Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы 24 желтоқсан N 334-I


      1-бап. Қазақстан Республикасының мынадай заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. "Аграрлық-өнеркәсіптік кешен салаларына кредит беру және мемлекеттік шараларды қаржыландыру туралы" 1993 жылғы 12 сәуірдегі Z931700_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1993 ж., N 9, 212-құжат;) Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 13, 205-құжат:
      4-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мыналарға:
      1) мемлекеттік жерге орналастыру жөніндегі шараларды жүргізуге;
      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тізбе бойынша өсімдіктердің жаппай зиянкестері мен ауруларына қарсы күреске және малдың аса қауіпті жұқпалы ауруларын жоюға, табынды сауықтыруға;
      3) тұқымдық және отырғызылатын материалдардың сорттық және егіс сапасын айқындауға;
      4) ауыл шаруашылық дақылдарын сорттап сынақтан өткізуге;
      5) балық запастарын (балық шабақтарын) молықтыруға;
      6) мемлекеттік мал дәрігерлік желісіндегі, өсімдіктер карантині, өсімдіктерді қорғау жөніндегі, суармалы жердің мелиорациялық жай-күйін қадағалау жөніндегі мемлекеттік мекемелерді ұстауға;
      7) мемлекетаралық, облысаралық және ауданаралық мақсаттағы су қоймалары мен каналдарды, тұтынушыларға су беруге байланысты емес басқа да объектілерді пайдалануға;
      8) ауылдық тауар өндірушілерді қолдауға жұмсалған шығындар мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылады.".

      2. Қазақстан Республикасы Президентінің "Мал дәрігерлігі туралы" 1995 жылғы 25 шілдедегі N 2376 U952376_ заң күші бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 14, 94-құжат; 1998 жылғы 28 шілдеде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 1998 жылғы 10 шілдедегі Z980283_ Қазақстан Республикасының Заңы):
      28-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мемлекеттік мал дәрігерлігі қызметі республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен қаржыландырылады.".

      3. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" 1996 жылғы 26 қаңтардағы N 2823 Z962823_ заң күші бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 1, 179-құжат;):
      1) 6-бап мынадай мазмұндағы азатжолмен толықтырылсын:
      "Осы бапта берілген кепілдіктер жабдықтарды, өндіріс процесінде толық тұтынылатын тауарларды әкелуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кеден заңдарымен белгіленген тауарларды жеткілікті дәрежеде өңдеу өлшемдеріне сәйкес өңдеуге арналған тауарларға қатысты (спирттен басқа) кедендік реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы заңдарындағы өзгерістерге қолданылады.";
      2) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "12-бап. Кедендік реттеу
      Арнайы экономикалық аймақ Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс орналасқан деп қарастырылады, оған еркін кеден аймағының режимі қолданылады.
      Арнайы экономикалық аймақ аумағында еркін кеден аймағының кеден режимімен жабдықтарды, өндіріс процесінде толық тұтынылатын тауарларды, сондай-ақ өңдеуге арналған тауарларды (спирттен басқа) Қазақстан Республикасының кеден заңдарымен белгіленген тауарларды жеткілікті дәрежеде өңдеу өлшемдеріне сәйкес жол беріледі.";
      3) 17-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Осы Жарлықтың 6-бабының екінші азатжолында аталмаған тауарларды әкелуге қатысты кепілдіктер 1999 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.".

      4. "Экологиялық сараптама туралы" 1997 жылғы 18 наурыздағы Z970085_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 6, 67-құжат):
      33-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мемлекеттік экологиялық сараптаманы қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты, сараптама жұмыстарын жүргізгені үшін төленетін төлемдер есебінен жүзеге асырылады.".

      5. "Қоршаған ортаны қорғау туралы" 1997 жылғы 15 шілдедегі Z970160_

Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1997 ж., N 17-18, 213-құжат):
   34-баптың 2-тармағы алып тасталсын.
   
   6. "Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы" 1998 жылғы 1 шілдедегі 
 

Z980258_

 Қазақстан Республикасының Заңына (1998 жылғы 8 шілдеде "Егемен 
Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған):
   7 және 8-баптар алып тасталсын.
   
   2-бап. Осы Заң 1999 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгізіледі.
   
   Қазақстан Республикасының 
      Президенті
   
   Оқығандар:
     (Қасымбеков Б.А.) 
     (Үмбетова А.М.) 
   
   
   


О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного бюджета

Закон Республики Казахстан от 24 декабря 1998 года № 334-1

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 1993 г. Z931700_ "О кредитовании отраслей агропромышленного комплекса и финансировании государственных мероприятий" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., № 9, ст.212; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13, ст.205):
      пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      "1. За счет государственного бюджета финансируются расходы на:
      1) проведение мероприятий по государственному землеустройству;
      2) борьбу с массовыми вредителями и болезнями растений и ликвидацию особо опасных заразных болезней животных по перечням, утверждаемым Правительством Республики Казахстан, оздоровление стада;
      3) определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала;
      4) сортоиспытание сельскохозяйственных культур;
      5) воспроизводство рыбных запасов (молоди рыб);
      6) содержание государственных учреждений государственной ветеринарной сети, по карантину растений, защите растений, по надзору за мелиоративным состоянием орошаемых земель;
      7) эксплуатацию водохранилищ, каналов межгосударственного, межобластного и межрайонного назначения и других объектов, не связанных с подачей воды потребителям;
      8) поддержку сельских товаропроизводителей.".
      2. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 25 июля 1995 г. № 2376 U952376_ "О ветеринарии" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 14, ст.94; Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 г. Z980283_ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 28 июля 1998г.):
      пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
      "1. Государственная ветеринарная служба финансируется за счет средств республиканского и местных бюджетов.".
      3. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 26 января 1996 г. № 2823 Z962823_ "О специальных экономических зонах в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст.179; № 14, ст.274):
      1) статью 6 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Гарантии, предоставленные настоящей статьей, распространяются на изменения в законодательстве Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования в отношении ввоза оборудования, товаров, полностью потребляемых в процессе производства, а также товаров, предназначенных для переработки (за исключением спирта) в соответствии с критериями достаточной переработки товаров, установленными таможенным законодательством Республики Казахстан.";
      2) статью 12 изложить в следующей редакции:
      "Статья 12. Таможенное регулирование
      Территория специальной экономической зоны рассматривается как находящаяся вне таможенной территории Республики Казахстан, на которой действует режим свободной таможенной зоны.
      Под таможенный режим свободной таможенной зоны на территории специальной экономической зоны допускается помещение оборудования, товаров, полностью потребляемых в процессе производства, а также товаров, предназначенных для переработки (за исключением спирта) в соответствии с критериями достаточной переработки товаров, установленными таможенным законодательством Республики Казахстан.";
      3) статью 17 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Гарантии в отношении ввоза товаров, не указанных в абзаце втором статьи 6 настоящего Указа, действуют до 1 января 1999 года.".
      4. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 1997 г. Z970085_ "Об экологической экспертизе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997г., № 6, ст.67):
      пункт 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
      "1. Финансирование государственной экологической экспертизы

осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, 
платежей за проведение экспертных работ.".
   5. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 г. 

Z970160_

 "Об 
охране окружающей среды" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 
г., № 17-18, ст.213):
   пункт 2 статьи 34 исключить.
   6. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 г. 

Z980258_

 "Об особом 
статусе города Алматы" (опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и 
"Казахстанская правда" 8 июля 1998 г.):
   статьи 7 и 8 исключить.
   Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 1999 года.
              
 
   Президент 
Республики Казахстан
              
   
(специалист: Р.Жантасова 
 корректор: И.Склярова)