Мүлікті жария етуге байланысты рақымшылық жасау туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 5 шілдедегі N 157 Заңы.

      Мүлікті жария етуге байланысты рақымшылық жасау туралы

      

      МАЗМҰНЫ

      РҚАО-ның ескертуі: Қолданысқа енгізілу тәртібін 16-баптан қараңыз.

      Осы Заң мүлкiн жария еткен азаматтар мен заңды тұлғаларды Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жекелеген қылмыстар әкімшілік құқық бұзушылықтар мен тәртіптік теріс қылықтар жасағаны үшiн жауапкершiлiктен босату арқылы мемлекеттiң мүлiктi жария ету жөнiндегi тек қана бiржолғы акцияны жүргiзуiне байланысты қоғамдық қатынастарды реттейдi.

      Ескерту. Кіріспеге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.03.26. N 241 Заңымен.

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) мүлiктi жария ету - табысты жасыру мақсатында заңды экономикалық айналымнан шығарылған және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресiмделмеген не тиеcілі емес тұлғаға ресiмделген мүлiкке құқықтарды мемлекеттiң тану рәсiмi;

      2) мүлiктi жария ету субъектілерi (бұдан әрi - жария ету субъектiлерi) - мүлкiн осы Заңда белгіленген тәртiппен жария ететiн Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды тұлғалары;

      3) мүлiктi жария етудi өткiзу жөнiндегi комиссия (бұдан әрi - комиссия) - жергiлiктi атқарушы органдардың жанынан құрылатын және мемлекеттiк органдар мен ұйымдардың өкiлдерiнен тұратын, құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресiмделмеген, Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлiктi жария ету не жария етуден бас тарту туралы шешiм шығаруға уәкiлеттi комиссия;

      4) мүлiктi жария еткенi үшiн алым - осы Заңда белгiленген, мүлiктi жария етудi өткiзгенi үшiн бюджетке төленетiн мiндеттi, қайтарылмайтын төлем;

      5) тиесiлi емес тұлға - алған табыстарын жасыру мақсатында жария ету субъектiсiнiң табыстарына сатып алынған мүлiктiң меншiк иесi ретiнде әрекет еткен тұлға.

2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      1. Осы Заңның күші, осы Заңның 3-бабында аталған мүлiктi қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағындағы, сондай-ақ оның шегiнен тыс жердегi, оның iшiнде тиесiлi емес тұлғаға ресiмделген, өздерiне тиесiлi және жария ету мерзiмi басталғанға дейiн алған мүлiктi жария ететiн және жария еткен жария ету субъектілерiне қолданылады.

      2. Осы Заңның күшi:

      Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 190-193, 218, 221 , 222-баптарында аталған қылмыстарды жасағаны үшiн өздерiне қатысты қылмыстық iс қозғалған;

      Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 190-193, 218, 221, 222-баптарында аталған қылмыстарды жасағаны үшiн сотталған;

      Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнiң 118 , 120 , 143 , 154 , 155 (бiрiншi бөлiгi), 178 , 179 , 182 , 185 , 189 , 205-209 , 237 , 239 , 253 , 357-2-баптарында аталған әкімшілік құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылған тұлғаларға қолданылмайды.

3-бап. Жария етуге жатпайтын мүлiк

      Мыналар:

      жеке басқа, бейбiтшiлiкке және адамзат қауiпсiздiгiне, конституциялық құрылыс негiздерiне және мемлекет қауiпсiздiгiне, меншiкке, қоғамдық қауiпсiздiк пен қоғамдық тәртiпке, халықтың денсаулығына және имандылыққа қарсы жасалған қылмыстардың, мемлекеттiк қызмет пен мемлекеттiк басқару мүдделерiне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстардың нәтижесiнде алынған;

      құқықтары сот тәртiбiмен дауланып жатқан;

      Қазақстан Республикасының заңдарында құқық беруге жол берiлмейтiн мүлік;

      оның iшiнде кредит ретiнде алынған ақша жария етуге жатпайды.

4-бап. Мүлiктi жария ету мерзiмi

      1. Мүлiктi жария ету, оның iшiнде мүлiктi жария етуге ұсыну мерзiмi 2006 жылғы 3 шiлдеден басталып, 2007 жылғы 1 тамызда аяқталады.

      2. Мүлкiн осы Заңның 11- бабына сәйкес жария еткен жария ету субъектiлерi 2007 жылғы 1 қарашаға дейiнгi мерзiмде оған құқықтарын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресiмдеуге мiндеттi.

      Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресiмделмеген жылжымайтын мүлiкке құжаттарды ресiмдеуге уәкiлеттi мемлекеттiк органдар мен ұйымдар жария ету субъектiсiне тиiстi құжаттарды ол өтiнiш берген күннен бастап екi айдан кешiктiрiлмейтiн мерзiмде беруге мiндеттi.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.11.16. N 188, 2007.03.26. N 241 Заңдарымен.

5-бап. Жария етуге ұсынылған және жария етiлген мүлiк туралы ақпарат

      1. Мемлекеттiк органдар мен ұйымдар мүлiктi жария етудi өткiзу процесiнде алынған ақпараттың құпиялылығын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен қамтамасыз етуге тиiс.

      2. Осы Заңға сәйкес мүлiктi жария етудi өткiзу процесiнде алынған ақпарат негiзiнде iс жүргiзу әрекеттерiн, оның iшiнде қылмыстық қудалауды немесе әкiмшiлiк жазалау шараларын қолдануды жүзеге асыру жөнiндегi iс жүргiзу әрекеттерiн жүргiзуге тыйым салынады.

6-бап. Мүлiктi жария еткенi үшiн алым

      1. Жария ету субъектiлерi мүлiктi жария еткенi үшiн алымды (бұдан әрi - алым) төлеушiлер болып табылады.

      2. Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресiмделмеген және кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылмайтын жылжымайтын мүлiктi жария еткен Қазақстан Республикасының азаматтары мына шарттардың бiрiн қанағаттандырған жағдайда, егер:

      1) жария етiлген мүлiкке 2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша салық пен аталған мүлiк орналасқан және салық органдарында есепте тұрған жер учаскелерiне қатысты жер салығын төлесе;

      2) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мүлiк салығын және жер салығын төлеушiлер болып табылмаса, алымды төлеушілер болып табылмайды.

      3. Өзiнің ауыл шаруашылығы өнімдерiн өндiруде пайдаланылатын мамандандырылған ауыл шаруашылығы техникасы бойынша ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiрушiлер, сондай-ақ олар ақшаны жария еткен жағдайларды қоспағанда, тұрғылықты жері немесе тиісінше орналасқан жері ауылдық елді мекендер болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматтары немесе заңды тұлғалары алым төлеушiлер болып табылмайды.

      4. Алым жария етілетін мүлік құнының он проценті мөлшерінде төленеді.

      Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген жылжымайтын мүлікті қоспағанда, мүлікті жария ететін жария ету субъектілері алымды мүлікті жария етуге құжаттарды тапсырғанға дейін төлейді.

      Құқықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген жылжымайтын мүлкін жария ететін жария ету субъектілері алымды жылжымайтын мүлікті жария етуге құжаттарды тапсырған сәттен бастап жария етілген жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркегенге дейін кез келген уақытта төлейді.

      Алымды өндіріп алу және бюджетке аудару тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      5. Мүлiктi жария етуге табыс етілген құжаттар қайтарылған не мүлiктi жария етуден бас тартылған жағдайларды қоспағанда, төленген алымды қайтару жүргiзілмейдi.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.11.16. N 188 Заңымен.

7-бап. Мүлiктi жария етудi өткiзудi ұйымдастыру және оның тәртiбi жөнiндегi жалпы ережелер

      1. Жылжымайтын мүлiктi осы Заңның 11- бабына сәйкес жария етудi және осы Заңның 8-бабында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мүлiктi жария ету салық органына жария ету субъектiлерiнiң (азаматтар - тiркелген жерi бойынша, заңды тұлғалар - мемлекеттiк тiркелген жерi бойынша) мынадай құжаттарды:

      1) осы Заңға 1 немесе 2- қосымшаға сәйкес нысанда мүлiктi жария етудi өткiзуге екi дана өтiнiштi (бұдан әрi - өтiнiш);

      2) алымның төленгенiн растайтын;

      3) жеке басын куәландыратын құжатты, ал заңды тұлғаның өкiлдерi - жарғының (ереженiң), заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелгенi туралы куәлiктiң, салық төлеушi куәлiгiнiң нотариат куәландырған көшiрмелерiн және олардың өкiлеттiгiн растайтын құжаттарды;

      4) осы Заңда көзделген өзге де құжаттарды беруi арқылы өткiзіледi.

      2. Шет тілде ресiмделген құжаттар мемлекеттiк тiлге немесе орыс тiлiне нотариат куәландырған аудармасымен табыс етілуге тиiс.

      3. Жария ету субъектiлерi жария етілетiн мүлiктiң құнын дербес анықтайды.

      4. Осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, жария ету субъектілері мүлікті жария ету мерзiмi iшiнде мүлiктiң белгілi бiр түрiне қайтадан өтiнiш беруге құқылы емес.

      5. Мүлiктi жария етуге табыс етiлген құжаттар себептерi көрсетілiп:

      1) осы Заңда белгiленген құжаттардың толық емес топтамасы табыс етiлген;

      2) табыс етiлген құжаттарда өшiрiп тазалау мен түзетулер болған;

      3) алым сомасы дұрыс есептелмеген;

      4) табыс етiлген құжаттар осындай құжаттарға Қазақстан Республикасының заңнамасында қойылатын талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда қайтарылуға тиiс.

      Мүлiктi жария етуге табыс етiлген құжаттарды қайтаруға негiз болған себептердi жойған кезде, тұлға осы Заңда мүлiктi жария етуге белгiленген мерзiм iшiнде мүлiктi жария етуге қайтадан өтiнiш беруге құқылы.

      6. Жария етiлген мүлiк жөнiндегi мәлiметтер осы Заңға 3- қосымшаға сәйкес нысан бойынша жария етiлген мүлiк тiзілiмiне енгiзiледi.

      7. Осы Заңның 11- бабына сәйкес жария етiлетiн жылжымайтын мүлiктi, осы Заңның 8-бабында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мүлiк өтiнiш қабылданған кезден бастап жария етiлдi деп танылады.

      Жария ету субъектiлерi мүлiк жария етiлдi деп танылған кезден бастап тиiсiнше осы Заңның 13, 14 және 14-1- баптарында аталған, жария етiлген мүлiктi сатып алумен, иеленумен және пайдаланумен байланысты қылмыстарды, әкімшілік құқық бұзушылықтарды және тәртіптік теріс қылықтарды жасағаны үшiн жауаптылықтан босатылады.

      8. Мемлекеттiк тiркеуге жататын жылжымалы мүлiк жария етiлген жағдайда, уәкiлеттi органдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, өтiнiш негiзiнде мемлекеттiк тiркеу үшiн қажеттi құжаттарды ресiмдейдi.

      9. Жария етiлетiн мүлiк жөнiнде табыс етiлетiн мәлiметтердiң толықтығы мен дұрыстығы үшiн жария ету субъектiлерi жауапты болады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.11.16. N 188, 2007.03.26. N 241 Заңдарымен.

8-бап. Ақшаны жария ету

      1. Заңды тұлғалар ақшаны жария етуді мемлекеттік тіркеу орны бойынша салық органына мынадай құжаттарды:

      1) осы Заңға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екі данада мүлікті жария етуді жүргізуге арналған өтінішті;

      2) алым төленгенін растайтын құжатты;

      3) жарғының (ереженің), заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің, салық төлеуші куәлігінің және заңды тұлға өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін;

      4) екінші деңгейдегі банк не шетелдік банк берген, жария етуге ұсынылған ақша сомасының бар екендігін растайтын құжатты тапсыру арқылы жүргізеді.

      Ақша өтініш қабылданған сәттен бастап жария етілген деп танылады.

      2. Жеке тұлғалар ақшаны жария етуді алым төлеу арқылы жүзеге асырады.

      Ақша алым төленген сәттен бастап жария етілген деп танылады.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2006.11.16. N 188 Заңымен.

9-бап. Қазақстан Республикасы аумағының шегiнен тыс жерлердегi мүлiктi жария ету

      1. Қазақстан Республикасы аумағының шегiнен тыс жерлердегi жылжымайтын мүлiктi, сондай-ақ өзi тұрған елде мемлекеттiк тiркеуге жататын мүлiктi жария ететiн жария ету субъектілерi, осы Заңның 7- бабының 1-тармағында айқындалған құжаттар тiзбесiне қосымша мүлiкке құқық белгiлейтiн құжаттың нотариат куәландырған көшiрмесiн де табыс етедi.

      2. Қазақстан Республикасы аумағының шегiнен тыс жерлердегi бағалы қағаздарды жария ететiн жария ету субъектiлерi осы Заңның 7-бабының 1-тармағында айқындалған құжаттар тiзбесiне қосымша бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алудың тиiстi жүйесiндегi есептiк шоттан үзiндiнi не резидентi бағалы қағаздардың эмитентi болып табылатын мемлекеттiң заңнамасында белгіленген осы бағалы қағаздарға меншiк құқығын растайтын өзге де құжатты табыс етедi.

10-бап. Тиесiлі емес тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария ету

      1. Тиесiлі емес тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария ететiн жария ету субъектілерi осы Заңның 7-бабының 1-тармағында айқындалған құжаттар тiзбесiне қосымша мынадай құжаттарды:

      1) мүлiкке құқық белгiлейтiн құжаттың нотариат куәландырған көшiрмесiн;

      2) тиесiлi емес тұлғаның жария ету субъектiсiне мүлiктi өтеусiз бергенi туралы нотариат куәландырған шартты табыс етедi.

      2. Тиесiлі емес тұлғаға ресiмделген бағалы қағаздарды жария ететiн жария ету субъектiлерi осы Заңның 7-бабының 1-тармағында айқындалған құжаттар тiзбесiне қосымша мынадай құжаттарды:

      1) бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алудың тиiстi жүйесiндегi есептiк шоттан үзiндiнi не резидентi бағалы қағаздардың эмитентi болып табылатын мемлекеттiң заңнамасында белгiленген осы бағалы қағаздарға меншiк құқығын растайтын өзге де құжатты;

      2) тиесiлi емес тұлғаның бағалы қағаздарды жария ету субъектiсiне өтеусiз бергенi туралы нотариат куәландырған шартты табыс етедi.

11-бап. Қазақстан Республикасының аумағында тұрған, оған құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресiмделмеген жылжымайтын мүліктi жария ету

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрған, оған құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресiмделмеген жылжымайтын мүлiктi жария ететiн жария ету субъектiлерi мүлiктiң орналасқан жерi бойынша жергілiктi атқарушы органға мынадай құжаттарды:

      1) осы Заңға 1 немесе 2-қосымшаға сәйкес нысанда екі дана өтінішті;

      2) жеке басын куәландыратын құжатты, ал заңды тұлғаның өкiлдері - жарғының (ереженiң), заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелгенi туралы куәлiктiң, салық төлеушi куәлiгiнiң нотариат куәландырған көшiрмелерiн және олардың өкiлеттiгiн растайтын құжаттарды табыс етедi.

      2. Жылжымайтын мүлiктi жария етуге өтiнiштi комиссия қарайды.

      Жария ету мерзiмi iшiнде берілген жылжымайтын мүлiктi жария ету туралы өтiнiш тиiстi жергiлiктi атқарушы органға өтiнiш берілген күннен бастап он бес жұмыс күнi iшiнде қаралуға тиiс.

      3. Жылжымайтын мүлiктi жария етуден бас тарту осы Заңның 2 және 3-баптарында көзделген талаптар сақталмаған жағдайда жүзеге асырылады.

      4. Осы Заңда белгіленген талаптар сақталған жағдайда комиссия:

      жылжымайтын мүлiктi жария ету туралы шешiм шығарады;

      жария ету субъектiлерiне жылжымайтын мүлiктi жария ету туралы шешiмдi бередi;

      мәлiметтердi жария етілген мүлiктiң тiзілiмiне осы Заңға 3-қосымшаға сәйкес нысанда енгiзедi.

      5. Комиссия жылжымайтын мүлiктi жария ету туралы шешiм шығарған кезден бастап жылжымайтын мүлiк жария етiлдi деп танылады.

      Жария ету субъектiлерi жылжымайтын мүлiк жария етiлдi деп танылған кезден бастап осы Заңның тиiсiнше 13, 14 және 14-1-баптарында аталған, жария етiлген жылжымайтын мүлiктi сатып алумен, иеленумен және пайдаланумен байланысты қылмыстарды, әкімшілік құқық бұзушылықтарды және тәртіптік теріс қылықтарды жасағаны үшiн жауаптылықтан босатылады.

      Жария етілген жылжымайтын мүлік, жария ету субъектісінің алым төлегені және алым төлеуші болып табылмайтын тұлғалар туралы ақпарат жылжымайтын мүлiкке құқықтарды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдарға берiледi.

      Жылжымайтын мүлiктi жария еткен жария ету субъектiлерi аталған мүлiк мемлекеттiк тiркелген кезден бастап оған билiк етуге құқылы.

      6. Жылжымайтын мүлiктi жария етудi өткiзудiң ережелерiн, комиссия туралы үлгi ереженi Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.11.16. N 188, 2007.03.26. N 241 Заңдарымен.

12-бап. Осы Заңға сәйкес жария етiлген жылжымайтын мүлiк объектiлерiн пайдалануға қабылдаудың және жер учаскелерiне құқықтарды ресiмдеудiң ерекшелiктерi

      Осы Заңға сәйкес жария етiлген жылжымайтын мүлiк объектiлерiн пайдалануға қабылдауды ұйымдастыру мен жүргiзудiң, сондай-ақ жер учаскелерiне құқықтарды ресiмдеудiң ерекше тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.

13-бап. Жария ету субъектiлерiн қылмыстық жауаптылықтан босату

      Мүлiктi жария еткен жария ету субъектiлерi Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 190-192 , 193 (осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әрекеттi қылмыстық қауымдастық (қылмыстық ұйым) жасаған жағдайды қоспағанда, бiрiншi бөлiгi; екiншi бөлiгiнiң а) және б) тармақтары; үшiншi бөлiгiнiң б) және в) тармақтары), 218 , 221 , 222-баптарында аталған қылмыстарды жасағаны үшiн қылмыстық жауаптылықтан босатылады.

14-бап. Жария ету субъектiлерiн әкiмшілiк жауаптылықтан босату

      Мүлiктi жария еткен жария ету субъектiлерi Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнiң 118 , 120 , 143 , 154 , 155 (бiрiншi бөлiгi), 178 , 179 , 182 , 185 , 189 , 205-209 , 237 , 239 , 253 , 357-2 , 532-баптарында аталған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтарды жасағаны үшiн әкiмшілiк жауаптылықтан босатылады.

      Ескерту. 14-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.03.26. N 241 Заңымен.

14-1-бап. Мемлекеттік лауазым атқаратын, мүлкін жария еткен адамдарды тәртіптік жауаптылықтан босату

      Мемлекеттік лауазым атқаратын, мүлкін жария еткен адамдар "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 5-тармағында аталған әрекеттерді жасағаны үшін тәртіптік жауаптылықтан босатылады.

      Ескерту. 14-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2007.03.26. N 241 Заңымен.

15-бап. Қазақстан Республикасының мүлiктi жария етуге байланысты рақымшылық жасау туралы заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық

      Қазақстан Республикасының мүлiктi жария етуге байланысты рақымшылық жасау туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

16-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу және оның қолданылуын тоқтату тәртiбi

      Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.11.16. N 188 , 2007.03.26. N 241 Заңдарымен.

Қазақстан Республикасының


Президенті  2006 жылғы 5 шілде N 157-ІІІ
Қазақстан Республикасының Заңына
1-ҚОСЫМША

      _____________________________

      _____________________________

      (өтініш берілетін орган)

      Жеке тұлға үшін мүлікті жария етуді өткізуге арналған

      ӨТІНІШ

      (екі дана етіп толтырылады)

      Аты-жөні ________________________________________________________

      СТН _____________________________________________________________

      Тұратын жері ____________________________________________________

      Жеке басын куәландыратын құжат: түрі _________ сериясы __________

      N ___________ ________________ берген берілген күні _____________

Жария етілетін мүліктің тізбесі

Мүліктің құны

(мың теңге)

Орналасқан мекен-жайы

Мүліктің жиынтық құны
       Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беремін (атауы, сериясы, нөмірі,

      қашан және кім берді):

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      ________________ _________________________________________________

      күні, айы, жылы (өтініш берушінің қолы) (өтініш берушінің Т.А.Ә.)

      __________________________________________________________________

       (өтінішті қабылдап алған маманның Т.А.Ә. және қолы)

      __________________________________________________________________

       (орган басшысының Т.А.Ә. және қолы)

      М.О. Өтініштің қабылдап алынған күні, айы, жылы: 2006 жылғы _____

  2006 жылғы 5 шілде N 157-ІІІ
Қазақстан Республикасының Заңына
2-ҚОСЫМША

      _____________________________

      _____________________________

      (өтініш берілетін орган)

      Заңды тұлға үшін мүлікті жария етуді өткізуге арналған

      ӨТІНІШ

      (екі дана етіп толтырылады)

      Заңды тұлғаның толық атауы _______________________________________

      __________________________________________________________________

      Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі _______________________

      Мемлекеттік тіркеудің жылы, күні, айы ____________________________

      СТН ______________________________________________________________

      Заңды мекен-жайы _________________________________________________

       (басшының немесе уәкілетті тұлғаның Т.А.Ә.)

      ________________________________________________________ негізінде

       (өкілеттігін куәландыратын құжаттың деректемелері)

      ________________________________________ атынан іс-әрекет жасайтын

       (уәкілетті өкіл толтырады)

Жария етілетін мүліктің тізбесі

Мүліктің құны

(мың теңге)

Орналасқан мекен-жайы

Мүліктің жиынтық құны
       Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беремін (атауы, сериясы, нөмірі,

      қашан және кім берді):

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      ________________ _________________________________________________

      жылы, күні, айы (өтініш берушінің қолы) (өтініш берушінің Т.А.Ә.)

      __________________________________________________________________

       (өтінішті қабылдап алған маманның Т.А.Ә. және қолы)

      __________________________________________________________________

       (орган басшысының Т.А.Ә. және қолы)

      М.О. Өтініштің қабылдап алынған күні, айы, жылы: 2006 жылғы ____

  2006 жылғы 5 шілде N 157-ІІІ
Қазақстан Республикасының Заңына
3-ҚОСЫМША

      _____________________________

      _____________________________

      (органның атауы)

Рет

N

Өтініш қабылдап алған күн

Мүлікті жария еткен тұлғаның (атауы) Т.А.Ә.

Мүлікті жария еткен тұлғаның (заңды тұлғаның) орналасқан жері

Жария етілген мүліктің тізбесі

Жария етілген мүліктің құны

(мың теңге)


Барлығы

оның ішінде

Ақша

Өзге мүлік

1

2

3

4

5

6

7

8


      таблицаның жалғасы

Мүлікті жария еткені үшін төленген алым сомасы (мың теңге)

Өтінішті қабылдап алған маманның Т.А.Ә. және қолы

Мүлікті жария еткен тұлғаның өтініштің бір данасын алғаны туралы қолы

Барлығы

оның ішіндеАқша

Өзге мүлік

9

10

11

12

13


      ___________________________________________________________________

       (тізілімді толтырған маманның Т.А.Ә. және қолы)

      ___________________________________________________________________

       (орган басшысының Т.А.Ә. және қолы)

      М.О.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады