"Әлеуметтік статистика бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының м.а. 2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 10 тамызда № 7833 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 227 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Мемлекеттік статистиканы жетілдіру мақсатында, сондай-ақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Әлеуметтік статистика бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 6569 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      123456131417181920-қосымшалар осы бұйрықтың 123456789101112-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті Стратегиялық даму департаментімен бірге заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінде мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн күнтiзбелiк он күн iшiнде бұқаралық ақпарат құралдарына ресми жариялауға жіберсін;
      3) Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің интернет-ресурсында міндетті түрде жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Стратегиялық даму департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі құрылымдық бөлімшелерінің және аумақтық органдарының назарына жеткізсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
      5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төрағаның міндетін
      атқарушы                                     Ж. Жарқынбаев

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
      министрі
      Г. Әбдіқалықова ______________
      2012 жылғы 13 шілде

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Денсаулық сақтау министрі
      С. Қайырбекова ______________
      2012 жылғы 11 шілде

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрі
      Б. Жұмағұлов ______________
      2012 жылғы 2 шілде

Қазақстан Республикасы Статистика   
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 бұйрығына
1-қосымша             

Мемлекеттік статистика органдары
құпиялылығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется
органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының 2010 жылғы
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына
1-қосымша

Приложение 1 к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан по
статистике от 10 сентября 2010 года № 254

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша
статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному
статистическому наблюдению

Статистикалық нысанды толтыруға
жұмсалған уақыт, сағат
(қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение
статистической формы, час (нужное
обвести)

1
сағатқа
дейiн
до 1
часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40
сағаттан
артық
более 40
часов

Аумақтық статистика органына тапсырылады
Представляется территориальному органу
статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді
тапсырмау, уақтылы тапсырмау және дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген
әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и предоставление недостоверных первичных
статистических данных в соответствующие органы государственной статистики является
административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса Республики
Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды
1291104
Код статистической формы
1291104

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
туралы есеп Отчет о послевузовском образовании

1-НК

Есепті кезең
Отчетный период

жыл
год

Жылдық
Годовая

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы мамандарды әзірлеуді
орындайтын жоғарғы оқу орындары мен ғылыми ұйымдар тапсырады.
Представляют высшие учебные заведения и научные организации, осуществляющие подготовку
специалистов в области послевузовского образования.

Тапсыру мерзімі – 5- қаңтар.
Срок представления – 5 января.

БСН коды
код БИН

1. Ұйымның түрін «V» белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком «V» вид организации

1.1

ұлттық зерттеу университеті
национальный исследовательский университет


1.2

зерттеу университеті
исследовательский университет


1.3

университет
университет


1.4

академия
академия


1.5

ғылыми ұйым
научная организация


2. Магистранттар санының қозғалысы, адам
Движение численности магистрантов, человек

Жол
коды
Код
стро-
ки

Көрсеткіш
атауы
Наименование
показателя

Есепті
жыл
басындағы
оқитындар
саны
Численность
обучающихся
на начало
отчетного
года

Есепті
жылы
жоғары
оқу
орындарын
бітіргендер
санынан
қабылданды
Принято
из числа
окончивших
высшие
учебные
заведения
в отчетном
году

Қайта
қабылдау
немесе
басқа
ұйымдардан
ауысу
тәртібімен
қабылданды
Зачислено в
порядке
восстанов-
ления или
перевода
из других
организаций

Есепті
жылы
оқуын
бітіргенге
дейін
шығып
кеткендер
саны
Численность
выбывших до
окончания
учебы в
отчетном
году

Есепті
жыл
соңындағы
оқитындар
саны
Численность
обучающихся
на конец
отчетного
года

Даярлықтан
белгіленген
мерзімінен
астам
уақыт
өткен
оқитындар
саны
Численность
обучающихся,
проходивших
подготовку
свыше
установ-
ленного
срока

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Магистранттар,
барлығы
Магистранты,
всего
оның ішінде,
бағыты
бойынша
в том числе по
направлению2

ғылыми-
педагогикалық
научно-
педагогическое3

бейіндік
профильное3. Докторанттар санының қозғалысы, адам
Движение численности докторантов, человек

Жол
коды
Код
стро-
ки

Көрсеткіш
атауы
Наименование
показателя

Есепті жыл
басындағы
оқитындар
саны
Численность
обучающихся
на начало
отчетного
года

Есепті
жылы
қабылданды
Принято в
отчетном
году

Қайта
қабылдау
немесе
басқа
ұйымдардан
ауысу
тәртібімен
қабылданды
Зачислено в
порядке
восстанов-
ления или
перевода из
других
организаций

Есепті
жылы
оқуын
бітіргенге
дейін
шығып
кеткендер
саны
Численность
выбывших до
окончания
учебы в
отчетном
году

Есепті
жыл
соңындағы
оқитындар
саны
Числен-
ность
обучаю-
щихся на
конец
отчетного
года

Даярлықтан
белгіленген
мерзімінен
астам
уақыт
өткен
оқитындар
саны Числен-
ность
обуча-
ющихся,
прохо-
дивших
подго-
товку
свыше
уста-
новлен-
ного
срока

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Докторанттар
саны,
барлығы
Докторанты,
всего
Численность
докторантов,
всего2

бейін
бойынша
докторлар
доктора по
профилю3

философия
докторлары
(PhD)
доктора
философии
(PhD)4. Магистранттардың жалпы саны, оларды мамандықтар бойынша қабылдау және
бітіртіп шығару, адам
Общая численность магистрантов, их прием и выпуск по специальностям, человек

Жол
коды
Код
строки

Мамандық
атауы
Наименование
показателя

Мамандық
коды
Код
специ-
аль-
ности

Есепті жылы
магистранттарды
қабылдау
Прием
магистрантов в
отчетном году

Есепті жыл
соңындағы
магистранттар
саны
Численность
магистрантов
на конец
отчетного
года

Есепті
жылы
нақты
бітірген
магистранттар,
барлығы
Фактический
выпуск
магис-
трантов
в
отчетном
году,
всего

Одан:
Из них:

барлығы
всего

одан
әйелдер
из них
женщин

барлығы
всего

одан
әйелдер
из них
женщин

әйелдер,
барлығы
женщин,
всего

диссертация
қорғаумен
с
защитой
диссер-
тации

барлығы
всего

одан
әйелдер
из
них
женщин

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Барлығы
Всего

Х

2

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальностисоның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:


2.1

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа


2.2

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услугодан
мыналардың
есебінен:
из них за счет:


2.2.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий


2.2.2

халық
қаражаттары
средств
населения


3

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальностисоның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:


3.1

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа


3.2

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услугодан
мыналардың
есебінен:
из них за счет:


3.2.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий


3.2.2

халық
қаражаттары
средств
населения


4

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальностисоның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:


4.1

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа


4.2

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услугодан
мыналардың
есебінен:
из них за счет:


4.2.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий


4.2.2

халық
қаражаттары
средств
населения


5

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальностисоның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:


5.1

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа


5.2

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услугодан
мыналардың
есебінен:
из них за счет:


5.2.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий


5.2.2

халық
қаражаттары
средств
населения


6

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальностисоның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:


6.1

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа


6.2

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услугодан
мыналардың
есебінен:
из них за счет:


6.2.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий


6.2.2

халық
қаражаттары
средств
населения


7

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальностисоның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:


7.1

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа


7.2

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услугодан
мыналардың
есебінен:
из них за счет:


7.2.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий


7.2.2

халық
қаражаттары
средств
населения


5. Докторанттардың жалпы саны, оларды қабылдау және бітіртіп шығару
(мамандықтар бойынша), адам
Общая численность докторантов, их прием и выпуск (по специальностям), человек

Жол
коды
Код
стро-
ки

Көрсеткіш
атауы
Наименование
показателя

Мамандық
коды
Код
специальности

Есепті
жылы
докторанттарды
қабылдау
Прием
докторантов
в отчетном
году

Есепті
жылдың
соңындағы
докторанттар
саны
Численность
докторантов
на конец
отчетного
периода

Есепті
жылы
нақты
бітірген
докторанттар,
барлығы
Фактический
выпуск
докторантов
в отчетном
году

Одан:
Из них:

барлығы
всего

одан
әйелдер
из
них
женщин

барлығы
всего

одан
әйелдер
из них
женщин

әйелдер,
барлығы
женщин,
всего

диссертация
қорғаумен
с защитой
диссертации

барлығы,
всего

одан
әйелдер
из них
женщин

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Докторанттар
саны,
барлығы
Численность
докторантов,
всего

Х

2

бейін
бойынша
докторлар
доктора по
профилю

Х

3

философия
докторлары
(PhD)
доктора
философии
(PhD)

Х

4

соның
ішінде
мамандықтар
бойынша
в том числе
по
специальностям
6. Магистранттар мен докторанттардың жасы бойынша санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность магистрантов и докторантов по возрасту, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Оқитындардың саны
Численность обучающихся

магистранттар
магистранты

докторанттар
докторанты

А

Б

1

2

1

Барлығы
Всего2

20 жас және одан кіші
20 лет и менее3

21 жас
21 лет4

22 жас
22 лет5

23 жас
23 лет6

24 жас
24 лет7

25 жас
25 год8

26 жас
26 года9

27 жас
27 года10

28 жас
28 года11

29 жас
29 лет12

30-34 жас
30-34 года13

35-39 жас
35-39 лет14

40-49 жас
40-49 лет15

50-59 жас
50-59 лет16

60 жас және одан үлкен
60 лет и старше7. Магистранттар мен докторанттардың санын ұлттар бойынша бөліп көрсетіңіз, адам
Укажите численность магистрантов и докторантов в разбивке по национальностям, человек

Жол
коды
Код
строки

Ұлт атауы
Наименование
национальности

Есепті жылы
қабылданды
Принято в отчетном
году

Оқитындардың
саны
Численность
обучающихся

Есепті жылы
бітіргендер
Выпущено в отчетном
году

магистранттар
магистранты

докторанттар
докторанты

магистранттар
магистранты

докторанттар
докторанты

магистранттар
магистранты

докторанттар
докторанты

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы
Всего2

қазақтар
казахи3

орыстар
русские4

украиндар
украинцы5

белорустар
белорусы6

өзбектер
узбеки7

қырғыздар
кыргызы8

грузиндер
грузины9

әзірбайжандар
азербайджанцы10

тәжіктер
таджики11

армяндар
армяне12

түркімендер
туркмены13

татарлар
татары14

дүнгендер
дунгане15

кәрістер
корейцы16

немістер
немцы17

ұйғырлар
уйгуры18

басқа
ұлттарды
көрсетіңіз
укажите
другие
национальности19
20
21
22
23
24
25
8. Магистранттар мен докторанттардың келген елдері бойынша санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность магистрантов и докторантов по странам прибытия, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Қабылдау
Прием

Оқитындардың
саны
Численность
обучающихся

Бітірген
Выпуск

магистранттар
магистранты

докторанттар
докторанты

магистранттар
магистранты

докторанттар
докторанты

магистранттар
магистранты

докторанттар
докторанты

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы
Всего2

Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан3

ТМД елдерінен келгендер
Прибывшие из стран СНГ4

Әзірбайжан
Азербайджан5

Армения Республикасы
Республика Армения6

Беларусь Республикасы
Республика Беларусь7

Грузия Республикасы
Республика Грузия8

Қырғызстан Республикасы
Республика Кыргызстан9

Молдова Республикасы
Республика Молдова10

Ресей Федерациясы
Российская Федерация11

Тәжікстан Республикасы
Республика Таджикистан12

Түркіменстан
Туркменистан13

Өзбекстан Республикасы
Республика Узбекистан14

Украина
Украина15

Алыс шет елдерден
келгендер, барлығы
Прибывшие из стран
дальнего зарубежья, всегоАтауы                                         Мекенжайы
Наименование _________________________________ Адрес __________________________________
______________________________________________ Телефон ________________________________

Орындаушының аты-жөні және телефоны       Электрондық почта мекенжайы
Фамилия и телефон исполнителя                 Адрес электронной почты _________________

Телефон ______________________________________

Басшы                                        (Т.А.Ә., қолы)
Руководитель ________________________________ (Ф.И.О., подпись) _______________________

Бас бухгалтер                               (Т.А.Ә., қолы)
Главный бухгалтер __________________________ (Ф.И.О., подпись) ________________________

                                                                                 М.О.
                                                                                 М.П.

Қазақстан Республикасы Статистика    
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 бұйрығына  
2-қосымша              

Қазақстан Республикасы Статистика   
агенттігі төрағасының 2010 жылғы    
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына    
2-қосымша              

«Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру туралы есеп»
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(код 1291104, индексі 1-НК, кезеңділігі жылдық)

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1291104, индексі 1-НК, кезеңділігі жылдық) толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) магистрант – магистратурада білім алатын адам;
      2) магистратура – тиісті мамандығы бойынша «магистр» академиялық дәрежесі беріле отырып, ғылыми және педагог кадрлар даярлауға бағытталған, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік білім беретін оқу бағдарламасы;
      3) резидентура – клиникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі тереңдетілген медициналық білім алу нысаны.
      4) ғылым кандидаты, ғылым докторы – ізденушілердің диссертациялар қорғауы негізінде берілген ғылыми дәрежелер;
      5) докторант – докторантурада білім алатын адам;
      6) докторантура – философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі беріле отырып, ғылыми және педагог кадрларды даярлауға бағытталған, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік білім беретін оқу бағдарламасы;
      7) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор – тиiстi мамандықтар бойынша докторантураның кәсiптік білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берiлетiн ғылыми дәреже.
      3. Статистикалық нысан жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның оқу бөліміндегі, бухгалтериясындағы, кадрлар бөлімі мен басқа құрылымдық бөлімшелеріндегі бастапқы есепке алу құжаттамасының деректері (магистратураға, докторантураға қабылдау, ауыстыру, бітіруі, диссертацияны қорғауға рұқсат беру, магистранттарды, докторанттарды шығару туралы бұйрықтар және басқа да құжаттар) негізінде құрастырылады. Магистратура және докторантура мамандықтары бойынша деректер 2009 жылғы 20 наурыздағы № 131-од Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетімен (Мемстандартпен) бекітілген «Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі мамандықтар жіктеуіші» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес толтырылады.
      4.1-бөлімде көрсетілген торларға тиісті белгіні қою қажет.
      5. 2-бөлімде магистранттар санының қозғалысы туралы деректер келтіріледі:
      2-бағанда 4-бөлімде тиісінше, 1-бағандағы 1-жолы бойынша көрсетілген, есепті жылы жоғары оқу орнын бітірген, магистратураға қабылданғандардың жалпы санына қосылатын, магистранттардың саны келтіріледі.
      3-бағанда оқуға қайта қабылдау тәртібімен магистратураға қабылданған немесе басқа ұйымдардан ауыстырылған адамдардың саны келтіріледі. Бұл магистранттар 4-бөлімнің тиісінше 1 және 2-бағандарында көрсетілген қабылданғандардың санына енгізілмейді.
      4-бағанда магистратураны аяқтағанға дейін әр түрлі себептер бойынша шығарылған магистранттардың жалпы саны көрсетіледі.
      5-бағанда есепті жылдың аяғында жоғарыда көрсетілген мерзімде магистранттық дайындықтан өткен магистранттардың саны көрсетіледі, 6-бағанда осы магистранттардың саны 4 бөлімде тиісінше көрсетілген магистранттардың жалпы санына қосылады.
      6. 3-бөлімде докторанттар санының қозғалысы туралы көрсетіледі.
      3-бөлімде 2-баған бойынша докторанттардың қабылдануы көрсетіледі;
      3-бағанда оқуға қайта қабылдау тәртібімен докторантураға алынған немесе басқа ұйымдардан ауыстырылған адамдардың саны келтіріледі. Бұл докторанттар 5-бөлімде тиісінше 1 және 2-бағандарда көрсетілген қабылданғандардың санына енгізілмейді.
      4-бағанда докторантураны аяқтағанға дейін әр түрлі себептер бойынша шығарылған докторанттардың жалпы саны көрсетіледі.
      5-бағанда есепті жылдың соңындағы докторанттардың саны көрсетіледі.
      6-бағанда көрсетілген мерзімнен артық уакыт докторанттық дайындықтан өткендер. Бұл докторанттардың саны 5-бөлімде көрсетілген докторанттардың жалпы санына қосылады.
      7. 4-бөлімде барлық магистранттар, оларды мамандықтар бойынша қабылдау және бітіртіп шығару туралы мәліметтер келтіріледі
      1-жол бойынша магистранттардың санына қабылданған, оқып жатқан және осы ұйымның магистратурасын бітірген барлық магистранттар мамандықтар бойынша бөліністе енгізіледі. Олар туралы мәліметтер магистранттар туралы жалпы деректерге тиісті көрсеткіштер бойынша қосылады.
      1, 3, 5-бағандарда барлық жолдар бойынша есепті жылы магистратураға қабылданған, есепті жылы магистратураны нақты бітіріп шыққан магистранттардың саны және жыл соңында магистратурада оқып жатқандардың саны көрсетіледі және 2, 4, 6, 8-бағандарда магистранттардың 1, 3, 5, 7-бағандарда көрсетілген жалпы санынан тиісті көрсеткіштер бойынша магистрант әйелдер туралы деректер келтіріледі.
      7-бағанда магистрлік диссертацияны қорғаған магистранттардың саны туралы деректер келтіріледі.
      8. 5-бөлімде докторанттардың жалпы саны, оларды мамандықтар бойынша қабылдау және бітіртіп шығару туралы мәліметтер келтіріледі:
      Мұнда қабылданғандардың, оқитындардың, нақты бітіргендердің саны, соның ішінде докторлық диссертацияны қорғағандар туралы деректер келтіріледі. Осы деректер 1-жолда тұтастай, сондай-ақ 2-жолда бейініне сәйкес докторлар бойынша бөліністе және 3-жолда философия докторлары (PhD) мамандықтар бойынша бөліністе көрсетіледі. Мамандықтар бойынша деректер әр саланың шегінде қосындыланады;
      1, 3, 5-бағандарда барлық жолдар бойынша есепті жылы докторантураға қабылданған, есепті жылы докторантураны нақты бітіріп шыққан докторанттардың саны және жыл соңында докторантурада оқып жатқандардың саны көрсетіледі, 2, 4, 6, 8-бағандарда доктаранттардың 1, 3, 5, 7-бағандарда көрсетілген жалпы санынан тиісті көрсеткіштер бойынша докторант әйелдер туралы деректер келтіріледі.
      7-бағанда докторлық диссертацияны қорғаған докторанттардың саны туралы деректер келтіріледі.
      9. 6-бөлімде магистранттардың жасы бойынша саны көрсетіледі. Оқитындардың жасы 1 қаңтардағы толық жасы бойынша анықталады.
      10. 7 және 8 - бөлімдерде магистранттардың және докторанттардың ұлттары және тиісінше келген елдері бойынша саны көрсетіледі
      Ескертпе: Х – осы айқындама толтыруға жатпайды.
      11. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 2-бөлім «Магистранттар санының қозғалысы»:
      1 жолына = 2 және 3 жолдардың әрбір баған үшін
      2) 3-бөлім «Докторанттар санының қозғалысы»:
      1 жолына = 2 және 3 жолдардың әрбір баған үшін
      3) 4-бөлім «Магистранттардың жалпы саны, оларды мамандықтар бойынша қабылдау және бітіртіп шығару»:
      1-жол = 2, 3, 4, 5, 6, 7-жолдардың әрбір баған үшін
      2-жол = 2.1, 2.2-жолдардың әрбір баған үшін
      3-жол = 3.1, 3.2-жолдардың әрбір баған үшін
      4-жол = 4.1, 4.2-жолдардың әрбір баған үшін
      5-жол = 5.1, 5.2-жолдардың әрбір баған үшін
      6 жол = 6.1, 6.2 жолдардың әрбір баған үшін
      7 жол = 7.1, 7.2 жолдардың әрбір баған үшін
      2.2-жол = 2.2.1, 2.2.2-жолдардың әрбір баған үшін
      3.2-жол = 3.2.1, 3.2.2-жолдардың әрбір баған үшін
      4.2-жол = 4.2.1, 4.2.2-жолдардың әрбір баған үшін
      5.2-жол = 5.2.1, 5.2.2-жолдардың әрбір баған үшін
      6.2-жол = 6.2.1, 6.2.2-жолдардың әрбір баған үшін
      7.2-жол = 7.2.1, 7.2.2- жолдардың әрбір баған үшін
      2-баған 1-бағаннан
      4-баған 3-бағаннан
      6-баған 5-бағаннан
      7-баған 5-бағаннан
      8-баған 7-бағаннан;
      4) 5-бөлім «Докторанттардың жалпы саны, оларды мамандықтар бойынша қабылдау және бітіртіп шығару»:
      1-жол = 2-3 жолдардың әрбір баған үшін;
      1-жол = «соның ішінде мамандықтар бойынша» жолдардың әрбір баған үшін;
      2-баған 1-бағаннан
      4-баған 3-бағаннан
      6-баған 5-бағаннан
      7-баған 5-бағаннан
      8-баған 7-бағаннан;
      5) 6-бөлім «Магистранттар мен докторанттардың жасы бойынша саны»
      1-жол = 2-16 жолдардың әрбір баған үшін
      6) 7-бөлім «Магистранттар мен докторанттардың ұлттары бойынша саны»
      1 жол = 2 -25 жолдардың әрбір баған үшін
      7) 8-бөлім «Магистранттар мен докторанттардың келген елдері бойынша саны»:
      1-жол = 2, 3 және 15-жолдардың әрбір баған үшін
      3-жол = 4 – 14-жолдардың әрбір баған үшін
      8) Бөлімдер арасындағы бақылау:
      2-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы 4-бөлімнің 1-бағаны 1-жолынан
      2-бөлімнің 6-бағаны 1-жолы 4-бөлімнің 3-бағаны 1-жолынан
      2-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы = 4-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы = 6-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы
      4-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы
      4-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы
      3-бөлімнің 6-бағаны 1-жолы 5-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы
      3-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы = 5-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 2-бағаны 1 жолы = 8-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы
      3-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы = 5-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы = 6-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 4-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 4-бағаны 1-жолы
      5-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 6-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 6-бағаны 1-жолы;
      9) Баланстық бақылау *:
      Өткен жылдың соңындағы оқитын магистранттардың саны = есепті жыл басындағы оқитын магистранттардың саны.
      Есепті жыл басындағы оқитын магистранттардың саны + есепті жылы қабылданған магистранттар + қайта қабылдау немесе басқа ұйымдардан ауысу тәртібімен қабылданған – есепті жылы оқуын бітіргенге дейін шығып кеткен магистранттар саны – есепті жылы бітірген магистранттар = Өткен жылдың соңындағы оқитын магистранттардың саны.
      Өткен жылы соңындағы оқитын докторанттардың саны = Есепті жыл басындағы оқитын докторанттардың саны.
      Есепті жыл басындағы оқитын докторанттардың саны + есепті жылы қабылданған + қайта қабылдау немесе басқа ұйымдардан ауысу тәртібімен қабылданған - есепті жылы оқуын бітіргенге дейін шығып кеткен докторанттар саны - есепті жылы бітірген докторанттар = өткен жылдың соңындағы оқитын докторанттардың саны.
__________________
*Келтірілген бақылаулар рұқсат етілген болып табылады және респонденттердің жаңылысып жазуы және көңіл қоймағандығы себебінен туындаған тіркеудің кездейсоқ қателерінің пайда болу ықтималдылығын төмендету мақсатында қарастырылған.

Қазақстан Республикасы Статистика   
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы бұйрығына 
3-қосымша                

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется
органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының 2010 жылғы
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына
3-қосымша

Приложение 3 к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан по
статистике от 10 сентября 2010 года № 254

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша
статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному
статистическому наблюдению

Статистикалық нысанды толтыруға
жұмсалған уақыт, сағат
(қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение
статистической формы, час (нужное
обвести)

1
сағатқа
дейiн
до 1
часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40
сағаттан
артық
более 40
часов

Аумақтық статистика органына тапсырылады
Представляется территориальному органу
статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді
тапсырмау, уақтылы тапсырмау және дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген
әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и предоставление недостоверных первичных
статистических данных в соответствующие органы государственной статистики является
административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса Республики
Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды
1301104
Код статистической формы
1301104

Техникалық және кәсіптік білім
беру туралы есеп Отчет о техническом и профессиональном
образовании

2-НК

Есепті кезең
Отчетный период

жыл
год

Жылдық
Годовая

Меншік нысанына және ведомстволық тиістілігіне қарамастан техникалық және
кәсіптік білім беру саласында мамандарды даярлауды жүзеге асыратын, заңды
тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері
тапсырады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения,
осуществляющие подготовку специалистов в области технического и профессионального
образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности

Тапсыру мерзімі – 10 қазан.
Срок представления – 10 октября.

БСН коды
код БИН

1. Ұйымның түрін «V» белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком «V» вид организации

1.1

училище
училище


1.2

колледж
колледж


1.3

жоғарғы техникалық мектеп
высшая техническая школа


2. Оқытудың нысанын «V» белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком «V» форму обучения

2.1

күндізгі
дневная


2.2

кешкі
вечерняя


2.3

сырттай
заочная


3. Дербестік белгісін «V» белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком «V» признак самостоятельности

3.1

дербес
самостоятельное


3.2

дермес емес
несамостоятельное


4. Контингенттің нақты бары және қозғалысы туралы деректерді толтырыңыз, адам
Заполните данные о наличии и движении контингента, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде негізінде:
В том числе на базе:

негізгі
орта
білімнің
основного
среднего
образования

жалпы
орта
білімнің
общего
среднего
образования

училище
училища

А

Б

1

2

3

4

1

Оқу жылы басындағы оқушылар саны
Численность учащихся на начало
учебного года

2

ер жынысты
мужского пола

3

әйел жынысты
женского пола

4

Қабылданды
Принято

5

ер жынысты
мужского пола

6

әйел жынысты
женского пола

7

Өткен оқу жылы ішінде келгені
Прибыло в течение предыдущего
учебного года

8

ер жынысты
мужского пола

9

әйел жынысты
женского пола

10

Өткен оқу жылы ішінде кеткені
Выбыло в течение предыдущего
учебного года

11

ер жынысты
мужского пола

12

әйел жынысты
женского пола

13

Бітірген оқушылар
Выпуск учащихся

14

ер жынысты
мужского пола

15

әйел жынысты
женского пола

16

Болжамды бітіріп шығатындар
Ожидаемый выпуск

5. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын оқушылар санын мамандықтар
бойынша бөлінісінде көрсетіңіз, адам
Укажите численность учащихся, обучающихся по государственному образовательному заказу,
в разбивке по специальностям, человек

Жол
коды
Код
строки

Мамандық
атауы
Наименование
специальности

Мамандық
коды
Код
специаль-
ности

Оқушыларды
қабылдау
Прием
учащихся

Одан:
Из них:

Оқушылар
саны
Численность
учащихся

Одан:
Из них:

Бітірген
оқушылар
Выпуск
учащихся

Одан:
Из них:

әйелдер
женщин

қазақ
тілінде
оқитындары
обучающихся
на
казахском
языке

әйелдер
женщин

қазақ
тілінде
оқитындары
обучающихся
на казахском
языке

әйелдер
женщин

қазақ
тілінде
оқитындары
обучающихся
на
казахском
языке

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего

Х


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
6. Ақылы білім беру қызметтері көрсетілетін оқушылар санын мамандықтар
бойынша бөлінісінде көрсетіңіз, адам
Укажите численность учащихся, получающих платные образовательные услуги, в разбивке по
специальностям, человек

Жол
коды
Код
строки

Мамандық
атауы
Наименование
специальности

Мамандық
коды
Код
специальности

Оқушыларды
қабылдау
Прием
учащихся

Одан:
Из них:

Оқушылар
саны
Численность
учащихся

Одан:
Из них:

Бітірген
оқушылар
Выпуск
учащихся

Одан:
Из них:

әйелдер

женщин

қазақ
тілінде
оқитындары
обучающихся
на
казахском
языке

әйелдер
женщин

қазақ
тілінде
оқитындары
обучающихся
на казахском
языке

әйелдер
женщин

қазақ
тілінде
оқитындары
обучающихся
на казахском
языке

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего

Х


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
7. Оқыту курсы бойынша оқушылар санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность учащихся по курсам обучения, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование
показателя

Оқушылар
саны
Численность
учащихся

Оның ішінде оқыту курстары бойынша:
В том числе по курсам обучения:

I

II

III

III
курстан
жоғары
свыше III
курса

А

Б

1

2

3

4

5

1

Барлығы
Всего


2

негізгі орта білім
базасында
на базе сновного
среднего образования


3

жалпы орта білім
базасында
на базе общего
среднего образования


4

училище базасында
на базе училища

Х

8. Оқыту тілдері бойынша оқушылар санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность учащихся по языку обучения, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш
атауы
Наименование
показателя

Барлығы
Всего

Барлық пәндер бойынша оқыту жүргізілетін тіл
Язык, на котором ведется преподавание по всем предметам

қазақ
казахский

орыс
русский

өзбек
узбекский

ұйғыр
уйгурский

ағылшын
английский

басқа тілді
көрсетіңіз
другой язык,
указатьА

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оқушылар саны
Численность
учащихся

2

ер жынысты
мужского пола

3

әйел жынысты
женского пола

9. Оқушылар санын жынысы мен жасы бойынша бөлінісінде көрсетіңіз, адам
Укажите численность учащихся в разбивке по полу и возрасту, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш
атауы
Наименование
показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде жаста:
В том числе в возрасте:

14
жастан
кіші
менее
14
лет

14 жас
лет

15 жас
лет

16 жас
лет

17 жас
лет

18 жас
лет

19 жас
лет

20 жас
лет

21 жас
год

22 жас
года

23 жас
года

24 жас
года

25-29 жас
лет

30-34 жас
года

35-39 жас
лет

40 жас
және
одан
үлкен
40
лет
и
старше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Оқушылар
саны
Численность
учащихся


2

ер
жынысты
мужского
пола


3

әйел
жынысты
женского
пола


10. Оқушылар санын ұлттары бойынша бөлінісінде көрсетіңіз, адам
Укажите численность учащихся в разбивке по национальностям, человек

Жол
коды
Код
строки

Ұлт атауы
Наименование
национальности

Есепті жылы
қабылданды
Принято в отчетном
году

Оқушылар саны
Численность учащихся

Есепті жылы
бітіргендер
Выпущено в отчетном
году

ер
жынысты
мужского пола

әйел
жынысты
женского
пола

ер
жынысты
мужского
пола

әйел
жынысты
женского
пола

ер
жынысты
мужского
пола

әйел
жынысты
женского
пола

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы
Всего2

қазақтар
казахи3

орыстар
русские4

украиндар
украинцы5

белорустар
белорусы6

өзбектер
узбеки7

қырғыздар
кыргызы8

грузиндер
грузины9

әзірбайжандар
азербайджанцы10

тәжіктер
таджики11

армяндар
армяне12

түркімендер
туркмены13

татарлар
татары14

дүнгендер
дунгане15

кәрістер
корейцы16

немістер
немцы17

ұйғырлар
уйгуры18

басқа ұлттарды
көрсетіңіз
укажите другие
национальности19
20
21
22
23
24
11. Келген елдері бойынша оқушылар санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность учащихся по странам прибытия, человек

Жол
коды
Код
строки

Елдің атауы
Наименование страны

Есепті жылы
қабылданды
Принято в
отчетном году

Оқушылар саны
Численность
учащихся

Есепті жылы
бітіргендер
Выпущено в
отчетном году

А

Б

1

2

3

1

Барлығы
Всего
2

Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан
3

Жақын шет елдерден
келгендер
Прибывшие из стран ближнего
зарубежья
4

Әзірбайжан
Азербайджан
5

Армения Республикасы
Республика Армения
6

Беларусь Республикасы
Республика Беларусь
7

Грузия Республикасы
Республика Грузия
8

Қырғызстан Республикасы
Республика Кыргызстан
9

Молдова Республикасы
Республика Молдова
10

Ресей Федерациясы
Российская Федерация
11

Тәжікстан Республикасы
Республика Таджикистан
12

Түрікменстан
Туркменистан
13

Өзбекстан Республикасы
Республика Узбекистан
14

Украина
Украина
15

Латвия Республикасы
Республика Латвия
16

Литва Республикасы
Литовская Республика
17

Эстон Республикасы
Республика Эстония
18

Алыс шет елдерден келгендер
(елді көрсетіңіз)
Прибывшие из стран дальнего
зарубежья (указать страну)
19

20

21

22

23

24

12. Түсу кезіңде жеңілдіктері бар оқушылар санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность учащихся, имеющих льготы при поступлении, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Есепті жылы
қабылданды
Принято в
отчетном году

Оқушылар саны
Численность
учащихся

Есепті жылы
бітіргендер
Выпущено в
отчетном году

ер
жынысты
мужского
пола

әйел
жынысты
женского
пола

ер
жынысты
мужского
пола

әйел
жынысты
женского
пола

ер
жынысты
мужского
пола

әйел
жынысты
женского
пола

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Жеңілдіктер мен кепілдіктер
бойынша соғысқа қатысушылар
мен соғыс мүгедектеріне
теңестірілген тұлғалар саны
Численность лиц, приравненных
по льготам и гарантиям к
участникам войны и инвалидам
войны2

18 жастан асқан I және II
топтағы мүгедектер саны
Численность инвалидов I и II
групп старше 18 лет3

18 жасқа дейінгі бала
кезінен мүгедектер және
мүгедек-балалар саны
Численность инвалидов с детства
и детей-инвалидов до 18 лет4

Жетімдер және ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған
оқушылар саны
Численность учащихся - сирот и
оставшихся без попечения
родителей5

Ауыл (село) жастары арасынан
шыққан оқушылар саны
Численность учащихся из числа
аульной (сельской) молодежи6

Қазақстан Республикасының
азаматтары болып
табылмайтын ұлты қазақ
оқушылар саны
Численность учащихся казахской
национальности, не являющихся
гражданами Республики Казахстан13. Түлектердің білімін мемлекеттік бағалаудың қорытындылары бойынша және
олардың жұмысқа орналасу деректерін толтырыңыз, адам
Заполните данные по итогам государственной оценки знаний выпускников и по их
трудоустройству, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Оқушылар саны
Численность учащихся

ер жынысты
мужского пола

әйел жынысты
женского пола

А

Б

1

2

1

Мемлекеттік емтихандарды тапсыруға (диплом
қорғауға) жіберілгендер, барлығы
Допущено к сдаче государственных экзаменов
(защите дипломов), всего2

Үздік диплом алған түлектер саны
Численность выпускников, получивших диплом с отличием3

Мамандықпен бірге жалпы орта білім алған
түлектер саны
Численность выпускников, получивших вместе со
специальностью общее среднее образование4

Разряд біліктілік алған түлектер саны
Численность выпускников, получивших разряд
(квалификацию)5

белгіленгеннен  жоғары
выше установленного6

белгіленгеннен төмен
ниже установленного7

белгіленген
установленный8

Жұмысқа орналасқан түлектер саны
Численность выпусников трудоустроенных9

оның ішінде күндізгі оқу нысаны бойынша
из них выпускники дневной формы обучения10

Оқуын жалғастырған түлектер саны
Численность выпусников, продолживших обучение11

жоғары оқу орнында
в высших учебных заведениях12

колледжде
в колледжах14. Педагог қызметкерлердің саны мен құрамын көрсетіңіз, адам
Укажите численность и состав педагогических работников, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Оқытушылар
Преподаватели

Өндірістік оқыту
шеберлері
Мастера
производственного
обучения

ер
жынысты
мужского
пола

әйел
жынысты
женского
пола

ер
жынысты
мужского
пола

әйел
жынысты
женского
пола

А

Б

1

2

3

4

1

Барлығы
Всего

2

қызметкерлердің тізімдік саны
списочная численность работников

3

қоса атқарушылық бойынша
қабылданған қызметкерлердің саны
численность работников, принятых по
совместительству

4

Жоғары білімі бар педагог
қызметкерлердің саны
Численность педагогических
работников, имеющих высшее
образование

5

Санаты бойынша педагог
қызметкерлердің саны
Численность педагогических работников по категориям

6

жоғары
высшая

7

бірінші
первая

8

екінші
вторая

9

санаты жоқ
без категории

15. Кітапханалардың қызметі туралы деректерді толтырыңыз
Заполните данные по деятельности библиотек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш
атауы
Наименование
показателя

Кітапхана
қоры,
дана
Библиотечный
фонд,
экземпляров

Оның ішінде:
Из них:

Жыл
сайын
түскендері,
дана
Ежегодные
поступления,
экземпляров

Оқырмандар
саны,
адам
Количество
читателей,
человек

Бір жыл
ішінде
берілген
кітаптар
саны,
кітаптар
Число книговыдач
за год,
книг

оқулықтар
учебники

оқу-
әдістемелік
кітаптар
учебно-
методическая
литература

электрондық
кітаптар
электронные
учебники

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Барлығы
Всего
16. Материалдық-техникалық базаның бары туралы деректерді толтырыңыз
Заполните данные о наличии материально-технической базы

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Ғимараттың жалпы  көлемі, шаршы метр
Общая площадь зданий, метр квадратный


2

жеке меншікте
собственная


3

жалға алынғаны
арендованная


4

Жер учаскесінің көлемі (тәжірибе алаңы),
гектар
Площадь земельного участка (опытное поле), гектар


5

Оқу ғимаратының жобалық қуаттылығы, оқушылар
орындары
Проектная мощность учебного здания, ученических
мест


6

Спорт залдың көлемі, шаршы метр
Площадь спортзала, метр квадратный


7

Акт залының көлемі, шаршы метр
Площадь актового зала, метр квадратный


8

Жатақханалардың көлемі, шаршы метр
Площадь общежитий, метр квадратный


9

Асхананың жобалық қуаттылығы, отыратын орындар
Проектная мощность столовой, посадочных мест


10

Оқу кабинеттерінің саны, бірлік
Количество учебных кабинетов, единиц


11

Зертханалар саны, бірлік
Количество лабораторий, единиц


12

Шеберханалар саны, бірлік
Количество мастерских, единиц


13

Авто (тракто) дромдар саны, бірлік
Количество авто (тракто) дромов, единиц


14

Компьютерлік сыныптар саны, бірлік
Количество компьютерных классов, единиц


15

Оқу процесінде қолданылатын компьютерлер саны, бірлік
Количество компьютеров, используемых в учебном
процессе, единиц


16

одан Интернетке қатынай алатындары, бірлік
из них имеют доступ к сети Интернет, единиц


17

Интерактивті құрал-жабдық, жиынтықтар
Интерактивное оборудование, комплектов


18

Орта медициналық қызметшілер саны, адам
Численность среднего медицинского персонала, человек


19

одан әйелдер
из них женщин


Атауы                                         Мекенжайы
Наименование _________________________________ Адрес __________________________________
______________________________________________ Телефон ________________________________

Орындаушының аты-жөні және телефоны       Электрондық почта мекенжайы
Фамилия и телефон исполнителя                 Адрес электронной почты _________________

Телефон ____________________________________

Басшы                                        (Т.А.Ә., қолы)
Руководитель ________________________________ (Ф.И.О., подпись) _______________________

Бас бухгалтер                               (Т.А.Ә., қолы)
Главный бухгалтер ___________________________ (Ф.И.О., подпись) _______________________

                                                                                 М.О.
                                                                                 М.П.

Қазақстан Республикасы Статистика  
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 бұйрығына  
4-қосымша              

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының 2010 жылғы
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына 
4-қосымша              

«Техникалық және кәсіптік білім беру туралы есеп»
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(коды 1301104, индексі 2-НК, кезеңділігі жылдық)

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Техникалық және кәсіптік білім беру туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (код 1301104, индексі 2-НК, кезеңділігі жылдық) толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) қабылданғаны (оқушылар қабылдау) - оқу жылы басында конкурстық іріктеу нәтижесінде оқу орнына жаңадан қабылданған барлық оқушылардың саны көрсетіледі;
      2) өткен оқу жылы ішінде келген оқушылар - оқу орнына оқуға қабылдау туралы бұйрық шығарылғаннан кейін келген (қабылданған) оқушылардың барлық саны көрсетіледі;
      3) өткен оқу жылы ішінде кеткен оқушылар - өткен жылғы 1 қазаннан кейін оқу орнынан шыққан оқушылар саны туралы деректер келтіріледі;
      4) бітірген оқушылар (оқушыларды бітіртіп шығару) – оқуды ағымдағы жылы бітіргендер, сондай-ақ өткен жылдары оқу курсынан өткендер, диплом қорғағандар немесе бітіру емтиханын тапсырғандар туралы деректер келтіріледі.
      5) болжамды бітірушілер - оқу жоспарында көзделген оқу жылының соңында бітірушілер;
      6) білімнің негізгі деңгейі – бітірген жалпы білім беретін оқу бағдарламалары анықталады және білім деңгейі (дәрежесі) туралы мемлекеттік үлгідегі құжат негізінде анықталады;
      7) оқыту тілі – барлық пәндер бойынша оқыту жүргізілетін тіл;
      8) қызметкерлердің тізімдік саны – шартты жасасу мерзіміне байланыссыз еңбек шарты бойынша қабылданған адамдар саны;
      9) қызметті қоса атқарушылық – қызметкердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты жағдайында басқа тұрақты төленетін жұмысты орындауы;
      10) ғимараттың жалпы алаңы – оқу орнымен пайдаланылатын оқу корпустарының, жатақханалардың, оқытушылар тұратын тұрғын үйлердің алаңы; қосалқы және меншікті, сондай-ақ жалға алынған да аудан кіреді;
      11) жалға алынған алаңы - белгілі бір ақыға уақытша пайдалануға берілген (алынған) аудан;
      13) жер телімінің ауданы (тәжірибе алаңы) – ауылшаруашылық тәжірибе шаруашылығын жүргізу үшін (өсімдік және мал шаруашылығы) оқу орнының пайдаланатын ауданы;
      14) жобалық қуаттылығы – пайдалануға берілген объектінің бекітілген жобасында қарастырылған өндірістік қуаттылығы;
      14) компьютерлік сынып – бұл арнаулы жиһазбен, жергілікті компьютерлік желімен, бағдарламалық қамтамасыз ету жиынтығымен, перифериялық жабдықпен және компьютерлермен жабдықталған оқу орындары;
      15) интерактивті құрал-жабдық – интерактивті тақта, мультимедиялық проектор мен ноутбуктың жиынтығын білдіреді. Интерактивті тақта проектор экранының (тұсаукесер сабақты көрсету үшін) және тақталы-интерактивті функциялардың (суреттің үстінен жазу, тақтада проектормен көрсететін объектілерді қозғау, басқарудың интерактивті органдарын іске қосу мүмкіндігі және тағы сол сияқты) жиынтығын білдіреді;
      16) кітапхана қоры – құжаттарды сақтау және пайдалану үшін оның міндеттеріне, түрлері мен бейініне сәйкес қалыптастырылатын кітапханадағы құжаттардың жүйелендірілген жиынтығы;
      17) оқырман саны – белгіленген құжаттардағы ресми жазбалардың негізінде кітапхананы пайдаланатын тұлғалар саны;
      18) келіп-кету саны - оқырмандардың кітапхананың абонементінен кітап алу, оған өткізу немесе айырбастау мақсатымен келіп-кету саны;
      19) берілген кітаптар саны – оқырмандар формулярында тіркелген үйге берілген кітаптардың саны.
      3. Статистикалық нысандағы деректер оқудың күндізгі, кешкі және сырттай нысандары бойынша жеке-жеке және оқу орны бойынша тұтастай толтырылады.
      Статистикалық нысан оқу орнының оқу бөліміндегі, бухгалтериясындағы, кадрлар бөлімі мен басқа құрылымдық бөлімшелеріндегі бастапқы есепке алу құжаттамасы деректерінің негізінде құрастырылады.
      4. 1 және 2 - бөлімдерде көрсетілген тор көздерде тиісті белгіні қою қажет.
      5. 3-бөлімде көрсетілген тор көздерге тиісті белгіні қою қажет. Дербестік белгісі – осы оқу мекемесі дербес пе немесе басқа өңірдегі (аудандағы, қаладағы) оқу орнының филиалы болып табылатындығымен анықталады.
      6. 4-бөлімде оқушылар санына (1-жол) есепті жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша тіркелген барлық адамдар енгізіледі. Сабақта әлде бір себеппен болмаған, бірақ оқушылар құрамынан шығарылмаған оқушылар да осы бағанда есепке алынуға тиіс.
      Өткен оқу жылы ішінде келгендер санына (7-жол) басқа оқу орнынан ауыстырылған және бұрын қандай да бір себеппен шығарылып, енді қайта қабылданғандар енеді.
      Өткен оқу жылы ішінде кеткендер санына (10-жол) сабақты үлгірмегені үшін оқудан шығарылған оқушылар, соның ішінде дипломды қорғау немесе мемлекеттік емтихандарды тапсыру кезінде қанағаттанарлықсыз баға алғандар, сондай-ақ диплом қорғауға немесе бітіру емтихандарын тапсыруға отбасының жағдайына, науқастануына және басқа да дәлелcіз себептермен келмегендер, сондай-ақ басқа оқу орындарына ауыстырылған оқушылар енгізіледі.
      16-жолда оқу жоспарында көзделген оқу жылының соңында бітірушілер көрсетіледі. Сонымен қатар, бұл бағанда қандай да бір себеппен диплом жобасын қорғамаған (мемлекеттік емтихандарды тапсырмаған), бірақ есепті жылы диплом қорғауға (мемлекеттік емтихандарды тапсыруға) рұқсат алған адамдар көрсетіледі.
      7. 7-бөлімде білім беру базасын ескере отырып, оқыту курсы бойынша оқушылар саны бөлінеді.
      8. 9-бөлімде оқушылардың жасы 1 қаңтардағы толық жасы бойынша анықталады.
      9. 13-бөлімде жұмысқа орналасқан түлектер санында (8-жол) толық оқу курсын бітіргеннен кейін және диплом алған тұлғалар немесе разряд/біліктілік, оның ішінде (9-жол) күндізгі оқу нысанын бітіргеннен кейін жұмысқа орналасқан түлектер көрсетіледі. Сонымен қатар 10-жолда оқуын жалғастырған оқу орнының түрлері бойынша бөлумен көрсетіледі: жоғары оқу орны (11-жол) және (12-жол) колледж.
      10. 14-бөлім. Егер оқытушы немесе өндірістік оқыту шебері бір оқу орнында негізгі жұмыс істесе және басқа оқу орнында жеке шарт жағдайында жұмыс істесе, онда ол негізгі жұмыс орны бойынша тек бір рет қана көрсетіледі. Оқу орнының басшылары мен әкімшіліктің басқа да қызметкерлері еңбегіне сағатпен ақы төленетін оқытушыларға жатқызылып, тек жалпы қорытындыға енгізіледі. Бұл бөлім сырттай және кешкі оқу орындары (бөлімшелері) негізгі жұмыс орны болып табылатын оқытушыларға ғана толтырылады.
      11. 15-бөлімнің 1-бағанында есеп күніне оқырмандардың пайдалануында, қозғалыста және оқу залдарында (тағы басқаларда) болған мектеп оқулықтары, оқу-әдістемелік әдебиеттер, электрондық оқулықтар, кітапшалар, журналдарды қоса тізімдеме кітаптарында және басқа да есеп құжаттарында тіркелген барлық кітап қоры көрсетіледі. 7-бағанда оқырмандар залында берілген кітаптардың жалпы санында ескерілмейді.
      12. 16-бөлімде ғимараттың жалпы ауданы туралы деректер ондықсыз бүтін сандармен, шаршы метрмен келтіріледі (1 жол). Егерде оқу орнында ауылшаруашылық өндірісіне (өсімдік және мал шаруашылығы) бөлінген тәжірибе шаруашылығы бар болса, 4-жолды толтыру керек.
      Ескертпе: Х – осы айқындама толтыруға жатпайды.
      13. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 4-бөлім. «Контингенттің нақты бары және қозғалысы туралы деректер»:
      1-баған = 2-4-бағандардың әрбір жол үшін
      1-жол = 2-3-жолдардың әрбір баған үшін
      4-жол = 5-6-жолдардың әрбір баған үшін
      7-жол = 8-9-жолдардың әрбір баған үшін
      10-жол = 11-12-жолдардың әрбір баған үшін
      13 жол = 14-15 жолдардың әрбір баған үшін;
      2) 5-бөлім. «Мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын оқушылар саны»:
      1-жол = 2-23-жолдардың әрбір баған үшін
      1-баған > 2-бағаннан әрбір жол үшін
      1-баған > 3-бағаннан әрбір жол үшін
      4-баған > 5-бағаннан әрбір жол үшін
      4-баған > 6-бағаннан әрбір жол үшін
      7-баған > 8-бағаннан әрбір жол үшін
      7-баған > 9-бағаннан әрбір жол үшін;
      3) 6-бөлім. «Ақылы білім беру қызметтері көрсетілетін оқушылар саны мамандықтар бойынша»:
      1-жол = 2-23-жолдар қосындысына әрбір баған үшін;
      1-баған > 2-бағаннан әрбір жол үшін
      1-баған > 3-бағаннан әрбір жол үшін
      4-баған > 5-бағаннан рбір жол үшін
      4-баған > 6-бағаннан әрбір жол үшін
      7-баған > 8-бағаннан әрбір жол үшін
      7-баған > 9-бағаннан әрбір жол үшін;
      4) 7-бөлім. «Оқыту курсы бойынша оқушылар саны»:
      1-жол = 2-4-жолдардың әрбір баған үшін
      1-баған = 2-5-бағандардың әрбір жол үшін;
      5) 8-бөлім. «Оқыту тілдері бойынша оқушылар саны»:
      1-жол = 2-3 жолдардың әрбір баған үшін
      1-баған = 2-8 бағандардың әрбір жол үшін;
      6) 9-бөлім. «Жынысы мен жасы бойынша оқушылар саны»:
      1-жол = 2-3-жолдардың әрбір баған үшін
      1-баған = 2-17-бағандардың әрбір жол үшін;
      7) 10-бөлім. «Ұлттар бойынша оқушылар саны»:
      1-жол = 2-24-жолдардың әрбір баған үшін
      1-баған > 2-бағаннан әрбір жол үшін
      3-баған > 4-бағаннан әрбір жол үшін
      5-баған > 6-бағаннан әрбір жол үшін;
      8) 11-бөлім. «Келген елдері бойынша оқушылар саны»:
      1-жол = 2, 3, 18-жолдардың әрбір баған үшін
      3-жол = 4-17-жолдардың әрбір жол үшін
      18-жол = 19-24-жолдардың әрбір баған үшін;
      9) 13-бөлім. «Оқуды бітірушілердің білімін мемлекеттік бағалаудың қорытындылары және олардың жұмысқа орналасуы бойынша деректер»:
      4-жол = 5-7-жолдардың әрбір баған үшін
      10-жол = 11, 12-жолдардың әрбір баған үшін
      1-жол > 2-жолдан әрбір баған үшін
      1-жол > 3-жолдан әрбір баған үшін
      8-жол > 9-жолдан әрбір баған үшін;
      10) 14-бөлім. «Педагог қызметкерлердің саны мен құрамы»:
      1-жол = 2-3-жолдардың әрбір баған үшін
      5-жол = 6-9-жолдардың әрбір баған үшін
      1-жол = 5-жолға әрбір баған үшін
      1-жол > 4-жолдан әрбір баған үшін;
      10) 15-бөлім. Кітапханалардың қызметі туралы деректер:
      1 баған > 2-4 бағандардың;
      11) 16-бөлім. «Материалдық-техникалық базаның бары туралы деректер»:
      1-жол = 2-3 жолдардың
      10-жол 17-жолдан
      15-жол 16-жолдан
      егер 1-жол 0, онда 5 жол 0
      егер 5-жол / 10-жолға > 100 немесе < 1
      егер 14-жол 0, онда 15-жол 0
      егер 15-жол / 14-жол > 30 немесе < 1
      жол 1   6, 7, 8-жолдардың
      18 жол 19 жолдан;
      Бөлімдер арасындағы бақылау:
      1) Барлық үйренушілар:
      4-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 5-бөлімнің 4-бағаны 1-жолы + 6-бөлімнің 4-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 10-бөлімнің 3-4 бағандар қосындысынан, 1-жолы = 11- бөлімнің 2-бағаны 1-жолы.
      2) Қабылдау:
      4-бөлімнің 1-бағаны 4- жолы = 5-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы + 6-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 10-бөлімнің 1-2 бағандар қосындысынан 1-жолы = 11-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы.
      3) Бітірушілер:
      4-бөлімнің 1-бағаны 13-жолы = 5-бөлімнің 7-бағаны 1-жолы + 6-бөлімнің 7-бағаны 1-жолы = 10-бөлімнің 5-6 бағандар қосындысынан 1-жолы = 11-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы.
      4) Барлық оқып жатқан ерлер:
      4-бөлімнің 1-бағаны 2-жолы = 8-бөлімнің 1-бағаны 2-жолы = 9-бөлімнің 1-бағаны 2-жолы = 10-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы.
      5) Барлық оқып жатқан әйелдер:
      4-бөлімнің 1-бағаны 3- жолы = 5-бөлімнің 5-бағаны 1- жолы + 6-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 1-бағаны 3-жолы = 9-бөлімнің 1-бағаны 3-жолы = 10-бөлімнің 4-бағаны 1-жолы.
      6) Қабылданған ерлер:
      4-бөлімнің 1-бағаны 5-жолы = 10- бөлімнің 1-бағаны 1-жолы
      7) Қабылданған әйелдер:
      4-бөлімнің 1-бағаны 6-жолы = 5-бөлімнің 2- бағаны 1-жолы + 6-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы = 10-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы.
      8) Бітірген ерлер:
      4-бөлімнің 1-бағаны 14-жолы = 10-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы;
      егер 4-бөлімнің 1-бағаны 14-жолы 0, онда 13-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы 0.
      9) Бітірген әйелдер:
      3-бөлімнің 1-бағаны 15-жолы = 4-бөлімнің 8-бағаны 1-жолы + 5-бөлімнің 8-бағаны 1-жолы = 10-бөлімнің 6-бағаны 1-жолы
      Егер 4-бөлімнің 1-бағаны 15- жолы 0, онда 12-бөлімнің 2-бағаны 1 жолы 0.
      10) Негізгі орта білімнің базасындағы оқушылардың саны:
      4-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 1-бағаны 2-жолы.
      11) Жалпы орта білімнің базасындағы оқушылардың саны:
      4-бөлімнің 3-бағаны 1- жолы = 7-бөлімнің 1-бағаны 3-жолы.
      12) Училище базасындағы оқушылардың саны:
      4-бөлімнің 4-бағаны 1- жолы = 7-бөлімнің 1-бағаны 4-жолы.
      13) Оқуға түсу кезінде жеңілдіктері бар оқушылардың саны:
      4-бөлімнің 1-бағаны 2- жолы 12-бөлімнің 3-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан
      4-бөлімнің 1-бағаны 3-жолы 12-бөлімнің 4-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан
      4-бөлімнің 1-бағаны 5-жолы 12-бөлімнің 1-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан
      4-бөлімнің 1-бағаны 6-жолы 12-бөлімнің 2-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан
      4-бөлімнің 1-бағаны 14-жолы 12-бөлімнің 5-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан
      4-бөлімнің 1-бағаны 15-жолы 12-бөлімнің 6-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6-әрбір жолынан.
      14) Қазақ тілінде оқитын оқушылардың саны:
      5-бөлімнің 6-бағаны 1-жолы + 6-бөлімнің 6-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы.
      15) Баланстық бақылау (оқушылардың барлығы):
      «Оқушылардың барлығы» соңғы кезең үшін есеп = «Оқушылардың барлығы» өткен кезең үшін + («Келген оқушылар» - «Кеткен оқушылар» + «Қабылданды» - «Бітіріп шыққандар») соңғы кезеңдегі есеп
      16) Баланстық бақылау (әйелдер):
      «Оқушылардың барлығы – әйелдер» соңғы кезең үшін есеп = «Оқушылардың барлығы – әйелдер» өткен кезең үшін + («Келген оқушылар – әйелдер» - «Кеткен оқушылар – әйелдер» + «Қабылданды – әйелдер» - «Бітіріп шыққандар – әйелдер») соңғы кезеңдегі есеп
      17) Баланстық бақылау (ерлер).
      «Оқушылардың барлығы – ерлер» соңғы кезең үшін есеп = «Оқушылардың барлығы – ерлер» өткен кезең үшін + («Келгені оқушылар – ерлер» - «Кеткен оқушылар – ерлер» + «Қабылданды – ерлер» - «Бітіріп шыққандар – ерлер») соңғы кезеңдегі есеп.
_________________________
*Келтірілген бақылаулар рұқсат етілген болып табылады және респонденттердің жаңылысып жазуы және көңіл қоймағандығы себебінен туындаған тіркеудің кездейсоқ қателерінің пайда болу ықтималдылығын төмендету мақсатында қарастырылған.

Қазақстан Республикасы Статистика   
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 бұйрығына
5-қосымша                

Мемлекеттік статистика органдары
құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется
органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының 2010 жылғы
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына
5-қосымша

Приложение 5 к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан по
статистике от 10 сентября 2010 года № 254

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша
статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному
статистическому наблюдению

Статистикалық нысанды толтыруға
жұмсалған уақыт, сағат
(қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение
статистической формы, час (нужное
обвести)

1
сағатқа
дейiн
до 1
часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40
сағаттан
артық
более 40
часов

Аумақтық статистика органына тапсырылады
Представляется территориальному органу
статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді
тапсырмау, уақтылы тапсырмау және дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген
әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и предоставление недостоверных первичных
статистических данных в соответствующие органы государственной статистики является
административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса Республики
Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды
1311104
Код статистической формы
1311104

Жоғары оқу орнының есебі Отчет высшего учебного заведения

3-НК

Есепті кезең
Отчетный период

жыл
год

Жылдық
Годовая

Меншік нысанына және ведомстволық қатыстылығына қарамастан жоғары білім беру
саласында бакалаврлар мен мамандарды даярлауды жүзеге асыратын, заңды тұлғалар
және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ жеке
филиалдар тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, а
также самостоятельные филиалы, осуществляющие подготовку бакалавров и специалистов в
области высшего образования, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.

Тапсыру мерзімі – 5 қазан.
Срок представления – 5 октября.

БСН коды
код БИН

1. Ұйымның түрін «V» белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком «V» вид организации

1

ұлттық зерттеу университеті
национальный исследовательский университет


2

ұлттық жоғары оқу орны
национальное высшее учебное заведение


3

университет, зерттеу университеті
университет, исследовательский университет


4

академия
академия


5

институт және оларға теңестірілген консерватория, жоғары
мектеп, жоғары училище
институт и приравненные к ним консерватория, высшая школа, высшее училище


2. Оқыту нысанын «V» белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком «V» форму обучения

1

күндізгі
дневная


2

кешкі
вечерняя


3

сырттай
заочная


3. Дербестік белгісіне «V» белгісімен белгілеңіз
Отметьте знаком «V» признак самостоятельности

1

дербес
самостоятельное


2

дербес емес
несамостоятельное


4. Контингенттің нақты бары және қозғалысы туралы деректерді толтырыңыз, адам
Заполните данные о наличии и движении контингента, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әйелдер
Из них женщин

А

Б

1

2

1

Оқу жылы басындағы
студенттердің жалпы саны
Общая численность студентов на
начало учебного года2

Қабылданды
Принято
оның ішінде:
в том числе:2.1

жалпы орта білім негізінде
қабылданды
на базе общего среднего
образования2.2

техникалық және кәсіптік
білім негізінде қабылданды
на базе технического и
профессионального образования2.3

жоғары білім негізінде
қабылданды
на базе высшего образования3

Өткен оқу жылы ішінде
келгені
Прибыло в течение предыдущего
учебного года
келгендердің жалпы саны -
келу себептері:
в том числе по причинам
прибытия:3.1

осы оқу орнының басқа
оқыту нысанынан
ауыстырылғандар
переведено с других форм
обучения данного учебного
заведения3.2

басқа жоғары оқу орнынан
ауыстырылғандар
переведено из других высших
учебных заведений3.3

қарулы күштер қатарынан
оралды
возвратились из рядов
вооруженных сил3.4

қайтадан қабылданғандар
восстановлено3.5

өзге де себептер
другие причины4

Өткен оқу жылы ішінде
кеткені
Выбыло в течение предыдущего
учебного года
кеткендердің жалпы санынан
- кету себептері
в том числе по причинам
выбытия:4.1

қаржы жетіспеушілігінен
из-за финансовых затруднений4.2

үлгермеушілігі бойынша
по неуспеваемости4.3

осы оқу орнына басқа оқыту
нысанына ауыстырылғандар
переведено на другие формы
обучения в данном учебном
заведении4.4

басқа жоғары оқу орнына
ауыстырылғандар
переведено в другие высшие
учебные заведения4.5

қарулы күштер қатарына
шақырылғандар
призвано в ряды вооруженных сил4.6

өз еркімен
по собственному желанию4.7

денсаулық жағдайына
байланысты
по состоянию здоровья4.8

оқу тәртібін, ішкі тәртіп
ережелері мен оқу орнының
Жарғысын бұзғаны үшін
за нарушение учебной
дисциплины, правил внутреннего
распорядка и Устава учебного
заведения4.9

өзге де себептер
другие причины5

Күнтізбелік жылы
бітіргендер
Выпуск за календарный год6

Басқа қаладан келген
студенттер саны, барлығы
Численность иногородних студентов, всего


X

6.1

оның ішінде басқа қаладан
келген жатақханаға мұқтаж
студенттер саны
из них численность иногородних
студентов, нуждающихся в
общежитии


X

6.1.1

оның ішінде жатақханада
тұратын студенттер саны
из них численность студентов
проживающих в общежитии


X

5. Жоғары білім (бакалавриат) және жоғары арнайы білім мамандықтары бойынша
оқитын студенттер саны, адам
Численность студентов, обучающихся по специальностям высшего образования (бакалавриат)
и высшего специального образования, человек

Жол
коды
Код
строки

Мамандық атауы
Наименование
показателя

Мамандық
коды
Код
специальности

Студенттерді
қабылдау
Прием студентов

Одан:
Из них:

Студенттер
саны
Численность
студентов

Одан:
Из них:

Бітіргендер
Выпуск

Одан:
Из них:

Болжамдағы
бітірушілер
Выпуск
ожидаемый

әйелдер
женщин

қазақ
тілінде
оқитындарды
жалпы
қабылдаудан
из
общего
приема
обучающихся
на
казахском
языке

әйелдер
женщин

қазақ
тілінде
оқитындардың
жалпы
санынан
из
общей
численности
обучающихся
на
казахском
языке

әйелдер
женщин

жалпы
шығарылымнан
қазақ тілінде
оқитындары
из
общего
выпуска
обучающихся
на
казахском
языке

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Барлығы
Всего

Х2

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальности

соның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:
2.1

мемлекеттік
білім
гранттары
государственных
образовательных
грантов
2.2

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа
2.3

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услуг

соның ішінде:
в том числе:
2.3.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий
2.3.2

халық
қаражаттары
средств
населения
3

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальности

соның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:
3.1

мемлекеттік
білім
гранттары
государственных
образовательных
грантов
3.2

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа
3.3

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услуг

соның ішінде:
в том числе:
3.3.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий
3.3.2

халық
қаражаттары
средств
населения
4

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальности

соның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:
4.1

мемлекеттік
білім
гранттары
государственных
образовательных
грантов
4.2

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа
4.3

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услуг

соның ішінде:
в том числе:
4.3.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий
4.3.2

халық
қаражаттары
средств
населения
5

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальности

соның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:
5.1

мемлекеттік
білім
гранттары
государственных
образовательных
грантов
5.2

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа
5.3

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услуг

соның ішінде:
в том числе:
5.3.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий
5.3.2

халық
қаражаттары
средств
населения
6.

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальности

соның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:
6.1

мемлекеттік
білім
гранттары
государственных
образовательных
грантов
6.2

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа
6.3

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услуг

соның ішінде:
в том числе:
6.3.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий
6.3.2

халық
қаражаттары
средств
населения
7

Мамандығы
бойынша
барлығы
Всего по
специальности

соның ішінде
мыналардың
есебінен
оқитындар:
в том числе
обучающихся за
счет:
7.1

мемлекеттік
білім
гранттары
государственных
образовательных
грантов
7.2

мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа
7.3

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услуг

соның ішінде:
в том числе:
7.3.1

кәсіпорындар
қаражаттары
средств
предприятий
7.3.2

халық
қаражаттары
средств
населения
6. Оқыту курстары бойынша студенттер санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность студентов по курсам обучения, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш
атауы
Наименование
показателя

Барлығы
Всего

Соның ішінде мыналардың есебінен оқитындар:
В том числе обучающихся за счет:

мемлекеттік
білім гранттары
государственных
образовательных
грантов

мемлекеттік
білім берү
тапсырысы
государственного
образовательного
заказа

білім беру
қызметтерін
сатып алу
покупки
образовательных
услуг

А

Б

1

2

3

4

1

Студенттердің
жалпы саны
Общая
численность
студентов


оның ішінде
курстарда:
в том числе по
курсам:

1.1

I

1.2

II

1.3

III

1.4

IV

1.5

V

1.6

VI

1.7

VII

7. Студенттердің жынысы мен жасы бойынша санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность студентов по полу и возрастам, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Одан әйелдер
Из них женщин

А

Б

1

2

1

Студенттердің жалпы саны
Общая численность студентов2

16 жас және одан кіші
16 лет и менее3

17 жас
17 лет4

18 жас
18 лет5

19 жас
19 лет6

20 жас
20 лет7

21 жас
21 год8

22 жас
22 года9

23 жас
23 года10

24 жас
24 года11

25-29 жас
25-29 лет12

30-34 жас
30-34 года13

35-39 жас
35-39 лет14

40-49 жас
40-49 лет15

50-59 жас
50-59 лет16

60 жас және одан үлкен
60 лет и старше8. Студенттердің оқыту тілдері бойынша санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность студентов по языку обучения, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш
атауы
Наименование
показателя

Барлығы
Всего

Соның ішінде:
В том числе:

қазақша
казахский

орысша
русский

ағылшынша
английский

қытайша
китайский

немісше
немецкий

басқа
тіл
другой
язык

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Студенттердің
жалпы саны
Общая
численность
студентов
2

одан әйелдер
из них женщин
9. Студенттердің санын ұлттары бойынша бөлінісінде көрсетіңіз, адам
Укажите численность студентов в разбивке по национальностям, человек

Жол
коды
Код
строки

Ұлт атауы
Наименование
национальности

Есепті жылы
қабылданды
Принято в отчетном году

Студенттер саны
Численность студентов

Есепті жылы
бітіргендер
Выпущено в
отчетном году

барлығы
всего

одан
әйелдер
из них
женщин

барлығы
всего

одан
әйелдер
из них
женщин

барлығы
всего

одан
әйелдер
из них
женщин

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы
Всего2

қазақтар
казахи3

орыстар
русские4

украиндар
украинцы5

белорустар
белорусы6

өзбектер
узбеки7

қырғыздар
кыргызы8

грузиндер
грузины9

әзірбайжандар
азербайджанцы10

тәжіктер
таджики11

армяндар
армяне12

түркімендер
туркмены13

татарлар
татары14

дүнгендер
дунгане15

кәрістер
корейцы16

немістер
немцы17

ұйғырлар
уйгуры18

басқа ұлттарды
көрсетіңіз
укажите другие
национальности19
20
21
22
23
24
25
10. Студенттердің келген елдері бойынша санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность студентов по странам прибытия, человек

Жол
коды
Код
строки

Елдің атауы
Наименование страны

Есепті жылы
қабылданды
Принято в
отчетном году

Студенттер саны

Численность студентов

Есепті жылы бітіргендер

Выпущено в отчетном году

А

Б

1

2

3

1

Барлығы
Всего
2

Қазақстан
Республикасы
Республика Казахстан
3

Жақын шет елдерден
келгендер
Прибывшие из стран
ближнего зарубежья
4

Әзірбайжан
Азербайджан
5

Армения Республикасы
Республика Армения
6

Беларусь Республикасы
Республика Беларусь
7

Грузия Республикасы
Республика Грузия
8

Қырғызстан
Республикасы
Республика Кыргызстан
9

Молдова Республикасы
Республика Молдова
10

Ресей Федерациясы
Российская Федерация
11

Тәжікстан
Республикасы
Республика Таджикистан
12

Түркіменстан
Туркменистан
13

Өзбекстан
Республикасы
Республика Узбекистан
14

Украина
Украина
15

Латвия Республикасы
Республика Латвия
16

Литва Республикасы
Литовская Республика
17

Эстон Республикасы
Республика Эстония
18

Алыс шет ел
мемлекеттерінен
келгендер (елді
көрсетіңіз)
Прибывшие из стран
дальнего зарубежья
(указать страну)
19

20

21

22

23

24

11. Квота бойынша деректерді көрсетіңіз, адам
Укажите данные по квоте, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Есепті жылы
қабылданды
Принято в
отчетном году

Студенттер
саны
Численность
студентов

Есепті жылы
бітіргендер
Выпущено в
отчетном году

барлығы
всего

одан
әйелдер
из них
женщин

барлығы
всего

одан
әйелдер
из них
женщин

барлығы
всего

одан
әйелдер
из них
женщин

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Жеңілдіктер мен кепілдіктер
бойынша соғысқа қатысушылар
мен соғыс мүгедектеріне
теңестірілген тұлғалар саны
Численность лиц, приравненных по
льготам и гарантиям к участникам
войны и инвалидам войны2

18 жастан асқан I және II
топтағы мүгедектер саны
Численность инвалидов I и II
групп старше 18 лет3

18 жасқа дейінгі бала
кезінен мүгедектер және
мүгедек-балалар саны
Численность инвалидов с детства
и детей-инвалидов до 18 лет4

Жетімдер және ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған
студенттер саны
Численность студентов - сирот и
оставшихся без попечения
родителей5

Ауыл (село) жастары арасынан
шыққан студенттер саны
Численность студентов из числа
аульной (сельской) молодежи6

Қазақстан Республикасының
азаматтары болып табылмайтын
ұлты қазақ студенттер саны
Численность студентов казахской
национальности, не являющихся
гражданами Республики Казахстан12. Түлектердің мемлекеттік аттестациясының қорытындылары бойынша деректерді толтырыңыз, адам
Заполните данные по итогам государственной аттестации выпускников, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Студенттер саны
Численность студентов

барлығы
всего

одан әйелдер
из них женщин

А

Б

1

2

1

Мемлекеттік қорытынды аттестациядан
өткендер, барлығы
Прошли итоговую государственную аттестацию,
всего2

Үздік диплом алған түлектер саны
Численность выпускников, получивших диплом с отличием3

Тек «үздік» баға алған түлектер саны
Численность выпускников, получивших оценки только «отлично»4

«Үздік» және «жақсы» бағаларын алған
түлектер саны
Численность выпускников, получивших оценки «отлично» и «хорошо»13. Профессорлық-оқытушылық құрамның санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность профессорско-преподавательского состава, человек

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш
атауы
Наименование
показателя

Негізгі
(штаттың)
құрамның
тізімдік
саны
Списочная
численность
основного
(штатного)
состава

Одан:
Из них имеют:

Қызметті
қоса
атқарушылық
бойынша
қабылданғандар
саны
Численность
принятых
по
совместительству

академиялық
дәрежесі
академическую степень

ғылыми
дәрежесі
ученую
степень

ғылыми
атағына ие
ученое звание

магистр
магистра

философия
докторы
доктора
философии
(PhD)

бейіні
бойынша
докторы
доктора
по
профилю

ғылым
докторы
доктора
наук

ғылым
кандидаты
кандидата
наук

профессор
профессора

доцент
доцента

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Барлығы
Всего


2

ерлер
мужчинсоның
ішінде:
в том числе:


2.1

30 жасқа
дейін
до 30 лет


2.2

30 - 39 жас
30 - 39 лет


2.3

40 - 62 жас
40 - 62 года


2.4

63 жас және
одан жоғары
63 года и
старше


3

әйелдер
женщинсоның
ішінде:
в том числе:


3.1

30 жасқа
дейін
до 30 лет


3.2

30 - 39 жас
30 - 39 лет


3.3

40 - 57 жас
40 - 57 лет


3.4

58 жастан
жоғары
58 лет и
старше


14. Материалдық-техникалық базаның сипаттамалары туралы деректерді толтырыңыз
Заполните данные о характеристиках материально-технической базы

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Ғимараттың жалпы көлемі, шаршы метр
Общая площадь зданий, квадратных метров


1.1

жеке меншіктегі
собственная


1.2

жалға алынғаны
арендованная


2

Оқу - зертханалық ғимараттардың жалпы
көлемі, шаршы метр
Общая площадь учебно-лабораторных зданий,
квадратных метров


3

Спортзалдың көлемі, шаршы метр
Площадь спортзала, квадратных метров


4

Мәжіліс залының көлемі, шаршы метр
Площадь актового зала, квадратных метров


5

Жатақханалардың көлемі, шаршы метр
Площадь общежитий, квадратных метров


6

Асхананың жобалық қуаттылығы, отыратын
орындар
Проектная мощность столовой, посадочных мест


7

Оқу үдерісінде қолданылатын компьютерлер
саны, бірлік
Количество компьютеров, используемых в учебном
процессе, единиц


8

одан Интернетке қатынай алатындары,
бірлік
из них имеют доступ к сети Интернет, единиц


9

Интерактивтік жабдық, комплектілер
Интерактивное оборудование, комплектов


10

Кітапхана қоры, дана
Библиотечный фонд, экземпляров


11

Жыл сайынғы түсімі, дана
Ежегодные поступления, экземпляров


12

Оқырмандар саны, адам
Количество читателей, человек


13

Бір жыл ішінде келушілер саны, бірлік
Число посещений за год, единиц


14

Бір жыл ішінде берілген кітаптар саны,
кітаптар
Число книговыдач за год, книг


Атауы                                         Мекенжайы
Наименование _________________________________ Адрес __________________________________
______________________________________________ Телефон ________________________________

Орындаушының аты-жөні және телефоны       Электрондық почта мекенжайы
Фамилия и телефон исполнителя                 Адрес электронной почты _________________

Телефон ______________________________________

Басшы                                        (Т.А.Ә., қолы)
Руководитель _________________________________ (Ф.И.О., подпись) ______________________

Бас бухгалтер                               (Т.А.Ә., қолы)
Главный бухгалтер ______________________     (Ф.И.О., подпись) ________________________

                                                                                 М.О.
                                                                                 М.П.

Қазақстан Республикасы Статистика  
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 бұйрығына  
6-қосымша              

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының 2010 жылғы
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына 
6-қосымша              

«Жоғары оқу орнының есебі» жалпымемлекеттік статистикалық
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(коды 1311104, индексі 3-НК, кезеңділігі жылдық)

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Жоғары оқу орнының есебі» (коды 1311104, индексі 3-НК, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) қабылданғаны (студенттерді қабылдау) - оқу жылының басында конкурстық іріктеу нәтижесінде оқу орнына жаңадан қабылданған студенттердің барлық саны;
      2) өткен оқу жылы ішінде келген оқушылар - оқу орнына оқуға қабылдау туралы бұйрық шығарылғаннан кейін келген (қабылданған) студенттер саны;
      3) өткен оқу жылы ішінде кеткен оқушылар - өткен жылғы 1 қазаннан кейін оқу орнынан шығарылған студенттер саны;
      4) күнтізбелік жылы бітірушілер - оқуды ағымды жылы бітіргендердің, сондай-ақ өткен жылдары оқу курсынан өткендердің санынан диплом қорғағандардың немесе бітіру емтихандарын тапсырғандардың саны;
      5) болжамды бітірушілер - оқу жоспарында көзделген оқу жылының соңында бітірушілер;
      6) білім беру қызметтерін сатып алу – ақылы білім алу;
      7) қызметкерлердің тізімдік саны – шартты жасасу мерзіміне байланыссыз еңбек шарты бойынша қабылданған адамдар саны;
      8) қызметті қоса атқарушылық – қызметкердің негізгі жұмысынан бос уақытында еңбек шарты жағдайында басқа тұрақты төленетін жұмысты орындауы;
      9) ғимараттың жалпы алаңы – оқу орнымен пайдаланылатын: оқу корпустарының, жатақханаларының, оқытушылар тұратын тұрғын үйлердің алаңы; меншікті, сондай-ақ жалға алынған қосалқы алаң және басқа да барлық алаңы;
      10) жалға алынған алаңы - белгілі бір ақыға уақытша пайдалануға алынған алаң;
      11) кітапхана қоры – құжаттарды сақтау және пайдалану үшін олардың міндеттеріне, түрлері мен бейініне сәйкес қалыптастырылатын кітапханадағы құжаттардың жүйелендірілген жиынтығы;
      12) оқырман саны – белгіленген құжаттардағы ресми жазбалардың негізінде кітапхананы пайдаланатын тұлғалар саны;
      13) келіп-кету саны - оқырмандардың кітапхананың абонементінен кітап алу, оған өткізу немесе айырбастау мақсатымен келіп-кету саны;
      14) берілген кітаптар саны - оқырмандар формулярында тіркелген үйге берілген кітаптардың саны.
      3. Статистикалық нысанда деректер оқытудың күндізгі, кешкі және сырттай нысандары бойынша жеке толтырылады. Статистикалық нысан оқу орнының оқу бөліміндегі, бухгалтериясындағы, кадрлар бөлімі мен басқа да құрылымдық бөлімшелеріндегі бастапқы есепке алу құжаттамасы деректерінің негізінде құрастырылады.
      4. 1 және 2- бөлімдерде көрсетілген торкөздерге тиісті белгіні қою қажет.
      5. 3 - бөлімде көрсетілген торкөздерге тиісті белгіні қою қажет. Дербестік белгісі – осы оқу мекемесі дербес пе немесе басқа өңірде (ауданда, қалада) орналасқан оқу орнының филиалы болып табылатындығымен анықталады.
      6. 4 - бөлімде студенттердің қозғалысы және олардың оқу жылы басында бары туралы деректер көрсетіледі.
      Қабылданған студенттер санына аталмыш жоғары оқу орнында білім беру базасы бойынша бөле отырып, оқуды алғаш рет бастағандар кіреді.
      Келгендердің санына басқа оқу орнынан ауыстырылғандар және бұрын қандай да бір себеппен шығарылып, қайта қабылданғандар енгізіледі.
      Кеткендердің санын сабақ үлгерімінің төмендігі үшін оқудан шығарылғандар, оның ішінде диплом қорғау немесе бітіру емтихандарын тапсыру кезінде қанағаттанарлықсыз баға алғандар, сондай-ақ диплом қорғау немесе бітіру емтихандарын тапсыруға дәлелсіз себептермен отбасының жағдайына, науқастануына байланысты, өз еркімен және басқа себептермен келмегендер, сондай-ақ басқа да оқу орындарына ауыстырылғандар енгізіледі.
      6 - жолда басқа қаладан келген студенттердің жалпы санын, оның ішінде басқа қаладан келген, жатақханаға мұқтаж студенттер санын (6.1 жол) және жатақханада тұратын студенттер санын (6.1.1 жол) көрсету қажет.
      7. 5 - бөлімде жоғары білім мамандықтары бойынша деректер 2009 жылғы 20 наурыздағы № 131-од Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетімен (Мемстандартпен) бекітілген «Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі мамандықтар жіктеуіші» Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес толтырылады.
      Жыл басындағы студенттер санына:
      есепті жылғы 1-қазандағы жағдай бойынша тіркелген барлық адамдар енгізіледі. Сабақта әлде бір себеппен болмаған, бірақ оқушылар құрамынан шығарылмаған студенттер де осы бағанда есепке алынуы тиіс;
      жоғары оқу орнына түсу үшін даярлау жөніндегі ақылы курстардың тыңдаушылары, шетелде оқу үшін іссапарға кеткен студенттер туралы деректер көрсетілмейді.
      «Болжамды бітірушілер» бағанында сонымен қатар қандай да бір себеппен мерзімінде диплом жобасын қорғамаған (мемлекеттік емтихандарды тапсырмаған), бірақ есепті жылы диплом қорғауға (мемлекеттік емтихандарды тапсыруға) рұқсат алған адамдар көрсетіледі.
      8. 6 - бөлімде студенттердің санын оқытуды қаржыландыру көздерінің бөлінісінде курстар бойынша бөлу.
      9. 7 - бөлімде студенттердің жынысы мен жасы бойынша саны көрсетіледі. Студенттердің жасы 1 қаңтардағы толық жасы бойынша анықталады.
      10. 8 - бөлімде студенттерді оқыту тілдері бойынша бөлу, «басқа тіл» бағанында оқыту тілін көрсету керек.
      11. 9 және 10 - бөлімдерде студенттердің саны ұлттары және тиісінше келген елдері бойынша көрсетіледі
      12. 11 - бөлімде студенттердің саны және квота бойынша қабылдау, бітіріп шығу туралы деректер көрсетіледі.
      13. 12- бөлімде бітірушілердің мемлекеттік аттестаттау қорытындылары толтырылады.
      14. 13-бөлімде негізгі жұмыс орны бойынша тек бір рет штаттық профессорлық- оқытушылық құрамының оқытушыларының тізімдік саны көрсетіледі.
      Сырттай және кешкі оқу орындары (бөлімдері) осы бөлімге негізгі жұмыс орны осы оқу орны (бөлімшесі) болып табылатын оқытушылар ғана енгізіледі.
      15. 14-бөлімде алаң туралы деректер бүтін сандармен шаршы метрмен келтіріледі.
      Кітапхана қоры бойынша есеп күніне оқырмандар пайдалануында, қозғалыста және оқу залдарында (тағы басқа) болған мектеп оқулықтарын, кітаптар, кітапшалар, журналдарды қоса, мүкәммалдық кітаптарында және басқа да есеп құжаттарында тіркелген барлық кітап қоры көрсетіледі.
      Оқырмандар залында берілген кітаптар саны берілген кітаптардың жалпы санына кірмейді.
      «Келіп-кету саны» көрсеткішіне оқу залына келгендер саны есептелмейді.
      Ескертпе: Х – осы айқындама толтыруға жатпайды.
      16. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 4-бөлім. «Контингенттің нақты бары және қозғалысы туралы деректер»:
      2-баған 1-бағаннан әрбір жолдар үшін
      2-жол = 2.1-2.3-жолдар қосындысына әрбір баған үшін
      3-жол = 3.1-3.5-жолдар қосындысына әрбір баған үшін
      4-жол = 4.1-4.9 -жолдар қосындысына әрбір баған үшін
      6-жол 1-жолдан әрбір баған үшін
      6.1.1 - жол деректері 6.1-жолдан асып кетпеуі тиіс, ал 6.1-жол деректері 6-жолдан асып кетпеуі тиіс;
      2) 5-бөлім. «Бакалавриат және жоғары арнайы білім мамандықтары бойынша оқитын студенттер саны»:
      1-жол = 2, 3, 4, 5, 6, 7-жолдардың әрбір баған үшін
      2-жол = 2.1, 2.2, 2.3-жолдардың әрбір баған үшін
      3-жол = 3.1, 3.2, 2.3-жолдардың әрбір баған үшін
      4-жол = 4.1, 4.2, 4.3-жолдардың әрбір баған үшін
      5-жол = 5.1, 5.2, 5.3-жолдардың әрбір баған үшін
      6-жол = 6.1, 6.2, 6.3-жолдардың әрбір баған үшін
      7-жол = 7.1, 7.2, 7.3-жолдардың әрбір баған үшін
      2.2-жол = 2.3.1, 2.3.2-жолдардың әрбір баған үшін
      3.2-жол = 3.3.1, 3.3.2-жолдардың әрбір баған үшін
      4.2-жол = 4.3.1, 4.3.2 жолдардың әрбір баған үшін
      5.2-жол = 5.3.1, 5.3.2-жолдардың әрбір баған үшін
      6.2-жол = 6.3.1, 6.3.2-жолдардың әрбір баған үшін
      7.2-жол = 7.3.1, 7.3.2-жолдардың әрбір баған үшін
      2-баған 1-бағаннан
      3-баған 1-бағаннан
      5-баған 4-бағаннан
      6-баған 4-бағаннан
      8-баған 7-бағаннан
      9-баған 7-бағаннан;
      3) 6-бөлім. «Оқыту курстары бойынша студенттер саны»:
      1-баған = 2-4-бағандардың әрбір жол үшін
      1-жол = 1.1-1.7-жолдардың әрбір баған үшін;
      4) 7-бөлім. «Студенттердің жынысы мен жасы бойынша саны»:
      1-жол = 2-16-жолдардың әрбір баған үшін
      2-баған 1-бағаннан әрбір жол үшін;
      5) 8-бөлім. «Студенттердің оқыту тілдері бойынша саны»:
      1-баған = 2-7-бағандардың әрбір жол үшін
      2-жол 1-жолдан әрбір баған үшін;
      6) 9-бөлім. «Студенттердің саны ұлттары бойынша бөліністе»:
      1-жол = 2-25-жолдардың қосындысына әрбір баған үшін
      2-баған 1-бағаннан әрбір жол үшін
      4-баған 3-бағаннан әрбір жол үшін
      6-баған 5-бағаннан әрбір жол үшін;
      7) 10-бөлім. «Студенттердің келген елдері бойынша саны»:
      1-жол = 2, 3 және 18-жолдардың әрбір баған үшін
      3-жол = 4 – 17-жолдардың әрбір баған үшін
      18-жол = 19-24-жолдардың әрбір баған үшін;
      8) 11-бөлім. «Квота бойынша деректер»:
      2-баған 1-бағаннан әрбір жол үшін
      4-баған 3-бағаннан әрбір жол үшін
      6-баған 5-бағаннан әрбір жол үшін;
      9) 12-бөлім. «Түлектердің мемлекеттік аттестациясының қорытындылары бойынша деректер толтырыңыз»:
      2-баған 1 бағаннан әрбір жол үшін
      2-жол 1 жолдан әрбір баған үшін
      3-жол 1 жолдан әрбір баған үшін
      4-жол 1 жолдан әрбір баған үшін;
      10) 13-бөлім. «Профессорлық- оқытушылық құрамның саны»:
      1-баған > 2-4 - бағандар әрбір жол үшін
      1-баған > 5-6 - бағандар әрбір жол үшін
      1-баған > 7-8 - бағандар әрбір жол үшін
      1-жол = 2 және 3 - жолдар әрбір баған үшін
      2-жол = 2.1-2.4 - жолдар әрбір баған үшін
      3-жол = 3.1-3.4 - жолдар әрбір баған үшін;
      11) 14 бөлім. «Материалдық-техникалық базаның бары туралы деректер»:
      1-жол = 1.1-1.2- жолдардың
      2-жол < 1 - жолдан
      1-жол > 3-5 - жолдардың
      8-жол 7- жолдан;
      12) Бөлімдер арасындағы бақылау:
      4-бөлімнің 1- бағаны 1-жолы = 5-бөлімнің 4-бағаны 1-жолы = 6-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы = 10-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы;
      4-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы = 5-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы = 7-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 1-бағаны 2-жолы = 9-бөлімнің 4-бағаны 1-жолы 11-бөлімнің 4-бағаны 1-жолы;
      4-бөлімнің 1-бағаны 2-жолы = 5-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы = 10-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы;
      4-бөлімнің 2-бағаны 2-жолы = 5-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің 2-бағаны 1-жолы;
      4-бөлімнің 1-бағаны 5-жолы = 5-бөлімнің 7-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің 5-бағаны 1- жолы = 10-бөлімнің 3- бағаны 1-жолы;
      4-бөлімнің 2-бағаны 5-жолы = 5-бөлімнің 8-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің 6-бағаны 1-жолы.
      5-бөлімнің 4-бағаны 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 - жолдардың барлық мамандықтар бойынша = 6-бөлімнің 2-бағаны 1-жолына;
      5-бөлімнің 4-бағаны 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 - жолдардың барлық мамандықтар бойынша = 6-бөлімнің 3- бағаны 1- жолына;
      5-бөлімнің 4-бағаны 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 - жолдардың барлық мамандықтар бойынша = 6-бөлімнің 4-бағаны 1-жолына;
      5-бөлімнің 6-бағаны 1-жолы = 8-бөлімнің 2-бағаны 1-жолына.
      13) Баланстық бақылау1:
      «Бұрынғы оқу жылының басындағы студенттердің саны» + «Қабылдау» + «Келгені» - «Кеткені» - «Бітіргені» = «Есепті оқу жылының басындағы студенттердің саны».
      «Оқу жылының басындағы студенттердің саны (әйелдер)» + «Қабылдаған (әйелдер)» + «Келгені (әйелдер)» - «Кеткені (әйелдер) - Бітіргені (әйелдер) = «Есепті оқу жылының басындағы студенттердің (әйелдердің) саны».
_________________________
*Келтірілген бақылаулар рұқсат етілген болып табылады және респонденттердің жаңылысып жазуы және көңіл қоймағандығы себебінен туындаған тіркеудің кездейсоқ қателерінің пайда болу ықтималдылығын төмендету мақсатында қарастырылған.

Қазақстан Республикасы Статистика   
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 бұйрығына
7-қосымша               

Мемлекеттік статистика органдары
құпиялылығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется
органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының 2010 жылғы
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына
13-қосымша

Приложение 13 к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан по
статистике от 10 сентября 2010 года № 254

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша
статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному
статистическому наблюдению

Статистикалық нысанды толтыруға
жұмсалған уақыт, сағат
(қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение
статистической формы, час (нужное
обвести)

1
сағатқа
дейiн
до 1
часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40
сағаттан
артық
более 40
часов

Аумақтық статистика органына тапсырылады
Представляется территориальному органу
статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді
тапсырмау, уақтылы тапсырмау және дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген
әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и предоставление недостоверных первичных
статистических данных в соответствующие органы государственной статистики является
административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса Республики
Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды
1331104
Код статистической формы
1331104

Мектепке дейінгі ұйымның есебі Отчет дошкольной организации

85-К

Есепті кезең
Отчетный период

жыл
год

Жылдық
Годовая

Меншік нысаны мен ведомстволық тиістілігіне қарамастан (Экономикалық қызмет
түрлерінің жалпы жіктеуішінің 85.10 кодына сәйкес) мектепке дейінгі тәрбие мен
балаларды оқытуды жүзеге асыратын мектепке дейінгі ұйымдар тапсырады.
Представляют дошкольные организации, осуществляющие дошкольное воспитание и обучение
детей (согласно коду 85.10 Общего классификатора видов экономической деятельности),
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Тапсыру мерзімі – 25 қаңтар.
Срок представления – 25 января.

БСН коды
код БИН

1. Ұйымның типін «V» белгісімен белгілеңіз
Отметьте тип организации знаком «V»

1.1.

Мектепке дейінгі ұйымның ведомстволық бағыныстылық белгісі
Признак ведомственной подчиненности дошкольной организации

1.1.1

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Министерство образования и науки Республики Казахстан


1.1.2

өзге де министрліктер мен ведомстволар
прочие министерства и ведомства


1.2.

Мектепке дейінгі ұйымның типі
Тип дошкольной организации


1.2.1

балабақша
детский сад


1.2.2

 бөбекжай-балабақша
ясли–детский сад


1.2.3

бөбекжай
ясли


1.2.4

«балабақша – мектеп» кешені
комплекс «детский сад – школа»


1.2.5

мектепке дейінгі шағын орталық
дошкольный мини-центр


1.3.

 Мектепке дейінгі ұйымның белгісі
Назначение дошкольной организации

1.3.1

жалпы
общее


1.3.2

шипажайлық
санаторное


1.3.3

арнаулы
специальное


1.3.4

әлсіз балаларға арналған шипажайлық
санаторное для ослабленных детей


1.4.

Мектепке дейінгі ұйымның жұмыс тәртібі
Режим работы дошкольной организации

1.4.1

алты күндік
шестидневный


1.4.2

бес күндік
пятидневный


1.4.3

төрт күндік 
четырехдневный


1.4.4

үш күндік
трехдневный


1.4.5

басқа (көрсетіңіз)
другой (указать) ______________________________________


1.5.

Мектепке дейінгі ұйымның немесе арнайы белгіленген топтың бейіні
Профиль дошкольной организации или группы специального назначения

1.5.1

есту мүшесі бұзылған балаларға арналған
для детей с нарушением слуха


1.5.2

сөйлеуі бұзылған балаларға арналған
для детей с нарушением речи


1.5.3

көру қабілеті бұзылған балаларға арналған
для детей с нарушением зрения


1.5.4

интелектісі бұзылған (ақыл-ес кемістігі) балаларға арнал
ан для детей с нарушением интеллекта (умственно отсталые)


1.5.5

тірек-қозғалыс аппараты бұзылған балаларға арналған
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата


1.5.6

басқа бейін
другой профиль ______________________________________


1.6.

Мектепке дейінгі ұйым ғимаратының техникалық жағдайы
Техническое состояние здания дошкольной организации

1.6.1

жөндеуді талап етпейді
не требует ремонта


1.6.2

косметикалық жөндеуді талап етеді
требует косметического ремонта


1.6.3

күрделі жөндеуді талап етеді
требует капитального ремонта


1.6.4

күрделі жөндеуде
на капитальном ремонте


1.6.5

апатты жағдайда
в аварийном состоянии


2. Мектепке дейінгі ұйымдағы балалар саны
Численность детей в дошкольной организации

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш
атауы
Наименование
показателя

Барығы,
адам
Всего,
чело-
век

Соның ішінде жасы бойынша
В том числе по возрастам

Балалардың жалпы санынан

Из общего числа детей

Негізгі
контингентке
қосылмағандар,
мектеп
алды
дайындықпен
қамтылған
Не
включенные в
основной
контингент,
охваченые
предшкольной
подготовкой

1

жас
год

2

жас
года

3

жас
года

4

жас
года

5

жас
лет

6

жас
лет

7

жас
лет

жалпы
білім
беретін
мектептің
1
сынып
бағдарламасы
бойынша
оқытылады
бучаются
по
программе
1
класса
общеобразова-
тельной
школы

мектеп
алды
дайын
дықпен
қамтылған
охвачены
пред-
школьной
подго-
товкой

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Жыл
соңындағы
балалар саны
Численность
детей на
конец
года
2

оның
ішінде
қыздар
из них
девочек
________________________
111-бағанда тәрбиеленушілердің негізгі контингентіне енгізілмейтін және мектепке дейінгі ұйымда жарты күн болатын мектеп алды дайындықпен қамтылған оқушылардың саны туралы мәліметтер келтіріледі.
В графе 11 приводятся сведения о численности учащихся, охваченных предшкольной подготовкой, которые не включаются в основной контингент воспитанников и в дошкольной организации находятся неполный день.

3. Есепті жылдың соңында мектепке дейінгі ұйымдағы топтар мен орындардың нақты бары
Наличие групп и мест в дошкольной организации на конец отчетного года

Жол
Коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Балалар саны,
адам
Численность детей, человек

Топ саны,
бірлік
Число групп, единиц

Орын
саны,
бірлік
Число
мест,
единиц

барлығы

всего

оның
ішінде 3
және одан
үлкен
жастағы
из них в
возрасте
3 года и
старше

барлығы
всего

оның
ішінде 3
және одан
үлкен
жастағы
из них для
детей в
возрасте
3 года и
старше

А

Б

1

2

3

4

5

1

Барлығы
Всегооның ішінде:
из них:


2

шипажайлық топтар
санаторные группы


3

арнаулы мақсаттағы топтар
группы специального назначения


4

балалар 24 сағат болатын
топтар
группы с 24 часовым пребыванием детей


3.1

Типтік жоба бойынша салынған
ғимараттардағы орындар
саны (ғимараттардың
көлқұжатында  көрсетілген)
Число мест в зданиях, построенных
по типовому проекту
(указано в паспорте здания)


4. Есепті жылы мектепке дейінгі ұйымға келуі
Посещаемость дошкольной организации в отчетном году

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы, бірлік
Всего, единиц

Оның ішінде 3 және
одан үлкен жастағы
Из них в возрасте 3
года и старше

А

Б

1

2

1

Балалардың топтарда өткізген
адам-күндерінің саны
Число человеко-дней, проведенных в
группах детьми2

Балалардың бармай қалған адам-
күндерінің саны, барлығы
Число человеко-дней, пропущенных детьми, всего
соның ішінде:
в том числе:3

балалардың сырқаты бойынша
по болезни детей4

басқа себептер бойынша
по другим причинам5

Ұйымның бір жылда жұмыс істеген
күндерінің саны
Число дней работы организации в году


х

6

Балалардың орташа жылдық саны, адам
Среднегодовая численность детей, человек5. Есепті жылы балалардың науқастану жағдайларының саны
Число случаев заболеваний детей в отчетном году

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Оныншы
қайта
қараудың
ауруларды
халықаралық
жіктеу
сәйкес коды
Код согласно
международной
классификации
болезней
десятого
пересмотра

Есепті жылы нау
астану
жағдайлары
тіркелді,
бірлік
Зарегистрировано
случаев
заболеваний за
отчетный год,
единиц

Оның ішінде
3 және одан
үлкен жастағы
Из них в
возрасте 3 года
и старше

барлығы
всего

оның
ішінде
қыздар
из них
девочек

барлығы
всего

оның
ішінде
қыздар
из них
девочек

А

Б

1

2

3

4

5

1

Аурулар, барлығы
Всего заболеваний

х


оның ішінде:
из них:


2

шигеллез (бактериялдық
дизентерия)
шигеллез (бактериальная дизентерия)

А03

3

вирустық гепатит
вирусный гепатит

В15-В19

4

белгіленген, белгіленбеген
және дәл белгіленбеген
қоздырғыштардан пайда
болған энтерит, колит және
гастроэнтерит
энтериты, колиты и
гастроэнтериты, вызванные
установленными,
неустановленными и не точно
обозначенными возбудителями

А02.0, А04, А05.0, А05.2-А05.9, А08, А09

5

скарлатина
скарлатина

А38

6

эпидемиялық паротит
(свинка)
эпидемический паротит (свинка)

В26

7

қызылша шешек
ветрянная оспа

В01

8

асқынған тонзиллит (баспа)
острый тонзилит (ангина)

J03

9

тұмау және жоғары тыныс
жолдарының өткір жұқпалары
грипп и острые инфекции
верхних дыхательных путей

J06, J10-J11

10

өкпенің қабынуы
пневмония

J12-J16, J18

11

жарақаттар, уланулар және
сыртқы себептер әсерінің
бірқатар басқа салдарлары
травмы, отравления  и
некоторые другие последствия
воздействия внешних причин

S00-T88

12

басқа аурулар
другие заболевания

х

6. Есепті жылдың соңында мектепке дейінгі ұйымдардағы қызметкерлер саны және олардың білім деңгейі
Численность работников дошкольных организаций и их образовательный уровень на конец отчетного года

Жол
коды
Код
стро ки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлық
қызмет-
керлер,
барлығы
Всего
работни-
ков,
человек

Оның
ішінде
әйелдер
Из
них
женщин

Оның ішінде білімі бар
Из них имеют образование

аяқталған
жоғары
законченное
высшее

ЖОО-
да
оқиды
обучаются
в
ВУЗе

орта кәсіптік
среднее
профессиональное

барлығы

всего

оның
ішінде
педагогикалық
из них
педагогическое

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы
Всего
соның ішінде:
в том числе:2

педагог қызметкерлер, барлығы
педагогический персонал, всего3

меңгерушілер
заведующие4

тәрбиешілер
воспитатели5

оның ішінде аға тәрбиешілер
(тәрбиеші-әдіскерлер)
из них старшие воспитатели
(воспитатели-методисты)6

музыка жетекшілері
музыкальные руководители7

дефектолог-мұғалімдерь
учителя-дефектологи8

оның ішінде дефектологиялық
білімімен
из них с дефектологическим
образованием
х

х

х

9

логопед-мұғалімдер
учителя-логопеды10

оның ішінде дефектологиялық
білімімен
из них с дефектологическим образованием
х

х

х

11

басқа педагогтар
другие педагоги12

медбикелер, барлығы
медицинские сестры, всего


х

13

тәрбиешілердің көмекшілері
помощники воспитателей14

аспаздар
повара15

басқа қызметтер
другие должности16

толық жүктемемен жұмыс
істейтін педагог қызметкерлер
педагогический персонал,
работающий с полной нагрузкой17

толық емес жүктемемен жұмыс
істейтін педагог қызметкерлер
педагогический персонал,
работающий с неполной нагрузкой7. Мектепке дейінгі ұйымдағы қызметкерлердің педагогикалық еңбек өтілі
Стаж педагогической работы работников дошкольной организации

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование
показателя

5 жылға
дейін
до 5 лет

5 жылдан 10
жылға
дейін
от 5 до 10
лет

10 жылдан
15 жылға
дейін
от 10 до 15
лет

15 жыл және
одан да
көп
15 лет и
более

А

Б

1

2

3

4

1

Педагогикалық еңбек
өтілі бар педагог
қызметкерлердің
саны
Численность
педагогического
персонала, имеющего
стаж педагогической
работы

8. Мектепке дейінгі ұйымның топтарындағы жұмыс жүргізілетін тіл
Язык, на котором ведется работа в группах в дошкольной организации

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Балалар саны, адам
Численность детей, человек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

А

Б

2

3

1
2
3
4
5

Барлығы
Итого9. Мектепке дейінгі ұйым үйжайының алаңы
Площадь помещений дошкольной организации

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіштің
мәні
Значение
показателя

А

Б

1

1

Есепті жылдың соңындағы мектепке дейінгі ұйымның барлық
үйжайларының жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь всех помещений дошкольной организации на конец
отчетного года, квадратных метров


2

оның ішінде топтық үй-жайлардың (қабылдау, ойын, жатын,
дәретханалық және буфет бөлмелері) алаңы, шаршы метр
из них площадь групповых помещений (приемной, игральной, спальни,
туалетной и буфетной комнат), квадратных метров


3

Оқшау бөлмедегі орындар саны, бірлік
Число мест в изоляторе, единиц


10. Мектепке дейінгі ұйымның материалдық қоры және көркейтілуі
Материальная база и благоустройство дошкольной организации

10.1. Мектепке дейінгі ұйымда мынадай құрылыстар мен жайластыру түрлері бар ма?
        Имеет ли дошкольная организация следующие виды сооружений и благоустройств?


Иә
Да

Жоқ
Нет

10.1.1

Спорт залы
Спортивный зал10.1.2

Жүзу бассейні (жабық)
Плавательный бассейн (крытый)10.1.3

Шалпылдатқыш (ашық)
Плескательницы (открытые)10.1.4

Музыка сабақтары
өтетін залдар, барлығы
Залы для музыкальных занятий, всего10.1.5

оның ішінде
біріктірілген
из них совмещенные10.1.6

Жатын бөлмелер, барлығы
Спальные комнаты, всего10.1.7

оның ішінде
біріктірілген
из них совмещенные10.1.8

Ыстық сумен жабдықтау
Горячее водоснабжение10.1.9

Пешпен жылыту
Печное отопление10.1.10

Ауладағы дәретханалар
Надворные туалетыАтауы                                         Мекенжайы
Наименование _________________________________ Адрес __________________________________
______________________________________________ Телефон ________________________________

Орындаушының аты-жөні және телефоны       Электрондық почта мекенжайы
Фамилия и телефон исполнителя                 Адрес электронной почты _________________

Телефон ______________________________________

Басшы                                        (Т.А.Ә., қолы)
Руководитель ________________________________ (Ф.И.О., подпись) ______________________

Бас бухгалтер                               (Т.А.Ә., қолы)
Главный бухгалтер ___________________________ (Ф.И.О., подпись) ______________________

                                                                                 М.О.
                                                                                 М.П.

Қазақстан Республикасы Статистика    
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 бұйрығына
8-қосымша                

Қазақстан Республикасы Статистика  
агенттігі төрағасының 2010 жылғы  
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына   
14-қосымша               

«Мектепке дейінгі ұйымның есебі» жалпымемлекеттік статистикалық
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(код 1331104, 85-К индексі, кезеңділігі жылдық)

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Мектепке дейінгі ұйымның есебі» (код 1331104, 85-К индексі, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) оқшау бөлмедегі орындар саны – науқас балалар стационарға жатқызылғанға дейін немесе оларды мектепке дейінгі ұйымнан үйіне алып кеткенге дейін болатын жеке үй-жайдағы орындар саны.
      2) есту мүшесі бұзылған балаларға арналған топтар – нашар еститін, кейін саңырау болған және саңырау балаларға арналған топтар.
      3) сөйлеуі бұзылған балаларға арналған топтар – есітуі қалыпты және бастапқы интелектісі сақталған да сөйлеу ауыр бұзылған балаларға, ерні мен таңдайының туа бітті кемістігіне байланысты операциядан кейін сөйлеуі бұзылған балаларға, тұтығумен ауыратын балалар, сөйлеу қабілеті нашар балаларға арналған топтар.
      4) көру қабілеті бұзылған балаларға арналған топтар – нашар көретін балаларға, қыли көзді және амблиопиясы бар балалар, кемістігі күрделі (соқыр және нашар көретін, интелектісі бұзылған немесе тірек-қозғалыс аппараты аздап салданған) балаларға арналған топтар.
      5) интеллектісі бұзылған (ақыл-есі кем) балаларға арналған топтар – есуастық сатысындағы (ауыр емес түрі) олигофрения диагнозы бар балаларға арналған топтар.
      6) тірек-қозғалыс аппараты бұзылған балалар топтары – интелектісі қалыпты немесе психикасы мен сөйлеуі қайталама кешеуілдеген, тірек-қозғалыс аппаратының қызметі бұзылған (жарақат алу, полиомиелит, церебралды салдың жеңіл түрлері, қол мен аяқтың туа біткен және кейіннен пайда болған кемістігі, буындардың жұқпалы қабынуы, омыртқаның қисаюы салдарлары бар) балалар топтары.
      3. Статистикалық нысанды ведомстволық тиістілігі мен меншік нысанына қарамастан мектепке дейінгі ұйым (балабақша, мектеп-балабақша кешені, бөбекжай-бақша, бөбекжай және мектепке дейінгі шағын-орталықтар) толтырады және мемлекеттік статистика органдарына тапсырады.
      Статистикалық нысанды, сондай-ақ жыл ортасында немесе жыл соңында ашылған мектепке дейінгі ұйым, сондай-ақ есепті жылы күрделі жөндеуде тұрған мектепке дейінгі тұрақты ұйым да толтырады. Мектеп-балабақша кешені статистикалық нысанды тек мектеп жасына дейінгі балаларға ғана толтырады.
      Статистикалық нысанның барлық көрсеткіштері мектепке дейінгі ұйымдағы бастапқы есепке алу құжаттамалары - бұйрықтар мен өкімдер кітабы, балаларға арналған жолдамалар, қызметкерлердің жеке істері, баланың медициналық картасы, жұқпалы ауруларды тіркеу журналы, балалардың күн сайынғы келуін есепке алу табелі, техникалық төлқұжат т.с.с. деректері бойынша толтырылады.
      4. 1.1-1.6-сұрақтарда тиісті торды «V» белгісімен белгілейді.
      5. 1.4-сұрақтарда ұйымның жұмыс істеу режимін көрсетіледі.
      6. 1.5-сұрақтарда мектепке дейінгі ұйымның бейінін көрсету қажет. Мектепке дейінгі ұйымда бейіні осы статистикалық нысанда көзделмеген балаларға арналған топ ұйымдастырылған жағдайда «басқа бейін» 1.5.6-жолына деп көрсету және мұндай топтың бейіні толық жазылады.
      7. 1.6-бөлімде мектепке дейінгі ұйым ғимаратының техникалық жағдайын көрсету қажет. Күрделі жөндеуде тұрған мектепке дейінгі ұйым статистикалық нысанда күрделі жөндеу басталғанға дейінгі өз қызметін сипаттайтын көрсеткіштерді толтырады.
      Балабақша бастап күрделі жөндеуге қойылған жағдайда, статистикалық нысанда мұндай бала-бақша 1.6-бөлімде 1.6.4-жолдағы белгіні қояды, ал 4- және 5-бөлімдерде балалардың күрделі жөндеуге дейін ұйымға келуі мен сырқаттануы туралы барлық деректер толтырылады, балалардың орташа жылдық саны ұйымның күрделі жөндеуге жабылғанына дейінгі әр айдағы балалар саны туралы деректер бойынша анықталады, 6-, 7-бөлімдерде қызметкерлер туралы деректер, 9-бөлімде күрделі жөндеу басталғанға дейінгі үй-жайлар туралы мәліметтер (1-, 2-жолдар) келтіріледі. Егер мектепке дейінгі ұйым күрделі жөндеу салдарынан есепті жылы жұмыс істемесе, онда ол тек 6-, 7-, 9-бөлімдерін толтырады. әкімшілігі бар, бірақ балалармен қамтылмаған мектепке дейінгі ұйым күрделі жөндеуде тұрған ұйым сияқты осы көрсеткіштерді толтырады. Егер мектепке дейінгі ұйым жыл соңында таратылса, онда ол статистикалық нысанның тек 4- және 5-бөлімдері бойынша толтырады.
      8. 2-бөлімдегі 1-жолда есепті жылдың соңында мектепке дейінгі ұйымның тізімінде (31-желтоқсанда) тұрған балалардың саны туралы деректер бұл күні балалар мектепке дейінгі ұйымға келгеніне немесе келмегеніне қарамастан келтіріледі. Үзіліспен жұмыс істейтін мектепке дейінгі ұйым, балалардың саны туралы деректерді үзіліс алдындағы соңғы жұмыс айындағы тізім бойынша береді.
      Жыл ішінде бөбекжай мен балабақшаны біріктірген және осы екі ұйымның базасында мектепке дейінгі аралас «бөбекжай-балабақша» ұйымын құрған кезде статистикалық нысанға бұрынғы бөбекжай мен бұрынғы бала- бақшадағы балалар саны туралы жиынтық деректерді енгізіледі.
      2-8-бағандарда балалардың жалпы санынан әр жастағы балалар саны туралы деректер көрсетіледі. Егер статистикалық нысанды толтыру кезінде бөбекжайда балабақшаға ауыстырылмаған үш жастағы сәбилер болса немесе статистикалық нысанды толтыру кезінде бұл бөбекжайды «бөбекжай-бақша» деп атау туралы шешім әлі де қабылданбаса, онда үш жасар сәбилер саны туралы мәліметтер 3-бағанда келтіріледі.
      9-бағанда жалпы білім беретін мектептің бірінші сыныбының бағдарламасы бойынша оқитын балалар саны көрсетіледі. 10-бағанда мектеп алды дайындықпен қамтылған балалар саны туралы деректер келтіріледі. Мектеп-бала бақша кешені бұл бағандарды толтырмайды, өйткені мектеп алды және 1-сыныптардың оқушылары туралы мәліметтер "Жалпы білім беретін күндізгі мектептің есебі" (индексі ЖМ-1, коды 1321104 кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанында келтіріледі.
      11-бағанда тәрбиеленушілердің негізгі контингентіне енгізілмейтін және мектепке дейінгі ұйымда жарты күн болатын мектеп алды дайындықпен қамтылған оқушылардың саны туралы мәліметтер келтіріледі.
      9. 3-бөлімде барлық жастағы және 3 және одан үлкен жастағы балаларға арналған топтар мен орындардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі.
      1-жолда шипажайлық және арнаулы мақсаттағы оқу орындарындағы барлық топтар мен орындардың саны туралы деректер көрсетіледі, содан кейін олар туралы мәліметтерді 2 және 3-жолдарға бөліп көрсетеді; 4-жолда балалар 24 сағат бойы болатын топтар туралы мәліметтер көрсетіледі.
      10. 4-бөлімде балалардың топтарда өткізген күндерінің саны (адам-күн) есепті жылдың әрбір күнінде мектепке дейінгі ұйымға келген (келмеген) балалардың санын жиынтықтау жолымен мектепке дейінгі ұйымға келу табелі негізінде анықталады.
      Мектепке дейінгі ұйымда болған күндерді есептегенде оның ішінара (толық жүктемемен емес, бір мезгіл ғана) жұмыс істеген күндері де ескеріледі. Баланың мектепке дейінгі ұйымда тәулік ішінде қанша уақыт болуына қарамастан аз ғана уақытқа келіп-кетуі толық бір күн деп есептеледі. Келмеген күндер саны туралы деректер де тиісінше толтырылады.
      Есепті жылы мектепке дейінгі ұйымның жұмыс күндерінің санын анықтау үшін (5-жол) оның балаларды қабылдаған барлық күндерінің деректері пайдаланылады. Демалыс, мереке күндері, жазғы уақытта (егер мектепке дейінгі ұйым бұл кезеңде жабық болса), күрделі жөндеу, түрлі апаттар мен басқа да техникалық себептер салдарынан жұмыс істемеген күндері жұмыс күндерінің санына қосылмайды. Егер мектепке дейінгі ұйым жұмыс істеуді 1 қаңтардан кешірек бастаса, онда мұндай мекеменің жұмыс күндерінің саны балаларды қабылдаған бірінші күнінен бастап анықталады.
      6-жолда 1-ақпаннан бастап әр айдың 1-жұлдызына олардың тізімдік құрамын жинақтау және алынған санды мектепке дейінгі ұйыммен жұмыс істеген айлардың санына бөлу жолымен анықталатын балалардың орташа жылдық саны келтіріледі, сондай-ақ 3 және одан үлкен жастағы балалардың орташа жылдық саны анықталады.
      11. 5-бөлімде мектепке дейінгі ұйымда баланың бір күн және одан да көп уақыт болмауына әкеп соқтырған, ауырған, жарақат алған және уланған барлық жағдайлар көрсетіледі.
      2-бағанда - есепті жылы балалардың жасына қарамастан барлық тіркелген науқастану оқиғаларының саны, 4-бағанда - 3 және одан үлкен жастағы балалардың 3 және 5 қыздардан сәйкес деректер тиісінші (баланың ауырған кездегі жасы ескеріледі) науқастану оқиғаларының саны көрсетіледі.
      10-жолда вирусты өкпенің қабынуымен, пневмококковамен, сондай-ақ басқа да бактериялық өкпенің қабынуымен, асқынған өткір интерстициалды өкпенің қабынуымен, бронх өкпенің қабынуымен және басқа өткір өкпенің қабынуымен науқастану жағдайлары енгізіледі; өткір жұқпалы аурулардан (тұмау, қызылша, көкжөтел және басқалар) кейін болған созылмалы интерстициалды өкпенің қабынуынан және өкпенің қабынуылармен сырқаттану жағдайлары туралы деректер енгізілмейді.
      12. 6-бөлімде мектепке дейінгі ұйымдағы қоса атқарушыларды қоса алғанда, барлық қызметкерлердің нақты саны туралы деректер және олардың білім деңгейі келтіріледі.
      Жүктілігі мен босануға дейінгі және нәрестесі 3 жасқа толғанға дейін бала күтіміне арналған демалыстағы уақытша жұмыста болмаған қызметкерлер енгізілмейді.
      11-жолда психологтардың, ана (орыс, шетел) тілі мұғалімдерінің және басқаларының саны туралы деректер көрсетіледі.
      12-жолда медбикелер, аға медбикелер, үйде емдейтін медбикелер, фельдшерлер туралы мәліметтер көрсетіледі.
      2-жолдан 16 және 17-жолдарға толық және толық емес жүктемемен жұмыс істейтін педагог қызметкерлердің саны бөлінеді.
      Егер мектеп-бала бақшада меңгеруші лауазымының орнына директордың лауазымы енгізілген болса, ол туралы мәліметтер статистикалық нысанға (3-жолға) енгізілмейді, ол тек "Жалпы білім беретін күндізгі мектептің есебі" индексі ЖМ-1, 1321104 коды) кезеңділігі жылдық статистикалық нысанында көрсетіледі.
      13. 7-бөлімде педагогикалық еңбек өтілі бойынша педагог қызметкерлер бөлінеді.
      14. 8-бөлімде топтардағы тәрбиешілердің балалармен жұмыс жүргізетін тілі (тілдері) және бұл топтардағы балалар саны көрсетіледі.
      15. 9-бөлімде алаң толық (ондықсыз) шаршы метрмен көрсетіледі. Жалпы алаңға балаларды орналастыруға арналған бос және бос емес бөлмелердің, меңгеруші мен дәрігер кабинеттерінің, қосалқы жайлардың, ас үйдің, дәліздің, киім ілетін, жуынатын бөлмелердің, вестибюлдердің, кіріберістердің алаңы кіреді. Үй-жайлардың жалпы алаңына мектепке дейінгі ұйымның қажеттіліктері үшін жертөлелер мен жартылай жертөлелердің пайдаланылатын бөлігін де есепке алған жөн.
      Жертөлелер мен жартылай жертөлелердің бос алаңы, қоймалардың жүк тұрған алаңы, сондай-ақ баспалдақтардың, санитарлық тораптар мен ауладағы құрылыстардың (сарайлар, гараждар, ат қоралар және тағы сол сияқты) алып отырған алаңы жалпы алаңға қосылмайды.
      Егер мектеп-балабақшада, мектептпен, мектепке дейінгі ұйымдармен пайдаланатын үй-жайлар (мәселен, акт залы) болса, оның көлемі осы статистикалық нысанда көрсетіледі.
      2-жолда барлық үй-жайлардың жалпы алаңынан топ ұяшықтарының алаңы көрсетіледі, оған қабылдау, ойын-сауық, ұйықтайтын, дәретханалық және ас үй бөлмелерінің көлемі кіреді.
      Алаңы туралы деректерді толтыру үшін мектепке дейінгі ұйымның техникалық төлқұжаты пайдаланылады.
      16. 10-бөлімде мектепке дейінгі ұйымдағы әр түрлі құрылыс және абаттандыру түрлерінің болуы туралы мәліметтер келтіріледі. Барлық жолдар бойынша жауаптың бірін таңдау қажет.
      Ескертпе: Х – осы айқындама толтыруға жатпайды.
      17. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 2-бөлім. «Мектепке дейінгі ұйымдағы балалар саны»:
      әрбір жол үшін 1-баған = 2-8 бағандардың -сына
      әрбір баған үшін 2-жол 1-жолдан
      әрбір жол үшін 9-баған 1-бағаннан
      әрбір жол үшін 10-баған 1-бағаннан;
      2) 3-бөлім. «Есепті жылдың соңында мектепке дейінгі ұйымдағы топтар мен орындардың нақты бары»:
      3-5-бағандар бойынша 2, 3, 4-жолдар 1-жолдан
      2-4-жолдар бойынша 2-баған 1-бағаннан
      2-4-жолдар бойынша 4-баған 3-бағаннан
      егер 2-4-жолдар бойынша 1 баған 0, онда 5 баған 0;
      3) 4-бөлім. «Есепті жылы мектепке дейінгі ұйымға келуі»:
      әрбір жол үшін 2 баған 1-бағаннан, 5-жолды қоспағанда
      әрбір баған үшін 2-жол = 3-4-жолдардың -сына
      5-жол 366 күндерден;
      4) 5-бөлім. «Есепті жылы балалардың науқастану жағдайларының саны»:
      әрбір баған үшін 1-жол = 2-12-жолдардың -сына
      әрбір жол үшін 3-баған 2-бағаннан
      әрбір жол үшін 5-баған 4-бағаннан
      әрбір жол үшін 4-баған 2-бағаннан
      әрбір жол үшін 5-баған 3-бағаннан;
      5) 6-бөлім. «Есепті жылдың соңында мектепке дейінгі ұйымдардағы қызметкерлер саны және олардың білім деңгейі»:
      3-7, 9, 11-15-жолдар бойынша 1 баған > 3-5 бағандардың -сына
      2-баған 1-бағаннан
      6-баған 5-бағаннан
      1-жол = 2, 12-15-жолдардың -сына
      2-жол = 3-4, 6-7, 9, 11-жолдардың -сына
      2-жол = 16-17-жолдардың -сына
      5-жол 4-жолдан
      1-3 бағандар бойынша 8-жол 7-жолдан
      1-3 бағандар бойынша 10-жол 9-жолдан;
      6) 8-бөлім. «Мектепке дейінгі ұйым топтарындағы жұмыс жүргізілетін тіл»:
      2-баған 1-бағаннан
      әрбір баған үшін 5-жол = 1-4-жолдардың -сына;
      7) 9-бөлім. «Мектепке дейінгі ұйым үй-жайының алаңы»:
      1, 2-жолдар > 0;
      2-жол 1-жолдан.
      8) 10-бөлім. «Мектепке дейінгі ұйымның материалдық қоры және көркейтілуі»:
      егер 10.1.5-жолда «Иә» жауабы таңдалса, онда 10.1.4-жолда «Иә» жауабы болуы тиіс;
      егер 10.1.7-жолда «Иә» жауабы таңдалса, онда 10.1.6-жолда «Иә» жауабы болуы тиіс.
      9) Бөлімдер арасындағы бақылау:
      Егер 1.2-сұрақта «1.2.4» жолдың коды таңдалса, онда 2-бөлімнің 9-10-бағандары = 0;
      егер 1.3-сұрақта «1.3.2» жолдың коды таңдалса, онда 3-бөлімнің 1-бағаны 2-жолы = 2-бөлімнің 1-бағаны 1-жолына;
      егер 1.3-сұрақта «1.3.3» жолдың коды таңдалса, онда 3-бөлімнің 1-бағаны 3-жолы = 2-бөлімнің 1-бағаны 1-жолына;
      егер 1.5-сұрақта бейіндердің бірі таңдалса, онда 3-бөлімнің әрбір бағаны үшін 3-жолы 0;
      егер 2-бөлімдегі 1-бағанның 1-жолы = 1-жол бойынша 4-8-бағандардың -сына, онда 3-бөлімдегі 2-4 жолдар бойынша 2-баған = 1-бағанға, 4-бөлімдегі 1-4-жолдар бойынша 2-баған = 1-бағанға, 5-бөлімдегі 1-12-жолдар бойынша 4- баған = 1-бағанға;
      7-бөлімдегі 1-4-бағандар қосындысы = 6-бөлімдегі 1-бағанның 2-жолына.

Қазақстан Республикасы Статистика   
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 бұйрығына
9-қосымша               

Мемлекеттік статистика органдары
құпиялылығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется
органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының 2010 жылғы
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына
17-қосымша

Приложение 17 к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан по
статистике от 10 сентября 2010 года № 254

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному
статистическому наблюдению

Статистикалық нысанды толтыруға
жұмсалған уақыт, сағат
(қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение
статистической формы, час (нужное
обвести)

1
сағатқа
дейiн
до 1
часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40
сағаттан
артық
более 40
часов

Аумақтық статистика органына тапсырылады
Представляется территориальному органу
статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық
деректерді тапсырмау, уақтылы тапсырмау және дәйексіз деректерді беру
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің
381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и предоставление недостоверных
первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики
является административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды
1361102
Код статистической формы
1361102

Денсаулық сақтау мен әлеуметтік
қызметтер көрсету саласында көрсетілген
қызметтердің көлемі туралы есебі Отчет о объеме оказанных услуг в области
здравоохранения и предоставления
социальных услуг

Денсаулық сақтау және
әлеуметтік қызметтер
Здравоохранение и
социальные услуги

Есепті
кезең
Отчетный
периодтоқсан
квартал

жыл
год

Тоқсандық
Квартальная

Қызметкерлер санына қарамастан, қызметінің негізгі түрі «Денсаулық сақтау
мен әлеуметтік қызметтер» (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің
кодына сәйкес (ЭКЖС) – 86, 87, 88) болып табылатын заңды тұлғалар және
(немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с
основным видом деятельности «Здравоохранение и социальные услуги» (согласно кодам
Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) – 86, 87, 88) независимо
от численности работающих.

Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 10-шы күн.
Срок представления – 10 числа после отчетного периода.

БСН коды
код БИН

Денсаулық сақтау мен әлеуметтік қызметтер көрсету саласында көрсетілген
қызметтердің көлемі туралы есеп, мың теңгемен қосымша құн салығынсыз
(бұдан әрі - ҚҚС)
Отчет об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления социальных
услуг, в тысячах тенге без налога на добавленную стоимость (далее – НДС)

Жол
коды
Код
строки

Қызметтің атауы
Наименование услуги

ЭҚТӨЖ*
бойынша
қызмет
түрінің
коды
Код вида
услуг
по КПВЭД

Есепті
кезеңге,
барлығы
За
отчетный
период,
всего

Оның ішінде
қаражаттары
есебінен
В том числе за счет
средств

бюджет
бюджета

халық
населения

кәсіпорындар
предприятий

1

2

3

4

1

Қызметтердің көлемі көрсетілген:
Объем оказанных услуг:
денсаулық сақтау саласындағы, барлығы
в области здравоохранения, всего

86

2

ауруханалардың қызметтері
услуги больниц

86.10.1

2.1

ауруханалардың хирургия
бөлімшелерінің қызметтері
услуги хирургических отделений больниц

86.10.11

2.2

ауруханалар мен
перзентханалардың гинекологиялық
бөлімшелерінің қызметтері
услуги гинекологических отделений
больниц и родильных домов

86.10.12

2.3

сауықтыру орталықтарының қызметтері
услуги центров реабилитации

86.10.13

2.4

психиатриялық ауруханалардың қызметтері
услуги психиатрических больниц

86.10.14

2.5

ауруханалардың дәрігерлердің
бақылауымен ұсынылатын өзге де
қызметтері
услуги больниц, предоставляемые под
контролем врачей прочие

86.10.15

2.6

өзге де ауруханалардың қызметтері
услуги прочих больниц

86.10.19

3

жалпы дәрігерлік тәжірибе
саласындағы қызметтер
услуги в области врачебной практики общей

86.21.1

4

мамандырылған дәрігерлік
тәжірибе саласындағы қызметтер
услуги в области врачебной практики
специализированной

86.22.1

5

стоматология саласындағы
қызметтер
услуги в области стоматологии

86.23.1

6

адам денсаулығын қорғау бойынша
өзге де қызметтер
услуги по охране здоровья человека прочие

86.90.1

7

әлеуметтік, тұратын орынды
қамтамасыз етумен, барлығы
социальных, с обеспечением
проживания, всего

87

8

тұруды қамтамасыз етумен
науқастарды күту бойынша
қызметтер
услуги по уходу за больными с
обеспечением проживания

87.10.1

9

ақыл-ой немесе дене
кемшіліктері, психикалық аурулар
және наркологиялық ауытқулары
бар адамдардың тұруымен
байланысты қызметтер
услуги, связанные с проживанием лиц
с умственными или физическими
недостатками, психическими
заболеваниями и наркологическими
расстройствами

87.20.1

10

қарттар мен мүгедектерге
арналған тұратын орынмен
байланысты қызметтер
услуги, связанные с проживанием для
престарелых и инвалидов

87.30.1

11

тұрумен байланысты өзге де
қызметтер
услуги, связанные с проживанием, прочие

87.90.1

12

әлеуметтік, тұратын орынды
қамтамасыз етусіз, барлығы
социальных, без обеспечения проживания, всего

88

13

қарттар мен мүгедектерге
арналған тұратын орынмен
қамтамасыз етусіз әлеуметтік
қызметтер
услуги социальные без обеспечения
проживания для престарелых и
инвалидов

88.10.1

14

балаларға күндізгі қарау бойынша
қызметтер
услуги по дневному уходу за детьми

88.91.1

15

басқа да топтамаларға кірмеген,
тұратын жерімен қамтамасыз
етусіз әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
услуги социальные без обеспечения
проживания прочие, не включенные в
другие группировки

88.99.1

----------------------------
* Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімдер жіктеуіші.
Классификатор продукции по видам экономической деятельности.

Атауы                                  Мекенжайы
Наименование ______________________________ Адрес _____________________________________
___________________________________________       _____________________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты ___________________ Телефон ___________________________________

Орындаушының аты-жөні және телефоны
Фамилия и телефон исполнителя _____________ Телефон ___________________________________

Басшы                                      (Т.А.Ә., қолы)
Руководитель ______________________________ (Ф.И.О., подпись)

Бас бухгалтер                             (Т.А.Ә., қолы) __________________________
Главный бухгалтер ________________________ (Ф.И.О., подпись) __________________________

                                                                                М.О.
                                                                                М.П.

Қазақстан Республикасы Статистика    
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 бұйрығына
10-қосымша                

Қазақстан Республикасы Статистика  
агенттігі төрағасының 2010 жылғы  
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына   
18-қосымша               

«Денсаулық сақтау мен әлеуметтік қызмет көрсету саласында
көрсетілген қызметтердің көлемі туралы есеп» (коды 1361102, индексі Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер, кезеңділігі
тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Денсаулық сақтау мен әлеуметтік қызмет көрсету саласында көрсетілген қызметтердің көлемі туралы есеп» (коды 1361102, индексі Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) қызмет көрсету – адамның немесе тұтастай қоғамның түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет. Қызмет көрсету сатып алу - сату объектісі болып табылады, мұнда өндірушінің (қызмет көрсетуші тараптың) шығындары олардан түскен түсім және мемлекеттік бюджеттің қаражаты, ерікті жарналар немесе мемлекеттік әлеуметтік бағдарламалар, сондай-ақ кәсіпорындар мен халықтың қаражаты есебінен толығымен немесе едәуір өлшемде жабылады;
      2) көрсетілген қызмет көлемі – кәсіпорындардан, ұйымдардан немесе/және тікелей халықтан (үй шаруашылықтарынан) түскен қаржы көлеміндегі денсаулық сақтау ұйымдары көрсеткен қызмет көлемдерінің құны болып табылады және өз кезегінде алынған немесе алынуға тиіс табыс ретінде мекемелердің өткізу құны бойынша бағаланады.
      3. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерге статистикалық нысандарды тапсыруға заңды тұлғамен өкілеттік берілсе, онда ол осы статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша статистика органдарына тапсыруы қажет. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелердің статистикалық нысандарды тапсыруына өкілеттігі болмаса, онда заңды тұлға өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер бөлінісінде олардың орналасқан жерін көрсете отырып, есепті статистика органдарына өзінің орналасқан жері бойынша тапсырады.
      4. «Денсаулық сақтау мен әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы көрсетілген қызметтердің көлемі» көрсеткіші негізгі қызмет түрі бойынша орындалған қызметтің жалпы көлемін көрсетеді. Көрсетілген қызметтердің құны қосылған құн салығын және акциздерді есептемегенде ағымдағы бағалармен көрсетіледі. Бұл сомадан халықтың және тұтынушылардың басқа санаттарының (кәсіпорындар және бюджеттің) меншікті қаражаты есебінен төленетін қызмет көлемі бөлінеді. Бұл көрсеткіш оларды орындау кезінде оларды төлеу уақытына қарамастан (көрсетілген қызмет көлемін есепке алу есептеу әдісі бойынша жүргізіледі) көрсетілген қызметтердің құны болып табылады.
      Көрсетілген қызметтердің көлеміне көрсетілген қызметтердің барлық шығындары кіреді:
      көліктік-дайындау шығыстарын есепке ала отырып, қызмет көрсету үдерісінде қолданылатын барлық материалдардың құны;
      қызмет көрсету үдерісінде қолданылатын отынның барлық түрлері мен сатып алынған энергияның (электр, жылу) құны;
      өзге ұйымдар атқарған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызметтердің құны:
      негізгі құралдардың барлық түрлері бойынша есепті кезеңде есептелген амортизациялық аударымдар сомасы;
      кәсіпорын қаражаты есебінен төленетін қызметкерлерге ақшалай жәрдемақыны қоса, жалақы шығыстары, сондай-ақ жалақы қорында ескерілмейтін барлық шығыстар;
      өзге де шығыстар: бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің сомасы (акциздерді, қосылған құн салығы және басқа да оған теңестірілген төлемдерді қоспағанда), қызметтік іссапар кезіндегі тәуліктік ақы, қайырымдылық көмек, өзге ұйымдар орындаған өндірістік емес қызметтердің құны (құқық, бухгалтерлік есеп және аудит, сәулет саласындағы қызметтерге, жарнамаға шығындар, банк қызметтері, сақтандыру ұйымдарының қызметтері, байланыс қызметтері).
      Көрсетілген қызметтердiң көлемiне құрылысқа немесе ғимараттың және имараттың күрделi жөндеулеріне, жаңғырту машиналар және жабдықтардың оларды пайдалану мерзiмін көбейту және өнiмдiлiгін жоғарылату мақсатында (мұндай шығыстар негiзгi капиталдың жалпы жинақталуы ретiнде түсiндiрілдi) жөндеуге кететiн шығындар қосылмайды.
      Қызмет көлемі бойынша деректер мың теңгемен, ондық белгісіз келтіріледі. Барлық көрсеткіштер есепті тоқсанға ұлғаю көлемінсіз келтіріледі.
      5. 2.3-жолда оңалту орталықтары қызметтерінің (санаторлық-курорттық қызметтер) көлемі көрсетіледі.
      2.6-жолда өзге де ауруханалардың қызметтерінің (фармацевтикалық қызмет, күту бойынша қызмет, техникалық қызмет және зертханалық қызмет, радиологиялық және анестезиологиялық қызмет және басқалары) көлемі көрсетіледі.
      6. Арифметикалық-логикалық бақылау
      «Денсаулық сақтау мен әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы көрсетілген қызметтердің көлемі»:
      1-жол = 2, 3, 4, 5, 6 жолдар қосындысына әрбір бағандар үшін;
      2-жол = 2.1-2.6 жолдар қосындысына әрбір бағандар үшін;
      7-жол = 8-11 жолдар қосындысына әрбір бағандар үшін;
      12-жол = 13-15 жолдар қосындысына әрбір бағандар үшін;
      1-баған = 2-4 бағандар қосындысына әрбір жолдар үшін.

Қазақстан Республикасы Статистика   
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 бұйрығына
11-қосымша               

Мемлекеттік статистика органдары
құпиялылығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется
органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының 2010 жылғы
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына
19-қосымша

Приложение 19 к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан по
статистике от 10 сентября 2010 года № 254

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному
статистическому наблюдению

Статистикалық нысанды толтыруға
жұмсалған уақыт, сағат
(қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение
статистической формы, час (нужное
обвести)

1
сағатқа
дейiн
до 1
часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40
сағаттан
артық
более 40
часов

Аумақтық статистика органына тапсырылады
Представляется территориальному органу
статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық
деректерді тапсырмау, уақтылы тапсырмау және дәйексіз деректерді беру
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің
381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и предоставление недостоверных
первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики
является административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды
1371102
Код статистической формы
1371102

Білім беру ұйымның көрсеткен
қызметткер көлемі туралы есебі Отчет организации образования
об объеме оказанных услуг

Білім беру қызметтері
Услуги образования

Есепті
кезең
Отчетный
периодтоқсан
квартал

жыл
год

Тоқсандық
Квартальная

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 85-кодына сәйкес
қызметкерлерінің санына қарамастан қызметінің негізгі түрі «Білім беру»
болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және
оқшауланған бөлімшелері толтырады және тапсырады.
Заполняют и представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные
подразделения с основным видом деятельности «Образование» согласно коду Общего
классификатора видов экономической деятельности – 85 независимо от численности
работающих.

Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 10-шы күн.
Срок представления – 10 числа после отчетного периода.

БСН коды
код БИН

1. Көрсетілген қызметтердің көлемін көрсетіңіз, мың теңгемен қосылған құн салығынсыз (бұдан әрі - ҚҚС)
Укажите объем оказанных услуг, в тысячах тенге без налога на добавленную стоимость (далее - НДС)

Жол
коды
Код
строки

Қызметтің атауы
Наименование услуги

ЭҚТӨЖ1
бойынша
қызмет
түрінің
коды
Код вида
услуг
по КПВЭД

Есепті
кезеңге,
барлығы
За
отчетный
период,
всего

Соның ішінде
қаражаттары есебінен:
В том числе за счет
средств:

бюджет
бюджета

халық
населения

кәсіпорындар
предприятий
1

2

3

4

1

Көрсетілген қызметтер, барлығы
Оказано услуг, всего


2

мектепке дейінгі тәрбие мен
оқыту саласындағы қызметтер
услуги в области дошкольного
воспитания и обучения

85.10.1

3

бастауыш білім беру
саласындағы қызметтер
услуги в области начального
образования

85.20.1

4

негізгі және жалпы орта білім
беру саласындағы қызметтер
услуги в области основного и
общего среднего образования

85.31.1

5

техникалық және кәсіптік орта
білім беру саласындағы
қызметтер
услуги в области технического и
профессионального среднего
образования

85.32.1

6

орта білімнен кейінгі білім
беру саласындағы қызметтер
услуги в области послесреднего
образования

85.41.1

7

жоғары білім беру саласындағы
қызметтер
услуги в области высшего
образования

85.42.1

8

спорттық білім беру және бос
уақытты ұйымдастыратын
мамандарды оқыту саласындағы
қызметтер
услуги в области спортивного
образования и образования
специалистов организации досуга

85.51.1

9

мәдениет аясында білім беру
саласындағы қызметтер
услуги в области образования в
сфере культуры

85.52.1

10

жүргізушілерді дайындау
мектептерінің қызметтері
услуги школ подготовки водителей

85.53.1

11

басқа топтамаларға
енгізілмеген, өзге де білім
беру саласындағы қызметтер
услуги в области образования
прочие, не включенные в другие
группировки

85.59.1

12

қосалқы білім беру қызметтері
услуги образовательные
вспомогательные

85.60.1

--------------------------
1 ЭҚТӨЖ мұнда және бұдан әрі - Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімдер жіктеуіші.
КПВЭД - здесь и далее - Классификатор продукции по видам экономической деятельности.

2. Интернет желісі арқылы ұсынылатын, көрсетілген қызметтердің көлемін көрсетіңіз, мың теңгемен ҚҚС-сыз
Укажите объем оказанных услуг, предоставляемых через сеть Интернет в тысячах тенге без НДС

Жол
коды
Код
строки

Қызметтің атауы
Наименование услуги

ЭҚТӨЖ
бойынша
қызмет
түрінің
коды
Код вида
услуг
по КПВЭД

Есепті
кезеңге,
барлығы
За
отчетный
период,
всего

Соның ішінде
қаражаттары есебінен:
В том числе за счет
средств:

бюджет
бюджета

халық
населения

кәсіпорындар
предприятий
1

2

3

4

1

Жалпы көлемінен Интернет
желісі арқылы ұсынылатын,
көрсетілген қызметтер, барлығы
Из общего объема, оказано услуг,
предоставляемых через сеть
Интернет, всего


2

бастауыш білім беру
саласындағы қызметтер
услуги в области начального
образования

85.20.1

3

негізгі және жалпы орта білім
беру саласындағы қызметтер
услуги в области основного и
общего среднего образования

85.31.1

4

техникалық және кәсіптік орта
білім беру саласындағы
қызметтер
услуги в области технического и
профессионального среднего
образования

85.32.1

5

орта білімнен кейінгі білім
беру саласындағы қызметтер
услуги в области послесреднего
образования

85.41.1

6

жоғары білім беру саласындағы
қызметтер
услуги в области высшего
образования

85.42.1

Атауы                                  Мекенжайы
Наименование ______________________________ Адрес _____________________________________
___________________________________________       _____________________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты ___________________ Телефон ___________________________________

Орындаушының аты-жөні және телефоны
Фамилия и телефон исполнителя _____________ Телефон ___________________________________

Басшы                                      (Т.А.Ә., қолы)
Руководитель ______________________________ (Ф.И.О., подпись) ______________________

Бас бухгалтер                             (Т.А.Ә., қолы)
Главный бухгалтер _________________________ (Ф.И.О., подпись) ______________________

                                                                                М.О.
                                                                                М.П.

Қазақстан Республикасы Статистика    
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының
2012 жылғы 29 маусымдағы № 160 бұйрығына
12-қосымша                

Қазақстан Республикасы Статистика  
агенттігі төрағасының 2010 жылғы  
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына   
20-қосымша               

«Білім беру ұйымының көрсеткен қызметтер көлемі туралы есебі»
(коды 1371102, индексі Білім беру қызметтері, кезеңділігі
тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі
нұсқаулық

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Білім беру ұйымының көрсеткен қызметтер көлемі туралы есебі» (коды 1371102, индексі Білім беру қызметтері, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) қызмет көрсету – адамның немесе тұтастай қоғамның қандай да бір қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет. Қызмет көрсету сатып алу-сату объектісі болып табылады, мұнда өндірушінің (қызмет көрсетуші тараптың) шығындары оларды өткізуден түскен түсімдер есебінен, мемлекеттік бюджеттің қаражаты, ерікті жарналар немесе мемлекеттік әлеуметтік бағдарламалар, сондай-ақ кәсіпорындар мен халықтың қаражаты есебінен толығымен немесе едәуір өлшемде жабылады;
      2) Интернет желісі арқылы ұсынылатын қызметтер – бастауыш, негізгі және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғарғы білім деңгейлері бойынша оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету, оқу ұйымының сайтын әзірлеу және жүргізу, оқушылардың оқытушылармен және бір-бірімен өзара интерактивті әрекеттесуі нысандарын қамтамасыз ету, сондай-ақ Интернет желісін қолдану негізінде оқу үдерісіне әкімшілік ету бойынша қызметтер. Осы қызметтер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 112 қаулысымен бекітілген Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларының шеңберінде ұсынылады.
      3. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшеге статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктер заңды тұлғамен берілсе, онда ол осы статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша статистика органдарына тапсырады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшенің статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктері болмаса, онда заңды тұлға өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде олардың орналасқан жерін көрсете отырып, статистикалық нысанды статистика органдарына өзінің орналасқан жері бойынша тапсырады.
      4. 1-бөлімнің 1-жолында көрсеткіші негізгі қызмет түрі бойынша орындалған қызметтердің жалпы көлемін көрсетеді. Көрсетілген қызметтердің құны қосылған құн салығын және акциздерді есептемегенде ағымдағы бағалармен көрсетіледі. Бұл сомадан халықтың және тұтынушылардың басқа санаттарының (кәсіпорындар және бюджеттің) меншікті қаражаты есебінен төленетін қызметтер көлемі бөлінеді. Бұл көрсеткіш оларды орындау кезінде оларды төлеу уақытына қарамастан (көрсетілген қызметтер көлемін есепке алу есептеу әдісі бойынша жүргізіледі) көрсетілген қызметтердің құны болып табылады.
      Көрсетілген қызметтердің көлеміне қызметтерді ұсыну бойынша барлық шығындар кіреді:
      көліктік-дайындау шығыстарын есепке ала отырып, қызмет көрсету үдерісінде қолданылатын барлық материалдардың құны;
      қызмет көрсету үдерісінде қолданылатын отынның барлық түрлері мен сатып алынған энергияның (электр, жылу) құны;
      өзге ұйымдар атқарған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызметтердің құны;
      негізгі құралдардың барлық түрлері бойынша есепті кезеңде есептелген амортизациялық аударымдар сомасы;
      кәсіпорын қаражаты есебінен төленетін қызметкерлерге ақшалай жәрдемақыны қоса, жалақы шығыстары, сондай-ақ жалақы қорында ескерілмейтін барлық шығыстар;
      өзге де шығыстар: бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің сомасы (акциздерді, қосылған құн салығы және басқа да оған теңестірілген төлемдерді қоспағанда), қызметтік іссапар кезіндегі тәуліктік ақы, қайырымдылық көмек, өзге ұйымдар орындаған өндірістік емес қызметтердің құны (құқық, бухгалтерлік есеп және аудит, сәулет саласындағы қызметтерге, жарнамаға шығындар, банк қызметтері, сақтандыру ұйымдарының қызметтері, байланыс қызметтері).
      Көрсетілген қызметтердiң көлемiне құрылысқа немесе ғимараттың және имараттың күрделi жөндеулеріне, жаңғырту машиналар және жабдықтардың оларды пайдалану мерзiмін көбейту және өнiмдiлiгін жоғарылату мақсатында (мұндай шығыстар негiзгi капиталдың жалпы жинақталуы ретiнде түсiндiрілдi) жөндеуге жұмсалған шығындар қосылмайды.
      Қызмет көлемі бойынша деректер мың теңгемен, ондық белгісіз келтіріледі. Барлық көрсеткіштер есепті тоқсанға ұлғаю көлемінсіз келтіріледі.
      5. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 1-бөлім «Көрсетілген қызметтердің көлемін көрсетіңіз, мың теңгемен қосылған құн салығынсыз (ҚҚС-сыз мұнда және бұдан әрі)»:
      1-бөлімнің 1-бағаны = 2-4 бағандар әрбір жолдар үшін
      1-бөлімнің 1-жолы = 2-12-жолдар әрбір бағандар үшін
      2) 2-бөлім «Интернет желісі арқылы ұсынылатын, көрсетілген қызметтердің көлемін көрсетіңіз, мың теңгемен -ҚҚС-сыз»:
      2-бөлімнің 1-бағаны = 2-4 бағандар әрбір жолдар үшін
      2-бөлімнің 1-жолы = 2-6 жолдар әрбір бағандар үшін.
      3) Бөлімдердің арасындағы бақылау:
      1-бөлімнің 1-жолы >2-бөлімнің 1-жолынан әрбір бағандар үшін.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады