Құрылысты жобалық қамтамасыз ету және сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметi мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттiк нормативтер жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегi кейбiр мәселелер

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 16 маусымдағы N 557 Қаулысы

      Қазақстан Республикасында сәулет, қала құрылысы мен құрылыс қызметiн дамыту және осы саладағы мемлекеттiк нормативтер жүйесiн жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Құрылысты жобалық қамтамасыз ету және сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметi мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттiк нормативтер жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегi 2006 - 2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.
      2. Орталық атқарушы органдар Жоспар iс-шараларының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн және жыл сайын 10 қаңтарға және 10 шiлдеге дейiн Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiне оның орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.
      3. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi жыл сайын 20 қаңтарға және 20 шiлдеге дейiн Қазақстан Республикасының Үкiметiн Жоспардың орындалу барысы туралы хабардар етсiн.
      4. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.06.2015 № 479 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2) "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған (екiншi кезең) орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 26 тамыздағы N 884 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2005 ж., N 33, 458-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған (екiншi кезең) орта мерзiмдi жоспарында:
      "2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тiзбесi" деген 4-бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 72-жол алынып тасталсын.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 24.06.2015 № 479 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      5. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.
      6. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                            Қазақстан Республикасы
                                                  Үкіметінің
                                            2006 жылғы 16 маусымдағы
                                                N 557 қаулысымен
                                                   бекітілген

       Құрылысты жобалық қамтамасыз ету және сәулет, қала
құрылысы, құрылыс қызметі мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
      саласында мемлекеттік нормативтер жүйесін одан әрі
       жетілдіру жөніндегі 2006-2008 жылдарға арналған
                     іс-шаралар жоспары

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің
2007.03.11 N 187, 2008.03.01 N 208 Қаулыларымен.

Р/с
N
Іс-шара Аяқтау нысаны Орындауға жауаптылар Орындау мерзімі Болжамды шығыстар, млн. теңге Қаржы-
ландыру көзі

1

2

3

4

5

6

7

1. Жобалауды және құрылысты   нормативтік-техникалық
қамтамасыз етуді жетілдіруді мемлекеттік қолдау

  1

Әзірленетін
"Қазақстан Респуб-
ликасының кейбір
заңнамалық актіле-
ріне техникалық
реттеу мәселелері
бойынша өзгерістер
мен толықтырулар
енгізу туралы"»заң
жобасының шеңбе-
рінде»"Қазақстан
Республикасындағы
сәулет, қала құры-
лысы және құрылыс
қызметі туралы" Қазақстан
Республикасының  
Заңына өзгерістер
мен толықтыруларды
әзірлеу және
енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

  ИСМ

2006
жылғы
II
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


2

Экономиканың база-
лық салалары
объектілерін жоба-
лаудың және салу-
дың қолданыстағы
ведомстволық нор-
маларына түгендеу
жүргізу және олар-
ды жетілдіру мен
басып шығару
жөніндегі жұмысты
ұйымдастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ИСМ
(жинақ-
тау),
ДСМ,
БҒМ,
АШМ, ККМ,
Еңбекми-
ні, ТЖМ,
ЭМРМ

Жыл
сайын,
20
қаңтар

Талап
етіл-
мейді


3

Қазақстан Респуб-
ликасы Индустрия
және сауда
министрлігі
Құрылыс және тұр-
ғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері
комитетінің жанына
сәулет, қала
құрылысы, құрылыс
және тұрғын үй-
коммуналдық шаруа-
шылық саласындағы
нормативтік-
техникалық құжат-
тарды басып шығару
және тарату жөнін-
дегі маманданды-
рылған мемлекеттік
орталық құру
мүмкіндігін қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ИСМ

2007
жылғы
20
қаңтар

Талап
етіл-
мейді


4

Құрылыс саласында
қолданыстағы мем-
лекеттік норматив-
тердің тізбесін
жыл сайын басып
шығаруды ұйымдас-
тыру

Бекітілген
тізбе

ИСМ

Жыл
сайын,
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


5

ИСМ ҚжТКШІК-пен
келісім бойынша
қолданыстағы
ведомстволық құры-
лыс нормативтері-
нің тізбесін жыл
сайын басып шыға-
руды ұйымдастыру

ИСМ
ҚжТКШІК-
пен
келісім
бойынша
бекітілген
тізбе

ИСМ
(жинақ-
тау),
ДСМ,
БҒМ,
АШМ,
ККМ,
ТЖМ,
ЭМРМ

Жыл
сайын,
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


6

Қазақстан Респуб-
ликасы Индустрия
және сауда минис-
трлігі Құрылыс
және тұрғын үй-
коммуналдық шаруа-
шылық істері коми-
тетінің жанынан
Мемлекеттік қала
құрылысы кадастры-
ның орталығын
(республикалық
деңгейде) құру
мүмкіндігін қарау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ИСМ

2007
жылғы
20
қаңтар

Талап
етіл-
мейді


7

Лицензиялау туралы
заңнамаға жобалау
ұйымдарында жұмыс
істейтін жобалаушы
- жеке тұлғаларды
және сарапшыларды
лицензиялау прак-
тикасын енгізу
бөлігінде өзгеріс-
тер енгізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

ИСМ
(жинақ-
тау),
"Мемса-
раптама"
РМК

2006
жылғы
III
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


8

"Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы"
Қазақстан Респуб-
ликасының 2001
жылғы 30 қаңтарда-
ғы N 155 Кодексіне
жобалау сапасы
үшін жобалаушылар
мен тапсырыс беру-
шілердің бірлес-
кен жауапкершілі-
гін арттыру бөлі-
гінде өзгерістер
мен толықтырулар
енгізу жөнінде
Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі-
не ұсыныс енгізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

ИСМ
(жинақ-
тау),
"Мемса-
раптама"
РМК

2006
жылғы
II
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


9

Мемлекеттік сатып
алу туралы заңна-
маға жобаның
техникалық-эконо-
микалық негіздеме-
сін әзірлеуші
болып табылатын
әлеуетті жеткізуші
осы жобаның
жобалау-сметалық
құжаттамасын әзір-
леу жөніндегі қыз-
меттерді мемлекет-
тік сатып алу
жөніндегі конкурс-
қа қатысуға құқығы
бар дегенді көз-
дейтін бөлікте
өзгерістер мен
толықтырулар тура-
лы ұсыныс енгізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

ИСМ
(жинақ-
тау),
Қаржыми-
ні,
ЭБЖМ,
Әділет-
мині

2006
жылғы
II
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


2. Объектілер мен кешендерді жобалаудың және салудың сапасын
бақылауды күшейту, ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдарының
өндірістік әлеуетін арттыру

10

Сәулет, қала құры-
лысы және құрылыс
саласындағы лицен-
зиялау туралы
заңнамаға құрылыс
үшін жобалау
жұмыстарын жүзеге
асыратын өтініш
берушілер мен
лицензиаттарға
бақылау және сапа
нормасы қызметінің
болуы туралы
біліктілік талап-
тарын енгізу бөлі-
гінде өзгерістер
мен толықтырулар
енгізу туралы
ұсыныс енгізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

ИСМ
(жинақ-
тау),
"Мемса-
раптама"
РМК

2006
жылғы
II
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


11

Құрылыс және сәу-
лет мамандықтарына
жоғары кәсіби бі-
лімі бар мамандар
даярлауға арналған
мемлекеттік білім
беру тапсырысын
ұлғайту туралы
мәселені қарау

ИСМ-ге
ақпарат

БҒМ
(жинақ-
тау),
ИСМ

2006
жылғы
10
шілде

Талап
етіл-
мейді


12

Құрылыс саласында
сейсмикалық тәуе-
келді және ықти-
мал қиратушы жер
сілкіністерінен
болатын залалды
төмендету, сондай-
ақ тиімді сындарлы
шешімдер әзірлей
отырып, ғимараттар
мен құрылыстардың 
төзімділігі мен
шыдамдылығын қам-
тамасыз ету жөнін-
де қолданбалы
ғылыми зерттеулер
жүргізу

Норматив-
тік-
техникалық
құжаттар

ИСМ

Жыл
сайын,
IV
тоқсан

67,70
2006ж.-
26,46
2007ж.-
20,02
2008ж.-
21,22*

Рес-
публи-
калық
бюджет

13

Жобалау жұмыстарын
жүргізуге лицен-
зиясы бар жұмыс
істеп жатқан жеке
және заңды тұлға-
лардың қызметіне
мониторинг жүргізу

Мониторинг
жүргізу

ИСМ
(жинақ-
тау),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Жыл
сайын,
сәуір

Талап
етіл-
мейді


3. Құрылыс пен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты
жобалаудың және оны нормативтік-техникалық қамтамасыз
етудің заңнамалық базасын жетілдіру

14

Білім беру, ден-
саулық сақтау
объектілерінің
және әлеуметтік
инфрақұрылымның
басқа да объекті-
лерінің үлгі жоба-
ларын әзірлеу,
бекіту, үлгі жоба-
лардың каталогта-
рын басып шығару

ИСМ
ҚжТКШІК
бұйрығының
жобасы

ИСМ

Жыл
сайын,
IV
тоқсан

1070,02
2006ж.-
89,6
2007ж.-
797,75
2008ж.-
182,67

Рес-
публи-
калық
бюджет

15

Сәулет, қала
құрылысы, құрылыс
және тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылық сала-
сында жаңа норма-
тивтік-техникалық 
құжаттар әзірлеу
және қолданыстағы-
ларды жаңарту әрі
нормативтік-техни-
калық құжаттарды
мемлекеттік тілге
аудару

Норматив-
тік-
техникалық
құжаттар

ИСМ

Жыл
сайын,
IV
тоқсан

278,86
2006ж.-
85,4
2007ж,-
105,20
2008ж,-
88,26

Рес-
публи-
калық
бюджет

16

ТМД елдерімен
ынтымақтастық және
Құрылыстағы стан-
дарттау, метрология және сертификаттау
жөніндегі мемле-
кетаралық ғылыми-
техникалық комис-
сия (ҚМҒТК) шеңбе-
рінде ТМД елдері
үшін ортақ мемле-
кетаралық норма-
тивтік-техникалық
құжаттарды әзірлеу
және сатып алу
бойынша үлестік
қатысу

Норматив-
тік-
техникалық
құжаттар

ИСМ

Жыл
сайын,
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


17

Сәулет, қала құры-
лысы және құрылыс 
қызметі аясындағы 
техникалық реттеу
саласында норма-
тивтік құқықтық
кесімдерді (техни-
калық регламент-
терді) жетілдіру
жөнінде ұсыныстар
әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс

ИСМ

Жыл
сайын,
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


18

Қағаз және элект-
ронды жеткізгіш-
терде нормативтік-
техникалық құжат-
тардың деректер
банкін жаңарту
және қалыптастыру

Норматив-
тік-
техникалық
құжаттар-
дың
деректер
банкі

ИСМ

Жыл
сайын,
IV
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


19

Қазақстан Респуб-
ликасында ресейлік
нормативтік-техни-
калық құжаттарды
уақытша қолданудың
тәртібін жеңілдету
туралы ұсыныс
енгізу

ТМД-ның
Үкімет-
аралық
кеңесіне
ұсыныстар

ИСМ
(жинақ-
тау),
"Мемса-
раптама"
РМК

2006
жылғы,
IV
тоқсан

Талап етіл-
мейді


19-
1

Қазақстан
Республикасы-
ның аумағын
ұйымдастырудың
бас схемасын
әзірлеу бойын-
ша дайындық
іс-шараларын
өткізу

Норматив-
тік-техни-
калық
құжаттар

ИСМ

2008
жылғы
IV
тоқсан

29,97
2008 ж.
- 29,97

Рес-
публи-
калық
бюджет

20

жиыны
1446,55
2006ж.-
201,46
2007ж.-
922,97
2008ж.-
322,12


         Ескерту:
      * сомалар Республикалық бюджет комиссиясының шешімдеріне сәйкес жыл сайын нақтыланатын болады;
      аббревиатуралардың толық жазылуы:
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі     
      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      ИСМ ҚжТКШІК - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
      "Мемсараптама" РМК - "Мемсараптама" жобалардың мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамасы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнiң        
2006 жылғы 16 наурыздағы 
N 557 қаулысына     
қосымша      

  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасында сәулет, қала құрылысы мен құрылыс қызметiн дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1778  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 51, 582-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және олардың күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 қазандағы N 1369  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 22-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 36-37, 478-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi Құрылыс iстерi жөнiндегi комитетiнiң "Сәулет-қала құрылысы қызметiн лицензиялайтын мемлекеттiк орталық (Мемқұрылыслицензия)" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 қаңтардағы N 127  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбір шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 5, 34-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1778 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 17 мамырдағы N 534  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 14, 147-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 20 мамырдағы N 462  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 20, 208-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1778 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 27 тамыздағы N 907  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 31, 427-құжат).  

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады