, арнайы рұқсаттан айыра отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      115) 223-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      116) 224-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң екiден онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейiнгi мөлшерде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      117) 225-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң екiден онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      118) 225-1-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң екiден онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      119) 229-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "өз бетiмен" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      120) 230-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      121) 231-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "231-бап. Сәулет-құрылыс қызметi саласында заңнама мен
                мемлекеттiк нормативтердiң талаптарын бұза отырып,
                жобалау алдындағы, iздестiру, жобалау,
                құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау, құрылыс
                материалдарын, бөлшектерi мен құрастырмаларын
                шығару мен қолдану

      1. Сәулет-құрылыс қызметi саласында заңнама талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, iздестiру, жобалау, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектерi мен құрастырмаларын шығару, қолдану, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      қызметтiң тиiстi түрiне берiлген лицензиядан айыра отырып не онсыз, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетi жүзден тоғыз жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      122) 232-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып не онсыз, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "қызметтiң тиiстi түрiне берiлген лицензиядан айыра отырып не онсыз, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден сегiз жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      123) 233-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "233-бап. Белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау
                құжаттамасынсыз объектiлердi тұрғызу және қайта
                жаңғырту кезiнде құрылыс, құрылыс-монтаж,
                жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу

      1. Белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау құжаттамасынсыз объектiлердi тұрғызу және қайта жаңғырту кезiнде құрылыс, құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу, -
      жүргiзiлiп жатқан жұмыстарын тоқтата тұрып, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      лицензиядан айыра отырып не онсыз және жүргiзiлiп жатқан жұмыстарын тоқтата тұрып, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткiштiң елуден жүзге дейінгі мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      124) 234-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен жетiге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      125) 235-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "235-бап. Белгiленген тәртiппен сараптамадан өткiзiлмеген
                немесе құрылыс жұмыстарын жүргiзу құқығына рұқсатсыз
                объектiлердi салу, қайта жаңғырту және күрделi
                жөндеу

      1. Заңнамада белгiленген тәртiппен мемлекеттiк сараптамадан өткiзiлмеген немесе құрылыс жұмыстарын жүргiзу құқығына рұқсатсыз объектiлердi салу, қайта жаңғырту және күрделi жөндеу, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      126) 236-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға - мемлекеттiк қабылдау комиссиясының мүшелерiне, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      127) 237-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "237-бап. Заңсыз құрылыс

      Белгiленген тәртiппен алынған лицензиясыз, рұқсатсыз өндiрiстiк, тұрғын-үй, шаруашылық, гидротехникалық (су шаруашылығы) немесе тұрмыстық объектiлердi заңсыз салу, -
      заңсыз салынған немесе салынып жатқан құрылысты мәжбүрлеп бұзып не онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      128) 238-бапта:
      тақырыпта және бiрiншi абзацта "өз бетiмен" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      129) 239-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      130) 240-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "талаптарды" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ гигиеналық нормативтердi" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      131) 241-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - жиырма бес, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      132) 242-бапта:
      тақырып және бiрiншi абзац "шығарылуы" деген сөзден кейiн ", қалдықтарды орналастыру" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi абзацта "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi" деген сөздер "жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      133) 243-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қоршаған ортаны ластағаны үшiн төлем ставкасының бiр мың процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      134) 244-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "244-бап. Атмосфераға шығарылған қалдықтарды тазалауға және
                сарқынды суларды ағызуға арналған жабдықтарды
                пайдалану ережелерiн бұзу, сондай-ақ жабдықтарды
                пайдаланбау

      Атмосфераға шығарылған қалдықтарды тазалауға және сарқынды суларды ағызуға арналған жабдықтарды пайдалану ережелерiн бұзу, сондай-ақ жабдықтарды пайдаланбау, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      135) 245-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      136) 246-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "246-бап. Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы
                нормативтерден асып кететiн көлiк және басқа да
                жылжымалы құралдарды шығару

      1. Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы, сондай-ақ олардың жұмыс iстеуi кезiнде шығатын шудың деңгейi белгiленген нормативтерден асып кететiн автомобильдердi, ұшақтарды, кемелердi және басқа да жылжымалы құралдарды және қондырғыларды пайдалануға шығару, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      қызметiн тоқтата тұрып немесе оған тыйым салып, не онсыз, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң отыздан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз елуден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      137) 247-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе екi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      138) 248-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "248-бап. Атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi заңнаманы бұзу

      1. Атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi талаптарға сәйкес келмейтiн жаңа және қайта жаңғыртылған кәсiпорындарды, құрылыстарды және басқа да объектiлердi пайдалануға қабылдау, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi талаптарға сәйкес келмейтiн жаңа және қайта жаңғыртылған кәсiпорындарды, құрылыстарды және басқа да объектiлердi пайдалану, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      139) 249-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - отыздан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      140) 250-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "өз бетiмен" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      141) 251, 252 және 253-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "251-бап. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi тиiмсiз
                пайдалану немесе пайдаланбау

      Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi тиiмсiз пайдалану немесе пайдаланбау топырақ құнарлылығының төмендеуiне әкеп соқтырған болса, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      252-бап. Жердi пайдаланудың табиғат қорғау режимi талаптарын
               орындамау

      1. Жердi пайдаланудың табиғат қорғау режимi талаптарын орындамау, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      253-бап. Жердi нысаналы мақсатында пайдаланбау

      Жердi нысаналы мақсатында пайдаланбау, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүз жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      142) 254-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүз онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      143) 255-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      144) 256-бапта:
      бiрiншi абзацта "Азаматтардың" деген сөз "Жеке" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi абзацта "айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi" деген сөздер "отыз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      145) 257-бапта:
      тақырып "учаскелерi" деген сөзден кейiн ", арнайы жер қоры" деген сөздермен толықтырылсын;

      бiрiншi абзац "учаскелерi" деген сөзден кейiн ", арнайы жер қоры" деген сөздермен толықтырылсын;

      146) 258-баптың екiншi абзацында "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi" деген сөздер "жиырма айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      147) 259-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      148) 261-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      149) 262-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      150) 263-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      151) 264-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      152) 265-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - он бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      153) 266-бап алып тасталсын;

      154) 267-баптың екiншi абзацында "жиырма беске дейiнгi" деген сөздер "оннан жиырмаға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      155) 268-баптың екiншi абзацында "жиырма беске дейiнгi" деген сөздер "оннан жиырмаға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      156) 270-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      157) 271-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiстен жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      158) 272-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      159) 273-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      160) 274-баптың екiншi абзацында "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi" деген сөздер "жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      161) 275-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "275-бап. Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргiзу
                ережелерiн бұзу

      1. Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргiзу ережелерiн, сондай-ақ жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарттардың талаптарын бұзу, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз жиырмадан жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарттардың қоршаған ортаны қорғау мәселелерi жөнiндегi экологиялық талаптары мен шарттарын орындамау, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз жиырмадан жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      162) 276-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      163) 277-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      164) 278-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "278-бап. Су айдындарының жай-күйiне әсер ететiн заңсыз
                құрылыс

      1. Өзендердiң және басқа да су айдындарының жай-күйiне әсер ететiн ғимараттарды, құрылыстарды және басқа да объектiлердi заңсыз салу, -
      ескерту жасауға немесе заңсыз салынған құрылысты мәжбүрлеп бұздыра отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Заңсыз су ұңғымасын бұрғылау және жер асты суларының су тарту тоғандарын салу, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      165) 279-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетпiстен жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      166) 280-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң отыздан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      167) 281-баптың екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      168) 282-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      169) 283-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе заңсыз кесiлген ағаштар мен бұталар, құқық бұзушының көлiк құралдары және аталған құқық бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "заңсыз кесiлген ағаштар мен бұталар, құқық бұзушының көлiк құралдары және аталған құқық бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден бiр мың бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      170) 284-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - жүз, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - бес жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бiр мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      171) 285-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетпiстен жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екi жүз елуге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      172) 286-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "Орман" деген сөз "Мемлекеттiк орман" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      173) 287-бапта:
      тақырыпта "өз бетiмен" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мәтiнде "азаматтарға", "өз бетiмен" деген сөздер тиiсiнше "жеке тұлғаларға", "заңсыз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      174) 289-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "289-бап. Орман үшiн пайдалы фаунаны құрту, сондай-ақ орманды
                қалдықтармен, химиялық заттармен бүлдiру, ластау
                және орман қоры жерiне өзге де залал келтiру

      1. Орман үшiн пайдалы фаунаны жою, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ормандардың қурап қалуына немесе ауруға шалдығуына не ластануына ұшырататын сарқынды сулармен, химиялық заттармен, өнеркәсiптiк және тұрмыстық төгiндiлермен, қалдықтармен және тастандылармен орманды бүлдiру, -
      жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Орман қоры жерiндегi орман құрғату жыраларын, дренаж жүйелерi мен жолдарды жою немесе бүлдiру, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бiрiншi - үшiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жетiден онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - төрт жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      175) 290-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - үш, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      176) 291-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - жиырма, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      177) 293-баптың екiншi абзацында "айлық есептiк көрсеткiштiң төрт жүзге дейiнгi" деген сөздер "үш жүз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      178) 294-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға сексеннен жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырма бестен елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiстен жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      179) 295-бапта:
      тақырыпта "өз бетiмен" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "өз бетiмен" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң сегiзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң сегiзден он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға алпыстан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      180) 296-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң сегiзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      181) мынадай мазмұндағы 296-1-баппен толықтырылсын:

      "296-1-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жекелеген
                  түрлерiнде жеке тұлғалардың болу тәртiбiн бұзу

      Жеке тұлғалардың мемлекеттiк табиғи қорықтардың, мемлекеттiк ұлттық табиғи саябақтардың, мемлекеттiк табиғи резерваттардың, мемлекеттiк табиғи саябақтардың аумақтарына арнайы рұқсатсыз және бару үшiн белгiленген орындардан тыс жерлерде болуы, -
      ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң екiге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      182) 297 және 298-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "297-бап. Селекциялық-гендiк мақсаттағы объектiлердi бүлдiру
                немесе жою

      Селекциялық-гендiк мақсаттағы объектiлердi: артықшылығы бар ағаштарды, артықшылығы бар ағаштардың мұрағаттық клондарын, географиялық дақылдарды, популяциялар мен будандардың сынақ дақылдарын бүлдiру немесе жою, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      298-бап. Заңсыз аң аулау, жануарлар дүниесiн пайдалану

      1. Аң аулау ережелерiн, сондай-ақ жануарлар дүниесiн пайдаланудың басқа да түрлерiн жүзеге асыру ережелерiн қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ бұзу және осы баптың екiншi және үшiншi бөлiктерiнде көзделген аң аулау ережелерiн бұзу, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Жарылғыш құрылғыларды, авиа-, авто-, мотокөлiк құралдарын, оның iшiнде қарда жүретiн техниканы қолданып заңсыз аң аулау, сондай-ақ әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған аң аулау ережелерiн бұзу, -
      жануарларды аулау құралдары, көлiк құралдары және аталған құқық бұзушылықты жасау құралдары болған өзге де заттары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жетiден он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не екi жылға дейiнгi мерзiмге аң аулау құқығынан айыруға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      құқық бұзушылық жасау құралдары немесе тiкелей құқық бұзушылық объектiлерi болған заттары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не екi жылға дейiнгi мерзiмге аң аулау құқығынан айыруға әкеп соғады.";

      183) 298-1-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "құқық бұзушылық жасау құралдары немесе тiкелей құқық бұзушылық объектiлерi болған заттары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      184) 299-бапта "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      185) 300-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      186) 301-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      187) 302-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "лауазымды адамдарға" деген сөздерден кейiн ", дара кәсiпкерлерге" деген сөздермен толықтырылсын;

      "жүз елуге дейiнгi" деген сөздер "жүзден жүз елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "лауазымды адамдарға" деген сөздерден кейiн ", дара кәсiпкерлерге" деген сөздермен толықтырылсын;

      "жүз елуге дейiнгi" деген сөздер "жүзден жүз елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      екiншi абзацта "екi жүзге дейiнгi" деген сөздер "жүз елуден екi жүзге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      188) 303-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "өз бетiмен" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға - жиырма, заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      құқық бұзушылық жасалған кемесi мен құралдары, сондай-ақ алынған зерттеулер нәтижелерi тәркiлене отырып не онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға жүз елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      189) 304-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырма, заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      құқық бұзушылық жасалған кемесi мен құралдары тәркiлене отырып не онсыз, жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырма бес есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, заңды тұлғаларға қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      190) 305-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында "жүз елуге дейiнгi" деген сөздер "жетпiске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      екiншi абзацта "екi жүзге дейiнгi" деген сөздер "жүзден жүз елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      191) 306-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "306-бап. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңындағы
                минералдық және жанды ресурстарды заңсыз беру

      1. Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңындағы минералдық және жанды ресурстарды шет мемлекеттердiң жеке немесе заңды тұлғаларына не шет мемлекеттерге заңсыз беру, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға заңсыз берiлген минералдық және жанды ресурстар құнының жүз процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      құқық бұзушылық жасалған кемесi мен құралдары, сондай-ақ алынған зерттеу нәтижелерi тәркiлене отырып не онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға заңсыз берiлген минералдық және жанды ресурстар құнының екі жүз проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      192) мынадай мазмұндағы 306-1-баппен толықтырылсын:

      "306-1-бап. Экологиялық аудит туралы заңнаманы бұзу

      1. Мiндеттi экологиялық аудит жүргiзу туралы заңнама талаптарын орындамау, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Экологиялық аудиторлардың (экологиялық аудиторлық ұйымдардың) көрiнеу дұрыс емес экологиялық аудиторлық есеп жасауы, -
      экологиялық аудиторларға - айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, экологиялық аудиторлық ұйымдарға бес жүзден жетi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      экологиялық аудиторлық қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, экологиялық аудиторларға - айлық есептiк көрсеткiштiң сексеннен жүзге дейiнгi мөлшерiнде, экологиялық аудиторлық ұйымдарға - сегiз жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Тексерiлiп жатқан тұлғаның экологиялық аудит жүргiзiлу барысында дұрыс емес экологиялық аудиторлық есеп жасауға әкеп соғатын көрiнеу дұрыс емес немесе толық емес ақпаратты беруi, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға бес жүзден жетi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      193) 307-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң екiден беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      194) 308-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "308-бап. Карантиндiк тексеруден және тиiстi өңдеуден өтпеген
                материалдарды әкелу және әкету

      Карантиндiк тексеруден және тиiстi өңдеуден өтпеген импортталатын және экспортталатын өсiмдiк материалдарын өсiмдiк карантинi жөнiндегi шекаралық пункттерге және шекарадағы бекеттерге әкелу және олардан әкету, осы жүктердi рұқсат етiлетiн карантин құжаттарынсыз тасымалдау, -
      карантиндегi өнiмдердi тәркiлей отырып не онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң екiден беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға алпыстан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      195) 309-бап алып тасталсын;

      196) 309-1-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "белгiлi бiр қызмет түрiне берiлген лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып не онсыз, лауазымды адамдарға, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      төртiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға - айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүзден алты жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      бесiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетпiс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      алтыншы бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      сегiзiншi бөлiктiң екiншi абзацында "бес жүзден жетi жүзге дейiнгi" деген сөздер "төрт жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      197) 309-2-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма бестен елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      198) мынадай мазмұндағы 309-3-баппен толықтырылсын:

      "309-3-бап. Фитосанитариялық есепке алу мен есептiлiктi жүзеге
                  асыру тәртiбiн бұзу

      Фитосанитариялық есептiлiктi табыс етпеу, сол сияқты уақтылы табыс етпеу, -
      жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      199) 310-бапта:
      тақырыпта және мәтiнде "Мал дәрiгерлiк", "мал дәрiгерлiк", "мал дәрiгерлiк саласында" деген сөздер тиiсiнше "Ветеринария", "ветеринариялық", "ветеринария саласында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 8-1) және 8-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "8-1) ветеринария саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның тиiстi қорытындысынсыз жаңа, жетiлдiрiлген ветеринария препараттарын қолдану;
      8-2) ветеринариялық-санитариялық объектiлердi салу мен ұстауды қамтамасыз етпеу;";

      он бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      200) 311-баптың үшiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацында "Азаматтардың" деген сөз "Жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      201) 312-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      202) 313-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетпiстен жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      203) 314-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "314-бап. Су айдындарында қауiпсiздiк ережелерiн бұзу немесе
                орындамау

      1. Су айдындарында қауiпсiздiк ережелерiнiң сақталуына жауапты адамның оларды бұзуы немесе орындамауы, егер бұл адам денсаулығына зиян немесе елеулi залал келтiрсе, қылмыс белгiлерi болмаған кезде, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырықтан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      204) 315-бапта:
      бiрiншi абзацта "Құзыреттi", "құзыреттi" деген сөздер тиiсiнше "Уәкiлеттi", "уәкiлеттi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не атом энергиясын пайдалану саласында қызметтiң белгiлi бiр түрiне берiлген лицензиядан айыруға әкеп соғады.";

      205) 316-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не атом энергиясын пайдалану саласында қызметтiң белгiлi бiр түрiне берiлген лицензиядан айыруға әкеп соғады.";

      206) 317-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "317-бап. Техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету
                саласындағы заңнаманы бұзу";

      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "Стандарттау, сертификаттау және өлшем бiрлiгi туралы заңдарды" деген сөздер "Техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      он бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға сексеннен жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      207) 318-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетпiстен жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      208) 319-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      209) 319-1-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза  қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      210) 320-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      211) 321-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "321-бап. Есiрткi құралдарын, психотроптық заттар мен
                прекурсорларды насихаттау және заңсыз жарнамалау

      1. Есiрткi құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттау, сол сияқты оларды заңсыз жарнамалау, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есiрткi құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмiне енген есiрткi құралдарын және психотроптық заттарды медицина және фармацевтика қызметкерлерiне арнап мамандандырылмаған баспа басылымдарында жарнамалау, сол сияқты құрамында есiрткi құралдары және психотроптық заттар бар дәрiлiк препараттар үлгiлерiн жарнамалау мақсатында тарату, -
      тиiстi қызмет түрiне берiлген лицензиядан айыра отырып не онсыз, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден жетi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертулер.
      1. Осы бапта есiрткi құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттау деп жеке және заңды тұлғалардың есiрткi құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды әзiрлеу, дайындау тәсiлдерi, әдiстерi туралы және оларды пайдалану, сатып алу орындары туралы мәлiметтердi таратуға, сондай-ақ кiтап өнiмдерiнiң, бұқаралық ақпарат құралдары өнiмдерiнiң өндiрiсiне және оны таратуға, аталған мәлiметтердi компьютер желiлерiнде таратуға немесе осы мақсатта да өзге де iс-әрекеттер жасауға бағытталған қызметiн түсiнген жөн.
      2. Осы бапта есiрткi құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды заңсыз жарнамалау деп жеке және заңды тұлғалардың адамның қабылдауы мен түйсiгiне ол сезiне алмайтындай әсер ететiн, оның есiрткi құралдарына, психотроптық заттар мен прекурсорларға қызығушылығын қалыптастыратын немесе қолдайтын кез келген ақпаратты кез келген құралдар көмегiмен кез келген нысанда тарату және орналастыру жөнiндегi қызметiн түсiнген жөн.";

      212) 323-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "323-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
                салауаттылығы саласындағы заңнаманы, сондай-ақ
                гигиеналық нормативтердi бұзу

      1. Абайсыздықтан жаппай ауруға немесе адамдардың улануына, немесе адам өлiмiне әкеп соқтырмаған, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi, сондай-ақ гигиеналық нормативтердi бұзу, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, адамның денсаулығына зиян келтiруi мүмкiн iс-әрекет, егер бұл әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      қызметiн тоқтата тұрып не онсыз, жеке тұлғаларға - екi жүз, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - төрт жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      213) 325-бапта:
      бiрiншi абзац "таратуы" деген сөзден кейiн ", орналастыруы" деген сөзбен толықтырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      214) 326-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацында "Дәрiгердiң" деген сөз "Маскүнемдiкпен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп танылған не дәрiгердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      215) 327-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      216) 329-бап алып тасталсын;

      217) 330-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "азаматтарды", "азаматтардың" деген сөздер "жеке тұлғаларды", "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзацта "үшке дейiнгi" деген сөздер "үштен онға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза  қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      екiншi абзацта "беске дейiнгi" деген сөздер "оннан жиырмаға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      218) 332-бапта:
      бiрiншi және екiншi бөлiктердiң бiрiншi абзацында "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған, сол сияқты осы Кодекстiң 333-бабында көзделген құқық бұзушылық үшiн бiр жыл iшiнде әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылған адам жасаған iс-әрекеттер, -";

      219) 333-бапта:
      бiрiншi абзацта "Азаматтардың" деген сөз "Жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткiштiң екiге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - онға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      220) 334-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған не аварияларды, өрттердi, табиғи апат зардаптарын жою кезеңiнде жасалған iс-әрекеттер, -";

      221) мынадай мазмұндағы 336-2-баппен толықтырылсын:

      "336-2-бап. Қоғамдық орындарда есiрткi құралдарын,
                  психотроптық заттарды және прекурсорларды
                  медициналық тұрғыдан тыс тұтыну

      1. Қоғамдық орындарда есiрткi құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды медициналық тұрғыдан тыс тұтыну, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң бiрден екiге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      222) 337-бап алып тасталсын;

      223) 340-баптың екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      224) 342-баптың үшiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      225) 344-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмдерi тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмдерi тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      телевизия бағдарламалары мен (немесе) радиохабарларын ұйымдастыру жөнiндегi қызметке берiлетiн лицензиядан айырып және заңды тұлғаның қызметiне тыйым сала отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бiр мыңнан екi мыңға дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      226) 345-бап алып тасталсын;

      227) 346-баптың екiншi абзацында "азаматтарға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға" деген сөздер "лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      228) 347-баптың екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      229) 348-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      230) 349-бапта:
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      төртiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      231) 350-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      232) 353-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацында "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      233) 354-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацында "Азаматтардың" деген сөз "Жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      234) 355-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      235) 356-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "жеке кәсiпкерлер мен" деген сөздер алып тасталсын;

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жетiге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi және төртiншi бөлiктердiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      236) мынадай мазмұндағы 356-1-баппен толықтырылсын:

      "356-1-бап. Бақылау және қадағалау функцияларын заңсыз беру

      Мемлекеттiк органдардың лауазымды адамдарының бақылау және қадағалау функцияларын уәкiлеттi емес тұлғаларға заңсыз беруi, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      237) 357-бапта:
      бiрiншi абзацта "өз бетiмен" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi абзацта "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      238) мынадай мазмұндағы 357-1, 357-2, 357-3 және 357-4-баптармен толықтырылсын:

      "357-1-бап. Тиiстi тiркеусiз немесе лицензиясыз, арнайы
                  рұқсатсыз, бiлiктiлiк аттестатынсыз (куәлiгiнсiз)
                  кәсiпкерлiк немесе өзге қызметпен айналысу,
                  сондай-ақ iс-әрекеттердi (операцияларды) жүзеге
                  асыру

      1. Рұқсат, лицензия, бiлiктiлiк аттестаты (куәлiгi) мiндеттi болған жағдайларда, тiркеусiз немесе лицензиясыз, арнайы рұқсатсыз, бiлiктiлiк аттестатынсыз (куәлiгiнсiз) кәсiпкерлiк немесе өзге қызметпен айналысу, сондай-ақ iс-әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      құқық бұзушылықтың тiкелей объектiлерi болып табылатын тауарлар тәркiленiп не онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады, ал кәсiпкерлiк немесе өзге қызметпен лицензиясыз айналысу әкiмшiлiк құқық бұзушылық салдарынан алынған кiрiстi (дивидендтердi), ақшаны, бағалы қағаздарды қосымша тәркiлеуге әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      құқық бұзушылықтың тiкелей объектiлерi болып табылатын тауарлар тәркiленiп, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден жетi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады, ал кәсiпкерлiк немесе өзге қызметпен лицензиясыз айналысу әкiмшiлiк құқық бұзушылық салдарынан алынған кiрiстi (дивидендтердi), ақшаны, бағалы қағаздарды қосымша тәркiлеуге әкеп соғады.

      357-2-бап. Лицензиялау ережелерi мен нормаларын бұзу

      1. Заңнамада белгiленген лицензиялық ережелер мен нормаларды бұзу, соның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу, -
      белгiлi бiр қызмет түрiне лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Лицензияның қолданысын тоқтата тұру мерзiмi өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға әкеп соққан лицензиялық ережелер мен нормаларды бұзушылықты жоймау, -
      белгiлi бiр қызмет түрiне берiлген лицензиядан айыра отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      357-3-бап. Кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға лицензия, арнайы
                 рұқсат, бiлiктiлiк аттестатын (куәлiгiн) беру
                 тәртiбi мен мерзiмiн бұзу

      1. Кәсiпкерлiк қызметтiң белгiлi бiр түрiмен айналысуға лицензия, арнайы рұқсат, бiлiктiлiк аттестатын (куәлiгiн) беру мерзiмiн бұзу, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Лицензияны, арнайы рұқсатты, бiлiктiлiк аттестатын (куәлiгiн) заңнамада белгiленген тәртiптi бұза отырып беру, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      357-4-бап. Заңды тұлғаларды, филиалдарды, өкiлдiктердi
                 мемлекеттiк тiркеу туралы заңнаманы бұзу

      1. Заңнамада көзделген жағдайларда заңды тұлғаны, филиалды, өкiлдiктi қайта тiркемей, қызметтi жүзеге асыру, -
      шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Тiркеушi органға заңды тұлғаның тұратын жерiнiң өзгергенi туралы уақытында хабарламау, -
      шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      239) 358-баптың төртiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Осы баптың бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      240) 360-баптың үшiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      241) 361-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      242) 362-баптың 2), 10) тармақшаларында "азаматтар", "азаматтардың" деген сөздер "жеке тұлғалар", "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      243) 363-баптың бiрiншi абзацындағы "азаматтардың" деген сөздер "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      244) 364-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      245) 366-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      246) 368-бапта:
      тақырыбында және бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацында "азаматтардың", "Азаматтардың" деген сөздер тиiсiнше "жеке тұлғалардың", "Жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      247) 369-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацында "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      248) 370-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -";

      249) 371-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      250) 372-баптың бiрiншi абзацында "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      251) 373-баптың бiрiншi бөлiгiнде "заңдарды" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңдарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      252) 374-бапта:
      үшiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      төртiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, сол сияқты осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген бұзушылықтарды жоймау, -";

      253) 375-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацында және екiншi бөлiгiнiң бiрiншi және екiншi абзацтарында "азаматтарды", "азаматтардың", "азаматтарға" деген сөздер "жеке тұлғаларды", "жеке тұлғалардың", "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      254) 378-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      255) 380-бапта:
      бiрiншi абзацта ", соның iшiнде шетелдiк төлқұжат," деген сөздер алып тасталсын;

      екiншi абзацта "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      256) 381-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "381-бап. Мемлекеттiк статистикалық есептiлiк және бақылау
                деректерiн табыс етуден бас тарту, табыс етпеу,
                уақтылы табыс етпеу, көрiнеу дұрыс емес деректер
                табыс ету

      1. Бухгалтерлiк баланстарды және есептiлiктi қоса алғанда, белгiленген мемлекеттiк статистикалық есептiлiк және бақылау деректерiн тиiстi статистикалық органдарға табыс етуден бас тарту, табыс етпеу, сол сияқты қасақана дұрыс емес есептiлiк табыс ету, -
      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға - бес, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - он, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      257) мынадай мазмұндағы 381-1-баппен толықтырылсын:

      "381-1-бап. Құқықтық статистика мен арнайы есеп деректерiн
                  табыс етуден бас тарту, табыс етпеу, уақтылы табыс
                  етпеу, жасыру, қосып жазу және басқа да
                  бұрмалаушылықтар

      Құқықтық статистика мен арнайы есептер саласындағы қызметтi жүзеге асыратын мемлекеттік органға құқықтық статистика мен арнайы есеп деректерiн табыс етуден бас тарту, табыс етпеу, оларды белгiленген мерзiмдi бұзып табыс ету, жасыру, қосып жазу, құқықтық статистика мен арнайы есептеу деректерiн басқа да қасақана бұрмалаушылықтар, сол сияқты құқықтық статистикалық ақпаратты және арнайы есептер мәлiметтерiн алуға қандай да бiр нысанда болсын кедергi жасау, -
      лауазымды адамдарға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      258) 387-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      259) 389-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      260) 390-баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      261) 391-1-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацында "он тәулiкке дейiн" деген сөздердiң алдынан "айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға немесе" деген сөздермен толықтырылсын;

      262) 394-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы "он бес тәулiкке дейiнгi" деген сөздердiң алдынан "айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға немесе" деген сөздермен толықтырылсын;

      263) 395-баптың үшiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      264) 396-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "уәкiлеттi органның тиiстi рұқсатынсыз немесе оны алдау жолымен алып өз бетiмен келген шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды (жасырын иммигранттарды)" деген сөздер "заңсыз келген шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      265) 399-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      266) 400-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      267) 401-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      268) 402-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      269) 403-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      270) 404-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      271) 410-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      272) 414-баптың бiрiншi абзацында "тауарлар мен көлiк құралдарына кеден декларациясын, сол сияқты" деген сөздер алып тасталсын;

      273) 416-бап алып тасталсын;

      274) 417-бапта:
      бiрiншi абзацта:
      "Заңдармен және нормативтiк құқықтық актiлермен" деген сөздер "Заңнамада" деген сөзбен ауыстырылсын;

      ", 416" деген цифрлар алып тасталсын;

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      275) 418-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Отандық тауарлардың қайта өңдеу өнiмдерiн басқа тауарлармен ауыстырудың белгiленген тәртiбiн бұзу, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не тауарларды қайта өңдеуге берiлген лицензияның, арнайы рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұруға әкеп соғады.";

      276) 419 және 420-баптар алып тасталсын;

      277) 421-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "тiкелей құқық бұзушылық объектiлерi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен он беске дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "тiкелей құқық бұзушылық объектiлерi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен он беске дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      278) 424-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "тiкелей құқық бұзушылық объектiлерi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен он беске дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      279) 426-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - отыздан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының жүз процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      тiкелей құқық бұзушылық объектiлерi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының екi жүз процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      280) 429-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      281) 430-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лицензияның, арнайы рұқсаттың немесе бiлiктiлiк аттестатының (куәлiгiнiң) қолданылуын тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма бестен отыз беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      282) 431-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      283) 434-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "434-бап. Кедендiк төлемдердi және салықтарды төлеу
                мерзiмдерiн бұзу

      Кедендiк төлемдердi және салықтарды белгiленген мерзiмдер iшiнде төлемеу, -
      лицензияның, арнайы рұқсаттың немесе бiлiктiлiк аттестатының (куәлiгiнiң) қолданылуын тоқтата тұрып немесе онсыз, жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз процентi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу процентi мөлшерiнде, бiрақ екi жүз елу айлық есептiк көрсеткiштен кем емес айыппұл салуға әкеп соғады.";

      284) 436 және 437-баптар алып тасталсын;

      285) 439-бапта:
      бiрiншi және екiншi бөлiктердiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлiкпен толықтырылсын:
      "6. Темiр жолдарды техникалық пайдалану ережелерiнiң талаптарын бұзу, -
      шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      286) 440-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацында және екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацында "өз бетiнше" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      287) 442-бапта:
      бiрiншi және екiншi бөлiктердiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      288) 443-баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      289) 447-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында "жиырмадан" деген сөз "оннан" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма бестен елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      290) 447-1-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бесiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      291) 447-4-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "447-4-бап. Қазақстан Республикасының аумағында автомобиль
                  тасымалын шет мемлекетте тiркелген автокөлiк
                  құралдарымен жүзеге асыру";

      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма бестен қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      292) 449-баптың екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      293) 450-бапта:
      екiншi абзацта "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ескертуде "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      294) 455-бапта:
      бiрiншi және екiншi бөлiктердiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацында "өз бетiнше" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      295) 457-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      296) 458-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      297) 460-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "460-бап. Көлiкте өрт қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу

      1. Көлiкте белгiленген өрт қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң екiге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      298) 463-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "тасымалдау," деген сөзден кейiн "қауiпсiздiк белдiктерiмен жабдықталған көлiк құралдарымен жүру кезiнде қауiпсiздiк белдiктерiн, мотоциклдердi жүргiзу және онымен жолаушыларды тасымалдау кезiнде мотошлемдердi пайдалану," деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отыздан елуге деЙiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      299) 465-баптың екiншi абзацында "үш айдан" деген сөздер "алты айдан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      300) 467-баптың үшiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацында:
      "жеңiл" деген сөз алып тасталсын;

      "денсаулығына" деген сөзден кейiн "қылмыстық жазалау әрекетiнiң белгiлерi жоқ" деген сөздермен толықтырылсын;

      301) 467-1-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен беске дейiнгi мөлшерiнде, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - бестен он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға он бестен жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма бестен елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      302) 468-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "елеусiз" деген сөз алып тасталсын;

      екiншi абзацта "айыппұл салуға" деген сөздерден кейiн "немесе алты айдан бiр жылға дейiнгi мерзiмге көлiк құралын басқару құқығынан айыруға" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацында:
      "денсаулығына" деген сөзден кейiн "қылмыстық жазалау әрекетiнiң белгiлерi жоқ" деген сөздермен толықтырылсын;

      "жеңiл" деген сөз алып тасталсын;

      үшiншi бөлiктiң бiрiншi абзацында ", сол сияқты жол жүрiсi және көлiк құралдарын пайдалану ережелерiн елеулi материалдық залал шектiрiп бұзу" деген сөздер алып тасталсын;

      ескерту алып тасталсын;

      303) 472-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      304) 473-бапта:
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацында:
      "жеңiл" деген сөз алып тасталсын;

      "денсаулығына" деген сөзден кейiн "қылмыстық жазалау әрекетiнiң белгiлерi жоқ" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Жаяу жүргiншiлердiң және өзге де жол қозғалысына қатысушылардың жол қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң белгiленген ережелерiнiң талаптарын үнемi бұзуы, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң бiрден екiге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      305) 474-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отыздан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      306) 475-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      307) 477-баптың екiншi және үшiншi бөлiктерiнiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      308) мынадай мазмұндағы 480-1-баппен толықтырылсын:

      "480-1-бап. Темiр жол көлiгiнде жол жүру құжаттарын
                  (билеттердi) сату, олардың қолданылу мерзiмiн
                  ұзарту және билет кассаларының жұмысын
                  ұйымдастыру ережелерiн бұзу

      Темiр жол көлiгiнде жол жүру құжаттарын (билеттердi) сату, олардың қолданылу мерзiмiн ұзарту және билет кассаларының жұмысын ұйымдастыру ережелерiн бұзу, -
      шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      309) 483-баптың екiншi абзацындағы "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      310) 484-бапта:
      тақырыпта "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мәтiнде "бiрнеше", "азаматтарды" деген сөздер тиiсiнше "екi және одан да көп", "жеке тұлғаларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      311) 485-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бiрден екiге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырықтан жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      312) 486-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жолдардың, темiр жол өткелдерiнiң, жол қозғалысын реттейтiн техникалық құралдардың және басқа жол құрылыстарының жай-күйiне жауапты лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жетiден он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жолдардың, темiр жол өткелдерiнiң, жол қозғалысын реттейтiн техникалық құралдардың және басқа жол құрылыстарының жай-күйiне жауапты лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      313) 487-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жерасты коммуникацияларының күтiп-ұсталуына жауапты лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жерасты коммуникацияларының күтiп-ұсталуына жауапты лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      314) 488-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бiрден үшке дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, жеке кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      315) 489-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бiрден үшке дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      316) 490-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "490-бап. Магистральдық құбырларды қорғау ережелерiн бұзу

      Магистральдық құбырларды қорғау ережелерiн бұзу, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бiрге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      317) 491-бап алып тасталсын;

      318) 492-бапта:
      тақырыпта және бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацында "өз бетiнше" деген сөздер "заңсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      қосылатын құрылғыларды (жабдықтарды) тәркiлей отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      ескертуде "қосылатын құрылғылары" деген сөздерден кейiн ", кәбiлдiк теледидар құрал-жабдығы, телефон арнасының ұзартқыштары," деген сөздермен толықтырылсын;

      319) 493-бап алып тасталсын;

      320) 494-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "494-бап. Радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктi
                құрылғыларды тiркеу және пайдалану, сондай-ақ
                радиожиiлiктердi пайдалану ережелерiн бұзу және
                арнайы рұқсат алмай радиоэлектрондық құралдарды
                немесе жоғары жиiлiктi құрылғыларды шет елдерден
                әкелу

      1. Радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыларды тiркеу және пайдалану, сондай-ақ радиожиiлiктердi пайдалану ережелерiн бұзу және арнайы рұқсат алмай радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиілікті құрылғыларды шет елдерден әкелу, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға сексен айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      радиоэлектрондық құралдар немесе жоғары жиiлiктi құрылғылар тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертулер.
      1. Осы Кодексте радиоэлектрондық құралдар деп бiр не бiрнеше радиотаратушы не радиоқабылдағыш құрылғылардан немесе олардың құрамаларынан және радиотолқындарды таратуға және қабылдауға арналған көмекшi жабдықтан тұратын техникалық құралдар түсiнiледi.
      2. Осы Кодексте жоғары жиiлiктi құрылғылар деп, электр байланысы саласында қолдануды қоспағанда, радиожиiлiк энергиясын өнеркәсiптiк, ғылыми, медициналық, тұрмыстық мақсаттарда жинақтап таратуға және жергiлiктi пайдалануға арналған жабдық немесе аспаптар түсiнiледi.";

      321) 495-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      322) 496-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "496-бап. Сертификатталмаған байланыс құралдарын пайдалану
                және сертификатталмаған байланыс қызметiн көрсету

      1. Байланыс желiлерiнде сертификатталмаған байланыс құралдарын пайдалану не сертификатталмаған байланыс қызметiн көрсету, егер мұндай қызметтер сертификаттауға жататын болса, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - алпыстан жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден екi жүз елуге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      сертификатталмаған байланыс құралдарын тәркiлей отырып немесе онсыз, ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз жиырмадан жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз елуден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      323) 497-бап алып тасталсын;

      324) 497-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "497-1-бап. Ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану
                  жөнiндегi талаптарды бұзу

      Ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану жөнiндегi талаптарды бұзу, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      325) 497-2-бапта:
      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      төртiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      326) 497-3-баптың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      327) 498-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң екiден беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      ескерту жасауға немесе техникалық құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жетiден онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүз елуден үш жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      328) 499-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "499-бап. Байланыс құрылыстарын заңсыз салу

      Байланыс құрылыстарын арнайы рұқсат алмай салу, -
      лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiстен жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      329) 501-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "501-бап. Пошта төлемiнiң қолдан жасалған мемлекеттiк
               белгiлерiн жасау немесе өткiзу

      Пошта төлемiнiң қолдан жасалған мемлекеттiк белгiлерiн өткiзу мақсатында жасау немесе өткiзу, -
      пошта төлемiнiң қолдан жасалған мемлекеттiк белгiлерi, сондай-ақ оларды жасау құралдары тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - отыздан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiстен жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға екi жүзден екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      330) 522-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      331) 524-баптың екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      332) 525-бапта "азаматтардың", "азаматтарға" деген сөздер тиiсiнше "жеке тұлғалардың", "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      333) 528-бапта "Азаматтардың", "азаматтарға" деген сөздер тиiсiнше "Жеке тұлғалардың", "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      334) 529-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -";

      335) 530-баптың үшiншi бөлiгiнiң екiншi абзацында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      336) 537-бапта "құқықтық статистика және ақпарат органдарына," деген сөздер алып тасталсын;

      337) 538-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "538-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға
                уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар)

      Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi:
      1) мамандандырылған әкiмшiлiк соттардың судьялары;
      2) осы Кодексте уәкiлеттiк берiлген мемлекеттiк органдардың лауазымды адамдары қарайды.
      Ескерту. Мамандандырылған әкiмшiлiк соттардың ведомстволық қарауына жатқызылған әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi, егер тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағында мамандандырылған әкiмшiлiк сот құрылмаса, аудандық (қалалық) соттардың судьялары қарауға құқылы.";

      338) 539-бапта:
      бiрiншi бөлiкте "мен кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөнiндегi комиссиялар" деген сөздер алып тасталсын;

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың лауазымды адамдары, осы Кодекстiң 541-бабында көрсетiлген iстердi қоспағанда, iстердi қарайды және әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкiмшiлiк жаза қолданады.";

      339) 540-бап алып тасталсын;

      340) 541-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "79-2," деген цифрлар алып тасталсын;

      "124" деген цифрлар "124 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "135-138, 139 (екiншi бөлiгiнде), 140 (екiншi бөлiгiнде), 142" деген сөздер "136, 140 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "148-157" деген цифрлар "147-1, 151, 153-157" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "161 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)" деген сөздер "161 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "168-1" деген цифрлар "168-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "237," деген цифрлардан кейiн "246 (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      "306 (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздерден кейiн "306-1 (үшiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      "318-322," деген цифрлардан кейiн "323 (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      "329 (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "342-357," деген цифрлар "342-344, 346-357, 357-1, 357-2 (екiншi бөлiгiнде), 357-3, 357-4," деген сөздермен ауыстырылсын;

      "372-376," деген цифрлардан кейiн "381-1," деген цифрлармен толықтырылсын;

      "413-419," деген цифрлар "413-415, 417, 418," деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "436 (екiншi бөлiгiнде), 437,", "447 (екiншi, үшiншi бөлiктерiнде), 447-1, 447-2, 447-3, 447-4,", "467-1,", "491 (екiншi бөлiгiнде),", "493 (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "461 (үшiншi және 6-1-бөлiктерiнде), 462 (үшiншi бөлiгiнде), 463 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде)" деген сөздер "461 (үшiншi бөлiгiнде), 462 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 463 (1-1-бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "494 (екiншi, үшiншi бөлiктерiнде)" деген сөздер "494 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      341) 542-бап алып тасталсын;

      342) 543-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "131-134, 139 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "131" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "160" деген цифрлар "160 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "337," деген цифрлар алып тасталсын;

      "341," деген цифрлардан кейiн "357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      "377-380" деген цифрлар "377, 378, 379 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      2) тармақшада:
      "132," деген цифрлар алып тасталсын;

      "160" деген цифрлар "160 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тармақшада "130-132" деген цифрлар "131" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      7) тармақшада "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      343) 544-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "544-бап. Өртке қарсы күрес қызметi органдары

      1. Өртке қарсы күрес қызметi органдары осы Кодекстiң 249, 277, 284, 312, 313, 334, 460-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Өртке қарсы күрес қызметi органдары атынан iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға:
      өртке қарсы қызметтiң қалалық, аудандық аумақтық органының басшысы жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi, лауазымды адамдарға онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      облыстық (республикалық маңызы бар қала, астана) өртке қарсы қызметтiң аумақтық органының басшысы және оның орынбасарлары жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi, лауазымды адамдарға - жиырма беске дейiнгi, заңды тұлғаларға жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      өрт қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органның басшысы және оның орынбасарлары жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзге дейiнгi, лауазымды адамдарға - төрт жүзге дейiнгi, заңды тұлғаларға екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға құқылы.";

      344) 547-бапта:
      тақырыпта және бiрiншi бөлiкте "Әуе кеңiстiгiн пайдалану саласындағы" деген сөздер "Азаматтық авиацияны мемлекеттiк реттеу саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте "Әуе кеңiстiгiн пайдалану жөнiндегi" деген сөздер "Азаматтық авиацияны мемлекеттiк реттеу саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      345) 548-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "548-бап. Көлiк бақылау органдары

      1. Көлiк бақылау органдары осы Кодекстiң 246, 247, 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде), 439, 440, 441, 447, 447-1, 447-2, 447-3, 447-4, 448, 449, 450, 451, 452, 453 (бiрiншi, үшiншi бөлiктерiнде), 454 (төртiншi, бесiншi бөлiктерiнде), 455, 456, 457, 458, 459, 460 (әуе, теңiз көлiгi кемелерiндегi бұзушылықтарды қоспағанда), 461 (6-1 бөлiгiнде), 463 (бiрiншi бөлiгiнде, бұл бұзушылықтар жолаушылар мен жүктердi тасымалдау ережелерiн бұзу болып табылатын кезде, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 467-1, 477 (бiрiншi, екiншi, төртiншi бөлiктерiнде), 479-481 (әуе, теңiз көлiгi кемелерiндегi бұзушылықтарды қоспағанда), 483, 486 (бiрiншi бөлiгiнде), 490-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Көлiк бақылау органдары атынан әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға:
      осы Кодекстiң көлiк бақылау органдарының қарауына жатқызылған барлық баптары бойынша - көлiк бақылау органының басшысы мен оның орынбасарлары, аумақтық көлiк бақылау органдарының бастықтары мен олардың орынбасарлары;
      357-2 (бiрiншi бөлiгiнде), 440, 441, 447, 447-1, 447-2, 447-3, 447-4, 454 (төртiншi бөлiгiнде), 455, 456, 461 (6-1 бөлiгiнде), 463 (екiншi бөлiгiнде), 467-1, 477 (бiрiншi, екiншi, төртiншi бөлiктерiнде), 479, 480, 486 (бiрiншi бөлiгiнде), 490-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық бойынша - көлiк бақылау органдарының осыған уәкiлеттi лауазымды адамдары құқылы.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнiң үшiншi абзацында көрсетiлген лауазымды адамдар салатын айып мөлшерi он айлық есептiк көрсеткiштен аспауға тиiс.";

      346) 549-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "құқық бұзушылық бөлiгiнде)," деген сөздерден кейiн "357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      "454 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "479-481, 488-490, 491 (бiрiншi бөлiгiнде), 492 (бiрiншi бөлiгiнде), 493 (бiрiншi бөлiгiнде), 494 (бiрiншi бөлiгiнде), 495, 496 (бiрiншi бөлiгiнде), 497, 498 (бiрiншi бөлiгiнде), 497-1, 497-2, 497-3, 499, 500" деген сөздер "481 (теңiз және әуе көлiгi кемелерiндегi бұзушылықтар бөлiгiнде), 488-489" деген сөздермен ауыстырылсын;

      347) мынадай мазмұндағы 549-1-баппен толықтырылсын:

      "549-1-бап. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы
                  уәкiлеттi орган

      1. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi орган осы Кодекстiң 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде), 492 (бiрiншi бөлiгiнде), 494 (бiрiншi бөлiгiнде), 495, 496 (бiрiншi бөлiгiнде), 497-1, 497-2, 497-3-баптарында, 498-бабында (бiрiншi бөлiгiнде) көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға:
      1) ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi органның басшысы мен оның орынбасарлары;
      2) ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органдарының басшылары құқылы.";

      348) 550-бапта:
      бiрiншi бөлiкте "89-94," деген цифрлардан кейiн "175 (екiншi бөлiгiнде, жұмыс берушiлер жасаған құқық бұзушылықтарға қатысты)," деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiгiнiң екiншi, үшiншi, төртiншi, бесiншi абзацтарында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      349) мынадай мазмұндағы 551-1-баппен толықтырылсын:

      "555-1-бап. Заңды тұлғаларды, азаматтық хал актiлерiн
                  мемлекеттiк тiркеу, бағалау қызметiн реттеу,
                  Қазақстан Республикасының азаматтарын тiркеу мен
                  құжаттандыру саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк
                  орган

      1. Заңды тұлғаларды, азаматтық хал актiлерiн мемлекеттiк тiркеу, бағалау қызметiн реттеу, Қазақстан Республикасының азаматтарын тiркеу мен құжаттандыру саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган осы Кодекстiң 379 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 380, 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде) көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға заңды тұлғаларды, азаматтық хал актiлерiн мемлекеттiк тiркеу, бағалау қызметiн реттеу, Қазақстан Республикасының азаматтарын тiркеу мен құжаттандыру саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның басшысы, оның орынбасарлары, аумақтық (облыстық, Астана, Алматы қалалары) әдiлет органдарының бiрiншi басшылары мен олардың орынбасарлары құқылы.";

      350) 553 және 554-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "553-бап. Өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi орган

      1. Өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi орган осы Кодекстiң 89, 220, 221, 270, 271, 272 (техникалық қауiпсiздiк бөлiгiнде), 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде), 504-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органның атынан iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға:
      1) өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органның және оның аумақтық органдарының мемлекеттiк инспекторлары жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      2) өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органының басшысы және оның орынбасарлары жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      3) өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органның басшысы, басқарма, бөлiм бастықтары және олардың орынбасарлары жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға құқылы.
      3. Азаматтық қорғаныс саласында нормативтiк құқықтық актiлердi орындамаумен байланысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға:
      1) өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органның басшысы және оның орынбасарлары жеке тұлғаларға және лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      2) өнеркәсiп қауiпсiздiгi саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органының басшысы, оның орынбасарлары жеке тұлғаларға және лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға құқылы.

      554-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган

      1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган осы Кодекстiң 122, 123 (екiншi бөлiгiнде), 175 (екiншi бөлiгiнде, шаруашылық қызметтiң экологиялық қауiптi түрлерiн жүзеге асыратын адамдар жасаған құқық бұзушылықтарға қатысты), 220 (бiрiншi бөлiгiнде), 240-246 (бiрiншi бөлiгiнде), 247-250, 261, 264, 265, 270-272, 275 (екiншi бөлiгiнде), 276, 291, 294, 296, 301, 302 (бiрiншi бөлiгiнде), 303 (бiрiншi бөлiгiнде), 304 (бiрiншi бөлiгiнде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде), 306-1 (бiрiншi, екiншi, төртiншi бөлiктерiнде), 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде) баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға:
      қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi аумақтық мемлекеттiк аға инспекторлар және аумақтық мемлекеттiк инспекторлар жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi, лауазымды адамдарға - жиырма беске дейiнгi, заңды тұлғаларға жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлары, табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi аумақтық мемлекеттiк бас инспекторлардың орынбасарлары жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi, заңды тұлғаларға екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi мемлекеттiк аға инспекторлары жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi, лауазымды адамдарға - жүзге дейiнгi, заңды тұлғаларға бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi аумақтық мемлекеттiк бас инспекторлар жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi, лауазымды адамдарға - жүзге дейiнгi, заңды тұлғаларға бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасын бұзып жүргізiлген сомада не қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасында процентпен көрсетiлген айыппұл салуға;
      Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi мемлекеттiк бас инспекторы мен оның орынбасарлары жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi, лауазымды адамдарға - жүз елуге дейiнгi, заңды тұлғаларға бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзып жүргiзiлген сомада не қоршаған ортаға келтiрiлген зиян сомасында процентпен көрсетiлген айыппұл салуға құқылы.";

      351) 554-1-бапта:
      тақырыпта және баптың мәтiнiнде "пайдалану және қорғау" деген сөздер "зерделеу және пайдалану" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бiрiншi бөлiкте "122, 123, 259-275" деген цифрлар "123 (бiрiншi бөлiгiнде), 259-274, 275 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi, үшiншi, төртiншi, бесiншi абзацтарында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      352) 555-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "139 (бiрiншi бөлiгiнде), 140 (бiрiншi бөлiгiнде), 141, 187 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "140 (бiрiншi бөлiгiнде), 141, 187 (бiрiншi бөлiгiнде), 357-2 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "420,", "436 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      353) 556-бапта:
      бiрiншi бөлiкте "463" деген цифрлар "463 (1-1-бөлiгiн қоспағанда)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) осы Кодекстiң 461 (бiрiншi бөлiгiнде), 462 (бiрiншi бөлiгiнде), 463 (бiрiншi бөлiгiнде), 464 (бiрiншi бөлiгiнде), 470 (бiрiншi бөлiгiнде), 473 (бiрiншi бөлiгiнде), 476-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн - әскери автомобиль полициясының лауазымды адамдары: бастық немесе бастықтың орынбасары, әскери бiлiктiлiк комиссиясының төрағасы, аға инспектор және белгiленген тәртiппен әскери автомобиль полициясының штаттағы және штаттан тыс инспекторлары болып тағайындалған басқа да әскери қызметкерлер ескерту түрiнде әкiмшiлiк жаза қолдануға құқылы.";

      үшiншi бөлiкте "ғана" деген сөз алып тасталсын;

      354) 557-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "139 (бiрiншi бөлiгiнде), 140 (бiрiншi бөлiгiнде), 161 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "140 (бiрiншi бөлiгiнде), 161 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "323, 329 (бiрiншi бөлiгiнде), 333" деген сөздер "323 (бiрiншi бөлiгiнде), 333, 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте "темiр жол және әуе көлiгi объектiлерiндегi және басқа да объектiлердегi" деген сөздер "көлiктегi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      355) 559-бапта:
      тақырыпта және мәтiнде "Мал дәрiгерлiк қадағалау", "мал дәрiгерлiк", "мал дәрiгерлiк саласындағы", "мал дәрiгерлерi" деген сөздер тиiсiнше "Ветеринария", "ветеринариялық", "ветеринария саласындағы", "ветеринариялық дәрiгерлер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi және үшiншi абзацтарында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктiң бiрiншi абзацында "Мемлекеттiк мал дәрiгерлiк қадағалау" деген сөздер "Ветеринарияны мемлекеттiк басқару" деген сөздермен ауыстырылсын;

      356) 560-баптың бiрiншi бөлiгiнде "139 (бiрiншi бөлiгiнде), 307, 309-баптарында" деген сөздер "307-бабында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      357) 560-1-баптың бiрiншi бөлiгiнде "139 (бiрiншi бөлiгiнде), 309-1, 309-2 (бiрiншi - үшiншi бөлiктерiнде)" деген сөздер "309-1, 309-2 (бiрiншi - үшiншi бөлiктерiнде), 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      358) 560-2-бапта:
      бiрiншi бөлiгiнде "139 (бiрiншi бөлiгiнде), 220, 294, 309" деген сөздер "220, 294, 309-3, 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi, үшiншi, төртiншi абзацтарында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      359) 561-бапта:
      тақырыпта "Су ресурстары жөнiндегi" деген сөздер "Су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкiлеттi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бiрiншi бөлiкте:
      "Су ресурстары жөнiндегi" деген сөздер "Су қорын пайдалану және қорғау саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "121," деген цифрлардан кейiн "124 (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      екiншi абзацта "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi абзацта:
      "су ресурстары жөнiндегi" деген сөздер "су қорын пайдалану және қорғау саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi абзацта "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      360) 562-бапта:
      бiрiншi бөлiк "299," деген цифрлардан кейiн "300," деген цифрлармен толықтырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      1) тармақша "299," деген цифрлардан кейiн "300," деген цифрлармен толықтырылсын;

      3) тармақшада "294 (екiншi бөлiгiнде)," деген сөздерден кейiн "296-1," деген цифрлармен толықтырылсын;

      361) 563-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "563-бап. Жердi пайдалану мен қорғауға мемлекеттiк бақылауды
                жүзеге асыратын органдар

      1. Жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган және оның аумақтық органдары осы Кодекстiң 118, 120, 121, 250-258, 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде) баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға:
      Қазақстан Республикасының жер ресурстарын басқару жөнiндегi мемлекеттiк бас инспекторы жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға; жердi пайдалану және қорғау жөнiндегi аумақтық мемлекеттiк бас инспекторлардың ұсынуы бойынша әкiмшiлiк құқық бұзушылық iсi бойынша барлық хаттамалар мен қаулыларды бекiтуге;
      тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктердiң жер ресурстарын басқару жөнiндегi мемлекеттiк бас инспекторлары жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      жер ресурстарын басқару жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлар жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - он беске дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға құқылы.";

      362) 566-бапта:
      тақырыпта "Стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi мемлекеттiк қадағалауды" деген сөздер "Техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк бақылауды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бiрiншi бөлiкте:
      "Стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша мемлекеттiк қадағалауды" деген сөздер "Техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк бақылауды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "329 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте "облыстардың, Астана және Алматы қалаларының стандарттар мен өлшем құралдарын қадағалау жөнiндегi мемлекеттiк бас инспекторлары мен олардың орынбасарлары" деген сөздер "облыстардың және қалалардың стандарттар мен өлшем құралдарын бақылау жөнiндегi мемлекеттiк бас инспекторлары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      363) 568-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "291," деген цифрлардан кейiн "357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      364) 570-баптың бiрiншi бөлiгiнде "139 (бiрiншi бөлiгiнде), 146, 166, 205-212, 215-219," деген сөздер "205-1, 206, 207, 208-1, 209-212, 215-219, 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен ауыстырылсын;

      365) 570-1-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "146,", "166," деген цифрлар, "205 (бiрiншi, екiншi, төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "161" деген цифрлардан кейiн "(бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "(бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      366) 571-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "204" деген цифрлардан кейiн ", 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiктiң 2) тармақшасында:
      "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;

      "204" деген цифрлардан кейiн ", 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қаржылық бақылау және мемлекеттiк сатып алу комитетiнiң төрағасы мен оның орынбасарлары, министрлiктiң аумақтық органдарының басшылары" деген сөздер "мемлекеттiк қаржылық бақылау және мемлекеттiк сатып алу саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның басшысы мен оның орынбасарлары, аумақтық органдардың басшылары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      367) 572-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "139 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "166-1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "168-2 (екiншi, бесiншi, жетiншi және сегiзiншi бөлiктер - валюталық бақылау мәселелерi бойынша, оныншы және он бiрiншi бөлiктер)," деген сөздер "168-2 (екiншi, 4-1, бесiншi, жетiншi және сегiзiншi бөлiктер - валюталық бақылау мәселелерi бойынша, оныншы және он бiрiншi бөлiктер)," деген сөздермен ауыстырылсын;

      "187" деген цифрлардан кейiн "(екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      "218 (валюталық бақылау мәселелерi бойынша)" деген сөздерден кейiн ", 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      368) 573-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "170, 171, 172, 172-1, 173, 174" деген цифрлар "170-174" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "201," деген цифрлардан кейiн "201-1," деген цифрлармен толықтырылсын;

      "218" деген цифрлардан кейiн ", 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      369) 575-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi, үшiншi, төртiншi абзацтарында "азаматтарға" деген сөз "жеке тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      370) 576-баптың бiрiншi бөлiгiнде "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздер "357-2 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен, 576-1-баптың бiрiншi бөлiгiнде "139-бапта (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "357-2-бапта (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      371) 604-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Бұл деректер: әкiмшiлiк жауапқа тартылатын тұлғаның түсiнiктемелерiмен; жәбiрленушiнiң, куәнiң айғақтарымен; сарапшының қорытындыларымен; заттай дәлелдемелермен; сертификатталған арнайы техникалық бақылау-өлшем құралдарының және құқық бұзушылықты байқау мен тiркеудiң метрологиялық тексеруден өткен аспаптарының көрсеткiштерiмен; өзге де құжаттармен; әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамалармен және осы Кодексте көзделген хаттамалармен анықталады.
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы материалдарды дәлелдемелер ретiнде қарау кезiнде сертификатталған арнайы техникалық бақылау-өлшем құралдарының және құқық бұзушылықты байқау мен тiркеудiң метрологиялық тексеруден өткен аспаптарының, көлiк құралдарының түрiн, жүру уақытын, жылдамдығы мен бағытын тiркейтiн фото-, бейне аппаратуралардың деректерi пайдаланылуы мүмкiн.";

      372) 615-баптың бiрiншi бөлiгiнде "азаматтар" деген сөз "жеке тұлғалар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      373) 618-бапта екiншi бөлiктiң 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу немесе алып қою.";

      374) 619-баптың бiрiншi бөлiгi:
      4) тармақшада "азамат" деген сөз "жеке тұлға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "5-2) күзетiлетiн адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi күзет iс-шараларын жүргiзу кезiнде құқық бұзушылықтар жасалғанда - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметiнiң қызметкерлерi;";

      375) 620-баптың 11) тармақшасындағы "жүзеге асыра алады." деген сөздер ";" белгiсiмен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:
      "12) егер құқық бұзушылық күзетiлетiн адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi күзет iс-шараларын жүргiзу кезiнде жасалса - Президенттiң Күзет қызметiнiң лауазымды адамдары жүзеге асыра алады.";

      376) 621-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      ", онда" деген сөз ". Хаттамада оның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Ұстау туралы хаттаманың көшiрмесi әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн ұсталған адамға тапсырылады.";

      377) 627-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "627-2-бап. Тексеру жүргiзудiң жалпы ережелерi

      1. Тексеру, әдетте, қажеттiлiк туындаған жағдайда дереу жүргiзiледi. Тексеру жүргiзiлгенi туралы хаттама толтырылады. Хаттамада оның жасалған күнi мен орны, хаттаманы жасаған адамның лауазымы, тегi, аты-жөнi, тексерiлген адам, заттардың түрi, саны, өзге де ұқсас белгiлерi туралы, соның iшiнде қарудың тұрпаты, маркасы, үлгiсi, калибрi, сериясы, нөмiрi, белгiлерi, оқ-дәрiлердiң, арнайы жедел iздестiру iс-шараларын жүргiзуге арналған арнайы техникалық құралдардың және ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдарының саны мен түрi туралы мәлiметтер көрсетiледi.
      Тексеру хаттамасына оны жасаған лауазымды адам, тексерiлген адам, тексерiлген заттардың иесi, куәгерлер қол қояды. Тексеруге жатқызылған адам, тексерiлген заттар иесi хаттамаға қол қоюдан бас тартқан жағдайда, оған тиiстi жазба жасалады.
      2. Тiрi адамдарды тексерудi осы Кодекстiң 620-бабында аталған лауазымды адамдар жүргiзедi. Тiрi адамдарды тексерудi тексерiлушiмен жынысы бiрдей адам және жынысы осындай екi куәгердiң қатысуымен жүргiзедi.
      Тiрi адамның заттарын тексерудi, яғни олардың құрылымдық тұтастығын бұзбай жүзеге асырылатын тексерудi осы Кодекстiң 620-бабында аталған, оған уәкiлеттi лауазымды адамдар осы заттарды меншiктенушi немесе иеленушi адамның қатысуымен және екi куәгердiң қатысуымен жүргiзедi.
      Тiрi адамда айналадағылардың өмiрi мен денсаулығына зиян келтiру үшiн пайдаланылуы мүмкiн қару немесе өзге заттар бар деуге негiз болған ерекше жағдайларда оның жеке басын тексеру, заттарын тексеру бұл туралы жиырма төрт сағат iшiнде прокурорға хабарланып, куәгерлерсiз жүргізілуі мүмкiн.
      3. Осы баптың 2-бөлiгiнде көрсетiлгендердi қоспағанда, орындарды, заттарды, құжаттарды тексеру, куәгерлердiң қатысуымен жүргiзiледi. Ерекше жағдайларда (жету қиындық тудыратын жерлерде, тиiстi байланыс құралдары болмаған кезде немесе басқа объективтi себептерге байланысты жеке тұлғаларды куәгерлер ретiнде тартуға мүмкiндiк болмағанда) тексеру куәгерлердiң қатысуынсыз, бiрақ бұл ретте оның барысы мен нәтижелерiн айғақтап көрсететiн техникалық құралдар қолданыла отырып жүргiзiледi.
      4. Қажет болған жағдайда тексеру құқық бұзушының, жәбірленушiнiң, куәлердiң, сондай-ақ маманның қатысуымен жүргiзiледi.
      5. Табылған iздер мен өзге де материалдық объектiлердi тексеру әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде жүзеге асырылады. Егер тексеру үшiн қосымша уақыт қажет болса немесе табылған затты сол жерде тексеруге елеулi қиындықтар туындайтын болса, объектiлер алып қойылуы және буып-түйiлген, мөр басылған күйiнде, зақым келтiрiлмей, тексеруге қолайлы жерге жеткiзiлуi мүмкiн.
      6. Тексеру кезiнде барлық табылған және алып қойылған заттар куәгерлерге, басқа да тексеруге қатысушыларға көрсетiлуге тиiс, ол жөнiнде хаттамаға белгi қойылады.
      7. Іске қатысы бар объектiлер ғана алып қойылуға тиiс. Алып қойылған объектiлер буып-түйiлiп, мөр басылады және уәкiлеттi лауазымды адам мен куәгерлердiң қол қоюы арқылы расталады.
      8. Тексеруге қатысушы адамдар олардың пiкiрiнше iстiң мән-жайын анықтауға септiгiн тигiзуi мүмкiн дегеннiң бәрiне уәкiлеттi лауазымды адамның назарын аударуға құқылы.
      9. Қажет болған жағдайларда тексеру кезiнде тексерiлетiн объектiлер өлшенедi, олардың жоспарлары мен сызбалары жасалады, сондай-ақ суретке түсiрiледi және өзге де құралдармен түсiрiлiп алынады, ол туралы хаттамаға белгi жасалып, оған аталған материалдар қоса тiркеледi.
      10. Тексеру хаттамасының көшiрмесi өзiне қатысты iс жүргiзiлiп жатқан адамға не оның заңды өкiлiне тапсырылады.";

      378) 629-бапта:
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "мас күйiн" деген сөздерден кейiн "медициналық емес" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртiншi бөлiкте "сондай-ақ мас күйiн куәландыруға жiберу туралы әкiмшiлiк құқық бұзушылық хаттамасында" деген сөздер "мас күйiн куәландыру үшiн әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамаға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамада куәландырудан өткiзу үшiн көлiк жүргiзуден шеттетiлген күнi, уақыты, орны, негiздерi көрсетiледi. Хаттаманың көшiрмесi өзiне қатысты iс жүргiзiлiп жатқан адамға не оның заңды өкiлiне тапсырылады.";

      алтыншы бөлiк алып тасталсын;

      379) 635-бапта:
      екiншi бөлiк ", сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау фактiсiн растайтын құжаттар қоса берiледi" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртiншi бөлiк "және" деген сөзден кейiн "осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1-бөлiкпен толықтырылсын:
      "4-1. Соттар қарайтын әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша, тиiстi түрде хабарланған әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам жоқ болған немесе келмеген жағдайда әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамаға, әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамның жоқтығы немесе келмеуi туралы белгi қоя отырып, оны толтырған адам қол қояды.";

      алтыншы бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Осы бөлiкте көзделген жағдайларды қоспағанда, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасалғаннан кейiн, оның көшiрмесi қолхат алынып, өздерiне қатысты iс қозғалған жеке тұлғаға, заңды тұлғаның заңды өкiлiне, сондай-ақ жәбiрленушiге дереу тапсырылады.
      Осы баптың 4-1-бөлiгiнде көзделген жағдайда, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама өзiне қатысты iс қозғалған адамға хабарлана отырып, тапсырысты хатпен пошта арқылы жiберiледi.";

      380) 636-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      1) тармақшада:
      бiрiншi абзацта:
      "1)" деген цифрдан кейiн "мыналардың:" деген сөзбен толықтырылып, "iшкi" деп басталатын сөйлем абзацтан жазылсын;

      "79-2,", "135," деген цифрлар алып тасталсын;

      "462 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздер "462 (екiншi және үшiншi бөлiктерi), 463 (1-1 бөлiгi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "468 (екiншi бөлiгi)" деген сөздер "468 (бiрiншi және екiншi бөлiктерi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "521," деген цифрлардан кейiн "524," деген цифрлармен толықтырылсын;

      төртiншi абзацта "462 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздер "462 (екiншi, үшiншi бөлiктерi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы уәкiлеттi органның (124 (бiрiншi бөлiгi), 278 (бiрiншi бөлiгi), 356-баптар);";

      мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
      "ветеринария саласындағы уәкiлеттi органның (137, 310-баптар);";

      жетiншi абзацта "бақылау органдарының" деген сөздерден кейiн "246 (екiншi бөлiгi)," деген сөздермен толықтырылсын;

      сегiзiншi абзацта "пайдалану және қорғау" деген сөздер "зерделеу және пайдалану" деген сөздермен ауыстырылсын;

      тоғызыншы абзацта ", 329 (екiншi бөлiгi)" деген сөздер алып тасталсын;

      он жетiншi абзацта:
      "161 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздер "161 (төртiншi және бесiншi бөлiктерi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "329 (екiншi бөлiгi)," деген сөздер алып тасталсын;

      "494 (екiншi, үшiншi бөлiктерi)" деген сөздер "494 (екiншi бөлiгi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      он сегiзiншi және он тоғызыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi органның (356, 357-1, 357-2 (екiншi бөлiгi), 492 (екiншi бөлiгi), 494 (екiншi бөлiгi), 496 (екiншi бөлiгi), 498 (екiншi бөлiгi) - баптар);
      көлiк және коммуникация саласындағы уәкiлеттi органның (356, 357-1, 442, 445-баптар);";

      жиырмасыншы абзацта "(329 (екiншi бөлiгi), 329-1 (екiншi бөлiгi), 356, 453 (екiншi бөлiгi), 454 (бiрiншi-үшiншi бөлiктерi), 477 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздер "356, 357-1, 357-2 (екiншi бөлiгi), 453 (екiншi бөлiгi), 454 (бiрiншi-үшiншi бөлiктерi), 467-1" деген сөздермен ауыстырылсын;

      жиырма үшiншi абзацта "138," деген цифрлар алып тасталсын;

      жиырма бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "қаржы полициясы органдарының (140 (екiншi бөлiгi), 143, 151, 153-157, 159 (екiншi бөлiгi), 161 (төртiншi және бесiншi бөлiктерi), 162, 163, 176 (бiрiншi бөлiгi), 179, 195, 200, 203, 211, 213, 214, 217, 355, 357-1, 357-2 (бiрiншi бөлiгi), 357-3, 514-519, 521, 522, 529, 532-535-баптар);";

      жиырма алтыншы абзацта:
      "137, 138," деген цифрлар алып тасталсын;

      "214," деген цифрлардан кейiн "357-1," деген цифрлармен толықтырылсын;

      жиырма жетiншi абзацта:
      "413-419," деген цифрлар "413-415, 417, 418," деген цифрлармен ауыстырылсын;

      ", 436 (екiншi бөлiгi), 437" деген сөздер алып тасталсын;

      жиырма сегiзiншi абзацта:
      "137, 148," деген цифрлар алып тасталсын;

      "356," деген цифрлардан кейiн "357-1, 357-4," деген цифрлармен толықтырылсын;

      жиырма тоғызыншы абзацта:
      "137, 138, 139 (екiншi бөлiгi), 140 (екiншi бөлiгi), 149, 150, 152" деген сөздер "140 (екiншi бөлiгi)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "348 (үшiншi бөлiгi)," деген сөздер алып тасталсын;

      "356," деген цифрлардан кейiн "356-1, 357-1, 357-2 (екiншi бөлiгi), 357-3," деген сөздермен толықтырылсын;

      "436 (екiншi бөлiгi), 437," деген сөздер алып тасталсын;

      отызыншы абзацта:
      "149, 150," деген цифрлар алып тасталсын;

      "356" деген цифрлардан кейiн ", 357-3" деген цифрлармен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы отыз бiрiншi абзацпен толықтырылсын:
      "мемлекеттiк монополия саласындағы уәкiлеттi органның (147-1-бабы);";

      отыз бiрiншi абзацта:
      "149, 150," деген цифрлар алып тасталсын;

      "356" деген цифрлардан кейiн ", 357-3" деген цифрлармен толықтырылсын;

      отыз екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы органдар мен оның аумақтық органдарының (161 (төртiншi бөлiгi), 356, 496 (екiншi бөлiгi), 501-баптар);";

      мынадай мазмұндағы отыз төртiншi абзацпен толықтырылсын:
      "заңды тұлғаларды, азаматтық хал актiлерiн мемлекеттiк тiркеу, бағалау қызметiн реттеу, Қазақстан Республикасының азаматтарын тiркеу мен құжаттандыру саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның (356, 357-1, 357-4, 376-баптар);";

      отыз сегiзiншi абзацта "Қазақстан Республикасы Президентiнiң күзет қызметiнiң," және "соған уәкiлеттi лауазымды адамдары" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы отыз тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      "күзету iс-шараларын жүргiзу кезiнде Қазақстан Республикасы Президентi Күзет қызметiнiң (135-1, 136, 160, 220, 312, 323, 330, 331, 332, 333, 336, 355, 368, 369, 370, 371, 373, 388, 460, 463, 465, 472, 473, 529-баптар);";

      мынадай мазмұндағы қырық бiрiншi абзацпен толықтырылсын:
      "жергілiктi атқарушы органдардың (облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) (130, 230, 231 (бiрiншi бөлiгi), 234, 235 (бiрiншi бөлiгi), 236, 238, 239, 342, 343, 357-2 (бiрiншi бөлiгi), 346-352-баптар) соған уәкiлеттi лауазымды адамдары;";

      3) тармақшада:
      "137, 138," деген цифрлар алып тасталсын;

      "188" деген цифрлардан кейiн ", 357-1" деген цифрлармен толықтырылсын;

      екiншi бөлiктiң төртiншi абзацы алып тасталсын;

      381) 637-баптың бiрiншi бөлiгiнде "150, 151, 152, 342-352, 353, 366, 375" деген цифрлар "151, 342-344, 346-352, 353, 356-1, 357-3, 366, 375, 381-1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      382) 638-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "анықталғаннан" деген сөз "ашылғаннан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "пайдалану саласындағы" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiкте "құқық бұзушылық анықталған кезден бастап үш тәулiк iшiнде" деген сөздер "үш тәулiк iшiнде, ал осы Кодекстiң 182, 187 және 188-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық бойынша құқық бұзушылық немесе оны жасаған адам ашылған кезден бастап он тәулiк iшiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы бесiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "5. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы материалдар бойынша дәлелдеме ретiнде құқық бұзу фактiсiн және құқық бұзушының жеке басын дұрыс анықтауға мүмкiндiк беретiн сертификатталған, арнайы техникалық бақылау-өлшем құралдарының және метрологиялық тексеруден өткен құқық бұзушылықты бақылау мен тiркеу аспаптарының, фото-, бейне аппаратураның деректерi пайдаланылған жағдайда әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама құқық бұзушы болмағанда да жасалуы мүмкiн.";

      383) 639-бапта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Ескерту немесе айыппұл түрiнде әкiмшiлiк жаза қолдануға әкеп соғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жағдайда, егер айыппұл бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнен аспаса және адам (жеке тұлға, орган немесе заңды тұлғаның басқару функциясын жүзеге асыратын адам) құқық бұзушылық жасау фактiсiн мойындаса, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасалмайды. Ескерту түрiндегi жазаны соған уәкiлеттiк берiлген лауазымды адам әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде ресiмдейдi. Айыппұл түрiнде жаза қолданылған жағдайда қатаң қаржылық есептiлiк құжаты болып табылатын, белгiленген үлгiдегi түбiртек берудi соған уәкiлеттiк берiлген лауазымды адам әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде жүзеге асырады.
      Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам ескертудiң немесе төлем құжатының екiншi данасына қол қою арқылы қолданылған жазаға өзiнiң келiсетiнiн растайды.";

      екiншi бөлiкте "Азаматтар" деген сөз "Жеке тұлғалар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      384) 642-баптың екiншi бөлiгi "247," деген цифрлардан кейiн "447, 447-1, 447-3," деген цифрлармен толықтырылсын;

      385) 651-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) қаралатын iс бойынша iс жүргiзу тiлi;";

      386) 678-баптың үшiншi бөлiгiнде "Азамат" деген сөз "Жеке тұлға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      387) 697-баптың бiрiншi бөлiгiнде "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      388) 709-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Сот айыппұлды мәжбүрлеп өндiрiп алу туралы қаулыны заңды тұлғаның банк шотынан оның келiсiмiнсiз, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен ақша алу үшiн банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға жiбередi.";

      389) мынадай мазмұндағы 709-1-баппен толықтырылсын:

      "709-1-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату
                  тәртiбi

      1. Әкiмшiлiк жаза қолданған орган (лауазымды адам) айыппұл салу туралы қаулыны осы Кодекстiң 703-бабында белгiленген мерзiмнен кешiктiрмей сотқа жiберуi мүмкiн.
      2. Белгiленген мерзiм өткiзiлiп сотқа жiберiлген, айыппұл салу туралы қаулыны сот қайтарады, бұл туралы ұйғарым шығарылады.
      3. Айыппұл салу туралы қаулыны сотқа өтiнiш түскен күннен бастап он бес күн iшiнде судья жеке-дара қарайды.
      4. Сот айыппұл салу туралы түскен қаулы туралы құқық бұзушылық жасаған адамға хабарлайды.
      5. Сот айыппұл салу туралы қаулыны қарау кезiнде органның (лауазымды адамның) айыппұл салу туралы шешiмiн мәнi бойынша қайта қарауға құқылы емес.
      6. Айыппұлды мәжбүрлеп өндiрiп алуға байланысты қосымша шығыстар шешiмдi өз еркімен орындамаған адамға жүктеледі.";

      390) 717-баптың үшiншi бөлiгiнде "байланыс және ақпараттандыру" деген сөздер "ақпараттандыру және байланыс" деген сөздермен ауыстырылсын.

       2-бап.  Осы Заң 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады