Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңес құру туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 1 шілдедегі N 625 Жарлығы.


      Қазақстан Республикасы Президенті

      мен Үкіметі актілерінің жинағында

      толық мәтіні және республикалық

      баспасөзде мазмұны жариялануға

      тиіс

      Мемлекеттік жастар саясатын іске асыру жүйесін жетілдіру мақсатында және Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 20) тармақшасына сәйкес қаулы етемін:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңес құрылсын.

      2. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңес туралы ереже бекітілсін.

      2) алып тасталды – ҚР Президентінің 08.02.2022 № 806 Жарлығымен.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 08.02.2022 № 806 Жарлығымен.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Президенті  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2008 жылғы 1 шілдедегі
N 625 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы
Жастар саясаты жөніндегі кеңес туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер

      1. Жастар саясаты жөніндегі кеңес (бұдан әрі - Кеңес) Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

      2. Кеңес қызметінің құқықтық негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдары, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері, сондай-ақ осы Ереже құрайды.

2. Кеңестің негізгі міндеттері

      3. Кеңестің негізгі міндеттері:

      жастарға қатысты кешенді мемлекеттік саясаттың басым бағыттарын анықтау, оны қалыптастыру және іске асыру жөнінде ұсынымдар тұжырымдау;

      Қазақстан Республикасының Президентін жастар арасындағы ахуал туралы хабардар етіп отыру;

      мемлекеттік жастар саясатын іске асыру тиімділігіне талдау жасау;

      мемлекет саясатының жастарға қатысты өзге де маңызды сұрақтарын талқылау болып табылады.

3. Кеңестің функциялары

      4. Осы Ережеде айқындалған негізгі міндеттерді іске асыру үшін Кеңес мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) Мемлекет басшысына мемлекеттік жастар саясатын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      2) жастар саясаты мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің жобаларын қарап, талқылайды, Қазақстан Республикасы Президентінің жастар мәселелері жөніндегі ресми құжаттарын дайындауға қатысады;

      3) мемлекеттік органдардың, жұртшылықтың, үкіметтік емес ұйымдардың, саяси партиялардың, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін елдің жастар саясаты саласын қозғайтын мәселелерін талқылауға тартады;

      4) жастармен жұмыс барысында туындаған мәселелерді шешуде орталық және жергілікті атқарушы органдарға консультативтік көмек көрсетеді;

      5) белгіленген тәртіппен мемлекеттік билік органдарымен, үкіметтік емес ұйымдармен, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жасайды;

      6) жастар саясаты мәселелері бойынша халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықта болады.

4. Кеңестің өкілеттіктері

      5. Кеңес негізгі міндеттерін іске асыру мақсатында:

      1) Кеңес құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдардан және лауазымды тұлғалардан қажетті ақпаратты, құжаттарды, өзге де материалдар мен мәліметтерді сұратуға және алуға;

      2) өз отырыстарында орталық және жергілікті атқарушы органдар басшыларының жастар саясаты мәселелері жөніндегі ақпаратын тыңдауға;

      3) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жастар саясаты мәселелері жөніндегі жұмысын зерделеуге, талдауға, қорытындысын жинақтауға; осы мақсатта орталық және жергілікті атқарушы органдардың, шығармашылық, ғылыми ұйымдардың және оқу орындарының мамандарын тартуға;

      4) ғылыми мекемелердің, білім беру ұйымдарының және үкіметтік емес ұйымдардың қоғамдық негізде жұмыс істейтін өкілдерінен:

      сараптау-талдау жұмысын жүргізу үшін сарапшылар кеңесін;

      Кеңес құзыретіне кіретін жекелеген мәселелерді қарау үшін жұмыс топтарын құруға;

      5) жастар саясатын іске асыруға байланысты мәселелерді талқылау үшін Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше мемлекеттердің, сондай-ақ өзге де мемлекеттердің ұқсас құрылымдарымен ынтымақтастықта болуға құқылы.

5. Кеңес қызметін ұйымдастыру

      6. Кеңестің құрамын Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы бекітеді.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 08.02.2022 № 806 Жарлығымен.

      7. Кеңес оның жұмысына қоғамдық негізде қатысатын төрағадан, хатшыдан және Кеңес мүшелерінен құралады.

      7-1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Кеңестің төрағасы болып табылады.

      Ескерту. 7-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Президентінің 08.02.2022 № 806 Жарлығымен.

      8. Кеңес құрамы орталық мемлекеттік органдардың, республикалық және өңірлік деңгейдегі азаматтық қоғам институттары мен қоғам өкілдері қатарынан үш жыл мерзімге құрылады.

      9. Кеңес төрағасы:

      1) Кеңеске жалпы басшылықты жүзеге асырады, оның отырыстарында төрағалық етеді. Кеңес төрағасы болмаған жағдайда оның тапсырмасы бойынша отырыстарда Кеңес мүшелерінің бірі төрағалық етеді;

      2) Қазақстан Республикасы Президентінің алдында Кеңес жұмысы туралы тұрақты түрде есеп береді;

      3) Кеңестің сарапшылар кеңесі мен жұмыс топтарының құрамын бекітеді;

      4) Кеңес мүшелерінің арасында тапсырмаларды бөледі;

      5) Кеңес жұмысының жоспарларын бекітеді, Кеңес отырыстарының күн тәртібін айқындап, хаттамаларына қол қояды;

      6) Кеңес мүшелерінің Кеңес қызметін жетілдіру және оның құзыретіне кіретін басқа да мәселелер бойынша ұсыныстарын қарайды;

      7) Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық актілерінде, тапсырмаларында және осы Ережеде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      10. Кеңес хатшысы:

      1) Кеңес жұмысының ағымдағы және перспективадағы жоспарларының жобаларын, оның отырыстарына материалдарды дайындауды жүзеге асырады, төрағаның қарауына отырыстардың күн тәртібінің жобасын енгізеді;

      2) Кеңес жұмысының жоспарларын іске асыруға бақылауды қамтамасыз етеді;

      3) жұмыс топтарының және сарапшылар кеңесінің жұмысын үйлестіреді;

      4) қорытындылар талап ететін материалдарды Кеңестің сарапшылар кеңесіне немесе тиісті мемлекеттік органдарға жолдайды;

      5) Кеңес мүшелерін Кеңестің кезекті отырысының өткізілетін орны, уақыты мен күн тәртібі жөнінде хабардар етеді, оларды қажетті материалдармен қамтамасыз етеді;

      6) Кеңес отырысының хаттамаларынан үзінділерді өз қолымен куәландырады;

      7) осы Ережеде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      11. Кеңестің жұмыс органы жастар саясаты мәселелері жөніндегі уәкілетті орган болып табылады.

      Жұмыс органы:

      1) Кеңестің қызметін ақпараттық-талдау және материалдық-техникалық тұрғыдан қамтамасыз етеді;

      2) ақпаратты жинап-өңдеуді, жастар саясатының іске асырылуын талдауды жүзеге асырады, осы саладағы жұмысты жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдайды;

      3) Кеңес құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, лауазымды тұлғалармен және ұйымдармен қызметтік хат жазысады;

      4) жергілікті атқарушы органдардың жанындағы жастар саясаты мәселелері жөніндегі консультативтік-кеңесші органдардың қызметі туралы үлгі ережені бекітеді;

      5) Кеңес қызметін қамтамасыз етуге қажетті өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2012.04.25 № 303 Жарлығымен.

      12. Кеңес отырыстарын оның төрағасы қажеттігіне қарай, бірақ кемінде бір жылда бір рет шақырады.

      13. Кеңес отырыстары оның мүшелерінің кемінде жартысы қатысқанда, құқықтық күші бар деп саналады.

      14. Кеңес шешімдері оның отырысына қатысқандар санының кемінде үштен екісінің даусымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

      Төрағаның шешімі бойынша Кеңес отырыстарына Парламент депутаттары, мемлекеттік органдардың, саяси партиялардың, үкіметтік емес ұйымдардың Кеңес құрамына кірмейтін өкілдері, ғалымдар мен тәуелсіз сарапшылар шақырыла алады. Кеңес отырысына шақырылған адамдар дауыс беруге қатыспайды.

      15. Кеңес шешімдері ұсынымдық сипатта болады. Кеңес шешімдері Төраға қол қоятын хаттамада ресімделеді.

      16. Кеңес мүшелерінің жазбаша түрде баяндалуға әрі хаттамаға қоса берілуге тиіс ерекше пікірін білдіруге құқығы бар.

      17. Кеңестің өз өкілеттіктерінің шегінде қабылданатын шешімдері тиісті мемлекеттік органдарға жолданады.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2008 жылғы 1 шілдедегі
№ 625 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңес
ҚҰРАМЫ

      Ескерту. Құрамы алып тасталды – ҚР Президентінің 08.02.2022 № 806 Жарлығымен.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады