Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi туралы

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 3 қазандағы N 2483 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      Ескерту. ҚР 1997.06.19 № 134 Заңымен енгiзiлген толықтырулар мен өзгертулер 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне кiредi.
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.07.04 № 335 Заңымен.
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "әскери қызметшiлердiң", "әскери қызметшiсi", "әскери қызметшiсiнiң", "әскери қызметшiлерiнiң", "әскери қызметшiлерiне", "әскери қызметшiлерi", "әскери қызметшiлер", "әскери қызметшiсiне", "әскери қызметшiлерiн", "Әскери қызметшiлердiң" деген сөздер тиісінше "қызметкерлердің", "қызметкері", "қызметкерінің", "қызметкерлерінің", "қызметкерлерiне", "қызметкерлерi", "қызметкерлер", "қызметкерiне", "қызметкерлерiн", "Қызметкерлердiң" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "Қазақстан Республикасының Президенті Күзет", "Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет", "Қазақстан Республикасы Президенті Күзет", "Президент Күзет" және "Президенттiң Күзет" деген сөздер тиісінше "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      Осы Заң Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметінің мәртебесін, өкілеттігін және ұйымдастырылуын, сондай-ақ оның қызметін бақылау мен қадағалауды айқындайды.

1 тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі – Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін күштерге жататын және күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шараларын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзырет шегінде жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін арнаулы мемлекеттік орган.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің өз рәмізі мен айырым белгілері, туы, жалауы болады, олардың сипаттамасын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2014 № 233-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

1-1-бап. Күзет іс-шаралары

      Күзет іс-шаралары – күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шаралардың, жедел-іздестіру және қарсы барлау іс-шараларының жиынтығы.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі республикалық жедел штабтың басшысы болып табылады.

      Күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жедел штабының басшысын Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі республикалық жедел штабтың құрамына кіретін мемлекеттік органдардың немесе олардың аумақтық органдарының өкілдері қатарынан айқындайды.

      Күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі республикалық жедел штабтың басшысы немесе ол уәкілеттік берген лауазымды адам күзет іс-шаралары өткізіле бастағаннан бастап және олар аяқталғанға дейін оларды өткізуге тартылған Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының барлық әскери қызметшілеріне, қызметкерлері мен мамандарына басшылықты жүзеге асырады.

      Күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының шешімі бойынша осы Заңға және "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес терроризмге қарсы операциялар шеңберінде жүргізіледі.

      Ескерту. Заң 1-1-баппен толықтырылды - ҚР 2002.07.04 № 335; жаңа редакцияда - ҚР 2013.01.08 № 63-V (алғашқы ресми жариялағанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 28.12.2016 № 36-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.07.2022 № 136-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

1-2-бап. Күзетілетін адамдар

      1. Күзетілетін адамдар - Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының конституциялық заңдарына және осы Заңға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі күзетуге жататын адамдар.

      2. Мыналар күзетілетін адамдар болып табылады:

      1) Қазақстан Республикасының Президенті;

      2) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының төрағасы;

      3) Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің төрағасы;

      4) Қазақстан Республикасының Премьер-министрі;

      5) Республика Президентінің зайыбы (жұбайы) және Президентпен бірге тұратын басқа да отбасы мүшелері;

      6) алып тасталды – ҚР 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      7) алып тасталды – ҚР 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      8) Қазақстан Республикасының экс-президенті;

      9) тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін Қазақстан Республикасының лауазымды адамдары;

      10) Қазақстан Республикасының аумағында болуы кезеңінде шет мемлекеттердің, шет елдер парламенттері мен үкіметтерінің басшылары;

      11) қауіпсіздігі Қазақстан Республикасының аумағында болуы кезеңінде Қазақстан Республикасы Президентінің немесе оның тапсыруымен Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының өкімдері негізінде қамтамасыз етілетін халықаралық ұйымдардың басшылары мен шет мемлекеттердің өзге де адамдары.

      3. Осы баптың 2-тармағының 2), 3), 4) тармақшаларында аталған лауазымды адамдар тең жағдайда күзетіледі.

      4. Осы баптың 2-тармағының 1)-9) тармақшаларында аталған адамдар Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығына күзетуші адамдар қызмет міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайда оларды ауыстыруды ұсынуға құқылы.

      Ескерту. Заң 1-2-баппен толықтырылды - ҚР 2002.07.04 № 335, өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.14 № 290-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

1-3-бап. Күзетілетін объектілер

      Күзетілетін объектілер - күзетілетін адамдардың болуына арналған ғимараттар, құрылыстар мен құрылысжайлар, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі күзететін өзге де ғимараттар, құрылыстар мен құрылысжайлар, сондай-ақ оларға іргелес жатқан аумақ пен су айдыны.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі күзететін объектілердің тізбесін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша бекітеді.

      Ескерту. Заң 1-3-баппен толықтырылды - ҚР 2002.07.04 № 335 Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2017 № 86-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен; 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

1-4-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жұмыс мақсаттары

      Қазақстан Республикасы Президентінің, басқа да күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін ұйымдастыру және үйлестіру, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шараларын жүргізу Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жұмыс мақсаттары болып табылады.

      Ескерту. 1-4-баппен толықтырылды – ҚР 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің мiндеттерi

      1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің және басқа да күзетiлетiн адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;

      2) күзетiлетiн адамдардың өмiрiне, денсаулығына, құқықтарына, бостандықтарына, жеке басының қадiр-қасиетiне және меншiгiне қарсы бағытталған құқық бұзушылықтарды анықтау, олардың алдын алу және жолын кесу;

      3) күзетілетін объектілерде және күзетілетін адамдар болатын басқа да жерлерде олардың меншігін күзету, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

      4) өз өкілеттіктері шегінде терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыру;

      5) күзетiлетiн адамдар мен объектiлерге төнетін қатерлердi болжау және анықтау, олардың алдын алу және залалсыздандыру жөнiндегi жедел шаралар кешенін жүзеге асыру;

      6) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының эталондарын күзетуді жүзеге асыру және рәсімдік және хаттамалық іс-шараларды атқаруға қатысу Мемлекеттік күзет қызметінің мiндеттерi болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің өзге де мiндеттерi белгіленуі мүмкін.

      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2014 № 233-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 291-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi жұмысының принциптерi

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң жұмысы заңдылық, гуманизм, адам құқықтары мен кәсiптiк этиканы құрметтеу, дара басшылық принциптерiне сәйкес құрылады.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi өзiнiң алдында тұрған мiндеттердi басқа мемлекеттiк органдармен, лауазымды адамдармен және жекелеген азаматтармен өзара бiрлесе отырып шешедi.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

4-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi жұмысының құқықтық негiзi

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi жұмысының құқықтық негiзiн Қазақстан Республикасының Конституциясы, осы Заң, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтiк құқықтық актiлерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары құрайды.

4-1-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жұмысын ұйымдастыру

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiне басшылықты Қазақстан Республикасының Президентi лауазымға тағайындайтын, лауазымнан босататын және (немесе) арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен шығаратын Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрылымы мен штат санын Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының ұсынуы бойынша Республика Президенті бекітеді.

      Ескерту. Жаңа 4-1-баппен толықтырылды - ҚР 2002.07.04 № 335 Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2 тарау. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң жұмысын ұйымдастыру

      Ескерту. 2 тарау алынып тасталды - ҚР 2002.07.04 № 335 Заңымен.

3 тарау. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң мiндеттерi мен құқықтары

8-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң мiндеттерi

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң мiндетi:

      1) күзетiлетiн адамдардың өмiрiне, денсаулығына, құқықтарына, бостандықтарына, жеке басының қадiр-қасиетiне және меншiгiне қолсұғатын құқық бұзушылықтарды болдырмау және олардың жолын кесу; бұлардың ықтимал жасалуына ықпал ететiн мән-жайларды анықтау және өз құқықтары шегiнде оларды жою үшiн шаралар қолдану;

      2) құқық бұзушылықтардан және жазатайым оқиғалардан зардап шеккен, сондай-ақ дәрменсiз күйде не денсаулығы мен өмiрiне қауіпті өзге де жағдайда болатын күзетiлетiн адамдарға көмек көрсету. Күзетiлетiн адамдарға медициналық қызмет көрсетумен байланысты ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге өз құзыреті шегінде қатысу;

      3) күзетiлетiн адамдардың жеке басының қауiпсiздiгiне немесе күзетілетін объектілерде және олар болатын басқа да жерлерде қоғамдық қауiпсiздiкке қатер төндiретiн дайындалып жатқан құқық бұзушылықтар мен оқиғалар жөніндегі мәлiмдеулердi, хабарларды және келiп түсетін өзге де ақпаратты қабылдап алу, заңнамада көзделген шараларды уақтылы қолдану;

      4) күзетiлетiн адамдардың өмiрiне, денсаулығына, құқықтарына, бостандықтарына, жеке басының қадiр-қасиетi мен меншiгiне қарсы қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды анықтау мен iздестiруде құқық қорғау органдарына жәрдем көрсету;

      5) күзетiлетiн адамдардың күзетілетін объектілерде және олар болатын басқа да жерлерде қоғамдық тәртiппен қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;

      6) күзетiлетiн адамдардың көлiктiң барлық түрiнде жүрiп-тұру қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, күзетiлетiн адамдардың жүрiп-тұруы үшiн бөлiнетiн автомобиль және басқа көлiк құралдарының жүрiс қауiпсiздiгi саласында қолданылып жүрген белгiленген ережелердi, нормативтер мен стандарттарды сақтау және сақталуын бақылау;

      7) авариялар, апаттар, өрт, табиғат зiлзалалары және басқа төтенше жағдайлар кезiнде күзетiлетiн адамдарды құтқару және оларға алғашқы медициналық көмек көрсету жөнiнде, сондай-ақ күзетiлетiн адамдардың жеке мүлкiн және күзетiлуге тиiс әрi қараусыз қалған өзге де мүлiктi күзету жөнiнде шұғыл шаралар қолдану; Қазақстан Республикасы аумағында немесе жекелеген жерлерде төтенше немесе әскери жағдай енгiзiлген ретте заңға сәйкес күзетiлетiн адамдарға қатысты осындай жағдайдағы құқықтық режимнiң қамтамасыз етiлуiне, сондай-ақ эпидемия мен эпизоотия кезiнде күзетiлетiн адамдарға қатысты карантиндiк шаралар жүргiзiлуiне қатысу;

      8) Қазақстан Республикасының Президентін және өзге де күзетiлетiн адамдарды байланыспен қамтамасыз етуді, президенттік байланыс жүйелерінің қауіпсіздігін, сондай-ақ олардың ақпараттан оқшау қалуына жол бермеу жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізуді ұйымдастыру.

      Президенттік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі өзара іс-қимылды ұйымдастыру тәртібі Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің және мемлекеттік органдардың бірлескен нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін және өзге де ұйымдарды президенттік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі өзара іс-қимылды ұйымдастыру тәртібі келісімдерде (шарттарда) айқындалады;

      9) азаматтарға, кәсiпорындарға, ұйымдар мен мекемелерге олардың байланыс құралдарын, көлiгi мен үй-жайларын қызмет мақсатында пайдалануға байланысты келтiрiлген зиянды белгiленген тәртiппен өтеу;

      10) алып тасталды – ҚР 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР Президентінің 1995.12.08 № 2674 заң күші бар Жарлығымен, ҚР 1997.05.16 № 110, 2002.07.04 № 335; 04.07.2014 № 233-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.12.2019 № 291-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң құқықтары

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiне өзiне жүктелген мiндеттердi орындауы үшiн мынадай құқықтар берiледi:

      1) күзетілетін объектілерге кіру (көлікпен кіру) кезінде және олардан шығу (көлікпен шығу) кезінде азаматтарды (күзетілетін адамдарды қоспағанда) жеке жете тексеру, олардың алып жүрген заттарын жете тексеру, көлік құралдарын және олармен алып өтетін заттарды, оның ішінде техникалық құралдар қолданыла отырып жете тексеру жүргізу. Күзетілетін объектілерге заттар мен заттектерді алып өтуге тыйым салу. Күзетілетін объектілерге алып өтуге тыйым салынған заттар мен заттектердің тізбесін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы айқындайды;

      1-1) Күзет іс-шараларын жүргізу кезінде фактілер мен оқиғаларды суретке түсіруді, дыбысжазбаны, кино және бейне түсірілімді жүзеге асыру.

      2) күзетiлетiн адамдардың өмiрiне, денсаулығына, құқығына, бостандығына, жеке басының қадiр-қасиетi мен меншiгiне қол сұғатын құқық бұзушылықтың жасалуына итермелейтiн жағдаяттарды жою жөнiнде ұсыныстар және (немесе) нұсқамалар енгiзу;

      2-1) жеке және заңды тұлғаларды тексеруді және оларды күзетілетін адамдар мен объектілерді күзету және оларға қызмет көрсету жөніндегі жұмысқа жіберуді жүзеге асыру;

      2-2) терроризмге қарсы операцияға қатысу және терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимін қамтамасыз ету кезінде "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген шараларды және уақытша шектеулерді қолдану;

      2-3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өкілеттіктер шегінде анықтау жүргізу;

      2-4) күзетiлетiн адамдар мен объектiлердiң қауiпсiздiгi мақсатында "Жедел-iздестiру қызметi туралы" және "Қарсы барлау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жедел-iздестiру және қарсы барлау іс-шараларын жүргізу;

      2-5) күзетілетін адамдардың болуына арналған террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыруға қойылатын қосымша талаптарды белгілеу;

      3) ұйымдардың, әскери құрамалардың қызметтiк үй-жайларын, сондай-ақ азаматтардың тұрғын және басқа үй-жайларын, олардың көлiк, байланыс құралдарын және өзге мүлкiн уағдаластық негiзде пайдалану;

      4) белгiленген тәртiппен мемлекеттік органдардан меншiк нысанына қарамастан ұйымдардан және әскери құрамалардан өзiне жүктелген мiндеттi орындауға қажеттi ақпаратты сұрату және алдырту;

      5) күзетілетін адамдар келуге арналған үйлерде, құрылыстарда, ғимараттарда, оларға іргелес жатқан аумақтарда, сондай-ақ күзетілетін объектілерде санитариялық-гигиеналық, экологиялық, радиациялық, биологиялық, химиялық және эпидемияға қарсы бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      5-1) күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, күзетілетін объектілерді күзету және қорғау бойынша жауынгерлік кезекшілікті ұйымдастыру және атқару, күзет іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу тәртібін, сондай-ақ күзет іс-шараларына қатыстыруға тартылатын күштер мен құралдардың құрамын мемлекеттік органдармен келісім бойынша айқындау;

      6) өз қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;

      7) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң арнайы даярлықтан өткен қызметкерлерiне табель қаруы мен арнаулы құралдар сақтауына, тағынып жүруiне рұқсат беру;

      8) күзет шараларын ұйымдастыру мен жүргiзу үшiн қызметкерлерiн Республикадан тыс жерлерге iссапарға жiберу;

      9) Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi, Iшкi iстер министрлiгi, Ұлттық қауiпсiздiк комитетi қарауындағы оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерiнде, сондай-ақ басқа мемлекеттердiң оқу орындарында, соның iшiнде арнаулы оқу орындарында уағдаластық негiзде кадрлар даярлау мен бiлiктiлiгiн арттыруды жүзеге асыру;

      9-1) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің, Қарулы Күштерінің, басқа әскерлері мен әскери құралымдарының, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының, сондай-ақ халықаралық шарттарға сәйкес шет мемлекеттердің арнаулы қызметтерінің қызметкерлері мен әскери қызметшілерін қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында оқытуды, даярлауды және қайта даярлауды жүзеге асыру;

      10) баланста тұрған объектiлердi пайдалану мен оларға техникалық күтiмдi қамтамасыз ету, бұларды санитарлық-гигиеналық, экологиялық және эпидемияға қарсы бақылауды ұйымдастыру;

      10-1) Мемлекеттік күзет қызметінің орналасу орнынан тыс жерде уәкілетті органда есептік тіркеуге жатпайтын айрықшаланған бөлімшелер құру;

      11) күзетiлетiн адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуде сiңiрген еңбегi үшiн азаматтарды ынталандыру, оларды заңдарда белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградаларына ұсыну;

      12) Қазақстан Республикасының азаматтарын ерiктiлiк негiзiнде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң штаттан тыс қызметкерлерi ретiнде қызметке тарту;

      13) күзет іс-шараларына қатысу үшін қажет болғанда ішкі істер органдарының, арнаулы мемлекеттік органдардың, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдардың күштерi мен құралдарын тарту. Мемлекеттік органдарды күзет іс-шараларына қатысуға тарту тәртібі бірлескен нормативтік құқықтық актілермен бекітіледі.

      Күзетiлетiн адамдарының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мәселелерiн шешуде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiн ұйымдастырушы әрi үйлестiрушi орган болып табылады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.07.04 № 335, 2010.04.08 № 266-IV, 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2013.01.08 № 63-V (алғашқы ресми жариялағанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2014 № 233-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.12.2016 № 36-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 325-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4 тарау. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң күш жұмсауы, арнаулы құралдар, атыс қаруы мен жауынгерлiк техниканы қолдануы

10-бап. Күш жұмсау, арнаулы құралдар, қару мен жауынгерлiк техниканы қолдану шарттары мен шектерi

      Ескерту. 10-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерінің және әскери қызметшілерінің қаруды, арнаулы құралдар тағынып жүруге, сақтау мен қолдануға, сондай-ақ күш жұмсауға құқығы бар. Олар арнаулы дайындықтан өтуге, күш жұмсауға, арнаулы құралдар мен қаруды қолдануға байланысты жағдайларда iс-әрекетке жарамдылығы жөнiнен әлсiн-әлi тексеруден өтiп тұруға мiндеттi.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкері және әскери қызметшісі, егер қорғанысы күзетiлетiн адамдарға, күзетілетін объектiлерге немесе Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерінiң (әскери қызметшісінің) өз басына төнген қатердiң сипаты мен қаупiне сәйкес келсе, заңда көзделген жағдайларда күш жұмсауына, арнайы құралдарды, қару мен жауынгерлiк техниканы қолдануына байланысты келтiрген моральдық, материалдық залал мен дене жарақаты үшiн жауап бермейдi.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерінiң және (немесе) әскери қызметшілерінің өкiлеттiгiн асыра пайдаланып күш жұмсауы, арнаулы құралдар мен қаруды қолдануы заңда белгiленген жауаптылыққа әкелiп соғады.

      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.07.04 № 335; 04.07.2014 № 233-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

11-бап. Күш жұмсау

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерiнiң және әскери қызметшілерінің күзетiлетiн адамдардың өмiрiне, денсаулығына, құқығына, бостандығына, жеке басының қадiр-қасиетiне және меншiгiне қауiп төндiретiн қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың жолын кесу, оларды жасаған адамдарды ұстау, заңды талаптарға қарсы әрекеттердi жою үшiн, егер күш жұмсалмайтын әдiстер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiне жүктелген мiндеттердiң орындалуын қамтамасыз етпейтiн болса, күш жұмсауға, соның iшiнде күрестiң әскери тәсiлдерiн де қолдануға құқығы бар.

      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

12-бап. Арнаулы құралдарды қолдану

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерiнiң және әскери қызметшілерінің өздерi жарақтанған арнаулы құралдарды мынадай жағдайларда қолдануға құқығы бар:

      1) күзетiлетiн адамдарға жасалған шабуылды тойтару үшiн;

      2) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi күзететiн үйлерге, ғимараттарға, үй-жайларға, басқа да объектiлерге және көлiк құралдарына жасалған шабуылды тойтару үшiн, сол сияқты бұл объектiлер мен құралдар басып алынған жағдайда оларды босату үшiн;

      3) атыс қаруын немесе суық қаруды, оқ-дәрiнi, жарылғыш, уыты күштi химиялық және улы заттарды заңсыз ұстап жүрген адамдарды қарусыздандыру үшiн;

      4) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлерiне, әскери қызметшілеріне, олардың отбасы мүшелерiне не Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі күзет шараларын қамтамасыз етуге тартқан басқа адамдарға жасалған шабуылды тойтару үшiн;

      5) құқық бұзушыларды, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлерiне немесе құқық қорғау органдарының қызметкерлерiне, әскери қызметшілеріне қарсылық көрсеткен немесе өздерiне жүктелген қызмет мiндеттерiн жүзеге асыруына қасақана кедергi келтiрген адамдарды ұстау үшiн;

      6) кепiлге алынған адамдарды босату, күзетiлетiн адамдардың өмiрiне, денсаулығына, құқығына, бостандығына, жеке басының қадiр-қасиетi мен меншiгiне және объектілерге қауiп төндiретiн жаппай тәртiпсiздiктердi, топтық әрекеттердi тыйып тастау үшiн;

      7) егер күзетiлетiн адамдарға төнген анық қатерге басқа тәсiлдермен жол бермеу мүмкiн болмаса, жүргiзушiсi Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерінiң және (немесе) әскери қызметшісінің талабын орындамаған көлiк құралын тоқтату үшiн;

      8) әуе кеңістігін күзет іс-шараларын өткізу аймағында немесе күзетілетін объектілер аумағының үстінен пилотсыз әуе кемелері бұзуының жолын кесу үшін.

      Күзетiлетiн адам тұрған жаққа қарай, сондай-ақ жүктiлiгi бiлiнiп тұрған әйелдерге, мүгедектiгi айқын көрiнiп тұрған адамдарға және жас балаларға қатысты, олар күзетiлетiн адамдардың өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн шабуыл жасаған, топталып шабуыл жасаған не қарулы қарсылық көрсеткен жағдайлардан басқа кезде, арнаулы құралдарды қолдануға тыйым салынады.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.07.04 № 335, 2010.04.08 № 266-IV; 04.07.2014 № 233-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2022 № 174-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Қаруды қолдану және жауынгерлiк техниканы пайдалану

      Ескерту. 13-баптың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерiнiң, әскери қызметшілерінің қару мен жауынгерлiк техниканы соңғы шара ретiнде мынадай жағдайларда қолдануға құқығы бар:

      1) күзетiлетiн адамдарға жасалған шабуылды тойтару үшiн;

      2) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi күзететiн үйлерге, ғимараттарға, үй-жайлар мен басқа да объектiлерге және көлiк құралдарына жасалған шабуылды тойтару үшiн;

      3) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерiне, әскери қызметшілеріне, олардың отбасы мүшелерiне, сондай-ақ осы орган күзет шараларын қамтамасыз ету үшiн тартқан басқа да адамдарға жасалған шабуылды тойтару үшiн;

      4) азаматтарды қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау, сондай-ақ кепiлге алынған адамдарды, басып алынған күзетiлетiн объектiлердi, ғимараттарды және арнаулы жүктердi босату үшiн;

      5) қылмыстық құқық бұзушылық жасау кезiнде не тiкелей қылмыс жасағаннан кейiн үстiнен түскен, қарулы қарсылық көрсеткен адамдарды, сондай-ақ қаруын тапсыру туралы заңды талапты орындаудан бас тартқан қарулы адамды ұстау үшiн;

      6) әуе кеңістігін күзет іс-шараларын өткізу аймағында немесе күзетілетін объектілер аумағының үстінен пилотсыз әуе кемелері бұзуының жолын кесу үшін.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерiнiң қаруды, бұдан басқа, мынадай жағдайларда да қолдануға құқығы бар:

      1) егер жүргiзушiсi күзетiлетiн адамдардың өмiрi мен денсаулығына нақты қауіп төндірсе және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерінiң, әскери қызметшісінің талабы бойынша тоқтаудан бас тартса, көлiк құралын тоқтату үшiн;

      2) жануарлардың шабуылынан қорғану үшiн;

      3) дабыл белгісін беру немесе көмекке шақыру үшін.

      Күзетiлетiн адамдар тұрған жаққа қарай, сондай-ақ әйелдер мен кәмелетке толмағандарға қатысты, олар қарулы шабуыл жасаған, қарулы қарсылық көрсеткен, кепiлге адамдар алған, әуе кемесiн қолға түсiрген жағдайлардан басқа кезде, сондай-ақ қару қолдану басқа адамдардың өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн жағдайда қару қолдануға тыйым салынады.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлерi, әскери қызметшілері қару қолданған барлық жағдайларда айналадағы азаматтардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мен зардап шеккендерге дереу медициналық көмек көрсету үшiн қажеттi шараларды қолдануға мiндеттi.

      Адам өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соққан, дене күші, арнайы құралдар, қару мен жауынгерлiк техника қолданылған әрбір жағдай туралы жиырма төрт сағат ішінде прокурор хабардар етіледі.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2002.07.04 № 335; 04.07.2014 № 233-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2022 № 174-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5 тарау. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң кадрлары

14-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнің кадрлар құрамы

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің кадрларын қызметкерлер, әскери қызметшілер және жұмыскерлер құрайды.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiндегi қызмет пен жұмысқа өзiнiң моральдық және iскерлiк қасиеттерi, бiлiмi мен денсаулық жағдайы бойынша Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiне жүктелген мiндеттердi орындауға қабiлеттi Қазақстан Республикасының азаматтары ерiктi негiзде қабылданады.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің штаттық санының лимитін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерінің санын осы мақсаттар үшін бөлінген қаражат шегінде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы белгілейді.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

15-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлерi

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінде қызметте тұрған адамдар Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері болып табылады.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі кадрларында немесе қолданыстағы резервте тұрады.

      Қызметкерлерді қолданыстағы резервке алу және олардың қызмет өткеру тәртібін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы белгілейді.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі күзететін күзетілетін адамдардың, объектілер мен көлік құралдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін шешу үшін мемлекеттік органдарда және меншік нысанына қарамастан ұйымдарда олардың келісімімен белгіленген тәртіппен штаттағы лауазымдарды атқара тұру үшін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметте қалдырыла отырып, іссапарға жіберілуі мүмкін.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-1-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің әскери қызметшілері

      1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бөлімдері мен бөлімшелерінде әскери қызмет өткеріп жүрген адамдар Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің әскери қызметшілері болып табылады.

      2. Алып тасталды – ҚР 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің әскери бөлімдері мен бөлімшелері:

      1) қолданыстағы заңнамаға сәйкес мерзімді әскери қызметке шақырылатын азаматтар;

      2) ерікті негізде келісімшарт бойынша Қазақстан Республикасы құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының қызметкерлері, Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының әскери қызметшілері;

      3) запастан шақырылған әскери қызметшілер қатарынан жасақталады.

      Азаматтарды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметіне әскери қызметке шақыруды Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы белгілеген Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің әскери қызметшілеріне қойылатын білім, жұмыс тәжірибесі мен дене дайындығы деңгейі жөніндегі талаптарға сәйкес жергілікті атқарушы органдар ұйымдастырады және қамтамасыз етеді.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне мерзiмдi қызметтегi әскери қызметшiлердi iрiктеп алуға басымдық берiледi.

      4. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің әскери қызметшілері бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы бекіткен нормалар бойынша мүліктің заттай және басқа да түрлерімен қамтамасыз етіледі.

      Ескерту. 5-тарау 15-1-баппен толықтырылды - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 № 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 10.01.2015 № 275-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жұмыскерлері

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі жұмыскерлерінің еңбек қызметі Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасымен реттеледі.

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

17-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерiнiң құқықтық жағдайы

      Ескерту. 17-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлері, әскери қызметшілері қызметтік мiндеттерiн атқару кезiнде билік өкiлдерi болып табылады және мемлекеттiң қорғауында болады.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлеріне, әскери қызметшілеріне оның жеке басы мен өкiлеттiктерін растау үшiн қызмет куәлiгi мен белгiленген үлгiдегi жетон берiледi.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерінің, әскери қызметшілерінің қызметтік әрекеттеріне тура және тiкелей бастықтарынан басқа ешкiмнiң де араласуына құқығы жоқ. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерінің, әскери қызметшілерінің заңды талаптарын жеке және заңды тұлғалар орындауға мiндеттi.

      Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерінің, әскери қызметшілерінің заңды талаптарын орындамау, олардың қызметтік мiндеттерiн атқаруына кедергi келтiру, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлерін, әскери қызметшілерін қорлау, оларға қатысты қарсылық көрсету, қатер төндіру немесе күш көрсету, олардың өміріне, денсаулығына, ар-намысы мен абыройына, мүлкіне қол сұғу, олардың өздеріне жүктелген міндеттерді орындауына кедергі жасайтын басқа да әрекеттер, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерінің, әскери қызметшілерінің қызметтік міндеттерін орындауына байланысты олардың отбасы мүшелерінің, жақын туыстарының өмiрiне, денсаулығына, ар-намысына, абыройына және мүлкiне қол сұғу Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.

      Заңға көрiнеу қайшы келетiн бұйрық немесе нұсқау алған кезде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкері, әскери қызметшісі заңды басшылыққа алуға мiндеттi.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлері, әскери қызметшілері саяси партияларда, кәсіптік одақтарда тұруға, сондай-ақ қандай да бiр саяси партияға қолдау көрсетуге тиiс емес.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнің қызметкерлері, әскери қызметшілері, заңнамаға сәйкес оның лауазымдық міндеттері болып табылатын жағдайларды қоспағанда, өзге ақылы лауазымдарды атқаруға, кәсiпкерлiк қызметті жүзеге асыруға, коммерциялық ұйымның басшылық органының немесе қадағалау кеңесінің құрамына кіруге құқылы емес.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 23.12.2023 № 51-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерінің, әскери қызметшілерінің қызметтік мiндеттерi мен құқықтары

      Ескерту. 18-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлері, әскери қызметшілері:

      1) алдарына қойылған мiндеттердi бiлiктiлiкпен және дәлме-дәл шешуге;

      2) кәсiптiк және құқықтық бiлiмнiң, дене күші дайындығының, арнайы және жауынгерлік даярлықтың қажеттi деңгейiн сақтап тұруға мiндеттi.

      2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлері, әскери қызметшілері өздерiнiң қызметтік мiндеттерiн атқару кезінде қолданыстағы заңнамада көзделген шектерде және тәртiппен:

      1) күзет іс-шаралары өткізілетін орындарда азаматтар мен лауазымды адамдардан белгiленген тәртiптiң сақталуын талап етуге;

      2) құқық бұзушылықтарды анықтауға, олардың алдын алуға және жолын кесуге;

      3) қажет болған кезде азаматтар мен лауазымды адамдардың жеке басын куәландыратын құжаттарын тексеруге;

      4) құқық бұзушылықтар жасаған жағдайда азаматтарды ұстауға, iшкi iстер органдарына, өзге де құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органдардың қызметтік үй-жайларына әкелуге;

      5) ұйымдарға, ал шұғыл жағдайларда азаматтарға да тиесілі байланыс құралдарын қызмет мақсатында пайдалануға;

      6) қылмыстық құқық бұзушылықтарды болдырмау, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған немесе оларды жасады деп күдік келтірілген адамдарды қудалау және ұстау үшiн, жедел медициналық жәрдем қажет адамдарды емдеу мекемелерiне жеткiзу үшiн, сондай-ақ оқиға болған жерге бару үшiн қызмет мақсатында ұйымдардың көлiк құралдарын (шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың дипломатиялық, консулдық және өзге де өкiлдiктерiне тиесілі көлiк құралдарынан басқа) пайдалануға;

      7) егер кешеуiлдеу күзетiлетiн адамдар мен объектiлерге нақты қатер төндiруі мүмкін болса, күзетiлетiн адамдар мен объектiлерге қатер төндiретiн қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың жолын кесу кезiнде, сондай-ақ осындай қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар жасады деп күдік келтірілгендерді қудалау кезінде азаматтарға тиесілі тұрғын үй-жайлар мен өзге де үй-жайларға, меншiк нысанына қарамастан, кәсiпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың (шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың дипломатиялық, консулдық және өзге де өкiлдiктерiнен басқа) аумақтары мен үй-жайларына кедергiсiз кiруге;

      8) алып тасталды - ҚР 28.12.2016 № 36-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      9) күзетiлетiн адамдар мен объектiлердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында көлiк пен жаяу жүргiншiлердiң көшелер мен жолдардағы қозғалысын уақытша шектеуге немесе бұған тыйым салуға, азаматтарды жерлердiң жекелеген учаскелері мен объектiлерге жiбермеуге, олардың жерлердiң нақты учаскелерінде немесе объектiлерде қалуын немесе бұл учаскелер мен объектiлерден кетуiн міндеттеуге құқығы бар.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерінiң, әскери қызметшілерінің дене күшін, арнайы құралдарды, қару мен жауынгерлiк техниканы қолдануы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерін, әскери қызметшілерін олардың қызметтік мiндеттерiне қатысы жоқ функцияларды орындау үшін тартуға тыйым салынады.

      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.12.2016 № 36-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

19-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерінің, әскери қызметшілерінің жеке қауiпсiздiгi мен құқықтық қорғалу кепiлдiктерi

      Ескерту. 19-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерi қызметтік мiндеттерiн атқару кезінде оны әкiмшiлiк ұстауға, сондай-ақ жеке қарап-тексеруге, оның өзiмен алып жүрген заттарын, пайдаланатын қызметтік көлiк құралдарын қарап-тексеруге жол берiлмейдi.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерінің, әскери қызметшісінің денсаулығы мен мүлкіне келтірілген залал, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерінің, әскери қызметшісінің қызметтік міндеттерін орындауға байланысты оның отбасы мүшелері мен жақын туыстарының денсаулығы мен мүлкiне келтiрiлген залал кейiннен осы сома залал келтірген адамнан өндiрiліп алына отырып бюджет қаражатынан толық көлемде өтеледі. Залалды өтеу тәртібін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі айқындайды.

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерiнiң жауапкершiлiгi

      Ескерту. 20-бап алып тасталды - ҚР 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6 тарау. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiн қаржыландыру және материалдық-техникалық қамтамасыз ету

21-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң жұмысын қаржыландыру

      Ескерту. 21-бап алып тасталды - ҚР 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

22-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiн қаржыландыру, материалдық-техникалық қамтамасыз ету

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметін қаржыландыру, материалдық-техникалық қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.16 № 562-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7 тарау. Қорытынды және өтпелi ережелер

23-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жұмысына бақылау жасау

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң жұмысын Қазақстан Республикасының Президентi бақылайды, ол тексерушi органдарды тағайындайды, олардың мақсатын, мiндеттерi мен өкiлеттiгiн айқындайды, бақылау нысандары мен оларды жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi.

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi мен оның жұмысы туралы ақпарат Қазақстан Республикасының Президентiне табыс етiледi.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.07.04 № 335 Заңымен.

24-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жұмысында заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң сотқа дейінгі тергеп-тексеру, жедел-іздестіру және қарсы барлау қызметі, күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін сақтау салаларындағы жұмысында заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды Бас Прокурор және ол арнайы уәкiлеттік берген прокурорлар жүзеге асырады.

      Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда - ҚР 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 05.11.2022 № 157-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

25-бап. Осы Жарлықты жүзеге асыру мен күшiне енгiзу тәртiбi

      Ескерту. 25-бап алынып тасталды - ҚР 2002.07.04 № 335 Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
Президентi

О Службе государственной охраны Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан от 3 октября 1995 года N 2483.

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска.
      Заголовок с изменениями;
      по тексту слова "Указ", "Указом", "Указа" заменены словами "Закон", "Законом", "Закона";
      нумерация глав заменена арабскими цифрами - Законом РК от 04.07.2002 № 335;
      "военной службы", "военной службе", "военную службу" заменены словами "воинской службы", "воинской службе", "воинскую службу" в соответствии с Законом РК от 22.05.2007 № 255 (вводится в действие со дня его официального опубликования);
      "военнослужащие", "военнослужащий", "военнослужащего", "военнослужащими", "военнослужащих", "военнослужащим" заменены соответственно словами "сотрудники", "сотрудник", "сотрудника", "сотрудниками", "сотрудников", "сотрудникам" Законом РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
      Сноска. По всему тексту Закона слова "Службы охраны Президента Республики Казахстан", "Служба охраны Президента Республики Казахстан", "Службой охраны Президента Республики Казахстан", "Службы охраны Президента", "Службе охраны Президента Республики Казахстан", "Службу охраны Президента Республики Казахстан", "Службой охраны Президента", "Службу охраны Президента" и "Службе охраны Президента" заменены соответственно словами "Службы государственной охраны Республики Казахстан", "Служба государственной охраны Республики Казахстан", "Службой государственной охраны Республики Казахстан", "Службе государственной охраны Республики Казахстан" и "Службу государственной охраны Республики Казахстан" Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Настоящий Закон определяет статус, полномочия и организацию деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан по обеспечению безопасности охраняемых лиц, а также контроль и надзор за ее деятельностью.

      Сноска. Преамбула в редакции Закона РК от 04.07.2002 № 335.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Служба государственной охраны Республики Казахстан

      Служба государственной охраны Республики Казахстан – непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

      Служба государственной охраны Республики Казахстан имеет свою символику и знаки отличия, флаг, знамя, описание которых утверждается Президентом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 1-1. Охранные мероприятия

      Охранные мероприятия – совокупность правовых, организационных и технических мер, оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов.

      Руководителем республиканского оперативного штаба по проведению охранных мероприятий является начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан.

      Руководитель областного, города республиканского значения, столицы оперативного штаба по проведению охранных мероприятий определяется начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан из числа представителей государственных органов, входящих в состав республиканского оперативного штаба по проведению охранных мероприятий или их территориальных органов.

      Руководитель республиканского оперативного штаба по проведению охранных мероприятий или уполномоченное им должностное лицо с начала проведения охранных мероприятий и до их завершения осуществляет руководство всеми военнослужащими, сотрудниками и специалистами государственных органов Республики Казахстан, привлекаемыми к их проведению.

      По решению начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц проводятся в рамках антитеррористических операций в соответствии с настоящим Законом и Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму".

      Сноска. Закон дополнен статьей 1-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2002 № 335; в редакции Закона РК от 08.01.2013 № 63-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2022 № 136-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 1-2. Охраняемые лица

      1. Охраняемые лица - лица, подлежащие охране Службой государственной охраны Республики Казахстан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, конституционными законами Республики Казахстан и настоящим Законом.

      2. Охраняемыми лицами являются:

      1) Президент Республики Казахстан;

      2) Председатель Сената Парламента Республики Казахстан;

      3) Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

      4) Премьер-Министр Республики Казахстан;

      5) супруга (супруг) Президента Республики и другие совместно проживающие с Президентом члены семьи;

      6) Исключен Законом РК от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      7) Исключен Законом РК от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8) экс-Президент Республики Казахстан;

      9) должностные лица Республики Казахстан, перечень которых утверждается Президентом Республики Казахстан;

      10) главы иностранных государств, парламентов и правительств в период их пребывания на территории Республики Казахстан;

      11) руководители международных организаций и иные лица иностранных государств в период их пребывания на территории Республики Казахстан, безопасность которых обеспечивается на основании распоряжений Президента Республики Казахстан или по его поручению - Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

      3. Должностные лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) пункта 2 настоящей статьи, охраняются на равных условиях.

      4. Лица, указанные в подпунктах 1)-9) пункта 2 настоящей статьи, вправе рекомендовать начальнику Службы государственной охраны Республики Казахстан заменить охраняющих их лиц в случае ненадлежащего исполнения ими служебных обязанностей.

      Сноска. Закон дополнен пунктом 1-2 в соответствии с Законом РК от 04.07.2002 № 335; с изменениями, внесенными законами РК от 14.06.2010 № 290-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 1-3. Охраняемые объекты

      Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, предназначенные для пребывания охраняемых лиц, иные здания, строения и сооружения, охраняемые Службой государственной охраны Республики Казахстан, а также прилегающие к ним территория и акватория.

      Перечень охраняемых Службой государственной охраны Республики Казахстан объектов утверждается начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен пунктом 1-3 - Законом РК от 4 июля 2002 года № 335; с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 1-4. Цели деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Целями деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан являются обеспечение безопасности Президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов, организация и координация вопросов обеспечения безопасности охраняемых лиц, проведение охранных мероприятий по обеспечению их безопасности.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 1-4 в соответствии с Законом РК от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Задачи Службы государственной охраны Республики Казахстан

      1. Задачами Службы государственной охраны Республики Казахстан являются:

      1) обеспечение безопасности Президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;

      2) выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства личности и собственности охраняемых лиц;

      3) охрана собственности, обеспечение общественного порядка и безопасности на охраняемых объектах и в других местах пребывания охраняемых лиц;

      4) осуществление в пределах своих полномочий противодействия терроризму;

      5) прогнозирование и выявление угроз охраняемым лицам и объектам, осуществление комплекса оперативных мер по их предупреждению и нейтрализации;

      6) осуществление охраны эталонов Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан и участие в выполнении церемониальных и протокольных мероприятий.

      2. Иные задачи Службы государственной охраны Республики Казахстан могут быть установлены законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 2 в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2019 № 291-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Принципы деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Деятельность Службы государственной охраны Республики Казахстан строится в соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения прав человека и профессиональной этики, единоначалия.

      Служба государственной охраны Республики Казахстан решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с другими государственными органами, должностными лицами, организациями и отдельными гражданами.

      Сноска. Статья 3 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Правовая основа деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Правовую основу деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон, другие нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также международные договоры Республики Казахстан.

Статья 4-1. Организация деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Руководство Службой государственной охраны Республики Казахстан осуществляется начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, назначаемым на должность, освобождаемым от должности и (или) увольняемым со службы в специальных государственных органах Президентом Республики Казахстан.

      Структура и штатная численность Службы государственной охраны Республики Казахстан утверждаются Президентом Республики по представлению начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 4-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2002 № 335; с изменением, внесенным Законом РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 2. Организация деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Сноска. Глава 2 исключена - Законом РК от 4 июля 2002 года № 335.

Глава 3. Обязанности и права Службы государственной охраны Республики Казахстан

Статья 8. Обязанности Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Служба государственной охраны Республики Казахстан обязана:

      1) предотвращать и пресекать правонарушения, посягающие на жизнь, здоровье, права, свободы, личное достоинство и собственность охраняемых лиц; выявлять обстоятельства, способствующие их возможному совершению, и в пределах своих прав принимать меры к их устранению;

      2) оказывать помощь охраняемым лицам, пострадавшим от правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни. Участвовать в пределах своей компетенции в решении организационных вопросов, связанных с медицинским обслуживанием охраняемых лиц;

      3) принимать заявления, сообщения и иную поступающую информацию о готовящихся правонарушениях и событиях, угрожающих личной безопасности охраняемых лиц или общественной безопасности на охраняемых объектах и в других местах их пребывания, своевременно принимать меры, предусмотренные законодательством;

      4) оказывать правоохранительным органам содействие в выявлении и розыске лиц, совершивших уголовные правонарушения против жизни, здоровья, прав, свобод, личного достоинства и собственности охраняемых лиц;

      5) обеспечивать общественный порядок и безопасность на охраняемых объектах и в других местах пребывания охраняемых лиц;

      6) обеспечивать безопасность передвижения охраняемых лиц на всех видах транспорта, соблюдать и контролировать соблюдение установленных правил, нормативов и стандартов, действующих в сфере безопасности движения автомобильного и других транспортных средств, выделяемых для передвижения охраняемых лиц;

      7) принимать при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спасению охраняемых лиц и оказанию им первой медицинской помощи, а также по охране личного имущества охраняемых лиц и иного имущества, подлежащего охране и оставшегося без присмотра; участвовать в соответствии с законом в обеспечении правового режима чрезвычайного или военного положения в отношении охраняемых лиц в случае их введения на территории Республики Казахстан или в отдельных местностях, а также в проведении карантинных мероприятий в отношении охраняемых лиц во время эпидемий и эпизоотий;

      8) организовывать обеспечение связью Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц, безопасность систем президентской связи, а также проведение комплекса мероприятий по недопущению их информационной изоляции.

      Порядок организации взаимодействия по обеспечению президентской связью определяется совместными нормативными правовыми актами Службы государственной охраны Республики Казахстан и государственных органов.

      Порядок организации взаимодействия по обеспечению президентской связью Службы государственной охраны Республики Казахстан и иных организаций определяется соглашениями (договорами);

      9) возмещать в установленном порядке гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям ущерб, причиненный в связи с использованием в служебных целях их средств связи, транспорта и помещений;

      10) Исключен Законом РК от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными Указом Президента РК, имеющим силу Закона, от 08.12.1995 № 2674; законами РК от 16.05.1997 № 110; от 04.07.2002 № 335; от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2019 № 291-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Права Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Службе государственной охраны Республики Казахстан для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право:

      1) производить при входе (въезде) на охраняемые объекты и при выходе (выезде) из них личный досмотр граждан (за исключением охраняемых лиц), досмотр находящихся при них вещей, досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств. Запрещать к проносу на охраняемые объекты предметы и вещества. Перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу на охраняемые объекты, определяется начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан;

      1-1) осуществлять при проведении охранных мероприятий фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку фактов и событий;

      2) вносить предложения и (или) предписания об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений, посягающих на жизнь, здоровье, права, свободы, личное достоинство и собственность охраняемых лиц;

      2-1) осуществлять проверку и допуск физических и юридических лиц к работам по охране и обслуживанию охраняемых лиц и объектов;

      2-2) при участии в антитеррористической операции и обеспечении правового режима антитеррористической операции применять меры и временные ограничения, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму";

      2-3) производить дознание в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан;

      2-4) проводить в соответствии с законами Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О контрразведывательной деятельности" оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия в целях безопасности охраняемых лиц и объектов;

      2-5) устанавливать дополнительные требования к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, предназначенных для пребывания охраняемых лиц;

      3) использовать на договорной основе служебные помещения организаций, воинских формирований, а также жилые и другие помещения граждан, их транспортные средства, связь и иное имущество;

      4) запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, организаций, независимо от форм собственности, и воинских формирований информацию, необходимую для выполнения возложенных задач;

      5) организовывать и осуществлять в зданиях, строениях, сооружениях, предназначенных для посещения охраняемыми лицами и на прилегающих к ним территориях, а также на охраняемых объектах санитарно-гигиенический, экологический, радиационный, биологический, химический и противоэпидемический контроль;

      5-1) организовывать и нести боевое дежурство по обеспечению безопасности охраняемых лиц, охране и обороне охраняемых объектов, определять порядок организации и проведения охранных мероприятий, а также по согласованию с государственными органами состав сил и средств, привлекаемых к участию в охранных мероприятиях;

      6) обеспечивать собственную безопасность;

      7) разрешать сотрудникам Службы государственной охраны Республики Казахстан, прошедшим специальную подготовку, хранение, ношение табельного оружия и специальных средств;

      8) командировать за пределы Республики сотрудников для организации и проведения охранных мероприятий;

      9) осуществлять на договорной основе подготовку и повышение квалификации кадров в учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях, находящихся в ведении Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, а также в учебных заведениях других государств, в том числе и специальных;

      9-1) осуществлять обучение, подготовку и переподготовку сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан в сфере обеспечения безопасности, а также в соответствии с международными договорами специальных служб иностранных государств;

      10) обеспечивать эксплуатацию и техническое обслуживание находящихся на балансе объектов, организовывать на них санитарно-гигиенический, экологический и противоэпидемический контроль;

      10-1) создавать вне места нахождения Службы государственной охраны обособленные подразделения, не подлежащие учетной регистрации в уполномоченном органе;

      11) поощрять граждан за заслуги в обеспечении безопасности охраняемых лиц, представлять их в установленном законодательством порядке к государственным наградам Республики Казахстан;

      12) привлекать граждан Республики Казахстан на добровольных началах в качестве внештатных оперативных сотрудников Службы государственной охраны Республики Казахстан;

      13) привлекать при необходимости для участия в охранных мероприятиях силы и средства органов внутренних дел, специальных государственных органов, а также других государственных органов Республики Казахстан. Порядок привлечения государственных органов для участия в охранных мероприятиях утверждается совместными нормативными правовыми актами.

      В решении вопросов обеспечения безопасности охраняемых лиц Служба государственной охраны Республики Казахстан является организующим и координирующим органом.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2002 № 335; от 08.04.2010 № 266-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 08.01.2013 № 63-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Применение Службой государственной охраны Республики
Казахстан физической силы, специальных средств, огнестрельного
оружия и боевой техники

Статья 10. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники

      Сноска. Заголовок статьи 10 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сотрудники и военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан имеют право на ношение, хранение и применение оружия, специальных средств, а также физической силы. Они обязаны проходить специальную подготовку, периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и оружия.

      Сотрудник и военнослужащий Службы государственной охраны Республики Казахстан не несет ответственности за моральный, материальный и физический вред, причиненный в связи с применением в предусмотренных законом случаях физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если защита соответствует характеру и опасности посягательства на охраняемых лиц, охраняемые объекты или самого сотрудника (военнослужащего) Службы государственной охраны Республики Казахстан.

      Применение физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками и (или) военнослужащими Службы государственной охраны Республики Казахстан с превышением полномочий влечет за собой ответственность, установленную законом.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2002 № 335; от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Применение физической силы

      Сотрудники и военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для пресечения уголовных и административных правонарушений, посягающих на жизнь, здоровье, права, свободы, личное достоинство и собственность охраняемых лиц, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на Службу государственной охраны Республики Казахстан обязанностей.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Применение специальных средств

      Сотрудники и военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан имеют право применять специальные средства, имеющиеся на вооружении, в следующих случаях:

      1) для отражения нападения на охраняемых лиц;

      2) для отражения нападения на здания, сооружения, помещения, другие объекты и транспортные средства, охраняемые Службой государственной охраны Республики Казахстан, а равно для освобождения этих объектов и средств в случае их захвата;

      3) для разоружения лиц, незаконно имеющих при себе огнестрельное или холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;

      4) для отражения нападения на сотрудников, военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан, членов их семей, либо других лиц, привлеченных Службой государственной охраны Республики Казахстан к обеспечению охранных мероприятий;

      5) для задержания правонарушителей, лиц, оказывающих сопротивление или умышленно препятствующих сотрудникам, военнослужащим Службы государственной охраны Республики Казахстан или сотрудникам правоохранительных органов осуществлять возложенные на них служебные обязанности;

      6) для освобождения заложников, пресечения массовых беспорядков, групповых действий, посягающих на жизнь, здоровье, права, свободы, личное достоинство и собственность охраняемых лиц и объектов;

      7) для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требование сотрудника и (или) военнослужащего Службы государственной охраны Республики Казахстан остановиться, если другими способами невозможно предотвратить реальную угрозу для охраняемых лиц;

      8) для пресечения нарушения воздушного пространства беспилотными воздушными судами в зоне проведения охранных мероприятий или над территорией охраняемых объектов.

      Запрещается применять специальные средства в сторону охраняемого лица, а также в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц, с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими нападения на охраняемых лиц, угрожающего их жизни и здоровью, группового нападения либо оказания вооруженного сопротивления.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2002 № 335; от 08.04.2010 № 266-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.06.2020 № 347-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2022 № 174-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Применение оружия и использование боевой техники

      Сноска. Заголовок статьи 13 с изменением, внесенным Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сотрудники, военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан имеют право применять оружие и боевую технику как крайнюю меру в следующих случаях:

      1) для отражения нападения на охраняемых лиц;

      2) для отражения нападения на здания, сооружения, помещения и другие объекты и транспортные средства, охраняемые Службой государственной охраны Республики Казахстан;

      3) для отражения нападения на сотрудников, военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан, членов их семей, а также других лиц, привлеченных этим органом к обеспечению охранных мероприятий;

      4) для защиты граждан от преступного посягательства, а также освобождения заложников, захваченных охраняемых объектов, сооружений и специальных грузов;

      5) для задержания лиц, застигнутых при совершении уголовного правонарушения, либо непосредственно после совершения, оказывающих вооруженное сопротивление, а также вооруженного лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче оружия;

      6) для пресечения нарушения воздушного пространства беспилотными воздушными судами в зоне проведения охранных мероприятий или над территорией охраняемых объектов.

      Сотрудники Службы государственной охраны Республики Казахстан имеют право, кроме того, использовать оружие в следующих случаях:

      1) для остановки транспортного средства, если водитель создает реальную опасность жизни и здоровью охраняемых лиц и отказывается остановиться на требование сотрудника, военнослужащего Службы государственной охраны Республики Казахстан;

      2) для защиты от нападения животных;

      3) для подачи сигнала тревоги или вызова помощи.

      Запрещается применять оружие в сторону охраняемых лиц, а также в отношении женщин и несовершеннолетних, за исключением случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания ими вооруженного сопротивления, захвата заложников, воздушного судна, а также в случаях, когда применение оружия может создать угрозу для жизни и здоровья других людей.

      Во всех случаях применения оружия сотрудники, военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан обязаны принять необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих граждан и оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим.

      О каждом случае применения физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия, в течение двадцати четырех часов информируется прокурор.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2002 № 335; от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.06.2020 № 347-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2022 № 174-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. Кадры Службы государственной охраны Республики Казахстан

Статья 14. Состав кадров Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Кадры Службы государственной охраны Республики Казахстан составляют сотрудники, военнослужащие и работники.

      На службу и работу в Службу государственной охраны Республики Казахстан принимаются граждане Республики Казахстан на добровольной основе, способные по своим моральным и деловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на Службу государственной охраны Республики Казахстан.

      Лимит штатной численности сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан утверждается Президентом Республики Казахстан по представлению начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.

      Численность работников Службы государственной охраны Республики Казахстан устанавливается начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан в пределах выделенных для этих целей средств.

      Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Сотрудники Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Сотрудниками Службы государственной охраны Республики Казахстан являются лица, состоящие на службе в Службе государственной охраны Республики Казахстан.

      Сотрудники Службы государственной охраны Республики Казахстан состоят в кадрах или действующем резерве Службы государственной охраны Республики Казахстан.

      Порядок зачисления сотрудников в действующий резерв и прохождения ими службы устанавливается начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан.

      Для решения вопросов обеспечения безопасности охраняемых лиц, объектов и транспортных средств, охраняемых Службой государственной охраны Республики Казахстан, в государственных органах и организациях, независимо от форм собственности, с их согласия в установленном порядке могут быть прикомандированы для замещения штатных должностей сотрудники Службы государственной охраны Республики Казахстан с оставлением их на службе в специальных государственных органах.

      Сноска. Статья 15 в редакции Закона РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 15-1. Военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан

      1. Военнослужащими Службы государственной охраны Республики Казахстан являются лица, проходящие воинскую службу в частях и подразделениях Службы государственной охраны Республики Казахстан.

      2. Исключен Законом РК от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Воинские части и подразделения Службы государственной охраны Республики Казахстан комплектуются из числа:

      1) граждан, призываемых на срочную воинскую службу в соответствии с действующим законодательством;

      2) сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан на добровольной основе по контракту;

      3) военнослужащих, призванных из запаса.

      Призыв граждан на воинскую службу в Службу государственной охраны Республики Казахстан организуется и обеспечивается местными исполнительными органами в соответствии с требованиями по уровню образования, опыта работы и физической подготовки, предъявляемыми к военнослужащим Службы государственной охраны Республики Казахстан, установленными начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан.

      Отбор в Службу государственной охраны Республики Казахстан военнослужащих срочной службы является приоритетным.

      4. Военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан обеспечиваются вещевым и другими видами имущества по нормам, утвержденным начальником Службы государственной охраны по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

      Сноска. Глава 5 дополнена статьей 15-1 в соответствии с Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 10.01.2015 № 275-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Работники Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Трудовая деятельность работников Службы государственной охраны Республики Казахстан регулируется Трудовым кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

      Сноска. Статья 16 в редакции Закона РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 17. Правовое положение сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок статьи 17 в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сотрудники, военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находятся под защитой государства.

      Сотруднику, военнослужащему Службы государственной охраны Республики Казахстан в подтверждение его личности и полномочий выдаются служебное удостоверение и жетон установленного образца.

      Никто, кроме прямых и непосредственных начальников, не имеет права вмешиваться в служебную деятельность сотрудников, военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан. Законные требования сотрудников, военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами.

      Невыполнение законных требований сотрудников, военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан, воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей, оскорбление, сопротивление, угроза или насилие в отношении сотрудников, военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан, посягательство на их жизнь, здоровье, честь и достоинство, имущество, другие действия, препятствующие выполнению возложенных на них обязанностей, а также посягательство на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество членов их семей, близких родственников в связи с исполнением сотрудниками, военнослужащими Службы государственной охраны Республики Казахстан служебных обязанностей влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      При получении приказа или указания, явно противоречащих закону, сотрудник, военнослужащий Службы государственной охраны Республики Казахстан обязан руководствоваться законом.

      Сотрудники, военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан не должны состоять в политических партиях, профессиональных союзах, а также выступать в поддержку какой-либо политической партии.

      Сотрудники, военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан не вправе занимать иные оплачиваемые должности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, за исключением случаев, когда это является их должностными обязанностями в соответствии с законодательством.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 23.12.2023 № 51-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Служебные обязанности и права сотрудников, военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок статьи 18 в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Сотрудники, военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан обязаны:

      1) квалифицированно и точно решать поставленные перед ними задачи;

      2) поддерживать необходимый уровень профессиональных и правовых знаний, физической, специальной и боевой подготовки.

      2. Сотрудники, военнослужащие Службы государственной охраны Республики Казахстан при исполнении ими служебных обязанностей в пределах и порядке, предусмотренных действующим законодательством, имеют право:

      1) требовать от граждан и должностных лиц соблюдения установленного порядка в местах проведения охранных мероприятий;

      2) выявлять, предупреждать и пресекать правонарушения;

      3) проверять при необходимости у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их личность;

      4) задерживать, доставлять в органы внутренних дел, служебные помещения иных правоохранительных или специальных государственных органов граждан в случае совершения ими правонарушений;

      5) использовать в служебных целях средства связи, принадлежащие организациям, а в неотложных случаях и гражданам;

      6) использовать в служебных целях транспортные средства организаций (кроме транспортных средств, принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных государств и международных организаций) для предотвращения уголовных правонарушений, преследования и задержания лиц, совершивших уголовные правонарушения или подозреваемых в их совершении, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для проезда к месту происшествия;

      7) беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности (кроме дипломатических консульских иных представительств иностранных государств и международных организаций), при пресечении уголовных и административных правонарушений, создающих угрозу охраняемым лицам и объектам, а также при преследовании подозреваемых в совершении таких уголовных и административных правонарушений, если промедление может создать реальную угрозу охраняемым лицам и объектам;

      8) исключен Законом РК от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования);

      9) временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, обязывать их оставаться на конкретных участках местности или объектах либо покинуть эти участки или объекты в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов.

      Применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники сотрудниками, военнослужащими Службы государственной охраны Республики Казахстан осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Запрещается привлекать сотрудников, военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан для выполнения функций, не относящихся к их служебным обязанностям.

      Сноска. Статья 18 в редакции Закона РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Гарантия личной безопасности и правовой защиты сотрудников, военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок статьи 19 в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      При исполнении сотрудником Службы государственной охраны Республики Казахстан служебных обязанностей не допускаются его административное задержание, а также личный досмотр, досмотр находящихся при нем вещей, используемых им служебных транспортных средств.

      Ущерб, причиненный здоровью и имуществу сотрудника, военнослужащего Службы государственной охраны Республики Казахстан, а также ущерб, причиненный здоровью и имуществу членов семьи и близких родственников сотрудника, военнослужащего Службы государственной охраны Республики Казахстан в связи с выполнением им служебных обязанностей, возмещаются в полном объеме из бюджетных средств с последующим взысканием этой суммы с лица, причинившего ущерб. Порядок возмещения ущерба определяется Службой государственной охраны Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 19 в редакции Закона РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Ответственность сотрудников Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Сноска. Статья 20 исключена Законом РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Глава 6. Финансирование и материально-техническое
обеспечение Службы государственной охраны Республики Казахстан

Статья 21. Финансирование деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Сноска. Статья 21 исключена Законом РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 22. Финансирование, материально-техническое обеспечение Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Финансирование, материально-техническое обеспечение деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан осуществляются за счет средств республиканского бюджета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 22 в редакции Закона РК от 16.02.2012 № 562-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

Глава 7. Заключительные и переходные положения

Статья 23. Контроль за деятельностью Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок статьи в новой редакции - Законом РК от 4 июля 2002 года № 335.

      Деятельность Службы государственной охраны Республики Казахстан контролирует Президент Республики Казахстан, который назначает проверяющие органы, определяет их цели, задачи и полномочия, устанавливает формы контроля и порядок его осуществления.

      Информация о Службе государственной охраны Республики Казахстан и ее деятельности представляется Президенту Республики Казахстан.

Статья 24. Надзор за соблюдением законности в деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Высший надзор за соблюдением законности в деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан в сферах досудебного расследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности, обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, соблюдения международных обязательств Республики Казахстан осуществляют Генеральный Прокурор и специально уполномоченные им прокуроры.

      Сноска. Статья 24 в редакции Закона РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 25. Порядок реализации и вступления в силу настоящего Закона

      Сноска. Статья 25 исключена - Законом РК от 4 июля 2002 года № 335.

     
      Президент
Республики Казахстан