Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен ұйымдарының есепке алу құжаттамасының нысандары мен тізбесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 14 ақпанда № 7424 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.05.2015 № 415 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

       "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 7-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 16-бабының 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен ұйымдарының есепке алу құжаттамасы нысандарының тізбесі;
      2) осы бұйрыққа 2201-қосымшаларға сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен ұйымдарының есепке алу құжаттамасының нысандары бекітілсін.
      2. Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен ұйымдарының басшылары осы бұйрықпен бекітілген есепке алу құжаттамасының нысандарын органдар мен ұйымдарға енгізсін.
      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде белгіленген тәртіппен тіркеуді қамтамасыз етсін.
      4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі және мемлекеттік сатып алу департаменті осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі Е.Ә.Байжүнісовке жүктелсін.
      6. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                    С. Қайырбекова

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігінің
      төрағасы
      _______________Ә. Смайылов

      2012 жылғы 14 қаңтардағы

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
1 қосымша        

Приложение 1           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен ұйымдарының
есептік құжаттар нысандарының
ТІЗБЕСІ

ПЕРЕЧЕНЬ
форм учетной документации органов и организаций
санитарно-эпидемиологической службы

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

рн
п/п

Нысанның атауы
Наименование формы

Нысан нөмірі
Номер
формы

Формат

Құжат
түрі
Вид
документа

Сақталу
мерізімі
Срок
хранения

1

2

3

4

5

6

1

Мемлекеттiк санитариялық-эпидемиологиялық
қадағалау нысандарының тiзiмiн тiркеу
журналы
(Журнал регистрации перечня объектов
государственного-санитарно-эпидемиологического надзора)

001/у

А4

Журнал

10 жыл
(10 лет)

2

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды, әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыларды және жеке тұлғаларды жұмыстан уақытша шеттету туралы қаулыларды тіркеу журналы
(Журнал регистрации протоколов об административном правонарушении, постановлений о наложении административного взыскания и постановлений о временном отстранении от работы физических лиц)

002/у

А4

Журнал


3

Тағам өнiмдері үлгілерiн және ПЦР әдісімен
ГМҮ (генетикалық модификацияланған
үлгілер) мөлшерін зерттеу нәтижелерін
тіркеу журналы
(Журнал регистрации образцов и выдачи
результатов исследования пищевых продуктов
на содержание ГМО (генетически
модифицированных объектов) методом ПЦР)

003/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

4

Алдын-алу және iндетке қарсы шараларды
жүргiзу туралы мемлекеттiк Бас санитарлық
дәрiгердiң қаулысын тiркеу журналы
(Журнал регистрации постановлений главного
государственного санитарного врача о
проведении cанитарно- противоэпидемических
(профилактических) мероприятий)

004/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

5

Жұмыстан уақытша шеттетiлген адамдар
туралы қаулыны тiркеу журналы
(Журнал  регистрации постановлений
главного государственного санитарного
врача о временном отстранении от работы
физических лиц)

005/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

6

Жеке кәсіпкерлік немесе заңды тұлғалардың
қызметі және бөлек қызмет түрлерін тоқтата
тұру туралы мемлекеттік санитарлық бас
дәрігерінің қаулысын тіркеу туралы журналы
(Журнал регистрации постановлений главного
государственного санитарного врача о
приостановлении деятельности или отдельных
видов деятельности индивидуального
предпринимателя или юридического лица)

006/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

7

Кәсіпкерлік және (немесе) басқа қызметте
тұрғындардың пайдалануы мен қолдануына
арналған өнімдерді шеттен әкелуге,
өндіруге, қолдануға және таратуға тыйым
салу туралы қаулыны тіркеу журналы
(Журнал регистрации постановлений о
запрещении ввоза, производства, применения
и реализации продукции, предназначенной
для использования и применения населением,
в предпринимательской и (или) иной
деятельности)

007/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

8

Қазақстан Республикасының халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық
салауаттылығы саласындағы заңнамасы
талаптарының бұзылуын жою туралы ұйғарымды
тiркеу журналы
(Журнал регистрации предписаний об
устранении нарушений требовании
законодательства Республики Казахстан в
сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения)

008/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

9

Адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіпті
деп танылған жағдайда шикізаттың, өнімнің,
химиялық заттардың, технологиялық
жабдықтың, механизмдердің, үрдістердің,
құрал-сайманның жаңа түрлерін өндіруге,
қолдануға және өткізуге тыйым салу туралы
журналы
(Журнал регистрации постановлений о
запрещении производства применения и
реализации новых видов сырья, продукции,
химических веществ, технологического
оборудования, механизмов, процессов,
инструментария в случае признания их
опасными для жизни и здоровья людей)

009/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

10

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

11

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

12

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

13

Кәсiби улануларды тiркеу журналы
(Журнал регистрации профессиональных
отравлений)

013/у

А4

Журнал

5 ж (л)

14

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

15

Радиациялық апаттарды тiркеу журналы
(Журнал регистрации радиационных аварий)

015/у

А4

Журнал

тұрақтыпостоянно

16

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

17

Иондаушы сәуле көздерін пайдаланатын
нысандарды және радиобелсенді заттардың
қолданылуын есепке алу журналы
(Журнал учета объектов, использующих
источники ионизирующего излучения и
движения радиоактивных веществ)

017/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

18

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

19

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

20

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

21

Имаго үнсіз масалардың маусымдық санының
динамикасын есепке алу журналы
(Журнал учета сезонной динамики
численности имаго москитов)

021/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

22

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

23

Аумағында рекогносцирлік тексеру
нәтижелері бойынша иксодты кенелердің кене
энцефалитін тасымалдаушылар санын есепке
алу журналы
(Журнал учета численности иксодовых
клещей-переносчиков клещевого энцефалита
по результатам екогносцировочных
обследований на территориях)

023/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

24

Имаго қансорғыш буынаяқтылар мен олардың
құрттарымен күресу жұмыстарын есепке алу
журналы
(Журнал учета работ по борьбе с личинками
и имаго кровососущих членистоногих)

024/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

25

Экстенсивті тексеру (жаппай аулау)*
нәтижелері бойынша жәндіктер санын есепке
алу журналы (Журнал учета численности
насекомых по результатам экстенсивных
обследований (массовый отлов)*

025/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

26

Анофелес құрты санының маусымдық
динамикасы журналы
(Журнал сезонной динамики численности
личинок Анофелес)

026/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

27

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

28

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

29

Қан сорғыш буынаяқтылардың түрлік құрамын
зерттеу нәтижесінің журналы
(Журнал результатов изучения видового
состава кровососущих членистоногих)

029/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

30

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

31

Жәндіктер мен кенелердің шағуына
(шабуылына) байланысты көмек сұраған
адамдарды тіркеу журналы
(Журнал регистрации обратившихся с укусами
(нападением) насекомых и клещей)

031/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

32

Тағам өнiмдерiнiң үлгілерін зерттеу мен
олардың нәтижелерiн берудi тiркеу журналы
(Журнал регистрации образца и выдачи
результатов исследований пищевых
продуктов)

032/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

33

Дайын тағамдардың сынамалары мен олардың
құнарлығын зерттеу нәтижелерiн тiркеу
журналы
(Журнал регистрации образцов и результатов
исследования готовых блюд, рационов на
калорийность)

033/у

А4

Журнал

3 жыл

(3 года)

34

Жер бетi cу нысандарының, ағын судағы су
үлгілерінің зерттеу нәтижелерiн есепке алу
журналы
(Журнал учета результатов исследования
образцов воды поверхностных водных
объектов и сточных вод)

034/у

А4

Журнал

10 жыл
(10 лет)

35

Орталықтандырылған және
орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз
етудегі ауыз су үлгілерін зерттеу
нәтижелерiн есепке алу журналы
(Журнал учета результатов исследования
образцов питьевой воды централизованного и
нецентрализованного водоснабжения)

035/у

А4

Журнал

10 жыл
(10 лет)

36

Топырақ үлгілерін және зерттеу нәтижелерін
тiркеу журналы
(Журнал регистрации образцов и результатов
исследования почвы)

036/у

А4

Журнал

10 жыл
(10 лет)

37

Елді мекендер ауасы үлгілерін алуды және
зерттеуді тiркеу журналы
(Журнал регистрации отбора и исследования
образца атмосферного воздуха населенных
мест)

037/у

А4

Журнал

10 жыл
(10 лет)

38

Жабық үй-жайлардың және жұмыс аймағының
ауасынан үлгі алуды және оны зерттеу
нәтижелерін беруді тіркеу журналы
(Журнал регистрации образца и выдачи
результатов исследования воздуха закрытых
помещений и рабочей зоны)

038/у

А4

Журнал

10 жыл
(10 лет)

39

Дезинфекциялық құралдардан алынған
үлгілерді және оларды зерттеу нәтижелерiн
берудi тiркеу журналы
(Журнал регистрации образцов и выдачи
результатов исследований дезинфицирующих
средств)

039/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

40

Токсикологиялық зерттеулерді тіркеу
журналы
(Журнал регистрации
токсикологических исследований)

040/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

41

Полимерден және басқа материалдардан
жасалған бұйымдардан (ыдыс аяқ, шаруашылық
бұйымдар, ойыншықтар, киiмдер және
басқалар) үлгілерін тіркеу және оларды
зерттеу нәтижелерiн тiркеу журналы
(Журнал исследования образца полимерных и
других материалов, изделий из них,
химических веществ и композиций)

041/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

42

Өсiмдiк өнiмдерiндегі нитрат қалдықтарын
тiркеу және зерттеу нәтижелерiн есепке алу
журналы
(Журнал регистрации образца и учета
результатов исследования растениеводческой
продукции на содержание нитратов)

042/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

43

Топырақтағы пестицидтер қалдығын тіркеу
және зерттеу нәтижелерін есепке алу
журналы
(Журнал регистрации образцов и учета
результатов исследования почвы на
остаточное количество пестицидов)

043/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

44

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

45

Ауадағы пестицидтер қалдығын тіркеу және
зерттеу нәтижелерін есепке алу журналы
(Журнал регистрации образца и учета
результатов исследования воздушной среды
на остаточное количество пестицидов)

045/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

46

Жарықтандыруды өлшеуді тіркеу журналы
(Журнал регистрации измерения
освещенности)

046/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

47

Шу мен дiрiл деңгейлерiн өлшеудi тiркеу
журналы
(Журнал регистрации измерений уровней шума
и вибрации)

047/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

48

Электромагниттік өрісті (ЭМӨ) өлшеуді
тіркеу журналы
(Журнал регистрации измерений
электромагнитного поля (ЭМП))

048/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

49

Жеке дозиметрия өлшеулері нәтижелерін
тіркеу журналы
(Журнал регистрации результатов
индивидуальной дозиметрии)

049/у

А4

Журнал

тұрақты
постоянно

50

Жануарлардың тістеуінен, сілекейлеуінен,
тырнауынан зардап шеккен адамдарды тіркеу
журналы
(Журнал регистрации лиц, пострадавших от
укусов, ослюнений, оцарапывания животными)

050/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

51

Спектрометриялық зерттеулердi тiркеу
журналы
(Журнал регистрации cпектрометрических
исследований)

051/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

52

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

53

Радиометриялық зерттеулердi тiркеу журналы
(Журнал регистрации радиометрических
исследовании)

053/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

54

Радиохимиялық зерттеулер үлгiлерін және
нәтижелерін тiркеу журналы
(Журнал регистрации образцов и результатов
радиохимических исследований)

054/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

55

Адамдардан алынған үлгілерді тіркеу және
зерттеу нәтижелерiн беру журналы
(Журнал регистрации образцов материала от
людей и выдачи результатов исследований)

055/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

56

Iшек жұқпалары тобына жүргiзiлген
микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований на кишечную группу инфекций)

056/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

57

Стафилококқа жүргiзiлген микробиологиялық
зерттеулердi тiркеу журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований на стафилококк)

057/у

А4

Журнал

2 жыл
(2 года)

58

Күл ауруына жүргiзiлген микробиологиялық
зерттеулердi тiркеу журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований на дифтерию)

058/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

59

Көкжөтел мен көкжөтелге ұқсас ауруларға
жүргiзiлген микробиологиялық зерттеулердi
тiркеу журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований на коклюш и паракоклюш)

059/у

А4

Журнал

2 жыл
(2 года)

60

Менингококкқа жүргiзiлген микробиологиялық
зерттеулердi тiркеу журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований на менингококк)

060/у

А4

Журнал

2 жыл
(2 года)

61

Тағам өнiмдерінiң үлгiлерiне
микробиологиялық зерттеулерді тiркеу
журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований образцов пищевых продуктов)

061/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

62

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

63

Су үлгілеріне жүргізілген микробиологиялық
зерттеулердi тiркеу журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований образцов воды)

063/у

А4

Журнал

5 жыл

(5 лет)

64

Топырақ үлгiлерiне микробиологиялық
зерттеулердi тiркеу журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований образцов почвы)

064/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

65

Шайындыларды микробиологиялық зерттеулердi
тiркеу журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований смывов)

065/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

66

Ауа үлгiлерiне микробиологиялық
зерттеулердi тiркеу журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований образцов воздуха)

066/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

67

Дәрiлiк (дәрiханалық) түрпiшiндердi
микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
журналы
(Журнал регистрации
микробиологических исследований
лекарственных (аптечных) форм)

067/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

68

Стерильдiлiкке микробиологиялық
зерттеулердi тiркеу журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований на стерильность)

068/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

69

Жұқпалы материалдар қозғалысын есепке алу
журналы
(Журнал учета движения заразного
материала)

069/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

70

Бөлiнген өсінділерді және оларды жоюды
есепке алу журналы
(Журнал учета выделенных культур и их
уничтожения)

070/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

71

Зерттелуге түскен тірі өсінділерді тiркеу
журналы (Журнал регистрации культур,
поступивших для исследования)

071/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

72

Ұйымнан тыс жерлерге жiберiлген тірі
өсінділер мен уыттарды есепке алу журналы
(Журнал учета отпуска культур и токсинов
за пределы организации)

072/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

73

Қоректiк орталарды дайындау және бақылау
журналы
(Журнал приготовления и контроля
питательных сред)

073/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

74

Мұражайлық өсінділер қозғалысын тіркеу
журналы
(Журнал регистрации движения музейных
культур)

074/у

А4

Журнал

25 жыл
( 25 лет)

75

Аса қауіпті жұқпалар зертханасына
келушілерді тiркеу журналы
(Журнал регистрации посетителей
лаборатории особо опасных инфекций)

075/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

76

Қоршаған ортадан алынған үлгілерді тіркеу
және зерттеудiң нәтижесiн беру журналы
(Журнал регистрации образцов из окружающей
среды и выдачи результатов исследований)

076/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

77

Қолданылып болған материалды
залалсыздандыруды тiркеу журналы
(Журнал регистрации обеззараживания
отработанного материала)

077/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

78

Адамдардан алынған материалды тіркеу мен
оларды аса қауiптi және зоонозды
жұқпаларға серологиялық зерттеудің
нәтижелерін беру журналы
(Журнал регистрации и выдачи результатов
серологических исследований образцов
материала от людей на особо опасные и
зоонозные инфекции)

078/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

79

Биологиялық зерттеулерді тіркеу журналы
(Журнал регистрации биологических
исследований)

079/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

80

Иммунобиологиялық препараттардың
белсендiлiгiн бақылау нәтижелерін тіркеу
журналы
(Журнал регистрации результатов контроля
активности иммунобиологических препаратов)

080/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

81

Зарарсыздандыру сапасын (шайындыларды)
зертханаішілік бақылау нәтижелерін тіркеу
журналы
(Журнал регистрации результатов
внутрилабораторного контроля качества
дезинфекции (смывы)

081/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

82

Бөлмелер ауасын зертханаішілік бақылау
нәтижелерін тіркеу журналы
(Журнал регистрации результатов
внутрилабораторного контроля воздуха
помещений)

082/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

83

Адамдардан алынған материалдардың
үлгiлерін серологиялық зерттеулерді тіркеу
журналы
(Журнал регистрации серологических
исследований образцов материала от людей)

083/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

84

Адамдардан алынған материал үлгiлеріне
жүргiзiлген микробиологиялық зерттеулердi
тiркеу журналы
(Журнал регистрации микробиологических
исследований образцов материала от людей)

084/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

85

Зерттеуге арналған үлгiлердi тiркеу (жұқпа
түрiн) журналы
(Журнал регистрации образцов для
исследования (вид инфекции))

085/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

86

Шетелден тiрi өсiндiлер алуды тіркеу
журналы (Журнал регистрации получения
культур из-за рубежа)

086/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

87

Иммунитеттi анықтауға арналған үлгiлердi
тiркеу (жұқпа түрi) журналы
(Журнал регистрации образцов для
определения иммунитета (вид инфекции))

087/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

88

Вирустық гепатиттерге серологиялық
зерттеуді тiркеу журналы
(Журнал регистрации серологических
исследований на вирусные гепатиты)

088/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

89

Штаммдарды ұқсастыру нәтижелерін есепке
алудың журналы
(Журнал учета результатов идентификации
штаммов)

089/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

90

Вирусологиялық зерттеулердің журналы
(Журнал вирусологических исследований)

090/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

91

Тiн өсiндiсіне жүргізілген серологиялық
зерттеулердің нәтижелерін тiркеу журналы
(Журнал учета результатов серологических
исследований на культуре ткани)

091/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

92

Паразитарлық аурулар қоздырғыштарына
тексерiлген адамдарды тiркеу журналы
(Журнал регистрации лиц, обследуемых на
возбудители паразитарных заболеваний)

092/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

93

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

94

Жұқпалы аурулар ошақтарындағы
зарарсыздандыру шараларын есепке алу
журналы
(Журнал учета дезинфекционных мероприятий
в очагах инфекционных заболеваний)

094/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

95

Камералық өңдеуден өткiзiлген жұмсақ
керек-жарақты (киiмдер мен төсек
әбзелдерiн) тiркеу журналы
(Журнал регистрации камерной обработки
мягкого инвентаря (одежды и постельных
принадлежностей)

095/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

96

Медициналық иммундық-биологиялық
препараттарды есепке алу журналы
(Журнал учета медицинских
иммунобиологических препаратов)

096/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

97

Мемлекеттiк санитариялық-эпидемиологиялық
қызмет органдарының жұқпалы ауруларды
есепке алу журналы
(Журнал учета инфекционных заболеваний
государственными органами
санитарно-эпидемиологического надзора)

097/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

98

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

99

Санитариялық-паразитологиялық зерттеуді
тіркеу журналы
(Журнал регистрации
санитарно-паразитологических исследований)

099/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

100

Үй шаңы кенелерінің болуына түбіттен және
құс жүнінен жасалған өнімдер үлгілерін
зерттеуді тіркеу журналы
(Журнал регистрации исследований образцов
домашней пыли, пуховых и перьевых изделий
на наличие клещей домашней пыли)

100/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

101

Паразитарлық ауруларға серологиялық
зерттеулерді тіркеу журналы
(Журнал регистрации серологических
исследований на паразитарные заболевания)

101/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

102

Биоүлгі жасалған жануарларды тiркеу
журналы (Журнал регистрации биопробных
животных)

102/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

103

Сарыпқа (қан өсіні) адамдардан алынған
үлгiлердi тіркеу және зерттеу нәтижелерiн
беру журналы
(Журнал регистрации и выдачи результатов
исследований образцов от людей на
бруцеллез (гемокультура)

103/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

104

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

105

Қызамық/қызылшаға серологиялық
зерттеулердi тiркеу журналы
(Журнал регистрации серологических
исследований на корь/краснуху)

105/у

А4

Журнал

1 жыл
( 1 год)

106

Люминисценттік зерттеулер журналы
(Журнал люминисцентных исследований)

106/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

107

Санитариялық вирусологияға зерттеуге
арналған үлгілерді тiркеу журналы
(Журнал регистрации образцов для
исследования на санитарную вирусологию)

107/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

108

Сарып қоздырғышының өсінділерін бөлуді
және сәйкестендіруді тіркеу журналы
(Журнал регистрации выделения и
идентификации культур возбудителя
бруцеллеза)

108/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

109

Сыртқы орта нысандары үлгiлерiн ИФТ
әдісімен зерттеудің жұмыс журналы
(Журнал исследования образцов от объектов
внешней среды методом ИФА)

109/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

110

Адамдардан алынған материалды ИФР әдісімен
зерттеу журналы
(Журнал исследования образцов материала от
людей методом ИФА)

110/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

111

Күйдіргі және пастереллезге жүргізілген
микробиологиялық зерттеулердің жұмыс
журналы
(Журнал микробиологических исследований на
сибирскую язву и пастереллез)

111/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

112

Молекулярлы-генетикалық зерттеулердi
тiркеу журналы
(Журнал регистрации
молекулярно-генетических исследований)

112/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

113

Сыртқы орта нысандарынан алынған үлгілерге
молекулярлық-генетикалық зерттеуді тіркеу
және нәтижесін беру журналы
(Журнал регистрации и выдачи результатов
молекулярно-генетического исследования
образцов от объектов внешней среды)

113/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

114

Адамдардан алынған үлгілерге
молекулярлық-генетикалық зерттеуді тіркеу
және нәтижесін беру журналы
(Журнал регистрации и выдачи результатов
молекулярно-генетического исследования
образцов от людей)

114/у

А4

Журнал

5 жыл
(5 лет)

115

Зооноздық жұқпаларға жүргізілген
микробиологиялық зерттеулердің журналы
(Журнал микробиологических исследований на
зоонозные инфекции)

115/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

116

Туляремияға жүргізілген микробиологиялық
зерттеулердің журналы
(Журнал микробиологических исследований на
туляремию)

116/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

117

Тырысқақ қоздырғышына зерттеуге сыртқы
орта нысандарынан алынған үлгілерді және
зерттеу нәтижелерін тіркеу журналы
(Журнал регистрации образцов и результатов
исследований объектов внешней среды на
наличие возбудителя холеры)

117/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

118

Бөлінген тырысқақ өсінділерін есепке алу
және сипаттау журналы
(Журнал учета и характеристики выделенных
культур холеры)

118/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

119

Тырысқақ қоздырғышына зерттеуге адамдардан
алынған материал үлгілерін және зерттеу
нәтижелерін тіркеу журналы
(Журнал регистрации образцов материала от
людей и результатов исследования на
наличие возбудителя холеры)

119/у

А4

Журнал

3 жыл

(3 года)

120

Аэроиондар құрамын өлшеудің тіркеу журналы
Журнал регистрации измерений концетрации
аэроионов)

120/у

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

121

Тексеру туралы актiсi
(Акт о назначении проверки)

121/у


Акт

3 жыл
(3 года)

122

Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру
актісі
(Акт санитарно-эпидемиологического
обследования)

122/у

А4

Акт

3 жыл
(3 года)

123

Су үлгісін алу актiсi
(Акт отбора образцов воды)

123/у

А4

Акт

5 жыл
(5 лет)

124

Шайынды алу актiсi
(Акт отбора смывов)

124/у

А4

Акт

3 жыл
(3 года)

125

Топырақтан үлгі алу актісі
(Акт отбора образцов почвы)

125/у

А4

Акт

5 жыл
(5 лет)

126

Зерттеу жүргізуге тағам өнімдерінің
үлгілерін алу актісі
(Акт отбора образцов пищевых продуктов на
проведение исследования)

126/у

А4

Акт

3 жыл
(3 года)

127

Ауылшаруашылық өнiмдерi мен тағам
өнiмдерiнен, ауыз су мен шаруашылыққа
қолданылатын судан және жұмыс аумағының
ауасынан пестицидтердiң қалдық мөлшерiн
анықтау үшiн үлгі алу актiсi
(Акт отбора образцов сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания, воды
хозяйственно-питьевого назначения и
воздуха рабочей зоны для определения
остаточных количеств пестицидов)

127/у

А4

Акт

2 жыл
(2 года)

128

Полимерлі және басқа материалдар, олардан
жасалған бұйымдар, химиялық заттар мен
композиция үлгілерін зерттеу актісі
(Акт отбора образца полимерных и других
материалов, изделий из них, химических
веществ и композиций )

128/у

А4

Акт

2 жыл
(2 года)

129

Радиобелсендiлiкке зерттеуге үлгілер
алудың актiсi
(Акт отбора образов на исследование
радиоактивности)

129/у

А4

Акт

1 жыл
(1 год)

130

Бұқырлау, дератизацияға берілетін наряд
(Наряд на дезинсекцию, дератизацию)

130/у

А4

Наряд

1 жыл
(1 год)

131

Дайын тағам үлгілерін және олардың
құнарлығын зерттеу хаттамасы
(Протокол исследования готовых блюд,
рационов на калорийность)

131/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

132

Елді мекендер ауасы үлгілерін алу және
зерттеу хаттамасы
(Протокол исследования образца
атмосферного воздуха населенных мест)

132/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

133

Жабық үй-жайлардың және жұмыс аймағының
ауасынан үлгі алу және оны зерттеу
хаттамасы
(Протокол исследования образцов воздуха
закрытых помещений и рабочей зоны)

133/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

134

Орталықтандырылған және
орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету
жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу
хаттамасы
(Протокол исследования образцов питьевой
воды централизованного и
нецентрализованного водоснабжения)

134/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

135

Тағам өнімдерінен алынған үлгілерді
зерттеу хаттамасы
(Протокол исследования образцов пищевых
продуктов)

135/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

136

Жер үстi суы нысандарының және ағынды су
үлгілерін зерттеудiң хаттамасы
(Протокол исследования образцов
поверхностных водных объектов и сточных
вод)

136/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

137

Зарарсыздандырушы құралдар үлгілерін
зерттеу хаттамасы
(Протокол исследования дезинфицирующих
средств)

137/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

138

Полимерлі және басқа материалдар, олардан
жасалған бұйымдар, химиялық заттар мен
композиция үлгілерін зерттеу хаттамасы
(Протокол исследования образца полимерных
и других материалов, изделий из них,
химических веществ и композиций)

138/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

139

Ауыл шаруашылығы өнімдерін, тағам
өнімдерін, суды, топырақты және ауаны
пестицидтердің қалдық мөлшеріне зерттеу
хаттамасы
(Протокол исследования
сельскохозяйственной продукции, продуктов
питания, воды, почвы и воздуха на
остаточное количество пестицидов)

139/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

140

Өсімдік өсіру өнімдері үлгілерін нитратқа
зерттеу хаттамасы
(Протокол исследования растениеводческой
продукции на содержание нитратов)

140/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

141

Жарықты өлшеу хаттамасы
(Протокол измерения освещенности)

141/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

142

Метеорологиялық факторларды өлшеу және
оларды зерттеу нәтижелерін беруді тіркеу
журналы
(Журнал регистрации измерений и выдачи
результатов исследований метеорологических
факторов)

142/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

143

Электромагниттік өрістің (бұдан әрі – ЭМӨ)
кернеулілігін өлшеу хаттамасы
(Протокол измерений электромагнитного поля
(далее - ЭМП)

143/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

144

Шу мен дірілді өлшеу хаттамасы
(Протокол измерения уровней шума)

144/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

145

Діріл деңгейлерін өлшеудің хаттамасы
(Протокол измерения уровней вибрации

145/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

146

Аэроиондар құрамын өлшеу хаттамасы
(Протокол измерений концентрации
аэроионов)

146/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

147

Метеорологиялық факторларды өлшеу
хаттамасы
(Протокол измерений метеорологических
факторов)

147/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

148

Қоршаған орта нысандарындағы
радиобелсенділікті зерттеудің хаттамасы
(Протокол исследования радиоактивности
объектов окружающей среды)

148/у

А4

Протокол

5 жыл
(5 лет)

149

Сәулелік диагностика (терапия)
кабинетіндегі (гамма-сәулелену) рентген
сәулесін дозиметриялық өлшеулер хаттамасы
(Протокол дозиметрических измерений
рентгеновского излучения (гамма-излучения)
в кабинете лучевой диагностики (терапии)

149/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

150

Ашық түрдегі радиобелсенді заттармен жұмыс
істегенде жүргізілетін дозиметриялық және
радиометриялық өлшеулердің хаттамасы
(Протокол дозиметрических и
радиометрических измерений при работе с
радиоактивными веществами в открытом виде)

150/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

151

Дозиметрлік бақылау хаттамасы
(Протокол дозиметрического контроля)

151/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

152

Металл сынықтарын дозиметриялық бақылау
хаттамасы
(Протокол дозиметрического контроля
металлолома)

152/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

153

Жеке мөлшерлерді өлшеу хаттамасы
(Протокол измерения индивидуальных доз)

153/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

154

Тағам өнімдерінің және судың
радиобелсенділігін зерттеудің хаттамасы
(Протокол исследование радиоактивности
пищевых продуктов и воды)

154/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

155

Ауадағы радонның және оның ыдырауынан
пайда болған өнімдердің құрамын өлшеу
(Топырақ бетінен алынған радонның ағымдық
тығыздығын өлшеу) хаттамасы
(Протокол измерений содержания радона и
продуктов его распада в воздухе (Измерений
плотности потока радона с поверхности
грунта)

155/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

156

Су үлгісінің микробиологиялық зерттеудiң
хаттамасы
(Протокол микробиологического исследования
воды)

156/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

157

Шайынды үлгісін зерттеудiң хаттамасы
(Протокол исследования смывов)

157/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

158

Шайынды үлгісін микробиологиялық
зерттеудiң хаттамасы
(Протокол микробиологического исследования
смывов)

158/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

159

Тағам өнімдерінен микробиологиялық зерттеу
хаттамасы
(Протокол микробиологического исследования пищевых продуктов)

159/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

160

Микробиологиялық (ауа, жер қыртысы, дәрi
және басқалары) зерттеу хаттамасы
(Протокол микробиологического исследования
(воздуха, почвы, лекарственных форм и
прочих)

160/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

161

Перионалды қырынды үлгісін зерттеудiң
хаттамасы
(Протокол исследования соскоба с
периональных складок)

161/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

162

Нәжісті бактериологиялық зерттеу хаттамасы
(Протокол бактериологического исследования
фекалий)

162/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

163

Зерттеу биологиялық хаттамасы
(Протокол биологического исследования)

163/у

А4

Протокол

1 жыл
(1 год)

164

Серологиялық зерттеудің жұқпа түрі
хаттамасы
(Протокол серологических исследований
вид инфекции)

164/у

А4

Протокол

1 жыл
(1 год)

165

Санитариялық вирусологияға үлгілерді
зерттеудің хаттамасы
(Протокол исследования образцов на
санитарную виусологию)

165/у

А4

Протокол

1 жыл
(1 год)

166

Үлгілерді зерттеулердің жұқпа түрі
хаттамасы
(Протокол исследований образцов вид
инфекции)

166/у

А4

Протокол

1 жыл
(1 год)

167

Нәжісті паразитологиялық зерттеу хаттамасы
(Протокол паразитологического исследования
фекалий)

167/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

168

Безгек ауруына қанды зерттеу хаттамасы
(Протокол исследования крови на малярию)

168/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

169

Паразитарлық ауруларға серологиялық
зерттеулердің хаттамасы
(Протокол серологических исследований на
паразитарные заболевания

169/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

170

Санитариялық-паразитологиялық зерттеу
хаттамасы
(Протокол санитарно-паразитологического
исследования)

170/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

171

Топырақ үлгісін зерттеудiң хаттамасы
(Протокол исследования образца почвы)

171/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

172

Бунақаяқтылар энтомологиялық зерттеу
хаттамасы
(Протокол энтомологического исследования
членистоногих)

172/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

173

Кәсiби ауруды (улануларды) есепке алу
картасы (Карта учета профессионального
заболевания (отравления)

173/у

А4

Карта

5 жыл
(5 лет)

174

Жұқпалы ауру ошағын эпидемиологиялық
тексеру картасы
(Карта эпидемиологического обследования
очага инфекционного заболевания)

174/у

А4

Карта

3 жыл
(3 года)

175

Зоонозды аурулар ошағын
эпизоотологиялық-эпидемиологиялық тексеру
картасы
(Карта эпизоотолого-эпидемиологического
обследования очага зоонозного заболевания)

175/у

А4

Карта

5 ж (л)

176

Туберкулездің бациллалық түрінің ошағын
эпидемиологиялық тексеру картасы
(Карта эпидемиологического обследования
очага бациллярной формы туберкулеза)

176/у

А4

Карта

3 жыл
(3 года)

177

Іш сүзегінің, А,В парасүзегінің
бактерияларын тасымалдаушыларды есепке алу
картасы
(Карта учета носителя бактерий брюшного
тифа, паратифов А,В)

177/у

А4

Карта

10 жыл
(10 лет)

178

Жануардың тістеуінен, сілекейленуінен,
тырнауынан адам зардап шеккен оқиғаны
эпидемиологиялық тексеру картасы
(Карта эпидемиологического расследования
случая укуса, ослюнения, оцарапывания
пострадавшего животным)

178/у

А4

Карта

5 жыл
(5 лет)

179

Аса қауіпті жұқпаларды тасымалдаушы
иксодты кенелердің аумақта болуын анықтау
үшін жүргізілген тексеру нәтижесін есепке
алудың жиынтық ведомосi
(Сводная ведомость учета результатов
рекогносцировочных обследований территорий
на наличие иксодовых клещей-переносчиков
особо опасных инфекций)

179/у

А4

Ведомость

3 жыл
(3 года)

180

Қорытынды зарарсыздандыруға берілетін наряд
(Наряд на заключительную дезинфекцию)

180/у

А4

Наряд

3 жыл
(3 года)

181

Наряд бойынша зарарсыздандыру жүргізілгені
туралы анықтама
(Справка о проведении дезинфекции по
наряду)

181/у

А4

Справка

3 жыл
(3 года)

182

Жұқпалы ауру ошағында ағымдық
зарарсыздандыруды бақылау картасы
(Карта контроля текущей дезинфекции в
очаге инфекционного заболевания)

182/у

А4

Карта

3 жыл
(3 года)

183

Заттарға берілетін түбіртек
(Квитанция на вещи)

183/у

А4

Квитанция

1 жыл
(1 год)

184

Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

185

Зарарсыздандыру камерасына жолдама
(Направление в дезинфекционную камеру)

185/у

А4

Направление

1 жыл
(1 год)

186

Медициналық және басқа ұйымдарда ағымдық
бұқырлауды ұйымдастыру мен жүргізуді
бақылау картасы
(Карта контроля организации и проведения
текущей дезинфекции в медицинских и других
организациях)

186/у


Карта

3 жыл
(3 года)

187

Жеке тұлғаларды жұмыстан уақытша шеттету
туралы қаулы
(Постановление о временном отстранении от
работы физических лиц)

187/у

А4

Постановление

3 жыл
(3 года)

188

Қызметті немесе қызметтің жекелеген
түрлерін тоқтата тұру туралы қаулы
(Постановление о приостановлении
деятельности или отдельных видов
деятельности)

188/у

А4

Постановление

3 жыл
(3 года)

189

Санитариялық-індетке қарсы
(профилактикалық) іс-шараларды жүргізу
туралы қаулы
(Постановление о проведении
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий)

189/у

А4

Постановление

3 жыл
(3 года)

190

Адамдардың спектрометриялық өлшеу
(АСӨ)хаттамасы
(Протокол спектрометрического измерения
человека (СИЧ)

190/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

191

Қазақстан Республикасының халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық
салауаттылығы саласындағы заңнамасының
талаптарын бұзуды жою жөніндегі нұсқама
(Предписание об устранении нарушений
требований законодательства Республики
Казахстан в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения)

191/у

А4

Предписание

3 жыл
(3 года)

192

Адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіпті
деп танылған жағдайда шикізаттың, өнімнің,
химиялық заттардың, технологиялық
жабдықтың, механизмдердің, үрдістердің,
құрал-сайманның жаңа түрлерін өндіруге,
қолдануға және өткізуге тыйым салу туралы
қаулы
(Постановление о запрещении производства,
применения и реализации новых видов сырья,
продукции, химических веществ,
технологического оборудования, механизмов,
процессов, инструментария в случае
признания их опасными для жизни и здоровья
людей)

192/у

А4

Постановление

3 жыл
(3 года)

193

Халықтың тұтынуына, кәсіпкерлік және
(немесе) басқа да қызметте пайдалануға
арналған өнімді әкелуге, өндіруге,
қолдануға және өткізуге тыйым салу туралы
қаулы
(Постановление о запрещении ввоза,
производства, применения и реализации
продукции, предназначенной для
использования и применения населением, в
предпринимательской и (или) иной
деятельности)

193/у

А4

Постановление

3 жыл
(3 года)

194

Санитарлық-паразитологиялық зерттеудің
жолдамасы
(Направление на санитарно-паразитологическое исследование)

194/у

А4

Направление

3 жыл
(3 года)

195

Сәулелік диагностика және терапия
кабинеттерін санитариялық-эпидемиологиялық
тексеру актiсi
(АКТ cанитарно-эпидемиологического
обследования кабинетов лучевой диагностики
и терапии)

195/у

А4

Акт

5 жыл
(5 лет)

196

Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы
(Постановление о наложении
административного взыскания)

196/у

А4

Постановление

3 жыл
(3 года)

197

Әкімшілік құқық бұзу жөніндегі іс бойынша
өндіріс тілін анықтау туралы қаулы
(Постановление об определении языка
производства по делу об административном
правонарушении)

197/у

А4

Постановление

3 жыл
(3 года)

198

Әкімшіліктің құқық бұзушылығы туралы
хаттама
(Протокол об административном
правонарушений)

198/у

А4

Протокол

3 жыл
(3 года)

199

Санитариялық-эпидемиологиялық
қорытынды
(Санитарно-эпидемиологическое заключение)

199/у

А4

Заключение

3 жыл
(3 года)

200

Санитарлық-эпидсмиологиялық қорытындыларды
тіркеу журналы
(Журнал регистрации
санитарно-эпидемиологических заключений)

200

А4

Журнал

3 жыл
(3 года)

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
2-қосымша         

Приложение 2         
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902  

Форма

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ____________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
№ 001/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 001/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря
2011 года № 902

Мемлекеттiк санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау
нысандарының тiзiмiн тiркеу
ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ
регистрации перечня объектов государственного
санитарно-эпидемиологического надзора

Басталуы (Начат) «___»_______________20 ж.(г)
Аяқталуы (Окончен) «___»_______________20 ж. (г.)

Облыс (Область)____________________________________________________
Елдi мекен (Населенный пункт)___________ Аудан (Район)_____________
Қала (Город)_______________________________________________________
Санитариялық қадағалау саласы (Раздел санитарного надзора)
___________________________________________________________________ 

Тiркеу нөмірi
Регистрационный номер

Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау нысанының толық атауы
Полное наименование объекта санитарно-эпидемиологического надзора

Шаруашылық субъектсінің толық атауы (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін), филиалды (өкілдікті) есепке алып тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын анықтама.
ЖК тіркеу куәлігі, ЖИН/БИН)
Полное наименование хозяйствующего субъекта (справка подтверждающая государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, учетную регистрацию (перерегистрацию) филиала (представительства), свидетельство о регистрации ИП, ИИН/БИН)

Мекен-жайы, телефон нөмірi
Адрес, номер телефона

Барлық жұмыс iстейтiн адамдардың саны, оның ішінде әйелдер
Всего работающих/ из них женщин

Оның iшiнде зиянды жұмыс жағдайында жұмыс iстейтiндер
Из них занятых во вредных условиях/ из них женщин

Нысанға берілетін құқықтық құжаттар (жер телімін бөлудің, орналастырудың санэпид. қорытындысы, құрылыс, қайта салу, пайдалану жобалық құжатын бекіту немесе сатып алу-сату келісімшарты, жалға алу келісімшарты және т.б)
Правоустанавливающие документы на объект (санитарно-эпидемиологическое заключение на отвод земельного участка, размещение, утвержденной проектной документации, на строительство, ввод в эксплуатацию, реконструкцию, или договор купли-продажи, договор аренды и другое)

Қызмет түрi
Вид деятельности

Пайдалану
Ввод в эксплуатацию

Ескертту
примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
3-қосымша         

Приложение 3         
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902  

Форма

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 Бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО ________

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген
№ 002/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 002/у
Утверждена приказом
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды, әкiмшiлiк
жауапкершiлiкке тарту туралы қаулыны, және жұмыстан уақытша
шеттетiлген адамдар туралы қаулыны тiркеу
ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ
регистрации протоколов об административном правонарушении,
постановлений о наложении административного взыскания и
постановлений о временном отстранении от работы физических лиц

Басталуы (Начат) «___»____________20__ж. (г).
Аяқталуы (Окончен) «___»____________20__ж. (г). 

Тiркеу нөмірi
Регистрационный номер

Хаттаманы толтырған күні, нөмірі
Дата составления, номер протокола

Хаттаманы толтыруға негіздеме (Құжаттың атауы, күні, нөмірі)
Основание для составления протокола (наименование документа, дата, номер)

Құқық бұзушылық орын алған орын, объектің атауы, мекен-жайы
Место совершения правонарушения, наименование объекта, адрес

Хаттаманы толтырылған (маманның Т.А.Ә., лауазымы)
Кем составлен протокол (Ф.И.О. специалиста, должность)

Жауапқа тартылған субъектің Т.А.Ә, лауазымы, заңды тұлғаның атауы, ЖСН/БСН
Ф.И.О. субъекта, должность, наименование юридического лица совершившего административное правонарушение, ИИН/БИН

Жыл ішінде әкімшілік жазаға тартылу
Привлечение в течении года к административной ответственности

Заң бұзушылық түрі (ҚР ӘҚБ К-ң бабы.)
Квалификация правонарушения (статья КРК оАП)

1

2

3

4

5

6

7

8

кестенің жалғасы

Жауапкершiлiкке тарту туралы қаулыны шығарылған күні, нөмірі, қаулыны шығарған адамның Т.А.Ә., лауазымы)
Дата вынесения постановления о наложении административного взыскания, номер, Ф.И.О., должность лица вынесшего постановление

Айыппұл сомасы
Сумма наложенного штрафа

Айыппұлды өндіріп алу туралы белгі (төлем күні, сомасы)
Отметка о взыскании штрафа (дата оплаты, сумма)

Уақытша шеттетiлген адамдардың саны, Т.А.Ә. лауазымы
Число временно отстраненных лиц, Ф.И.О., должность

Жұмыстан шеттетілген күні
Дата отстранения от работы

Жұмыстан шеттетiлгендердің жұмысқа қайта жiберiлу күні
Дата допуска к работе лица, отстраненного от работы

Қаулыны мәжбүрлеп орындау үшін сот орындаушыларының аумақтық органына тапсыру күні
Дата передачи в территориальный орган судебных исполнителей для исполнения постановления в принудительном порядке

Айыппұлды мәжбүрлеп төлету күні
Дата оплаты штрафа в принудительном порядке

9

10

11

12

13

14

15

16

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
4 қосымша        

Приложение 4           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
№ 003/е нысанды медициналық құжаттама

Мемлекеттік санитариялық-
эпидемиологиялық қызмет
ұйымының атауы
Наименование государственной
организации
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация Форма № 003/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения
Республики Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

Тағам өнiмдері үлгілерiн және ПТР әдісімен ГМҮ (генетикалық
модификацияланған үлгілер) мөлшерін зерттеу нәтижелерін тіркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации образцов и выдачи результатов исследования пищевых
продуктов на содержание ГМО (генетически модифицированных объектов)
методом ПЦР

Басталды (Начат) «___»_______________20____ж. (г.)
Аяқталды (Окончен) «___»_______________20____ж. (г.)

____________________________________________________________________
________________________________________________________
Пайдалнылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмiрi
Регистра-
ционный
номер

Күнi дата

Үлгі атауы, саны,
көлемi, алынған
орын
Наименование
образца,
количество, объем,
место отбора

Үлгі алынған
Отбора образцов

Зертханаға
келіп түскен
Поступления в
лабораторию

Зерттеудің
басталуы
Начала
исследования

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Зерттеу әдісі
Метод исследования

Зерттеу нәтижесi
Результат
исследования

Зерттеу аяқталған
күн, жүргiзген
адамның лауазымы,
Т.А.Ж. және қолы
Дата окончания
исследования,
должность, Фамилия
имя отчество и
подпись лица,
проводившего
исследование

Нәтиже берілген күні
Дата выдачи
результата

7

8

9

10

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
5 қосымша        

Приложение 5           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның ТКЖК бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖК бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
«20» желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 004/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтiң мемлекеттiк органының
атауы
Наименование государственного
органа санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма №004/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан «20» декабря 2011 года № 902

Алдын-алу және iндетке қарсы шараларды жүргiзу туралы
мемлекеттiк Бас санитарлық дәрiгердiң қаулысын тiркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений главного государственного санитарного
врача о проведении профилактических и противоэпидемических
мероприятий

Басталуы (Начат) «___»____________20__ж. (г).
Аяқталуы (Окончен) «___»____________20__ж. (г).

Тiркеу
нөмірi
Регист-
рацион-
ный
номер

Қаулы шығарылған
күн
Дата вынесения
постановления

Қаулы шығаруға
негiз болған
құжаттардың атауы
және НҚА-ң нормалары
Наименование
документов и нормы
НПА, на основании
которых вынесено
постановление

Аумақтың
толық
атауы
Полное
наимено-
вание
территории

Мекенжайы,
орналасуы
Адрес,
место-
нахождение

Қаулыны
орындау
мерзімі
Сроки
исполнения
постанов-
ления

1

2

3

4

5

6

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
6 қосымша        

Приложение 6          
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның ТКЖК бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖК бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 005/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтiң мемлекеттiк органының
атауы
Наименование государственного
органа санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 005/у Утверждена приказом
Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Жұмыстан уақытша шеттетiлген адамдар туралы қаулыны тiркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений главного государственного санитарного
врача о временном отстранении от работы физических лиц

Басталуы (Начат) «___»____________20__ж. (г).
Аяқталуы (Окончен) «___»____________20__ж. (г).

Тiркеу нөмірi
Регистрацион-
ный номер

Қаулы шығарылған
күн
Дата вынесения
постановления

Қаулы шығаруға негiз
болған құжаттардың атауы
Наименование документов,
на основании которых
вынесено постановление

Нысан атауы, басшының 
(жеке кәсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның)
тегі, аты, әкесінің
аты
Наименование объекта,
Ф.И.О. руководителя
(индивидуального
предпринимателя или
юридического лица)

1

2

3

4

кестенің жалғасы

Нысанның мекенжайы,
орналасуы
Адрес,
местонахождение
объекта

Уақытша
шеттетiлген
адамдар саны
Число временно
отстраненных лиц

Жұмыстан
шеттетілген күн
Дата
отстранения от
работы

Жұмыстан
шеттетiл-
гендердің
жұмысқа қайта
жiберiлу күні
Дата допуска к
работе лица,
отстраненного
от работы

Орындаушының
тегі, аты,
әкесінің аты
Фамилия имя
отчество,
должность
исполнителя

5

6

7

8

9

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
7 қосымша        

Приложение 7           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма     

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД__________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО____________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011
жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген
№ 006/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтiң
мемлекеттiк органының атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 006/у Утверждена приказом
Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011 года
№ 902

Жеке кәсіпкерлік немесе заңды тұлғалардың қызметі және бөлек
қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы мемлекеттік санитарлық бас
дәрігерінің қаулысын тіркеу туралы
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений главного государственного санитарного
врача о приостановлении деятельности или отдельных видов
деятельности индивидуального предпринимателя или юридического
лица

Басталуы (Начат) «___»_______________20__ж.(г)
Аяқталуы (Окончен) «___»_______________20__ж. (г.)

Тiркеу
нөмірi
Регис-
тра-
ционный
номер

Қаулы
шығарыл-
ған күн
Дата
выне-
сения
поста-
новления

Қаулы шығаруға
негiз болған
құжаттардың
атауы
және НҚА-ң
нормалары
Наименование
документов и
нормы НПА, на
основании
которых
вынесено
постановление

Нысан
атауы,
басшының
(жеке
кәсіпкердің
немесе
заңды
тұлғаның)
тегі, аты,
әкесінің
аты
Наимено-
вание
объекта,
Ф.И.О.
руково-
дителя
(индиви-
дуального
предпри-
нимателя
или
юридичес-
кого лица)

Қызмет
түрі
Вид
деятель-
ности

Сотқа
матери-
алды
беру
күні
Дата
передачи
матери-
алов в
суд

Қызметті
тоқтата-
тұру
күні
Дата
приоста-
новления
деятель-
ности

Орында-
ушының
тегі, аты,
әкесінің
аты
Фамилия
имя
отчество,
должность
исполни-
теля

1

2

3

4

5

6

7

8

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
8 қосымша        

Приложение 8           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма     

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның ТКЖК бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖК бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 007/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтiң мемлекеттiк органың
атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 007/у Утверждена приказом
Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Кәсіпкерлік және (немесе) басқа қызметте тұрғындардың
пайдалануы мен қолдануына арналған өнімдерді шеттен әкелуге,
өндіруге, қолдануға және таратуға тыйым салу туралы қаулыны
тіркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений о запрещении ввоза, производства,
применения и реализации продукции, предназначенной для
использования и применения населением, в предпринимательской и
(или) иной деятельности.

Басталуы (Начат) «___»____________20__ж. (г).
Аяқталуы (Окончен) «___»____________20__ж. (г).

Тiркеу
нөмірi
Регис-
траци-
онный
номер

Қаулы-
ның 
шыға-
рылған
күні
Дата
выне-
сения
поста-
нов-
ления

Қаулыны
шығаруға
негiз
болған
құжат-
тардың
атауы
Наиме-
нование
доку-
ментов,
на осно-
вании
которых
вынесено
поста-
новления

Нысан
атауы,
басшының
(жеке
Кәсіпкер-
дің немесе
заңды
тұлғаның)
тегі, аты,
әкесінің
аты
Наимено-
вание
объекта,
Ф.И.О.
руково-
дителя
(индиви-
дуального
предпри-
нимателя
или юриди-
ческого
лица)

Мекенжайы,
орналасуы
Адрес,
местона-
хождение

Өнімнің
атауы
Наиме-
нование
продук-
ции

Орын-
далу
мерзімі
Сроки
испол-
нения

Орын-
далуы
туралы
белгі
Отметка
об
испол-
нении

Орындаушының
тегі, аты,
әкесінің
аты
Фамилия имя
отчество,
должность
исполнителя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
9 қосымша        

Приложение 9           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма     

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның ТКЖК бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖК бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
«20» желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 008/е  нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтiң мемлекеттiк органың
атауы
Наименование государственного
органа санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 008/у Утверждена приказом
Министра здравоохранения Республики
Казахстан от
«20» декабря 2011 года  № 902

Қазақстан Республикасының халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы
заңнамасы талаптарының бұзылуын жою туралы ұйғарымды тiркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации предписаний об устранении нарушений требовании
законодательства Республики Казахстан в сфере
санитарно-эпидемилогического благополучия населения

Басталуы (Начат) «___»____________20__ж. (г).
Аяқталуы (Окончен) «___»____________20__ж. (г).

Тiркеу
нөмірi
Регис-
траци-
онный
номер

Ұйғарым
шыға-
рылған
күн
Дата
вынесе-
ния
предпи-
сания

Ұйғарым
шығаруға
негiз
болған
құжат-
тардың
атауы
және
НҚА-ң
нормалары
Наимено-
вание
докумен-
тов и
нормы
НПА, на
основании
которых
вынесено
предпи-
сание

Нысан атауы,
басшының
(жеке
кәсіпкердің
немесе заңды
тұлғаның)
тегі, аты,
әкесінің аты
Наименование
объекта,Ф.И.О.
руководителя
(индивидуаль-
ного предпри-
нимателя или
юридического
лица)

Мекенжайы,
орналасуы
Адрес,
местона-
хождение

Орындалу
мерзімі
Сроки
испол-
нения

Орын-
далуы
туралы
белгі
Отметка
об
испол-
нении

Орындаушының
тегі, аты,
әкесінің аты
Фамилия имя
отчество,
должность
исполнителя

1

2

3

4

5

6

7

8

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
10 қосымша        

Приложение 10           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма     

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның ТКЖК бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖК бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2011 жылғы 20
желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 009/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң
мемлекеттiк органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 009/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіпті деп танылған жағдайда
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық
жабдықтың, механизмдердің, үрдістердің, құрал-сайманның жаңа
түрлерін өндіруге, қолдануға және өткізуге тыйым салу туралы
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений о запрещении производства применения
и реализации новых видов сырья, продукции, химических веществ,
технологического оборудования, механизмов, процессов,
инструментария в случае признания их опасными для жизни и
здоровья людей

Басталуы (Начат) «___»____________20__ж. (г).
Аяқталуы (Окончен) «___»____________20__ж. (г).

Тiркеу
нөмірi
Регис-
траци-
онный
номер

Қаулы
шыға-
рылған
күн
Дата
вынесе-
ния
поста-
новления

Қаулы
шығаруға
негiз
болған
құжат-
тардың
атауы
және
НҚА-ң
норма-
лары
Наимено-
вание
докумен-
тов и
нормы
НПА, на
основа-
ниии,
которых
вынесено
предпи-
сание

Нысан атауы,
басшының
(жеке
Кәсіпкердің
немесе заңды
тұлғаның)
тегі, аты,
әкесінің
аты
Наимено-
вание
объекта,
Ф.И.О.
руководи-
теля (инди-
видуального
предпри-
нимателя или
юридического
лица)

Мекен-
жайы,
орна-
ласуы
Адрес,
место-
на хож-
дение

Өндіріс,
шикізат,
өнім және
басқалар-
дың атауы
Наиме-
нование
произво-
дства,
сырья
продук-
ции и
другие

Орын-
далу
мерзі-
мі
Сроки
испол-
нения

Орын-
далуы
туралы
белгі
Отметка
об
испол-
нении

Орындау-
шының
тегі,
аты,
әкесінің
аты
Фамилия
имя
отчество,
должность
испол-
нителя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
11 қосымша        

Приложение 11           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      Ескерту. 11-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
12 қосымша        

Приложение 12           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      Ескерту. 12-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
13 қосымша        

Приложение 13           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      Ескерту. 13-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
14 қосымша        

Приложение 14           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма     

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген № 013/е нысанды
медициналық құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтiң
мемлекеттiк органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация Форма  № 013/у
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан  от 20 декабря 2011 года
№ 902

Кәсiби улануларды тiркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации профессиональных отравлений

Басталуы (Начат) «___»_______________20   ж. (г.)
Аяқталуы (Окончен) «___»________________ 20   ж. (г.)

Тiркеу
нөмірi
Регис-
траци-
онный
номер

Шұғыл
хабар-
лама
алынған
күн
Дата
полу-
чения
экст-
рен-
ного
изве-
щения

Зардап
шегушi-
нiң
тегi,
аты,
әкесiнiң
аты, жасы
Фамилия,
имя,
отчество,
возраст
постра-
давшего

Улану
орын
алған
нысан-
ның
атауы
Наиме-
нование
объекта,
где
произо-
шло
отрав-
ление

Уланған
күнi
Дата
отрав-
ления

Улану
себебi
Причина
отравле-
ния

Ауруханаға
жатқызылу
күнi мен
орны
Дата и
место
госпита-
лизации

Тексеру
жүргiзген
адамның
қолы,
тегі,
аты,
әкесінің
аты
Фамилия,
имя,
отчество,
лица,
проводив-
шего
обследо-
вание

Ескерту
Приме-
чание

1

2

3

4


6

7

8

9

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 902 бұйрығына       
15 қосымша        

Приложение 15           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      Ескерту. 15-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 16 қосымша

Приложение 16        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

Формат А4
А4 Пішін


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ___________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 015/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы

Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 015/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Радиациялық апаттарды тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации радиационных аварий

Басталуы (Начат) «__» _________ 20 ж. (г).
Аяқталуы (Окончен) «__» _________ 20 ж. (г).

Тiркеу
нөмірi
Регистра-
ционный
номмер

Ақпарат қандай
ұйымнан алынды
(атауы, хаттың
нөмiрi және күнi)
От какой
организации
получена
информация
(наименование,
номер письма и
дата)

Апат
болған
күн
Дата
аварии

Мемлекеттiк санитариялық-
эпидемиологиялық қызмет органдарына
хабарламаның келіп түскен күнi
Дата поступления сообщения в
государственные органы
санитарно-эпидемиологического
надзора

Нысан атауы
Наименовани
объекта

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Апат
болған
орын
Место
аварии

Апаттың мәні
туралы
жеткізудің
мазмұны, оның
сипаттамасы
Содержание
донесения о
сущности
аварии, ее
характеристика

Апаттың
салдары және
қолданылған
шаралар
Последствия
аварии и
принятые меры

Радиациялық апатты жоюға қатысқан
қызметкерлердің, сондай-ақ
радиациялық апат аймағындағы
халықтың алған мөлшері
Доза полученная персоналом
участвовавших в ликвидации
радиационной аварии, а также
населения, оказавшигося в зоне
радиационной аварии

Апатты жою
туралы
белгi
Отметка о
ликвидации
аварии

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 17 қосымша

Приложение 17        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      Ескерту. 17-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 18 қосымша

Приложение 18        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ___________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 017/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы

Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 017/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Иондаушы сәуле көздерін пайдаланатын нысандарды және
радиобелсенді заттардың қолданылуын есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета объектов, использующих источники ионизирующего излучения
и движения радиоактивных веществ

Реттік
нөмірi
Порядковый
номер

Шаруашылық
субъектінің
толық атауы
Полное
наименование
физических и
юридических лиц

Мекен-жайы,
орналасуы
Адрес,
месторасположение

Радиациялық қауіпсіздікке жауапты
адамның тегі, аты, әкесінің аты
және телефоны
Фамилия, имя, отчество,
телефон ответственного
за радиационную безопасность

1

2

3

4

кестенің жалғасы

Изотоптың
атауы
Наимено-
вание
изотопа

Көздің
белсен-
ділігі
Активность
источника

Паспорты
бойынша
көздің
нөмірi
Номер
источника
по паспорту

Контей-
нердің
нөмiрi
(радио-
изотоп-
тық
аспаптар
үшін)
Номер
контей-
нера (для
радио-
изотоп-
ных
приборов)

Түскен
күні
Дата
поступления

Қызмет ету
мерзімі
(қай жылға
дейін)
Срок
службы
(до какого
года)

Қайда
берілгені
немесе
көмілгені
туралы
белгі
Отметка о
передаче
или
захоронении

Ескерту
Приме-
чание

5

6

7

8

9

10

11

12

      Ескерту: «Иондаушы сәуле көздерін пайдаланатын нысандарды және радиобелсенді заттардың қолданылуын есепке алу» журналында әр мекемеге жеке беттер бөлініп белгіленеді.
      Примечание: в журнале «учета объектов, использующих источники ионизирующего излучения и движения радиоактивных веществ» на каждый объект выделяются отдельные страницы.

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 19 қосымша

Приложение 19        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      Ескерту. 19-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 20 қосымша

Приложение 20        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      Ескерту. 20-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 21 қосымша

Приложение 21        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      Ескерту. 21-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 22 қосымша

Приложение 22        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ___________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 021/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы

Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 021/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Имаго үнсіз масалардың маусымдық санының динамикасын есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета сезонной динамики численности имаго москитов

_____________________________________________ облысы (области),
(в районе) _______________________________________ ауданындағы
елді мекеннің атуы (наименование населенного пункта)
_________________________________________________________ 20 ж. (г.)

Есептеу тәсілі
(үй-жайлардағы
жабысқақ
бетте, іннің
алдына
қойылған құйғы
тәрізді
ұстағышта)
Способ учета
(в помещениях
на липкий
лист, воронко-
образной
ловушкой из
нор)

Он күн сайын* және орташа айлық (бұдан әрі - ОА) саны
Подекадная* и среднемесячная (далее - СМ) численность

Сәуір
Апрель

Мамыр
Май

Маусым
Июнь

1

2

3

см

1

2

3

см

1

2

3

см

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

кестенің жалғасы

Он күн сайын* және орташа айлық (бұдан әрі - ОА) саны
Подекадная* и среднемесячная (далее - СМ) численность

Орташа маусымдық
көрсеткіш
Среднесезонный
показатель

Шілде
Июль

Тамыз
Август

Қыркүйек
Сентябрь

1

2

3

см

1

2

3

см

1

2

3

см

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

      *Әрбір он күндікті 2 бағаншаға бөлеміз: бөліндісінде үнсіз масаның барлық саны, бөлгішінде 1 жабысқақ бетке немесе 1 қақпанға
      *Каждую декаду делим на две подграфы: в числителе – всего москитов, в знаменателе – на 1 липкий лист или на 1 ловушку.

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 23 қосымша

Приложение 23        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      Ескерту. 23-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 24 қосымша

Приложение 24        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ___________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 023/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы

Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 023/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Аумағында рекогносцирлік тексеру нәтижелері бойынша иксодты
кенелердің - кене энцефалитін тасымалдаушылар санын есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета численности иксодовых клещей-переносчиков клещевого
энцефалита по результатам рекогносцировочных обследований
на территориях

__________________________________________________ облысы (области) ______________________________________ ауданы (района)

Ауданның, ландшафты-
климатты аймақтың
атауы, маршруттың нөмірі
Наименование района,
ландшафтно-климатической
зоны, номер маршрута

Тексеру күні
Дата Обсле-
дования

Тексеру көлемі, км
Объем обследова-
ния в км

Жиналған
кенелер
Собрано
клещей

Қаралған ірі
қара мал
Осмотрено
крупного рогатого
скота

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Жиналған
кенелер
Собрано клещей

Барлық жиналған
кенелер
Всего собрано
клещей

Зертханаға зерттеуге
жіберілген кенелер
Направлено клещей на
исследование
в лабораторию

Зерттеу нәтижелері
Результаты исследований

Патогендік
агенттер
бөлінді
Выделены
патогенные
агенты

Оң партиялардың
пайызы
Процент
положительных
партий

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 25 қосымша

Приложение 25        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ___________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 024/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы

Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 024/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Имаго қансорғыш буынаяқтылар мен олардың құрттарымен күресу
жұмыстарын есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета работ по борьбе с личинками и имаго кровососущих
членистоногих

Елді мекеннің атауы (Наименование населенного пункта)
_____________________________________________________________________
(в районе) ___________________________________ ауданы,
_____________________________________________________ облысы (области)

Өңдеуге
дейінгі
тексеру күні
Дата обсле-
дования до
обработки

Өңдеуге дейінгі
буынаяқтылардың
саны (түрі, есепке алу
бірлігі)
Численность членис-
тоногих до обработки
(вид, единица учета)

Өңдеу орны
Место обработки

Өңдеу көрсетімдері
Показания к обработке

Құрттар
Личинки

Ересек
Имаго

Суқойма
Водоем

Өңдеудің
жиілігі
Кратность
обработки

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Өңдеу
күні
Дата
обработки

Препараттың
атауымен
мөлшері
Наименование
препарата и
дозировка

Өңделген алаң
Обработанная
площадь

Тиімділігін бақылау
Контроль эффективности

Өңдеуден
кейінгі тексеру
күні
Дата
обследования
после обработки

Өңдеуден кейінгі саны (түрі,
есепке алу бірлігі)
Численность после обработки
(вид, единица учета)

Құрттар
личинки

Ересек
имаго

7

8

9

10

11

12

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 26 қосымша

Приложение 26        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ___________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 025/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы

Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 025/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Экстенсивті тексеру (жаппай аулау)* нәтижелері бойынша
жәндіктер санын есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета численности насекомых по результатам экстенсивных
обследований (массовый отлов)*

облысы (области) ________________________________________________
ауданында (районе) ________________________________________________

Елді мекеннің
атауы, үй-жайдың
түрі, нысан
Наименование
населенного пункта,
тип помещения, объект

Есепке алу
күні
Дата учета

Есепке алу тәсілі,
үлгілердің саны,
есеп бірлігі
Способ учета,
количество образцов,
единица учета

Ауланған
жәндіктер саны
Количество
выловленных
насекомых

Ескерту
Примечание

1

2

3

4

5

      * Ескерту: безгек масаларына, синантропты шыбындармен шыбын-шіркейлерге жеке жүргізіледі
      Примечание: вести отдельно для малярийных комаров, синантропных мух и москитов

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 27 қосымша

Приложение 27        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ___________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 026/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы

Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 026/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Анофелес құрты санының маусымдық динамикасы
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
сезонной динамики численности личинок Анофелес

Елді мекеннің атауы (Наименование населенного пункта)
_____________________________________________________________________
Масаның түрі (Вид комара) ____________________________________
есептеу әдісі (метод учета) _______________________________________
күні (дата) «__» ________________ 20 ж. (г.)

Суқойма
Водоем

Он күн сайын* және орташа айлық (бұдан әрі - ОА) саны
Подекадная* и среднемесячная (далее - СМ) численность

Сәуір
Апрель

Мамыр
Май

Маусым
Июнь

1

2

3

см

1

2

3

см

1

2

3

см

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

кестенің жалғасы

Он күн сайын* және орташа айлық (бұдан әрі - ОА) саны
Подекадная* и среднемесячная (далее - СМ) численность

Маусымдық
орташа көрсеткіш
Среднесезонный
показатель

Шілде
Июль

Тамыз
Август

Қыркүйек
Сентябрь

1

2

3

см

1

2

3

см

1

2

3

см

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

      * Әрбір онкүндікті 2 бағаншаға бөлеміз: бөлінгішінде – барлық құрттар, бөлгішінде – бір сынамаға келетін саны; Бір м2 су бетіне келетін санды қайта есептеу зертханалық жағдайда жедел талдау мен материалды жинақтау барысында жүргізу керек.
      *Каждую декаду делим на две подграфы: в числителе – всего личинок, в знаменателе – численность на одну пробу; Перерасчет численности на один м2 водной поверхности осуществлять в лабораторных условиях при оперативном анализе и обобщении материала.

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығына 28 қосымша

Приложение 28        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан    
от 20 декабря 2011 года № 902 

Форма

      Ескерту. 28-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
29 қосымша

Приложение 29
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

      Ескерту. 29-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
30 қосымша

Приложение 30
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

Формат А4
А4 Пішін


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген № 029/е
нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 029/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Қан сорғыш буынаяқтылардың түрлік құрамын зерттеу нәтижесінің
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
результатов изучения видового состава кровососущих членистоногих

(в)______________ ауданында (районе),_____________ облысында (области)
Басталуы (Начат)                          Аяқталуы (Окончен)
«__» ____ 20  ж.(г.)                      «__» _______ 20  ж.(г.)

Елді мекеннің
атауы
Наименование
населенного
пункта

Буынаяқтылар
түрінің атауы
мен олардың
даму фазалары
Наименование
вида
членистоногого
и фазы его
развития

Түрі мен айы бойынша жиналған
түрлерінің саны
Численность собранных
экземпляров по видам и месяцам

Барлық жиналғаны
Всего собраноАбсолюттік
санмен
В абсолютных
числах

Ортақ саннан
алынған
пайызбен
В процентах
от общего
числа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
31 қосымша

Приложение 31
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

      Ескерту. 31-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
32 қосымша

Приложение 32
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

Формат А4
А4 Пішін


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген № 031/е
нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 031/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Жәндіктер мен кенелердің шағуына (шабуылына) байланысты
көмек сұраған адамдарды тіркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации обратившихся с укусами (нападением) насекомых и клещей

Басталуы                                Аяқталуы
(Начат) «__» _______ 20  ж. (г.)        (Окончен)«__» _______ 20  ж. (г.)

Тiркеу
нөмірi

Регис-
траци-
онный
номер

Зерт-
теу
күні

Дата
ис-
сле-
дова-
ния

Тегі,
аты,
әкесі-
нің
аты

Фамилия
имя,
отчес-
тво

Туған
күні

Дата
рожде-
ния

Мекен-
жайы

Домаш-
ний
адрес

Жұмыс,
оқу
орны,
балалар
ұйымының
атауы

Место
работы,
учебы,
наимено-
вание
детской
органи-
зации

Жәндіктер
немесе
кенелер
шабуыл
жасалған
аймақ,
күн

Территория
нападения
насекомых
или
клещей,
дата

Тек-
серу
нәти-
жесі

Резуль-
тат
обсле-
дова-
ния

Ұсы-
ныстар
Реко-
менда-
ции

Орындау-
шының
қолы,
тегі,
аты,
әкесінің
аты
Фамилия,
имя,
отчество,
должность
исполни-
теля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
33 қосымша

Приложение 33
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

Формат А4
А4 Пішін


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген № 032/е
нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 032/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Тағам өнiмдерiнiң сынамаларын зерттеу мен олардың
нәтижелерiн берудi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации образца и выдачи результатов исследований
пищевых продуктов

Басталуы                              Аяқталуы
(Начат) «__» ______ 20  ж. (г.)       (Окончен)«__» _____ 20  ж. (г.)
___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмірi

Реги-
стра-
цион-
ный
номер

Сы-
нама
алу
күні

Дата
от-
бора
об-
раз-
ца

Сына-
маның
түс-
кен
күнi

Дата
пос-
туп-
ления

Зерт-
теу
жүргi-
зiл-
ген
күн,
мер-
зiм

Дата,
срок
про-
веде-
ния
иссле-
дова-
ния

Сына-
ма
алын-
ған
орын,
мекен-
жайы
және
ұйым-
ның
атауы

Место
отбора,
адрес
и наи-
мено-
вание
орга-
низа-
ции

Сына-
маның
атауы

Наи-
мено-
вание
об-
разца

Зерт-
теле-
тiн
көр-
сет-
кiш-
тер-
дiң,
тізі-
мі

Пере-
чень
ис-
сле-
дуе-
мых
пока-
за-
телей

Физи-
калық
-хи-
мия-
лық
көр-
сет-
кiш-
тер

Физи-
ко-
хими-
чес-
кие
пока-
за-
тели

Анық-
тал-
ған
шо-
ғыр-
лану

Обна-
руже-
нная
кон-
цен-
тра-
ция

Өнiм-
нiң
НҚ
бойын-
ша
норма-
сы

Норма
по НД
на
про-
дукт

Анық-
тау
әдi-
сiнiң
НҚ

НД на
метод
опре-
деле-
ния

Зерттеу
жүргiз-
ген
адамның
қолы,
тегі,
аты,
әкесінің
аты

Фамилия,
имя,
отчество,
подпись
лица
проводив-
шего
исследо-
вание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
34 қосымша

Приложение 34
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

Формат А4
А4 Пішін


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген № 033/е
нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 033/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Дайын тағамдардың сынамалары мен олардың құнарлығын зерттеу
нәтижелерiн тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации образцов и результатов исследования готовых блюд,
рационов на калорийность

Басталуы                               Аяқталуы
(Начат) «__» _______ 20  ж. (г.)       (Окончен)«__» _______ 20  ж. (г.)

Тiркеу
нөмірi

Регис-
тра-
цион-
ный
номер

Күнi
Дата

Сынама алынған
ұйымның атауы

Наименование
объекта, где
взят образец

Тағам-
дардың
атауы

Наиме-
нование
блюд

Үлес
салмағы

Вес
порции

Салмағы

Вес

Өнді-
рілуі

Выра-
ботки

Түсуi

Поступ-
ление

Салынуы
бойынша

По
рас-
кладке

Талдау
бойынша

Факти-
чески

Тығыз
бөлiгi-
нiң

Плотной
части

Ет,
балық

Мясо,
рыба

Гарнир-
дiң
Гарнира

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

кестенің жалғасы

Химиялық құрамы
Химический состав (грамм)

Құрғақ заттар
Сухие вещества

Белоктар және көмiрсулар
Белки и углеводы

Бөлек
Раздельно

Ре-
цепт
бой-
ынша

По
ре-
цеп-
ту

Ең аз
көлемi

Мини-
мально-
допус-
тимые


жүз-
iнде

Фак-
ти-
чес-
ки

Ре-
цепт
бой-
ынша

По
ре-
цеп-
ту

Ең аз
көлемi

Мини-
мально
допус-
тимые


жүз-
iнде

Фак-
ти-
чес-
ки

Белоктар
Белки

Көмiрсулар
Углеводы

Ре-
цепт
бой-
ынша

По
ре-
цеп-
ту

Ең аз
көлемi

Мини-
мально
допус-
тимые


жүз-
iнде

Фак-
ти-
чес-
ки

Ре-
цепт
бой-
ынша

По
ре-
цеп-
ту

Ең аз
көлемi

Мини-
мально
допус-
тимые


жүз-
iнде

Фак-
ти-
чес-
ки

11

12

13

14

  15

16

17

18

19

20

21

22

кестенің жалғасы

Майлар
Жиры

Құнарлылығы
Калорийность

Рецепт
бойынша

По
рецепту

Ең аз көлемi
Минимально
допустимые

Iс жүзiнде
Фактически

Теориялық
Теоретически

Ең аз көлемi
Минимально
допустимые

Iс жүзiнде
Фактически

23

24

25

26

27

28

кестенің жалғасы

Ауытқулар (%)
Отклонение (%)

Құрамындағы
С витамині

Содержание
витамимина С

Зерттеу
нәтижелері

Результаты
исследования

Зерттеу
жүргізген
адамның тегі,
аты, әкесінің
аты

Фмилия, имя,
отчество
проводившего
исследования

Белоктар

Белки

Майлар

Жиры

Көмiрсулар

Углеводы

Құнарлығы

Калорийность

29

30

31

32

33

34

35

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
35 қосымша

Приложение 35
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

Формат А4
А4 Пішін


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген № 034/е
нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 034/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Жер бетi cу нысандарының, ағын судағы су үлгілерінің зерттеу
нәтижелерiн есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета результатов исследования образцов воды поверхностных
водных объектов и сточных вод

Басталуы                               Аяқталуы
(Начат) «__» _______ 20  ж. (г.)       (Окончен)«__» _______ 20  ж. (г.)

Тiр-
кеу
нөмірi

Реги-
стра-
цион-
ный
номер

Зерт-
хана-
лық
нөмiрi

Лабо-
ратор-
ный
номер

Нәтиже
берiл-
ген
күн

Дата
выдачи
резуль-
тата

Үлгі
алынған
орын
және
мекен-
жай

Место
отбора
пробы
и адрес

Температурасы 0С
Температура 0С

Иiсi
Запах

Түстiлiгi,
градуспен

Цветность
в градусах

Түсi
(сипат-
тау)

Цвет (опи-
сать)

Ауа-
ның

Воз-
духа

Су-
дың

Воды

Қар-
қын-
ды-
лығы
балл-
мен

Интен-
сив-
ность
в бал-
лах

Сипаты
(си-
пат-
тау)

Харак-
тер
(опи-
сать)

Аралас-
тыру
кезін-
дегі
жоғалу
шегi

Порог
исчез-
новения
при
разве-
дении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

кестенің жалғасы

Түсiнiң
жоғалу
шегi
(ара-
ластыр-
ғанда)

Порог
исчез-
новения
цвета
(при
разве-
дении)

Лай,
тұнба
(сипат-
тау)

Муть,
осадок
(опи-
сать)

Лай-
лы-
лығы

Мут-
но-
сть
мг/
дм3

Мөл-
дiр-
лiгi,
см

Проз-
рач-
ность
в см

Қал-
қып
жүр-
ген
қос-
палар

Пла-
ваю-
щие
при-
меси

Өлшен-
ген
заттар
мг/дм3

Взве-
шен-
ные
вещес-
тва

РН

Ерi-
тiл-
ген
оттегi
мг/дм3

Рас-
тво-
ренный кисло-
род
мг/дм3

БПК

5 мг
0,2/
дм3

БПК

20
мг
0,2/
дм3

Тоты-
ғушы-
лығы
мг
0,2/
дм3

Окис-
ляе-
мость мг
0,2/
дм3

ХПК
мг
0,2/
дм3

Сiл-
тiлiгi мг-экв

Щелоч-
ность
мг-экв

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

кестенің жалғасы

Қышқыл-
дылығы
мг/экв

Кислот-
ность

Жалпы
кермектiгi
моль/дм3

Жесткость
общая
моль/дм3

Құрғақ
қалдық
мг/дм3

Сухой
остаток

Кальций
мг/дм3

Магний
мг/дм3

Жалпы
темiр
мг/дм3

Железо
общее
мг/дм3

Хло-
ридтер
мг/дм3

хлориды
мг/дм3

Суль-
фаттар
мг/дм3

Суль-
фаты
мг/дм3

Азоты мг/дм3
Азот

Ам-
миак

(Ам-
миа-
ка)

Нит-
рит-
тер

(Нит-
ри-
тов)

Нит-
рат-
тар

(Нит-
ра-
тов)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

кестенің жалғасы

Ф
т
о
р
мг/
дм3

С
П
А
В
мг/
дм3

Жергiлiктi жағдайға тән ерекше заттар, мг/дм3

Үлгіге
жүр-
гiзiл-
ген зерт-
теулер
саны

Коли-
чество
иссле-
дова-
ний,
прове-
денных
в пробе

Е
с
к
е
р
т
у

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е

Зерттеу
жүргiзген
адамның
қолы,
тегі,
аты,
әкесінің
аты

Фамилия,
имя,
отчество,
подпись
лица,
проводив-
шего
исследо-
вание

Мұ-
най
өнiм-
дерi

Неф-
те-
про-
дукты

Фе-
нол-
дар

(Фе-
но-
лы)

Циа-
нид-
тер

(циа-
ни-
ды)

Мыс
(Медь)

Қор-
ға-
сын
(Сви-
нец)

Мырыш (Цинк)

Үш
ва-
лент-
тi
хром

Трех-
ва-
лент-
ный
хром

Алты
ва-
лент-
тi
хром

Шести
ва-
лент-
ный
хром

Мар-
га-
нец

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Ескерту:
Примечание:
Үлгіге зерттеудiң барлық түрлерi тiркелетiн бiртұтас зертханалық (тiркеу) нөмір берiледi.
(Образцу придается единый лабораторный (регистрационный) номер, под которым регистрируются все виды исследования).
Жер үстi су нысандарының сынамаларын үлкен көлемдi зерттеу жүргiзгенде жеке журнал жүргiзуге рұқсат етiледi.
(При большом объме исследований образец воды поверхностных водных объектов допускается ведение самостоятельного журнала).
Жер үстi су нысандарының сынамаларын зерттегенде № 11, 14, 15, 25-бағандар толтырылмайды.
(При исследовании образца воды поверхностных водных объектов  графы № 11, 14, 15, 25 – не заполняются).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
36 қосымша

Приложение 36
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

Формат А4
А4 Пішін


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген № 035/е
нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 035/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз
ету жүйелеріндегі ауыз су сынамаларын зерттеу нәтижелерiн
есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета результатов исследования образцов питьевой воды
централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Басталуы                               Аяқталуы
(Начат) «__» _______ 20  ж. (г.)       (Окончен)«__» _______ 20  ж. (г.)
___________________________________________________________________

Ескерту (Примечание):
1) үлгіге зертеудің барлық түрлері тіркелетін біртұтас зертханалық тіркеу нөмір беріледі
(образцу придается единый лабораторный номер, под которым регистрируются все виды исследования);
2) су құбырларының су бөлетін желісінен, орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету көздерінің ауыз суын зерттеу көлемі көп болғанда жеке журналдар жүргізуге болады
(при большом объеме исследований питьевой воды из разводящей сети водопроводов, источников централизованного и децентрализованного водоснабжения допускается ведение самостоятельных журналов)

Тiркеу
нөмірi

Регис-
тра-
ционный
номер

Зерт-
ханалық
нөмiрi

Лабора-
торный
номер

Сынама
қабыл-
данған
күн

Дата
поступ-
ления

Үлгі
алынған
орын
және
мекен-жай

Место
отбора
образца
и адрес

Иiсi
балл
Запах в
баллах

20оС-тағы
дәмі,
баллмен

Привкус
в баллах
при 20оС

Түстi-
лiгi,
градус-
пен

Цвет-
ность в граду-
сах

Стандартты
шкала бойынша
лайлылығы,
миллиграмм/
дециметр
(бұдан
әрі - мг/дм3)

Мутность
(далее –
мг/дм3) по
стандартной
шкале

РН

20оС

60оС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

кестенің жалғасы

Қалдық хлор
мг/дм3
Остаточный
хлор

Қалдық
озон

Оста-
точный
озон

Тотығуы

Окисля-
емость
мг
О2/дм3

Аммиак-
тың

Аммиака

Нит-
риттер-
дің

Нитри-
тов

Нитрат-
тардың

Нитра-
тов

Жалпы
кермек-
тігі
моль/дм3

Общая
жест-
кость

Құрғақ
қалдық
мг/дм3

Сухой
остаток

Хлорид-
тер
мг/дм3

Хлориды

Еркін

Сво-
бодный

Байлан-
ған

Связан-
ный

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

кестенің жалғасы

Сульфат-
тар
мг/дм3

Сульфаты

Темір
мг/дм3

Железо

Мыс
мг/дм3

Медь

Мырыш
мг/дм3

Цинк

Молибден
мг/дм3

Күшән
мг/дм3

Мышьяк

Қорғасын
мг/дм3

Свинец

Фтор

Қалдық
алюминий
мг/дм3

Остаточный
алюминий

Поли-
акрила-
мид
мг/дм3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

кестенің жалғасы

Полифос-
фаттар
мг/дм3

полифос-
фаты

Марга-
нец
мг/дм3

Строн-
ций
мг/дм3

Акрпи-
ламид
мкг/л

Сурьма
мкг/л

Бенз(а)-
пирен
мкг/л

Цианид
мкг/л

1,2
дихлор-
этан мкг/л

Эпи-
хлор-
гидрин
мкг/л

Фто-
рид
мкг/л

Пес-
тици-
ды
мкг/л

31

32

33

34

34

35

36

37

38

39

40

кестенің жалғасы

Пести-
циды
мкг/л

Пестициды
общего
содержания
мкг/л

Полицикли-
ческие
ароматичес-
кие углеводы
мкг/л

Тетрахлор-
этилен
и трихлор-
этилен
мкг/л

Тригалометаны
общее
содержание
мкг/т/n

Винилхлорид
мкг/л

Бензол
мкг/л

Бромат
мкг/л

40

41

42

43

44

45

46

47

кестенің жалғасы

Жергiлiктi жағдайларға тән арнайы заттар, мг/дм3
Специфические вещества, характерные для местных условий

Үлгі-
лерге
жүргiз-
iлген
зерттеу-
лер саны

Количес-
тво
иссле-
дований,
прове-
денных в
образце

Нәтиже
берiл-
ген
күн

Дата
выдачи
резуль-
татов
иссле-
дова-
ний

Зерттеу
жүргiз-
ген
адамның
қолы,
Т.А.Ә.

Ф.И.О.,
подпись
лица,
прово-
дившего
иссле-
дование

Сынап
мг/дм3

Ртуть

Кадмий
мг/дм3

Бериллий
(Ве 2+)
мг/дм3

Бор (В)
мг/дм3

Селен
(Se)
мг/дм3

Никель
(Ni)
мг/дм3
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Ескерту: Үлгіге зерттеудiң барлық түрлерi тiркелетiн бiртұтас зертханалық (тiркеу) нөмір берiледi.
Жер үстi су нысандарының сынамаларына үлкен көлемдi зерттеу жүргiзгенде жеке журнал жүргiзуге рұқсат етiледi.
Жер үстi су нысандарының сынамаларын зерттегенде № 11, 14, 15, 25-бағандар толтырылмайды.
Примечание:
Образцу придается единый лабораторный (регистрационный) номер, под которым регистрируются все виды исследования.
При большом объме исследований образца воды поверхностных водных объектов допускается ведение самостоятельного журнала.
При исследовании образца воды поверхностных водных объектов графы № 11, 14, 15, 25 – не заполняются.

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
37 қосымша

Приложение 37
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

Формат А4
А4 Пішін


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген № 036/е
нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 036/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Топырақ үлгілерін және зерттеу нәтижелерін тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации образцов и результатов  исследования почвы

Басталуы                               Аяқталуы
(Начат) «__» _______ 20  ж. (г.)       (Окончен)«__» _______ 20  ж. (г.)

Үлгіні тiркеу
нөмірi

Регистрационный
номер образца

Күнi
Дата

Үлгі алынған
орын,
мекен-жайы

Место отбора
образца,
адрес

Анықталатын көрсеткiштердiң
атауы
Наименование определяемых
показателей

Үлгіс
алынған

Отбора
образца

Зертханаға
жеткiзiлген
Доставки в
лабораторию

Ылғалдылығы %
Влажность %

Жалпы азот %
Общий азот  %

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Анықталатын көрсеткiштердiң атауы
Наименование определяемых показателей

азот мг/кг

Органикалық
көмiртек %

органический
углерод

Хлоридтер
мг/кг

Хлориды

Фторидтер
мг/кг

Фториды

Күшән
мг/кг

Мышьяк

Қорғасын,
(мг/кг)

Свинец
(мг/кг)

Нитриттер

Нитриты

Нитраттар

Нитраты

Аммонийлi

Аммонийный

7

8

9

10

11

12

13

14

кестенің жалғасы

Анықталатын көрсеткiштердiң атауы
Наименование определяемых показателей

Ескерту

Примечание

Зерттеу
жүргiзген
адамның
қолы, Т.А.Ә.

Ф.И.О.,
подпись лица,
проводившего
исследование

Сынап
мг/кг

Ртуть

Мұнай
өнiмдерi
мг/кг

Нефте-
продукты

Синтетикалық
үстіңгі белсенді
заттар (СБАЗ)
мг/кг
Синтетические
поверхностно
активные
вещества (СПАВ)
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ескерту (Примечание): негiзгi ингредиенттердiң тiзiмi аймақтың ерекшелiгiне сай анықталады
(перечень основных ингредиентов определяется в соответствии со спецификой региона)

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
38 қосымша

Приложение 38
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

Формат А4
А4 Пішін


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген № 037/е
нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 037/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Елді мекендер ауасы үлгілерін алуды және зерттеуді тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации отбора и исследования образца атмосферного
воздуха населенных мест

Басталуы                               Аяқталуы
(Начат) «__» _______ 20  ж. (г.)       (Окончен)«__» _______ 20  ж. (г.)

Тiркеу
нөмірi

Регистра-
ционный
номер

Үлгі
алынған
күн

Дата
отбора

Үлгі
алынған
уақыт

Время
отбора

Елді-
мекендердің
атауы

Наименование
населенного
пункта

Метеорологиялық жағдайлар
Метеорологические условия

Атмосфералық
қысым

Атмосферное
давление

Ауаның температурасы
Температура воздуха

Салыстырмалы
ылғалдылығы

Относительная
влажность

Құрғақ
Сухого

Ылғалды
Влажного

1

2

3

4

5

6

7

8

кестенің жалғасы

Метеорологиялық жағдайлар
Метеорологические условия

Ластану көзi
және ластану
көзiнен және
үлгі алу орны
арасындағы
қашықтық

Источник
загрязнения
и расстояние
от источника
загрязнения
и место отбора

Анықталатын
заттар

Определяемые
вещества

Анықталған
бiр реттік
жоғары
қанықтық
мг/м3
Обнаруженная
максимально-
разовая
концентрация
мг/м3

Шекті рұқсат
етілген
концентрация
(ШРЕК), бiр
реттік мг/м3

Предельно-
допустимая
концентрация
(ПДК),
максимально-
разовая мг/м3

Жел
Ветер

Бағыты
Направление

Жылдамдығы
Скорость

9

10

11

12

13

14

кестенің жалғасы

Анықталған
орташа тәулiктiк
қанықтық мг/м3

Обнаруженная
средне-суточная
концентрация
мг/м3

Орташа тәулiктiк
ШРЕК мг/м3

ПДК
средне-суточная
мг/м3

Зерттеу жүргiзуге
негiз болған
нормативтік
құжаттар

Нормативная
документация,
согласно
которой
проводилось
исследование

Нәтиже берiлген
күн

Дата выдачи
результатов
исследований

Зерттеу
жүргiзген
адамның тегі,
аты, әкесінің
аты, қолы

Фамилия, имя,
отчество,
подпись
проводившего
исследование

15

16

17

18

19

Ескерту: Ауа үлгісіне реттiк бiрегей зертханалық (тiркеу) нөмірi  берiледi, сорғыштар мен сүзгiлер ауа үлгісін зерттеу хаттамаларында осы нөмір арқылы тiркеледi.
Примечание: Образцу воздуха придается порядковый единый лабораторный (регистрационный) номер, под которым регистрируются поглотители и фильтры в протоколах исследования образца воздуха.

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
39 қосымша

Приложение 39
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

Формат А4
А4 Пішін


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген № 038/е
нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 038/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Жабық үй-жайлардан және жұмыс аймағынан алынған ауа үлгілерін
және зерттеу нәтижелерін беруді тіркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации образца и выдачи результатов исследования воздуха
закрытых помещений и рабочей зоны

Басталуы                               Аяқталуы
(Начат) «__» _______ 20  ж. (г.)       (Окончен)«__» _______ 20  ж. (г.)

Тiркеу
нөмірi

Регис-
тра-
ционный
номер

Нөмірлерi
Номера

Алыну
күнi

Дата
отбора

Тексе-
рiлетін
нысан
атауы

Наиме-
нование
обсле-
дуемого
объекта

Метеорологиялық жағдайлар
Метеорологические условия

Сорғыш-
тардың,
сүзгi-
лердiң

Погло-
тителей,
фильтров

Эскиз
бойынша
алу нүкте-
лерiнiң

Точек
отбора по
эскизу

Атмосфе-
ралық
қысымы

Атмос-
ферное
давление

Ауаның температурасы
Температура воздуха

Салыстыр-
малы
ылғалдылық

Относитель-
ная
влажность

Құрғақ

Сухого

Ылғалды

Влажного

1

2

3

4

5

6

7

8

9

кестенің жалғасы

Ара қашықтық м, см
Расстояние в м, см

Үлгі алу уақыты
Время отбора образца

Аспирация
жылдамдығы

Скорость
аспирации л/мин

Анықталатын көрсеткiштiң,
зат ингредиентiнiң
атауы, мг/м3

Наименование
определяемого показателя,
ингредиента вещества в
мг/м3

Басталуы

Начало

Аяқталуы

Окончание

Еденнен

От пола

Ластану
көзiнен

От источника
загрязнения

10

11

12

13

14

15

кестенің жалғасы

Зерттеу нәтижелерi мг/м3
Результаты исследования в мг/м3

Зерттеу
әдiстемесi
Методика
исследования

Зерттеу жүргiзген адамның
тегі, аты, әкесінің аты,
қолы

Фамилия, имя, отчество,
подпись проводившего
исследование

Анықталған қанықтық

Обнаруженная
концентрация

ШРЕК, ЗҚДА және
басқалар
ПДК, ОБУВ и другие

16

17

18

19

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
40 қосымша                  

Приложение 40                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма           

Формат А4
А4 Пішін


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ___________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011
жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген № 039/е нысанды
медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация Форма № 039/
у Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Зарарсыздандыру құралдарының сынамаларын және оларды зерттеу
нәтижелерiн берудi тiркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации образцов и выдачи результатов исследований
дезинфицирующих средств

Басталуы (Начат)
«___» ________________ 20 ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»__________________ 20 ж. (г.)

Тiркеу нөмірi
Регистрационный
номер

Күнi және уақыты
Дата и время

Үлгілердің
атауы
Үлгілердің
концентрациясы
Саны, көлемi
Наименование
образца
Концентрация
образца
Количество,
объем

Үлгiнi
алған орын
Место
отбора
образца

Зерттеу мақсаты
Цель
исследования

Үлгі
алынған
Отбора
образца

Зертханаға
қабылдау
Поступления в
лабораторию

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Күнi
Дата

Концентрациясы
Фактическая
концентрация

Әсер ететін
заттың
құрамы
Содержание
действующего
вещества

Нормалық
көрсеткіш
Нормируемый
показатель

Үлгі
кіммен
алынды
Кем
отобрана
образец

Зерттеу
жүргiзген
адамның
қолы, тегі,
аты,
әкесінің
аты
Фамилия,
имя,
отчество,
подпись
лица,
проводивше-
го исследо-
вание

Зерттеудiң
басталу
Начало
исследо-
вания

Аяқталу
Окончания

7

8

9

10

11

12

13

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
41 қосымша                  

Приложение 41                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _________________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО ___________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 040/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының
атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 040/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Токсикологиялық зерттеулерді тіркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации токсикологических исследований

Басталуы (Начат)
«___» ________________ 20 ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»__________________ 20 ж. (г.)

Тіреу нөмірі
Регистрацио-
нный номер

Заттың
атауы,
оның
құрамы
Наимено-
вание
вещества,
его
состав

Зерттелінетін
мөлшер
(қанықтық)
Исследуемая
доза
(концентрация)

Жануарлардың
түрі
Вид
животных

Жануарлардың сипаттамасы
Характеристика животных

Түрі
Вид

Салмағы
Вес

Топтық
белгі
Групповая
метка

Жеке
белгі
Индиви-
дуальная
метка

1

2

3

4

5

6

7

8

кестенің жалғасы


Зерттеудің жүру барысы мен күні
Дата и ход исследования

Зерттеу
жүргізген
адамның қолы
тегі, аты,
әкесінің аты
Фамилия, имя,
отчество,
подпись
проводившего
исследование

Басталуы
Начало


Аяқталуы Окончание

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
42 қосымша                  

Приложение 42                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 041/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация Форма № 041/
у Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Полимерлі және басқа материалдар, олардан жасалған бұйымдар,
химиялық заттар мен композиция үлгілерін зерттеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
исследования образца полимерных и других материалов, изделий из
них, химических веществ и композиций

Басталуы (Начат)
«___» ________________ 20 ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»__________________ 20 ж. (г.)

Үлгіге токсикологиялық зерттеулердi тiркейтiн бiртұтас реттiк
зертханалық (тiркеу) нөмiрі берiледi
(Образцу придается порядковый единый лабораторный (регистрационный)
номер, под которым регистрируются токсикологические исследования).

Тiркеу нөмiрі
Регистрационный
номер

Күнi
Дата

Үлгінің
алынған орны,
ұйымның атауы,
оның ведомст-
волық иелiгi
Место отбора,
наименование
организации,
его ведомстве-
нная
принадлежность

Бұйымның
атауы
Наименование
изделия

Зерттеу қандай
НҚ-қа сәйкес
жүргізілді
НД в
соответствии с
которой
проводилось
исследование
исследование

Талдаудың басталу
Начало анализа

Талдаудың
аяқталу
Окончания анализа

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Зерттеу нәтижелерi
Результаты исследования

Зерттеу жүргiзген
адамның тегі, аты,
әкесінің аты және қолы
Фамилия, имя, отчество,
подпись лица,
проводившего сследование

Нәтижелердi
алған адамның
тегі, аты,
әкесінің аты
және қолы
Фамилия, имя,
отчество,
подпись лица,
получившего
результаты
исследования

Органолептикалық
Органолептические

Физикалық-химиялық
Физико-химические

Бұйымның
Изделия

Сығындының
Вытяжки

7

8

9

10

11

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
43 қосымша                  

Приложение 43                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД________________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 042/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 042/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiнің нитраттқа тексеруге алған
үлгілерін тiркеу және зерттеу нәтижелерiн есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации образца и учета результатов исследования
растениеводческой продукции на содержание нитратов

Басталуы (Начат)
«___» ________________ 20 ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»__________________ 20 ж. (г.)

Тiркеу нөмірi
Регистрационный
номер

Зертханалық
нөмiрi
Лабораторный
номер

Үлгiлер
алынған күн
Дата отбора
образцов

Сынаманың
(үлгiнiң)
атауы
Наимено-
вание
пробы
(образца)

Саны
Количест-
во

Алынған
ауданы,
орны
Районы
Место
отбора

Анықталған
нитраттар
(мг/кг)
Обнаружен-
ное
содержание
нитратов
(мг/кг)

1

2

3

4

5

6

7

кестенің жалғасы

Рұқсат етiлген нитраттар
(мг/кг)
Допустимое
содержание нитратов
(мг/кг)

Нәтиже берiлген
күн
Дата выдачи
результата

Зерттеу жүргiзген
адамның қолы,
тегі, аты, әкесінің
аты
Фамилия, имя,
отчество, подпись
лица, проводившего
исследование

Зерттеу
нәтижелерiн алған
адамның қолы және
күнi
Дата и подпись
лица, получившего
результаты
исследования

8

9

10

11

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
44 қосымша                  

Приложение 44                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 043/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма
№ 043/ у Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Топырақтың пестицидтер қалдығына тексеруге алған үлгілерін
тіркеу және зерттеу нәтижелерін есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации образцов и учета результатов исследования почвы на
остаточное количество пестицидов

Басталуы (Начат)
«___» ________________ 20 ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»__________________ 20 ж. (г.)

Тiркеу
нөмірi
Регистра-
ционный
номер

Үлгінің
атауы
Наимено-
вание
образца

Үлгілер
алынған
күн
Дата
отбора
образца

Талдау
жүргізіл-
ген күн
Дата
проведе-
ния
анализа

Үлгілер
алынған
орын
Место
отбора
образца

Ұйымның
мекен-
жайы
Адрес
организа-
ции

Үлгінің
салмағы
мен
көлемі
Вес и
объем
образца

Зерт-
телінетін
пестицид-
тер
Исследуе-
мые
пестициды

Пести-
цидттер
нормасы
Нормы
расхода
пести-
цида

1

2

3

4

5

6

7

8

9

кестенің жалғасы

Өңдеу
уақыты
Время
обра-
ботки

Өңдеу
еселігі
Кратность
обра-
ботки

Талдау
әдісі
Метод
анализа

Талдау
саны
Количество
анализов

Анықталған
пестицидтер,
мг/кг
Обнаруженное
содержание
пестицидов

ШРЕК
мг/кг
ПДК

НҚ
НД

Зерттеу
жүргiзген
адамның
қолы,
тегі, аты,
әкесінің
аты
Фамилия,
имя,
отчество,
подпись
лица,
проводив-
шего
исследо-
вание

Нәтижені
алған
адамның
тегі, аты,
әкесінің
аты қолы
Дата,
фамилия,
имя,
отчество
получившего
результат

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
45 қосымша                  

Приложение 45                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма

      Ескерту. 45-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
46 қосымша                  

Приложение 46                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2011 жылғы 20
желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген
№ 045/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация Форма № 045/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Ауаның пестицидтер қалдығына тексеруге алған үлгілерін тіркеу
және зерттеу нәтижелерін есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации образца и учета результатов исследования воздушной среды
на остаточное количество пестицидов

Басталуы (Начат)
«___» ________________ 20 ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»__________________ 20 ж. (г.)

Тiркеу нөмірi
Регистрационный
номер

Үлгі атауы
Наименование пробы

Үлгіні алу
күні
Дата отбора
образца

Үлгі алынған орын
Место отбора
образца

Жұмыс
аймағының
ауасы
Воздух
рабочей зоны

Атмосфералық
ауа
Атмосферный
воздух

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Үлгінің көлемі
Объем образца

Зерттелінетін
пестицидтер
Исследуемые
пестициды

Талдаулар саны
Количество
анализов

Зерттеу жүргiзген адамның
қолы, тегі, аты, әкесінің аты
Фамилия, имя, отчество,
подпись лица, проводившего
исследование

6

7

8

9

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
47 қосымша                  

Приложение 47                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ________________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО __________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы №
902 бұйрығымен бекітілген № 046/е нысанды
медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 046/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 20
декабря 2011 года № 902

Жарықтандыруды өлшеуді және зерттеу нәтижелерін беруді тіркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации измерений и выдачи результатов исследований
освещенности

Басталуы (Начат)
«___» ________________ 20 ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»__________________ 20 ж. (г.)

Тіркеу нөмірі
Регистрационный номер

Өлшеу күні
Дата измерений

Нысанның атауы
Наименование
объекта

Жұмыс
орындарының
саны
Количество
рабочих мест

Өлшеуге
арналған
құралдар
Приборы для
измерения

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Табиғи жарықтандыруды өлшеу нәтижелері
Результаты измерений
естественной освещенности

Разряд,
подразряд

Жалпы
аралас
жарықтандыру,
люкс
Освещенность
общая
комбинирован-
ная, люкс

Разряд,
подразряд

Жалпы
және
жергілікті
жарықтандыру
Освещенность
общая и
местная, лк

Разряд,
подразряд

Жалпы
жарықтандыру
Освещенность
общая, лк

Рұқсат
етілген
нормалар
Допустимые
нормы

6

7

8

9

10

11

12

кестенің жалғасы

Жасанды жарықтандыруды өлшеу
нәтижелері
Результаты измерения
искусственной освещенности

Біріккен жарықтандыру
кезіндегі
При совмещенном
освещении

Зерттеу
жүргізген
адамның қолы,
тегі, аты,
әкесінің аты
Фамилия, имя,
отчество,
подпись лица
проводившего
исследование

Хаттаманы
алған
адамның
қолы, күні
Дата и
подпись
лица,
получившего
протокол

Өлшенген
жарықтандыру,
лк
Освещенность
в люксах

Нормалар
бойынша
рұқсат
етілген, лк
Допустимая по
нормам, лк

Өлшенген
жарықтандыру,
лк
Освещенность
в люксах

Нормалар
бойынша
рұқсат
етілген, лк
Допустимая по
нормам, лк

13

14

15

16

17

18

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
48 қосымша                  

Приложение 48                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД __________________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО ____________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген
№ 047/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного
органа санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 047/ у
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года
№ 902

Шу мен дiрiл деңгейлерiн өлшеудi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации измерений шума и вибрации

Басталуы (Начат)
«___» ________________ 20 ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»__________________ 20 ж. (г.)

Тiркеу нөмірi
Регистрационный
номер

Күнi, айы, жылы
Дата, месяц, год

Шаруашылық
субъектіciнiң,
ұйымның атауы
Наименование
хозяйствующего
субъекта,
организации

Цех, бөлiм,
үй-жай
Цех,
отделение,
помещение

Шу
Шум

Өлшеулер саны
Количество замеров

Шу, инфрадыбыс,
ультрадыбыс
Шум, инфразвук,
ультразвук

Барлығы
Всего

ШРЕД-ден
жоғары
Выше ПДУ

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Дiрiл
Вибрация

Қолданылған
құралдардың
атауы
Наименование
использован-
ных приборов

Құралды
тексеру
туралы
куәлiк
Свидетельст-
во о поверке
прибора

Өлшеулер
жүргiзген
мамандар-
дың
тегі,
аты,
әкесінің
аты және
қолы
Фамилия,
имя,
отчество,
подпись
специа-
листов
проводив-
ших
измерения

Хаттаманы
алған адамның
қолы
Подпись лица,
получившего
протокол

Өлшеулер саны
Количество замеров

Жалпы
Общая

Жергiлiктi
Локальная

Барлығы
Всего

ШРЕД-
ден
жоғары
Выше
ПДУ

Барлығы
Всего

ШРЕД-ден
жоғары
Выше ПДУ

7

8

9

10

11

12

13

14

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
49 қосымша                  

Приложение 49                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ______________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО ________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 048/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного
органа санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 048/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

ЭМӨ өлшеуді тіркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации измерений ЭМП

Басталуы (Начат)
«___» ________________ 20 ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»__________________ 20 ж. (г.)

Тіркеу нөмірі
Регистрационный
номер

Күні
Дата

Нысанның атауы
Наименование
объекта

Цех, бөлім
Цех, отдел

Жұмыс орындарының саны
Количество рабочих мест

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

ЭМӨ өлшеулерінің саны/оның
ішінде ШРЕД-ден жоғары
өлшеулер саны
Количество замеров ЭМП/из
них выше ПДУ

Электро-статикалық өріс
өлшеулерінің
саны/оның ішінде
ШРЕД-ден жоғары өлшеулер
саны
Количество замеров
электро-статического
поля /из них выше ПДУ

Өлшеу жүргізген мамандардың
тегі, аты, әкесінің аты
Фамилия, имя, отчество
специалистов, проводивших
измерение.

6

7

8

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
50 қосымша                  

Приложение 50                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2011 жылғы 20
желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген
№ 049/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 049/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Жеке дозиметрия
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
Индивидуальной дозиметрии

Тiркеу нөмірi
Регистрационный
номер

Күнi, айы,
жылы
Дата

Шаруашылық субъектiсінiң,
ұйымның атауы
Наименование хозяйствующего
субъекта, организации

Дозиметрдiң
(кассетаның) нөмірi
Номер дозиметра
(кассеты)

1

2

3

4

кестенің жалғасы

Құралдың
көрсеткiштері
Показания
прибора

Қайта есептеу
коэффициентi
Коэффициент
пересчета

Мөлшер, мЗв
Доза мЗв

Дозиметристің қолы
Подпись дозиметриста

5

6

7

8

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
51 қосымша                  

Приложение 51                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902      

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ______________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО ________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2011 жылғы 20
желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 050/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного
органа санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 050/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Жануарлардың тістеуінен, сілекейлеуінен, тырнауынан зардап
шеккен адамдарды тіркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации пострадавших от укусов, ослюнений, оцарапывания
животными

Тiркеу нөмірi
Регистрационный
номер

Хабарламаның
берілген күні
мен уақыты,
кім хабарлады
Дата и час
сообщения,
кто передал

Хабарлама
жіберуші
медициналық
ұйымының
атауы
Наименование
медицинской
организации,
пославшей
сообщение

Зардап шеккен
адамның тегі,
аты, әкесінің
аты
Фамилия,
имя, отчество
пострадавшего

Жасы
Возраст

Мамандығы
Профессия

Мекен-
жайы
Домашний
адрес

1

2

3

4

5

6

7

кестенің жалғасы

Күні
Дата

Диагноз

Жануардың
түрі
Вид
животного

Ит
иесінің
мекен-
жайы
Адрес
хозяина
собаки

Ветеринарлық
анықтама
нөмiрi
Номер
ветеринарной
справки

Ветеринарлық
анықтаманы алған
күні
Дата получения
ветеринарной
справки

Тістелген
Укуса

Көмек сұраған
Обращения

8

9

10

11

12

13

14

Қазақстан Республикасының     
Денсаулық сақтау министрінің     
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
52 қосымша                 
 

Приложение 52           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от  20 декабря 2011 года №  902

Форма

      Ескерту. 52-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
53 қосымша

Приложение 53           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 052/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 052/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Радиобелсендiлiкті зерттеу үшін қабылданған үлгілерді және
оларды зерттеу нәтижелерiн тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации образца, поступающих на исследование радиоактивности и
результатов их исследования

Тiркеу
нөмірi
Регистра-
ционный
номер

Қабылданған
күнi
Дата
поступления

Үлгінің
атауы
Наиме-
нование
образца

Алынған
орны
мен
уақыты
Место и
время
отбора

Үлгінің
көлемi
(салмағы)
Объем
(вес)
образца

Қорабының
сипаттамасы
Характе-
ристика
упаковки

Зерттеу
мақсаты
Цель
исследования

Үлгіні
әкелген
адамның
қолы
Подпись
доставившего
образец

Үлгіні
қабылдаған
адамның
қолы
Подпись
принявшего
образец

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зерттеу нәтижелерi
Результаты исследований

Дәрiгер-
зертха-
нашының
қолы
және
тегі,
аты,
әкесінің
аты
Фамилия,
имя,
отчество
и
подпись
врача-
лаборанта

Қосынды
альфа-
белсендiлiк
Суммарная
альфа-
активность

Қосынды
бета-
белсендiлiк
Суммарная
бета-
активность

Rа-226

Тh-232

К-40

Сs-137

Sч-90

Рb-210

Басқа
изотоптар
Другие
изотопы

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
54 қосымша

Приложение 54           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 053/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 053/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Радиометриялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации радиометрических исследовании

Тiркеу
нөмірi
Регистра-
ционный
номер

Тiркеу
журналы
бойынша
нөмірi
Номер по
журналу
регистрации

Талдау
жүргiзiлген
күн
Дата
проведения
анализа

Үлгінің
атауы
Наименование
образца

Зерттелген
үлгінің
салмағы
(көлемi),
(кг, л)
Масса (объем)
исследованной
образца
(кг, л)

Есептік
үлгінің
салмағы
(м)
Масса
счетного
образца
(м)

Есептеу уақыты
(с)
Время счета
(с)

1

2

3

4

5

6

7


Құралдың көрсеткiштерi
Показания прибора

үлгі N - ая
N образца –
фон

Қондырғының
сезгiштігі
Чувстви-
тельность
установки

Үлгінің
белсендiлiгi
Активность
пробы

Зерттеу
бойынша НҚ
НД на
исследо-
вание

Зерттеу
түрi
Вид
исследо-
вания

N фона
ая N

Ая N +
үлгі (1 қайталау)
N фона + образец
(повторный 1 )

Ая N + үлгі
(2 қайталау)
N фона + образец
(2 повторный)

N үлгі + ая
(орташа мән)
N образца + фон
(среднее значение)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
55 қосымша

Приложение 55           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от  20 декабря 2011 года №  902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген
№ 054/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного
органа санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 054/ у
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года №
902

Радиохимиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации радиохимических исследований

Тiркеу
нөмірi
Регистра-
ционный
номер

Талдау жүргiзiлген
күн
Дата проведения
анализов

Үлгінің
атауы
Наимено-
вание
образца

Зерттеле-
тiн
көрсеткiш-
тердiң
тiзбесi
Перечень
исследу-
емых
показа_
телей

Анықтау
әдiсi
бойынша НҚ
НД на метод
определения

Зерттелінетiн
үлгінің салмағы
Вес исследуемой
образца

Басталуы
Начало

Аяқталуы
Конец

1

2

3

4

5

6

7

кестенің жалғасы

Төсеніш
салмағы
Вес
подложки

Тасушы-
ның
шығуы
(в)
Выход
носи-
теля
(в)

Ыдырауға
байланысты
түзету
Поправка
на распад

Қондыр-
ғының
сезгіш-
тігі
Чувстви-
тельность
установки

Аямен
бiрге
үлгіні
есептеу
жыдамдығы
Скорость
счета
пробы с
фоном

Аяны
есептеу
жылдам-
дығы
Скорость
счета
фона

Үлгінің
белсен-
дiлiгi
Активность
пробы

НҚ бойынша
норматив
Норматив по
НД

8

9

10

11

12

13

14

15

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
56 қосымша

Приложение 56           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от  20 декабря 2011 года № 902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 055/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 055/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 20
декабря 2011 года № 902

Адамдардан алынған үлгілерді тіркеу және зерттеу нәтижелерiн беру
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации образцов от людей и выдачи результатов исследований

Басталды (Начат) "__"____20__ж. (г.)

Аяқталды (Окончен) «__»____20__ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ):
Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмiрi
Регистра-
ционный
номер

Күнi, уақыты
Дата, время

Үлгіні
жіберген ұйым
Организация,
направившая
образец

Үлгінің атауы
Наименование
образца

Тексерiлетiн
адамның
Т.А.Ж.
Ф.И.О.
обследуемого

Жасы
Возраст

Үлгілер
алe
Отбора
образца

Зертха-
намен
қабылдан-
ған
Поступле-
ния в
лаборато-
рию

1

2

3

4

5

6

7


Мекенжайы
Адрес проживания

Жұмыс орны, лауазымы
Место работы, должность

Диагноз, тексеру еселігі
Диагноз, кратность обследования

8

9

10

Ауырған күнi
Дата
заболевания

Зерттеу мақсаты
Цель
исследования

Күнi
дата

Зерттеу
нәтижесi
Результат
исследования

Зерттеу
жүргiзген
адамның
тегі,
аты,
әкесінің
аты,
лауазымы
және
қолы
Фамилия
имя
отчество,
должность
и подпись
лица,
проводившего
исследование

Зерттеудің
басталған
Начала
исследования

Зерттеудің
аяқталған
Окончания
исследования

Нәтижелердің
берiлген
Выдачи
результатов

11

12

13

14

15

16

17

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
57 қосымша

Приложение 57           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от 20 декабря 2011 года №  902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 056/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование
государственного
органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 056/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 20
декабря 2011 года № 902

Iшек жұқпалары тобына жүргiзiлген микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации микробиологических исследований на кишечную группу
инфекций

Басталуы (Начат)
«___»_______________20____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»_______________20____ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

Күнi
Дата

Реттік
нөмірі
Порядковый
номер

Тiркеу нөмірi
Регистрационный
номер

Прямой посев на
плотные среды
Тығыз орталарға
тікелей себу

Высев со среды
обогащения
Қоректік ортадан
себінді алу

Микроскопия


1

2

3

4

5

6

7

8

9

кестенің жалғасы

Сәйкестендіруге арналған тесттер
Тесты для идентификации

Лакто-
за

Глюко_
за

Күкiртсутек
сероводород

Уреаза

Индол

Қозғалғыштығы
Подвижность

Маннит

Сахароза

Симонс
цитраты
цитрат
Симонса

Кристенс
цитраты
Цитрат
Кристенса

Ацетат

Фенилаланин

Лизин

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

кестенің жалғасы

Сәйкестендіруге арналған тесттер
Тесты для идентификации

Малонат

Дульцит

Сорбит

Арабиноз

Ксилоз

Рамноз

Трегалоз

Мальтоз

Фогес-
Проскауэр
реакциясы
Реакция
Фогес-
Проскауэра

Реакция с
метиловым
красным

Нитраттардың
қалпына
келуі
Востановление
нитратов

Аргинин

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

кестенің жалғасы

Сәйкестендіруге арналған тесттер
Тесты для идентификации

Антигенді
құрылым
Антигенная
структура

Зерттеу
нәтижесi
Результат
исследования

Зерттеудің
аяқталған күні, айы,
жылы
Зерттеу жүргiзген
адамның Т.А.Ә., қолы
Дата окончания
исследования.
Ф.И.О.,
подпись лица,
проводившего
исследование

Орнитин

Инозит

Фаголизис

35

36

37

38

39

40

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
58 қосымша

Приложение 58           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от  20 декабря 2011 года №  902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_______________

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство здравоохранения Республики
Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген
№ 057/е нысанды
медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 057/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан  от 20 декабря 2011
года № 902

Стафилококқа жүргiзiлген микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
Регистрации микробиологических исследований на стафилококк

Басталуы (Начат)
«____»_______________ 20____ж

Аяқталуы (Окончен)
«____»_______________20____ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее - НД)

1____________________________________________________________________
2____________________________________________________________________

Зерттеу
жүргiзiлген
күн
Дата
проведения
иссле-
дования

Тiркеу
нөмірi
Регистра-
ционный
номер

Тексерi-
летiн
адамның
тегi,
аты,
әкесiнiң
аты
Фамилия,
имя,
отчество
обследуемого

Жасы
Возраст

Жұмыс
орны,
мекен-жайы
Место
работы,
домашний
адрес

Үлгiнi
жiберген
ұйым
Организация,
направив-
шая
образец

Тығыз
қоректену
ортасында
өсуi
Рост на
плотных
питательных
средах

Микроскопия

1

2

3

4

5

6

7

8

кестенің жалғасы

Ұқсастыру тесттерi
Тесты идентификации

Лецитиназ

Пигмент

Глицерин

Маннит

Мальтоз

маноз

Галактоз

Трегалоз

Фосфатаз

9

10

11

12

13

14

15

16

17

кестенің жалғасы

Ұқсастыру тесттерi
Тесты идентификации

Зерттеу
нәтижесi
Результат
исследования

Зерттеу аяқталған
күн, зерттеу
жүргiзген адамның
тегі, аты, әкесінің аты, қолы
Дата окончания
исследования,
Фамилия, имя,
отчество, подпись
проводившего
исследование

каталаз

Коагулаз

Үлпектің
түзiлуi
хлопье_
образование

Гемолиз

Фогес-
Проскауэр
реакциясы
Реакция
Фогес-
Проскауэра

18

19

20

21

22

23

24

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
59 қосымша     

Приложение 59     
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 058/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 058/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Күл ауруына жүргiзiлген микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации микробиологических исследований на дифтерию

Басталуы (Начат)
«____»_______________ 20____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«____»_______________ 20____ж. (г.)

Пайдаланылған нормативтiк құжаттама (бұдан әрi - НҚ)
Используемая нормативная документация (далее - НД)

1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________

Күнi
Дата

Реттік
нөмірi
Порядковый
номер

Тiркеу
нөмірi
Регистра-
ционный
номер

Тексерiлушi
адамның
тегi, аты,
әкесiнiң аты
Фамилия, имя,
отчество
обследуемого

Жасы
Возраст

Жұмыс
орны,
мекен-жайы
Место работы,
домашний адрес

Үлгiнi
жiберген
ұйым
Организация,
направившая
образец

1

2

3

4

5

6

7


Қоректену
ортасы,
өсу сипаты
Питательная
среда,
характер
роста

Микроскоппен
зерттеу
Микроскопия

Глюкоза

Сахароза

Крахмал

Уреаза

Цистиназа

Мальтоза

Ксилоза

Гликоген

Фруктоза

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Нитраттардың нитрит
терге
тотықсыз
дануы
Восстанов-
ление
нитратов
в нитриты

Уыттандыру қасиеттерi
Токсигенные свойства

Зерттеу
нәтижелерi
Результаты
исследования

Зерттеу жүргiзген
адамның тегі, аты,
әкесінің аты, лауазымы
және қолы
Фамилия, имя, отчество,
должность и подпись
лица, проводившего
исследование

Тест
Элека
через
20 часов
20 сағаттан
кейін
жүргізілген
Элек тесті

Тест
Элека
через
48 часов
48 сағаттан
кейін
жүргізілген
Элек тесті

метод ПЦР
ПТР әдісі

19

20

21

22

23

24

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
60 қосымша

Приложение 60        
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_______________

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство здравоохранения Республики
Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011
жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 059/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 059/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011 года
№ 902

Көкжөтел мен көкжөтелге ұқсас ауруларға жүргiзiлген
микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
Регистрации микробиологических исследований на коклюш и
паракоклюш

Басталуы (Начат)
«____»_______________ 20____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«____»_______________ 20____ж. (г.)

      Пайдаланылған нормативтiк құжаттама (бұдан әрi - НҚ)
      Используемая нормативная документация (далее - НД)

Күнi
Дата

Тiркеу
нөмірi
Регистра-
ционный
номер

Тексерiлушi
адамның тегi,
аты, әкесiнiң аты
Фамилия, имя,
отчество
обследуемого

Жасы
Возраст

Жұмыс
немесе
оқу орны,
мекен-жайы
Место работы
или учебы,
домашний адрес

Дифференциалды
орталарда
өсуі
Рост на
дифференци-
альных средах

1

2

3

4

5

6

7

кестенің жалғасы

Микроскоппен
зерттеу
Микроскопия

Уреаза

Қарапайым
агардағы
өсуi
Рост на
простом
агаре

Тиразиндi
ЕПА-да өсуi
Рост на
МПА с
тиразином

Қозғалғыштығы
Подвижность

Цитратты
жоюы
Утилизация
цитрата

Серологиялық
типтеу
Серотипирование

Зерттеу
нәтижесi
Результат
исследования

Зерттеудің
аяқталған
күні, айы,
жылы зерттеу
жүргiзген
адамның тегі,
аты, әкесінің
аты
және қолы
Дата окончания
исследования,
фамилия,
имя, отчество
и подпись
проводившего
исследование

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1._________________________________________________________
2.__________________________________________________________

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
61 қосымша

Приложение 61     
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от  20 декабря 2011 года № 902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 060/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 060/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 20
декабря 2011 года № 902

Менингококкқа жүргiзiлген микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации микробиологических исследований на менингококк

Басталуы (Начат)
«____»_______________ 20____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«____»_______________20____ж. (г.)

      Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
      Используемая нормативная документация (далее - НД)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Күнi
Дата

Тiркеу
нөмірi
Регистра-
ционный
номер

Тексерiлетiн
адамның тегi,
аты, әкесiнiң
аты, жасы
Фамилия, имя,
отчество, возраст
обследуемого

Жұмыс орны,
мекен-жайы
Место работы,
домашний адрес

Үлгiнi жiберген
ұйым
Организация,
направившая
образец

Микроскопия

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Өсуi (Характер роста на):

37оС
сарысулы
агарда
Сывороточном
агаре
при 37оС

37оС
сарысусыз
агарда
Бессыво-
роточном
агаре при
37оС

20-22оС
сарысулы
агарда
Сывороточном
агаре при
20-22оС

0,2 % өттi агарда, 37оС сарысу агарында

0,2% желчном агаре сывороточном при 37оС

Алғаш бөлiну
кезіндегі СО2-ға
байланысты
өсуi
Зависимость
роста от СО2
при первичном
выделении

7

8

9

10

11

кестенің жалғасы

Сәйкестендіруге арналған тесттер (Тесты для идентификации)

Пигменттiң
түзiлуi
Образование
пигмента

Капсуланың
болуы
Наличие
капсулы

Оксидаза

Каталаза

Глюкозаның /
Глюкоза

Лактозаның /
Лактоза

Мальтозаның /
Мальтоза

1% сахарозаның /
1 % сахароза

Фруктозаның /
Фруктоза

12

13

14

15

16

17

18

19

20

кестенің жалғасы


Серологиялық
типтеу
Серотипирование

Зерттеу нәтижесi
Результат
исследования

Зерттеудің аяқталған
күні, айы, жылы зерттеу
жүргiзген адамның тегі,
аты, әкесінің аты, лауазымы
және қолы
Дата окончания исследования,
фамилия, имя, очество,должность
и подпись лица, проводившего
исследование.

5 %-ды сахароза
ерiтiндiлi
агарда
полисахаридтiң
түзiлуi
Образование
полисахарида
на агаре с 5 %
раствором сахарозы

21

22

23

24

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
62 қосымша

Приложение 62           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от  20 декабря 2011 года № 902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_______________

Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011
жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 061/е нысанды  медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма № 061/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Тағам өнiмдерінiң үлгiлерiне микробиологиялық зерттеулерді тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации микробиологических исследований образцов пищевых
продуктов

Басталуы (Начат)
«___»_______________20____ж.(г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»_______________20____ж.(г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Сынамалар
нөмірі
Номера
проб

Тiркеу
нөмiрi
Регистрационный
номер

Күнi, уақыты
Дата, время

үлгiнiң атауы,
алынған орны
алған адамның
лауазымы, Т.А.Ә.
Наименование
образца,
место отбора
Ф.И.О. отобравшего
образец

Алынған
Отбора

Зертханаға
қабылданған
Поступления в
лабораторию

Зерттеудiң
басталған
Начало
исследования

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

МАШАнМС
КМАФАнМ

Ішек таяқшалары тобындағы бактериялар
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) и E.coli

Себу
көлемi
Засеваемые
объемы

Өскен колониялардың саны
Количество
выросших колоний

Себу көлемi
Засеваемый
объем

Жиналу
ортасында
өсуі
Рост на
средах
накопления

Эндо
ортасында
өсуі
Рост на
среде
Эндо

Микроскопия

7

8

9

10

11

12

кестенің жалғасы


Патогенді энтеробактерияларға зерттеу, оның ішінде
сальмонеллалар
Исследование на патогенные
энтеробактерии, в том числе сальмонеллы

Сәйкестендіру
тесттерi
Тесты
идентификации

Жиналу орталарындағы
себілетін көлем
Засеваемый объем на
среды накопления

Тығыз қоректену ортасында өсуi
Рост на плотных средах

Оксидаза

Глюкоза

Симонса

13

14

15

16

17

кестенің жалғасы

Патогенді энтеробактерияларға зерттеу, оның ішінде
сальмонеллалар
Исследование на патогенные
энтеробактерии, в том числе сальмонеллы

Микроскопия

Оксидаза

Лактоза

Глюкоза

Күкiртсутек /
Сероводород

Уреаза

Қозғалғыштығы /
Подвижность

Индол

Цитратты
жою
Утилизация
цитрата

Лизиндекарбоксилаза

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

кестенің жалғасы

Стафилококқа зерттеу:
Исследование на стафилококк:

Тікелей себу
Прямой посев

Қоректік ортасынан
қайта себу
Высев со среды
обогащения

Сәйкестендіру тесттері
Тесты идентификации

Лецитиназа

Микроскопия


Анэробты
жағдайлардағы
мальтоза
Мальтоза
в анаэробных
условиях

Термотұрақты
нуклеаза
Термостабильная
нуклеаза

Себу
көлемi
Засеваемый
объем

Қасиетке
тән
колониялардың
саны
количество
характерных
колоний

Себу
көлемi
Засеваемый
объем

Тығыз
ортада
өсуi
Рост на
плотных
средах

28

29

30

31

32

33

34

35

36

кестенің жалғасы

Зерттеу: Исследование на:

Proteus

Сәйкестендіру
тесттері
Тесты идентификации

Ашытқы,
зең
Дрожжи,
плесень

Сәйкестендіру
тесттері
Тесты
идентификации

Сульфитреду-
цирлеуші
клостридиялар
Сульфитреду-
цирующие
клостридии

Сәйкестендіру
тесттері
Тесты
идентификации

37

38

39

40

41

42

кестенің жалғасы

Зерттеу: Исследование на:

V.parahaemolyticus

Сәйкестендіру
тесттері
Тесты
идентификации

Споралық
аэробтар
Споровые
аэробы

Сәйкестендіру
тесттері
Тесты
идентификации

Enterococcus

43

44

45

46

47

кестенің жалғасы

Зерттеу: Исследование на:

Сәйкестендіру
тесттері
Тесты
идентификации

Сүт қышқылды
микроорганизмдер
Молочно-кислые
микроорганизмы

Сәйкестендіру
тесттері
Тесты
идентификации

L.monocytogenes

Сәйкестендіру
тесттері
тесты
идентификации

48

49

50

51

52

кестенің жалғасы


Зерттеу нәтижесі
Результат
исследования

Зерттеу аяқталған күн,
зерттеу жүргізген адамның
тегі, аты, әкесінің аты, қолы
Дата окончания исследования,
фамилия, имя, отчество,
подпись лица, проводившего исследование53

54

55

56

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
63 қосымша

Приложение 63
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902
Форма

      Ескерту. 63-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
64 қосымша

Приложение 64
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902
Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011
жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 063/е нысанды
медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемио-
логиялық қызметтің
мемлекеттік органының
атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемио-
логической службы

Медицинская документация
Форма № 063/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Су үлгілеріне жүргізілген микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
Регистрации микробиологических исследований образцов воды

      Басталуы (Начат) «___»_______________20____ж.
      (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»_______________20____ж. (г.)

      Используемая нормативная документация (далее – НД)
      Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________

Күнi
Дата

Тiркеу
нөмiрi
Регист-
рацион-
ный
номер

Күнi, уақыты
Дата, время

Үлгі
алынған
нысан,
орын
Объект,
место
отбора
образца

Зерттеу
мақсаты
Цель
иссле-
дования

МЖС
(микробтардың жалпы
саны)
ОМЧ (общее микробное
число)

Алы
нған
От-
бора

Зертхана
мен
қабылда
нған
поступ-
ления в
лабора-
торию

Зерттеу
дiң
басталуы
Начало
исследо-
вания

Себу
көлемi
Засеваемый
объем

Өскен
колониялар-
дың саны
Количество
выросших
колонии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

кестенің жалғасы

Колиформды бактерияларға зерттеу
Исследования на колиформные бактерии

Колифагтар
Колифаги

Сульфит түзушi
клостридиялар
Сульфитредуци-
рующие клостридии

Себу
кө
лемi
Засе-
вае-
мый
объем

ЛПС-
те
өсуi
Рост
на ЛПС

Эндо
ортасын
да өсуi
Рост на
среде
Эндо

Микро-
скопия

Оксида
залы
тест
Окси-
дазный
тест

37оС
кезі
ндегі
лак
тоза
Лак
тоза
при
37о
С

44оС
кезін-
дегі
лакто-
за
Лакто-
за при
44оС

Себу
көлемi
Засе-
ваемый
объем

Өскен
БОЕ
саны
Коли-
чество
вырос-
ших БОЕ

Себу
көлемi
Засе-
ваемый
объем

орта-
сында
өсу
Рост
на
среде

Мик-
рос-
ко-
пия

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

кестенің жалғасы

стафилококка зерттеу:
исследование на стафилококк

Ps.aeruginosa зерттеу
Исследования на
Ps.aeruginosa

Себу
көлемi
Засе-
ваемый
объем

Тығыз
ортада
өсуi
Рост на
плотных
средах

Микрос-
копия

Плазма-
коагу-
ляция

Себу
көлемi
Засе-
ваемый
объем

Тығыз
орталарда
өсуi
Рост на
плотных
средах

Микрос-
копия

Оксида-
залы тест
Оксидаз-
ный тест

22

23

24

25

26

27

28

29

кестенің жалғасы

Патогенді энтеробактерияларға зерттеу
Исследование на патогенные энтеробактерии

Се
бу
кө
ле
мi
За-
се-
ва-
емый
объ-
ем

Тығ
ыз
орта
лар
да
өс
уi
Рост
на
пло-
тных
сре-
дах

М
и
к
р
о
с
к
о
п
и
я

О
к
с
и
д
а
з
а

Л
а
к
т
о
з
а

Г
л
ю
к
о
з
а

Күкiртсутегi

Сероводород

У
р
е
а
з
а

Қозғал ғыштығы
Подвиж-
ность

Цит-
ратты
жою
Ути-
ли-
за-
ция
цит-
рата

М
а
н
н
и
т

Р
а
м
н
о
з
а

Р
а
ф
и
н
о
з
а

М
а
л
ь
т
о
з
а

Д
у
л
ь
ц
и
т

К
с
и
л
о
з
а

Л
и
з
и
н

А
р
г
и
н
и
н

О
р
н
и
т
и
н

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

кестенің жалғасы

Зерттеу
нәтижесi
Результат
исследования

Зерттеудің аяқталған
күні, айы, жылы,
зерттеу жүргiзген
адамның тегі, аты,
әкесінің аты, қолы
Дата окончания
исследования,
фамилия, имя, отчество
подпись лица,
проводившего
исследование

49

50

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің       
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
65 қосымша            

Приложение 65            
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902   

Форма            

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_______________

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011
жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 064/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
пидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы

Наименование
государственного
органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 064/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011 года
№ 902

Топырақ үлгiлерiне жүргізілген микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации микробиологических исследований образцов почвы

Басталуы (Начат)
«___»_______________20____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»_______________20____ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Күнi
Дата

Тiркеу
нөмірi
Регистра-
ционный
номер

үлгiнiң
атауы, алынған
орны

Наименование
образца,
место отбора

Колититрдi анықтау

Определение колититра

Cl.perfringens
титрін анықтау

Определение титра
Cl.perfringens

Себу көлемi
Засеваемые
объемы

Эндо
ортасында
өсу
сипаты
Характер
роста
на Эндо

Микро-
скопия

Окси-
даза

Глюкоза-
дағы
газ / газ
в глюкозе

Себу
көлемi
Засеваемые
объемы

Вильсон-Блер
ортасында
өсу сипаты

Характер роста
на среде
Вильсон-Блер

Микроскопия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

кестенің жалғасы

МАШАнМ анықтау
Определение
МАФАнМ

Энтерококкты анықтау
Определение энтерококка

Себу көлемi
Засеваемые
объемы

Өскен
колониялардың
саны

Количество
выросших
колоний

Себу көлемi
Засеваемые
объемы

МИС-та
өсу сипаты

Характер
роста на
МИС

Микроскопия

Каталаза

12

13

14

15

16

17

кестенің жалғасы

Стафилококқа зерттеу:
Исследование на
патогенный стафилококк

Басқа зерттеулер:
прочие исследования:

Себу көлемi
Засеваемые
объемы

Тығыз
орталарда
өсуi

Рост на
плотных
средах

микроскопия

плазмакоагулаза

Себу көлемi
Засеваемые
объемы

Тығыз
орталарда
өсуi

Рост на
плотных
средах

Микроскопия


18

19

20

21

22

23

24

25

кестенің жалғасы

Патогендi микрофлораны анықтау
Определение патогенной микрофлоры

Тiкелей себу
Прямой посев

Қоректік ортадан қайта себу
Высев со среды обогащения

Себу көлемi
Засеваемые
объемы

Эндо

SS-агар

ВСА

Себу көлемi
Засеваемые
объемы

Эндо

SS-агар

ВСА

26

27

28

29

30

31

32

33

кестенің жалғасы

Сәйкестендіру тесттерi
Тесты идентификации

Микроскопия

Оксидаза

Күкiртсутек /
Сероводород

Уреаза

Лактоза

Глюкозадағы газ
Газ в глюкозе

Индол

Симонс
цитраты
Цитрат
Симонса

Қозғалғыштығы
Подвижность

Сахароза

Натрий
ацетаты
Ацетат
натрия

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

кестенің жалғасы

Сәйкестендіру тесттерi
Тесты идентификации

Зерттеу
нәтижесi

Результат
исследования

Талдаудың
аяқталған
күні, айы,
жылы
зерттеу
жүргiзген
адамның тегі,
аты, әкесінің
аты, лауазымы
және қолы
Дата окончания
анализа,
фамилия имя
отчество,
должность и подпись
лица, проводившего
исследование

Фенилаланиндезаминаза

Лизин

Фогес-Проскауэр реакциясы

Реакция Фогес-Проскауэра

Нитраттардың қалпына келуі

Восстановление нитратов

Аргинин

Орнитин

Рамноза45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
66 қосымша

Приложение 66           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген
№ 065/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 065/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

Шайындыларға жүргізілген микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации микробиологических исследований смывов

Басталуы (Начат)
«___»_______________20____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»_______________20____ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмірi

Регистра-
ционный
номер

Күнi
Дата

Нысанның
атауы

Наименование
объекта

Шайынды
алынған орын

Место взятия
смыва

Стафилококқа тексеру
Исследование на стафилококк

Орталардың
атауы

Наименование
сред

Ұқсастыруға арналған тесттер
Тесты для идентификации

Ортада
өсуi

Рост
на среде

Лецитиназа

Микроскопия

Плазмакоагулаза

Маннит

Мальтоза

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

кестенің жалғасы

IТТБ-на (ішек
таяқшалары тобының
бактерияларына)
тексеру
Исследование на
БГКП (бактерии
группы кишечной
палочки)

Басқа микроорганизмдерге зерттеу
Исследование на другие микроорганизмы

Зерттеу
нәтижелері

Результаты
исследования

Зерттеудің
аяқталған
күні, айы,
жылы
зерттеу
жүргiзген
адамның
қолы, тегі,
аты, әкесінің
аты

Дата
окончания
исследования,
фамилия, имя,
отчество и
подпись лица,
проводившего
исследования

Орталардың атауы

Наименование сред

Сәйкестендіру
тесттері

Тесты для
дентификации

Орталардың
атауы

Наименование
сред

Сәйкестендіру тесттері
Тесты для идентификации


Ортада
өсуi

Рост на
среде

Тығыз
ортада
өсуi

Рост
на плотных
средах

Микро-
скопия

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
67 қосымша

Приложение 67           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_______________

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики
Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау
министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген
№ 066/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің
мемлекеттік
органының атауы
Наименование
государственного
органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 066/ у
Утверждена приказом
Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 20
декабря 2011 года № 902

Ауа үлгiлерiне жүргізілген микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации микробиологических исследований образцов воздуха

Басталуы (Начат)
«___»_______________20___ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»_______________20___ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмірi

Регистра-
ционный
номер

Үлгi алу
күнi,
уақыты

Дата,
время
отбора
образца

Үлгi
алынған
ұйым, орын

Организация,
место
отбора
образца

Үлгі алынған жер
Место
отбора
образца

МЖС-ын (микробтың жалпы
санын) тексеру:
Исследование на ОМЧ
(общее микробное число)

Экспозициясы,
жылдамдығы
Экспозиция,
скорость
Жiберiлген
ауаның көлемi
Объем
пропущенного
воздуха

Колония-
лардың
жалпы саны
Общее
число
колоний

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Стафилококқа тексеру:
Исследование на стафилококки:

Экспозициясы,
жылдамдығы
Экспозиция,
скорость

Жiберiлген
ауаның көлемi
Объем
пропущенного
воздуха

Колония-
лардың
жалпы
саны

Общее
число
колоний

Лецитиназа

Микроскопия

Плазмакоагуляция

7

8

9

10

11

кестенің жалғасы

Өңезге тексеру:
Исследование на плесень

Зерттеу нәтижелерi
Результаты исследования

Экспозициясы, жылдамдығы
Экспозиция, скорость

Жiберiлген ауаның көлемi
Объем пропущенного
воздуха

Колониялардың
жалпы саны

Общее число
колоний

1 м3 микроорганизмдер саны
Количество микроорганизмов в 1 м3

Жалпы
Общее

12

13

14

кестенің жалғасы

Зерттеу нәтижелерi
Результаты исследования

Зерттеудің аяқталған күні, айы, жылы.
Зерттеу жүргiзген адамның
тегі, аты, әкесінің аты, қолы
Дата окончания исследования, фамилия, имя,
отчество, подпись лица, проводившего
исследование.

1 м3 микроорганизмдер саны
Количество микроорганизмов в 1 м3

Алтын түстес
стафилококк
Золотистый
стафилококк

Өнезге
плесень

15

16

17

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
      68 қосымша

Приложение 68           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген
№ 067/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 067/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

Дәрiлiк (дәрiханалық) түрлерге жүргізілген микробиологиялық
зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
Регистрации микробиологических исследований лекарственных (аптечных)
форм

Басталуы (Начат)
«___»_______________20____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»_______________20____ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмiрi

Регистра-
ционный
номер

Күні
Дата

Үлгi алынған
ұйым, орын
Организаци,
место взятия
образца

Үлгiнiң атауы, ыдысы, қорабы, белгi
қойылуы, үлгiлер саны

Наименование образца, тара, упаковка,
маркировка, число образцов


2

3

4

кестенің жалғасы

Зерттеу:
Исследование на:

КМАФАнМ

Enterobacteriaceae

E.coli

Себу
көлемi

Засеваемый объем

Өскен
колониялардың
саны

Количество
выросших
колоний

Себу
көлемi

Засеваемый
объем

Қоректік
ортада өсу
сипаты

Характер роста
на среде

микроскопия

Себу көлемi
Засеваемый объем

Қоректік ортада
өсу сипаты

Характер роста
на среде

Микроскопия

5

6

7

8

9

10

11

12

кестенің жалғасы

Зерттеу:
Исследование на:

S.aureus

Ps.aeruginosa

Salmonella

Зең және ашытқы
саңырауқұлақтары

Плесневые и
дрожжевые
грибки

Анаэробтар
Анаэробы

Себу
көлемi

Засева-
емый
объем

Қоректік
ортада
өсу
сипаты

Характер
роста на
среде

Себу
көлемi

Засева-
емый
объем

Қоректік
ортада
өсу
сипаты

Характер
роста на
среде

оксидазды
тест оксидазный
тест

Себу
көлемi

Засева-
емые
объемы

Қоректік
ортада
өсу
сипаты

Характер
роста на
среде

Себу
көлемi

Засева-
емые
объемы

Қоректік
ортада
өсу
сипаты

Характер
роста на
среде

Себу
көлемi

Засева-
емый
объем

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

кестенің жалғасы

Зерттеу:
Исследование на:

Зерттеу нәтижесі
Результат
исследования

Зерттеудің
аяқталған күні,
айы, жылы.
Зерттеу
жүргiзген
адамның тегі,
аты, әкесінің
аты, лауазымы
және қолы

Дата окончания
исследования.,
фамилия, имя,
отчество,
должность и
подпись лица,
проводившего
исследование

Анаэробтар
Анаэробы

Аэробтар
Аэробы

Себу
көлемi

Засева-
емый
объем

Жиналу
ортасында
өсуі

Рост на
средах
накопления

микроскопия

Себу
көлемi

Засева-
емый
объем

Жиналу
орта-
сында
өсуі

Рост
на
средах
накопления

Микроскопия

22

23

24

25

26

27

28

29

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
69 қосымша

Приложение 69           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_______________

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики
Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011
жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 068/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің
мемлекеттік
органының атауы
Наименование
государственного
органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 068/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Стерильдiлiкке жүргізілген микробиологиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
Регистрации микробиологических исследований на стерильность

Басталуы (Начат)
«___»_______________20____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен «___»_______________20____ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмірi

Регистра-
ционный
номер

Күнi
дата

Үлгi алынған
орын, ұйым

Организация,
место взятия
образца

Үлгiнi өңдеу
және себу
жүргізілген
күн,

Обработка
образца и дата
посева

Зерттеу:
Исследование на:

Анаэробтар
Анаэробы

Аэробтар
Аэробы

Қоректену
орталарындағы
өсу сипаты

Характер роста
на питательных
средах

Морфология
Морфология

Қоректену
орталарындағы
өсу сипаты

Характер
роста на
питательных
средах

Морфология
Морфология

1

3

4

5

6

7

8

9

кестенің жалғасы

Зерттеу:
Исследование на:

Зерттеу нәтижесi
Результат исследования

Зерттеудің аяқталған
күні, айы, жылы, зерттеу
жүргiзген адамның тегі, аты,
әкесінің аты және қолы

Дата окончания исследования.
Фамилия, имя, отчество, и
подпись лица, проводившего
исследование

Зең және ашытқы
саңырауқұлақтары
Плесневые и дрожжевые
грибки

Қоректену
орталарындағы
өсу сипаты
Характер роста
на питательных
средах

Морфология
Морфология

10

11

12

13

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
70 қосымша           

Приложение 70           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

      А4 Пішін
      Формат А4
Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011
жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 069/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы

Наименование
государственного органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 069/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Жұқпалы материалдар қозғалысын есепке алу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
учета движения заразного материала

Басталуы (Начат)
«___»_______________20 ___ ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»_______________20 ___ ж (г.)
 

Пайдаланылатын нормативтік құжаттама (бұдан әрі - НҚ):
Используемая нормативная документация (далее - НД):

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмірi

Регистра-
ционный
номер

Күнi
Дата

Зерттеу түрi
(үлгілер
мен өсіңділердің
атауы)

Вид исследования
(наименование образцов,
культур)

Түскен үлгілер
мен өсіңділердің
саны

Количество
поступивших образцов,
культур

Cебiндiлер саны
Количество посевов

Күннiң
басында

К началу
дня

Себiлдi
Посеяно

Жойылды

Уничто-
жено

Күннiң
аяғында

К концу
дня

1

2

3

4

5

6

7

8

кестенің жалғасы

Түрiне қарай ауруды жұқтырған жануарлар саны
Количество зараженных животных по видам

Дәрiгер-бактериологтың қолы

Подпись
врача-бактериолога

Күннiң
басында

К началу
дня

Жұқтырғаны
Заражено

Өлгені немесе
жойылғаны

Погибло
или унич-
тожено

Күннiң
аяғында

К концу
дня

9

10

11

12

13

Қазақстан Республикасының     
Денсаулық сақтау министрінің     
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
71 қосымша                 

Приложение 71           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма           

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 070/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы

Наименование
государственного органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 070/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Бөлiнген өсінділерді және оларды жоюды есепке алу
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
учета выделенных культур и их уничтожения

Басталуы (Начат)
«___»_______________20____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»_______________20____ж. (г.)

Реттік
нөмірі

Порядко-
вый
номер

Штаммның
нөмiрi

Номер
штамма

Өсiндiлердiң латын
транскрипция
сындағы атауы

Наименование
культуры
в латинской
транскрипции

Бөлiну
күнi, айы,
жылы

Дата
выделения

Бөлiну көзi

Источник
выделения

Үлгi алынған
мекен-жай және
күнi, айы,
жылы

Адрес и
дата взятия
образца

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Бөлiну әдiсi
Способ выделения

Штаммның
типтілігi*

Типичность
штамма*

Штаммның
биотүрi

Биотип
штамма

Штаммның
тағдыры**

Судьба
штамма**

Жоюды есепке алу күнi, айы, жылы, зерттеу жүргiзген адамның тегі, аты, әкесінің аты, қолы

Дата уничтожения,
фамилия, имя,
отчество, подпись
проводившего
исследование

7

8

9

10

11

      * - өсiндi сәйкес келмесе, мына белгiлерiн көрсетiңiз (при атипичности указать эти признаки):
      ** - жойылу, күнi, айы, жылы, акт №; мұражайға, коллекцияға, орталыққа және т.б. берiлген күнi, айы, жылы (уничтожение, дата, № акта; передан в музей, коллекцию, центр и так далее, дата)
      I-II топтағы өсiндiлер үшiн жойылған немесе сақтауға берiлген нысандардың санын көрсетіңіз (для культур I-II групп указать количество объектов, уничтоженных или переданных на хранение)

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
72 қосымша

Приложение 72
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 071/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 071/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Зерттелетін тірі өсінділерді тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации культур, поступивших для исследования

Басталуы (Начат) «____»_______________20____ ж. (г.)
Аяқталуы (Окончен) «____»_______________20___ ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ):
Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмiрi
Регист-
рацион-
ный
номер

Қабыл-
данған
күнi
Дата
поступ-
ления

Өсін-
дінің
атауы
Наиме-
нование
культуры

Өсінді салынған
ыдыстардың
(сынауықтардың,
ампулалардың
және
басқалардың)
саны
Количество
поступивших
емкостей с
культурой
(пробирки,
ампулы и другие)

Өсіндінi
жiберген
ұйым
Организа-
ция
направив-
шая
культуру

Зерттеу
мақсаты
Цель
исследо-
вания

Зерттеу
нәтижесi
берiлген
күн
Дата
выдачи
результата
исследова-
ния

Шығыс
құжаттаманың
нөмірi
Номер
исходящей
документации

1

2

3

4

5

6

7

8

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
73 қосымша

Приложение 73
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 072/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 072/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Ұйымнан тыс жерлерге жiберiлетін өсінділер мен уыттарды есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета отпуска культур и токсинов за пределы организации

Басталуы (Начат) «___»_______________ 20 ___ ж. (г.)
Аяқталуы (Окончен) «___»_______________ 20 ___ ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттамалар (бұдан әрi – НҚ):
Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмiрi
Регист-
рацион-
ный
номер

Өтініш-
тің
түскен
күн,
ай, жыл
Дата
поступ-
ления
требо--
вания

Өтініш
берген
ұйым
Органи-
зация
напра-
вившее
требова-
ние

Жiберiлген
өсінді
атауы
(штаммның
немесе
уыттың
нөмiрi)
Наименование
отпущенной
культуры
(номер
штамма или
токсина)

Өсінділер
салынған
ыдыстардың
саны
(қораптың
түрi)
Количество
отпущенных
емкостей
с культурами
(вид
упаковки)

Өсіндінің
қайта
берілген
күнi. Шығыс
құжаттама-
ның нөмірі
Дата
отпуска
культур.
Номер
исходящей
документа-
ции

Өсіндіні
алған адамның
тегі, аты,
әкесінің аты,
сенiмхаты, жеке
куәлiгiнiң
нөмiрi
Фамилия имя
отчество,
поличившего
культуры,
доверенность,
номер
удостоверения
личности)

Алғаны
туралы
қол
қоюы
Рас-
писка
в
полу-
чении

1

2

3

4

5

6

7

8

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
74 қосымша

Приложение 74
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 073/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 073/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Қоректiк орталарды дайындау және бақылау
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
приготовления и контроля питательных сред

Басталуы (Начат) «___»_______________20____ж. (г.)
Аяқталуы (Окончен) «___»_______________20____ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмiрi
Регист-
рационный
номер

Қоректік
ортаны
дайындау күні,
айы, жылы
Дата
приготовления
питательной
среды

Бақылау
жүргiзiл-
ген күн,
ай, жыл
Дата
проведения
контроля

Қоректік
ортаның атауы
Наименование
питательной
среды

Дайындалған
қоректік ортаның
мөлшерi, литрмен
Количество
приготовленной
питательной
среды, в литрах

Қоректік ортаның
сериясы және
дайындалған күнi,
айы, жылы
Серия и дата
приготовления
питательных сред

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Индикаторлық
бақылау штамы
контрольный
индикаторный
штамм

Қоректік ортаның
стерильдiгiн тексеру
Контроль
стерильности
питательной среды

Дайындалған
ортаның рН-ы
рН
приготовленной
среды

Индикаторлық
штамның өсу
сипаты
Характер роста
индикаторного
штамма

Қоректік ортаның
жарамдылығы туралы
қорытынды.
Зерттеу жүргiзген
адамның тегі, аты,
әкесінің аты, қолы.
Заключение о
пригодности среды,
фамилия, имя,
отчество, подпись
лица проводившего
исследование

7

8

9

10

11

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
75 қосымша

Приложение 75
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО ____________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011
жылғы 20 желтоқсандағы № 902
бұйрығымен бекітілген
№ 074/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация Форма № 074/
у Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Мұражайлық өсінділер қозғалысын есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета движения музейных культур

Басталуы (Начат) «____»_______________20____ж.(г.)
Аяқталуы (Окончен) «____»_______________20____ж. (г.)

Тiркеу
нөмiрi
Регистраци-
онный номер 

Латын
транскрипциясындағы
микробтың атауы
Наименование микроба
в латинской
транскрипции

Ерекше атауы
Особые
названия

Штамм
нөмірі
Номер
штамма

Бөліну көзі
Источник
выделения

Бөліну
күні,
айы, жылы
Дата
выделения

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Бөліну орны
Место
выделения

Зерттеу
жүргiзген
адамның
Т.А.Ж.,
лауазымы
Ф.И.О.,
должность
лица,
проводившего
исследование

Штаммды
жіберген
ұйымның атауы
Наименование
организации,
направившей
штамм

Штамм бар
ыдыстардың
саны
Количество
емкостей со
штаммами

Қабылданған
күні, айы,
жылы түскен
күні
Дата
поступления

Штаммды
жою
туралы
белгі
Отметка
об
уничто-
жении
штамма

Ескертпе
Примечание

7

8

9

10

11

12

13

Қазақстан Республикасының           
Денсаулық сақтау министрінің        
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
76 қосымша                    

Приложение 76                   
к приказу Министра здравоохранения      
Республики Казахстан              
от 20 декабря 2011 года № 902        

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
од формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 075/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование
государственного
органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 075/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Аса қауіпті жұқпалар зертханасына келушілерді тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации посетителей лаборатории особо опасных инфекций

Басталуы (Начат)
«___»_______________ 20 ___ ж. (г.)

(Окончен)
«____»_______________ 20 ___ ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ):
Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Тiркеу
нөмiрi
Регистра-
ционный
номер

Келген күнi мен
уақыты
Дата и время посещения

Келушінің
тегі, аты,
әкесінің аты
Фамилия, имя,
отчество,
посетителя

Жұмыс орны
Место работы

Келу мақсаты
Цель посещения

Ілесуші адамның,
тегі, аты,
әкесінің аты,
лауазымы, қолы
Фамилия, имя,
отчество,
должность,
подпись
сопровождающего
лица

Бастап
С

Дейін
До

1

2

3

4

5

6

7

Қазақстан Республикасының           
Денсаулық сақтау министрінің         
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
77 қосымша                    

Приложение 77                 
к приказу Министра здравоохранения      
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902     

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 076/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық
-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование
государственного
органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 076/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Қоршаған ортадан алынған үлгілерді тіркеу және зерттеудiң нәтижесiн беру
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации образцов из окружающей среды и выдачи результатов
исследований

Басталуы (Начат)
«___»_______________20____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»_______________20____ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.________________________________________________________

Тiркеу нөмiрi
Регистрационный
номер

Күнi, уақыты
Дата, время

Үлгiнiң атауы
Наименование образца

Саны, көлемi,
қорабы
Количество, объем,
упаковка

Үлгілерді алу
Отбора образцов

Зертханаға
қабылданған
Поступления в
лабораторию

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Нысан атауы, мекенжайы,
үлгі алуды жүргізген
маманның тегі, аты,
әкесінің аты, лауазымы
Наименование, место нахождение
объекта, фамилия имя отчество,
должность специалиста
производившего отбор

Үлгіні жеткізген
ұйым мен маманның тегі,
аты, әкесінің аты, лауазымы
Организация и фамилия имя
отчество, должность спецалиста,
доставившего образец

Зерттеу мақсаты
Цель исследования

6

7

8

кестенің жалғасы

Зерттеу басталған
күн, ай, жыл
Дата начала
исследования

Зерттеу нәтижесi
Результат исследования

Бактериоло-
гиялық
Бактериологи-
ческого

Серологиялық
Серологического

Биологиялық
Биологического

Генетикалық
Генетического

9

10

11

12

13

кестенің жалғасы

Зерттеу аяқталған
күн, ай, жыл
Дата
окончания
исследования

Зерттеу жүргiзген
адамның қолы
(тегі, аты, әкесінің
аты, лауазымы)
Подпись проводившего
исследование(Фамилия,
имя, отчество, должность)

Зерттеу нәтижесін
алған адамның тегі,
аты, әкесінің аты,
қолы және нәтижені алу
күні, айы, жылы
Дата фамилия, имя
отчество, подпись получившего
результат исследования

14

15

16

Қазақстан Республикасының           
Денсаулық сақтау министрінің       
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
78 қосымша                 

Приложение 78           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики
Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 077/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің
мемлекеттік
органының атауы
Наименование
государственного
органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 077/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Қолданылған материалды зарарсыздандыруды тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации обеззараживания отработанного материала

Басталуы (Начат)
«____»_______________ 20 ___ ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«____»______________20 ___ ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттамалар (бұдан әрi – НҚ):
Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Күнi
Дата

Автоклавтың
маркасы, нөмiрi
Марка, номер
автоклава

Зарарсыздандырылатын
бұйымдар
Обеззараживаемые
изделия

Қаптамасы
Упаковка

Зарарсыздандыру
уақыты, минутпен
Время обеззараживания
в мин.

Атауы
Наименование

Саны
Количество

Басталуы
Начало

Аяқталуы
Конец

1

2

3

4

5

6

7

кестенің жалғасы

Тәртiбi
Режим

Бақылау тестi
Тест-контроль

Зарарсыздандыруды
жүргізген маманның
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы және қолы
Фамилия имя отчество,
должность и подпись
специалиста, проводившего
обеззараживание

Қысымы
Давление

Қызуы
Температура

Биологиялық
Биологический

Термиялық
Термический

Химиялық
Химический

8

9

10

11

12

13

Қазақстан Республикасының           
Денсаулық сақтау министрінің         
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
79 қосымша                     

Приложение 79           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан       
от 20 декабря 2011 года № 902  

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики
Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 078/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің
мемлекеттік
органының атауы
Наименование
государственного
органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 078/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 20
декабря 2011 года № 902

Адамдардан алынған үлгілерді тіркеу мен оларды аса қауiптi және
зоонозды жұқпаларға серологиялық зерттеудің нәтижелерін беру
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации образцов и выдачи результатов серологических исследований
образцов от людей на особо опасные и зоонозные инфекции

Басталуы (Начат)
«_____»_______________20___ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«_____»_______________20___ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ,):
Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Тiркеу нөмiрi
Регистраци-
онный номер

Күнi, уақыты
Дата, время

Тексерілушінің тегі,
аты, әкесінің аты
Фамилия имя отчество,
обследуемого

Жасы
Возраст

Үлгіні
зертханаға
қабылдау
Поступления
образца в
лабораторию

Зерттеудің
басталған
Начала
исследования

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Мекен-жайы
Адрес проживания

Жұмыс орны,
лауазымы
Место работы,
должность

Диагнозы
Диагноз

Зерттеу мақсаты
Цель исследования

6

7

8

9

кестенің жалғасы

Пассивті гемагглютинация реакциясы (ПГАР)
Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) на:

03 иерсиниозға
03 иерсиниоз

09 иерсиниозға
09 иерсиниоз

Жалған
туберкулезге
Псевдотуберкулез

Кристенсени-
иерсиниозы
иерсиниоз
Кристенсени

Листериозға
Листериоз

Лептоспирозға
Лептосприоз

Пастереллезге
Пастереллез

10

11

12

13

14

15

16

кестенің жалғасы

Пассивті гемагглютинация реакциясы (ПГАР)
Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) на:

Сарыпқа
На бруцеллез

Күйдіргіге
Сибирскую
язву

Туляремияға
Туляремию

Сарыпқа
Бруцеллез

Бөртпе сүзекке
Сыпной тиф


Хеддльсон
реакциясы
Реакция
Хеддльсона

РозБенгал
үлгісі
Проба
РозБенгал

Райт
реакциясы
Реакция
Райта

17

18

19

20

21

22

23

24

кестенің жалғасы


Риккетсиозға жүргізілетін
комплементті
байлау реакциясы (КБР)
Реакция связывания
комплемента (РСК)
на риккетсиоз:

Лептоспироз
антигенімен
жүргізілген РМА
РМА с лептоспирозным
антигеном

Зерттеу жүргiзген
маманның тегі,
аты, әкесінің аты,
лауазымы және қолы
Фамилия имя отчество,
должность и подпись
специалиста, проводившего
исследование

Райт
реакциясы
Реакция
Райта

Бернет

Сибирик

Музер

Провачек

24

25

26

27

28

29

30

Қазақстан Республикасының         
Денсаулық сақтау министрінің       
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
80 қосымша                 

Приложение 80                 
к приказу Министра здравоохранения     
Республики Казахстан            
от 20 декабря 2011 года № 902       

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО
_______________

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011
жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 079/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование
государственного
органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 079/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Биологиялық зерттеулердің
ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ
биологических исследований

Басталуы (Начат)
«____»_______________20 ___ ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«____»_______________20 ___ ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ):
Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Тіркеу
нөмірі
Регистра-
ционный
номер

Жануарлар
түрi

Вид
животных

Жұқтыру
күнi

Дата
заражения

Жұқтыру
жолы

Способ
заражения

Биологиялық сынаманың
нәтижесі
Результат биологической
пробы

Патологоанатомиялық
картина
Патологоанатомическая
картина

Өлгені
Пало

Өлтiрiлгені
Убито

1

2

3

4

5

6

7

кестенің жалғасы

Жағындыларды,
iшкi ағзаларды
микроскоппен қарау

Микроскопия
мазков, отпечатков
внутренних органов

Ішкi ағзаларды
микробиологиялық
зерттеу

Микробиологическое
исследование
внутренних органов

Ішкi ағзаларды
серологиялық зерттеу

Серологическое
исследование
внутренних органов

8

9

10

кестенің жалғасы

Зерттеу
нәтижесі

Результат
исследования

Зерттеу
аяқталған
күн

Дата
окончания
исследования

Зерттеу жүргiзген
маманның тегі, аты,
әкесінің аты, қолы
Фамилия имя отчество,
подпись специалиста,
проводившего
исследование

11

12

13

кестенің жалғасы

Жағындыларды,
iшкi ағзаларды
микроскоппен қарау

Микроскопия
мазков, отпечатков
внутренних органов

Ішкi ағзаларды
микробиологиялық зерттеу

Микробиологическое
исследование
внутренних органов

Ішкi ағзаларды
серологиялық зерттеу

Серологическое
исследование
внутренних органов

8

9

10

кестенің жалғасы

Зерттеу
нәтижесі

Результат
исследования

Зерттеу аяқталған
күн

Дата окончания
исследования

Зерттеу жүргiзген
маманның тегі, аты,
әкесінің аты, қолы

Фамилия имя отчество,
подпись специалиста,
проводившего
исследование

11

12

13

Қазақстан Республикасының     
Денсаулық сақтау министрінің     
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
81 қосымша                 

Приложение 81           
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан     
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

      А4 Пішін
      Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы
20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген
№ 080/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы

Наименование
государственного органа
санитарно-
эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 080/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Иммунобиологиялық препараттардың белсендiлiгiн бақылау
ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
контроля активности иммунобиологических препаратов

Басталуы (Начат)
«___»_______________20 ___ ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___»_______________20 ___ ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ):
Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

Тіркеу
нөмірі

Регистрационный
номер

Иммунобиологиялык
препараттың атауы

Наименование
иммунобиологического
препарата

Иммунобиологиялық
препараттың сериясы
мен шығарылған күнi

Серия и дата
изготовления
иммунобиологического
препарата

Жарамдылық
мерзiмi

Срок
годности

Бақылау күнi
Дата контроля

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Препарат
белсендiлiгiнiң
жұмыс титрi

Рабочий титр
активности
препарата

Препаратты
жарамдылығы
туралы қорытынды

Заключение о
пригодности
препарата

Бакылау жүргiзген
адамның тегі, аты,
әкесінің аты,
лауазымы, қолы

Фамилия имя отчество,
должность, подпись
проводившего контроль

6

7

8

Қазақстан Республикасының           
Денсаулық сақтау министрінің          
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына  
82 қосымша                   

Приложение 82                
к приказу Министра здравоохранения      
Республики Казахстан             
от 20 декабря 2011 года № 902        

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ________________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО __________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы №
902 бұйрығымен бекітілген № 081/е нысанды
медициналық құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация Форма № 081/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 20
декабря 2011 года № 902

Зарарсыздандыру сапасын (шайындыларды) зертханаішілік бақылау
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
внутрилабораторного контроля качества дезинфекции (смывы)

Басталуы (Начат)
«___» _____________ 20 ____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___» _____________ 20 ____ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)

      1._____________________________________________________________
      2._____________________________________________________________
      3._____________________________________________________________

Тiркеу нөмірi
Регистрационный
номер

Күнi, айы, жылы
Дата, месяц, год

Нысанның атауы
Наименование
объекта

Шайынды алынған орын
Место взятия смыва

1

2

3

4

кестенің жалғасы

Стафилококқа тексеру
Исследование на стафилококк

Орталардың
атауы
Наименование
сред

Сәйкестендіруге арналған тесттер
Тесты для идентификации

ортада өсуi
рост на
среде

лецитиназа

Микроскопия

Плазма-
коагулаза

Маннит

Мальтоза

5

6

7

8

9

10

11

ІТТБ-на (ішек таяқшалары тобындағы бактерияларға) тексеру
Исследование на БГКП (бактерии группы кишечной палочки)

Орталардың
атауы
Наименование
сред

Сәйкестендіруге арналған тесттер
Тесты для дентификации

ортада өсуi
рост на среде

Тығыз ортада өсуi
Рост на плотных средах

Микроскопия

12

13

14

15

кестенің жалғасы

Басқа микроорганизмдерге зерттеу
Исследование на другие микроорганизмы

Зерттеу
қорытындылары
Результаты
исследования

Зерттеу аяқталған
күн, ай, жыл,
зерттеу
жүргiзген адамның
қолы, тегі, аты,
әкесінің аты
Дата окончания
исследования,
Фамилия имя
отчество, подпись
лица, проводившего
исследования

Орталардың атауы
Наименование
сред

Сәйкестендіруге арналған тесттер
Тесты для идентификации16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Қазақстан Республикасының           
Денсаулық сақтау министрінің          
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына  
83 қосымша                   

Приложение 83                
к приказу Министра здравоохранения      
Республики Казахстан             
от 20 декабря 2011 года № 902        

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД________________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2011 жылғы 20
желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген
№ 082/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа санитарно
-эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 082/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Ауаны зертханаішілік бақылау
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
внутрилабораторного контроля воздуха

Басталуы (Начат)
«___» _____________ 20 ____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___» _____________ 20 ____ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)
Используемая нормативная документация (далее – НД)

      1._____________________________________________________________
      2._____________________________________________________________

Тiркеу нөмірi
Регистрационный
номер

Үлгiнi алу
күнi, айы,
жылы, уақыты
Дата, время
отбора образца

Үлгiнi
алу орны
Место
отбора
образца

Үлгiнi алу
әдiсi
Метод
отбора
образца

ЖМС зерттеу:
Исследование на ОМЧ

Экспозициясы,
жылдамдығы
Экспозиция,
скорость
Жiберiлген
ауаның көлемi
Объем
пропущенного
воздуха

Колониялардың
жалпы саны
Общее число
колоний

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Стафилококқа зерттеу:
Исследование на стафилококки:

Өнезге зерттеу:
Исследование на плесень

Экспозициясы,
жылдамдығы
Экспозиция,
скорость
Жiберiлген
ауаның көлемi
Объем
пропущенного
воздуха

Колониялардың
жалпы саны
Общее число
колоний

Леци-
тиназа

Микро-
скопия

Плазма-
коагуля-
ция

Экспозициясы,
жылдамдығы
Экспозиция,
скорость
Жiберiлген
ауаның көлемi
Объем
пропущенного
воздуха

Колониялардың
жалпы саны
Общее число
колоний

7

8

9

10

11

12

13

кестенің жалғасы

Зерттеу нәтижелерi
Результаты исследования

Зерттеу аяқталған күн, ай, жыл, зерттеу жүргiзген адамның тегі, аты, әкесінің аты, қолы
Дата окончания исследования. Фамилия имя
отчество, подпись лица, проводившего
исследование.

1 м3-гі микроағзалардың саны
Количество микроорганизмов в 1 м3

Жалпы
Общее

Алтын түстес
стафилококк
Золотистый
стафилококк

Өңез
плесени

14

15

16

17

Қазақстан Республикасының           
Денсаулық сақтау министрінің          
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына  
84 қосымша                   

Приложение 84                
к приказу Министра здравоохранения      
Республики Казахстан             
от 20 декабря 2011 года № 902        

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2011 жылғы 20
желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген
№ 083/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация Форма № 083/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Адамдардан алынған үлгiлердi серологиялық зерттеудiң
ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ
РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ
серологических исследований образцов от людей

Басталуы (Начат)
«___» _____________ 20 ____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___» _____________ 20 ____ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтік құжаттама (бұдан әрі - НҚ):
Используемая нормативная документация (далее - НД):

      1._____________________________________________________________
      2._____________________________________________________________
      3.____________________________________________________________

Тіркеу
нөмірі
Регист-
рационный
номер

Зерттеулер
жүргі-
зілген
күн, ай,
жыл
Дата
проведения
исследо-
ваний

Зерттеу
мақсаты
Цель
исследо-
вания

Пассивті гемагглютинация реакциясы (ПГАР)
Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) на:

03 иерси-
ниозға
03 иерси-
ниоз

09 иерси-
ниозға
09 иерси-
ниоз

Жалған
тубер-
кулезге
Псевдо-
тубер-
кулез

Кристен-
сени
иерси-
ниозына
Иерсиниоз
Кристен-
сени

Листе-
риозға
Листе-
риоз

Лептос-
пирозға
Лептос-
приоз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

кестенің жалғасы

Пассивті гемагглютинация реакциясы (ПГАР)
Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) на:

Пастереллезге
Пастереллез

Күйдіргіге
Сибирскую язву

Туляремияға
Туляремию

Сарыпқа
Бруцеллез

Бөртпе сүзекке
Сыпной тиф


10

11

12

13

14

15

кестенің жалғасы

Сарыпқа
На бруцеллез

Хеддльсон реакциясы

Реакция Хеддльсона

РозБенгал сынамасы

Проба РозБенгал

Райт реакциясы

Реакция по Райта

16

17

18

кестенің жалғасы

Риккетсиозға КБР
РСК на риккетсиоз

Лептоспироз
антигенімен
жүргізілген
РМА
РМА с
лептоспироз-
ным антигеном

Зерттеу
аяқталған
күн, ай, жыл
Дата
окончания
исследования

Зерттеу жүргізген
адамның қолы,
тегі, аты, әкесінің
аты, лауазымы
Подпись, фамилия имя
отчество, должность
лица, проводившего
исследования

Бернет

сибирик

Музер

Провачек


20

21

22

23

24

25

26

26

Қазақстан Республикасының           
Денсаулық сақтау министрінің          
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына  
85 қосымша                   

Приложение 85                
к приказу Министра здравоохранения      
Республики Казахстан             
от 20 декабря 2011 года № 902        

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ________________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО __________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы №
902 бұйрығымен бекітілген № 084/е нысанды
медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного
органа санитарно
-эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 084/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 20
декабря 2011 года № 902

Адамдардан алынған үлгiлерге жүргiзiлген микробиологиялық
зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации микробиологических исследований материала от людей
_________________________________________
(жұқпаның түрi) (вид инфекции)

Тiркеу
нөмiрi
Регистрацио-
нный номер

Үлгiнi
жiберген
ұйымның атауы
Наименование
организации,
направившей
образец

Күнi, айы, жылы
Дата, месяц, год

Зерттелу-
шiнiң
Т.А.Ә.
Ф.И.О.
обсле-
дуемого

Жасы
Возраст

Мекен-
жайы
Адрес
прожи-
вания

Жұмыс
орны,
лауазымы
Место
работы,
должность

Үлгiнiң
алынған
Взятия
образца

Зертханамен
қабылданған
Поступления
в лабора-
торию

1

2

3

4

5

6

7

8

кестенің жалғасы

Диагнозы,
ауырған
күнi, айы,
жылы
Диагноз,
дата
заболевания

Зерттеу
мақсаты
Цель
исследования

Зерттелі-
нетiн
материал
Исследуемый
материал

Зерттеу
нәтижелерi
Результат
исследования

Нәтиже
берiлген күн,
ай, жыл
Дата выдачи
результата

Зерттеу
жүргiзген
адамның қолы,
тегі, аты,
әкесінің аты
Фамилия имя
отчество,,
подпись лица
проводившего
исследование

9

10

11

12

13

14

Қазақстан Республикасының           
Денсаулық сақтау министрінің          
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына  
86 қосымша                   

Приложение 86                
к приказу Министра здравоохранения      
Республики Казахстан             
от 20 декабря 2011 года № 902        

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _______________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2011 жылғы 20
желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген
№ 085/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік органының
атауы
Наименование государственного
органа санитарно
-эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 085/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

_____________________________зерттеуге арналған үлгiлердi тiркеу
жұқпа түрiн)                               
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации образцов для исследования
на__________________________________________
(вид инфекции)

Басталуы (Начат)
«___» _____________ 20 ____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___» _____________ 20 ____ж. (г.)

Тiркеу нөмiрi
Регистрационный
номер

Зерттелушiнiң
тегi, аты,
әкесiнiң аты
Фамилия, имя,
отчество
обследуемого

Жасы
Возраст

Үлгi жiберген
ұйым
Организация,
направивший
образец

Диагнозы,
негiзгi
белгілері
Диагноз,
основные
симптомы

Екпелер туралы
деректер
Сведения о
прививках

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Күнi, айы, жылы
Дата, месяц,год

Ауырған
Заболевания

Үлгiні алу
Взятия образца

Ауырған күнi
День болезни

Үлгiні жіберу
Отправки образца

Үлгiнi жеткiзу
Доставки образца

7

8

9

10

11

кестенің жалғасы

Зерттелінетiн
үлгi
Исследуемый
образец

Зерттеу күнi
Дата
исследования

Жасушалар
сызығы
Линия
клеток

Зерттеу
нәтижесi
Результат
исследования

Жауап
жіберiлген
күн, ай, жыл
Дата выдачи
ответа

Зерттеу жүргiзген
адамның тегі,
аты, әкесінің
аты, лауазымы
және қолы
Фамилия имя
отчество,
должность,
подпись лица,
проводившего
исследование

12

13

14

15

16

17

      - №№ 1,2,3,4,5,6,7 бағаналар кішілеу столбцы №№ 1,2,3,4,5,6,7 более узкие
      - № 8,9,10,11,12,13,14,16,17, бағаналар үлкендеу столбцы №,8,9,10,11,12,13,14,16,17, более шире

Қазақстан Республикасының           
Денсаулық сақтау министрінің          
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына  
87 қосымша                   

Приложение 87                
к приказу Министра здравоохранения      
Республики Казахстан             
от 20 декабря 2011 года № 902        

Форма           

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ______________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО ________________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрінің 2011 жылғы 20
желтоқсандағы № 902 бұйрығымен
бекітілген № 086/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық
қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного
органа санитарно
-эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 086/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года № 902

Шет елден өсiндiлер алуды тіркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
Регистрации получения культур из-за рубежа

Басталуы (Начат)
«___» _____________ 20 ____ж. (г.)

Аяқталуы (Окончен)
«___» _____________ 20 ____ж. (г.)

Тiркеу нөмiрi
Регистрационный
номер

Түскен күні, айы,
жылы
Дата поступления

Өсiндiлерді
жiберген ел
Страна,
передаваемая
культуры

Қабылдау нөмiрi немесе
шифры көрсетiлген
штаммның атауы
Наименование штамма с
поступающей нумерацией
или шифром

1

2

3

4

кестенің жалғасы

Штамм салынған
ыдыстар саны
Количество
емкостей с
поступившем
штаммом

Бірге берілетін
құжаттама
сопроводительная
документация

Өсiндiнi қабылдаған
адамның тегі, аты,
әкесінің аты, лауазымы,
қолы
Фамилия имя отчество,
должность, подпись,
получившего культуру

Ескерту
Примечание

5

6

7

8

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
88 қосымша

Приложение 88
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по
ОКПО_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
№ 087/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 087/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

_____________ қарсы иммунитетті анықтауға арналған үлгiлердi тiркеу
 (жұқпа түрi)
                            ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ
регистрации образцов для определения иммунитета к_____________
                                                       (вид инфекции)

Басталуы (Начат)                       Аяқталуы (Окончен)
«___»____________20____ж. (г.)         «___»___________20____ж. (г.)

Тiркеу
нөмiрi
Регистра-
ционный
номер

Тексерiлушiнiң
тегі, аты,
әкесінің аты

Фамилия имя
отчество,
обследуемого

Жасы

Возраст

Үлгiнi
жiберген
ұйым

Организация
направившая
образец

Үлгi
жеткiзiлген
күн

Дата
доставки
образца

Зерттеу
жүргiзiлген күн

Дата
проведения
исследования

Зерттеу
нәтижесi

Результат
исследо-
вания

Зерттеу
жүргiзген
адамның
тегі, аты,
әкесінің
аты,
лауазымы,
қолы

Фамилия имя
отчество,
должность,
подпись
лица,
проводив-
шего
исследо-
вание

1

2

3

4

5

6

7

8

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
89 қосымша

Приложение 89
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по
ОКПО_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
№ 088/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 088/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

Серологиялық зерттеулердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации серологических исследований

Басталуы (Начат)                       Аяқталуы (Окончен)
«___»____________20____ж. (г.)         «___»___________20____ж. (г.)

Тіркеу
нөмiрi
Регистрационный
номер

Күнi, айы,
жылы
Дата, месяц,
год

Тексерілушінің
тегі, аты,
әкесінің аты,
медициналық
картасының
нөмiрi
Фамилия имя
отчество,
обследуемого,
номер медицинской
карты

Үлгіні
жіберген
ұйым
Организация
направившая
образец

Диагнозы,
ауырған күнi,
айы, жылы
Диагноз, дата
заболевания

Зерттеу
мақсаты,
алғашқы
немесе қайта
тексерілу
Цель
исследования,
первичное или
повторное
обследование

Антигеннiң,
антиденелердiң
атауы
Наименование
антигена,
антител

1

2

3

4

5

6

7

кестенің жалғасы

Зерттеу нәтижелерi
Результаты исследований

Зерттеу аяқталған
күн, ай, жыл,
зертханашы-
дәрiгердiң қолы,
тегі, аты, әкесінің
аты
Дата окончания
исследования,
фамилия имя
отчество, подпись
врача - лаборанта
8

9

10

11

12

13

14

15

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
90 қосымша

Приложение 90
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по
ОКПО_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
№ 089/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 089/ у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

Штаммдарды сәйкестендіру нәтижелерін есепке алудың
Журналы
Журнал
учета результатов идентификации штаммов

Басталуы (Начат)                       Аяқталуы (Окончен)
«___»____________20____ж. (г.)         «___»___________20____ж. (г.)

Тіркеу нөмірі
Регистрационный
номер

Зерттеу күні,
айы, жылы
Дата
исследования

Зертханалық
үлгі
Лабораторная
модель

Штаммның
сипаты
Характеристика
штамма

Вирус мөлшері
Доза вируса

Диагностикалық
эталондық
сарысулар
Диагностические
эталонные
сыворотки

1

2

3

4

5

6кестенің жалғасы

Жұмысшы
араластыру
Рабочее
разведение

Бақылау күндері
Дни наблюдения

Типтеу нәтижесі
результат типирования

Зерттеу жүргiзген
адамның тегі, аты,
әкесінің аты, лауазымы,
қолы
Фамилия имя отчество,
должность, подпись лица,
проводившего исследование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
91 қосымша

Приложение 91
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по
ОКПО_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
№ 090/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 090/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

Вирусологиялық зерттеулердің
Журналы
Журнал
вирусологических исследований на
_________________________________
жұқпаның түрі (вид инфекции)

Басталуы (Начат)                       Аяқталуы (Окончен)
«___»____________20____ж. (г.)         «___»___________20____ж. (г.)

сызығы

Тiркеу нөмірi
Регистрационный
номер

Жасушалар
сызығы
Линия
клеток

Алғашқы жұқтыру
Первичное заражение

Бірінші пассаж
Первый пассаж

Екінші пассаж
Второй пассаж

Күні,
айы,
жылы
дата,
месяц,
год

Нәтиже
результат

Бақылау
Контроль

Күні,
айы,
жылы
дата,
месяц,
год

Нәтиже
результат

Бақылау
Контроль

Күні,
айы,
жылы
дата,
месяц,
год

Нәтиже
результат

Бақылау
Контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

кестенің жалғасы

Бейімделу
Адаптация

Зерттеу Нәтижесi
Результат исследования

Жауап
жіберілген
күн, ай,
жыл
Дата
выдачи
ответа

Зерттеу
жүргізген
адамның
тегі, аты,
әкесінің
аты, қолы
Фамилия имя
отчество,
должность
подпись
проводившего
исследование

Күні,
айы,
жылы
дата,
месяц,
год

Нәтиже
результат

Бақылау
Контроль

12

13

14

15

16

17

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
92 қосымша

Приложение 92
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по
ОКПО_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
№ 091/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 091/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

Тiн өсiндiсінде жүргізілген серологиялық зерттеулердің
нәтижелерін тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации результатов серологического исследования на культуре
ткани

Басталуы (Начат)                       Аяқталуы (Окончен)
«___»____________20____ж. (г.)         «___»___________20____ж. (г.)

Тiркеу нөмiрi
Регистрационный
номер

Эталондық вирустың
сипаттамасы
Характеристика
эталонного вируса

Зерттеу
басталған
күн, ай,
жыл
Дата начала
исследования

Нәтижелерді
есепке алу
күні, айы,
жылы
Дата учета
результатов

Сарысуды араластыру
(керi шамаларда)
Разведение сывороток
(в обратных величинах)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

кестенің жалғасы

Бақылау
Контроль

Зерттеу
нәтижесi
Результат
исследования

Зерттеу аяқталған күн, ай, жыл
Дата окончания
исследования

Зерттеу жүргізген адамның
тегі, аты, әкесінің аты,
лауазымы, қолы
Фамилия имя отчество,
должность, подпись лица,
проводившего исследование

Вирус мөлшері
Доза вируса

Сарысуын
сыворотки

Жасушалардың
Клеток

14

15

16

17

18

19

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
93 қосымша

Приложение 93
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по
ОКПО_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
№ 092/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 092/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

Паразитарлық аурулар қоздырғыштарына тексерiлгендердi тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации обследуемых на возбудители паразитарных заболеваний

Басталуы (Начат)                       Аяқталуы (Окончен)
«___»____________20____ж. (г.)         «___»___________20____ж. (г.)

Тiркеу
нөмiрi
Регистра-
ционный
номер

Тексеру
күнi
Дата
обсле-
дования

Тексерiлушiнiң тегі, аты,
әкесінің аты
Фамилия, имя
отчество,
обследуемого

Туған
жылы
Год
рождения

Мекен-
жайы
адрес
проживания

Оқу, жұмыс
орны,
балалар
ұйымының
атауы
Место
работы,
учебы,
наименование
детской
организации

Алғашқы, қайта
немесе
бақылаулық
тексеру
Первичное,
повторное или
контрольное
обследование

Тексеру
нәтижесi,
бөлiнген
қоздырғыш
түрi
Результат
обследования,
вид
выделенного
возбудителя

1

2

3

4

5

6

7

8

кестенің жалғасы

Зерттеу
жүргiзген
адамның қолы,
тегі, аты,
әкесінің аты
Фамилия, имя
отчество, подпись
лица, проводившего
исследование

Ескерту
Примечание

9

10

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
94 қосымша

Приложение 94
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

      Ескерту. 94-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2013 № 95 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
95 қосымша

Приложение 95
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4
Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по
ОКПО_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики КазахстанҚазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
№ 094/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 094/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

Жұқпалы аурулар ошақтарындағы зарарсыздандыру шараларын есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных
заболеваний

Тiркеу
нөмірі
Регистрационный
номер

Күні, айы,
жылы
Дата, месяц,
год

Өтінім берген
ұйымның атауы
Наименование
организации,
от которого
поступила
заявка

Эпидемиологиялық
нөмірі
Эпидемиологический
номер

Науқастың
тегі, аты,
әкесінің аты
Фамилия,
имя отчество,
больного

Жасы
Возраст

Мекен-
жайы
Адрес

1

2

3

4

5

6

7

кестенің жалғасы

Балалар
ұйымының,
мектептің,
жоғарғы оқу
орынының,
жұмыс орнының
атауы мен
мекен-жайы
Наименование
и адрес
детской
организации,
школы, вуза,
места работы

Диагноз

Диагноз

Ауруханаға
жатқызылған
күні
Дата
госпитализации

Зарарсыздандыру
нарядының нөмірі
№ наряда на
дезинфекцию

Нарядты
алған
адамның
тегі
Фамилиялица
получившего
наряд

Ауруханаға
жатқызылға
кезден бастап
зарарсыздандыру
мерзімдері
Сроки
дезинфекции
с момента
госпитализации

8

9

10

11

12

13

кестенің жалғасы

Зарарсыздандырудың
орындалмау немесе
уақытында
орындалмау себебі
Причина не
выполнения или
несвоевременного
выполнения
дезинфекции

Зарарсыздандырылды
(тал, м2)
Подвергнуто
дезинфекции
(штуки, м2)

Заттарды зарарсыздандыру
Дезинфекция вещей

Дератизация, м2

Камералық
әдіспен, кг
Камерным
методом

Ылғалды әдіспен
Влажным методом


14

15

16

17

18

кестенің жалғасы

Бұқырлау, м2
Дезинсекция, м2

Адамдарды
санитариялық
өңдеуден өткізу
Санитарная
обработка
людей

Жұмсалған
зарарсыз-
дандырғыш
заттар
Израсходовано
дезинфекционных
средств, кг

Зарарсыз-
дандыруды
жүргізген
адамның
тегі, аты
Фамилия, имя
проводившего
дезинфекцию

Зарарсыздандыру сапасын
бақылау
Контроль качества
дезинфекции

Өңделуден
өтуге
тиісті
Подлежало

Өңделген
Обработано
Күні

Дата

Зерттелген
сынамалар
Исследовано
проб

Нәтиже

Результат

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
96 қосымша

Приложение 96
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по
ОКПО_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
№ 095/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 095/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

Камералық өңдеуден өткiзiлген жұмсақ құрал-сайманды (киiмдер
мен төсек әбзелдерiн) тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации камерной обработки мягкого инвентаря (одежды и
постельных принадлежностей)

Басталуы (Начат)                       Аяқталуы (Окончен)
«___»____________20____ж. (г.)         «___»___________20____ж. (г.)

Тiркеу нөмірі
Регистрационный
номер

Зарарсыздандыру
(бұқырлау)
жүргiзiлген күн,
ай, жыл
Дата проведения
дезинфекции
(дезинсекции)

Науқастың тегi,
аты,әкесiнiң
аты, мекен-жайы,
түбiртек нөмірі
(ұйым, корпус)

Фамилия, инициалы
больного, адрес,
номер квитанции
(организация,
корпус)

Жұқпа (жәндіктер)
Инфекция
(инсекты)

Зарарсыздандыру
(бұқырлау)
нысандарының
саны немесе
салмағы

Объекты
дезинфекции
(дезинсекции),
их количество
или вес

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Камераның шартты
белгiлерi

Условные
обозначения
камеры

Зарарсыздандыру
(бұқырлау)
тәртiбi

Режим дезинфекции
(дезинсекции)

Толтырылмаған
камераны
қыздыру уақыты

Время прогрева
не загруженной
камеры

Толтырылған
камераны
қыздыру
уақыты

Время
прогрева
загруженной
камеры

Зарарсыз-
дандыру
(бұқырлау)
температурасы

Температура
дезинфекции
(дезинсекции)

Басталуы
сағ., мин.

Начало
час, мин.

Аяқталуы
сағ., мин

Конец
час, мин.

Басталуы
сағ., мин.

Начало
час, мин.

Аяқталуы
сағ., мин

Конец
час, мин.

6

7

8

9

10

11

12

кестенің жалғасы

Зарарсыздандыру уақыты

Время дезинфекционной
выдержки

Формалиннiң жұмсалуы

Расход формалина

Аммиактың жұмсалуы

Расход аммиака

Өңдеуді жүргізген
адамның тегi,
аты, әкесiнiң аты және
қолы

Фамилия, имя, отчество,
подпись лица,
проводившего обработку

Басталуы
сағ., мин.

Начало
час, мин.

Аяқталуы
сағ., мин

Конец
час, мин.

13

14

15

16

17

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
97 қосымша

Приложение 97
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

Форма

А4 Пішін
Формат А4


Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по
ОКУД____________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по
ОКПО_______________

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан


Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 902 бұйрығымен бекітілген
№ 096/е нысанды медициналық
құжаттама

Санитариялық-
эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование
государственного органа
санитарно-эпидемиологической
службы

Медицинская документация
Форма № 096/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 20 декабря 2011
года № 902

Медициналық иммундық-биологиялық препараттарды есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета медицинских иммунобиологических препаратов

Тіркеу нөмірі

Регистрационный
номер

Препараттың атауы

Наименование
препарата

Түскен мерзімі

Дата поступления

Қайдан келді

Откуда поступило

Шығарушы елі

Страна
производитель

Алынған саны

Полученное
количество

1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы

Ампуладағы
(шишалардағы)
дозалар саны

Количество доз в
ампуле (флаконе)

Жарамдылық
мерзімі
Срок годности

Серия нөмірі

Номер серии

Қаржыландыру көзі

Источник
финансирования

Кімге берілді

Кому выдано

Берілген
күні, жүк
құжатының №

Дата выдачи,
№ накладной

7

8

9

10

11

12

Сенімхат №, күні
№ доверенности,
дата

Берілген саны
Выданное
количество

Теңгерім
Баланс

Кіріс
Приход

Шығыс
Расход

Қалдық
Остаток

13

14

15

16

17

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
98 қосымша

Приложение 98
к приказу Министра здравоо