Қазақстан Pecпубликасы Yкiметiнің 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 23 қазан N 1145. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.09.05. N 903 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға
арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары
туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi
N 470 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 12,
125-құжат) мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:
      5, 6, 8 және 10-тармақтардағы "сауда" деген сөз "бюджеттiк
жоспарлау" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру
жөнiндегi iс-шаралар жоспары қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда
жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда, Қоршаған
ортаны қорғау министрлiктерi, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
сатып алу жөнiндегi, Кедендiк бақылау агенттiктерi:
      екi апта мерзiмде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004
жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiнде министрлiктердiң
(агенттiктердiң) Iс-шаралар жоспарын Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрiнiң жетекшiлiк ететiн орынбасарымен келiсiм бойынша
әзiрлесiн және бекiтсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк
жоспарлау, Қаржы, Ауыл шаруашылығы, Энергетика және минералдық
ресурстар, Көлiк және коммуникациялар, Сыртқы iстер министрлiктерi,
Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және
бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгі:
      екi апта мерзiмде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004
жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiнде министрлiктердiң
(агенттiктердiң) бекiтiлген Iс-шаралар жоспарларына өзгерiстер
енгiзсiн.

      4. Министрлiктердiң (агенттiктердiң) бекiтiлген және
нақтыланған iс-шаралар жоспарлары 2002 жылғы 1 желтоқсанға дейiнгi
мерзiмде Қазақстан Республикасының Үкiметiне және Қазақстан
Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне
ұсынылсын.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Pecпубликасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2002 жылғы 23 қазандағы   
N 1145 қаулысына     
қосымша       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2002 жылғы 24 сәуірдегі   
N 470 қаулысымен     
бекітілген     

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған
бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Р/с!        Іс-шара          !Аяқтау нысаны! Орындауға ! Орындау
N  !                         !             ! жауаптылар! мерзімі
___________________________________________________________________
1 !          2              !      3      !     4     !    5
___________________________________________________________________
1. Үкімет бағдарламасының мақсаты және басым міндеттері
___________________________________________________________________
1.1. Қазақстан Республикасының Қазақстан     ЭБЖМ,       Жыл сайын,
     әлеуметтік-экономикалық   Республика.   Ұлттық Банк ІІІ тоқсан
     дамуының орта мерзімді    сының Үкіметі (келісім
     кезеңге арналған          қаулысының    бойынша),
     индикативтік жоспарын жыл жобасы        министрлік.
     сайын әзірлеуді қамтамасыз              тер мен
     ету                                     агенттіктер,
                                             ұлттық
                                             компаниялар
                                             (келісім
                                             бойынша)

1.2. Қазақстан Республикасының Қазақстан     ЭБЖМ       2002 жылдың
     әлеуметтік-экономикалық   Республика.              ІІ тоқсаны
     дамуының индикативтік     сының Үкіметі
     жоспарларын әзірлеудің    қаулысының
     ережесін жаңа редакцияда  жобасы
     әзірлеу
___________________________________________________________________
                        2. Мемлекеттік реттеу
                         2.1. Кәсіби Үкімет
___________________________________________________________________
Ел Үкіметінің жұмысын ұйымдастыруды жетілдіру
___________________________________________________________________
2.1.1. Қазақстан Республикасы  Қазақстан     Қазақстан  2002 жылдың
       Үкіметінің Регламентін  Республикасы. Республика. ІV тоқсаны
       жаңа редакцияда әзірлеу ның Үкіметі   сы Премьер-
                               қаулысының    Министрінің
                               жобасы        Кеңсесі,
                                             ӘдМ
___________________________________________________________________
Мемлекеттік қызметшілерді іріктеу және жылжыту жүйесін жетілдіру
___________________________________________________________________
2.1.2. Мемлекеттік қызметші.   Қазақстан     МҚА        2002 жылдың
       лерді оқытудың Еуразия. Республикасы. (келісім   ІІІ тоқсаны
       лық орталығын құру      ның Үкіметі   бойынша),
                               қаулысының    БҒМ
                               жобасы
___________________________________________________________________
Мемлекеттік қызметшілердің мәртебесін көтеру
___________________________________________________________________
2.1.3. Санаттар топтарын       Қазақстан     МҚА        2002 жылдың
       оңтайландыру және       Республикасы. (келісім   IV тоқсаны
       лауазымдарды бірдейлен. ның Президен. бойынша),
       діру жолымен персоналды ті Жарлығының ЭБЖМ, ӘдМ
       басқару жүйесін         жобасы
       жақсарту мақсатында
       әкімшілік мемлекеттік
       қызметшілер
       лауазымдарының тізілімін
       жетілдіру

2.1.4. Мемлекеттік бюджет      Нормативтік   ЭБЖМ, МҚА  Республика.
       қаражатының есебінен    құқықтық      (келісім   лық бюджет.
       ұсталатын мемлекеттік   кесімдердің   бойынша),  ті қалып.
       органдар мен мекемелер  жобалары      ЕХҚМ, ҚарМ тастыру
       қызметкерлерінің жалақысын                       кезінде
       кезең-кезеңімен арттыруды
       жүзеге асыру

2.1.5. Астана қаласына 1998-   Нормативтік   МҚА (келісім 2002-2003
       2000 жылдары қоныс      құқықтық      бойынша),    жылдардың
       аударған мемлекеттік    кесімдердің   ҚарМ,       ІІ тоқсаны
       қызметшілерді тұрғын    жобалары      ЭБЖМ
       үймен қамтамасыз ету

2.1.6. Тұрғын үй заңнамасына     Нормативтік МҚА (келісім 2003
       мемлекеттік қызметшілерді құқықтық    бойынша),    жылдың ІІ
       қызметтік тұрғын үймен    кесімдердің ЭБЖМ, ҚарМ   тоқсаны
       қамтамасыз ету және       жобалары
       жеңілдікті ипотекалық
       кредиттеу шартымен
       тұрғын үй сатып алу
       мүмкіндігі бөлігінде
       өзгерістер енгізу

2.1.7. 2003-2004 жылдарға      Республикалық ЭБЖМ, МҚА  Республика.
       арналған республикалық  бюджет        (келісім   лық бюджет.
       бюджетті қалыптастыру   комиссиясының бойынша)   ті қалып.
       кезінде мемлекеттік     шешімі                   тастыру
       органдардың мемлекеттік                          кезінде
       қызметшілерінің
       біліктілігін арттыру үшін
       қаражат жоспарлау
       мәселесін қарастыру
___________________________________________________________________
         2.2. Мемлекеттік басқару органдарының функциялары мен
               өкілеттіктерін айқындау және ажырату
___________________________________________________________________
2.2.1. Мемлекеттік басқару    Қазақстан       ЭБЖМ,     2002 жылдың
       деңгейлері арасындағы  Республикасының ҚарМ      ІV тоқсаны
       өкілеттіктерді ажырату Президенті
       және бюджетаралық      Жарлығының
       қатынастарды жетілдіру жобасы
       тұжырымдамасының
       жобасын әзірлеу
___________________________________________________________________
             2.3. Мемлекеттік активтерді басқару
___________________________________________________________________
2.3.1. Ұлттық компанияларды    Қазақстан    ЭМРМ, ККМ,  2002 жылдың
       дамытудың орта мерзімді Республикасы.АШМ, ТМРБҚА, IV тоқсаны
       кезеңге арналған        ның Үкіметі  ҚарМ, ЭБЖМ,
       жоспарларын әзірлеу     қаулыларының ұлттық
       және бекіту             жобалары     компаниялар

2.3.2. Шаруашылық жүргізу      Қазақстан     ҚарМ,      2002 жылдың
       құқығындағы мемлекеттік Республика.   мүдделі    ІІІ тоқсаны
       кәсіпорындардың таза    сының Үкіметі мемлекеттік
       пайдасын бөлу           қаулысының    органдар
       нормативтерін белгілеу, жобасы
       келісу және бекіту
       тәртібін реттейтін
       нормативтік құқықтық
       кесім әзірлеу

2.3.3. Акцияларының бақылау   Қазақстан       ҚарМ,     2002 жылдың
       пакеттері мемлекетке   Республикасының мүдделі   IV тоқсаны
       тиесілі мемлекеттік    Үкіметі         мемлекеттік
       кәсіпорындар мен       қаулысының      органдар
       акционерлік            жобасы
       қоғамдарды оңтайландыру
       мақсатында олардың
       әкімшілік шығыстарының
       мониторингін жүргізу
       тетігін анықтау

2.3.4. Мемлекеттік активтер   Нормативтік    ҚарМ, ЭБЖМ,  2004 жыл
       мен міндеттемелер      құқықтық       ЭМРМ, ИСМ,
       теңгерімінің әдісте.   кесімнің       Ұлттық Банк
       месін әзірлеу          жобасы         (келісім
                                             бойынша)

2.3.5. Ұлттық компаниялардың  Қазақстан     ҚарМ, ЭМРМ, 2003 жылдың
       және олардың еншілес   Республикасы. ККМ, АШМ,   ІІІ тоқсаны
       ұйымдарының қаржы      ның Үкіметі   ТМРБҚА
       қызметінің ашықтығын   қаулысының
       қамтамасыз ету жөнінде жобасы
       шаралар қабылдау

2.3.6. "Экономиканың страте.  Қазақстан     ҚарМ,       2003 жылдың
       гиялық салаларындағы   Республикасы. мүдделі     І тоқсаны
       меншіктің мемлекеттік  ның Заң       мемлекеттік
       мониторингі туралы"    жобасы        органдар
       Қазақстан Республика.
       сының Заң жобасын
       әзірлеу
___________________________________________________________________
                 2.4. Баға және тариф саясаты
___________________________________________________________________
2.4.1. "Бәсекелестік және    Қазақстан       ТМРБҚА,    2002 жылдың
       монополистік қызметті Республикасының Ұлттық Банк IV тоқсаны
       шектеу туралы" Қазақ. Заң жобасы      (келісім
       стан Республикасының                  бойынша)
       Заңына өзгерістер мен
       толықтырулар енгізу

2.4.2. Бәсекелестік саясаттың Нормативтік   ТМРБҚА,     2002 жылдың
       2002-2004 жылдарға     құқықтық      Ұлттық Банк ІІ тоқсаны
       арналған тұжырымдама.  кесімнің      (келісім
       сын әзірлеу            жобасы        бойынша)

2.4.3. Баға және тариф саяса.  Нормативтік ТМРБҚА,      2002 жылдың
       тын жетілдірудің 2002   құқықтық    Ұлттық Банк  ІІ тоқсаны
       -2004 жылдарға арналған кесімнің    (келісім
       бағдарламасын әзірлеу   жобасы      бойынша)
___________________________________________________________________
       2.5. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану
___________________________________________________________________
Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жүйесін оңтайландыру
___________________________________________________________________
2.5.1. Қоршаған ортаны        Нормативтік   ҚОҚМ        2003 жылдың
       қорғау 2004-2006       құқықтық                  І тоқсаны
       жылдарға арналған      кесімнің
       бағдарламасын әзірлеу  жобасы

2.5.2. Шаруашылық қызметтің   Нормативтік   ҚОҚМ, ЭМРМ, 2004 жыл
       экологиялық қауіпті    құқықтық      ИСМ
       түрлерін жүзеге        кесімдердің
       асыратын кәсіпорындар. жобалары
       дың міндетті
       экологиялық аудиті
       жүйесін енгізу

2.5.3. Каспий қорық аймағында  Қазақстан      ҚОҚМ, АШМ 2003 жылдың
       және Каспий өңірінде    Республикасының          IV тоқсаны
       қызметін жүзеге         Үкіметі
       асыратын кәсіпорындарға қаулысының
       қойылатын қосымша       жобасы
       экологиялық талаптарды
       әзірлеу
___________________________________________________________________
Қоршаған ортаны қорғау саласында халықаралық ынтымақтастықты
тереңдету
___________________________________________________________________
2.5.4. 21-ғасырға Қазақстандық Қазақстан     СІМ, ҚОҚМ, 2003 жылдың
       Күн Тәртібін әзірлеу    Республикасы. ЭБЖМ       IV тоқсаны
       және 1992 жылы Рио-де-  ның Президенті
       Жанейрода өткен         Жарлығының жобасы
       БҰҰ-ның Қоршаған
       орта және даму жөніндегі
       халықаралық
       конференциясының
       қағидаттарына сәйкес
       Тұрақты даму жөніндегі
       ұлттық кеңес құру

2.5.5. Орталық Азия Аймағы,    "Бірыңғай     СІМ, ҚОҚМ, 2003 жылдың
       Тәуелсіз Мемлекеттер    ведомство.    ИСМ        IV тоқсаны
       Достастығы, Шанхай      аралық комис.
       Ынтымақтастық Ұйымы     сия құру
       шеңберінде тұрақты даму туралы" Үкімет
       саласындағы аймақтық    қаулысының
       ұйымдардың ұлттық       жобасы
       іс-қимылын топтастыруға
       жәрдемдесу
___________________________________________________________________
Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
2.5.6. Ақмола, Қарағанды,    Қазақстан     АШМ, Ақмола, 2003 жылдың
       Солтүстік Қазақстан   Республика.   Қарағанды,   IV тоқсаны
       және Оңтүстік Қазақ.  сының Үкіметі Солтүстік
       стан облыстарының     қаулысының    Қазақстан
       ауылдық елді мекен.   жобасы        және Оңтүстік
       дерін (440 елді мекен)              Қазақстан
       сумен жабдықтауды                   облыстарының
       жақсарту                            әкімдері
___________________________________________________________________
Ірі өзендердiң бассейндері бөлiнiсiнде су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау
___________________________________________________________________
2.5.7.  Қазақстан Республика. Қазақстан     АШМ, ЭМРМ,  2002 жылдың
        сының Су кодексінің   Республика.   ДСМ,        IV тоқсаны
        жаңа редакциясын      сының Кодексі облыстардың,
        әзірлеу               жобасы        Астана және
                                            Алматы
                                            қалаларының
                                            әкімдері

2.5.8. Шаруашылық кешенiнде   Қазақстан       АШМ       2003 жылдың
       пайдаланылу мақсаты    Республикасының           IV тоқсаны
       бойынша жер бетіндегі  Үкіметі
       су айдындарының        қаулысының
       жiктемесін жасау       жобасы
___________________________________________________________________
Трансшекаралық су ағыстарын тиiмдi және әдiл пайдалану мәселелері
жөніндегі уағдаластықтарды іске асыру
___________________________________________________________________
2.5.9. Трансшекаралық өзендердi Қазақстан    АШМ, СІМ,  2002 жылдың
       бiрлесіп пайдалану және  Республика.  ТЖА, ҰҚК   IV тоқсаны
       қорғау саласындағы       сының Заң    (келісім
       ынтымақтастық туралы     жобасы       бойынша)
       Қазақстан Республикасы
       мен Қытай Халық
       Республикасы
       Үкiметтерінің арасындағы
       келiсiмдi бекiтуге
       дайындау

2.5.10. Халықаралық су-        Құрылтай      АШМ, ЭМРМ  2003 жылдың
        энергетикалық          құжаттарының             IV тоқсаны
        консорциумды құруға    жобалары
        қатысу
___________________________________________________________________
Ормандарды сақтау және ұтымды пайдалану
___________________________________________________________________
2.5.11. Орман кодексінің      Қазақстан      АШМ        2002 жылдың
        жобасын әзiрлеу       Республикасының           ІІ тоқсаны
        (жаңа редакция)       Заң жобасы

2.5.12. "Қазақстан ормандары" Қазақстан      АШМ        2002 жылдың
        бағдарламасын әзірлеу Республикасының           ІV тоқсаны
                              Үкіметі
                              қаулысының
                              жобасы
___________________________________________________________________
Қызметтiң экологиялық қауіпті түрлерін мiндеттi экологиялық сақтандыруды енгізу үшін құқықтық негіздер жасау
___________________________________________________________________
2.5.13. "Мiндетті экологиялық Қазақстан    ҚОҚМ, Ұлттық  2003 жыл
        сақтандыру туралы"    Республика.  Банк (келісім
        Қазақстан Республика. сының Заң    бойынша)
        сының Заң жобасын     жобасы
        әзiрлеу
___________________________________________________________________
Каспий теңiзінiң мәртебесiн реттеу
___________________________________________________________________
2.5.14. Каспий теңiзiнiң      Халықаралық  СІМ, ЭМРМ,   2004 жыл
        құқықтық мәртебесін   шарттардың   ҚОҚМ,
        реттейтін халықаралық жобалары     "ҚазМұнайГаз"
        шарттардың жобаларын               ҰК ЖАҚ
        әзiрлеу жөнiндегi
        жұмысты жалғастыру
___________________________________________________________________
Жануарлар дүниесін сақтау және ұтымды пайдалану
___________________________________________________________________
2.5.15. "Жануарлар дүниесiн   Қазақстан       АШМ, ҚОҚМ 2003 жылдың
        қорғау, молайту және  Республикасының           ІІ тоқсаны
        пайдалану туралы" Заң Заң жобасы
        жобасын әзiрлеу (жаңа
        редакция)

2.5.16. Қазақстан Республикасының  Қазақстан     АШМ    2003 жылдың
        балық шаруашылығын         Республикасының       І тоқсаны
        дамытудың 2004-2006        Үкіметі
        жылдарға арналған          қаулысының
        бағдарламасын әзiрлеу      жобасы
___________________________________________________________________
Қалдықтарды пайдаланудың деңгейін арттыру
___________________________________________________________________
2.5.17. "Өндiрiс және тұтыну       Қазақстан   ҚОҚМ     2003 жылдың
        қалдықтарының мәселелерi   Республикасының      IV тоқсаны
        жөнiнде кейбiр заңнамалық  Заң жобасы
        кесiмдерге өзгерiстер мен
        толықтырулар енгiзу туралы"
        Қазақстан Республикасының
        Заң жобасын әзiрлеу

2.5.18. Экологиялық қауіп        Қазақстан  ҚОҚМ, ЭМРМ, 2003 жылдың
        туғызатын өндiрiс және   Республика. ДСМ, ИСМ,   ІІ тоқсаны
        тұтыну қалдықтарын       сының Үкі.  облыстардың
        сақтаудың тарихи (иесiз) меті қаулы.  әкімдері
        объектілерін жою жөнiнде сының жобасы
        бағдарлама әзiрлеу
___________________________________________________________________
                  3. Заң шығару қызметі
___________________________________________________________________
3.1. Қазақстан Республикасы  Қазақстан    ӘдМ, орталық  2002 жылдың
     Құқық саясатының        Республика.    атқарушы    ІІ тоқсаны
     тұжырымдамасын әзiрлеу  сының Үкіметі  органдар
                             қаулысының
                             жобасы

3.2. Қолданылып жүрген       Қазақстан    ӘдМ, орталық  2002 жылдың
     заңнаманы қайшылықтар.  Республика.    атқарушы    ІІІ тоқсаны
     ды, қосарланушылық пен  сының Үкіме.   органдар
     мәлiмдеушілiк нормала,  тіне ұсыныстар
     рын, олқылықтарды
     анықтау мәнiнде
     жетілдiру жөнінде
     Үкiметке ұсыныстар
     дайындау

3.3. Үкіметтiң Заң жобалау   Қазақстан    ӘдМ, орталық  2002 жылдың
     жұмыстарының 2003-2005  Республика.    атқарушы    ІІІ тоқсаны
     жылдарға арналған       сының Үкіметі  органдар
     перспективалық жоспарын қаулысының
     әзiрлеу                 жобасы

3.4. Мемлекеттік тілде және  Қазақстан     МАКМ         2002 жылдың
     орыс тілiнде норма      Республика.                IV тоқсаны
     қызметінде пайдаланы.   сының Үкіметі
     латын терминдер         қаулысының
     тiзбесін дайындау       жобасы

3.5. Республиканың ұлттық    Нормативтік  СІМ, орталық  2002-2005
     мүдделеріне жауап       құқықтық        атқарушы     жылдар
     бермейтiн халықаралық   кесімдердің     органдар
     шарттарды анықтау       жобалары
     мақсатында Қазақстан
     Республикасының шарттық-
     құқықтық базасын түгендеу
     жөнiндегi жұмысты жүргiзу
___________________________________________________________________
                4. Қаржы және салық-бюджет саясаты
                    4.1. Ақша-кредит саясаты
___________________________________________________________________
4.1.1. "Қазақстан Республи.  Қазақстан     Ұлттық Банк  2002 жылдың
       касының банктік және Республикасының (келісім     ІV тоқсаны
       валюталық заңнамасы  Заң жобасы      бойынша)
       мәселелерi жөнiнде
       кейбiр заңнамалық
       кесiмдерге өзгерiстер
       мен толықтырулар
       енгiзу туралы"
       Қазақстан Республикасының
       Заң жобасын әзiрлеу

4.1.2. "Шағын кредиттеу      Қазақстан     Ұлттық Банк  2002 жылдың
       ұйымдары туралы"      Республикасының (келісім   ІІ тоқсаны
       Қазақстан Республика. Заң жобасы      бойынша),
       сының Заң жобасын                       МБА
       әзiрлеу

4.1.3. "Кредиттiк серiктес.  Қазақстан      Ұлттық Банк 2002 жылдың
       тiктер туралы"       Республикасының (келісім     ІІ тоқсаны
       Қазақстан Республи.   Заң жобасы      бойынша)
       касының Заң жобасын
       әзiрлеу

4.1.4. "Қазақстан Республи.  Қазақстан      Ұлттық Банк 2002 жылдың
       касының ипотекалық    Республикасының (келісім   IV тоқсаны
       кредиттеу мәселелерi  Заң жобасы      бойынша)
       жөнiнде кейбiр заң.
       намалық кесiмдерге
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгiзу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

4.1.5. Қазақстан             Нормативтік   ЭБЖМ, Ұлттық 2002 жылдың
       Республикасындағы     құқықтық      Банк (келісім ІV тоқсаны
       мiндеттi сақтандыру   кесімнің        бойынша)
       түрлерiнің оңтайлы    жобасы
       тізбесiн белгiлеу

4.1.6. Сақтандыру ұйымдары   Қазақстан     Ұлттық Банк  2002 жылдың
       таратылған жағдайда   Республикасының (келісім   ІІІ тоқсаны
       сақтандырылушыларға   Үкіметіне       бойынша),
       (сақтандырылған,      ұсыныстар         ЭБЖМ
       пайда алушыларға)
       сақтандыру төлемдерiн
       жүзеге асыруды
       кепілдендiретiн қор
       құру туралы ұсыныс
       дайындау

4.1.7. Қазақстан Республика. Қазақстан      Ұлттық Банк 2002 жылдың
       сында валюталық       Республикасының (келісім   IV тоқсаны
       режимді ырықтандыру   Үкіметі         бойынша)
       жөнiнде бағдарлама    қаулысының
       әзірлеу               жобасы

4.1.8. Құрылыс жинақтары     Нормативтік    Ұлттық Банк 2002-2004
       жүйесi қызметінiң     құқықтық        (келісім     жылдар
       нормативтiк құқықтық  кесімдердің     бойынша)
       базасын жетілдіру     жобалары
___________________________________________________________________
                       4.2. Салық саясаты
___________________________________________________________________
4.2.1. Трансферттiк бағаларды  Нормативтік  ҚарМ, ЭБЖМ, 2002 жылдың
       қолдану кезiнде бақылау  құқықтық     ЭМРМ, ИСМ, IV тоқсаны
       тетігін жетiлдiру        кесімнің        ҚПА
                                 жобасы

4.2.2. "Мұнай өнiмдерінің  Қазақстан      ҚарМ, ТМРБҚА, 2002 жылдың
       жекелеген түрлерiн  Республикасының   ЭМРМ       ІІ тоқсаны
       өндiрудi және       заң жобасы
       олардың айналымын
       мемлекеттiк
       реттеу туралы"
       Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

4.2.3. Әкелiнетiн тауарлардың Қазақстан       КБА, ҚарМ 2002 жылдың
       кедендiк құнын бақы.   Республикасының           ІІ тоқсаны
       лаудың тиiмдi тетігін  Үкіметі
       енгізу                 қаулысының
                              жобасы

4.2.4. Салық төлеушiлердiң    Пайдалануға    ҚарМ, ККМ, 2003 жылдың
       және салық салу        беру туралы    СА, ӘдМ,   IV тоқсаны
       объектiлерiнің мемле.  Үкіметке есеп  ІІМ, ЕХҚМ,
       кеттiк тiзiлiмiн                      ЭМРМ, АШМ,
       (СТжСО) енгiзу                        ҚОҚМ, ЖРА,
                                             КДА

4.2.5. Қазақстан Республика.  Қазақстан      КБА, ҚарМ  2002 жылдың
       сының Кеден кодексiн   Республикасы              IV тоқсаны
       әзiрлеу                Кодексінің
                              жобасы

4.2.6. Есепке алу - бақылау   Қазақстан         ҚарМ     2003 жыл
       маркаларын пайдалану   Республикасының
       арқылы алкогольдік     Үкіметі
       өнімдер айналымына     қаулысының
       бақылау жасау жүйесін  жобасы
       енгізуді қамтамасыз
       ету
___________________________________________________________________
                   4.3. Бюджет саясаты
___________________________________________________________________
4.3.1. Мемлекеттік сатып алу  Нормативтік     МСА         Тұрақты
       мәселелерi жөнiндегі   құқықтық
       нормативтiк құқықтық   кесімдердің
       базаны жетілдiру       жобалары

4.3.2. Несие капиталының ішкi Қазақстан       ЭБЖМ, ҚарМ, Капитал
       рыногында үкіметтік    Республикасының Ұлттық Банк рыноктар.
       қарыз алу құралдарын   Үкіметі         (келісім    ындағы
       кеңейту және жетiлдiру қаулыларының    бойынша)    ахуалды
                              жобалары                    ескере
                                                          отырып,
                                                          тұрақты

4.3.3. Мемлекеттік мекемелердi Нормативтік    ЭБЖМ,       2002-2003
       ұстауға мемлекеттiк     құқықтық      орталық      жылдардың
       бюджет шығыстарын       кесімнің    мемлекеттік   ІІ тоқсаны
       жоспарлаудың норматив.  жобасы        органдар
       тік жүйесiн әзiрлеу
       және енгізу

4.3.4. "Аудиторлық қызмет     Нормативтік     ҚарМ      2002 жылдың
       туралы" Қазақстан      құқықтық                  ІV тоқсаны
       Республикасының Заңына кесімдердің
       өзгерiстер мен         жобалары
       толықтырулар енгізу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

4.3.5. Мемлекеттік қаржы      Нормативтік   ҚарМ, Есеп  2003 жылдың
       бақылауы жүйесiн        құқықтық      комитеті   ІІ тоқсаны
       институционалдық және   кесімнің      (келісім
       құрылымдық күшейту мен   жобасы       бойынша)
       материалдық-техникалық
       жаңғырту жөнiнде шаралар
       кешенiн әзiрлеу

4.3.6. "Республикалық және    Нормативтік   ҚарМ, Есеп  2002 жылдың
       жергiлiктi бюджеттер.  құқықтық      комитеті     ІІ тоқсаны
       дің атқарылуын         кесімнің      (келісім
       бақылау туралы"        жобасы        бойынша)
       Қазақстан Республика.
       сының Заңын
       ескере отырып,
       мемлекеттік қаржы
       бақылауы саласындағы
       нормативтік құқықтық
       базаны жетiлдiру

4.3.7. Қазақстан Республикасы Қазақстан   ЭБЖМ, ҚарМ,  2003 жыл
       Бюджет кодексiнің      Республикасы    ҚПА
       жобасын әзiрлеу        Кодексінің
                              жобасы
___________________________________________________________________
                   4.4. Инвестициялық саясат
___________________________________________________________________
4.4.1. Инвестициялық жобаларды Қазақстан      ЭБЖМ      2002 жылдың
       қараудың ережесін       Республикасының          ІV тоқсаны
       әзiрлеу                 Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

4.4.2. Мемлекеттік кепiлдiкке  Қазақстан     ҚарМ, ЭБЖМ 2002 жылдың
       инвестициялық жобаларды Республика.              ІІІ тоқсаны
       iрiктеу рәсiмдерiн      сының Үкіметі
       енгізу арқылы           қаулысының
       мемлекеттік кепiлдiктер жобасы
       беру ережелерiн әзiрлеу

4.4.3. "Бағалы қағаздар рыногы Қазақстан    Ұлттық Банк 2003 жылдың
       туралы" Қазақстан       Республика.  (келісім    IV тоқсаны
       Республикасының Заң     сының Заң    бойынша)
       жобасын әзiрлеу         жобасы

4.4.4. Қазақстан Республикасына Қазақстан  СІМ, салалық 2002 жылдың
       тiкелей инвестицияларды  Республи.  министрліктер ІV тоқсаны
       тартудың 2003-2005       касының    мен агенттік.
       жылдарға арналған        Үкіметі    тер, басқа да
       бағдарламасын әзiрлеу    қаулысының мүдделі
                                жобасы     ұйымдар

4.4.5. Тiкелей инвестициялар   Қазақстан   ИСМ, ҚарМ,   2002 жылдың
       тарту саласында, соның  Республика. басқа да     ІV тоқсаны
       ішiнде инвестициялық    сының       салалық
       жеңiлдiктер мен         Үкіметі     министрліктер
       преференциялар берудiң  қаулысының  мен
       тәртiбiн реттейтін      жобасы      агенттіктер
       нормативтік құқықтық
       кесiмдер әзірлеу

4.4.6. Зейнетақы жинақтау      Нормативтік Ұлттық Банк  2002 жылдың
       қорларының қаражатын    құқықтық    (келісім     IV тоқсаны
       және почта-жинақ        кесімдердің бойынша),
       жүйесiнің депозиттерiн  жобалары    ЭБЖМ, ЕХҚМ
       сақтаудың кепiлдендi.
       рілуі тетiктерін
       жетiлдiру

Р/с!        Іс-шара          !Аяқтау нысаны! Орындауға ! Орындау
N  !                         !             ! жауаптылар! мерзімі
___________________________________________________________________
1 !          2              !      3      !     4     !    5
___________________________________________________________________
                         5. Әлеуметтік сала
                    5.1. Демография және көші-қон
___________________________________________________________________
5.1.1. Қазақстан Республикасы. Қазақстан     КДА, СІМ,  2003 жылдың
       ның демографиялық және  Республика.   ІІМ, ЭБЖМ, ІІІ тоқсаны
       көшi-қон саясатының     сының Үкіметі ДСМ, БҒМ,
       2004-2006 жылдарға      қаулысының    ЕХҚМ, ТурСА,
       арналған                жобасы        СА, МАКМ,
       бағдарламасын әзiрлеу                 ҚОҚМ, ҰҚК
                                             (келісім
                                             бойынша),
                                             ОӘІҰК
                                             (келісім
                                             бойынша),
                                             облыстардың,
                                             Астана және
                                             Алматы
                                             қалаларының
                                             әкімдері

5.1.2. Экономикасы тоқырауға  Қазақстан   ЭБЖМ, мүдделі 2003 жылдың
       ұшыраған шағын қала.   Республика. министрліктер ІІ тоқсаны
       лаларды дамыту бағдар. сының Үкі.  мен
       ламасын әзірлеу        меті қаулы. ведомстволар,
                              сының       облыстардың
                              жобасы      әкімдері

5.1.3. Қазақстан              Қазақстан     ОӘІҰК       2003 жылдың
       Республикасындағы      Республика.   (келісім    ІІ тоқсаны
       Гендерлік саясаттың    сының Үкіметі бойынша),
       тұжырымдамасын әзiрлеу қаулысының    ЭХҚМ, БҒМ,
                              жобасы        ДСМ, ІІМ

5.1.4. "Қазақстан Республика. Қазақстан     ӘдМ, ОӘІҰК, 2002 жылдың
       сының әйелдердi кейiн  Республика.   (келісім    IV тоқсаны
       жұмыс істету және      сының Заң     бойынша),
       қатынас үшін пайдалану жобасы        ЕХҚМ
       мақсатында (трафик)
       заңсыз әкетумен және
       олардың жасырын
       көшi-қонымен күрес
       мәселелерi жөнiнде
       кейбiр заңнамалық
       кесiмдерге өзгерiстер
       мен толықтырулар
       енгізу туралы"
       Қазақстан Республика.
       сының Заң жобасын
       әзiрлеу

5.1.5. Жетiм балаларды асырап  Нормативтік  БҒМ, ӘдМ,   2002 жылдың
       алу процесiн бақылаудың құқықтық     СІМ, ІІМ,   IV тоқсаны
       тетігін әзiрлеу         кесімнің     ОӘІҰК
                               жобасы       (келісім
                                            бойынша)
___________________________________________________________________
                       5.2. Білім беру
___________________________________________________________________
5.2.1. Білім беру ұйымдары     Қазақстан        БҒМ     2002 жылдың
       қызметкерлерiнің        Республика.              ІІ тоқсаны
       үлгілік штаттарын       сының Үкіметі
       әзірлеу                 қаулысының
                               жобасы

5.2.2. Қазақстан Республикасы. Қазақстан        БҒМ     2002 жылдың
       ның білім беру жүйесiн  Республикасының          ІІ тоқсаны
       ақпараттандыру          Үкіметі
       бағдарламасын әзiрлеу   қаулысының
                               жобасы

5.2.3. Республикалық және      Қазақстан        БҒМ     2002 жылдың
       жергiлiктi бюджеттерде  Республикасының          ІV тоқсаны
       тұратын білім беру      Үкіметі
       ұйымдарының оқулықтар.  қаулысының
       мен, оқу-әдiстемелік    жобасы
       құралдарымен,
       аспаптармен,
       жабдықтармен, жұмсақ
       мүкәммалмен қамтамасыз
       етiлу нормативтерін
       әзiрлеу

5.2.4. Барлық деңгейде білім   Қазақстан        БҒМ     2003 жылдың
       берудiң сапасын бағалау Республикасының          ІІ тоқсаны
       жүйесiн әзiрлеу         Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

5.2.5. Қазақстан Республикасы. Қазақстан        БҒМ     2002 жылдың
       ның білім беру ұйымдар. Республикасының          ІV тоқсаны
       ын лицензиялау          Үкіметі
       технологиясын нақтылау, қаулысының
       аттестаттау, мемлекет.  жобасы
       тік тiркеу және
       мәртебесiн көтеру
       бөлігінде нормативтік
       құқықтық кесiмдерге
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгiзу

5.2.6. Қирау жағдайындағы      Қазақстан        БҒМ,     Жыл сайын,
       үй-жайларды ауыстыруды  Республикасының  облыстар. желтоқсан
       ескере отырып, білім    Үкіметі          дың
       ұйымдарының құрылысын   қаулысының       әкімдері
       жүргiзудi, қайта        жобасы
       жаңартуды және
       кеңейтудi жүзеге
       асыру жөнiнде шаралар
       қабылдау, ауылдық білім
       беру ұйымдарына күрделi
       жөндеу жүргiзу

5.2.7. "Ауыл мектебi"          Қазақстан        БҒМ     2002 жылдың
       бағдарламасын әзiрлеу   Республикасының          ІІІ тоқсаны
                               Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

5.2.8. Мемлекеттік ғылыми      Қазақстан        БҒМ     2003 жылдың
       ұйымдардың желiсiн      Республикасының          ІV тоқсаны
       оңтайландыру            Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы
___________________________________________________________________
                     5.3. Денсаулық сақтау
___________________________________________________________________
5.3.1. Қазақстан Республикасы. Қазақстан        ДСМ     2002 жылдың
       ның денсаулық сақтау    Республикасының          IV тоқсаны
       объектiлерiн жекешелен. Үкіметі
       діру процестерiн        қаулысының
       жетiлдiру мәселелерi    жобасы
       жөнiнде нормативтік
       құқықтық кесiмдерге
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгізу

5.3.2. Денсаулық сақтау        Қазақстан        ДСМ     2002 жылдың
       ұйымдарын лицензиялау   Республикасының          IV тоқсаны
       процесiн жетiлдiру      Үкіметі
       мәселелерi жөнiнде      қаулысының
       өзгерiстер мен          жобасы
       толықтырулар енгiзу

5.3.3. "Репродуктивтік құқықтар Қазақстан       ДСМ     2002 жылдың
       және оларды қамтамасыз   Республикасының         IV тоқсаны
       етудiң кепiлдiктерi      Заң жобасы
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

5.3.4. "Қазақстан Республика.   Қазақстан       ДСМ     2003 жылдың
       сында азаматтардың       Республикасының         IV тоқсаны
       денсаулығын қорғау       Заң жобасы
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

5.3.5. "Халық денсаулығы"       Қазақстан       ДСМ     2002 жылдың
       мемлекеттiк бағдарламасы Республикасының         ІІІ тоқсаны
       туралы" Қазақстан        Президенті
       Республикасы             Жарлығының
       Президентінің Жарлығына  жобасы
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгiзу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының
       Президентi
       Жарлығының жобасын
       әзiрлеу

5.3.6. "Сәулеленудің жеке       Қазақстан       ДСМ     2002 жылдың
       дозаларын бақылаудың     Республикасының         ІІІ тоқсаны
       және есепке алудың       Үкіметі
       және радиациялық әсер    қаулысының
       етуден зардап шеккен     жобасы
       азаматтарды дәрiгерлiк-
       әлеуметтік қорғаудың
       бірыңғай мемлекеттік
       жүйесін құру туралы"
       Қазақстан Республикасы
       нормативтік құқықтық
       кесiмінің жобасын
       әзiрлеу

5.3.7. "Мемлекеттiк денсаулық   Қазақстан       ДСМ     2002 жылдың
       сақтау ұйымдарында ақылы Республикасының         ІІ тоқсаны
       қызмет көрсету ережесін  Үкіметі
       бекiту туралы" Қазақстан қаулысының
       Республикасы нормативтік жобасы
       құқықтық кесiмінің
       жобасын әзiрлеу

5.3.8. "Дәрілiк заттар туралы"   Қазақстан      ДСМ     2002 жылдың
       Қазақстан Республикасының Республикасының        ІV тоқсаны
       Заң жобасын әзiрлеу       Заң жобасы

5.3.9. Қазақстан Республикасында Қазақстан   ДСМ, ҚарМ, 2002 жылдың
       денсаулық сақтау жүйесiн  Республика. ЭБЖМ, ЕХҚМ,ІІІ тоқсаны
       қаржыландыруды            сының Үкіметі Ұлттық
       жетілдiрудің              қаулысының     Банк
       тұжырымдамасын әзiрлеу    жобасы       (келісім
                                              бойынша)

5.3.10. "Қазақстан Республикасын. Қазақстан  ДСМ, ЭБЖМ, 2003 жылдың
        дағы міндетті медициналық Республика. ҚарМ,     ІІ тоқсаны
        сақтандыру туралы"        сының Заң   ЕХҚМ,
        Қазақстан Республикасының жобасы    Ұлттық Банк
        Заң жобасын әзiрлеу                  (келісім
                                              бойынша)
___________________________________________________________________
                   5.4. Мәдениет
___________________________________________________________________
Тарихи-мәдени мұраларды сақтау және өркендету, кәсіби өнер мен
халық шығармашылығының дамуы жағдайларын қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
5.4.1. Тарихи-мәдени мұралар   Қазақстан        МАКМ   2003 жылдың
       ескерткіштерiн сақтау   Республикасының         І тоқсаны
       жөнiндегi бiрiншi       Үкіметі
       кезектегі шаралар       қаулысының
       бағдарламасын әзiрлеу   жобасы

5.4.2. Шетел мемлекеттерінің   Қазақстан        МАКМ    2004 жыл
       мұрағаттары мен ғылыми  Республикасының
       мекемелерiнен Қазақстан Үкіметі
       Республикасы үшiн       қаулысының
       тарихи құндылығы бар,   жобасы
       15-20-ғасырлардағы
       Қазақстан тарихы
       бойынша құжаттардың
       көшiрмелерін iздестiру
       және сатып алу
       жөнiндегi
       бағдарламаны әзiрлеу

5.4.3. Қазақстан Республика.   Қазақстан        МАКМ    2002 жылдың
       сында мәдениет пен      Республикасының          ІІІ тоқсаны
       өнердi дамыту           Үкіметі
       тұжырымдамасын әзiрлеу  қаулысының
                               жобасы

5.4.4. "Мәдениет туралы"       Қазақстан        МАКМ    2003 жылдың
       Қазақстан Республика.   Республикасының          І тоқсаны
       сының Заң жобасын       Заң жобасы
       әзірлеу

5.4.5. Қазақстан Республика.   Қазақстан        МАКМ    2002 жылдың
       сының мерейтой және     Республикасының          ІV тоқсаны
       атаулы күндерінің       Үкіметі
       2003-2004 жылдарға      қаулысының
       арналған тізбесін       жобасы
       әзірлеу
___________________________________________________________________
Мемлекеттiк басқару саласында мемлекеттiк тілдiң позицияларын
нығайту, этникалық топтардың тілдерін дамыту үшін қолайлы
жағдайлар жасау; шет елдердегі қазақ диаспорасының мәдени, рухани
және тілдік қажеттілігін қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
5.4.6. Қазақстан              Қазақстан       МАКМ, ӘдМ 2003 жылдың
       Республикасындағы      Республикасының           IV тоқсаны
       мемлекеттік            Үкіметі
       терминологиялық        қаулысының
       жұмыстың               жобасы
       тұжырымдамасын әзiрлеу

5.4.7. Қазақстан              Қазақстан       МАКМ       2004 жыл
       Республикасындағы      Республикасының
       мемлекеттiк            Үкіметі
       ономастикалық          қаулысының
       жұмыстың               жобасы
       тұжырымдамасын
       әзiрлеу

5.4.8. Қазақтардың II          Қазақстан       МАКМ,    2002 жылдың
       Дүниежүзілiк құрылтайын Республикасының облыстар.ІІІ тоқсаны
       өткiзу                  Үкіметі         дың,
                               қаулысының      Астана
                               жобасы          және
                                               Алматы
                                               қалалар.
                                               ының
                                               әкімдері

5.4.9. Шет елдерде тұратын     Қазақстан     МАКМ, КДА, 2003 жылдың
       отандастарды қолдаудың  Республика.   СІМ        І тоқсаны
       2004-2006 жылдарға      сының Үкіметі
       арналған бағдарламасын  қаулысының
       әзiрлеу                 жобасы
___________________________________________________________________
Бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi қалыптастыру және дамыту, БАҚ-тың
тиімді қызметін қамтамасыз ету және телерадио хабарларын тарату
инфрақұрылымын дамыту
___________________________________________________________________
5.4.10. Қазақстан Республика.  Қазақстан     МАКМ      2002 жылдың
        сында таратылатын      Республикасы.           ІІ тоқсаны
        шетелдік бұқаралық     ның Үкіметі
        ақпарат құралдарын     қаулысының
        есепке алу ережесiн    жобасы
        әзiрлеу
___________________________________________________________________
Жастардың әлеуетiн ашу, олардың әлеуметтік мәнi бар және қоғамға
пайдалы бастамаларын қолдау, жас ұрпаққа адамгершілік және
патриоттық тәрбие беру үшін жағдайлар жасау
___________________________________________________________________
5.4.11. Жастар саясатының      Қазақстан     МАКМ      2002 жылдың
        бағдарламасын әзiрлеу  Республикасының         ІV тоқсаны
                               Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы
___________________________________________________________________
          5.5. Спорт және салауатты өмір салты
___________________________________________________________________
5.5.1. Алматы қаласының тау    Қазақстан      ТурСА    2002 жылдың
       етегiнде қажетті спорт  Республикасының         ІІ тоқсаны
       ғимараттары кешенімен   Үкіметі
       олимпиялық спорт        қаулысының
       базасын салу            жобасы
       мүмкіндігін қарау

5.5.2. Қазақстан               Қазақстан       ТурСА   2002 жылдың
       Республикасының         Республикасының         ІІ тоқсаны
       құрама командаларын     Үкіметі
       Тәуелсiз Мемлекеттер    қаулысының
       Достастығының, Балтық   жобасы
       елдерiнiң және Ресей
       аймақтарының
       халықаралық спорттық
       жас өспiрiмдер
       ойындарына дайындауды
       және қатысуын
       қамтамасыз ету

5.5.3. Тәуелсiз Мемлекеттер    Қазақстан       ТурСА   2003 жылдың
       Достастығына қатысушы   Республикасының         ІІІ тоқсаны
       елдердің халықаралық    Үкіметі
       спорт ойындарын өткізу  қаулысының
                               жобасы

5.5.4. Мынадай республикалық   Нормативтік     ТурСА   Күнтізбелік
       кешендi спорттық        құқықтық                жоспарларға
       iс-шаралар өткiзудi     кесімдердің             сәйкес
       қамтамасыз ету:         жобалары
       - Қазақстан Республикасы
       халықтарының қысқы және
       жазғы спартакиадалары;
       - республикалық
       паралимпиялық ойындар;
       - спорттың ұлттық түрлерi
       мен халықтық ойындар
       бойынша республикалық
       спартакиадалар

5.5.5. Туристік саланы         Қазақстан        ТурСА  2002 жылдың
       дамытудың бағдарламасын Республикасының         ІІ тоқсаны
       әзiрлеу                 Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы
___________________________________________________________________
                5.6. Жұмыспен қамту және еңбек
___________________________________________________________________
5.6.1. "Қазақстан Республикасын. Қазақстан     ЕХҚМ    2002 жылдың
       дағы еңбек туралы"        Республикасының       IV тоқсаны
       Қазақстан Республикасының Заң жобасы
       Заңына өзгерiстер мен
       толықтырулар енгізу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

5.6.2. "Еңбек қауіпсiздігі және  Қазақстан      ЕХҚМ   2002 жылдың
       оны қорғау туралы"        Республикасының       ІІІ тоқсаны
       Қазақстан Республикасының Заң жобасы
       Заң жобасын әзiрлеу

5.6.3. Қазақстан Республикасы   Тұжырымдаманың  ЕХҚМ,  2003 жылдың
       Еңбек кодексінің         жобасы          ӘдМ    ІІІ тоқсаны
       тұжырымдамасын әзiрлеу

5.6.4. Қазақстан Республикасы   Қазақстан       ЕХҚМ,  2004 жыл
       Еңбек кодексiнің жобасын Республикасы    ӘдМ
       әзiрлеу                  Кодексінің
                                жобасы
___________________________________________________________________
Тиiмдi жұмыс істейтiн еңбек рыногын дамыту. Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге жәрдемдесу
___________________________________________________________________
5.6.5. Қазақстан Республикасының  Қазақстан      ЕХҚМ   Жыл сайын,
       аумағында еңбек қызметін   Республикасының       І тоқсан
       жүзеге асыру үшiн шетелдік Үкіметі
       жұмыс күшін тартуға        қаулысының
       квоталар белгілеу          жобасы

5.6.6. Жұмыс берушiлерге          Қазақстан      ЕХҚМ  2002 жылдың
       Қазақстан Республикасына   Республикасының      IV тоқсаны
       шетелдiк жұмыс күшiн       Үкіметі
       тартуға рұқсат және        қаулысының
       шетелдiк жұмыс күшiн       жобасы
       тартуға және жұмыс
       күшiн Қазақстан
       Республикасынан шетелге
       әкетуге байланысты
       қызметке лицензиялар
       берудiң қолданылып жүрген
       ережесiне өзгерiстер
       енгiзу
___________________________________________________________________
                   5.7. Әлеуметтік қорғау
___________________________________________________________________
5.7.1. Қазақстан Республикасында  Қазақстан    ЭБЖМ,   2002 жылдың
       кедейлiктi азайту жөнiнде  Республика. мүдделі  ІІІ тоқсаны
       2003-2005 жылдарға         сының       министр.
       арналған мемлекеттiк       Президенті  ліктер
       бағдарлама әзiрлеу         Жарлығының  мен агент.
                                  жобасы      тіктер
___________________________________________________________________
Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін одан әрі жетілдіру
___________________________________________________________________
5.7.2. Мемлекеттiк бюджеттің  Қазақстан       ЕХҚМ, БҒМ, 2004 жыл
       есебiнен ұсталатын     Республикасының ДСМ, ЭБЖМ,
       қызметкерлердiң        Заң жобасы      ҚарМ, МҚА
       еңбегіне ақы төлеу                     (келісім
       мәселелерiн салалық                    бойынша)
       реттеуден оны
       азаматтық қызмет
       туралы бiрыңғай
       заңнаманың шеңберiнде
       реттеуге көшуді,
       кейбiр заңнамалық
       кесiмдерге тиiсті
       өзгерiстер енгiзуді
       қамтамасыз ету

5.7.3. Зейнетақылардың ең аз  Қазақстан       ЕХҚМ       Жыл сайын
       мөлшерлерiнiң ең       Республикасының
       төменгi күнкөрiс       Үкіметі
       деңгейiне жақындап     қаулысының
       келе жатқанын ескере   жобасы
       отырып, зейнетақы
       төлемдерiнiң мөлшерiн
       арттыруды қамтамасыз
       ету

5.7.4. "Мүгедектердi әлеумет. Қазақстан    ЕХҚМ, ЭБЖМ, 2003 жылдың
       тік қорғау туралы"     Республика.  ДСМ, БҒМ,   IV тоқсаны
       Қазақстан Республика.  сының Заң    ТурСА
       сының Заң жобасын      жобасы
       әзiрлеу

5.7.5. Халықты (балалы        Қазақстан    ЕХҚМ, ЭБЖД, 2003 жылдың
       отбасыларын және       Республика.  ДСМ, КДА,   IV тоқсаны
       басқаларды) әлеуметтік сының Заң    ОӘІҰК
       қолдаудың қосымша      жобасы       (келісім
       нысандарын одан әрі                  бойынша)
       жетілдiрудi жүргiзу

5.7.6. Мiндеттi әлеуметтiк    Қазақстан        ЕХҚМ,   2003 жылдың
       сақтандыру жүйесiн     Республикасының Ұлттық   IV тоқсаны
       енгiзу                 Заң жобасы       Банк
                                              (келісім
                                              бойынша)
___________________________________________________________________
                      6. Нақты сектор
___________________________________________________________________
6.1. Қазақстан Республикасының Қазақстан   ИСМ, ЭМРМ,  2003 жылдың
     индустриялық саясатының   Республика. АШМ, облыс. І тоқсаны
     2010 жылға дейiнгi        сының       тардың,
     тұжырымдамасын әзiрлеу    Үкіметі     Астана және
                               қаулысының  Алматы
                               жобасы      қалаларының
                                           әкімдері

6.2. Шамалар бiрлiктерінің    Қазақстан   ИСМ, орталық 2003 жылдың
     эталондық базасын        Республика. және         ІІ тоқсаны
     дамытудың 2004-2006      сының       жергілікті
     жылдарға арналған        Үкіметі     атқарушы
     бағдарламасын әзiрлеу    қаулысының  органдар
                              жобасы
___________________________________________________________________
            6.1. Минералдық-шикізаттық кешен
___________________________________________________________________
6.1.1. Елдің минералдық-      Қазақстан   ЭМРМ, ИСМ    2002 жылдың
       шикiзаттық кешенiнің   Республика.              IV тоқсаны
       ресурстық базасын      сының Үкіметі
       дамытудың 2003-2010    қаулысының
       жылдарға арналған      жобасы
       бағдарламасын әзiрлеу
       (1-кезең - 2003-2005
       жж., 2-кезең -
       2006-2010 жж.)

6.1.2. Қазақстан Республика.  Қазақстан   ЭМРМ, ИСМ    2002 жылдың
       сының жер қойнауын     Республика.              ІV тоқсаны
       пайдалану мониторинг.  сының Үкіметі
       iнің Бiрыңғай          қаулысының
       мемлекеттiк жүйесiн    жобасы
       құру тәртібін әзірлеу

6.1.3. Қазақстан Республика.  Қазақстан   ЭМРМ,        2003 жылдың
       сының газ саласын      Республика. облыстардың, ІІ тоқсаны
       дамыту бағдарламасын   сының       Астана және
       әзірлеу                Үкіметі     Алматы
                              қаулысының  қалаларының
                              жобасы      әкімдері,
                                          "ҚазМұнайГаз"
                                          ҰК ЖАҚ

6.1.4. Каспий теңiзi           Қазақстан   ЭМРМ, ККМ,  2002 жылдың
       қайраңының қазақстандық Республика. ҚОҚМ,       IV тоқсаны
       бөлігін игерудiң        сының       Маңғыстау
       2003-2005 жылдарға      Үкіметі     және Атырау
       (I кезең)               қаулысының  облыстарының
       арналған бағдарламасын  жобасы      әкімдері,
       әзiрлеу                             "ҚазМұнайГаз"
                                           ҰК ЖАҚ
___________________________________________________________________
        6.2. Электр энергетикасы және көмір өнеркәсібі
___________________________________________________________________
6.2.1. 2004-2015 жылдарға      Қазақстан   ЭМРМ, ҚОҚМ, 2003 жылдың
       арналған (I кезең -     Республика. ККМ,        ІІ тоқсаны
       2004-2006 жж.) энергия  сының       облыстардың,
       сақтау жөнiндегi        Үкіметі     Астана және
       бағдарлама әзiрлеу      қаулысының  Алматы
                               жобасы      қалаларының
                                           әкімдері

6.2.2. Қазақстан Республика.   Қазақстан   ЭМРМ        2003 жылдың
       сының атом энергетика.  Республика.             ІІІ тоқсаны
       сын дамытудың 2004-2030 сының Үкіметі
       жылдарға арналған       қаулысының
       (1 кезең - 2004-2006    жобасы
       жж.) бағдарламасын
       әзiрлеу
___________________________________________________________________
                    6.3. Өңдеуші өнеркәсіп
___________________________________________________________________
6.3.1. Машина жасау кешенiн  Қазақстан       ИСМ, ЭМРМ, 2003 жылдың
       дамытудың 2004-2006   Республикасының АШМ, ККМ,  ІІ тоқсаны
       жылдарға арналған     Үкіметі         ҚарМ
       бағдарламасын әзiрлеу қаулысының
                             жобасы

6.3.2. Қазақстан Республикасы Қазақстан      ЭМРМ, ИСМ  2003 жылдың
       өнеркәсібінің мұнай-   Республикасының           ІІ тоқсаны
       химия және химия       Үкіметі
       салаларын дамытудың    қаулысының
       2004-2010 жылдарға     жобасы
       арналған (I кезең -
       2004-2005 жж.)
       бағдарламасын әзiрлеу

6.3.3. Өңдеушi өнеркәсіптің   Қазақстан      ИСМ, ЭМРМ, 2002 жылдың
       ішкі өндiрiсiн қолдау  Республика.    АШМ, ККМ,  ІІI тоқсаны
       және экспорттық        сының Үкіметі  облыстардың,
       бағыттылығын дамыту    қаулысының     Астана және
       бағдарламасын әзiрлеу  жобасы         Алматы
                                             қалаларының
                                             әкімдері
___________________________________________________________________
                        6.4. Құрылыс
___________________________________________________________________
6.4.1. Сыртқы рынокта         Қазақстан      ИСМ       2002 жылдың
       бәсекеге қабілеттi     Республикасының          ІІ тоқсаны
       құрылыс материалдарын  Үкіметі
       шығаратын жоғары       қаулысының
       технологиялық желілер. жобасы
       ді енгiзу жөнiнде
       2003-2005 жылдарға
       арналған бағдарлама
       әзiрлеу
___________________________________________________________________
                 6.5. Шағын және орташа бизнес
___________________________________________________________________
6.5.1. Шағын кәсіпкерлiктi    Нормативтік     ИСМ      2002 жылдың
       дамытудың және         құқықтық                 IV тоқсаны
       қолдаудың 2003-2005    кесімдердің
       жылдарға арналған      жобалары
       мемлекеттік
       бағдарламасын және оны
       iске асыру жөнiндегі
       Iс-шаралар жоспарын
       әзiрлеу

6.5.2. "Шағын кәсiпкерлiкті  Қазақстан      ИСМ, ҚарМ,  2002 жылдың
       дамыту қоры" ЖАҚ-ын   Республикасының "ШКДҚ" ЖАҚ ІІІ тоқсаны
       кредит институты      Үкіметі
       ретінде нығайту       қаулысының
       және Қазақстан        жобасы
       аймақтарында оның
       филиалдарын құру
       мақсатында
       капиталдандыруды
       жүргiзу

6.5.3. Әрбiр салалық         Нормативтік    ИСМ,       2002 жылдың
       министрлiктің         кесімдердің    салалық    ІІ тоқсаны
       (агенттіктің) жанынан жобалары       министрлік.
       шағын және орташа                    тер мен
       бизнеспен өзара                      агенттіктер
       iс-қимыл
       мәселелерi жөнiндегi
       сараптамалық кеңестер
       құру

6.5.4. Кәсiпкерлер           Нормативтік    ИСМ,        2002-2004
       бiрлестіктерiнiң      кесімдердің    министрлік.  жылдар
       дамудың салалық       жобалары       тер, агент.
       (секторальдық) бағ.                  тіктер
       дарламаларын,
       нормативтiк құқықтық
       кесiмдердiң жобаларын
       әзiрлеуге қатысуын
       қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
               6.6. Ғылыми-технологиялық саясат
___________________________________________________________________
6.6.1. "Инновациялық         Қазақстан       БҒМ       2002 жылдың
       өндiрiстердi ғылыми-  Республикасының           ІІ тоқсаны
       техникалық қамтамасыз Үкіметі
       ету" 2003-2005        қаулысының
       жылдарға арналған     жобасы
       бағдарламасын әзiрлеу

6.6.2. "Қазақстан Республи.  Қазақстан       БҒМ, ИСМ  2002 жылдың
       касының металлургия   Республикасының           ІІ тоқсаны
       кешенiнде төртiнші-   Үкіметі
       бесiншi қайта бөлiс   қаулысының
       өндiрiстерiн құруды   жобасы
       ғылыми-техникалық
       қамтамасыз ету"
       2003-2005 жылдарға
       арналған
       бағдарламасын әзiрлеу

6.6.3. Аймақтардың             Қазақстан    БҒМ,         2003-2004
       әлеуметтiк-экономикалық Республика.  облыстардың, жылдардың
       дамуын ғылыми-техника.  сының        Астана және  ІІ тоқсаны
       лық қамтамасыз ету      Үкіметі      Алматы
       бағдарламасын әзірлеу   қаулыларының қалаларының
                               жобалары     әкімдері

6.6.4. Ақпараттық технологиялар Қазақстан   ЭМРМ, ИСМ, 2002 жылдың
       паркінің қалыптасуын     Республика. БҒМ, ККМ,  ІV тоқсаны
       және дамуын қамтамасыз   сының       ҚарМ
       ету                      Президенті
                                Жарлығының
                                жобасы

Р/с!        Іс-шара          !Аяқтау нысаны! Орындауға ! Орындау
N  !                         !             ! жауаптылар! мерзімі
___________________________________________________________________
1 !          2              !      3      !     4     !    5
___________________________________________________________________
                     7. Көлік инфрақұрылымы
___________________________________________________________________
7.1. Қазақстан Республикасының Қазақстан         ККМ    2002 жылдың
     транзиттік-көлiктік       Республикасының          ІV тоқсаны
     әлеуетін дамыту           Үкіметі
     бағдарламасын әзiрлеу     қаулысының
                               жобасы

7.2. Қазақстан Республикасының Қазақстан         ККМ     2004 жыл
     Әуе кодексiн әзiрлеу      Республикасы
                               Кодексінің
                               жобасы

7.3. Қазақстан Республикасының Қазақстан         ККМ    2003 жылдың
     Темiр жол кодексiн        Республикасы             IV тоқсаны
     әзiрлеу                   Кодексінің
                               жобасы

7.4. "Автомобиль көлігі        Қазақстан         ККМ    2002 жылдың
     туралы" Қазақстан         Республикасының          ІІ тоқсаны
     Республикасының Заң       Заң жобасы
     жобасын әзiрлеу

7.5. "Электрондық құжат және   Қазақстан         ККМ    2002 жылдың
     электрондық санмен таңба  Республикасының          ІІІ тоқсаны
     туралы" Қазақстан         Заң жобасы
     Республикасының Заң
     жобасын әзiрлеу

7.6. "Ақпараттандыру туралы"   Қазақстан         ККМ    2002 жылдың
     Қазақстан Республикасының Республикасының          ІІІ тоқсаны
     Заң жобасын әзiрлеу       Заң жобасы

7.7. "Байланыс туралы"         Қазақстан         ККМ    2003 жылдың
     Қазақстан Республикасының Республикасының          І тоқсаны
     Заңына өзгерiстер мен     Заң жобасы
     толықтырулар енгiзу
     туралы" Қазақстан
     Республикасының Заң
     жобасын әзiрлеу

7.8. "Iшкi су көлiгi туралы"   Қазақстан         ККМ    2003 жыл
     Қазақстан Республикасының Республикасының
     Заң жобасын әзiрлеу       Заң жобасы

7.9. "Транзиттік               Қазақстан         ККМ    2004 жыл
     (мультимодальдық)         Республикасының
     тасымалдаулар туралы"     Заң жобасы
     Қазақстан Республикасының
     Заң жобасын әзiрлеу

7.10. Азаматтық авиация саласын Қазақстан        ККМ    2002 жылдың
      дамытудың 2003-2005       Республикасының         ІIІ тоқсаны
      жылдарға арналған         Үкіметі
      бағдарламасын әзiрлеу     қаулысының
                                жобасы

7.11. Баутино портын дамыту    Қазақстан         ККМ    2003 жылдың
      бағдарламасын әзiрлеу    Республикасының          ІІ тоқсаны
      (орта мерзiмдi және ұзақ Үкіметі
      мерзiмдi кезеңге         қаулысының
      арналған)                жобасы

7.12. Телекоммуникациялар      Қазақстан        ККМ,    2002 жылдың
      саласын дамыту           Республикасының  "Қазақ. ІІІ тоқсаны
      бағдарламасын әзірлеу    Үкіметі          телеком"
                               қаулысының       ААҚ
                               жобасы           (келісім
                                                бойынша)

7.13. Электрондық құжат        Қазақстан      МАКМ, ККМ 2002 жылдың
      айналымының ережесiн     Республикасының          ІV тоқсаны
      әзiрлеу                  Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы
___________________________________________________________________
                      8. Ауыл шаруашылығы
___________________________________________________________________
8.1. Қазақстан Республикасының Қазақстан      АШМ, ИСМ, 2002 жылдың
     2003-2005 жылдарға        Республикасының БҒМ, ДСМ ІІ тоқсаны
     арналған Мемлекеттік      Президенті
     агроазық-түлiк            Жарлығының
     бағдарламасын әзiрлеу     жобасы

8.2. Асыл тұқымды мал          Қазақстан      АШМ       Жыл сайын,
     шаруашылығының            Республикасының           І тоқсан
     объектілерiн субсидиялау  Үкіметі
     жолымен асыл тұқымды мал  қаулысының
     iсiн мемлекеттік қолдауды жобасы
     қамтамасыз ету

8.3. Ауыл шаруашылығы          Қазақстан       АШМ      Жыл сайын,
     малдарының саны аз және   Республикасының           І тоқсан
     жоғалып бара жатқан       Үкіметі
     тұқымдарының гендік       қаулысының
     қорын сақтау              жобасы

8.4. Мал өнiмдерiн сатып алу,   Қазақстан        АШМ     Жыл сайын,
     қайта өңдеу және экспортқа Республикасының          І тоқсан
     шығару үшiн "Мал өнiмдерi  Үкіметі
     корпорациясы" ЖАҚ-ты       қаулысының
     кредиттеу                  жобасы

8.5. Жергілікті бюджеттерді     Қазақстан        АШМ     Жыл сайын,
     көктемгі дала және егін    Республикасының          І тоқсан
     жинау жұмыстарын           Үкіметі
     өткiзудi ұйымдастыруға     қаулысының
     кредиттеу                  жобасы

8.6. Ауыл шаруашылығы           Қазақстан        АШМ     Жыл сайын,
     тауарларын өндiрушiлердi   Республикасының          І тоқсан
     ауыл шаруашылығы           Үкіметі
     техникасымен неғұрлым      қаулысының
     толық қамтамасыз ету үшін  жобасы
     лизингтік қаражат көлемiн
     ұлғайту

8.7. Ауыл шаруашылығы           Қазақстан        АШМ    2002 жылдың
     тауарларын өндірушілерді   Республикасының         І тоқсаны
     ауыл шаруашылығы техника.  Үкіметі
     сымен, технологиялық       қаулысының
     жабдықтармен қамтамасыз    жобасы
     ету үшін оларды қолдау,
     сервис-орталықтар арқылы
     қажетті қызметтер кешенін
     көрсету шараларын әзiрлеу

8.8. Импорттың жоғары үлесіне   Қазақстан        АШМ,    Жыл сайын,
     ие ауыл шаруашылығы        Республикасының  ЭБЖМ    І тоқсан
     өнiмдерiн қайта өңдеу      Үкіметі
     кәсiпорындарын мемлекеттік қаулыларының
     қолдауды қамтамасыз ету    жобалары
     (қоюлатылған сүт, сары
     май, ет және жемiс-көкөнiс
     консервiлерi, балалар
     тағамы, концентрацияланған
     ұнтақтардың таза шырындары,
     өсiмдiк майы)

8.9. Мемлекеттiк азық-түлiктік  Қазақстан        АШМ,    Жыл сайын,
     астық ресурстарын жаңарту  Республикасының  "Азық-  І тоқсан
     үшiн бюджеттік             Үкіметі          түлік
     бағдарламалар шеңберiнде   қаулысының      корпорациясы"
     астықты мемлекеттiк сатып  жобасы          ЖАҚ (келісім
     алуды жүргізу                               бойынша)

8.10. Тамақ өнiмдерінің қажетті Нормативтік   БҒМ, ДСМ, 2002 жылдың
      номенклатурасы бойынша    құқықтық         АШМ    ІІI тоқсаны
      ұлттық тұтыну             кесімнің
      нормасын әзiрлеу          жобасы
___________________________________________________________________
                         9. Сауда саясаты
                         9.1. Сыртқы сауда
___________________________________________________________________
9.1.1. Тауарлар экспортын жанама Қазақстан    ИСМ, АШМ, 2002 жылдың
       реттеу шаралары жөнiнде   Республика.  ЭБЖМ, ККМ, ІІ тоқсаны
       тұжырымдама әзiрлеу       сының Үкіметі   ҚарМ
                                 қаулысының
                                 жобасы

9.1.2. Экономиканы әртараптан.   Қазақстан    ИСМ, АШМ,   Тұрақты
       дыруға және Еуразиялық    Республика.  ЭБЖМ, ҚарМ,
       экономикалық қоғамдастық. сының Үкі.   ЭМРМ, СІМ,
       қа (ЕурАзЭҚ және ТМД)     меті қаулы.  ККМ, КБА,
       қатысушы мемлекеттердiң   ларының      ТМБҚЖА
       жалпы кедендiк тарифiнiң  жобалары
       негіздерін қалыптастыруға (ЕурАзЭС
       бағытталған импорттық     Интеграциялық
       кедендiк тарифтердi       комитетімен
       қалыптастыруды жалғастыру келісім
                                 бойынша)

9.1.3. Қазақстан Республикасының Қазақстан    ИСМ, СІМ   Жыл сайын,
       ДСҰ-ға кiруi жөнiнде      Республикасының         IV тоқсан
       көп және екi жақты        Үкіметіне
       келiссөздер жүргiзу       ақпарат

9.1.4. Тауарлар (жұмыстар, қызмет Нормативтік ИСМ, КБА,   Тұрақты
       көрсетулер) экспорты мен   құқықтық    ҚарМ, ҚорМ,
       импортын лицензиялау және  кесімдердің ДСМ, ҚОҚМ,
       экспорттық бақылау         жобалары    АШМ, ҰҚК
       саласындағы нормативтiк                (келісім
       құқықтық базаны жетiлдiру              бойынша)
___________________________________________________________________
                         9.2. Ішкі сауда
___________________________________________________________________
9.2.1. Ішкi сауданы реттеу        Нормативтік  ИСМ, ДСМ, 2002-2003
       жөнiнде нормативтiк        құқықтық     ТМБҚЖА,    жылдар
       құқықтық кесiмдер әзiрлеу  кесімдердің  ҚарМ, ІІМ
                                  жобалары
___________________________________________________________________
10. Мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, құқықтық тәртіпті
нығайту және қылмысқа қарсы күрес
___________________________________________________________________
10.1. Қазақстан Республикасының  Нормативтік     ІІМ    2002 жылдың
      Iшкi iстер министрлiгінiң  құқықтық               ІІ тоқсаны
      iшкi әскерлерiн            кесімнің
      реформалаудың 2003-2005    жобасы
      жылдарға арналған
      бағдарламасын әзiрлеу

10.2. Қазақстан Республикасында Қазақстан     ІІМ, Бас  2002 жылдың
      құқық бұзушылықтың алдын  Республика. прокуратура ІІІ тоқсаны
      алудың және қылмыспен     сының Үкі.    (келісім
      күрестiң 2003-2004        меті қаулы.   бойынша),
      жылдарға арналған         сының жобасы    ҰҚК
      бағдарламасын әзiрлеу                   (келісім
                                              бойынша),
                                              КБА, БҒМ,
                                              МАКМ, ДСМ,
                                              ҚарМ, ҚПА,
                                              облыстардың,
                                              Астана және
                                              Алматы
                                              қалаларының
                                              әкімдері

10.3. Қылмыстық-атқарушылық     Қазақстан     ӘдМ, ЭБЖМ   2003 жыл
      инспекциялардың және      Республика.
      баламалы жазаның түрін    сының Үкiметі
      енгізуге байланысты       қаулысының
      бақылаушылар құрамының    жобасы
      штат санын ұлғайту

10.4. Есiрткiге тәуелдi         Нормативтік   ӘдМ, ДСМ    2003 жыл
      адамдарды, соның ішiнде   құқықтық
      кәмелетке толмағандарды   кесiмнiң
      дәрiгерлiк-әлеуметтік     жобасы
      сауықтыру аймақтық
      орталықтарын ашу,
      наркологиялық
      диспансерлердiң санын
      ұлғайту

10.5. Түзеу мекемелерiнде жалпы Нормативтік   ӘдМ, БҒМ   2003-2004
      кәсiптік бiлiм беретін    құқықтық                   жылдар
      мектептер ашу             кесiмнiң
                                жобасы

10.6. Инженерлік-техникалық     Нормативтік   ІІМ, ҰҚК  2003 жылдың
      (саперлiк) бөлiмшелер     құқықтық      (келісім   І тоқсаны
      құру және арнаулы         кесiмдердiң   бойынша),
      мемлекеттiк органдардың   жобалары      ТЖА, ҚорМ,
      қойылған немесе табылған                ПКҚ (келісім
      жарылғыш құрылғылар туралы              бойынша)
      хабарларға үн қату
      кезiндегі өзара iс-қимыл
      тәртібiн әзiрлеу

10.7. "Қазақстан Республикасын. Қазақстан      ҚорМ,    2002 жылдың
      дағы баламалы қызмет      Республикасы.  мүдделі  ІV тоқсаны
      туралы" Қазақстан         ның Заң жобасы мемлекет.
      Республикасының Заң                      тік
      жобасын әзiрлеу                          органдар
___________________________________________________________________
        11. Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамды топтастыру
___________________________________________________________________
11.1. Үкiметтік емес ұйымдарды  Қазақстан      МАКМ     2002 жылдың
      мемлекеттiк қолдау        Республикасының         ІІІ тоқсаны
      бағдарламасын әзiрлеу     Үкіметі
                                қаулысының
                                жобасы

11.2. "Мемлекеттiк әлеуметтiк   Қазақстан      МАКМ      2004 жыл
      тапсырыс туралы"          Республикасының
      Қазақстан Республикасының Заң жобасы
      Заң жобасын әзiрлеу

11.3. Жыл сайын Қазақстан       Қазақстан      МАКМ      Жыл сайын
      халықтары Ассамблеясының  Республикасының
      сессиясын өткiзу          Үкіметі
                                қаулысының
                                жобасы

      Ескертпе. Әріптік қысқарған атаулардың толық жазылуы:

ІІМ                          - Iшкi iстер министрлiгi
ДСМ                          - Денсаулық сақтау министрлігі
ИСМ                          - Индустрия және сауда министрлігі
СІМ                          - Сыртқы iстер министрлiгi
МАКМ                         - Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
                               келісім министрлігі
БҒМ                          - Білім және ғылым министрлігі
ҚорМ                         - Қорғаныс министрлiгі
ҚОҚМ                         - Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
АШМ                          - Ауыл шаруашылығы министрлігі
ККМ                          - Көлік және коммуникациялар
                               министрлігі
ЕХҚМ                         - Еңбек және халықты әлеуметтік
                               қорғау министрлігі
ҚарМ                         - Қаржы министрлігі
ЭМРМ                         - Энергетика және минералдық
                               ресурстар министрлігі
ЭБЖМ                         - Экономика және бюджеттік жоспарлау
                               министрлігі
ӘдМ                          - Әділет министрлігі
МҚА                          - Мемлекеттік қызмет істері
                               жөніндегі агенттік
МСА                          - Мемлекеттік сатып алу жөніндегі
                               агенттік
ЖРА                          - Жер ресурстарын басқару жөніндегі
                               агенттік
КДА                          - Көші-қон және демография жөніндегі
                               агенттігі
ТМРБҚА                       - Табиғи монополияларды реттеу және
                               бәсекелестікті қорғау жөніндегі
                               агенттік
СА                           - Статистика жөніндегі агенттік
ТурСА                        - Туризм және спорт жөніндегі агенттік
ҚБА                          - Кедендік бақылау агенттігі
ТЖА                          - Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік
ҚПА                          - Қаржы полициясы агенттігі
Баспрокуратура               - Бас прокуратура
ҰҚК                          - Ұлттық қауiпсiздiк комитеті
Ұлттықбанк                   - Ұлттық банк
ОӘІҰК                        - Отбасы және әйелдер істері жөніндегі
                               ұлттық комиссия
ПКҚ                          - Қазақстан Республикасы Президентінің
                               Күзет қызметі
Есеп комитеті                - Республикалық бюджеттің орындалуын
                               бақылау жөніндегі есеп комитеті
"ҚазМұнайГаз" ҰК ЖАҚ         - "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
                               жабық акционерлік қоғамы
"ШКДҚ" ЖАҚ                   - "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры"
                                жабық акционерлік қоғамы
"Қазтеңiзкөлiкфлоты"         - "Ұлттық теңіз кеме қатынасы
ҰТКК ЖАҚ                        компаниясы" жабық акционерлік қоғамы
"Азық-түлiккорпорациясы"     - "Азық-түлiккорпорациясы" жабық
ЖАҚ                            акционерлік қоғамы
"Қазтелеком" ААҚ             - "Қазтелеком" жабық акционерлік қоғамы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады