Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi Іс-шаралар жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 2 тамыздағы N 864 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889  Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді: 
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi Іс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн. 
      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттiк органдары (келiсiм бойынша) және мүдделi ұйымдар (келiсiм бойынша): 
      1) Iс-шаралар жоспарын iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын; 
      2) тоқсан сайын, есеп берiлетiн тоқсаннан кейiнгi айдың 10-күнiне Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсiн. 
      3. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Қазақстан Республикасының Yкiметiне тоқсан сайын, есеп берiлетiн тоқсаннан кейiнгi айдың 20-күнiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берiп отыруды қамтамасыз етсiн.
     4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне жүктелсiн.
     5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң       
2002 жылғы 2 тамыздағы            
N 864 қаулысымен               
бекiтiлген                

  Қазақстан республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi
Іс-шаралар жоспары

      Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.04.23. N 392  қаулысымен.
      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.20. N 364  қаулысымен .

N         Iс-шара           Аяқтау      Орында.   Орын.   Болжам.  Қаржы.
                             нысаны       луына    далу      ды     ланды.
                                          жауап.   мерзі.   шығыс.    ру
                                          тылар     мі       тар,    көзі
                                                             млн.
                                                             теңге

___________________________________________________________________________
1          2                3              4        5         6        7
___________________________________________________________________________
              Азық-түлiктiк қауіпсiздiктi қамтамасыз ету

1  Ауыл шаруашылығы өнiмiн Қазақстан       АШМ,     2003
   және оны қайта өңдеу    Республикасы    ЭСМ     жылдың
   өнiмдерiн өндiрудiң     Ауыл шаруа.                І 
   стандарттарын халықара. шылығы                  тоқсаны 
   лық талаптарға сәйкес   министрiнiң
   қайта қарау бойынша     бұйрығы
   бағдарлама әзiрлеу 

2  Аймақтар бөлiнiсiнде ең  Қазақстан     СА, АШМ, Тоқсан
   төменгi тұтыну себетiнiң Республикасы  облыс.   сайын 
   халық кiрiстерiмен       Үкіметіне     тардың
   қамтамасыз етiлуiнiң     ақпарат       әкім.
   мониторингiн жүзеге                    дері
   асыру

3  Тамақ өнiмдерiн тұтыну.  Қазақстан      АШМ,    Тоқсан
   дың ең төменгi           Республикасы  облыс.   сайын
   стандарттарына сәйкес    Үкіметіне     тардың
   есептелген шектi дең.    ақпарат       әкім.
   гейіне негiзгi тамақ                   дері
   өнiмдерiн iшкi өндiру
   көлемiнiң сәйкестiгiн 
   қамтамасыз ету

            Аграрлық бизнестiң тиiмдi жүйесiн қалыптастыру

   Жер қатынастарын дамыту 

4  Ұтымсыз және мақсаттан   Қазақстан      ЖРА     Желтоқсан,
   тыс пайдаланылатын       Республикасы             жыл
   жерлердi анықтау мақса.  Үкіметіне               сайын
   тында ауыл шаруашылығы   ақпарат
   мақсатындағы жерлерге 
   түгендеу жүргiзу

5  Барлық аймақта ауыл      Қазақстан      ЖРА      2004 
   шаруашылығы мақсатындағы Республикасы            жылғы
   жерлер топырағының       Үкіметіне              желтоқсан
   бонитетiн анықтаудың     ақпарат
   4-турын өткiзу

6  Жер телiмдерiнiң         Қазақстан      ЖРА     2004
   кадастрлық құнын анықтау Республикасы           жылғы
   әдiстемесiн әзiрлеу      Үкіметі                желтоқсан
                            қаулысының
                            жобасы

      Ауыл шаруашылығында су пайдаланудың тиiмдi жүйесiн қалыптастыру

7  Отандық ауыл шаруашылығы Қазақстан      АШМ       І     2003 ж.- Респу.
   тауарын өндiрушiлерге    Республикасы           тоқсан, 465      блика.
   су жеткiзiп беру бойынша Үкіметіне               жыл    2004 ж.- калық
   көрсетiлетiн қызметтер.  ақпарат                сайын   1100     бюджет 
   дiң құнын субсидиялауды                                 2005 ж.-
   мемлекеттiк қолдауды                                    1500 
   көздеу

8  Мемлекеттiк меншiктегi   Қазақстан      АШМ,    Желтоқ. 2003 ж.- Респу.
   шаруашылықаралық арналар Республикасы  облыс.    сан,   250      блика.
   мен гидромелиоративтiк   Үкіметіне      тар      жыл    2004 ж.- лық
   құрылыстардың ерекше     ақпарат       әкім.    сайын   1250     бюджет 
   авариялық жағдайдағы                    дері            2005 ж.-
   телiмдерiн қайта                                        1500 
   жаңғырту жүргiзу

9  Ирригациялық жүйелер     Қазақстан      АШМ      2003   2003 ж.- Респу.
   жай-күйiнiң мониторингiн Республикасы           жылдың  12,4     блика.
   жүргiзу, суармалы телiм. Үкіметі                  І     2004 ж.- лық
   дердiң құрылысын жоба.   қаулысының             тоқсаны 11,2     бюджет 
   лауды жүзеге асыру       жобасы                         2005 ж.-
   жөнiнде функциялары бар                                 11,0
   "Қазагромелиосушар"
   мемлекеттiк мекеме
   нысанындағы әдiстемелiк
   орталығын құру

10 Суармалы жерлердiң       Қазақстан      АШМ     Желтоқ. 2003 ж.- Респу.
   мелиоративтiк жай күйiн  Республикасы            сан,   59,3     блика.
   бағалау жүргiзудi, жер.  Үкіметіне               жыл    2004 ж.- лық 
   асты суларының монито.   ақпарат                сайын   91,1     бюджет
   рингiн және суармалы жер.                               2005 ж.-
   лердiң мелиоративтiк                                    159,7
   кадастрын жүргiзудi 
   қамтамасыз ету

                         Өсiмдiк  шаруашылығы

11 Ауыл шаруашылығының      Қазақстан      АШМ,    2003
   рентабельдi дақылдарының Республикасы облыстар. жылғы
   алаңдарын кеңейту жөнiн. Үкіметіне      дың     желтоқ.
   де шаралар қабылдау      ақпарат        әкім.   сан
                                           дері

                              Тұқым шаруашылығы

12 Дәндi және майлы дақыл.  Қазақстан      АШМ       І     2003 ж.- Респу.
   дардың, қозаның, қант    Республикасы           тоқсан, 836,8    блика.
   қызылшасының, картоптың, Үкіметі                 жыл    2004ж.-  лық
   бiржылдық және көпжыл.   қаулылары.             сайын   911      бюджет
   дық шөптердiң бiрегей    ның                            2005 ж.-
   және элиталық тұқымдарын жобалары                       913
   өндiрудi мемлекеттiк
   қолдауды қамтамасыз ету 
   және оларды субсидиялау 
   ережесiн әзiрлеу

13 Отандық ауыл шаруашылығы Қазақстан      АШМ       І     2003 ж.-  Респу.
   тауарын өндiрушiлердiң   Республикасы.           тоқсан, 77,3     блика.
   себуiне арналған тұқым.  ның Үкіметіне             жыл   2004 ж.- лық
   дардың сапасына сарап.   ақпарат                  сайын  79,7     бюджет
   тама жүргiзудi қамтама.                                  2005 ж.-
   сыз ету <*>                                                82,3

14 Жемiс, жидек дақылдарын  Қазақстан    Оңтүстік  Желтоқ.
   және жүзiмдiктер өсiру   Республикасы Қазақстан, сан,
   бойынша көшеттiктердi    Үкіметіне     Алматы    жыл
   қалпына келтiру жөнiнде  ақпарат        және    сайын
   шаралар қабылдау                       Жамбыл
                                         облыстары
                                         әкімдері,
                                           АШМ

                            Химияландыру

15 Отандық ауыл шаруашылығы Қазақстан      АШМ       І     2003 ж.- Респу. 
   тауарын өндiрушiлердiң   Республикасы           тоқсан, 800      блика.
   минералдық тыңайтқыштар, Үкіметі                 жыл    2004 ж.- лық
   дәрiлегiштер мен         қаулысының             сайын   1000     бюджет
   гербицидтер сатып алуын  жобасы                         2005 ж.-
   мемлекеттiк қолдауды                                    1200
   көздеу және оларды 
   субсидиялау ережесiн 
   әзiрлеу

16 Топырақ құнарлылығының   Қазақстан      АШМ,    Желтоқ. 2003 ж.- Респу.
   және химиялық құрамының  Республикасы   ЖРА      сан,   80       блика.
   мониторингiн жүргiзудi   Үкiметiне               жыл    2004 ж.- лық 
   қамтамасыз ету           ақпарат                сайын   180      бюджет
                                                           2005 ж.-
                                                           200

17 Мемлекеттiк мекеме       Қазақстан      АШМ      2003   2003 ж.- Респу. 
   нысанында агрохимиялық   Республикасы           жылдың  85       блика.
   қызмет ғылыми-әдiстеме.  Үкiметi                  І     2004 ж.- лық
   лiк орталығын құру       қаулысының             тоқсаны 85       бюджет
                            жобасы                         2005 ж.-
                                                           85
18 Минералдық тыңайтқыш.    Қазақстан      ЭМРМ,   Желтоқ.
   тардың қажеттi көлемi    Республикасы   АШМ      сан,
   мен ассортиментiн өндi.  Үкiметiне               жыл
   рудi қамтамасыз ету      ақпарат                сайын
   жөнiнде шаралар қабылдау

                Ауыл шаруашылығы техникасымен қамтамасыз ету

   19 Ауыл шаруашылығы тауарын Қазақстан      АШМ     Ақпан,  2003 ж.- Респу. 
   өндiрушiлердi лизингтiк  Республикасы            жыл    3450     блика.
   негiзде ауыл шаруашылығы Үкiметi                сайын   2004 ж.- лық
   техникасымен қамтамасыз  қаулысының                     4423     бюджет
   ету жөнiндегi жұмысты    жобасы                         2005 ж.-
   жалғастыру                                              6680

20 Ауыл шаруашылығы қызмет. Қазақстан      АШМ,     2003   2003 ж.- Респу. 
   терiн көрсету, техника.  Республикасы "ҚазАгро. жылдың  1000     блика.
   ны, қосалқы бөлшектер    Үкіметі       Қаржы"     І     2004 ж.- лық
   мен ауыл шаруашылығы     қаулысының     ЖАҚ     тоқсаны 2000     бюджет
   жабдықтарын жөндеу және  жобасы       (келісім          2005 ж.-
   сату жөнiндегi сервис                 бойынша)          2000
   орталықтарын құру үшiн
   "ҚазАгроҚаржы" ЖАҚ-тың
   жарғылық капиталын 
   ұлғайтуды қамтамасыз ету

                 Ауыл шаруашылығы машинасын жасауды дамыту

21 Ауыл шаруашылығы машина. Қазақстан      АШМ,    Желтоқ. 2003 ж.- Қазақ. 
   сын жасауды дамытуға     Республикасы Қазақстан. сан,   1300     станның
   кредит берудi қамтамасыз Үкiметiне    ның Даму   жыл    2004 ж.- Даму 
   ету                      ақпарат        Банкі   сайын   1750     Банкі 
                                                           2005 ж.-    
                                                           350

22 Конструкторлық құжаттама Нормативтiк    АШМ,     2003   2003 ж.- Респу. 
   дайындау, тәжiрибелiк    құқықтық       БҒМ     жылдың  250      блика.
   үлгiлер даярлау, ауыл    кесім                  наурызы 2004 ж.- лық 
   шаруашылығы машиналары.                                 50       бюджет
   ның сынақтарын және 
   сертификаттауды жүргiзу 
   жөнiндегi тәжiрибелiк-
   конструкторлық жұмысқа
   мемлекеттiк тапсырыс 
   орналастыру

                 Өсiмдiктердi қорғау және олардың карантинi

23 "Республикалық фитосани. Қазақстан      АШМ      2002   2003 ж.- Респу.
   тарлық диагностика мен   Республикасы           жылдың  269,3    блика. 
   болжам әдiстемелiк орта. Үкіметі                   І    2004 ж.- лық
   лығы" мемлекеттiк меке.  қаулысының             тоқсаны 127,3     бюджет
   месiн құру               жобасы                         2005 ж.-
                                                           127,3

24 Оңтүстiк және солтүстiк  Қазақстан      АШМ      2003   2003 ж.- Респу.
   аймақтарда дәндi дақыл.  Республикасы           жылдың  10,8     блика.
   дар бойынша мемлекеттiк  Үкіметі                   І    2004 ж.- лық
   мекеме нысанындағы       қаулысының             тоқсаны 12,7     бюджет
   жерсіндіру-карантиндік   жобасы                         2005 ж.-
   көшеттіктер құру және                                   14,3
   олардың материалдық-
   техникалық жарақтанды.
   рылуын қамтамасыз ету

              Мал шаруашылығы және мал тұқымын асылдандыру ісі

25 Асыл тұқымды мал шаруа. Қазақстан       АШМ       І     2003 ж.-
   шылығын мемлекеттiк     Республикасы            тоқсан, 840
   қолдауды көздеу және    Үкіметі                   жыл   2004 ж.-
   мыналарды көздейтiн     қаулысының               сайын  929
   оны субсидиялау         жобасы                          2005 ж.-
   ережесiн әзiрлеу:                                       1012
                                                           соның
   отандық ауыл шаруашылығы                                ішінде
   тауарын өндiрушiлерге                                   2003 ж.-
   сатылған асыл тұқымдық                                  716
   өнiмнiң (асыл тұқымды                                   2004 ж.-
   төл, асыл тұқымды жұмыртқа,                             805
   бұқалардың ұрықтары)                                    2005 ж.-
   құнын арзандату;                                        888
   асыл тұқымды бұқаларды                                  2003 ж.-
   сатып алу және ұстау,                                    58
   сондай-ақ асылдандыру                                   2004 ж.
   орталығында олардың                                     58
   ұрығын сақтау жөніндегі                                 2005 ж.-
   шығындарды өтеу                                          58
   коллекциялық табындар                                   2003 ж.-
   құру үшiн сатып алынатын                                66
   асыл тұқымды малдардың                                  2004 ж.-
   және арнайы технологиялық                               66
   жабдықтаудың құнын өтеу                                 2005 ж.-
                                                           66
26 Iрi қалалардың, сондай-  Қазақстан    Облыс.    Желтоқ.
   ақ аудан орталықтарының  Республикасы тардың     сан,
   маңында сүт өндiрiсiн    Үкіметіне    әкім.      жыл
   дамытуды қамтамасыз ету  ақпарат      дері      сайын 

27 Аймақтарда ауыл шаруашы. Қазақстан    Облыс.    Желтоқ.
   лығы малдарын қолдан     Республикасы тардың     сан,
   ұрықтандыру пункттерiн   Үкіметіне    әкім.      жыл
   қалпына келтiру және     ақпарат      дері      сайын 
   құру жөнiнде шаралар
   қабылдау 
                             Ветеринария
28 Ветеринариялық биология. Қазақстан      АШМ     Желтоқ.
   лық және фармацевтикалық Республикасы            сан, 
   өнеркәсiптi дамыту,      Үкіметіне               жыл
   өндірiспен қамтамасыз    ақпарат                сайын
   етiлмеген ветеринариялық
   биологиялық препараттар, 
   паразиттерге қарсы және
   дезинфекциялаушы құралдар,
   антибиотиктер, дәрi-
   дәрмектiк фармакологиялық
   препараттар өндiрiсiнiң 
   жоғары технологияларын
   енгiзу жөнiнде шаралар
   қабылдау

       Бәсекеге қабiлеттiлiктiң өсуi және сату көлемiнiң ұлғаюы

                           Астық рыногын дамыту

29 Жыл сайын астық сатып    Қазақстан      АШМ       І     2003 ж.- Респу. 
   алу көлемiн 500 мың      Республикасы  "Азық-   тоқсан, 5500     блика.
   тоннаға дейiн жеткiзе    Үкіметі       түлік     жыл    2004 ж.- лық
   және жем, бұршақ, жарма  қаулысының   келісім-  сайын   6208     бюджет
   есебiнен сатып алынатын  жобасы        шарт             2005 ж.-
   дақылдардың әр түрлiлі.               корпора.          6208
   гiн кеңейте отырып,                    циясы"
   мемлекеттiк ресурстарға                 ЖАҚ
   астық сатып алудың                    (келiсiм
   фьючерстiк жүйесiн сақтау             бойынша)
   және дамыту жөніндегі 
   жұмысты жалғастыру

30 Астықты өткiзу рыногын   Қазақстан      СІМ     Желтоқ.
   кеңейту бойынша          Республикасы            сан,
   Қазақстан Республикасы   Үкiметiне               жыл
   дипломатиялық корпусының ақпарат                сайын
   жұмысын жандандыру 
   жөнiнде шаралар қабылдау

31 Астық тасымалдау үшiн    Қазақстан      МБА,     2003
   жеңiлдетiлген темiр жол  Республикасы   ККМ,    жылдың
   тарифтерiн енгiзу мәсе.  Үкiметiне      АШМ       ІІ
   лелерiн пысықтау         ұсыныстар              тоқсаны

32 Тауар биржаларында       Қазақстан      АШМ      2003
   биржалық астық саудасын  Республикасы           жылдың
   дамыту жөнiнде ұсыныстар Үкіметіне                І
   енгiзу                   ұсыныстар              тоқсаны

33 Меншiк нысанына қарамас. Қазақстан      АШМ      2003
   тан астық рыногының      Республикасы           жылдың
   барлық қатысушысындағы   Үкіметіне                І
   астықтың сандық-сапалық  ұсыныстар              тоқсаны
   есебiн мемлекеттiк 
   бақылауды жетiлдiру 
   жөнiнде ұсыныстар енгiзу

                            Қайта өңдеу өнеркәсiбiн дамыту

34 Ауыл шаруашылығы өнiмде. Нормативтiк    АШМ     Наурыз, 2003 ж.- Респу.
   рiн қайта өңдеу жөнiн.   құқықтық                жыл    935,5    лика.
   дегi кәсiпорындарды      кесімдер               сайын   2004 ж.- лық 
   мемлекеттiк қолдауды                                    1536     бюд.
   мынадай жолдармен                                       2005 ж.- жет
   қамтамасыз ету:                                         2121,5
                                                           оның
                                                           ішінде
   лизингтiк негiзде                                       2003 ж.-
   жабдықтар жеткiзiп беру;                                500
                                                           2004 ж.-
                                                           1000
                                                           2005 ж.-
                                                           1500
   жабдықтар лизингi                                       2003 ж.-
 

     бойынша сыйақы (мүдде)                                  40,5
   ставкаларын өтеу;                                       2004 ж.-
                                                           81
                                                           2005 ж.-
                                                           121,5
   банктiк кредиттiң                                       2003 ж.-
   пайыздық ставкасын                                      395
   жеңiлдету                                               2004 ж.-
                                                           455
                                                           2005 ж.-
                                                           500

                 Көтерме сауда мен биржа қызметiн дамыту

35 Мал шаруашылығы өнiмде.  Қазақстан      АШМ,    Қаңтар, 2003 ж.- Респу.
   рiн сатып алуды, қайта   Республикасы  "Мал      жыл    1500     блика.
   өңдеудi және сатуды      Үкіметі       өнімде.  сайын   2004 ж.- лық
   қамтамасыз ету           қаулысының    рі кор.          2500     бюджет
                            жобасы        порация.         2005 ж.-
                                          сы" ЖАҚ          1500
                                          (келісім
                                          бойынша) 
36 Өндiрудiң және қайта     Қазақстан      АШМ      2003
   өңдеудiң тiгiнен         Республикасы           жылдың
   кiрiктiрiлген жүйелерi,  Үкіметіне                IV
   биржалық сауданы дамыту  ұсыныстар              тоқсаны 
   негiзiнде ауыл шаруашы.
   лығы өнiмiн көтерме
   сатып алу жүйесiн 
   оңтайландыру жөнiнде
   ұсыныстар енгiзу

                     Ақпараттық-маркетингтiк жүйенi дамыту

37 "Қазагромаркетинг" АҚ    Қазақстан      АШМ      2003   2003 ж.- Респу.
   ақпараттық-маркетингтiк  Республикасы           жылдың  170      блика.
   орталығын құру           Үкіметі                  ІІ             лық
                            қаулысының             тоқсаны          бюджет
                            жобасы

38 Ауылдық ақпараттық-      Қазақстан      АШМ      2003   2003 ж.- Респу.
   консультациялық орталық. Республикасы           жылдың  290      блика. 
   тар құру арқылы ауыл     Үкіметі                  ІІ             лық
   шаруашылығы тауарын      қаулысының             тоқсаны          бюджет
   өндiрушiлердi ақпарат.   жобасы
   тық-маркетингтiк 
   қамтамасыз ету

39 Бастапқы ақпараттарды    Қазақстан    СА, АШМ,   2003    Жыл     Респу. 
   жинау жүйесiн жолға қою  Республикасы  облыс.   жылдың  сайын -  блика.
   және малдың, егiстiк     Үкіметі       тардың     І      540     лық 
   алаңдар мөлшерiнiң,      қаулысының     әкім.   тоқсаны          бюджет
   жалпы түсiмнiң, егiн     жобасы         дері
   шығымдылығының және т.б.
   есебi жөнiндегi деректер.
   дiң растығын қамтамасыз 
   ету мақсатында мемлекет.
   тiк қаржыландыру есебi.
   нен аумақтық статистика
   органдары құрылымында
   ауылдық округ деңгейiнде
   статистика штат бiрлiгiн
   енгiзудi қамтамасыз ету

40 Ауыл шаруашылығы өнiмде. Қазақстан      АШМ     Тоқсан
   рiнiң және оны қайта     Республикасы            сайын
   өңдеу өнiмдерiнiң рынок. Үкiметiне
   тарына талдау жүргiзу    ақпарат

41 Он-лайн (нақты уақыт)    Қазақстан      АШМ      2004
   режимiнде ауыл шаруашы.  Республикасы           жылдың
   лығы өнiмi мен тамақ     Үкiметiне               ІІІ
   өнiмдерiнiң электрондық  ақпарат                тоқсаны
   саудасын енгiзу

42 Бұқаралық ақпарат құрал. Қазақстан     Ақпмині, Жарты-
   дарында аграрлық өнер.   Республикасы   АШМ    жылдық.
   кәсiп кешенiн дамытудың  Үкіметіне               тар
   негiзгi бағыттарын       ақпарат               бойынша
   жариялауды қамтамасыз
   ету

                 Мемлекеттiк қолдау шараларын ұтымды ету

                                Салық салу

43 "Салық және бюджетке     Нормативтiк    МКМ,     2003
   төленетiн басқа да       құқықтық      Қар.М    жылдың
   мiндеттi төлемдер        кесім          АШМ       І
   туралы" ҚР 24.04.1995                           тоқсаны
   жылғы N 2235 Заңы 179-
   бабының 10-тармақшасына
   сәйкес ауыл шаруашылығы
   тауарын өндiрушiлер 
   борыштарын қайта құрылым.
   дау жөнiнде шаралар
   қабылдау
                               Кредит беру

44 Ауылдық кредит серіктес. Қазақстан      АШМ      І      2003 ж.- Респу.
   тiктерi жүйесiн дамыту   Республикасы          тоқсан,  800      блика.
   үшін мынадай жолмен      Үкіметі                 жыл    2004 ж.- лық
   жағдай жасау:            қаулысының             сайын   1500     бюджет
                            жобасы                         2005 ж.-
                                                           1500
                                                           оның
                                                           ішінде
   "Аграрлық кредит корпо.                                 2003 ж.-
   рациясы" ЖАҚ пен ауылдық                                65
   кредит серiктестiкте.                                   2004 ж.-
   рiнiң жарғылық қорын                                    121
   ұлғайту;                                                2005 ж.
                                                           121
   ауылдық кредит серiктес.                                2003 ж.-
   тiктерiне кредит беруге                                 735
   бағытталған кредит                                      2004 ж.-
   қаражаттарын ұлғайту                                    1379
                                                           2005 ж.-
                                                           1379
45 Көктемгi дала және егiн  Қазақстан      АШМ     Қаңтар, 2003 ж.- Респу. 
   жинау жұмыстарын өткiзу. Республикасы            жыл    4500     блика.
   дi ұйымдастыруға жергi.  Үкіметі                сайын   2004 ж.- лық 
   лiктi бюджеттерге кредит қаулысының                     5500     бюджет
   беру практикасын         жобасы                         2005 ж.- 
   жалғастыру                                              7000
46 Мемлекеттiң қатысуымен   Қазақстан      АШМ      2003   2003 ж.- Респу.
   Астық қолхаттарын орын.  Республикасы           жылдың  400      блика.
   дау кепiлдiгi қорын      Үкіметі                  ІІ             лық
   құруды қамтамасыз ету    қаулысының             тоқсаны          бюджет
                            жобасы

                         Тарифтік саясат

47 Ауыл шаруашылығы өнiмiне Қазақстан      АШМ      2003
   және қайта өңдеу сала.   Республикасы           жылдың
   сының өнiмiне импорттық  Үкіметіне                 І
   кеден бажының ставкала.  ақпарат                тоқсаны
   рына талдау жүргiзу және
   олардың ең оңтайлыларын
   анықтау

48 Ауыл шаруашылығы мен     Қазақстан      ЭСМ,     2003 
   қайта өңдеу өнеркәсiбi   Республикасы   МКМ,    жылдың
   өнiмiне және оларды      Үкіметіне      АШМ        І
   шығаруға арналған шикi.  ұсыныстар              тоқсаны
   затқа импорттық кеден
   бажының ставкаларын 
   өзгерту жөнiнде ұсыныстар 
   енгiзу

                                   Сақтандыру

49 Мемлекеттiң және сақтан. Қазақстан      АШМ,     2003   2003 ж.- Респу.
   дыру компанияларының     Республикасы  Ұлттық   жылдың  1000     блика.
   қатысуымен табиғи сипат. Үкіметі        Банк      ІІ    2004 ж.- лық
   тағы дүлей апаттардың    қаулысының    (келісім тоқсаны 2000     бюджет
   нәтижесiнде ауыл шаруа.  жобасы        бойынша)         2005 ж.-
   шылығы тауарын өндiрушi                                 2000
   лердiң шеккен залалдарын
   өтеудiң сақтандыру қорын 
   құру

                                  Кадрлар даярлау

50 Кәсiптiк-техникалық      Қазақстан      БҒМ,    Желтоқ.
   мектептерде ауыл шаруа.  Республикасы облыстар.  сан,
   шылығы өндiрiсiнiң       Үкіметіне      дың      жыл
   жұмысшы мамандықтары     ақпарат       әкім.    сайын
   бойынша кадрларды даяр.                дері
   лауды және қайта даяр.
   лауды қалпына келтiру
   және жұмыс iстеп тұрған 
   мемлекеттiк кәсiптiк-
   техникалық мектептердiң 
   материалдық-техникалық
   базасын нығайту жөнiнде
   шаралар қабылдау.

51 Қазақстан Республикасы.  БҒМ-ға         АШМ       І
   ның мемлекеттiк бiлiм    ұсыныстар              тоқсан,
   беру тапсырысына сәйкес                           жыл
   ауыл шаруашылығы бойынша                         сайын
   мамандар даярлауды 
   көбейтудi көздеу

                             Заңнамалық база

52 Ауыл шаруашылығы мақса.  Қазақстан      ЖРА,     2002
   тындағы жерлерге жеке    Республикасы   АШМ     жылдың
   меншiкті енгiзудi        Заңының                  1
   көздейтiн заң жобасын    жобасы                 қыркүйегі
   әзiрлеу

53 Өсiмдiк шаруашылығында   Қазақстан    АШМ, ЭСМ,  2002
   мiндеттi сақтандыру,     Республикасы МКМ, ӘдМ  жылдың
   қаржылық лизингтi және   Заңдарының               IV 
   астық рыногын реттеу     жобалары               тоқсаны
   саласындағы заң жобала.
   рын әзiрлеу

54 Қазақстан Республикасы   Қазақстан     ТОҚМ,     2002
   Су Кодексi жобасының     Республикасы   АШМ     жылдың
   жаңа редакциясын әзiрлеу Су Кодексі.              IV 
                            нің жобасы             тоқсаны

                               Аймақтық саясат

55 Қазақстан Республикасы.  Облыс әкімі  Облыс.     2003
   ның 2003-2005 жылдарға   шешімінің    тардың    жылдың
   арналған Мемлекеттiк     жобасы       әкім.     қаңтары
   аграрлық азық-түлік                   дері
   бағдарламасы негізінде
   облыстардың 2003-2005
   жылдарға арналған аграр.
   лық азық-түлiк бағдар.
   ламаларын әзiрлеу және 
   Ауыл шаруашылығы
   министрлiгiне келiсуге
   ұсыну
___________________________________________________________________________
     Ескерту: Шығыстардың болжамды сомалары 2003 жылға және келесi жылдарға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтылауға жатады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады