Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегi N 903 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 23 маусымдағы N 619 Қаулысы. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.03.31. N 222 қаулысымен.

     Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегі N 903  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 36, 365-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспарында:
      "1. Өңiрлiк саясат" деген бөлiмде:
      "1.1. Өңiрлiк даму" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 1.1.1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"1.1.1.  2015 жылға дейiн Қазақстан     Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         Республикасының аумақтық       Респу-      орталық   жылғы
         даму Стратегиясын әзiрлеу      бликасы     және      IІІ
                                        Президен-   жергі-    тоқсан
                                        тiнiң       лікті
                                        Жарлығы     атқарушы
                                                    органдар      ";

      "1.2. Тұрғын үй-коммуналдық сала" деген кішi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 1.2.3-жолда:
      2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасында тұрғын-үй коммуналдық саланы дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу";

      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2005 жылғы II тоқсан";

      "2. Индустриялық-инновациялық саясат" деген бөлiмде:
      "2.2. Электр энергетикасы және көмiр өнеркәсiбi" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 2.2.1-жолда:
      2-бағанда "2005-2015 жылдарға арналған бағдарламаны әзiрлеу (1-кезең - 2005-2007 жылдар)" деген сөздер "2006 - 2016 жылдарға арналған бағдарламаны әзiрлеу (1-кезең - 2006 - 2008 жылдар)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-бағанда "2004" деген сандар "2005" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 2.2.2-жолда:
      5-бағанда "2005" деген сандар "2006" деген сандармен ауыстырылсын;

      "2.3. Өңдеу өнеркәсiбi" деген кіші бөлімде:
      реттiк нөмiрлерi 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5-жолдар алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрi 2.3.6-жолмен толықтырылсын:

"2.3.6.  "Атырау облысындағы ұлттық     Қазақстан   ЭМРМ,     2005
         индустриялық мұнай-химия       Республи-   Атырау    жылғы
         технопаркі" арнайы эконо-      касының     облысының  IV
         микалық аймағын құру жөнін-    Үкiметiне   әкiмi,    тоқсан
         дегі ұсыныстарды тұжырымдау    ақпарат     "ҚазМұнай
                                                    Газ" ҰК"
                                                    АҚ (келi-
                                                    сім бо-
                                                    йынша),
                                                    "Қаз Мұнай
                                                    Газ"
                                                    Барлау
                                                    Өндiру"
                                                    АҚ (ке-
                                                    лiсiм
                                                    бойынша)      ";

      "2.4. Құрылыс" деген кiшi бөлiм:
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6-жолдармен толықтырылсын:

"2.4.4.  2005 жылы республикалық        Қазақстан   ИСМ, СА,  2006
         бюджет қаражаты есебiнен       Республи-   облыс-    жылғы
         халықтың әлеуметтiк қорғала-   касының     тардың,   қаңтар
         тын топтары үшін 1600 пәтердi  Үкiметiне   Астана
         және ипотекалық кредит беру    есеп        және
         жүйесі арқылы 11700 пәтерді                Алматы
         iске қосуды қамтамасыз ету                 қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

2.4.5.   2005 - 2007 жылдары қаржы-     Қазақстан   ИСМ,      Ай
         ландырудың барлық көздерi      Республи-   облыс-    сайын
         бойынша 12 млн. шаршы метр     касының     тардың,   20-
         тұрғын үйдi (195 мың пәтер)    Үкiметiне   Астана    күні
         iске қосуды қамтамасыз ету     есеп        және
                                                    Алматы
                                                    қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

2.4.6.   Оған құқығы бар азаматтардың   Қазақстан   Қаржыми-  2005
         санаттарын нақтылау бөлiгiнде  Республи-   нi, ИСМ,  жылғы
         қол жетiмдi тұрғын үйлердi     касының     Астана    маусым
         әдiл бөлудi қамтамасыз ететiн  Үкiметi     және
         "Облыстардың, Астана және      қаулысының  Алматы
         Алматы қалалары жергiлiктi     жобасы      қалала-
         атқарушы органдарының                      рының
         Қазақстан Республикасында                  әкiмдерi
         тұрғын үй құрылысын дамытудың
         2005 - 2007 жылдарға арналған
         мемлекеттiк бағдарламасын
         iске асыру шеңберiнде салынған
         тұрғын үйдi Қазақстан Респу-
         бликасының азаматтарына сату
         ережесiн бекiту туралы"
         Қазақстан Республикасы
         Үкiметiнiң 2004 жылғы 1 қыр-
         күйектегi N 923 қаулысына
         өзгерiстер мен толықтырулар
         енгiзу туралы" Қазақстан
         Республикасының Үкiметi
         қаулысының жобасын әзiрлеу                              ";

      "2.5. Шағын және орта бизнес" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 2.5.4-жол алынып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 2.5.5-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"2.5.5.  "Жеке кәсiпкерлiк туралы"      Қазақстан   ИСМ, ЭБЖМ 2005
         Қазақстан Республикасы         Респу-                жылғы
         Заңының жобасын әзiрлеу        бликасы               мамыр
                                        Заңының
                                        жобасы                    ";

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 2.5.6., 2.5.7., 2.5.8., 2.5.9., 2.5.10., 2.5.11., 2.5.12-жолдармен толықтырылсын:

"2.5.6.  "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   ИСМ, ӘдМ, 2005
         кейбiр заңнамалық актiлерiне   Респу-      ЭБЖМ      жылғы
         кәсiпкерлiк мәселелерi         бликасы               мамыр
         бойынша өзгерiстер мен толық-  Заңының
         тырулар енгiзу туралы"         жобасы
         Қазақстан Республикасы
         Заңының жобасын әзiрлеу

2.5.7.   Шағын кәсiпкерлiк субъектi-    Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         лерi үшiн арнайы салық         Респу-      Қаржы-    жылғы
         режимiн қолдану аясын          бликасы     минi,     шiлде
         кеңейтуге бағытталған          Заңының     ИСМ
         Қазақстан Республикасы         жобасы
         Заңының жобасын әзiрлеу

2.5.8.   Кәсiпкерлiк субъектiлерi       Қазақстан   ӘдМ       2005
         үшiн әкiмшiлiк өндiрiп         Респу-                жылғы
         алулардың репрессивтi          бликасы               мамыр
         сипатын болдырмауға            Заңының
         бағытталған Қазақстан          жобасы
         Республикасы Заңының жобасын
         әзiрлеу

2.5.9.   Мемлекеттiк кәсiпорындармен    Нормативтiк ЭБЖМ,     2005
         табиғи монополистердiң         құқықтық    Қаржы-    жылғы
         қызмет түрлерiне, ұлттық       кесiмдердiң минi,     шiлде
         компаниялардың, табиғи         жобалары    ТМРА,
         монополия субъектiлерiнiң                  ИСМ,
         және олардың еншiлес, тәуелдi              орталық
         және бiрлесiп бақылайтын                   атқарушы
         ұйымдарының құрылтай құжат-                органдар,
         тарына оларды шағын және орта              облыс-
         бизнестiң бәсекелi                         тардың,
         ортасына беру үшiн бейiндi                 Астана
         емес функцияларын анықтау                  және
         мәнiне түгендеу жүргiзу                    Алматы
                                                    қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

2.5.10.  Мемлекеттiк холдингтiк         Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         компания құру жөнiндегi        Республи-   Қаржыми-  жылғы
         тұжырымдаманы әзiрлеу          касының     нi, ЭMPM, шiлде
                                        Үкiметi     ККМ, АШМ,
                                        қаулысының  ИСМ,
                                        жобасы      ұлттық
                                                    компа-
                                                    ниялар

2.5.11.  Республикалық бюджет қаражаты  Қазақстан   ИСМ,      2005
         есебiнен 10 млрд. теңге көле-  Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         мiнде "ШКДҚ" АҚ-ға капитал-    касының     Қаржы-    шiлде
         дандыруды жүзеге асыру         Yкiметi     минi
                                        қаулысының
                                        жобасы

2.5.12.  Екiншi деңгейдегi банктердiң   Қазақстан   ИСМ,      2005
         шағын кәсiпкерлiк субъектi-    Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         лерiне кредит беруге байла-    касының     Қаржы-    қараша
         нысты тәуекелдердi сақтанды-   Yкiметiне   минi,
         рудың жүйесiн енгiзу           есеп        ҚНРА
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    Ұлттық
                                                    Банк
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)     ";

      "2.6. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саясат" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 2.6.5-жолда:
      2-бағанда "орталығы" деген сөз "паркi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5-бағанда "2004 жылғы IV тоқсан" деген сөздер "2005 жылғы IV тоқсан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 2.6.12-жолда 2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзiрлеу";

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 2.6.14-жолмен толықтырылсын:

"2.6.14. Жеке меншiк сектор өкiлдерi-   Қазақстан   ИСМ,      2005
         нiң қатысуымен рыноктың        Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         мынадай сегменттерiнде жетi    касының     Қаржы-    маусым
         пилоттық кластер жасау мен     Үкiметi     минi,
         дамыту жөнiнде жоспарлар       қаулысының  ККМ, АШМ,
         әзiрлеу:                       жобасы      "МТЗО" АҚ
         туризм;                                    (келiсiм
         құрылыс материалдары;                      бойынша)
         тоқыма өнеркәсiбi;
         тамақ өнеркәсібі;
         металлургия;
         мұнай-газ машиналарын жасау;
         көлiк-логистикалық қызмет
         көрсету                                                  ";

      "3. Аграрлық саясат" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 3.4-жолдағы 3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Нормативтiк құқықтық кесiмнiң жобасы";

      реттiк нөмiрi 3.7-жолдағы 3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Нормативтiк құқықтық кесiмнiң жобасы";

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 3.12-жолмен толықтырылсын:

"3.12.   Ауыл шаруашылығы шикізатын     Қазақстан   АШМ,      2005
         өндiру мен қайта өңдеу         Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         саласында кластерлік баста-    касының     ИСМ,      маусым
         маларды іске асыру арқылы      Үкiметi     облыс-
         аграрлық өндiрiстi индустрия-  қаулысының  тардың,
         ландыруды қарастыра отырып,    жобасы      Астана
         аграрлық өнеркәсіп кешенiн                 және
         тұрақты дамыту жөнiнде                     Алматы
         шаралар кешенiн әзiрлеу                    қала-
                                                    ларының
                                                    әкiмдерi      ";

      "4. Инфрақұрылым саясаты" деген бөлiмде:
      реттiк нөмірi 4.5-жолда 4-бағандағы "ККМ" деген аббревиатура "БҒМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      "5. Сауда саясаты" деген бөлiмде:
      "5.1. Сыртқы сауда" деген кiшi бөлімде:
      реттiк нөмiрлерi 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4-жолдарда 4-бағандағы "КБА" деген аббревиатура "Қаржыминi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "5.2. Iшкi сауда" деген кiші бөлімде:
      реттiк нөмірлерi 5.2.1., 5.2.3-жолдар алынып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 5.2.2-жолда 4-бағандағы "КБА" деген аббревиатура "Қаржымині" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "6. Әлеуметтік саясат" деген бөлiмде:
      "6.1. Бiлiм беру" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрлерi 6.1.7., 6.1.9., 6.1.10-жолдар алынып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 6.1.8-жолда 3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат";

      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрлерi 6.1.14., 6.1.15., 6.1.16., 6.1.17., 6.1.18., 6.1.19., 6.1.20., 6.1.21., 6.1.22., 6.1.23, 6.1.24-жолдармен толықтырылсын:

"6.1.14. "2006 - 2011 жылдарға          Қазақстан   БҒМ       2005
         арналған "Қазақстан балалары"  Республи-             жылғы
         мемлекеттiк бағдарламасын      касының               IV
         әзiрлеу                        Президентi            тоқсан
                                        Жарлығының
                                        жобасы

6.1.15.  Техникалық мамандықтар         Қазақстан   БҒМ       2005
         бойынша бес жоғары оқу         Республи-             жылғы
         орнында жаңа магистрлік        касының               қыр-
         (шеберханалық) және екеуiнде   Yкiметiне             күйек
         докторлық бағдарламаларды      ақпарат
         (Ph.D) енгізу

6.1.16.  Республикалық бюджеттен        Қазақстан   БҒМ,      2005-
         қаржыландырылатын өңіраралық   Республи-   ЭБЖМ,     2008
         кәсiптiк орталықтарды кезең-   касының     ИСМ,     жылдар,
         кезеңiмен құру жөнінде         Үкiметi     ЕХҚМ,    жыл
         экономиканың жекелеген         қаулы-      Атырау   сайын,
         салалары бойынша (мұнай-       ларының     және     қараша
         газ саласы бойынша Атырау      жобалары    Шығыс
         облысында (2006 ж.), отын-                 Қазақ-
         энергетикалық сала бойынша                 стан,
         Павлодар облысында (2007 ж.),              Павлодар,
         өңдеу саласы бойынша Оңтүстiк              Оңтүстік
         Қазақстан облысында (2008 ж.)              Қазақстан
         және машина жасау бойынша                  облыс-
         Шығыс Қазақстан облысында                  тарының
         (2009 ж.) техникалық және                  әкiмдерi
         қызмет көрсету еңбегi
         саласының кадрларын даярлау
         және қайта даярлау жөнiнде
         ұсыныстар енгiзу

6.1.17.  Халықаралық стандарттарға      Қазақстан   БҒM, ДСМ  2005
         сәйкес жоғары оқу орындарында  Республи-             жылғы
         сапа менеджментінің жүйесін    касының               қазан,
         кезең-кезеңiмен енгiзу         Үкiметiне             қара-
         жөнiнде жұмыс жүргiзу          ақпарат               ша,
                                                              жел-
                                                              тоқсан

6.1.18.  Бiлiм беру кредиттерi санының  Қазақстан   БҒМ, ДСМ, 2005
         есебiнен 2005 - 2006 оқу       Республи-   ЭБЖМ, ӘдМ жылғы
         жылында мемлекеттiк бiлiм      касының               маусым
         беру гранттарының санын        Үкiметi
         50 %-ға арттыру                қаулысының
                                        жобасы

6.1.19.  Елдi көгалдандырудың           Қазақстан   АШМ, БҒМ, 2005
         2005 - 2007 жылдарға арналған  Республи-   ККМ,      жылғы
         бастамаларын iске асырудың     касының     ҚОҚМ,     маусым
         "Жасыл ел" бағдарламасын       Үкiметi     облыс-
         әзiрлеу                        қаулысының  тардың,
                                        жобасы      Астана
                                                    және
                                                    Алматы
                                                    қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

6.1.20.  "Жоғары оқу орнының үздік      Қазақстан   БҒМ, ДСМ, 2005
         оқытушысы" мемлекеттiк         Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         грантын тағайындау             касының     жоғары    тамыз
                                        Үкiметi     оқу орын-
                                        қаулысының  дарының
                                        жобасы      қауым-
                                                    дастығы
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)

6.1.21.  Жоғары оқу орындарының         Қазақстан   БҒМ, ДСМ  2005
         қызметкерлерiне еңбекақы       Республи-             жылғы
         төлеудiң сараланған жүйесiн    касының               маусым
         әзiрлеу                        Үкiметiне
                                        ақпарат

6.1.22.  Даярлаудың бағыттары, елдерi   Қазақстан   БҒМ, CIM, 2005
         мен деңгейі (бакалавр, ма-     Республи-   ДСМ, ӘдМ  жылғы
         гистр, Ph.D докторы) бойынша   касының               мамыр
         квоталар белгiлеудi көздей     Үкiметi
         отырып, кадрларды шетелдерде   қаулысының
         оқыту бағдарламасын норма-     жобасы
         тивтiк және институционалдық
         қолдауды қамтамасыз ету.
         Бакалавриат деңгейiнде оқудың
         мiндеттi шарты ретiнде ҰБТ-ны
         тапсырғаны (90 баллдан төмен
         емес) туралы сертификатының
         және конкурстық комиссия
         шешiмiнiң болуын белгiлеу

6.1.23.  Бiлiм және ғылым министрлiгі   Қазақстан   БҒМ, Қар- 2005
         жанындағы "Қаржы орталығы"     Республи-   жыминi,   жылғы
         мемлекеттiк мекемесiнiң        касының     ҚНРА      шiлде
         базасында                      Үкiметi     (келiсiм
                                        қаулысының  бойынша),
                                        жобасы      ДСМ
         2005 - 2009 жылдарға арналған  Қазақстан             2005
         республикалық бюджеттен оны    Республи-             жылғы
         капиталдандыруға 2 млрд.       касының               шiлде
         теңге, оның iшiнде 2005 ж. -   Үкiметi
         600 млн. теңге бөле отырып,    қаулысының
         екiншi деңгейдегi банктер      жобасы
         беретiн студенттiк кредит-
         терге кепiлдiк беру жөнінде
         ұйым құру

6.1.24.  Жоғары оқу орындарының сту-    Қазақстан   БҒМ, ДСМ  2005
         денттерiне, магистранттарына   Республи-             жылғы
         және колледждердің оқушыларына касының               мамыр
         стипендия мөлшерiн көбейту     Үкiметi
                                        қаулысының
                                        жобасы                    ";

      "6.2. Денсаулық сақтау" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрі 6.2.3-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"6.2.3.  Қазақстан Республикасында      Қазақстан   ДСМ       2005
         азаматтардың денсаулығын       Респу-                жылғы
         сақтау туралы (жаңа редакция)  бликасы               ІІ
                                        Заңының               тоқсан
                                        жобасы                   ";

      реттiк нөмiрлерi 6.2.5., 6.2.8., 6.2.11., 6.2.12., 6.2.14., 6.2.15-жолдар алынып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 6.2.13-жолда:
      4-баған ", ИСМ" деген аббревиатурамен толықтырылсын;

      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2006 жылғы IV тоқсан";

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 6.2.16., 6.2.17-жолдармен толықтырылсын:

"6.2.16. Темiр тапшылығы бар анемия,    Қазақстан   ДСМ,      2005
         асқазан-iшек жолдары ауру-     Республи-   облыс-    жылғы
         лары, өкпенiң қабынуы,         касының     тардың,   жел-
         созылмалы бронхит және         Үкiметiне   Астана    тоқ-
         бронхиалдық демiкпе сырқат-    есеп        және      саннан
         тары бойынша диспансерлiк                  Алматы    бастап
         есептегi балалар мен жасөс-                қалала-   тоқсан
         пiрiмдердi Денсаулық сақтау                рының     сайын
         министрлiгi бекiткен тiзбеге               әкiмдерi
         сәйкес амбулаторлық емдеу
         кезiнде тегiн дәрiлiк зат-
         тармен қамтамасыз ету үшiн
         жыл сайын республикалық
         бюджеттен жергiлiктi бюджет-
         терге кемiнде 1,0 млрд.
         теңге бөлу

6.2.17.  Артериялық гипертензия,        Қазақстан   Облыс-    2005
         жүректiң ишемиялық ауруы,      Республи-   тардың,   жылғы
         созылмалы обструктивтiк өкпе   касының     Астана    жел-
         ауруы, өкпенiң қабынуы, жара   Үкiметiне   және      тоқ-
         аурулары бойынша диспансерлiк  есеп        Алматы    саннан
         есептегi азаматтарды Денсау-               қалала-   бастап
         лық сақтау министрлiгi                     рының     тоқсан
         бекiткен тiзбеге сәйкес                    әкiмдерi, сайын
         амбулаторлық емдеу кезiнде                 ДСМ
         жеңiлдiк шарттарында дәрiлiк
         заттармен қамтамасыз ету үшін
         республикалық бюджеттен жер-
         гiлiктi бюджеттерге жыл сайын
         кемiнде 1,8 млрд. теңге бөлу                             ";

      "6.3. Жұмыспен қамту және еңбек" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 6.3.5-жолда 4-бағандағы "АқМ, МәдМ" деген сөздер "МАСМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      "6.4. Халықты әлеуметтiк қорғау" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 6.4.7-жолда:
      2-бағанда "Ана мен балаға" деген сөздер "Балалы отбасыларға берiлетiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-бағанда "2004 жылғы IV тоқсан" деген сөздер "Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданғаннан кейiн бiр ай мерзiмде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 6.4.9., 6.4.10., 6.4.11., 6.4.12-жолдармен толықтырылсын:

"6.4.9.  Аз қамтылған отбасыларға       Қазақстан   ЕХҚМ,     2005
         2006 жылдан бастап 18 жасқа    Респу-      облыс-    жылғы
         дейiнгi балаларға ай сайынғы   бликасы     тардың,   тамыз
         жәрдемақылар төлеу, 4 және     Заңының     Астана
         одан көп бiрге тұратын         жобасы      және
         кәмелетке толмаған балалары                Алматы
         бар көп балалы аналарға,                   қала-
         "Алтын алқа", "Күмiс алқа"                 ларының
         белгiлерiмен немесе І және                 әкiмдерi
         ІІ дәрежелi "Ана даңқы"
         орденiмен марапатталған        Қазақстан             2005
         аналарға арнаулы мемлекеттiк   Республи-             жылғы
         жәрдемақылардың мөлшерiн       касының               қараша
         4000 теңгеге дейiн көбейту     Үкiметiне
         бөлiгiндегi толықтыруларды     ақпарат
         "Балалы отбасыларға берiлетiн
         мемлекеттiк жәрдемақылар
         туралы", "Қазақстан Республи-
         касының кейбiр заңнамалық
         актiлерiне әлеуметтiк қамсыз-
         дандыру мәселелерi бойынша
         өзгерiстер мен толықтырулар
         енгізу туралы" Қазақстан
         Республикасының заңдарында
         көздеу

6.4.10.  2006 жылғы 1 шiлдеден бастап   Қазақстан   ЕХҚМ      2005
         бiр жасқа дейiнгi бала күтiмi  Респу-                жылғы
         жөнiндегі мемлекеттiк жәрде-   бликасы               қараша
         мақылар енгізу бөлiгінде       Заңының
         "Балалы отбасыларына төлене-   жобасы
         тiн мемлекеттiк жәрдемақылар
         туралы" Қазақстан Республи-    Қазақстан             2005
         касының Заңына түзетулер       Республи-             жылғы
         енгізудi көздеу                касының               жел-
                                        Үкiметi               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы

6.4.11.  Мүгедектердiң барлық           Қазақстан   EXҚM      2005
         санаттарына және жасына        Респу-                жылғы
         байланысты жәрдемақы алушы-    бликасы               тамыз
         ларға, сондай-ақ мемлекеттiк   Заңының
         арнайы жәрдемақылар алушы-     жобасы
         ларға мемлекеттiк әлеуметтiк
         жәрдемақыларды 1000 теңгеге
         қосымша арттыруды "Қазақстан
         Республикасының кейбiр заң-
         намалық актiлерiне әлеуметтiк
         қамсыздандыру мәселелерi
         бойынша өзгерiстер мен толық-
         тырулар енгiзу туралы" Қазақ-
         стан Республикасының Заңында
         көздеу

6.4.12.  2006 жылдан бастап асырау-     Қазақстан   EXҚМ      2005
         шысынан айырылған 247 мың      Респу-                жылғы
         отбасына 300-ден 1000 теңгеге  бликасы               тамыз
         дейiнгi сомада қосымша қолдау  Заңының
         көрсетудi "Қазақстан Респу-    жобасы
         бликасының кейбiр заңнамалық
         актiлерiне әлеуметтiк қамсыз-
         дандыру мәселелерi бойынша
         өзгерiстер мен толықтырулар
         енгiзу туралы" Қазақстан
         Республикасының Заңында
         көздеу                                                  ";

      "6.5. Мәдениет" деген кiшi бөлiмде:
      реттік нөмiрi 6.5.5., 6.5.12-жолдар алынып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 6.5.13-жолда:
      4-бағанда "МәдМ" деген сөз "БҒМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2005 жылғы I тоқсан";

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 6.5.14., 6.5.15-жолдармен толықтырылсын:

"6.5.14. Мәдениет саласын дамытудың     Қазақстан   МАСМ      2005
         2006 - 2008 жылдарға арналған  Республи-             жылғы
         бағдарламасын әзiрлеу          касының               қараша
                                        Үкiметi
                                        қаулысының
                                        жобасы

6.5.15.  Қазақстан Республикасы         Қазақстан   МАСМ      2005
         Президентiнiң 2001 жылғы 7     Республи-             жылғы
         ақпандағы N 550 Жарлығымен     касының               қараша
         бекiтiлген Тiлдердi қолдану    Президентi
         мен дамытудың 2001 - 2010      Жарлығының
         жылдарға арналған мемлекеттік  жобасы
         бағдарламасының мемлекеттiк
         тiлдi дамытуға қатысты
         бөлiгiне өзгерiстер енгізу                             ";

      "6.6. Спорт және туризм" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмірі 6.6.4-жол алынып тасталсын;

      реттік нөмiрi 6.6.5-жолда:
      4-бағанда "ТурСА" деген аббревиатура "МАСМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "IV тоқсан, жыл сайын";

      реттiк нөмiрлерi 6.6.6., 6.6.8., 6.6.9., 6.6.10., 6.6.11-жолдарда 4-бағандағы "ТурСА" деген аббревиатура "МАСМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      реттік нөмiрi 6.6.7-жолда:
      3-бағанда "Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының жобасы" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Үкiметіне есеп" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-бағанда "ТурСА" деген аббревиатура "МАСМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      5-бағанда "2005 жылғы III тоқсан" деген сөздер "2006 жылғы IV тоқсан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттік нөмірi 6.6.12-жолда 4-бағандағы "ТурСА" деген аббревиатура "ИСМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      "6.7. Демография және көшi-қон" деген кiшi бөлiмде:
      реттік нөмiрi 6.7.1-жол алынып тасталсын;

      реттік нөмірi 6.7.2-жолда 4-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "ЕХҚМ, СIМ, ӘдМ, IIМ, ҰҚК (келісiм бойынша)";

      "7. Мемлекеттік peттеу" деген бөлiмде:
      "7.1. Кәсiби Үкiмет" деген кіші бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 7.1.1-жолда 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2005 жылғы I тоқсан";

      реттік нөмiрi 7.1.9-жол алынып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 7.1.14-жолда 2-бағанда "2010" деген сандар "2008" деген сандармен ауыстырылсын;

      "7.2. Мемлекеттік басқару органдарының функциялары мен өкiлеттiктерiн айқындау және ажырату" деген кiшi бөлiм:
      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрлерi 7.2.4., 7.2.5., 7.2.6., 7.2.7., 7.2.8., 7.2 .9., 7.2.10., 7.2.11., 7.2.12 ., 7.2.13-жолдармен толықтырылсын:

"7.2.4.  "Қазақстан Республикасында     Қазақстан   ӘдМ,      2005
         жергiлiктi өзiн-өзi басқару    Респу-      ЭБЖМ,     жылғы
         туралы" Қазақстан Республи-    бликасы     орталық   қараша
         касы Заңының жобасын әзiрлеу   Заңының     және жер-
                                        жобасы      гiлiктi
                                                    атқарушы
                                                    органдар

7.2.5.   Жергiлiктi өзiн-өзi            Қазақстан   ЭБЖМ,     2006
         басқаруды дамытуды  қолдаудың  Республи-   ӘдМ,      жылғы
         2006 - 2008 жылдарға арналған  касының     орталық   сәуiр
         мемлекеттiк бағдарламасын      Президентi  және жер-
         әзiрлеу                        Жарлығының  гiлiктi
                                        жобасы      атқарушы
                                                    органдар

7.2.6.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ЭБЖМ,     2006
         Президентiне мемлекеттiк       Республи-   орталық   жылғы
         басқару жүйесiн және Үкiмет    касының     атқарушы  ақпан
         құрылымын жетiлдiру жөнiнде    Прези-      органдар
         ұсыныстар әзiрлеу              дентiне
                                        ұсыныстар

7.2.7.   Мемлекеттiк дерекқорларды,     Қазақстан   АБА, ҰҚК  2005
         бiрыңғай көлiктiк ортаны,      Республи-   (келiсiм  жылғы
         үкiметтiк порталды, ұлттық     касының     бойынша), жел-
         сәйкестендiру жүйесiн,         Үкiметiне   орталық   тоқ-
         электронды мемлекеттiк сатып   ақпарат     және жер- сан,
         алуды, электронды құжат                    гiлiктi   2006
         айналымы мен мұрағаттарды                  атқарушы  жылғы
         қоса алғанда, "электронды                  органдар, жел-
         үкiмет" инфрақұрылымын                     сондай-ақ тоқсан
         құру жөнiндегi жұмыстарды                  өзге де
         орындауды қамтамасыз ету,                  мемле-
         мемлекеттiк органдардың                    кеттiк
         электронды қызметтерiн                     органдар
         ақпараттық қауiпсiздiктiң
         лайықты деңгейiн қамтамасыз
         етуді ecкepe отырып құру
         және дамыту

7.2.8.   Орталық және жергіліктi        Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         атқарушы, сондай-ақ өзге де    Республи-   ИСМ, МҚА  жылғы
         мемлекеттік органдар көрсе-    касының     (келiсiм  жел-
         тетiн әкiмшiлiк мемлекеттік    Үкiметiне   бойынша), тоқсан
         қызметтерге оларды жiктеу      ұсыныс      орталық
         және олардың бiр бөлігін                   және жер-
         мемлекеттiк емес секторға                  гiлiктi
         беру мақсатында талдау                     атқарушы
         жүргiзу                                    органдар,
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттiк
                                                    органдар

7.2.9.   Нормативтiк құқықтық базаға    Қазақстан   АБА,      2006
         әкiмшiлiк мемлекеттік қыз-     Республи-   орталық   жылғы
         меттер мен оларды көрсету      касының     және жер- тамыз
         регламенттерiне жүргізілген    Үкiметiне   гілiктi
         талдау нәтижелерi бойынша      ақпарат     атқарушы
         өзгерiстер енгiзу                          органдар,
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттiк
                                                    органдар

7.2.10.  Әкiмшiлiк рәсімдерді оңай-     Қазақстан   ЭБЖМ,     2006
         латуды ақпараттық техноло-     Республи-   ИСМ, МҚА  жылғы
         гияларды енгізудi және         касының     (келiсiм  жел-
         мемлекеттік қызметшілердiң     Yкiметi     бойынша), тоқсан
         бiлiктілiгiн арттыруды         қаулысының  орталық
         ескере отырып, орталық         жобасы      және жер-
         және жергiлiктi атқарушы                   гілiкті
         органдардың құрылымы мен                   атқарушы
         санын оңтайландыру                         органдар,
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттiк
                                                    органдар

7.2.11. Мемлекеттiк органдар            Қазақстан   ЭБЖМ, МҚА 2005
        қызметiнiң тиiмдiлiгi мен       Республи-   (келiсiм  жылғы
        сапасын бағалау жүйесiн         касының     бойынша)  қыр-
        әзiрлеу                         Президентi            күйек
                                        Жарлығының
                                        жобасы

7.2.12.  Әкiмдердiң маслихаттардың      Қазақстан   ЭБЖМ, ӘдМ 2005
         алдында есеп беруiн кеңей-     Республи-             жылғы
         туге, бағытталған Қазақстан    касының               жел-
         Республикасының Президентi     Президентi            тоқсан
         Жарлығының жобасын әзiрлеу     Жарлығының
                                        жобасы

7.2.13.  Астана, Алматы қалаларында     Қазақстан   ӘдМ       2005
         "Жалғыз терезе" қағидаты       Республи-             жылғы
         бойынша халыққа қызмет         касының               ІІ
         көрсету орталықтары" туралы    Үкiметi               тоқсан
         үлгi ереже әзiрлеу             қаулысының
                                        жобасы                   ";

      "7.3. Мемлекеттiк активтердi басқару" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 7.3.1-жолда:
      4-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "ЭБЖМ, Қаржыминi, ЭМРМ, ИСМ, Ұлттық Банк (келiсiм бойынша)";

      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2006 жылғы III тоқсан";

      реттiк нөмiрi 7.3.2-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"7.3.2.  Коммуналдық меншiк объектi-    Әкiмдердiң  Облыс-    2005
         лерiн мақсатты және тиiмдi     шешiмдерi,  тардың,   жылғы
         пайдалануды  бақылау жүйесiн   Қазақстан   Астана    III
         жетiлдiру жөнiнде шаралар      Республи-   және      тоқсан
         қабылдау                       касының     Алматы
                                        Үкiметiне   қала-
                                        есеп        ларының
                                                    әкiмдерi      ";

      реттiк нөмiрi 7.3.4-жолда 4-бағандағы "АқМ" деген сөз "МАСМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын, "ТМРА" деген аббревиатурадан кейiн "(келiсiм бойынша)" деген сөздер алынып тасталсын;

      "7.4. Баға және тариф саясаты" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 7.4.2-жолда 4-бағандағы "ТМРА (келiсiм бойынша)" деген сөздер "ИСМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 7.4.3-жол алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 7.4.4., 7.4.5., 7.4.6-жолдармен толықтырылсын:

"7.4.4.  Табиғи монополия субъектiле-   Қазақстан   ТМРА      2005-
         рiне техникалық және қаржылық  Республи-             2006
         сараптама жүргiзу              касының               жылдар
                                        Үкiметiне             IV
                                        есеп                  тоқсан

7.4.5.   Монополистер қызметiнiң        Қазақстан   ТМРА      2005-
         мониторингi жөнiнде элек-      Республи-             2006
         тронды дерекқор құру           касының               жылдар
                                        Үкiметiне             IV
                                        есеп                  тоқсан

7.4.6.   Табиғи монополия субъек-       Нормативтiк  TMPA     2005-
         тілерiнiң қызметтерiне         құқықтық              2007
         (жұмыстарына, тауарларына)     кесiмдердiң           жылдар
         тариф түзу әдiстемесiн         жобалары
         әзiрлеу                                                  ";

      "7.5. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 7.5.2-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"7.5.2.  Озонды бұзатын заттар шыға-    Қазақстан   ҚОҚМ      2006
         рындыларын қысқарту жөнiндегi  Республи-             жылғы
         шараларды әзiрлеу              касының               IV
                                        Үкiметi               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы                   ";

      реттiк нөмiрi 7.5.3-жолда 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2005 жылғы IV тоқсан";

      реттік нөмiрi 7.5.15-жолда:
      3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Нормативтiк құқықтық кесiмнiң жобасы";

      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2005 жылғы II тоқсан";

      реттiк нөмiрi 7.5.16-жол алынып тасталсын;

      "8. Заң шығару қызметi" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 8.2-жолда 5-бағандағы "2004" деген сандар "2005" деген сандармен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9-жолдармен толықтырылсын:

"8.5.    "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   ЖС        2005
         кейбiр заңнамалық актiлерiне   Респу-      (келiсiм  жылғы
         атқарушылық iс жүргiзу мәсе-   бликасы     бойынша), тамыз
         лелерi бойынша өзгерiстер      Заңының     ӘдМ
         мен толықтырулар енгізу        жобасы
         туралы" Қазақстан Респу-
         бликасы Заңының жобасын
         әзiрлеу

8.6.     "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   ЖС        2006
         сот жүйесi және судьялардың    Респу-      (келiсiм  жылғы
         мәртебесi туралы" Қазақстан    бликасы     бойынша),   І
         Республикасының Конституция-   Консти-     ӘдМ,      тоқсан
         лық Заңына өзгерiстер мен      туциялық    ЭБЖМ,
         толықтырулар енгiзу туралы"    Заңының     Қаржыминi
         Қазақстан Республикасы         жобасы
         Конституциялық Заңының
         жобасын әзiрлеу

8.7.     Мемлекеттiк қызмет академия-   Нормативтiк  МҚА      2005
         сының құрамында Сот төрелiгі   құқықтық    (келiсiм  жылғы
         институтын құру және оның      кесiмнiң    бойынша), мамыр
         базасында судьялардың,         жобасы      ЖС
         прокурорлардың және адвокат-               (келiсiм
         тардың бiлiктiлігін арттыруды              бойынша),
         ұйымдастыру                                Қаржыми-
                                                    нi, ӘдМ,
                                                    Бас про-
                                                    куратура
                                                    (келісiм
                                                    бойынша)

8.8.     "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   ӘдМ, IIМ, 2005
         кейбiр заңнамалық актiлерiне   Респу-      ЭСЖҚА     жылғы
         адвокатура мәселелерi бойынша  бликасы     (келiсiм  жел-
         өзгерiстер мен толықтырулар    Заңының     бойынша), тоқсан
         енгiзу туралы" Қазақстан       жобасы      Бас про-
         Республикасы Заңының жобасын               куратура
         әзiрлеу                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    ҰҚК
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)

8.9.     "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   ӘдМ, ЖС   2005
         кейбiр заңнамалық актiлерiне   Респу-      (келiсiм  жылғы
         алқабилер соты институтын      бликасы     бойынша), мамыр
         енгізу мәселелерi бойынша      Заңдарының  Бас про-
         өзгерiстер мен толықтырулар    жобалары    куратура
         енгiзу туралы", "Алқабилер                 (келiсiм
         туралы" Қазақстан Республи-                бойынша),
         касы Заңдарының жобаларын                  ЭБЖМ
         әзiрлеу                                                 ";

      "9. Қаржы және салық-бюджет саясаты" деген бөлiмде:
      "9.1. Ақша-кредит саясаты" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 9.1.6-жолда 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2005 жылғы II тоқсан";

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 9.1.7-жолмен толықтырылсын:

"9.1.7.  Акционерлiк қоғамдардың        "Қазақстан  ҚНРА      2005
         меншiк иелерi (меншiк)         Республи-   (келiсiм  жылғы
         құрылымының, олардың аффи-     касының     бойынша)  мамыр,
         лиирленген тұлғалары және      кейбiр                2005
         бiрiншi кезекте банктер        заңнамалық            жылғы
         туралы мәлiметтердiң ашық-     актiлерiне            жел-
         тығын және жариялылығын        лицензиялау           тоқсан
         қамтамасыз ету үшiн шаралар    және шоғыр-
         қабылдау. Банктердiң           ландырылған
         аффилиирленген тұлғалармен     қадағалау
         жасалатын мәмiлелерiн          мәселелерi
         қадағалауды жетiлдiру          бойынша
                                        өзгерiстер
                                        мен толық-
                                        тырулар
                                        енгiзу
                                        туралы"
                                        Қазақстан
                                        Республикасы
                                        Заңының
                                        жобасы
                                        "Қазақстан            2005
                                        Республи-             жылғы
                                        касының               сәуiр
                                        кейбiр
                                        заңнамалық
                                        актiлерiне
                                        бағалы
                                        қағаздар
                                        рыногы
                                        және
                                        акционерлiк
                                        қоғамдар
                                        мәселелерi
                                        бойынша
                                        өзгерiстер
                                        мен толық-
                                        тырулар
                                        енгiзу
                                        туралы" заң
                                        жобасын
                                        енгiзу
                                        туралы
                                        Қазақстан
                                        Республи-
                                        касының
                                        Үкiметiне
                                        ақпарат
                                        Ведомстволық          2006
                                        нормативтiк           жылғы
                                        құқықтық              ақпан
                                        кесiмдерге
                                        өзгерiстер
                                        мен толық-
                                        тырулар
                                        енгiзу
                                        туралы
                                        Қазақстан
                                        Республи-
                                        касының
                                        Үкiметiне
                                        ақпарат                  ";

      "9.3. Бюджет саясаты" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 9.3.7-жолда 4-бағандағы "МСА" деген аббревиатура "Қаржыминi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 9.3.8-жолда:
      4-бағанда "МСА" деген аббревиатура "Қаржыминi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5-бағанда "2004" деген сандар "2005" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 9.3.10-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"9.3.10. Қазақстан Республикасының      Қазақстан   Қаржыминi 2005
         мемлекеттiк сатып алу жүйе-    Республи-             жылғы
         сiн дамытудың 2006 - 2008      касының               IV
         жылдарға арналған бағдар-      Yкiметi               тоқсан
         ламасын әзiрлеу                қаулысының
                                        жобасы                   ";

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 9.3.11., 9.3.12-жолдармен толықтырылсын:

"9.3.11. 2005 және 2007 жылдардың       Қазақстан   ЕХҚМ,     2005
         республикалық бюджеттерiнде    Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         қосымша қаражат көздей         касының     облыс-   маусым,
         отырып, мемлекеттiк қызмет-    Үкiметi     тардың,   2006
         шiлердiң және мемлекеттiк      қаулы-      Астана    жылғы
         мекемелер қызметкерлерiнiң     ларының     және      жел-
         жалақысын есептеу үшiн         жобалары    Алматы    тоқсан
         базалық лауазымдық жалақы                  қалала-
         мөлшерiн нақтылау                          рының
                                                    әкiмдерi

9.3.12.  Мемлекеттiк қызметшiлер мен    Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         мемлекеттiк мекемелер қызмет-  Республи-   ЕХҚМ, МҚА жылғы
         керлерiнiң жалақысын есептеу   касының     (келiсiм  маусым
         үшін базалық лауазымдық        Үкiметi     бойынша),
         жалақының мөлшерiн нақтылау    қаулысының  облыс-
         және 2005 және 2007 жылдардың  жобасы      тардың, 
         республикалық бюджеттерiнде                Астана
         қосымша қаражат көздей                     және
         отырып, 2005 жылғы 1 шiлдеден              Алматы
         бастап жалақының орташа                    қалала-
         есеппен 32 %-ға және 2007                  рының
         жылғы 1 қаңтардан бастап                   әкiмдерi
         30 %-ға өсуiн қамтамасыз       Қазақстан             2006
         ететiн еңбекақы төлеу          Республи-             жылғы
         жүйесiн жетiлдiру жөнiнде      касының               жел-
         ұсыныс енгiзу                  Президентi            тоқсан
                                        Жарлығының
                                        жобасы                   ";

      "9.4. Инвестициялық саясат" деген кiшi бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 9.4.1-жол алынып тасталсын;

      реттiк нөмiрі 9.4.5-жолда 5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2005 жылғы II тоқсан";

      "10. Мемлекеттiң қауiпсiздігін қамтамасыз ету, құқықтық тәртiптi нығайту және қылмысқа қарсы күрес" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 10.3-жолда 2-бағандағы "2006" деген сандар "2007" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 10.4-жолда 5-бағандағы "2004" деген сандар "2006" деген сандармен ауыстырылсын;

      реттік нөмiрi 10.11-жолда:
      4-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бас прокуратура (келiсім бойынша), ЭСЖҚА (келiсiм бойынша), СIМ";

      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2006 жылғы III тоқсан";

      реттiк нөмiрi 10.12-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"10.12.  "Заңсыз жолмен алынған         Қазақстан   Бас про-  2005
         кiрiстердi заңдастыруға        Респу-      куратура  жылғы
         (жылыстатуға) және терро-      бликасы     (келiсiм  тамыз
         ризмді қаржыландыруға қарсы    Заңының     бойынша),
         iс-қимыл туралы" Қазақстан     жобасы      ЭСЖҚА
         Республикасы Заңының жобасын               (келiсiм
         әзiрлеу                                    бойынша),
                                                    ҚНРА
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    Ұлттық
                                                    Банк
                                                    (келiсім
                                                    бойынша)      ";

      реттiк нөмiрлерi 10.15., 10.16-жолдар алынып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 10.18-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"10.18.  Табиғи және техногендік        Қазақстан   ТЖМ       2005
         сипаттағы төтенше жағдай-      Республи-             жылғы
         лардың алдын алумен жоюдың     касының               II
         және мемлекеттік басқару       Үкiметi               тоқсан
         жүйесін жетiлдірудiң           қаулысының
         2006 - 2015 жылдарға арналған  жобасы
         тұжырымдамасын әзiрлеу                                   ";

      мынадай мазмұндағы реттік нөмiрлерi 10.19., 10.20., 10.21., 10.22., 10.23., 10.24., 10.25., 10.26., 10.27-жолдармен толықтырылсын:

"10.19.  Астана, Алматы қалаларында     Қазақстан   ЭдМ, АБА, 2005
         "жалғыз терезе" қағидаты       Республи-   Қаржыми-  жылғы
         бойынша халыққа қызмет         касының     ні, ЭБЖМ, мамыр,
         көрсету орталықтарын құру      Үкiметi     ЖРА, IIМ, 2005
                                        қаулыла-    Астана    жылғы
                                        рының       және      қыр-
                                        жобалары    Алматы    күйек
                                                    қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

10.20.   Қолданыстағы заңға тәуелді     Қазақстан   ЭСЖҚА     2005
         кесiмдерге оларда сыбайлас     Республи-   (келісім  жылғы
         жемқорлық бұзушылықтары үшін   касының     бойынша), 15
         жағдай туғызатын нормалардың   Үкiметі     ӘдМ,      қыркү-
         болуы тұрғысында тексерiс      қаулысының  орталық   йекке
         жүргiзу                        жобасы      және жер- дейiн
                                                    гiлiктi
                                                    атқарушы,
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттiк
                                                    органдар

10.21.   Қолданыстағы заңнамаға         Нормативтік ЭБЖМ,     2005
         лицензиялау және рұқсат беру   құқықтық    ИСМ,      жылғы
         жүйесi мәселелерi бойынша      кесiмдердiң ЭМРМ,     тамыз
         тексерiс жүргізудi аяқтау,     жобалары    ККМ, ТЖМ,
         рұқсат беру құжаттарын алу                 ҚОҚМ,
         рәсiмдерiн оңайлату және                   Ұлттық
         лицензияланатын қызмет                     Банк
         түрлерiн қысқарту жөнiнде                  (келiсiм
         ұсыныстар енгiзу                           бойынша),
                                                    БҒM, АШМ,
                                                    ЕХҚМ, ДСМ,
                                                    IIМ, ӘдМ

10.22.   Мыналарды:                     Қазақстан   МҚА       2005
         1) облыстардың, Астана және    Республи-   (келiсiм  жылғы
         Алматы қалаларының тәртiптiк   касының     бойынша)  мамыр
         кеңестерiн Қазақстан Респу-    Президентi
         бликасы Мемлекеттiк қызмет     Жарлығының
         iстерi агенттiгiне берудi;     жобасы
         2) Тәртiптiк кеңестер туралы
         ереженi бекiтудi көздейтiн
         Қазақстан Республикасының
         Президентi Жарлығының жобасын
         әзiрлеу

10.23.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         ұлттық қауiпсiздiгiнiң         Республи-   орталық   жылғы
         2006 - 2010 жылдарға арнал-    касының     және      1
         ған стратегиясын әзiрлеу       Президентi  жергi-    шiл-
                                        Жарлығының  лiктi ат- деге
                                        жобасы      қарушы,   дейін
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттiк
                                                    органдар

10.24.   Қазақстан Республикасында      Қазақстан   ІІМ,      2005
         нашақорлыққа және есiрткi      Республи-   мүдделi   жылғы
         бизнесiне қарсы күрестің       касының     орталық   IV
         2006 - 2008 жылдарға арнал-    Үкiметі     мемле-    тоқсан
         ған бағдарламасын әзiрлеу      қаулысының  кеттік
                                        жобасы      органдар,
                                                    облыс-
                                                    тардың,
                                                    Астана
                                                    және
                                                    Алматы
                                                    қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

10.25.   Сыбайлас жемқорлыққа қарсы     Қазақстан   ЭСЖҚА     2005
         күрестiң 2006 - 2010 жылдарға  Республи-   (келiсiм  жылғы
         арналған мемлекеттік бағдар-   касының     бойынша), 1 та-
         ламасын әзiрлеу                Президентi  орталық   мызға
                                        Жарлығының  және жер- дейiн
                                        жобасы      гiлiкті
                                                    атқарушы,
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттік
                                                    органдар

10.26.   Ықтимал террористiк актiлер-   Нормативтiк ТЖМ       2005
         мен байланысты төтенше жағ-    құқықтық              жылғы
         дайлардың салдарларын жою      кесiмнiң              III
         жөнiндегi iс-қимылдарға        жобасы                тоқсан
         Қазақстан Республикасы
         Төтенше жағдайлар министр-
         лiгінiң құтқарушы бөлiмше-
         лерiн оқыту бағдарламаларын
         пысықтау

10.27.   Қазақстан Республикасы         Нормативтiк ТЖМ       2006
         Төтенше жағдайлар министрлігі  құқықтық              жылғы
         бөлiмшелерiнің ықтимал терро-  кесiмнiң              II
         ристік актiлердiң салдарларын  жобасы                тоқсан
         жоюға дайындығын қамтамасыз
         ету үшiн оларды жабдықтармен
         және құрал-сайманмен
         жарақтандыру                                             ";

      "11. Iшкi саяси тұрақтылық және қоғамды топтастыру" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 11.3-жолда:
      4-бағанда "МәдМ" деген сөз "МАСМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      реттiк нөмiрi 11.4-жол алынып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 11.5-жолда:
      4-бағанда "АқМ" деген сөз "МАСМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2005 жылғы IV тоқсан";

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11-жолдармен толықтырылсын:

"11.7.   Этникалық және конфессионал-   Қазақстан   МАСМ      2005
         дық келiсiмнiң 2006 - 2008     Республи-             жылғы
         жылдарға арналған қазақс-      касының               IV
         тандық үлгiсiн жетiлдiру       Үкiметi               тоқсан
         жөнiндегі бағдарламаны         қаулысының
         әзiрлеу                        жобасы

11.8.    Сөз бостандығын терiс          Нормативтік МАСМ,     2005
         пайдалануға қарсы заңнамалық   құқықтық    ӘдМ, ҰҚК  жылғы
         кепілдiктер шартымен, сөз      кесiмдердiң (келiсiм  жел-
         бостандығын, ақпарат алу мен   жобалары    бойынша), тоқсан
         таратуды қамтамасыз ететiн                 АБА
         барлық қажетті құқықтық және
         басқа шарттарды бұдан әрi
         дәйекті түрде жасау әрi
         қорғау

11.9.    Саяси, экономикалық және       Қазақстан   СIМ, ҰҚК  2005
         мәдени-iзгiлiк салаларында     Республи-   (келiсiм  жылғы
         Ресеймен, Қытаймен, АҚШ-пен,   касының     бойынша), жел-
         Еуропалық Одақпен, Азия және   Үкiметiне   IIM, Қар- тоқсан
         Таяу Шығыс елдерiмен екі       ақпарат     жыминi,
         жақты және көп жақты формат-               ТЖМ
         тарда ұлттық қауiпсiздiктi
         қамтамасыз ету, есiрткi
         бизнесіне және ұйымдасқан
         қылмысқа қарсы күрес жөнiндегі
         өзара iс-қимылды күшейту

11.10.   Келiссөз процесiн қарқын-      Келiссөздер ИСМ, CIM, 2006
         дандыру мақсатында Үкімет      хатта-      Қазақстан жылғы
         мүшелерiнiң, келiссөз топтары  малары,     Респу-    қараша
         мүшелерiнiң ДСҰ-ға мүше        ДСҰ-ға кiру бликасы
         негізгi елдермен келiссөздер   жөнiндегi   Үкiме-
         өткiзу және қорытынды құжат -  жұмыс       тiнiң
         Қазақстан Pecпубликасының      тобының     мүшелерi
         ДСҰ-ға кiруi жөнiндегі жұмыс   баяндамасы
         тобы баяндамасының түпкiлiктi
         нұсқасын дайындау

11.11.   Орталық Азия мемлекеттерiнiң   Қазақстан   СIМ,      2005
         Одағын құру тұжырымдамасын     Республи-   министр-  жылғы
         дайындау                       касының     лiктер    қыр-
                                        Прези-      мен       күйек
                                        дентiне     ведом-
                                        ұсыныстар   стволар      ";

      көрсетiлген Жоспарға ескертуде:
      "МәдМ - Мәдениет министрлігі", "АқМ - Ақпарат министрлігі" деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      "MACM - Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі";

      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      "ТЖМ - Төтенше жағдайлар министрлiгi;
      ЖС - Жоғарғы Сот;
      Мемқызмет академиясы - Мемлекеттік қызмет академиясы;
      "ШКДҚ" АҚ - "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлік қоғамы;
      "МТЗО" АҚ - "Маркетингтік және талдамалық зерттеулеp орталығы" акционерлiк қоғамы".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады