Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 және 2002 жылғы 26 қаңтардағы N 122 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 11 қыркүйек N 994


   "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 
сәуiрдегi 

Z990357_

 Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ 
ЕТЕДI:
   1. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай 
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
   1) "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 

P011715_

 қаулысына:
   көрсетiлген қаулының қосымшасында:
   IV "Шығындар" бөлiмiнде:
   12 "Көлiк және байланыс" функционалдық тобында:
   1 "Автомобиль көлiгi" iшкi функциясында:
   215 "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар 
министрлiгi" әкiмшiсi бойынша:
   036 "Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының құрылысы және 
қайта жаңарту" бағдарламасында:
   035 "Астана - Бурабай автомобиль жолының учаскесiн қайта жаңарту" 
кiшi бағдарламасында "3 400 000" деген сан "3 320 000" деген санмен 
ауыстырылсын;
   040 "Лениногорск қаласы - Алтай Республикасы шекарасы автомобиль 
жолының құрылысы" кiшi бағдарламасында "300 000" деген сан "240 000" деген 
санмен ауыстырылсын;
   044 "Қызылорда қаласы маңындағы Сырдария өзенi арқылы өтетiн көпiр" 
кiшi бағдарламасында "293 000" деген сан "253 000" деген санмен 
ауыстырылсын;
   мынадай мазмұндағы 059 және 048-кiшi бағдарламалармен толықтырылсын:
   "059 Оңтүстiк Қазақстан облысындағы Бағыс ауылына автожол 
салу                              150 000;
   048 Бейнеу - Ақжiгiт - Өзбекстан шекарасы автомобиль жолын қайта 
жаңарту                             30 000";


      060 "Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын қайта жаңарту жөнiндегi жобалау-iздестiру жұмыстары" бағдарламасында:
      030 "Ресей Федерациясының шекарасы - Орал - Ақтөбе" автожолын қайта

жаңарту жобасын дайындау" кiшi бағдарламасында "100 000" деген сан "86 
000" деген санмен ауыстырылсын;
   мынадай мазмұндағы 038-кiшi бағдарламамен толықтырылсын:
   "038 "Бейнеу - Ақжiгiт - Өзбекстан шекарасы" автожолын қайта жаңарту 
жобасын дайындау 14 000";
   2) "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң 
республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын 
бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 қаңтардағы 
N 122 

P020122_

 қаулысына:
   көрсетiлген қаулының 7-қосымшасында:
   5-тармақта "Сырдария өзенi арқылы көпiрдi салу" деген сөздерден кейiн 
", Оңтүстiк Қазақстан облысындағы Бағыс ауылына автожол салу "Бейнеу - 
Ақжiгiт - Өзбекстан шекарасы" автожолын қайта жаңарту" деген сөздермен 
толықтырылсын;
   6-тармақ осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
   7-тармақта:
   3) тармақшада:
   "62" деген сан "22" деген санмен ауыстырылсын;
   "жол бетiн салу - 4 км" деген сөздер алынып тасталсын;
   4) тармақшада "17" деген сан "10" деген санмен ауыстырылсын;
   мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:
   "5) Оңтүстiк Қазақстан облысындағы Бағыс ауылына автожол салу, оның 
iшiнде:
   жобалау-iздестiру жұмыстары;
   жер төсемiн салу - 86,6 мың м3;
   жол бетiн салу - 8 км;
   жасанды құрылыстар салу - 33 дана;
   көпiрлер салу - 2 дана;
   6) "Бейнеу - Ақжiгiт - Өзбекстан шекарасы" автомобиль жолын қайта 
жаңарту:
   - жер төсемiн салу - 47,1 мың м3.";
   көрсетiлген қаулының 23-қосымшасында:
   6-тармақ осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;


      7-тармақтың екiншi абзацы "жолдарын қайта жаңарту" деген сөздердiң

алдынан "Бейнеу - Ақжiгiт - Өзбекстан шекарасы" автожолын қайта жаңарту 
жобасын дайындау" деген сөздермен толықтырылсын.
   2. Бiр көзден алу тәсiлiмен мыналар бас мердiгер болып анықталсын:
   Оңтүстiк Қазақстан облысындағы Бағыс ауылына автомобиль жолын салу 
және "Бейнеу - Ақжiгiт - Өзбекстан шекарасы" автомобиль жолын қайта 
жаңартуды бастау бойынша - "Қазақавтожол" республикалық мемлекеттiк 
кәсiпорны;
   "Бейнеу - Ақжiгiт - Өзбекстан шекарасы" автомобиль жолын қайта 
жаңарту жобасын дайындау бойынша - "Қазжолжоба" ААҚ (Астана қ.).
   3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшіне енеді.
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрi
                        Қазақстан Республикасы
                          Үкiметiнiң
                       2002 жылғы 11 қыркүйектегі
                         N 994 қаулысына
                           1-қосымша
   "6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Рет!Бағдар.!Кiшi  !Бағдарламаның!Бағдарламаны (кiшi!Іске !  Жауапты
 N !ламаның!бағдар.!(кiшi бағдар.!бағдарламаны) іске!асыру ! орындаушылар
  !коды  !ламаның!  ламаның) !асыру жөніндегі  !мерзі.!
  !    !коды  !  атауы  !іс-шаралар    !мі  !
---------------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !   4   !     5    ! 6  !   7   
---------------------------------------------------------------------------
 1  036      Республикалық
          маңызы бар
          автомобиль
          жолдарының
          құрылысы және
          қайта жаңарту
       032 Орал қаласы  Белгiленген тәртiппен ақпан- Қазақстан
          ауданындағы  мемлекеттiк сарапта. қараша Республика.
          Жайық өзенi  мадан және бекітуден     сының Көлік
          арқылы    өткен жобалық-        және ком.
          көпiрдi салу сметалық құжаттамаға     муникациялар
                 сәйкес құрылыс        министрлігі
                 жұмыстарын орындау:
                 1) арналық көпiрге 
                 жолдар:
                 жер жұмыстары - 500 
                 мың м3;
                 жол бетiн салу - 
                 8,1 км;
                 2) арналық көпiр:
                 жол бетiн салу - 
                 495 қ.м.;
                 3) жайылмалық көпiрдi
                 салу - 1450 қ.м.
---------------------------------------------------------------------------
2       035 Астана -   Белгiленген тәртiппен ақпан- Қазақстан
          Бурабай    мемлекеттiк      қараша Республика.
          автомобиль  сараптамадан және       сының Көлік
          жолының    бекітуден өткен        және ком.
          телiмiн    жобалық-сметалық       муникациялар
          қайта     құжаттамаға сәйкес      министрлігі
          жаңарту    құрылыс жұмыстарын
                 орындау:
                 - жер төсенiшiн 
                 салу - 986 мың м3;
                 - жол бетiн салу 
                 - 1028 мың м2;
                 - жасанды 
                 құрылыстарды жөндеу
---------------------------------------------------------------------------
3      040 "Лениногорск  Белгiленген тәртiппен ақпан- Қазақстан
         қаласы -    мемлекеттiк      қараша Республика.
         Алтай Респуб.  сараптамадан және       сының Көлік
         ликасының    бекітуден өткен        және ком.
         шекарасы"    жобалық-сметалық       муникациялар
         автомобиль   құжаттамаға сәйкес      министрлігі
         жолын салу   құрылыс жұмыстарын
                 орындау:
                 - дайындау
                 жұмыстары - 22 км;
                 - жер төсенiшiн 
                 құру - 402 мың м3;
                 - жасанды 
                 құрылыстарды салу
                 - 20 дана;
                 - көпірлерді салу 
                 - 2 дана;
---------------------------------------------------------------------------
4      044 Қызылорда    Белгiленген тәртiппен ақпан- Қазақстан
         қаласы маңында мемлекеттiк      желтоқ. Республика.
         Сырдария өзені сараптамадан және   сан   сының Көлік
         арқылы көпірді бекітуден өткен        және ком.
         салу      жобалық-сметалық       муникациялар
                 құжаттамаға сәйкес      министрлігі
                 құрылыс жұмыстарын
                 орындау:
                 - кiреберiс жолдарды 
                 салу - 45 мың м3;
                 - көпiр бойынша 
                 құрылыс жұмыстарының
                 10%-ын орындау.
---------------------------------------------------------------------------
5      059 Оңтүстік    Мынадай жұмыс     қыркүйек Қазақстан
         Қазақстан    түрлерін орындау:   - жел.  Республика.
         облысындағы   - жобалау-іздестіру  тоқсан  сының Көлік
         Бағыс ауылына  жұмыстары;           және комму.
         автомобиль   - жер төсенішін        никациялар
         жолын салу   салу - 86,6 мың м3;      министрлігі
                 - жол бетiн салу 
                 - 8 км;
                 - жасанды 
                 құрылыстарды салу 
                 - 33 дана;
                 - көпірлерді салу
                 - 2 дана;
---------------------------------------------------------------------------
6      048 "Бейнеу -    Белгiленген тәртiппен қыркүйек Қазақстан
         Ақжiгiт -    мемлекеттiк сарапта. - жел.  Республика.
         Өзбекстан    мадан және бекітуден тоқсан  сының Көлік
         шекарасы"    өткен жобалық-сметалық     және комму.
         автомобиль   құжаттамаға сәйкес       никациялар
         жолын қайта   құрылыс жұмыстарын       министрлігі
         жаңарту     орындау:
                 - жер төсенiшiн салу 
                 - 47,1 мың м3.           ".
---------------------------------------------------------------------------
   
                        Қазақстан Республикасы
                          Үкiметiнiң
                       2002 жылғы 11 қыркүйектегі
                         N 994 қаулысына
                           2-қосымша
   "6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Рет!Бағдар.!Кiшi  !Бағдарламаның!Бағдарламаны (кiшi!Іске !  Жауапты
 N !ламаның!бағдар.!(кiшi бағдар.!бағдарламаны) іске!асыру ! орындаушылар
  !коды  !ламаның!  ламаның) !асыру жөніндегі  !мерзі.!
  !    !коды  !  атауы  !шаралар      !мі  !
---------------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !   4   !     5    ! 6  !   7   
---------------------------------------------------------------------------
 1  060      "Республикалық
          маңызы бар
          автомобиль
          жолдарын қайта
          жаңарту
          жөніндегі 
          жобалау-
          іздестіру
          жұмыстары"
   
       030  "Ресей Федера. Жобалық-сметалық ақпан Қазақстан
          циясының    құжаттаманы    - жел. Республикасы.
          шекарасы -   әзiрлеу - 1    тоқсан ның Көлік және
          Орал-Ақтөбе"  жиынтық         коммуникациялар
          автомобиль                министрлігі
          жолын қайта
          жаңарту
          жобасын
          дайындау" 
2      031  "Yшарал -    Жобалық-сметалық  ақпан
          Достық"     құжаттаманы    -желтоқсан
          автомобиль   әзірлеу - 1    
          жолын қайта   жиынтық
          жаңарту жобасын 
          дайындау"   
3      032  "Астана -    Жобалық-сметалық ақпан
          Қостанай -   құжаттаманы    -желтоқсан
          Челябинск"   әзiрлеу - 1
          автомобиль   жиынтық
          жолын қайта 
          жаңарту 
          жобасын 
          дайындау"
4      033  "Омбы -     Жобалық-сметалық ақпан
          Павлодар -   құжаттаманы    -желтоқсан
          Майқапшағай"  әзірлеу - 1
          автомобиль   жиынтық
          жолын қайта 
          жаңарту жобасын
          дайындау"
5      035  "Қарабұтақ -  Жобалық-сметалық ақпан
          Ырғыз -     құжаттаманы    -желтоқсан
          Қызылорда    әзірлеу - 1
          облысының    жиынтық
          шекарасы" 
          автомобиль
          жолын қайта 
          жаңарту 
          жобасын
          дайындау"
6      038  "Бейнеу -    Жобалық-сметалық  қыркүйек-
          Ақжiгiт -    құжаттаманы    желтоқсан
          Өзбекстан    әзiрлеу - 1
          шекарасы"    жиынтық 
          автомобиль 
          жолын қайта
          жаңарту 
          жобасын 
          дайындау                      ".
---------------------------------------------------------------------------
   
Мамандар:
   Багарова Ж.А.,
   Қасымбеков Б.А.
   
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады