Индустриялық-инновациялық саясаттың бiрiншi кезектегi мiндеттерiн iске асыру жөнiндегі 2004 жылға арналған iс-қимыл жоспарын бекiту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 1 наурыздағы N 256 қаулысы

      Индустриялық-инновациялық саясатты нысаналы iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған Индустриялық-инновациялық саясаттың бiрiншi кезектегi мiндеттерiн iске асыру жөнiндегі 2004 жылға арналған iс-қимыл жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретiн мемлекеттік органдар (келiсiм бойынша) тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгі айдың 10-күнінен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгіне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Yкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары С.М.Мыңбаевқа жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2004 жылғы 1 наурыздағы 
N 256 қаулысымен    
бекiтiлген      

  Индустриялық-инновациялық саясаттың бірінші кезектегі міндеттерін іске асыру жөніндегі 2004 жылға арналған іс-қимыл жоспары 

       Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.08.31. N  914, 2004.12.03. N  1257  қаулыларымен .

____________________________________________________________________
P/c  |      Іс-шара       |  Аяқталу  |  Орындауға    |  Орындау
  N   |                    |  нысаны   |  жауаптылар   |  мерзімі
____________________________________________________________________
  1   |         2          |     3     |       4       |     5
____________________________________________________________________
1. Индустриялық-инновациялық дамудың басымдықтарын айқындау
____________________________________________________________________
           1.1. Өнеркәсiптiң базалық салаларын дамыту
____________________________________________________________________
1.1.1. Мына өнеркәсiп        Қазақстан    ИСМ, АШМ,       Желтоқсан
       салаларының бәсекеге  Республика.  "Маркетингтік-
       қабiлеттігiне         сының        талдамалық
       маркетингтік          Үкіметіне    зерттеулер
       конъюнктуралық        ақпарат      орталығы" АҚ
       зерттеулер жүргізу:                (келісім
       машина жасау, химия                 бойынша)
       өнеркәсiбi, құрылыс
       материалдары өнер.
       кәсiбi, тұтыну
       тауарлары өнеркәсiбi
       және олардың негі.
       зiнде жаңа жоғары
       технологиялық
       өндiрiстерді құру
       бойынша ұсыныстар
       дайындау

1.1.2. Өңірлердiң өнеркәсіп. Қазақстан    ИСМ, мүдделi    Маусым,
       тік инвестициялық     Республика.  мемлекеттік     желтоқсан
       және инновациялық     сының        органдар,
       әлеуетіне тұрақты     Үкіметіне    облыстардың
       мониторинг жүргізу    ақпарат      Астана және
                                          Алматы қала.
                                          ларының
                                          әкiмдерi
____________________________________________________________________
            1.2. Жаңа технологиялар салаларын дамыту
____________________________________________________________________
1.2.1. Жаңа жоғары           Қазақстан   ИСМ, АБА, БҒМ,   Маусым,
       технологиялық         Республика. "Инжиниринг және желтоқсан
       өндiрiстердi құру     сының       технологиялар
       және дамыту көзқара.  Үкіметіне   трансферті
       сымен ақпараттық      ұсыныстар   орталығы" АҚ
       технологиялар                     (келісiм
       салаларын дамытудың               бойынша),
       әлеуетiне талдау                  "Ұлттық
       жүргізу                           инновациялық
                                         қор" АҚ
                                         (келiсiм
                                         бойынша),
                                         "Маркетингтік-
                                         таңдамалық
                                         зерттеулер
                                         орталығы" АҚ
                                         (келiсiм
                                         бойынша)

1.2.2. Жаңа жоғары           Қазақстан   БҒМ, ИСМ, ДСМ,   Маусым,
       технологиялық         Республика. "Инжиниринг және желтоқсан
       өндiрiстердi құру     сының       технологиялар
       және дамыту           Үкіметіне   трансферті
       көзқарасымен          ұсыныстар   орталығы" АҚ
       биотехнологиялар                  (келiсiм
       салаларын дамытудың               бойынша),
       әлеуетіне талдау                  "Ұлттық иннова.
       жүргізу                           циялық қор" АҚ
                                         (келiсiм
                                         бойынша),
                                         "Маркетингтiк-
                                         талдамалық
                                         зерттеулер
                                         орталығы" АҚ
                                         (келiсiм
                                         бойынша)

1.2.3. Жаңа жоғары           Қазақстан   БҒМ, ИСМ, ЭMPM,  Маусым,
       технологиялық         Республика. ККM, "Инжиниринг желтоқсан
       ғылымды қажетсi.      сының       және технология.
       нетін өндiрiстердi    Үкіметіне   лар трансфертi
       құру мен дамыту       ұсыныстар   орталығы" АҚ
       және қолдағы ғылыми-              (келiсім
       техникалық әлеуетті               бойынша),
       дамыту көзқарасымен               "Ұлттық иннова.
       жаңа технологиялар                циялық қор" АҚ
       салаларды (ғарыштық,              (келiсiм
       ядролық, нано-техноло.            бойынша),
       гиялар, жаңа                      "Маркетингтік-
       материалдарды жасау)              талдамалық
       дамытудың әлеуетiне               зерттеулер
       талдау жүргізу                    орталығы" АҚ
                                         (келiсім
                                         бойынша)

1.2.4. Қазақстанда органдар  Қазақстан   ДСМ              Қыркүйек
       мен тілдердi регене.  Республика.
       рациялау және         сының
       феталдық жасушаларды  Үкіметіне
       қайта орнату пробле.  ақпарат
       маларын зерделеу
       жөнiндегi қазақстан-
       жапон орталығын құру
       туралы Үкiметаралық
       келiсiмдi дайындау

1.2.5. Алматы облысының 10   Қазақстан    ДСМ, Алматы     Маусым,
       ауданында ықшам және  Республика.  облысының       желтоқсан
       телемедицинаны        сының        әкімі
       енгізудi жүзеге асыру Үкіметіне
                             есеп
____________________________________________________________________
              2. Институционалдық қамтамасыз ету
____________________________________________________________________
  2.1. Қаржылық даму институттары ("Ұлттық инновациялық қор"
  АҚ, "Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру
     жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы" АҚ,
  "Қазақстанның инвестициялық қоры" АҚ, "Қазақстанның даму
                           банкі" АҚ)
____________________________________________________________________
2.1.1. Даму институттарының  Қазақстан   ИСМ, "Қазақстан. Маусым,
       2004 жылға арналған   Республика.  ның инвестиция. желтоқсан
       қызмет жоспарларында  сының        лық қоры" АҚ
       (даму жоспарлары,     Үкіметіне    (келiсім
       стратегиялық жоспар)  есеп         бойынша),
       көзделген iс-шара.                 "Ұлттық иннова.
       ларды тиімдi iске                  циялық қор" АҚ
       асыруын қамтамасыз                 (келiсім
       ету                                бойынша),
                                          "Қазақстанның
                                          Даму банкi" АҚ
                                          (келiсім
                                          бойынша)

2.1.2. Ықтимал серiктестер   Қазақстан    ИСМ, "Иннова.   Қараша
       мен инвесторларға     Республика.  циялық қор" АҚ
       талдау жүргізу және   сының        (келiсiм
       оларды айқындау,      Үкіметіне    бойынша)
       Қазақстан Республика. ақпарат
       сында еншілес қорды
       құру бойынша жұмыстар
       жүргiзу

2.1.3. "Қазақстанның         Қазақстан    ИСМ, Қазақстан. Ақпан
       Инвестициялық Қоры    Республика.  ның инвестиция.
       туралы", "Қазақстан   сының        лық қоры" АҚ
       Республикасының       Үкіметіне    (келiсiм
       инвестициялық қызмет  ақпарат      бойынша)
       мәселелерi бойынша
       кейбiр заң актiлерiне
       толықтырулар енгiзу
       туралы" заң жобаларын
       Қазақстан Республика.
       сының Парламент
       Мәжiлiсiнің қарауына
       енгізу

2.1.4. Отандық экспорттаушы.  Қазақстан   ИСМ, "Экспорт.  Наурыз
       лар бойынша дерек қор  Республика. тық кредиттер
       қалыптастыру және оны  сының       мен инвестиция.
       одан әрi жүргізудi     Үкіметіне   ларды сақтан.
       қамтамасыз ету         ақпарат     дыру жөніндегi
                                          мемлекеттік
                                          сақтандыру
                                          корпорациясы"
                                          АҚ (келiсiм
                                          бойынша)

2.1.5. Жергiлiктi атқарушы   Қазақстан    ИСМ, "Қазақстан. Маусым,
       органдар, кәсiпорын.  Республика.  ның инвестиция.  желтоқсан
       дар, өндiрушілер      сының        лық қоры" АҚ
       бiрлестіктерi, екiншi Үкіметіне    (келiсім
       деңгейдегi банктер    ақпарат      бойынша),
       арасында, сондай-ақ                "Ұлттық иннова.
       БАҚ-та өз қызметіне                циялық қор" АҚ
       ақпараттық таныстыру               (келiсiм
       жүргізу                            бойынша),
                                          Қазақстанның
                                          Даму банкi" АҚ
                                          (келiсiм
                                          бойынша)

2.1.6. Компанияның халықара. Қазақстан    ИСМ, "Экспорт.  Наурыз
       лық аренада деңгейiн  Республика.  тық кредиттер
       арттыру және шетел    сының        мен инвестиция.
       мемлекеттерінің iрi   Үкіметіне    ларды сақтан.
       компанияларымен       ақпарат      дыру жөніндегі
       ақпарат алмасу                     мемлекеттік
       мақсатында "Экспорт.               сақтандыру
       тық кредиттер мен                  корпорациясы"
       инвестицияларды                    АҚ (келiсiм
       сақтандыру жөнiндегі               бойынша)
       мемлекеттік сақтан.
       дыру корпорациясы"
       АҚ-тың Прага клубына
       енуi жөнінде ұйымдас.
       тыру iс-шараларын
       жүргізу

2.1.7. Даму институттары.    Республи.    ИСМ             Мамыр
       ның жарғылық капитал. калық
       дарының көлемін       комиссияға
       ұлғайту жөнiнде       ұсыныстар
       ұсыныстар дайындау
___________________________________________________________________
   2.2. Сервистік даму институттары ("Маркетингтік және
   талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ, "Инжиниринг және
   технологиялар трансферті орталығы" АҚ, "Қазақстандық
        келісім-шарт агенттігі" ЖАҚ)
___________________________________________________________________
2.2.1. Отандық өндiрушілер   Қазақстан    ИСМ,            Мамыр
       мен шетелдiк инвес.   Республика.  "Қазақстандық
       торлардың ақпараттық  сының        келісім-шарт
       тiзілімін жасауды     Үкіметіне    агенттігі" ЖАҚ
       және оның тұрақты     ақпарат      (келісім
       жүргізілуiн                        бойынша)
       қамтамасыз ету

2.2.2. Әлемдiк жетекшi       Қазақстан    ИСМ, "Инжини.   Қазан
       инжиниринг компания.  Республика.  ринг және
       ларының бipiнің       сының        технологиялар
       қатысуымен инжини.    Үкіметіне    трансферті
       рингтік қызметтер     ақпарат      орталығы" АҚ
       көрсету бойынша                    (келiсiм
       бiрлескен кәсіпорын                бойынша),
       құру                               мүдделi мемле.
                                          кеттiк органдар

2.2.3. "Ақпараттық техноло.  Қазақстан    ИСМ, мүдделi    желтоқсан
       гиялар паркi" EЭA-ны  Республика.  мемлекеттiк
       дамытудың 2004 жылға  сының        органдар,
       арналған бағдарлама.  Үкіметіне    "Инжиниринг
       сын iске асыруды      ақпарат      және техноло.
       қамтамасыз ету;                    гиялар
       басқарушы компанияны               трансфертi
       құру; ақпараттық                   орталығы" АҚ
       технологиялар сала.                (келiсiм
       сындағы шетел лидер.               бойынша),
       лерiн тарту бойынша                Алматы қаласы
       жұмыс жүргiзу;                     мен Алматы
       тиiсті отандық                     облысының
       жобаларды қалыптас.                әкiмдерi
       тыру

2.2.4  Мүмкіндiктi электрон. Қазақстан    ИСМ, мүдделi    Желтоқсан
       ды технопаркта құру.  Республика.  мемлекеттік
       дың бiрiншi кезеңi    сының        органдар,
       бойынша жұмыс жүргiзу Үкіметіне    "Инжиниринг
       (Қазақстан экономика. ақпарат      және техноло.
       сының инновациялық                 гиялар
       қажеттілігінің                     трансферті
       ақпараттық қорын                   орталығы" АҚ
       жacaу)                             (келiсiм
                                          бойынша),
                                          "Ұлттық
                                          инновациялық
                                          қор" АҚ
                                          (келісiм
                                          бойынша),
                                          облыстардың
                                          Астана және
                                          Алматы қалала.
                                          рының әкiмдерi

2.2.5.  Кәсіпкерлікті    Қазақстан         ИСМ,         Желтоқсан
        дамыту жөніндегі Республикасының   облыстардың,
        ақпараттық-      Үкіметіне ақпарат Астана және
        консалтингтік,                     Алматы
        оқыту                              қалаларының
        қызметтерін                        әкімдері
        көрсетуге
        жәрдемдесу

2.2.6  Қазақстан Республика. Қазақстан    ИСМ, СIМ        Маусым
       сының даму институт.  Республика.
       тарының шетелдердегi  сының
       бiрлескен өкiлдiкте.  Үкіметіне
       рiн құру бойынша      ұсыныстар
       ұсыныстар дайындау

2.2.7  Жергілiктi атқарушы   Қазақстан    ИСМ,            Маусым,
       органдар, кәсiпорын.  Республика.  "Маркетингтік-  Желтоқсан
       дар, өндiрушілер      сының        талдамалық
       бiрлестіктерi,        Үкіметіне    зерттеулер
       екiншi деңгейдегi     ақпарат      орталығы" АҚ,
       банктер арасында,                  "Инжиниринг
       сондай-ақ БАҚ-та өз                және техноло.
       қызметіне ақпараттық               гиялар
       таныстыру жүргізу                  трансфертi
                                          орталығы" АҚ
                                          (келiсiм
                                          бойынша),
                                          "Қазақстандық
                                          келiсім-шарт
                                          агенттігi" ЖАҚ
                                          (келiсiм
                                          бойынша)
___________________________________________________________________
                      3. Сауда саясаты
___________________________________________________________________
                3.1. Сауда режимін ырықтандыру
___________________________________________________________________
3.1.1. 2004 жылғы 19-24      Қазақстан    ИСМ, мүдделi    Мамыр
       сәуiрде Қазақстан     Республика.  мемлекеттiк
       Республикасының       сының        органдар,
       Ганновер жәрмеңкесi   Yкiметiне    облыстардың,
       - 2004 қатысуын       ақпарат      Астана және
       қамтамасыз ету,                    Алматы қалала.
       Қазақстан экономи.                 рының әкiмдері
       касының Германиядағы
       күндерін өткiзу

3.1.2. Қазақстан Республика. Қазақстан    ИСМ, мүдделi    Қараша
       сының 2004 жылғы      Республикасы мемлекеттік
       қыркүйекте Брюссель   Президенті.  органдар
       (Бельгия Корольдігі)  нің Әкiмшiлi.
       қаласындағы халықара. гіне ақпарат
       лық сауда көрмесiне
       қатысуын ұйымдастыру

3.1.3  Қазақстан Республика. Қазақстан    ИСМ             Желтоқсан
       сының импорттық       Республика.
       кедендiк баждары мен  сының
       тарифтік ұсыныстары   Үкiметіне
       жөніндегі есептеу.    ақпарат
       лердi жүргiзудiң
       ақпараттық талдамалық
       жүйесін құруды
       қамтамасыз ету

3.1.4  Индустриалық-иннова.  Қазақстан    ИСМ, AШM, ККM,  Шiлде
       циялық даму страте.   Республика.  ЭMPM, КБА
       гиясы шеңберiнде      сының
       басым бағдарламалар   Үкіметіне
       мен жобаларды тиiмдi  ақпарат
       iске асыру мақсатында
       кедендiк-тарифтік
       саясатты қайта қарау
       жөнінде ұсыныстар
       дайындау
___________________________________________________________________
                         3.2. ДСҰ-ға кiру
___________________________________________________________________
3.2.1. Индустриалық-иннова.  Қазақстан    ИСМ, АШМ,       Тамыз
       циялық дамуды ескере  Республика.  ДСМ, ЭМРМ,
       отырып, қорғау        сының        ККM, ҚПА
       шараларын қолдануды   Үкіметіне    (келiсiм
       талап ететін тауар.   ақпарат      бойынша),
       лар мен қызметтер                  КБА, АБА
       көрсетудiң Тiзбесiн
       жасақтау

3.2.2. "Қазақстан ДСҰ және   Қазақстан   ИСМ              Маусым,
       бизнестің мүдделерi"  Республика.                  желтоқсан
       атты тақырыпқа        сының
       қауымдастық, қоғамдық Үкіметіне
       бiрлестiктер өкілде.  есеп
       рiнің, экономика және
       ғылыми шеңбердегі
       отандық тауар өндiру.
       шілер өкiлдерiнің
       қатысуымен Қазақстан
       Республикасының
       өңiрлерінде төрт
       конференция өткiзу

3.2.3  Халықаралық ұйымдар.  Қазақстан    ИСМ             Маусым,
       дың техникалық көмегі Республика.                  желтоқсан
       есебiнен мүдделі      сының
       мемлекеттік органдар. Үкіметіне
       дың, бизнес және      есеп
       ғылыми орта өкiлдерi
       үшін "Қазақстан
       Республикасының
       ДСҰ-ға кiруi" деген
       тақырыпта Қазақстан
       Республикасының төрт
       өңiрiнде оқыту
       семинарларын жүргiзу
____________________________________________________________________
                     4. Инвестициялық саясат
____________________________________________________________________
4.1.   Трансұлттық компания. Қазақстан    ИСМ, ЭMPM,      Маусым,
       ларымен және өзге де  Республика.  АШМ, СIМ, ККМ,  желтоқсан
       iрi шетелдiк          сының        АБА, даму
       компаниялармен,       Үкіметіне    институттары
       қазақстандық          ақпарат
       компаниялармен
       Қазақстан Республика.
       сында салалық қосыл.
       ған құн тiзбегін
       одан әрi дамытуды
       көздейтін өнiмдердiң
       жаңа түрлерiн өндiру.
       дi ұйымдастыру
       жөніндегі бiрлескен
       инвестициялық жоба.
       ларды iске асыру
       мәніне қатынас жасау
       және оны дамыту
       бойынша келiссөздер
       жүргізу (мына
       елдерде: Еуропа, АҚШ,
       Жапония, Оңтүстік-
       Шығыс Азия)

4.2.   Индустриялық-иннова.  Қазақстан    ИСМ, СIМ        Наурыз
       циялық даму басымдық. Республика.
       тарын ескере отырып,  сының
       Қазақстан Республика. Премьер-
       сының инвестициялық   Министрi
       мүмкіндiктерiн        өкiмiнің
       таныстыру бойынша     жобасы
       Ақпараттық жұмыстар
       жоспарының жобасын
       әзiрлеу
___________________________________________________________________
    5. Өндіріс факторларының бәсекеге қабілеттігін арттыру
                      жөніндегі шаралар
___________________________________________________________________
                       5.1. Еңбек ресурстары
___________________________________________________________________
5.1.1. Отандық бiлікті жұмыс Қазақстан    ЕХӘҚМ, ИСМ,     Желтоқсан
       күшін дайындау,       Республика.  ККM, АШМ,
       сондай-ақ шетелдiк    сының        ЭМРМ, БҒМ,
       жұмыс күші тартылатын Үкіметіне    облыстардың,
       құрылымдар бойынша    ұсыныстар    Астана және
       ұсыныстар әзiрленетін              Алматы қалала.
       экономиканың салалары              рының әкiмдерi
       бөлігінде бiлiкті
       кадрларға (инженерлік
       және жұмысшы мамандық.
       тары) сұраныстың жай-
       күйiне талдау жүргiзу

5.1.2  Индустриялық-иннова.  Қазақстан    БҒМ, ИСМ,       Желтоқсан
       циялық даму страте.   Республика.  ЕХӘҚМ, салалық
       гиясын iске асырудың  сының        министрлiктер
       басымдықтарын ескере  Үкiметi
       отырып, мамандарды    қаулысының
       даярлау мен қайта     жобасы
       даярлаудың 2005-2007
       жылдарға арналған
       жоспарын әзiрлеу

5.1.3  Мемлекеттiк қызметші. Қазақстан    МҚА (келiсiм    Маусым,
       лердiң, жекелеген     Республика.  бойынша), ИСМ,  желтоқсан
       мемлекеттік органдар. сының        облыстардың,
       дың индустриалық-     Үкіметіне    Астана және
       инновациялық даму     ақпарат      Алматы қалала.
       мәселелерi бойынша                 рының әкiмдерi
       тұрақты жұмыс
       iстейтiн білiктілiкті
       арттыру курстарын
       ұйымдастыру жөнiнде
       шаралар қабылдау
____________________________________________________________________
                          5.2. Капитал
____________________________________________________________________
                     5.2.1. Қаржы рыногын дамыту
____________________________________________________________________
5.2.1.1. Нақты сектор үшін   Қазақстан    Ұлттық Банк     Мамыр
         кредиттеу ставкала. Республика.  (келiсiм
         рын төмендету       сының        бойынша), ҚНРА
         жөнiндегі шараларды Yкiметiне    (келiсiм
         әзiрлеу             ақпарат      бойынша)

5.2.1.2. Қазақстандық        Қазақстан    ҚНРА (келiсiм   Мамыр
         кәсiпорындардың     Республика.  бойынша), ҚарМ,
         қор рыноктарына     сының        ИСМ
         шығуын ынталандыру  Yкiметiне
         жөнiндегі шараларды ақпарат
         әзiрлеу
____________________________________________________________________
                     5.2.2. Фискалдық саясат
____________________________________________________________________
5.2.2.1. "Салық және         Қазақстан    ЭБЖМ, ИСМ,      Маусым
         бюджетке төленетiн  Республика.  БҒМ, ҚарМ
         басқа да міндетті   сының
         төлемдер туралы"    Үкіметіне
         Қазақстан Республи. ұсыныстар
         касының Кодексiне
         (Салық кодексi)
         ғылыми және иннова.
         циялық зерттеулер
         мен жұмыстарды
         ынталандыру,
         сондай-ақ ғылыми
         жетістіктер мен
         инновациялық әзiр.
         лемелердi өндiрiске
         енгiзудi ынталан.
         дыру мәселелерi
         бойынша өзгерiстер
         мен толықтырулар
         енгiзу жөнiнде
         ұсыныстар дайындау

5.2.2.2. Кедендiк әкiмшілік  Қазақстан     КБА            Мамыр
         етудi жақсарту      Республикасы
         мақсатында          Заңының
         Қазақстан Республи. жобасы
         касының Кеден
         кодексiне өзгерiс.
         тер мен толықтыру.
         лар енгiзу туралы
         Қазақстан Республи.
         касы Заңының
         жобасын әзiрлеу

5.2.2.3. Жаңа жоғары         Қазақстан    ЭБЖМ, БҒМ,      Маусым
         технологиялық       Республика.  ЭMPM, ИСМ,
         өндiрiстердi құру   сының        ҚарМ
         мен дамытуды        Үкіметіне
         ынталандыратын      ұсыныстар
         арнайы экономика.
         лық аймақтар құру.
         дың орындылығы
         туралы талдау
         жасау және ұсыныс.
         тар әзірлеу
___________________________________________________________________
                       5.3. Технологиялар
___________________________________________________________________
                      5.3.1. Ғылымды дамыту
___________________________________________________________________
5.3.1.1. Ұлттық компаниялар  Қазақстан    БҒМ, ИСМ,       Мамыр
         мен iрi кәсіпорын.  Республика.  ҚарМ
         дардың жанындағы    сының
         ҒЗИ-ды қоса алған.  Үкіметіне
         да, елдiң ғылыми    ұсыныстар
         ұйымдарының қызме.
         тiн жетiлдiру,
         оның ішінде ғылыми
         зерттеулер жүргізу
         үшін материалдық-
         техникалық базаны
         жаңалау бойынша
         ұсыныстар дайындау

5.3.1.2. Индустриялық-инно.  Қазақстан    БҒМ, ИСМ,       Маусым
         вациялық даму       Республика.  ЭМРМ, AШM,
         стратегиясын iске   сының        ККM, ДСМ
         асырудың басымдық.  Үкіметіне
         тарын ескере        ақпарат
         отырып, iргелi және
         қолданбалы ғылыми
         зерттеулердiң басым
         тақырыптарын
         қалыптастыру

5.3.1.3. Қазақстан ғылымын   Қазақстан    БFM, ИСМ,       Желтоқсан
         халықаралық ғылыми- Республика.  ЭМРМ, АШМ,
         техникалық саламен  сының        ДСМ
         бiрiктірудi қамта.  Үкіметіне
         масыз ету бойынша   ұсыныстар
         ұсыныстар әзiрлеу
         және басқа елдерден
         қазiргі заманғы
         ғылыми әзiрлеме.
         лердi тарту үшiн
         қолайлы жағдай
         жасау

5.3.1.4. Конкурстар жүргізу, Қазақстан    БҒМ, ИСМ        Қазан
         гранттар ұсыну      Республика.
         негiзiнде ғылымды   сының
         қаржыландыру тетi.  Үкіметіне
         гiн жетiлдiру және  ақпарат
         тәуелсiз халықара.
         лық сарапшыларды
         тарта отырып,
         тәуелсiз сарапта.
         маларды жүзеге
         асыру
___________________________________________________________________
                 5.3.2. Инновациялық саясат
___________________________________________________________________
5.3.2.1. Ғылыми зерттеулердi Нормативтік  ӘдМ, БFM,       Наурыз
         енгізу, сондай-ақ   құқықтық     ИСМ, ЭМРМ
         заңды тұлғалардың   кесімнің
         оның ішінде еншілес жобасы
         өндiрiстердi ұйым.
         дастыру кезiнде
         заңды тұлғалардың
         жарғылық капиталына
         зияткерлiк меншiкті
         енгізу кезiнде
         зияткерлiк меншіктi
         бағалаудың әдiсте.
         рiн әзiрлеу

5.3.2.2  Қарағанды, Алматы,  Қазақстан    ИСМ, мүдделі    Желтоқсан
         Орал қалаларында    Республика.  мемлекеттік
         өңiрлiк технопарк.  сының        органдар,
         тер құру мен оларды Үкіметіне    "Инжиниринг
         дамытудың Бағдарла. ақпарат      және техноло.
         масын iске асыруды               гиялар
         қамтамасыз ету                   трансферті
                                          орталығы" АҚ
                                          (келiсiм
                                          бойынша),
                                          Қарағанды,
                                          Батыс Қазақстан
                                          облыстарының
                                          және Алматы
                                          қаласының
                                          әкімдерi

5.3.2.3. Курчатов қаласында  Қазақстан    ЭМРМ            Желтоқсан
         "Ядролық техноло.   Республика.
         гиялар орталығы"    сының
         технопаркiн құрудың Үкiметiне
         ТЭН әзiрлеу         ақпарат

5.3.2.4  ҚР ҰЯО РМК-нің      Қазақстан    ЭМРМ            Желтоқсан
         "Ядролық физика     Республика.
         институтының" EMК   сының
         ядролық медицина    Үкiметiне
         мен биофизика       ақпарат
         орталығын құрудың
         ТЭН әзiрлеу

5.3.2.5. АШМ ӘӨО, Қазақ      Қазақстан    АШМ             Маусым
         ұлттық аграрлық     Республика.
         және Алматы         сының
         технологиялық       Үкiметiне
         университеттерінің  ұсыныстар
         базасында Алматы
         қаласында техно.
         парктер құру
         бойынша ұсыныстар
         дайындау

5.3.2.6. Степногорск         Қазақстан    БҒМ, ИСМ        Маусым
         қаласында биотехно. Республика.
         логиялар бойынша    сының
         технопарктер құру   Yкiметіне
         жөнiнде ұсыныстар   ұсыныстар
         әзiрлеу

5.3.2.7. "Инновациялық       Қазақстан     ИСМ            Мамыр
         қызмет туралы"      Республикасы
         Қазақстан Республи. Заңының
         касының Заңына      жобасы
         өзгерiстер мен
         толықтырулар енгiзу
         туралы" Қазақстан
         Республикасы
         Заңының жобасын
         әзiрлеу
___________________________________________________________________
   5.3.3. Стандарттау және сертификаттау саласындағы саясат
___________________________________________________________________
5.3.3.1. Экономика саласын   Қазақстан    ИСМ             Маусым,
         сапаның халықара.   Республика.                  желтоқсан
         лық және еуропалық  сының
         стандарттарына      Үкіметіне
         көшіру жөнiндегі    есеп
         iс-шаралар жоспа.
         рын; 2004 жылға
         арналған ұлттық
         стандарттарды
         халықаралық стан.
         дарттармен үйлестi.
         ру жөнiндегі жұмыс
         жоспарын; 2004
         жылға арналған
         машина жасау сала.
         сының ұлттық
         стандарттарын
         халықаралық стан.
         дарттармен үйлестi.
         ру жөнiндегі жұмыс
         жоспарын әзiрлеу

5.3.3.2. Көмір саласының     Қазақстан    ЭМРМ            Қараша
         халықаралық стан.   Республика.
         дарттарға көшуiне   сының
         жағдай жасау        Үкiметiне
                             ақпарат

5.3.3.3. Ауыл шаруашылығы    Қазақстан     АШМ            Қараша
         машиналарын жасау   Республика.
         және ауыл шаруашы.  сының
         лығы өнімдерiн      Үкiметiне
         қайта өңдеу сала.   ақпарат
         сындағы стандарт.
         тарды үйлестіру
         бойынша жұмыс
         жүргізу

5.3.3.4. "Техникалық реттеу  Қазақстан     ИСМ            Маусым
         туралы" Қазақстан   Республикасы
         Республикасы заң    Заңының
         жобасының қабылда.  жобасы
         нуын қамтамасыз
         ету

5.3.3.5. Техникалық реттеу   Нормативтік  ИСМ, мүдделі    Маусым
         жүйесiне көшудi     құқықтық     министрлiктер
         жүзеге асыру үшін   кесiмнiң     мен агенттіктер
         ведомствоаралық     жобасы
         комиссия құру

5.3.3.6. Экономиканың басым  Қазақстан    ИСМ, мүдделі    Маусым
         салаларында бiрінші Республика.  мемлекеттік
         кезектегі техника.  сының        органдар
         лық регламенттер    Үкіметіне
         тізбесiн әзiрлеу    ұсыныстар

5.3.3.7. Қазақстанның        Қазақстан    ИСМ             Наурыз
         Халықаралық элек.   Республика.
         тротехникалық       сының
         комиссияға мүшелiк. Үкіметі
         ке енуi туралы      қаулысының
         Қазақстан Республи. жобасы
         касының Үкіметі
         қаулысының жобасын
         әзiрлеу
___________________________________________________________________
                       5.4. Инфрақұрылым
__________________________________________________________________
              5.4.1. Электр энергетикасы саясаты
___________________________________________________________________
5.4.1.1. Өңiрлiк электр      Қазақстан    ҚарМ, ЭМРМ,     Сәуiр
         желілерi компания.  Республика.  ТМРА (келiсiм
         ларын жекешелендi.  сының        бойынша)
         руге дайындауды     Үкiметіне
         аяқтау              ақпарат

5.4.1.2. Қазақстанның        Қазақстан    ЭMPM, "КЕGОК"   Желтоқсан
         Солтүстік-Оңтүстік  Республика.  ААҚ
         500 кВ транзиті     сының
         электр бepудің      Yкiметi
         екiншi желiсiн салу қаулысының
         бойынша жұмыс       жобасы
         жүргізу
___________________________________________________________________
5.4.2. Ақпараттық рынок пен телекоммуникацияларды дамыту
___________________________________________________________________
5.4.2.1. Ақпараттық техноло. Нормативтік  АБА, ИСМ,       Тұрақты
         гияларды дамытуға   құқықтық     БҒМ, ЭМРМ
         ықпал ететін        кесiмдердiң
         нормативтік құқық.  жобалары
         тық кесiмдердi
         әзiрлеу

5.4.2.2. Халықтың, шаруашы.  Қазақстан     АБА            Желтоқсан
         лық субектiлердiң,  Республика.
         қоғамдық ұйымдар.   сының
         дың және Қазақстан  Үкіметіне
         Республикасының     ақпарат
         мемлекеттік басқару
         органдарының
         ақпараттық техноло.
         гияларға әмбебап
         қол жеткiзуiн
         ұйымдастыру жөнiн.
         дегі шараларды
         қабылдау

5.4.2.3. CDMA-450, DCS-1800  Қазақстан    АБА, БҒМ,       Желтоқсан
         кең ауқымды байла.  Республика.  ЭМРМ, ИСМ
         ныс сияқты жаңа     сының
         телекоммуникациялық Үкіметіне
         технологияларды     ақпарат
         және ұтқыр телефон.
         дар, Интернет пен
         деректердi беру
         үшiн мүмкiндікті
         көп мәрте арттыра.
         тын 5,2-5,7 ГГц
         диапазонына сымсыз
         ену жүйесiн дамыту
         жөнiнде ұсыныстар
         енгізу

5.4.2.4. Шығыс талшықты-     Қазақстан    АБА, БҒМ,       Наурыз
         оптикалық байланыс  Республика.  ЭМРМ, ИСМ
         жүйесінің "Павлодар сының
         -Өскемен" учаскесiн Үкіметіне
         пайдалануға берудi  ақпарат
         қамтамасыз ету

5.4.2.5. Телекоммуникациялар Қазақстан     АБА            Желтоқсан
         рыногын ырықтанды.  Республика.
         рудың бiрінші       сының
         кезеңін iске        Үкіметіне
         асыруды қамтамасыз  ақпарат
         ету

5.4.2.6. Ақтөбедегі Халық.   Қазақстан     АБА            Желтоқсан
         аралық коммуника.   Республика.
         циялар орталығын    сының
         пайдалануға берудi  Yкiметiне
         қамтамасыз ету      ақпарат

5.4.2.7. "Ғарыштық аппарат.  Қазақстан    ККМ, Ақпарат.   Желтоқсан
         тар мен байланыс.   Республика.  мині, ИСМ, 
         тың мониторинг      сының        АБА, "Ұлттық
         жүйесiн жерден      Үкіметіне    инновациялық
         кешендi басқаруға   ақпарат      қор" АҚ
         мүмкiндiк беретiн                (келiсім
         телекоммуникациялық              бойынша)
         спутниктi жасау
         және оны геостацио.
         нарлық орбитаға
         жiберу" жобасын
         iске асыру бойынша
         жұмысты жалғастыру
___________________________________________________________________
                     5.4.3. Көлікті дамыту
___________________________________________________________________
5.4.3.1. Қазақстан           Қазақстан    ККM, CIM        Желтоқсан
         Республикасының     Республика.
         транзиттік-көлiктік сының
         әлеуетiнiң 2004     Үкіметіне
         жылға арналған      ақпарат
         бағдарламасында
         көзделген іс-шара.
         лардың тиiмдi iске
         асыруды қамтамасыз
         ету

5.4.3.2. ҚР темір жол        Қазақстан    ККМ, "ҚТЖ"      Желтоқсан
         көлігін қайта       Республика.  ЖАҚ
         құрылымдаудың 2001- сының
         2005 жылдарға       Үкiметiне
         арналған бағдарла.  ақпарат
         масының 2004 жылға
         көзделген iс-шара.
         ларын тиімдi iске
         асыруды қамтамасыз
         ету

5.4.3.3. Қазақстан Республи. Қазақстан    ККM             Шiлде
         касында транзиттік  Республика.
         тасымалдардың       сының
         мультимодальдық     Үкiметiне
         жүйелерiн дамыту    ұсыныстар
         тетiктерiн зерттеу
         және оны енгiзу
         бойынша ұсыныстар
         дайындау

5.4.3.4. "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың   Қазақстан    ККМ, "ҚТЖ"      Желтоқсан
         2004 жылға арналған Республика.  ЖАҚ
         Инновациялық        сының
         бағдарламасында     Yкiметіне
         көзделген iс-шара.  ақпарат
         лардың тиімдi іске
         асырылуын қамтама.
         сыз eту

5.4.3.5. ҚР аумағында        Қазақстан    ККМ             Желтоқсан
         экспорттық-импорт.  Республика.
         тық жүк ағынын      сының
         есепке алу жөнiнде. Үкіметіне
         гі деректердi       ұсыныстар
         жинаудың, өңдеу мен
         сақтаудың бiрыңғай
         автоматтандырылған
         ақпараттық жүйесiн
         құру жобасын
         (көлiктік дерекқор.
         дың ақпараттық-тал.
         дамалық жүйесi)
         техникалық міндет.
         темелердi әзiрлеу
         жөнінде жұмыс
         жүргiзу
____________________________________________________________________
                 5.4.4.  Ғарыш қызметiн дамыту
____________________________________________________________________
5.4.4.1. Қазақстан Республи. Қазақстан    ККM, Ақпарат.   Маусым
         касының Үкiметi     Республика.  минi, АБА
         мен Ресей Федера.   сының
         циясының Үкiметі    Үкіметіне
         арасындағы Қазақ.   ақпарат
         стандық байланыс
         және хабарлау
         спутнигiн құру
         туралы келiсiмдi
         әзiрлеу және оны
         қол қоюға дайындау

5.4.4.2. Қазақстан Республи. Қазақстан    ККМ             Желтоқсан
         касының Үкіметi мен Республика.
         Ресей Федерациясы.  сының
         ның Yкiметi арасын. Үкiметiне
         да "Байқоңыр" айла. ақпарат
         ғында "Бәйтерек"
         зымыран-ғарыш
         кешенiн құру туралы
         келiсiмдi әзiрлеу
         және оны қол қоюға
         дайындау

5.4.4.3. "Бәйтерек" авиация. Қазақстан     ККМ            Желтоқсан
         лық зымыран-ғарыш   Республика.
         кешенiн құру        сының
         жобасын iске асыру  Үкіметіне
         бойынша жұмыс       ақпарат
         жүргізу
___________________________________________________________________
                    5.5. Мемлекеттiк реттеу
___________________________________________________________________
      5.5.1. Тарифтік саясат және бәсекелестікті қорғау
___________________________________________________________________
5.5.1.1. Қазақстан Республи. Қазақстан    TMPA           Желтоқсан
         касының тарифтік    Республика.   
         саясатын жетілдiру. сының
         дiң 2002-2004       Үкiметiне
         жылдарға арналған   ақпарат
         бағдарламасын iске
         асыруды аяқтау

5.5.1.2. <*>

5.5.1.3. <*>

5.5.1.4. <*>

5.5.1.5. Монополистер        Қазақстан    ТМРА           Қазан
         қызметінің монито.  Республика.   
         рингі жөнiнде       сының
         электронды деректер Үкіметіне
         қорын құру          ақпарат 
         (1-кезең)
___________________________________________________________________
                    5.5.2. Экологиялық саясат
___________________________________________________________________
5.5.2.1. Экологиялық         Қазақстан    ЭMPM, ИСМ,      Желтоқсан
         қауiпті өндiрiс.    Республика.  ҚОҚМ, БҒМ,
         терге, құрылыстарға сының        облыс әкімдері
         түгендеу жүргiзу,   Үкiметiне
         қалдықтар мен       ақпарат
         табиғат пайдалану.
         дың иесiз объекті.
         лерін көму

5.5.2.2. Өнеркәсiп қалдықта. Қазақстан    ЭMPM, ҚОҚМ,     Маусым,
         рын қайта өңдеу     Республика.  ИСМ, облыстар   желтоқсан
         жөнiндегі кәсiп.    сының        мен Астана және
         орындардың қызметі. Үкіметіне    Алматы қалала.
         не талдау жүргізу   ақпарат      рының әкімдері
         және оларды қысқар.
         ту жөніндегі шара.
         ларды көтермелеу

5.5.2.3. ИСО 14000 халықара. Қазақстан    ҚОҚМ, ИСМ,      Қыркүйек
         лық экологиялық     Республика.  ЭMPM
         стандарттарға       сының
         көшудi қамтамасыз   Үкiметiне
         ету жөнiнде шара.   ұсыныстар
         ларды әзiрлеу

5.5.2.4. Қоршаған ортаны     Қазақстан     ҚОҚМ           Желтоқсан
         қорғаудың 2005-     Республика.
         2007 жылдарға       сының
         арналған бағдарла.  Үкiметі
         масын әзiрлеу       қаулысының
                             жобасы
____________________________________________________________________
             6. Ақпараттық-таныстыру іс-шаралары
____________________________________________________________________
6.1.     Қазақстан Республи. Қазақстан    ИСМ, ЭБЖМ,      Желтоқсан
         касының Индустрия.  Республика.  БҢМ, СIМ,
         лық-инновациялық    сының        мүдделi мемле.
         дамуының 2003-2015  Үкiметiне    кеттік органдар,
         жылдарға арналған   ақпарат      облыстардың,
         стратегиясын iске                Алматы және
         асыру бойынша                    Астана қалала.
         Қазақстан Республи.              рының әкiмдерi
         касының кем дегенде
         төрт өңiрiнде және
         шетелдерде ақпарат.
         тық-таныстыру iс-
         шараларын өткiзу
____________________________________________________________________

      Ескерту: Әрiптiк аббревиатураларды ашып жазу
      ДСМ - Денсаулық сақтау министрлiгi
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгі
      СIМ - Сыртқы iстер министрлiгi
      Ақпаратминi - Ақпарат министрлiгі
      БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Қоршағанортаминi - Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      ККM - Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
      ЕХӘҚМ- Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      ҚарМ - Қаржы министрлiгі
      ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
      ӘдМ - Әдiлет министрлiгi
      MҚA - Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiк
      МСА - Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгi
      АБА - Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiк
      ТМРА - Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiк
      СА - Статистика жөнiндегi агенттiк
      КБА - Кедендiк бақылау агенттiгi
      ҚҚА - Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттік
      ҰБ - Ұлттық Банк
      "ҚТЖ" ҰК ЖАҚ - "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлiк қоғамы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады