Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 11 сәуірдегі N 487 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 5 қаңтардағы N 534  Жарлығын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілiктi атқарушы органдар, өзге де мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) жоспарда көзделген іс-шараларды тиiсiнше және уақтылы орындауды қамтамасыз етсiн және олардың орындалуы жөнiндегi ақпаратты жыл сайын 30 маусымға және 30 желтоқсанға Қазақстан Республикасының Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегі агенттігіне (қаржы полициясы) ұсынсын. <*>
       Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.09.06. N 936   қаулысымен .
      2-1. Қазақстан Республикасының Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi агенттiгi (қаржы полициясы) жыл сайын 10 қаңтарға және 10 шiлдеге Қазақстан Республикасының Үкiметiне жоспардың орындалу барысы туралы және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының iске асырылуы туралы жиынтық ақпаратты және Қазақстан Республикасының Президентi баяндамасының жобасын ұсынсын. <*>
       Ескерту. 2-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.09.06. N 936   қаулысымен .
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      бірінші орынбасары

Қазақстан Республикасы      
Үкіметінің          
2001 жылғы 11 сәуірдегі     
N 487 қаулысымен        
бекітілген            

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары 2001-2002 жылдар

      Ескерту. Жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.05.19. N 461  қаулысымен.
      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.20. N 364  қаулысымен .
       Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.09.06. N 936   қаулысымен .      _________________________________________________________________
P/c       Іс-шара         Аяқтау     Орындалуына       Орындау 
N                         нысаны     жауаптылар        мерзiмi
_________________________________________________________________
1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің құқықтық базасын жетiлдiру
_________________________________________________________________
1  "Республикалық және     Заң     ҚарМ, ЕК (келiсім    2001 ж.
   жергiлiктi бюджет.     жобасы   бойынша),            ІІ тоқсан
   тердің атқарылуының             ЭБЖМ, БП (келiсім
   аудитi және оны бақы.           бойынша)
   лау туралы" Қазақстан
   Республикасы Заңының
   жобасын әзiрлеу және
   Қазақстан Республика.
   сының Парламентi
   Мәжiлiсiнiң қарауына
   енгiзу

2  "Сыбайлас жемқорлыққа    Заң    IIМ, ҰҚК (келiсiм    2002 ж.
   қарсы күрес туралы"    жобасы   бойынша),            IV тоқсан
   Қазақстан Республика.           ҚПА, БП (келiсiм
   сының Заңына:                   бойынша),
   - "сыбайлас жемқорлық"          ӘдМ, МҚА (келiсiм
   ұғымына неғұрлым нақты          бойынша),
   анықтама беру;                  ЖС (келiсiм бойынша)
   - 12-баптың 1-тармағын.
   да көзделген сыбайлас
   жемқорлыққа жағдай ту.
   ғызатын құқық бұзушылық.
   тар тiзбесiне лауазымды
   адамның әкiмшiлiк мемле-
   кеттiк лауазымға конкурс.
   тық iрiктеуден өтпеген
   азаматтарды қабылдау
   түрiндегi құқық бұзушы.
   лықты енгізу;
   - сыбайлас жемқорлық
   құқық бұзушылықтар бой.
   ынша тәртiптiк жаза қол.
   данудың және оларды мәж.
   бүрлеп төлетудiң мерзім.
   дерiн нақтылау;
   - 6-баптың 4-тармағын
   Қазақстан Республикасы
   Президентiнiң сыбайлас
   жемқорлыққа қарсы күрес
   жөніндегi функцияларды
   кез келген құзыреттi
   мемлекеттiк органға жүк.
   теуі құқығымен толықтыру
   бөлiгiне өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу

3  Қазақстан Республикасы.   Заң   IIМ, ӘдМ, ҚПА,       2002 ж.
   ның Қылмыстық кодексіне: жобасы ҰҚК (келiсiм         IV тоқсан
   - 228-бапты "ауыр зардап.       бойынша), БП
   тардың" туындауын               (келiсiм бойынша),
   бiлiктiлiк белгiсi ретiнде      ЖС (келiсiм бойынша),
   көздейтiн 2-бөлiкпен
   толықтыру;
   - 307, 314, 315-баптардың
   диспозициясында қылмыс
   жасау себебiн "өзiне
   немесе басқа адамдарға
   немесе ұйымдарға пайда
   келтiру мен артықшылықтар
   иелену не басқа адамдарға
   және ұйымдарға зиян келтiру
   мақсатында" деп өзгерту
   бөлiгiне өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу

4  Қазақстан Республикасының  Заң   Бас Прокуратура       2002 ж.
   Қылмыстық iс жүргізу      жобасы (келісім бойынша),    IV тоқсан
   кодексiне:                       Жоғарғы Сот  
   - қылмыстық iстер бойынша        (келісім бойынша),
   құқықтық көмек көрсету           ІІМ, ҰҚК (келісім 
   мәселелерi бойынша халық.        бойынша), ҚПА
   аралық қарым-қатынастарды
   жүзеге асыруға уәкiлеттi
   лауазымды адамдардың тiзбе.
   сiн нақтылау бөлiгiне өзге.
   рiстер мен толықтырулар
   енгiзу
__________________________________________________________________
                  2. Жалпы сипаттағы практикалық шаралар
__________________________________________________________________
Мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
__________________________________________________________________
5  Сыбайлас жемқорлық көрi.  Ведом.  Мемлекеттік          2001 ж.
   нiстерiн шектеуге бағыт. стволық   органдар           ІІІ тоқсан
   талған ұйымдастырушылық   норма.
   және практикалық шаралар. тивтік
   дың ведомстволық жоспар.  құқық.
   ларын әзiрлеу              тық
                            актілер 

6  Мемлекеттiк органдар,     Сауал.   МАКМ, Қазақстан.    2001 ж.
   бюджеттiк ұйымдар, шетел.  нама    ның Стратегиялық    ІІІ тоқсан
   дiк және отандық коммер.  нәтиже.  зерттеулер инсти.
   циялық құрылымдар өкілде.  лері    туты (келісім
   рiнің арасында заңнамалық бойынша  бойынша)
   базада сыбайлас жемқорлық. шолу
   ты туындататын басқару-
   рұқсат ету сипатындағы нор.
   малардың болуы туралы
   сараптамалық социологиялық
   сауалнама жүргізу

7  Нақты ұсыныстар әзiрлеу,   Үкімет. СІМ, ЭМРМ, ТМРА,    2001 ж.
   лицензиялау жүйесiн оңай.    ке    БП (келісім         ІІІ тоқсан
   лату жөнiндегi ұсынылған   ақпарат бойынша), ҰҚК
   нормативтiк құқықтық актi-         (келісім бойынша),
   лердің жобаларын талқылау,         ӘдМ, ІІМ, ҚарМ,
   Қазақстанда кәсiпкерлiк            ҚПА, МҚА (келісім
   қызметтің жекелеген түр.           бойынша)
   лерiмен айналысуға рұқ.
   саттар алу мақсатында
   ғылыми және қоғамдық топ.
   тарды қатыстыра отырып,
   "Сыбайлас жемқорлыққа
   қарсы күрестiң заңнамалық
   базасын жетiлдiру" тақыры.
   бына халықаралық конферен.
   ция өткiзу

8  "Мемлекеттiк қызмет туралы" Үкімет. БП (келісім          2001-
   Қазақстан Республикасының    ке     бойынша), ІІМ, ҚПА,  2002 жж.
   Заңын статистикалық және    ақпарат ҰҚК (келісім
   ақпараттық қамтамасыз ету           бойынша), МҚА
   мақсатында бұған дейiн              (келісім бойынша),
   сыбайлас жемқорлық үшiн             ЖС (келісім бойынша)
   жауапкершiлікке тартылған
   және мемлекеттiк қызметке
   орналасуға (ұдайы немесе
   уақытша) құқығы жоқ азамат.
   тар туралы деректер банкiн
   құру

9  Әкiмшiлiк мемлекеттiк қыз.   Норма.  МҚА (келісім        2001 ж.
   метшiлердің пәрменді кадрлар тивтік  бойынша)          ІІІ тоқсан
   резервiн құру тетiгiн       құқықтық
   жетiлдіру                     акт
__________________________________________________________________
"Көлеңкелi экономикаға" - сыбайлас жемқорлық көзіне қарсы іс-әрекет
__________________________________________________________________
10 Республикадағы аса iрi    Үкімет.    ҚарМ               2001-
   кәсiпорындардың қызме.     ке                          2002 жж.
   тiне мониторинг жүргiзу  ақпарат                       тоқсан
   және салық түсiмдерiне                                  сайын
   талдау жасау

11 Негiзгi экспорттаушылар   Үкімет.    ҚарМ, ЭБЖМ         2001-
   мәмiлелерiнiң монито.       ке                         2002 жж.
   рингiн және экспортқа     ақпарат                      тоқсан
   өткiзу кезiнде трансфер.                                сайын
   ттік бағаларды қолдану
   кезiнде бақылауды жүзеге
   асыру

12 Бақылаудың тиiмдiлiгін    Бірлес.    ҰБ (келісім        2001 ж.
   арттыру мақсатында         кен       бойынша), ҚарМ,   ІІ тоқсан
   Қазақстан Республикасын.  норматив.  КБА, ЭБЖМ
   дағы экспорттық-импорт.     тік
   тық валюталық бақылауды   құқықтық
   ұйымдастыру туралы нұс.     акт
   қаулыққа өзгерiстер мен
   толықтырулар енгiзу

13 Резиденттердің валюталық  Үкіметке   ҚарМ, ҰБ           2001-
   қаражатты қайтару немесе  ақпарат    (келісім           2002 жж.
   келiсiм-шарттар бойынша              бойынша), КБА      тоқсан
   тауарлар жеткiзудi қам.                                 сайын
   тамасыз ету жөнiндегi
   өз міндеттемелерiн орын.
   дауына талдау жасау

14 Экспорттық бақылаудың     Үкіметке   ИСМ, КБА           Шілде,
   автоматтандырылған жүйе.  ақпарат                       қаңтар
   сiн (ЭБАЖ) енгiзу, экс.                                жыл сайын
   порттық бақылау саласында 
   бiрыңғай республикалық
   бақылау-ақпараттық жүйе.
   сiн құру

15 Кеден одағына қатысушы    Келісім    КБА               2001 ж.
   мемлекеттердiң сыртқы     жобасына                     І жарты
   кеден шекаралары арқылы   ұсыныстар                    жылдық
   өткiзілетiн тауарларды
   декларациялаудың бiрың.
   ғай тәртібiнің жобасын
   дайындауға қатысу

16 Қазақстан Республикасы.   Үкімет     КБА, ЭБЖМ         2001 ж.
   ның кеден аумағына им.  қаулысының                    ІІІ тоқсан
   портталатын тауарлар      жобасы
   құнын тәуелсiз бағалау
   жүйесiн практикаға
   енгiзу

17 Банктерде ашылған шот.    Бірлес.    ҚПА, ІІМ, ҚарМ,    Жыл сайын
   тар арқылы қолма-қол       кен       ҰБ (келісім
   ақшаға айналдырумен     іс-шаралар   бойынша), КБА
   ("ақшаны жылыстатумен")  жоспары
   айналысатын ұйымдардың
   қызметiн анықтау және
   жолын кесу жөніндегi
   шараларды қабылдау

18 Экспорттық-импорттық     Үкіметке    ИСМ, ҰБ            2002 ж.
   операциялардың кепiлді   ақпарат     (келісім
   түрде қамтамасыз етiл.               бойынша), КБА
   уін енгiзудiң экономи.
   калық тиiмдiлiгiне
   талдау жасау

19 Мынадай мәселелер:       Халықаралық КБА, ҰБ            2001-
   - заңсыз валюталық және   шарттар    (келісім бойынша), 2002 жж.
   экспорттық-импорттық                 СІМ
   операциялар арқылы
   шетелгe шығарылған
   ақшаны қайтаруда ақпа.
   рат алмасу және жәрдем
   көрсету
   - шекара арқылы өткi.
   зiлетiн, оның iшінде
   транзиттiк жүктер ту.
   ралы жедел ақпарат
   алмасу үшiн шектес
   мемлекеттермен бiрың.
   ғай ақпараттық жүйелер
   құру жөнiндегi мемлекет.
   аралық шарттық базаны
   кеңейту
__________________________________________________________________
Мемлекеттiк экономикалық саясат тетiктерiнiң ашықтығын қамтамасыз ету
__________________________________________________________________
20 Негiзсiз жеңiлдіктердi  Үкіметке    ҚарМ, КБА, БП      2001 ж.
   қысқарту мәніне кеден   ақпарат     (келісім бойынша),
   заңнамасын түгендеудi               ӘдМ, ЭБЖМ
   жүргізу

21 Мемлекет кепiлдiк берген Қауіпсіз.  ҚарМ, ИСМ, ЭБЖМ    Қаңтар
   қарыздардың және мемле.   дік                          жыл сайын
   кеттiк сыртқы қарыздар.  Кеңесіне,
   дың мақсатқа сай және   Үкіметке
   тиiмдi пайдаланылуын    ақпарат
   бақылауды күшейту

22 Тауар рыноктарына тал.  Үкіметке    ИСМ, АШМ, ТМРА,    Қаңтар
   дау жасауды жүзеге      ақпарат     ЭМРМ               жыл сайын
   асыру және оның негi.
   зiнде iшкi рынокты қор.
   ғау жөніндегi iс-шаралар
   кешенiн әзiрлеу

23 Мемлекеттiк сатып алу.   Үкіметке   ҚарМ               2002 ж.
   лардың есебi мен мони.   ақпарат                       желтоқсан
   торингi бойынша автомат.
   тандырылған жүйе әзiрлеу
   және енгiзу

24 Ұлттық компаниялар мен   Үкіметке   ТМРА, ККМ, ҚарМ,   IV тоқсан
   табиғи монополиялар      ақпарат    ИСМ, ЭМРМ          жыл сайын
   субъектiлерiнiң қаржылық
   қызметiнiң нәтижелерi
   туралы жыл сайынғы
   есептерiн жариялау

25 Елiмiздің қаржылық жағы. Үкіметке   ҚарМ, ИСМ          Шілде,
   нан дәрменсiз кәсiпорын. ақпарат                       қаңтар
   дарының кадастрын жасау                                жыл сайын

26 Тiкелей инвестицияларға  Үкіметке   СІМ                Қаңтар
   жеңiлдiктер беру тетiгi   ақпарат                      жыл сайын
   бойынша түсiндiру
   жұмыстарын жариялау және
   жүргiзу

27 Ұлттық қауiпсiздiк және  Үкіметке   СІМ, ЭМРМ, ККМ,    Желтоқсан
   мемлекеттiк құпиялар     ақпарат    МКМ, ИСМ, ҚарМ     жыл сайын
   туралы қолданыстағы заң.
   намаға сәйкес жариялауға
   болмайтын келiсiм-шарт.
   тарды (шарттарды) қоспа.
   ғанда, шетелдiк және
   отандық компаниялармен
   келiсiм-шарттар жасасу.
   дың транспаренттiгiн,
   олардың орындалу нәти.
   желерiн жариялауды қамта.
   масыз ету

28 Табиғи монополиялар      Норматив.  ТМРА, ҚарМ          2002 ж.
   субъектiлерінің аморти.    тік
   зациялық аударымдарды    құқықтық
   есептеу нәтижесiнде боса. актінің
   ған қаражатты пайдалану   жобасы
   тәртiбiн әзiрлеу (қажет
   болған жағдайда заңнама.
   лық актiлерге өзгерiстер
   мен толықтырулар енгiзу
   туралы заң жобасын әзiрлеу)
__________________________________________________________________
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің өңiрлiк бағдарламалары
__________________________________________________________________
29 Сыбайлас жемқорлыққа    Үкіметке   Облыстардың,        2001 ж.
   қарсы күрестiң 2001-    ақпарат    Астана, Алматы     ІІ тоқсан
   2005 жылдарға арналған             қалаларының
   өңiрлiк бағдарламаларын            әкімдері
   әзiрлеу

30 Сыбайлас жемқорлыққа    Үкіметке   Облыстардың,       Шілде,
   қapcы күрестің 2001-2005 ақпарат   Астана, Алматы     қаңтар
   жылдарға арналған өңір.            қалаларының       жыл сайын
   лiк бағдарламаларын iске           әкімдері
   асыру
__________________________________________________________________
          3. Құқық қорғау органдарын және сот қорғауын нығайту
__________________________________________________________________
31 Жергiлiктi бюджеттердi  Әкімдердің Облыстардың,        2001-
   қалыптастыру кезінде    шешімдері  Астана, Алматы      2002 жж.
   iшкi iстер органдарының            қалаларының
   материалдық-техникалық             әкімдері, ІІМ
   қамтамасыз етілу дең.
   гейiн арттыруға, қазiргі
   заманғы ақпараттық техно.
   логияларды енгiзуге ар.
   налған ақшалай қаражат
   бөлуге ұсыныстар жасау

32 Кадрларды ақысыз негіз. Халықаралық ІІМ, ҚПА, ҰҚК       2001-
   де даярлау және қайта    шарттар    (келісім бойынша),  2002 жж.
   даярлау саласында                   БП (келісім 
   Қазақстанмен ынтымақ.               бойынша), СІМ, 
   тастықтағы шет елдермен             ИСМ, ҚарМ
   және ұйымдармен жасалған
   халықаралық шарттардың
   жобаларында Қазақстан
   Республикасының құқық
   қорғау органдары мүдде.
   лерiнің есепке алынуын
   қамтамасыз eту

33 Сыбайлас жемқорлық қыл.   Жоғарғы   ІІМ, ҚПА, ҰҚК      Жыл сайын
   мыстарымен байланысты     Соттың    (келісім бойынша),
   қылмыстық iстердi тергеу  бірлескен БП (келісім
   мен қарау кезiнде туын.   отырыс.   бойынша) 
   дайтын мәселелердi        тарының
   бiрлескен отырыста қapaу, қаулылары
   сот практикасын қорыту,
   сондай-ақ олар бойынша
   тиiстi түсiндірмелер
   беру үшін Жоғарғы Сотқа
   жүгінуді практикаға
   енгiзу

34 Республика масштабында   Үкіметке   БП (келісім        2001 ж.
   бiрыңғай бiр iзге салын. ақпарат   бойынша, ҚПА,       
   ған құқықтық статистика.           ИСМ, ҰҚК (келісім   
   лық жүйенi енгiзу                  бойынша), ЖС
                                      (келісім бойынша)

35 Сыбайлас жемқорлыкқа    Бірлескен    БП (келісім       2001 ж.
   қарсы күрес жөнiндегi   нормативтік  бойынша), МҚА     І жарты
   жұмысты ұйымдастыру      құқықтық    (келісім бойынша), жылдық
   мәселелерiнде құқық    акт, ұсыным.  ҚПА, ІІМ, облыс.
   қорғау органдары мен      дар        тардың, Астана
   облыстардағы, Астана                 және Алматы
   және Алматы қалалары.                қалаларының
   ның тәртiптiк кеңес.                 әкімдері
   терiнің тиiмдi және
   нақты өзара iс-қимыл
   және олардың қызметiн
   үйлестipудің тетіктерін
   әзірлеу
__________________________________________________________________
4. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты насихаттау
__________________________________________________________________
36 Мемлекеттің сыбайлас   Іс-шаралар    МАКМ, ІІМ, ҚПА,   І тоқсан
   жемқорлыққа қарсы қыз. жоспары       КБА, БП (келісім  жыл сайын
   метiн ақпараттық-наси.               бойынша), ҰҚК
   хаттық қамтамасыз ете.               (келісім бойынша),
   тiн ведомствоаралық iс-              МҚА (келісім
   шаралар жоспарын әзiр.               бойынша), облыс. 
   леу және жүзеге асыру,               тардың, Астана
   соның шеңберiнде елi.                және Алматы қала.
   міздегi сыбайлас жем.                ларының әкімдері
   қорлыққа қарсы күрестің
   барысы туралы халықты
   кеңiнен хабардар етудi,
   мемлекеттің сыбайлас
   жемқорлыққа қарсы сая.
   сатын насихаттауды қам.
   тамасыз eту қажет

37 "Құқық негіздерi" пәні. Нормативтік  БҒМ                2001 ж.
   нің оқу бағдарламала.   құқықтық                       ІІІ тоқсан
   рына сыбайлас жемқор.    акт
   лыққа қарсы заңнама
   және меншiк нысандары
   мен ведомстволық тие.
   сiлiгiне қарамастан
   республиканың барлық
   жоғары оқу орындарын.
   дағы сыбайлас жемқор.
   лыққа қарсы күрес
   тәсілдeрi жөніндегi
   бөлiм енгiзу

38 Халықаралық ұйымдар.     Республика.  МАКМ, СІМ, ІІМ,    2001 ж.
   дың қатысуымен сыбай.    да сыбайлас  ҚПА, ҰҚК (келісім
   лас жемқорлыққа қарсы    жемқорлыққа  бойынша), МҚА 
   күрес тақырыбына мынадай қарсы күресті (келісім бойынша)
   конференциялар, дөңге.   жетілдіру
   лек столдар ұйымдастыру: жөніндегі
   - "Сыбайлас жемқорлыққа  ұсынымдар мен
   қарсы күресте мемлекет.  ұсыныстары
   тiк органдар мен қоғам.  бар өткізілген
   дық институттардың өзара іс-шаралардың
   iс-қимылының оңтайлы     қорытылған
   және тиiмді тетіктерiн   нәтижелері
   iздестiру" дөңгелек столы;
   - "Сыбайлас жемқорлыққа
   қарсы күрес: құқықтық,
   экономикалық, әлеуметтiк
   аспектiлерi" конфeренциясы

39 Тәртіптiк кеңестердің,    Үкіметке    Облыстардың,     Шілде,
   жергiлiктi мемлекеттiк    ақпарат     Астана және      қаңтар
   органдардың, үкiметтiк               Алматы қалала.   жыл сайын
   емес ұйымдардың, БАҚ-тың             рының әкімдері
   қатысуымен жергiлiктi
   деңгейде сыбайлас жемқор.
   лыққа қарсы күрестің
   проблемалары бойынша
   дөңгелек столдар өткiзу
__________________________________________________________________
5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте халықаралық ынтымақтастықты дамыту
__________________________________________________________________
40 Сыбайлас жемқорлыққа     Үкіметке    ІІМ, ҚПА, ҰҚК     Жыл сайын 
   қарсы күрес мәселелерi    ақпарат    (келісім бойынша),
   бойынша шет ел мемле.                БП (келісім 
   кеттермен, халықаралық               бойынша), СІМ
   және өзге де үкiметтiк
   емес ұйымдармен ынтымақ.
   тастықты жолға қою және
   нығайту

41 Сыбайлас жемқорлыққа     Халықаралық  БП (келісім        Ұдайы
   қарсы күреске бағыттал.   шарттар     бойынша), ҰҚК
   ған xaлықаралық бағдар.               (келісім бойынша),
   ламаларға және халықаралық            СІМ, ІІМ, ҚПА, 
   шарттар жасасуға қатысу               МҚА (келісім
                                         бойынша)

42 Сыбайлас жемқорлық қылмыс. Халықара.  ІІМ, ҰҚК (келісім  Ұдайы
   тарын жасаған және басқа    лық       бойынша), ҚПА,
   елдердiң аумағында жасы.    шарттар,   БП (келісім
   рынған адамдарға қатысты   нормативтік бойынша), СІМ
   жазаланбай қалмау қағида.   құқықтық
   тын қамтамасыз ету мақса.   актілер
   тында таяу және алыс
   шетелдермен қылмыскерлердi
   ұстап беpу туралы халық.
   аралық шарттар жacacу
   жөнiндегi мақсатты жұмысты
   жүзеге асыру

43 Қазақстан Республикасының  Үкіметке   ІІМ, ҚПА, СІМ,    Жыл сайын
   құқық қорғау органдары     ақпарат    ҰҚК (келісім
   мен арнайы қызметтерiнің              бойынша), БП
   басқа мемлекеттерi осындай            (келісім бойынша)
   қызметтерiмен одан әрi
   өзара iс-әрекет жасасуын
   одан әрi дамыту, сыбайлас
   жемқорлықпен ұштасқан
   iс-әрекеттерді анықтау,
   олардың алдын алу және
   жолын кесу мақсатында бiр.
   лескен iс-шараларды жүзеге
   асыру

44 Сыбайлас жемқорлыққа       Үкіметке  БП (келісім бойынша), Жыл
   қарсы күрес тақырыбы бойы. ақпарат   СІМ, ІІМ, КБА,        сайын
   нша оқу бағдарламаларын,             облыстардың,
   форумдарды, конференциялар.          Астана және Алматы
   ды өткiзуде халықаралық              қалаларының
   ұйымдарға барынша жәрдем             әкімдері
   көрсету
__________________________________________________________________

                          2003-2005 жылдар

_________________________________________________________________
P/c       Іс-шара         Аяқтау     Орындалуына       Орындау 
N                         нысаны     жауаптылар        мерзiмi
_________________________________________________________________
1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің құқықтық базасын жетiлдiру
_________________________________________________________________
1  "Заңсыз жолмен табыл.   Заң     ЭСЖҚА, ҰБ (келі.    2004 ж.
   ған кiрiстердi заңдас. жобасы    сім бойынша),      ІІ жарты
   тыруға (жылыстатуға)             ҚарМ, КБА, БП      жылдық
   қарсы iс-әрекет тура.            (келісім бойынша)
   лы" Қазақстан Респуб.
   ликасы Заңының жобасын 
   әзiрлеу

2  "Сыбайлас жемқорлыққа   Заң      ӘдМ, ҚарМ          2003 ж.
   қарсы күрес туралы"   жобалау                       IV тоқсан
   Қазақстан Республика. қызмет
   сының Заңына:        жөніндегі
   - Заңның 9-бабының   ведомство-
   "Салық және бюджетке  аралық
   төленетiн басқа да   комиссияның
   мiндеттi төлемдер     шешімі
   туралы" Қазақстан
   Республикасы Кодексi.
   нiң 171-бабына қайшы.
   лықтарды жою;
   - мүлiктi жалға тап.
   сыру кезінде мемлекет.
   тiк қызметшілердің
   iс-әрекетiн нақтылау
   бөлiгiне өзгерiстер
   мен толықтырулар енгі.
   зудің мақсатқа сай
   болуын қарастыру

3  Заңнамалық реттеу және  Үкіметке   ӘдМ, БП (келісім    Маусым
   заң жобалары мен арнайы ұсыныстар  бойынша), ІІМ, ҚПА, 2003 ж.
   сыбайлас жемқорлыққа               ҰҚК (келісім
   қарсы бағытталған өзге             бойынша)
   де нормативтiк құқықтық
   актiлердi құқықтық
   сараптамадан өткiзудi
   енгiзу жөніндегі,    
   оның ішінде сілтеме
   нормаларды жою
   мақсатында ұсыныстар
   енгізу
__________________________________________________________________
             2. Жалпы сипаттағы практикалық шаралар
__________________________________________________________________
Мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
__________________________________________________________________
4  Сыбайлас жемқорлыққа     Ведомст.  Мемлекеттік          2003 ж.
   қарсы күрестi күшейтуге   волық    органдар            ІІ тоқсан
   бағытталған ұйымдастыру. норматив.
   шылық және практикалық     тік
   шаралардың ведомстволық  құқықтық
   жоспарларына өзгерiстер   актілер
   мен толықтырулар енгiзу

5  Сыбайлас жемқорлыққа     Үкіметке  Мемлекеттік органдар  Маусым,
   қарсы күреске            ақпарат                        желтоқсан
   бағытталған ұйымдасты.                                    2003-
   рушылық және практикалық                                 2005 жж.
   шаралардың ведомстволық
   жоспарларын іске асыру

6  Мемлекеттік қызметшілер.  Республи. ЭБЖМ, ЕХӘҚМ,
   дің жалақысы мен ақшалай  калық     мемлекеттік органдар  2003-
   үлесін кезең-кезеңмен     бюджеттік                      2005 жж.
   көтеру, сондай-ақ олар.   комиссия.
   дың әлеуметтік қамтамасыз ның
   етілуін жақсарту мәселесін шешімі
   Республикалық бюджеттік
   комиссияның қарауына ұсыну

7  Мемлекеттiк қызметшiлер.  Үкіметке  ҚарМ                  2003 ж.
   дiң кiрiстерi туралы      ақпарат                       IV тоқсан
   декларациялардың шынай.
   ылығын тексеру тетігiн
   жетiлдіру жөніндегі
   жұмысты қамтамасыз eту

8  Сыбайлас жемқорлыққа      Үкіметке   ИСМ, ТМРА, БП       Маусым
   қатысы бар кәсiпкерлiк    ұсыныстар  (келісім бойынша),  2003 ж.
   қызмет субъектiлерiнiң,              ІІМ, ҚПА, КБА,
   мемлекеттiк тапсырыстар              ҰҚК (келісім
   мен келiсiмшарттарды                 бойынша), МСА
   орындауға олардың қатысу
   мүмкiндiгiн болдырмау
   мақсатында олap туралы
   деректер банкiн құру
   жөнiнде ұсыныстар енгiзу
__________________________________________________________________
"Көлеңкелi экономикаға" - сыбайлас жемқорлық көзіне қарсы іс-әрекет
__________________________________________________________________
9  Республикадағы аса iрi    Үкімет.    ҚарМ               2003-
   кәсiпорындардың қызме.     ке                          2005 жж.
   тiне мониторинг жүргiзу  ақпарат                       есепті
   және салық түсiмдерiне                                тоқсаннан
   талдау жасау                                           кейінгі
                                                          екінші
                                                          айдың
                                                          5 күні

10 Негiзгi экспорттаушылар   Үкімет.    ҚарМ, КБА,         2003-
   мәмiлелерiнiң монито.       ке        ИСМ              2005 жж.
   рингiн және экспортқа     ақпарат                      есепті
   өткiзу кезiнде трансфер.                               тоқсаннан
   ттік бағалардың қолданы.                                кейінгі
   луын бақылауды жүзеге                                   екінші
   асыру                                                   айдың
                                                          1 күні

11 Мемлекеттік сатып алулар   Тиісті    ІІМ,ЭСЖҚА,       Маусым,
   бойынша конкурстар өткі.  іс-шара.   ҰҚК (келісім     желтоқсан
   зу кезінде жеке және       лар       бойынша)          2003-
   заңды тұлғалардың мүдде.                               2005 жж.
   леріне ықпал ететін       
   адамдардың қызметін 
   анықтауға және оның
   жолын кесуге бағыттал.
   ған жедел-іздестіру
   іс-шаралар кешенін
   жүзеге асыру

12 Резиденттердiң валюталық  Үкіметке    КБА, ҰБ            2003-
   қаражатты қайтару немесе  ақпарат   (келісім бойынша)  2005 жж.
   келiсiм-шарттар бойынша                                 тоқсан
   тауарлар жеткiзудi қам.                                 сайын
   тамасыз ету жөніндегi өз
   мiндеттемелерiн орында.
   уына талдау жасау

13 Кәсiпкерлiк субъектiле.    Тиісті     ІІМ,ЭСЖҚА, ҰҚК    Маусым
   рiн бақылаушы мемлекеттiк іс-шаралар (келісім бойынша), желтоқсан
   органдардың қызметкерлерi             БП (келісім       жыл сайын
   тарапынан заңсыз араласу.              бойынша)
   дан қорғауға бағытталған
   жедел-iздестiру және 
   алдын ала iс-шараларын
   жүргiзу

14 Банктерде ашылған шоттар   Бірлескен  ЭСЖҚА, ІІМ, ҚарМ, Жыл сайын
   арқылы қолма-қол ақшаға    іс-шаралар ҰБ (келісім
   айналдырумен ("ақшаны      жоспары    бойынша)
   жылыстатумен") заңсыз
   айналысатын ұйымдардың
   қызметiн анықтау және
   жолын кесу жөнiндегi
   шараларды қабылдау

15 Заңсыз валюталық және     Халықаралық  КБА,ЭСЖҚА, ҰБ     2003-
   экспорттық-импорттық       шарттар    (келісім бойынша), 2005 жж.
   операциялар арқылы шет.                БП (келісім
   елге шығарылған ақшаны                 бойынша), СІМ
   қайтаруда ақпарат алма.
   су және жәрдем көрсету
   мәселесi бойынша мем.
   лекетаралық шарттық
   базаны кеңейту

16 Республикалық бюджет.    Үкіметке    ЭСЖҚА, ЕК (келісім Маусым,
   тен инвестициялық жоба.  ақпарат     бойынша), ҚарМ,    желтоқсан
   ларды iске асыруға,                  ІІМ, ҰҚК (келісім,   2003-
   республикалық маңызы                 бойынша), ККМ, АШМ  2005 жж.
   бар автомобиль жолдарын
   салу мен қайта жаңарту.
   ға, ауыл шаруашылығын
   қолдауға бөлiнетiн
   қаржы қаражатының
   мақсатты пайдаланылуына
   бақылауды жүзеге асыру

17 Министрліктердің, агент.  Тиісті   БП (келісім бойынша),  2003 ж.
   тіктердің, ведомстволар.  тексе.   ҚПА, ІІМ, ҰҚК (келі.    VI
   дың және ұлттық компа.    рулер    сім бойынша) МСА       тоқсан
   ниялардың мемлекеттік     
   сатып алулар туралы
   заңнаманы қолдануына
   тексерулер жүргізу
__________________________________________________________________
Мемлекеттік экономикалық саясат тетіктерінің ашықтығын қамтамасыз ету
__________________________________________________________________
18 Қазақ гуманитарлық-заң   Үкіметке  БҒМ, ӘдМ              2003 ж.
   университетінің база.    ақпарат                        ІІ тоқсан
   сында Сыбайлас жемқор.
   лыққа, ұйымдасқан қыл.
   мысқа және экономикалық
   қылмыстарға қарсы күрес
   проблемаларын зерделеу
   жөнiндегi орталықты
   құру

19 Мемлекет кепілдік бер.   Үкіметке  ҚарМ, ЭБЖМ           Жыл сайын
   ген қарыздардың және     ақпарат
   мемлекеттік сыртқы
   қарыздардың мақсатқа
   сай және тиiмдi пай.
   даланылуын бақылауды
   күшейту

20 Тауар рыноктарына тал.   Үкіметке   ИСМ, АШМ, ТМРА      Жыл сайын
   дау жүргiзу және оның    ақпарат
   негiзiнде iшкi рынокты
   қорғау жөнiндегi iс-ша.
   ралар кешенiн әзiрлеу

21 Табиғи монополиялар      Үкіметке   ТМРА, ККМ, ЭБЖМ,    2003-
   субъектілерi қаржылық    ақпарат       ЭМРМ             2005 жж.
   қызметiнiң нөтижелерi                                 IV тоқсан
   туралы жыл сайынғы
   есептерiнің БАҚ-та жа.
   риялануын бақылауды
   жүзеге асыру

22 Елiмiздегi дәрменсiз     Үкіметке   ҚарМ, ИСМ           2003-
   кәсiпорындар тiзілімiн   ақпарат                       2005 жж.
   жүргiзу                                                маусым
                                                          желтоқсан

23 Тікелей инвестицияларға  Үкіметке    ИСМ               Жыл сайын
   жеңілдіктер беру тетiгi  ақпарат
   жөнiндегi жұмыстарды
   жария eту және түсiндiру
   жұмыстарын жүргiзу

24 Қылмыстық әрекеттер мен  Әдістемелік  ЭСЖҚА, КБА, ҰБ   2004 ж.
   капиталдарды "жылыстату" ұсынымдар    (келісім        ІІ жарты
   нәтижесiнде алынған,                  бойынша), ЖС     жылдық
   таяу және алыс шет елдер.           (келісім бойынша)
   дегi шоттарға салынған
   ақшалай қаражатты қайтару
   рәсiмi мен тетiгiн реттей.
   тiн қолданыстағы құқықтық
   нормаларды қолдану тәртiбi
   туралы әдістемелiк ұсыным.
   дарды әзiрлеу

25 Мемлекеттiк сатып алулар. Үкіметке       МСА           2003 ж.
   дың есебi мен мониторингi ақпарат                    ІІ жарты
   жөніндегі автоматтанды.                               жылдық
   рылған жүйенi енгiзу
__________________________________________________________________
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің өңірлік бағдарламалары
__________________________________________________________________
26 Сыбайлас жемқорлыққа     Үкіметке    Облыстардың,      2003 ж.
   қарсы күрестің 2001-     ақпарат     Астана және      ІІ тоқсан
   2005 жылдарға арналған              Алматы қалала.
   өңірлік бағдарламаларына           рының әкімдері
   өзгерістер мен толықты.
   рулар енгiзу

27 Сыбайлас жемқорлыққа     Үкіметке    Облыстардың,     Маусым,
   қарсы күрестiң 2001-     ақпарат     Астана және     желтоқсан
   2005 жылдарға арналған              Алматы қалала.   жыл сайын
   өңірлiк бағдарламаларын            рының әкімдері
   iске асыру

28 Сыбайлас жемқорлыққа      Шешім     Облыстардың,       2003 ж.
   қарсы күрес мәселеле.               Астана және       І жарты
   рiнде құқық қорғау                 Алматы қалала.     жылдық
   органдарының облыстар.             рының әкімдері
   дағы, Астана және Алматы
   қалаларының тәртіптiк
   кеңестерiмен нақты iс-
   әрекет жасасуын және
   олардың қызметiн үйлес.
   тiрудi қамтамасыз eту
__________________________________________________________________
       3. Құқық қорғау органдарын және сот қорғауын нығайту
__________________________________________________________________
29 Бюджеттердi қалыптас.   Үкіметке    ІІМ,ЭСЖҚА, ҰҚК      2004-
   тыру кезiнде құқық қор. ұсыныстар,  (келісім бойынша),  2005 жж.
   ғау және арнайы орган. әкімдердің   БП (келісім бойы.
   дардың материалдық-     шешімдері   нша), облыстардың,
   техникалық қамтамасыз               Астана және Алматы
   етiлуінiң деңгейiн                  қалаларының әкімдері
   арттыруға, қазiргi за.
   манғы ақпараттық тех.
   нологияларды енгізуге
   ақша бөлу жөнiнде
   ұсынымдар жасау

30 Кадрларды ақысыз негіз. Халықаралық ІІМ,ЭСЖҚА, ҰҚК      2003-
   де даярлау және қайта    шарттар    (келісім бойынша),  2005 жж.
   даярлау мәселелері                   БП (келісім 
   бойынша шет елдермен                бойынша), СІМ, 
   және ұйымдармен                     ЭБЖМ
   халықаралық шарттар
   жасасуға қатысу

31 Сыбайлас жемқорлық қыл.   Жоғарғы   ІІМ,ЭСЖҚА, ҰҚК     Жыл сайын
   мыстарымен байланысты     Соттың    (келісім бойынша),
   қылмыстық iстердi тергеу  бірлескен БП (келісім
   және қарау кезiнде туын.  отырыс.   бойынша), ЖС
   дайтын мәселелердi        тарының   (келісім бойынша)
   бiрлескен отырыста қapaу, қаулылары
   сот практикасын тиісті
   түсіндірмелер арқылы
   қорытуды Жоғарғы Сотқа
   жүгінуді практикасын
   енгiзу
__________________________________________________________________
4. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты насихаттау
__________________________________________________________________
32 Мемлекеттің сыбайлас   Іс-шаралар    Ақп.мині, ІІМ,    2003-
   жемқорлыққа қарсы қыз. жоспары       ЭСЖҚА,ҚарМ,КБА,БП 2005 жж.
   метiн ақпараттық-наси.               (келісім бойынша), І тоқсан
   хаттық қамтамасыз ете.               ҰҚК (келісім 
   тiн ведомствоаралық iс-              бойынша), МҚА
   шаралар жоспарын әзiр.               (келісім бойынша), 
   леу және жүзеге асыру,               облыстардың, Астана
   соның шеңберiнде елi.                және Алматы қала.
   міздегi сыбайлас жем.                ларының әкімдері
   қорлыққа қарсы күрестің
   барысы туралы халықты
   кеңiнен хабардар етудi,
   мемлекеттің сыбайлас
   жемқорлыққа қарсы сая.
   сатын насихаттауды қам.
   тамасыз eту қажет
   бөлiм енгiзу

33 "Мемлекеттiң билiк ор. Үкіметке      БҒМ                2004 ж.
   гандарында сыбайлас    ақпарат                         І жарты
   жемқорлыққа қарсы                                      жылдық
   iс-әрекет" тақырыбына
   ашық (жабық) гранттық
   курс жариялау, оның
   мақсаты орталық және
   жергіліктi билiк орган.
   дарындағы сыбайлас
   жемқорлық көрiнiстерiне
   қарсы iс-әрекеттiң нақты
   тетiктерiнiң қалыпта.
   суына жәрдем көрсету
   болуы тиіс

34 Халықаралық ұйымдар.     Конференция.  Ақп.мині,СІМ,ІІМ,   
   дың қатысуымен сыбай.    лар, дөңгелек ЭСЖҚА, ҰҚК (келісім
   лас жемқорлыққа қарсы    столдар       бойынша), МҚА 
   күрес тақырыбына                       (келісім бойынша)
   конференциялар, дөңге.                 БП (келісім бойынша)
   лек столдар ұйымдастыру:         
   - "Сыбайлас жемқорлыққа                                   2003 ж.
   қарсы күрес - азаматтық  
   қоғам құрудың шарты"     
   дөңгелек столы;          
   - "Сыбайлас жемқорлыққа                                   2004 ж.
   қарсы күрес - мемлекет.
   тің, ішкі саяси тұрақ.
   тылығы мен қауіпсіздігін
   нығайтудың факторы"
   дөңгелек столы;
   - "Бұқаралық ақпарат                                      2005 ж.
   құралдары мен үкіметтік
   емес ұйымдардың сыбайлас
   жемқорлыққа қарсы қоғамдық
   пікірді қалыптастырудағы
   рөлі" дөңгелек столы

35 Тәртіптiк кеңестердің,    Үкіметке    Облыстардың,     Маусым,
   жергiлiктi мемлекеттiк    ақпарат     Астана және     желтоқсан
   органдардың, үкiметтiк               Алматы қалала.    2003-
   емес ұйымдардың, БАҚ-тың             рының әкімдері    2005 жж.
   қатысуымен жергiлiктi
   деңгейде сыбайлас жемқор.
   лыққа қарсы күрестің
   проблемалары бойынша
   дөңгелек столдар өткiзу

36 Елiмiздегi жоғары және    Оқу       БҒМ, мемлекеттік   2003-
   орта оқу орындарының оқу  жоспары   органдардың       2005 жж.
   бағдарламаларына "Сыбай.            оқу орындары
   лас жемқорлық және оның
   алдын алудың құқықтық
   әдістерi" деген міндетті
   пәнді енгізу
__________________________________________________________________
5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі халықаралық ынтымақтастықты дамыту
__________________________________________________________________
37 Шет елдiк мемлекеттермен,  Үкіметке  ІІМ,ЭСЖҚА, ҰҚК   Жыл сайын
   халықаралық және өзге де   ақпарат  (келісім бойынша),
   үкіметтiк емес ұйымдармен          БП (келісім бойынша),
   сыбайлас жемқорлыққа                  СІМ
   қарсы күрес мәселелерi
   бойынша ынтымақтастықты
   жолға қою және нығайту

38 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  Халық.   БП (келісім        2003-
   күреске бағытталған халық.  аралық   бойынша), ҰҚК      2005 жж.
   аралық бағдарламаларға     шарттар   (келісім бойынша),
   және халықаралық шарттар             СІМ, ІІМ,ЭСЖҚА, МҚА
   жасасуға қатысу                      (келісім бойынша)

39 Сыбайлас жемқорлық қыл.    Халық.    БП (келісім        2003-
   мыстарын жасаған және     аралық     бойынша), ІІМ,     2005 жж.
   басқа елдердiң аумағында  шарттар,   ҰҚК (келісім 
   жасырынған адамдарға     нормативтік бойынша),ЭСЖҚА,
   қатысты жазаланбай қал.   құқықтық   СІМ
   мау қағидатын қамтамасыз  актілер
   ету мақсатында таяу және
   алыс шет елдермен қылмыс.
   керлердi ұстап бepу
   туралы халықаралық
   шарттар жасасу жөнiндегi
   мақсатты жұмысты жүзеге
   асыру

40 Қазақстан Республикасы.   Халық.     ІІМ,ЭСЖҚА, СІМ, ҰҚК 2003-
   ның құқық қорғау орган.   аралық     (келісім бойынша),  2005 жж.
   дары мен арнайы қызмет.  шарттар,    БП (келісім бойынша)
   терiнiң басқа мемлекет. нормативтік
   тердiң осындай қызмет.   құқықтық
   терiмен өзара iс-әрекеттi актілер
   одан әрi дамыту, сыбайлас
   жемқорлықпен ұштасқан
   iс-әрекеттердi анықтау,
   олардың алдын алу және
   жолын кесу мақсатында
   бiрлескен iс-шараларды
   жүзеге асыру

41 Сыбайлас жемқорлыққа     Үкіметке   БП (келісім бойынша),  Жыл
   қарсы күрес тақырыбы     ақпарат    СІМ, ІІМ, ҚарМ, КБА,   сайын
   бойынша оқу бағдарлама.             облыстардың, Астана
   ларын, форумдарды, кон.             және Алматы қала.
   ференцияларды өткiзуде              ларының әкімдері
   халықаралық ұйымдарға
   барынша жәрдем көрceту
__________________________________________________________________

       Ескерту:
       Аббревиатуралардың мағынасын ашу:

       ЖС - Жоғарғы Сот
       БП  - Бас Прокуратура
       ҰБ - Ұлттық Банк
       ЕК - Республикалық бюджеттің орындалуын бақылау жөніндегі есеп комитеті
       БFM - Бiлiм және ғылым министрлiгi
       ҚарМ - Қаржы министрлігі
       СIМ - Сыртқы iстер министрлiгi
       ӘдМ - Әдiлет министрлiгi
       ҰҚK - Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
       МҚА - Мемлекеттік қызмет iсi жөнiндегi агенттiк
       IIМ - Ішкі iстер министрлiгi
       ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
       ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгі
       ККМ - Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
       ЕХЭҚМ - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
       АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлігі
       ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi
       КБА - Кедендiк бақылау агенттiгi
       МСА - Мемлекеттiк сатып алулар жөнiндегi агенттiк
       ҚПА - Қаржы полициясы агенттігі
       ТМРА - Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiк
       Ақпаратминi - Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi
       ЭСЖҚА - Қазақстан Республикасының Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi агенттiгі (қаржы полициясы) 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады