Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шiлдедегі N 30-I Заңы

      Заңды тұлғаларды тiркеу тәртiбiн оңайлату мақсатында Қазақстан Республикасының мынадай заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Мемлекеттiк нотариат туралы" 1974 жылғы 13 тамыздағы Қазақ КСР Заңына (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1974 ж., N 35; 1979 ж., N 16);
      1) 60- бап:
      Мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттiк нотариаттар бiр тiлден екiншi тiлге аударылған құжаттағы аудармашының қойылған қолының түпнұсқа екендiгiн куәландырады".
      Үшiншi бөлiк төртiншi бөлiк деп есептелсiн;
      2) 61-баптың екiншi бөлiгi алынып тасталсын.

      2. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесi 1984 жылғы 22 наурызда қабылдаған Қазақ КСР-iнiң Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнде (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1984 ж., N 14 (қосымша); 1984 ж., N 41, 534-құжат; 1985 ж., N 19, 190, 191-құжаттар; N 32, 325-құжат; N 45, 457-құжат; N 49, 513-құжат; 1986 ж., N 13, 122-құжат; N 25, 242-құжат; N 31, 320-құжат; N 49, 506-құжат; 1987 ж., N 2, 19-құжат; N 16, 201-құжат; N 29, 356-құжат; N 32, 421-құжат; N 41, 503-құжат; N 46, 560-құжат; 1988 ж., N 35, 324-құжат; 1989 ж., N 16, 129-құжат; N 27, 208-құжат; N 45, 364-құжат; N 49, 444-құжат; NN 50-51, 458-құжат; 1990 ж., NN 12-13, 114-құжат; N 44, 410-құжат; N 48, 445-құжат; N 49, 461-құжат; 1991 ж., N 25, 318-құжат; N 26, 348-құжат; N 28, 373-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 4, 96-құжат; N 4, 98-құжат; N 4, 100-құжат; NN 13-14, 323-құжат; N 15, 380-құжат; N 16, 400-құжат; 1993 ж., N 3, 42-құжат; N 4, 70-құжат; N 8, 159-құжат; N 8, 161-құжат; N 9, 220-құжат; N 9, 222-құжат; N 20, 468-құжат; N 20, 469-құжат; 1994 ж., NN 4-5, 60-құжат; N 8, 134-құжат; N 15, 207-құжат; NN 21-22, 272-құжат; 1995 ж., NN 1-2, 17-құжат; N 5, 41-құжат; N 8, 55-құжат; NN 9-10, 64-құжат; NN 15-16, 105-құжат; NN 17-18, 110-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 177-құжат).
      1) Кодекс мынадай мазмұндағы 169-3 баппен толықтырылсын:
      "169-3-бап. Қызметтi заңды тұлғаны, филиалды, өкiлдiктi тиiсiнше қайта тiркемей жүзеге асыру
      Қызметтi заңды тұлғаны, филиалды, өкiлдiктi қайта тiркемей жүзеге асыру Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында көзделген реттерде,
      - лауазымды адамдарға жиырмадан қырыққа дейiнгi ең төмен жалақы мөлшерiндегi сомада айыппұл төлетуге әкеп соғады";
      2) 237-7-баптың бiрiншi бөлiгi "169-1" деген цифрдан кейiн "169-3" деген цифрмен толықтырылсын.

      3. "Жеке кәсiпкерлiктi қорғау және қолдау туралы" 1992 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнің Жаршысы, 1992 ж., N 16, 424-құжат; 1995 ж., N 20, 120, 121-құжаттар) 9-бабы 2-тармағының үшiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Карточкаға азамат қол қояды, қойылған қолдың түпнұсқа екендiгi жеке өзi карточка тапсырған кезде тұлғаны куәландыратын құжатты көрсету арқылы расталады, ал карточка пошта арқылы жiберiлген ретте - нотариат куәландырады".

      4. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне (жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., NN 23-24 (қосымша); 1995 ж., NN 15-16, 109-құжат; 1995 ж., N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат).
      1) 38-баптың 1-тармағында:
      төртiншi абзацтағы "басқа елдерде қабылданған ұйымдық-құқықтық нысандар белгiлерiн; осы кодексте көзделмеген терминдердi" деген сөздер алынып тасталсын;
      бесiншi абзац алынып тасталсын;
      2) 41-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Заңды тұлғаның жарғысында, онда оның атауы, тұрғылықты орны, басқару органдарын құру тәртiбi және олардың құзыретi, оның қызметiн қайта құру мен тоқтату ережелерi белгiленедi.
      Егер заңды тұлғаны бiр адам құрса, онда оның жарғысында мүлiктi құру және кiрiстердi бөлу тәртiбi де белгiленедi.
      Жарғыда заңдарға қайшы келмейтiн басқа да ережелер болуы мүмкiн";
      3) 42-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Филиалдар мен өкiлдiктер атаулары өзгерген жағдайда қайта тiркелуге жатады";
      42-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Заңды тұлға мынадай жағдайларда:
      1) жарғылық қорының мөлшерi азайғанда;
      2) атауы өзгергенде;
      3) ашық акционерлiк қоғамдарды қоспағанда, шаруашылық серiктестiгiне қатысушылардың құрамы өзгергенде қайта тiркелуге тиiс.
      Аталған негiздер бойынша құрылтай құжаттарына енгiзiлген өзгерiстер заңды тұлға қайта тiркелмейiнше жарамсыз болып табылады.
      Құрылтай құжаттарына басқа өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген ретте заңды тұлға бұл туралы тiркеушi органды бiр айлық мерзiмде хабардар етедi";
      4) 43-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Қоғамдық бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) басшылары қоғамдық бiрлестiктiң жарғысында және оның филиалдары немесе өкiлдiктерi туралы ережеде көзделген тәртiппен сайланады.
      Дiни бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) басшылары дiни бiрлестiктiң жарғысында және оның филиалы немесе өкiлдiгi туралы ережеде көзделген тәртiппен сайланады не тағайындалады.
      Өзгеше нысандағы заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерiнiң басшыларын заңды тұлға уәкiлдiк берген орган тағайындайды және оның сенiмхаты негiзiнде жұмыс iстейдi".
      5) 50-баптың 3-тармағының бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тарату комиссиясы заңды тұлғаны тарату туралы, сондай-ақ оның несие берушiлерiнiң талаптарын мәлiмдеу тәртiбi мен мерзiмi туралы ақпаратты орталық әдiлет органының ресми баспасөз басылымдарында жариялайды. Талаптарды мәлiмдеу мерзiмi тарату туралы жарияланған кезде бастап екi айдан кем бола алмайды".
      6) 59-баптың 1-тармағының:
      бiрiншi абзацындағы "соның iшiнде санаткерлiк меншiк" деген сөздер "санаткерлiк меншiк нәтижесi құқығын қоса алғанда" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Шаруашылық серiктестiгiн қайта тiркеген кезде оған қатысушының салымын ақшалай бағалау серiктестiктiң бухгалтерлiк құжаттарымен не аудиторлық қорытындымен расталуы мүмкiн";
      7) 62-баптың 1-тармағындағы "екiншi түрi" деген сөздерден кейiн "не өндiрiстiк кооперативтер" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) 77-баптың 4-тармағындағы екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк акционерлiк қоғам немесе өндiрiстiк кооператив болып қайта құрылуға құқылы";
      9) 93-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Акционерлiк қоғам жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк немесе өндiрiстiк кооператив болып қайта құрылуға құқылы".

      5. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы "Шетелдiк инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., NN 23-24, 280-құжат; 1995 ж., N 20, 120-құжат):

      1) 15-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Шетел қатысатын кәсiпорынның жарғылық қорын қалыптастырудың мөлшерi, тәртiбi мен мерзiмi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi";
      4-тармақтағы "үлесi және бағасы" деген сөздер "үлестерi" деген сөздермен ауыстырылсын және "тәуелсiз аудиторлық тексеруге тиiс" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен жүргiзiледi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақ алынып тасталсын;
      7-тармақ "акциялар" деген сөзден кейiн "жабық" деген сөзбен толықтырылсын;
      7-тармақ 6-тармақ деп есептелсiн;
      2) 16-баптағы 2-тармақтың "А" және "Б" тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "а) шетелдiк заңды тұлға үшiн сот субъект өз елiнiң заңдары бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын сауда тiзiлiмiнен алынған көшiрме немесе басқа құжат, нотариат бекiткен қазақ немесе орыс тiлдерiндегi аудармасымен бiрге;
      б) шетелдiк жеке тұлға үшiн жеке тұлғаның өзiн куәландыратын паспортының немесе басқа құжатының көшiрме нұсқасы, нотариат бекiткен қазақ немесе орыс тiлдерiндегi аудармасымен бiрге";
      3) 20-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Шетелдiк заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерiн тiркеу Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының филиалдары мен өкiлдiктерiн тiркеу үшiн Қазақстан Республикасы заңдарында белгiленген ортақ ережелер бойынша жүргiзiледi. Тiркеуге арналған құжаттар нотариат бекiткен қазақ немесе орыс тiлдерiндегi аудармасымен бiрге табыс етiледi".

      6. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2198 Заң күшi бар Жарлығында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., NN 3-4, 35-құжат; 1995 ж., NN 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат):

      1) 4-баптың екiншi бөлiгi алынып тасталсын;
      2) 6-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "қазақ" деген сөзден кейiнгi "және" деген сөз "немесе" деген сөзбен ауыстырылсын; "үш" деген сөз "екi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) 13-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi туралы есептiк тiркелімнiң деректерi мен басқа да мәлiметтердi мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу тап сондай тәртiппен жүргiзiледi;
      4) 14-баптың бiрiншi бөлiгi "қолданылып жүрген заңдарға сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;
      14-баптың екiншi бөлiгi "енгiзiлген өзгерiстермен бiрге" деген сөздерден кейiн "не құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы өкiлеттi органның шешiмiнен алынған көшiрме" деген сөздермен толықтырылсын.

      7. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Шаруашылық серiктестiктер туралы" 1995 жылғы 2 мамырдағы N 2255 Заң күшi бар Жарлығында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 7, 49-құжат; NN 15-16, 109-құжат):

      1) 6-баптың 4-тармағы:
      "Ақшалай қаражаттан құралған" деген сөздердiң алдындағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасындағы" деген сөздер алынып тасталсын;
      Мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Шаруашылық серiктестiгiн қайта тiркеген кезде оған қатысушының салымын ақшалай бағалау серiктестiктiң бухгалтерлiк құжаттарымен не аудиторлық қорытындымен расталуы мүмкiн";
      2) 9-баптың 3-тармағы "басқа түрiне" деген сөздерден кейiн "не өндiрiстiк кооперативтерге" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 52-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк акционерлiк қоғам немесе өндiрiстiк кооператив болып қайта құрылуы мүмкiн";
      4) 58-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Жарғыдағы қосымша акциялар шығарудан туындаған өзгерiстер туралы қоғам әдiлет органдарына хабарлауға мiндеттi. Жарғыдағы өзгерiстер туралы тiркеушi органға хабарламастан қосымша акциялар шығаруға тыйым салынады".
      5) 75-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Акционерлiк қоғам оның акционерлерiнiң жалпы жиналысының шешiмi бойынша жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк немесе өндiрiстiк кооператив болып қайта құрылуға құқылы".

      8. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Өндiрiстiк кооператив туралы" 1995 жылғы 5 қазандағы N 2486 Заң күшi бар Жарлығында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 20, 199-құжат):

      7-баптың 6-тармағы:
      бiрiншi абзацындағы "зерде қызметi нәтижелерiне құқық" деген сөздер "санаткерлiк меншiк нәтижелерiне құқығы" деген сөздермен ауыстырылсын.
      Екiншi абзац "ақша қаражатынан ғана тұрған" деген сөздердiң алдындағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасындағы" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Өндiрiстiк кооперативтi қайта тiркеген кезде оның мүшесiнiң мүлiктiк жарнасын ақшалай бағалай кооперативтiң бухгалтерлiк құжаттарымен не аудиторлық қорытындымен расталуы мүмкiн".

      9. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" 1996 жылғы 26 қаңтардағы N 2823 Заң күшi бар Жарлығының (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 179-құжат), 13-бабындағы "арнайы экономикалық аймақтың аумағында... Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнiң уәкiлдi органы тiкелей... жүргiзедi" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады" деген сөздермен ауыстырылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады